11 Aluehallintovirasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11 Aluehallintovirasto"

Transkriptio

1 11 Aluehallintovirasto Ympäristöluvat YMPJAOSTö J 1 I I E 3 LUPAPÄÄTÖS Nro Dnro PSAVI/ /2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely ja hyödyntäminen, Kemi LUVAN HAKIJA Kemin Eko-Romu Oy Ajoksentie Kemi Kemin kaupunki Ympäristönsuojeluviranomainen Valtakatu KEMI

2 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAN VIREILLETULO...4 TOIMINTA JA SEN SIJAINTI...4 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE...4 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA...4 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE...4 TOIMINTA...5 Yleiskuvaus toiminnasta...5 Prosessikuvaukset ja jätejakeet...6 Vastaanotto ja lajittelu...6 Varastointi...6 Romuajoneuvojen vastaanotto, kuivaus ja välivarastointi...6 Sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotto ja käsittely...6 Romun leikkaus...6 Metallipitoisen materiaalin ja puun murskaus...7 Vaarallisten jätteiden käsittely...7 Toiminnassa käytettävät raaka - ja polttoaineet ja niiden varastointi sekä työkoneetja energian käyttö7 Liikennejärjestelyt...8 Toiminnan lopettaminen...8 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)...8 LAITOSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ...8 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN...8 TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU...9 POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN...9 SELVITYS HAKIJAN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVASTA ALAN ASIANTUNTEMUKSESTA...9 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY...10 Lupahakemuksen täydennykset...10 Lupahakemuksesta tiedottaminen...10 Lausunnot...10 Muistutukset ja mielipiteet...12 Hakijan kuuleminen ja vastine...12 Lupatarkastus...12 A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N RATKAISU...12 Y M PÄR I STÖ L U PA RAT KA I S U...12 LU PAMÄÄRÄYKS ET...12 Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi...12 Toiminnan sijoittaminen ja toimintaa koskevat yleiset lupamääräykset...12 Toiminnassa vastaanotettavat jätteet...14 Varastointi- ja käsittelypaikat...15 Romuajoneuvojen esikäsittely ja varastointi...16 Sähkö-ja elektroniikkaromun vastaanottoja käsittely...16 Toiminnassa syntyvien jätteiden käsittely ja varastointi...16 Polttonesteiden ja kemikaalien varastointi...17 Melu...17 Pöly...18 Talousjätevesien käsittely...18 Paras käyttökelpoinen tekniikka...18 Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet...18 Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen...18 Tarkkailu- ja raportointimääräykset...18 Vakuus...20 RATKAISUN PERUSTELUT...20 Ympäristöluvan harkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset...20 Lupamääräysten perustelut Toiminnan sijoittaminen ja toimintaa koskevat yleiset lupamääräykset...21 Toiminnassa vastaanotettavat jätteet...22 Varastointi- ja käsittelypaikat...22

3 Romuajoneuvojen esikäsittely ja varastointi...23 Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun vastaanotto ja käsittely...23 Toiminnassa syntyvien jätteiden käsittely ja varastointi...24 Polttoaineiden varastointi...24 Melu...24 Pöly...24 Talousjätevesien käsittely...24 Paras käyttökelpoinen tekniikka...25 Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen...25 Tarkkailu- ja raportointimääräykset...25 Vakuuden perustelut...26 VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN...26 LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN...27 Päätöksen voimassaolo Lupamääräysten tarkistaminen Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen...27 PAATOKSEN TAYTANTÖÖNPANO...27 Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus...27 SOVELLETUT SAANNÖKSET...27 KASITTELYMAKSU Ratkaisu...28 Perustelut...28 Oikeusohjeet...28 MUUTOKSENHAKU

4 4 ASIAN VIREILLET ULO Kemin Eko-Romu Oy:n jätteidenkäsittelytoimintoja koskeva lupahakemus on tullut vireille Lapin ympäristökeskukseen Asia on siirretty Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon Kyseessä on olemassa oleva toiminta. TOIM INTA JA SEN SIJAINTI Jätteiden käsittelylaitos sijaitsee Kemin kaupungin Ajoksessa, noin 7 km kaupungin keskustasta lounaaseen, osoitteessa Ajoksentie 623, Kemi. Toiminta käsittää romuajoneuvojen, metallin, paperin, pahvin, muovin ja puun kierrätykseen perustuvaa hyödyntämistä kuten keräystä, lajittelua, käsittelyä ja välitystä. LUVAN HAKEM ISEN PERUST E Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin 4) kohdan ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 13 f) kohdan perusteella. LUPAVIRANOM AISEN T O IMIVALT A Ympäristöluvan ratkaisee ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 13 f) kohdan perusteella aluehallintovirasto, kun laitoksessa hyödynnetään tai käsitellään muualla kuin siellä syntyneitä ongelmajätteitä. Lisäksi aluehallintovirasto ratkaisee ympäristöluvan, jos on kyseessä jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai käsittely, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä vähintään t vuodessa. TOIM INT AA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOIT UST ILANNE Toiminnalla on Kemin kaupungin myöntämä ympäristölupa. Lapin ympäristökeskus on hyväksynyt toiminnan jätetiedostoon Kiinteistö sijaitsee asemakaavaan (Kemin kaupunginvaltuusto hyväksynyt ) merkityllä Ajoksen teollisuusalueella teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella.

5 5 TOIMINTA Yl ei skuvaus toiminnasta Toiminta on aloitettu vuonna Kiinteistöllä sijaitsee teollisuushalli, jossa ajoneuvot käsitellään leikkaamalla ja murskaamalla metalliosien hyödyntämiseksi. Ajoneuvoista peräisin olevat nestemäiset jätteet otetaan talteen mahdollisimman puhtaina, jolloin ne voidaan myydä ongelmajätteiden käsittelylaitokselle. Ajoneuvojen akut otetaan talteen ja toimitetaan kierrätykseen. Autojen metalliosat leikataan ja murskataan hallin sisätiloissa. Käsitellyt ajoneuvot varastoidaan ulkona sijaitsevalla varastoalueella ennen niiden toimittamista jatkokäsittelyyn. Alueella vastaanotetaan, varastoidaan ja käsitellään ajoneuvojen lisäksi myös muuta metallia, paperia, pahvia, muovia ja puuta ennen jatkokäsittelyä tai käsittelyyn toimittamista. Vastaan otettavien jätteiden määrät vaihtelevat ja ovat vuositasolla arvioiden mukaan seuraavat: Jätelaji Määrä (t/v) Suurin kertavarasto (t) Romuajoneuvot Metalli käsitelty Puujäte Muovi Paperi Pahvi Akut ja paristot öljyt 10m 10m Renkaat SE-romu käsittelemätön Toiminnasta syntyy kaatopaikalle toimitettavaa jätettä arviolta t/v. Jätteet toimitetaan Perämeren Jätehuolto Oy:n jätekeskus Jäkälään Tornioon. Metalliromu menee 90 % Outokummun terästehtaalle. Hakemuksen mukaan jätepuu toimitetaan Tornion Voiman voimalaitokselle. Polttokelpoinen jäte on varastoitu odottamaan hyötykäyttöä.

6 6 Prosessikuvaukset ja jätejakeet Vastaanotto ja lajittelu Laitoksen vastaanottoalueella jätekuormat tarkistetaan ja puretaan sekä tehdään laaduntarkastus. Osa kuormista punnitaan. Toiminnanharjoittaja hakee osan paikalla käsiteltävistä jätteistä itse omalla kuljetuskalustolla. Kuormien vastaanoton yhteydessä tarkistetaan siirtoasiakirjat ja kirjataan jätteen laatu muuta kirjanpitoa varten. Vastaanotetut jätteet ohjataan käsittelyyn tai varastopaikkaan. Varastointi Kierrätysmateriaalit varastoidaan pääasiassa piha-alueella, mutta esimerkiksi arvokkaammat metallierät varastoidaan lukittavassa hallissa. Kierrätysmateriaalien varastointi on suunnitelmallista ja tavoitteena on pitää materiaalit hallitusti erillään. Laitosalueella on omat varastoalueet raakaaineille ja tuotteille tulevaisuudessa. Hyödynnettäviä jätejakeita varastoidaan alueella niin kauan, kunnes varastoerät on taloudellista toimittaa eteenpäin. Pitkiä varastointiaikoja vältetään ja tavoitteena on materiaalin mahdollisimman nopea kierto. Romuajoneuvojen vastaanotto, kuivaus ja välivarastointi Yhtiö ottaa vastaan romuajoneuvoja vaihtolavalle tai suoraan hallitiloihin. Vastaanotetut ajoneuvot tarkastetaan ja autoista laaditaan romutustodistus. Romuajoneuvoja esikäsitellään vuosittain enimmillään kpl. Esikäsittelyssä ajoneuvoista poistetaan tarvittaessa kaikki vaaralliseksi jätteiksi luokiteltu materiaali. Esikäsittely tapahtuu laitosalueella, sisätiloissa. Sisätiloissa mahdollisesti syntyvä öljy johdetaan 1 m3 umpisäiliöön. Esikäsittelyn jälkeen ajoneuvot painetaan kasaan esim. kaivinkoneella ja siirretään vaihtolavalle odottamaan toimittamista eteenpäin. Esikäsiteltyjä ajoneuvoja varastoidaan keskimäärin 50 kpl ja enimmillään 100 kpl. Sähkö- j a elektroniikkarom un vastaanotto j a käsittely Laitokselle otetaan vuosittain vastaan noin 50 t sähkö- ja elektroniikkaromua (SE-romua) asuinkiinteistöiltä, yrityksiltä ja laitoksilta. Laitokselle vastaanotettu SE-romu lajitellaan ja varastoidaan metallikonteissa jatkokuljetusta varten. SE-romua välivarastoidaan enimmillään 10 t. SE-romusta voidaan tarvittaessa purkaa hyötykäyttöön kelpaavat materiaalit kuten piirilevyt ja vaaralliset jätteet sekä akut ja paristot. Laitteiden mahdollinen purkutoiminta tapahtuu sisätiloissa, jossa ei ole viemäriyhteyttä. Laitteista puretut vaaralliset jätteet ja muut materiaalit toimitetaan luvanvaraiseen laitokseen käsiteltäväksi ja hyödynnettäväksi. Rom un leikkaus Metalliromu lajitellaan ja leikataan määrämittoihin mekaanisti tai polttoleikkaamalla. Metallisena leikkurina laitoksella käytetään kaivinkoneeseen asetettavaa leikkuria tai kiinteää leikkuria. Metallin leikkaus tehdään hydraulisesti liikkuvan terän avulla teräslevyä vasten. Leikkuri ei aiheuta merkittävää melua ja ääntä syntyy vain, kun leikattu kappale putoaa muiden metalliromujen joukkoon. Romu, jota on vaikea leikata mekaanisesti, leika-

7 taan polttoleikkaamalla. Polttoleikkaus suoritetaan hitsauslaitteilla, jossa käytetään nestemäistä happea ja propaania. 7 Metallipitoisen m ateriaalin ja puun m urskaus Metalli murskataan Bema 400 laippamurskaimella, joka toimii etumurskaimena. Murskaimen teho on 40t1h ja syöttöaukon koko 2700 x 2000 mm. Jatkomurskaus tapahtuu kuhunkin jätejakeeseen soveltuvalla murskaimella. Murskaustoiminta tapahtuu arkipäivisin klo Myös puu murskataan Bema 400 murskaimella. Vaarallisten jätteiden käsittely Laitokselle tulee vaarallisia jätteitä metalliromun mukana epäpuhtautena tai elektroniikkaromun mukana. Laitoksen omassa toiminnassa syntyy pieniä määriä vaarallisia jätteitä, kuten jäteöljyä, loistelamppuja, paristoja ja öljyistä vettä. Laitoksen kautta kulkee vaarallisia jätteitä yhteensä noin 1 t/v. Vaaralliset jätteet otetaan vastaan jätevarastossa, metallirakenteisessa kontissa. Vaaralliset jätteet pakataan ja välivarastoidaan odottamaan sopivan kuljetuserän täyttymistä. Vaaralliset jätteet varastoidaan tarkoitusta varten varatuissa astioissa ja varastopaikoissa. Vaarallisista jätteistä pidetään varastokirjanpitoa, johon merkitään vastaanotetun jätteen alkuperä, laatu, määrä, päivämäärä ja vastaavat tiedot käsittelyyn toimitetuista jätteistä. Kaikista laitoksen jätteiden kuljetuksista tehdään siirtoasiakirja. vaaralliset jätteet toimitetaan luvanvaraiseen käsittelyyn, kuten Ekokem Oy:lle. Lisäksi laitokselle otetaan vastaan lyijyakkuja ja erilaisia paristoja noin 50 t vuodessa. Akut ja paristot varastoidaan muovisissa akkulaatikoissa suojatussa katoksessa. Akut ja paristot toimitetaan käsiteltäviksi tai hyödynnettäviksi luvanvaraisiin laitoksiin. Toim innassa käytettävät raaka- j a polttoaineet j a niiden varastointi sekä työkoneet ja energian käyttö Laitoksella on käytössä neljä tela-alustalla varustettua kaivinkonetta, nokkaleikkuri, kolme pyöräkonetta, trukki, kolme kuljetusautoa, laippamurskain ja hydraulisia leikkureita. Toiminnassa ei käytetä kemikaaleja. Autojen pesemiseen käytettävät pesuaineet säilytetään hallin sisätilassa niille varatussa hyllyssä. Polttoaineiden säilyttämiseen ei ole kiinteitä säiliöitä. Autojen tankkaus tehdään lähialueella sijaitsevilla polttoaineiden jakeluasemilla. Oljyjen ja muiden ongelmajätteiksi luokiteltujen nesteiden talteenoton jälkeen jätteet säilytetään tynnyreissä tai asianmukaisissa suljetuissa astioissa niiden säilytykseen varatussa erillisessä tilassa hallin sisätiloissa. Koneitten tankkaamista varten laitosalueella on 1 m3 polttoainesäiliö. Oulun Energia toimittaa toiminnassa tarvittavan sähkön. Laitoksella pyritään toimimaan siten, että sähköä kuluu mahdollisimman vähän. Kiinteistö on liitetty kunnalliseen vesijohtoverkostoon. Jätevedet kerätään kiinteistökohtaiseen umpisäiliöön, joka tyhjennetään tarvittaessa.

8 8 Liikennejärj estelyt Kulku kiinteistöllä tapahtuu Ajoksentietä (tie nro 920 ) pitkin, josta on liittymä kiinteistölle. Kiinteistölle suuntautuva liikennemäärä on päivittäin noin 2-3 autoa. Toiminnan lopettam inen Hakija ei ole esittänyt toiminnan lopettamiseen liittyviä toimenpiteitä. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT ) Hakemuksessa on esitetty seuraavaa. Yrityksen laitekantaa uusitaan tarvittaessa ja vuosittain pyritään kehittämään toimintaa erilaisilla toimenpiteillä. LAITOSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ Toiminta ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (Ajos, , vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue) sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä idässä. Lähin suojelualue Ajoksen letto (SSO ) sijaitsee noin 700 metrin etäisyydellä koillisessa. Alue on mukana soidensuojeluohjelmassa. Lähimmät asuinkäytössä olevat rakennukset sijaitsevat noin 500 m etäisyydellä laitoksen itä/koillispuolella. Ajoksen asutusalue on noin 1,5 km:n etäisyydellä Kemin Eko-Romun laitoksesta. Meri sijaitsee pohjoisessa noin 400 m etäisyydellä laitosalueesta. YM PÄRISTÖKUORMITUS JA TOIM INNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Hakemuksen mukaan laitoksella ei ole vaikutuksia vesistöön, eikä laitoksen toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Melua aiheutuu metalliesineiden leikkaamisesta ja kuljettamisesta sekä puun murskaamisesta. Autojen leikkaaminen tapahtuu sisätiloissa teollisuushallissa. Alue on teollisuusaluetta ja arvion mukaan toiminnasta aiheutuva melutaso ei ylitä valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisia melun päivä- tai yöaikaisia ohjearvoja asuinalueilla. Alueella ei ole suoritettu melumittauksia. Alueella toimitaan valtioneuvoston asetuksen 85/2006 esitettyjen säännösten mukaisesti. Kaatopaikalle toimitetaan jätettä vuosittain tonnia. Loppusijoituspaikkana on Perämeren Jätehuolto Oy:n jätekeskus Jäkälän kaatopaikka Torniossa. Hyödynnettäväksi toimitettavat materiaalit varastoidaan kiinteistön piha-alueella, jossa suoritetaan myös niiden lajittelua ja kuormausta. Ongelmajätteet varastoidaan teollisuushallin sisätilassa asianmukaisissa ja merkityissä suljetuissa astioissa. Hyödynnettäväksi toimitettavan kierrätysmateriaalin kuljetukset niitä vastaanottaviin laitoksiin tehdään yrityksen omilla kuljetusautoilla. Kierrätysmateriaalia viedään eri puolilla Suomea oleviin laitoksiin.

9 9 TOIM INNAN JA SEN VAIKU TUST EN T ARKKAILU Toimija pitää kirjaa laitokselle vastaanotettujen romuajoneuvojen ja muiden materiaalien määrästä sekä edelleen hyötykäyttöön toimitettavien sekä kaatopaikalle toimitettavan jätemateriaalien määrästä. Kirjanpitoon merkitään myös laitoksella käsiteltävien materiaalien käsittelytapa ja jatkokäsittelyyn vietävien materiaalien toimituspaikka. Laitoksella ei ole toteutettu päästö- eikä vaikutustarkkailua. POIKKEUKSELLISET T ILANT EET JA NIIHIN VARAUT UM INEN Toiminnasta aiheutuvat ympäristöön kohdistuvat riskit liittyvät ajoneuvoista peräisin olevien nesteiden keräilyyn. Kierrätykseen tulevien romuajoneuvojen nestemäisten aineiden keräilyn varmistamiseksi on teollisuushalliin rakennettu vuoden 2009 kesällä järjestelmä, joka varmistaa nestemäisten jätteiden asianmukaisen keräilyn myös ennalta arvaamattomissa tilanteissa ja estää niiden pääsyn hallin ulkopuolelle. Käytössä olevien ajoneuvojen mahdollisten öljyvuotojen varalle on hankittu öljyn imeyttämiseen tarkoitettuja tuotteita esim. Imuhirmu-imeytysrakeet. Riskien minimoimiseksi romun käsittely toteutetaan nestetiiviillä asfaltoidulla alueella, josta hulevedet ohjataan öljynerottimeen. Päällystämättömällä kentällä varastoidaan vain ympäristölle haitattomia jätejakeita. Öljynerotuskaivon täyttymistä seurataan säännöllisesti. Hiekan- ja öljynerotuskaivon tyhjennyksistä, huolloista, korjauksista ja häiriötilanteistä pidetään ajan tasalla olevaa kirjanpitoa. Onnettomuus- ja vahinkotilanteiden torjumiseksi laitoksella on öljyntorjuntamateriaalia helposti saatavilla. Imeytykseen käytetty materiaali sijoitetaan ongelmajätteisiin. Tulipalojen varalta laitoksella on käsisammuttimia palovaarallisissa kohteissa. Murskaimessa on sammutusjärjestelmä, jossa on vesisäiliö. Ongelmajätevarasto on lukittava ja metallirunkoinen. Poikkeuksellisessa tilanteessa syntyvien öljypäästöjen varalta kiinteistöllä on öljynimeytysmateriaalia ja tulipalon varalta sammutuskalusto. SELVITYS HAKIJ AN KÄYT ETT ÄVISSÄ OLEVASTA ALAN ASIANTUNTE- MUKSESTA Toiminta on aloitettu vuonna Kemin kaupunki on myöntänyt toiminnanharjoittajalle ympäristöluvan vuonna Lisäksi toiminnanharjoittajan tiedot on merkitty Lapin ympäristökeskuksen jätetiedostoon vuonna 2003.

10 10 LUPAHAKEM UKSEN KÄSIT T ELY Lupahakem uksen täydennykset Lupahakemusta on täydennetty mm. tiedolla voimassaolevalla ympäristölupapäätöksellä, kuvauksella hyötyjätteen käsittelystä ja varastoinnista, alueella tapahtuvasta murskaustoiminnasta, romutettavien autojen määrällä, rakennepiirroksella käsittelyhallin tiivistys- ja nesteiden keräysjärjestelmästä ja esityksellä vakuuden määräksi. Hakemusta on täydennetty suunnitelmalla jätteen käsittelyn seurannasta ja tarkkailusta. Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla aluehallintovirastossa sekä Kemin kaupungissa sekä erityistiedoksiantona asianosaisille. Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Lapin elinkeino -, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueelta sekä kalatalousviranomaiselta, Kemin kaupungilta, Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lausunnot 1) Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat-vastuualue Laitosalueella sijaitsee toimistorakennus ja yksi teollisuushalli, joka toimii lähinnä varastona sekä kunnostettu varastohalli, jossa käsitellään ajoneuvot ennen niiden viemistä varastoalueelle. Halliin on rakennettu nestetiivis betonisäiliö lattiatason alapuolelle, johon mahdollisesti lattialle valuvat nesteet kulkeutuvat. Hallin lattian kallistukset on suunnattu kohti säiliötä. Ajoneuvoista peräisin olevat nestemäiset jätteet otetaan talteen mahdollisimman puhtaina, jolloin ne voidaan myydä ongelmajätteiden käsittelylaitokselle. Ajoneuvojen akut otetaan talteen ja toimitetaan kierrätykseen. Ulkotilassa sijaitsevalle varastoalueelle on sijoitettu metalliromua, paperia, pahvia, muovia ja puuta, joita lajitellaan ja tarvittaessa paalataan tai murskataan ennen jatkokäsittelyyn toimittamista. Lisäksi toiminnassa syntyy kaatopaikalle toimitettavaa jätettä, joka viedään Perämeren Jätehuolto Oy:n Jätekeskus Jäkälään Tornioon. Lapin ELY-keskuksella ai ole huomautettavaa esitettyyn ympäristölupahakemukseen. 2) Kemin kaupunki ja Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Kemin kaupunki ja Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ovat antaneet samansisältöiset lausunnot. Eko-Romu Oy:n toiminta hyödyntää ja käsitellä erilaisia jätteitä, mm. metalli, paperi, pahvi, muovi, ja puu, toteuttaa valtakunnallisia ja varsinkin alueellisia tavoitteita hyödyntää jätteitä materiaalina ja energiana, sillä hakemuksen mukaan metalliromu menee melkein kokonaan (n. 90 %) Outokumpu Oy:n Tornion tehtaalle ja energiapuu tehdasalueella sijaitsevalle lämpölaitokselle. Kemin Eko-Romu Oy on valtuutettu romun ja romuajoneuvojen vastaanottopiste, jolla on yhteistyösopimukset mm. Suomen Autokierrätyksen ja Kuusakoski Oy:n kanssa.

11 Toiminnan sijoittuminen Kemin Ajokseen on loogisesti varsin hyvässä paikassa, sillä se mahdollistaa jätemateriaalin kuljetuksen hyödynnettäväksi maanteitse ja tarvittaessa jopa rautateitse ja merikuljetuksena. Alueella on varastoituna varsin suuret määrät metalliromua, mutta myös puutavaraa. Suuret, käsittelyä odottavat jätemäärät johtuvat oletettavasti siitä, että laitokselle tulevan jätteen määrä on vuositasolla suurempi kuin hyötykäyttöön toimitettavan jätteen määrä. Taloudellisesta taantumasta johtuen metalliromun toimittaminen hyötykäyttöön jatkojalostusta varten on ollut viime vuosina vaikeaa. Taloudellisen tilanteen elpyessä on odotettavissa, että metalliromun kysyntä lisääntyy ja toimintaedellytykset alalla paranevat. Ympäristöluvan lupamääräyksillä tulisi voida rajoittaa alueen kerätyn romun ja muun hyötykäyttöön tarkoitetun materiaalin hallitsematonta kasvua. laitoksen tulee olla materiaalia hyödyntävä ja hyötykäyttöön edelleen toimittava laitos, ei jätteen pysyvä varastointipaikka, jonka varastossa oleva jätemäärä koko ajan kasvaa. Tämän johdosta lupamääräyksillä tulisi olla enimmäismäärät kertavarastossa olevalle jätteen määrälle. Metalliromun ja muun jätteen varastointi tapahtuu laitosalueella pääasiallisesti ulkotiloissa, pinnoittamattomalla piha-alueella. Tähän varastointiin liittyy maan likaantumis- ja pilaantumismahdollisuus. Toiminnanharjoittajan ajatuksia ulkovarastoalueiden pinnoittamisesta voidaan pitää hyvänä, joskaan aikataulutusta pinnoittamiselle ei ole esitetty. Jotta varastointitoiminnan aiheuttamaa maaperän likaantumis- ja pilaantumisriskiä voidaan oleellisesti pienentää, tulisi ympäristölupapäätöksessä antaa määräys mihin mennessä piha-alue tulee olla kokonaisuudessaan päällystettynä nestetiiviiksi. Ympäristölupahakemuksesta puuttuu kuvaus ja suunnitelma siitä, kuinka pinta- ja sadevedet tullaan alueella käsittelemään. Ottaen huomioon toiminnan laatu ja laajuus, saattaa sade- ja hulevesissä olla liuenneena mm. raskasmetalleja sekä öljyä, joiden käsittely vaatii jonkinlaista puhdistamista. Ympäristölupapäätöksessä tulisi tämän johdosta antaa määräys varastoalueelta tulevan sade- ja huleveden käsittelystä ja puhdistamisesta, esim. öljyn- ja rasvanerottimien avulla ennen ympäristöön johtamista. Ympäristöluvassa tulisi antaa myös riittävät lupamääräykset mm. pohjaveden tarkkailusta. Hakemuksesta ei ollut löydettävässä maanvuokrasopimusta, vaikka hakemuksen kohdassa 5 mainittiin sen löytyvän liitteistä. Tältä osin ennen ympäristölupapäätöksen antamista lupaviranomaisen tulee vaatia ja liittää asiapapereihin oikeaksi todistettu jäljennös maanvuokrasopimuksesta. Toiminnanharjoittajan tulisi laatia koko laitosta koskeva turvallisuussuunnitelma. Siinä tulisi ottaa huomioon mm. tulipalosta ja muista mahdollisista onnettomuustilanteista aiheutuvat ympäristövahingot, niiden ehkäisy ja jälkihoito sekä hälytys- ja tiedottamisstrategia. Tämä on perusteltua jos sillä, että rajanaapurina toimii puunkäsittelyä harjoittava yritys. Toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen toiminnanharjoittajan esitys oida vastaavalle toimialalle jo annettujen lupapäätösten vakuus ja mitoittaa hakemuksen vakuusmaksu suhteessa muihin toimialan vastaaviin päätöksiin. 11

12 Toiminnassa syntyvä sekalainen yhdyskuntajäte ja muu hyödynnettäväksi kelpaamaton jäte tulee toimittaa säännöllisesti luvan omaavalle vastaanottajalle huomioiden Perämeren Jätelautakunnan kulloinkin voimassa olevat yleiset jätehuoltomääräykset. Alueella on voimassa oleva lainvoimainen yleiskaava ja lainvoimainen asemakaava. Yleiskaavassa alue on merkinnällä T eli teollisuus- ja varastoalue. Asemakaavassa alue on merkinnällä T eli teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Ympäristölupahakemuksessa esitetty toiminta on kaavan mukaista, joten asemakaavoitus puoltaa luvan myöntämistä. 12 Muistutukset ja m ielipiteet Hakemuksesta ei ole annettu muistutuksia tai mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakija ei antanut vastinetta lausunnoista. Lupatarkastus Aluehallintovirasto on suorittanut asiassa tarkastuksen, josta laadittu pöytäkirja on liitetty asiakirjoihin. A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U YM PÄRIST ÖLUPARAT KAISU Aluehallintovirasto myöntää Kemin Eko-Romu Oy:lle ympäristöluvan jätteiden käsittelylaitoksen toimintaan Kemin kaupungin Ajoksessa. Toiminnassa on noudatettava tässä päätöksessä annettuja lupamääräyksiä. LU P A M Ä Ä RÄ Y K S E T Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Toiminnan sij oittam inen j a toim intaa koskevat yleiset lupamääräykset 1. Jätteenkäsittelytoiminnot saa sijoittaa Kemin kaupungin Ajoksessa olevalle teollisuus - ja varastorakennusten korttelialueelle, liitteessä 2 osoitetuilla alueille Aja B. Luvan saajan on viipymättä siirrettävä tämän päätöksen mukaisille varastointialueille kaikki jätteet, jotka ovat varastoituna vuokrasopimuksen tai omistusoikeuden kautta luvan saajan hallinnassa olevien maa-

13 13 merkin- alueiden ulkopuolella tai voimassa olevassa asemakaavassa nällä T olevan alueen ulkopuolelle katu- tai liikennöintialueella. 2. Laitosalueen tonttiliittymä on varustettava lukittavalla portilla, ja koko toiminta-alue on aidattava Kemin kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla viimeistään 12 kuukauden kuluessa tämän päätöksen saatua lainvoiman. Aitaus ja portti on pidettävä kunnossa. 3. Jätteen vastaanottoa, lajittelua ja käsittelyä saa harjoittaa arkipäivinä (maanantai - perjantai ) klo Pelkkää jätteen vastaanottoa ja lajittelua saa harjoittaa myös lauantaisin klo Alue on pidettävä hyvässä järjestyksessä ja sen yleisestä siisteydestä on huolehdittava jatkuvasti. Toiminta-alueen ulkopuolelle kulkeutuneet jätteet on kerättävä kuukausittain. 5. Toiminta on järjestettävä siten, ettei jätteen kuormauksista tai kuljetuksista aiheudu roskaantumista. Kevytjakoista jätettä sisältävät kuormat on peitettävä. Kaikki jätteet on kuljetettava kunkin jätteen kuljetukseen soveltuvilla asianmukaisilla kuljetusvälineillä. Jätekuljetusten suorittajien on oltava merkittynä ELY -keskuksen jätetiedostoon. 6. Toiminnanharjoittajan on liityttävä romuajoneuvojen tuottajavastuujärjestelmään. Toiminnassa vastaanotetut renkaat ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on toimitettava tuottajavastuujärjestelmän piirissä olevalle vastaanottajalle. 7. Toiminnanharjoittajan on päivitettävä jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaa. Päivitetty suunnitelma on esitettävä aluehallintovirastolle, Lapin ELY-keskukselle ja Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle mennessä. 8. Toiminnanharjoittajan on määrättävä laitoksen asianmukaista hoitoa, käyttöä ja toiminnan tarkkailua varten ympäristönsuojelusta vastaava henkilö ja ilmoitettava hänen henkilö- ja yhteystiedot Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vastaavan henkilön asiantuntemuksen ylläpidosta on huolehdittava.

14 14 Toiminnassa vastaanotettavat j ätteet 9. Laitoksen alueella saa ottaa vastaan ja käsitellä jätteitä yhteensä enintään tonnia vuodessa ja välivarastoida kerralla enintään tonnia eri jätejakeita seuraavasti (jätenimikkeet ohjeellisia): Jätelaji Jätenimike Määrä Suurin kerta- (t/v) varasto (t) Romuajoneuvot * Metalli , käsitelty käsittelemätön Puujäte , , Muovi , Paperi , Pahvi Akut ja paristot * öljyt 1301*, 10m 10m 13 02* Renkaat SE-romu *) vaarallinen jäte 10. Jätteiden vastaanotto, lajittelu, käsittely ja varastointi on järjestettävä niin, että jätteet voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai muuten hyödyntää. Jätteitä ei saa sekoittaa toisiinsa. Alueella lajiteltua ja esikäsiteltyä tai valmiiksi puhdasta metalliromua, puuta tai muita hyödynnettäväksi toimitettavia jätejakeita saa varastoida alueella korkeintaan kolme vuotta ennen toimittamista hyödynnettäväksi. Muuta kuin edellisessä kappaleessa tarkoitettua jätettä saa varastoida alueella enintään yhden vuoden ajan ennen käsittelyä alueella tai toimittamista käsittelyyn muualle. Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavia jätteitä saa varastoida korkeintaan vuoden ennen toimittamista luvan omaavalle käsittelijälle. Jätelajikohtaisia kertavarastointimääriä ei saa ylittää. Alueella ei saa vastaanottaa muita vaarallisia jätteitä kuin romuajoneuvoja, jäteöljyjä ja akkuja sekä paristoja. Mikäli laitokselle tuodaan jätemateriaaleja, joiden vastaanotto alueella on kielletty, on jäte viipymättä -33

15 toimitettava käsittelylaitokseen tai paikkaan, jonka ympäristöluvassa on kyseisen jätteen vastaanotto sallittu. Vastaanotetut metallipakkaukset on tarkistettava niiden mahdollisesti sisältämien vaarallisten jätteiden jäämien varalta ennen niiden toimitusta uusiokäyttöön tai kierrätysmateriaaliksi. 15 Varastointi- j a käsittelypaikat 11. Esikäsittelemättömiä ajoneuvoja tai muuta vaarallista jätettä saa vastaanottaa, varastoida ja käsitellä vain alueella olevassa teollisuushallissa tai ulkona tiivispintaisilla (tiivisasfaltti, betoni tai vastaava) alueilla. Aluilta muodostuvat hulevedet on kerättävä pinnankallistusten ja viemäröintien avulla ja johdettava öljyn- ja rasvanerotuskaivojen kautta maastoon. Öljyn- ja rasvanerottimet on mitoitettava alueelle kertyvien valumavesien mukaiseksi ja varustettava sulkuventtiilillä sekä kaivon täyttymistä ilmoittavalla hälyttimellä. Öljynerotuskaivojen on täytettävä hiilivetyjen erotustehokkuudeltaan standardin EN luokan 1 öljynerottimille asetettu vaatimustaso. Järjestelmässä on oltava näytteenottokaivo erottimen toimivuuden toteamiseksi. Erottimet on tyhjennettävä ja huollettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään vuoden välein. Erottimista poistettu öljyt ja lietteet on toimitettava paikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisten jätteiden vastaanotto. Havaitut vauriot nestetiiviissä pinnoitteessa on korjattava välittömästi. 12. Alueelle tuotavan esikäsittelyä edellyttävän jätteen, kuten muuta jätettä sisältävä metalli-, puu- ja muovijätteen, käsittely ja varastointi on tehtävä tiivispintaisilla kentillä, joilta muodostuvat hulevedet johdetaan ennen määräyksen 11 mukaisien käsittelyjärjestelmien kautta maastoon. Tätä ennen toimintaa saa harjoittaa nykyisillä kentillä. Liitekarttaan 2 merkitty alue C on oltava rakennettuna tiivispintaiseksi vuoden 2015 loppuun mennessä. Muu osa laitosalueesta, joilla käsitellään tämän määräyksen mukaisia jätteitä, on oltava rakennettuna tiivispintaiseksi vuoden 2017 loppuun mennessä. 13. Laitoksen muu toiminta-alue, jolla käsitellään ja varastoidaan vain puhdasta puujätettä, esilajiteltua puhdasta metalliromua tai käytöstä poistettuja renkaita on pinnoitettava esimerkiksi murskepinnoitteella ja muotoiltava niin, että ulkopuoliset valumavedet eivät pääse laitosalueelle ja että pinnoitetun alueen hulevedet ohjataan ympärysojiin hallitusti sellaisen tasausaltaan kautta, joka voidaan tarvittaessa sulkea. 14. Rakentamisalueiden maaperän puhtaus on varmistettava Lapin ELYkeskuksen hyväksymällä tavalla ennen alueella tehtäviä rakennus-, pinnoitus- ym. maaperän muokkaamista vaativia töitä. Alueella sijaitsevien pinnoitettavien alueiden maaperän tulee ennen pinnoitustöitä täyttää valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista nro 214/2007 annetut ylemmät ohjearvot. Näytteenottajalla tulee olla riippumattoman sertifiointielimen varmistama tai Lapin ELY-keskuksen hyväksymä pätevyys näytteenottoon.

16 15. Suunnitelmat määräyksien mukaisista toimenpiteistä ja rakenteista on toimitettava Lapin ELY-keskukselle kuusi kuukautta ennen toimenpiteiden aloittamista. Romuaj oneuvojen esikäsittely j a varastointi 16. Romuajoneuvoja on esikäsiteltävä romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen (581/2004) 10 :n mukaisesti mahdollisimman pian vastaanoton jälkeen. Romuajoneuvoissa olevat vaaralliset aineet ja osat on poistettava siten, etteivät ne haittaa romuajoneuvojen jatkokäsittelyä. Esikäsittelyssä romuajoneuvoista on mahdollisimman pian vastaanoton jälkeen poistettava polttoaine-, moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt, hydrauliikkaöljyt, jäähdytysnesteet, jäätymisenestoaineet, jarrunesteet, ilmastointijärjestelmän nesteet ja muut ajoneuvoon sisältyvät nesteet sekä akku ja muut vaaralliset osat, kuten turvatyynyt. Esikäsittelyssä on poistettava myös elohopeaa sisältävät osat. Kuparia, alumiinia ja magnesiumia sisältävät metalliosat ja isot muoviosat on poistettava, jos näitä ei erotella murskaamossa. Ajoneuvoista on kierrätyksen edistämiseksi poistettava myös renkaat, katalysaattori ja lasi. 17. Romuajoneuvoja vastaanotettaessa toiminnanharjoittajan on tarkistettava viimeisen haltijan oikeus luovuttaa romuajoneuvo ja annettava hänelle romutustodistus sekä tallennettava tai toimitettava välittömästi tieto ajoneuvon vastaanottamisesta Ajoneuvohallintokeskuksen ylläpitämään ajoneuvoliikennerekisteriin ajoneuvon poistamiseksi rekisteristä. Sähkö- j a elektroniikkarom un vastaanotto ja käsittely 18. Sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) esikäsittely ja varastointi tulee tapahtua nestetiiviiksi pinnoitetulla alueella, joka on varustettu nestevuotojen keräysjärjestelmällä tai muotoiltu siten, että mahdolliset nestevuodot saadaan kerättyä talteen. Toiminnassa vastaanotettu SER on lajiteltava ja varastoitava siten, että uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen soveltuvat kokonaiset laitteet ja osat voidaan ensisijaisesti käyttää uudelleen ja toissijaisesti kierrättää mahdollisimman tarkasti. Esikäsittelyssä on erikseen kerätystä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta poistettava ainakin sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen (852/2004) 2. liitteen ( /932) 2. kohdassa mainitut aineet, valmisteet ja komponentit. 16 Toi m i nnassa synt yvi en jätteiden käsi t t el y j a varastoi nt i 19. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä laitoksella vastaanotettavien jätteiden määrästä, laadusta ja ominaisuuksista. Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava ja varastoitava toisistaan erillään. 20. Käsittelyssä poistetut vaaralliset jätteet on varastoitava katetussa ja lukittavassa tilassa nestetiiviiksi pinnoitetulla alustalla niin, ettei vaarallisista jätteistä aiheudu vaaraa ympäristölle tai terveydelle. Vaarallisten jätteiden pääsy maaperään ja pohja- ja pintavesiin on estettävä. Vaaralliset jätteet on merkittävä asianmukaisesti jätteen laatua ja vaarallisuutta osoittavin merkinnöin. Erilaisia jätteitä ei saa sekoittaa muihin jätteisiin tai keskenään.

17 Akut on varastoitava asianmukaisissa varastoastioissa tai -paikoissa esimerkiksi ongelmajätekonteissa tai lukittavassa hallissa. Nestettä sisältävät akut tulee välivarastoida vaarallisten aineiden kuljetukseen (VAK) hyväksytyissä varastoastioissa. Polttoaineet ja muut nesteet on kerättävä nestetiiviiseen, suljettavaan säiliöön ja varastoitava niin, että vuototapauksissa nesteet eivät joudu ympäristöön. Öljynsuodattimet ja muut öljypitoiset jätteet on kerättävä asianmukaisiin, tiiviisiin ja kannellisiin astioihin. Metallit on kerättävä omiin varastokontteihin tai -lavoihin tai ne on varastoitava tiiviillä alustalla, josta valumavedet johdetaan hiekan- ja öljynerotusjärjestelmään. Renkaat on varastoitava asianmukaisesti ja välivarastoinnissa on huomioitava paloturvallisuus. 21. Vaaralliset jätteet on toimitettava säännöllisesti vähintään kerran vuodessa käsittelypaikkoihin, joiden ympäristönsuojelulain mukaisissa luvissa tai niitä vastaavissa päätöksissä tällaisen jätteen vastaanotto on hyväksytty. Kuljetettaessa vaarallisia jätteitä tulee kuljetuksesta laatia asianmukainen siirtoasiakirja. Asiakirjaan tulee merkitä tiedot kuljetettavasta jätteestä jätelain (646/2011) 121 :n ja jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012) mukaisesti. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan. Vaaralliset jätteet on merkittävä jätteistä annetun asetuksen 9 :n mukaisesti. Toiminnassa muodostuvan jätteen saa luovuttaa kuljetettavaksi vain ELY-keskuksen jätetiedostoon hyväksytylle jätteen keräämis - ja kuljetustoiminnan harjoittajalle. 22. Toiminnassa syntyvä sekalainen yhdyskuntajäte on toimitettava käsittelyyn Kemin kaupungin alueella voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti. 17 Polttonesteiden ja kem ikaalien varastointi Melu 23. Polttoainesäiliöiden alustan sekä tankkauspaikan alustan on oltava tiiviitä. Polttonestesäiliöt on sijoitettava katokselliseen suoja-altaaseen sekä varustettava ylitäytön estävällä järjestelmällä ja laponestolaitteilla. Suoja-allasta ja katosta ei tarvita, mikäli säiliöt ovat vuodonilmaisulla varustettuja kaksoisvaippaisia säiliöitä. Tankkauspaikan läheisyydessä on oltava imeytysainetta polttoainevuotojen varalle. Muut koneiden ja laitteiden tarvitsemat kemikaalit on säilytettävä tarkoitukseen soveltuvassa varastopaikassa ehjissä, suljetuissa ja merkityissä astioissa tiiviillä alustalla, jossa on reunallinen suojarakenne. 24. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimmässä häiriintyvässä kohteessa päivällä (klo 7-22) ekvivalenttimelutasoa 55 db (LAeq) eikä yöllä (klo 22-7) ekvivalenttimelutasoa 50 db. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon. Laitoksen keskeisten melupäästölähteiden äänitehotasot ja toiminnan aiheuttama ympäristömelutaso on mitattava kertaluontoisesti vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Melun mittaamista koskeva suunnitelma on toimitettava Lapin ELY-keskukselle kuukautta ennen mittauksen suorittamista.

18 18 Pöly 25. Toimintaa on harjoitettava siten, että pölyäminen on mahdollisimman vähäistä ja ettei toiminnasta aiheudu pölyhaittoja kiinteistön ulkopuolelle. Alueen ja teiden pölyntorjunnassa on tarvittaessa käytettävä vettä tai pölyämistä on estettävä rakenteellisin keinoin. Talousjätevesien käsittely 26. Sosiaali- ja toimistotilojen talousjätevedet on johdettava yleiseen jätevesiviemäriin tai umpisäiliöön ja toimitettava jätevedenpuhdistamolle. Paras käyttökelpoinen tekniikka 27. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialaansa liittyvän ympäristön kannalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon. Häiriö- j a poikkeukselliset tilanteet 28. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, vesistöön tai maaperään, on välittömästi ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava välittömästi Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Lapin ELYkeskukselle sekä öljyvahinkotapauksista myös Lapin pelastuslaitokselle. Toiminnan m uuttaminen tai lopettaminen 29. Toiminnan laajentamisesta tai muista olennaisista muutoksista taikka toiminnan lopettamisesta on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen niiden toteuttamista, tehtävä ilmoitus Lapin ELY-keskukseen. Jos toiminta alueella kokonaan päättyy, toiminnanharjoittajan on laadittava erillinen suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista, kuten maaperän puhtaudesta ja varastossa olevien jätteiden toimittamisesta käsittelyyn tai hyödynnettäväksi yms. Suunnitelma on toimitettava valvontaviranomaiselle. Alueella on pidettävä lopputarkastus, jossa todetaan, että velvoitteet on hoidettu. Tarkkailu - ja raportointimääräykset Käyttötarkkailu 30. Laitokselle vastaanotetuista ja toiminnassa syntyneistä jätteistä sekä edelleen toimitetuista jätemateriaaleista on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta on käytävä ilmi eri jätemateriaalien jätenimike, määrä vuodessa, alkuperä ja toimituspaikka sekä varastointimäärä vuodenvaihteessa. Jätteet on luokiteltava valtioneuvoston asetuksen jätteistä (179/2012) liitteen neljä (4) "Yleisimmät jätteet sekä vaaralliset jätteet' mukaan. Vastaanotettavan jätteen laatua on tarkkailtava ja tarvittaessa on tehtävä tarkempia mittauksia jätteen laadun selvittämiseksi.

19 31. Öljyn ja rasvan erottimien toimintaa on seurattava säännöllisesti, vähintään kuitenkin kerran kuukaudessa. Sadevesiviemärien kunto on tarkastettava säännöllisesti. Erottimien tarkkailusta on pidettävä kirjaa, joka on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle. Pinnoitettujen kenttien kuntoa on tarkkailtava ja havaitut viat on korjattava viipymättä. Päästö- ja vaikutustarkkailu 32. Tiivispintaisilta alueilta öljynerottimen kautta maastoon johdettavasta vedestä on otettava on otettava vesinäytteet kaksi kertaa vuodessa (syys-lokakuu ja huhti-toukokuu) ajankohtana, jolloin virtaama on näytteenoton kannalta riittävä. Vesinäytteistä on analysoitava ainakin ph, sähkönjohtokyky, hiilivetypitoisuus C10-C40 sekä elohopea, lyijy, kadmium, kokonaiskromi, nikkeli, sinkki ja kupari. Alueella vuodessa syntyvien hulevesien määrä tulee mitata tai arvioida laskennallisesti sadannan ja pinta-alan perusteella. Alueelle pohjaveden virtaussuunnan alapuolelle asennetusta pohjavesiputkesta on otettava näytteet kerran vuodessa syksyllä. Havaintoputki on pidettävä kunnossa. Pohjavesinäytteistä on analysoitava ainakin seuraavat parametrit: sähkönjohtavuus, sameus, happi, CODMn, ph, väriluku, sulfaatti, kokonaisöljyhiilivedyt, helposti haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), kromi, kupari, arseeni, rauta, sinkki, kadmium, lyijy ja nikkeli. Näytteenottajalla tulee olla riippumattoman sertifiointielimen varmistama pätevyys näytteenottoon. Näytteenotossa ja näytteiden analysoinnissa tulee käyttää vahvistettuja standardeja ja näytteet on analysoitava julkisen valvonnan alaisessa vesitutkimuslaboratoriossa. Tuloksista laadittavissa yhteenvedoissa on esitettävä tarkkailussa esiintyneet epävarmuustekijät sekä analyyseissä ja tulosten laskennassa käytetyt menetelmät. Alueen ulkopuolelle johdettavien hulevesien elohopeapitoisuuden on oltava alle 5 pg /I ja kadmiumpitoisuuden alle 10 pg/l. 33. Vesinäytteiden analyysitulokset on toimitettava tiedoksi Lapin ELYkeskukselle kuukauden kuluessa näytteenotosta. Lapin ELY-keskus voi tulosten perusteella muuttaa tarkkailuohjelmaa. Raportointi 34. Laitoksen toiminnasta on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta sekä päästä- ja vaikutustarkkailusta on toimitettava vuosittain Lapin ELY-keskukselle ja Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle yhteenveto helmikuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedossa tulee esittää ainakin seuraavat tiedot: - laitokselle vastaanotettujen ja käsiteltyjen jätteiden määrät, alkuperä ja käsittelytapa vuoden vaihteessa varastossa olevien jätteiden määrät jätejakeittain edelleen toimitetut jätejakeet, niiden määrä, laatu ja toimituspaikka laitoksen toiminnassa syntyneiden jätteiden lajit, määrät ja toimituspaikat 19

20 20 tiedot öljynerotuskaivojen tyhjennyksistä, huollosta ja tarkkailusta tiedot laitoksen toiminnassa havaituista häiriötilanteista ja poikkeuksellisista tilanteista vuoden aikana toteutetut muutokset laitoksen toiminnassa tarkkailutulokset Vakuus Toiminnanharjoittajan on asetettava Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vakuus asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi joko omavelkaisena takauksena, jonka edunsaaja on ELY-keskus, takausvakuutuksena tai pankkitalletuksena. ja lajiteltujen ja esikäsiteltyjen hyödynnettäväksi toimittamista odottavien voimaiseksi tulemisen jälkeen, kuitenkin siten, että asetettava vakuussumma on vähintään euroa. Takausvakuutuksen on oltava niin sanottu first demand -takuu, jonka yksilöidyn euromäärän takuun antaja on velvollinen suorittamaan edunsaajalle sen ensimmäisestä vaatimuksesta. Pankkitalletuksesta on toimitettava ELY-keskukselle talletustodistus kuittaamattomuussitoumuksella ELYkeskuksen hyväksi. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Vakuuden irtisanomisesta ja ehtoihin ja voimassaoloon liittyvistä muutoksista on ilmoitettava todisteellisesti valvontaviranomaiselle. Vakuus on toimitettava kuukauden kuluessa päätöksen voimaantulosta. Luvan saajan on kolmen kuukauden kuluttua päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta tehtävä ELY-keskukselle kuormakirjanpitoihin ja tarvittaessa alueella tehtäviin mittauksiin perustuva selvitys alueella olevan jätteen todellisesta määrästä ja laadusta. ELY-keskus voi tarkentaa vakuuden määrää tehdyn selvityksen perusteella ja muulloinkin todellisten jätemäärätietojen perusteella siten, että kokonaissumma vastaa edellä mainituilla tonnihinnoilla laskien alueella varastoituna olevan jätteen kokonaismäärää. Vakuuta voi hakea palautettavaksi aluehallintovirastolta, kun toiminnanharjoittaja on täyttänyt sille säädetyt ja määrätyt velvoitteet. RAT KAISUN PERUST ELUT Ympäristöluvan harkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Hakemuksen ja asetuttujen lupamääräysten mukainen jätteenkäsittelytoiminta täyttää laissa asetetut ympäristöluvan myöntämisen edellytykset. Toiminnanharjoittajalla on toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat lupamääräykset huomioon ottaen riittävä asiantuntemus. Määräysten mukaisesta toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän pohja- tai pintaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella. Toiminnasta ei myöskään aiheudu naapureille kohtuutonta rasitusta. Laitoksen vaikutusalueella ei ole suojelualueita, eikä luokiteltuja pohjavesialueita.

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0198Y0062 111 No YS 702 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee alumiinin pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus,

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, j Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Salo LUVAN HAKIJA Salo Seaport

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 PÄÄTÖS Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 ASIA Ympäristölupapäätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta betonin ja tiilen

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamista koskevasta

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot