MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B X/2001 KUNTIEN ROOLI DIGIROAD-JÄRJESTELMÄSSÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B X/2001 KUNTIEN ROOLI DIGIROAD-JÄRJESTELMÄSSÄ"

Transkriptio

1 MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B X/2001 KUNTIEN ROOLI DIGIROAD-JÄRJESTELMÄSSÄ

2

3 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B X/2001 KUNTIEN ROOLI DIGIROAD-JÄRJESTELMÄSSÄ Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2001

4 ISBN ISSN Oy Edita Ab Pikapaino, Annankatu 44 Helsinki 2001

5 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) DIGIROAD kuntaryhmä Jan Juslén, puheenjohtaja Jukka Lähesmaa, sihteeri Julkaisun laji Raportti Toimeksiantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Kuntien rooli DIGIROAD-järjestelmässä Tiivistelmä Liikenne- ja viestintäministeriön Liikennetelematiikan rakenteiden T&K ohjelmassa (TETRAssa) on suunniteltu Kansallisen tie- ja katuverkon tietojärjestelmän eli DIGIROAD-järjestelmän toiminta ja toteutus. Kunnilla on tärkeä rooli DIGIROAD-järjestelmän tietojen tuottajina. Tässä raportissa on kuvattu kuntien toimintaa DIGIROAD tiedontuottamisketjussa ja periaatteita, joilla kuntien ja DIGIROAD-organisaation yhteistyö voitaisiin organisoida. Raportti on esiselvitys sovittavista asioista ja kaikista raportin periaatteista tullaan varsinaisesti sopimaan myöhemmin DIGIROAD-järjestelmän toteuttamisen yhteydessä. Lisäksi hankkeessa selvitettiin DIGIROAD-aineiston käyttöä ja hyötyä kunnissa. DIGIROAD-aineisto perustetaan käyttämällä pääosin olemassa olevia valtakunnallisia tie- ja katuverkon aineistoja sekä keräämällä uusia tietoja. Perustamisvaiheessa myös kunnat ja DIGIROAD-organisaatio voivat sopia kunnan aineistojen käyttämisestä DIGIROAD-järjestelmässä. DIGIROAD-järjestelmän tietosisällön mukaisten tietojen säilyttäminen oikeina ja ajantasaisina valtakunnallisessa tietojärjestelmässä on vaativa tehtävä. Tämä edellyttää, että tiedot tapahtuvista muutoksista saadaan niiltä organisaatiolta, jotka ovat mahdollisimman lähellä käytännön toimintaa tie- ja katuverkolla. Siten kuntien toimiminen tiedon ylläpitäjinä DIGIROAD-järjestelmän tiedontuottamisketjussa on erityisen tärkeää. Tavoitteena on, että kaikki kunnat vähintään ilmoittaisivat katuverkolla tapahtuvista muutoksista DIGIROADorganisaatiolle, joka organisoi tarvittavan tarkemman tiedon keräyksen. Halukkaat kunnat voivat myös sopia toimittavansa muuttuneet ja uudet tiedot omista paikkatietojärjestelmistä DIGIROAD-järjestelmään. Esiselvityksessä ehdotetaan, että kunta ylläpitäisi DIGIROAD-järjestelmän tietosisällön mukaisia tietoja kaduista ja niistä kunnan alueen yksityisteistä, joilla kunta toimii tienpitäjänä. Lisäksi kunta vastaisi kunnan ylläpitämien kevyen liikenteen väylien tiedoista ja muista kunnan alueella olevista DIGIROAD-järjestelmän tietosisällön mukaisista liikennejärjestelmän kohteiden tiedoista. Näitä kohteita ovat esimerkiksi linja-autopysäkit, parkkitalot tai polttoaineen jakelupisteet. Kuntien ja DIGIROAD-organisaation täytyy jatkossa sopia tarkemmin järjestelmään liittyvistä tehtävistä, hallinnoinnista, vastuista, oikeuksista ja korvauksista. Esiselvityksessä on kuvattu lähtökohtia, joista sopiminen voidaan tehdä. Lisäksi DIGIROAD-järjestelmän asema valtakunnallisena perusrekisterinä sekä järjestelmään liittyvien eri organisaatioiden roolit on määriteltävä lainsäädännössä. Jatkotoimenpiteinä ehdotetaan DIGIROAD-organisaation ja kuntien yhteistyön periaatteiden ja sopimusmallien laatimista, kuntien tietojen ylläpidossa käyttämien järjestelmien kehittämistä, muuttuneiden tietojen ilmoittamisessa käytettävien apuvälineiden kehittämistä sekä lainsäädäntöselvitystä. Avainsanat (asiasanat) Paikkatietojärjestelmä, katu, liikenne, kuljetus Muut tiedot Sarjan nimi ja numero Liikenne- ja viestintäministeriön mietintöjä ja muistioita ISSN ISBN ISBN Kokonaissivumäärä 35 Jakaja Liikenne- ja viestintäministeriö Kieli Suomi Hinta Kustantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Luottamuksellisuus Julkinen

6 DESCRIPTION Date of publication Authors (from body; name, chairman and secretary of the body) DIGIROAD municipal group Jan Juslén, chairman Jukka Lähesmaa, secretary Type of publication Report Assigned by Ministry of Transport and Communications Date when body appointed Name of the publication The role of municipals in the DIGIROAD system Abstract The operation and implementation of a national road and street database (the so-called DIGIROAD system) has been planned in the Finnish National R&D programme on transport telematics infrastructure (TETRA). The municipals have an important role as information providers in this DIGIROAD system. This report describes the role of municipals in the data provision chain and principles of how the co-operation between municipals and the DIGIROAD organisation could be organised. The report is a feasibility study on items that need to be agreed on and all the principles will be settled later during the implementation of the DIGIROAD system. The usage and benefits of the DIGIROAD material in municipalities was also discussed. The DIGIROAD material is established mainly on existing national road and street databases and on new data collected during the implementation. In the implementation phase municipals and the DIGIROAD organisation can also agree on using data from the municipals in the DIGIROAD system. It is a demanding task to maintain the data up to date in a national road and street database like DIGIROAD system. This requires that modified and new data will be received from the organisations that actually work on road network. Therefore it is most important that municipals are up-dating the information. The aim is that every municipal at least notifies the DIGIROAD organisation if changes happen. The municipals willing to do so can agree that they will provide the new information from their own geographical information system to the DIGIROAD system. It is proposed that municipal would up-date information on streets and on road where the municipal acts as a road maintainer. The municipal would also take care of the data concerning bicycle and walk paths owned by the municipal and the data on other traffic related features. These features are for example bus stops, parking houses and petrol stations. The municipals and DIGIROAD organisation have to agree on tasks related to the system, administration, responsibilities, rights and charges. The feasibility study describes the starting points for the agreements. In addition the role of the DIGIROAD systems and organisations in it have to be defined in the legislation. In the future the principles and agreement models for the co-operation between municipals and the DIGIROAD organisation have to be created, the systems that municipals use to provide data and tools to inform changes have to be developed and the work with legislation has to be started. Keywords Geographical data system, street, traffic, transport Miscellaneous Serial name and number Reports and Memoranda of the Ministry of Transport and Communications Pages, total 35 Language Finnish Distributed by Ministry of Transport and Communications ISSN Price ISBN Confidence status Public Published by Ministry of Transport and Communications

7 ESIPUHE DIGIROAD-järjestelmä sisältää digitaalisessa muodossa koko Suomen tie- ja katuverkon sekä tärkeimmät ominaisuustiedot. Järjestelmän on tavoitteena olla valmis vuonna Järjestelmän toimintaa ja toteutusta on kuvattu raportissa Tie- ja katuverkon tietojärjestelmä DIGIROAD, Toteutussuunnitelma. DIGIROADjärjestelmän suunnittelu ja pilotointi oli osa Liikenne- ja viestintäministeriön Liikennetelematiikan rakenteiden T&K ohjelmaa (TETRAa). Kuntien rooli DIGIROAD-järjestelmässä -hanke oli DIGIROADkokonaisjärjestelmän suunnitteluun liittyvä erillisselvitys. Esiselvityksen tavoitteena oli kuvata kuntien tehtäviä DIGIROAD-järjestelmän tiedontuottamisketjussa. Samalla selvitettiin, mistä asioista kuntien ja DIGIROAD-organisaation välillä olisi sovittava. Lisäksi raporttiin kirjattiin alustavia periaatteita sopimisen pohjaksi. Työn tulokset ovat lähtökohta jatkokeskusteluille ja sopimusmallien laatimiselle. Tämä tehdään DIGIROAD-tuotantojärjestelmän toteuttamisen yhteydessä. Erillisselvityksen on tehnyt ryhmä, johon kuuluivat seuraavat henkilöt Jan Juslén Jussi Kauppi Silja Siltala Pekka Kopra Matti Holopainen Timo Tuhkanen Matti Roine Jussi Sauna-aho Jukka Lähesmaa Tiehallinto, puheenjohtaja Kuntaliitto Kuntaliitto Kuntaliitto Kuntaliitto Maanmittauslaitos Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö VTT, sihteeri Helsingissä XX päivänä marraskuuta 2001 Matti Roine Liikenneneuvos

8 Sisällysluettelo ESIPUHE Tavoitteet ja toteutus DIGIROAD-järjestelmän kuvaus Tarve DIGIROAD-järjestelmä Toteuttajat ja sidosryhmät Kustannukset DIGISTOP Pysäkkirekisteri Käyttö ja hyödyt kunnissa Yleistä Julkisen sektorin liikennetelematiikan palvelut Kaupalliset liikennetelematiikan palvelut Käyttö teiden ja katujen suunnittelussa Teiden ja katujen kunnossapito ja hoito DIGIROAD-järjestelmän asema perusrekisterinä Kuntien rooli Yleistä Tavoitteet ja nykytilan ongelmat Tietojen rajaus Tehtävien yleiskuvaus DIGIROAD-aineiston perustaminen Yleistä Tehtävät Järjestelmien ja tiedonsiirron kuvaus Hallinnointi Vastuu Aineiston oikeellisuus Vastuu loppukäyttäjille Oikeudet Korvaukset Sopimukset Aineiston ylläpitovaihe Yleistä Kunta muuttuneiden tietojen ilmoittajana Tehtävät Järjestelmien ja tiedonsiirron kuvaus Hallinnointi Vastuu Oikeudet Korvaukset Lainsäädäntö ja sopimukset Kunta aineiston ylläpitäjänä Yleistä Tehtävät... 26

9 6.3.3 Järjestelmien ja tiedonsiirron kuvaus Hallinnointi Oikeudet ja vastuut Korvaukset Sopimukset Mahdollisuudet ja resurssit Jatkotoimenpiteet Kuntien tiedon tuottaminen ja välitys Periaatteet ja sopimusmalli Lainsäädäntö Määritelmät Liite 1 DIGIROAD-tietosisältö

10 1 Tavoitteet ja toteutus Kuntien rooli DIGIROAD-järjestelmässä -hankkeen tavoitteena on selvittää millä periaatteilla kunnat olisivat valmiit toimimaan 1. Tiedon tuottajina järjestelmän perustamisen yhteydessä 2. Tiedon ylläpitäjinä tai ilmoitusten tekijöinä muuttuneista tiedoista DIGIROADaineiston ylläpitovaiheessa 3. DIGIROAD-aineiston hyödyntäjinä Työn tavoitteena on käsitellä Eri kokoisten kuntien erilaiset tekniset mahdollisuudet ja resurssit Kunnille DIGIROAD-järjestelmästä syntyvät kulut ja niiden kattaminen Sopiminen ja lainsäädäntö kuntien roolista DIGIROAD-järjestelmässä DIGIROAD-aineiston käyttö kunnissa ja hyödyt kunnille Selvityksen tuloksena syntyy Lista asioista, joista on sovittava kuntien ja DIGIROAD-organisaation välillä Kuntasektorin kanta tavasta, jolla yhteistyö DIGIROAD-organisaation kanssa organisoitaisiin ja mitä reunaehtoja kunnilla on yhteistyölle Selvityksen pohjalta voidaan DIGIROAD-hankkeen loppuraporttiin tehdä ehdotus kuntien tehtävistä ja näiden tehtävien organisoinnista ja toteuttamisesta. Toisena tuloksena selvityksessä syntyy kuvauksia tavoista, joilla kunnat voivat hyödyntää DIGIROAD-järjestelmää ja mitä hyötyä järjestelmästä on kunnille. Tämä raportti on esiselvitys, jossa kootaan asiakysymykset ja periaatteet jatkotyön pohjaksi. Selvityksessä esitetyt periaatteet ovat lähtökohtia, joiden pohjalta asiakysymyksistä voidaan jatkossa sopia. Selvityksessä kirjataan mahdolliset avoimiksi jäävät kysymykset ja ehdotetaan jatkotoimenpiteitä näiden selvittämiseksi. Työ DIGIROAD-organisaation ja kuntien yhteistyön organisoimiseksi jatkuu DIGIROAD-tuotantojärjestelmän toteuttamisen yhteydessä. Selvitys pyrittiin tekemään kuulemalla kuntasektorin asiantuntijoita. Selvitys aloitettiin tekemällä kuntien geodeettiverkkoon kuvaus DIGIROAD-järjestelmästä ja sen tietosisällöstä vuonna Geodeettiverkon kautta kunnilta kysyttiin voisivatko ne toimittaa tarvittavia tietoja ja millä ehdoilla. Vastaus saatiin yhteensä neljältätoista kunnalta. Vastausten perusteella tehtiin alustava luonnos raportista käytettäväksi hankkeen jatkokeskustelujen pohjana. Selvityksen tehnyt ryhmä käsitteli kuntien roolia DIGIROAD-järjestelmässä kolmessa palaverissa joulukuun 2000 ja helmikuun 2001 välisenä aikana. Tässä raportissa on käsitelty DIGIROAD-järjestelmää kuntasektorin osallistumisen kannalta. Järjestelmää on kuvattu kokonaisuutena Tie- ja katuverkon tietojärjestelmä DIGIROAD, Toteutussuunnitelma raportissa. 9

11 2 DIGIROAD-järjestelmän kuvaus DIGIROAD on tietojärjestelmä, joka sisältää koko Suomen tie- ja katuverkon geometrian sekä tärkeimmät ominaisuustiedot. DIGIROAD-järjestelmän on tavoitteena olla valmis vuonna Tarve Suomessa on useita aineistoja tie- ja katuverkon tiedoista, mutta aineistoista puuttuu tärkeitä tietoja ja yhtenäistä koko Suomen kattavaa aineistoa ei ole. Tämä estää monien liikenteeseen liittyvien tietopalveluiden kehityksen. DIGIROAD-järjestelmän tietoja tarvitaan erityisesti toteutettaessa liikennetelematiikan palveluja, kuten tiedotuspalveluja, kuljetusten suunnittelua ja hallintaa sekä kuljettajan tukijärjestelmiä. Eri viranomaiset ja kunnat hyödyntäisivät tietoja mm. tien- ja kadunpidossa, liikenteen ohjauksessa tai pelastustoimen tehtävissä. DIGIROAD-aineistoa tarvitaan yleisesti kaikissa liikenteeseen liittyvissä paikkasidonnaisissa tai mobiilipaikannusta hyödyntävissä palveluissa. Siten tietoja tarvitaan useiden e- ja m-liiketoiminnan sovellutusten toteuttamisessa. Tarve aineistolle tulee entisestään lisääntymään matkapuhelimien paikannuksen myötä. 2.2 DIGIROAD-järjestelmä Tie- ja katuverkon DIGIROAD-tietojärjestelmän ydin on tietokanta, joka kattaa koko Suomen tie- ja katuverkon tiedot. Teiden ja katujen kolmiulotteiden geometria on kuvattu nykyaineistoissa 5-10 metrin tarkkuudella. Uusien tietojen osalta pyritään 1-3 metrin tarkkuuteen. Lisäksi tietokanta sisältää liikennetelematiikan ja tienpidon palveluissa tarvittavia tärkeimpiä ominaisuustietoja, kuten leveys, yksisuuntaisuudet, osoitteet tai kulkurajoitukset. Tietojen tuottaminen valtakunnalliseen tietokantaan on hajautettu ja perustuu mahdollisimman pitkälle nykyisten järjestelmien hyödyntämiseen. P+ Paino-, korkeus-, leveysrajoi - tukset, nimet, yksisuuntaisuudet, nopeudet, tietyypit, tien kunto, tieluokka, nopeusrajoitus, tien leveys, RDS-koodi jne... P Taksi DIGIROAD-järjestelmän tavoitteellinen tietosisältö on luetteloitu liitteessä 1. 10

12 2.3 Toteuttajat ja sidosryhmät Tie- ja katuverkon tietojärjestelmän vastuuorganisaatio on Tiehallinto. Tiehallinto vastaa hallinnollisesti DIGIROAD-järjestelmän toteutuksesta ja ylläpidosta. Järjestelmän rakentamisen ja ylläpidon Tiehallinto ostaa tarjouskilpailun perusteella valittavilta yrityksiltä. Tietojärjestelmän tietojen tuottamisessa ja ylläpidossa Tiehallinto toimii yhteistyössä Maanmittauslaitoksen, kuntien ja metsäalan organisaatioiden kanssa. Eri osapuolet toimittavat tie- ja katuverkon tiedot DIGIROAD-tietojärjestelmään, jossa niistä yhdistetään valtakunnallinen aineisto. DIGIROAD-järjestelmä tuottaa tieja katuverkon perusaineiston. Aineiston hyödyntäminen erilaisissa tuotteissa ja palveluissa on sidosryhmien tehtävä. Suomalaiset ja kansainväliset kartta-alan yritykset tekevät DIGIROAD-aineiston pohjalta omia digitaalisia kartta- ja paikkatietotuotteita. Ohjelmistotalot ja palveluiden tuottajat tekevät näiden aineistojen avulla järjestelmiä ja palveluja kuntien, liike-elämän, viranomaisten ja kuluttajien käyttöön. DIGIROADaineisto tie- ja katuverkosta on liikennejärjestelmän infrastruktuuria, joka on kaikkien käytettävissä. 2.4 Kustannukset Tiedon tuottaminen (kunnat) Liikenteen ja kuljetusten palveluiden hyödyntäminen (viranomaiset, kunnat, yritykset, kuluttajat) Järjestelmän ylläpito (valittavat yritykset) Järjestelmien ja palvelujen tuottaminen (viranomaiset, kunnat, yritykset) Tiedon tuottaminen (Maanmittauslaitos) DIGIROADin hallinta (Tiehallinto) Tiedon tuottaminen (Tiehallinto) Palveluraja DIGIROAD-järjestelmän toteuttamiskustannukset ovat alustavan arvion mukaan miljoonaa markkaa vuosina Liikenne- ja viestintäministeriön rahoitus järjestelmään on 5,7 miljoonaa markkaa vuonna Vuosien 2002 ja 2003 osalta on tehty yhteensä 25 miljoonan markan rahoitusvaraus. Loppuosa kustannuksista rahoitetaan Tiehallinnon budjettivaroista. Järjestelmän ylläpitokustannukset ovat arviolta 5 6 miljoonaa markkaa vuodessa. Niille kunnille, jotka haluavat DIGIROAD-aineiston perustuvan kunnan aineistoon syntyy kustannuksia tietojen tuottamisesta ja toimittamisesta DIGIROADtietojärjestelmään järjestelmän perustamisvaiheessa. Tietojen ylläpitovaiheessa kunnille syntyy kustannuksia, kun ne joko ilmoittavat tietojen ylläpitotarpeesta DIGIROAD-organisaatiolle tai itse ylläpitävät muutostietoja. Tiedon tuottaminen (muut) 11

13 2.5 DIGISTOP Pysäkkirekisteri Omana projektina DIGIROAD-hankkeen yhteydessä on edennyt Pysäkkitietorekisteri (DIGISTOP) hanke. Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa rekisteri, jossa on digitaalisessa muodossa linja-autopysäkkien koordinaatit sekä pysäkkiä kuvaavia tietoja. DIGISTOP-järjestelmän ylläpito järjestetään DIGIROAD-järjestelmän valmistumiseen saakka omana kokonaisuutena. Tavoitteena on, että DIGIROADjärjestelmän valmistuttua DIGISTOP-järjestelmä on yhdistetty siihen. 12

14 3 Käyttö ja hyödyt kunnissa 3.1 Yleistä Vuonna 2003 valmistuvassa DIGIROAD-tuotantojärjestelmässä on painotettu erityisesti liikennetelematiikan palveluiden tarpeiden täyttämistä. DIGIROADjärjestelmä vuonna 2003 ei pysty täyttämään läheskään kaikkia tien ja kadunpidon tarpeita ja toisaalta erityisesti keskisuurissa ja pienissä kunnissa edellytykset ja tarpeet paikkatietojärjestelmien käyttöön kadunpidossa vaihtelevat. Siten DIGIROAD-järjestelmästä on hyötyä erityisesti liikennetelematiikan palveluiden toteuttamisessa. DIGIROAD-järjestelmän tietosisältö 2003 tukee hyvin tällaisten palveluiden toteuttamista. 3.2 Julkisen sektorin liikennetelematiikan palvelut Kunta voi itse tai yhteistyössä joidenkin muiden tahojen kanssa haluta toteuttaa joitakin liikennetelematiikan palveluja, joissa DIGIROAD-järjestelmän tietosisällön mukainen aineisto on välttämätön. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi opaskartat, tiedotus liikennetilanteesta ja häiriöistä, joukkoliikenteen reitinsuunnittelu tai kutsujoukkoliikenne. Lisäksi kunnan liikenteen seurantajärjestelmässä ja liikenteen hallintajärjestelmässä voidaan hyödyntää DIGIROAD-järjestelmän pohja-aineistoa. DIGIROAD-järjestelmän tietosisällön tyyppinen aineisto on olennainen osa toteutettaessa hälytysajoneuvojen hallintajärjestelmää sekä kuljettajien tukijärjestelmiä. 3.3 Kaupalliset liikennetelematiikan palvelut DIGIROAD-aineisto antaa mahdollisuuden kehittää ja tuotteistaa erilaisia liikennetelematiikan palveluja. Esimerkiksi alueellisten paikallisportaalien ja mobiiliportaalien yleistyessä nämä voivat lähteä liikkeelle hyvinkin paikallisista ideoista ja tarjota mahdollisuuden toimiviksi osoittautuvien ratkaisujen laajoihin markkinoihin. Valtakunnallista yhtenäistä tie- ja katuverkon aineistoa tarvitaan yleistyvien kuljetusten suunnittelu- ja hallintajärjestelmien pohjaksi sekä kuljettajien tukijärjestelmissä sekä ammatti- että yksityisautoilussa. 3.4 Käyttö teiden ja katujen suunnittelussa DIGIROAD-järjestelmän tiedot vuonna 2003 ovat hyödyllisiä erityisesti verkkotason suunnittelussa, jolloin siitä saadaan tarvittavat tiedot tieverkosta ja ominaisuuksista. Järjestelmän ansiosta voidaan erityisesti verkkotason suunnittelussa ottaa laajempi näkökulma esimerkiksi eri kuntien alueelta ja kuntien ja Tiehallinnon välillä. 13

15 DIGIROAD-järjestelmän tietosisältöön liittyy myös hankekohtaisessa suunnittelussa olennaisia tietoja kuten kulkuesteet, liikenteen suunta, kääntymisrajoitukset, painorajoitukset, liittymätyypit, liikennemäärät jne. Järjestelmän tietosisältö ja laatu 2003 tavoitetasolla riittää hankkeiden tarve- ja yleissuunnitteluun. (Tietojen laatuvaatimukset on esitetty Toteutussuunnitelma raportissa) Rakennussuunnitelmiin tietosisältö vuonna 2003 ei riitä. 3.5 Teiden ja katujen kunnossapito ja hoito DIGIROAD-järjestelmän tietosisällön mukaista aineistoa voidaan käyttää teiden ja katujen talvi- ja kesähoidossa sekä kunnostuksessa, päällystystöissä, rakentamisen aikaisissa liikennejärjestelyissä sekä muiden liikennejärjestelmään liittyvien rakenteiden (bussipysäkit, levähdysalueet) hoidossa. Digitaalista tie- ja katuverkkoa sekä sen ominaisuustietoja tarvitaan kunnossapitotoimenpiteiden suunniteluun, seurantaan ja hallinnointiin. Aineistoa tarvitaan esimerkiksi myös jos halutaan toteuttaa kunnossapitoajoneuvojen tosiaikainen seuranta. Tietosisältö 2003 ei kuitenkaan ole riittävä kaikkiin kunnossapidon tai hoidon tarpeisiin. Tien ja kadunpidon toimintojen käyttö ja hyödyt toteutuvat siten vasta pidemmällä tulevaisuudessa, kun sekä DIGIROAD-järjestelmän tietosisältö että paikkatietojärjestelmien hyödyntämismahdollisuudet kuntasektorilla kehittyvät. 3.6 DIGIROAD-järjestelmän asema perusrekisterinä Suuremmissa kunnissa DIGIROAD-järjestelmän tietoja tuotetaan ja ylläpidetään myös omaan tarpeeseen. Kun kunta toimii tiedon tuottajana ja ylläpitäjänä DIGIROAD-järjestelmässä, niin tiedot pysyvät kunnan omassa hallinnassa ja tietojen laatu voidaan varmistaa (Tietojen laatuvaatimukset on esitelty Toteutussuunnitelma raportissa). Pienemmille kunnille DIGIROAD-järjestelmä tuottaa telemaattisissa palveluissa ja mahdollisesti kunnan sisäisissä tehtävissä hyödynnettävää aineistoa. Olennainen DIGIROAD-järjestelmän hyöty kunnille on valtakunnallisesti yhtenäinen määrittely tie- ja katuverkon tiedoista ja valtakunnallinen aineisto. Yhtenäisen määrittelyn avulla eri kuntien tai muiden osapuolien aineistot on suoraan mahdollista hyödyntää eri järjestelmissä ja tiedonvaihto esimerkiksi kuntien välillä tai kunnan ja urakoitsijoiden sekä Tiehallinnon välillä yksinkertaistuu. Valtakunnallisesta aineistosta on kunnalle hyötyä erityisesti liikennetelematiikan palveluiden toteutuksessa tai verkkotason suunnittelussa, kun käyttöön voidaan paremmin ottaa myös tieto yleisten teiden tai naapurikuntien liikenneverkosta ja ominaisuuksista. DIGIROAD-järjestelmän valtakunnallinen tie- ja katuverkko muodostaa yhtenäisen pohjan kuntien tietojen vertailulle. Esimerkiksi liikenteen kustannusvertailujen ja tilastoinnin laatu parantuu, kun eri kunnissa on samat lähtökohdat. 14

16 4 Kuntien rooli 4.1 Yleistä DIGIROAD-järjestelmän tietosisällön mukaisten tietojen säilyttäminen oikeina ja ajantasaisina valtakunnallisessa tietojärjestelmässä on vaativa tehtävä. Tämä edellyttää, että tiedot tapahtuvista muutoksista saadaan niiltä organisaatiolta, jotka ovat mahdollisimman lähellä käytännön toimintaa tie- ja katuverkolla. Siten kuntien toimiminen DIGIROAD-järjestelmän tiedontuottamisketjussa on erityisen tärkeää. Kunnat toimivat DIGIROAD-järjestelmässä tiedon ylläpitäjinä seuraavasti 1) Tiedoissa tapahtuvien muutosten ilmoittajina sekä 2) Aineiston ylläpitäjinä 2.1) toimittamalla tietoja eri muodoissa 2.2) päivittämällä suoraan järjestelmän tietoja Lähtökohtana on, että kuntien ei tarvitse osallistua DIGIROAD-aineiston perustamiseen. DIGIROAD-organisaatio voi kuitenkin erikseen sopia joidenkin kuntien kanssa, että perustamisvaiheessa käytetään kunnan aineistoa. Nämä kunnan roolit on eroteltu, koska eri kunnilla on vaihtelevat mahdollisuudet toimia järjestelmän tietojen tuottamisketjussa. Yleisperiaatteena on, että kaikki kunnat vähintään ilmoittavat muutoksista katuverkolla DIGIROADorganisaatiolle, joka järjestää varsinaisen tietojen keräämisen ne kunnat, joilla on edellytykset ja halukkuutta voivat toimia tiedon tuottajina perustamisvaiheessa tai tiedon ylläpitäjinä DIGIROAD-järjestelmään. 4.2 Tavoitteet ja nykytilan ongelmat Yleinen tavoite Julkinen ja yksityinen sektori voi toteuttaa liikennetelematiikan ja väylänpidon palvelunsa laadukkaalla ja kattavalla tie- ja katuverkon aineistolla. Tämä edellyttää, että kunnan katuverkko ja sen tärkeimmät ominaisuudet ovat osana valtakunnallista tie- ja katuverkon tietojärjestelmää ja verkolla tapahtuvat muutokset päivitetään riittävän usein järjestelmään. Nykytilan ongelmat Suomessa on useita aineistoja tie- ja katuverkon tiedoista, mutta aineistoista puuttuu tärkeitä tietoja ja yhtenäistä koko Suomen kattavaa aineistoa ei ole. Useilla kunnilla ei ole tällaisia aineistoja. Kunnilla, joilla on DIGIROADjärjestelmässä tarvittavia tietoja, nämä tiedot ovat usein hajallaan useissa aineistoissa. Eri kuntien aineistoissa tietojen määrittelyt ja luokittelut ovat erilaisia. Tämä estää monien liikennetelematiikan ja väylänpidon tietopalveluiden kehityksen. 15

17 4.3 Tietojen rajaus Kunnan ylläpitämät tiedot Kunta ylläpitää DIGIROAD-järjestelmän tietosisällön mukaisia tietoja kaduista ja niistä kunnan alueen yksityisteistä, joilla kunta toimii tienpitäjänä. Lisäksi kunta vastaa kunnan ylläpitämien kevyen liikenteen väylien tiedoista ja muista kunnan alueella olevista DIGIROAD-järjestelmän tietosisällön mukaisista liikennejärjestelmän kohteiden tiedoista. Näitä kohteita ovat esimerkiksi linjaautopysäkit, parkkitalot tai polttoaineen jakelupisteet. Lisäksi kunta vastaa näihin kohteisiin liittyvistä ominaisuustiedoista. Ylläpidettävät ominaisuustiedot vaihtelevat kohteen mukaan, mutta niitä ovat esimerkiksi nimi, kohteen tyyppi tai kulkurajoitteet. Liitteessä 1 on kuvattu tarkemmin DIGIROAD-järjestelmän tietosisältöä. Katuverkon, jonka tiedoista kunnat huolehtivat, yhteispituus on noin kilometriä. Lisäksi yksityisteitä, joilla kunta on tienpitäjänä on noin kilometriä. Siten tämän rajauksen mukaan katujen ja teiden, joiden tietojen ylläpitämisestä tai muuttuneiden tietojen ilmoittamisesta kunnat huolehtisivat, yhteispituus on noin kilometriä. Kaikissa kunnissa katujen ja yksityisteiden rajaus ei käytännössä kuitenkaan ole selvä. Kunnan vastuulla olevien kohteiden rajaus on siten tarkistettava, kun tietojen toimittamisesta DIGIROAD-järjestelmään sovitaan. Valtakunnallinen työnjako Tietojen ylläpitovaiheessa Tiehallinto vastaa koko DIGIROAD-järjestelmän tietosisällön ylläpidosta ja tätä varten sopii eri osapuolien kanssa näiden roolista tiedon ylläpitäjinä. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että rationaalinen tietojen ylläpitomekanismi saataisiin aikaan siten, että Maanmittauslaitoksen kanssa sovitaan niiden tietojen ylläpidosta, joille muuta vastuuorganisaatiota ei ole osoitettu. Muut organisaatiot, joilla on vastuu DIGIROAD-järjestelmän tietojen ylläpidosta ovat Tiehallinto ja kunnat. Tiehallinto vastaa yleisiin teihin liittyvien tietojen ylläpidosta ja kunnat katujen ja muiden kunnan alueen kohteiden tietojen ylläpidosta. Erikseen voidaan lisäksi sopia, että jotkut muut organisaatiot vastaavat tiettyjen tietojen ylläpidosta. Esimerkiksi voidaan sopia, että Metsähallitus vastaa tiettyjen metsäautoteiden tietojen ylläpidosta. Taulukossa 1 on kuvattu eri organisaatioiden roolia verkon geometriatietojen ylläpitäjinä. Taulukko 1. Organisaatioiden roolit eri tyyppisten liikenneverkkojen tietojen ylläpitäjinä. Yleiset tiet Kadut Yksityistiet, joilla kunta tienpitäjänä Muut Yksityistiet Kevyen liikenteen väylät Kunnat X X 2) Maanmittauslaitos X Tiehallinto X 3) Muut organisaatiot 1) 1) Erikseen sovittaessa muut organisaatiot, kuten Metsäkeskukset tai metsäyhtiöt toimivat omien yksityisteidensä tietojen ylläpitäjinä 2) Kunnat ylläpitävät/ilmoittavat tietoja hallinnoimistaan kevyen liikenteen väylistä 3) Tiehallinto ylläpitää tietoja hallinnoimistaan kevyen liikenteen väylistä 16

18 4.4 Tehtävien yleiskuvaus Kunnan mahdolliset tehtävät DIGIROAD-järjestelmän tiedontuottamisketjussa ja periaatteet, joilla yhteistyössä toimitaan ovat osin erilaiset 1) Järjestelmän perustamisvaiheessa. Tätä on kuvattu luvussa 5. 2) Järjestelmän tietojen ylläpitovaiheessa. Tätä on kuvattu luvussa 6. Yleisperiaatteena voidaan todeta, että riippuen kunnan mahdollisuuksista ja halukkuudesta toimia DIGIROAD-järjestelmän tiedon tuottajana kunnan tehtävät voidaan organisoida eri tavoin. Kuvassa 1 on esitetty neljä eri tapaa, jolla kunnat voivat toimia tiedontuottamisketjussa. Kunta DIGIROAD organisaatio Käsityö ilmoitus ATK ilmoitus Kartta Lomake XXX x x x x x x x x x x x x x x x x Imoituksen tekeminen Ilmoituksen tekeminen Syöttö ja muokkaus Tiedon keruu Tiedon keruu Yhdistely ja laadun varmistus Yhdistely ja laadun varmistus DIGIROAD kanta Tuotto/ ylläpito eri muodot Tiedon ylläpito Kartta eri siirto - muodot Digitointi ja muokkaus Yhdistely ja laadun varmistus Tiedon varastointi Tuotto/ ylläpito DIGIROAD muoto Tiedon ylläpito WAN DIGIROAD siirtomuoto Yhdistely ja laadun varmistus Kuva 1. Kuntien eri tavat toimia DIGIROAD-järjestelmässä Kuvan kaksi ylimmäistä riviä esittävät kunnan toimintatapoja ilmoituksen tekijänä tietojen päivitystarpeesta ja kaksi alimmaista riviä esittävät toimintaprosessia, kun kunta tuottaa ja ylläpitää itse DIGIROAD-järjestelmän tietosisällön mukaisia tietoja. 17

19 5 DIGIROAD-aineiston perustaminen 5.1 Yleistä Lähtökohtana on, että kuntien ei tarvitse osallistua DIGIROAD-aineiston perustamiseen. DIGIROAD-organisaatio voi kuitenkin erikseen sopia joidenkin kuntien kanssa, että perustamisvaiheessa käytetään kunnan aineistoa. Seuraavassa on kuvattu tehtäviä ja periaatteita, joilla toimitaan, kun on sovittu kunnan toimivan aineiston toimittajana DIGIROAD-järjestelmän perustamisvaiheessa. 5.2 Tehtävät Kunnan tehtävien kuvaus Perustamisvaiheessa kunta tuottaa DIGIROAD-järjestelmän tietosisällön mukaisia tietoja kunnan katuverkosta tai liikennejärjestelmän paikoista. Tiedot saadaan nykyaineistoista tai kunta voi myös kerätä uusia DIGIROAD-järjestelmän tietosisällön mukaisia tietoja. Tiedot välitetään ennalta sovitussa muodossa ja välineillä. Tavoissa, joilla kunnat toimittavat tietoa DIGIROAD-järjestelmään on kaksi eri tasoa 1. Kunnat toimittavat tietoja eri muodoissa tai paperitulosteina, jotka saadaan heidän omista järjestelmistään 2. Kunnat toimittavat DIGIROAD-järjestelmän määrittelyjen mukaisia tietoja, joilla päivitetään suoraan DIGIROAD-tietokantaa DIGIROAD-organisaation tehtävien kuvaus DIGIROAD-organisaatio ylläpitää tietomallia ja määrittelyjä DIGIROADjärjestelmään kuuluvista katuverkon ja liikennejärjestelmän paikkojen tiedoista. Lisäksi DIGIROAD-organisaatio ylläpitää ohjeita miten tiedot tuotetaan ja voidaan välittää DIGIROAD-järjestelmään. DIGIROAD-organisaatio järjestää tietojen yhdistämisen valtakunnalliseen aineistoon. Riippuen tavasta, jolla kunnat toimittavat tietoja DIGIROAD-organisaatio 1. Suorittaa aineiston digitoinnin tai tietojen muokkauksen, jotta eri muodoissa olevat tiedot voidaan liittää DIGIROAD-aineistoon. Tämä tehdään kun on sovittu, että kunta toimittaa tietoja eri muodoissa. 2. Huolehtii kunnan aineiston yhdistämisestä muuhun liikenneverkkoon ja suorittaa tarvittavat laadunvarmistustoimenpiteet. Tämä tehdään kaikille toimitetuille tiedoille. 18

20 5.3 Järjestelmien ja tiedonsiirron kuvaus Tiedot toimitetaan DIGIROAD-järjestelmään kunnan nykyisestä tai nykyisistä paikkatietojärjestelmistä. Kunnan järjestelmistä on määriteltävä rajapinta DIGIROAD-järjestelmään. Koska kunnilla on käytössä paljon erilaisia järjestelmiä olisi DIGIROAD-organisaation tarjottava myös tukea siihen miten eri järjestelmistä tuotetaan rajapinnan mukaista tietoa. Kun kunnasta saadaan DIGIROAD-järjestelmän määrittelyjen mukaista tietoa voidaan tiedot liittää suoraan DIGIROAD-aineistoon ja tietojärjestelmässä tehtäväksi jää ainoastaan kunnan tietojen yhdistäminen valtakunnalliseen aineistoon ja laaduntarkistus. Siten DIGIROAD-organisaation on järkevää luoda rajapintoja kuntien järjestelmiin päin, jolloin DIGIROAD-järjestelmän oma ylläpitotyötarve ja kustannukset vähenevät. Lisäksi DIGIROAD-organisaatio voi antaa asiantuntija-apua kuntien järjestelmien kehittämiseen. Käytännössä tietojen saaminen standardin rajapinnan mukaisessa muodossa eri kuntien järjestelmistä voi olla hankalaa ja nykyisellään usein mahdotonta. DIGIROAD-järjestelmän kohteet ja ominaisuudet saadaan useissa kunnissa pääosin kerättyä, mutta tiedot eivät usein ole DIGIROAD-järjestelmän määritelmien ja luokittelujen mukaisessa muodossa. Tässä tapauksessa voidaan sopia, että kunta toimittaa DIGIROAD-järjestelmässä tarvittavat tiedot siinä muodossa, jossa ne saadaan kunnan omista järjestelmistä. DIGIROAD-tietojärjestelmässä jää tehtäväksi kunnasta tulevien karttojen digitointi, tietojen muokkaaminen ja uudelleen luokittelu DIGIROAD-järjestelmän määritelmiä vastaaviksi. Lisäksi DIGIROAD-tietojärjestelmässä tehdään tietojen yhdistäminen valtakunnalliseen aineistoon ja laaduntarkistus. 5.4 Hallinnointi Hallinnointi DIGIROAD-aineiston perustamisen yhteydessä on samanlaista kuin tietojen ylläpitovaiheessa. Kunnassa on vastuuhenkilö, joka huolehtii DIGIROAD-järjestelmään liittyvistä tehtävistä ja on yhteydessä DIGIROAD-organisaatioon. Kunnan vastuuhenkilö huolehtii, että tarvittavat muut henkilöt kunnassa tietävät DIGIROAD-järjestelmästä ja ottavat järjestelmän tietotarpeet huomioon työssään. DIGIROAD-organisaatiolla on jokaiselle kunnalle vastuuhenkilö, joka tuntee kunnan tilanteen ja huolehtii yhteydenpidosta kuntaan. 5.5 Vastuu Eri organisaatioiden vastuita DIGIROAD tiedontuottamisketjussa ei toistaiseksi ole määritelty. Seuraavassa on esitetty lähtökohtia jatkotyölle. 19

21 5.5.1 Aineiston oikeellisuus Kunta tiedon tuottajana vastaa, että heidän toimittamansa aineisto on sovitun tasoista. Sopimuksessa lähdetään yleensä siitä, että aineisto on DIGIROADjärjestelmän laatuvaatimusten mukaista. Laatuvaatimuksissa on määritelty tietojen tarkkuus, oikeellisuus ja täydellisyys. Laatuvaatimukset ovat toistaiseksi täsmentymättömät ja niitä tarkennetaan tuotantojärjestelmän toteuttamisen yhteydessä. DIGIROAD-organisaatio vastaa, että kuntien tiedot viedään muuttumattomina DIGIROAD-tietokantaan. DIGIROAD-organisaatio vastaa kuntien tietojen laadunvalvonnasta. Mikäli kuntien tiedon laadussa on puutteita ilmoitetaan tästä kunnille. Laatuvaatimusten täyttäminen on kriteeri kuntien mahdollisuudelle toimia tietojen toimittajana ja ylläpitäjänä DIGIROAD-järjestelmässä. Mikäli DIGIROAD-organisaatio joutuu keräämään itse jonkin tiedon, jonka kunta on luvannut toimittaa vaikuttaa tämä kunnalle maksettavaan korvaukseen Vastuu loppukäyttäjille DIGIROAD-järjestelmän kantama vastuu aineistonsa oikeellisuudesta aineiston hyödyntäjiin nähden ja loppukäyttäjille on toistaiseksi jäsentymätön. Ei ole määritelty missä tapauksissa ja miten DIGIROAD-organisaatio vastaa aineiston virheistä aiheutuneista vahingoista. Toistaiseksi esille nousseet lähtökohdat vastuunjaossa ovat seuraavat: DIGIROAD-organisaatio vastaa aineistosta myöhemmin määriteltävällä tavalla. DIGIROAD-organisaatio toimii ensisijaisena tahona, joka ottaa vastaan loppukäyttäjien palautteen ja korvausvaatimukset. Tämän jälkeen selvitetään kunnan ja DIGIROAD-organisaation väliset vastuut. Käytännössä kaikkien DIGIROAD-järjestelmän tietojen ajantasainen ylläpitäminen on erittäin vaikea tehtävä ja eri organisaatiolle vastuun ottaminen siitä on hankalaa. Lisäksi vastuurajojen määrittely on ongelmallista, kun saman alueenkin tietojen toimittajina voi olla useita organisaatioita. DIGIROAD-aineisto luovutetaan hyödyntäjien käyttöön sellaisena kuin se on ja DIGIROAD-organisaatio tai kunnat eivät vastaa aineistossa mahdollisesti olevista puutteista. Tämän vaihtoehdon osalta on kuitenkin selvitettävä mahdolliset esteet rajoittaa aineiston tuottajien vastuuta tällä tavoin. Vastuu tiedon oikeellisuudesta ja vahingoista vaikuttaa järjestelmän laatuvaatimuksiin, aineiston myyntihintaan ja käyttömahdollisuuksiin. Vastuun ottamisessa olisi syytä edetä varovaisesti. Koko DIGIROAD-järjestelmän ja tiedontuottamisketjun osapuolien osalta vastuukysymykset selvitetään DIGIROAD-tuotantojärjestelmän toteuttamisen yhteydessä. 20

22 5.6 Oikeudet Tässä erillisselvityksessä ei ole tehty työtä eri osapuolien oikeuksien selvittämiseksi. DIGIROAD-tuotantojärjestelmän toteutuksen yhteydessä on tarkoitus selvittää osapuolien nykyisiä oikeuksia aineistoihin ja laatia periaatteet DIGIROAD-organisaation ja tiedon tuottajien oikeuksista. Lähtökohta, josta oikeuksien selvittäminen voidaan aloittaa on seuraava. Kunnan toimiessa nykyaineistonsa tai kunnan itse DIGIROAD-järjestelmään keräämän aineiston toimittajana, kunnalla säilyy oikeus hyödyntää ja myydä aineistoa. Tehtäessä sopimuksia aineiston käytöstä DIGIROAD-järjestelmässä lähtökohtana on, että DIGIROAD-organisaatiolle tulee syntyä oikeus käyttää ja jälleenmyydä kunnan aineistoa. 5.7 Korvaukset Lähtökohtana on, että DIGIROAD on valtakunnallinen tie- ja katuverkon perusrekisteri, jota ylläpitää julkinen sektori. Myös kunnat toimivat tällä periaatteella DIGIROAD-järjestelmän tietojen tuottamisketjussa. Tietojen tuottaminen ja ylläpitäminen eivät ole kunnille liiketaloudellista toimintaa, mutta DIGIROAD-organisaatio korvaa osan kunnille aiheutuvista kuluista. Periaatteena on, että perustamisvaiheessa DIGIROAD-organisaatio maksaa kunnalle korvauksen kunnan nykyaineiston käytöstä ja kunnan mahdollisesti DIGIROAD-järjestelmää varten tuottamista tiedoista. Korvaukset aineistoista voisivat olla Suuremmille kunnille luokkaa markkoja Pienemmille kunnille luokkaa markkoja Korvaukset aineisoista tulisi sopia kuntakohtaisesti kuitenkin yleinen valtakunnallinen linja säilyttäen. Korvauksen suuruuteen vaikuttaa mm aineistoon kuuluvien eri tietolajien määrä (toimittaako kunta tiedot kaikista DIGIROAD-järjestelmän tietolajeista vai vain osasta), aineiston koko (kuinka suuri kunnan toimittama aineisto on, esimerkiksi kuinka monta kilometriä katuja on) aineiston toimitusmuoto (toimittaako kunta tiedot DIGIROAD-järjestelmän määrittelyjen mukaisessa vai jossakin muussa muodossa) 5.8 Sopimukset Kunnan toiminta aineiston toimittajana DIGIROAD-järjestelmään tulee perustua kunnan haluun toimittaa tietoja järjestelmään ja DIGIROAD-organisaation haluun korvata osa tietojen tuottamiseen liittyvistä kuluista kunnalle. 21

23 Kunnan ja DIGIROAD-organisaation välillä tulee olla erillinen sopimus, jossa määritellään tavoitteet, tehtävät, tuotettavien tietojen rajaus, korvaukset (vertaa muistion aikaisemmissa kohdissa käsitellyt asiat). Kunkin kunnan ja DIGIROAD-organisaation välinen erillinen sopimus perustuu yleiseen sopimuspohjaan, jossa määritellään Periaatteet, joiden mukaan kaikkien kuntien kanssa toimitaan. Periaatteet koskevat mm. vastuukysymyksiä tai tapoja toimittaa tietoja.. Valtakunnallinen linja, jota noudatetaan kun kunkin kunnan kanssa sovitaan mm. korvauksista Kuntaliitto voi osallistua yleisen sopimuspohjan tekemiseen. 22

24 6 Aineiston ylläpitovaihe 6.1 Yleistä DIGIROAD-aineiston ylläpitovaiheessa kunnat voivat toimia kahdella eri tavalla Tiedoissa tapahtuvien muutosten ilmoittajina. Tätä on kuvattu luvussa 6.2. Aineiston ylläpitäjinä DIGIROAD-järjestelmälle. Tätä on kuvattu luvussa 6.3. Lähtökohtana on, että kaikki kunnat vähintään ilmoittaisivat katuverkolla ja muissa kohteissa tapahtuvista muutoksista DIGIROAD-organisaatiolle. Ne kunnat, joilla on edellytyksiä ja halukkuutta voivat erikseen sopia DIGIROAD-organisaation kanssa tuottavansa tiedot DIGIROAD-tietojärjestelmään. Kummassakin tapauksessa olennaista on, että tietojen tuottaminen on oltava tai saatava osaksi kunnan normaalia toimintaa. Aineiston ylläpitoon ja muutosilmoitusten tekoon liittyvät periaatteet ovat osin samanlaisia kuin aineiston perustamisen yhteydessä. Tällöin tässä luvussa vain viitataan luvun 5 kohtaan, jossa asiaa on aiemmin käsitelty. 6.2 Kunta muuttuneiden tietojen ilmoittajana Tehtävät Kunnan tehtävien kuvaus Kunta ilmoittaa DIGIROAD-organisaatiolle, että kunnan katuverkossa tai liikennejärjestelmän paikoissa on tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat DIGIROAD-järjestelmän tietoihin. Kunta toimittaa ennalta sovitulla tavalla DIGIROAD-järjestelmään tiedon missä, milloin ja millainen muutos tapahtuu. Tieto annetaan mahdollisuuksien mukaan ennen muutoksen tapahtumista tai mahdollisimman nopeasti muutoksen jälkeen. DIGIROAD-organisaatio toteuttaa kunnille apuvälineitä, joiden avulla kunnat voivat ilmoittaa tapahtuneista muutoksista. Kunnat voivat tehdä ilmoituksen: Käsityönä: piirretään muuttuneet tiedot karttapohjalle ja kuvataan muutokset tekstinä lomakkeella ATK-tuetusti: tarkoitusta varten toteutetun sovellusohjelman avulla piirretään muuttuneet tiedot digitaaliseen karttaan ja kuvataan muutokset tekstitiedostoon DIGIROAD-organisaation tehtävien kuvaus DIGIROAD-organisaatio ylläpitää kuvausta katuverkon ja liikennejärjestelmän paikkoihin liittyvistä tiedoista, joissa tapahtuvista tiedoista ilmoitus tulee tehdä. Lisäksi DIGIROAD-organisaatio antaa kunnille ohjeet mitä tietoja tulee ilmoittaa ja miten ilmoitus voidaan tehdä. DIGIROAD-organisaatio tarjoaa kunnille tarvittavan apuvälineen ilmoitusten tekemiseen tietojen ylläpitotarpeesta. Lisäksi DIGIROADin edustaja pitää yhteyttä kuntiin. DIGIROAD-organisaatio järjestää kunnalta tulevien tietojen muokkauksen ja syöttämisen tietokantaan sekä tarvittaessa tietojen keruun maastosta ja 23

25 tietokannan päivityksen. Lisäksi DIGIROAD-organisaatio järjestää kunnan tietojen yhdistämisen muuhun DIGIROAD-aineistoon sekä tietojen laadunvarmistuksen Järjestelmien ja tiedonsiirron kuvaus Useissa kunnissa ei ole paikkatietojärjestelmiä, joissa olisi DIGIROADjärjestelmässä tarvittavia tietoja. Useissa kunnissa ei ole myöskään järjestelmiä, joilla tällaisia tietoja voitaisiin ylläpitää. DIGIROAD-organisaatio antaa kunnille käyttöön apuvälineet, joilla ilmoitukset tietojen ylläpitotarpeesta voidaan tehdä. Lisäksi DIGIROAD-organisaatio opastaa kuntia näiden välineiden käyttöönotossa. Tietotekniikkaa hyödyntävä apuväline voi olla: Itsenäinen sovellusohjelmisto, joka toimii kunnan laiteympäristössä. Sovelluksessa on kunnan alueen DIGIROAD-aineisto. Käyttöliittymän avulla kunnan asiantuntijat merkitsevät karttapohjalle muuttuneet tiedot ja kirjoittavat tarvittavat ominaisuustiedot tekstitiedostoksi. Muuttuneista tiedoista tehdään viesti tai siirtotiedosto, joka lähetetään DIGIROAD-järjestelmään. Keskitetty tietokantaratkaisu, johon kunnille annetaan etäkäyttöoikeus oman alueensa tietoihin. Tietojen päivittäminen tapahtuu vastaavasti kuin edellä. Käyttöliittymän avulla kunnan asiantuntijat merkitsevät karttapohjalle muuttuneet tiedot ja kirjoittavat tarvittavat ominaisuustiedot tekstitiedostoon. Muuttuneet tiedot päivittyvät välittömästi DIGIROAD-tietokantaan. Kummassakin vaihtoehdossa tehtävät DIGIROAD-tietojärjestelmässä ovat samat. Ensin järjestelmässä havaitaan muuttuneet tiedot. Osa muuttuneista tiedoista esimerkiksi ominaisuustiedoista voidaan hyväksyä suoraan DIGIROADtietokantaan. Osasta tiedoista tehdään toimeksiantoja tiedon keräämiseen, esimerkiksi jos kunnalta on tullut ilmoitus uudesta kadusta, jonka koordinaatteja ei kuitenkaan tiedetä tarkalleen. Saattaa olla, että DIGIROAD-järjestelmän alkuvaiheessa kunnissa on tehtävä ilmoitukset tietojen ylläpitotarpeesta kynällä ja paperilla. Kunnassa piirretään muuttuneet tiedot karttapohjalle ja kuvataan muutokset tekstinä lomakkeella. Tällöin DIGIROAD-tietojärjestelmässä voidaan osa kunnan tiedoista esimerkiksi ominaisuustiedoista viedä suoraan tietokantaan. Osasta tiedoista tehdään toimeksiantoja tiedon keräämiseen, esimerkiksi jos kunnalta on tullut ilmoitus uudesta kadusta, jonka koordinaatteja ei kuitenkaan tiedetä tarkalleen Hallinnointi Hallinnointi tietojen tuottamisen, ylläpidon sekä ylläpitotarpeista ilmoittamisen osalta on pääosin samanlaista ja sitä on käsitelty luvussa

26 6.2.4 Vastuu Vastuiden määrittelyä ei toistaiseksi ole tehty. Vastuisiin liittyviä yleisiä kysymyksiä on käsitelty luvussa 5.5. Seuraavassa on esitetty lähtökohtia, joista muuttuneiden tietojen ilmoittamisen vastuunjakoon liittyvä jatkoselvitys voidaan aloittaa. Kunta vastaa siitä, että ilmoitukset tietojen ylläpitotarpeesta tehdään riittävän usein ja oikein, jotta DIGIROAD-järjestelmän laatuvaatimukset voidaan täyttää. DIGIROAD organisaatio vastaa kuntien tietojen viemisestä muuttumattomina ja riittävän nopeasti tietokantaan, silloin kun tiedot voidaan viedä suoraan DIGIROAD-järjestelmään ilmoituksen perusteella tarvittavan tiedon keräämisestä ja viemisestä tietokantaan riittävän tarkasti ja nopeasti, jotta järjestelmän laatuvaatimukset voidaan täyttää tietojen laadunvalvonnasta. Mikäli kuntien ilmoituksissa on puutteita, keskustelaan tästä kunnan kanssa Oikeudet Aineistoihin liittyvien oikeuskysymysten selvittäminen on toistaiseksi tekemättä. Oikeuksia käsiteltiin yleisesti luvussa 5.6. Jatkoselvitys muuttuneiden tietojen ilmoitusmenettelyyn liittyvistä oikeuksista voidaan tehdä seuraavista lähtökohdista. DIGIROAD-organisaatio vastaa tietojen keräämisestä ja tuottamisesta, joten DIGIROAD-organisaatiolla on aineistoon tekijänoikeus ja oikeus myydä aineistoa. Vastineeksi muutosten ilmoittamisesta kunta saa oikeuden käyttää kunnan alueen DIGIROAD-aineistoa omassa toiminnassaan. Kunta ei saa kuitenkaan myydä tai luovuttaa aineistoa eteenpäin. Selvityksessä todettiin lisäksi tarve, että kunta saisi käyttöönsä myös naapurikuntien DIGIROAD-aineiston tai valtakunnallisen DIGIROAD-aineiston. Tällöin DIGIROADin tiedontuottamisketjussa täytyy kuitenkin sopia, miten korvaukset näiden aineistojen tuottajille järjestetään Korvaukset Lähtökohtana on, että DIGIROAD-järjestelmä on valtakunnallinen tie- ja katuverkon perusrekisteri, jota ylläpitää julkinen sektori. Lähtökohta korvauksista käytävässä keskustelussa voisi olla seuraava. Muutosilmoitusten tekeminen DIGIROAD-järjestelmän tietojen päivitystarpeesta on kunnan omaa työtä, josta ei makseta korvausta. 25

27 Vastineeksi muutosten ilmoittamisesta kunta saa kunnan alueen tai muun sovittavan DIGIROAD-aineiston käyttöönsä. Aineistoa voidaan hyödyntää kunnan omassa toiminnassa, mutta ei myydä eteenpäin Lainsäädäntö ja sopimukset Muutosilmoitusten tekeminen DIGIROAD-järjestelmän tietojen päivitystarpeesta on kunnan perustehtävä, joka olisi määriteltävä lainsäädännössä. Lainsäädännössä olisi tarpeen määritellä kuntien tehtävä ilmoittaa muutoksista DIGIROAD-organisaatiolle oikeudet aineistoon tiedon käyttöön mahdollisesti liittyvät korvaukset vastuut tietojen ylläpidosta ja oikeellisuudesta Kun kuntien tehtävä muutosilmoituksen tekijänä on määritelty lainsäädännössä ei erillistä sopimusta näiden tehtävien toteuttamisesta välttämättä tarvita. Käytännössä DIGIROAD-organisaation ja kuntien välillä on kuitenkin jollakin menettelyllä sovittava toimintatavat. Sovittavia kysymyksiä ovat mm. kunnan vastuulla olevien tietojen maantieteellinen rajaus, vastuuhenkilöt ja käytettävät välineet. 6.3 Kunta aineiston ylläpitäjänä Yleistä Lähtökohtana on, että kunnat ja DIGIROAD-organisaatio sopivat erikseen muuttuneiden tietojen toimittamisesta DIGIROAD-järjestelmään. Toiminta ja periaatteet ovat monelta osin saman tyyppisiä kuin DIGIROAD-aineiston perustamisen yhteydessä luvussa 5 on kuvattu Tehtävät Kunnan tehtävien kuvaus Kunta ylläpitää DIGIROAD-järjestelmän tietosisällön mukaisia tietoja kunnan katuverkosta tai liikennejärjestelmän paikoista. Kun tiedoissa tapahtuu muutoksia kunta toimittaa muuttuneet tiedot DIGIROAD-järjestelmään. Tiedot välitetään ennalta sovitussa muodossa ja välineillä. Tieto annetaan mahdollisuuksien mukaan ennen muutoksen tapahtumista tai mahdollisimman nopeasti muutoksen jälkeen. 26

28 Tavoissa, joilla kunnat toimittavat tietoa DIGIROAD-järjestelmään on kaksi eri tasoa 1. Kunnat toimittavat tietoja eri muodoissa, jotka saadaan heidän omista järjestelmistään 2. Kunnat toimittavat DIGIROAD-järjestelmän määrittelyjen mukaisia tietoja, joilla päivitetään suoraan DIGIROAD-tietokantaa DIGIROAD-organisaation tehtävien kuvaus DIGIROAD-organisaatio ylläpitää tietomallia ja määrittelyjä DIGIROADjärjestelmään kuuluvista katuverkon ja liikennejärjestelmän paikkojen tiedoista. Lisäksi DIGIROAD-organisaatio ylläpitää ohjeita, miten tiedot tuotetaan ja voidaan välittää DIGIROAD-järjestelmään. DIGIROAD järjestää tietojen yhdistämisen valtakunnalliseen aineistoon. Riippuen tavasta, jolla kunnat toimittavat tietoja DIGIROAD-organisaatio 1. Suorittaa tietojen muokkauksen, jotta eri muodoissa olevat tiedot voidaan liittää DIGIROAD aineistoon. Tämä tehdään kun on sovittu, että kunta toimittaa tietoja eri muodoissa. 2. Huolehtii kunnan aineiston yhdistämisestä muuhun liikenneverkkoon ja suorittaa tarvittavat laadunvarmistustoimenpiteet. Tämä tehdään kaikille toimitetuille tiedoille Järjestelmien ja tiedonsiirron kuvaus Tietojen ylläpitäminen tehdään kunnan nykyisessä tai nykyisissä paikkatietojärjestelmissä. Tietojen tuottaminen kunnan paikkatietojärjestelmään on oltava tai saatava osaksi kunnan normaalia toimintaa. Esimerkiksi suunnittelun, väylänrakennuksen tai kunnossapitotoimenpiteiden yhteydessä tapahtuvat muutokset on vietävä paikkatietojärjestelmään. Vain näin varmistuu luotettavien tietojen saaminen DIGIROAD-järjestelmään ja se, että kerättävästä tiedosta saadaan täysimääräinen hyöty kunnissa. Tiedonsiirto DIGIROAD-järjestelmään tapahtuu samoilla periaatteilla, kuin aineiston perustamisen yhteydessä luvussa 5.3 on kuvattu Hallinnointi Hallinnointi tietojen tuottamisen, ylläpidon sekä ylläpitotarpeista ilmoittamisen osalta on saman tyyppistä ja kuvattu luvussa Oikeudet ja vastuut Oikeuksiin ja vastuisiin liittyvät kysymykset ovat saman tyyppisiä kuin aineiston perustamisen yhteydessä ja niitä on käsitelty raportin luvuissa 5.5 ja

29 6.3.6 Korvaukset Ongelmatonta mallia tiedon ylläpitoon liittyvistä korvauksista ei toistaiseksi onnistuttu määrittelemään. Lähtökohtana esitetään kaksi erilaista vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa lähdetään siitä, että kunnat, jotka toimittavat uusia tai muuttuneita tietoja DIGIROAD-tietojärjestelmään saavat rahallisen korvauksen tiedoista. Tällöin aineiston ylläpitoon ja päivitykseen tulisi luoda esimerkiksi provisiopohjainen järjestelmä, joka riippuu esimerkiksi kunnan koosta tai päivitettävien tietojen määrästä ja DIGIROAD-aineiston käytöstä. Siten korvauksen perusteena voisi olla DIGIROAD-järjestelmään toimitettujen tietojen määrä tai tietty osuus järjestelmän kyseisen organisaation tiedoista saamista myyntituloista. Toisaalta korvausmenettelystä tulee herkästi liian monimutkainen. Maantieteellisesti samankin paikan DIGIROAD-aineistolla voi olla useita tiedon tuottajia. Esimerkiksi kohteen tiedot tulevat yhdeltä organisaatiolta ja ominaisuustiedot toiselta. Tällöin provisiopohjainen maksujen jakaminen on vaativa tehtävä. Lisäksi DIGIROAD aineisto on tarkoitus antaa tiedon hyödyntäjien käyttöön varsin edullisella hinnalla, jolloin pienten tiedon ylläpitäjien osalta korvaukset jäävät erittäin pieniksi. Lähtökohtana DIGIROAD-järjestelmän suunnittelussa on ollut, että DIGIROAD-aineistolla ei tehtäisi varsinaista liiketoimintaa vaan aineiston hyödyntäjiltä perittävillä korvauksilla katettaisiin lähinnä tietojen irrotus- ja jakelukustannukset. Toisena vaihtoehtona tulisi selvittää voivatko kunnat toimia tiedon tuottajina ilman erillistä rahallista korvausta. Tällöin kunnat saisivat vastineeksi käyttöönsä koko DIGIROAD-aineiston ja DIGIROAD-järjestelmän tarjoamat aineiston hakupalvelut. Tällä on lisäarvoa kunnille erityisesti silloin kun kunnan alueen DIGIROADaineistolla on useita ylläpitäjiä. Erityisesti suurille kunnille, jotka mahdollisesti haluaisivat vastata kokonaan oman alueensa tietojen ylläpidosta tämä ei ole niin houkutteleva vaihtoehto, sillä lisäarvoa syntyy lähinnä DIGIROAD-järjestelmän tarjoamista hakupalveluista ja valtakunnallisesta aineistosta. DIGIROADjärjestelmän on suunniteltu tarjoavan kattavaa palvelua aineiston hakuun. DIGIROAD-tietokannasta voitaisiin toimittaa hyödyntäjien toiveiden mukaisia aineistoja ja lisäksi DIGIROAD-järjestelmässä olisi palvelutietokanta, jota voitaisiin käyttää OpenGIS -periaatteella osana eri sovelluksia. Korvauksista tulisi sopia kuntakohtaisesti kuitenkin yleinen valtakunnallinen linja säilyttäen Sopimukset Kunnan toiminta tietojen tuottajana DIGIROAD-järjestelmään tulee perustua kunnan haluun toimittaa tietoja järjestelmään ja DIGIROAD-organisaation haluun korvata osa tietojen tuottamiseen liittyvistä kuluista kunnalle. Kunnan ja DIGIROAD-organisaation välillä tulee olla erillinen sopimus, jossa määritellään tavoitteet, tehtävät, tuotettavien tietojen rajaus, vastuuhenkilöt, korvaukset (vertaa muistion aikaisemmissa kohdissa käsitellyt asiat). 28

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Opastinsilta 12 A XXX kaupunki /

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Valtakunnallinen joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Versio 0.9 06.03.2005 Tavoite Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 16/2001. Tie- ja katuverkon tietojärjestelmä DIGIROAD Toteutussuunnitelma

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 16/2001. Tie- ja katuverkon tietojärjestelmä DIGIROAD Toteutussuunnitelma MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 16/2001 Tie- ja katuverkon tietojärjestelmä DIGIROAD Toteutussuunnitelma LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B16/2001 Tie- ja katuverkon tietojärjestelmä

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON DIGIROAD-PALVELU

LIIKENNEVIRASTON DIGIROAD-PALVELU LIIKENNEVIRASTON DIGIROAD-PALVELU MIKÄ ON DIGIROAD? Digiroad on kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka sisältää teiden ja katujen keskilinjan geometriatiedot sekä liikkumisen suunnittelua palvelevat

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

Digiroadpysäkkisovelluskoulutus

Digiroadpysäkkisovelluskoulutus Digiroadpysäkkisovelluskoulutus Emmi Sallinen / Digiroad-operaattori Henni Vainio / Digiroad-operaattori 2.6.2015 Tilaisuuden sisältö ja tavoite Valtakunnallisen pysäkkirekisterin esittely Digiroadin näkökulmasta

Lisätiedot

MUISTIO 23.8.2013. JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

MUISTIO 23.8.2013. JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi JHS-työryhmän kokous 1 (6) JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Aika: 20.8.2013, klo 9:30 11:30 Paikka: Liikennevirasto, Pasila, nh Terminaali Läsnä:

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Liikenneverkot-tietotuote

Liikenneverkot-tietotuote Liikenneverkot-tietotuote Tietotuotteet kuntoon 27.10.2017 27.10.2017 Sisältö 1. Miten lähdettiin liikkeelle 2. Välineet ja prosessit 3. Haasteet 4. Validointi 5. Hyödyntäminen 6. Lessons learned 27.10.2017

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk 29.6.2001 Tausta ja tavoitteet! Henkilöliikenteen kansallista järjestelmäarkkitehtuuria tarvitaan ohjaamaan liikennetelematiikan

Lisätiedot

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon Digiroad - Kuntaylläpito Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - KUNTAYLLÄPITO Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - YLLÄPITO Digiroad on aineistokokonaisuus, johon kerätään

Lisätiedot

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8 Digiroad Laadunkuvaus Versio 1.8 2 Sisältö 1 VERSIOHISTORIA 5 2 JOHDANTO 7 3 LAATUTEKIJÄT 8 3.1 Sijaintitarkkuus 8 3.1.1 Keskilinjageometria 8 3.1.2 Ominaisuustiedot 8 3.2 Kattavuus 8 3.2.1 Alueellinen

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

OULA TelemArk - arkkitehtuuri

OULA TelemArk - arkkitehtuuri OULA TelemArk - arkkitehtuuri Fax +358 (0)8 551 3870 www.buscom.fi Date: 9.12.2004 Page: 1 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Muutoksen kuvaus 0.01 02.03.2004 Pvu Ensimmäinen versio. 0.02 11.03.2004 Pvu

Lisätiedot

Digiroad kohti ajantasaista tie- ja katuverkon aineistoa

Digiroad kohti ajantasaista tie- ja katuverkon aineistoa Digiroad kohti ajantasaista tie- ja katuverkon aineistoa DR2 uudistus ja SURAVAGE prosessi Nordiskt Vägforum 6.5.2014 Digiroad uudistuksen keskeiset tavoitteet Digiroad muodostaa Kansallisen pysäkkirekisterin

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Sopimusosapuolet: Yhteyshenkilö: Jaakko Rissanen Maanmittauslaitos, Yhteyshenkilö: Kari

Lisätiedot

DIGIROAD PILOTIN LAADUNVARMISTUS

DIGIROAD PILOTIN LAADUNVARMISTUS DIGIROAD PILOTIN LAADUNVARMISTUS Luonnos, versio 2.0 14.2.2001 Tieliikelaitos/Konsultointi 14.2.01 Sivu 1/12 SISÄLLYSLUETTELO DIGIROAD PILOTIN LAADUNVARMISTUS... 3 1 YLEISKUVAUS... 4 2 KUVAUS LAADUNVARMISTUSMENETTELYSTÄ...

Lisätiedot

Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä (DIGIROAD) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 18.03.2004

Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä (DIGIROAD) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 18.03.2004 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä (DIGIROAD) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 18.03.2004 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä (DIGIROAD) Tavoite DIGIROAD on kansallinen

Lisätiedot

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

KMTK - Digiroad -yhteistyö. KMTK on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa

KMTK - Digiroad -yhteistyö. KMTK on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa KMTK - Digiroad -yhteistyö KMTK on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa 1 Tieverkon toimijoita, aineistoja ja järjestelmiä Liikennevirasto - Digiroad (VVH ja OTH) Maanmittauslaitos -

Lisätiedot

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta 1 Nykytilanne Prosessi Pelastustoiminnassa onnettomuustilanteessa organisaatiolla yhteinen prosessi Liikenteen hallinnassa ja tiedotuksessa kullakin oma prosessi

Lisätiedot

Digiroadylläpitosovelluskoulutus

Digiroadylläpitosovelluskoulutus Digiroadylläpitosovelluskoulutus Emmi Sallinen / Digiroad-operaattori Anna Pursiainen / Digiroad-operaattori 15.6.2015 Tilaisuuden sisältö ja tavoite Lyhyt Digiroad-yleisesittely - Mikä Digiroad ja mikä

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Pekka Sarkola

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Pekka Sarkola Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Pekka Sarkola Taustaa - Inspire Inspire-direktiivi (2007/2/EY) edellyttää soveltamisalallaan yksilöiviä ulkoisia kohdetunnisteita, jolla tarkoitetaan alkuperäisen tiedon

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus 29.4.2014 Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Kouluttajat Tietopalveluasiantuntija Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Susanna.kymalainen@liikennevirasto.fi, p. 040 6766

Lisätiedot

Valtion ja kuntien yhteistyön periaatteet ja kustannusvastuu liikenne hankkeissa SININEN KIRJA. Ulla Hurmeranta, lakimies Kuntaliitto

Valtion ja kuntien yhteistyön periaatteet ja kustannusvastuu liikenne hankkeissa SININEN KIRJA. Ulla Hurmeranta, lakimies Kuntaliitto Valtion ja kuntien yhteistyön periaatteet ja kustannusvastuu liikenne hankkeissa SININEN KIRJA Ulla Hurmeranta, lakimies Kuntaliitto KUMA 2011 16.9.20 2 Suositus kunnan ja valtion kustannusvastuun periaatteet

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

28.4.2010 SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA

28.4.2010 SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA EKOTULI+LINTU-SEMINAARI SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA TAUSTAA Taustalla 2009 valmistunut selvitys Maankäyttö ja liikenneturvallisuus, ohjaajana Saara Toivonen

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta LUONNOS

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta LUONNOS JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Liite 1 Tie- ja katuverkon geometrian mallinnussäännöt Suomessa Versio: Palautekierrosversio 14.11.2013 Julkaistu:

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006 Liikenteen ja logistiikan innovaatiohanke EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 Työn tavoite Työn päätavoitteena on liikennetelematiikan kansainvälisen huippuosaamisen

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri. TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ FITS-ohjelman hankkeille.

Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri. TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ FITS-ohjelman hankkeille. Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ FITS-ohjelman hankkeille Ohjeet ja ohjelma Luonnos 16.5.2002 Sisällys 1 LÄHTÖKOHDAT...4 2 ETUKÄTEISVALMISTELU...5

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

papinet -sanomastandardit

papinet -sanomastandardit papinet -sanomastandardit Tapio Räsänen Puutavaralogistiikan kehittämishaasteita 14.6.2007 1 papinet on An international paper and forest products industry e-business initiative. A set of standard electronic

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

TIE- JA KATUVERKON DIGITALISOINTI NOSTAA TIELIIKENTEEN SEKÄ TIEN JA KADUNPIDON HALLINNOINNIN UUDELLE TASOLLE

TIE- JA KATUVERKON DIGITALISOINTI NOSTAA TIELIIKENTEEN SEKÄ TIEN JA KADUNPIDON HALLINNOINNIN UUDELLE TASOLLE TIE- JA KATUVERKON DIGITALISOINTI NOSTAA TIELIIKENTEEN SEKÄ TIEN JA KADUNPIDON HALLINNOINNIN UUDELLE TASOLLE Kokemuksia DIGIROAD-järjestelmän suunnitteluvaiheesta Liikenne 2000 Hotelli Rantasipi, Aulanko,

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi Geologian tutkimuskeskus Inari, Angeli Rovaniemi 17.12.1997 Kaoliinitutkimukset Inarin kunnassa Angelin ympäristössä Jalkavaara 1 ja 2 nimisillä valtausalueilla kaivosrekisterinumero 5622/1 ja 2 Tutkimukset

Lisätiedot

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa ELY-centre, Yrjö Pilli-Sihvola 6.2.2013 1 Yleistä Suomen tiesääjärjestelmästä Liikenneviraston tiesääjärjestelmän

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut. Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut. Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Sisältö Palvelujen arvoketjut ja -verkot Digitrafficin merkitys eri palveluille Päätelmiä 3.9.2002 Digitraffic-seminaari

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2008/0101(CNS) 2.9.2008 TARKISTUKSET 9-12 Mietintöluonnos Luca Romagnoli (PE409.790v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ

PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ TULEVALLA VUOSIKYMMENELLÄ 18.12.2009 Marek Salermo KSV/LOS VUOSI 2009 Kaupunkialueiden kestävä kehitys on valtava haaste. Se edellyttää kaupunkien talouskehityksen ja

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

LIIKENNEDATA HYÖTYKÄYTTÖÖN

LIIKENNEDATA HYÖTYKÄYTTÖÖN LIIKENNEDATA HYÖTYKÄYTTÖÖN 6AIKA PILOTTI - LIIKENTEEN REAALIAIKAISET RAJAPINNAT LIIRA 27.01.2016 Jukka Lintusaari (esitys) Tampereen Yliopisto Jukka.lintusaari@uta.fi (040-1901332) Marko Luomi projekrpäällikkö

Lisätiedot

Geodesian päivä 10.9.2014. Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto

Geodesian päivä 10.9.2014. Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto Geodesian päivä 10.9.2014 Verkosto-toimintamalli tavoitteena? - alkuperäinen tiedon tuottaja järjestää rajapinnan - tarvitsija noutaa tarvitsemansa ajantasaisen tiedot rajapinnasta PROSESSI + RAJAPINTA

Lisätiedot

JHS-hanke-ehdotus: KMTK Rakennukset ja rakenteet - kohteet

JHS-hanke-ehdotus: KMTK Rakennukset ja rakenteet - kohteet JHS-hanke-ehdotus: KMTK Rakennukset ja rakenteet - kohteet Pekka Luokkala KMTK on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa 1 Esityksen sisältö Mistä KMTK:ssa ja kohdemallinnuksessa on kyse?

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyöryhmä

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyöryhmä Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyöryhmä Aika: 13.3.2015 klo 09.30-15.00 Paikka: Helsingin yliopisto Läsnäolijat: yhteistyöryhmä: Kati Kettunen, Eva Raudasoja, Tapio Rimpioja, Marko Wilén, Tuomas

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

AINO Ajantasaisen liikenneinformaation Ohjelma

AINO Ajantasaisen liikenneinformaation Ohjelma AINO Ajantasaisen liikenneinformaation Ohjelma www.aino.info Koordinaattori Risto Kulmala VTT Hankesihteeri Juhani Vehviläinen Jussa Consulting AINO Ajantasaisen liikenneinformaation Ohjelma Päämääränä

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi. Matti Pesu / Liikennevirasto 9.4.

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi. Matti Pesu / Liikennevirasto 9.4. JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Matti Pesu / Liikennevirasto 9.4.2014 Esityksen sisältö Mikä on Digiroad? Suosituksen tausta ja tavoitteet Valmistelussa

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito

Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito Perustiedot pysäkkitietojen ylläpidosta kunnille ja Ely-keskuksille 12.5.2014 Tavoitteet pysäkkitiedon kansallisessa ylläpidossa Kattava ja laadukas

Lisätiedot

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Liiketoimintamalli: taustaa (R. Jaikumar ja Barettan autotehdas) Tuottavuuden jatkuva parantaminen on mahdollista vain toteuttamalla

Lisätiedot

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Jukka Lähesmaa SysOpen Oyj SysOpen Oyj VTT EP-Logistics Jukka Lähesmaa 22.4.2002 Tavoitteet > kuvata liikenteen häiriönhallinnan nykytilanne tie, rautatie- ja

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

TEM: HoivaSuomi.fi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa

TEM: HoivaSuomi.fi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa TEM: HoivaSuomifi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa 2432011 Tavoite Osana esiselvitystä analysoidaan verkkopalvelujen

Lisätiedot

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2 Liikenneviraston digitalisaatiohanke, tulevaisuuden liikenne, mitä se tuo tullessaan motoristien ja tienkäyttäjien näkökulmasta SMOTO kerhokonferenssi Jan Juslén, Tieto-osaston johtaja, Liikennevirasto

Lisätiedot

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta FITS 1 ohjelma-alue Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta pj Matti Roine, LVM ja Seppo Öörni, LVM sihteeri Markus Väyrynen, Sito FITS 1 > Tavoitteet > Toiminta > Tulokset

Lisätiedot

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa

Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa 17.11.2011 FinSERN1 Hannele Mäkelä Laskentatoimen tohtoriopiskelija Tampereen yliopisto hannele.makela@uta.fi Accounting

Lisätiedot

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEINFO

OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEINFO OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEINFO 12.12.2013 Oulun seudun joukkoliikenneinfo Sivu 1 / 10 1 Johdanto Tässä asiakirjassa on vastattu määräaikaan 10.12.2013 klo 16:00 mennessä tulleisiin kysymyksiin. Kilpailullisella

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group Venäjän kasvuohjelma Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group lyhyesti Nanso Group on 91 vuotta sitten perustettu vaatetusalan perheyhtiö Nanso Groupilla on vahva brändiportfolio, jonka brändeillä

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut Vaatimusluettelo Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi 1 Karttasovelluksessa tulee olla yleisesti vastaavissa sovelluksissa käytetyt navigointitoiminnot 4.2. 1 Kartta pitää voida kohdistaa

Lisätiedot

Yhteistyössä Kansalliseen Maastotietokantaan Risto Ilves

Yhteistyössä Kansalliseen Maastotietokantaan Risto Ilves Yhteistyössä Kansalliseen Maastotietokantaan Risto Ilves 12.5.2016 LUCAS -työpaja Maastotietojen avaaminen 2012 Aalto yliopiston tutkimus Maastotietojen avaamisen menestystekijöitä Ilmainen aineisto Helpot

Lisätiedot

Kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmässä 5.6.2014

Kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmässä 5.6.2014 Kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmässä 5.6.2014 Jani Heikkilä Bitcomp Oy Uuden ajan toiminnanohjausjärjestelmät Modulaarisia selainsovelluksia Käytettävissä selaimella työskentelypaikasta

Lisätiedot

SUOMEN TASAVALLAN LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN INTIAN TASAVALLAN HALLITUKSEN TIELIIKENNE- JA MAANTIEMINISTERIÖN VÄLINEN

SUOMEN TASAVALLAN LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN INTIAN TASAVALLAN HALLITUKSEN TIELIIKENNE- JA MAANTIEMINISTERIÖN VÄLINEN SUOMEN TASAVALLAN LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA INTIAN TASAVALLAN HALLITUKSEN TIELIIKENNE- JA MAANTIEMINISTERIÖN VÄLINEN TIELIIKENTEEN YHTEISTYÖPÖYTÄKIRJA SUOMEN TASAVALLAN LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN

Lisätiedot

Teknologinen muutos ja yliopistojen tulevaisuus. Tievie-seminaari Helsinki 22.11.2001 Antti Auer

Teknologinen muutos ja yliopistojen tulevaisuus. Tievie-seminaari Helsinki 22.11.2001 Antti Auer Teknologinen muutos ja yliopistojen tulevaisuus Tievie-seminaari Helsinki 22.11.2001 Antti Auer Verkko-opetuksen neljä strategiaa (mukailtu Collis & Gommer, 2001 artikkeleista) Instituutio määrittelee

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Liikennetiedot Yleisradion palveluissa

Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Esimerkki 1.0 19.05.2004 Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Tavoite Arkkitehtuuri kuvaa, kuinka Yleisradio saa

Lisätiedot

Muistio Kangas-Annala tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunnan kokouksesta 14.6.2010

Muistio Kangas-Annala tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunnan kokouksesta 14.6.2010 1/6 Muistio Kangas-Annala tie- ja siltahankkeen rakennustoimikunnan kokouksesta 14.6.2010 Läsnä: Petri Salo, puheenjohtaja Tapio Liinamaa Arja Luoma Markku Kankaanpää Harri Mattila Terho Ojanperä Aulikki

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot