Perustelumuistio ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelumääräyksestä ANS M1-6 ILMAILUMÄÄRÄYS ILMAILUN ETSINTÄ- JA PELASTUSPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perustelumuistio ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelumääräyksestä ANS M1-6 ILMAILUMÄÄRÄYS ILMAILUN ETSINTÄ- JA PELASTUSPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ"

Transkriptio

1 Perustelumuistio ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelumääräyksestä ILMAILUMÄÄRÄYS ILMAILUN ETSINTÄ- JA PELASTUSPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Yleistä 1.1. Määräyksen tarkoitus ja tavoite Ilmailulain (1194/2009) 121 mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto antaa Chicagon yleissopimuksessa tarkoitettuihin standardeihin ja suosituksiin pohjautuvat määräykset ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelusta. Määräyksessä Liikenteen turvallisuusvirasto ottaa siten huomioon ilmailulain ohella kansainvälisen siviiliilmailun yleissopimuksen (SopS 11/1949) nojalla annetut standardit ja suositukset (ICAO Annex 12) sekä ICAO:n ja IMO:n yhteistyössä jäsenvaltioilleen tekemän Kansainvälinen lento- ja meripelastuskäsikirjan (IAMSAR DOC 9731). Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 12 (Annex 12) on jäsenvaltioille annetut standardit ja suositukset koskien ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelua. Tällä hetkellä nämä standardit ja suositukset on esitetty Finavian laatimassa Ilmailun etsintä- ja pelastuskäsikirjassa (IEPK). Liikenteen turvallisuusvirasto on vuonna 2010 katsonut IEPK:n ja ICAO Annex 12 Compliance Check List:n olevan riittävä näyttö ilmailulain 121 :n täyttämiseksi ja ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun järjestämiseksi Suomessa. Ilmailun etsintä- ja pelastuskäsikirjaa ei kuitenkaan ole pidettävä lainsäädännön valtuutussääntöjen näkökulmasta riittävänä keinona panna täytäntöön Annex 12:sta johtuvat velvoitteet, sillä ilmailulain 121 :ssä toimeksiantovaltuutus on annettu Liikenteen turvallisuusvirastolle. Tämän ilmailumääräyksen tavoitteena on varmistaa, että ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu toteutetaan kansainvälisten ICAO:n standardien ja suositusten sekä lainsäädännön valtuutussääntöjen mukaisesti Määräyksen valmistelu Määräys on valmisteltu virkatyönä Liikenteen turvallisuusvirastossa virkatyönä. Määräysluonnos on laadittu Annex 12:n pohjalta. Lausuntokierrokselle on lähetetty versio, jossa Annex 12:n standardit on otettu mahdollisimman laajasti huomioon. Kuitenkin useat Annex 12:ssa esitetyt standardit ovat jo Suomen käytäntöihin nähden vanhentuneita tai niitä ei sovelleta Suomessa. Nämä kohdat on määräysluonnoksessa korostettu keltaisella värillä. Mahdollisesti lausuntokierroksen jälkeen Suomen osalta soveltumattomat kohdat poistetaan määräyksestä, mutta vielä määräysluonnosvaiheessa nämä ehdotukset pidetty.. Tällöin Suomen on notifioitava ICAO:a, että Suomessa ei sovelleta näitä Annex 12:n standardeja. Tarkoituksena on ollut varata lausunnonantajille näin mahdollisuus ottaa kantaa Suomen mahdollisiin poikkeamiin Annex 12:sta Arvio määräyksen vaikutuksista Ehdotetun ilmailumääräyksen tarkoituksena on selkeyttää ja täsmentää ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun normipohjaa. Määräyksellä pyritään monin tavoin parantamaan turvallisuusnäkökohtia ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun suorittamisessa. Ilmailumääräyksellä ei ole nähtävissä olennaisia ympäristövaikutuksia.

2 1.4. Määräyksen aikataulu Määräys on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 2. Yksityiskohtaiset perustelut 2.1. Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun soveltamisala ja vastuualue Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu kohdistuu tässä määräyksessä ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä vastuussa olevaan ilmaliikennepalvelujen tarjoajaan. Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelulla tarkoitetaan toimenpiteitä hädässä, kadoksissa tai uhkaavan vaaran alaisena olevan tai onnettomuuteen joutuneen ilma-aluksen ja siinä mukana olevien ihmisten pelastamiseksi. Tapahtumapaikasta riippuen ilmaaluksessa mukana olevien ihmisten pelastaminen ja auttaminen on pelastustoimen tai meripelastustoimen tehtävä. Suomen etsintä- ja pelastusalueen (SRR) raja on määritelty yhtenäiseksi Suomen lentotiedotusalueen (Finland FIR) rajan kanssa. Käytännössä ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun vastuualueen ulkoraja merialueella on yhtenevä meripelastustoimen vastuualueen rajan kanssa. Etsintä- ja pelastuspalvelusta, joka tapahtuu toisen valtion pelastusvastuualueella tai joissa on osallisena toisen valtion etsintä- ja pelastuspalvelu, on sovittu kansainvälisillä sopimuksilla. Suomi on solminut sopimuksen pelastuspalveluyhteistyöstä Norjan kanssa (17/1986) sekä yhteistyöstä meri- ja lentopelastuspalvelun alalla Ruotsin (27/1994), Venäjän (28/1994) ja Viron (53/1999) kanssa. Lento-onnettomuuksissa kadonneen ilma-aluksen etsinnän järjestämisestä vastaa Lentopelastuskeskus. Käytännön etsintään osallistuvat tilanteen mukaan pelastusviranomaiset, poliisi, puolustusvoimat sekä muut toimintaan soveltuvat toimijat. Kohteen löytymisen jälkeen pelastustyön johtovastuu siirtyy normaalimenettelyn mukaan pelastustoimelle tai merialueella sattuneessa onnettomuudessa Rajavartiolaitokselle/ tai meripelastustoimelle viimeistään kyseisten toimijoiden ensimmäisen yksikön saavuttua onnettomuuspaikalle. Pelastustoimintaa voivat tilanteen mukaan tukea muut viranomaiset. Tutkinnasta vastaavat esitutkinnan osalta poliisi ja turvallisuustutkinnan osalta Onnettomuustutkintakeskus. Muilta osin pelastustoimesta säädetään muussa lainsäädännössä, erityisesti pelastuslaissa (379/2011) ja meripelastuslaissa (1145/2001). Pelastuslaki koskee pelastustoimen yleislakina pelastustoimintaa, onnettomuuksien ehkäisyä ja väestönsuojelua. Meripelastuslaki määrittelee meripelastustoimen käsittämään merellä vaarassa olevien ihmisten etsimisen ja pelastamisen, heille annettavan ensihoidon sekä vaaratilanteeseen liittyvän radioviestinnän hoitamisen. Valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 15 :n mukaan pelastustoimi ja meripelastustoimi kuuluvat sisäministeriön toimialaan Suomessa lentopelastuspalvelun ja meripelastustoimen yhteistoiminnasta on sovittu voimaantulleella sopimuksella Rajavartiolaitoksen, Finavian ja Liikenteen turvallisuusviraston kesken. Sopimusta sovelletaan meripelastustoimen ja ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun yhteistoimintaan liittyvissä asioissa mukaan lukien hallinto, koulutus ja operatiivinen toiminta. Sopimuksen tarkoituksena on tehostaa meripelastustoimen ja ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun yhteistoimintaa sekä selkeyttää toimijoiden välisiä vastuurajoja. Toiminnan tarkoituksena on taata etsintä- ja pelastustoimien saumaton yhteistyö meri- ja maa-alueella Suomen lentotiedotusalueen sisällä sekä mahdollisimman tarkoituksenmukainen tiedonvaihto. Lisäksi sopimuksella linjataan yhteistyön kehittämistä ja koulutustoimintaa.

3 Rajavartiolaitos on johtava meripelastusviranomainen, joka vastaa mm. meripelastustoimen järjestämisestä ja meripelastustoimeen osallistuvien viranomaisten ja vapaaehtoisten järjestöjen toiminnan yhteensovittamisesta. Ilmailun vaara- ja onnettomuustilanteissa rajavartiolaitos osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan lentopelastuskeskuksen pyynnöstä etsintä- ja pelastustoimintaan ilmaaluksillaan ja muilla yksiköillään. Ilmailun vaara- ja onnettomuustilanteissa merialueella etsintä- ja pelastustoiminnan yleinen johtovastuu kuuluu Rajavartiolaitokselle sen jälkeen, kun ilma-alus on paikannettu. Finavialla on johtovastuu ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelusta kunnes onnettomuuteen joutunut ilma-alus on paikannettu ja toimenpiteet ihmisten pelastamiseksi on käynnistetty. Tähän päättyy ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun tehtävä. Vastuu siirtyy lentopelastuksesta vastaaville pelastusviranomaisille, kun pelastusviranomaiset saavat tiedon ilma-aluksen kohdentamisesta. Jos onnettomuuteen joutunut ilma-alus paikannetaan merialueelle, tilanne siirtyy meripelastustilanteeksi ja pelastustoiminnan yleinen johtovastuu meripelastustoimelle. Finavia jatkaa kuitenkin ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun operatiivisia toimintoja yhteistoimintatahona ilma-aluksen tarkemman paikan määrittämiseksi ja pelastustöiden tehostamiseksi. Tämä määräys koskee ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelua vain siltä osin kuin se kohdistuu kadoksissa olevaan ilma-alukseen taikka lentopaikalla tai lennolla hädässä olevaan ilma-alukseen. Lentoasemien pelastustoiminnan järjestämisestä Liikenteen turvallisuusvirasto on antanut ilmailumääräykseen AGA M3-11. Ilmailumääräys AGA M3-11 koskee siviili-ilma-alusten pelastustoimintaa, sotilasilma-aluksille pelastuspalvelu on järjestettävä lentoaseman pitäjän ja sotilasilmailuviranomaisen kesken sovitulla tavalla. Tässä määräyksessä käytettävistä määritelmistä Tässä määräyksessä käytetään liitteen 12 mukaisia määritelmiä. Tosin eräät Annex 12:n määritelmät on jätetty pois Suomen ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelumääräyksestä tarpeettomina. Pakkolasku veteen ei esiinny määräystekstissä, ja se on Suomen kielellä yksiselitteisesti ymmärrettävissä oleva käsite. Muita määräyksestä jätettyjä määritelmiä ovat rekisterijäsenvaltio eli valtio, jonka rekisterissä ilma-alus sekä etsintä ja pelastus, sillä molemmat sisältyvät määritelmään ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu. Operator on käännetty lentotoiminnan harjoittajaksi. Lisäksi määräyksessä on määritelty eräitä muita tässä määräyksessä käytettäviä käsitteitä, vaikkeivät käsitteet esiinny Annex 12:ssa. IEPK on ollut jo pitkään käytössä ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun järjestämisessä, ja se on ohjannut aikaisemmin ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun toteuttamista. Kyseessä ei ole ICAO:n edellyttämä käsikirja, mutta se on tarkoitettu määrittelemään ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelua sekä siinä käytettäviä menetelmiä. Sen tarkoituksena on toimia kansallisena pohjamateriaalina ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun koulutukselle sekä ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun tehostamiseksi solmittaville yhteistoimintasopimuksille. Sen laadinnassa on otettu huomioon liitteen 12 standardit ja suositukset. Näin ollen on tarkoituksenmukaista säilyttää IEPK, ja viitata siihen myös tässä määräyksessä. Samoin määräyksessä on määritelty selkeyden vuoksi lentopelastusjohtaja, pelastuskeskus sekä Cospas-Sarsat-järjestelmä. Lentopelastuslohkokeskus

4 Annex 12 sisältää määräyksiä lentopelastuslohkokeskuksista. Suomessa ei tällä hetkellä ole käytössä lentopelastuslohkokeskuksia, eikä Liikenteen turvallisuusviraston tietojen mukaan uusia olla perustamassa ainakaan lähiaikoina. Tästä johtuen Liikenteen turvallisuusvirasto olisi alustavasti sillä kannalla, että lentopelastuslohkokeskuksista ei ole tarpeen määrätä tässä määräyksessä ainakaan vielä. Näin ollen pyytäisimme lausunnonantajia ottamaan kantaa lentopelastuslohkokeskusten tarpeellisuuteen. Määräysluonnoksessa lentopelastuslohkokeskukset on yliviivattu keltaisella huomiovärillä. Käytännössä määräysluonnokseen on lisätty ainoastaan Annex 12:n mukaiset määräykset lentopelastuslohkokeskuksista, mutta käytännössä määräys tulisi edellyttämään lisämääräyksiä lentolohkopelastuskeskuksista. Niiden olisi kuitenkin täytettävä lähes kaikki samat vaatimukset kuin pelastuskeskuksenkin. Lentopelastuslohkokeskuksen perustamisen yhteydessä olisi sille perustettava pelastuslohkoalue ja samalla lohkokeskuksen tehtävät, sen varustus sekä miehitys olisi määriteltävä erikseen. IAMSARin Vol1:ssä kohdassa 2.4 on todettu, että lohkokeskus voi olla jopa samoin varustettu ja toimiva kuin pelastuskeskuskin. Tästä johtuen lausunnoissa voi, jos lentopelastuslohkokeskukset katsotaan tarpeellisiksi, esittää ehdotuksia lentopelastuslohkokeskusten vaatimuksista ILMAILUN ETSINTÄ- JA PELASTUSPALVELUJÄRJESTELMÄ Luvussa 2 määritellään Suomen ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelujärjestelmä ja sen tehtävät. Suomen ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun toimivaltainen viranomainen on Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, joka antaa Annex 12:ssa tarkoitettuihin standardeihin ja suosituksiin pohjautuvat määräykset ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelusta. Palveluntarjoaja huolehtii ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun toteuttamisesta. Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu on Suomessa toteutettu Finavia Oyj:n järjestämänä yhteistoiminnassa sisäasiainministeriön ja viranomaisten kanssa (IlmailuL 1194/ ). Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelua johtaa ja koordinoi Suomen lentopelastuskeskus ARCC Finland Tampereella LENTOPELASTUSKESKUS Luvussa 3 on määritelty lentopelastuskeskukselle kuuluvat tehtävät. Kohdan 3.1 mukaan lentopelastuskeskuksella on oltava ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun johtamisjärjestelmä sekä operatiivinen toimintasuunnitelma. Kohdassa on lueteltu ne seikat, joista operatiivisessa toimintasuunnitelmassa on oltava ohjeet. Luettelon e)-kohdassa mainituilla etsintä- ja pelastustehtäviin määrättyjen henkilöiden velvollisuuksilla ja oikeuksilla tarkoitetaan sitä, että operatiivisen toimintasuunnitelman perusteella pelastustoimintaan osallistuvien tahot tietävät kenelle vastuu päätöksenteosta pelastustilanteessa kuuluu. Luettelon i)- kohdassa edellytetään, että operatiivisessa toimintasuunnitelmassa olisi kuvattu menettelyt veteen joutuneen ilma-aluksen avustamiseksi. Kuitenkin Suomessa paikannuksen jälkeen pelastustehtävät ovat puhtaasti meripelastustoimen vastuulla. Annex 12:sta poiketen l)-kohdassa ei edellytetä, että operatiivisessa toimintasuunnitelmassa määrättäisiin pinta-alusten ja ajoneuvojen huolto- ja tankkausjärjestelyistä, sillä Suomessa nämä toimet kuuluvat meripelastuksesta tai pelastustoimesta vastaavalle viranomaiselle. Kohdan e)-kohdassa viitataan siihen, että lentopelastuskeskuksella on oltava jo etukäteen mietittynä ne toimijat, joihin ollaan yhteydessä tarvittaessa. Lisäksi kohdan kohdat g)-i) eivät ole Annex 12:n määräyksiä vaan lisätty tähän määräykseen Liikenteen turvallisuusvirastolle esitetyn mukaisesti. Kohdassa lentopelastuskeskukselle on asetettu vaatimuksia tunnistaa sellaiset etsintä- ja pelastusyksiköt sekä

5 välineet ja henkilöstö, joita voidaan käyttää etsintä- ja pelastustehtävissä. Kohdassa b tarkoitetaan sitä, että jokaisen etsintä- ja pelastusyksikön on ilmoitettava lentopelastuskeskukselle sellaisista olennaisista muutoksista, jotka vaikuttavat yksikön edellytyksiin osallistua ilmailun etsintä- ja pelastustoimintaan. Tässä viitataan etsintä- ja pelastusyksikön määritelmään, ja tällaisia olennaisia muutoksia voivat esimerkiksi olla tilanteet, jossa yksikkö myy lentokoneen. Kohdassa 3.2 on määritelty lentopelastuskeskuksen käytössä olevat resurssit, tilat ja välineet Annex 12:n mukaisesti. Nykyisin Suomessa ei lentopelastuskeskus ole kaikkina vuorokauden aikoina miehitetty, vaan se miehitetään onnettomuustilanteesta saadun tiedon jälkeen. Kuitenkin Suomen aluelennonjohto on jatkuvasti miehitettynä, ja heillä on jatkuva valmius siirtyä lentopelastuskeskuksen johtamistiloihin. Kohta 3.3. koskee viestintäjärjestelmiä. Tähän kohtaan on lisätty Annex 12:n vaatimusten lisäksi ilmailun etsintä- ja pelastusyksikköjen viestintäjärjestelmiä koskevat määräykset. Luettelon c-kohdassa lähialuilla tarkoitetaan lento- ja meripelastusyhteistyöstä arktisella alueella tehdyn sopimuksen osapuolia. Suomen lisäksi sopimukseen kuuluvat Kanada, Tanska, Islanti, Norja, Venäjä, Ruotsi ja Yhdysvallat. Kohdan 3.4. henkilöstö- ja koulutusvaatimuksiin on myös lisätty Annex 12 standardien lisäksi koulutussuunnitelmaa (3.4.6) ja koulutusseurantaa (3.4.7) koskevat vaatimukset. Käytännön kokemus on osoittanut, että koulutussuunnitelmasta ja -seurannasta tulisi olla määräykset. Lisäksi koulutuksen seurannalla on turvallisuutta parantavia vaikutuksia. Samoin henkilöstövaatimuksien osalta määräykseen on lisätty lentopelastuspäällikön pätevyyttä koskeva vaatimus Myöskään poikkeamailmoitukset ja toiminnan arviointi ei ole Annex 12 standardeja tai suosituksia, mutta sillä on selkeästi turvallisuutta parantava vaikutus Menettelyt etsintä ja pelastusoperaation aikana Luvussa 4 on määritelty Annex 12 luvun 5 mukaisesti menetelmät pelastusoperaation aikana. Luvussa on määräykset etsintä- ja pelastustoimen käynnistämisestä, sen lopettamista ja keskeyttämisestä, menettelyistä onnettomuuspaikalla sekä etsintä- ja pelastuspalvelussa käytettävistä merkeistä ja tietojen kirjaamisesta. Tämän luvun määräykset tulevat lähes suoraan 12 luvusta 5. Määräykset sisältävät ohjeita siitä, miten lentopelastuskeskuksen on toimittava etsintä- ja pelastustoimien käynnistyessä ja etsintä- ja pelastustoiminnan lopettamisessa ja keskeyttämisessä. Ilmailun etsintä- ja pelastustoiminnan lopettamisesta tuloksettomana on tähän määräykseen kirjattu Annex 12:n standardeja tarkemmat vaatimukset. Päätöksen etsintä- ja pelastustoiminnan lopettamisesta tekee lentopelastuskeskus, mutta ennen etsintä- ja pelastustoiminnan lopettamista tuloksettomana voi lentopelastuskeskus kuulla muita asianosaisia pelastusviranomaisia ja viranomaisia. Tällaisia viranomaisia voivat olla mm. Rajavartiolaitos, poliisi tai Liikenteen turvallisuusvirasto. Luvussa 4.3 on annettu määräykset menettelyistä onnettomuuspaikalla. Kuitenkin Annex 12:n pohjalta laadittu luku on Liikenteen turvallisuusviraston saamien tietojen mukaan osittain vanhentunut, eikä Suomessa käytännössä toimita täysin näiden Annex 12:n standardien mukaan. Kohdat eivät vastaa toimintaa Suomessa. Lausunnonantajia pyydetään kiinnittämään huomiota näihin kohtiin, ja katsomaan ovatko kohdat sellaisenaan sovellettavissa Suomessa.

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu TRAFI/20498/03.04.00.00/2012 1 (10) Antopäivä: Voimaantulopäivä: Voimassa: 2.10.2013 15.10.2013 Toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 121 :n nojalla. Se perustuu

Lisätiedot

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu Antopäivä: Voimaantulopäivä: Voimassa: xx.xx.2013 xx.xx.2013 Toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 121 :n nojalla. Se perustuu kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA SIVIILI-ILMAILUN ONNETTOMUUKSIEN VARALTA

YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA SIVIILI-ILMAILUN ONNETTOMUUKSIEN VARALTA YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA SIVIILI-ILMAILUN ONNETTOMUUKSIEN VARALTA Veli-Matti Sääskilahti 8.5.2014 Lento-onnettomuuksia Suomessa Comp Air 8, Jämijärvi 2014-8 menehtynyttä, 3 loukkaantunutta Copterline

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-11

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-11 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-11 Muutos 1 18.10.2004 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOASEMAN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN Tämä

Lisätiedot

MERIPELASTUSOPAS SISÄASIAINMINISTERIÖ RAJAVARTIOLAITOKSEN ESIKUNTA

MERIPELASTUSOPAS SISÄASIAINMINISTERIÖ RAJAVARTIOLAITOKSEN ESIKUNTA MERIPELASTUSOPAS 2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ RAJAVARTIOLAITOKSEN ESIKUNTA Rajavartiolaitos Raja- ja merivartiokoulu PL 5 02151 Espoo Verkkoversio ja päivityssivut: www.raja.fi/meripelastusopas2006 ISBN 952-491-116-7

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 105/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle meripelastuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi meripelastuslakia. Ehdotuksella muutettaisiin lain käsitteistöä

Lisätiedot

Viranomaiset kriisissä seminaari. Ensihoitokeskuksen operatiivinen toimintaohje Kj. Pekka Kainu

Viranomaiset kriisissä seminaari. Ensihoitokeskuksen operatiivinen toimintaohje Kj. Pekka Kainu Viranomaiset kriisissä seminaari 1.9.2016 Kokkolan kaupungintalo, Kaarlelasali Ensihoitokeskuksen operatiivinen toimintaohje 25.8.2016 Kj. Pekka Kainu 1 Lisää otsikko napsauttamalla 2 Johtosuhteet 4. Yleisjohto

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA PELASTUSOSASTO PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA Valmiusjohtaja Janne Koivukoski Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Öljyntorjuntaprojektin (SÖKÖ) julkistamistilaisuus Kotka 6.3.2007 PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 247/2009 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 247/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 247/2009 vp Hallituksen esitys etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan

Lisätiedot

Yhteistoimintasuunnitelma. siviili-ilmailun onnettomuuksien varalta

Yhteistoimintasuunnitelma. siviili-ilmailun onnettomuuksien varalta Yhteistoimintasuunnitelma siviili-ilmailun onnettomuuksien varalta Julkaisuja 30/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne-

Lisätiedot

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia HE 160/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pelastuslain 69 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia siten, että pelastustoimen toimenpiderekisterin

Lisätiedot

MERELLISEEN SUUR- JA MONIALAONNETTOMUUTEEN LIITTYVÄ KESKEINEN NORMISTO

MERELLISEEN SUUR- JA MONIALAONNETTOMUUTEEN LIITTYVÄ KESKEINEN NORMISTO Versio 1.6.2012 1 (7) MERELLISEEN SUUR- JA MONIALAONNETTOMUUTEEN LIITTYVÄ KESKEINEN NORMISTO 1. Yleistä Meripelastustoimen kansainväliset velvoitteet määrittyvät kansainvälisten yleissopimusten ja valtioiden

Lisätiedot

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN al Määräysluonnos versio 5.5.2015 1 (6) Antopäivä: x.xx.2015 Voimaantulopäivä: x.xx.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöön pantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

Uutisia säädösrintamalta

Uutisia säädösrintamalta Uutisia säädösrintamalta SUOMEN ILMAILULIITTO Avainhenkilöpäivät 17.10.2015 Päivi Metsävainio, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulain muutos Muutoksen taustalla poikkeama-asetus (376/2014)

Lisätiedot

MERIPELASTUSTOIMEN KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ. Meripelastuskeskus Turku Varapäällikkö Ilkka Sahla

MERIPELASTUSTOIMEN KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ. Meripelastuskeskus Turku Varapäällikkö Ilkka Sahla MERIPELASTUSTOIMEN KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Meripelastuskeskus Turku Varapäällikkö Ilkka Sahla Kansainväliset meripelastussopimukset YK:n merioikeusyleissopimus (UNCLOS) Jokainen rannikkovaltio on velvollinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 48/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta muuttavien pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi Kymenlaakson pelastuslaitos www.kympe.fi ULKOISEN PELASTUSSUUNNITELMAN MUKAINEN HARJOITTELU -SUUNNITTELU TARKOITUS Ulkoisen pelastussuunnitelman ja kohteen sisäisen pelastussuunnitelman toimivuuden varmistaminen

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Kotimaaliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä. MRCC Turku Ltn Jani Salokannel

Kotimaaliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä. MRCC Turku Ltn Jani Salokannel Kotimaaliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä MRCC Turku Ltn Jani Salokannel Meripelastus Rajavartiolaitos on johtava meripelastusviranomainen, joka vastaa meripelastustoimen järjestämisestä

Lisätiedot

EASA regulaation vaikutukset lentoaseman ja yhteistoimintaviranomaisten toimintaan

EASA regulaation vaikutukset lentoaseman ja yhteistoimintaviranomaisten toimintaan EASA regulaation vaikutukset lentoaseman ja yhteistoimintaviranomaisten toimintaan Heikki Silpola ylitarkastaja Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Trafin tehtävät liikenneturvallisuus ja ympäristö kaikessa

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitos

Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Apuamme tarvitaan erilaisissa palo-, pelastus-, vahingontorjunta- ja sairaankuljetustehtävissä keskimäärin

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto 4.5.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto 4.5.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto 4.5.2016 Muistio VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtioneuvoston asetuksella

Lisätiedot

Onnettomuustutkinta turvallisuuden kehittäjänä

Onnettomuustutkinta turvallisuuden kehittäjänä ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND Sörnäisten rantatie 33 C, 00580 Helsinki, Finland www.onnettomuustutkinta.fi Onnettomuustutkinta turvallisuuden

Lisätiedot

Ilmailulakiuudistus: HE 79/2014 vp.

Ilmailulakiuudistus: HE 79/2014 vp. Ilmailulakiuudistus: HE 79/2014 vp. Tietoa ilmailun sidosryhmille 9.10.2014 Susanna Metsälampi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutostarpeista Ilmailulakia lähdettiin uudistamaan, koska EU-säädökset

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö. Lausuntopyyntö LVM 2152/03/2012. Sisäministeriö lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi ilmailulaiksi

Liikenne- ja viestintäministeriö. Lausuntopyyntö LVM 2152/03/2012. Sisäministeriö lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi ilmailulaiksi Lausunto id1103901 1 (6) 00.03.01 SMDno/2014/483 Liikenne- ja viestintäministeriö Lausuntopyyntö LVM 2152/03/2012 Sisäministeriö lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi ilmailulaiksi Yleistä

Lisätiedot

MERIPELASTUS SUOMEN MERIPELASTUSTOIMEN VASTUUALUEELLA SODAN AIKANA

MERIPELASTUS SUOMEN MERIPELASTUSTOIMEN VASTUUALUEELLA SODAN AIKANA MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU MERIPELASTUS SUOMEN MERIPELASTUSTOIMEN VASTUUALUEELLA SODAN AIKANA Tutkielma Kapteeniluutnantti Mika Suutarinen Esiupseerikurssi 67 Rajavartiolinja Huhtikuu 2015 Kurssi Esiupseerikurssi

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajankohtaista tuulivoimasta yksikönpäällikkö Juha Nurmi 2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. 1 Sisältö Tuulivoimalat, ilmailulaki laki ja lentoestelupa Tuulivoimaloiden rakentaminen ja korkeustarpeet

Lisätiedot

Puolustusvoimat, Sisäministeriö - Suomen ilmailuliitto. ilmatilatyöryhmä

Puolustusvoimat, Sisäministeriö - Suomen ilmailuliitto. ilmatilatyöryhmä Kohta Kommentti Lausunnon antaja Ilmavoimien esikunta on laatinut Puolustusvoimien lausunnon TraFin lausuntopyyntöön Määräysluonnoksesta OPS M1-28, Vaara-alueet. Lausunto on koordinoitu Sotilasilmailun

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 210/2011 Laki. lentoasemaverkosta ja -maksuista. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 210/2011 Laki. lentoasemaverkosta ja -maksuista. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2011 210/2011 Laki lentoasemaverkosta ja -maksuista Annettu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

SUOMEN MERIPELASTUSJÄRJESTELMÄ - Vapaaehtoiset osana meripelastustoimen valmiutta. Rajavartiolaitoksen esikunta Sisäministeriö

SUOMEN MERIPELASTUSJÄRJESTELMÄ - Vapaaehtoiset osana meripelastustoimen valmiutta. Rajavartiolaitoksen esikunta Sisäministeriö SUOMEN MERIPELASTUSJÄRJESTELMÄ - Vapaaehtoiset osana meripelastustoimen valmiutta Rajavartiolaitoksen esikunta Sisäministeriö Visio Visio (ote): Suomessa on Euroopan turvallisimmat merialueet Rajavartiolaitos

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

3.4.2 Etsintä- ja pelastustoimien käynnistäminen

3.4.2 Etsintä- ja pelastustoimien käynnistäminen 23 tioston esikunnan valmiuspäivystyksellä. Tarvittaessa koko esikunnan avainhenkilöstö on nopeasti käskettävissä meripelastuksen tehtäviin. Meripelastusjohtajan tehtävät voivat meripelastuksen vaaratilanteen

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla

Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla Tutkintaselostus D4/2007L Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla 3.2.2007 OH-U454 Ikarus C42B Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan

Lisätiedot

Kansallisen ilma-aluksen miehitys

Kansallisen ilma-aluksen miehitys luonno Ilmailumääräys 1 (9) Antopäivä: 11.4.2013 Voimaantulopäivä: 12.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Sisällysluettelo 1 Lentopaikkojen pidon valvonta... 1 2 Lennonvarmistusorganisaatioiden valvonta... 1 3 Siviili-ilmailun turvaamispalveluorganisaatioiden valvonta... 2

Lisätiedot

Robinson R-44 -helikopterin pakkolasku Valkealassa 3.9.2007

Robinson R-44 -helikopterin pakkolasku Valkealassa 3.9.2007 Tutkintaselostus D15/2007L Robinson R-44 -helikopterin pakkolasku Valkealassa 3.9.2007 ES-HRW ROBINSON R-44 Astro Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan

Lisätiedot

Kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvät lainsäädännön tarkistustarpeet. Helsinki Tapio Puurunen. SM:n hallinnonalalla

Kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvät lainsäädännön tarkistustarpeet. Helsinki Tapio Puurunen. SM:n hallinnonalalla Kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvät lainsäädännön tarkistustarpeet Helsinki 21.4.2016 Tapio Puurunen SM:n hallinnonalalla Yleistä Sisäministeriö on tarkistanut oman hallinnonalansa

Lisätiedot

Ultrakevyen lentokoneen lento-onnettomuus Orivedellä 8.5.2013

Ultrakevyen lentokoneen lento-onnettomuus Orivedellä 8.5.2013 Raportti alustavasta tutkinnasta L2013-E1 Ultrakevyen lentokoneen lento-onnettomuus Orivedellä 8.5.2013 OH-U275 Rans Coyote II ES Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (ICAO:n Annex

Lisätiedot

Palopupu ja uusi * pelastuslaki

Palopupu ja uusi * pelastuslaki Palopupu ja uusi * pelastuslaki Väritettävä pupuhahmo päiväkoti- ikäisille isille Lain tavoite, soveltamisala ja yleiset velvollisuudet tiedoksi jokaiselle, mutta erityisesti pienten lasten vanhemmille

Lisätiedot

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. HE 321/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja

Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja TURVALLISUUTTA KOSKEVA VUOSIKATSAUS 13 Tiivistelmä Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja Katsauksen sisältämät tiedot ovat

Lisätiedot

Pelastustoiminnan käsitteitä

Pelastustoiminnan käsitteitä 22.4.2013 Pelastustoiminnan käsitteitä Pelastustoiminnan käsitteiden hyväksyminen Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto asetti keväällä 2012 työryhmän, johon kuuluivat Mika Haverinen, Matti Honkanen ja

Lisätiedot

02.08.2010 KUMOTTU MIL AGA -SOTILASILMAILUMÄÄRÄYKSISSÄ KÄYTETTYJEN KÄSITTEIDEN MÄÄRITELMIÄ (MIL AGA M3-1)

02.08.2010 KUMOTTU MIL AGA -SOTILASILMAILUMÄÄRÄYKSISSÄ KÄYTETTYJEN KÄSITTEIDEN MÄÄRITELMIÄ (MIL AGA M3-1) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-009 02.08.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 MIL

Lisätiedot

Lentotoiminta-asetusta täydentävät kansalliset määräykset

Lentotoiminta-asetusta täydentävät kansalliset määräykset Perustelumuistio 1(5) 20.8.2016 Lentotoiminta-asetusta täydentävät kansalliset määräykset Määräyksen tausta ja säädösperusta Lentotoiminta-asetusta (komission asetus (EU) N:o 965/2012 lentotoimintaan liittyvistä

Lisätiedot

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Hallitus 7.4.2014, OHEISMATERIAALI 7 JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Pääsääntöisesti kunnan tulee hoitaessaan tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla antaa tehtävä

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri. Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009

Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri. Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009 Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009 Ilmailun turvallisuus Ilmailu on perusluonteeltaan riskialtista toimintaa Turvallisuuden parantaminen ja ylläpitäminen

Lisätiedot

ILMARI. Ilmatilan kokonaisuudistus Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

ILMARI. Ilmatilan kokonaisuudistus Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. ILMARI Ilmatilan kokonaisuudistus 9.10.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. ILMARI - Taustaa Projekti käynnistettiin Trafi-joryssä 9.8.2013 Projektin tarkoituksena oli ja on tunnistaa ja toteuttaa

Lisätiedot

Vapepa eli vapaaehtoinen Pelastuspalvelu

Vapepa eli vapaaehtoinen Pelastuspalvelu Vapepa eli vapaaehtoinen Pelastuspalvelu 27.4.2011 1 Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Suomen Punaisen Ristin koordinoimaa toimintaa mukana 48 järjestöä ja yli 20 000 vapaaehtoista tukiorganisaatio kaikille

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

Rajavartiolaitoksen ilmailu GEN M1-12

Rajavartiolaitoksen ilmailu GEN M1-12 Perustelumuistio 1(5) 23.5.2016 Rajavartiolaitoksen ilmailu GEN M1-12 Määräyksen tausta ja säädösperusta Rajavartiolaitoksen ilmailua koskeva määräys annetaan ilmailulain (864/2014) 8, 33 ja 57 :n perusteella.

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset 1 (7) Antopäivä: 14.11.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 29.11.2013 Voimassa: Toistaiseksi Ilmailulain (1194/2009) 45, 78, 119 ja 120, sellaisena kuin 45, 119 ja 120 on muutettu lailla ilmailulain

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK Viranomaiset kriisissä -seminaari 1.9.2016 Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen Pelastustoiminnan

Lisätiedot

Ilmailulaki ja EU:n yhteisten lentosääntöjen tuomat säädösja määräysmuutokset

Ilmailulaki ja EU:n yhteisten lentosääntöjen tuomat säädösja määräysmuutokset Ilmailulaki ja EU:n yhteisten lentosääntöjen tuomat säädösja määräysmuutokset Rovaniemi 14.3.2015 Päivi Metsävainio Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki 864/2014 Ilmailulain uudistuksen

Lisätiedot

Turvallisuustutkinnan havainnot ja suositukset

Turvallisuustutkinnan havainnot ja suositukset www.turvallisuustutkinta.fi SPPL, Kouvola 30.10.2014 Turvallisuustutkinnan havainnot ja suositukset Onnettomuuksien tutkinnan tarkoitus Tutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

Seuraavaa etuoikeusjärjestystä noudatetaan eri ilmatilarakenteiden ja ilmaliikenteen välillä:

Seuraavaa etuoikeusjärjestystä noudatetaan eri ilmatilarakenteiden ja ilmaliikenteen välillä: ILMATILANKÄYTÖN ETUOIKEUSJÄRJESTYS Etuoikeusjärjestys perustuu FUA-konseptin mukaan esitaktisella tasolla suoritettuihin ennakkoilmoitusmenettelytoimenpiteisiin. Ennakkoilmoituksia voivat jättää AMC:lle

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUKSESTA

AJANKOHTAISTA ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUKSESTA AJANKOHTAISTA ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUKSESTA Johtava tutkija Ismo Aaltonen AGENDA EU-asetus ja turvallisuustutkintalaki Tutkinnan vaiheita Tapahtumia 2010-11 Sään selvittäminen Tiedottaminen onnettomuustilanteessa

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Laskuvarjohyppylennot www.ilmailu.fi Normihierarkia Lakien ja määräysten keskinäinen suhde Jos ei ristiriitaa määräys, normi tai päätös on yhtä sitova kuin laki 15.2.2013

Lisätiedot

LENTOASEMAN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

LENTOASEMAN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN Antopäivä: 3.6.202 Voimaantulopäivä: 5.6.203 Voimassa: toistaiseksi Määräys (0) Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (94/2009) 9 luvun nojalla. Se perustuu kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

VIESTINTÄ MERELLISESSÄ MONIALAISESSA SUURONNETTOMUUDESSA Meripelastustoiminnan erityispiirteet

VIESTINTÄ MERELLISESSÄ MONIALAISESSA SUURONNETTOMUUDESSA Meripelastustoiminnan erityispiirteet Versio 22.2.2017 1(11) VIESTINTÄ MERELLISESSÄ MONIALAISESSA SUURONNETTOMUUDESSA 1. Viestinnälliset erityisvaatimukset 1.1. Meripelastustoiminnan erityispiirteet Suomessa Rajavartiolaitos on johtava meripelastusviranomainen,

Lisätiedot

Ilmailulainsäädännön kokonaisuudistuksen vaikutus ja uusi viranomainen

Ilmailulainsäädännön kokonaisuudistuksen vaikutus ja uusi viranomainen Päiväys/Datum/Date 6.7.2011 Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref TRAFI/4841/03.04.00/2011 Perustelumuistio Asia Ärende Subject ILMAILUMÄÄRÄYKSEN OPS M2-9 LIITIMET MUUTOS 1. Määräysmuutosten perustelu ja

Lisätiedot

JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA

JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA PELASTUSTOIMEN JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA chemical (kemiallinen), b iological (biologinen), radiological (säteily), nuclear (ydin) j a explosives( räjähteet) MIKKELI 10.9.2013

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], komission asetuksesta, jolla muutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla

Lisätiedot

Siviili-ilmailun onnettomuusja vaaratilannetutkinta

Siviili-ilmailun onnettomuusja vaaratilannetutkinta ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND Siviili-ilmailun onnettomuusja vaaratilannetutkinta Sörnäisten rantatie 33 C, 00580 Helsinki, Finland

Lisätiedot

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on Sisäasiainministeriön toimintaohjelma kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi 23.9.2013 Pelastuslaki (379/2011) Tehtävät/velvoitteet Tehtävän poistaminen ei ole mahdollista perustelut Tehtävä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu 3.-4.3.2012 Onko ilma-alus ELA1 vai Liite II ilma-alus? Huom: ELA1 ilma-alus on aina EASA ilma-alus 2 ELA1-ilma-alus tarkoittaa seuraavia eurooppalaisia

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Ismo Aaltonen. www.onnettomuustutkinta.fi

Ismo Aaltonen. www.onnettomuustutkinta.fi ILMAILUN TURVALLISUUSTUTKINTA Johtava tutkija Ismo Aaltonen www.onnettomuustutkinta.fi Yleistä Turvallisuustutkinnan ainoa tavoite olisi oltava a tulevien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen,

Lisätiedot

Suomen Lentopelastusseura SLPS ry

Suomen Lentopelastusseura SLPS ry Suomen Lentopelastusseura SLPS ry MIKÄ - MITÄ Suomen Lentopelastusseura SLPS ry on vuonna 2006 perustettu valtakunnallinen, viranomaisten avuksi luotu vapaaehtoislentotoiminnan kattojärjestö SLPS on yksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

ONNETTOMUUKSIEN UHKA-ARVIO SUOMENLAHDEN MERIPELASTUSLOHKOLLA LIITE 6 6.12.2013 1 (2) Onnettomuuksien uhka-arvio Suomenlahden meripelastuslohkolla

ONNETTOMUUKSIEN UHKA-ARVIO SUOMENLAHDEN MERIPELASTUSLOHKOLLA LIITE 6 6.12.2013 1 (2) Onnettomuuksien uhka-arvio Suomenlahden meripelastuslohkolla 1 (2) Onnettomuuksien uhka-arvio Suomenlahden meripelastuslohkolla Yleisellä tasolla uhka-arviota on käsitelty Monialaisiin Merionnettomuuksiin Varautumisen yhteistoimintasuunnitelmassa. Suomenlahden meripelastuslohkolla

Lisätiedot

Trafin julkaisuja Kansallinen ilmatilapolitiikka

Trafin julkaisuja Kansallinen ilmatilapolitiikka Kansallinen ilmatilapolitiikka Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications 4/2016 1 Tausta Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen mukaan sopimusvaltiot tunnustavat, että jokaisella

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ilmailulaki. Samanniminen

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi, mika.mannervesi@salo.fi, p. 02 778 5001

Valmistelija: kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi, mika.mannervesi@salo.fi, p. 02 778 5001 Kaupunkisuunnittelulautakunta 104 24.06.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 189 11.11.2014 Kaupunginhallitus 479 17.11.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 206 09.12.2014 Kaupunginhallitus 32 02.02.2015 Liikennepalveluasiantuntijan

Lisätiedot

Uutisia säädösrintamalta

Uutisia säädösrintamalta Uutisia säädösrintamalta Suomen ilmailuliiton Avainhenkilöpäivät 25.10.2014 Susanna Metsälampi, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Uutisia säädösrintamalta Mistä tietoa? Viranomaisen prioriteeteista

Lisätiedot

Purjelentäjän lupakirja GPL

Purjelentäjän lupakirja GPL Purjelentäjän lupakirja GPL Teoriakoulutus Osa 1: Ilmailun säädökset V0.1 Yleistä - Osa 1: Ilmailun säädökset 6 tuntia Tämä koulutusmateriaali pohjautuu Suomen Ilmailuliiton teoriakoulutusohjelmaan purjelentäjän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

RPAS Finland ry. - toimialayhdistys verkostoijana, vaikuttajana, kansainvälistäjänä ja uusien palvelujen kehittäjänä

RPAS Finland ry. - toimialayhdistys verkostoijana, vaikuttajana, kansainvälistäjänä ja uusien palvelujen kehittäjänä RPAS Finland ry - toimialayhdistys verkostoijana, vaikuttajana, kansainvälistäjänä ja uusien palvelujen kehittäjänä Juhani Kangasniemi toiminnanjohtaja RPAS Finland ry. Miehittämättömän ilmailun toimialayhdistys:

Lisätiedot

Rullaavan ilma-aluksen eksyminen Helsinki-Vantaan lentoaseman liikennealueella

Rullaavan ilma-aluksen eksyminen Helsinki-Vantaan lentoaseman liikennealueella Tutkintaselostus D3/2007L Rullaavan ilma-aluksen eksyminen Helsinki-Vantaan lentoaseman liikennealueella 24.1.2007 MTL589 Antonov Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13)

Lisätiedot

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Perustelumuistio 1(5) 27.2.2015 Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Määräyksen tausta ja säädösperusta Voimassa oleva määräys vuokraveneiden laitteista ja varusteista (Trafi) on vuonna 2010 antanut aluksen

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

Meriliikennestrategian mukainen JRCC-selvitys. SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 33/2016 Sisäinen turvallisuus

Meriliikennestrategian mukainen JRCC-selvitys. SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 33/2016 Sisäinen turvallisuus Meriliikennestrategian 2014 2022 mukainen JRCC-selvitys SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 33/2016 Sisäinen turvallisuus Sisäministeriön julkaisu 33/2016 Meriliikennestrategian 2014 2022 mukainen JRCC-selvitys

Lisätiedot

Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien

Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä Johtava asiantuntija Aleksi Uttula Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Käsiteltävät asiat HE 99/2014 Hallituksen

Lisätiedot

10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa. Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos

10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa. Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos 10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos Kuntien valmiussuunnittelun ja toiminnan tukeminen Etelä-Savon valmius ja turvallisuustyöryhmä

Lisätiedot

SARC projekti Aloitusseminaari

SARC projekti Aloitusseminaari SARC projekti Aloitusseminaari 24.10.2016 Arktiset muutosvoimat 24.10.2016 (lähde: http://www.arcticinfo.eu/en/sada/maps-graphs) 2 Olosuhteet & uhat Pelastustoimintakyky / ainutlaatuisen ympäristön suojelu

Lisätiedot

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde ENSIHUOLTOSOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen kohde Kuntien viranomaisten kokonaisvastuulla olevien ensihuoltotehtävien, kuten majoituksen, ruokahuollon, vaatteiden ja muiden varusteiden sekä psykososiaalisen

Lisätiedot

1. lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ), annettu postin kuljetettavaksi..

1. lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ), annettu postin kuljetettavaksi.. Ote pöytäkirjasta Sivu 1 Vastaanottaja: Liikenne- ja viestintäministeriö Oheinen päätös tiedoksenne. Pöytäkirjanotteen lähettää ja oikeaksi todistaa 18.6.2015 Päivi Kimpimäki hallintosihteeri Tämä pöytäkirjanote

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Ilmasta käsin. kadonneen jäljillä

Ilmasta käsin. kadonneen jäljillä Ilmasta käsin kadonneen jäljillä Vapaaehtoinen SAR-etsintälentotoiminta on tehokas ja helposti saatava apu Suomen viranomaisille. Aina kadonneita ei etsintälennoilla löydy, mutta myös nollatuloksesta on

Lisätiedot