KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012"

Transkriptio

1 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

2 2 SISÄLTÖ Sivu 1. TIIVISTELMÄ/JOHDANTO 3 2. YLEISTÄ Toiminta-ajatus Arvot Visio Strategiakytkennät 4 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 5 4. TULOSTAVOITTEET/TOIMINTALINJAUKSET Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Toiminnalliset tulostavoitteet Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta (palvelukyky, suoritteet ja mittarit) Toimenpiteet tuottavuusohjelman tavoitteisiin pääsemiseksi Henkisten voimavarojen hallinta Resurssisuunnitelmat 11 LIITTEET 16 Liite 1 Euroopan Kuluttajakeskus Liite 2 Tietojärjestelmähankkeet

3 3 1. TIIVISTELMÄ Kuluttajaviraston tehtävänä on kuluttajan aseman turvaaminen ja vahvistaminen yhteiskunnassa. Kuluttajaviraston ylijohtaja toimii kuluttaja-asiamiehenä. Kuluttajaviraston toimintalinjoja ovat tuoteturvallisuus, kuluttajaoikeus, valmismatkaliikkeet, valistus ja viestintä sekä alue- ja paikallishallinnon ohjaus ja koulutus (kuusi eri toimintoa, mm. kuluttajaneuvonta sekä talous- ja velkaneuvonta). Kuluttajaviraston yhteydessä toimii myös Euroopan Kuluttajakeskus. Merkittävimmät kuluttajan asemaan vaikuttavat muutostekijät liittyvät markkinoiden kansainvälistymiseen, tietoyhteiskuntakehitykseen, taloudellisiin riskeihin, turvallisuuteen, julkisten palveluiden laatuun ja yksityistämiseen sekä ympäristö- ja eettisiin kysymyksiin. Palveludirektiivi, rahoitus- ja viestintäalan suuret säädöshankkeet EU:ssa, kuluttajaneuvonnan siirtäminen kunnilta valtiolle ja valmismatkalainsäädännön uudistaminen vaikuttavat Kuluttajaviraston tehtäviin ja edellyttävät toimintatapojen uudistamista. EU:n määrämuotoinen valvontayhteistyö laajenee. Osaamisen hallinta, henkilöstön koulutus, johtamisen kehittäminen ja työhyvinvointi ovat keskeisiä kysymyksiä. Määrärahat pienenevät suunnittelukaudella (v ) hallinnonalan kehyspäätöksen mukaan eurolla. Hallinnonalan tuottavuusohjelmassa Kuluttajaviraston vähennystavoitteiksi on vuosille asetettu 17,7 htv:tä (sisältäen palveluskeskushankeen). Kokonaisvähennystavoite on 18,7 % Kuluttajaviraston vuoden 2005 htv toteumasta, joka toimi lähtöarvona tavoitteen asettamisessa. Määrärahojen jakautuminen tulosalueille täsmentyy vuosittaisia budjetteja laadittaessa, ja siihen vaikuttavat mm. hallitusohjelma ja valmisteilla oleva uusi kuluttajapoliittinen ohjelma. Kuluttajavirastossa on vireillä strategiahanke, jossa määritellään, arvioidaan ja priorisoidaan lakisääteiset ydintehtävät. Kuluttajaviraston tavoitteena on varmistaa lakisääteisten ydintehtävien tehokas hoitaminen, mikä on haastavaa, koska uusia valvontatehtäviä on tullut ja on edelleen tulossa sekä EU:n että kotimaisten lainsäädäntöhankkeiden myötä. Palvelukeskushanke pitäisi toteuttaa virastojen kannalta kustannusneutraalisti; virastoon pitäisi jättää määrärahoja sen verran, kuin palvelujen osto Palvelukeskuksesta edellyttää. Suurimmat investoinnit liittyvät tiedonhallinta- ja verkkopalvelujen kehittämiseen. Investointien lisäksi on voitava panostaa niiden sisällölliseen ja tekniseen ylläpitoon ja ajantasaisuuteen, muuten investoinnit menevät hukkaan. Kuluttajavirasto kehittää tuloksellisuuden seurantaa ottamalla käyttöön sidosryhmäkyselyn ja keskeisten suoritteiden kustannusseurannan. Tulostavoitteiden toteutumista seurataan lisäksi itsearvioinnilla, jota täydennetään asiakastyytyväisyyskyselyillä (asiointipalvelut, verkkopalvelut ja Kuluttaja-lehden lukijatutkimus).

4 4 2. YLEISTÄ 2.1 Toiminta-ajatus Kuluttajaviraston tehtävänä on kuluttajan aseman turvaaminen ja vahvistaminen yhteiskunnassa. Kuluttajaviraston ylijohtaja toimii kuluttaja-asiamiehenä. Kuluttajan asema tarkoittaa kuluttajaa eri rooleissaan laajana käsitteenä ja kuluttajien näkökulmaa tai etua. Turvaaminen tarkoittaa valvontaa, viestintää ja ongelmia ennaltaehkäisevää työtä, jolla varmistetaan perusoikeudet markkinoilla ja edistetään kuluttajien tasavertaisuutta suhteessa toisiinsa ja elinkeinonharjoittajiin. Vahvistaminen tarkoittaa kuluttajan asemaan vaikuttavien muutosten ennakoimista ja riskien tunnistamista, kuluttajanäkökulman esiintuomista yhteiskunnallisessa päätöksenteossa sekä kotimaassa että kansainvälisesti ja kuluttajien omien toimintamahdollisuuksien edistämistä. Kuluttajaviraston toimintalinjoja ovat - tavaroiden ja palvelujen turvallisuuden edistäminen ja tuoteturvallisuusvalvonta - kuluttajan oikeudellisen aseman edistäminen ja kuluttaja-asiamiehen valvontatehtävät - kuluttajien omien toimintamahdollisuuksien edistäminen; testaus, selvitykset, valistus ja viestintä - valmismatkaliikkeiden valvonta - alue- ja paikallishallinnon ohjaus ja koulutus - hallinto-, talous- ja muut tukipalvelut. Kuluttajaviraston yhteydessä toimii myös Euroopan Kuluttajakeskus, joka on osa EU-maiden verkostoa ja jonka kustannuksista maksaa puolet Kuluttajavirasto ja puolet EU:n komissio. 2.2 Arvot Kuluttajaviraston toimintaa ohjaavia arvoja ovat avoimuus, joustavuus, tuloksellisuus ja vastuullisuus. 2.3 Visio Kuluttajaviraston visio vuoteen 2012 on olla aktiivinen, rohkea vaikuttaja, arvostettu asiantuntija ja haluttu yhteistyökumppani kuluttajan kannalta keskeisissä asioissa sekä innostava, osaava ja aikaansaava työyhteisö, jossa toimitaan joustavasti ja tehokkaasti. Vision saavuttamiseksi Kuluttajavirasto uudistaa toimintatapoja viraston vaikuttavuuden vahvistamiseksi, kehittää henkilöstön osaamista viraston perustehtävässä, panostaa valvonnan uskottavuuteen, kehittää viestinnän vaikuttavuutta ja varmistaa, että yhteistyökumppanit kokevat viraston toiminnan välttämättömäksi oman toimintansa kannalta. 2.4 Strategiakytkennät Kuluttajaviraston toimintaa ohjaavat seuraavat strategia-asiakirjat: - Työ- ja elinkeinoministeriön strategiset lähtökohdat - Kuluttajapoliittinen ohjelma (viimeisimmän valtioneuvosto vahvistanut vuosille , uutta valmistellaan vuonna 2007) - Elinkeinopolitiikan suuntaviivat - Hallitusohjelma, jossa yhtymäkohtia kuluttajapolitiikkaan on useilla hallinnonaloilla ja politiikkaohjelmissa. - EU:n kuluttajapoliittinen strategia

5 5 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Merkittävimmät kuluttajan asemaan vaikuttavat muutostekijät liittyvät markkinoiden kansainvälistymiseen, tietoyhteiskuntakehitykseen, taloudellisiin riskeihin, turvallisuuteen, julkisten palveluiden laatuun ja yksityistämiseen sekä ympäristö- ja eettisiin kysymyksiin. Kulutusrakenne muuttuu monin tavoin. Ikääntyneiden kuluttajien määrä kasvaa. Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajien määrä lisääntyvät. Hyvinvointipalvelujen kysyntä kasvaa. Kunnat ottavat käyttöön uusia tapoja tuottaa mm. terveys- ja sosiaalipalveluja. Palvelumallien uudistuessa on noussut esiin kysymys julkisten ja yksityisten palvelujen rajanvedosta ja kuluttajaoikeuden periaatteiden soveltamisesta myös julkisiin palveluihin. Myös palveludirektiivin voimaantulo muuttaa palvelumarkkinoita. Kuluttajat saavat uusia vaihtoehtoja, mutta samalla korostuu tarve opastaa ulkomaisia yrityksiä noudattamaan suomalaisia kuluttajaoikeuden käytäntöjä toiminnassaan ja asiakaspalvelussaan. Tietotekniikan osaamisen merkitys korostuu ihmisten arjessa. Maailmanlaajuiset markkinat ja sähköinen liiketoiminta tarjoavat kuluttajille entistä enemmän valinnanvaraa, mutta markkinoiden hyödyntämiseen liittyy myös riskejä. Verkossa välitettävien sisältöjen tekijänoikeuksien (DRM) ja tuotteiden uuden tunnistamistekniikan (RFID) sääntelyhankkeisiin liittyy merkittäviä kuluttajavaikutuksia. Sekä säästämiseen että luottoihin liittyvät rahoituspalvelut monimutkaistuvat. Tarve huolehtia kuluttajansuojan korkeasta tasosta ja erilaisten kuluttajaryhmien tasavertaisesta asemasta sekä tietouden ja osaamisen lisäämisestä vahvistuu. Valvonnalla on varmistettava, että selkeät oikeussäännöt toimivat käytännössä niin tuoteturvallisuuden, markkinoinnin, sopimusehtojen, virhevastuun kuin perinnänkin osalta. Elinkeinonharjoittajien vastuullisuus korostuu ja kysyntä kuluttajaoikeuden soveltamisohjeille kasvaa. Osalle kuluttajista riskien tunnistaminen ja ymmärtäminen on entistä vaikeampaa, mikä edellyttää valistus- ja tiedotustoiminnan tehostamista. Toisaalta valveutuneiden kuluttajien määrä lisääntyy ja sähköiset tiedustelut ja neuvontakyselyt lisääntyvät. Vaatimus yhteistyöstä ja kuluttajanäkökulman esiintuomisesta erilaisiin päätöksentekotilanteisiin niin kotimaassa kuin kansainvälisesti voimistuu. EU:ssa on vireillä useita kuluttajaoikeuden yhtenäistämis- ja kehittämishankkeita. Lisäksi muiden hallinnonalojen hankkeilla on merkittäviä vaikutuksia kuluttajan oikeusasemaan. Osana sekä EU:n että kotimaisia paremman sääntelyn toimintaohjelmia olisi tarpeen luoda käytäntöjä lainsäädännön kuluttajavaikutusten arvioimiseksi ja huomioon ottamiseksi jo valmisteluvaiheessa. Kuluttajille tarjottavien tietojen harhaanjohtavuuteen ja puutteellisuuteen sekä tavaroiden ja palvelujen vaarallisuuteen on pystyttävä puuttumaan epäkohtien ilmetessä myös kansainvälisillä markkinoilla. EU:n laajentumisen myötä tapahtuvan ja muunkin kansainvälisen valvontayhteistyön kasvu ja sen sopeuttaminen viraston resursseihin on vaativa tehtävä. Valmismatka- ja valmismatkaliikelakia uudistetaan. Se saattaa merkitä valvontajärjestelmään muutoksia, jotka on toteutettava suunnittelukaudella. Kuluttajaneuvonnan järjestäminen on päätetty siirtää kunnilta valtiolle, ehdotuksen mukaan maistraattien yhteyteen. Neuvonnan ohjaus ja koulutus säilyy Kuluttajavirastolla. Paikallinen neuvonta ja erimielisyyksien sovittelu ovat elintärkeä osa kuluttajien oikeussuojajärjestelmää ja kansantaloudellisesti edullinen tapa varmistaa ja edistää markkinoiden toimivuutta. Kuluttajaviraston yleistiedustelujen määrän jatkuva kasvu on osittain johtunut paikallisen neuvonnan riittämättömyydestä. Muutoksessa onkin tärkeää varmistaa, että kuluttajaneuvonta ja Kuluttajaviraston toiminta tukevat toisiaan. Tuottavuusohjelma ja palvelukeskusten perustaminen pienentävät Kuluttajaviraston resursseja suunnittelukaudella noin viidenneksellä. Vuosina henkilöstöstä siirtyy noin 19 % eläkkeelle. Kun samaan aikaan ilmoitusten määrä edelleen kasvaa ja valvontatehtävien määrä lisääntyy, sopeutuminen vähennykseen edellyttää toimintatapojen jatkuvaa uudistamista, osaamisen hallintaa ja johtamisen kehittämistä. Työhyvinvoinnista huolehtiminen ja henkilöstön koulutus ovat keskeisiä kysymyksiä. Verkkopalvelujen kehittämiseltä odotetaan paljon, ja investointien lisäksi on voitava panostaa niiden ylläpitoon ja ajantasaisuuteen.

6 6 4. TULOSTAVOITTEET/TOIMINTALINJAUKSET 4.1 Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Kuluttajavirasto on keskeinen kuluttajapolitiikan toteuttaja Suomessa. Kuluttajaviraston toiminnalla on yhtymäkohtia kilpailu- ja elinkeinopolitiikkaan. Tavoitteena on varmistaa ja edistää markkinoiden läpinäkyvyyttä ja sitä kautta niiden tasapuolista toimivuutta ja tarjota sekä kuluttajille että elinkeinonharjoittajille tietoa ja opastusta kuluttajakauppaan liittyvistä kysymyksistä. Valvonnalla, viestinnällä ja vaikuttamisella ylläpidetään luottamusta markkinoiden toimintakykyyn. Kuluttajaviraston toiminta ja tavoitteet tukevat kauppa- ja teollisuusministeriön elinkeinopoliittisia linjauksia; ne aktivoivat kuluttajia toimimaan markkinoiden innovaattorina ja auttavat yrityksiä toimimaan asiakas- ja markkinalähtöisesti. Suunnittelukaudella Kuluttajaviraston yhteiskunnallinen vaikuttavuustavoite on: Kuluttajien asema yhteiskunnassa paranee o sidosryhmäkyselyn indeksi Kuluttajaviraston onnistuminen tehtävässään (indeksi 2007: 3,78, tavoite 2009 > 3,8, mitataan joka toinen vuosi) o EFQM -itsearviointi soveltuvin osin (ensimmäinen 2008, tehdään joka toinen vuosi) 4.2 Toiminnalliset tulostavoitteet Tuoteturvallisuusvalvonta kohdentuu oikein riskinarvioinnin perusteella ja vakavaa vaaraa aiheuttavat kulutustavarat ja kuluttajapalvelut saadaan poistetuksi. o Prioriteettiluokkaan 1 kuuluvien ilmoitusten keskimääräinen käsittelyaika tavoiteajassa o Muiden viranomaisten toimivaltaan kuuluvat RAPEX ilmoitusten välittäminen tavoiteajassa Kuluttajaoikeudellinen valvonta ja vaikuttaminen keskittyy kuluttajan kannalta merkityksellisiin aiheisiin ja ongelmiin. o Kuluttajapoliittisesta ohjelmasta johdetun työsuunnitelman toteutumisaste (itsearviointi) o Suunniteltu ala- ja aihekohtainen valvonta ja vaikuttaminen (hanke- ja tuotoskohtainen itsearviointi) o Viestinnällisten keinojen monipuolisuus/tehokkuus (Uutiskirjeen tilaaja- ja Yritysosion kävijämäärät) Kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat pystyvät toimimaan markkinoilla tehokkaasti hyödyntämällä Kuluttajaviraston verkkopalveluja. o Verkkopalveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys o Verkkosivujen kävijämäärä Liiketaloudellisten suoritteiden kannattavuus. o Kuluttaja-lehden tilaajamäärä säilyy nykyisellä tasolla o Kuluttaja-lehden kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen on vähintään 92 % Valmismatkaliikkeiden vakuuksien riittävyys ja muutostarpeet tarkistetaan säännöllisesti riskinarviointiin perustuvan suunnitelman mukaisesti. o Vakuuksien tarkastusten määrä o 30 suurimman valmismatkaliikkeen vakuuspäätösten vakuuksien suhde toteumatietojen laskennalliseen vakuusmäärään Alue- ja paikallishallinto toteuttaa osaltaan kuluttajapoliittista ohjelmaa ja henkilöstön ammattitaito kehittyy Kuluttajaviraston koulutuksen avulla. o Henkilökoulutuspäivien määrä o Koulutuksen vaikuttavuus (skaala 1-5)

7 Toiminnallinen tehokkuus Määrärahan arvioitu jakautuminen tulosalueittain suunnittelukaudella (1 000 euroa): % Viraston yleiset tehtävät Tuoteturvallisuus Kuluttajaoikeus Valmismatkaliikkeiden valvonta Valistus ja viestintä Alue- ja paikallishallinnon ohjaus ja koulutus Asiointi-, hallinto- ja muut palvelut Euroopan kuluttajakeskus Yhteensä Kuluttajaviraston toimintamenot pienenevät v hallinnonalan kehyspäätöksen mukaan eurolla (9,9 %). Tuottavuusohjelman mukaisia htv vähennystavoitteita on asetettu v yhteensä 17,7 htv:tta. Vuoden 2008 tulosaluekohtaisessa määrärahojen jakautumisessa kohtaan Asiointi-, hallinto- ja muihin palveluihin sisältyy mm. noin toimitila- ja vuokramenoja, euroa koko viraston tietohallinnan käyttö- ja -kehittämismenoja sekä tietoliikenne menoja ja henkilöstön koulutusmenoja. Määrärahojen jakautuminen tulosalueille täsmentyy vuosittaisia budjetteja laadittaessa, ja siihen voi vaikuttaa mm. uusi kuluttajapoliittinen ohjelma, jota on alettu valmistella syksyllä Kuluttajavirastossa on vireillä strategiahanke, jossa määritellään, arvioidaan ja priorisoidaan lakisääteiset ydintehtävät. Kuluttajaviraston tavoitteena on varmistaa lakisääteisten ydintehtävien tehokas hoitaminen, mikä on haastavaa, koska uusia valvontatehtäviä on tullut ja on edelleen tulossa sekä EU:n että kotimaisten lainsäädäntöhankkeiden myötä.

8 Tuotokset ja laadunhallinta (palvelukyky, suoritteet ja mittarit) Yhteydenottojen määrän kehitys ja palvelukyky Arvio määrän kehityksestä Ilmoitukset kuluttajaoikeudesta Lisääntyvät vuosittain Ennakkotiedustelut markkinoinnista Pysyvät samalla tasolla Avustuspyynnöt kuluttaja-asiamiehelle Lisääntyvät ryhmäkanteen ja ryhmävalitusten myötä. EU-notifikaatiot kuluttajaoikeudesta Vakiintuessaan määrä lisääntynee vuosittain Ilmoitukset tuoteturvallisuudesta Lisääntyvät vuosittain RAPEX-notifikaatiot Lisääntyvät vuosittain Yhteydenotot * 3740 Noin 2000 vuodessa jos ei konkursseja valmismatkaliikevalvontaan Lausuntopyynnöt (hankkeet, eduskuntakuulemiset) Yleistiedustelut yhteensä (sähköposti, puhelinneuvonta, asiakaskäynnit) Pysyy suurena, koska kiinnostus kuluttajanäkökulman huomioon ottamiseen on lisääntynyt eri hallinnonaloilla Noin 60 % yhteydenotoista koskee asioita, jotka kuuluisivat kunnalliselle kuluttajaneuvonnalle. Määrä vähenee, jos kuluttajaneuvonnan palvelukyky paranee valtiollistamisen myötä. Aineistotilaukset Vähenevät vuosittain asiakkaiden siirtyessä verkkopalveluihin www-sivujen sivulataukset Lisääntyvät vuosittain www-sivujen kävijämäärä Lisääntyvät vuosittain Kuluttajaneuvojien extranetin sivulataukset Talous- ja velkaneuvonnan extranetin sivulataukset Tuoteturvallisuusvalvonnan extranetin sivulataukset Lääninhallitusten extranet *) Töölön Matkatoimiston konkurssin selvitystyö Lisääntyvät vuosittain Lisääntyvät vuosittain Lisääntyvät vuosittain Palvelu avataan 2007, käyttömäärä lisääntyy vuosittain

9 Toimenpiteet tuottavuusohjelman tavoitteisiin pääsemiseksi Arvio henkilöstömäärän kehityksestä vuosina : Kuluttajaviraston vuoden 2007 keskimääräinen henkilöstömäärä tulee olemaan noin 95 henkilöä, joiden yhteenlasketun htv -toteuman arvioidaan olevan noin 92,5-93. Kuluttajavirastosta jää vuosina yhteensä 18 henkeä (15,5 htv) eläkkeelle, edellyttäen ettei kukaan käytä oikeuttaan olla työelämässä pidempään (maksimissaan 68 vuoden ikään asti). Eläkkeelle siirtyminen painottuu suunnittelukaudella vuosille : henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaa vuonna 2008 kaksi, 2009 nolla, 2010 kahdeksan, 2011 neljä ja 2012 neljä henkilöä. Hallinnonalan tuottavuusohjelmassa Kuluttajaviraston vähennystavoitteiksi on vuosille asetettu 17,7 htv:tä (sisältäen palveluskeskushankeen). Kokonaisvähennystavoite on 18,7 % Kuluttajaviraston vuoden 2005 htv toteumasta, joka toimi lähtöarvona tavoitteen asettamisessa. Vuoden 2011 loppuun mennessä kuluttajavirastosta jää laskennallisesti eläkkeellä 14 henkilöä (12,0 htv) ja vuosittaiseksi lähtövaihtuvuudeksi on arvioitu kaksi henkeä ts. v yhteensä 10 henkilöä. Alun perin tuottavuusohjelman tavoitteet asetettiin niin, että joka toinen eläkkeelle tai muualle siirtyvän virka jätettäisiin täyttämättä. Kuluttajaviraston kohdalla tämä merkitsee v noin -9,5 htv:tä, jolloin vuoden 2011 lopussa htv toteuma olisi 83 htv ja tavoitteesta 76,8 htv jäätäisiin 6,2 htv:tta. Jo nyt tiedetään, ettei kaikkia eläkkeelle siirtyvien virkoja voida jättää täyttämättä ja ettei lähtövaihtuvuuden kohdentumista pystytä ennakoimaan etukäteen. Tämän vuoksi Kuluttajavirasto katsoo, ettei Kuluttajaviraston tuottavuusohjelman 2011 htv vähennystavoitetta voida saavuttaa pelkästään luonnollisen poistuman ja lähtövaihtuvuuden avulla. Arvio henkilöstömäärän kehityksestä vuosina : Tuottavuusohjelman mukaiset vähennykset on laskettu vuoden 2005 lopun toteutuneesta htv-määrästä, joka oli 94,5 htv:tä * yhteensä Tuottavuusohjelman mukaiset , ,7 vähennykset - näiden vaikutukset HTV-kehykseen 92,5 90,5 84,8 80,8 76,8 76,8 Eläkkeelle siirtyvät 2007 tiedon mukaan Arvioitu Kuluttajaviraston HTV -toteuma 92,5 90,5 88,0 86,5 83,0 80,2 *) Vuoden 2009 tuottavuusohjelman mukaisiin vähennyksiin sisältyy hallinnonalan palvelukeskukseen siirrot 2,7 htv Vireillä olevat toimenpiteet Kuluttajavirastossa on aloitettu kesäkuussa 2006 strategiahanke, jossa määritellään, arvioidaan ja priorisoidaan lakisääteiset ydintehtävät. Priorisoinnin yhteydessä määritetään Kuluttajaviraston ydin- ja tukiprosessien keskeisimmät tuottavuuden kehittämiskohteet. Tällä hetkellä vireillä olevat toimenpiteet: - Kuluttajaviraston tietohallinnan ja verkkopalveluiden jatkokehittämishankkeella kehitetään ja sähköistetään sekä ulkoisia että sisäisiä tuotantoprosesseja. Tehokkuus paranee valistuksessa ja viestinnässä, puhelinneuvonnassa (korvataan osittain verkkopalveluilla), ilmoitusten käsittelyssä, alue- ja paikallishallinnon ohjauksessa, sisäisessä viestinnässä ja asiakirjahallinnossa v (-2,0 htv) - Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluskeskushanke v.2009 (-2,7 htv) - Uuden henkilöstötietojärjestelmän käyttöönotto v.2007 (-0,7 htv) - Kuluttajaneuvonnan valtiollistaminen on esitetty toteutettavaksi vuonna 2009, tässä yhteydessä pyritään hyödyntämään mahdolliset synergiaedut Kuluttajaviraston nykyisen toiminnan kanssa. (-0,5 htv)

10 10 Jo toteutetut toimenpiteet: - RAPEX -ilmoitusten käsittelyä on kevennetty, priorisoitu riskinarviointimenettelyllä ja vastuuta siirretty elinkeinonharjoittajille. - Kuluttajaoikeuden perusvalvonnassa on otettu käyttöön uusi menetelmä SAVA (suunniteltu ala- ja aihekohtainen vaikuttaminen. Vuonna 2006 noin 40 % ilmoituksista voitiin käsitellä SAVA -menettelyssä lähtien otettiin käyttöön uusi tapa käsitellä yhteydenottoja ja vastata niihin kattavalla vakioviestillä. Näiden toimenpiteiden avulla on voitu lisätä toiminnallista tehokkuutta ja tuottavuutta nykyisellä htvmäärällä. Henkilöstövähennykset eivät ole olleet mahdollisia, koska yhteydenottojen ja lakisääteisten tehtävien määrät ovat kasvaneet. Kasvava toiminta on pystytty toistaiseksi pystytty sopeuttamaan nykyisiin resursseihin. 4.3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 2006 toteutuma 2007 tavoite 2008 tavoite Henkilötyövuosien kehitys 93,1 92,5 90,5 90,5-76,8 josta maksullisen toiminnan osuus ja 6,3 6,3 6,3 yhteisrahoitteisen toiminnan osuus (Euroopan Kuluttajakeskus) 3,6 4,1 3,1 3,1 Työvoimakustannukset, 1000 euroa Henkilöstön hyvinvointi paranee työilmapiiri (asteikko 1-5) 3,69 3,73 3,75 3,77 lyhytaikaisten sairauspoissaolotapausten (1-3 pv) määrä/htv 2,49 2,43 2,40 2,38-2,32 Organisaation osaaminen kasvaa koulutuspäivät/htv 4, ,0 Organisaation työnantajakuva on houkutteleva työhakemukset/avoin työpaikka > 30 Johtaminen työtyytyväisyyskyselyn indeksi (1-5) 3,4 3,5 3,5 3,5-3,6 Henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen tunnuslukujen tavoitteisiin v pääseminen edellyttää onnistunutta tehtävien priorisointia, tehtävien määrittelyä ja organisointia yksilötasolle asti sekä tuottavuusohjelman aiheuttamien muutosten hallittua läpivientiä. Seurannan ja kehittämisen välineenä käytetään myös: - työtyytyväisyyskyselyä (VMBaro-kysely). Tavoitteena on, että indeksiarvot ylittävät valtionhallinnon keskiarvon kaikilla osa-alueilla ja että vastausprosentti säilyy yli 80 %:n. - vuonna 2007 valmistuvaa osaamiskartoitusta ja - työhyvinvoinnin toimintaohjelmaa

11 Resurssisuunnitelmat MOMENTTIKOHTAISET MENOJEN PERUSSUUNNITELMAT Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Menojen ja tulojen erittely: Bruttomenot Maksullisen toiminnan erillismenot palkkaukset muut kulutusmenot Muut toimintamenot Bruttotulot Maksullisen toiminnan tulot julkisoikeudelliset suoritteet muut suoritteet Muut tulot (EU-rahoitus), kts. liite Nettomenot Henkilötyövuosien enimmäismäärä 84,8 80,8 76,8 76,8 - josta maksullisen toiminnan osuus josta ulkopuolisen rahoituksen (EU-rah.) osuus, kts. liite Hintatukitarve (liiketal.maks.toim.) Kuluttajaviraston toimintamenojen perussuunnitelma on suunniteltu ja sopeutettu annettuihin suunnittelukehyksiin (VN ). Kuluttajavirasto toimittaa erillisenä kauppa- ja teollisuusministeriöön toimintamenoista menosuunnitelman, joka perustuu kohdassa esitettyihin arvioihin Kuluttajaviraston vuosittaisista htv toteumista ja kulurakenteesta Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (arviomääräraha) Määräraha Henkilötyövuosien enimmäismäärä josta maksullisen toiminnan osuus Valtionavustus kuluttajajärjestöille (kiinteä määräraha) Suomen Kuluttajaliitto ry Kuluttajat-Konsumenterna ry Työtehoseura ry:n kotitalousosasto Määräraha yhteensä

12 Ryhmäkanteen oikeudenkäyntikulut (arviomääräraha) Määräraha

13 13 KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN MUKAISISTA JULKISOIKEUDELLISISTA SUORITTEISTA Julkisoikeudelliset suoritteet TUOTOT Maksulliset toiminnan tuotot -maksullisen toiminnan myyntituotot maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset -aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilökustannukset vuokrat -palvelujen ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista -tukitoimintojen kustannukset poistot korot muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä Ylijäämä(+) tai alijäämä (-) Kustannusvastaavuus-% 87,9 % 89,2 % 90,3 % 91,4 % Maksullisen toiminnan tuottoihin vaikuttaa olennaisesti mahdolliset valmismatkalain muutokset.

14 14 KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN MUKAISISTA MUISTA SUORITTEISTA Liiketaloudellinen maksullinen toiminta, Kuluttaja-lehti Kuluttaja-lehti TUOTOT Maksulliset toiminnan tuotot -maksullisen toiminnan myyntituotot maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset -aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilökustannukset vuokrat -palvelujen ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista -tukitoimintojen kustannukset poistot korot muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä Ylijäämä(+) tai alijäämä (-) Käytetty MPL 7.1 :n mukainen hintatuki Ylijäämä (+) tai alijäämä (-) hintatuen jälkeen Kustannusvastaavuus -% ennen hintatukea 78,8 % 79,0 % 78,8 % 78,7 % Kustannusvastaavuus -% käytettävissä olleen hintatuen jälkeen 92,5 % 92,6 % 92,4 % 92,1 % - Lehden taittopalvelut on kilpailutettu v.2007, vaikutukset erilliskustannuksia vähentävästi vuodesta 2008 alkaen - Lehden tilaushintoihin on suunniteltu korotusta (n. 6%) v puolivälissä - Painatuspalvelut kilpailutetaan vuonna 2008 ja ne tulevat vaikuttamaan v.2009 erilliskustannuksiin - Asiakasrekisteri ja laskutus palvelut kilpailutetaan v.2009

15 15 YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA Yhteisrahoitteinen toiminta, Euroopan Kuluttajakeskus Euroopan Kuluttajakeskus TUOTOT Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot -muilta valtion virastoilta saatu rahoitus -EU:lta saatu rahoitus muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus -yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä KUSTANNUKSET Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset -aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista -tukitoimintojen kustannukset poistot muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä KUSTANNUSVASTAAVUUS tuotot - kustannukset Kustannusvastaavuus -% 40,92 % 40,39 % 41,34 % 40,56 % Kuluttajaneuvonnan valtiollistamisen yhteydessä (v.2009) pyritään hyödyntämään mahdolliset synergiaedut Euroopan Kuluttajakeskuksen toiminnan kanssa (ks. sivu 17).

16 16 Liite 1 EUROOPAN KULUTTAJAKESKUS Kuluttajaviraston yhteydessä toimii erillishankkeena Euroopan Kuluttajakeskus, joka on osa ETA-maissa toimivaa European Consumer Centres verkostoa. Sen perustana on EU:n kuluttajapoliittinen strategia vuosiksi ja tavoitteena varmistaa kuluttajien toimintaedellytyksiä sisämarkkinoilla. Keskuksen tehtävänä on opastaa kuluttajia rajat ylittävässä kuluttajakaupassa ja avustaa reklamaatioiden hoidossa. Keskus toimii kiinteässä yhteistyössä kunnallisten kuluttajaneuvojien kanssa. Keskus myös raportoi komissiolle havaitsemistaan epäkohdista. Keskuksen tehtävät ja vuosittaiset tavoitteet määritellään sopimuksessa, jonka kauppa- ja teollisuusministeriö sopii komission kanssa kahdeksi vuodeksi kerrallaan, seuraavan jakson vuosiksi Keskuksen toiminnan rahoittaa osittain Kuluttajavirasto ja osittain Euroopan komissio. Suunnittelukauden aikana komission asettamat reunaehdot voivat muuttua. Todennäköistä on, että komissiolla on paineita pienentää omaa rahoitusosuuttaan, mutta samaan aikaan se asettanee odotuksia toiminnan laajentamiselle. Kuluttajavirastolla ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia suurentaa kansallisen rahoituksen osuutta omista toimintamenoistaan tuottavuusohjelman vähennysten vuoksi. Hallituksen peruspalveluohjelmaa valmistelleen ministeriryhmän päätöksen mukaisesti paikallishallintotyöryhmä on ehdottanut, että kuluttajaneuvonta siirtyisi kunnilta valtiolle vuoden 2009 alusta lähtien. Se mahdollistaisi kuluttajaneuvonnan työpanoksen laskemisen osaksi kansallista rahoitusosuutta. Toiminnallinen tehokkuus - Synergiaedut tehostuvat Euroopan Kuluttajakeskuksen sekä Kuluttajaviraston ja kuluttajaneuvonnan kesken, kun kuluttajaneuvonnan rahoitus ja järjestäminen siirtyvät valtiolle - Kuluttajaneuvojat hoitavat yli puolet kuluttajien ensikontakteista rajat ylittävän kaupan ristiriitatilanteissa Tuotokset, laadunhallinta ja mittarit - Verkkopalvelujen käyttäjien tyytyväisyys sisällön laatuun ja palvelujen käytön helppouteen lisääntyy - Toiminnallista tehokkuutta ja laadunhallintaa arvioidaan itsearvioinnilla (asteikko 1-5), käsittelyaikaseurannalla, verkkopalvelujen asiakaskyselyllä ja komission palautteen perusteella. Vuosittainen rahoitussuunnitelma - perustuu komission vuosia koskeviin linjauksiin Rahoitus yhteensä (euroa) kansallinen rahoitusosuus 50 % (euroa) komission rahoitusosuus 50 % (euroa)

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007 2 1. JOHDON KATSAUS 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 4 2.2 Tuoteturvallisuus 5 2.3 Kuluttajaoikeus 8 2.4 Valistus ja viestintä 12 2.5 Valmismatkaliikkeiden

Lisätiedot

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 2 SISÄLTÖ Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Tavaroiden ja palveluiden turvallisuuden edistäminen 4 2.2

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2008

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2008 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2008 KUV/2457/01/2009 2 1. JOHDON KATSAUS 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 4 2.2 Tuoteturvallisuus 5 2.3 Kuluttajaoikeus 7 2.4 Valistus ja viestintä

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009 KUV/1971/01/2010 2 1. JOHDON KATSAUS 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 4 2.2 Toiminnallinen tehokkuus 5 2.2.1 Tuoteturvallisuus 5 2.2.2 Kuluttajaoikeus

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2015

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2015 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2015 KUV/8061/01/2010 1 1. JOHDANTO Kuluttajaviraston tehtävänä on kuluttajan aseman turvaaminen ja vahvistaminen yhteiskunnassa. Kuluttajaviraston

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 KUV/8549/01/2011 1 (4) 1. JOHDANTO Kuluttajaviraston tehtävänä on edistää kuluttajamarkkinoiden toimivuutta. Kuluttajavirasto toimii

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011 KUV/1472/01/2012 2 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.2.2 Siirtomenojen vaikuttavuus...

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien 2012 2015 strategiset tavoitteet... 1 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit... 1 1.2. Vaikuttaminen

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Helsinki Lokakuu 2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Helsinki Marraskuu 2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015

Lisätiedot

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Viestintäviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 1 (18)

Viestintäviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 1 (18) Viestintäviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 1 (18) 2 (18) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Toimintaympäristö ja tulevaisuusnäkymät... 3 3 Liikenne- ja viestintäministeriön asettamat strategiset

Lisätiedot

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 1. VALTIONHALLINNON IT STRATEGIA 13.1.2006 2. 1. Yhteenveto... 3 2. Valtiohallinnon IT toiminnan tehtävä... 5 2.1. IT toiminnan osa alueet...5 2.2. Valtionhallinnon

Lisätiedot

Sopimus. Kuluttajaviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen tulossopimus vuodelle 2012

Sopimus. Kuluttajaviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen tulossopimus vuodelle 2012 Sopimus 21.12.2011 TEM/2567/00.03.01.02/2011 Kuluttajaviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen tulossopimus vuodelle 2012 1. Yleistä 1.1. Visio ja toiminta-ajatus Kuluttajaviraston tehtävänä on

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020

Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Suomi kansainvälisissä vertailuissa Nykytila ja kehitys 3. Arjen

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan (TEM-konserni) perustehtävänä on huolehtia Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten

Lisätiedot

Julkisen sektorin kehitys kiihtyy Uusia väyliä tulevaisuuteen

Julkisen sektorin kehitys kiihtyy Uusia väyliä tulevaisuuteen . The Point Deloitten sidosryhmälehti Julkisen sektorin teemanumero Talvi 2011 Julkisen sektorin kehitys kiihtyy Uusia väyliä tulevaisuuteen Ympäristöministeriö tuo suurhankkeella palvelut lähemmäs kansalaisia

Lisätiedot

Dnro 123/110/2010. Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön. tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen

Dnro 123/110/2010. Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön. tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen Dnro 123/110/ Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen sopimus Tiken tulostavoitteista vuodelle 1.4. TIKE-#49122-v7-Tulossopimus_ 1. VUOSIEN

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1(14) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1 Toimintaympäristön muutokset TTS-kaudella 2011-2014 Suurin toimintaympäristön muutos koskee

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 10/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet

Lisätiedot

eduskunnalle toiminnastaan 2015 valtiopäiville

eduskunnalle toiminnastaan 2015 valtiopäiville Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2015 valtiopäiville valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 18/2015 vp Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

1 (28) TULLIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

1 (28) TULLIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 1 (28) TULLIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 31.10.2008 2 (28) 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET TTS-KAUDELLA 2010 2013 3 1.1 Tullin perustehtävät, strategiat ja organisaatio 3 1.2 Fiskaalinen

Lisätiedot