ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010"

Transkriptio

1 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo T. Bergbacka Helmenpyytäjäntie Kuusamo

2 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAN VIREILLETULO JA HAKEMUS... 3 AIKAISEMMAT LUVAT... 3 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE... 3 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA... 3 TOIMINTA... 4 LAITOKSEN YMPÄRISTÖ... 5 TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN... 5 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY... 5 Lupahakemuksesta tiedottaminen... 5 Lausunnot... 5 Hakijan kuuleminen ja vastine... 6 MERKINTÄ... 6 A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U... 6 YMPÄRISTÖLUPARATKAISU... 6 LUPAMÄÄRÄYKSET... 7 Toiminnassa vastaanotettavat jätteet... 7 Romuajoneuvojen varastointi ja esikäsittely... 7 Metallijätteiden varastointi... 7 Toiminnassa syntyvien jätteiden käsittely ja varastointi... 7 Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet... 9 Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen... 9 Tarkkailu- ja raportointimääräykset... 9 VAKUUS RATKAISUN PERUSTELUT Ympäristöluvan harkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Lupamääräysten perustelut Vakuuden perustelut VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Lupamääräysten tarkistaminen Korvattavat päätökset Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET KÄSITTELYMAKSU Ratkaisu Perustelut Oikeusohjeet MUUTOKSENHAKU... 16

3 3 ASIAN VIREILLETULO JA HAKEMUS Kuusamon Autohajottamo T. Bergbacka on toimittanut Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskukseen ympäristölupien muuttamista koskevan hakemuksen. Hakemus koskee autopurkamotoiminnan laajentamista ja muita kuin ongelmajätteiksi luokiteltuja kierrätykseen meneviä metallijätteitä. AIKAISEMMAT LUVAT Kuusamon kaupungin ympäristönsuojelulautakunta on myöntänyt toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackalle autopurkamon ongelmajätteiden käsittelyyn. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on muuttanut päätöksellään Dnro PPO-2004-Y ympäristönsuojelulautakunnan päätöstä romuajoneuvojen esikäsittelyn ja varastoinnin ja romuraudan vastaanoton osalta. Luvan mukaisesti toiminnassa saa käsitellä romuajoneuvoja enintään 50 tonnia vuodessa, esikäsittelemättömiä romuajoneuvoja saa varastoida kerrallaan enintään 10 kappaletta (noin 10 tonnia) ja esikäsiteltyjä romuajoneuvoja 100 tonnia. Lisäksi purkamo voi vastaanottaa myös pieniä määriä muuta romurautaa. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin 4) kohdan ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 13 f) kohdan perusteella. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojelulain 32 :n mukaisesti toiminnan muuttamista koskevan lupa-asian ratkaisee se viranomainen, jonka toimivaltaan kuuluu ratkaista vastaavaa uutta toimintaa koskeva hakemus. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 13 f) kohdan mukaisesti aluehallintovirasto ratkaisee ympäristölupa-asian, kun laitoksessa hyödynnetään tai käsitellään muualla kuin siellä syntyneitä ongelmajätteitä. Jos samalla toiminta-alueella sijaitsevalla usealla ympäristöluvanvaraisella toiminnalla on sellainen tekninen ja toiminnallinen yhteys, että niiden ympäristövaikutuksia tai jätehuoltoa on tarpeen tarkastella yhdessä, toimintoihin on ympäristönsuojelulain 35 :n 4 momentin mukaisesti haettava lupaa samanaikaisesti eri lupahakemuksilla tai yhteisesti yhdellä lupahakemuksella. Jos toimintoihin on haettava lupaa siten kuin ympäristönsuojelulain 35 :n 4 momentissa säädetään, eri toimintojen lupa-asian ratkaisee aluehallintovirasto, jos yhdenkin toiminnan lupa-asian ratkaisu kuuluu sen toimivaltaan.

4 4 TOIMINTA Romuajoneuvojen esikäsittely- ja varastointialue sijaitsee Kuusamon kaupungin Petäjäkankaalla osoitteessa Varikkotie noin viisi kilometriä Kuusamon keskustasta pohjoiseen. Toiminta sijaitsee Kuusamon kaupungilta vuokratulla kiinteistöllä, kiinteistötunnus Toiminta käsittää romuajoneuvojen vastaanottoa, esikäsittelyä ja varastointia. Lisäksi yritys myy käytettyjä ja uusia varaosia sekä myy ja asentaa renkaita. Toimintaaika on arkisin ja lauantaisin Alueella on purkuun tulevien autojen vastaanottotila, autojen kuivaus- /korjaustila, jossa on allaslavat ja akkulaatikko poistettaville ongelmajätteille, toimistotila, rengastyötila ja osien varasto. Alueella ei ole vesi- ja viemäriliittymää. Kiinteistö on liittynyt järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Alue on aidattu ja varustettu lukittavalla portilla. Toiminnan laajentamisen myötä toiminnassa käsitellään ja syntyy jätteitä vuosittain seuraavasti: jäte määrä paino (t) romuajoneuvot kpl romuakut kpl 0,75 1,125 öljyt litraa 0,225 0,4 glykoli litraa 0,2 0,33 jarruneste litraa 0,012 0,018 bensiini/dieseltuotteet litraa 0,125 0,17 romurenkaat n kpl 11,2 14,4 alumiini, kupari, messinki 5 ja ruostumaton teräs muu käyttö- ja romurauta 10 talousjäte 0,6 Esikäsittelemättömät romuajoneuvot säilytetään niille varatussa nestetiiviiksi pinnoitetussa hallissa, jossa on saatavilla imeytysmateriaalia. Sulamisvesien pääsy halliin on estetty. Autoista poistetaan nesteet kuivaustilassa, jossa nesteet imetään pumpulla omiin säiliöihinsä odottamaan jatkokäsittelyä. Kuivaustilan lattia muodostaa betonisen altaan. Kuivaustilassa on standardin EN 858 II-luokan öljynerotuskaivo, josta vedet johdetaan 600 litran umpisäiliöön. Öljynerotin on varustettu hälyttimellä. Romuakut kerätään akkulaatikkoon, joka sijaitsee kuivaushallissa. Ongelmajätteet säilytetään katetussa ja lukittavassa tilassa nesteitä läpäisemättömällä reunakorokkein varustetulla alustalla. Esikäsitellyt ajoneuvot varastoidaan hiekkakentällä. Romurenkaat kerätään yhteen läjään hiekkakentälle. Muu vastaanotettu alumiini, kupari, messinki, ruostumaton teräs, metalli ja rauta säilytetään myös hiekkakentällä. Puretut romuajoneuvojen korit toimitetaan Stena Metalli Oy:lle. Ekokem Oy noutaa öljyt, glykolin ja jarrunesteet. NTR-Finland tai Kuljetusliike Moduvia Oy hakee romuakut. Lassila & Tikanoja Oyj noutaa romurenkaat ja toimittaa ne jatkokäsittelyyn Suomen Rengaskierrätys Oy:lle. Muutoksen myötä vastaanotettavien romuajoneuvojen määrä kasvaa. Autot otetaan käsittelyyn heti niiden saavuttua purkamolle, joten esikäsittelemättömiä ajoneuvoja on alueella kerrallaan enintään kymmenen.

5 5 LAITOKSEN YMPÄRISTÖ Toiminnan läheisyydessä ei sijaitse asutusta. Alue kuuluu Vienan Kemin latvavesistöalueen Oivanginjärven vesistöalueeseen (74.04). Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, Natura ohjelman alueella tai muulla luonnonsuojelualueella. Toiminta sijaitsee Kirkonkylän osayleiskaavan teollisuus- ja varastoalueella (T). TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Ajoneuvoista poistetaan nesteet ja vaaralliset aineet sisätiloissa ja alueella varastoidaan vain esikäsiteltyjen ajoneuvojen koreja ja metallijätettä, minkä vuoksi päästöjä ympäristöön ei arvioida aiheutuvan. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla aluehallintovirastossa ja Kuusamon kaupungissa sekä kirjeellä asianosaisille. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu Koillissanomat-lehdessä. Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Pohjois- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Kuusamon kaupungilta ja Kuusamon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lausunnot Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kuusamon Autohajottamo T. Bergbacka on toiminut nykyisellä paikalla useita vuosia. Yritys toimii Kuusamon kaupungin vuokratontilla, jonka koko on m 2. Ensimmäinen aluetta koskeva vuokrasopimus on tehty Nykyinen vuokrasopimus on voimassa saakka. Autopurkamolle on tehty kaksi määräaikaistarkastusta: ja Kapasiteettien ylitystä lukuun ottamatta yrityksen toiminnassa ei ole ollut huomauttamista. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (jäljempänä ELY-keskus) ei ole tullut toimintaa koskevia valituksia. ELY-keskus on katsonut, että ympäristöluvan muuttamiselle ja kapasiteettien nostamiselle ei ole estettä. Seuraavat asiat tulee kuitenkin ottaa huomioon: Lupamääräyksissä tulee asettaa rajat kappaleina ja tonneina purkamolla vuosittain vastaanotettaville esikäsittelemättömille romuajoneuvoille sekä enimmäiskertavarastomäärät esikäsittelemättömille ja esikäsitellyille romuajoneuvoille. ELY-keskus on todennut, että kiinteistöllä olevassa hallissa voidaan varastoida noin kymmenen romuajoneuvoa, joten nykyisillä rakenteilla esikäsittelemättömien romuajoneuvojen kertavarastomäärä ei voi muuttua nykyisestään. Esikäsitellyille ajoneuvoille on pihassa tilaa, mutta määrä tulisi pitää silti kohtuullisena ja huolehtia tavaran kierrosta. Alhaisen metallin hinnan takia yrityksessä on ollut vuoden 2009 aikana varastossa suuria määriä esikäsiteltyjä autoja: syksyllä 2009 noin 180 tonnia (noin 220

6 kappaletta) ja vuoden 2009 lopussa 169 tonnia. Voimassa olevan luvan mukainen määrä on 100 tonnia. Hakija on esittänyt vastaanotettavaksi myös muuta metallia (alumiini, kupari, messinki, ruostumaton teräs ja romurauta) romuajoneuvojen lisäksi. Myös nämä tulee ottaa huomioon lupamääräyksissä. ELY-keskus on todennut, että ympäristökeskuksen myöntämässä ympäristöluvassa annetut ongelmajätteiden ja muiden jätteiden varastointia koskevat määräykset ovat edelleen ajankohtaisia ja asianmukaisia. Sen sijaan tarkkailumääräys ei ole tarkoituksenmukainen, koska esikäsittelemättömien romuajoneuvojen kuivaukseen tarkoitetusta hallitilasta johdetaan vedet pihalla olevaan umpikaivoon. Nykyisen luvan lupamääräyksistä osa ei enää vastaa toimintaa tai määräyksissä vaaditut toimenpiteet on jo tehty. Tällaiset määräykset tulee poistaa tai päivittää. Määräyksiä on tarpeen antaa jo tehtyjen rakenteiden huollosta ja kunnossapidosta, romuajoneuvojen esikäsittelystä ja toimintaa koskevasta kirjanpidosta ja raportoinnista. Riittävän vakuuden asettaminen toiminnalle on niin ikään tarpeen, samoin toiminnan päättymiseen liittyen alueen siivoamista ja puhdistamista koskevat määräykset. ELY-keskus on todennut, että toiminnanharjoittajan ja valvovan viranomaisen edun mukaista on, että toimintaa koskee jatkossa vain yksi ympäristölupapäätös. 6 Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijalle on annettu päivätyllä kirjeellä mahdollisuus vastineen antamiseen lausunnosta. Hakija on ilmoittanut, ettei anna vastinetta. MERKINTÄ Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen toiminta on päättynyt , jonka jälkeen sen toimialueella käsiteltävänä olleet ympäristönsuojelulainsäädännön alaan kuuluvat ympäristölupa-asiat hoidetaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueella. Asiaa ratkaistaessa on ollut esillä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen antama lupapäätös Dnro PPO-2004-Y ja sen perusteena olleet asiakirjat sekä Kuusamon kaupungin ympäristönsuojelulautakunnan antama ympäristölupa. A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U YMPÄRISTÖLUPARATKAISU Aluehallintovirasto myöntää Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackalle ympäristöluvan hakemuksen mukaiselle romuajoneuvojen esikäsittelytoiminnalle ja muiden hakemuksessa mainittujen jätteiden vastaanottoon ja varastointiin. Toiminnassa on noudatettava tässä päätöksessä annettuja määräyksiä.

7 7 LUPAMÄÄRÄYKSET Toiminnassa vastaanotettavat jätteet 1. Purkamolle saa vastaanottaa esikäsiteltäväksi enintään 110 romuajoneuvoa vuodessa. Purkamolle saa ottaa vastaan myös alumiinia, kuparia, messinkiä ja ruostumatonta terästä yhteensä 5 tonnia ja muuta käyttö- ja romumetallia 10 tonnia vuodessa. 2. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä laitoksella vastaanotettavien jätteiden määrästä, laadusta ja ominaisuuksista. Laitoksella ei saa ottaa vastaan tai varastoida muita kuin päätöksessä hyväksyttyjä jätteitä. Romuajoneuvojen varastointi ja esikäsittely 3. Esikäsittelemättömiä ajoneuvoja saa olla kerralla varastoituna korkeintaan 10 kappaletta. Vastaanotetut esikäsittelemättömät romuajoneuvot on säilytettävä nestetiiviiksi pinnoitetussa hallissa, jonne ei pääse sulamis- tai sadevesiä. Mahdollisten nestevuotojen varalta hallissa on oltava imeytysainetta. Romuajoneuvot on esikäsiteltävä pohjaltaan nestetiiviiksi pinnoitetussa hallissa, jonka viemäröinti on varustettu öljyneroitinkaivolla. Pinnoitteen kunto on tarkastettava ja havaitut vauriot on korjattava säännöllisesti. 4. Romuajoneuvoissa olevat vaaralliset aineet ja osat on poistettava siten, etteivät ne haittaa romuajoneuvojen jatkokäsittelyä. Esikäsittelyssä romuajoneuvoista on mahdollisimman pian vastaanoton jälkeen poistettava polttoaine, moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt, hydrauliikkaöljyt, jäähdytysnesteet, jäätymisenestoaineet, jarrunesteet, ilmastointijärjestelmän nesteet ja muut ajoneuvoon sisältyvät nesteet sekä akku ja muut vaaralliset osat, kuten turvatyynyt. Esikäsittelyssä on poistettava myös elohopeaa sisältävät osat. Kuparia, alumiinia ja magnesiumia sisältävät metalliosat ja isot muoviosat on poistettava, jos näitä ei erotella murskaamossa. Ajoneuvoista on kierrätyksen edistämiseksi poistettava myös renkaat, katalysaattori ja lasi. Metallijätteiden varastointi 5. Metalleja saa olla kerralla varastoituna korkeintaan 20 tonnia. Toiminnassa vastaanotettu metallijäte on varastoitava erillään muista jätteistä. Tavanomaiseksi luokiteltua metallijätettä voidaan varastoida hiekkapintaisella alustalla, jos varmistetaan, ettei metallijäte sisällä öljyisiä tai muita ympäristölle haitallisia aineita sisältäviä jätteitä. Toiminnassa syntyvien jätteiden käsittely ja varastointi 6. Toiminnassa lajiteltavat ja varastoitavat jätteet on pidettävä toisistaan erillään kaikissa jätehuollon vaiheissa. Jätteistä ei saa aiheutua ympäristön roskaantumista eikä muutakaan haittaa tai vaaraa ympäristölle. 7. Laitoksen toiminta on järjestettävä ja varastoitavat jätteet ja uudelleenkäyttöön soveltuvat ajoneuvojen osat ja muut purkutuotteet on varastoitava asianmukaisesti asemapiirroksen esittämissä niille tarkoitetuissa

8 paikoissa niin, että ne voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai muuten hyödyntää. 8. Hyödynnettäväksi kelpaamattomia jätteitä saa alueella varastoida korkeintaan yhden vuoden ennen niiden käsittelyä ja hyödynnettäväksi toimitettavia jätteitä korkeintaan kolme vuotta ennen niiden esikäsittelyä tai hyödyntämistä. 9. Romuajoneuvoja vastaanotettaessa toiminnanharjoittajan on tarkistettava viimeisen haltijan oikeus luovuttaa romuajoneuvo ja annettava hänelle romutustodistus sekä tallennettava tai toimitettava välittömästi tieto ajoneuvon vastaanottamisesta Ajoneuvohallintokeskuksen ylläpitämään ajoneuvoliikennerekisteriin ajoneuvon poistamiseksi rekisteristä. 10. Esikäsiteltyjä ajoneuvoja, joissa ei ole vaarallisia aineita tai osia, saa varastoida korkeintaan 200 kappaletta asemapiirustuksessa esitetyssä paikassa hiekkakentällä. Renkaita saa varastoida alueella korkeintaan kappaletta (15 tonnia) ja akkuja korkeintaan 75 kappaletta (1,5 tonnia). 11. Käytöstä poistetut renkaat on kerättävä asianmukaiseen varastopaikkaan, jossa ne ovat erillään muista jätteistä palamisvaaran vuoksi. 12. Toiminnassa muodostuvan jätteen saa luovuttaa kuljetettavaksi vain ELY-keskuksen jätetiedostoon hyväksytylle jätteen keräämis- ja kuljetustoiminnan harjoittajalle. 13. Ongelmajätteet on varastoitava katetussa ja lukittavassa tilassa nestetiiviiksi pinnoitetulla alustalla niin, ettei ongelmajätteistä aiheudu vaaraa ympäristölle tai terveydelle. Ongelmajätteiden pääsy maaperään ja pohja- ja pintavesiin on estettävä. Ongelmajätteet on merkittävä asianmukaisesti jätteen laatua ja vaarallisuutta osoittavin merkinnöin. Erilaisia jätteitä ei saa sekoittaa muihin jätteisiin tai keskenään. Akut on varastoitava tiiviissä ja hapon kestävässä kontissa. Polttoaineet ja muut nesteet on kerättävä nestetiiviiseen suljettavaan säiliöön ja varastoitava niin, että vuototapauksissa nesteet eivät joudu ympäristöön. Öljynsuodattimet ja muut öljypitoiset jätteet on kerättävä nestetiiviisiin ja suljettaviin astioihin. Metallit on kerättävä omiin varastokontteihin tai -lavoihin. 14. Ongelmajätteet on toimitettava säännöllisesti vähintään kerran vuodessa luvalliseen käsittelyyn. Ongelmajätteiden kuljetuksista on laadittava erillinen siirtoasiakirja, joka on mukana jätteiden siirron aikana ja luovutetaan vastaanottajalle. 15. Toiminnassa muodostuvat jätteet, joiden käsittelystä ei ole erikseen määrätty, on lajiteltava ja säilytettävä toisistaan erillään siten, että jätteiden hyödyntämismahdollisuuksia ei jätteitä sekoittamalla heikennetä. Jätteet on varastoitava ja käsiteltävä siten, että niistä ei aiheudu roskaantumista, hajuhaittaa tai muutakaan ympäristön pilaantumisen vaaraa. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi ja muut jätteet loppusijoitettavaksi laitokseen, käyttökohteeseen tai kaatopaikalle, jonka ympäristöluvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen jätteen hyödyntäminen tai käsittely. 8

9 9 Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet 16. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, vesistöön tai maaperään, on välittömästi ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava viipymättä Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Kuusamon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 17. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitoksella oltava saatavilla laitoksen toiminnan ja laajuuden mukainen riittävä alkusammutuskalusto ja sopivaa imeytysmateriaalia. Käytetty imeytysmateriaali on toimitettava käsiteltäväksi ongelmajätteenä. Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen 18. Toiminnan olennaisista muutoksista ja toiminnan lopettamisesta on tehtävä ilmoitus hyvissä ajoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskukseen. Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta. Jos toiminta-alueella, jossa aiemmin on ollut purkamotoimintaa, tehdään rakennus-, pinnoitus- yms. töitä tai toiminta lopetetaan, tästä on hyvissä ajoin ilmoitettava ELY-keskukselle, joka voi määrätä selvittämään pilaantuneen alueen laajuuden ja puhdistamistarpeen. 19. Kun toiminta loppuu, luvan saajan on toimitettava vastaanotetut jätteet tämän päätöksen mukaisesti hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi, siistittävä alue jätteistä ja roskista sekä poistettava tarpeettomat rakenteet. Ympäristölupapäätös ja siinä luvan saajalle määrätyt velvoitteet lakkaavat olemasta voimassa, kun Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on todennut velvoitteet hoidetuksi. ELY-keskus voi tarvittaessa antaa toiminnan lopettamiseen liittyviä tarkentavia määräyksiä. Tarkkailu- ja raportointimääräykset 20. Toiminnan asianmukaista hoitoa ja tarkkailua varten on toiminnanharjoittajan määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva henkilö. Henkilön nimi yhteystietoineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskukselle ja Kuusamon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 21. Aluetta ympäröivä aitaus ja lukittava portti on pidettävä kunnossa. 22. Öljynerottimen toimintaa on tarkkailtava säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa. Öljynerotin on tyhjennettävä ja huollettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahden vuoden välein. Erottimen tarkkailusta, huollosta ja tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa, joka on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle. 23. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta. Vuosiyhteenveto kirjanpidosta on esitettävä Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskukselle ja Kuusamon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle

10 helmikuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedossa tulee esittää ainakin seuraavat tiedot: 10 laitokselle vastaanotettujen ja esikäsiteltyjen romuajoneuvojen määrät kappaleina ja tonneina, alkuperä ja käsittelytapa laitokselle vastaanotettujen metallijätteiden laatu ja määrä tonneina vuoden vaihteessa varastossa olevien romuajoneuvojen määrä kappaleina ja tonneina sekä metalliromun ja muiden jätteiden määrät tonneina laitokselta eteenpäin toimitettujen jätteiden lajit, määrät tonneina ja toimituspaikat vastaanottamatta jätetyt jätteet tiedot öljynerotuskaivon tyhjennyksistä ja huollosta tiedot laitoksen toiminnassa havaituista häiriö- ja poikkeuksellisista tilanteista vuoden aikana toteutetut muutokset laitoksen toiminnassa Ilmoitettavat jätteet on luokiteltava ympäristöministeriön asetuksen (1129/2001) mukaisesti. VAKUUS Toiminnanharjoittajan on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskukselle euron vakuus asianmukaisen jätehuollon, toiminnan lopettamisen ja jälkihoidon varmistamiseksi. Vakuus on toimitettava yhden kuukauden kuluessa päätöksen voimaantulosta omavelkaisena pankkitakauksena, jonka edunsaajana on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, tai pankkitalletuksena. Pankkitalletuksesta on toimitettava ELY-keskukselle talletustodistus kuittaamattomuussitoumuksella ELY-keskuksen hyväksi. ELY-keskus voi muuttaa tarvittaessa vakuuden suuruutta. RATKAISUN PERUSTELUT Ympäristöluvan harkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Aluehallintovirasto katsoo, että hakemuksen ja asetettujen lupamääräysten mukainen purkamotoiminta sekä luvanhaltijan asiantuntemus täyttävät laissa asetetut ympäristöluvan myöntämisen edellytykset myös muutoshakemuksessa esitetyillä jätemäärillä. Laitoksen rakenteet ovat jäteasetuksen ja romuajoneuvoasetuksen mukaisia. Lupamääräysten mukaisesta toiminnasta ei aiheudu ympäristölle terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän, pohja- tai pintaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella. Toiminnasta ei myöskään aiheudu naapureille kohtuutonta rasitusta. Laitoksen vaikutusalueella ei ole suojelualueita eikä luokiteltuja pohjavesialueita. Toiminnalle ei ole kaavoituksellista estettä. Esikäsittelemättömät romuajoneuvot varastoidaan nestetiiviiksi pinnoitetussa hallissa. Romuajoneuvot käsitellään tilassa, jossa on nestetiivis lattia

11 ja öljynerotin. Öljynerottimesta vedet johdetaan umpikaivoon. Jätteiden käsittely täyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset. 11 Lupamääräysten perustelut 1. ja 5. Vastaanotettaville ja varastoitaville romuajoneuvoille ja muulle jätteelle on annettu tarkat määrät ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vakuuden riittävyyden varmistamiseksi. Verrattuna aikaisempiin ympäristölupiin esikäsittelemättömien romuajoneuvojen kertavarastointimäärä ei kasva. Näin ei ole vaaraa, että esikäsittelemättömiä romuajoneuvoja varastoitaisiin niille soveltumattomassa paikassa. 2. Jätelain 15 :n 1 momentin 2) kohdan mukaan jätteen saa luovuttaa vain vastaanottajalle, jolla on oikeus ottaa vastaan jäte ympäristöluvan nojalla. 3. Jäteasetuksen 8 :n mukaan jätteiden hyödyntämis- ja käsittelyalue on suunniteltava, perustettava, rakennettava ja hoidettava siten, ettei siitä eikä sen käytöstä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Romuajoneuvojen varastointi ja purku tietyllä alueella ja purkamoalueelle aiemmin rakennettu aitaus ja lukittava portti vähentävät jätteiden varastoinnista aiheutuvia haittoja ja estävät ulkopuolisten pääsyn alueelle toiminnan kiinnioloaikana. Romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen 9 :ssä on esitetty yleisesti romuajoneuvojen varastointi- ja käsittelypaikan rakennevaatimukset. Romuajoneuvojen käsittely- ja varastointipaikat on rakennettu romuajoneuvoasetuksen mukaisesti. 4. Romuajoneuvojen esikäsittelyä ja ajoneuvoista purettuja aineita ja osia koskevat määräykset on annettu jätelain ja romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen perusteella. Romuajoneuvot sisältävät ongelmajätteiksi luokiteltuja aineita tai osia, ja haitallisia aineita voi joutua ympäristöön, ellei niitä poisteta ennen murskausta. Romuajoneuvoasetuksen 10 :ssä on säädetty esikäsittelyä koskevista vähimmäisvaatimuksista. Romuajoneuvoasetuksen 11 :n mukaan romuajoneuvo on esikäsittelyssä purettava tai haitallisten ympäristövaikutusten vähentämisestä on huolehdittava muulla vastaavalla tavalla. Romuajoneuvoissa olevat osat tai aineet, jotka on merkitty tai ovat muutoin tunnistettavissa eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen 5 :n 2 momentin mukaisesti, on poistettava. Uudelleenkäyttöön soveltuvat romuajoneuvojen osat on poistettava ja purkamistuotteet varastoitava siten, että ne voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai muutoin hyödyntää. Käyttökelpoisten osien uudelleenkäyttö vähentää jätteen syntyä. 5. Tavanomaiseksi jätteeksi luokitellusta lajitellusta metallijätteestä ei aiheudu päästöjä maaperään, joten se voidaan varastoida hiekkapintaisella alustalla. 6., 7., 9. ja 10. Jätelain mukaan jätehuolto on järjestettävä muun muassa siten, että jätteistä tai jätehuollosta ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteet on kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään jätehuollon kaikissa vaiheissa siinä laajuudessa kuin se on terveydelle ja ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi taikka jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. 8. Kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen mukaan kaatopaikkana ei pidetä alle kolmen vuoden pituista jätteen varastointia ennen sen

12 hyödyntämistä tai esikäsittelyä eikä alle yhden vuoden pituista jätteen varastointia ennen sen käsittelyä. 11., Varastoimalla toiminnassa syntyvät jätteet ja ongelmajätteet asianmukaisesti ja toimittamalla ne säännöllisesti käsiteltäväksi voidaan niiden varastoinnista aiheutuvia riskejä ja mahdollisia ympäristövaikutuksia vähentää. Ongelmajätteiden pakkaukset on merkittävä jäteasetuksen 6 :n mukaisesti. Ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä annetussa valtioneuvoston päätöksessä edellytetään, että ongelmajätteiden siirrosta laaditaan siirtoasiakirja. Näin voidaan seurata ongelmajätteiden kulkua hyödyntämis- ja käsittelypaikkaan ja valvoa toimintaa. 12. Asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi on annettu jätelain 15 :n nojalla määräys luovuttaa toiminnasta syntyvä jäte Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen jätetiedostoon hyväksytylle toiminnanharjoittajalle. 16. Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeuksellisista tilanteista on määrätty viranomaisen tiedonsaannin varmistamiseksi ja valvonnan toteuttamiseksi. Ympäristönsuojelulain 62 :n nojalla toiminnasta vastaavan on tehtävä ilmoitus muun muassa onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä aiheutuvasta päästöstä tai syntyvästä jätteestä, josta voi aiheutua välitöntä tai ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa. Ilmoituksella varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle valvonnan kannalta olennaisista muutoksista. Ilmoituksen perusteella viranomainen tarkastelee muutoksen vaikutusta voimassa oleviin lupamääräyksiin ja arvioi, onko lupaa tarpeen muuttaa, hakea kokonaan uutta lupaa tai antaa valvonnallisia ohjeita ja määräyksiä. 17. Määräys toiminnan laajuuden ja luonteen mukaisen alkusammutuskaluston ja imeytysmateriaalin saatavilla olosta on annettu, jotta henkilökunta voi aloittaa torjuntatoimet välittömästi ja tehokkaasti ja estää päästöjen joutumisen ympäristöön. 18. ja 19. Toiminnan olennaisista muutoksista, toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava riittävän ajoissa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Näin viranomainen voi tarkastella muutosten vaikutusta ympäristöön ja arvioida, vastaako toiminta ympäristöluvan lupamääräyksiä. Alueen rakentamisen ja toiminnan lopettamisen yhteydessä on varmistauduttava maaperän puhtaudesta, koska toimintaa on harjoitettu samalla paikalla kauan. 20. Jäteasetuksen 10 :n mukaan jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikan hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten toiminnanharjoittajan on määrättävä vastaava hoitaja. 22. Öljynerottimen käyttöä ja huoltoa koskeva lupamääräys on annettu, jotta voidaan varmistaa erottimen toimivuus ja estää mahdolliset haitat ennakolta. 23. Ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla valvontaviranomaisella on oikeus saada toiminnan valvontaa varten tarpeellisia tietoja. Jätelain nojalla ympäristöluvan haltijan on pidettävä kirjaa toiminnassaan syntyneistä jätteistä, niiden välivarastoinnista, toimituspaikoista ja käsittelytavoista. Vuosiyhteenvedon ja vuosiraportin esittäminen on tarpeen toimintaan liittyvien ympäristönsuojelun kannalta oleellisten tietojen saamiseksi ja toiminnan valvonnan järjestämiseksi. 12

13 13 Vakuuden perustelut Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävän suuri vakuus tai muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi. Vakuuden suuruutta määrättäessä on otettu huomioon toiminnan laajuus, luonne ja tässä lupapäätöksessä annetut määräykset ja mitkä toimipaikalle mahdollisesti jäävien jätteiden käsittelykustannukset olisivat. Aluehallintovirasto katsoo, että vakuuden määrän on vastattava kustannuksia, joita asianmukaisesta jätehuollosta toiminnan lopettamisen yhteydessä aiheutuu. Vakuudella katetaan vain kustannukset, jotka voidaan lupaharkinnan yhteydessä ennakoida toimintaa koskevien lupamääräysten ja suoraan lainsäädännöstä johtuvien velvoitteiden perusteella. Aluehallintovirasto on vakuuden suuruutta laskettaessa ottanut huomioon seuraavat kustannukset, joita asianmukaisesta jätehuollosta aiheutuu toiminnan lopettamisen yhteydessä: ympäristöluvan salliman ongelmajätteiden enimmäismäärän asianmukaisen käsittelyn ja käsittelyyn kuljettamisen kustannukset, muiden jätteiden (joilla ei ole rahallista arvoa) kaatopaikalle toimittamisen kustannukset ja käsittelymaksut sekä esikäsittelemättömien ajoneuvojen varastointialueella olevien ympäristöluvan salliman enimmäismäärän mukaisen esikäsittelemättömien ajoneuvojen esikäsittelykustannukset. Vakuuden määrää arvioitaessa ei ole voitu ottaa huomioon romuajoneuvojen ja muun metalliromun jälleenmyyntiarvoa, koska rahanarvoiset jätteet eivät välttämättä ole realisoitavissa, kun toiminta loppuu ja vakuus joudutaan realisoimaan asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto on otettu huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Lupa myönnetään toistaiseksi voimassa olevana. Tarvittaessa aluehallintovirasto voi ympäristönsuojelulain 58 :ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä muuttaa aikaisempaa lupaa tai ympäristönsuojelulain 59 :ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä peruuttaa luvan valvontaviranomaisen aloitteesta. Lupamääräysten tarkistaminen Lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus on toimitettava aluehallintovirastolle mennessä uhalla, että aluehallintovirasto voi määrätä luvan raukeamaan. Hakemuksessa tulee olla selvitykset toiminnan laajuudesta, arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta sekä muut ympäristönsuojeluasetuksen 8 12 :n edellyttämät selvitykset soveltuvin osin.

14 14 Korvattavat päätökset Tämä päätös korvaa lainvoimaiseksi tultuaan Kuusamon kaupungin antaman ympäristöluvan ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen antaman ympäristöluvan Dnro PPO-2004-Y Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, asetusta on luvan estämättä noudatettava ympäristönsuojelulain 56 :n nojalla. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman. Valitus korvauksesta ei estä toiminnan aloittamista. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki 7 ja 8, 28 3 mom, 31 4 mom, 35 4 mom, 41, 42, 43 1 ja 3 mom, 45, 46 1 mom, 52 1 mom ja 90 Ympäristönsuojeluasetus 37 Jätelaki 4, 6 ja 15 Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001) Valtioneuvoston asetus eräistä romuajoneuvoista (581/2004) Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996) Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997) KÄSITTELYMAKSU Ratkaisu Lupa-asian käsittelymaksu on euroa. Lasku lähetetään Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta.

15 15 Perustelut Käsittelymaksua koskeva asia ratkaistaan asian vireilletuloajankohtana voimassa olleiden säännösten perusteella. Alla mainitun ympäristöministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan laitoksen tai paikan, jossa hyödynnetään tai käsitellään muualla kuin siinä syntyneitä ongelmajätteitä, ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on euroa. Toiminnan olennaista muuttamista koskevan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 % taulukon mukaisesta maksusta (2 190 euroa). Kyseessä on myös jätteen ammattimaista tai laitosmaista hyödyntämistä tai käsittelyä koskeva toiminta (metallijätteiden vastaanotto), jolla on tekninen ja toiminnallinen yhteys romuajoneuvojen käsittelytoimintaan. Tällöin maksutaulukon mukaisesti ongelmajätteiden käsittelytoiminnan maksuun lisätään 50 % muiden toimintojen maksusta. Kuusamon kaupungin jätteiden käsittelyyn liittyvistä ympäristöluvista perittävä maksu euroa. Koska kyseessä on toiminnan muutos, peritään muiden toimintojen maksuna 50 % uutta toimintaa koskevasta 50 %:n suuruisesta maksusta (417 euroa). Oikeusohjeet Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1387/2006) Kuusamon kaupungin ympäristöluvista perittävät maksut Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) 7 1 ja 2 momentti

16 16 MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Sami Koivula Tarja Savela Päätöksen tekemiseen on osallistunut puheenjohtajana ympäristöneuvos Sami Koivula. Asian on esitellyt ylitarkastaja Tarja Savela. Tiedustelut: asian esittelijä, p TS/es Liite Valitusosoitus

17 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusoikeus Valitusaika Valituksen sisältö Valituksen liitteet Liite Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueelle. Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset. Valitusaika päättyy , jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - ympäristölupaviraston päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti: - miltä kohdin ympäristölupaviraston päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia ympäristölupaviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta - jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse) Valituksen toimittaminen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueelle Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen yhteystiedot käyntiosoite: Veteraanikatu 1, 2. kerros postiosoite: PL 113, Oulu puhelin: vaihde / telekopio: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 31/05/2 lupamääräyksen muuttaminen, Haapavesi

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 26/10/2 Dnro ISAVI/19/04.09/2010 24.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki Etelä-Suomi Päätös Nro 85/2010/3 Dnro ESAVI/376/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2010 ASIA HAKIJA Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 152/2012/2 Dnro ESAVI/37/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p.

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p. Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Destia Oy Korjaamotie 5 49400 Hamina Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Päätös Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2012 Hakemus Talvivaara

Lisätiedot

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet,

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet, HE 273/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kaivoslaki. Esityksen keskeisenä

Lisätiedot

Uudistunut vesilaki 2011

Uudistunut vesilaki 2011 Ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen sisältö ja tärkeimmät muutokset YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen

Lisätiedot