Rakennerahastovarojen hallinta ja valtuusseuranta viranomaisissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennerahastovarojen hallinta ja valtuusseuranta viranomaisissa"

Transkriptio

1 Rakennerahastovarojen hallinta ja valtuusseuranta viranomaisissa Rakennerahastojen tietojärjestelmien tuottamien raporttien hyötykäyttö omassa työssä Oulu Kuopio Tampere Helsinki Erikoissuunnittelija Päivi Tapanila Työ- ja elinkeinoministeriö

2 Rakennerahastovarojen hallinta ja valtuusseuranta viranomaisissa myöntämisvaltuudet ja valtuuksien allokointiprosessi arviomäärärahat valtuusilmoitus / valtuuden ja arviomäärärahan käytöstä raportointi

3 Käsitteistä (Budjettisanasto 2001): Myöntämisvaltuus on valtion talousarvion päätösosan mahdollinen oikeutus sitoutua tiettyyn menoon, jota varten tarvittava määräraha otetaan valtion talousarvioon vasta seuraavina varainhoitovuosina. Valtuus on määrältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu. Valtuutta ei koske vuotuisperiaate, mutta sitä saadaan käyttää vain kyseisen varainhoitovuoden aikana. Käytännössä valtuudet usein sisältävät myös kuluvan vuoden menoja. Valtuutta koskevat määrärahat on kohdistettu tietylle momentille. > valtuus tehdä sopimuksia ja antaa sitoumuksia Arviomääräraha on yhtä vuotta varten myönnetty määräraha, jota ei voi siirtää myöhempiin vuosiin mutta joka voidaan ylittää asianomaisen ministeriön luvalla tietyn määrämuotoisen menettelyn jälkeen. > arviomääräraha: valtuuden käytöstä aiheutuneet menot (sitoumuksen maksutapahtumat)

4 Rakennerahastovaltuudet Talousarviossa momentti (EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella , arviomääräraha) * päätösosassa mm. htv-rajoitteet ja Kainuun osuudet * selvitysosassa eritellysti EU:n ja valtion rahoitusosuudet EU-raha ja valtion kansallinen vastinraha yhdellä momentilla (ei enää erillisiä momentteja) * EU ja valtio budjetoidaan ja jaetaan välittäville toimielimille yhtenä könttänä * sidonnat, arviomäärärahat, tilityksen käsittely ja maksatukset ml. tiliöinti kaikki yhdeltä momentilta Valtuus voidaan uusia (tuoreuttaa) seuraavalle vuodelle, mikäli tästä on talousarviomomentilla maininta

5

6 Tietojärjestelmäraportit ja siirtymä yhden momentin malliin EURA 2007 järjestelmän raporteissa * vuosina aloittaneiden projektien osalta EU/valtio -erittelyt säilyvät * vuonna 2010 aloitettavissa projekteissa näkyy vain EU+valtio -tieto yhteensä ( EU -sarakkeessa) * uusissa raporttipohjissa vain yhteensä-tiedot näkyvät RR-tietopalvelussa * vain yhteensä-tiedot näkyvät sekä vanhojen että uusien projektien osalta * tiedotustarpeita varten tulossa näkyviin tiedot EU-osuudesta

7 TEM:n päätös Varojen käytön ehdot Varojen käytön ehdot velvoittavat juridisesti välittäviä toimielimiä Välittävien toimielinten on sisällytettävä varojen käytön ehdot tuensaajia juridisesti velvoittaviin rahoituspäätösten ehtoihin tuensaajia koskevilta osin (välittävät toimielimet saattavat EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätöslomakkeiden mukaiset varojen käyttöä koskevat ehdot tuensaajien tietoon) Toimitetaan valtuuksien osoituspäätöksen liitteenä välittäville toimielimille Ehtoihin sisältyy mm. * rahoitusosuuksien seuranta ja raportointi tietojärjestelmäavusteisesti * seurantatietojen toimittaminen * kirjanpidon järjestäminen * arviomäärärahan kirjausoikeuden myöntäminen * varainkäytön valvonta ja tarkastus * tiedottaminen * arvioinnit * arkistointi

8 Varojen käytön ehdot Kohdassa b. EAKR- ja ESR-rahoitusosuuden ja kansallisen julkisen rahoitusosuuden seuranta ja raportointi on todettu mm. seuraavaa: * Välittävät toimielimet raportoivat työ- ja elinkeinoministeriölle. * Virastojen ja laitosten tulee järjestää toimialoillaan valtion talousarviosta annetun lain 10 :ssä tarkoitettujen talousarvion käsittelyn yhteydessä myönnettyjen ja muiden lakiin perustuvien valtuuksien sekä niiden käytön ja käytöstä aiheutuvien menojen seuranta. * Varaus-, sidonta- ja kirjanpidon maksatustiedot tallennetaan hankekohtaisina rakennerahastojen tietojärjestelmiin ja niitä pidetään ajantasaisina. * Välittävän toimielimen tulee täsmäyttää RR-seurannan tietojärjestelmien toteumatiedot kuukausittain omaan kirjanpitoonsa ja dokumentoida ja säilyttää täsmäytystiedot riittävän jäljitysketjun takaamiseksi. * Tilitysten käsittelyssä on noudatettava Valtiokonttorin ja hallintoviranomaisen antamia tilitysten käsittely- ja kirjausohjeita. * Välittävien toimielinten tulee huolehtia tilinpäätökseen liittyvistä toimenpiteistä.

9 Valtuuden kiertonopeus ELYjen oman tuotannon hankkeissa Talousarviolaki, 10 : Tulo- ja menoarvion käsittelyn yhteydessä voidaan myöntää määrältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuus tehdä sopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista aiheutuvia menoja varten tarvittavat määrärahat otetaan joko kokonaan tai puuttuvilta osiltaan myöhempiin tulo- ja menoarvioihin. > hallinnollisessa kohdentamispäätöksessä on yksilöitävä valtuus, sen määrä sekä käyttötarkoitukset, sopimukset ja sitoumukset, joista menot tulevat aiheutumaan Varojen käytön ehdot: Viranomaisen itse toteuttamissa hankkeissa toteuttajan on menopäätöksillä sidottava kohdentamispäätöksen mukainen euromääräinen summa päätöspäivämäärää seuraavan vuoden loppuun mennessä (n+1), ennen kuin välittävä toimielin saa myöntää toteuttajalle lisää varoja seuraavalla kohdentamispäätöksellä. > kohdentamispäätösten suunnitelmallisuus ja ajantasaisuus

10 Tilijaottelu on lakisääteinen asiakirja, joka on ministeriön vahvistama ja Valtiokonttorin julkaisema esitys valtion talousarvion mukaisista tileistä ja joka toimii ohjausvälineenä ja määrärahanjakopäätösten pohjana (Budjettisanasto 2001) Välittävät toimielimet (pl. maakunnan liitot ja Finnvera Oyj) kirjaavat tilivuoden 2010 loppuun asti vuoden 2010 varoista maksettavat menot omassa kirjanpidossaan työ- ja elinkeinoministeriön momentille EAKR-alajaottelukohdan tunnus on 1 (pl. Kainuu 1.1, Kainuu 1.2), ESRalajaottelukohdan (pl. Kainuu) tunnus on 2 (2.1) ja ESR:n Kainuun osuuden alajaottelukohtan tunnus on 3 (3.1). Työvoimapoliittisia toimenpiteitä sisältävissä projekteissa välittävien toimielinten on kirjattava siirtomenot seuraavan tilijaottelun mukaisesti: Tilijaottelu Välittävä toimielin ESR pl. Kainuu; tukikelpoisuustarkastetut käytöt ESR; lopulliset tukikelvottomat TVPOL-käytöt ESR; tukikelpoisuustarkastamattomat toteuttajan TVPOL-käytöt Kainuu; tukikelpoisuustarkastetut käytöt Kainuu; lopulliset tukikelvottomat TVPOL-käytöt Kainuu; tukikelpoisuustarkastamattomat toteuttajan TVPOL-käytöt

11 Rakennerahastovaltuuksien allokointiprosessi Valtuuksien allokointi tehdään jakopäätösten pohjalta Jokaista jakopäätöstä vastaa järjestelmässä oma päätöksensä ( jakokirje ) EAKR- ja ESR-jakokirjeet tallennetaan järjestelmään erillisinä, vaikka ne sisältyisivät samaan VN:n/TEM:n tekemään päätökseen Allokointi tehdään vain hallintoviranomaisessa (myös mahdolliset muutos- ja siirtopäätökset) Valtuudet allokoidaan Valtteri-tietojärjestelmän allokointisovelluksessa ( Alli ) > Myöntövaltuudet > Jakokirjeet Aiemmin tehdyt jakokirjeet ovat haettavissa järjestelmästä Alliin viedään myös tiedot talousarvion / tilijaottelun tasolla

12

13 Jakokirjeen tallentaminen Jakokirjeeseen tallennetaan seuraavat tunnistetiedot: rahasto EAKR/ESR, jakopäivämäärä, jakokirjeen nimi, diaarinumero Allokointivaiheessa erittelytiedoiksi muodostuvat seuraavat tiedot: vuosi, rahalaji EU/valtio, TA-tili, rahoittajaviranomainen, ohjelma/osio (omat valinnat tekniselle tuelle) Kohdennusvaihtoehdot: maakunta, ei maakuntakohdennusta (ylimaakunnallinen), rakennemuutos TUKI2000-valtuuksille on oma viranomaisvalinta ( yritystuet ) Kullekin viranomaiselle allokoitavat summat tallennetaan järjestelmään erikseen

14 Jakokirjeiden täsmäytys ja dokumentointi Kun kaikki allokoitavat summat on viety järjestelmään, tulostetaan ja täsmäytetään yhteenveto; täsmäytettävät tiedot dokumentoidaan Tarvittaessa korjataan tietoja ja toistetaan täsmäytysvaihe Kun jakokirje on valmis, se asetetaan järjestelmään Asetetun jakokirjeen voi peruuttaa tai muuttaa vain uudella korjaavalla, negatiivisella jakokirjeellä Jokaisesta asetetusta jakokirjeestä ja tehdyistä täsmäytyksistä taltioidaan seuraavat dokumentit: 1. Jakokirjeluonnoksesta tulostettu raportti ja sen täsmäytysmerkinnät; raportilla näkyy JAKOKIRJELUONNOS elinkaaritila 2. Varsinainen allekirjoitettu jakokirje 3. Jakokirjeen asetuksen jälkeen tulostettu jakokirjeraportti; raportilla näkyy ASETETTU JAKOKIRJE elinkaaritila

15 Jakokirjeen vastaanottaminen viranomaisessa Kun jakokirje on asetettu järjestelmään, valtuudet ovat vastaanotettavissa viranomaisissa (Valtteri-järjestelmässä > Myöntövaltuudet > Rahoittajaviranomainen) Jakokirje tulostetaan järjestelmästä ja se täsmäytetään postitse saapuneen jakopäätöksen kanssa; tiedot dokumentoidaan Kun tiedot täsmäävät, allokoinnit vastaanotetaan viranomaiseen riveittäin Vastaanottotieto kirjautuu jakokirjeeseen; vastaanottotiedon sisältämä jakokirje tulostetaan järjestelmästä ja dokumentoidaan Valtuudet siirtyvät allokoinnin vastaanottamisen jälkeen ko. viranomaisen valtuusseurantaan Valtuudet ovat allokoinnin vastaanoton jälkeen sidottavissa projekteille Valtteri-järjestelmässä (sidonta = valtuuden käyttö, pl. maakunnan liitot ja Finnvera 2010-)

16

17 Maakunnan liittojen varat Maakunnan liitto vastaanottaa allokoinnin Valtterissa kuten muutkin viranomaiset Liittojen myöntämisvaltuuksia käsitellään järjestelmässä virtuaalivaltuutena / ohjelmakehyksenä (ei valtion kirjanpitoyksikkö) Valtteri-järjestelmä avaa automaattisesti vastaavat maakunnan liiton myöntämisvaltuuden määrät TEM:n vastaavalle rahasto- ja maakuntaliittokohtaiselle likviditeettiprojektille Likviditeettiprojektin myöntämisvaltuus merkitään jakokirjeen perusteella käytetyksi TEM:n valtuusseurannassa Likviditeettiprojektien myöntämisvaltuutta tai likviditeettiprojektien arviomäärärahan käyttöä ei raportoida EURA2007-järjestelmään Maakunnan liiton rahoittamat projektit ja niiden maksut raportoidaan ainoastaan EURA2007-järjestelmään Valtuusseurannassa ei huomioida maakunnan liittojen myöntämisvaltuuksien käyttöä (ohjelmakehyksen sitomista projekteille) tai liittojen rahoittamien projektien maksuja (vastaavat myöntämisvaltuudet lasketaan valtuusseurantaan likviditeettiprojekteilta) Myös Finnveran valtuudet hallinnoidaan likviditeettiprojekteilla (suuraluekohtaisesti; 4 suuraluekohtaista likviditeettiprojektia + Kainuu)

18 Maakunnan liittojen likviditeettiprojektit Maakunnan liitto EAKR-koodi Uudenmaan liitto A49901 Varsinais-Suomen liitto A49902 Itä-Uudenmaan liitto A49903 Satakuntaliitto A49904 Hämeen liitto A49905 Pirkanmaan liitto A49906 Päijät-Hämeen liitto A49907 Kymenlaakson liitto A49908 Etelä-Karjalan liitto A49909 Etelä-Savon liitto A49910 Pohjois-Savon liitto A49911 Pohjois-Karjalan liitto A49912 Keski-Suomen liitto A49913 Etelä-Pohjanmaan liitto A49914 Pohjanmaan liitto A49915 Keski-Pohjanmaan liitto A49916 Pohjois-Pohjanmaan liitto A49917 Kainuun maakuntayhtymä, Kainuun kehys A49918 Lapin liitto A49919 Kainuun maakuntayhtymä, Itä-Suomen kehys A49920 ESR-koodi S29901 S29902 S29903 S29904 S29905 S29906 S29907 S29908 S29909 S29910 S29911 S29912 S29913 S29914 S29915 S29916 S29917 S29918 S29919 S29920

19 Valtteri Momentin, varojen ja kehysten kokonaishallinta (valtion näkökulmasta) Momentti EUM ja ARV (Alli) Momentin tilijaottelu EUM ja ARV (Alli) Rahoittajaviranomaisen myöntövaltuudet EUM (sekä VIRT EUM) (Alli +Valtteri) = ohjelmakehys (maakunnan liitot) Projektin myöntövaltuus EUM (sekä VIRT EUM) (Valtteri) = ohjelmakehyksen sidonnat (maakunnan liitot) Maksatuspäätös ARV * (Valtteri) * Veloittaa tilijaottelutason ARVia pl. maakuntaliitot Maksu (Palvelukeskus / kirjanpito ja maksuliikenne) Pankki

20 Arviomäärärahat / maksuvaltuudet Valtterissa hallintoviranomainen hallinnoi myös arviomäärärahoja Arviomäärärahaa avataan tilijaottelu/kirjaustasoittain Arviomäärärahan käyttöön annetaan kirjausoikeus ( arviomäärärahan jakokirje ) ko. vuodelle; arviomääräraha ei siirry vuodesta toiseen Arviomäärärahaa voidaan lisätä lisätalousarviomenettelyssä tai arviomäärärahan ylitysluvalla Kirjausoikeutta ei saa myöntää edelleen hankkeiden toteuttajille Momenttien kohdentamisperusteena on maksuperuste; momenteilta saa maksaa ja korvata vain tukikelpoisia menoja, joista on tehty maksatuspäätös (pl. työvoimapoliittisten kustannusten maksaminen siirtomenojen osalta) Erilliset arviomäärärahan jaot TUKI2000-järjestelmää varten Erilliset arviomäärärahan (maksurahan) jaot maakunnan liitoille

21

22

23 Valtuusseuranta (valtion virastot) Valtiokonttorin määräys virastoille valtuusseurannasta sekä valtuuksista ja niiden käytön ilmoittamisesta (talousarviolaki 24c, talousarvioasetus 54a ) Valtuusseuranta on osa talousarvion toteutumisen seurantaa Valtuusseuranta sisältää talousarvion käsittelyn yhteydessä myönnetyt (ml. uusitut) valtuudet ja niiden käytön Valtuusseurannan yhteydessä seurataan lisäksi valtuuden käytöstä aiheutuneita talousarviomenoja sekä valtuuden käytöstä tulevina varainhoitovuosina aiheutuvia määrärahatarpeita Valtuuden seurantavelvollisuus on sillä virastolla, jolle valtuuteen liittyvä talousarviotili on tilijaottelun, säädöksen tai talousarviopäätöksen perusteella osoitettu Kukin valtuutta käyttöönsä saanut virasto vastaa saamansa valtuuden osan seurannasta ja toimittaa seurantatiedot työ- ja elinkeinoministeriöön > esim. vuosi 2009, kirje: Ohjelmakauden EUrakennerahastovaroja koskeva valtuuksien ja arviomäärärahojen käytön ilmoittaminen talousarvion 2009 momenteilta ja , TEM/3719/ /2009 Työ- ja elinkeinoministeriö toimittaa tiedot edelleen Valtiokonttoriin

24 Valtuusilmoitus / valtuuden ja arviomäärärahan käytöstä raportointi Rakennerahastovaroja käyttävät virastot toimittavat valtuusilmoituksensa edelliseltä sekä alkaneelta varainhoitovuodelta työ- ja elinkeinoministeriölle tammikuun loppupuolella Tiedot päättyneeltä ja alkaneelta varainhoitovuodelta toimitetaan erillisinä Excel-tiedostoina Vuotta 2010 koskevassa valtuusilmoituksessa myös TUKI2000-järjestelmän tiedot sisältyvät samaan valtuusilmoitukseen Tiedot ilmoitetaan momenteittain alajaottelutasolla, valtuusvuosittain ja sentin tarkkuudella pyöristämättä Tiedot vahvistetaan allekirjoituksin viraston työjärjestyksen mukaisesti tiliilmoituksen tavoin; viraston talousyksikön ja vastuualueen vakuutus, että tiedot ovat valtuusseurannan ja viraston kirjanpitojärjestelmästä saatujen tilinpäätöstietojen mukaisesti verrattu ja täsmäytetty Työ- ja elinkeinoministeriö lähettää virastoille päätöksen arviomäärärahan käytön vahvistamisesta sekä vahvistuksen ilmoituksen hyväksymisestä

25 Valtuuden käytön peruuntuminen Projektien sidontojen tilanne per virastolle osoitetuista edellisen vuoden myöntämisvaltuuksista tehtyjen sidontojen (valtuuden käytön) osalta on lopullinen Seuraavan vuoden alkaessa edellisen vuoden valtuudesta ei enää tehdä sidontoja Jos valtuuden käyttö peruuntuu sen jälkeen, kun valtuus ei ole enää käytettävissä, peruuntunutta valtuutta ei voi käyttää, ellei valtuutta oteta uudestaan talousarvioon > tämä uudelleen budjetointi ajoittunee vasta ohjelmakauden loppuun Valtuuden käytön peruuntumista ei merkitä valtuusseurannassa valtuuden käytön vähenemiseksi, vaan peruuntuminen otetaan vähennyksenä huomioon valtuuden käytöstä aiheutuneiden talousarviomenojen määrässä ja tulevien varainhoitovuosien määrärahatarpeiden arvioinnissa Saman tilivuoden aikana tehdyn sidonnan purkautuessa voi tehdä uuden sitomispäätöksen purkautuneesta valtuudesta

26 Projektikohtainen täsmäävyys Tilivuonna maksetut maksatuspäätökset tulee täsmäyttää kirjanpidon kanssa ennen valtuusilmoituksen toimittamista työ- ja elinkeinoministeriöön. Valtuusvuosikohtaisen arviomäärärahan käytön tulee täsmätä projektikohtaisesti ja projektille kirjattujen tulojen tulee myös täsmätä tietojärjestelmän ja kirjanpidon kanssa. Arviomääräraharaportti poimii tiedot kaikista niistä tilityksistä, joilla Valtteri- järjestelmässä on tallennettu tosiasiallinen maksupäivämäärä. Jos maksupäiviä ei ole tallennettu, ei toteuma päivity Exceliin. Maksupäivän voi tällöin tallentaa ja ajaa raportin uudelleen. > raportti tulostetaan Valtteri-järjestelmästä kohdasta: Raportit/ Valitse viraston näkökulmaraporteista/ b1: Valtiovirasto(je)n arviomäärärahan käyttö. Valitaan ao. tilivirasto (kirjanpitoyksikkö) ja virasto, ARV-käyttö vuodelta n ja valitaan kohdasta Tilitysten elinkaaret vaihtoehto maksettu. > Maksettu -tilassa olevilla tilityksille on tosiasiallinen maksupäivämäärä tallennettu; Valmis -tilassa oleville ei vielä ole Arviomäärärahan käyttö tulostuu Valtterista tulostettavalle valtuuslomakkeelle sarakkeeseen Talousarviovuosi. > Talousarviovuosi -sarakkeessa tulee olla mukana kaikki ao. tilivuoden kirjanpidossa olevat maksetut maksut.

27

28

29 Valtuusilmoituksen laatiminen Kun kirjanpidon ja Valtteri-järjestelmän väliset täsmäytykset on tehty ja kaikkien momenttien käytöt ovat kummassakin järjestelmässä samat, tulostetaan Valtteri-järjestelmästä raportti Virastojen valtuuskuva Raportti tulostetaan Valtteri-järjestelmästä kohdasta: Raportit/ Valitse viraston näkökulmaraporteista/ c: Virasto(je)n valtuuskuva. Valitaan ao. tilivirasto (kirjanpitoyksikkö) ja virasto, tilivuosi ja valitaan Valtuuskirjanpitoon > VK:n valtuuslomake Paperille tulostetusta raportista tarkistetaan, että valtuudet vastaavat jakokirjeillä saatuja valtuuksia ja että arviomäärärahan käytöt momenteittain ovat samat kuin kirjanpidossa. Valtuustietojen ilmoittamiseen käytetään Valtiokonttorin Exceltaulukkopohjaa: Lomakkeet > Hallinnon ohjauksen lomakkeet > Keskuskirjanpito: Valtuuslomake Tiedot ilmoitetaan momenteittain, valtuusvuosittain ja sentin tarkkuudella pyöristämättä.

30

31

32 Päättyneen varainhoitovuoden ilmoitus Päättyneeltä varainhoitovuodelta ilmoitetaan tiedot käytettävissä olevista valtuuksista sekä niistä (aiempien vuosien) valtuuksista, jotka eivät ole käytettävissä, mutta joiden käytöstä on varainhoitovuoden aikana aiheutunut talousarviomenoja tai joista arvioidaan aiheutuvan määrärahatarvetta. Valtuuksista ilmoitetaan valtuuden määrä, käyttö, käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve. Ilmoituksen Excel-taulukkoon täydennetään tulevien talousarviovuosien osalta määrärahatarpeet siten, että sarake "Talousarviomenot ja määrärahatarpeet yhteensä" täsmää sarakkeen Valtuutta käytetty kanssa. Ilmoitus tulee tehdä, vaikka varainhoitovuonna käytettävissä ollutta valtuutta ei olisi käytetty.

33 Alkaneen varainhoitovuoden ilmoitus Alkaneelta varainhoitovuodelta ilmoitetaan käytettävissä olevista valtuuksista valtuuden määrä, arvio talousarviomenoista ja määrärahatarpeesta. Ei-käytettävissä olevista (aiempien vuosien) valtuuksista ilmoitetaan valtuuden määrä, käyttö, käytöstä aiheutuneet talousarviomenot, arvio talousarviomenoista ja määrärahatarpeesta. Valtiokonttorin Excel-taulukkopohjassa on sarake talousarviossa uusittu valtuus, johon merkitään edelliseltä vuodelta käyttämättä jäänyt ja seuraavalle vuodelle siirtynyt valtuus, ja sen lisäksi on sarake seuraavan vuoden talousarviossa uusittu valtuus, johon merkitään kuinka paljon käyttämättä jäänyttä valtuutta siirtyy seuraavalle vuodelle.

34

35

36

37 Valtuusilmoituksen laatimisessa käytettävät raportit kootusti Arviomääräraharaportti tulostetaan Valtteri-järjestelmästä kohdasta: Raportit/ Valitse viraston näkökulmaraporteista/ b1: Valtiovirasto(je)n arviomäärärahan käyttö. Valitaan ao. tilivirasto (kirjanpitoyksikkö) ja virasto, ARV-käyttö vuodelta n ja valitaan kohdasta Tilitysten elinkaaret vaihtoehto maksettu. Valtuusraportti tulostetaan Valtteri-järjestelmästä kohdasta: Raportit/ Valitse viraston näkökulmaraporteista/ c: Virasto(je)n valtuuskuva. Valitaan ao. tilivirasto (kirjanpitoyksikkö) ja virasto, tilivuosi ja valitaan Valtuuskirjanpitoon > VK:n valtuuslomake. Valtiokonttorin Excel-pohja Lomakkeet - > Hallinnon ohjauksen lomakkeet > Keskuskirjanpito: Valtuuslomake

38 Tarkistettavia asioita kootusti Tarkistetaan, että arviomääräraharaportin taulukon Virasto yhteensä TA-tileittäin valtuusvuosikohtaiset tiedot TA-tileittäin täsmäävät valtuuslomakkeen sarakkeeseen Talousarviovuosi tulostuneiden tietojen kanssa. Täytetään maksatusarviot vuosille talousarviovuosi+1 jne. Tarkistetaan, että Valtuutta käytetty ja Talousarviomenot ja määrärahatarpeet yhteensä sarakkeiden luvut täsmäävät keskenään (ainakin sen valtuusvuoden osalta, jonka valtuusilmoitusta ollaan laatimassa; aiempien valtuusvuosien osalta valtuutta käytetty talousarviomenot ja määrärahatarpeet yhteensä ). Tarkistetaan, että Valtuutta käyttämättä siirtyy myös kohtaan Uusittu määrä ; saman tulee näkyä myös alkavan vuoden ilmoituksessa seuraavan valtuusvuoden vastaavalla rivillä kohdassa Talousarviossa uusittu valtuus.

39 Huomioita Vuoden 2010 valtuusilmoituksessa valtuusvuoden 2010 riveiksi tulee tulostumaan vain momentti ja (Kainuu) Aiemmilta vuosilta uusitut (tuoreutuneet) kahden momentin valtuudet sisältyvät em. rivien summiin ALKU-muutoksia läpikäyneissä virastoissa vuoden 2010 valtuusilmoitukseen ei tulostu mitään Talousarviossa uusituksi valtuudeksi (ko. valtuudet uusittiin TEM:ssä vuodenvaihteessa ) Kukin ELY-virasto toimittaa yhden valtuusilmoituksen, jossa on kootusti kaikkien vastuualueiden ja molempien rahastojen valtuudet (Valtterista saa tarvittaessa myös rahastokohtaisia raportteja, mutta varsinainen ilmoitus toimitetaan raportilla, jossa on kootusti koko viraston valtuudet) Vuoden 2010 valtuusilmoituksessa myös TUKI2000-valtuudet sisältyvät Valtterista tulostettavalle raportille Finnvera ei ole mukana ELYjen ilmoituksissa enää vuonna 2010 Tekes sisältyy edelleen ELYjen ilmoituksiin vuonna 2010

40 Maakunnan liittoja koskeva arviomääräraharaportointi Maakunnan liitot ilmoittavat työ- ja elinkeinoministeriöön alkuvuodesta erikseen toimitetulla Excel-pohjalla * kirjanpidon kanssa todennetut rahastokohtaiset maksatustiedot tilivuoden aikana maksetuista maksatuspäätöksistä sentin tarkkuudella > Valtterin b2: Maakuntaliiton maksatukset raportin avulla maakunnan liitto voi täsmäyttää Valtterissa olevat maksetut tilitykset kirjanpitoonsa tilityksittäin > raportti kannattaa ajaa maksatuspäätöksittäin elinkaaritilassa maksettu olevista tilityksistä ( Maksettu tilassa olevilla tilityksille on tosiasiallinen maksupäivämäärä tallennettu, Valmis tilassa oleville ei vielä ole) * arvion myöntämisvaltuuksien maksatuksiin vuoden aikana tarvittavasta arviomäärärahasta > arvion perusteena käytetään ko. vuoden maksatuspäätöksiin kohdistuvia, 1-4/20xx, 5-8/20xx ja 9-12/20xx tapahtuvia maksatuksia * muut pyydetyt tiedot, mm. tiedot takaisinperintöjen määristä ja korkotuotoista

41

42 Kysymyksiä? Kiitos! Päivi Tapanila puh GSM

Purkautuvien rakennerahastovaltuuksien uudelleenbudjetointi

Purkautuvien rakennerahastovaltuuksien uudelleenbudjetointi Purkautuvien rakennerahastovaltuuksien uudelleenbudjetointi Sulkemistyökokoukset, kevät 2011 Helsinki 10.5. Joensuu 12.5. Tampere 17.5. Oulu 19.5. Erikoissuunnittelija Päivi Tapanila Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa Alueiden kehittäminen ja sen rahoitus koulutus ja keskustelutilaisuus Tampere 17.2.2010 Erikoissuunnittelija Päivi Tapanila Työ- ja elinkeinoministeriö Esityksen

Lisätiedot

Ajankohtaista: Vuodenvaihdeohjeet, lisämaksut hankkeille

Ajankohtaista: Vuodenvaihdeohjeet, lisämaksut hankkeille Ajankohtaista: Vuodenvaihdeohjeet, lisämaksut hankkeille ESR- ja EAKR-toimeenpanon työkokoukset 8.12. Kuopio, 13.12. Helsinki, 15.12. Rovaniemi TEM/ALUE/RARA Ylitarkastaja Kaisa Saarinen Vuodenvaihdeohjeet

Lisätiedot

Sulkemistoimet rakennerahastotietojärjestelmissä

Sulkemistoimet rakennerahastotietojärjestelmissä Sulkemistoimet rakennerahastotietojärjestelmissä Työkokous Joensuu 12.5.2011 Antti Härkönen Erikoissuunnittelija TEM/KEHY/SÄP 2 Kaikki EURA 2007 -järjestelmässä perustetut projektit suljetaan EURA 2007

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 326/03/ (13) viite 506/521/2004

VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 326/03/ (13) viite 506/521/2004 VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 326/03/2004 1 (13) viite 506/521/2004 20.10.2004 Tilivirastot VALTUUSKIRJANPITO Valtiokonttori on tänään antanut valtion talousarviosta annetun lain 24c :n (2003/1216) ja valtion

Lisätiedot

Raportointi Eura 2007 ja Wepa 2007 Valtteri -järjestelmissä

Raportointi Eura 2007 ja Wepa 2007 Valtteri -järjestelmissä Raportointi Eura 2007 ja Wepa 2007 Valtteri -järjestelmissä Rakennerahastojen tietojärjestelmien tuottamien raporttien hyötykäyttö omassa työssä Oulu 2.6., Kuopio 8.6., Tampere 10.6., Helsinki 16.6. Erikoissuunnittelija

Lisätiedot

Kirjanpitoaineiston säilytysajat

Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtiokonttori Määräys 1 (5) 18.9.2014 Dnro VK/329/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Rahoittajien ja maksajien työkokoukset Tampere 13.11.2012, Kuopio 20.11.2012, Helsinki 22.11.2012 ja Rovaniemi 29.11.2012 Ylitarkastaja Martta Viitaniemi

Lisätiedot

1.1 Ehtoja tulee noudattaa valtion vuoden 2016 talousarviosta myönnettävien momentin valtuuksien ja arviomäärärahojen käytössä.

1.1 Ehtoja tulee noudattaa valtion vuoden 2016 talousarviosta myönnettävien momentin valtuuksien ja arviomäärärahojen käytössä. LIITE VALTUUDEN JAKOPÄÄTÖKSEEN 10.3.2016 TEM/1177/09.02.01/2014 ALUEIDEN KEHITTÄMISTÄ JA RAKENNERAHASTOTOIMINNAN HALLIN- NOINTIA KOSKEVAN LAIN 8 :N 2 MOMENTIN NOJALLA ANNETUT EU- ROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON

Lisätiedot

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN HALLINNOIJALLE: YHTEISHANKKEEN SEURANTALOMAKE EURA 2007 -JÄRJESTELMÄSSÄ Osatoteuttajat

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

Analyysiä vuoden 2010 tilinpäätöksestä. Keskeisiä lukuja ja havaintoja tilinpäätöksen tekemisestä HAUS 7.6.2011

Analyysiä vuoden 2010 tilinpäätöksestä. Keskeisiä lukuja ja havaintoja tilinpäätöksen tekemisestä HAUS 7.6.2011 Analyysiä vuoden 2010 tilinpäätöksestä Keskeisiä lukuja ja havaintoja tilinpäätöksen tekemisestä HAUS 7.6.2011 Sisältö Tilinpäätöksen keskeisiä lukuja - Talousarvion toteutumalaskelma - Tuotto- ja kululaskelma

Lisätiedot

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Valtiokonttori Ohje 1 (8) 8.6.2015 Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Tähän ohjeeseen on koottu tarkistuksia, joilla voidaan varmistaa tilitietojen oikeellisuutta sekä tilikauden aikana että tilinpäätöksessä.

Lisätiedot

Rakennerahastojen rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi ja seuranta -koulutus

Rakennerahastojen rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi ja seuranta -koulutus Rakennerahastojen rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi ja seuranta -koulutus Seuranta, täsmäytykset ja vaikutukset maksatusvakuutuksiin Ylitarkastaja Kaisa Saarinen Oulu 14.9. Helsinki 16.9. Kuopio

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 10.3.2016 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT 1(6) VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 10.5.2005 Dnro 122/03/2005 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992

Lisätiedot

EURA 2007 järjestelmän rahoitustietojen varmenneraportin käyttöohje 24.9.2009

EURA 2007 järjestelmän rahoitustietojen varmenneraportin käyttöohje 24.9.2009 EURA 2007 järjestelmän rahoitustietojen varmenneraportin käyttöohje 24.9.2009 1. Kirjaudu järjestelmään viranomaisen päävalikosta osoitteessa www.eura2007.fi/virkailija. 2. Klikkaa raportit-osiota. 3.

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

RR-tietojärjestelmien raportit ja neuvontafoorumi

RR-tietojärjestelmien raportit ja neuvontafoorumi RR-tietojärjestelmien raportit ja neuvontafoorumi 15.12.2011 Erikoissuunnittelija Antti Härkönen Työ- ja elinkeinoministeriö Sähköiset palvelut -ryhmä Esityksen sisältö Aikaisempiin raportteihin tehdyt

Lisätiedot

TUEN MYÖNTÄMINEN RAKENNERAHASTOHANKKEISSA

TUEN MYÖNTÄMINEN RAKENNERAHASTOHANKKEISSA TUEN MYÖNTÄMINEN RAKENNERAHASTOHANKKEISSA ALUEKEHITYS JA RAHOITUS KOULUTUS JA KESKUSTELUTILAISUUS Kuopio 5.2.2010 Aila Ryynänen Neuvotteleva virkamies TEM, AKY, RAPO Mitä aion käsitellä ALUEHALLINNON UUDISTUKSEN

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelmien edistymiskatsaus

Rakennerahasto-ohjelmien edistymiskatsaus Rakennerahasto-ohjelmien edistymiskatsaus Työkokous maksajille, valvojille ja rahoittajille Helsinki 13.12.2011 Ylitarkastaja Harri Ahlgren TEM/Alueosasto, rakennerahastoryhmä EAKR/ESR-välimaksut / rahoituskehys

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EAKR-asiantuntijoiden neuvottelupäivä 12.11.2013 Hotelli Arthur, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 12.11.2013 Kumppanuussopimus

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 2.2.2017 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

Valtuuksien seuranta. Valtiokonttori Määräys 1 (14) Dnro VK/688/00.01/2014. Kirjanpitoyksiköt

Valtuuksien seuranta. Valtiokonttori Määräys 1 (14) Dnro VK/688/00.01/2014. Kirjanpitoyksiköt Valtiokonttori Määräys 1 (14) 18.8.2014 Dnro VK/688/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Valtuuksien seuranta Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 54 a :n (1786/2009) mukaan Valtiokonttori antaa

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa

Tulot rakennerahastohankkeissa Tulot rakennerahastohankkeissa TEM Alueiden kehittämisen yksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja Tuula Sarajärvi Ylitarkastaja Eliisa Hujala Tulojen käsittely EAKR- ja ESR -hankkeissa

Lisätiedot

EAKR-päätöksenteko Uudenmaan liitossa

EAKR-päätöksenteko Uudenmaan liitossa EAKR-päätöksenteko Uudenmaan liitossa Starttipaketti EAKR-hankkeille Tiina Huotari Ohjelmajohtaja Uudenmaan liitto Rakennerahastojen hallinnon tasot Euroopan komissio Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) VK/999/ /2016

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) VK/999/ /2016 Valtiokonttori Määräys 1 (5) 10.11.2016 VK/999/00.00.00.01/2016 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN

LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN Tässä luvussa käsitellään tiliviraston tilinpäätöksen laatimista. Luvussa ohjeistetaan tilinpäätöksen laadinnassa noudatettavat pysyvät periaatteet ja menettelyt.

Lisätiedot

Rakennerahastojen rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi ja seuranta -koulutus

Rakennerahastojen rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi ja seuranta -koulutus Rakennerahastojen rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi ja seuranta -koulutus Tapahtumien kirjanpidon kirjaustyypit Asiantuntija Terttu Myllylä Oulu 14.9. Helsinki 16.9. Kuopio 21.9. Tampere 23.9. Esityksen

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ 25.2.2008 Dnro 326/571/2008 PÄÄTÖS

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ 25.2.2008 Dnro 326/571/2008 PÄÄTÖS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ 25.2.2008 Dnro 326/571/2008 PÄÄTÖS EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON (EAKR) JA SOSIAALIRAHASTON (ESR) SEKÄ VASTAAVAN VALTION RAHOITUSOSUUDEN VUODEN 2008 VALTIONNEUVOSTON JAKOPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013

Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013 Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013 Sisältö Valtion tilinpäätöksen keskeisiä lukuja - Talousarvion toteutumalaskelma, tuotto- ja kululaskelma

Lisätiedot

Valtuuksien seurantailmoitus (tilinpäätös) - raportti Käsikirja

Valtuuksien seurantailmoitus (tilinpäätös) - raportti Käsikirja Valtiokonttori Käsikirja 1 (10) 26.9.2013 Valtuuksien seurantailmoitus (tilinpäätös) - raportti Käsikirja Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 09 77 251, Faksi 09 772 5208,

Lisätiedot

EAKR- ja ESR-ohjelmien ajankohtaiskatsaus

EAKR- ja ESR-ohjelmien ajankohtaiskatsaus EAKR- ja ESR-ohjelmien ajankohtaiskatsaus Rovaniemi 29.11.2012 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM/Alueosasto Rakennerahastoryhmä Esityksen sisältö Ohjelmien edistymistilanne Rahoitus Ydinindikaattorit

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

Maakunnan litto euroa. TVÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö _

Maakunnan litto euroa. TVÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö _ TVÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö _ Päätös 18.2.2010 Jakelussa mainituile OHJELMIIN SITOMATTOMAN MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN ALUEELINEN JAKO VUONNA 2010 Valtioneuvosto on tänään, asian

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (5) 5.5.2015 Dnro VK/391/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Rahoituskorjaustoimenpiteet RR-tietojärjestelmissä

Rahoituskorjaustoimenpiteet RR-tietojärjestelmissä Rahoituskorjaustoimenpiteet RR-tietojärjestelmissä 27.3.2012 Erikoissuunnittelija Antti Härkönen Asiantuntija Antti Kosunen Työ- ja elinkeinoministeriö Sähköiset palvelut -ryhmä Esityksen sisältö Peruutus-toiminto

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta

Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 130/53/2012 Eduskunta 20.5.2013 Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa valtion tilinpäätöksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto 2.3.2017 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ -TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2017 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015 Valtiokonttori Määräys 1 (5) Kumottu 10.11.2016 määräyksellä VK/999/00.00.00.01/2016 27.11.2015 Dnro VK/1059/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon

Lisätiedot

hallintoviranomaisen ohje X maksuviranomaisen ohje

hallintoviranomaisen ohje X maksuviranomaisen ohje hallintoviranomaisen ohje X maksuviranomaisen ohje c Päiv ämäärä cohjeen numero cdiaarinumero Euroopan sosiaalirahasto 7.8.2003 ESR 17 O/2/2003 TM KOHDERYHMÄT Opetusministeriö Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit (Valtiokonttorin määräys Kirjanpidon tilit) 1. Talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tilit.. 3 600

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 497/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 497/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 497/53/03 4.6.2004 Valtiovarainministeriö Valtiokonttori TILINTARKASTUSKERTOMUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

OHJE YLIMAAKUNNALLISTEN HANKKEIDEN HALLINNOINNISTA

OHJE YLIMAAKUNNALLISTEN HANKKEIDEN HALLINNOINNISTA TEM:n 8.7.2008 hallintoviranomaisen ohje nro 3 3.7.2008 OHJE YLIMAAKUNNALLISTEN HANKKEIDEN HALLINNOINNISTA Manner-Suomessa toteutetaan neljää alueellista EAKR-toimenpideohjelmaa (Etelä-, Länsi-, Pohjois-

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Hankkeen hallinnoijan Satakunnan sairaanhoitopiirin esittämä maksatusaikataulu:

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Hankkeen hallinnoijan Satakunnan sairaanhoitopiirin esittämä maksatusaikataulu: Tiedote 10.8.2015 1(5) Kehittämisosioiden vastuuhenkilöille Hanketyöntekijöille Kehittämisosion taloudesta vastaavat MAKSATUSHAKEMUSTEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI 1. AIKATAULU Pois syrjästä hankkeen

Lisätiedot

Rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi rakennerahastojen tietojärjestelmissä Eura 2007 ja Wepa 2007

Rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi rakennerahastojen tietojärjestelmissä Eura 2007 ja Wepa 2007 Rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi rakennerahastojen tietojärjestelmissä Eura 2007 ja Wepa 2007 Rakennerahastojen rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi ja seuranta alueelliset koulutuspäivät 2010

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 9.4A 23.5.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö Merenkulkulaitos MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (6) 2.3.2015 Dnro VK/180/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje)

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Teemahankkeen seurantatiedot (indikaattoritiedot) tallennetaan

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 357 458 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 Flat rate rahoitteisten hankkeiden art. 13 mukainen menojen varmentaminen Kuopio 31.8., Oulu 13.9., Seinäjoki 20.9., Helsinki 27.9.2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Lisätiedot

Tilinpäätösbrunssi HAUS Maileena Tervaportti 1

Tilinpäätösbrunssi HAUS Maileena Tervaportti 1 Tilinpäätösbrunssi HAUS 11.12.2012 Maileena Tervaportti 1 Esityksen sisältö Talousarvion tilijaottelu vuodelle 2013 Uudistuksia talousarvion tilijaottelussa Tilijaottelun tekemisessä huomioitavaa Vuoden

Lisätiedot

Taloushallinnon kevätseminaari

Taloushallinnon kevätseminaari Taloushallinnon kevätseminaari Minna Korpela Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Tilinpäätöksen sujuvuus Ajankohtaista Palkeista Sisäinen valvonta Kirjanpidossa

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015) Momentille myönnetään 242

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 18/03/2001

VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 18/03/2001 1(5) VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 18/03/2001 25.9.2001 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON ALKUSALDOJEN MUUNTAMINEN EUROIKSI Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

Dnro 344/03/2004

Dnro 344/03/2004 VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 1(3) 23.11.2004 Dnro 344/03/2004 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992

Lisätiedot

KKP-RONDO WEB. Käyttäjän opas tili-ilmoitusten ja täsmäytyslaskelmien sekä valtuuksien seurantailmoitusten käsittelyyn KKP-Rondossa

KKP-RONDO WEB. Käyttäjän opas tili-ilmoitusten ja täsmäytyslaskelmien sekä valtuuksien seurantailmoitusten käsittelyyn KKP-Rondossa KKP-RONDO WEB Käyttäjän opas tili-ilmoitusten ja täsmäytyslaskelmien sekä valtuuksien seurantailmoitusten käsittelyyn KKP-Rondossa 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO KKP-RONDO WEB... 3 KKP-RONDON KÄYTTÄJÄTUNNUS,

Lisätiedot

Tarkastushavaintojen käsittely

Tarkastushavaintojen käsittely Tarkastushavaintojen käsittely Koulutus välittäville toimielimille 27.3.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö /Alueosasto /RARA Ylitarkastaja Henri Mattila Tarkastusraporttien käsittelyohjeistus HVO-ohje 18.3.2010

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys ja alueosasto 10.3.2016 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2016 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta 3.7.2008 Liite 11 OHJE MAKSATUSHAKEMUKSISTA 1. Yleistä Hankkeen kokonaiskustannukset on hyväksytty rahoituspäätöksessä ja hyväksytyssä projektisuunnitelmassa. Rahoituspäätöksessä on myös asetettu hankkeen

Lisätiedot

Talousarvion toteumalaskelman valtuudet ja käyttö (tilinpäätös) -raportti Käsikirja

Talousarvion toteumalaskelman valtuudet ja käyttö (tilinpäätös) -raportti Käsikirja Valtiokonttori Käsikirja 1 (11) Talousarvion toteumalaskelman valtuudet ja käyttö (tilinpäätös) -raportti Käsikirja Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 09 77 251, Faksi 09

Lisätiedot

RAKENNERAHASTOKAUDEN 2014-2020 TILANNEKATSAUS

RAKENNERAHASTOKAUDEN 2014-2020 TILANNEKATSAUS RAKENNERAHASTOKAUDEN 2014-2020 TILANNEKATSAUS MYR 27.1.2014 Jorma Teittinen 14.1.2014 Ohjelmakauden 2014-2020 Infotilaisuuteen ja MYR:n kokoukseen liittyvät kalvot löytyvät alla olevasta osoitteesta http://www.kainuunliitto.fi/130

Lisätiedot

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013)

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella 2014-2020 ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista, ns. hallintolaki Laki alueiden kehittämisen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/03 10.5.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 Valtiontalouden

Lisätiedot

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA 1 PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA Projektiohjeita sovelletaan kaikkiin sellaisiin kehittämishankkeisiin ja projekteihin, joiden toteuttamisesta vastaa sitä varten erikseen perustettu organisaatio ja joille

Lisätiedot

Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho

Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho Mikä muuttuu EAKR:ssä Jää pois tai vähenee Infrastruktuurihankkeet pois Finnveran lainatuotteet pois Keskitetty Finnveran pääomasijoitustoiminta

Lisätiedot

Keskustelua tukikelpoisuudesta - Välittävän toimielimen vastuu: linjan selkeytys ja sen viestiminen hakijoille

Keskustelua tukikelpoisuudesta - Välittävän toimielimen vastuu: linjan selkeytys ja sen viestiminen hakijoille Keskustelua tukikelpoisuudesta - Välittävän toimielimen vastuu: linjan selkeytys ja sen viestiminen hakijoille Kuopio 1.9., Oulu 14.9., Seinäjoki 21.9., Helsinki 28.9.2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Rakennerahastojen

Lisätiedot

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ 14.-15.6.2010 Finlandia-talo Helsinki Sääntöjenvastaisuuksien

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

EAKR-toimenpideohjelmat Tilannekatsaus kevät 2014

EAKR-toimenpideohjelmat Tilannekatsaus kevät 2014 EAKR-toimenpideohjelmat 2007-2013 Tilannekatsaus kevät 2014 Etelä- ja Länsi-Suomen EAKR-seurantakomiteoiden yhteiskokous Hämeenlinna, 20.5.2014 Ylitarkastaja Harri Ahlgren TEM/Alueosasto Rakennerahastoryhmä

Lisätiedot

1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa

1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa 3.7.2008 Liite 4 OHJE TEKNISESTÄ TUESTA 1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa Yleisasetuksen 1083/2006 artiklan

Lisätiedot

5 LUKU: TILIVIRASTOJEN VÄLISTEN JA TILIVIRASTOJEN SISÄISTEN TAPAHTUMIEN KIRJAUKSET... 2

5 LUKU: TILIVIRASTOJEN VÄLISTEN JA TILIVIRASTOJEN SISÄISTEN TAPAHTUMIEN KIRJAUKSET... 2 Sisällysluettelo: 5 LUKU: TILIVIRASTOJEN VÄLISTEN JA TILIVIRASTOJEN SISÄISTEN TAPAHTUMIEN KIRJAUKSET... 2 5.1 Toisen tiliviraston määrärahan käyttö omaan toimintaan...2 5.2 Menojen kirjaaminen suoraan

Lisätiedot

Sulkemisen haasteet maksatuksen näkökulmasta

Sulkemisen haasteet maksatuksen näkökulmasta Sulkemisen haasteet maksatuksen näkökulmasta Työkokous rakennerahastohankkeiden maksatuksista vastaaville rakennerahastojen ajankohtaisista asioista 11.6.2013, Scandic Marski Ylitarkastaja Martta Viitaniemi,

Lisätiedot

Rakennerahastotoiminnan ajankohtaiskatsaus. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö

Rakennerahastotoiminnan ajankohtaiskatsaus. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastotoiminnan ajankohtaiskatsaus Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Ohjelmien edistymistilanne 2.3.2011 2 10 9 8 7 6 5 4 3 10 9 8 7 6 5 4 3 Varattu (%) Sidottu (%) Maksettu

Lisätiedot

Rakennerahastohankkeiden rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi ja seuranta

Rakennerahastohankkeiden rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi ja seuranta Rakennerahastohankkeiden rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi ja seuranta Korjaavat toimenpiteet prosessi Finlandia-talo Helsinki 27.3.2012 Ylitarkastaja Eila Niemi Korjaavat toimenpiteet prosessi Esityksen

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013

PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Koulutus välittäville toimielimille Kirjanpidon ja

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Alueet ja kasvupalvelut -osasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Alueet ja kasvupalvelut -osasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Alueet ja kasvupalvelut -osasto 8.2.2018 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2018 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto 2.2.2017 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Sisältörunko Ohjelman

Lisätiedot

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 Nakkilassa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä vähähiiliset hankkeet ja hankehaku Satakunnassa Jyrki Tomberg Satakuntaliitto Esityksen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu

Kestävää kasvua ja työtä Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu Iisalmi 18.3.2014 Varkaus 19.3.2014 Kuopio 27.3.2014 Sisältö: Sähköinen asiointi Hakuprosessi EURA 2014 Ennakko, luontoissuoritukset

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016.

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Tiedote 4.9.2014 1(5) Kehittämisosioiden vastuuhenkilöille Hanketyöntekijöille Kehittämisosion taloudesta vastaavat MAKSATUSHAKEMUSTEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI 1. AIKATAULU Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 228/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 14.5.2007 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

Vuoden 2003 tilinpäätösohje. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille

Vuoden 2003 tilinpäätösohje. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Vuoden 2003 tilinpäätösohje Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Lukijalle Tämä tilinpäätösohje on yhteenvedonomainen muistilista vuoden 2003 tilinpäätöksen laadinnan

Lisätiedot

70. (32.30, osa, ja 26.98, osa) EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus

70. (32.30, osa, ja 26.98, osa) EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus 70. (32.30, osa, 34.05 ja 26.98, osa) EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : Kansallisen rakennerahastostrategian yleisenä tavoitteena on vahvistaa sekä kansallista että alueellista

Lisätiedot

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-projektin toteutuksen ja rahoituksen maksamisen ehdot tiedoksi projektissa toimiville alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille Projektin toteuttajan/rahoituksen

Lisätiedot

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukien ajankohtaiset Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukipäätökset Tehty 332 päätöstä, tukea myönnetty noin 23 m Näistä Leader-päätöksiä 90 kpl ja 1,9 m 297 investointitukea 29

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

1. Rahoitustaulukot ESR- ja EAKR-ohjelmissa. Etelä-, Länsi-, Pohjois- ja Itä-Suomen EAKR-ohjelmat

1. Rahoitustaulukot ESR- ja EAKR-ohjelmissa. Etelä-, Länsi-, Pohjois- ja Itä-Suomen EAKR-ohjelmat 8.7.2008 Liite 13 KUNTA-, MUU JULKINEN JA YKSITYINEN RAHOITUS Jäsenvaltioiden laatimissa ja komission hyväksymissä ohjelma-asiakirjoissa määritellään kansallisen rahoituksen suuruus. 1. Rahoitustaulukot

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot