KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007"

Transkriptio

1 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007

2 2 1. JOHDON KATSAUS 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS Toiminnan vaikuttavuus Tuoteturvallisuus Kuluttajaoikeus Valistus ja viestintä Valmismatkaliikkeiden vakuuksien valvonta Alue- ja paikallishallinnon ohjaus ja koulutus Hallinto, tukipalvelut ja sisäiset palvelut Yhteydenotot ja viraston palvelukyky Euroopan kuluttajakeskus ja viraston muu yhteisrahoitteinen toiminta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenneanalyysi Talousarvion toteutumisen analyysi Kuluttajaviraston toiminnan menot ja tulot Kauppa- ja teollisuusministeriön tuottavuusmääräraha Kuluttajaviraston muut hallinnoimat menot Määrärahojen käytön jakautuminen tulosalueille Tuotto- ja kululaskelman analyysi Taseen analyysi SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ESITETYT TIEDOT ALLEKIRJOITUKSET 44

3 3 1. JOHDON KATSAUS Vuosi 2007 oli Kuluttajavirastolle hyvin työntäyteinen vuosi, jota leimasivat kysynnän voimakas kasvu ja toiminnan tehostamiseen tähtäävät kehittämishankkeet. Samaan aikaan viraston taloudelliset toimintamahdollisuudet ovat kiristyneet. Tämä edellyttää tiukkaa priorisointia niin aihevalintojen, puuttumiskynnyksen kuin keinojen valinnan suhteen sekä priorisointimenetelmien jatkuvaa kehittämistä. Valvontailmoitusten ja valitusten määrät kasvoivat kautta linjan: kuluttajaoikeudellisissa asioissa 25 %, tuoteturvallisuusvalvonnassa 25 %, RAPEX-notifikaatioissa 35 % ja Euroopan kuluttajakeskuksessa 25 %. Lisäksi komissio odottaa vahvaa panostusta yhteisiin valvonta- ja muihin hankkeisiin niin uudessa CPCyhteistyössä kuin Euroopan kuluttajakeskusten kesken. Tämän vuoksi resursseja ennaltaehkäisevään työhön jää väistämättä aiempaa vähemmän, vaikka tähän suuntaan Kuluttajaviraston toimintaa pitäisi pystyä painottamaan niin lainsäädännön hengen kuin kuluttajapoliittisten tavoitteiden mukaan. Tämä on täytynyt ottaa huomioon myös tulostavoitteiden asettamisessa. Kun esimerkiksi vuonna 2005 pystyttiin vielä toteuttamaan tuoteturvallisuudessa lähes 20 ennaltaehkäisevän markkinavalvonnan projektia, vuonna 2007 niitä voitiin tehdä enää kymmenen ja ensi vuonna tätäkin vähemmän. Sinänsä Kuluttajavirasto on saavuttanut asetetut tulostavoitteet pääosin hyvin. Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaakin kuluttajahallinnon toimivuutta tarkastelleessa kertomuksessaan, että Kuluttajavirasto on pyrkinyt aktiivisesti rationalisoimaan ja järjestelemään toimintojaan uudelleen ja löytämään uusia toimintatapoja ja ratkaisumalleja lisääntyneisiin yhteydenottoihin vastaamiseksi. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan kuluttajaoikeudellisen valvonnan tehostamisen esteenä on, ettei selkeisiin lainrikkomustapauksiin päästä puuttumaan riittävän tehokkaasti ja nopeasti keinovalikoiman kapeuden vuoksi. Keskeistä on ollut verkkopalvelujen kehittäminen. Kuluttajia ja yrityksiä on voitu aiempaa paremmin ohjata löytämään tietoa ja erilaisia toimintamalleja verkkopalveluista, ja samalla henkilökohtaista, työvoimaa sitovaa palvelua vähentää. Verkkopalvelu-uudistus on mahdollistanut myös aivan uusia palveluja, kuten vuonna 2007 avatun testipankin. Monipuoliset verkkopalvelut vaativat myös uudenlaista osaamista ja lisäresursseja tiedontuotantoon, viestintään ja palvelujen ylläpitoon. Toisaalta parantuneet sähköiset asiointimahdollisuudet ovat myös lisänneet valvontailmoitusten määrää. Valvontatyön tehokkuuteen onkin jatkuvasti etsittävä uusia toimintatapoja ja sisäisten prosessien kehittämismahdollisuuksia. Tuoteturvallisuusvalvonnassa kriittistä on säilyttää valmius reagoida nopeasti ja tehokkaasti yllättäviin tapauksiin. Toiminnan tehokkuutta on tuettu myös uudistamalla yleishallinnon tietojärjestelmiä ja prosesseja. Vuonna 2007 otettiin käyttöön uusi tiedonhallintajärjestelmä, joka mahdollistaa mm. sähköisen arkistoinnin, sekä henkilöstöhallinnon uusi tietojärjestelmä. Keskeinen kysymys on, miten voidaan yhdistää kasvavat yhteydenotot, lisääntyvät tehtävät ja kohtuullinen palvelutaso sekä toisaalta valtionhallinnon tuottavuusohjelman henkilöstövähennykset. Tilanne aiheuttaa haasteita myös henkilöstön jaksamiselle. Lisääntyvä työmäärä voi johtaa riittämättömyyden tunteen kasvuun, minkä vuoksi työkyvyn ylläpitoon ja työhyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Työtyytyväisyyskyselyn tulokset ovatkin pysyneet suunnilleen samantasoisena kolmen viime vuoden aikana, indeksiluku oli viime vuonna 3,37. Toimenpideohjelman mukaisesti Kuluttajavirastossa on panostettu johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen, työtehtävien selkeään määrittelyyn ja organisointiin sekä henkilöstön jaksamisen tukeen.

4 4 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 2.1 Toiminnan vaikuttavuus Kuluttajavirasto arvioi toiminnan kokonaisvaikuttavuutta ja -tuloksellisuutta joka toinen vuosi sidosryhmäkyselyllä ja joka toinen vuosi EFQM-mallista sovelletulla itsearvioinnilla. Vuotta 2007 arvioitiin jälkimmäisellä. Arviointialueita oli neljä ja kullakin alueella arviointikysymykset ovat kohdistuneet siihen, mihin virasto voi oman toimintansa osalta vaikuttaa. Arviointikysymyksiä oli yhteensä 16. Arviointi on suuntaa antavaa ja sen perusteella virasto voi asettaa toiminnalleen kehittämistavoitteita. YHTEENVETO PISTEYTYKSISTÄ Asiakastulokset Henkilöstötulokset Yhteiskunnalliset tulokset Suorituskykytulokset 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Kuluttajaviraston kokonaistaso arvioinnissa oli 3,6. Arvioinnin pisteytysskaalassa (1-5) taso 3 tarkoitti selvää edistystä. Tasolla vaaditaan näyttöä paikoitellen järjestelmällisestä käytännön toteutuksesta tai hyvistä tuloksista.

5 5 2.2 Tuoteturvallisuus Strategiset linjaukset ja yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Kuluttajapoliittinen ohjelma : Turvallisten markkinoiden ylläpitäminen ja kehittäminen sekä yhteistyön ja vuorovaikutuksen vahvistaminen kuluttaja-asioissa Kauppa- ja teollisuusministeriön strategia: Markkinoiden toiminnan tehostuminen ohjeistuksen ja valvonnan kautta Kuluttajaviraston tulossopimus: Tuoteturvallisuus tulee otetuksi huomioon yritysten ja toiminnanharjoittajien toiminnassa ja vakavaa vaaraa aiheuttavat kulutustavarat ja kuluttajapalvelut saadaan poistetuksi. Tulostavoite Tuotokset ja laadunhallinta Arvio toteutumisesta ja vaikuttavuudesta (skaala 1-5) 5 = erinomainen tulos, 4 = hyvä tulos, 3 = tyydyttävä tulos, 2 = välttävä tulos, 1 = huono tulos Vakavaa vaaraa sisältävien, prioriteettiluokkaan 1 kuuluvien ilmoitusten vaatimat toimenpiteet kuluttajien turvallisuuden varmistamiseksi saadaan käyntiin keskimäärin kuuden viikon kuluessa. Jokainen valvontahanke johtaa keskimäärin vähintään yhteen toimenpiteeseen, jolla tavaroiden tai palveluiden turvallisuutta kehitetään kokonaisvaltaisesti (esimerkiksi toiminnanharjoittajien opastukseen, kuluttajavalistukseen, lainsäädäntö- tai standardisoimistyöhön, yhteistyöhankkeisiin viranomaisten tai elinkeinoelämän järjestöjen kanssa, valvontakäytäntöjen kehittämiseen) Vuonna 2007 saapui 612 ilmoitusta koski tavaroita, 78 palveluja - 12 tapausta (edustavat 130 ilmoitusta) luokiteltiin prioriteettiluokkaan 1 (P1) - 75 %:ssa näistä toimenpiteet saatiin käynnistettyä 10 päivän kuluessa, ja kaikkien osalta keskimäärin 61 päivän kuluessa Riskinarvioinnin laadunhallintaa tehdään seuraavasti: - ilmoitukset priorisoidaan - P1-luokan käsittely päätetään esittelystä - käsittelylle on asetettu määräaikatavoitteet ja niitä seurataan asianhallintajärjestelmän avulla - sisäinen työohje apuna valvontatapausten käsittelyssä Valvontahankkeita toteutettiin 10: - kulutustavarat 7 (2 x lelut, kynttilätuotteet, kosmetiikka, minimopot, kertakäyttögrillit, kelluntahaalarit), testattu 105 tuotenimikettä + kosmetiikan paikallisen valmistuksen valvonnassa kunnissa 28 tuotenimikettä - palvelut 3 (huvipuistot, kylpylät, charter-turismi) Hankkeet johtivat keskimäärin 3 toimenpiteeseen: - esim. Huvipuistot (yhteistyötapaaminen elinkeinon kanssa, kirje alan toimijoille, tarkastuslista kuntien tarkastajille, tiedottaminen, yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa). - esim. kertakäyttögrillit: tiedotus, valvontalinjaus, ohjeet kuluttajille, P1-tapausten käsittelyaika-tavoitteet saavutettiin kohtalaisesti. Työn ohjaus, saapuvien ilmoitusten läpikäynti sekä valvontatapausten käsittely on järjestelmällistä ja niihin on dokumentoidut työskentelytavat. Jatkossa on oltava vieläkin aiempaa parempi valmius reagoida nopeasti vakavaa vaaraa aiheuttavien tuotteiden osalta. Haasteena on myös valvonnallisen otteen kehittäminen ja oikeudellisen osaamisen lisääminen Arvio: 4 Tavoite saavutettiin ja ylitettiin. Valvontahankkeiden määrä on vähentynyt, mutta vaikuttavuutta on pyritty lisäämään. Jatkossa haasteena on pystyä näkemään uusia mahdollisuuksia vaikuttaa tuotteiden turvallisuuteen sekä hyödyntää eri vaikuttamiskeinoja tehokkaasti. Arvio: 4

6 6 Kansallisille toimivaltaisille viranomaisille kuuluvat RAPEX - ilmoitukset siirretään viimeistään kahden työpäivän kuluessa komission viikkoyhteenvedon ilmestymisestä viranomaisten käsiteltäväksi. Paikallistason valvonnan tehokkuutta ohjataan seuraamalla, kuinka paljon Kuluttajavirasto käyttää ohjausresursseja tarkastuskäyntejä kohden. yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa - 2 valvontalinjausta: kertakäyttögrillit, kelluntahaalarit - 2 tarkastuslistaa viranomaisille: huvipuistot, kylpylät Laadunvarmistus: - vaikuttamiskeinoja pohditaan jo valvonnan suunnitteluvaiheessa, kaikissa hankkeissa etsitään aktiivisesti yhteistyötä sidosryhmien kanssa - erityistä huomiota kiinnitetty RAPEX-notifikaatioiden ja reaktioiden tekemiseen - vaikuttamistoimien määrää seurataan asianhallintajärjestelmän avulla - Ilmoitukset on siirretty 100 %:sti tavoiteajassa. - notifikaatioita saapui 1359 kpl (877 kpl vuonna 2006) Laadunvarmistus: - yhteyspisteen toimintakyky on varmistettu sijaisjärjestelyjen avulla ja tehostamalla verkoston toimintatapoja - käytössä työohje yhteyspisteen ja verkoston viranomaisjäsenten toiminnan apuna Lääninhallitukset raportoivat kuntien tarkastusmäärät myöhemmin keväällä. Laadunvarmistus: - huomiota kiinnitetty suoritteen määritelmään; tarkastusten lukumäärä tullee pienenemään, kun tarkastuskäynnin kriteerit yhtenäistyvät. - KUV:n ohjauksessa korostunut tarkastusten laadun ja vaarojen poistamisen tehokkuuden parantaminen tarkastusten lukumäärän kustannuksella. Käsittelyaikatavoite saavutettu notifikaatioiden määrän kasvusta huolimatta. RAPEX-yhteyspisteen toimintatavat ovat vakiintuneet, mutta toimintaa kehitetään jatkuvasti Arvio: 5 Seurantajärjestelmää on kehitetty, ja tavoitetunnuslukuja pystytään seuramaan. Ohjauksella vielä toistaiseksi tärkeä merkitys, koska edelleen kehitetään paikallistason ammattitaitoa ja valmiuksia hoitaa itsenäisesti palveluiden turvallisuuden valvontaa. Tämä lisää tunnusluvun kasvua. Kuntien valvonnan työkaluna olevia pakkokeinoja, kuten väliaikaista kieltoa, ei ole käytetty kertaakaan vuonna 2007, mitä voidaan pitää huolestuttavana merkkinä valvonnan tasosta. Arvio: 4

7 7 Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Taloudellisuus Erilliskustannukset euroa % viraston kustannuserästä euroa % viraston kustannuserästä palkkakustannukset ,4 % ,8 % muut kulutusmenot ,0 % ,2 % erilliskustannukset yhteensä ,2 % ,9 % Tulosanalyysi ja johtopäätökset Tuoteturvallisuusvalvonnassa noudatettavan työnjaon mukaisesti Kuluttajavirasto vastaa keskitetysti kulutustavaroiden markkinavalvonnasta ja kunnat keskittyvät kuluttajapalveluiden turvallisuuden valvontaan. Kuluttajapalveluiden turvallisuuden valvontaan liittyy omat haasteensa palveluiden monimuotoisuuden ja lainsäädännön yleisyyden johdosta. Tulevaisuudessa paikallistasolla isommat valvontayksiköt mahdollistavat mm. aiempaa enemmässä määrin viranhaltijoiden erikoistumisen myös tuoteturvallisuusvalvontaan ja sijaisuusjärjestelyiden hoitamisen asiamukaisella tavalla. Kulutustavaroiden markkinavalvonnassa korostui valvontatapausten priorisointi ja onnistumisen merkitys vakavaa vaaraa aiheuttavien tai muutoin suuri merkityksellisien tapausten hoitamisessa. Vuoden aikana oli useita valvontatilanteita, joiden hoitaminen vaati ennakoitua enemmän resursseja., mm. henkilöautojen tunkkien turvallisuuteen ja huonekalujen aiheuttamiin allergia-/ärsytysoireisiin liittyneet lukuisat valvontatapaukset sekä useat huvipuistoissa ja uimarannoilla tapahtuneet onnettomuudet. Valtaosa tapauksista, joissa kulutustavaroista aiheutui vakavaa vaaraa kuluttajien turvallisuudelle, pystyttiin hoitamaan asianmukaisesti. Tulostavoitteet saavutettiin hyvin. Jatkossa on edelleen tehostettava valmiutta reagoida nopeasti ja tehokkaasti valvontatilanteisiin, joista aiheutuu vakavaa vaaraa kuluttajan turvallisuudelle. Valvonnallisen otteen kehittäminen ja oikeudellisen osaamisen lisääminen ovat edellytyksenä sille, että toiminnanharjoittajat saadaan sitoutumaan turvallisuushakuiseen toimintaan ja poistamaan tehokkaasti vakavaa vaaraa aiheuttavat kulutustavarat ja kuluttajapalvelut markkinoilta.

