KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007"

Transkriptio

1 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007

2 2 1. JOHDON KATSAUS 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS Toiminnan vaikuttavuus Tuoteturvallisuus Kuluttajaoikeus Valistus ja viestintä Valmismatkaliikkeiden vakuuksien valvonta Alue- ja paikallishallinnon ohjaus ja koulutus Hallinto, tukipalvelut ja sisäiset palvelut Yhteydenotot ja viraston palvelukyky Euroopan kuluttajakeskus ja viraston muu yhteisrahoitteinen toiminta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenneanalyysi Talousarvion toteutumisen analyysi Kuluttajaviraston toiminnan menot ja tulot Kauppa- ja teollisuusministeriön tuottavuusmääräraha Kuluttajaviraston muut hallinnoimat menot Määrärahojen käytön jakautuminen tulosalueille Tuotto- ja kululaskelman analyysi Taseen analyysi SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ESITETYT TIEDOT ALLEKIRJOITUKSET 44

3 3 1. JOHDON KATSAUS Vuosi 2007 oli Kuluttajavirastolle hyvin työntäyteinen vuosi, jota leimasivat kysynnän voimakas kasvu ja toiminnan tehostamiseen tähtäävät kehittämishankkeet. Samaan aikaan viraston taloudelliset toimintamahdollisuudet ovat kiristyneet. Tämä edellyttää tiukkaa priorisointia niin aihevalintojen, puuttumiskynnyksen kuin keinojen valinnan suhteen sekä priorisointimenetelmien jatkuvaa kehittämistä. Valvontailmoitusten ja valitusten määrät kasvoivat kautta linjan: kuluttajaoikeudellisissa asioissa 25 %, tuoteturvallisuusvalvonnassa 25 %, RAPEX-notifikaatioissa 35 % ja Euroopan kuluttajakeskuksessa 25 %. Lisäksi komissio odottaa vahvaa panostusta yhteisiin valvonta- ja muihin hankkeisiin niin uudessa CPCyhteistyössä kuin Euroopan kuluttajakeskusten kesken. Tämän vuoksi resursseja ennaltaehkäisevään työhön jää väistämättä aiempaa vähemmän, vaikka tähän suuntaan Kuluttajaviraston toimintaa pitäisi pystyä painottamaan niin lainsäädännön hengen kuin kuluttajapoliittisten tavoitteiden mukaan. Tämä on täytynyt ottaa huomioon myös tulostavoitteiden asettamisessa. Kun esimerkiksi vuonna 2005 pystyttiin vielä toteuttamaan tuoteturvallisuudessa lähes 20 ennaltaehkäisevän markkinavalvonnan projektia, vuonna 2007 niitä voitiin tehdä enää kymmenen ja ensi vuonna tätäkin vähemmän. Sinänsä Kuluttajavirasto on saavuttanut asetetut tulostavoitteet pääosin hyvin. Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaakin kuluttajahallinnon toimivuutta tarkastelleessa kertomuksessaan, että Kuluttajavirasto on pyrkinyt aktiivisesti rationalisoimaan ja järjestelemään toimintojaan uudelleen ja löytämään uusia toimintatapoja ja ratkaisumalleja lisääntyneisiin yhteydenottoihin vastaamiseksi. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan kuluttajaoikeudellisen valvonnan tehostamisen esteenä on, ettei selkeisiin lainrikkomustapauksiin päästä puuttumaan riittävän tehokkaasti ja nopeasti keinovalikoiman kapeuden vuoksi. Keskeistä on ollut verkkopalvelujen kehittäminen. Kuluttajia ja yrityksiä on voitu aiempaa paremmin ohjata löytämään tietoa ja erilaisia toimintamalleja verkkopalveluista, ja samalla henkilökohtaista, työvoimaa sitovaa palvelua vähentää. Verkkopalvelu-uudistus on mahdollistanut myös aivan uusia palveluja, kuten vuonna 2007 avatun testipankin. Monipuoliset verkkopalvelut vaativat myös uudenlaista osaamista ja lisäresursseja tiedontuotantoon, viestintään ja palvelujen ylläpitoon. Toisaalta parantuneet sähköiset asiointimahdollisuudet ovat myös lisänneet valvontailmoitusten määrää. Valvontatyön tehokkuuteen onkin jatkuvasti etsittävä uusia toimintatapoja ja sisäisten prosessien kehittämismahdollisuuksia. Tuoteturvallisuusvalvonnassa kriittistä on säilyttää valmius reagoida nopeasti ja tehokkaasti yllättäviin tapauksiin. Toiminnan tehokkuutta on tuettu myös uudistamalla yleishallinnon tietojärjestelmiä ja prosesseja. Vuonna 2007 otettiin käyttöön uusi tiedonhallintajärjestelmä, joka mahdollistaa mm. sähköisen arkistoinnin, sekä henkilöstöhallinnon uusi tietojärjestelmä. Keskeinen kysymys on, miten voidaan yhdistää kasvavat yhteydenotot, lisääntyvät tehtävät ja kohtuullinen palvelutaso sekä toisaalta valtionhallinnon tuottavuusohjelman henkilöstövähennykset. Tilanne aiheuttaa haasteita myös henkilöstön jaksamiselle. Lisääntyvä työmäärä voi johtaa riittämättömyyden tunteen kasvuun, minkä vuoksi työkyvyn ylläpitoon ja työhyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Työtyytyväisyyskyselyn tulokset ovatkin pysyneet suunnilleen samantasoisena kolmen viime vuoden aikana, indeksiluku oli viime vuonna 3,37. Toimenpideohjelman mukaisesti Kuluttajavirastossa on panostettu johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen, työtehtävien selkeään määrittelyyn ja organisointiin sekä henkilöstön jaksamisen tukeen.

4 4 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 2.1 Toiminnan vaikuttavuus Kuluttajavirasto arvioi toiminnan kokonaisvaikuttavuutta ja -tuloksellisuutta joka toinen vuosi sidosryhmäkyselyllä ja joka toinen vuosi EFQM-mallista sovelletulla itsearvioinnilla. Vuotta 2007 arvioitiin jälkimmäisellä. Arviointialueita oli neljä ja kullakin alueella arviointikysymykset ovat kohdistuneet siihen, mihin virasto voi oman toimintansa osalta vaikuttaa. Arviointikysymyksiä oli yhteensä 16. Arviointi on suuntaa antavaa ja sen perusteella virasto voi asettaa toiminnalleen kehittämistavoitteita. YHTEENVETO PISTEYTYKSISTÄ Asiakastulokset Henkilöstötulokset Yhteiskunnalliset tulokset Suorituskykytulokset 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Kuluttajaviraston kokonaistaso arvioinnissa oli 3,6. Arvioinnin pisteytysskaalassa (1-5) taso 3 tarkoitti selvää edistystä. Tasolla vaaditaan näyttöä paikoitellen järjestelmällisestä käytännön toteutuksesta tai hyvistä tuloksista.

5 5 2.2 Tuoteturvallisuus Strategiset linjaukset ja yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Kuluttajapoliittinen ohjelma : Turvallisten markkinoiden ylläpitäminen ja kehittäminen sekä yhteistyön ja vuorovaikutuksen vahvistaminen kuluttaja-asioissa Kauppa- ja teollisuusministeriön strategia: Markkinoiden toiminnan tehostuminen ohjeistuksen ja valvonnan kautta Kuluttajaviraston tulossopimus: Tuoteturvallisuus tulee otetuksi huomioon yritysten ja toiminnanharjoittajien toiminnassa ja vakavaa vaaraa aiheuttavat kulutustavarat ja kuluttajapalvelut saadaan poistetuksi. Tulostavoite Tuotokset ja laadunhallinta Arvio toteutumisesta ja vaikuttavuudesta (skaala 1-5) 5 = erinomainen tulos, 4 = hyvä tulos, 3 = tyydyttävä tulos, 2 = välttävä tulos, 1 = huono tulos Vakavaa vaaraa sisältävien, prioriteettiluokkaan 1 kuuluvien ilmoitusten vaatimat toimenpiteet kuluttajien turvallisuuden varmistamiseksi saadaan käyntiin keskimäärin kuuden viikon kuluessa. Jokainen valvontahanke johtaa keskimäärin vähintään yhteen toimenpiteeseen, jolla tavaroiden tai palveluiden turvallisuutta kehitetään kokonaisvaltaisesti (esimerkiksi toiminnanharjoittajien opastukseen, kuluttajavalistukseen, lainsäädäntö- tai standardisoimistyöhön, yhteistyöhankkeisiin viranomaisten tai elinkeinoelämän järjestöjen kanssa, valvontakäytäntöjen kehittämiseen) Vuonna 2007 saapui 612 ilmoitusta koski tavaroita, 78 palveluja - 12 tapausta (edustavat 130 ilmoitusta) luokiteltiin prioriteettiluokkaan 1 (P1) - 75 %:ssa näistä toimenpiteet saatiin käynnistettyä 10 päivän kuluessa, ja kaikkien osalta keskimäärin 61 päivän kuluessa Riskinarvioinnin laadunhallintaa tehdään seuraavasti: - ilmoitukset priorisoidaan - P1-luokan käsittely päätetään esittelystä - käsittelylle on asetettu määräaikatavoitteet ja niitä seurataan asianhallintajärjestelmän avulla - sisäinen työohje apuna valvontatapausten käsittelyssä Valvontahankkeita toteutettiin 10: - kulutustavarat 7 (2 x lelut, kynttilätuotteet, kosmetiikka, minimopot, kertakäyttögrillit, kelluntahaalarit), testattu 105 tuotenimikettä + kosmetiikan paikallisen valmistuksen valvonnassa kunnissa 28 tuotenimikettä - palvelut 3 (huvipuistot, kylpylät, charter-turismi) Hankkeet johtivat keskimäärin 3 toimenpiteeseen: - esim. Huvipuistot (yhteistyötapaaminen elinkeinon kanssa, kirje alan toimijoille, tarkastuslista kuntien tarkastajille, tiedottaminen, yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa). - esim. kertakäyttögrillit: tiedotus, valvontalinjaus, ohjeet kuluttajille, P1-tapausten käsittelyaika-tavoitteet saavutettiin kohtalaisesti. Työn ohjaus, saapuvien ilmoitusten läpikäynti sekä valvontatapausten käsittely on järjestelmällistä ja niihin on dokumentoidut työskentelytavat. Jatkossa on oltava vieläkin aiempaa parempi valmius reagoida nopeasti vakavaa vaaraa aiheuttavien tuotteiden osalta. Haasteena on myös valvonnallisen otteen kehittäminen ja oikeudellisen osaamisen lisääminen Arvio: 4 Tavoite saavutettiin ja ylitettiin. Valvontahankkeiden määrä on vähentynyt, mutta vaikuttavuutta on pyritty lisäämään. Jatkossa haasteena on pystyä näkemään uusia mahdollisuuksia vaikuttaa tuotteiden turvallisuuteen sekä hyödyntää eri vaikuttamiskeinoja tehokkaasti. Arvio: 4

6 6 Kansallisille toimivaltaisille viranomaisille kuuluvat RAPEX - ilmoitukset siirretään viimeistään kahden työpäivän kuluessa komission viikkoyhteenvedon ilmestymisestä viranomaisten käsiteltäväksi. Paikallistason valvonnan tehokkuutta ohjataan seuraamalla, kuinka paljon Kuluttajavirasto käyttää ohjausresursseja tarkastuskäyntejä kohden. yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa - 2 valvontalinjausta: kertakäyttögrillit, kelluntahaalarit - 2 tarkastuslistaa viranomaisille: huvipuistot, kylpylät Laadunvarmistus: - vaikuttamiskeinoja pohditaan jo valvonnan suunnitteluvaiheessa, kaikissa hankkeissa etsitään aktiivisesti yhteistyötä sidosryhmien kanssa - erityistä huomiota kiinnitetty RAPEX-notifikaatioiden ja reaktioiden tekemiseen - vaikuttamistoimien määrää seurataan asianhallintajärjestelmän avulla - Ilmoitukset on siirretty 100 %:sti tavoiteajassa. - notifikaatioita saapui 1359 kpl (877 kpl vuonna 2006) Laadunvarmistus: - yhteyspisteen toimintakyky on varmistettu sijaisjärjestelyjen avulla ja tehostamalla verkoston toimintatapoja - käytössä työohje yhteyspisteen ja verkoston viranomaisjäsenten toiminnan apuna Lääninhallitukset raportoivat kuntien tarkastusmäärät myöhemmin keväällä. Laadunvarmistus: - huomiota kiinnitetty suoritteen määritelmään; tarkastusten lukumäärä tullee pienenemään, kun tarkastuskäynnin kriteerit yhtenäistyvät. - KUV:n ohjauksessa korostunut tarkastusten laadun ja vaarojen poistamisen tehokkuuden parantaminen tarkastusten lukumäärän kustannuksella. Käsittelyaikatavoite saavutettu notifikaatioiden määrän kasvusta huolimatta. RAPEX-yhteyspisteen toimintatavat ovat vakiintuneet, mutta toimintaa kehitetään jatkuvasti Arvio: 5 Seurantajärjestelmää on kehitetty, ja tavoitetunnuslukuja pystytään seuramaan. Ohjauksella vielä toistaiseksi tärkeä merkitys, koska edelleen kehitetään paikallistason ammattitaitoa ja valmiuksia hoitaa itsenäisesti palveluiden turvallisuuden valvontaa. Tämä lisää tunnusluvun kasvua. Kuntien valvonnan työkaluna olevia pakkokeinoja, kuten väliaikaista kieltoa, ei ole käytetty kertaakaan vuonna 2007, mitä voidaan pitää huolestuttavana merkkinä valvonnan tasosta. Arvio: 4

7 7 Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Taloudellisuus Erilliskustannukset euroa % viraston kustannuserästä euroa % viraston kustannuserästä palkkakustannukset ,4 % ,8 % muut kulutusmenot ,0 % ,2 % erilliskustannukset yhteensä ,2 % ,9 % Tulosanalyysi ja johtopäätökset Tuoteturvallisuusvalvonnassa noudatettavan työnjaon mukaisesti Kuluttajavirasto vastaa keskitetysti kulutustavaroiden markkinavalvonnasta ja kunnat keskittyvät kuluttajapalveluiden turvallisuuden valvontaan. Kuluttajapalveluiden turvallisuuden valvontaan liittyy omat haasteensa palveluiden monimuotoisuuden ja lainsäädännön yleisyyden johdosta. Tulevaisuudessa paikallistasolla isommat valvontayksiköt mahdollistavat mm. aiempaa enemmässä määrin viranhaltijoiden erikoistumisen myös tuoteturvallisuusvalvontaan ja sijaisuusjärjestelyiden hoitamisen asiamukaisella tavalla. Kulutustavaroiden markkinavalvonnassa korostui valvontatapausten priorisointi ja onnistumisen merkitys vakavaa vaaraa aiheuttavien tai muutoin suuri merkityksellisien tapausten hoitamisessa. Vuoden aikana oli useita valvontatilanteita, joiden hoitaminen vaati ennakoitua enemmän resursseja., mm. henkilöautojen tunkkien turvallisuuteen ja huonekalujen aiheuttamiin allergia-/ärsytysoireisiin liittyneet lukuisat valvontatapaukset sekä useat huvipuistoissa ja uimarannoilla tapahtuneet onnettomuudet. Valtaosa tapauksista, joissa kulutustavaroista aiheutui vakavaa vaaraa kuluttajien turvallisuudelle, pystyttiin hoitamaan asianmukaisesti. Tulostavoitteet saavutettiin hyvin. Jatkossa on edelleen tehostettava valmiutta reagoida nopeasti ja tehokkaasti valvontatilanteisiin, joista aiheutuu vakavaa vaaraa kuluttajan turvallisuudelle. Valvonnallisen otteen kehittäminen ja oikeudellisen osaamisen lisääminen ovat edellytyksenä sille, että toiminnanharjoittajat saadaan sitoutumaan turvallisuushakuiseen toimintaan ja poistamaan tehokkaasti vakavaa vaaraa aiheuttavat kulutustavarat ja kuluttajapalvelut markkinoilta.

8 8 2.3 Kuluttajaoikeus Strategiset linjaukset ja yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Kuluttajapoliittinen ohjelma : Varmistetaan korkea kuluttajansuojan taso sekä yhteisölainsäädännössä että kansallisessa lainsäädännössä sekä toimivat markkinat ja julkiset palvelut Kauppa- ja teollisuusministeriön strategia: Markkinoiden toiminnan tehostuminen kuluttajakauppaan liittyvän ohjeistuksen ja valvonnan kautta Kuluttajaviraston tulossopimus: Kuluttajaoikeuden periaatteet näkyvät yritysten toiminnassa ja julkisia palveluja kehitettäessä. Tulostavoite Tuotokset ja laadunhallinta Arvio toteutumisesta ja vaikuttavuudesta (skaala 1-5) 5 = erinomainen tulos, 4 = hyvä tulos, 3 = tyydyttävä tulos, 2 = välttävä tulos, 1 = huono tulos Yritysten mahdollisuudet soveltaa kuluttajaoikeuden periaatteita parantuvat alaja aihekohtaisen valvonnan ja vaikuttamisen avulla. Teema-alueet - tulokset selostettu seuraavassa kohdassa Perusvalvonta - 4 uutta tietoiskua markkinoinnista; elintarvikkeet, hyvä tapa, verkkokauppa, suoramarkk. - 3 toimialakohtaista linjausta; Kosmetiikan mainonnan pelisäännöt, Matkojen markkinointi ja Virhevastuu ja takuu autokaupassa - 1 aihekohtainen linjaus; Kanta-asiakasmarkkinointi ja kanta-asiakasohjelmat - 4 alakohtaista muistiota keittiökalusteiden hintailmoittelu, lehtien hintailmoittelu, trampoliinien markkinointi, luontais- ja kauneudenhoitotuotteiden markkinointi ja etämyynti - 7 yhteistyötapaamista;sy, PTY, SHL, Kaupan koulutuksen kehittämiskeskus, Kodintekniikkaliitto, SMAL, Suomen kaupan liitto - 4 seminaaria; lapset, kanta-asiakkuus, päivittäistavara-ala, SY - matkamessut, artikkelisarja huonekalualan markkinoinnista alan aikakauslehteen, muistutettu lääkäriasemia palvelujen hinnan ilmoittamisesta, sovittu autoalan kanssa autoverouudistusta koskevista kuluttajakauppaan vaikuttavista pelisäännöistä. Muut hankkeet - huijarikampanja (perustettu yhteistyöverkosto 15 tahon kanssa, kysely kuluttajille ja neuvojille, 4 tiedotetta, sweep day) - 4 valvontakampanjaa: ympäristömarkkinointi, luontaistuoteala, markkinointiarpajaiset ja lisäedut, kanta-asiakkuuteen liittyvät hintatied. - tekijänoikeuden kehittäminen, lausunto opm:lle kuluttajan asemasta - 2 linjausta: lisäetujen markkinointi optiikkaalalla, virhevastuu ja takuu autoalalla + toimintaohje kuluttajille Määrätietoisesti edetty kuluttajan kannalta keskeisillä toiminta-alueilla. Arvio: 4

9 9 Kuluttajapoliittisen ohjelman teema-alueilla tehdään ala- ja aihekohtaisia valvontakampanjoita. - kirje päivittäistavarakaupalle, huomion kiinnittäminen markkinointiarpajaisten lisääntymiseen päivittäistavaroiden myynninedistäjänä - 6 koulutustilaisuutta Asuminen - 2 valvontakampanjaa: talopakettien sekä asuntojen ja kiinteistöjen markkinoinnissa annettavista tiedoista - 2 projektia: luotu ratkaisukäytäntöä suorituskyvyttömyysvakuusvelvoitteen noudattamiseksi ja täsmennetty ohjeistusta elinkeinonharjoittajille + seurattu ja kommentoitu uusien asunnonvälitystoiminnan myynti- ja rahoitustapojen kehittelyä - 1 alakohtainen linjaus; Talopaketit Hinnanosan maksaminen etukäteen ja vakuus - lausunto SKVL:lle asiakkaiden hankintatavoista - 4 yhteistyötapaamista (RT, PTT, KIVI,ESLH) - 3 koulutustilaisuutta talopakettimyyjille - lainsäädäntöön vaikuttaminen: arvio (OM, KTM) välityslainsäädännön tavoitteiden toteutumisesta ja havaituista ongelmista - puututtu lainvastaisiin toimitusehtoihin + yksi avustustapaus vireillä (KRIL suos. noudatt.) - Asumisen teemanumero Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta nro 7/2007 Toiminta teema-alueilla ollut monipuolista. Yhteistyöhankkeilla, koulutuksella ja viestinnällä voitu lisätä valvonnan vaikuttavuutta. Arvio: 4 Rahoituspalvelut - 20 neuvottelu- ja linjaratkaisua, mm. pikavippien, luottokorttien, vakuutusten, verkkopankkimaksujen markkinoinnista ja ehtokäytännöistä sekä takaussaatavan perinnästä - projektit: etäluottojen sopimusehdot ja markkinointi, tekstiviestilainat (suosituksen noudattamisen seuranta, kysely alue- ja paikallishallinnolle, seminaari yrityksille, alakohtaiset neuvottelut, yritysten aukioloaikojen ja ennakkotietojen toimittamistavan tarkastus, markkinointikielto lainapalvelun ympärivuorokautisesta aukioloajasta ja sen mainostamisesta) - 1 toimialakohtainen linjaus; Tekstiviestilainojen perussäännöt - 5 ohjeistusta: kuluttajille tietoa sirukorttien käytöstä maksamiseen, myyjän muistilista vähittäiskaupassa tapahtuvaan luottokorttien myyntiin muiden hyödykkeiden hankinnan yhteydessä, perintälain noudattamista koskevat pelisäännöt ja havainnot alan seuraamisesta nettisivuilla, Maksamisen pelisäännöt yrittäjille ja kuluttajille - 1 seminaari perintäalalle - 4 koulutustilaisuutta (lainaturvavakuutukset,

10 10 sijoitustuotteiden myynti- ja vastuukysymykset, tekstiviestilainat, luotto- ja perintäasiat) - 3 alakohtaiset neuvottelut: huonekalu- ja kodinkonealan, Finanssialan keskusliiton ja Suomen Pienlainayhdistyksen kanssa lausuntoa (Vihreä kirja vähittäisrahoituspalveluista, vakuutussopimuslain uudistaminen, kulutusluottodirektiivin uudistaminen) Viestintäpalvelut - 2 valvontakampanjaa: Icpen Sweep (3G) ja Eu Sweep (lentojen markkinointi internetissä). - Neuvottelu- ja linjaratkaisuja: useita mainonnan tunnistettavuuteen liittyviä tapauksia, moratkaisu hyvän tavan vastaisuudesta (Spiidi), varoitus maksutv-palveluiden markkinoinnissa ja sopimusehtojen muuttamisesta. - 3 projektia: digi-tv (ohje virhetilanteiden hoidosta, myyjien koulutus, kuluttajien ohjeistus), 3G-kytkykauppa (markkinoinnin valvontakampanja lh:n kanssa, operaattorien ja kuluttajien ohjeistus, lvm:n kytkytyöryhmään osallistuminen), mobiilisisältöpalvelut (alakohtaiset neuvottelut ongelmista, lisäohjeistus tilausprosessin kysymyksistä, oecd:n mobiilikauppaprojektiin osallistuminen) - 1 aihekohtainen linjaus; TV-peleissä ja visailuissa osallistujille annettavat tiedot - 1 toimialakohtainen linjaus; Televisiopalveluiden markkinoinnista Muu ohjeistus: verkkopalvelu lapset ja matkapuhelimella maksaminen (yhteistyöhanke alan kanssa) - 4 lausuntoa, 5 yhteistyötapaamista (Ficom, VKL, Vivi, TSV, KRIL), useita tapaamisia operaattoreiden kanssa VML:n soveltamisesta - 2 koulutustilaisuutta - Vivin kuluttajatyöryhmä, esillä mm. viestintämarkkinalain soveltamisalaan liittyvät kysymykset Julkiset ja välttämättömyyspalvelut - 4 projektia: palveluyrittäjän muistilista tekeillä yhteistyössä SY:n kanssa, VR (hintailmoittelu, peruutusehdot, etäkauppa, virheen ja viivästyksen seuraamukset), ylivarausasetus (yhteistyön kehittäminen OM:n, ilmailuhallinnon ja KRILin kanssa), lentoyhtiöiden menettelytapojen arviointi, useita kommentaareja komissiolle) - 1 alakohtainen linjaus; Sähköyhtiö ja sähkön hinnan muuttaminen - 2 linjaratkaisua (määräaikaisten sähkösopimusten automaattinen uudistaminen, ylivarausasetuksen soveltamisesta)

11 11 Lisätään vaikuttavuutta tiedottamalla valvontatoiminnan ja muun kuluttajaoikeudellisen työn tuloksista monikanavaisesti Luodaan menettelytavat, joiden avulla otetaan käyttöön uuden lainsäädännön tuomat keinot koskien ryhmävalitusta, ryhmäkannetta ja yhteistyöasetusta - 5 lainsäädäntöhankkeeseen vaikuttamista, 6 yhteistyötapaamista (KTM, EMV, ET, EK, SY, OM, IH), neuvotteluja 2 suuren yrityksen kanssa - lvm:n joukkoliikennefoorumiin osallist. - Sähköasioiden teemanumero Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 4/ tiedotetta - 8 Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta verkkolehden numeroa (3 teemanumeroa: hyvä tapa, sähkö ja asuminen) - 10 tiedotetta alue- ja paikallishallinnolle - useita viestinnällisiä toimenpiteitä yhteistyössä eri elinkeinoelämän järjestöjen kanssa (esim. digitietoa TV2007:n kanavissa ja hankkeissa, kodinkonemyyjien myymälävalmennus, ilmoitussarja Yrityssanomissa, sirukortti-infoa) - 30 juttua Kuluttaja-lehden numeroissa 1-8 Ryhmävalitus - voimaan menettelytavat luotu ja järjestetty koulutusta Ryhmäkanne - voimaan 1.10., menettelytavat luotu. Yhteistyöasetus - sisäiset menettelytavat tiedustelujen, ilmoitusten ja täytäntöönpanopyyntöjen käsittelyyn luotu - KUV jäsen Key User Groupissa, joka kehittää tietopankin käyttöä - järjestetty koulutusta omalle henkilöstölle ja kansallisesti toimivaltaisille viranomaisille - KA tehnyt 5 tiedustelua ja vastaanottanut 63 ilmoitusta, 5 tiedustelua ja yhden täytäntöönpanopyynnön. Viestintäkanavia on hyödynnetty monipuolisesti ja viestintää kohdennettu vastaanottajalähtöisesti sekä kuluttajille, yrityksille, yhteistyökumppaneille ja viranomaisille. Arvio: 3 Uusien keinojen menettelytavat saatu määritettyä ja koulutettua sekä Kuvin sisällä että ulkopuolella, käsitelty tulkinnallisia kohtia. Arvio: 4 Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Taloudellisuus Erilliskustannukset euroa % viraston kustannuserästä euroa % viraston kustannuserästä palkkakustannukset ,2 % ,5 % muut kulutusmenot ,9 % ,8 % erilliskustannukset yhteensä ,7 % ,9 % Tulosanalyysi ja johtopäätökset Uudet menettelytavat, joiden avulla pyritään maksimoimaan valvonnan vaikuttavuutta, ovat vakiintuneet, ja yhteistyöhankkeet ovat edenneet toivotulla tavalla. Ala- ja aihekohtainen vaikuttaminen sekä teema-alueilla että perusvalvonnassa on toiminut hyvin, ja tulostavoitteet pääsääntöisesti saavutettiin, joskin kuluttajansuojahankkeiden suuri määrä ja toiminta-alueen laajuus ovat edelleen keskeinen haaste. Uusien keinojen (ryhmävalitus, ryhmäkanne, yhteistyöasetus) vaikutuksia käytännössä ei ole vielä ollut mahdollista nähdä.

12 Valistus ja viestintä (testaus, selvitykset, kuluttajakasvatus, media- ja verkkopalvelut) Strategiset linjaukset ja yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Kuluttajapoliittinen ohjelma : Kuluttajien omien valmiuksien sekä vastuullisten ja kestävien kulutustapojen edistäminen Kauppa- ja teollisuusministeriön strategia: Kansalaisten aseman turvaaminen markkinoilla Kuluttajaviraston tulossopimus: Kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat pystyvät toimimaan markkinoilla tehokkaasti hyödyntämällä Kuluttajavirasto verkkopalveluja. Tulostavoite Tuotokset ja laadunhallinta Arvio toteutumisesta ja vaikuttavuudesta (skaala 1-5) 5 = erinomainen tulos, 4 = hyvä tulos, 3 = tyydyttävä tulos, 2 = välttävä tulos, 1 = huono tulos Verkkopalvelujen julkaisujärjestelmän uudistamisen avulla päästään kehittämään verkkopalvelujen toiminnallisuutta tavalla, joka mahdollistaa tiedon organisoinnin käyttäjälähtöisesti, lisää tiedon löydettävyyttä ja tukee ongelmanratkaisua itsepalveluperiaatteella sekä opastaa kuluttajia luotettavan tiedon lähteille. Verkkopalvelujen käyttäjien tyytyväisyys palvelujen käytön helppouteen, itsepalvelun sujuvuuteen ja sisällön ajankohtaisuuteen kehittyy myönteiseen suuntaan kaikissa käyttäjäryhmissä. uudistetut verkkopalvelut auki 3.9.: - kuluttajavirasto.fi (laaja kokonaisuus useita palveluja) - kuluttaja.fi (uusi palvelu testipankki, osto-opastus, Kuluttaja-lehden verkkopalvelu) - verkkolehti Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta ilmestyi 8 kertaa, tilaajamäärä 3600, kasvoi vuodessa yli 1000:lla - Galactor-verkkopeli nuorille - Euroopan kuluttajakeskuksen verkkopalvelu suunnitellut verkkopalvelut: - alue- ja paikallishallinnon 4 extranet-palvelua määriteltiin, avaaminen siirtyi 2008 puolelle Laadunvarmistus: - verkkopalvelujen rakenne, sisältö ja hakutoiminnot uudistettiin, laajennettiin ja yhtenäistettiin käyttäjälähtöisesti - palvelu rakennettu tukemaan sähköistä asiointia ja kuluttajan reklamaatioprosessia eri tilanteissa Tavoitteet otettu huomioon suunnittelussa: - lähtökohtana JHS-laatukriteerit - käytettävyystestaus tehty, palaute myönteinen - trafiikinseuranta uudistettu Kävijämäärät uudistuksen jälkeen: - kuluttajavirasto.fi noin 59000/kk, sivulatauksia /kk - kuluttaja.fi noin 14000/kk - EKK noin 2300/kk, sivulatauksia noin 10100/kk - Galactor.org noin 2000/kk Toteutunut suunnitelmien mukaan. Uusi julkaisujärjestelmä yhtenäistää ja tehostaa palvelujen ylläpitoa. Toiminnallista tehokkuutta voidaan edelleen parantaa kehittämällä viraston sisäisiä työprosesseja. Sisällön kehittäminen on jatkuva prosessi. Arvio: 4 Sekä kävijämäärät että kävijöiden hakeman tiedon määrät ovat kasvaneet. Virastolle tehtävien ilmoitusten määrä kaksinkertaistui uudistuksen jälkeen, mikä kertoo sähköisten asiointimahdollisuuksien kehittymisestä. Kävijätilastoinnin hyödyntäminen vaatii kehittämistä ja asiakastyytyväisyyskyselyt puuttuvat Arvio: 3

13 13 Selvitysten, vertailujen ja testauksen tulosten vaikuttavuus lisääntyy yhdistämällä toimenpiteitä ja hyödyntämällä tuloksia vähintään kahdessa eri kanavassa. Taloustietojen ja taitojen hallintaa painotetaan monikanavaisesti kuluttajavalistuksessa, kuluttajakasvatuksessa ja osallistumalla Taloudenhallinnan neuvottelukunnan toimintaan. testaushankkeet - 31 testaushanketta, joissa tuotemalleja 1266, niistä Suomessa myynnissä yhteiskuntavastuutestiä, joissa kohteena yht. 32 yritystä testien julkaiseminen - Kuluttaja-lehdessä 27 testiä ja 510 tuotteen tiedot - kaikki 2007 testit testipankissa - lisäksi 52 edelleen ajankohtaista testiä vuosilta testipankkiin Muut selvitykset - ohjattu 6 läänien alueellista ruokakorivertailua - 2 valtakunnallista vertailua läänien kanssa (digisovittimet, parturi- ja kampaamopalvelujen alv) - 4 hintavertailua (2 EKK:lle rajat ylittävästä kaupasta, 2 Kuluttaja-lehdelle) - kulutusluottoselvitys ja sen pohjalta informaatiota verkkopalveluun - KTK:lle 5 elintarvikkeen hintavertailuaineiston keruun organisointi läänien kanssa Standardisointi: - koordinoitu kuluttajien osallistumista hankkeisiin Stakussa, keskeisenä ISO:n hanke yritysten yhteiskuntavastuusta Talousvalistuksen hankkeet - 2 kampanjaa Taloudenhallinnan nk:n kanssa (Kalliit kulissit, Riittävätkö rahat) - opas talous- ja velkaneuvojien työkaluksi, sisältää viitebudjetit - 2-vuotinen kouluvierailuja-hanke Nuorten Akatemian kanssa, tavoitettu 9000 oppilasta. - Eurooppa-kalenteri, komission hanke, toisen asteen oppilaille, tilauksia 342 kouluun yli kpl - Kulutusluottoselvitys kuluttajien tiedontasosta ja asenteista valistuksen pohjaksi - Kuluttaja-lehdessä 6 artikkelia, lisäksi näkökulmana useissa muissa artikkeleissa, ml. Matka-liite Talousvalistusta tukevat hankkeet - kansallinen tietoturvapäivä, jäsen - PRKK:n jäsen- ja messutoiminta, tavoitettu yli 5000 asumisesta ja rakentamisesta kiinnostunutta - tavoitettu luennoilla noin 700 opet- Testaustulosten verkkopalvelu parantaa kuluttajien mahdollisuuksia vertailla tuotteita heidän omista lähtökohdistaan. Tuotetestaus kansainvälisenä ICRTyhteistyönä on kustannustehokasta, vain noin 10 % vastaavien tuotteiden testaamisesta omana tuotantona. Lisäksi ICRT-testauksella vaikutetaan tuotekehitykseen. Hintavertailuhankkeet ovat toteutuneet sovitusti. Arvio: 4 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa esimerkiksi Taloudenhallinnan neuvottelukunnassa lisännyt näkyvyyttä ja jakelukanavia. Arvio: 4

14 14 Kuluttajia autetaan siirtymään digiaikaan mahdollisimman sujuvasti tukemalla liikenne- ja viestintäministeriön viestintähankkeita tarpeen mukaan, mm. tuottamalla tietoa sovitinten hankinnasta ja kuluttajakaupan säännösten soveltamisesta sekä ostajille että myyjille. Kuluttaja-lehden levikki kasvaa kappaleeseen ja lehden kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen on 94 % (levikki 2005: , kustannusvastaavuus %) Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Taloudellisuus tajaa ja opettajaksi opiskelevaa - kuluttajakasvatuksen verkosto Consumer Citizen Network - Verkkopalvelun Kuluttajan oikeudet markkinointi internetissä - päivityksiä ja lisäpainoksia 13 tuotteeseen, painosmäärä yht uusia painotuotteita 6, painosmäärä yht. noin digisovittimien ja televisioiden hintavertailu ja markkinakatsaus lääninhallitusten kanssa - televisiotesti (mukana 18 digitv:tä) - 4 artikkelia Kuluttaja-lehdessä - teemaosio uuteen verkkopalveluun - 4 tiedotetta - myymälävalmennus 100 liikkeessä 8 paikkakunnalla TV2007-ryhmän kanssa - aiempaa ja uutta aineistoa painatettu ja tarjottu digitoimijoiden käyttöön mm. neuvontaverkoston koulutukseen ja kansalaistapahtumiin 8 numeroa ilmestynyt - määräaikaisten tilausten ja irtonumeromyynnin osuus kasvussa - ulkoasu kilpailutettu - lehtikohtaisissa kustannuksissa pysytty suunnitellulla tasolla - kustannusvastaavuus 94 % Digiaineistolla ollut kysyntää sekä kuluttajien, yritysten että yhteistyökumppaneiden taholta, ja palaute on ollut myönteistä. Teemahanke on toteutunut suunnitelmien mukaan. Arvio: 4 Erilliskustannukset euroa % viraston kustannuserästä euroa % viraston kustannuserästä palkkakustannukset ,8 % ,2 % muut kulutusmenot ,2 % ,6 % erilliskustannukset yhteensä ,9 % (1 19,9 % Levikkitavoite lähes saavutettu. Lehden lukijakunta on uusiutumassa, mikä asettaa haasteita markkinoinnille ja lehden sisällön kehittämiselle. Muut mediat osoittavat jatkuvaa kiinnostusta yhteistyöhön, mikä kuvaa lehden sisällön vaikuttavuutta. Kustannusvastaavuustavoitteet saavutettu. Arvio: 4 1) Vuoden 2007 luvuissa mukana myös tiedotustoiminto ( euroa), joka on aikaisemmin esitetty toiminnan ohjaus ja kehittäminen tulosalueella.

15 15 Kannattavuus (Kuluttaja-lehti) Tilaajia/numero keskimäärin Irtonumeromyynti keskimäärin Keskimääräinen levikki Tilaajia vuoden lopussa Päättyneitä tilauksia Myyty uusia tilauksia Kuluttaja-lehdellä oli vuoden lopussa 402 tilaajaa enemmän kuin edellisenä vuotena. Tähän vaikutettiin loppuvuoden levikkimarkkinoinnilla ja määräaikaistarjouksilla. Määräaikaistilauksia myytiin 1060 kpl enemmän kuin edellisenä vuotena Toteutunut Toteutunut Tavoite Toteutunut TUOTOT - maksullisen toiminnan myyntituotot muut tuotot = tuotot yhteensä KUSTANNUKSET erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset = erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset ( poistot korot muut yhteiskustannukset = osuus yhteiskustannuksista yhteensä kokonaiskustannukset yhteensä ylijäämä (+) tai alijäämä (-) käytetty MPL 7.1 :n mukaista hintatukea yli- tai alijäämä (+/-) hintatuen jälkeen käytettävissä ollut hintatuki Kustannusvastaavuus -% ennen hintatukea 89 % 74 % - 79 % Kustannusvastaavuus -% käytettävissä olleen hintatuen jälkeen 106 % 89 % 94 % 94 % 1) Vuoden 2005 tukitoimintojen kustannukset eivät ole vertailukelpoisia muihin vuosiin, koska yleiskustannusten kohdentamisperusteita on muutettu alkaen. Tulosanalyysi ja johtopäätökset Verkkopalvelujen siirto uuteen julkaisujärjestelmään saatiin onnistuneesti käyntiin. Se otettiin käyttöön neljässä verkkopalvelussa ja käynnistettiin intranetin ja 4 ekstranetin osalta. Järjestelmä mahdollistaa sisäisten verkkojulkaisuprosessien tehostamisen sekä asiointiprosessien kehittämisen. Verkkopalvelujen sisältöä on kehitetty tukemaan paremmin kaikkien käyttäjäryhmien itsenäistä tiedonhakua ja ohjeistuksen löytämistä. Uutena palveluna on kehitetty kansainväliseen tuotteiden yhteistestaukseen perustuva testipankki, joka jakaa käyttäjän tarpeista lähtevää tietoa markkinoiden tarjonnasta. Informaatioaineiston tuottamisessa on siirrytty verkkojulkaisemiseen. Painotuotteena Kuluttaja-lehti on tehokkain kanava tiedon jakeluun. Lehden kustannusvastaavuus parani 5 prosenttiyksikköä. Tämä johtui erilliskulujen vähentymistä kun palveluiden ostot pienentyivät. Toimintatapojen ja prosessien muutoksiin sekä sisällön uusimiseen on saatu tukea keväällä valmistuneista viraston viestinnän linjauksista.

16 Valmismatkaliikkeiden vakuuksien valvonta Strategiset linjaukset ja yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Kuluttajapoliittinen ohjelma : Kuluttajien taloudellisen turvallisuuden lisääminen ja markkinoiden toimivuuden varmistaminen Kauppa- ja teollisuusministeriön strategia: Kansalaisten aseman turvaaminen markkinoilla Kuluttajaviraston tulossopimus: Vakuudet kattavat kuluttajien saatavat valmismatkaliikkeen konkurssitilanteessa. Tulostavoite Tuotokset ja laadunhallinta Arvio toteutumisesta ja vaikuttavuudesta (skaala 1-5) 5 = erinomainen tulos, 4 = hyvä tulos, 3 = tyydyttävä tulos, 2 = välttävä tulos, 1 = huono tulos Valmismatkaliikkeiden vakuuksien riittävyys ja muutostarpeet tarkistetaan säännöllisesti riskinarviointiin perustuvan suunnitelman mukaisesti. - Yritysten tietojenanto muutettu perustumaan uuden maksuasetuksen vakuusluokkia - otettu käyttöön riskinarviointiin perustuva vakuuksien valvontasuunnitelma Valmismatkaliikkeiden vakuudet tarkastettiin vuonna 2007 riskinarviointiin perustuvan suunnitelman mukaisesti. Valmismatkaliikkeiden vakuudet vastaavat niiden vakuustarvetta. Vuonna 2007 selvitettiin yksi konkurssi. Konkurssiin menneen matkatoimiston vakuus oli riittävä matkustajien saatavien maksamiseen. Valmismatkaliikerekisteriin kuuluvien yritysten vakuustarve ja vakuuksien suuruus arvioidaan valvontasuunnitelmassa esitettyjen määräaikojen mukaisesti. Vakuuksien arvioinnin perustana olevaa laskentajärjestelmää kehitetään markkinoilla tapahtuneita muutoksia vastaavaksi. Vakuudesta vapautettujen yrittäjien valvontaa tehostetaan lääninhallitusten kanssa toteutettavan kampanjan avulla. - Helmikuussa ja elokuussa tehty normaali vakuuksien tarkistus - Vuoden 2008 alussa siirryttiin uuteen tiedonhallintajärjestelmään, minkä myötä matkatoimistojen seuranta tehostuu. - Laskentaperusteita tarkasteltiin luottokorttimyynnin osalta KKO:n luottokuntaa vastaan antaman ratkaisun perusteella. - Internetissä myytävät ns. lento+hotelli paketit otettiin vakuuden piiriin. - Lääninhallitukset koulutettu keväällä kampanjan toteuttamiseen - Tarkastettavia yrityksiä n. 20 % rekisterissä olevista vapautetuista ja välittäjistä. - Toteutettiin vuoden 2007 lopussa Arvio: 5 Tietojen siirtoa uuteen järjestelmään valmisteltu vuonna Uusien matkatoimistojen valvonta tapahtui vuonna 2007 uudessa järjestelmässä. Vuoden 2008 alusta siirrettiin vanhat tiedot uuteen järjestelmään. Arvio: 4 Laskentaperusteeseen ei tehty muutoksia luottokorttiostosten osalta. Lento+hotelli paketteja tarjoaville matkatoimistoille asetettiin vakuudet. Arvio: 5 Valvotuista yrityksistä noin 30 % havaittiin vakuustarve. Vakuudet asetettiin niitä tarvitseville matkatoimistoille Arvio: 4

17 17 Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Taloudellisuus Erilliskustannukset euroa % viraston kustannuserästä euroa % viraston kustannuserästä palkkakustannukset ,5 % ,0 % muut kulutusmenot ,3 % 467 0,0 % erilliskustannukset yhteensä ,8 % ,7 % Valmismatkaliikerekisterin tilanne vuoden lopussa rekisteröityneitä yrityksiä näistä välittäjiä vakuuden asettaneita uusia rekisteröintejä rekisteristä poistettuja vakuuksien yhteismäärä ,00 euroa Kustannusvastaavuuslaskelma maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista Toteutunut Toteutunut Tavoite Toteutunut TUOTOT - maksullisen toiminnan myyntituotot muut tuotot = tuotot yhteensä KUSTANNUKSET erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset = erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset poistot korot muut yhteiskustannukset = osuus yhteiskustannuksista yhteensä kokonaiskustannukset yhteensä ylijäämä (+) tai alijäämä (-) kustannusvastaavuus -% 111 % 48 % 99 % 77 % Tulosanalyysi ja johtopäätökset Valmismatkaliikevalvonnassa on voitu panostaa valvontaprosessien ja toimintatapojen uudistamiseen sekä uuteen tiedonhallintajärjestelmään siirtymisen edellyttämiin toimenpiteisiin. Vuoden aikana on ollut hoidettavana yhden valmismatkaliikkeen konkurssiin liittyvät toimenpiteet. Maksullisten julkisoikeudellisten suoritteiden myyntituotot kasvoivat ja kustannusvastaavuus parani huomattavasti vuodesta Tähän oli syynä voimaan tullut uudistettu asetus Kuluttajaviraston maksullisista suoritteista. Silti myyntituottotavoitteista jäätiin noin euroa. Tämä johtui suurelta osin rekisteristä poistuneiden yritysten määrän kasvusta ja osin uusien rekisteröintien ennakoitua pienemmästä määrästä.

18 Alue- ja paikallishallinnon ohjaus ja koulutus Strategiset linjaukset ja yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Kuluttajapoliittinen ohjelma : Kuluttajien taloudellisen turvallisuuden lisääminen ja markkinoiden toimivuuden varmistaminen Kuluttajansuojan ja turvallisten markkinoiden ylläpitäminen ja kehittäminen Kauppa- ja teollisuusministeriön strategia: Kansalaisten aseman turvaaminen markkinoilla Kuluttajaviraston tulossopimus Alue- ja paikallishallinto toteuttaa osaltaan kuluttajapoliittista ohjelmaa ja henkilöstön ammattitaito kehittyy Kuluttajaviraston koulutuksen avulla. Tulostavoite Tuotokset ja laadunhallinta Arvio toteutumisesta ja vaikuttavuudesta (skaala 1-5) 5 = erinomainen tulos, 4 = hyvä tulos, 3 = tyydyttävä tulos, 2 = välttävä tulos, 1 = huono tulos Alue- ja paikallishallinnon tyytyväisyys Kuluttajaviraston koulutustarjonnan valikoimaan, aihevalintojen ajankohtaisuuteen ja sisällön laatuun säilyy hyvänä Kuluttajaneuvonnan sekä talous- ja velkaneuvonnan mahdollisuudet kehittää asiakaspalvelun laatua ja tehokkuutta paranevat Kuluttajaviraston verkkopalvelu- ja sähköisen asioinnin hankkeiden avulla ja yhtenäisiin toimintaprosesseihin tähtäävien kehittämishankkeiden avulla. Kuluttajaneuvonnan valtiollistamisen vaatimat ohjaus- ja organi- - järjestettiin 19 koulutustilaisuutta (vuosisuunnitelmassa 20), osallistujia 691, koulutuspäiviä yksi tilaisuus peruttiin osallistujien vähyyden vuoksi - aiheet valittu kuluttajapoliittisesti ajankohtaisilta alueilta, joka tilaisuudessa ajankohtaiskatsaus - palautemittaristoon lisättiin arvio kunkin luento-osuuden hyödyllisyydestä oman arkityön kannalta - kuluttajaneuvonnan sähköisen asioinnin hanketta tuettu eurolla - talous- ja velkaneuvonnan kehittämisryhmä ( pohtii velkaneuvonnan saatavuuden kehittämistä) sai työnsä valmiiksi - talous- ja velkaneuvonnan laatuja prosessityö on edennyt suunnitelmien mukaisesti (määräaika 2009) - extranetit keskeinen yhteydenpitoväline, joiden sisältöä kehitettiin. Lääninhallituksille avattavan ekrtanetin sisältöä suunniteltiin yhdessä lääninhallitusten edustajien kanssa. - KUVin julkiset verkkopalvelut siirrettiin uuteen julkaisujärjestelmään syyskuussa, ja extranettien siirtoa samaan valmisteltiin sen jälkeen suunnitelmien mukaan. KUV osallistunut valtiollistamista valmisteelleen työryhmän työhön Koulutus on nivoutunut sisällöllisesti alue- ja paikallishallinnon toimintojen kehittämiseen. Palautteen keräystä tehostettu (palautusprosentti parhaimmillaan 88 %, heikoimmillaan 35 %). Koulutuksesta annettiin seuraava palaute: järjestelyt 4,3 esityksellisyys 4,0 hyödyllisyys, 4,0 kokonaiskeskiarvo 4,1 (skaala 1-5) Arvio 4 Extranetit siirtymässä uuteen julkaisujärjestelmään. Siinä yhteydessä avataan lääninhallitusten extranet. Talous- ja velkaneuvonnan kehittämishankkeet ovat edenneet hyvin, laatu- ja prosessihanke jopa aikataulustaan edellä. Kuluttajaneuvonnan hanke siirtyy toteutettavaksi vuonna 2008 valmisteltaessa valtiollistamista. KUVin uudistetut verkkopalvelut palvelevat sekä neuvojia että neuvonnan asiakkaita aiempaa paremmin. Extranet-uudistus mahdollistaa sisällön ja ylläpidon kehittämisen, mikä vanhassa järjestelmässä on ollut hankalaa. Arvio: 5 Valtiollistamisen vaatimat tehtävät hoidettu pyydetysti.

19 19 sointitehtävät hoidetaan tehokkaasti. Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Taloudellisuus ja tuottanut sitä varten taustatietoja ja laskelmia. Kuluttajaneuvojia on informoitu työn vaiheista. Arvio: 5 Erilliskustannukset euroa % viraston kustannuserästä euroa % viraston kustannuserästä palkkakustannukset ,5 % ,2 % muut kulutusmenot ,3 % ,8 % erilliskustannukset yhteensä ,1 % ,6 % Tulosanalyysi ja johtopäätökset Koulutus on toteutunut suunnitelmien mukaan, ja erityistä huomiota on kiinnitetty palautteen saannin tehostamiseen. Kaikissa kohderyhmissä on nähtävissä hyvin suurta hajontaan koulutustarpeiden suhteen (osa on pitkään toiminutta ja kokenutta ja osa vasta tehtävässä aloittelevaa). Koulutuksen järjestäminen pienemmille ryhmille todennäköisesti lisäisi vaikuttavuutta. Siihen eivät Kuluttajaviraston koulutuksen käytettävissä olevat resurssit kuitenkaan anna mahdollisuutta. Tätä taustaa vasten voi annettua palautetta pitää erittäin hyvänä. Kunnallisen kuluttajaneuvonnan valtiollistamiseen varauduttiin. Asiaa koskevan lainsäädännön valmistelu on vielä kesken, minkä vuoksi laajamittaisiin käytännön toimenpiteisiin ei ole voitu ryhtyä. Kuluttajaneuvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kehittämistä on tarkoituksenmukaista jatkaa vasta, kun kuluttajaneuvonnan sijoitusta koskevat päätökset on tehty. Kuluttajaviraston julkisia verkkopalveluja uudistettaessa on otettu huomioon myös neuvonnan tarpeet; ne on rakennettu tukemaan asiakkaiden omaehtoista tiedonhankintaa ja reklamaation tekemistä myyjälle sekä puhelinneuvontaa. Talous- ja velkaneuvonnan määräraha Talous- ja velkaneuvontapalveluiden järjestämisestä maksettava korvaus määrätään ministeriön vahvistamien perusteiden mukaan siten, että se vastaa palvelun tuottamisesta aiheutuvia tarkoituksenmukaisia menoja. Korvaus maksetaan lääninhallituksen kanssa sopimuksen tehneelle kunnalle tai muulle palveluntuottajalle. Korvauksen maksatuksesta kunnille huolehtii Kuluttajavirasto ja muulle palveluntuottajalle lääninhallitus. Vuonna 2007 määrärahaa käytettiin noin 4,61 miljoonaa euroa (99,6 %). Talous- ja velkaneuvontaan käytettiin vuonna 2007 yhteensä 155 henkilötyövuotta (133 htv neuvojat ja 22 htv avustajat). Valtion korvaus kattoi talous- ja velkaneuvonnan kuluista vain noin kaksi kolmasosaa. Erot kuntien palvelukyvyn välillä ovat suuret. Talous- ja velkaneuvojilla oli vuonna 2007 yhteensä asiakastapaamista. (v asiakastapaamisia ). Asiakkaiden jonotusajat ensimmäiselle käynnille vaihtelevat. Vuonna 2007 tavoitteena oli, että asiakkaiden keskimääräinen jonotusaika olisi korkeintaan 60 päivää. Neuvontayksiköistä 47 saavutti tavoitteen, 13 ei. Voimakkain paine neuvontaan pääsemiseksi kohdistuu suuriin asutuskeskuksiin.

20 Hallinto, tukipalvelut ja sisäiset palvelut Tulostavoite Tuotokset ja laadunhallinta Arvio toteutumisesta ja vaikuttavuudesta (skaala 1-5) 5 = erinomainen tulos, 4 = hyvä tulos, 3 = tyydyttävä tulos, 2 = välttävä tulos, 1 = huono tulos Talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja uudistetaan hallinnonalan Palvelukeskushankkeen edellyttämällä tavalla. Viraston sisäiset prosessit tehostuvat ja tuottavuus paranee tiedonhallintajärjestelmien uudistamisen myötä. Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Taloudellisuus - KUVin sisäinen työryhmä käynnistänyt työnsä. - Prosessien läpikäynti ja henkilöstösuunnitelma vireillä. - Uuden henkilöstötietojärjestelmän käyttöönotto. - Uusi tiedonhallintajärjestelmä (Tweb) otettu käyttöön Järjestelmäkoulutusta ja ohjausta annettu kaikille ryhmille. - Vanhojen diaari- ja asianhallintajärjestelmien uudistaminen yhdenmukaisiksi tietokannoiksi aloitettu. - Kirjaamon ja ryhmien toimintatapoja uudistettu sisäisten prosessien tehostamiseksi (sähköistäm.) - Luotu perusta sähköiselle asiakirjankäsittelylle (sähköinen AMS, toimikortit). Erilliskustannukset euroa % viraston kustannuserästä euroa % viraston kustannuserästä palkkakustannukset ,0 % ,3 % muut kulutusmenot ,8 % (1 72,9 % erilliskustannukset yhteensä ,6 % ,2 % KTM:n palvelukeskusta koskeva päätös tehty Valmistelu KUVissa on edennyt suunnitelmien mukaan. Uusi henkilöstötietojärjestelmä käyttöön syyskuussa ja ESS (sähköinen asiointi) lokamarraskuussa. Arvio: 4 Järjestelmä otettu käyttöön suunnitelmien mukaan vuoden alusta. Prosessien sähköistämisen pohja luotu Twebin käyttökoulutuksen kautta. Vanhojen diaari- ja asianhallinta-tietokantojen konvertointi Arkistolaitoksen SÄHKE-normin mukaisiksi ei ollut mahdollista alkuperäisten suunnitelmien mukaan, jolloin vuosien asiakirjojen arkistointia yksinomaan sähköisessä muodossa ei ole mahdollista toteuttaa. Arvio: 3 1) Muihin kulutusmenoihin sisältyy: euroa kiinteistömenoja, euroa puhelin- ja tietoliikennemenoja, euroa henkilöstön koulutus menoja, euroa työterveydenhuollon menoja, viraston käännösmenoja, euroa palkanmaksupalveluita, tietohallinnan hankintoja, postitusmenoja, euroa työhyvinvoinnin- ja virkistystoiminnan menoja, euroa kalusto- ja toimistokonehankintoja. Loput menoista on henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon muita käyttömenoja. Kuluttajaviraston tuottavuushanke Kuluttajaviraston tietohallinta- ja verkkopalvelujärjestelmien jatkokehittäminen valittiin yhdeksi ministeriön hallinnonalan tuottavuushankkeeksi (KTM dnro 27/210/2007), jolle myönnettiin vuodelle 2007 tuottavuusmäärärahaa yhteensä euroa. Kuluttajaviraston tietohallinta- ja verkkopalvelujärjestelmien jatkokehittäminen -hanke koostuu 1) tiedonhallinjärjestelmästä (TWEB) ja sen jatkokehittämisestä, 2) verkkopalvelujen julkaisujärjestelmän uusimisesta ja 3) prosessien uudelleenorganisoinnista siten, että järjestelmät voivat liittyä toisiinsa ja tukea toisiaan

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Kuluttajaviraston välinen tulossopimus vuodelle 2007

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Kuluttajaviraston välinen tulossopimus vuodelle 2007 Dnro KTM 42/050/2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Kuluttajaviraston välinen tulossopimus vuodelle 2007 Kuluttajaviraston toiminta-ajatus, visio ja arvot Kuluttajaviraston tehtävänä on kuluttajan

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 902 000 euroa. Nettobudjetoitavina tuloina otetaan huomioon myös EU:lta saatavat tulot.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 902 000 euroa. Nettobudjetoitavina tuloina otetaan huomioon myös EU:lta saatavat tulot. Kuluttajaviraston talousarvioehdotus vuodelle VAIHTOEHTO 1: 01. (32.40.01) Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 902 000 euroa. Nettobudjetoitavina

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuluttajaviraston välinen tulossopimus vuodelle 2009

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuluttajaviraston välinen tulossopimus vuodelle 2009 Työ ja elinkeinoministeriön ja Kuluttajaviraston välinen tulossopimus vuodelle 2009 TEM 3646/040/2008 1. Yleistä 1.1. Toimintaajatus, visio ja arvot Kuluttajaviraston tehtävänä on kuluttajan aseman turvaaminen

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Kuluttajaviraston välinen tulossopimus vuodelle 2008

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Kuluttajaviraston välinen tulossopimus vuodelle 2008 DnroKTM 39/050/2007 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Kuluttajaviraston välinen tulossopimus vuodelle 1. Kuluttajaviraston toiminta-ajatus, visio ja arvot Kuluttajaviraston tehtävänä on kuluttajan aseman

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2 1. JOHDON KATSAUS...3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...4 2.1 Tavaroiden ja palvelujen turvallisuuden edistäminen...4 2.2 Kuluttajan oikeudellisen aseman

Lisätiedot

Sopimus. Kuluttajaviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen tulossopimus vuodelle 2011

Sopimus. Kuluttajaviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen tulossopimus vuodelle 2011 Sopimus 04.11. TEM/2557/00.03.01.02/ Kuluttajaviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen tulossopimus vuodelle 1. Yleistä 1.1. Visio ja toiminta-ajatus Kuluttajavirastossa on aloitettu toukokuussa

Lisätiedot

40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka

40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka 40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka S e l v i t y s o s a : Kuluttaja- ja kilpailupolitiikan päämääränä on hyvin toimivat markkinat, joilla kansalaisten asema on turvallinen. Toimivat markkinat kannustavat

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2014

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2014 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2014 KUV/6210/01/2009 1 1. JOHDANTO Kuluttajaviraston tehtävänä on kuluttajan aseman turvaaminen ja vahvistaminen yhteiskunnassa. Kuluttajaviraston

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 20102013 1 1. JOHDANTO Kuluttajaviraston tehtävänä on kuluttajan aseman turvaaminen ja vahvistaminen yhteiskunnassa. Kuluttajaviraston ylijohtaja

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009 KUV/1971/01/2010 2 1. JOHDON KATSAUS 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 4 2.2 Toiminnallinen tehokkuus 5 2.2.1 Tuoteturvallisuus 5 2.2.2 Kuluttajaoikeus

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2008

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2008 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2008 KUV/2457/01/2009 2 1. JOHDON KATSAUS 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 4 2.2 Tuoteturvallisuus 5 2.3 Kuluttajaoikeus 7 2.4 Valistus ja viestintä

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1319/21/ Kuluttajaviraston talousarvioehdotus vuodelle 2 VAIHTOEHTO 1 01. (32.40.01) Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2011

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2011 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2011 2 SISÄLTÖ Sivu 1. TIIVISTELMÄ/JOHDANTO 3 2. YLEISTÄ 4 2.1 Toiminta-ajatus 4 2.2 Arvot 4 2.3 Visio 4 2.4 Strategiakytkennät 4 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012 2 SISÄLTÖ Sivu 1. TIIVISTELMÄ/JOHDANTO 3 2. YLEISTÄ 4 2.1 Toiminta-ajatus 4 2.2 Arvot 4 2.3 Visio 4 2.4 Strategiakytkennät 4 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 2 SISÄLTÖ Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Tavaroiden ja palveluiden turvallisuuden edistäminen 4 2.2

Lisätiedot

Sopimus. Kuluttajaviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen tulossopimus vuodelle 2012

Sopimus. Kuluttajaviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen tulossopimus vuodelle 2012 Sopimus 21.12.2011 TEM/2567/00.03.01.02/2011 Kuluttajaviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen tulossopimus vuodelle 2012 1. Yleistä 1.1. Visio ja toiminta-ajatus Kuluttajaviraston tehtävänä on

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2015

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2015 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2015 KUV/8061/01/2010 1 1. JOHDANTO Kuluttajaviraston tehtävänä on kuluttajan aseman turvaaminen ja vahvistaminen yhteiskunnassa. Kuluttajaviraston

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

uudistuu kaupallinen neuvos Tomi Lounema

uudistuu kaupallinen neuvos Tomi Lounema Kuluttajaturvallisuuden valvonta uudistuu Tukes syystapaaminen 4 11 2009 Tukes syystapaaminen 4.11.2009 kaupallinen neuvos Tomi Lounema Mistä on kyse? Kuluttajaviraston tehtävänä oleva tuoteturvallisuusvalvonta

Lisätiedot

Tarkastajat ja toimisto- ja osastosihteerit osallistuvat valitusasioiden selvittämiseen.

Tarkastajat ja toimisto- ja osastosihteerit osallistuvat valitusasioiden selvittämiseen. KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2003 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka ja markkinoiden sääntely

40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka ja markkinoiden sääntely 40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka ja markkinoiden sääntely S e l v i t y s o s a : Kilpailu- ja kuluttajapolitiikalla, mukaan lukien markkinoiden yleistä sääntelyä koskevat kysymykset, varmistetaan

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 229/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus 11.5.2007 VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2010

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2010 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2010 KUV/2492/01/2011 2 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.2 Vaikuttavuus 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus 4 1.2.2 Siirtomenojen vaikuttavuus 7 1.3 Tuloksellisuuden

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk Tj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk Tj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) 14 Lausuntopyyntö taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnalle arviointikertomuksesta 2012 HEL 2013-003863 T 00 03 00 Päätös Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

TEM/2834/ /2009 KUV/6210/01/2009. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuluttajaviraston välinen tulossopimus vuodelle 2010

TEM/2834/ /2009 KUV/6210/01/2009. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuluttajaviraston välinen tulossopimus vuodelle 2010 Sopimus 16.11.2009 TEM/2834/02.01.02/2009 KUV/6210/01/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuluttajaviraston välinen tulossopimus vuodelle 2010 1. Yleistä 1.1. Toiminta-ajatus, visio ja arvot Kuluttajaviraston

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 139/53/06 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 16.5.2007 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 228/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 14.5.2007 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 KUV/8549/01/2011 1 (4) 1. JOHDANTO Kuluttajaviraston tehtävänä on edistää kuluttajamarkkinoiden toimivuutta. Kuluttajavirasto toimii

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholihallinnon

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi

Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 Rakennus- ja ympäristövalvonta

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen 29.5.2013 Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Hallinnonalan VATU-ohjelma 1.Hallinnonalan VATU-hankkeiden toteuttaminen (LVMn

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

40. Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 147/53/06 Opetusministeriö 31.5.2007 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2006 tämän

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2018 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.9.2017 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: vs. Ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi Toiminnan luonne:

Lisätiedot

Päivitetty 29.11.2011. TILAn työsuunnitelma vuodelle

Päivitetty 29.11.2011. TILAn työsuunnitelma vuodelle Päivitetty 29.11.2011 TILAn työsuunnitelma vuodelle 2012 TILAn tehtävät (1) KHT-tilintarkastajien t t ja KHT-yhteisöjen hyväksyminen (TilintL 30 ja 33 ) KHT- ja HTM-tutkintojen tki t järjestäminen j (TilintL

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäntutkimuslaitos METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo Ei julkinen E/80/223/2015 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2016 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013 Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, Sisältö Motiva Oy Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäviestintä Kuluttajien tietolähteitä Motiva Oy 100 % valtion omistama

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/03 10.5.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 Valtiontalouden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 9.4A 13.05.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus POHJOIS -KARJALAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKER-

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 Talousarvio 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 609 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen

Lisätiedot

PAKETTIMATKADIREKTIIVIN TUOMAT MUUTOKSET VAKUUSJÄRJESTELMÄÄN MITEN VALMISMATKALAINSÄÄDÄNTÖ TULEE MUUTTUMAAN ELOKUU 2017 HELI MÄKI-FRÄNTI

PAKETTIMATKADIREKTIIVIN TUOMAT MUUTOKSET VAKUUSJÄRJESTELMÄÄN MITEN VALMISMATKALAINSÄÄDÄNTÖ TULEE MUUTTUMAAN ELOKUU 2017 HELI MÄKI-FRÄNTI PAKETTIMATKADIREKTIIVIN TUOMAT MUUTOKSET VAKUUSJÄRJESTELMÄÄN MITEN VALMISMATKALAINSÄÄDÄNTÖ TULEE MUUTTUMAAN ELOKUU 2017 HELI MÄKI-FRÄNTI VAKUUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSEN TAUSTA Uusi EU:n pakettimatkadirektiivi

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 Kauppa- ja teollisuusministeriö Kuluttajavirasto KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Valmistelu Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma oli lausuntokierroksella

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 147/53/ KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 147/53/ KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 147/53/01 13.6.2001 Kauppa- ja teollisuusministeriö KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Miten viemme TE-palvelu-uudistuksen maaliin? Tilanne nyt (1) Uudistus on kiinnostanut ja palautetta on tullut

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Dnro 25/20/2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2006 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

29.40.02 ARKISTOLAITOS

29.40.02 ARKISTOLAITOS 8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa.

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 184/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 19.4.2007 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu 27.9.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Työpaikalla järjestettävä koulutus Oppisopimuskoulutus Koulutussopimukseen perustuva koulutus

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011 KUV/1472/01/2012 2 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.2.2 Siirtomenojen vaikuttavuus...

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot