Lukuvuosi / päiv Filosofia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukuvuosi 2011 12 / päiv. 19.4.2011. Filosofia"

Transkriptio

1 Filosofia Filosofisessa tiedekunnassa voi suorittaa sivuaineena filosofian perusopinnot (25 op) tai perusopinnot ja aineopintoja (yhteensä 65 op). Filosofiasta voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja oman kiinnostuksen mukaan. Filosofia on alaltaan laajimpien ja merkitykseltään yleisimpien kysymysten tutkimusta. Tällaiset kysymykset koskevat esimerkiksi olemisen mieltä ja merkitystä sekä tiedon, hyvyyden ja kauneuden edellytyksiä. Filosofia tutkii myös tiedon hankinnan menetelmiä, todellisuuden ymmärtämiseen tarvittavia käsitteitä ja todellisuutta koskeville käsityksille esitettyjä perusteita. Filosofia on siten ajattelua koskevaa ajattelua. Filosofia jaetaan teoreettiseen ja käytännölliseen filosofiaan. Teoreettiseen filosofiaan kuuluvat esimerkiksi tiedon mahdollisuutta ja perusteita tutkivat tieto-oppi ja tieteenfilosofia sekä kaikkein yleisimpiä olemassaoloon liittyviä kysymyksiä pohtiva metafysiikka. Käytännölliseen filosofiaan kuuluvat ihmisten käytännön elämään liittyvät osa-alueet, muun muassa etiikka, yhteiskuntafilosofia ja oikeusfilosofia. Opiskelu Filosofia on vapaasti valittava sivuaine. Filosofia sopii kaikille oman tieteenalansa perustavista käsitteellisistä, metodologisista ja arvo-ongelmista kiinnostuneille. Myös jatko-opinnoissa filosofian opinnoista on hyötyä, koska se antaa eri tieteenaloilla tarpeellisia ajattelutaitoja ja välineitä. Filosofian keskeiset kysymykset koskevat olemisen, inhimillisen kokemuksen ja tiedon sekä toiminnan käsitteitä. Filosofian opintojen tarkoituksena on perehtyä tärkeimpiin näitä kysymyksiä koskeviin klassisiin ja nykyaikaisiin ajatussuuntiin sekä harjaantua filosofisiin tarkastelutapoihin. Opintojaksot kattavat teoreettisen ja käytännöllisen filosofian keskeiset osa-alueet ja filosofian historian. Aineopinnoissa voit painottaa teoreettista tai käytännöllistä filosofiaa. Perusopintojaksot suoritetaan luento- ja kirjallisuuskuulusteluina. Aineopinnot suoritetaan pääasiassa kirjallisuuskuulusteluina. Aineopintoihin liittyvien luentojen aihe, laajuus ja korvaavuus vaihtuvat lukuvuosittain. Syys- ja kevätlukukauden alussa on filosofian johdantoluento (2 h), jossa käydään läpi opiskelu- ja tenttimisohjeita. Suoritusasioista voi keskustella myös filosofian yliopistonlehtorin vastaanotolla. 1

2 Filosofian opinnot (65 op) Filosofian perusopinnot 25 op: FILO1001 Filosofian perusteet 5 op FILO1010 Johdatus filosofian historiaan 5 op FILO1002 Tieto, informaatio ja tiede 5 op FILO1004 Kriittinen ajattelu ja argumentaatio 5 op FILO1005 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op Filosofian aineopintoja 40 op: FILO2001 Filosofian historia 5 op FILO2002 Filosofian alkuperäisteoksia 5 op FILO2003 Metafysiikka 5 op FILO2004 Tieto-oppi 5 op FILO2005 Etiikka 5 op Teoreettisen filosofian erityisalat 5 op tai 10 op*: FILO2101 Tieteenfilosofia 5 op FILO2102 Logiikka 5 op FILO2103 Kielifilosofia 5 op FILO2104 Mielenfilosofia 5 op FILO2105 Uskonnonfilosofia 5 op FILO2106 Taiteenfilosofia 5 op FILO2107 Mannermainen filosofia 5 op FILO2108 Feministinen filosofia 5 op FILO2109 Intialainen filosofia 5 op Käytännöllisen filosofian erityisalat 5 op tai 10 op*: FILO2201 Yhteiskuntafilosofia 5 op FILO2202 Oikeusfilosofia 5 op FILO2203 Ympäristöfilosofia 5 op FILO2204 Tieteen etiikka 5 op FILO2205 Soveltava etiikka 5 op FILO2206 Ammattien etiikka 5 op FILO2207 Hallinnon etiikka 5 op * Jos suoritat yhden teoreettisen filosofian erityisalan (FILO ), sinun tulee suorittaa kaksi käytännöllisen filosofian erityisalaa (FILO ). Jos taas suoritat kaksi teoreettisen filosofian erityisalaa (5 op + 5 op), sinun tulee suorittaa yksi käytännöllisen filosofian erityisala (5 op). 2

3 Opintojaksokuvaukset Filosofian opintojen vastuuopettaja lukuvuonna on yliopistonlehtori, TT Tommi Lehtonen Filosofian perusopinnot (25 op) Suoritusohje filosofian perusopintojen suorittamiseen: Filosofian perusteet (FILO1001) ja Johdatus filosofian historiaan (FILO1010) -opintojaksot on suositeltavaa suorittaa ensin. Tieto, informaatio ja tiede (FILO1002) sekä Kriittinen ajattelu ja argumentaatio (FILO1004) on hyödyllistä suorittaa ennen oman pääaineen kandidaatintutkielmaa tai tutkimusseminaaria. Filosofian perusteet Introduction to Philosophy Koodi ja laajuus: FILO1001, 5 op Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on muodostanut yleiskuvan filosofian luonteesta ja keskeisistä osa-alueista ja hän tuntee filosofian peruskysymyksiä ja -käsitteitä. Opintojakso käsittelee erityisesti metafysiikan, tieto-opin ja etiikan kysymyksiä. Suoritustapa: Luentokurssin (20 h) ja siihen liittyvän oheiskirjallisuuden kuulustelu tai kirjallisuuskuulustelu. Luentokurssin oheiskirjallisuus: E. Saarinen, Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle Sokrateesta Marxiin. Kirjallisuuskuulustelu: Luentokurssin oheiskirjallisuus & P. Määttänen, Filosofia: johdatus peruskysymyksiin. Johdatus filosofian historiaan Introduction to the History of Philosophy Koodi ja laajuus: FILO1010, 5 op Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee länsimaisen filosofian historian pääsuuntauksia ja tunnettujen filosofien avainkäsityksiä. Suoritustapa: Luentokurssin (20 h) ja siihen liittyvän oheiskirjallisuuden kuulustelu tai kirjallisuuskuulustelu. Luentokurssin oheiskirjallisuus: G. Skirbekk & N. Gilje, History of Western Thought: From Ancient Greece to the Twentieth Century. Luennot korvaavat osan kirjasta, korvattavat sivut ilmoitetaan luentokurssilla. Luentokurssin oheiskirjallisuus. Tieto, informaatio ja tiede Knowledge, Information and Science Koodi ja laajuus: FILO1002, 5 op Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tieteenfilosofian ja tieteen etiikan peruskysymyksiä sekä tieteelliseen käsitteen- ja teorianmuodostukseen ja selittämiseen liittyviä ongelmia. 3

4 Suoritustapa: Luentokurssin (20 h) ja siihen liittyvän oheiskirjallisuuden kuulustelu tai kirjallisuuskuulustelu. Luentokurssin oheiskirjallisuus: L. Haaparanta & I. Niiniluoto, Johdatus tieteelliseen ajatteluun. P. Raatikainen, Ihmistieteet ja filosofia. M. Kiikeri & P. Ylikoski, Tiede tutkimuskohteena. Kirjallisuuskuulustelu: Luentokurssin oheiskirjallisuus + A. Rosenberg, The Philosophy of Science: A Contemporary Introduction. 2nd edition. Lisätietoja: KTM-tutkinnon yhteisiin opintoihin sisältyy opintojakso FILO1009 Tieteenfilosofia (3 op), jonka luennot ovat samat kuin tässä opintojaksossa. Katso tarkemmin kurssikuvaus Kauppatieteellisen tiedekunnan opinto-oppaasta. Kriittinen ajattelu ja argumentaatio Critical Thinking and Argumentation Koodi ja laajuus: FILO1004, 5 op Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee logiikan alkeet sekä päättelyn ja argumentoinnin teoriaa ja sovelluksia. Kurssi kehittää päättelyn ja argumentoinnin valmiuksia harjoitustehtävien avulla. Opintojaksosta on hyötyä myös oman tutkielman suunnittelussa ja kirjoittamisessa. Suoritustapa: Luentokurssin (20 h) sekä siihen sisältyvien harjoitustehtävien ja oheiskirjallisuuden suoritus tai poikkeustapauksessa kirjallisuuskuulustelu. Luentokurssin oheiskirjallisuus: M.-L. Kakkuri-Knuuttila (toim.), Argumentti ja kritiikki: lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot. Kirjallisuuskuulustelu: Luentokurssin oheiskirjallisuus & S. Miettinen, Logiikka: perusteet. Etiikka ja yhteiskuntafilosofia Ethics and Political Philosophy Koodi ja laajuus: FILO1005, 5 op Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee etiikan ja yhteiskuntafilosofian historiaa, peruskäsitteitä ja ongelmia sekä keskeisiä suuntauksia ja teorioita. Suoritustapa: Luentokurssin (20 h) ja siihen liittyvän oheiskirjallisuuden kuulustelu tai kirjallisuuskuulustelu. Luentokurssin oheiskirjallisuus: J. Pietarinen & S. Poutanen, Etiikan teorioita. M. Häyry, Ihannevaltio: historiallinen johdatus yhteiskuntafilosofiaan. J. Rachels, The Elements of Moral Philosophy. Kirjallisuuskuulustelu: Luentokurssin oheiskirjallisuus & S. Blackburn, Being Good: A Short Introduction to Ethics. 4

5 Filosofian aineopintoja (40 op) Ohje filosofian aineopintojen suorittamiseen: Suositellaan edeltävinä opintoina filosofian perusopintojen suorittamista. Filosofian historia History of Philosophy Koodi ja laajuus: FILO2001, 5 op Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee länsimaisen filosofian historian erityiskysymyksiä. Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu, jonka kirjoista tulee sopia filosofian yliopistonlehtorin kanssa. Kirjallisuus (kaksi seuraavista): W.T. Jones, A History of Western Philosophy: The Classical Mind, Volume I. W.T. Jones, A History of Western Philosophy: The Medieval Mind, Volume II. W.T. Jones, A History of Western Philosophy: Hobbes to Hume, Volume III. W.T. Jones, A History of Western Philosophy: Kant and the Nineteenth Century, Revised, Volume IV. W.T. Jones, A History of Western Philosophy: The Twentieth Century of Quine and Derrida, Volume V. Lisätietoja: Filosofian historia kannattaa suorittaa ennen alkuperäisteosten suorittamista siten, että tentit Jonesin kirjasarjasta osat, jotka käsittelevät valitsemiesi alkuperäisteosten kirjoittajia ja aikakautta. Filosofian alkuperäisteoksia Original Works in Philosophy Koodi ja laajuus: FILO2002, 5 op Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee vähintään kahden alkuperäisteoksen keskeisen sisällön. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi keskittyä yhteiskuntafilosofian klassikoihin. Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu, jossa vähintään kaksi teosta, yhteensä sivua (kirjallisuudesta tulee sopia filosofian yliopistonlehtorin kanssa). Filosofia Platon, Teokset 3: Faidon, Pidot, Faidros, Parmenides, Theaitetos. (420 s.) Aristoteles, Teokset VII: Nikomakhoksen etiikka. (271 s.) Augustinus, Tunnustukset. (549 s.) Boethius, Filosofian lohdutus. (188 s.) Tuomas Akvinolainen, Summa Theologiae. (670 s.) R. Descartes, Teokset 1: Metodin esitys. (61 s.) R. Descartes, Teokset 2: Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta. (349 s.) B. Spinoza, Etiikka. (319 s.) G.W. Leibniz, Monadologia. (127 s.) Kant, Prolegomena eli johdatus mihin tahansa metafysiikkaan, joka vastaisuudessa voi käydä tieteestä. (254 s.) J.S. Mill, Utilitarismi. (150 s.) S. Kierkegaard, Filosofisia muruja. (136 s.) F. Nietzsche, Iloinen tiede. (256 s.) 5

6 W. James, Pragmatismi: Uusi nimi eräille vanhoille ajattelutavoille. (275 s.) E. Husserl, Fenomenologian idea: viisi luentoa (132 s.) M. Heidegger, Oleminen ja aika. (514 s.) H.-G. Gadamer, Hermeneutiikka. (274 s.) M. Foucault, Tiedon arkeologia. (275 s.) Yhteiskuntafilosofia Platon, Teokset 4: Valtio. (428 s.) Aristoteles, Teokset VIII: Politiikka. (293 s.) T. Hobbes, Leviathan eli kirkollisen ja valtiollisen yhteiskunnan aines, muoto ja valta. (592 s.) J. Locke, Tutkielma hallitusvallasta. (270 s.) J.-J. Rousseau, Yhteiskuntasopimuksesta eli valtio-oikeuden johtavat aatteet. (228 s.) G.W.F. Hegel, Oikeusfilosofian pääpiirteet eli luonnonoikeuden ja valtiotieteen perusteet. (326 s.) A. Smith, Moraalituntojen teoria. (335 s.) A. de Tocqueville, Demokratia Amerikassa. (688 s.) J. Dewey: Julkinen toiminta ja sen ongelmat. (246 s.) J. Rawls, Oikeudenmukaisuusteoria. (327 s.) Metafysiikka Metaphysics Koodi ja laajuus: FILO2003, 5 op Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee metafysiikan käsitteitä, ongelmia, keskeisiä suuntauksia ja teorioita. Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu. Jutin kirjan voi suorittaa myös esseetehtävänä, josta tulee sopia filosofian yliopistonlehtorin kanssa. M.J. Loux, Metaphysics: A Contemporary Introduction. R. Juti, Johdatus metafysiikkaan. Tieto-oppi Epistemology Koodi ja laajuus: FILO2004, 5 op Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tieto-opin käsitteitä, ongelmia, keskeisiä suuntauksia ja teorioita. Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu. M. Lammenranta, Tietoteoria. R. Audi, Epistemology: A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge. Etiikka Ethics Koodi ja laajuus: FILO2005, 5 op Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee etiikan käsitteitä, ongelmia, keskeisiä suuntauksia ja teorioita. 6

7 Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu. D. McNaughton, Moral Vision: An Introduction to Ethics. R. Norman, The Moral Philosophers: An Introduction to Ethics. A. MacIntyre, A Short History of Ethics: A History of Moral Philosophy from the Homeric Age to the Twentieth Century. Teoreettisen filosofian erityisalat (FILO ) Special Fields of Theoretical Philosophy Laajuus: 5 op tai 2 x 5 op Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee vähintään yhden teoreettisen filosofian erityisalan käsitteitä, ongelmia, keskeisiä suuntauksia ja teorioita. Vaihtoehdot ovat tieteenfilosofia, logiikka, kielifilosofia, mielenfilosofia, uskonnonfilosofia, taiteenfilosofia, mannermainen filosofia, feministinen filosofia ja intialainen filosofia. Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu. Lisätietoja: Jos suoritat yhden teoreettisen filosofian erityisalan (FILO ), tulee suorittaa kaksi käytännöllisen filosofian erityisalaa (FILO ). Jos taas suoritat kaksi teoreettisen filosofian erityisalaa (5 op + 5 op), sinun tulee suorittaa yksi käytännöllisen filosofian erityisala (5 op). Tieteenfilosofia Philosophy of Science Koodi ja laajuus: FILO2101, 5 op J. Elster, Nuts and Bolts for the Social Sciences. A.F. Chalmers, What is This Thing Called Science? I. Niiniluoto, Johdatus tieteenfilosofiaan: käsitteen- ja teorianmuodostus. Logiikka Logic Koodi ja laajuus: FILO2102, 5 op S. Haack, Philosophy of Logics. R.M. Sainsbury, Logical Forms: An Introduction to Philosophical Logic. Kielifilosofia Philosophy of Language Koodi ja laajuus: FILO2103, 5 op W. Lycan, Philosophy of Language: A Contemporary Introduction. P. Raatikainen (toim.), Ajattelu, kieli, merkitys: analyyttisen filosofian avainkirjoituksia. 7

8 Mielenfilosofia Philosophy of Mind Koodi ja laajuus: FILO2104, 5 op D. Carr, The Paradox of Subjectivity: The Self in the Transcendental Tradition. T. Crane, Elements of Mind: An Introduction to the Philosophy of Mind. J.R. Searle, The Rediscovery of the Mind. Uskonnonfilosofia Philosophy of Religion Koodi ja laajuus: FILO2105, 5 op B. Davies, An Introduction to the Philosophy of Religion. T. Helenius, T. Koistinen & S. Pihlström (toim.), Uskonnonfilosofia. Taiteenfilosofia Philosophy of Arts Koodi ja laajuus: FILO2106, 5 op N. Warburton, The Art Question. A. Sheppard, Aesthetics: An Introduction to the Philosophy of Art. D.E. Cooper, P. Lamarque & C. Sartwell (toim.), Aesthetics: The Classic Readings. Mannermainen filosofia Continental Philosophy Koodi ja laajuus: FILO2107, 5 op S. Critchley, Continental Philosophy: A Very Short Introduction. J. Himanka, Se ei sittenkään pyöri: johdatus mannermaiseen filosofiaan. D. West, An Introduction to Continental Philosophy. Feministinen filosofia Feminist Philosophy Koodi ja laajuus: FILO2108, 5 op R.M. Schott, Discovering Feminist Philosophy: Knowledge, Ethics, Politics. J. Oksala & L. Werner (toim.), Feministinen filosofia. S. Moller Okin, Women in Western Political Thought. Intialainen filosofia Indian Philosophy Koodi ja laajuus: FILO2109, 5 op S. Hamilton, Indian Philosophy: A Very Short Introduction. 8

9 J.N. Mohanty, Classical Indian Philosophy: An Introductory Text. R. King, Indian Philosophy: An Introduction to Hindu and Buddhist Thought. Käytännöllisen filosofian erityisalat (FILO ) Special Fields of Practical Philosophy Laajuus: 5 op tai 2 x 5 op Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee vähintään yhden käytännöllisen filosofian erityisalan käsitteitä, ongelmia, keskeisiä suuntauksia ja teorioita. Vaihtoehdot ovat yhteiskuntafilosofia, oikeusfilosofia, ympäristöfilosofia, tieteen etiikka, soveltava etiikka, ammattien etiikka ja hallinnon etiikka. Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu. Lisätietoja: Jos suoritat yhden teoreettisen filosofian erityisalan (FILO ), tulee suorittaa kaksi käytännöllisen filosofian erityisalaa (FILO ). Jos taas suoritat kaksi teoreettisen filosofian erityisalaa (5 op + 5 op), sinun tulee suorittaa yksi käytännöllisen filosofian erityisala (5 op). Yhteiskuntafilosofia Political Philosophy Koodi ja laajuus: FILO2201, 5 op J. Christman, Social and Political Philosophy: A Contemporary Introduction. W. Kymlicka, Contemporary Political Philosophy: An Introduction. Oikeusfilosofia Philosophy of Law Koodi ja laajuus: FILO2202, 5 op M. Wennberg, Oikeusfilosofia: johdatus oikeusteoriaan ja oikeusteoreettiseen ajatteluun. M. Tebbit, Philosophy of Law: An Introduction. H. Gylling, K. Mäkelä & J. Tontti (toim.), Filosofien oikeus I. Ympäristöfilosofia Environmental Philosophy Koodi ja laajuus: FILO2203, 5 op R. Scruton, Animal Rights and Wrongs. R. Attfield, Environmental Ethics: An Overview for the Twenty-First Century. M. Oksanen & M. Rauhala-Hayes (toim.), Ympäristöfilosofia. Tieteen etiikka Ethics of Science Koodi ja laajuus: FILO2204, 5 op 9

10 D. Resnik, The Ethics of Science: An Introduction. K. Shrader-Frechette, Ethics of Scientific Research. A. Kuula, Tutkimusetiikka: aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Soveltava etiikka Applied Ethics Koodi ja laajuus: FILO2205, 5 op N.B. Barry, Business Ethics. J. Sihvola, Maailmankansalaisen etiikka. B. Almond (toim.), Introducing Applied Ethics. Ammattien etiikka Professional Ethics Koodi ja laajuus: FILO2206, 5 op T. Airaksinen (toim.), Ammattien ja ansaitsemisen etiikka. D.E. Cooper, Ethics for Professionals in a Multicultural World. Hallinnon etiikka Administrative Ethics Koodi ja laajuus: FILO2207, 5 op P. Sheeran, Ethics in Public Administration: A Philosophical Approach. C. Garofalo & D. Geuras, Ethics in the Public Service: The Moral Mind at Work. T. Cooper, The Responsible Administrator: An Approach to Ethics for the Administrative Role. 10

Filosofian opinnot. Filosofian opinnot

Filosofian opinnot. Filosofian opinnot 99 Hallintotieteiden tiedekunnassa voi suorittaa sivuaineena filosofian perusopinnot (25 op) tai perus- ja aineopinnot (65 op). Filosofiasta voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja oman kiinnostuksen

Lisätiedot

Lukuvuosi 2012 13 / ok 3.4.2012. Filosofia

Lukuvuosi 2012 13 / ok 3.4.2012. Filosofia Filosofia Filosofisessa tiedekunnassa voi suorittaa sivuaineena filosofian perusopinnot (25 op) tai perusopinnot ja aineopintoja (yhteensä 65 op). Filosofiasta voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja

Lisätiedot

Filosofian opinnot. Perusopintojaksot suoritetaan luento- ja kirjallisuuskuulusteluina.

Filosofian opinnot. Perusopintojaksot suoritetaan luento- ja kirjallisuuskuulusteluina. Filosofi an opinnot 97 Filosofian opinnot Hallintotieteiden tiedekunnassa voi suorittaa sivuaineena fi losofi an perusopinnot (25 op) tai perus- ja aineopinnot (65 op). Filosofi asta voi suorittaa myös

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Filosofia Filosofia

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Filosofia Filosofia Filosofia Filosofisessa tiedekunnassa voi suorittaa sivuaineena filosofian perusopinnot (25 op) tai perusopinnot ja aineopintoja (yhteensä 65 op). Filosofiasta voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja

Lisätiedot

7 YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNON AINEOPINNOT

7 YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNON AINEOPINNOT Filosofia 165 7 YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNON AINEOPINNOT 7.1 FILOSOFIA Filosofiaa on sanottu kaikkien tieteiden äidiksi, koska jokainen erityistiede on aikanaan ollut osa filosofiaa

Lisätiedot

Yleisopinnot 2009 2010 1

Yleisopinnot 2009 2010 1 Yleisopinnot 2009 2010 1 Yleisopinnot Kandidaattiopinnot Pääaine englanti, nykysuomi, modern finska tai saksan kieli ja kirjallisuus (yht. 13 op) Johdatus yliopisto-opiskeluun, 2 op Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15 / Opintojaksot oppiaineittain ok 16.4.14

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15 / Opintojaksot oppiaineittain ok 16.4.14 HTK 180 op / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 73 op: ALUE2021 Aluetalous ja liikennejärjestelmät 5 op ALUE2017 Aluekehittämisen ammatilliset käytännöt 5 op ALUE2018 Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Opintojaksot oppiaineittain ok

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Opintojaksot oppiaineittain ok HTK 180 op / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 73 op: ALUE2021 Aluetalous ja liikennejärjestelmät 5 op ALUE2017 Aluekehittämisen ammatilliset käytännöt 5 op ALUE2018 Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Opintojaksot oppiaineittain

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Opintojaksot oppiaineittain HTK 180 op / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 73 op: ALUE2021 Kaupunki- ja liikennemaantiede 5 op ALUE2017 Aluekehittämisen ammatilliset käytännöt 5 op ALUE2018 Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu

Lisätiedot

F I L O S O F I A P H I L O S O P H Y

F I L O S O F I A P H I L O S O P H Y Filosofia 29 F I L O S O F I A P H I L O S O P H Y Filosofiaa on sanottu kaikkien tieteiden äidiksi, koska jokainen erityistiede on aikanaan ollut osa filosofiaa ja itsenäistynyt vasta sitten, kun on kyennyt

Lisätiedot

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala Hallinto-osaamisen opinnot Hallinto-osaamisen opintojaksot: ALUE1001 Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen (5 op) FILO1001 Filosofian

Lisätiedot

Yleisopinnot 2011 2012 1

Yleisopinnot 2011 2012 1 Yleisopinnot 2011 2012 1 Yleisopinnot Kandidaattiopinnot Pääaine englanti, nykysuomi, modern finska tai saksan kieli ja kirjallisuus (yht. 18 op) Johdatus yliopisto-opiskeluun, 2 op Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Hallintotieteiden perusopinnot (25 op)

Hallintotieteiden perusopinnot (25 op) Hallintotieteiden perusopinnot (25 op) ALUE1007 Aluetieteen perusteet 5 op HALL1010 Julkinen johtaminen 5 op JOIK1012 Oikeus yhteiskunnassa 5 op SOTE1006 Hyvinvointipalvelujen hallinto 5 op FIHA1001 Julkisen

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT FILOSOFIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

FILOSOFIA. Filosofia TUTKINTOJEN RAKENNE. Filosofian pääaineopinnot -perusopinnot. Kieli- ja viestintäopinnot. Johdatus tieteelliseen ajatteluun

FILOSOFIA. Filosofia TUTKINTOJEN RAKENNE. Filosofian pääaineopinnot -perusopinnot. Kieli- ja viestintäopinnot. Johdatus tieteelliseen ajatteluun FILOSOFIA Filosofia Filosofian koulutuksen tavoitteena on 1) antaa perusteelliset tiedot teoreettisen ja käytännöllisen filosofian perusteista ja tutkimusmenetelmistä, 2) harjaannuttaa filosofiseen erittelyyn

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Lyhenteet P = pakollinen (obligatorisk) VV = vapaasti valittava (fritt valbar) Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot pääaineittain Kandidaattiopinnot Pääaine englanti,

Lisätiedot

VALTIO-OPPI 2015-2017

VALTIO-OPPI 2015-2017 VALTIO-OPPI 2015-2017 1 HUOM! Tutkintovaatimukset 2015-2017 otetaan käyttöön 1.9.2015 alkaen. Kesätentissä 8.8.2015 ovat vielä voimassa 2012-2015 vaatimukset. Vanhojen vaatimusten mukaisia esseitä voi

Lisätiedot

Luonnontieteellinen koulutusala. Filosofia Philosophy

Luonnontieteellinen koulutusala. Filosofia Philosophy Luonnontieteellinen koulutusala Filosofia Philosophy Filosofiassa pohditaan yleisesti ja teoreettisesti ihmisen ja maailman ongelmia, esimerkiksi tietoa, olemista ja moraalia koskevia kysymyksiä. Filosofia

Lisätiedot

Filosofia. Philosophy

Filosofia. Philosophy Filosofia Philosophy Filosofiassa pohditaan yleisesti ja teoreettisesti ihmisen ja maailman ongelmia, esimerkiksi tietoa, olemista ja moraalia koskevia kysymyksiä. Filosofia on lähtöisin arkiajattelusta,

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

Kansainväliset opinnot (vaihto-opinnot)

Kansainväliset opinnot (vaihto-opinnot) Kansainväliset opinnot (vaihto-opinnot) Kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa sekä kykyä toimia monikulttuurisessa ympäristössä edellytetään yhä enemmän työelämässä. Opiskelija voi hakeutua opiskelemaan

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

FILOSOFIA Philosophy

FILOSOFIA Philosophy FILOSOFIA Philosophy Filosofiassa pohditaan yleisesti ja teoreettisesti ihmisen ja maailman ongelmia, esimerkiksi tietoa, olemista ja moraalia koskevia kysymyksiä. Filosofia nousee ihmisen arkiajattelusta,

Lisätiedot

Oulun yliopisto VALTIO-OPPI 2012-2015

Oulun yliopisto VALTIO-OPPI 2012-2015 1 Oulun yliopisto VALTIO-OPPI 2012-2015 HUOM! Tutkintovaatimukset 2012-2015 on otettu käyttöön 1.9.2012 alkaen. Teoksia, jotka ovat poistuneet vaatimuksista ei voi tämän jälkeen enää tenttiä. Vanhojen

Lisätiedot

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 Yhteystiedot Monitieteisten ympäristöopintojen järjestelyistä ja suunnittelusta vastaa Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan biologian laitos, sekä monitieteisten

Lisätiedot

KOPPI-KURSSIN KUVAUS KURSSIN KOODI JA NIMI: OPPIAINE/-AINEET: KURSSIN OPETTAJA: KOULU: JAKSO JA LUKUVUOSI: KURSSIN OPISKELIJAMÄÄRÄ: 15

KOPPI-KURSSIN KUVAUS KURSSIN KOODI JA NIMI: OPPIAINE/-AINEET: KURSSIN OPETTAJA: KOULU: JAKSO JA LUKUVUOSI: KURSSIN OPISKELIJAMÄÄRÄ: 15 KURSSIKUVAUS 1 / 5 KOPPI-KURSSIN KUVAUS KURSSIN KOODI JA NIMI: OPPIAINE/-AINEET: KURSSIN OPETTAJA: KOULU: JAKSO JA LUKUVUOSI: FI1 KURSSIN OPISKELIJAMÄÄRÄ: 15 FILOSOFIA JUSSI SAARELA SALON LUKIO 5. JAKSO/2014-2015

Lisätiedot

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY Yhteiskuntafilosofia - alueet ja päämäärät Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY 1 Yhteiskunnan tutkimuksen ja ajattelun alueet (A) yhteiskuntatiede (political science') (B) yhteiskuntafilosofia

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2005 2006

OPINTO-OPAS 2005 2006 OPINTO-OPAS 2005 2006 INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

1. Filosofian luonne. FILOSOFIA 1 KURSSIRUNKO FILOSOFIAN PERUSKURSSI/Kama CC-BY-SA Kaisa-Mari Majamäki (lupa käyttää tekijän nimellä varustettuna)

1. Filosofian luonne. FILOSOFIA 1 KURSSIRUNKO FILOSOFIAN PERUSKURSSI/Kama CC-BY-SA Kaisa-Mari Majamäki (lupa käyttää tekijän nimellä varustettuna) FILOSOFIA 1 KURSSIRUNKO FILOSOFIAN PERUSKURSSI/Kama CC-BY-SA Kaisa-Mari Majamäki (lupa käyttää tekijän nimellä varustettuna) 1. Filosofian luonne MITÄ FILOSOFIA ON? - Filosofia = viisauden rakkaus Ensimmäinen

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman Saamelainen kulttuuri 1.3.2011 KEVÄÄN 2011 OHJELMA III periodi 10. 1. 4.3. ja IV periodi 14. 3. 20.5.2011 Viikolla 10 eli 7. 11.3.2011 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683377P Johdatus saamentutkimukseen

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot 249 Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan venäjän asiantuntijoiksi

Lisätiedot

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla.

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla. Taidehistoria Osoite: Taidehistoria, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto Puhelin: 029 448 3313 (opintotoimisto), 029 448 3334 (lehtori) Sähköposti: paivi.kynkaanniemi@oulu.fi (opintotoimisto), jorma.mikola@oulu.fi

Lisätiedot

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko POLITIIKAN JA TALOUDEN TUTKIMUKSEN LAITOS 2.5.2014/PS Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten 2014-17 korvaavuustaulukko SIVUAINEOPISKELIJOILLE 31.8.2014 mennessä suoritetut yleisen valtio-opin opinnot

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti)

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti) Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko 1.8.2014 (14..2014) 2011-2014 (voimassa op 2014-2017 (voimassa op Huom. 31.7.2014 asti) 1.8.2014 alkaen) Perusopinnot (73018) 2 Perusopinnot 2 Mikäli kokonaisuuden

Lisätiedot

Farmaseuttinen etiikka. Luento 1. Farmasian tdk VTM Markus Neuvonen

Farmaseuttinen etiikka. Luento 1. Farmasian tdk VTM Markus Neuvonen Farmaseuttinen etiikka Luento 1. Farmasian tdk. 29.10. VTM Markus Neuvonen markus.neuvonen@helsinki.fi http://blogs.helsinki.fi/amoneuvo Keskustelutehtävä 2 Lyhyt katsaus kurssin sisältöihin Etiikka 1.

Lisätiedot

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti 1 Tarkista opetussuunnitelmien sisällöt sekä opintojaksokuvaukset WebOodista. Muutoksia yleisissä tenteissä Yhteiskuntatieteiden laitoksen ja historia- ja maantieteiden laitoksen yleiset tentit yhdistyvät

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2017-2018 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Maarit Koskinen maarit.g.koskinen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008 2009

OPINTO-OPAS 2008 2009 OPINTO-OPAS 2008 2009 Hoitotieteen tieteenalaohjelma Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma Radiografian tieteenalaohjelma Kliinisen laboratoriotieteen tieteenalaohjelma

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2016-2017 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento

Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Filosofian kurssi 2008 Tavoitteet Havaita filosofian läsnäolo arjessa Haastaa nykyinen maailmankuva Saada

Lisätiedot

Suomen kirjallisuus 2009 2010 1

Suomen kirjallisuus 2009 2010 1 Suomen kirjallisuus 2009 2010 1 Suomen kirjallisuus Suomen kirjallisuuden aineopinnot (35 opintopistettä) järjestetään yhteistyössä Vaasan yliopiston nykysuomen ja kääntämisen laitoksen ja Tampereen yliopiston

Lisätiedot

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Y 1 Äidinkieli 4 OV Y 1.1 63054 63055 Äidinkielen puhe- ja ilmaisutaito osa 1 (63054) osa 2 (63055) Y 1.2 63056 Tieteellinen kirj. ja harjoitusaine Luennot 1 ov (63057)

Lisätiedot

Aasian tutkimuksen perusopinnot (WAS100), 25 op

Aasian tutkimuksen perusopinnot (WAS100), 25 op AASIAN TUTKIMUS Tutkintovaatimukset 1.8.2011 alkaen Aasian tutkimuksen perusopinnot (WAS100), 25 op Opintokokonaisuus on pakollinen Aasian tutkimuksen pääaineopiskelijoille. Perusopintojen tavoitteena

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

YK10 Etiikan luento-osio: Johdanto (jatkoa) Syksy 2015

YK10 Etiikan luento-osio: Johdanto (jatkoa) Syksy 2015 YK10 Etiikan luento-osio: Johdanto (jatkoa) Syksy 2015 TT Janne Nikkinen Yliopistonlehtori (ma) Teologinen etiikka ja sosiaalietiikka 29.10.2015 1 Ohjelma (ma, to, pe 12-14 PII) Johdanto/ohjeet ma 26.10.

Lisätiedot

Opinto-opas: Aineopinnot,

Opinto-opas: Aineopinnot, Opinto-opas: Aineopinnot, 2013-2015 YUNET NUORISOTUTKIMUKSEN AINEOPINNOT (35 op) Valtakunnallisena yliopistoverkostona YUNET järjestää opetusta ja kokoaa yhteen jäsenyliopistojen opetustarjontaa. Aineopintojen

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

Filosofisen ja poliittisen ajattelun perinteet -opintokokonaisuuden rakenne

Filosofisen ja poliittisen ajattelun perinteet -opintokokonaisuuden rakenne FILOSOFISEN JA POLIITTISEN AJATTELUN PERINTEET Filosofian ja politiikan tutkimuksen klassikot -opintokokonaisuus on yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella opiskeltava opintokokonaisuus, jossa opiskelija

Lisätiedot

Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö

Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö Sosiaalityön koulutusyksiköiden kevätseminaari 16.-17.5.2016 Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiaalityö Kuvallinen aloitussivu,

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 6.-8.9., 28.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 12.9.-21.9. x x x x x x 5311304

Lisätiedot

OPINTO-OPAS INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA

OPINTO-OPAS INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS 2002 2003 INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA. FILOSOFIA Philosophy

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA. FILOSOFIA Philosophy LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA FILOSOFIA Philosophy Filosofi assa pohditaan yleisesti ja teoreettisesti ihmisen ja maailman ongelmia, esimerkiksi tietoa, olemista ja moraalia koskevia kysymyksiä. Filosofi

Lisätiedot

Kulttuurienvälinen viestintä 2010 2011 1

Kulttuurienvälinen viestintä 2010 2011 1 Kulttuurienvälinen viestintä 2010 2011 1 Kulttuurienvälinen viestintä Maailma pienenee, viestintäteknologia otetaan käyttöön ja matkailu lisääntyy. Yritykset ja yhteisöt suuntaavat toimintaansa yhä globaalimmin.

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015- AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Lisätiedot

Opinto opas 2006 2007 1. Lapin Yliopistopaino MENETELMÄTIETEIDEN LAITOKSEN OPINTO OPAS. LAPIN YLIOPISTO Menetelmätieteiden laitos

Opinto opas 2006 2007 1. Lapin Yliopistopaino MENETELMÄTIETEIDEN LAITOKSEN OPINTO OPAS. LAPIN YLIOPISTO Menetelmätieteiden laitos Opinto opas 2006 2007 1 Lapin yliopiston MENETELMÄTIETEIDEN LAITOKSEN OPINTO OPAS 2006 2007 Julkaisija Toimittanut Taitto Painatus LAPIN YLIOPISTO Maarit Korvanen Lapin Yliopistopaino 2 LUKIJALLE... 3

Lisätiedot

Käsityötieteen opinnot

Käsityötieteen opinnot 1/8 Käsityötieteen opinnot Lukuvuonna 2003-2004 käsityötieteen opetus järjestetään käsityötieteen perus-, aine- ja osittain syventävien opintojen (1.-3. vuoden opinnot) osalta 2001-2003, 2003-2005 tutkintovaatimusten

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri 20.10.2010 SYKSYN 2010 OHJELMA I periodi 23.8. 22.10. ja II periodi 1. 11. 17.12.2010 Viikolla 43 eli 25. 29.10.2010 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT I Periodi: 683371P Johdatus saamelaiseen

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT YHTEISKUNTAPOLITIIKKA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017

Lisätiedot

Esa Saarinen Filosofia ja systeemiajattelu. Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu kevät 2010

Esa Saarinen Filosofia ja systeemiajattelu. Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu kevät 2010 Esa Saarinen Filosofia ja systeemiajattelu Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu kevät 2010 Filosofia ja systeemiajattelu (3 op, L) Mat-2.1197/TU-53.1150 3.2. Noste 17.2. Mindset 24.2. Kasvu. Vieraana

Lisätiedot

Kasvatustiede 25 op (aya250504), lähiopetus Limingan Kansanopisto-Taidekoulu 2015-2016

Kasvatustiede 25 op (aya250504), lähiopetus Limingan Kansanopisto-Taidekoulu 2015-2016 Kasvatustiede 25 op (aya250504), lähiopetus -Taidekoulu 2015-2016 MUUTOKSET MAHDOLLISIA! Opintotyyppi Perusopintoja Koulutusala Kasvatustieteellinen Oppiaine Kasvatustiede Vastaava yliopisto Oulun yliopisto

Lisätiedot

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Sosiaalityön aineopinnot 60 op Sosiaalityön toimintaympäristö

Lisätiedot

Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon?

Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon? Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon? Case Sosiaali/Terveyshallintotieteen aineopinnot 35 op Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate; suunnittelija TtM Ulla

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN LAITOKSEN KIRJATENTIT LUKUVUONNA

KASVATUSTIETEIDEN LAITOKSEN KIRJATENTIT LUKUVUONNA KASVATUSTIEDE KTL_8618 Ka1 Johdatus kasvatustieteisiin KTL_3320 Ka4 Kasvatus- ja koulutussosiologia Sivuaineopiskelijat KTL_0014 Ka5 Perusopintojen lopputentti KTL_4022 Kc1 Kasvatuksen historia KTL_0005

Lisätiedot

Politiikka ja viestintä, perusopinnot 25 op (PVK-100)

Politiikka ja viestintä, perusopinnot 25 op (PVK-100) Politiikka ja viestintä, perusopinnot 25 op (PVK-100) Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet Politiikan ja viestinnän perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää niin politiikan, organisaatioiden,

Lisätiedot

Tutkintorakenteet: Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kieli- ja viestintäopinnot

Tutkintorakenteet: Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kieli- ja viestintäopinnot HISTORIA- JA MAANTIETEIDEN LAITOS, SUOMEN HISTORIA JA YLEI- NEN HISTORIA op koodi English Academic Reading Skills for History 3 8013751 2 8013752 for History Ruotsia historian opiskelijoille, 5 8012751

Lisätiedot

FILOSOFIA JA USKONTO LÄNSIMAINEN NÄKÖKULMA USKONTOON. Thursday, February 19, 15

FILOSOFIA JA USKONTO LÄNSIMAINEN NÄKÖKULMA USKONTOON. Thursday, February 19, 15 FILOSOFIA JA USKONTO LÄNSIMAINEN NÄKÖKULMA USKONTOON USKONNONFILOSOFIA HY USKONNONFILOSOFIAA OPISKELLAAN JA TUTKITAAN SEURAAVISSA TIETEISSÄ: TEOLOGINEN TIEDEKUNTA (KRISTILLINEN PUOLI) TEOREETTINEN FILOSOFIA

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta!

Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta! Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta! Henkilökunta: - professori Kuisma Korhonen - yliopistonlehtorit Pekka Kuusisto, Jussi Ojajärvi ja Nina Työlahti - tuntiopettajia, mm. Praktikum 1:ssa nyt syksyllä

Lisätiedot

Mahdollisten maailmojen semantiikan synty ja kehitys

Mahdollisten maailmojen semantiikan synty ja kehitys Mahdollisten maailmojen semantiikan synty ja kehitys (Fte264/265, Kf330n) FT Ilpo Halonen, versio 2 Päivitetty 21.02.2005 Kurssin oheiskirjallisuutena käytetään mm. seuraavia artikkeleita, jotka myös tentitään

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN LAITOKSEN KIRJATENTIT LUKUVUONNA Tiedekunnan tentit maanantaisin klo

KASVATUSTIETEIDEN LAITOKSEN KIRJATENTIT LUKUVUONNA Tiedekunnan tentit maanantaisin klo KASVATUSTIEDE KTL_8618 Ka1 Johdatus kasvatustieteisiin KTL_3320 Ka4 Kasvatus- ja koulutussosiologia Sivuaineopiskelijat KTL_0014 Ka5 Perusopintojen lopputentti KTL_4022 Kc1 Kasvatuksen historia KTL_0005

Lisätiedot

Kurssi suoritetaan kahdessa osassa: artikkeliseminaarina sekä kirjallisuustenttinä.

Kurssi suoritetaan kahdessa osassa: artikkeliseminaarina sekä kirjallisuustenttinä. OPETUSSUUNNITELMA Naistutkimuksen maisteriohjelma 120 op Maisteriohjelman runkona toimii opintosuunnitelma, joka koostuu naistutkimuksen teorian, metodologian ja tasa-arvotyön opinnoista. Lisäksi opintoihin

Lisätiedot

Saamelainen kulttuuri KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi ja IV periodi

Saamelainen kulttuuri KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi ja IV periodi Saamelainen kulttuuri 9.2.10 KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi 11. 1. 5.3. ja IV periodi 15. 3. 21.5.2010 PERUSOPINNOT 683394P Saamelaisten maailmankuvat ja taide 5op Luennot (20 t) ja luentopäiväkirja 2

Lisätiedot

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) Historian opettajan suuntautumisvaihtoehto: 1.1 Historia (Suomen historia ja yleinen historia)

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) Historian opettajan suuntautumisvaihtoehto: 1.1 Historia (Suomen historia ja yleinen historia) 1.1 Historia (Suomen historia ja yleinen historia) Historian oppiaineryhmä sisältää Suomen historian ja yleisen historian. Historian opinnot kouluttavat opiskelijoita arvioimaan kriittisesti tieteessä

Lisätiedot

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun 1. Mitä filosofia on? 2. Metafysiikka 3. Tietoteoria 4. Etiikka 5. Mitä muuta filosofia on? * Filosofian tutkielma 1. MITÄ FILOSOFIA ON? Filosofia (kr.) = viisauden

Lisätiedot

5.13 FILOSOFIA OPETUKSEN TAVOITTEET

5.13 FILOSOFIA OPETUKSEN TAVOITTEET 5.13 FILOSOFIA Filosofinen ajattelu käsittelee koko todellisuutta, sen monimuotoista hahmottamista sekä ihmisen toimintaa siinä. Filosofian erityisluonne on sen tavassa jäsentää ongelmia käsitteellisesti,

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207.

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207. Saamelainen kulttuuri 25.5.09 SYKSYN 2009 OHJELMA I periodi 24. 8. 16. 10. ja II periodi 26. 10. 18.12.2009 Viikolla 43 eli 19.- 23.10.2009 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683371P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

FILO. Kokeeseen valmentautuminen. http://www.tammi.fi/filo

FILO. Kokeeseen valmentautuminen. http://www.tammi.fi/filo 1 Juha Eerolainen, Olli Hakala, Arno Kotro ja Hanna Vanhanen FILOSOFIAN AINEREAALIIN VALMISTAUTUMINEN Kokeeseen valmentautuminen Yksi ohje on ylitse muiden: Lue hyvin - ja mielellään paljon! Tärppejä on

Lisätiedot