8 8 2.3 Kuluttajaoikeus Strategiset linjaukset ja yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Kuluttajapoliittinen ohjelma : Varmistetaan korkea kuluttajansuojan taso sekä yhteisölainsäädännössä että kansallisessa lainsäädännössä sekä toimivat markkinat ja julkiset palvelut Kauppa- ja teollisuusministeriön strategia: Markkinoiden toiminnan tehostuminen kuluttajakauppaan liittyvän ohjeistuksen ja valvonnan kautta Kuluttajaviraston tulossopimus: Kuluttajaoikeuden periaatteet näkyvät yritysten toiminnassa ja julkisia palveluja kehitettäessä. Tulostavoite Tuotokset ja laadunhallinta Arvio toteutumisesta ja vaikuttavuudesta (skaala 1-5) 5 = erinomainen tulos, 4 = hyvä tulos, 3 = tyydyttävä tulos, 2 = välttävä tulos, 1 = huono tulos Yritysten mahdollisuudet soveltaa kuluttajaoikeuden periaatteita parantuvat alaja aihekohtaisen valvonnan ja vaikuttamisen avulla. Teema-alueet - tulokset selostettu seuraavassa kohdassa Perusvalvonta - 4 uutta tietoiskua markkinoinnista; elintarvikkeet, hyvä tapa, verkkokauppa, suoramarkk. - 3 toimialakohtaista linjausta; Kosmetiikan mainonnan pelisäännöt, Matkojen markkinointi ja Virhevastuu ja takuu autokaupassa - 1 aihekohtainen linjaus; Kanta-asiakasmarkkinointi ja kanta-asiakasohjelmat - 4 alakohtaista muistiota keittiökalusteiden hintailmoittelu, lehtien hintailmoittelu, trampoliinien markkinointi, luontais- ja kauneudenhoitotuotteiden markkinointi ja etämyynti - 7 yhteistyötapaamista;sy, PTY, SHL, Kaupan koulutuksen kehittämiskeskus, Kodintekniikkaliitto, SMAL, Suomen kaupan liitto - 4 seminaaria; lapset, kanta-asiakkuus, päivittäistavara-ala, SY - matkamessut, artikkelisarja huonekalualan markkinoinnista alan aikakauslehteen, muistutettu lääkäriasemia palvelujen hinnan ilmoittamisesta, sovittu autoalan kanssa autoverouudistusta koskevista kuluttajakauppaan vaikuttavista pelisäännöistä. Muut hankkeet - huijarikampanja (perustettu yhteistyöverkosto 15 tahon kanssa, kysely kuluttajille ja neuvojille, 4 tiedotetta, sweep day) - 4 valvontakampanjaa: ympäristömarkkinointi, luontaistuoteala, markkinointiarpajaiset ja lisäedut, kanta-asiakkuuteen liittyvät hintatied. - tekijänoikeuden kehittäminen, lausunto opm:lle kuluttajan asemasta - 2 linjausta: lisäetujen markkinointi optiikkaalalla, virhevastuu ja takuu autoalalla + toimintaohje kuluttajille Määrätietoisesti edetty kuluttajan kannalta keskeisillä toiminta-alueilla. Arvio: 4

9 9 Kuluttajapoliittisen ohjelman teema-alueilla tehdään ala- ja aihekohtaisia valvontakampanjoita. - kirje päivittäistavarakaupalle, huomion kiinnittäminen markkinointiarpajaisten lisääntymiseen päivittäistavaroiden myynninedistäjänä - 6 koulutustilaisuutta Asuminen - 2 valvontakampanjaa: talopakettien sekä asuntojen ja kiinteistöjen markkinoinnissa annettavista tiedoista - 2 projektia: luotu ratkaisukäytäntöä suorituskyvyttömyysvakuusvelvoitteen noudattamiseksi ja täsmennetty ohjeistusta elinkeinonharjoittajille + seurattu ja kommentoitu uusien asunnonvälitystoiminnan myynti- ja rahoitustapojen kehittelyä - 1 alakohtainen linjaus; Talopaketit Hinnanosan maksaminen etukäteen ja vakuus - lausunto SKVL:lle asiakkaiden hankintatavoista - 4 yhteistyötapaamista (RT, PTT, KIVI,ESLH) - 3 koulutustilaisuutta talopakettimyyjille - lainsäädäntöön vaikuttaminen: arvio (OM, KTM) välityslainsäädännön tavoitteiden toteutumisesta ja havaituista ongelmista - puututtu lainvastaisiin toimitusehtoihin + yksi avustustapaus vireillä (KRIL suos. noudatt.) - Asumisen teemanumero Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta nro 7/2007 Toiminta teema-alueilla ollut monipuolista. Yhteistyöhankkeilla, koulutuksella ja viestinnällä voitu lisätä valvonnan vaikuttavuutta. Arvio: 4 Rahoituspalvelut - 20 neuvottelu- ja linjaratkaisua, mm. pikavippien, luottokorttien, vakuutusten, verkkopankkimaksujen markkinoinnista ja ehtokäytännöistä sekä takaussaatavan perinnästä - projektit: etäluottojen sopimusehdot ja markkinointi, tekstiviestilainat (suosituksen noudattamisen seuranta, kysely alue- ja paikallishallinnolle, seminaari yrityksille, alakohtaiset neuvottelut, yritysten aukioloaikojen ja ennakkotietojen toimittamistavan tarkastus, markkinointikielto lainapalvelun ympärivuorokautisesta aukioloajasta ja sen mainostamisesta) - 1 toimialakohtainen linjaus; Tekstiviestilainojen perussäännöt - 5 ohjeistusta: kuluttajille tietoa sirukorttien käytöstä maksamiseen, myyjän muistilista vähittäiskaupassa tapahtuvaan luottokorttien myyntiin muiden hyödykkeiden hankinnan yhteydessä, perintälain noudattamista koskevat pelisäännöt ja havainnot alan seuraamisesta nettisivuilla, Maksamisen pelisäännöt yrittäjille ja kuluttajille - 1 seminaari perintäalalle - 4 koulutustilaisuutta (lainaturvavakuutukset,

10 10 sijoitustuotteiden myynti- ja vastuukysymykset, tekstiviestilainat, luotto- ja perintäasiat) - 3 alakohtaiset neuvottelut: huonekalu- ja kodinkonealan, Finanssialan keskusliiton ja Suomen Pienlainayhdistyksen kanssa lausuntoa (Vihreä kirja vähittäisrahoituspalveluista, vakuutussopimuslain uudistaminen, kulutusluottodirektiivin uudistaminen) Viestintäpalvelut - 2 valvontakampanjaa: Icpen Sweep (3G) ja Eu Sweep (lentojen markkinointi internetissä). - Neuvottelu- ja linjaratkaisuja: useita mainonnan tunnistettavuuteen liittyviä tapauksia, moratkaisu hyvän tavan vastaisuudesta (Spiidi), varoitus maksutv-palveluiden markkinoinnissa ja sopimusehtojen muuttamisesta. - 3 projektia: digi-tv (ohje virhetilanteiden hoidosta, myyjien koulutus, kuluttajien ohjeistus), 3G-kytkykauppa (markkinoinnin valvontakampanja lh:n kanssa, operaattorien ja kuluttajien ohjeistus, lvm:n kytkytyöryhmään osallistuminen), mobiilisisältöpalvelut (alakohtaiset neuvottelut ongelmista, lisäohjeistus tilausprosessin kysymyksistä, oecd:n mobiilikauppaprojektiin osallistuminen) - 1 aihekohtainen linjaus; TV-peleissä ja visailuissa osallistujille annettavat tiedot - 1 toimialakohtainen linjaus; Televisiopalveluiden markkinoinnista Muu ohjeistus: verkkopalvelu lapset ja matkapuhelimella maksaminen (yhteistyöhanke alan kanssa) - 4 lausuntoa, 5 yhteistyötapaamista (Ficom, VKL, Vivi, TSV, KRIL), useita tapaamisia operaattoreiden kanssa VML:n soveltamisesta - 2 koulutustilaisuutta - Vivin kuluttajatyöryhmä, esillä mm. viestintämarkkinalain soveltamisalaan liittyvät kysymykset Julkiset ja välttämättömyyspalvelut - 4 projektia: palveluyrittäjän muistilista tekeillä yhteistyössä SY:n kanssa, VR (hintailmoittelu, peruutusehdot, etäkauppa, virheen ja viivästyksen seuraamukset), ylivarausasetus (yhteistyön kehittäminen OM:n, ilmailuhallinnon ja KRILin kanssa), lentoyhtiöiden menettelytapojen arviointi, useita kommentaareja komissiolle) - 1 alakohtainen linjaus; Sähköyhtiö ja sähkön hinnan muuttaminen - 2 linjaratkaisua (määräaikaisten sähkösopimusten automaattinen uudistaminen, ylivarausasetuksen soveltamisesta)

11 11 Lisätään vaikuttavuutta tiedottamalla valvontatoiminnan ja muun kuluttajaoikeudellisen työn tuloksista monikanavaisesti Luodaan menettelytavat, joiden avulla otetaan käyttöön uuden lainsäädännön tuomat keinot koskien ryhmävalitusta, ryhmäkannetta ja yhteistyöasetusta - 5 lainsäädäntöhankkeeseen vaikuttamista, 6 yhteistyötapaamista (KTM, EMV, ET, EK, SY, OM, IH), neuvotteluja 2 suuren yrityksen kanssa - lvm:n joukkoliikennefoorumiin osallist. - Sähköasioiden teemanumero Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 4/ tiedotetta - 8 Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta verkkolehden numeroa (3 teemanumeroa: hyvä tapa, sähkö ja asuminen) - 10 tiedotetta alue- ja paikallishallinnolle - useita viestinnällisiä toimenpiteitä yhteistyössä eri elinkeinoelämän järjestöjen kanssa (esim. digitietoa TV2007:n kanavissa ja hankkeissa, kodinkonemyyjien myymälävalmennus, ilmoitussarja Yrityssanomissa, sirukortti-infoa) - 30 juttua Kuluttaja-lehden numeroissa 1-8 Ryhmävalitus - voimaan menettelytavat luotu ja järjestetty koulutusta Ryhmäkanne - voimaan 1.10., menettelytavat luotu. Yhteistyöasetus - sisäiset menettelytavat tiedustelujen, ilmoitusten ja täytäntöönpanopyyntöjen käsittelyyn luotu - KUV jäsen Key User Groupissa, joka kehittää tietopankin käyttöä - järjestetty koulutusta omalle henkilöstölle ja kansallisesti toimivaltaisille viranomaisille - KA tehnyt 5 tiedustelua ja vastaanottanut 63 ilmoitusta, 5 tiedustelua ja yhden täytäntöönpanopyynnön. Viestintäkanavia on hyödynnetty monipuolisesti ja viestintää kohdennettu vastaanottajalähtöisesti sekä kuluttajille, yrityksille, yhteistyökumppaneille ja viranomaisille. Arvio: 3 Uusien keinojen menettelytavat saatu määritettyä ja koulutettua sekä Kuvin sisällä että ulkopuolella, käsitelty tulkinnallisia kohtia. Arvio: 4 Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Taloudellisuus Erilliskustannukset euroa % viraston kustannuserästä euroa % viraston kustannuserästä palkkakustannukset ,2 % ,5 % muut kulutusmenot ,9 % ,8 % erilliskustannukset yhteensä ,7 % ,9 % Tulosanalyysi ja johtopäätökset Uudet menettelytavat, joiden avulla pyritään maksimoimaan valvonnan vaikuttavuutta, ovat vakiintuneet, ja yhteistyöhankkeet ovat edenneet toivotulla tavalla. Ala- ja aihekohtainen vaikuttaminen sekä teema-alueilla että perusvalvonnassa on toiminut hyvin, ja tulostavoitteet pääsääntöisesti saavutettiin, joskin kuluttajansuojahankkeiden suuri määrä ja toiminta-alueen laajuus ovat edelleen keskeinen haaste. Uusien keinojen (ryhmävalitus, ryhmäkanne, yhteistyöasetus) vaikutuksia käytännössä ei ole vielä ollut mahdollista nähdä.

12 Valistus ja viestintä (testaus, selvitykset, kuluttajakasvatus, media- ja verkkopalvelut) Strategiset linjaukset ja yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Kuluttajapoliittinen ohjelma : Kuluttajien omien valmiuksien sekä vastuullisten ja kestävien kulutustapojen edistäminen Kauppa- ja teollisuusministeriön strategia: Kansalaisten aseman turvaaminen markkinoilla Kuluttajaviraston tulossopimus: Kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat pystyvät toimimaan markkinoilla tehokkaasti hyödyntämällä Kuluttajavirasto verkkopalveluja. Tulostavoite Tuotokset ja laadunhallinta Arvio toteutumisesta ja vaikuttavuudesta (skaala 1-5) 5 = erinomainen tulos, 4 = hyvä tulos, 3 = tyydyttävä tulos, 2 = välttävä tulos, 1 = huono tulos Verkkopalvelujen julkaisujärjestelmän uudistamisen avulla päästään kehittämään verkkopalvelujen toiminnallisuutta tavalla, joka mahdollistaa tiedon organisoinnin käyttäjälähtöisesti, lisää tiedon löydettävyyttä ja tukee ongelmanratkaisua itsepalveluperiaatteella sekä opastaa kuluttajia luotettavan tiedon lähteille. Verkkopalvelujen käyttäjien tyytyväisyys palvelujen käytön helppouteen, itsepalvelun sujuvuuteen ja sisällön ajankohtaisuuteen kehittyy myönteiseen suuntaan kaikissa käyttäjäryhmissä. uudistetut verkkopalvelut auki 3.9.: - kuluttajavirasto.fi (laaja kokonaisuus useita palveluja) - kuluttaja.fi (uusi palvelu testipankki, osto-opastus, Kuluttaja-lehden verkkopalvelu) - verkkolehti Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta ilmestyi 8 kertaa, tilaajamäärä 3600, kasvoi vuodessa yli 1000:lla - Galactor-verkkopeli nuorille - Euroopan kuluttajakeskuksen verkkopalvelu suunnitellut verkkopalvelut: - alue- ja paikallishallinnon 4 extranet-palvelua määriteltiin, avaaminen siirtyi 2008 puolelle Laadunvarmistus: - verkkopalvelujen rakenne, sisältö ja hakutoiminnot uudistettiin, laajennettiin ja yhtenäistettiin käyttäjälähtöisesti - palvelu rakennettu tukemaan sähköistä asiointia ja kuluttajan reklamaatioprosessia eri tilanteissa Tavoitteet otettu huomioon suunnittelussa: - lähtökohtana JHS-laatukriteerit - käytettävyystestaus tehty, palaute myönteinen - trafiikinseuranta uudistettu Kävijämäärät uudistuksen jälkeen: - kuluttajavirasto.fi noin 59000/kk, sivulatauksia /kk - kuluttaja.fi noin 14000/kk - EKK noin 2300/kk, sivulatauksia noin 10100/kk - Galactor.org noin 2000/kk Toteutunut suunnitelmien mukaan. Uusi julkaisujärjestelmä yhtenäistää ja tehostaa palvelujen ylläpitoa. Toiminnallista tehokkuutta voidaan edelleen parantaa kehittämällä viraston sisäisiä työprosesseja. Sisällön kehittäminen on jatkuva prosessi. Arvio: 4 Sekä kävijämäärät että kävijöiden hakeman tiedon määrät ovat kasvaneet. Virastolle tehtävien ilmoitusten määrä kaksinkertaistui uudistuksen jälkeen, mikä kertoo sähköisten asiointimahdollisuuksien kehittymisestä. Kävijätilastoinnin hyödyntäminen vaatii kehittämistä ja asiakastyytyväisyyskyselyt puuttuvat Arvio: 3

13 13 Selvitysten, vertailujen ja testauksen tulosten vaikuttavuus lisääntyy yhdistämällä toimenpiteitä ja hyödyntämällä tuloksia vähintään kahdessa eri kanavassa. Taloustietojen ja taitojen hallintaa painotetaan monikanavaisesti kuluttajavalistuksessa, kuluttajakasvatuksessa ja osallistumalla Taloudenhallinnan neuvottelukunnan toimintaan. testaushankkeet - 31 testaushanketta, joissa tuotemalleja 1266, niistä Suomessa myynnissä yhteiskuntavastuutestiä, joissa kohteena yht. 32 yritystä testien julkaiseminen - Kuluttaja-lehdessä 27 testiä ja 510 tuotteen tiedot - kaikki 2007 testit testipankissa - lisäksi 52 edelleen ajankohtaista testiä vuosilta testipankkiin Muut selvitykset - ohjattu 6 läänien alueellista ruokakorivertailua - 2 valtakunnallista vertailua läänien kanssa (digisovittimet, parturi- ja kampaamopalvelujen alv) - 4 hintavertailua (2 EKK:lle rajat ylittävästä kaupasta, 2 Kuluttaja-lehdelle) - kulutusluottoselvitys ja sen pohjalta informaatiota verkkopalveluun - KTK:lle 5 elintarvikkeen hintavertailuaineiston keruun organisointi läänien kanssa Standardisointi: - koordinoitu kuluttajien osallistumista hankkeisiin Stakussa, keskeisenä ISO:n hanke yritysten yhteiskuntavastuusta Talousvalistuksen hankkeet - 2 kampanjaa Taloudenhallinnan nk:n kanssa (Kalliit kulissit, Riittävätkö rahat) - opas talous- ja velkaneuvojien työkaluksi, sisältää viitebudjetit - 2-vuotinen kouluvierailuja-hanke Nuorten Akatemian kanssa, tavoitettu 9000 oppilasta. - Eurooppa-kalenteri, komission hanke, toisen asteen oppilaille, tilauksia 342 kouluun yli kpl - Kulutusluottoselvitys kuluttajien tiedontasosta ja asenteista valistuksen pohjaksi - Kuluttaja-lehdessä 6 artikkelia, lisäksi näkökulmana useissa muissa artikkeleissa, ml. Matka-liite Talousvalistusta tukevat hankkeet - kansallinen tietoturvapäivä, jäsen - PRKK:n jäsen- ja messutoiminta, tavoitettu yli 5000 asumisesta ja rakentamisesta kiinnostunutta - tavoitettu luennoilla noin 700 opet- Testaustulosten verkkopalvelu parantaa kuluttajien mahdollisuuksia vertailla tuotteita heidän omista lähtökohdistaan. Tuotetestaus kansainvälisenä ICRTyhteistyönä on kustannustehokasta, vain noin 10 % vastaavien tuotteiden testaamisesta omana tuotantona. Lisäksi ICRT-testauksella vaikutetaan tuotekehitykseen. Hintavertailuhankkeet ovat toteutuneet sovitusti. Arvio: 4 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa esimerkiksi Taloudenhallinnan neuvottelukunnassa lisännyt näkyvyyttä ja jakelukanavia. Arvio: 4

14 14 Kuluttajia autetaan siirtymään digiaikaan mahdollisimman sujuvasti tukemalla liikenne- ja viestintäministeriön viestintähankkeita tarpeen mukaan, mm. tuottamalla tietoa sovitinten hankinnasta ja kuluttajakaupan säännösten soveltamisesta sekä ostajille että myyjille. Kuluttaja-lehden levikki kasvaa kappaleeseen ja lehden kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen on 94 % (levikki 2005: , kustannusvastaavuus %) Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Taloudellisuus tajaa ja opettajaksi opiskelevaa - kuluttajakasvatuksen verkosto Consumer Citizen Network - Verkkopalvelun Kuluttajan oikeudet markkinointi internetissä - päivityksiä ja lisäpainoksia 13 tuotteeseen, painosmäärä yht uusia painotuotteita 6, painosmäärä yht. noin digisovittimien ja televisioiden hintavertailu ja markkinakatsaus lääninhallitusten kanssa - televisiotesti (mukana 18 digitv:tä) - 4 artikkelia Kuluttaja-lehdessä - teemaosio uuteen verkkopalveluun - 4 tiedotetta - myymälävalmennus 100 liikkeessä 8 paikkakunnalla TV2007-ryhmän kanssa - aiempaa ja uutta aineistoa painatettu ja tarjottu digitoimijoiden käyttöön mm. neuvontaverkoston koulutukseen ja kansalaistapahtumiin 8 numeroa ilmestynyt - määräaikaisten tilausten ja irtonumeromyynnin osuus kasvussa - ulkoasu kilpailutettu - lehtikohtaisissa kustannuksissa pysytty suunnitellulla tasolla - kustannusvastaavuus 94 % Digiaineistolla ollut kysyntää sekä kuluttajien, yritysten että yhteistyökumppaneiden taholta, ja palaute on ollut myönteistä. Teemahanke on toteutunut suunnitelmien mukaan. Arvio: 4 Erilliskustannukset euroa % viraston kustannuserästä euroa % viraston kustannuserästä palkkakustannukset ,8 % ,2 % muut kulutusmenot ,2 % ,6 % erilliskustannukset yhteensä ,9 % (1 19,9 % Levikkitavoite lähes saavutettu. Lehden lukijakunta on uusiutumassa, mikä asettaa haasteita markkinoinnille ja lehden sisällön kehittämiselle. Muut mediat osoittavat jatkuvaa kiinnostusta yhteistyöhön, mikä kuvaa lehden sisällön vaikuttavuutta. Kustannusvastaavuustavoitteet saavutettu. Arvio: 4 1) Vuoden 2007 luvuissa mukana myös tiedotustoiminto ( euroa), joka on aikaisemmin esitetty toiminnan ohjaus ja kehittäminen tulosalueella.

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 2 SISÄLTÖ Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Tavaroiden ja palveluiden turvallisuuden edistäminen 4 2.2

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2015

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2015 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2015 KUV/8061/01/2010 1 1. JOHDANTO Kuluttajaviraston tehtävänä on kuluttajan aseman turvaaminen ja vahvistaminen yhteiskunnassa. Kuluttajaviraston

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Finnish

Lisätiedot

KILPAILUVIRASTO 2 (39) Konkurrensverket 14.3.2008

KILPAILUVIRASTO 2 (39) Konkurrensverket 14.3.2008 KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007 KILPAILUVIRASTO 2 (39) 1 Kilpailuviraston toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 JOHDON KATSAUS... 4 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013 14.3.2014 1(40) TK-21-736-12 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(40) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot

KULUTTAJAPOLIITTINEN KATSAUS 2015 TOIMITTANUT ANU RAIJAS

KULUTTAJAPOLIITTINEN KATSAUS 2015 TOIMITTANUT ANU RAIJAS KULUTTAJAPOLIITTINEN KATSAUS 2015 TOIMITTANUT ANU RAIJAS Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi PDF-versio

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. JOHDON KATSAUS... 4 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 5 2.1 Tulossopimuksen

Lisätiedot

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Tilinpäätös vuodelta 2010 KILPAILUVIRASTO Dnro 569/00.01.03/2009; TEM 2820/00.03.01.02/2009 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

15.3.2007 TK-20-396-07

15.3.2007 TK-20-396-07 15.3.2007 TK-20-396-07 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 9 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta...

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 15.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset

Lisätiedot

Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005

Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005 1 Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005 115. toimintavuosi Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus 5 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 5 2.2 Toiminnan tuloksellisuus

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 ARKISTOLAITOS 13.3.2015 AL/17279/00.01.00/2014 ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS....1 1.1 JOHDON KATSAUS... 1 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.3

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008

Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008 Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen tulossopimuksen toteutuminen vuonna 2008 1 Sisällysluettelo 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 2 2. VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005 15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. - 31.12. Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan...1 2 Tuloksellisuuden kuvaus...2 2.1 Toiminnan vaikuttavuus...2 2.2 Toiminnallinen

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2004 31.12.2004

31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2004 31.12.2004 31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2004 31.12.2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2004 31.12.2004 Sisällysluettelo sivu 1. Johdon katsaus toimintaan 1

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Liikenneviraston tilinpäätös 2012

Liikenneviraston tilinpäätös 2012 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 2013 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 15.3.2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf ISBN 978-952-255-262-4 Liikennevirasto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 tilinpäätöksistä Kesäkuu 2015 2 SISÄLTÖ LIIKENNEVIRASTO 4 LIIKENTEEN

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 ISSN 1458-6436 ISBN

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Helsinki 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 JOHDON KATSAUS 1 1.2 VAIKUTTAVUUS 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot