LAITILAN KAUPUNKI OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAITILAN KAUPUNKI OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO"

Transkriptio

1 LAITILAN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA 2014 Hyväksytty Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnassa Voimassa alkaen

2 1 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS ARVOT OPPIMISKÄSITYS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ TYÖTAVAT OPETUKSEN RAKENNE JA TARJONTA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS VALMENTAVA OPETUS LASTEN LAULUKOULU / VALMENTAVA LAULUOPETUS PUHALLINORKESTERIKOULU MUSIIKIN PERUSTASO MUSIIKKIOPISTOTASO AIKUISOPETUS AVOIN OSASTO MUSIIKIN ERITYISOPETUS OPPILASARVIOINTI MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN TODISTUSTEN SISÄLTÖ OPPILAAKSI OTTAMINEN YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN KANSSA YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA OMAN ALUEEN KULTTURIPALVELUIDEN TUOTTAMINEN LIITTEET Arvioinnin taustaa - kontrollista kehittämiseen, mittauksesta ohjaukseen Arvioinnin tehtävät ja tavoitteet Jatkuva arviointi Palautteen antaminen Instrumentin hallinta Musiikillinen ajattelu ja ilmaisu Yhteismusisoinnin perustaidot Oppilaan itsearviointi Esiintyminen... 26

3 2 Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Musiikin perustaso Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit, musiikin perustason päättöarviointi Musiikkiopistotaso Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit, musiikkiopistotason päättöarviointi Musiikin kuunteleminen... 33

4 3 1. TOIMINTA-AJATUS Vakka-Suomen musiikkiopisto on taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetusta antava oppilaitos, joka pyrkii musiikkikasvatus- sekä musiikkikulttuuriperinnön säilyttämis- ja kehittämistehtäväänsä hoitaessaan palvelemaan toimialueensa asukkaita ja muita toimijoita mahdollisimman hyvin, sekä ulottamaan toimintansa vaikutukset myös laajemmin yhteiskunnan hyväksi. Vakka-Suomen musiikkiopiston toimialueeseen kuuluvat Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa. Vakka-Suomen musiikkiopiston toiminta perustuu korkeatasoiseen ammatilliseen osaamiseen. Vakka-Suomen musiikkiopiston perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) ja asetuksen (813/1998) tarkoittaman laajan oppimäärän mukaiseksi ja se pohjautuu Opetushallituksen antamaan määräykseen opetussuunnitelman perusteista (musiikki 41/011/2002). 2. ARVOT avoimuus yksilöllisyys yhteisöllisyys positiivisuus turvallisuus sitoutuminen 3. OPPIMISKÄSITYS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Vakka-Suomen musiikkiopiston kaiken toiminnan lähtökohtana on oppilas. Oppilaitos on olemassa oppilaitaan varten ja se pyrkii kaikissa suhteissa toimimaan heidän parhaakseen. Vakka-Suomen musiikkiopistossa annettavan opetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin. Opetus pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on seurausta oppilaan omasta toiminnasta. Lapsi ja nuori nähdään aktiivisena oppijana, jonka kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystä tuetaan musiikin opetuksen avulla. Opiskelu on tavoitteellista, mihin vaikuttavat oppilaan yksilölliset ominaisuudet, tavoitteet ja motivaatio sekä oppimisympäristö. Oppilaitoksen tehtävänä on luoda oppimista tukeva, virheitä salliva, avoin ja myönteinen ilmapiiri, joka mahdollistaa oppilaan turvallisen kasvun ja kehityksen. Opettajat ja musiikkiopiston hallinto ovat valmiita henkilökohtaisiin keskusteluihin oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Ristiriidat ja ongelmatilanteet pyritään ratkaisemaan keskustelun avulla kaikkia osapuolia kuunnellen. Keskeisenä asiana nähdään hyvä vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä sekä oppilaiden kesken. Oppilaita kannustetaan aktiivisuuteen ja luovuuteen, joka kehittyy kokemuksista musiikin parissa. Luovuus on oppilaan taitoa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja itsenäisesti ja ennakkoluulottomasti. Oppilasta kannustetaan ja autetaan löytämään omat ominaispiirteensä ja vahvuutensa, sekä tiedostamaan ne realistisesti.

5 4 Rohkaisevassa ilmapiirissä oppilas oppii kohtaamaan haasteita ja ottamaan vastaan palautetta. Henkilökohtainen säännöllinen harjoittelu on tärkeä osa oppimista. Esiintymiset, yhdessä tekeminen ja innostavat työskentelymenetelmät ovat keskeisiä oppimisessa. 4. TYÖTAVAT Vakka-Suomen musiikkiopiston opetus ohjaa oppilasta työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä löytämään itselleen sopivia työskentelytapoja. Opetus ohjaa oppilasta jatkuvasti arvioimaan työskentelytapojaan ja oppimistuloksiaan. Vakka- Suomen musiikkiopiston tehtävänä on luoda oppimiselle myönteinen, avoin, virheitä salliva ja rohkaiseva ilmapiiri, joka mahdollistaa oppilaan vuorovaikutustaitojen, aloitekyvyn ja pitkäjänteisyyden kehittymisen. Opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja ottaen huomioon eri oppiaineiden keskeiset tavoitteet. Lukuvuoden aikana työtapoina voidaan käyttää soittamista, laulamista, säveltapailua, motorisia harjoitteita, kuuntelua, liikuntaa, loruilua, työpajatoimintaa, periodiopiskelua, projekteja, esiintymisiä, säveltämistä, sovittamista, improvisointia sekä monia muita luovia ratkaisuja. Musiikki-illat, oppilaskonsertit ja esiintymiset erilaisissa tilaisuuksissa kuuluvat työvuoden ohjelmaan. Musiikin kuuntelu on tärkeä osa musiikin opiskelua. Tehtävänä on harjaannuttaa oppilaita monipuoliseen musiikin kuunteluun, totuttaa heitä käymään konserteissa ja muissa musiikkitilaisuuksissa sekä tehdä musiikkielämää tutuksi kullekin ikäkaudelle soveltuvalla tavalla. Lukuvuoden aikana oppilaiden edellytetään osallistuvan toimialueen elävän musiikin tilaisuuksiin. Esiintymistottumuksen ja taidon kehittäminen on keskeinen osa opetusta, siksi esiintyminen kuuluu jokaiselle opiskelijalle osana opintoja. Jokaisen oppilaan on esiinnyttävä jossakin oppilaitoksen järjestämässä tilaisuudessa vähintään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Tasosuoritus voidaan katsoa yhdeksi esiintymiseksi. Esiintymiskoulutuksen tavoitteena on luonteva, vapautunut suhde musiikin esittämiseen, joten erityistä huomiota kiinnitetään esiintymisjännityksen ja esiintymiseen mahdollisesti liittyvien muiden ongelmien hallintaan ja käsittelyyn. Soittamisessa yhdistyvät musiikillinen ajattelu ja motorinen taito, joiden molempien kypsyminen vaatii paljon aikaa ja pitkäjänteistä, säännöllistä harjoittelemista. Oppiminen perustuu suurimmaksi osaksi oppituntien ulkopuolella tapahtuvaan työskentelyyn, jota opettaja ohjaa oppitunneilla. Oppilaan ohjaaminen itsearviointiin vahvistaa hänen kykyään hallita omaa työskentelyään niin, että itsenäinen harjoittelu tuottaa tuloksia ja edistää oppimista. 5. OPETUKSEN RAKENNE JA TARJONTA Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatuksesta. Perus- ja musiikkiopistotason opetus on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille. Tämän lisäksi Vakka-Suomen musiikkiopistossa annetaan opetusta varhaisiän musiikkikasvatuksessa,

6 5 valmentavassa opetuksessa, puhallinorkesterikoulussa ja aikuisille suunnatussa opetuksessa. Lisäksi Vakka-Suomen musiikkiopistossa toimii avoin osasto. VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO EDELTÄVÄT OPINNOT Varhaisiän musiikkikasvatus Valmentava opetus Puhallinorkesterikoulu Lasten laulukoulu VARSINAISET OPINNOT Musiikin perustaso Musiikkiopistotaso Aikuisopetus MUUT OPINNOT Avoin osasto Musiikin erityisopetus Valinnaiskurssit Lyhytkurssit Omakustanteiset kurssit 5.1. VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Varhaisiän musiikkikasvatusta annetaan Vakka-Suomen musiikkiopistossa pääasiallisesti musiikkileikkikouluopetuksena. Musiikkileikkikoulu on monipuolista ja tavoitteellista musiikkikasvatusta. Opetus etenee lapsen yksilöllisen kehitysvaiheen ja kunkin lapsiryhmän edellytysten mukaisesti.

7 6 Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille. Oppilaaksi ottaminen tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä. 2-vuotiaat ja sitä nuoremmat osallistuvat tunneille aikuisen kanssa. Musiikkileikkikouluopetus on ryhmäopetusta. Ryhmät muodostetaan pedagoginen tarkoituksenmukaisuus, oppilasryhmien ikärakenne sekä käytössä olevat tilat ja resurssit huomioiden. Opetusta annetaan minuuttia viikossa. Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on, että lapsi saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle. Lisäksi tavoitteena on, että lapsi kehittyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia sekä ilmaisemaan itseään musiikin keinoin. Musiikin elementit rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri muodostavat opetuksen keskeisen sisällön. Elämysten avulla, leikin keinoin harjaannutetaan lapsen musiikillista muistia ja musiikin kuunteluvalmiuksia sekä tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystään. Työtapoja ovat laulaminen, loruileminen, musiikkiliikunta, soittaminen ja musiikin kuuntelu. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti eri taidemuotoja mm. kuvataidetta, sanataidetta ja liikuntaa musiikkiin yhdistämällä. Varhaisiän musiikkikasvatuksessa lapsi oppii hahmottamaan musiikin peruskäsitteistöä vastakohtaparien, kuten hidas nopea, korkea matala, hiljainen voimakas, kautta. Opetus on vastavuoroista edeten lapsen omista lähtökohdista tavoitteellisesti tasolta toiselle. Musiikkileikkikouluun voidaan muodostaa erityisryhmiä tarpeen mukaan. Alle kouluikäisiä erityisoppilaita voidaan integroida nk. normaaliryhmiin. Oppilas osallistuu ryhmän toimintaan edellytystensä mukaan. Opettajan vastuu oppilaasta rajoittuu opetusaikaan. Tunneilla, joilla on mukana lapsen oma aikuinen, opettaja vastaa opetuksesta ja sisällöstä, muut aikuiset lasten turvallisuudesta ja toisten huomioonottamisesta. Tunneille sairaana tulemista ei suositella VALMENTAVA OPETUS Ennen musiikin perustason opintoihin hakeutumista hakija voi osallistua valmentavaan opetukseen. Valmentava opetus voi toimia yhtenä musiikin perustason oppilasvalinnan muotona tai oppilasvalintaprosessia täydentävänä tekijänä. Valmentava opetus on tarkoitettu lapsille. Hakijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Etusijalla ovat ne musiikin perustason opintoihin pyrkineet hakijat, joille ei ole voitu osoittaa oppilaspaikkaa. Valmentava opetus on pääsääntöisesti pienryhmäopetusta. Pienryhmässä voi opiskella korkeintaan 2 lukuvuotta. Siirtyminen valmentavasta

8 7 opetuksesta musiikin perustason varsinaisiin opintoihin tapahtuu pääsykokeen tai muun oppilasvalintamenettelyn kautta. Valmentavan opetuksen järjestämisestä, työskentelytavoista ja opetusajoista päätetään erikseen lukuvuosittain. Opetus tapahtuu ryhmissä, joiden koko määräytyy oppilaiden iän, soittimen ja ryhmän työskentelytavan perusteella. Valmentavan opetuksen tavoitteena on, että lapsi saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja -harrastukselle. Tavoitteena on myös, että lapsi kehittyy kuuntelemaan ja kokeilemaan musiikkia sekä ilmaisemaan itseään musiikin keinoin soittamalla, laulamalla, liikkumalla ja improvisoimalla. Musiikin elementit muodostavat keskeisen sisällön. Elämysten avulla, leikin keinoin harjaannutetaan lapsen musiikillista muistia ja musiikin kuunteluvalmiuksia sekä tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystään. Tavoitteena on kehittää musiikin perustason opinnoissa tarvittavia taitoja ja tietoja. Tunneille sairaana tulemista ei suositella LASTEN LAULUKOULU / VALMENTAVA LAULUOPETUS Ennen musiikin perustason opintoihin hakeutumista hakija voi osallistua laulun valmentavaan opetukseen. Valmentava lauluopetus on tarkoitettu vuotiaille pojille ja tytöille. Valmentavaan lauluopetukseen valitaan valintakoemenettelyn kautta. Valmentava opetus on ryhmäopetusta. Yhteen ryhmään valitaan 4-6 laulajaa. Opiskeluoikeutta laulukoulussa annetaan maksimissaan 4 lukuvuodeksi. Siirtyminen valmentavasta opetuksesta musiikin perustason varsinaisiin opintoihin tapahtuu valintakokeen tai muun oppilasvalintamenettelyn kautta hakijan ollessa vähintään 15-vuotias. Laulukoulun opetuksen järjestämisestä, työskentelytavoista ja opetusajoista päätetään erikseen lukuvuosittain. Valmentavan opetuksen tavoitteena on, että lapsi saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja -harrastukselle. Tavoitteena on myös, että lapsi kehittyy kuuntelemaan ja kokeilemaan musiikkia sekä ilmaisemaan itseään musiikin keinoin. Tavoitteena on kehittää musiikin perustason opinnoissa tarvittavia taitoja ja tietoja. Tunneille sairaana tulemista ei suositella PUHALLINORKESTERIKOULU Puhallinorkesterikoulu alkaa Laitilassa kokeilutoimintana syksyllä Puhallinorkesterikoulun tavoitteena on sekä kasvattaa soittajia jatkamaan Laitilan puhallinorkesteriperinnettä että lisätä puhallinmusiikin harrastusta Vakka-Suomen musiikkiopiston toimialueella.

9 8 Puhallinorkesterikoulu on tarkoitettu kaikille soittamisesta kiinnostuneille Laitilan perusopetuksen oppilaille. Vakka-Suomen musiikkiopiston varsinaiset opiskelijat eivät voi hakeutua puhallinorkesterikouluun. Soittajapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lopulliset valinnat eri instrumentteihin tehdään puhallinorkesterikoulun orkesterinjohtajan ja instrumenttiopettajien kanssa oppilaiden kiinnostuksen ja fyysisten ominaisuuksia perusteella. Puhallinorkesterikoulun soittimia ovat huilu, oboe, klarinetti, fagotti, trumpetti, saksofoni, käyrätorvi, pasuuna, baritonitorvi, tuuba ja lyömäsoittimet. Oppilaspuhallinorkesterikoulun soittajien alaikäraja on 9 vuotta, yläikärajaa ei ole. Opiskeluoikeus kestää maksimissaan neljä (4) lukuvuotta. Puhallinorkesterikoulun soittaja voidaan musiikkiopiston rehtorin päätöksellä siirtää musiikkiopiston perustason tai musiikkiopistotason varsinaiseksi oppilaaksi pääaineen soitonopettajan suosituksella ja puhallinorkesterikoulun orkesterinjohtajan puoltaessa. Puhallinorkesteritunnin kesto on 60 minuuttia viikossa. Puhallinorkesterikoulun soittajat saavat henkilökohtaista solistista opetusta 30 minuuttia viikossa. Musiikin perusteiden opetukseen ei ole pakko osallistua, mutta se on suotavaa. Tunneille sairaana tulemista ei suositella MUSIIKIN PERUSTASO Musiikin perustason opetus koostuu instrumentti-, musiikin perusteiden- ja yhteismusisoinninopetuksesta. Opetusta annetaan laaja-alaisesti jousi- ja puhallinsoittimissa, sähköisissä soittimissa, lyömäsoittimissa sekä muun muassa pianon- ja harmonikansoitossa, vapaassa säestyksessä ja laulussa. Soitinvalikoima voi vaihdella lukuvuosittain kysynnän ja opetuksen järjestämismahdollisuuksien mukaan. Musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän musiikin perustason ja musiikkiopistotason laskennallinen laajuus on yhteensä tuntia muodostuen seuraavasti: Musiikin perustaso Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi Musiikin perusteet Musiikkiopistotaso Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi Musiikin perusteet 385 tuntia 280 tuntia 390 tuntia 245 tuntia Opetusta järjestettäessä pyritään kuitenkin joustavuuteen siten, että oppilaan ikä, aikaisemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävät

10 9 opetusmenetelmät otetaan huomioon. Opintojen laajuuden laskennan perusteena on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia. Musiikin perustason oppilaat valitaan Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan vahvistaman valintamenettelyn mukaisesti. Mikäli oppilas valitaan alle 7-vuotiaana musiikkiopiston varsinaiseksi opiskelijaksi, varsinaisten opintovuosien laskeminen aloitetaan kuitenkin vasta 7 ikävuodesta. Musiikin perustason opinnot suoritetaan 16 ikävuoteen mennessä tai 9 vuoden aikana. Rehtori voi opettajaa kuultuaan tarvittaessa myöntää lisäaikaa opintojen suorittamiseen. Opinnot on jaettu perustasoihin 1-3, laulussa perustasoihin 1-2. Jokaiselle oppilaalle laaditaan vuosittain henkilökohtainen opintosuunnitelma yhdessä opettajan, oppilaan ja oppilaan vanhemman kanssa. Jokaisella oppilaalla on solistinen pääaine. Instrumenttiopetus toteutetaan säännöllisenä, pääsääntöisesti viikoittaisena yksilöopetuksena. Pääaineessa oppilas saa opetusta 30 minuuttia viikossa perustaso 1 suoritukseen asti. Sen jälkeen lukuvuoden vaihtuessa opetusaika on 45 minuuttia viikossa. Musiikin perustason opintojen tavoitteena on, että oppilas oppii musiikin soittamisen, laulamisen, esittämisen ja yhteismusisointiin tarvittavia taitoja sekä oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia. Instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä sisältönä on perehtyminen instrumentin hallinnan perusteisiin ja perusohjelmistoon sekä yhteissoiton perusteisiin. Musiikkinäytteet, säännöllinen esiintyminen ja musiikkiesitysten kuunteleminen ovat osa opintoja. Tunneille sairaana tulemista ei suositella. Oppilas voi saada pääinstrumentin vaihdon perustellusta syystä vain kerran. Oppilaan huoltajien tulee anoa pääinstrumentin vaihtoa vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on pääaineen opettajan lausunto asiasta. Rehtori voi myöntää solistisen sivuaineen opiskeluoikeuden hyvin menestyville oppilaille sen jälkeen, kun pääaineessa ja musiikin perusteissa on suoritettu tasosuoritus 2. Laulun sivuaineeksi haluaville järjestetään erikseen laulukoe ennen rehtorin päätöksen tekoa. Sivuaineen opiskeluoikeus myönnetään vuodeksi kerrallaan. Sivuaineen opetusta annetaan 30 minuuttia viikossa. Vuosittaiset resurssit ohjaavat sivuaineen opetukseen kohdennettavaa määrää. Musiikin perusteiden opetus on ryhmäopetusta ja se on jaettu viiteen tasoon: mupe 1, 2A, 2B, 3 ja 4. Musiikin perusteiden opiskelu alkaa pääsääntöisesti viimeistään oppilaan ollessa vuotias. Jos oppilas aloittaa opintonsa musiikin perustasolla tätä vanhempana, aloitetaan musiikin perusteiden opiskelu ensimmäisenä opiskeluvuonna. Mikäli oppilas haluaa ohittaa tasoryhmiä, osaaminen arvioidaan tasokokeella. Musiikin perusteiden sisältöalueet ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito,

11 10 musiikin hahmottaminen, musiikkiteknologian sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Opetus toteutetaan vuorovaikutuksessa instrumentti- ja yhteissoiton opetuksen kanssa. Musiikin perustason oppilaat osallistuvat oppilaitoksen järjestämään yhteismusisointiin pääaineen opettajan kanssa lukuvuosittain tehdyn suunnitelman mukaisesti. Yhteismusisointi on ryhmäopetusta ja se sisältyy opintoihin koko opiskelun ajan siitä lähtien, kun instrumentin käsittelytaito sen mahdollistaa. Yhteismusisoinnin opinnot voivat olla monimuotoisia, mutta osan niistä tulee liittyä omaan solistiseen pääaineeseen. Yhteismusisoinnin orkesteriopetus toteutetaan säännöllisenä viikoittaisena opetuksena. Kamarimusiikkiopetus voidaan järjestää periodeissa. Yhteismusisointiin osallistuminen merkitään opintokirjaan ja kirjataan vuosittain opintorekisteriin. Valinnaiskursseja järjestetään erillisen päätöksen mukaisesti kysynnän mukaan. Valinnaiset kurssit perehdyttävät opiskelijan musiikin eri osaalueisiin ja oman soittimen tuntemuksen vahvistamiseen. Opettajina toimivat musiikkiopiston opettajat ja ulkopuoliset asiantuntijat. Opetusta voidaan tarjota myös lyhytkursseina ja omakustanteisena. Lyhytkurssiopetus perustuu Vakka-Suomen musiikkiopiston toimintaajatukseen ja opetuksen tavoitteistoon. Musiikin perustason päättötodistuksen saamiseksi oppilas suorittaa: pääaineen perustason päättösuorituksen osallistuu yhteismusisointiin vähintään kaksi kolmasosaa opintoajasta musiikin perusteet 1 4 esiintymiskoulutuksen opinnot: lukuvuodessa vähintään kaksi (2) esiintymistä. Musiikin perustasolla noudatetaan Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n vahvistamia tasosuoritusohjeita, opintojen sisältöjä sekä arvioinnin perusteita, joiden pohjalta on laadittu erilliset Vakka-Suomen musiikkiopiston aineopetussuunnitelmat. Oppiaineissa, joihin ei em. ohjeita ole, sovelletaan harkinnan mukaan muita käytössä olevia ohjeistuksia. Vakka-Suomen musiikkiopiston aineopetussuunnitelmissa on erikseen määritetty musiikin perustasolla suoritettavat tasosuoritukset, niiden tavoitteet ja sisällöt. Arvioinnin tehtävänä on ohjata opiskelun tavoitteiden asettamista ja auttaa oppilasta niiden saavuttamisessa. Arvioinnilla pyritään tukemaan oppilaan hyvän itsetunnon kehittymistä. Monipuoliseen, jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin. Arvioinnin kohteet ja kriteerit, menettely arvosanan korottamiseksi, opintojen etenemisen edellyttämät suoritukset sekä menettely arvioinnin oikaisemiseksi löytyvät sekä opetussuunnitelman kohdasta oppilasarviointi että opetussuunnitelman liitteestä.

12 11 Instrumenttiopintojen ja musiikin perusteiden opintojen päättösuoritukset sekä instrumenttiopintojen perustason 2 suoritus arvioidaan asteikolla 1-5, instrumenttiopintojen prima vista -tehtäväosiot kuitenkin asteikolla suoritettu/uusittava. Muut suoritukset hyväksytään ilman arvosanaa. Yhteismusisoinnista ja mahdollisista valinnaisista kursseista annetaan osallistumismerkintä. Musiikin perustason instrumentin päättösuoritusta arvioi puheenjohtajan lisäksi kaksi muuta lautakunnan jäsentä, joista toinen voi olla oppilaan oma opettaja. Musiikin perusteiden päättösuoritusta arvioi oman opettajan lisäksi toinen lautakunnan jäsen puheenjohtajana. Oppilaan edistyminen instrumenttitaidoissa ja musiikin perusteiden opinnoissa arvioidaan ja kirjataan lisäksi vuosittain. Oppilaalle annetaan kaikista suorituksista sanallinen palaute MUSIIKKIOPISTOTASO Musiikkiopistotason opintojen tavoitteena on, että oppilas kehittää edelleen musiikin perustasolla saavutettuja taitoja ja tietoja niin, että hän saa valmiudet musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihin, ja että oppilas laajentaa musiikin ja sen eri tyylien tuntemustaan sekä syventää kykyään luovaan ilmaisuun musiikin keinoin. Instrumentti- ja yhteissoiton opintojen keskeisenä sisältönä on kehittää oppilaan musiikillista ajattelua, instrumentin soittoteknistä hallintaa ja ohjelmiston tuntemusta niin, että hän kykenee itsenäiseen työskentelyyn. Oppilas harjaantuu omaksumaan ja esittämään laajoja musiikillisia kokonaisuuksia sekä syventää kykyään musiikin tulkintaan ja musiikilliseen vuorovaikutukseen. Tunneille sairaana tulemista ei suositella. Musiikin perusteiden sisältöalueet ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen kuulemisen ja notaation pohjalta sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Oppilas oppii soveltamaan musiikin perusteiden taitojaan musiikin esittämisessä. Musiikkiopistotasolla voivat opiskella henkilöt, jotka ovat suorittaneet musiikin perustason oppimäärän ja saaneet musiikin perustason päättötodistuksen. Musiikkiopistotason opintoja varten opinto-oikeus on enintään neljä (4) lukuvuotta. Rehtori voi harkinnan mukaan myöntää lisäaikaa korkeintaan yhden lukuvuoden. Mikäli opinnot on suoritettu neljää vuotta lyhyemmässä ajassa, voi oppilas jatkaa opintojaan kunnes enimmäisaika tulee täyteen. Jokaisella oppilaalla on solistinen pääaine, ja hänen on osallistuttava myös yhteismusisoinnin ja musiikin perusteiden opetukseen. Opiskeluun sisältyy esiintymistä ja musiikin kuuntelua pääaineen opettajan kanssa tehdyn suunnitelman mukaisesti. Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä ja laajentamaan hänen musiikillista näkemystään.

13 12 Solistisen pääaineen opetusta annetaan musiikkiopistotasolla 60 minuuttia viikossa. Esiintyminen eri muodoissaan on osa opintoja. Instrumenttiopetus toteutetaan säännöllisenä viikoittaisena yksilöopetuksena. Rehtori voi myöntää oppilaalle sivuaineoikeuden anomuksesta. Sivuaineen opinto-oikeus myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan. Sivuaineen opetusta annetaan 30 minuuttia viikossa. Vuosittaiset resurssit ohjaavat sivuaineen opetukseen kohdennettavaa määrää. Musiikin perusteiden opinnot jakaantuvat kursseihin seuraavasti: Musiikin perusteet 5 Musiikin perusteet 6 Musiikin perusteet 7 Musiikin perusteet 8, harmoniaoppi on edellä mainittujen kaikille oppilaille kuuluvien kurssien lisäksi kysynnän mukaan järjestettävä valinnainen kurssi, jota suositellaan erityisesti musiikkialan ammattiopintoihin aikoville. Yhteismusisoinnin orkesteriopetus toteutetaan säännöllisenä viikoittaisena opetuksena. Kamarimusiikkiopetusta voidaan järjestää periodeissa. Valinnaiskursseja järjestetään erillisen päätöksen mukaisesti kysynnän mukaan. Valinnaiset kurssit perehdyttävät opiskelijan musiikin eri osaalueisiin ja oman soittimen tuntemuksen vahvistamiseen. Opettajina toimivat musiikkiopiston opettajat ja ulkopuoliset asiantuntijat. Opetusta voidaan tarjota myös lyhytkursseina ja omakustanteisena. Lyhytkurssiopetus perustuu Vakka-Suomen musiikkiopiston toimintaajatukseen ja opetuksen tavoitteistoon. Musiikkiopistotason päättötodistuksen saamiseksi oppilas suorittaa: pääaineen musiikkiopistotason päättösuorituksen osallistuu yhteismusisointiin koko musiikkiopistotason opintojen ajan musiikin perusteet 5 7 esiintymiskoulutuksen opinnot: lukuvuodessa vähintään kaksi (2) esiintymistä. Musiikkiopistotasolla noudatetaan Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n vahvistamia tasosuoritusohjeita, opintojen sisältöjä sekä arvioinnin perusteita, joiden pohjalta on laadittu erilliset Vakka-Suomen musiikkiopiston aineopetussuunnitelmat. Oppiaineissa, joihin ei em. ohjeita ole, sovelletaan harkinnan mukaan muita käytössä olevia ohjeistuksia. Vakka-Suomen musiikkiopiston aineopetussuunnitelmissa on erikseen määritetty musiikkiopistotasolla suoritettavat tasosuoritukset, niiden tavoitteet ja sisällöt.

14 13 Arvioinnin tehtävänä on, kuten musiikin perustasollakin, ohjata opiskelun tavoitteiden asettamista ja auttaa oppilasta niiden saavuttamisessa. Arvioinnilla pyritään tukemaan oppilaan hyvän itsetunnon kehittymistä. Monipuoliseen, jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin. Arvioinnin kohteet ja kriteerit, menettely arvosanan korottamiseksi, opintojen etenemisen edellyttämät suoritukset sekä menettely arvioinnin oikaisemiseksi löytyvät sekä opetussuunnitelman kohdasta oppilasarviointi että opetussuunnitelman liitteestä. Instrumenttiopintojen ja musiikin perusteiden opintojen suoritukset arvioidaan asteikolla 1-5. Eri instrumenteissa suoritettavien tasosuoritusten prima vista -tehtäväosiot arvioidaan kuitenkin asteikolla suoritettu/uusittava. Yhteismusisoinnista ja mahdollisista valinnaisista kursseista annetaan osallistumismerkintä. Musiikkiopistotason päättösuoritusta arvioi puheenjohtaja ja kolme muuta lautakunnan jäsentä, joista yksi voi olla oppilaan oma opettaja. Musiikin perusteiden lautakuntaan kuuluu oman opettajan lisäksi toinen lautakunnan jäsen puheenjohtajana. Oppilaan edistyminen instrumenttitaidoissa ja musiikin perusteiden opinnoissa arvioidaan ja kirjataan lisäksi vuosittain. Oppilaalle annetaan kaikista suorituksista myös sanallinen palaute AIKUISOPETUS Vakka-Suomen musiikkiopistossa annettava aikuisten opetus on tarkoitettu tavoitteelliseen, tasolta toiselle etenevään musiikinopiskeluun. Aikuisten opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perus- ja musiikkiopistotasolla. Aikuiseksi katsotaan oppilas, joka opintojen alkamisvuonna täyttää 16 vuotta tai on sitä vanhempi. Opetuksen tehtävänä on kehittää musiikinharrastajien musiikillisia valmiuksia, sekä antaa mahdollisuus yhteismusisointiin. Oppilaat valitaan valintakokeiden perusteella. Vakka-Suomen musiikkiopiston järjestämässä opetuksessa on pääpaino kuitenkin lasten ja nuorten musiikkikasvatuksessa, jolloin aikuisosastolle voidaan mahdollisesta hyvästä valintakoemenestyksestä huolimatta hyväksyä vain rajallinen määrä oppilaita. Enimmäisopiskeluaika aikuisosastolla on viisi (5) vuotta, ja pääaineen soittotunnin pituus 45 minuuttia. Erittäin painavasta syystä rehtori voi myöntää opintoihin lisäaikaa. Osastolla voivat opiskella henkilöt, jotka eivät ikänsä vuoksi voi opiskella perus- tai musiikkiopistotasolla. Aikuisosaston oppilas saa vaadittavat opinnot suoritettuaan todistuksen musiikin perustai opistotason opintojen suorittamisesta. Tunneille sairaana tulemista ei suositella.

15 AVOIN OSASTO Vakka-Suomen musiikkiopistossa toimii avoin osasto, jolle oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Avoimella osastolla annettavaa opetusta ei tueta julkisin varoin, jolloin lukukausimaksut ovat huomattavasti korkeammat kuin musiikin laajan oppimäärän opetusta antavilla musiikin perus- ja musiikkiopistotasoilla. Avoimen osaston tarkoituksena on tarjota vaihtoehto yksityisopetukselle sekä mahdollisuus musiikkiopintoihin myös heille, jotka eivät mahdu kunnan ylläpitämille oppilaspaikoille. Avoimen osaston oppilas voi opintojensa edetessä halutessaan suorittaa musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman mukaisia tasosuorituksia, mutta velvollisuutta tähän ei ole. Oppilas voi myös osallistua musiikkiopiston yhteismusisointitoimintaan. Musiikin perusteiden opetukseen avoimen osaston oppilas voi osallistua silloin, kun opetusryhmissä on tilaa. Avoimella osastolla ei voi saada musiikin perustason tai musiikkiopistotason päättötodistusta. Pyydettäessä oppilaalle annetaan matrikkeliote suoritetuista opinnoista. Opetusta pyritään järjestämään eri soittimissa kysynnän ja musiikkiopiston omaamien opetuksenjärjestämismahdollisuuksien mukaan. Avoimella osastolla pääaineen oppitunnin pituus on minuuttia. Lukuvuosi voi olla lyhyempi kuin musiikin perus- ja opistotason opetuksessa. Opetusta annetaan yksilö-, pienryhmä- ja/tai ryhmäopetuksena. Tunneille sairaana tulemista ei suositella MUSIIKIN ERITYISOPETUS Musiikin erityisopetusta voidaan antaa sekä ryhmäopetuksena että henkilökohtaisena opetuksena, jolloin opetussuunnitelmaa yksilöllistetään tarvittaessa. Yksilöllistettyä opetusta voidaan toteuttaa, mikäli sille on riittävät henkiset ja aineelliset edellytykset. Tämä tarkoittaa henkilöstön pedagogista osaamista ja motivaatiota, olosuhteita sekä opettajan ja oppilaan tarvitsemien tukitoimien järjestymistä. Oppilasvalinnassa edellytetään oppilaan kykyä käyttää hyväkseen annettavaa opetusta. Mikäli oppilas tulee yleisen valintakokeen kautta, tarve yksilöllistämiseen saattaa ilmetä opintojen aikana. Mikäli valintakoetta voidaan käyttää osittain tai ei lainkaan, myös valintaprosessi voidaan tarvittaessa yksilöllistää. Yksilöllistetyssä oppilasvalinnassa oppilas osallistuu valmennusopetukseen, jonka kuluessa opiskelun edellytykset voidaan todeta yhteistyössä huoltajien ja mahdollisten muiden tukihenkilöiden kanssa. Yksilöllistetyssä opetuksessa olevalle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joka mahdollisimman paljon noudattaa Vakka- Suomen musiikkiopiston yleistä opetussuunnitelmaa. Henkilökohtaisessa

16 15 opiskelusuunnitelmassa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, suoritukset ja arviointimenettely. Oppitunneille sairaana tulemista ei suositella. Musiikin erityisopetukseen osallistumisesta annetaan todistus, josta käy ilmi niiden sisältö. Musiikin perustason päättötodistus voidaan antaa, mikäli valtaosa siihen vaadittavista opinnoista on suoritettu. 6. OPPILASARVIOINTI Oppilasarvioinnin tehtävä on edistää opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista hyvän musiikkisuhteen luomista ja elinikäisen harrastuksen rakentumista. Arvioinnilla pyritään antamaan oppilaalle luotettava ja kannustava palaute opintojen etenemisestä ja hänen musiikillisista tiedoistaan ja taidoistaan. Arvioinnilla tuetaan oppimista, oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja hyvän itsetunnon kehittymistä. Jatkuva arviointi on työtapa, jonka varaan oppimisprosessi rakentuu. Oppimisessa edetään asettamalla oppilaalle jatkuvasti uusia, sopivasti mitoitettuja lähitavoitteita. Uuden oppiminen perustuu aikaisemmin saavutetulle osaamiselle. Oppimisen ja musisoinnin ilon säilyttäminen, vähitellen muodostuva realistinen käsitys omista musiikillisista kyvyistä, myönteinen suhde omaan muusikkouteen ja opiskelun omaehtoisuus ovat merkkejä jatkuvan arvioinnin onnistuneesta toteutumisesta. Oppilaan omaa itsearviointia pyritään lisäämään vähitellen opintojen edetessä. Itsearviointiin ohjaamalla kehitetään oppilaan kykyä seurata omaa oppimistaan, tehdä huomioita edistymisestään ja ymmärtää oppimiselle asetettuja tavoitteita. Jatkuvaan arviointiin liittyy opettajan oppimistilanteissa antama ohjaava suullinen palaute. Tasosuorituksista ja lukuvuoden opinnoista annetaan suullisen palautteen lisäksi myös kirjallista palautetta. Palaute on kannustavaa ja totuudenmukaista suhteessa oppilaan edellytyksiin ja kehitysvaiheisiin. Opettajan tehtävänä on varmistaa, että oppilas ymmärtää saamansa palautteen oikein. Oppilaan huoltajat voivat olla läsnä suullista palautetta annettaessa. Alaikäisen oppilaan huoltajilla on oikeus saada tietoa opintojen edistymisestä ja arvioinnista. Oppilas voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää arvioinnin suorittanutta opettajaa tai opettajia uusimaan arvioinnin. Jos oppilas on tyytymätön pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, hän voi pyytää arviointiin oikaisua rehtorilta. 7. MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN Oppilaan muualla suorittamat musiikin perustason ja musiikkiopistotason opintosuoritukset hyväksytään Vakka-Suomen musiikkiopistossa sellaisenaan, mikäli ne on suoritettu toisessa musiikkioppilaitoksessa tai erillisellä kurssilla Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n antamien tasosuoritusohjeiden mukaisesti. Oppiaineissa, joihin ei em. ohjeita ole olemassa, sovelletaan harkinnan mukaan muita käytössä olevia ohjeistuksia.

17 16 8. TODISTUSTEN SISÄLTÖ Opinnoista annetaan todistus. Päättötodistus noudattaa opetushallituksen ohjeistoa (Taiteen perusopetuksen musiikin laajan opetussuunnitelman perusteet 2002, määräys 41/011/2002). Opintojen ollessa kesken, voidaan pyynnöstä antaa matrikkeliote, jossa näkyvät siihen mennessä suoritetut opinnot. 9. OPPILAAKSI OTTAMINEN VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hakijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. VALMENTAVA OPETUS Hakijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Etusijalla ovat ne musiikin perustason opintoihin pyrkineet oppilaat, joille ei ole voitu osoittaa oppilaspaikkaa. PUHALLINORKESTERIKOULU Soittajat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. MUSIIKIN PERUSTASO Musiikin perustason oppilaat valitaan Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan vahvistaman valintamenettelyn mukaisesti. Musiikin perustasolla voivat opiskella ne henkilöt, jotka valintakokeen perusteella on hyväksytty oppilaiksi musiikkiopistoon. Toiseen musiikkiopistoon hyväksytty, opintonsa jo aloittanut henkilö voidaan hyväksyä musiikkiopiston oppilaaksi myös ilman pääsykoetta soitto-/laulunäytteen perusteella. MUSIIKKIOPISTOTASO Musiikkiopistotasolla voivat opiskella henkilöt, jotka ovat suorittaneet musiikin perustason oppimäärän ja saaneet musiikin perustason päättötodistuksen. Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukainen opetus musiikin perus- ja musiikkiopistotasolla on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille, mikä huomioidaan oppilasvalintoja tehtäessä. AIKUISOPETUS Oppilaat valitaan pääsykokeiden perusteella. AVOIN OSASTO Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. MUSIIKIN ERITYISOPETUS Oppilasvalinnassa edellytetään oppilaan kykyä käyttää hyväkseen annettavaa opetusta. Mikäli oppilas tulee yleisen valintakokeen kautta, tarve yksilöllistämiseen saattaa ilmetä opintojen aikana. Mikäli valintakoetta voidaan käyttää osittain tai ei lainkaan, myös valintaprosessi voidaan tarvittaessa yksilöllistää. Yksilöllistetyssä oppilasvalinnassa oppilas osallistuu valmennusopetukseen, jonka

18 17 kuluessa opiskelun edellytykset voidaan todeta yhteistyössä huoltajien ja mahdollisten muiden tukihenkilöiden kanssa. 10. YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN KANSSA Musiikkiopiston, oppilaiden ja vanhempien välinen vuorovaikutus on olennaisen tärkeää musiikkiopintojen onnistumiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Vakka- Suomen musiikkiopisto pyrkii toiminnassaan hyvään vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön oppilaidensa ja heidän vanhempiensa kanssa. Musiikkiopiston toiminnasta tiedotetaan laajalti eri kanavia hyödyntäen, ja oppilaat ja vanhemmat otetaan mukaan keskusteluun toiminnan kehittämiseksi edelleen. Hyviä mahdollisuuksia vanhempien osallistumiseen muodostaa osaltaan myös Vakka-Suomen musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n toiminta. 11. YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA Vakka-Suomen musiikkiopisto tekee aktiivisesti yhteistyötä mm. muiden toimintaalueensa opetus- ja kulttuurisektorin toimijoiden kanssa järjestäen erilaisia tapahtumia, konsertteja, kilpailuja, musiikkiin liittyvää opetusta yms. yhdessä em. toimijoiden kanssa. Alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä tehdään mm. muiden musiikkioppilaitosten sekä Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n kanssa. Kansainvälisen yhteistyön kehittämisessä Vakka-Suomen musiikkiopisto on mukana Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n kautta sekä pitämällä yhteyttä ja tekemällä yhteistyötä mm. musiikkiopiston jäsenkuntien ulkomailla sijaitsevien ystävyyskuntien musiikkioppilaitosten kanssa. 12. OMAN ALUEEN KULTTURIPALVELUIDEN TUOTTAMINEN Vakka-Suomen musiikkiopisto tuottaa kulttuuripalveluja sekä osana omaa toimintaansa että yhteistyössä muiden alueen kulttuuritoimijoiden kanssa. Kulttuuripalveluja tuotetaan muun muassa järjestämällä vuosittain lukuisia erilaisia konsertteja sekä monipuolisesti musiikkiesityksiä eri tilaisuuksiin. Kulttuuripalvelujen tuottamisen lähtökohtana on pedagoginen tarkoituksenmukaisuus. 13. OPPILAITOKSEN ITSEARVIOINTI Vakka-Suomen musiikkiopisto kerää vuosittain toiminnastaan palautetta ja suorittaa lakisääteistä itsearviointia Virvatuli-arviointimallia hyödyntäen. Asiakaspalautetta kerätään oppilaille ja heidän vanhemmilleen suunnatuilla kyselyillä, jotka koskevat opetuksen ja toiminnan eri osa-alueita. Opettajat keräävät lisäksi omasta työstään palautetta. Suoraa palautetta saadaan myös vanhempainilloissa, keskustelutilaisuuksissa ja henkilökohtaisissa tapaamisissa. Henkilöstöltä kerätään palautetta henkilöstökyselyn avulla, jossa arvioidaan toiminnan suunnitelmallisuutta, laatuasioita, työilmapiiriä, työn mielekkyyttä ja työssä viihtymistä, itsensä kehittämistä, tiedonkulkua ja vuorovaikutusta, työssä jaksamista sekä yhteisöllisyyttä.

19 18 Alueellisen yhteistyöverkoston kautta saadaan arvokasta palautetta, miten toiminta ulottuu toimialueen eri kuntiin. Lisäksi yhteistyöoppilaitosten kanssa tehtävä tiivis yhteistyö kuuluu arvioitaviin alueisiin. Opetuksen toteutumista ja onnistumista arvioiva jatkuva keskustelu henkilökunnan yhteisessä pedagogisessa foorumissa ja ainekollegioiden tapaamisissa ovat tärkeitä arvioinnin keräämisen muotoja. Opetussuunnitelmaa kehitetään jatkuvasti kriittisen arvioinnin avulla. Lisäksi Vakka- Suomen musiikkiopisto arvioi toimintaansa opetushenkilöstön osaamisen kehittämisen sekä täydennyskoulutuksen että työyhteisön sisäisen vuorovaikutuksen ja jaetun osaamisen kautta.

20 19 LIITTEET Lähde Arvioinnin taustaa - kontrollista kehittämiseen, mittauksesta ohjaukseen Sotien jälkeen maassamme oli pulaa musiikin ammattilaisista. Koska musiikin alalla ammattilaisuus rakentuu pitkän ajan kuluessa hankitun hyvän perusosaamisen varaan, musiikkikasvatuksen keskeiseksi arvoksi nousi soitto- ja laulutaidon kehittäminen. Oli luonnollista, että musiikkikasvatuksen päätehtäväksi nähtiin vastata ammattimuusikoiden ja musiikinopettajien kouluttamisen haasteeseen, jolloin oppilasarviointi usein painottui mittaamaan sitä, kuinka hyvin oppilaat olivat onnistuneet oppimaan kurssivaatimuksissa määritetyt taidot. Musiikkikasvatusjärjestelmämme on jo edellisillä vuosikymmenillä saavuttanut ammatilliset tavoitteensa, ja nyt on uusien haasteiden aika. Musiikkioppilaitosverkoston laajenemisen ja musiikkiharrastuksen lisääntymisen myötä musiikkikasvatuksen päätavoitteeksi on entistä korostuneemmin noussut lasten ja nuorten kokonaispersoonallisuuden kasvun tukeminen ja hyvän musiikkisuhteen luominen. Ammattiopintoihin tähtäävien valmiuksien antaminen on edelleen tärkeä, mutta ei enää keskeinen tavoite. Tavoitteet on määritelty taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus ). Tavoitteisiin pyritään musiikillisia taitoja monipuolisesti kehittämällä. Musiikkikasvatuksen tavoitteiden uudelleenmäärittely vaatii myös arviointiajattelun uudistamista. Oppilasarvioinnin kehittämisen kannalta keskeistä on ymmärtää arvioinnin lähtökohdat: ketä arviointi palvelee, mitä tehtäviä sillä on ja mihin arvioinnista saatavaa tietoa käytetään. Opetussuunnitelman perusteissa määritellään, että arvioinnin päätehtävä on ohjata ja kannustaa oppilasta. Kaikki muut arvioinnin tehtävät ovat alisteisia päätehtävälle, joka nostaa oppilaan ja hänen hyvän itsetuntonsa kehittymisen arvioinnin keskiöön. Opetussuunnitelman perusteet korostavat seuraavia näkökulmia: *oppilaskeskeisyys *arvioinnin ohjaava merkitys *jatkuva arviointi, arviointi prosessina *oppilaan ohjaaminen itsearviointiin *monipuoliset arvioinnin tavat *sanallisen palautteen antaminen Yleinen pedagoginen ajattelu on aiemmin ollut varsin suorituskeskeistä. Oppimiskäsitykset ovat kuitenkin muuttuneet, ja arviointiajattelun muutokset musiikkioppilaitoksissa perustuvat oppimisen alalla muutoinkin käynnissä oleviin muutoksiin. Musiikkialalla pitkäjänteisyyttä vaativien opintojen tuloksia on ollut tapana mitata ainutkertaisessa esiintymistilanteessa, jossa arvioitavan oletetaan näyttävän kaikki taitonsa. Esitystä verrataan jonkinlaiseen ideaalimalliin, sävellyksen mahdollisimman täydelliseen toteutukseen, johon sisältyy myös tietty instrumentin hallinnan taso. Arvioinnissa keskitytään erittelemään, mitä puutteita esityksessä oli ja millä tavalla soittajan tulisi parantaa suoritustaan, että hän pääsisi lähemmäs ihannetta. Arvioinnin suunta on siis ylhäältä alaspäin. Perinteinen arviointi voidaan toki suorittaa hyvässä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Voimassa 1.1.2011 alkaen Sisällys 1 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS... 3 1.1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen)

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------------------------- 2 2. OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ-----------------------------------

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSHALLITUS 2002 SISÄLLYSLUETTELO OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 OPPIMISKÄSITYS

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS Länsi-Pohjan musiikkiopisto on Kemin kaupungin ylläpitämä kunnallinen musiikkiopisto, joka tarjoaa toiminta-alueellaan taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaan.

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman päivitys on hyväksytty Vantaan kaupungin Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunnassa 1.10.2012. Opetussuunnitelma

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Laulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LAULUN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Taiteen perusopetus asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Lempäälä-opisto, Nokian Työväenopiston, Pirkkala-opisto

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015 päivitetty 4.5.2015 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Leevi Madetojan katu 1 Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1 KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Karkkilan musiikkikoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Musiikkikoulussa

Lisätiedot

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2 2. Opetuksen toteuttaminen 2 2.1. Oppimiskäsitys ja opiskeluympäristö 2 3. Opetuksen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2016-2017 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Piano Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS/MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPPILASARVIOINNIN TUKIMATERIAALIA 1. JOHDANTO

TAITEEN PERUSOPETUS/MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPPILASARVIOINNIN TUKIMATERIAALIA 1. JOHDANTO 1 TAITEEN PERUSOPETUS/MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPPILASARVIOINNIN TUKIMATERIAALIA 1. JOHDANTO MUUTTUVA OPPILASARVIOINTI - kontrollista kehittämiseen, mittauksesta ohjaukseen Sotien jälkeen maassamme oli

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka, Opetushallitus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka, Opetushallitus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka, Opetushallitus 1.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN PERUSTEET PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma

Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma OPETUSSUUNNITELMA Rauman musiikkiopiston opetussuunnitelma Rauman musiikkiopisto on perustettu v. 1970 ja on nykyään Rauman kaupungin ylläpitämä taideoppilaitos. Toimintaalueena on Rauman kaupunki sekä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA SISÄLLYS

OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA SISÄLLYS SISÄLLYS OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA.8.2004 Toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot... 2 Oppimiskäsitys... 2 Opiskeluympäristö ja työtavat... 2 Yhteistyö huoltajien kanssa... 3 Yhteistyö eri tahojen

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2012 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)... 3 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaseminaari Anna-Elina Lavaste

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaseminaari Anna-Elina Lavaste Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaseminaari 15.4.2010 Anna-Elina Lavaste Helsingin musiikkiopistossa (nyk. Sibelius-Akatemia) luotiin 1890-luvulla kurssisuoritusjärjestelmä (Busoni, Wegelius) Solistisissa

Lisätiedot

Vakka-Suomen musiikkiopisto

Vakka-Suomen musiikkiopisto Vakka-Suomen musiikkiopisto MUSIIKIN PERUSTEIDEN AINEOPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnassa 15.9.2015. Voimassa 1.10.2015 alkaen. 1 INTRO Tämä aineopetussuunnitelma koskee

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

OPPILASARVIOINTI TAIDEAINEISSA. Suorittamisen kontrollista osaamisen havainnointiin Mahdollistaako tietojärjestelmä muutoksen?

OPPILASARVIOINTI TAIDEAINEISSA. Suorittamisen kontrollista osaamisen havainnointiin Mahdollistaako tietojärjestelmä muutoksen? OPPILASARVIOINTI TAIDEAINEISSA Suorittamisen kontrollista osaamisen havainnointiin Mahdollistaako tietojärjestelmä muutoksen? Junnu Kataja 18.11.2015 OPPILASARVIOINTI TAIDEAINEISSA SISÄLTÖ On sitä ennenkin

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA17.11.2016 TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI TIMO KLEMETTINEN, TOIMINNANJOHTAJA MUSIIKKIOPPILAITOSTEN TOIMIPISTEET JA SIVUTOIMIPISTEET Jäsenoppilaitoksia 96 Valtionosuutta saavia

Lisätiedot

Kanteleen vapaa säestys

Kanteleen vapaa säestys Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kanteleen vapaa säestys Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2013 Työryhmä: Anna-Karin Korhonen Päivi Ollikainen Satu Sopanen, Kanteleensoiton opettajat

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen HakuTIEDOTE 2009 Kirkkonummen musiikkiopisto Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille.

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

Turun konservatorio 2010, päivitetty Taitto: Tommi Saalas

Turun konservatorio 2010, päivitetty Taitto: Tommi Saalas Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010, päivitetty 13.9.2016 Taitto: Tommi Saalas 2 SISÄLLYS JOHDANTO 4 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

Lisätiedot

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä 1 MUSIIKKI Oppiaineen tehtävä Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilasta tulkitsemaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Musiikkioppilaitosten tehtävä. Kasvattaa aktiivisia musiikin harrastajia ja konserttiyleisöä Antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin

Musiikkioppilaitosten tehtävä. Kasvattaa aktiivisia musiikin harrastajia ja konserttiyleisöä Antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin MUSIIKKIOPISTOTASO Musiikkioppilaitosten tehtävä Kasvattaa aktiivisia musiikin harrastajia ja konserttiyleisöä Antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin Kaikille yhteisissä opinnoissa jokaisesta sisältöalueesta

Lisätiedot

KUOPION KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KUOPION KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KUOPION KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA HYVÄKSYTTY 3.5.2016 2 MUSIIKIN JA TANSSIN YHTEINEN OSA TUNNUSLAUSE Ei ole suurempaa onnea ihmiselle kuin että hän voi, tohtii ja tahtoo toteuttaa

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO Kysely huoltajille, muskarit ja karuselli RTF Report - luotu 27.05.2015 15:49 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Käpylä muskarit ja karuselliopetus 74 54 42 Yhteensä 74 54 42 Perustiedot 1. Lapseni

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA ALKAEN

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA ALKAEN VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2008 ALKAEN SISÄLTÖ sivu 1. luku Taiteen perusopetuksen tehtävä, arvot ja yleiset tavoitteet 2 1 Musiikin

Lisätiedot

Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi

Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi Treduka 2015 Tamperetalo 7.11.2015 Tunnin työpajatyöskentelyn aikana: Asiantuntija-alustus (30 min) Syventäviä näkökulmia

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma

KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN 1 OPETUSSUUNITELMA 1 Kivalo-opiston toiminta-ajatus 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Kuusamon kaupungin musiikkiopiston opetussuunnitelma Voimaan alkaen

Kuusamon kaupungin musiikkiopiston opetussuunnitelma Voimaan alkaen Kuusamon kaupungin musiikkiopiston opetussuunnitelma Voimaan 1.8.2004 alkaen Hyväksytty Koulutuslautakunta 3.6.2004 63 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuusamon musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2. Toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Sisällys Lukijalle...12 Johdanto...16 Ajattelutehtävä kokeiltavaksi... 18 1 Arvot, ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys... 20 Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Mitä tästä voisi ajatella?...

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus MUTES RY 28.11.2013 Eija Kauppinen Opetushallitus IRMELI HALINEN Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot

Meri-Helsingin musiikkiopiston musiikin laajan oppimäärän. opetussuunnitelma 2014

Meri-Helsingin musiikkiopiston musiikin laajan oppimäärän. opetussuunnitelma 2014 Meri-Helsingin musiikkiopiston musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2014 1. YLEISTÄ 1.1 MERI-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS 1.2 ARVOT JA TAVOITTEET 1.3 ERITYISPAINOTUKSET 2. OPETUKSEN

Lisätiedot

Opas perusopetukseen pyrkivälle

Opas perusopetukseen pyrkivälle Musiikin perusopetus Opas perusopetukseen pyrkivälle Sisältö 2 Tervetuloa Helsingin Konservatorioon...3 Musiikkileikkikoulu...4 Soiton ryhmäopetus...4 Soitinvalmennus...4 Nuorten laulukoulu...4 Musiikin

Lisätiedot

Näkökulmia ja työskentelytapoja

Näkökulmia ja työskentelytapoja Näkökulmia ja työskentelytapoja Oppilas osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista On saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Cembalo. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Cembalo. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Cembalo Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi CEMBALONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot