Versio (9)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Versio 18.12.2012 1 (9)"

Transkriptio

1 Versio (9) VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN 1. Viestinnän periaatteet ja organisointi 1.1 Tavanomaiset merionnettomuudet Tavanomaisissa meripelastustapahtumissa meripelastuksen johtokeskus (MRCC tai MRSC) laatii tilanteen mukaisen tiedotteen. Tiedonvälitykseen käytetään mm. Rajavartiolaitoksen internet- sivuja ja sähköpostijakeluja. Median edustajat ohjataan soittamaan erillisiin tiedotusnumeroihin (jotka ohjataan tarvittaessa tiedotusrinkinumeroon) tai normaalitapauksessa MRCC Turun tai MRSC Helsingin mediapuhelimeen. 1.2 Merelliset suur- ja monialaonnettomuudet Vakavat onnettomuudet herättävät huomiota ja tällöin nopea tiedottamisen aloittaminen on tärkeää. Suur- ja monialaonnettomuudessakin meripelastustoimi vastaa yleistiedottamisesta niin kauan, kun kyseessä on ihmishenkien pelastaminen. Kun johtovastuu siirtyy toiselle viranomaiselle, siirtyy samalla myös tapahtuman tiedotusvastuu, ellei tapauskohtaisesti toisin sovita. Yleistiedotuksen ohella kukin osallistujataho tiedottaa vain omista toimistaan siten, kuin niistä yhdessä yleisjohdon kanssa on sovittu. Jos tilanteeseen liittyy onnettomuustutkintakeskus ja / tai poliisitutkinta, tiedottamiselle voidaan asettaa erikseen sovittavia rajoituksia 1.3 Alkuvaiheen tiedottaminen Alkuvaiheen tiedottamiseen on laadittu toimintaohjeet Rajavartiolaitoksen meripelastuskeskusten toimintasuunnitelmissa. Meripelastusjohtaja (SMC) vastaa alkutiedottamisen lisäksi tiedottamisesta niin kauan, kunnes suunnitelman mukainen lisähenkilöstö saapuu paikalle ja voi jatkaa tiedottamista. 1.4 Tiedottaminen alkutiedottamisen jälkeen Alkutiedottamisen jälkeen tiedotusvastuun ottaa merivartiostojen toimintasuunnitelmissa mainittu lisähenkilö. Tämä henkilö aloittaa tiedottamisen ja tiedotusorganisaatiota vahvennetaan suunnitelman mukaisesti. MRCC tai MRSC voivat myös vastata tiedotusvälineiden puhelimella tekemiin kyselyihin, mikäli pelastustilanteen johtaminen sen sallii.

2 Versio (9) Tiedotustilaisuudet Tilanteeseen soveltuvin väliajoin järjestetään tiedotustilaisuuksia, joista annetaan tiedotusvälineille ennakkoilmoitus hyvissä ajoin. Tiedotustilaisuus palvelee sekä viranomaisten että mahdollisen onnettomuusaluksen varustamon tiedotustarvetta. 1.5 Tiedottamisessa huomioitavat asiat - Kaikessa tiedottamisessa on huomioitava salassa pidettävät asiat, kuten mahdolliseen rikostutkintaan liittyvät seikat sekä uhrien henkilöllisyys - Onnettomuusalusta, sen miehistöä ja matkustajia sekä pelastustoimintaa itse aluksella koskevasta tiedottamisesta huolehtii aluksen varustamo ja aluksen päällikkö - Pelastustoimea ja evakuointikeskusta koskevasta tiedottamisesta vastaa ao. pelastusviranomainen - Uhreihin ja pelastettuihin liittyvästä tiedottamisesta vastaa poliisi (ensisijaisesti myös omaislinjat) - Onnettomuuden tutkinnasta tiedottaa onnettomuustutkintakeskus - Onnettomuuteen mahdollisesti johtaneista syistä ei esitetä arvailuja - Kun ihmishengen pelastaminen on lopetettu ja onnettomuuden johtovastuu siirretty muulle viranomaiselle, siirtyy myös tiedotusvastuu johtovastuussa olevalle, jollei asiasta erikseen muuta sovita. Johtovastuun siirtymisestä ilmoitetaan aina myös tiedotteessa. - Tiedottamista on koordinoitava aktiivisesti 2. Viestinnän koordinointi Viestinnän koordinointi voidaan jakaa useaan osa-alueeseen. Viestinnän onnistumisen kannalta keskeistä on viestinnän ja johtovastuussa olevan operatiivisen puolen yhteistyö. Moniviranomaistilanteessa johtovastuun siirtyessä myös tiedotusvastuu siirtyy. Jotta tilanne viestinnän osalta pysyy hallinnassa koko operatiivisen toiminnan ajan, on tarkoituksenmukaista nimetä tilanteeseen viestintäkoordinaattori. Tehtävässä toimiva viestinnän koordinaattori toimii operatiivisen johdon alaisuudessa. Alkutilanteessa koordinaattorin tulee kartoittaa tarvittavien tilojen, välineiden, viestintäkanavien ja viestintähenkilöstön tarve ja saatavuus. Tarvittaessa viestin-

3 Versio (9) nän koordinaattorille voidaan nimetä eri sektorivastaavia. Koordinaattori arvioi sektoreiden (kohdat ) käyttöönottotarpeen tilanteen ja resurssien mukaan. Kaikissa onnettomuustilanteissa ei ole tarkoituksenmukaista käynnistää kaikkia toimintoja / nimetä sektorivastaavia. Viestintäkoordinaattorin yhtenä tehtävänä on nimenomaan operatiivisen johdon tukena päättää, mitkä toiminnot käynnistetään ja voidaanko kyseisessä tilanteessa osa toiminnoista yhdistää samalle henkilölle / henkilöille. 2.1 Viestintäkoordinaattori Meripelastuksen suuronnettomuus- ja monialatilanteissa viestintäkoordinaattorina toimii lähtökohtaisesti xxx edustaja. - kokonaistilannekuvan muodostaminen viestinnälle - päättää operatiivisen johdon kanssa käynnistettävät viestinnät toiminnot (kohdat ) - olla yhteyshenkilönä muiden toimijoiden viestintävastaaviin (ellei yhteyshenkilöä ole nimetty erikseen) - olla yhteyshenkilönä ministeriöiden ja valtioneuvoston viestintään (ellei nimetty erikseen) erityisesti kansainvälistä tiedottamista ja mediaseurantaa edellyttävissä tilanteissa - varmistaa meripelastustoimen tehtävän mukaisen tilannekatsauksen (liite 2) toimittamisen ministeriöön 2.2 Tiedottamisen resursointi Merellisten suur- ja monialaonnettomuuksien viestintätoiminnassa voivat olla mukana seuraavat tahot: - Rajavartiolaitos - Suomen ympäristökeskus - Liikennevirasto - Liikenteen turvallisuusvirasto - Merivoimat - Johtokeskuspaikkakunnan poliisilaitos - Johtokeskuspaikkakunnan pelastuslaitos - Sisäasiainministeriö - Liikenne- ja viestintäministeriö - Sosiaali- ja terveysministeriö

4 Versio (9) - Ulkoasiainministeriö (erityisesti kansainväliset tilanteet) - Valtioneuvoston viestintäyksikkö - Varustamot Näiden tahojen edustajat kuuluvat myös tilannetta johtavaan operatiiviseen meripelastuslohkon johtoryhmään (pl. ulkoasiainministeriö ja valtioneuvosto) (Mo- MeVa- suunnitelman kohta: Meripelastustoimen valtakunnallisen neuvottelukunnan ja meripelastuslohkojen johtoryhmien toiminta). Viestintäresursseja voidaan täydentää myös muiden viranomaisten ja merellisten toimijoiden viestintähenkilöstöstä (Ilmatieteenlaitos, Finnpilot, satamat) Näiden tahojen viestintähenkilöstöä / viestintävastaavia tulee voida ottaa suur- ja monialaonnettomuuksissa tilannetta johtavan viestintäkoordinaattorin käyttöön vastaamaan kohdissa mainituista tehtäväsektoreista. Monia tehtäviä voidaan hoitaa johtokeskuksen ulkopuoleltakin, tämä edellyttää toimivia viranomaisten sisäisiä verkkoyhteyksiä. Tätä viestintähenkilöstöä tulee kouluttaa yhteistoimintaan merellisissä suur- ja monialaonnettomuustilanteissa. Viestintähenkilöstö tulee myös ottaa mukaan onnettomuusharjoituksiin, joissa tulee testata toimimista viestintäkoordinaattorin johdossa alla mainittujen sektoreiden käytön osalta. Em. tahojen viestintähenkilöstöstä tulee kartoittaa henkilöiden hälytysvalmius sekä erityisosaamisalueet ja varmistaa myös mahdollisten varahenkilöiden saatavuus. 2.3 Internet -sivujen ylläpito Meripelastuksen suuronnettomuus- ja monialatilanteissa kukin organisaatio vastaa omien internet- sivujensa ylläpidosta. Ylläpidossa tulee huomioida linkit muiden toimijoiden sivustoille. - oman organisaation internet- ja intrasivustojen ylläpitäminen - varmistettava viranomaisten linkitykset kunkin sivustoilla tilanteen mukaisesti - tilanteen niin edellyttäessä yhteisen kriisisivuston perustaminen - pitää viestintäkoordinaattori tietoisena verkkosivustojen tilanteesta

5 Versio (9) 2.4 Medialinjan organisointi - medialinjaan tuleviin puheluihin vastaamisen organisointi - vastaajille tiedottamiseen liittyvän materiaalin tuottaminen - pitää viestintäkoordinaattori tietoisena medialinjan tilanteesta, erityisesti paineista ja kyselyjen painotuksista 2.5 Tiedotteiden laatiminen - yhteistyössä viestintäkoordinaattorin kanssa medialle laadittavat tiedotteet, jotka samalla toimivat myös viestinnän eri toimijoiden perustietoina (esim. call centerissä ja medialinjassa) 2.6 Sosiaalisen median käyttö - viranomaisten tilannekuvan ylläpitäminen Facebookissa /Twitterissä - keskustelun ja painotusten seuraaminen - pitää viestintäkoordinaattori tietoisena kulloisestakin tilanteesta ja keskustelun aiheista - tarvittaessa työhön voi osallistua useammankin toimijan edustajia 2.7 Tiedotustilaisuuksien järjestäminen - tiedotustilaisuuksien järjestäminen (paikka, välineistö ym.) - medialle tiedon välittäminen tiedotustilaisuudesta (mm. medialinjan ja tiedotteiden laatijan kautta) - pitää viestintäkoordinaattori tietoisena tilanteesta 2.8 Käännöspalveluiden järjestäminen - tarvittavien käännöspalveluiden järjestäminen viestinnän eri tarpeisiin liittyen (ennakkoon sovitun palvelun toimittajan / kääntäjän kanssa)

6 Versio (9) 2.9 Valtioneuvostolle välitettävän tiedon kerääminen / yhteyshenkilö - varmistua, että ministeriöiden ja valtioneuvoston viestinnällä on riittävät tiedot onnettomuudesta ja suoritetuista pelastustoimista tilanteen edetessä - informoida tarvittaessa valtioneuvostoa tilanteeseen liittyvästä viestinnästä - Varmistaa meripelastustoimen tehtävän mukaisen tilannekatsauksen (liite 2) toimittamisen ministeriöön 2.10 Kuva- ja grafiikkapalveluiden järjestäminen - tapahtumaan liittyvän kuva- ja grafiikkapalvelun ylläåitäminen ennalta sovitussa ositteessa (FT- kaltainen alusta) - viestintäkoordinaattorille, medialinjalle ja tiedotustilaisuuksien järjestäjälle tieto käytössä olevasta materiaalista 2.11 Mediaseurannasta vastaaminen - resurssien mukaan seurataan eri medioita ja siellä olevia painotuksia, virheellisiä tietoja tai imagoriskejä ja välitetään havainnoista tietoa viestintäkoordinaattorille 2.12 Blogin ylläpito - onnettomuuden pelastustöihin liittyvän blogin ylläpitäminen 2.13 Verkostoviestinnästä vastaaminen - tiedotteiden ja muiden keskeisten tietojen välittäminen myös sidosryhmien viestintävastaaville - yhteydenpito muiden toimijoiden viestintävastaaviin - viestintäkoordinaattorille sidosryhmien tilannetiedon välittäminen

7 Versio (9) 2.14 Omaislinja/ Call Center toiminnasta vastaaminen Call center -toiminnan käynnistämisestä ja johtamisesta vastaa poliisi. Keskuksessa voi tarvittaessa toimia poliisin johtamana myös eri toimijoiden edustajia. - organisoida käytännössä call center -toiminta - Call center- toiminnan tarkoituksena on kerätä tietoa matkalla olleista henkilöistä sekä heitä kaivanneista henkilöistä samalla kuin omaisille välitetään tietoa tapahtumassa mukana olleista - Poliisi julkaisee tiedot onnettomuudessa pelastuneista. Suomalaisten menehtyneiden Suomessa asuville omaisille poliisi tiedottaa henkilökohtaisesti. Ulkomaille tiedot toimitetaan joko ulkoministeriön tai Interpolin kautta Järjestelmien ylläpito - käytössä olevien järjestelmien käytettävyyden ja toimintavarmuuden varmistaminen

8 Versio (9) 3. Tiedottamisen organisointi aikajanalla 0-4 tuntia KYSEESSÄ ESIMERKKI 3.1 Alkuvaihe Meripelastuksen lohkokeskus on saanut ilmoituksen tapahtumasta ja käynnistänyt valmiiden suunnitelmien mukaiset operatiiviset toimenpiteet mukaan lukien suunnitelmien mukainen tiedottaminen. 3.2 Ensitiedottaminen Mitä, missä ja milloin on tapahtunut (netti, jakelulistat) & viestintäkoordinaattorin hälyttäminen & ensitiedote ministeriöön (lomake liite 2 alkuvaiheen tietojen mukaisena) 3.3 Toisen vaiheen tilanne (0,5 1,0 tuntia) - Viestintäkoordinaattori tekee tilannekuvaselvityksen ja päättää, mitä sektoreita täytyy saada toimintaan sekä hälyttää tarvittavat / saatavissa olevat lisäresurssit paikalle. - Mahdollinen toinen tiedote lähtenyt meripelastuskeskuksen toimesta ja tiedotusnumero julkaistu, samoin omaislinjan numero, mikäli jo tiedossa; toinen tiedote ministeriöön (lomake 2 täydennettynä). - Viestintäkoordinaattori aloittaa tilanteeseen liittyvien faktojen koostamisen ja viestintävastuiden jakamisen saatavilla olevien resurssien puitteissa sekä varmistaa/varmistuttaa tila- ja välineresurssit ja niiden toimivuuden. 3.4 Kolmannen vaiheen tilanne (1,0-2,0 tuntia) - Kolmas tilannetiedote eri kanavia käyttäen - Mediapuhelintoiminta käyntiin laajemmassa mittakaavassa - Omaislinjat käyntiin laajemmassa mittakaavassa - Viestintäkoordinaattori saattaa internet-sivuston / sivustot tilanteen tasalle ja päättää tilannejohtajan kanssa ensimmäisen tiedotustilaisuuden ajankohdasta - Viestintäkoordinaattori jakaa tehtävät ( sektoreista ensisijaiset) paikalle saapuneen / ilmoittautuneen muualla toimivan viestintähenkilöstön kesken (tiedotteet, käännöspalvelut, mediaseuranta, kuva- ja grafiikkapalvelut toimivat)

9 Versio (9) - Viestintäkoordinaattori kartoittaa / vastuuttaa nettisivujen ruuhkakartoituksen ja päättää sosiaalisen median käytön aloittamisesta - Kolmas tiedote ministeriöön (lomake 2 täydennettynä); tässä vaiheessa viimeistään sovittava tiedon kulku ministeriöön / valtioneuvostotasolle tarkemmin (riippuen tilanteen vakavuudesta ja pitkittymisestä) 3.5 Neljännen vaiheen tilanne (2,0 4,0 tuntia) - Ensimmäinen tiedotustilaisuus viimeistään - Työnjako selvinnyt viestintäkoordinaattorin johdolla - Ministeriö ottanut mahdollisesti osan viestintävastuusta itselleen - Valtioneuvostotaso ottanut mahdollisesti osan viestintävastuusta itselleen 3.6 Viidennen x vaiheen tilanne (4,0 tuntia -) - Viestintäkoordinaattori vastaa edelleen tiedottamisen koordinoinnista tilannejohdon vaihtuessa / tilanteen rauhoittuessa / laajentuessa - Tilanteeseen mukaan lisää toimijoita ylläpitämään tiedottamista (sektoreilla ) - Tilanne valtakunnallinen ja kansainvälinen - Tilanteen seuranta eri medioissa keskeistä - Uudet tiedotustilaisuudet 3.7 Tilanteen päättäminen - Kun operatiiviset etsintä- ja pelastustoimet (ml. evakuointi- yms.) on saatu päätökseen, viestintäkoordinaattori voi luovuttaa vastuun seuraaville toimijoille

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu TRAFI/20498/03.04.00.00/2012 1 (10) Antopäivä: Voimaantulopäivä: Voimassa: 2.10.2013 15.10.2013 Toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 121 :n nojalla. Se perustuu

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma

Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma RAPORTTEJA 130 2012 Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu EERIK JARKKO MIKA RÄSÄNEN Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma Pohjois-Pohjanmaa ja

Lisätiedot

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa Versio Muutospäivä Muutos 1.0 13.10.2014 Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa SISÄLTÖ 0 Yleistä... 3 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Sähköverkkoyhtiöiden, pelastusviranomaisten, hätäkeskusten ja Liikenneviraston yhteistyö myrskyvahinkojen torjunnassa

Sähköverkkoyhtiöiden, pelastusviranomaisten, hätäkeskusten ja Liikenneviraston yhteistyö myrskyvahinkojen torjunnassa Sähköverkkoyhtiöiden, pelastusviranomaisten, hätäkeskusten ja Liikenneviraston yhteistyö myrskyvahinkojen torjunnassa 1 Sisällys 1 Tarkoitus... 3 2 Yhteydenpito... 3 3 Toimintaan osallistuvien tahojen

Lisätiedot

Report. Available in LSE Research Online: May 2013. 2005 The Authors

Report. Available in LSE Research Online: May 2013. 2005 The Authors Hannu Nieminen, Salli Hakala, Hannele Huhtala, Leif Aberg, Thomas Slatis and Johanna Tarviainen VISA - valtionhallinnon viestinnän seurantaja arviointijärjestelmä, osa I Report Original citation: Nieminen,

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Suomen Taitoluisteluliiton Antidopingohjelma

Suomen Taitoluisteluliiton Antidopingohjelma Suomen Taitoluisteluliiton Antidopingohjelma Sisältö 1. Säännöstöt ja ohjelman tavoitteet 4 1.1 Suomen Taitoluisteluliiton arvoperusta 4 1.2 Tavoitteet 4 2. Suomen Taitoluisteluliiton antidopingtoiminta

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

ASIA Potilaan terveydentilasta tiedottaminen KANTELU

ASIA Potilaan terveydentilasta tiedottaminen KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 28.12.2009 Dnro OKV/1168/1/2007 Päätöksen suluissa olevat ja katkoviivoilla merkityt kohdat sisältävät viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n 1 momentin 25 kohdan perusteella

Lisätiedot

/2010. Viestintäviraston selvitys. Tilannekuva - tietoisuus viestintäverkkojen ja -palvelujen tilasta

/2010. Viestintäviraston selvitys. Tilannekuva - tietoisuus viestintäverkkojen ja -palvelujen tilasta /2010 Viestintäviraston selvitys Tilannekuva - tietoisuus viestintäverkkojen ja -palvelujen tilasta Työryhmäraportti /2010 1 (31) SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 MIKÄ TILANNEKUVA?...4 2.1 MITKÄ OVAT VIESTINTÄVERKKOJA

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SUURTEOLLISUUSPUISTO HARJAVALTA

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SUURTEOLLISUUSPUISTO HARJAVALTA SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SUURTEOLLISUUSPUISTO HARJAVALTA HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema Päivitystiedot Päiväys Asia Nimi ja virka-asema 26.4.2013 päivitys JK Sisältö

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot