5 LUKU: TILIVIRASTOJEN VÄLISTEN JA TILIVIRASTOJEN SISÄISTEN TAPAHTUMIEN KIRJAUKSET... 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5 LUKU: TILIVIRASTOJEN VÄLISTEN JA TILIVIRASTOJEN SISÄISTEN TAPAHTUMIEN KIRJAUKSET... 2"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo: 5 LUKU: TILIVIRASTOJEN VÄLISTEN JA TILIVIRASTOJEN SISÄISTEN TAPAHTUMIEN KIRJAUKSET Toisen tiliviraston määrärahan käyttö omaan toimintaan Menojen kirjaaminen suoraan toisen tiliviraston määrärahaan Menojen laskuttaminen Menojen kohdentaminen Toisen tiliviraston puolesta perityt tulot ja maksetut menot Lähetteiden tilin käyttö Tiliviraston sisäiset suoritukset Myynti toiselle tilivirastolle Yhteisrahoitteinen toiminta Yhteisrahoitteisen toiminnan tulojen laskutus Kirjausoikeus Arvonlisäveromenojen laskuttaminen tilivirastojen kesken...14 tapahtumien kirjaukset 1

2 5 LUKU: TILIVIRASTOJEN VÄLISTEN JA TILIVIRASTOJEN SISÄISTEN TAPAHTUMIEN KIRJAUKSET Tässä luvussa käsitellään tilivirastojen välisten tapahtumien kirjaamista siltä osin kuin niissä ei noudateta samoja sääntöjä kuin tiliviraston ja talousarviotalouden ulkopuolisen talousyksikön välisissä kirjauksissa. Tällaisia ovat esimerkiksi maksullisen toiminnan tulot. Lisäksi tässä luvussa käsitellään tiliviraston sisäisten tapahtumien kirjaamista. Kaikki tilivirastojen väliset tuotot sekä kuluista yhteistoiminnan kulut ja näihin liittyvät sisäiset arvonlisäverokulut kirjataan liikekirjanpidossa talousarviotalouden sisäisille tuotto- ja kulutileille. Talousarviotalouden sisäiset tuotto- ja kulutilit on merkitty liikekirjanpidon tilikartassa tilinumeron eteen sijoitetulla tähdellä (*). Talousarvioasetuksen 67 :n 3 momentin (254/2004) mukaan virastojen ja laitosten välisten tuottojen ja kulujen sekä keskinäisten saamisten ja velkojen vaikutus eliminoidaan valtion tilinpäätöksessä ottaen huomioon asian olennaisuus. Tällä hetkellä eliminointi tehdään vain tuottojen ja kulujen osalta. Tilivirastojen välisiä saamisia ja velkoja ei ole katsottu olennaisiksi eikä niitä siten ole tilikartassa eroteltu valtion ja ulkopuolisten välisistä saamisista ja veloista. Tuottojen ja kulujen eliminointi tehdään valtion keskuskirjanpidossa valtion tuottoja kululaskelmaa laadittaessa. Eliminointi ei vaikuta tilivirastojen tuotto- ja kululaskelmiin. 5.1 Toisen tiliviraston määrärahan käyttö omaan toimintaan Tilivirastolla voi olla tai tilivirasto voi saada oikeuden käyttää oman toimintansa rahoittamiseen muuta kuin sille tilijaottelussa osoitettua määrärahaa (määrärahan käyttöoikeus). Tähän liittyen on ainakin seuraavia tilanteita: 1. Talousarviotalouden sisäinen yhteisrahoitus, jolloin rahoittajatilivirasto myöntää hankkeen toteuttajatilivirastolle määrärahansa käyttöoikeuden (hallinnollinen määrärahan jakopäätös). 2. Useiden viranomaisten viranomaistehtäviin kuuluvan tietyn tehtäväkokonaisuuden budjetointi keskitetysti yhdelle momentille (jakamaton määräraha). 3. Eräät tilivirastojen väliset viranomaistehtäviin liittyvät lakisääteiset kustannusten korvaukset, jotka eivät ole maksullista toimintaa. Tällaisia eriä ovat esimerkiksi korvaus virka-avusta, korvaus toisen viraston suoritteiden perustana olevan järjestelmän ylläpidosta aiheutuvista menoista sekä korvaus matka- ym. menoista, joita toiselle tilivirastolle aiheutuu ministeriön asettamaan tai vastaavaan, viranomaistehtäviin liittyvään työryhmään osallistumisesta. tapahtumien kirjaukset 2

3 4. Tilivirastojen välisen, tietyn viranomaistehtävän hoitamista ja rahoittamista koskevan sopimuksen perusteella toiselle tilivirastolle maksettavat korvaukset. 5. Talousarvion tilijaottelussa teknisistä syistä jakamattomat määrärahat. 5.2 Menojen kirjaaminen suoraan toisen tiliviraston määrärahaan Silloin, kun menojen maksajalla on oikeus kirjata menot rahoittajatiliviraston momentille, kirjaukset tehdään kuten käytettäessä omaa määrärahaa. 5.3 Menojen laskuttaminen Toiselle tilivirastolle tilijaottelussa osoitettua määrärahaa voidaan käyttää vain laskuttamalla talousarviomenoja, koska käyttäjätilivirasto ei voi ottaa tällaista talousarviotiliä omaan kirjanpitoonsa (käyttö- mutta ei kirjausoikeus). Jakamattoman määrärahan käyttö voi tapahtua joko kirjaamalla menot suoraan kyseiselle talousarviotilille (kirjausoikeus) tai laskuttamalla. 5.4 Menojen kohdentaminen Laskuttamisessa on otettava huomioon myös oikea kohdentaminen. Laskuttamisen tulee johtaa samaan menojen kohdentamiseen kuin kirjausoikeuden käyttäminen. Se, millaista menettelyä käyttäen menot siirretään lopullisesti maksavalle tilivirastolle, ei toisin sanoen saa vaikuttaa menojen kohdentamisperusteeseen. Kun toiminnasta rahoitusta saavalle tilivirastolle aiheutuvat menot ovat palkka- yms. suoriteperusteisia menoja, menot on laskutettava rahoittavalta tilivirastolta varainhoitovuoden aikana riittävin väliajoin ja joka tapauksessa varainhoitovuosittain siten, että myös rahoittava tilivirasto ehtii kirjaamaan menot sille varainhoitovuodelle, jona ne ovat toteuttajatilivirastolle suoriteperusteisesti syntyneet. 5.5 Toisen tiliviraston puolesta perityt tulot ja maksetut menot Toisen tiliviraston puolesta perityt tulot ja toisen tiliviraston puolesta maksetut menot ovat eriä, jotka eivät liity tuloja perivän tai menoja maksavan tiliviraston omaan toimintaan. Tämän vuoksi niitä ei kirjata tuloja perivän tai menoja maksavan tiliviraston talousarviotuloksi tai -menoksi eikä liikekirjanpidon tuloksi tai menoksi. Tulot Virasto voi periä toisen viraston puolesta tuloja sellaisista suoritteista, jotka eivät ole perivän viraston omia suoritteita. Talousarviokirjanpidossa perityt tulot kirjataan tilille 610 Toiselle tilivirastolle talousarviotulot. Liikekirjanpidossa käytetään tasetiliä 2583 Toiselle tilivirastolle tulot. Tilinpäätöksessä tileillä 610 ja 2583 ei saa olla saldoa. tapahtumien kirjaukset 3

4 Talousarviotulot siirretään aika ajoin tililtä 610 toiselle virastolle. Tulot vastaanottava tilivirasto kirjaa tulot lopulliselle talousarviokirjanpidon tilille ja liikekirjanpidossa tulojen luonteen mukaiselle tuottotilille. Esimerkki: Tilivirasto A perii tilivirasto B:n puolesta talousarviotuloja. Tilivirasto A kirjaa tilivirasto B:n suoritteista saadut tulot talousarviokirjanpidossa tilille 610 Toiselle tilivirastolle talousarviotulot Tiliviraston yleiset maksuliiketulotilit 2583 Toiselle tilivirastolle tulot 610 Toiselle tilivirastolle talousarviotulot Tilivirasto A siirtää tilivirasto B:lle sille kuuluvat tulot: 2583 Toiselle tilivirastolle tulot 610 Toiselle tilivirastolle talousarviotulot Tilivirasto B kirjaa tilivirasto A:n perimät ja B:lle siirtämät tulot talousarviokirjanpidossa tilijaottelun mukaiselle talousarviotilille ja liikekirjanpidossa tulon luonteen mukaiselle tuottotilille (tilivirasto B:llä kyse on nettobudjetoiduista tuloista): 1910 Tiliviraston yleiset maksuliiketulotilit xxxx Tuottotili xx.xx.21 Menot Toisen tiliviraston puolesta maksetulla menolla tarkoitetaan tässä tilannetta, jossa tilivirasto A maksaa tilivirasto B:n suoritetuotantoon liittyvän menon B:lle tilijaottelussa osoitetuista määrärahoista. Tämä edellyttää, että tilivirasto A:lla on käyttöoikeus tilivirasto B:n määrärahaan. Menon maksava tilivirasto kirjaa talousarviotapahtuman tilille 630 Toiselle tilivirastolle määrärahan käyttöoikeuden myöntäneelle tilivirasto siirrettäväksi. Liikekirjanpidossa käytetään tasetiliä 1992 Toi- tapahtumien kirjaukset 4

5 selle tilivirastolle menot. Menon maksanut tilivirasto ilmoittaa maksamiensa menojen lajin ja määrän käyttöoikeuden myöntäneelle tilivirastolle, joka maksaa ne maksuliiketilien kautta. Myös seuraavassa kohdassa ohjeistettua lähetteiden tiliä voi käyttää menon siirtoon. Määrärahan käyttöoikeuden myöntänyt tilivirasto kirjaa menon lopullisille talousarviokirjanpidon ja liikekirjanpidon tileille. Tilinpäätöksessä tileillä 630 ja 1992 ei saa olla saldoa. Esimerkki: Tilivirasto A:lla on käyttöoikeus, mutta ei kirjausoikeutta tilivirasto B:n määrärahaan. Tilivirasto A maksaa painatuspalvelumenoja, jotka liittyvät tilivirasto B:n suoritteisiin Toiselle tilivirastolle menot 630 Toiselle tilivirastolle Tilivirasto A ilmoittaa maksamiensa menojen lajin ja määrän tilivirasto B:lle, joka maksaa ne maksuliiketilien kautta tilivirasto A:lle Painatuspalvelut xx.xx Arvonlisäverokulut 22 % xx.xx tapahtumien kirjaukset 5

6 Tilivirasto A:n kirjaukset maksua vastaanotettaessa Toiselle tilivirastolle menot 630 Toiselle tilivirastolle 1910 Tiliviraston yleiset maksuliiketulotilit 5.6 Lähetteiden tilin käyttö Tilivirastojen välisissä kirjauksissa on laskutettaessa mahdollista käyttää maksuliiketilien sijasta tiliä 1991 Lähetteiden tili, jos maksuliiketilien käyttö ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista. Lähetteiden tilin käytöstä on ilmoitettava viipymättä sille tilivirastolle, jonka määrärahan käytöstä on kysymys. Ilmoituksen saajan on tehtävä lähetteiden tiliä koskevat kirjaukset heti ilmoituksen saatuaan. Ilmoituksessa on mainittava, mille kuukaudelle kirjaukset on tehty, koska tilivirastojen on tehtävä kirjaukset samalle kuukaudelle. Tilivirastojen tulee toimittaa lähetteiden tilin erittely kuukausittain n määräyksen Tietojen toimittaminen keskuskirjanpitoon mukaisesti. Tilinpäätöksessä lähetteiden tilillä ei saa olla saldoa. Esimerkki : Käyttöoikeuden saanut tilivirasto maksaa hankkeeseen kuuluvan menon (tilivirastot kuuluvat eri hallinnonaloihin, joten myös arvonlisävero laskutetaan): 4001 Toimistotarvikkeet 1) xx.xx Arvonlisäverokulut 22 % 1a) xx.xx.19 1b) xx.xx ) Nettobudjetoidun toimintamenomomentin käyttö: menon veroton osa maksetaan toimintamenomomentilta. 1a 1b) Nettobudjetoidun toimintamenomomentin käyttö: arvonlisäveron osuus maksetaan joko hallinnonalan yleiseltä arvonlisäveromenomomentilta tai toimintamenomomentilta. tapahtumien kirjaukset 6

7 2) Talousarviokirjanpidon tilin 630 käyttö: sekä menon veroton osa että arvonlisävero kirjataan tilille 630. Tilivirasto laskuttaa toiselta tilivirastolta yhteishankkeeseen liittyvät kulunsa. Tulon kirjaaminen: 1991 Lähetteiden tili *3988 Muut tuotot valtion virastoilta ja laitoksilta 1) xx.xx.21 *9228 Sisäiset arvonlisäverotuotot 22 % 1a) xx.xx.19 1b) xx.xx ) Nettobudjetoidun toimintamenomomentin käyttö: menon veroton osuus kirjataan laskutettaessa tuloksi toimintamenomomentille. 1a 1b) Nettobudjetoidun toimintamenomomentin käyttö: arvonlisäveron osuus tuloutetaan joko hallinnonalan yleiselle arvonlisäveromenomomentille tai toimintamenomomentille riippuen siitä, kummalta se on alun perin maksettu. 2) Talousarviokirjanpidon tilin 630 käyttö: sekä menon veroton osa että arvonlisävero kirjataan tilille 630. Määrärahan käyttöoikeuden myöntäneen tiliviraston kirjaukset: a) Määräraha on budjetoitu verottomana, jolloin käytetään arvonlisäveromenomomenttia *4908 Yhteistoiminnan kulukorvaukset valtion virastoille ja laitoksille xx.xx.21 *9328 Sisäiset arvonlisäverokulut 22 % xx.xx Lähetteiden tili tapahtumien kirjaukset 7

8 b) Määräraha on budjetoitu verollisen, jolloin käytetään sitä momenttia, jolle arvonlisävero on budjetoitu *4908 Yhteistoiminnan kulukorvaukset valtion virastoille ja laitoksille xx.xx.50 *9328 Sisäiset arvonlisäverokulut 22 % xx.xx Lähetteiden tili 5.7 Tiliviraston sisäiset suoritukset Tiliä 1995 Tiliviraston sisäiset suoritukset käytetään maksupisteiden välisessä ja muussakin tiliviraston sisäisessä maksuliikkeessä silloin, kun sitä ei hoideta maksuliiketilien kautta. Kirjaukset lopullisille meno- ja tulotileille tehdään siinä maksupisteessä, jonka puolesta meno on maksettu tai tulo peritty. Tiliviraston sisäisten suoritusten tilin käytöstä on viipymättä ilmoitettava sille maksupisteelle, jota kirjaus koskee. Ilmoituksen saajan on tehtävä tiliviraston sisäisten suoritusten tiliä koskevat kirjaukset heti ilmoituksen saatuaan. Kirjaukset on molemmissa maksupisteissä tehtävä samalle kuukaudelle. Vuoden vaihteessa on huolehdittava siitä, että kirjaukset tehdään oikean tilikauden kirjanpitoon. Tilinpäätöksessä tilillä 1995 Tiliviraston sisäiset suoritukset ei saa olla saldoa. Esimerkki tiliviraston sisällä toisen maksupisteen puolesta maksetusta menosta Maksupiste B maksaa päämaksupiste A:n puolesta menon euroa. B ilmoittaa tilin 1995 Tiliviraston sisäiset suoritukset käytöstä maksupiste A:lle. Maksupiste B:llä on käytössään maksupisteen maksuliikemenotili. Kirjaukset maksun suorittajan, maksupiste B:n, kirjanpidossa: 1995 Tiliviraston sisäiset suoritukset 1922 Maksupisteen maksuliikemenotilit tapahtumien kirjaukset 8

9 Kirjaukset menot kirjaavan päämaksupiste A:n kirjanpidossa: 1995 Tiliviraston sisäiset suoritukset 4007 Lämmitys, sähkö ja vesi xx.xx Arvonlisäverokulut 22 % xx.xx Esimerkki tiliviraston sisällä toisen maksupisteen puolesta peritystä tulosta Maksupiste B perii päämaksupiste A:n puolesta tulon 50 euroa ja ilmoittaa tilin 1995 Tiliviraston sisäiset suoritukset käytöstä päämaksupiste A:lle. Kirjaukset tulon perivän maksupiste B:n kirjanpidossa: 1995 Tiliviraston sisäiset suoritukset Maksupisteen maksuliiketulotilit 50 Kirjaukset tulon kirjaavan maksupiste A:n kirjanpidossa: 1995 Tiliviraston sisäiset suoritukset Tuotot kotitalouksilta xx.xx.xx 50 Tiliviraston sisäinen hallinnan siirto Maksupisteiden välisessä hallinnan siirrossa kumpikin maksupiste käyttää vastatilinä oman pääoman tiliä 2083 Tilivirastojen väliset hallinnan siirrot. Hallinnan siirto on kirjattava kummankin maksupisteen kirjanpitoon saman kuukauden aikana. Siirto tehdään kirjanpitoarvolla. Tilinpäätöksessä tilillä 2083 ei saa olla tiliviraston sisäisistä kirjauksista aiheutuvaa saldoa. tapahtumien kirjaukset 9

10 Esimerkki maksupisteiden välisestä hallinnan siirrosta Maksupiste A luovuttaa maksupiste B:lle hallinnassaan olevan auton, jonka kirjanpitoarvo on euroa. Maksupiste A kirjaa: 1250 Autot ja muut maakuljetusvälineet Tilivirastojen väliset hallinnan siirrot Maksupiste B kirjaa: 1250 Autot ja muut maakuljetusvälineet Tilivirastojen väliset hallinnan siirrot Myynti toiselle tilivirastolle Tiliviraston toiselta toisessa tilivirastossa olevalta valtion virastolta tai laitokselta saamat maksullisen toiminnan tulot, vuokra- ja käyttökorvaustulot sekä käyttöomaisuuden myyntivoitot kirjataan sisäisille tuottotileille (LKP-tilit *30xx, *31xx ja *391x). Muilta osin kirjauksissa ei ole eroa sen suhteen, saadaanko tuotto toiselta tilivirastolta vai talousarviotalouden ulkopuolelta. Talousarviotalouden sisäiseen myyntiin ei kuitenkaan liity arvonlisäverokirjauksia, koska valtioverovelvollisen sisällä tapahtuvaa myyntiä pidetään verovelvollisen sisäisenä toimituksena. Käyttöomaisuuden myynnit ovat maksullista toimintaa siltä osin, kun myydään maksullisen toiminnan käytössä ollutta käyttöomaisuutta. Käyttöomaisuuden myyntitappiot kirjataan talousarviotalouden sisäisissä myyntitilanteissa samoin kuin talousarviotalouden ulkopuoliselle talousyksikölle myytäessä. tapahtumien kirjaukset 10

11 Esimerkki 1. Palvelun myynti toiselle virastolle. Esimerkissä myytävä palvelu on maksuperustelain mukainen liiketaloudellinen suorite. Myyjätiliviraston toimintamenomomentti on nettobudjetoitu Tiliviraston yleiset maksuliiketulotilit *3008 Tuotot valtion virastoilta ja laitoksilta xx.xx.21 Esimerkki 2. Esimerkin 1 myyntiä vastaava ostokirjaus toisessa tilivirastossa Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut xx.xx Yhteisrahoitteinen toiminta Yhteisrahoitteista toimintaa kokonaisuutena sisältäen talousarviotalouden sisäisen ja talousarviotalouden ulkopuolelta saadun rahoituksen käsitellään tarkemmin toisaalla tässä käsikirjassa. Tässä käsitellään vain talousarviotalouden sisäisessä yhteisrahoituksessa noudatettavia kirjausmenettelyjä Yhteisrahoitteisen toiminnan tulojen laskutus Jos tiliviraston toimintamenomomentti on yhteisrahoitteisen toiminnan osalta nettobudjetoitu, tuloutetaan yhteisrahoitteisen toiminnan tulot tälle momentille. Talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten mukaan toimintamenomomentille voidaan nettobudjetoida mm. viraston tai laitoksen vastuulla toteutettavasta tutkimus- tms. yhteishankkeesta tai yhteisestä toiminnasta tuloina saatavat muiden osapuolten maksuosuudet ja hankkeesta tai toiminnasta aiheutuvat menot. Näistä yhteishankkeen voidaan katsoa viittaavan yhteisrahoitteiseen toimintaan. Tilivirastojen toteuttamien rakennerahastohankkeiden osalta kansallisina hallinto- ja maksuviranomaisina toimivien ministeriöiden määräykset tai ohjeet voivat kuitenkin edellyttää bruttobudjetointia. Esimerkiksi ESR-rahoitteisessa toiminnassa TE-keskukset eivät työministeriön ESR-ohjeistuksen mukaan voi käyttää nettobudjetointia silloin, kun ne itse sekä rahoittavat että toteuttavat hankkeen. Syynä ovat valtion kirjanpidon ja ESR:n seurantajärjestelmän väliset yhteydet. Jos kyseinen toiminta ei ole nettobudjetoitu, laskutus on tehtävä talousarviokirjanpidon tilin 630 Toiselle tilivirastolle kautta. tapahtumien kirjaukset 11

12 Laskutettaessa määrärahan käyttöoikeuden saanut tilivirasto kirjaa liikekirjanpidossa ostomenon ja sitä vastaavan arvonlisäveron lopullisille menotileilleen. Talousarviokirjanpidossa käytetään nettobudjetoitua toimintamenomomenttia tai tiliä 630 Toiselle tilivirastolle. Esimerkki: Käyttöoikeuden saanut tilivirasto maksaa hankkeeseen kuuluvan menon (tilivirastot kuuluvat eri hallinnonaloihin, joten myös arvonlisävero laskutetaan): 4001 Toimistotarvikkeet 1) xx.xx Arvonlisäverokulut 22 % 1a) xx.xx.19 1b) xx.xx ) Nettobudjetoidun toimintamenomomentin käyttö: menon veroton osa maksetaan toimintamenomomentilta. 1a 1b) Nettobudjetoidun toimintamenomomentin käyttö: arvonlisäveron osuus maksetaan joko hallinnonalan yleiseltä arvonlisäveromenomomentilta tai toimintamenomomentilta. 2) Talousarviokirjanpidon tilin 630 käyttö: sekä menon veroton osa että arvonlisävero kirjataan tilille 630. Myöntäjävirastoa velkoessaan määrärahan käyttöoikeuden saanut tilivirasto kirjaa myöntäjävirastolta saadun tulon käyttäen sisäistä tuottotiliä ja sisäistä arvonlisäverotuottotiliä (LKP-tilit *3978 ja *922x). tapahtumien kirjaukset 12

13 Tilivirasto laskuttaa toiselta tilivirastolta yhteishankkeeseen liittyvät kulunsa. Tulon kirjaaminen: 1910 Tiliviraston yleiset maksuliiketulotilit *3978 Yhteistoiminnan tuotot valtion virastoilta ja laitoksilta 1) xx.xx.21 *9228 Sisäiset arvonlisäverotuotot 22 % 1a) xx.xx.19 1b) xx.xx ) Nettobudjetoidun toimintamenomomentin käyttö: menon veroton osuus kirjataan laskutettaessa tuloksi toimintamenomomentille. 1a 1b) Nettobudjetoidun toimintamenomomentin käyttö: arvonlisäveron osuus tuloutetaan joko hallinnonalan yleiselle arvonlisäveromenomomentille tai toimintamenomomentille riippuen siitä, kummalta se on alun perin maksettu. 2) Talousarviokirjanpidon tilin 630 käyttö: sekä menon veroton osa että arvonlisävero kirjataan tilille 630. Määrärahan käyttöoikeuden myöntänyt tilivirasto kirjaa käyttöoikeuden saaneelta tilivirastolta saamansa laskun liikekirjanpidossa vastaavasti valtion sisäiselle kulutilille ja sisäiselle arvonlisäverokulutilille. Talousarviokirjanpidossa käyttöoikeuden myöntänyt virasto kirjaa menon ja sitä vastaavan arvonlisäveron lopullisille talousarviotileille. a) Määräraha on budjetoitu verottomana: *4908 Yhteistoiminnan kulukorvaukset valtion virastoille ja laitoksille xx.xx.21 *9328 Sisäiset arvonlisäverokulut 22 % xx.xx tapahtumien kirjaukset 13

14 b) Määräraha on budjetoitu verollisena: *4908 Yhteistoiminnan kulukorvaukset valtion virastoille ja laitoksille xx.xx.50 *9328 Sisäiset arvonlisäverokulut 22 % xx.xx Kirjausoikeus Silloin, kun menojen maksajalla on oikeus kirjata menot rahoittajatiliviraston momentille, kirjaukset tehdään kuten käytettäessä omaa määrärahaa. Esimerkki: 4101 Työsuhdepalkat xx.xx Arvonlisäveromenojen laskuttaminen tilivirastojen kesken Pääsääntönä on, että myös arvonlisäveromenot laskutetaan rahoittavalta tilivirastolta. Ilman arvonlisäveroa budjetoitujen momenttien osalta tämä johtuu siitä, että arvonlisäveromenot on budjetoitu hallinnonaloittain, minkä vuoksi ne on rahoitettava oikean hallinnonalan arvonlisäveromenomomentilta. Arvonlisäveroineen budjetoitujen momenttien osalta arvonlisäveromenot puolestaan rahoitetaan jäljempänä mainittavia poikkeustapauksia lukuun ottamatta samalta momentilta kuin menon verotonkin osa. Jos laskutus tuloutetaan nettobudjetoidulle toimintamenomomentille, on huolehdittava, että maksettuja arvonlisäveromenoja vastaava, toiselta tilivirastolta laskutettava korvaus (liikekirjanpidossa sisäinen arvonlisäverotuotto) tuloutetaan samalle momentille, jolta arvonlisäveromeno on alun perin maksettu. Syynä tähän on talousarviossakin mainittu talousarvion erittelyperiaate, jonka mukaan määrärahaa saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon määräraha on budjetoitu. Jos arvonlisävero on esimerkiksi maksettu oman hallinnonalan yleiseltä arvonlisäveromenomomentilta, arvonlisäveromenomomenttia oikaistaan vastaavalla määrällä toiselta tilivirastolta laskutettavasta tulosta. Poikkeuksena pääsääntöön on eräitä tilanteita, joissa arvonlisäveroa joko ei saa laskuttaa tai sitä ei tarvitse laskuttaa määrärahaa hallinnoivalta tilivirastolta. Näitä tilanteita ovat seuraavat: tapahtumien kirjaukset 14

15 1) Tilivirastot ovat samalla hallinnonalalla ja rahoittajan määräraha on budjetoitu ilman arvonlisäveroa. Tässä tilanteessa, jos toteuttajatilivirasto on maksanut rahoitettavaan toimintaan liittyvät arvonlisäveromenot hallinnonalan yleiseltä arvonlisäveromenomomentilta, ei arvonlisäveron laskuttaminen talousarvion erittelyperiaatteen nojalla ole enää tarpeen, koska toteuttajatiliviraston sisäinen arvonlisäverotuotto ja rahoittajatiliviraston sisäinen arvonlisäverokulu kirjattaisiin tällöin samalle momentille, hallinnonalan yleiselle arvonlisäveromenomomentille. Näissäkin tilanteissa arvonlisäveron saa kuitenkin laskuttaa, jos tilivirastot niin sopivat (vrt. kohta 2). 2) Rahoittajan määräraha on budjetoitu ilman arvonlisäveroa ja rahoittaja edellyttää, että erillismenoihin liittyvät arvonlisäveromenot kirjataan suoraan rahoittajatiliviraston hallinnonalan yleiselle arvonlisäveromenomomentille. Näissä tilanteissa rahoittajatilivirasto on ilman arvonlisäveroa budjetoidun määrärahansa käyttöä koskevassa jakopäätöksessä edellyttänyt, että hankkeen arvonlisäveromenot kirjataan suoraan rahoittajatiliviraston hallinnonalan yleiselle arvonlisäveromenomomentille. Tällaisia ovat esimerkiksi Teknologian kehittämiskeskuksen rahoittamat hankkeet. 3) Rahoittajan määräraha on budjetoitu arvonlisäverollisena, mutta erityiset syyt estävät arvonlisäveron laskuttamisen. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, jos tilivirasto maksaa toteuttamassaan rakennerahastohankkeessa tukikelvottoman arvonlisäverollisen menon. Tällöin rahoittajatilivirastolta ei voida laskuttaa menon verotonta osaa eikä arvonlisäveroa, koska rakennerahastomomenteille (61-momentit) ja tätä vastaaville valtion rahoitusosuusmomenteille (62-momentit) on budjetoitu vain tukikelpoisia menoja. 4) Tilivirasto maksaa ulkomaan arvonlisäveroa ja rahoittajan määräraha on budjetoitu ilman arvonlisäveromenoja. Ulkomaisiin arvonlisäveromenoihin ei saa käyttää hallinnonalojen yleisiä arvonlisäveromenomomentteja. Tämän vuoksi ulkomaista arvonlisäveromenoa ei myöskään voi laskuttaa rahoittajatiliviraston hallinnonalan yleiseltä arvonlisäveromenomomentilta, vaan se rahoitetaan toteuttajatiliviraston toimintamenomomentilta. 5) Budjetoinnista johtuvat erityiset poikkeukset. Tällaiset mahdolliset poikkeukset ilmenevät sen momentin, jolta menon veroton osa maksetaan, päätösosasta tai hallinnonalan yleisen arvonlisäveromenomomentin päätösosasta. Esimerkiksi momentin päätösosan perustelujen mukaan tietyn ministeriön hallinnonalaan kuuluvan rahoituksen saajan ei tarvitse laskuttaa hallinnonalan yleiselle arvonlisäveromenomomentille kirjaamiaan arvonlisäveromenoja (ks. kohta 1). Muihin hallinnonaloihin kuuluvat rahoituksen saajat sen sijaan laskuttavat maksamansa arvonlisäveromenot. tapahtumien kirjaukset 15

2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset

2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset 2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset 2.1. Maksuliike Valtion maksuliikkeen hoitamisesta on säädetty talousarviolain 13 ja 13a :ssä sekä talousarvioasetuksen luvussa 5. Valtion maksuliikkeeseen sisältyy

Lisätiedot

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit (Valtiokonttorin määräys Kirjanpidon tilit) 1. Talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tilit.. 3 600

Lisätiedot

LUKU: YHTEISRAHOITTEINEN TOIMINTA...

LUKU: YHTEISRAHOITTEINEN TOIMINTA... Sisällysluettelo: 7 LUKU: YHTEISRAHOITTEINEN TOIMINTA... 1 7.1 Käsite ja luonne...1 7.2 Budjetointi...2 7.3 Tulojen kohdentaminen...3 7.3.1 Talousarviotalouden ulkopuolinen yhteisrahoitus...3 7.3.2 Talousarviotalouden

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 12.12.2007 Dnro 435/03/2007 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON TILIT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 42 b :n 4 momentin

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) VK/999/ /2016

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) VK/999/ /2016 Valtiokonttori Määräys 1 (5) 10.11.2016 VK/999/00.00.00.01/2016 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (5) 5.5.2015 Dnro VK/391/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015 Valtiokonttori Määräys 1 (5) Kumottu 10.11.2016 määräyksellä VK/999/00.00.00.01/2016 27.11.2015 Dnro VK/1059/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (6) 2.3.2015 Dnro VK/180/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (6) VK/1134/ /2017

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (6) VK/1134/ /2017 Valtiokonttori Määräys 1 (6) 20.12.2017 VK/1134/04.00.00/2017 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia. Sisältö. Valtiokonttori Ohje 1 (7) Hallinnon ohjaus

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia. Sisältö. Valtiokonttori Ohje 1 (7) Hallinnon ohjaus Valtiokonttori Ohje 1 (7) 5.10.2012 Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Tähän ohjeeseen on koottu tarkistuksia, joilla voidaan varmistaa tilitietojen oikeellisuutta sekä tilikauden aikana että tilinpäätöksessä.

Lisätiedot

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET 6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET Tässä luvussa käsitellään pääasiassa arvonlisäverolain (1501/1993) mukaista ostoon ja myyntiin liittyvää arvonlisäveroa sekä arvonlisäveron kirjausta eräissä

Lisätiedot

Valtion kirjanpidon käsikirja 3.0: hankkeet 2003, korvaa julkaistun kohdan

Valtion kirjanpidon käsikirja 3.0: hankkeet 2003, korvaa julkaistun kohdan 4.6.1 Hankkeet Yksi erityistapaus vaihto-omaisuudesta ovat yli tilikauden ulottuvat hankkeet. Tässä tarkoitetusta hankkeesta (tai projektista) on kyse silloin, kun valmistetaan vaihto-omaisuuteen kuuluva

Lisätiedot

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Valtiokonttori Ohje 1 (8) 8.6.2015 Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Tähän ohjeeseen on koottu tarkistuksia, joilla voidaan varmistaa tilitietojen oikeellisuutta sekä tilikauden aikana että tilinpäätöksessä.

Lisätiedot

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET 6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET Tässä luvussa käsitellään pääasiassa arvonlisäverolain (1501/1993) mukaista ostoon ja myyntiin liittyvää arvonlisäveroa sekä arvonlisäveron kirjausta eräissä

Lisätiedot

Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä

Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä 1 Pitkäaikainen saaminen 2 2 Lyhytaikainen saaminen 3 3 Pitkäaikainen velka 4 4 Lyhytaikainen velka 5 5 Matkaennakko 6 6 Talousarviotalouden ulkopuolelta

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 18/03/2001

VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 18/03/2001 1(5) VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 18/03/2001 25.9.2001 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON ALKUSALDOJEN MUUNTAMINEN EUROIKSI Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT 31.12.2001 Tilinpäätöserittelyt -malli SISÄLLYSLUETTELO sivu Tase-erittelyt 1 Poistosuunnitelmat ja niiden muutokset Erittely talousarviotilille tai siirretyn määrärahan

Lisätiedot

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (7) 20.11.2014 Dnro VK/1077/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 185/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 185/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 185/53/02 11.6.2002 Valtiovarainministeriö Valtiokonttori TILINTARKASTUSKERTOMUS VALTION KESKUSKIRJANPIDON JA VALTION TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN TARKASTUKSESTA VUODELTA 2001

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 9.4A 23.5.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö Merenkulkulaitos MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Valtiokonttori Määräys 1 (5) 30.10.2015 Dnro VK/926/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Voimaantulo Lisätiedot

Lisätiedot

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia valtion kirjanpidosta

Kysymyksiä ja vastauksia valtion kirjanpidosta - 1 - Kysymyksiä ja vastauksia valtion kirjanpidosta 6.11.2003 31.7.2018 Vastaukset on annettu vastauspäivänä voimassa olevien normien pohjalta ja niitä sovellettaessa on otettava huomioon mahdollinen

Lisätiedot

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 13/1997

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 13/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 13/1997 17.12.1997 Valtion kirjanpitolautakunnan lausunto hakemukseen, jossa ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnonsuojelualueista Metsähallitukselle

Lisätiedot

Valuuttamääräisen velan tai sen lyhennyksen yhteydessä syntyvä realisoitunut kurssiero kirjataan tilille 5110 Realisoituneet kurssierot veloista.

Valuuttamääräisen velan tai sen lyhennyksen yhteydessä syntyvä realisoitunut kurssiero kirjataan tilille 5110 Realisoituneet kurssierot veloista. 1.1 Kurssierot Valuuttamääräiset liiketapahtumat merkitään kirjanpitoon pääsääntöisesti tapahtuman syntymispäivän mukaiseen kurssiin Suomen rahaksi muutettuna. Muuntoperusteena käytetään Euroopan keskuspankin

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia valtion kirjanpidosta

Kysymyksiä ja vastauksia valtion kirjanpidosta - 1 - Kysymyksiä ja vastauksia valtion kirjanpidosta 6.11.2003 31.7.2018 Vastaukset on annettu vastauspäivänä voimassa olevien normien pohjalta ja niitä sovellettaessa on otettava huomioon mahdollinen

Lisätiedot

13. Tilinpäätöserittelyt ja muu tilinpäätösaineisto

13. Tilinpäätöserittelyt ja muu tilinpäätösaineisto 13. Tilinpäätöserittelyt ja muu tilinpäätösaineisto Tilinpäätöserittelyt ja muut tilinpäätöksen yhteydessä laadittavat luettelot ovat tiliviraston sisäisiä tilinpäätösasiakirjoja, eikä niitä sisällytetä

Lisätiedot

Vuoden 2003 tilinpäätösohje. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille

Vuoden 2003 tilinpäätösohje. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Vuoden 2003 tilinpäätösohje Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Lukijalle Tämä tilinpäätösohje on yhteenvedonomainen muistilista vuoden 2003 tilinpäätöksen laadinnan

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia valtion kirjanpidosta Koottu 21.11.2014

Kysymyksiä ja vastauksia valtion kirjanpidosta Koottu 21.11.2014 - 1 - Kysymyksiä ja vastauksia valtion kirjanpidosta Koottu 21.11.2014 Vastaukset on annettu vastauspäivänä voimassa olevien normien pohjalta ja niitä sovellettaessa on otettava huomioon mahdollinen normien

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖSOHJE

VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖSOHJE VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus OHJE 23.11.2004 1(5) Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖSOHJE Valtion tilinpäätös sekä tilivirastojen tilinpäätösraportointi

Lisätiedot

MAKSULLISEN TOIMINNAN JA YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMIEN LAATIMINEN

MAKSULLISEN TOIMINNAN JA YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMIEN LAATIMINEN 1(10) VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 19.12.2005 Dnro 364/03/2005 Tilivirastot MAKSULLISEN TOIMINNAN JA YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMIEN LAATIMINEN Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Valtiokonttori Päätös 1 (6) 17.10.2013 Dnro VK/ 1033/00.01/2013 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013

Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013 Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013 Sisältö Valtion tilinpäätöksen keskeisiä lukuja - Talousarvion toteutumalaskelma, tuotto- ja kululaskelma

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 497/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 497/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 497/53/03 4.6.2004 Valtiovarainministeriö Valtiokonttori TILINTARKASTUSKERTOMUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 9

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 9 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 9 8.7.1996 Valtiokonttori Viite: Valtiokonttorin lausuntopyyntö 11.3.1996 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTION KIRJAN- PITO- JA TILINPÄÄTÖSMALLIN PERIAATERATKAISUISTA

Lisätiedot

LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN

LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN Tässä luvussa käsitellään tiliviraston tilinpäätöksen laatimista. Luvussa ohjeistetaan tilinpäätöksen laadinnassa noudatettavat pysyvät periaatteet ja menettelyt.

Lisätiedot

LKP-tili TaKP-tili Debet Kredit. 1. - ei kirjausta. 2. 1257 Puh.keskukset ja muut... 280521 224 706,35. 2. 2570 Ostovelat (T) 224 706,35

LKP-tili TaKP-tili Debet Kredit. 1. - ei kirjausta. 2. 1257 Puh.keskukset ja muut... 280521 224 706,35. 2. 2570 Ostovelat (T) 224 706,35 KÄSIKIRJA 2001-2.21 Kurssierot Valuuttamääräiset liiketapahtumat merkitään kirjanpitoon pääsääntöisesti tapahtuman syntymispäivän mukaiseen kurssiin Suomen rahaksi muutettuna. Muuntoperusteena käytetään

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Valtiokonttori Määräys 1 (7) 1952017 VK/314/00000001/2017 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Voimaantulo Valtion talousarviosta

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 124/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 124/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 124/53/03 6.6.2003 Valtiovarainministeriö Valtiokonttori TILINTARKASTUSKERTOMUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6436

Lisätiedot

Valtiokonttori LAUSUNTO 10/

Valtiokonttori LAUSUNTO 10/ Valtiokonttori LAUSUNTO 10/1997 Valtion kirjanpitolautakunta Yksityiskohtaiset tarkistusehdotukset luonnoksesta valtion talousarviosta annnetun asetuksen muuttamiseksi 15.4. 1997 1 luku Valtion talousarvion

Lisätiedot

Kehitysyhteistyövaroilla hankitun omaisuuden kirjaaminen

Kehitysyhteistyövaroilla hankitun omaisuuden kirjaaminen VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 27/2005 21.2.2005 Dnro 501/58/2004 Valtion kirjanpitolautakunnan lausunto hakemukseen, jossa ulkoasiainministeriö on pyytänyt lausuntoa kehitysyhteistyövaroilla

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Valtion kirjanpidon käsikirja 3.1.2. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille

Valtion kirjanpidon käsikirja 3.1.2. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Hallinnon ohjaus Lukijalle Valtion kirjanpito uudistui 1.1.1998. Kirjanpitolain mukaista kirjanpitoa lähellä oleva liikekirjanpito

Lisätiedot

Keskuskirjanpito uudistuu Kieku-foorumi

Keskuskirjanpito uudistuu Kieku-foorumi Kieku-foorumi 21.9.2017 Outi Vänttinen Taustaa Kiekun käyttöönotto Keskuskirjanpidon käyttämät kirjanpitoyksiköiden ja rahastojen tiedot jo samassa järjestelmässä* Kieku järjestelmänä luonteva konsernitasoisen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia valtion kirjanpidosta. Päivitetty 11.8.2011

Kysymyksiä ja vastauksia valtion kirjanpidosta. Päivitetty 11.8.2011 - 1 - Kysymyksiä ja vastauksia valtion kirjanpidosta Päivitetty 11.8.2011 Vastaukset on annettu vastauspäivänä voimassa olevien normien pohjalta ja niitä sovellettaessa on otettava huomioon mahdollinen

Lisätiedot

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti:

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti: VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 23.4.2003 Dnro 102/03/v107/531/2003 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON TILIT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992 1243/1992)

Lisätiedot

YHDISTYKSEN KIRJANPIDON PERUSTEET. Taloudenhoitajakoulutus / RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry

YHDISTYKSEN KIRJANPIDON PERUSTEET. Taloudenhoitajakoulutus / RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry YHDISTYKSEN KIRJANPIDON PERUSTEET Taloudenhoitajakoulutus 9.2.2018 / RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry 1. YHDISTYKSEN KIRJANPITO Kirjanpitolaki: kahdenkertainen kirjanpito perustana kaksipuoleiset

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

YHDISTYKSEN KIRJANPIDON PERUSTEET PALKKIOIDEN MAKSU. OAJ/SOOL/TJS järjestökurssi / RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry

YHDISTYKSEN KIRJANPIDON PERUSTEET PALKKIOIDEN MAKSU. OAJ/SOOL/TJS järjestökurssi / RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry YHDISTYKSEN KIRJANPIDON PERUSTEET PALKKIOIDEN MAKSU OAJ/SOOL/TJS järjestökurssi 9.-10.2.2019 / RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry 1. YHDISTYKSEN KIRJANPITO Kirjanpitolaki: kahdenkertainen

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Valtion kirjanpidon käsikirja 3.0: Tiliviraston tilinpäätöksen laatiminen 2003, korvaa 16.5.2003 julkaistut luvut 10 ja 11 1

Valtion kirjanpidon käsikirja 3.0: Tiliviraston tilinpäätöksen laatiminen 2003, korvaa 16.5.2003 julkaistut luvut 10 ja 11 1 10. TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN... 2 10.1 TILINPÄÄTÖKSEN SÄÄNNÖSTAUSTA JA KOKONAISUUS... 2 10.2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ, AIKATAULU JA HYVÄKSYMINEN... 2 10.3 TILINPÄÄTÖSPROSESSI... 4 10.4 TILINPÄÄTÖSMENETTELYT...

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Taloushallinnon kevätseminaari 3. 4.6.2015 Laskentapäällikkö Kati Korpi Taloushallinnon volyymitiedot (vuosi 2014) Volyymitieto Lukumäärä Ostolaskuja 3

Lisätiedot

Ulkoinen laskenta Kieku-tietojärjestelmässä. OPM:n hallinnonalan Kieku-tilaisuus

Ulkoinen laskenta Kieku-tietojärjestelmässä. OPM:n hallinnonalan Kieku-tilaisuus Ulkoinen laskenta Kieku-tietojärjestelmässä OPM:n hallinnonalan Kieku-tilaisuus Taloushallinnon prosessit 2 Tulojen käsittely: Laskuun perustuvien tulotositteiden käsittely Suoritusten käsittely Saatavien

Lisätiedot

KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAN LAATIMINEN

KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAN LAATIMINEN VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 1(6) 21.10.2003 Dnro 278/03/v447/531/2003 Tilivirastot KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAN LAATIMINEN Valtion virastojen ja laitosten maksullisesta toiminnasta on säädetty valtion maksuperustelaissa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/03 10.5.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 Valtiontalouden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02 15.05.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN TILINTAR-

Lisätiedot

3) viraston tai laitoksen toiminnasta kertyvät tulot ja siitä aiheutuvat menot;

3) viraston tai laitoksen toiminnasta kertyvät tulot ja siitä aiheutuvat menot; 26 1282/2014 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT YLEISET MÄÄRÄYKSET Brutto- ja nettobudjetointi Valtion talousarviossa noudatetaan pääsääntönä bruttobudjetointia. Nettobudjetointi on talousarviosta annetussa

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Valtiokonttori Päätös 1 (6) 11.4.2014 Dnro VK/327/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Lisätiedot

Tilinpäätösbrunssi HAUS Maileena Tervaportti 1

Tilinpäätösbrunssi HAUS Maileena Tervaportti 1 Tilinpäätösbrunssi HAUS 11.12.2012 Maileena Tervaportti 1 Esityksen sisältö Talousarvion tilijaottelu vuodelle 2013 Uudistuksia talousarvion tilijaottelussa Tilijaottelun tekemisessä huomioitavaa Vuoden

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 Menomomentteja koskevat yleiset määräykset Menot on jaettu talousarviossa momenteiksi tehtävän tai menojen laadun mukaan. Tehtävän mukaan budjetoituja määrärahoja ovat jäljempänä käsiteltävät virastojen

Lisätiedot

Yhdistyksen taloushallinnon perusteet. Arto Bäckström Asiantuntija, yhdistyshallinto FinFami ry

Yhdistyksen taloushallinnon perusteet. Arto Bäckström Asiantuntija, yhdistyshallinto FinFami ry Yhdistyksen taloushallinnon perusteet Arto Bäckström Asiantuntija, yhdistyshallinto FinFami ry Taloushallinto pitää sisällään Rahaliikenteen ja kirjanpidon Budjetoinnin (tavoitteet ja allokointi) Seurannan

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa KIRJANPITO 22C00100 Luento 7b: Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISET ERÄT KIRJANPIDOSSA Kirjanpidossa käytettävä valuutta: KPL:ssa ei ole erityisiä säännöksiä käytettävästä

Lisätiedot

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 65 31.3.2004 LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on päättänyt antaa oma-aloitteisen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

LUKU: KESKUSKIRJANPITO JA VALTION TILINPÄÄTÖS...

LUKU: KESKUSKIRJANPITO JA VALTION TILINPÄÄTÖS... Sisällysluettelo: 15 LUKU: KESKUSKIRJANPITO JA VALTION TILINPÄÄTÖS...15-1 15.1 Keskuskirjanpidon audit trail...15-1 15.2 Keskuskirjanpito...15-2 15.3 Keskitetty valtuusseuranta...15-2 15.4 Valtion tilinpäätöksen

Lisätiedot

Innovaatiorahoituskeskus Tekesin EHDOTUS VUODEN 2016 II LISÄTALOUSARVIOON

Innovaatiorahoituskeskus Tekesin EHDOTUS VUODEN 2016 II LISÄTALOUSARVIOON EI JULKINEN kunnes VM antaa oman ehdotuksensa. JulkL (621/1999) 6.1 :n 4 k Innovaatiorahoituskeskus Tekesin EHDOTUS VUODEN 2016 II LISÄTALOUSARVIOON 32.20.06 Innovaatiorahoitukeskus Tekesin toimintamenot

Lisätiedot

Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta

Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 130/53/2012 Eduskunta 20.5.2013 Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa valtion tilinpäätöksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmä Kirjanpito. Tuula Tahvanainen

Kieku-tietojärjestelmä Kirjanpito. Tuula Tahvanainen Kieku-tietojärjestelmä Kirjanpito 1 Tuula Tahvanainen 17.3.2010 Taloushallinnon prosessit Tulojen käsittely: Laskuun perustuvien tulotositteiden käsittely Suoritusten käsittely Saatavien valvonta Ulkoinen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 102/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 102/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 102/53/03 06.06.2003 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Valtion kirjanpidon käsikirja 2007

Valtion kirjanpidon käsikirja 2007 Valtion kirjanpidon käsikirja 2007 Virastoille, laitoksille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Muutoshistoria (julkaisuajankohta on mainittu myös lukujen alatunnisteissa): 28.9.2007

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 108/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 108/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 108/53/02 7.5.2002 Opetusministeriö Lapin yliopisto LAPIN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Lapin

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 227/53/04 Opetusministeriö Museovirasto 16.5.2005 MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Museoviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 1 (13)

VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 1 (13) VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 1 (13) 8.10.2008 Dnro 336/03/2008 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot TIETOJEN TOIMITTAMINEN KESKUSKIRJANPITOON Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

Rakennerahastojen rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi ja seuranta -koulutus

Rakennerahastojen rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi ja seuranta -koulutus Rakennerahastojen rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi ja seuranta -koulutus Tapahtumien kirjanpidon kirjaustyypit Asiantuntija Terttu Myllylä Oulu 14.9. Helsinki 16.9. Kuopio 21.9. Tampere 23.9. Esityksen

Lisätiedot

Valtion laskentatoimen sanasto

Valtion laskentatoimen sanasto Valtion laskentatoimen sanasto Hallinnon ohjaus Valtiokonttori Lukijalle perustuu Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen Hyvä kirjanpitomenettely -projektin yhteydessä tehtyyn kirjanpidon käsitteiden määrittelyyn.

Lisätiedot

Analyysiä vuoden 2011 tilinpäätöksestä, uudistuksia tilijaotteluprosessissa ja tilit Kiekuun HAUS

Analyysiä vuoden 2011 tilinpäätöksestä, uudistuksia tilijaotteluprosessissa ja tilit Kiekuun HAUS Analyysiä vuoden 2011 tilinpäätöksestä, uudistuksia tilijaotteluprosessissa ja tilit Kiekuun HAUS 5.6.2012 Sisältö Valtion tilinpäätöksen keskeisiä lukuja - Talousarvion toteutumalaskelma, tuotto- ja kululaskelma

Lisätiedot

Kirjanpitoaineiston säilytysajat

Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtiokonttori Määräys 1 (5) 18.9.2014 Dnro VK/329/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Valtiokonttori Päätös 1 (5) 15.8.2016 VK/716/00.00.01.06.00/2016 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Lisätiedot

Valtion kirjanpidon käsikirja 2008

Valtion kirjanpidon käsikirja 2008 Valtion kirjanpidon käsikirja 2008 Virastoille, laitoksille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Muutoshistoria (julkaisuajankohta on mainittu myös lukujen alatunnisteissa): 14.11.2008

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/03 01.06.2004 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys Kumottu 20.11.2014 1 (7) määräyksellä VK/1078/00.01/2014 11.1.2011 Dnro VK 529/03/2010 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Marginaaliverollinen kauppa - ohjaustiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Marginaaliverollinen kauppa - ohjaustiedot Visma Fivaldi -käsikirja Marginaaliverollinen kauppa - ohjaustiedot 2 Sisällys 1. MARGINAALIVEROLLISEN KAUPAN TILIT... 3 1.1 Taseen tilit... 3 1.2 Tuloslaskelman tilit... 3 2 AUTOMAATTIKIRJAUSPARAMETRIT...

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille KIRJANPITO 22C00100 Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille MITÄ KIRJANPITOON KIRJATAAN? Kirjanpitoon on merkittävä liiketapahtumina (KPL 2:1 ): Menot Tulot Rahoitustapahtumat sekä Niiden oikaisu-

Lisätiedot

LIIKEKIRJANPIDON TILIKARTTA 2009

LIIKEKIRJANPIDON TILIKARTTA 2009 LIIKEKIRJANPIDON TILIKARTTA 2009 Valtiokonttorissa laadittu epävirallinen yhdistelmä Kirjanpidon tilit - määräyksen liitteestä 1 siihen tehtyine muutoksineen (14/03/2002, osittain muutettu 84/03/v94/531/2003,

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 109/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 109/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 109/53/2002 22.5.2002 Opetusministeriö Oulun yliopisto OULUN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 7/53/ ULKOASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 7/53/ ULKOASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 7/53/03 27.5.2003 Ulkoasiainministeriö ULKOASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 TILINPÄÄTÖS Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

Valtion kirjanpidon käsikirja Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille

Valtion kirjanpidon käsikirja Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Hallinnon ohjaus Lukijalle Valtion kirjanpito uudistui 1.1.1998. Kirjanpitolain mukaista kirjanpitoa lähellä oleva liikekirjanpito

Lisätiedot

Rahastonhoitajana yhdistyksessä

Rahastonhoitajana yhdistyksessä Rahastonhoitajana yhdistyksessä Sisältö Rahastonhoitaja Yhdistyksen toiminta: lait ja säännöt Rahastonhoitaja on yksi keskeisistä toimijoista Rahastonhoitajan tehtävät ja vastuut Talousarvio Kirjanpito

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 111/53/02 23.5.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 111/53/02 23.5.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 111/53/02 23.5.2002 Opetusministeriö Turun yliopisto TURUN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Turun

Lisätiedot

Tiliorganisaatioiden muuttamisen ohje , versio 1.0

Tiliorganisaatioiden muuttamisen ohje , versio 1.0 Tiliorganisaatioiden muuttamisen ohje 14.4.2005, versio 1.0 Valtiokonttori, Hallinnon ohjaus 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELYÄ...4 2.1 Valtion kirjanpito... 4 2.2 Valtion keskuskirjanpito...

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/03 9.4A 23.5.2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

Lisätiedot