11 Aluehallintovirasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11 Aluehallintovirasto"

Transkriptio

1 11 Aluehallintovirasto Ympäristöluvat YMPJAOSTö J 1 I I E 3 LUPAPÄÄTÖS Nro Dnro PSAVI/ /2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely ja hyödyntäminen, Kemi LUVAN HAKIJA Kemin Eko-Romu Oy Ajoksentie Kemi Kemin kaupunki Ympäristönsuojeluviranomainen Valtakatu KEMI

2 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAN VIREILLETULO...4 TOIMINTA JA SEN SIJAINTI...4 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE...4 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA...4 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE...4 TOIMINTA...5 Yleiskuvaus toiminnasta...5 Prosessikuvaukset ja jätejakeet...6 Vastaanotto ja lajittelu...6 Varastointi...6 Romuajoneuvojen vastaanotto, kuivaus ja välivarastointi...6 Sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotto ja käsittely...6 Romun leikkaus...6 Metallipitoisen materiaalin ja puun murskaus...7 Vaarallisten jätteiden käsittely...7 Toiminnassa käytettävät raaka - ja polttoaineet ja niiden varastointi sekä työkoneetja energian käyttö7 Liikennejärjestelyt...8 Toiminnan lopettaminen...8 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)...8 LAITOSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ...8 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN...8 TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU...9 POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN...9 SELVITYS HAKIJAN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVASTA ALAN ASIANTUNTEMUKSESTA...9 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY...10 Lupahakemuksen täydennykset...10 Lupahakemuksesta tiedottaminen...10 Lausunnot...10 Muistutukset ja mielipiteet...12 Hakijan kuuleminen ja vastine...12 Lupatarkastus...12 A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N RATKAISU...12 Y M PÄR I STÖ L U PA RAT KA I S U...12 LU PAMÄÄRÄYKS ET...12 Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi...12 Toiminnan sijoittaminen ja toimintaa koskevat yleiset lupamääräykset...12 Toiminnassa vastaanotettavat jätteet...14 Varastointi- ja käsittelypaikat...15 Romuajoneuvojen esikäsittely ja varastointi...16 Sähkö-ja elektroniikkaromun vastaanottoja käsittely...16 Toiminnassa syntyvien jätteiden käsittely ja varastointi...16 Polttonesteiden ja kemikaalien varastointi...17 Melu...17 Pöly...18 Talousjätevesien käsittely...18 Paras käyttökelpoinen tekniikka...18 Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet...18 Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen...18 Tarkkailu- ja raportointimääräykset...18 Vakuus...20 RATKAISUN PERUSTELUT...20 Ympäristöluvan harkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset...20 Lupamääräysten perustelut Toiminnan sijoittaminen ja toimintaa koskevat yleiset lupamääräykset...21 Toiminnassa vastaanotettavat jätteet...22 Varastointi- ja käsittelypaikat...22

3 Romuajoneuvojen esikäsittely ja varastointi...23 Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun vastaanotto ja käsittely...23 Toiminnassa syntyvien jätteiden käsittely ja varastointi...24 Polttoaineiden varastointi...24 Melu...24 Pöly...24 Talousjätevesien käsittely...24 Paras käyttökelpoinen tekniikka...25 Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen...25 Tarkkailu- ja raportointimääräykset...25 Vakuuden perustelut...26 VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN...26 LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN...27 Päätöksen voimassaolo Lupamääräysten tarkistaminen Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen...27 PAATOKSEN TAYTANTÖÖNPANO...27 Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus...27 SOVELLETUT SAANNÖKSET...27 KASITTELYMAKSU Ratkaisu...28 Perustelut...28 Oikeusohjeet...28 MUUTOKSENHAKU

4 4 ASIAN VIREILLET ULO Kemin Eko-Romu Oy:n jätteidenkäsittelytoimintoja koskeva lupahakemus on tullut vireille Lapin ympäristökeskukseen Asia on siirretty Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon Kyseessä on olemassa oleva toiminta. TOIM INTA JA SEN SIJAINTI Jätteiden käsittelylaitos sijaitsee Kemin kaupungin Ajoksessa, noin 7 km kaupungin keskustasta lounaaseen, osoitteessa Ajoksentie 623, Kemi. Toiminta käsittää romuajoneuvojen, metallin, paperin, pahvin, muovin ja puun kierrätykseen perustuvaa hyödyntämistä kuten keräystä, lajittelua, käsittelyä ja välitystä. LUVAN HAKEM ISEN PERUST E Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin 4) kohdan ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 13 f) kohdan perusteella. LUPAVIRANOM AISEN T O IMIVALT A Ympäristöluvan ratkaisee ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 13 f) kohdan perusteella aluehallintovirasto, kun laitoksessa hyödynnetään tai käsitellään muualla kuin siellä syntyneitä ongelmajätteitä. Lisäksi aluehallintovirasto ratkaisee ympäristöluvan, jos on kyseessä jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai käsittely, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä vähintään t vuodessa. TOIM INT AA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOIT UST ILANNE Toiminnalla on Kemin kaupungin myöntämä ympäristölupa. Lapin ympäristökeskus on hyväksynyt toiminnan jätetiedostoon Kiinteistö sijaitsee asemakaavaan (Kemin kaupunginvaltuusto hyväksynyt ) merkityllä Ajoksen teollisuusalueella teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella.

5 5 TOIMINTA Yl ei skuvaus toiminnasta Toiminta on aloitettu vuonna Kiinteistöllä sijaitsee teollisuushalli, jossa ajoneuvot käsitellään leikkaamalla ja murskaamalla metalliosien hyödyntämiseksi. Ajoneuvoista peräisin olevat nestemäiset jätteet otetaan talteen mahdollisimman puhtaina, jolloin ne voidaan myydä ongelmajätteiden käsittelylaitokselle. Ajoneuvojen akut otetaan talteen ja toimitetaan kierrätykseen. Autojen metalliosat leikataan ja murskataan hallin sisätiloissa. Käsitellyt ajoneuvot varastoidaan ulkona sijaitsevalla varastoalueella ennen niiden toimittamista jatkokäsittelyyn. Alueella vastaanotetaan, varastoidaan ja käsitellään ajoneuvojen lisäksi myös muuta metallia, paperia, pahvia, muovia ja puuta ennen jatkokäsittelyä tai käsittelyyn toimittamista. Vastaan otettavien jätteiden määrät vaihtelevat ja ovat vuositasolla arvioiden mukaan seuraavat: Jätelaji Määrä (t/v) Suurin kertavarasto (t) Romuajoneuvot Metalli käsitelty Puujäte Muovi Paperi Pahvi Akut ja paristot öljyt 10m 10m Renkaat SE-romu käsittelemätön Toiminnasta syntyy kaatopaikalle toimitettavaa jätettä arviolta t/v. Jätteet toimitetaan Perämeren Jätehuolto Oy:n jätekeskus Jäkälään Tornioon. Metalliromu menee 90 % Outokummun terästehtaalle. Hakemuksen mukaan jätepuu toimitetaan Tornion Voiman voimalaitokselle. Polttokelpoinen jäte on varastoitu odottamaan hyötykäyttöä.

6 6 Prosessikuvaukset ja jätejakeet Vastaanotto ja lajittelu Laitoksen vastaanottoalueella jätekuormat tarkistetaan ja puretaan sekä tehdään laaduntarkastus. Osa kuormista punnitaan. Toiminnanharjoittaja hakee osan paikalla käsiteltävistä jätteistä itse omalla kuljetuskalustolla. Kuormien vastaanoton yhteydessä tarkistetaan siirtoasiakirjat ja kirjataan jätteen laatu muuta kirjanpitoa varten. Vastaanotetut jätteet ohjataan käsittelyyn tai varastopaikkaan. Varastointi Kierrätysmateriaalit varastoidaan pääasiassa piha-alueella, mutta esimerkiksi arvokkaammat metallierät varastoidaan lukittavassa hallissa. Kierrätysmateriaalien varastointi on suunnitelmallista ja tavoitteena on pitää materiaalit hallitusti erillään. Laitosalueella on omat varastoalueet raakaaineille ja tuotteille tulevaisuudessa. Hyödynnettäviä jätejakeita varastoidaan alueella niin kauan, kunnes varastoerät on taloudellista toimittaa eteenpäin. Pitkiä varastointiaikoja vältetään ja tavoitteena on materiaalin mahdollisimman nopea kierto. Romuajoneuvojen vastaanotto, kuivaus ja välivarastointi Yhtiö ottaa vastaan romuajoneuvoja vaihtolavalle tai suoraan hallitiloihin. Vastaanotetut ajoneuvot tarkastetaan ja autoista laaditaan romutustodistus. Romuajoneuvoja esikäsitellään vuosittain enimmillään kpl. Esikäsittelyssä ajoneuvoista poistetaan tarvittaessa kaikki vaaralliseksi jätteiksi luokiteltu materiaali. Esikäsittely tapahtuu laitosalueella, sisätiloissa. Sisätiloissa mahdollisesti syntyvä öljy johdetaan 1 m3 umpisäiliöön. Esikäsittelyn jälkeen ajoneuvot painetaan kasaan esim. kaivinkoneella ja siirretään vaihtolavalle odottamaan toimittamista eteenpäin. Esikäsiteltyjä ajoneuvoja varastoidaan keskimäärin 50 kpl ja enimmillään 100 kpl. Sähkö- j a elektroniikkarom un vastaanotto j a käsittely Laitokselle otetaan vuosittain vastaan noin 50 t sähkö- ja elektroniikkaromua (SE-romua) asuinkiinteistöiltä, yrityksiltä ja laitoksilta. Laitokselle vastaanotettu SE-romu lajitellaan ja varastoidaan metallikonteissa jatkokuljetusta varten. SE-romua välivarastoidaan enimmillään 10 t. SE-romusta voidaan tarvittaessa purkaa hyötykäyttöön kelpaavat materiaalit kuten piirilevyt ja vaaralliset jätteet sekä akut ja paristot. Laitteiden mahdollinen purkutoiminta tapahtuu sisätiloissa, jossa ei ole viemäriyhteyttä. Laitteista puretut vaaralliset jätteet ja muut materiaalit toimitetaan luvanvaraiseen laitokseen käsiteltäväksi ja hyödynnettäväksi. Rom un leikkaus Metalliromu lajitellaan ja leikataan määrämittoihin mekaanisti tai polttoleikkaamalla. Metallisena leikkurina laitoksella käytetään kaivinkoneeseen asetettavaa leikkuria tai kiinteää leikkuria. Metallin leikkaus tehdään hydraulisesti liikkuvan terän avulla teräslevyä vasten. Leikkuri ei aiheuta merkittävää melua ja ääntä syntyy vain, kun leikattu kappale putoaa muiden metalliromujen joukkoon. Romu, jota on vaikea leikata mekaanisesti, leika-

7 taan polttoleikkaamalla. Polttoleikkaus suoritetaan hitsauslaitteilla, jossa käytetään nestemäistä happea ja propaania. 7 Metallipitoisen m ateriaalin ja puun m urskaus Metalli murskataan Bema 400 laippamurskaimella, joka toimii etumurskaimena. Murskaimen teho on 40t1h ja syöttöaukon koko 2700 x 2000 mm. Jatkomurskaus tapahtuu kuhunkin jätejakeeseen soveltuvalla murskaimella. Murskaustoiminta tapahtuu arkipäivisin klo Myös puu murskataan Bema 400 murskaimella. Vaarallisten jätteiden käsittely Laitokselle tulee vaarallisia jätteitä metalliromun mukana epäpuhtautena tai elektroniikkaromun mukana. Laitoksen omassa toiminnassa syntyy pieniä määriä vaarallisia jätteitä, kuten jäteöljyä, loistelamppuja, paristoja ja öljyistä vettä. Laitoksen kautta kulkee vaarallisia jätteitä yhteensä noin 1 t/v. Vaaralliset jätteet otetaan vastaan jätevarastossa, metallirakenteisessa kontissa. Vaaralliset jätteet pakataan ja välivarastoidaan odottamaan sopivan kuljetuserän täyttymistä. Vaaralliset jätteet varastoidaan tarkoitusta varten varatuissa astioissa ja varastopaikoissa. Vaarallisista jätteistä pidetään varastokirjanpitoa, johon merkitään vastaanotetun jätteen alkuperä, laatu, määrä, päivämäärä ja vastaavat tiedot käsittelyyn toimitetuista jätteistä. Kaikista laitoksen jätteiden kuljetuksista tehdään siirtoasiakirja. vaaralliset jätteet toimitetaan luvanvaraiseen käsittelyyn, kuten Ekokem Oy:lle. Lisäksi laitokselle otetaan vastaan lyijyakkuja ja erilaisia paristoja noin 50 t vuodessa. Akut ja paristot varastoidaan muovisissa akkulaatikoissa suojatussa katoksessa. Akut ja paristot toimitetaan käsiteltäviksi tai hyödynnettäviksi luvanvaraisiin laitoksiin. Toim innassa käytettävät raaka- j a polttoaineet j a niiden varastointi sekä työkoneet ja energian käyttö Laitoksella on käytössä neljä tela-alustalla varustettua kaivinkonetta, nokkaleikkuri, kolme pyöräkonetta, trukki, kolme kuljetusautoa, laippamurskain ja hydraulisia leikkureita. Toiminnassa ei käytetä kemikaaleja. Autojen pesemiseen käytettävät pesuaineet säilytetään hallin sisätilassa niille varatussa hyllyssä. Polttoaineiden säilyttämiseen ei ole kiinteitä säiliöitä. Autojen tankkaus tehdään lähialueella sijaitsevilla polttoaineiden jakeluasemilla. Oljyjen ja muiden ongelmajätteiksi luokiteltujen nesteiden talteenoton jälkeen jätteet säilytetään tynnyreissä tai asianmukaisissa suljetuissa astioissa niiden säilytykseen varatussa erillisessä tilassa hallin sisätiloissa. Koneitten tankkaamista varten laitosalueella on 1 m3 polttoainesäiliö. Oulun Energia toimittaa toiminnassa tarvittavan sähkön. Laitoksella pyritään toimimaan siten, että sähköä kuluu mahdollisimman vähän. Kiinteistö on liitetty kunnalliseen vesijohtoverkostoon. Jätevedet kerätään kiinteistökohtaiseen umpisäiliöön, joka tyhjennetään tarvittaessa.

8 8 Liikennejärj estelyt Kulku kiinteistöllä tapahtuu Ajoksentietä (tie nro 920 ) pitkin, josta on liittymä kiinteistölle. Kiinteistölle suuntautuva liikennemäärä on päivittäin noin 2-3 autoa. Toiminnan lopettam inen Hakija ei ole esittänyt toiminnan lopettamiseen liittyviä toimenpiteitä. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT ) Hakemuksessa on esitetty seuraavaa. Yrityksen laitekantaa uusitaan tarvittaessa ja vuosittain pyritään kehittämään toimintaa erilaisilla toimenpiteillä. LAITOSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ Toiminta ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (Ajos, , vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue) sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä idässä. Lähin suojelualue Ajoksen letto (SSO ) sijaitsee noin 700 metrin etäisyydellä koillisessa. Alue on mukana soidensuojeluohjelmassa. Lähimmät asuinkäytössä olevat rakennukset sijaitsevat noin 500 m etäisyydellä laitoksen itä/koillispuolella. Ajoksen asutusalue on noin 1,5 km:n etäisyydellä Kemin Eko-Romun laitoksesta. Meri sijaitsee pohjoisessa noin 400 m etäisyydellä laitosalueesta. YM PÄRISTÖKUORMITUS JA TOIM INNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Hakemuksen mukaan laitoksella ei ole vaikutuksia vesistöön, eikä laitoksen toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Melua aiheutuu metalliesineiden leikkaamisesta ja kuljettamisesta sekä puun murskaamisesta. Autojen leikkaaminen tapahtuu sisätiloissa teollisuushallissa. Alue on teollisuusaluetta ja arvion mukaan toiminnasta aiheutuva melutaso ei ylitä valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisia melun päivä- tai yöaikaisia ohjearvoja asuinalueilla. Alueella ei ole suoritettu melumittauksia. Alueella toimitaan valtioneuvoston asetuksen 85/2006 esitettyjen säännösten mukaisesti. Kaatopaikalle toimitetaan jätettä vuosittain tonnia. Loppusijoituspaikkana on Perämeren Jätehuolto Oy:n jätekeskus Jäkälän kaatopaikka Torniossa. Hyödynnettäväksi toimitettavat materiaalit varastoidaan kiinteistön piha-alueella, jossa suoritetaan myös niiden lajittelua ja kuormausta. Ongelmajätteet varastoidaan teollisuushallin sisätilassa asianmukaisissa ja merkityissä suljetuissa astioissa. Hyödynnettäväksi toimitettavan kierrätysmateriaalin kuljetukset niitä vastaanottaviin laitoksiin tehdään yrityksen omilla kuljetusautoilla. Kierrätysmateriaalia viedään eri puolilla Suomea oleviin laitoksiin.

9 9 TOIM INNAN JA SEN VAIKU TUST EN T ARKKAILU Toimija pitää kirjaa laitokselle vastaanotettujen romuajoneuvojen ja muiden materiaalien määrästä sekä edelleen hyötykäyttöön toimitettavien sekä kaatopaikalle toimitettavan jätemateriaalien määrästä. Kirjanpitoon merkitään myös laitoksella käsiteltävien materiaalien käsittelytapa ja jatkokäsittelyyn vietävien materiaalien toimituspaikka. Laitoksella ei ole toteutettu päästö- eikä vaikutustarkkailua. POIKKEUKSELLISET T ILANT EET JA NIIHIN VARAUT UM INEN Toiminnasta aiheutuvat ympäristöön kohdistuvat riskit liittyvät ajoneuvoista peräisin olevien nesteiden keräilyyn. Kierrätykseen tulevien romuajoneuvojen nestemäisten aineiden keräilyn varmistamiseksi on teollisuushalliin rakennettu vuoden 2009 kesällä järjestelmä, joka varmistaa nestemäisten jätteiden asianmukaisen keräilyn myös ennalta arvaamattomissa tilanteissa ja estää niiden pääsyn hallin ulkopuolelle. Käytössä olevien ajoneuvojen mahdollisten öljyvuotojen varalle on hankittu öljyn imeyttämiseen tarkoitettuja tuotteita esim. Imuhirmu-imeytysrakeet. Riskien minimoimiseksi romun käsittely toteutetaan nestetiiviillä asfaltoidulla alueella, josta hulevedet ohjataan öljynerottimeen. Päällystämättömällä kentällä varastoidaan vain ympäristölle haitattomia jätejakeita. Öljynerotuskaivon täyttymistä seurataan säännöllisesti. Hiekan- ja öljynerotuskaivon tyhjennyksistä, huolloista, korjauksista ja häiriötilanteistä pidetään ajan tasalla olevaa kirjanpitoa. Onnettomuus- ja vahinkotilanteiden torjumiseksi laitoksella on öljyntorjuntamateriaalia helposti saatavilla. Imeytykseen käytetty materiaali sijoitetaan ongelmajätteisiin. Tulipalojen varalta laitoksella on käsisammuttimia palovaarallisissa kohteissa. Murskaimessa on sammutusjärjestelmä, jossa on vesisäiliö. Ongelmajätevarasto on lukittava ja metallirunkoinen. Poikkeuksellisessa tilanteessa syntyvien öljypäästöjen varalta kiinteistöllä on öljynimeytysmateriaalia ja tulipalon varalta sammutuskalusto. SELVITYS HAKIJ AN KÄYT ETT ÄVISSÄ OLEVASTA ALAN ASIANTUNTE- MUKSESTA Toiminta on aloitettu vuonna Kemin kaupunki on myöntänyt toiminnanharjoittajalle ympäristöluvan vuonna Lisäksi toiminnanharjoittajan tiedot on merkitty Lapin ympäristökeskuksen jätetiedostoon vuonna 2003.

10 10 LUPAHAKEM UKSEN KÄSIT T ELY Lupahakem uksen täydennykset Lupahakemusta on täydennetty mm. tiedolla voimassaolevalla ympäristölupapäätöksellä, kuvauksella hyötyjätteen käsittelystä ja varastoinnista, alueella tapahtuvasta murskaustoiminnasta, romutettavien autojen määrällä, rakennepiirroksella käsittelyhallin tiivistys- ja nesteiden keräysjärjestelmästä ja esityksellä vakuuden määräksi. Hakemusta on täydennetty suunnitelmalla jätteen käsittelyn seurannasta ja tarkkailusta. Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla aluehallintovirastossa sekä Kemin kaupungissa sekä erityistiedoksiantona asianosaisille. Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Lapin elinkeino -, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueelta sekä kalatalousviranomaiselta, Kemin kaupungilta, Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lausunnot 1) Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat-vastuualue Laitosalueella sijaitsee toimistorakennus ja yksi teollisuushalli, joka toimii lähinnä varastona sekä kunnostettu varastohalli, jossa käsitellään ajoneuvot ennen niiden viemistä varastoalueelle. Halliin on rakennettu nestetiivis betonisäiliö lattiatason alapuolelle, johon mahdollisesti lattialle valuvat nesteet kulkeutuvat. Hallin lattian kallistukset on suunnattu kohti säiliötä. Ajoneuvoista peräisin olevat nestemäiset jätteet otetaan talteen mahdollisimman puhtaina, jolloin ne voidaan myydä ongelmajätteiden käsittelylaitokselle. Ajoneuvojen akut otetaan talteen ja toimitetaan kierrätykseen. Ulkotilassa sijaitsevalle varastoalueelle on sijoitettu metalliromua, paperia, pahvia, muovia ja puuta, joita lajitellaan ja tarvittaessa paalataan tai murskataan ennen jatkokäsittelyyn toimittamista. Lisäksi toiminnassa syntyy kaatopaikalle toimitettavaa jätettä, joka viedään Perämeren Jätehuolto Oy:n Jätekeskus Jäkälään Tornioon. Lapin ELY-keskuksella ai ole huomautettavaa esitettyyn ympäristölupahakemukseen. 2) Kemin kaupunki ja Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Kemin kaupunki ja Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ovat antaneet samansisältöiset lausunnot. Eko-Romu Oy:n toiminta hyödyntää ja käsitellä erilaisia jätteitä, mm. metalli, paperi, pahvi, muovi, ja puu, toteuttaa valtakunnallisia ja varsinkin alueellisia tavoitteita hyödyntää jätteitä materiaalina ja energiana, sillä hakemuksen mukaan metalliromu menee melkein kokonaan (n. 90 %) Outokumpu Oy:n Tornion tehtaalle ja energiapuu tehdasalueella sijaitsevalle lämpölaitokselle. Kemin Eko-Romu Oy on valtuutettu romun ja romuajoneuvojen vastaanottopiste, jolla on yhteistyösopimukset mm. Suomen Autokierrätyksen ja Kuusakoski Oy:n kanssa.

11 Toiminnan sijoittuminen Kemin Ajokseen on loogisesti varsin hyvässä paikassa, sillä se mahdollistaa jätemateriaalin kuljetuksen hyödynnettäväksi maanteitse ja tarvittaessa jopa rautateitse ja merikuljetuksena. Alueella on varastoituna varsin suuret määrät metalliromua, mutta myös puutavaraa. Suuret, käsittelyä odottavat jätemäärät johtuvat oletettavasti siitä, että laitokselle tulevan jätteen määrä on vuositasolla suurempi kuin hyötykäyttöön toimitettavan jätteen määrä. Taloudellisesta taantumasta johtuen metalliromun toimittaminen hyötykäyttöön jatkojalostusta varten on ollut viime vuosina vaikeaa. Taloudellisen tilanteen elpyessä on odotettavissa, että metalliromun kysyntä lisääntyy ja toimintaedellytykset alalla paranevat. Ympäristöluvan lupamääräyksillä tulisi voida rajoittaa alueen kerätyn romun ja muun hyötykäyttöön tarkoitetun materiaalin hallitsematonta kasvua. laitoksen tulee olla materiaalia hyödyntävä ja hyötykäyttöön edelleen toimittava laitos, ei jätteen pysyvä varastointipaikka, jonka varastossa oleva jätemäärä koko ajan kasvaa. Tämän johdosta lupamääräyksillä tulisi olla enimmäismäärät kertavarastossa olevalle jätteen määrälle. Metalliromun ja muun jätteen varastointi tapahtuu laitosalueella pääasiallisesti ulkotiloissa, pinnoittamattomalla piha-alueella. Tähän varastointiin liittyy maan likaantumis- ja pilaantumismahdollisuus. Toiminnanharjoittajan ajatuksia ulkovarastoalueiden pinnoittamisesta voidaan pitää hyvänä, joskaan aikataulutusta pinnoittamiselle ei ole esitetty. Jotta varastointitoiminnan aiheuttamaa maaperän likaantumis- ja pilaantumisriskiä voidaan oleellisesti pienentää, tulisi ympäristölupapäätöksessä antaa määräys mihin mennessä piha-alue tulee olla kokonaisuudessaan päällystettynä nestetiiviiksi. Ympäristölupahakemuksesta puuttuu kuvaus ja suunnitelma siitä, kuinka pinta- ja sadevedet tullaan alueella käsittelemään. Ottaen huomioon toiminnan laatu ja laajuus, saattaa sade- ja hulevesissä olla liuenneena mm. raskasmetalleja sekä öljyä, joiden käsittely vaatii jonkinlaista puhdistamista. Ympäristölupapäätöksessä tulisi tämän johdosta antaa määräys varastoalueelta tulevan sade- ja huleveden käsittelystä ja puhdistamisesta, esim. öljyn- ja rasvanerottimien avulla ennen ympäristöön johtamista. Ympäristöluvassa tulisi antaa myös riittävät lupamääräykset mm. pohjaveden tarkkailusta. Hakemuksesta ei ollut löydettävässä maanvuokrasopimusta, vaikka hakemuksen kohdassa 5 mainittiin sen löytyvän liitteistä. Tältä osin ennen ympäristölupapäätöksen antamista lupaviranomaisen tulee vaatia ja liittää asiapapereihin oikeaksi todistettu jäljennös maanvuokrasopimuksesta. Toiminnanharjoittajan tulisi laatia koko laitosta koskeva turvallisuussuunnitelma. Siinä tulisi ottaa huomioon mm. tulipalosta ja muista mahdollisista onnettomuustilanteista aiheutuvat ympäristövahingot, niiden ehkäisy ja jälkihoito sekä hälytys- ja tiedottamisstrategia. Tämä on perusteltua jos sillä, että rajanaapurina toimii puunkäsittelyä harjoittava yritys. Toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen toiminnanharjoittajan esitys oida vastaavalle toimialalle jo annettujen lupapäätösten vakuus ja mitoittaa hakemuksen vakuusmaksu suhteessa muihin toimialan vastaaviin päätöksiin. 11

12 Toiminnassa syntyvä sekalainen yhdyskuntajäte ja muu hyödynnettäväksi kelpaamaton jäte tulee toimittaa säännöllisesti luvan omaavalle vastaanottajalle huomioiden Perämeren Jätelautakunnan kulloinkin voimassa olevat yleiset jätehuoltomääräykset. Alueella on voimassa oleva lainvoimainen yleiskaava ja lainvoimainen asemakaava. Yleiskaavassa alue on merkinnällä T eli teollisuus- ja varastoalue. Asemakaavassa alue on merkinnällä T eli teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Ympäristölupahakemuksessa esitetty toiminta on kaavan mukaista, joten asemakaavoitus puoltaa luvan myöntämistä. 12 Muistutukset ja m ielipiteet Hakemuksesta ei ole annettu muistutuksia tai mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakija ei antanut vastinetta lausunnoista. Lupatarkastus Aluehallintovirasto on suorittanut asiassa tarkastuksen, josta laadittu pöytäkirja on liitetty asiakirjoihin. A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U YM PÄRIST ÖLUPARAT KAISU Aluehallintovirasto myöntää Kemin Eko-Romu Oy:lle ympäristöluvan jätteiden käsittelylaitoksen toimintaan Kemin kaupungin Ajoksessa. Toiminnassa on noudatettava tässä päätöksessä annettuja lupamääräyksiä. LU P A M Ä Ä RÄ Y K S E T Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Toiminnan sij oittam inen j a toim intaa koskevat yleiset lupamääräykset 1. Jätteenkäsittelytoiminnot saa sijoittaa Kemin kaupungin Ajoksessa olevalle teollisuus - ja varastorakennusten korttelialueelle, liitteessä 2 osoitetuilla alueille Aja B. Luvan saajan on viipymättä siirrettävä tämän päätöksen mukaisille varastointialueille kaikki jätteet, jotka ovat varastoituna vuokrasopimuksen tai omistusoikeuden kautta luvan saajan hallinnassa olevien maa-

13 13 merkin- alueiden ulkopuolella tai voimassa olevassa asemakaavassa nällä T olevan alueen ulkopuolelle katu- tai liikennöintialueella. 2. Laitosalueen tonttiliittymä on varustettava lukittavalla portilla, ja koko toiminta-alue on aidattava Kemin kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla viimeistään 12 kuukauden kuluessa tämän päätöksen saatua lainvoiman. Aitaus ja portti on pidettävä kunnossa. 3. Jätteen vastaanottoa, lajittelua ja käsittelyä saa harjoittaa arkipäivinä (maanantai - perjantai ) klo Pelkkää jätteen vastaanottoa ja lajittelua saa harjoittaa myös lauantaisin klo Alue on pidettävä hyvässä järjestyksessä ja sen yleisestä siisteydestä on huolehdittava jatkuvasti. Toiminta-alueen ulkopuolelle kulkeutuneet jätteet on kerättävä kuukausittain. 5. Toiminta on järjestettävä siten, ettei jätteen kuormauksista tai kuljetuksista aiheudu roskaantumista. Kevytjakoista jätettä sisältävät kuormat on peitettävä. Kaikki jätteet on kuljetettava kunkin jätteen kuljetukseen soveltuvilla asianmukaisilla kuljetusvälineillä. Jätekuljetusten suorittajien on oltava merkittynä ELY -keskuksen jätetiedostoon. 6. Toiminnanharjoittajan on liityttävä romuajoneuvojen tuottajavastuujärjestelmään. Toiminnassa vastaanotetut renkaat ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on toimitettava tuottajavastuujärjestelmän piirissä olevalle vastaanottajalle. 7. Toiminnanharjoittajan on päivitettävä jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaa. Päivitetty suunnitelma on esitettävä aluehallintovirastolle, Lapin ELY-keskukselle ja Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle mennessä. 8. Toiminnanharjoittajan on määrättävä laitoksen asianmukaista hoitoa, käyttöä ja toiminnan tarkkailua varten ympäristönsuojelusta vastaava henkilö ja ilmoitettava hänen henkilö- ja yhteystiedot Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vastaavan henkilön asiantuntemuksen ylläpidosta on huolehdittava.

14 14 Toiminnassa vastaanotettavat j ätteet 9. Laitoksen alueella saa ottaa vastaan ja käsitellä jätteitä yhteensä enintään tonnia vuodessa ja välivarastoida kerralla enintään tonnia eri jätejakeita seuraavasti (jätenimikkeet ohjeellisia): Jätelaji Jätenimike Määrä Suurin kerta- (t/v) varasto (t) Romuajoneuvot * Metalli , käsitelty käsittelemätön Puujäte , , Muovi , Paperi , Pahvi Akut ja paristot * öljyt 1301*, 10m 10m 13 02* Renkaat SE-romu *) vaarallinen jäte 10. Jätteiden vastaanotto, lajittelu, käsittely ja varastointi on järjestettävä niin, että jätteet voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai muuten hyödyntää. Jätteitä ei saa sekoittaa toisiinsa. Alueella lajiteltua ja esikäsiteltyä tai valmiiksi puhdasta metalliromua, puuta tai muita hyödynnettäväksi toimitettavia jätejakeita saa varastoida alueella korkeintaan kolme vuotta ennen toimittamista hyödynnettäväksi. Muuta kuin edellisessä kappaleessa tarkoitettua jätettä saa varastoida alueella enintään yhden vuoden ajan ennen käsittelyä alueella tai toimittamista käsittelyyn muualle. Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavia jätteitä saa varastoida korkeintaan vuoden ennen toimittamista luvan omaavalle käsittelijälle. Jätelajikohtaisia kertavarastointimääriä ei saa ylittää. Alueella ei saa vastaanottaa muita vaarallisia jätteitä kuin romuajoneuvoja, jäteöljyjä ja akkuja sekä paristoja. Mikäli laitokselle tuodaan jätemateriaaleja, joiden vastaanotto alueella on kielletty, on jäte viipymättä -33

15 toimitettava käsittelylaitokseen tai paikkaan, jonka ympäristöluvassa on kyseisen jätteen vastaanotto sallittu. Vastaanotetut metallipakkaukset on tarkistettava niiden mahdollisesti sisältämien vaarallisten jätteiden jäämien varalta ennen niiden toimitusta uusiokäyttöön tai kierrätysmateriaaliksi. 15 Varastointi- j a käsittelypaikat 11. Esikäsittelemättömiä ajoneuvoja tai muuta vaarallista jätettä saa vastaanottaa, varastoida ja käsitellä vain alueella olevassa teollisuushallissa tai ulkona tiivispintaisilla (tiivisasfaltti, betoni tai vastaava) alueilla. Aluilta muodostuvat hulevedet on kerättävä pinnankallistusten ja viemäröintien avulla ja johdettava öljyn- ja rasvanerotuskaivojen kautta maastoon. Öljyn- ja rasvanerottimet on mitoitettava alueelle kertyvien valumavesien mukaiseksi ja varustettava sulkuventtiilillä sekä kaivon täyttymistä ilmoittavalla hälyttimellä. Öljynerotuskaivojen on täytettävä hiilivetyjen erotustehokkuudeltaan standardin EN luokan 1 öljynerottimille asetettu vaatimustaso. Järjestelmässä on oltava näytteenottokaivo erottimen toimivuuden toteamiseksi. Erottimet on tyhjennettävä ja huollettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään vuoden välein. Erottimista poistettu öljyt ja lietteet on toimitettava paikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisten jätteiden vastaanotto. Havaitut vauriot nestetiiviissä pinnoitteessa on korjattava välittömästi. 12. Alueelle tuotavan esikäsittelyä edellyttävän jätteen, kuten muuta jätettä sisältävä metalli-, puu- ja muovijätteen, käsittely ja varastointi on tehtävä tiivispintaisilla kentillä, joilta muodostuvat hulevedet johdetaan ennen määräyksen 11 mukaisien käsittelyjärjestelmien kautta maastoon. Tätä ennen toimintaa saa harjoittaa nykyisillä kentillä. Liitekarttaan 2 merkitty alue C on oltava rakennettuna tiivispintaiseksi vuoden 2015 loppuun mennessä. Muu osa laitosalueesta, joilla käsitellään tämän määräyksen mukaisia jätteitä, on oltava rakennettuna tiivispintaiseksi vuoden 2017 loppuun mennessä. 13. Laitoksen muu toiminta-alue, jolla käsitellään ja varastoidaan vain puhdasta puujätettä, esilajiteltua puhdasta metalliromua tai käytöstä poistettuja renkaita on pinnoitettava esimerkiksi murskepinnoitteella ja muotoiltava niin, että ulkopuoliset valumavedet eivät pääse laitosalueelle ja että pinnoitetun alueen hulevedet ohjataan ympärysojiin hallitusti sellaisen tasausaltaan kautta, joka voidaan tarvittaessa sulkea. 14. Rakentamisalueiden maaperän puhtaus on varmistettava Lapin ELYkeskuksen hyväksymällä tavalla ennen alueella tehtäviä rakennus-, pinnoitus- ym. maaperän muokkaamista vaativia töitä. Alueella sijaitsevien pinnoitettavien alueiden maaperän tulee ennen pinnoitustöitä täyttää valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista nro 214/2007 annetut ylemmät ohjearvot. Näytteenottajalla tulee olla riippumattoman sertifiointielimen varmistama tai Lapin ELY-keskuksen hyväksymä pätevyys näytteenottoon.

16 15. Suunnitelmat määräyksien mukaisista toimenpiteistä ja rakenteista on toimitettava Lapin ELY-keskukselle kuusi kuukautta ennen toimenpiteiden aloittamista. Romuaj oneuvojen esikäsittely j a varastointi 16. Romuajoneuvoja on esikäsiteltävä romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen (581/2004) 10 :n mukaisesti mahdollisimman pian vastaanoton jälkeen. Romuajoneuvoissa olevat vaaralliset aineet ja osat on poistettava siten, etteivät ne haittaa romuajoneuvojen jatkokäsittelyä. Esikäsittelyssä romuajoneuvoista on mahdollisimman pian vastaanoton jälkeen poistettava polttoaine-, moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt, hydrauliikkaöljyt, jäähdytysnesteet, jäätymisenestoaineet, jarrunesteet, ilmastointijärjestelmän nesteet ja muut ajoneuvoon sisältyvät nesteet sekä akku ja muut vaaralliset osat, kuten turvatyynyt. Esikäsittelyssä on poistettava myös elohopeaa sisältävät osat. Kuparia, alumiinia ja magnesiumia sisältävät metalliosat ja isot muoviosat on poistettava, jos näitä ei erotella murskaamossa. Ajoneuvoista on kierrätyksen edistämiseksi poistettava myös renkaat, katalysaattori ja lasi. 17. Romuajoneuvoja vastaanotettaessa toiminnanharjoittajan on tarkistettava viimeisen haltijan oikeus luovuttaa romuajoneuvo ja annettava hänelle romutustodistus sekä tallennettava tai toimitettava välittömästi tieto ajoneuvon vastaanottamisesta Ajoneuvohallintokeskuksen ylläpitämään ajoneuvoliikennerekisteriin ajoneuvon poistamiseksi rekisteristä. Sähkö- j a elektroniikkarom un vastaanotto ja käsittely 18. Sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) esikäsittely ja varastointi tulee tapahtua nestetiiviiksi pinnoitetulla alueella, joka on varustettu nestevuotojen keräysjärjestelmällä tai muotoiltu siten, että mahdolliset nestevuodot saadaan kerättyä talteen. Toiminnassa vastaanotettu SER on lajiteltava ja varastoitava siten, että uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen soveltuvat kokonaiset laitteet ja osat voidaan ensisijaisesti käyttää uudelleen ja toissijaisesti kierrättää mahdollisimman tarkasti. Esikäsittelyssä on erikseen kerätystä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta poistettava ainakin sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen (852/2004) 2. liitteen ( /932) 2. kohdassa mainitut aineet, valmisteet ja komponentit. 16 Toi m i nnassa synt yvi en jätteiden käsi t t el y j a varastoi nt i 19. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä laitoksella vastaanotettavien jätteiden määrästä, laadusta ja ominaisuuksista. Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava ja varastoitava toisistaan erillään. 20. Käsittelyssä poistetut vaaralliset jätteet on varastoitava katetussa ja lukittavassa tilassa nestetiiviiksi pinnoitetulla alustalla niin, ettei vaarallisista jätteistä aiheudu vaaraa ympäristölle tai terveydelle. Vaarallisten jätteiden pääsy maaperään ja pohja- ja pintavesiin on estettävä. Vaaralliset jätteet on merkittävä asianmukaisesti jätteen laatua ja vaarallisuutta osoittavin merkinnöin. Erilaisia jätteitä ei saa sekoittaa muihin jätteisiin tai keskenään.

17 Akut on varastoitava asianmukaisissa varastoastioissa tai -paikoissa esimerkiksi ongelmajätekonteissa tai lukittavassa hallissa. Nestettä sisältävät akut tulee välivarastoida vaarallisten aineiden kuljetukseen (VAK) hyväksytyissä varastoastioissa. Polttoaineet ja muut nesteet on kerättävä nestetiiviiseen, suljettavaan säiliöön ja varastoitava niin, että vuototapauksissa nesteet eivät joudu ympäristöön. Öljynsuodattimet ja muut öljypitoiset jätteet on kerättävä asianmukaisiin, tiiviisiin ja kannellisiin astioihin. Metallit on kerättävä omiin varastokontteihin tai -lavoihin tai ne on varastoitava tiiviillä alustalla, josta valumavedet johdetaan hiekan- ja öljynerotusjärjestelmään. Renkaat on varastoitava asianmukaisesti ja välivarastoinnissa on huomioitava paloturvallisuus. 21. Vaaralliset jätteet on toimitettava säännöllisesti vähintään kerran vuodessa käsittelypaikkoihin, joiden ympäristönsuojelulain mukaisissa luvissa tai niitä vastaavissa päätöksissä tällaisen jätteen vastaanotto on hyväksytty. Kuljetettaessa vaarallisia jätteitä tulee kuljetuksesta laatia asianmukainen siirtoasiakirja. Asiakirjaan tulee merkitä tiedot kuljetettavasta jätteestä jätelain (646/2011) 121 :n ja jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012) mukaisesti. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan. Vaaralliset jätteet on merkittävä jätteistä annetun asetuksen 9 :n mukaisesti. Toiminnassa muodostuvan jätteen saa luovuttaa kuljetettavaksi vain ELY-keskuksen jätetiedostoon hyväksytylle jätteen keräämis - ja kuljetustoiminnan harjoittajalle. 22. Toiminnassa syntyvä sekalainen yhdyskuntajäte on toimitettava käsittelyyn Kemin kaupungin alueella voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti. 17 Polttonesteiden ja kem ikaalien varastointi Melu 23. Polttoainesäiliöiden alustan sekä tankkauspaikan alustan on oltava tiiviitä. Polttonestesäiliöt on sijoitettava katokselliseen suoja-altaaseen sekä varustettava ylitäytön estävällä järjestelmällä ja laponestolaitteilla. Suoja-allasta ja katosta ei tarvita, mikäli säiliöt ovat vuodonilmaisulla varustettuja kaksoisvaippaisia säiliöitä. Tankkauspaikan läheisyydessä on oltava imeytysainetta polttoainevuotojen varalle. Muut koneiden ja laitteiden tarvitsemat kemikaalit on säilytettävä tarkoitukseen soveltuvassa varastopaikassa ehjissä, suljetuissa ja merkityissä astioissa tiiviillä alustalla, jossa on reunallinen suojarakenne. 24. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimmässä häiriintyvässä kohteessa päivällä (klo 7-22) ekvivalenttimelutasoa 55 db (LAeq) eikä yöllä (klo 22-7) ekvivalenttimelutasoa 50 db. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon. Laitoksen keskeisten melupäästölähteiden äänitehotasot ja toiminnan aiheuttama ympäristömelutaso on mitattava kertaluontoisesti vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Melun mittaamista koskeva suunnitelma on toimitettava Lapin ELY-keskukselle kuukautta ennen mittauksen suorittamista.

18 18 Pöly 25. Toimintaa on harjoitettava siten, että pölyäminen on mahdollisimman vähäistä ja ettei toiminnasta aiheudu pölyhaittoja kiinteistön ulkopuolelle. Alueen ja teiden pölyntorjunnassa on tarvittaessa käytettävä vettä tai pölyämistä on estettävä rakenteellisin keinoin. Talousjätevesien käsittely 26. Sosiaali- ja toimistotilojen talousjätevedet on johdettava yleiseen jätevesiviemäriin tai umpisäiliöön ja toimitettava jätevedenpuhdistamolle. Paras käyttökelpoinen tekniikka 27. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialaansa liittyvän ympäristön kannalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon. Häiriö- j a poikkeukselliset tilanteet 28. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, vesistöön tai maaperään, on välittömästi ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava välittömästi Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Lapin ELYkeskukselle sekä öljyvahinkotapauksista myös Lapin pelastuslaitokselle. Toiminnan m uuttaminen tai lopettaminen 29. Toiminnan laajentamisesta tai muista olennaisista muutoksista taikka toiminnan lopettamisesta on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen niiden toteuttamista, tehtävä ilmoitus Lapin ELY-keskukseen. Jos toiminta alueella kokonaan päättyy, toiminnanharjoittajan on laadittava erillinen suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista, kuten maaperän puhtaudesta ja varastossa olevien jätteiden toimittamisesta käsittelyyn tai hyödynnettäväksi yms. Suunnitelma on toimitettava valvontaviranomaiselle. Alueella on pidettävä lopputarkastus, jossa todetaan, että velvoitteet on hoidettu. Tarkkailu - ja raportointimääräykset Käyttötarkkailu 30. Laitokselle vastaanotetuista ja toiminnassa syntyneistä jätteistä sekä edelleen toimitetuista jätemateriaaleista on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta on käytävä ilmi eri jätemateriaalien jätenimike, määrä vuodessa, alkuperä ja toimituspaikka sekä varastointimäärä vuodenvaihteessa. Jätteet on luokiteltava valtioneuvoston asetuksen jätteistä (179/2012) liitteen neljä (4) "Yleisimmät jätteet sekä vaaralliset jätteet' mukaan. Vastaanotettavan jätteen laatua on tarkkailtava ja tarvittaessa on tehtävä tarkempia mittauksia jätteen laadun selvittämiseksi.

19 31. Öljyn ja rasvan erottimien toimintaa on seurattava säännöllisesti, vähintään kuitenkin kerran kuukaudessa. Sadevesiviemärien kunto on tarkastettava säännöllisesti. Erottimien tarkkailusta on pidettävä kirjaa, joka on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle. Pinnoitettujen kenttien kuntoa on tarkkailtava ja havaitut viat on korjattava viipymättä. Päästö- ja vaikutustarkkailu 32. Tiivispintaisilta alueilta öljynerottimen kautta maastoon johdettavasta vedestä on otettava on otettava vesinäytteet kaksi kertaa vuodessa (syys-lokakuu ja huhti-toukokuu) ajankohtana, jolloin virtaama on näytteenoton kannalta riittävä. Vesinäytteistä on analysoitava ainakin ph, sähkönjohtokyky, hiilivetypitoisuus C10-C40 sekä elohopea, lyijy, kadmium, kokonaiskromi, nikkeli, sinkki ja kupari. Alueella vuodessa syntyvien hulevesien määrä tulee mitata tai arvioida laskennallisesti sadannan ja pinta-alan perusteella. Alueelle pohjaveden virtaussuunnan alapuolelle asennetusta pohjavesiputkesta on otettava näytteet kerran vuodessa syksyllä. Havaintoputki on pidettävä kunnossa. Pohjavesinäytteistä on analysoitava ainakin seuraavat parametrit: sähkönjohtavuus, sameus, happi, CODMn, ph, väriluku, sulfaatti, kokonaisöljyhiilivedyt, helposti haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), kromi, kupari, arseeni, rauta, sinkki, kadmium, lyijy ja nikkeli. Näytteenottajalla tulee olla riippumattoman sertifiointielimen varmistama pätevyys näytteenottoon. Näytteenotossa ja näytteiden analysoinnissa tulee käyttää vahvistettuja standardeja ja näytteet on analysoitava julkisen valvonnan alaisessa vesitutkimuslaboratoriossa. Tuloksista laadittavissa yhteenvedoissa on esitettävä tarkkailussa esiintyneet epävarmuustekijät sekä analyyseissä ja tulosten laskennassa käytetyt menetelmät. Alueen ulkopuolelle johdettavien hulevesien elohopeapitoisuuden on oltava alle 5 pg /I ja kadmiumpitoisuuden alle 10 pg/l. 33. Vesinäytteiden analyysitulokset on toimitettava tiedoksi Lapin ELYkeskukselle kuukauden kuluessa näytteenotosta. Lapin ELY-keskus voi tulosten perusteella muuttaa tarkkailuohjelmaa. Raportointi 34. Laitoksen toiminnasta on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta sekä päästä- ja vaikutustarkkailusta on toimitettava vuosittain Lapin ELY-keskukselle ja Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle yhteenveto helmikuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedossa tulee esittää ainakin seuraavat tiedot: - laitokselle vastaanotettujen ja käsiteltyjen jätteiden määrät, alkuperä ja käsittelytapa vuoden vaihteessa varastossa olevien jätteiden määrät jätejakeittain edelleen toimitetut jätejakeet, niiden määrä, laatu ja toimituspaikka laitoksen toiminnassa syntyneiden jätteiden lajit, määrät ja toimituspaikat 19

20 20 tiedot öljynerotuskaivojen tyhjennyksistä, huollosta ja tarkkailusta tiedot laitoksen toiminnassa havaituista häiriötilanteista ja poikkeuksellisista tilanteista vuoden aikana toteutetut muutokset laitoksen toiminnassa tarkkailutulokset Vakuus Toiminnanharjoittajan on asetettava Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vakuus asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi joko omavelkaisena takauksena, jonka edunsaaja on ELY-keskus, takausvakuutuksena tai pankkitalletuksena. ja lajiteltujen ja esikäsiteltyjen hyödynnettäväksi toimittamista odottavien voimaiseksi tulemisen jälkeen, kuitenkin siten, että asetettava vakuussumma on vähintään euroa. Takausvakuutuksen on oltava niin sanottu first demand -takuu, jonka yksilöidyn euromäärän takuun antaja on velvollinen suorittamaan edunsaajalle sen ensimmäisestä vaatimuksesta. Pankkitalletuksesta on toimitettava ELY-keskukselle talletustodistus kuittaamattomuussitoumuksella ELYkeskuksen hyväksi. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Vakuuden irtisanomisesta ja ehtoihin ja voimassaoloon liittyvistä muutoksista on ilmoitettava todisteellisesti valvontaviranomaiselle. Vakuus on toimitettava kuukauden kuluessa päätöksen voimaantulosta. Luvan saajan on kolmen kuukauden kuluttua päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta tehtävä ELY-keskukselle kuormakirjanpitoihin ja tarvittaessa alueella tehtäviin mittauksiin perustuva selvitys alueella olevan jätteen todellisesta määrästä ja laadusta. ELY-keskus voi tarkentaa vakuuden määrää tehdyn selvityksen perusteella ja muulloinkin todellisten jätemäärätietojen perusteella siten, että kokonaissumma vastaa edellä mainituilla tonnihinnoilla laskien alueella varastoituna olevan jätteen kokonaismäärää. Vakuuta voi hakea palautettavaksi aluehallintovirastolta, kun toiminnanharjoittaja on täyttänyt sille säädetyt ja määrätyt velvoitteet. RAT KAISUN PERUST ELUT Ympäristöluvan harkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Hakemuksen ja asetuttujen lupamääräysten mukainen jätteenkäsittelytoiminta täyttää laissa asetetut ympäristöluvan myöntämisen edellytykset. Toiminnanharjoittajalla on toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat lupamääräykset huomioon ottaen riittävä asiantuntemus. Määräysten mukaisesta toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän pohja- tai pintaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella. Toiminnasta ei myöskään aiheudu naapureille kohtuutonta rasitusta. Laitoksen vaikutusalueella ei ole suojelualueita, eikä luokiteltuja pohjavesialueita.

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 06.05.2014 154 ESAVI/555/04.08/2010 Lausunto Hakija Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1965/11.01.00/2014 Ympäristölautakunta 56 15.5.2014 99 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, Circulation Oy:n siirtokuormausasema, Arinatie 13,

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014. Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014. Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014 Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014 42700 KEURUU ASIA Autopurkaamon ympäristölupa, Mänttä-Vilppula HAKIJA Martikainen S & V

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) Ympäristölautakunta Ysp/10 15.12.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) Ympäristölautakunta Ysp/10 15.12.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) 10 Arkista Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2015-010200 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Arkista Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa. Arkista

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Toiminnassa on noudatettava hakemusta ja seuraavia lupamääräyksiä. 1. Laitoksella saa ottaa vastaan seuraavia jätejakeita.

Toiminnassa on noudatettava hakemusta ja seuraavia lupamääräyksiä. 1. Laitoksella saa ottaa vastaan seuraavia jätejakeita. ALUEHALLINTO VIRASTON RATKAISU Aluehallintovirasto myöntää MPT-Kuljetus Oylle ympäristöluvan jätteenkäsittelylaitoksen laajentuvaan toimintaan Savonlinnan kaupungin 12 kaupunginosassa (740-12 54-1) osoitteessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.05.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.05.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) 621 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö Tmi Osa- Tattiksen ympäristölupahakemuksesta (ESAVI/555/04.2010) HEL 2014-004885 T 11 01 00 00 Lausunto

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 17.12.2014 141. 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 19.12.2014 4452/11.01.

Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 17.12.2014 141. 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 19.12.2014 4452/11.01. 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 17.12.2014 141 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 19.12.2014

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat Keräysvälineet Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 19.11.2014 127. 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.11.2014 4189/11.01.

Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 19.11.2014 127. 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.11.2014 4189/11.01. 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 19.11.2014 127 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.11.2014

Lisätiedot

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4892/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4892/11.01.00/2014 1(7) JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus ja ympäristölautakunta 18.2.2015 22 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4892/11.01.00/2014

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 28 2 momentti, kohta 4 Ympäristönsuojeluasetus 14 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f

Ympäristönsuojelulaki 28 2 momentti, kohta 4 Ympäristönsuojeluasetus 14 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f Etelä-Suomi Päätös Nro 138/2012/1 Dnro ESAVI/300/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Hämeen ympäristökeskuksen 27.1.2006

Lisätiedot

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Kooninkeitaan jäteasema Ruusilantie 79 38700 Kankaanpää KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 15.12.2014 Kooninkeidas 1/5

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 819 12.11.2002 6 Ymp 8535-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) Ympkaalk 819 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Viite. MAKSUTAULUKKO euroa. Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat. Ehdotus uudeksi maksuksi. maksu

Viite. MAKSUTAULUKKO euroa. Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat. Ehdotus uudeksi maksuksi. maksu Viite MAKSUTAULUKKO euroa Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat Metsäteollisuus - sahalaitos tai viilutehdas - puunsuojauskemikaaleja käyttävä laitos Nykyinen maksu Ehdotus uudeksi maksuksi Metalliteollisuus

Lisätiedot

80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4837/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4837/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 18.2.2015 20 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat

Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat MAKSUTAULUKKO euroa Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat KUOPIO vanhat maksut Metsäteollisuus - sahalaitos tai viilutehdas, 4 100,00 - puunsuojauskemikaaleja käyttävä laitos 4 100,00 KUOPIO ehdotus

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 15.9.2003 Kokouspvm 11.9.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 77/10/1 Dnro PSAVI/166/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010. Metalliromun käsittelylaitos, Kajaani

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 77/10/1 Dnro PSAVI/166/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010. Metalliromun käsittelylaitos, Kajaani 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 77/10/1 Dnro PSAVI/166/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Metalliromun käsittelylaitos, Kajaani Kajaanin Romu Oy Kirkkoahontie 574 87910 Linnantaus 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Rakennus ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 20.5.2015 55. 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 22.5.2015 5419/11.01.

Rakennus ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 20.5.2015 55. 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 22.5.2015 5419/11.01. 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 20.5.2015 55 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 22.5.2015

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012 KERIMÄEN KUNTA PÄÄTÖS Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA VIREILLETULO 27.6.2012 Päätös Kerimäen kunnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

N:o 581/ 2004. Annettu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2004. Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista

N:o 581/ 2004. Annettu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2004. Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista N:o 581/ 2004 Annettu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2004 Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 3 päivänä

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 45/10/1 Dnro PSAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 45/10/1 Dnro PSAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 LUPAPÄÄTÖS Nro 45/10/1 Dnro PSAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Rannikon Auto ja Varaosa Oy:n ympäristölupapäätöksen muuttaminen, Pyhäjoki Rannikon Auto ja Varaosa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 18.11.2002 Kokouspvm 14.11.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella.

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 59 23.01.2007 6 Ymp 10756-2004 (235) Ympäristölupahakemus / Oritur Oy SEO, Tuontiväylä Tiivistelmä: - Ympkaalk 59 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA.

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. Liite 1/1 OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. A. JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU,

Lisätiedot

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO 1(5) P I R K A N M A A N PÄÄTÖS Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S pilaantuneen alueen puhdistamisesta... Annetaan julkipanon jälkeen Ympäristönsuojeluosasto Päivämäärä Diaarinumero 27.8.2008 PIR-2008-Y-269-114

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentti kohta 4

Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentti kohta 4 1(11) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 71 YLO LOS-2004-Y-971-111 Annettu julkipanon jälkeen 1.9.2005 ASIA Päätös Raision Seudun Työttömät ry:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5

Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 264 20.04.2004 1 Ymp 8416-2002 (235) Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5 Ympkaalk 264 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 266 27.09.2007

Ympäristölautakunta 266 27.09.2007 KIERTOKAPULA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN SER- JA ONGELMAJÄTEPISTEEN SIJOITTAMISTA TILOILLA 11:1485 JA 11:1478 MÄTSÄLÄN KYLÄSSÄ 224/15/151/2007 Ympäristölautakunta 266 Mäntsälän kunta Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus/Lassila & Tikanoja Oyj

Ympäristölupahakemus/Lassila & Tikanoja Oyj TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 308 11.04.2006 4 Ymp 2512-2006 (235) Ympäristölupahakemus/Lassila & Tikanoja Oyj Tiivistelmä: - Ympkaalk 308 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Nro 36/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/11/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2010. Liike- ja yhteisötunnus: 0398857-9

Nro 36/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/11/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2010. Liike- ja yhteisötunnus: 0398857-9 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 36/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/11/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2010 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Päätös Hannun Romu Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Helsinki

Päätös. Päätös Hannun Romu Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 49/2010/2 Dnro ESAVI/395/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Hannun Romu Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 308 06.05.2003 1 Ymp 1401-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24) Ympkaalk 308 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 17.09.2014 101. 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 19.09.2014 3962/11.01.

Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 17.09.2014 101. 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 19.09.2014 3962/11.01. JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 17.09.2014 101 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 19.09.2014

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentti kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentti

Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentti kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentti 1(15) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 11 YLO LOS-2005-Y-833-111 Annettu julkipanon jälkeen 14.2.2008 ASIA Päätös AutoPalsta Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee autopurkamon

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry

Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 635 26.09.2006 1 Ymp 8775-2006 (235) Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry Ympkaalk 635 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 609 03.09.2002 4 Ymp 7812-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2) Ympkaalk 609 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 25.03.2015 Siikaisten kunnan maankaatopaikan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Toiminta sijaitsee Enonkosken kunnassa Muholan kylässä kiinteistöllä 46-414-10-8 osoitteessa Laukunkangas 200.

Toiminta sijaitsee Enonkosken kunnassa Muholan kylässä kiinteistöllä 46-414-10-8 osoitteessa Laukunkangas 200. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 28/2013/1 Dnro ISAVI/111/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 10.4.2013 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan tarkistaminen, Enonkoski J.V.Bussi-Group Oy Laukunkangas 200 58160

Lisätiedot

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY (RJ) ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Eloksointi Oy:n toimintaa. Kyseessä on olemassa oleva

Lisätiedot

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 75531 Nurmes NURMEKSEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupajaosto PL 12 Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 Nro 51/2009 LUPAJ 26.5.2009, 19 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja -asetuk sen

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere HAKIJA Asunto Oy Tampereen Kalevan Elias Aleksis Kivenkatu 26 33200 Tampere KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere Kiinteistön

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot