OSAKEMARKKINOIDEN TEHOKKUUS TESTAUS TEKNISEN ANALYYSIN AVULLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAKEMARKKINOIDEN TEHOKKUUS TESTAUS TEKNISEN ANALYYSIN AVULLA"

Transkriptio

1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu / yrityksen taloustiede, laskentatoimi OSAKEMARKKINOIDEN TEHOKKUUS TESTAUS TEKNISEN ANALYYSIN AVULLA Johtamiskorkeakoulu Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro gradu-tutkielma Elokuu 2011 Ohjaaja: Petri Vehmanen Tomi Överman

2 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu; yrityksen taloustiede, laskentatoimi Tekijä: ÖVERMAN, TOMI Tutkielman nimi: Osakemarkkinoiden tehokkuus testaus teknisen analyysin avulla Pro gradu tutkielma: 87 sivua Aika: Elokuu 2011 Avainsanat: tekninen analyysi, osakemarkkinat, markkinatehokkuus Tässä tutkielmassa tutkitaan osakemarkkinoiden tehokkuutta. Tarkoituksena on selvittää, toteutuuko markkinatehokkuus osakemarkkinoilla. Työssä käydään läpi tehokkaiden markkinoiden hypoteesi sekä markkinatehokkuuden eri malleja. Lisäksi tuodaan esiin huomioita ja syitä mahdollisesti rajoittuneesta markkinatehokkuudesta. Tutkielmassa käsitellään myös osakemarkkinoiden tehokkuutta testanneita tutkimuksia. Aiheeseen liittyviä tutkimuksia löytyy hyvin pitkältä ajalta aina tähän päivään asti. Syynä aihepiirin ajankohtaisuuteen lienee jonkin verran ristiriitaiset tutkimustulokset. Tutkielmassa markkinatehokkuutta testataan teknisen analyysin avulla, joka on suosittu osakkeiden analyysitapa fundamenttianalyysin ohella. Joissakin tutkimuksissa on noussut esille, että teknisen analyysin avulla voidaan päästä parempaan tuottoon kuin osta ja pidä -strategialla. Pääsääntöisesti tuottojen erot eivät ole kuitenkaan tilastollisesti merkitseviä ja kaupankäyntikulujen huomioiminen saattaa hävittää teknisen analyysin avulla saadut ylituotot. Empiirisessä osuudessa rakennettiin kuusi erilaista osakesalkkua, joissa kussakin oli viiden eri yrityksen osakkeita OMX-Helsingin pörssin keskisuurten yritysten listalta. Yhdessä salkussa sovellettiin osta ja pidä -strategiaa ja muissa teknisen analyysin välineitä hyödyntäviä sijoitusstrategioita. Tuloksista käy selville, että parhaan tuoton tutkitulla aikavälillä antaa osta ja pidä -strategia. Muut sijoitusstrategiat, jotka hyödynsivät teknisen analyysin välineitä, jäivät osin selvästi heikommalle tuotolle. Jos huomioitiin salkun sisältä yksittäisiä osakkeita, ei osta ja pidä -strategia ollut poikkeuksetta paras. Teknisen analyysin välineistä liukuvat keskiarvot toimivat parhaiten muihin verrattuna. Tutkielmassa suoritettu markkinatehokkuuden testaus osoittaa, että teknisellä analyysillä ei ole mahdollisuutta päästä ylituottoihin. Näin ollen vaikuttaa, että markkinatehokkuus toteutuu osakemarkkinoilla. Vaikka OMX-Helsingin Pörssin osakkeilla tehty empiirisen osuuden testaus näyttää, että markkinatehokkuus toteutuu, voi teknisestä analyysista olla apua sijoitustoiminnassa. Tekninen analyysi saattaa olla hyödyllinen esimerkiksi osakekauppojen ajoituksessa ja sitä voisi käyttää fundamenttianalyysin rinnalla.

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO KIRJALLISUUSKATSAUS Markkinatehokkuus osakemarkkinoilla Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi Tehokkaiden markkinoiden mallit Satunnaiskulun malli (Random walk) Capital Asset Pricing Model (CAPM) Portfolioteoria Arbitrage Pricing Theory (APT) Rajoittunut markkinatehokkuus Tehokkaiden markkinoiden haasteita Osakemarkkinoiden anomaliat Tutkimuksia teknisestä analyysistä osakemarkkinoilla Tutkimuksia Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla Tutkimuksia Euroopan osakemarkkinoilla Tutkimuksia Aasian osakemarkkinoilla TUTKIMUSONGELMA JA TUTKIMUSOTE TEKNINEN ANALYYSI Teknisen analyysin taustaa Teknisen analyysin menetelmät Hintakuviot Tuki- ja vastustasot Pää ja olkapäät Trendilinjat Liukuvat keskiarvot Oskillaattorit RSI MACD AINEISTO JA SEN KÄSITTELY TULOKSET POHDINTA LOPUKSI LÄHTEET... 82

4 4 1 JOHDANTO Osaketuottojen ennustamiseen kehitetyn mallin luominen on ollut akateemisten asiantuntijoiden ja sijoittajien tärkeä tavoite. Sekä fundamenttianalyysin että teknisen analyysin ajatuksena on pitkään ollut kehittää osakemarkkinoille sopivia kaupankäyntisääntöjä, joilla sijoittajat voisivat tehdä hyvää tuottoa ja 1970-luvun tulokset tukivat tehokkaiden markkinoiden hypoteesia, johon siitä, että markkinadata ei sisällä mitään sarjoja tai kuvioita, joita voisi käyttää sijoittamisessa hyväkseen. Tämän seurauksena tehokkailla markkinoilla osta ja pidä -strategia on toimivin sijoitusstrategia luvulta lähtien on saatu myös toisenlaisia tuloksia. Anomaliat ja erilaiset sijoittajien käyttäytymiseen liittyvät piirteet, kuten liiallinen optimismi, saattavat johtaa markkinoiden yli- tai alireagointiin, mikä synnyttää tehottomuutta. (Wang & Chan 2007, 304) Tässä työssä tutkimusongelmana on, toteutuuko markkinatehokkuus osakemarkkinoilla. Tehokkailla markkinoilla ylituottojen mahdollisuutta ei pitäisi olla. Jos näyttää siltä, että markkinoilla on mahdollisuus ylituottoihin, osoittaa se, että markkinoilla on olemassa ainakin jonkin asteista tehottomuutta. Tutkimus liittyy tähän aihepiiriin ja erityisesti tutkitaan osakemarkkinoiden tehokkuuden toteutumista OMX-Helsingin Pörssissä. Tutkimusongelmaan palataan tarkemmin vielä luvussa kolme. Mitä tehokkuus osakemarkkinoilla tarkoittaa? Malkiel (2003, 60) määrittelee osakemarkkinoiden tehokkuutta siten, että keskiarvoa parempia tuottoja ei ole saatavissa ilman keskiarvoa korkeampaa riskiä. Määritelmä tuo esiin sen, että tuotto ja riski kulkevat käsi kädessä. Lisäksi Malkiel (2003, 60 61) toteaa, että jos osakemarkkinoilla on ilmainen 100 euron seteli, se ei tule olemaan siellä kauan. Tällä toteamuksella hän konkretisoi sitä asiaa, että osakemarkkinoilla toteutuu markkinatehokkuus. Onko tämä tehokkuus heikkoa, puolivahvaa vai vahvaa, on kysymys, johon ei selvää vastausta ole saatu. Osakkeen oikea arvo ei koskaan ole yksiselitteinen. Tämän johdosta markkinoilla syntyy epäjohdonmukaisuutta osakkeen niin sanotun oikean arvon ja markkina-arvon

5 5 välillä. Tehokkailla markkinoilla on kuitenkin niin monta osapuolta, että mahdollinen epäjohdonmukaisuus, johtaa markkinahinnan liikkumiseen lähelle osakkeen laskennallista oikeaa arvoa. (Fama 1995, 76) Niin kauan kuin osakemarkkinat ovat olleet olemassa, on niissä esiintynyt välillä tehottomuutta. Epäilemättä osa sijoittajista on vähemmän rationaalisia kuin toiset. Lyhyellä periodilla hinnoittelussa voi esiintyä jopa epätäydellisyyttä. Mikäli näin ei olisi, ei osakemarkkinoita seuraavilla asiantuntijoilla olisi mitään kannustetta tehdä työtään. Tästä huolimatta tiedon hyötykäyttö markkinoilla on erittäin kehittynyttä. Mahdollisia historiassa löydettyjä epätäydellisyyksiä ei enää löydy osakemarkkinoilta. (Malkiel 2003) Tässä tutkimuksessa käytän teknistä analyysiä osakemarkkinoiden tehokkuuden testaamiseen. Tekninen analyysi on toinen laajaa kannatusta saanut osakemarkkinoiden analyysitapa. Toinen on fundamenttianalyysi. Todennäköisesti pelkästään teknisen analyysin käyttö osakemarkkinoiden analysoinnissa on harvinaista. Fundamenttianalyysissä on oletuksena se, että osakkeille on mahdollista koko ajan laskea niin sanottu oikea arvo analysoimalla yritykseen liittyviä fundamentteja. Näitä ovat muiden muassa yleinen kansantaloudellinen kehitys, toimialan tulevaisuuden näkymät ja johdon kyvykkyys yrityksessä. (Fama 1995, 75) Vaikka teknisen analyysin hyödyllisyyteen suhtaudutaan esimerkiksi akateemisissa piireissä varsin skeptisesti, on silläkin kannattajansa. Rahoitusmarkkinat liikkuvat trendeissä, jotka perustuvat sijoittajien muuttuviin asenteisiin ja odotuksiin suhdannevaihteluista. Mikäli sijoittajat jatkavat suhdannevaihtelusta toiseen samoja toimintatapoja, voi ymmärrys historiasta auttaa löytämään trendin käännepisteitä. Yksi teknisen analyysin indikaattori ei kuitenkaan ole riittävä todiste trendin kääntymisestä ja näin ollen usean indikaattorin käyttö on suotavaa, jotta voidaan löytää vahvempaa varmistusta trendin kääntymisestä. Teknisen analyysin lähestymistapa ei ole erehtymätön, mutta sen huolellinen ja objektiivinen käyttö voi olla erittäin hyödyllistä osana kokonaissijoitusstrategiaa. (Pring 2002, 10 11) Tutkimusraportti sisältää kahdeksan päälukua. Johdannon jälkeen toisessa luvussa käydään läpi kirjallisuuskatsauksen. Tässä luvussa tuodaan esille markkinatehokkuuteen

6 6 liittyviä asioita kuten tehokkaiden markkinoiden hypoteesin. Lisäksi käsittelään muutamia tehokkaiden markkinoiden malleja. Oletus markkinatehokkuudesta on kohtuullisen voimakas, mutta näkemyksiä rajoittuneesta markkinatehokkuudesta on niin ikään löydettävissä. Koska tutkimuksessa on tarkoitus selvittää markkinatehokkuuden toteutumista, toisessa luvussa käsitellään myös rajoittunutta markkinatehokkuutta sekä osakemarkkinoihin liittyviä anomalioita, joita pidetään yhtenä markkinatehokkuuden puuttumisen todisteena. Toisessa luvussa tuodaan lisäksi esiin teknisen analyysin toimivuutta testanneita tutkimuksia. Erittäin tuoreitakin teknistä analyysiä käsitteleviä tutkimuksia on löydettävissä ja tämä kertoo hyvin siitä, että aihe on edelleen varsin ajankohtainen, koska aiemmissa tutkimuksissa on päädytty jonkin verran ristiriitaisiin tuloksiin. Kolmannessa luvussa käydään läpi tutkimusongelma. Tämän lisäksi luvussa esitellään niitä keskeisiä rajauksia, joita tutkielmaa varten on tehty. Neljännessä luvussa käydään läpi teknistä analyysiä. Tutkielman empiirisessä osuudessa käytetään markkinatehokkuuden testaamiseen kyseistä analyysitapaa ja tästä johtuen tekninen analyysi esitellään kohtuullisen laajasti. Teknisen analyysin suhteen pureudutaan historiaan, taustaoletuksiin ja välineisiin. Teknisen analyysin välineistä esitellään yleisimpiä ja tämän lisäksi jonkin verran myös erilaisia sovelluksia. Nykypäivänä teknisen analyysin välineitä on paljon ja erilaisia versioita vaikuttaa syntyvän jatkuvasti lisää. Näin ollen kaikkien välineiden esittely ei ole tässä työssä mahdollista eikä mielekästä. Viidennessä luvussa esitellään empiiristä osuutta. Tässä luvussa on tarkoitus esitellä kyseisessä osuudessa käytetty aineisto, sen kerääminen ja käsittely. Viidennen luvun tehtävänä on antaa selkeä kuva siitä, millä perusteilla on päädytty kyseiseen aineistoon. Lisäksi kerrotaan aineiston keräämisestä yleisiä asioita ja tärkeimpänä osuutena esitellään, miten aineistoa on käsitelty. Kuudes luku käytetään empiirisen osuuden tuloksien käsittelyyn. Tässä luvussa tuodaan esiin monipuolisesti asioita, joita tuloksista voi huomioida. Lisäksi esitystä terävöitetään muutamilla taulukoilla ja kuvioilla. Seitsemäs luku sisältää pohdintaa aihepiiriin liittyen. Tässä luvussa pohditaan myös oman empiirisen osuuden tuloksia ja tuodaan esiin niitä huomioitavia heikkouksia, joita tulosten analysoinnissa on syytä ottaa huomioon. Lisäksi esitetään perusteltuja

7 7 näkemyksiä laajemminkin tutkielman aihepiiristä pohjautuen aineistoon, johon olen tutustunut. Luvussa pohditaan myös teknisen analyysin hyödyllisyyttä ja tätä kautta markkinatehokkuuden toteutumista. Kahdeksannessa luvussa päätetään aiheen käsittely. 2 KIRJALLISUUSKATSAUS 2.1 Markkinatehokkuus osakemarkkinoilla Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi Tutkielmassani testaan osakemarkkinoiden tehokkuutta teknisen analyysin avulla. Tekninen analyysi on analyysimuoto, mikä on täysin hyödytön, mikäli markkinatehokkuus vahvassa muodossaan toteutuu. Tässä tilanteessa ylisuuriin tuottoihin ei olisi mitään mahdollisuutta päästä käyttämällä teknistä analyysiä. Mallina tehokkaat markkinat ovat selkeät, mutta kyseiseen tilaan pääsy ainakin sen vahvassa muodossa on osakemarkkinoilla haasteellisempi asia. Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi sai 1960-luvulla paljon teoreettista ja empiiristä tukea. Tällöin syntyi tutkimuksia, jotka tukivat tehokkaiden markkinoiden hypoteesin paikkaansa pitävyyttä. Chicagon yliopistosta, jossa tehokkaiden markkinoiden hypoteesi kehitettiin, tuli tuohon aikaan akateemisen rahoitustutkimuksen keskus luvulla yksi tehokkaiden markkinoiden hypoteesin kehittäjistä, Michael Jensen, totesi, että taloustieteessä ei ole mitään niin ehjää kokonaisuutta, kuin tehokkaiden markkinoiden hypoteesi, joka olisi saanut yhtä paljon pitävää empiiristä tukea. (Shleifer 2000, 1) Informaatiotehokkaille markkinoille asetetaan tiettyjä ehtoja. Ensinnäkin arvopaperikaupassa ei tulisi olla kaupankäyntikustannuksia, toiseksi kaikki markkinaosapuolet voivat saada kaiken informaation ilmaiseksi ja kolmantena kaikki tulkitsevat informaation vaikutukset samalla tavalla nykyisiin hintoihin ja tuleviin hintajakaumiin. (Fama 1970, 387)

8 8 Voidaan siis ajatella, että mikäli edellä esitetyt ehdot toteutuvat, ovat markkinat informaatiotehokkaat. Jo tässä vaiheessa tiedämme, että täydellisesti informaatiotehokkaiden markkinoiden ehtoja täyttäviä markkinoita ei todennäköisesti ole löydettävissä. Edellä esitetyt informaatiotehokkaiden markkinoiden ehdot ovat riittävät, mutta eivät välttämättömät. Suuristakin transaktiokustannuksista huolimatta, hinnat reagoivat silti täydellisesti kaupan toteuduttua. Myös se, että riittävän useat ihmiset saavat kaiken tiedon, riittää siihen, että markkinat ovat tehokkaat. Sijoittajien keskuudessa esiintyvät eriävät mielipiteet markkinainformaation tulkinnastakaan eivät tee markkinoista tehottomia, niin kauan kuin mikään ryhmä ei kykene systemaattisesti ylittämään markkinatuottoja omilla sijoituksillaan. (Fama 1970, ) Samassa tutkimuksessaan Fama (1970, 388) on jakanut tehokkuuden ehdot kolmeen eri ryhmään. Kyseiset ryhmät ovat heikot ehdot täyttävä, puolivahvat ehdot täyttävä ja vahvat ehdot täyttävä tehokkuus. Heikot ehdot täyttävän tehokkuuden kohdalla on kyse siitä, että tapahtunut kaupankäyntiaineisto on tiedossa. Tämän ehdon täyttyminen on totta, joten kiinnostus on siirtynyt puolivahvat ehdot täyttävään tehokkuuteen. Puolivahvan mallin kohdalla ajatuksena on, että hinnat reagoivat välittömästi kaikkeen julkiseen informaatioon. Osakkeiden kohdalla tämä tarkoittaa muun muassa osakkeiden splittauksia ja tilinpäätöstietojen julkistamisia. Vahvat ehdot täyttävä tehokkuus tarkoittaa sitä, että julkaisematonkin informaatio heijastuu hintoihin viiveettä. Tällöin siirrytään muun muassa sisäpiiritiedon piiriin. Joskus kuitenkin sisäpiiritieto voi vaikuttaa markkinoilla osakkeiden hintakehitykseen. Mikäli kuitenkin noudatetaan esimerkiksi Suomen lainsäädäntöä, sisäpiiritietoa ei pitäisi olla mahdollista käyttää osakekauppojen apuna. Informaatiotehokkaiden markkinoiden lisäksi saatetaan puhua allokatiivisesti tehokkaista markkinoista ja operatiivisesti tehokkaista markkinoista. Kilpailevassa taloudessa markkinoiden roolina on kohdistaa niukkoja resursseja, jotta ne käytettäisiin mahdollisimman tehokkaasti. Rahoitusmarkkinoiden tarkoituksena on kohdistaa investoitavia varoja siten, että se on allokatiivisesti tehokasta. Operatiivisesti tehokkaat markkinat tarkoittavat sitä, että transaktiokustannukset määräytyvät kilpailullisesti. Tällöin kilpaillussa ympäristössä markkinatoimijat kuten välittäjät ansaitsevat normaaleja voittoja. Tiukassa määritelmässä operatiivinen tehokkuus merkitsee, että

9 9 transaktiokustannuksia markkinoiden ylläpidosta ei olisi lainkaan. Todellisuudessa tämän toteutuminen on vähintäänkin ongelmallista, koska se johtaisi siihen, että markkinoita hoitavat osapuolet, eivät saisi siitä mitään kompensaatiota. Markkinat ovat täydellisesti tehokkaat silloin, kun markkinat samanaikaisesti täyttävät informaatiotehokkuuden, allokatiivisen tehokkuuden ja operatiivisen tehokkuuden ehdot. (Blake 2000, 389) Testien avulla Fama (1970, 401) on tullut siihen tulokseen, että sijoittajat eivät voi millään päästä ylituottoihin käyttämällä pelkästään tapahtuneen kaupankäyntiaineiston tietoja. Tulevaisuuden ennustaminen ei siis ole ainoastaan kyseisellä aineistolla mahdollista. Puolivahvojen ehtojen täyttävän tehokkuuden osalta testeissä on tutkittu markkinoiden reagoinnin nopeutta uuden tiedon tultua ilmi. Fama päätyi siihen tulokseen, että myös puolivahvat ehdot täyttävä tehokkuus toteutuu markkinoilla. Hänen mukaansa erilaisten julkisten ilmoitusten, kuten tilinpäätöstietojen ilmoittamisen jälkeen osakkeiden tuotot ovat täysin yhtäpitäviä tehokkaiden markkinoiden hypoteesin vaatimusten kanssa. (Fama 1970, 409) Vahvat ehdot täyttävässä tehokkuudessa on kyse siitä, onko jollakin, kuten esimerkiksi toimivalla johdolla, mahdollisuus päästä ylituottoihin. Tähän Fama on hakenut yhteenvetoa myös muista tutkimuksista (ks. Jaffe 1974 ja Seyhun 1986). Edellä viitatuissa tutkimuksissa on tultu siihen tulokseen, että sisäpiiriläisille markkinat eivät ole tehokkaat, koska he saavat tietoa, joka ei ole vaikuttanut hintoihin. Etenkin Jaffen tutkimus toi markkinoiden tehokkuutta ajatellen muutenkin ongelmallista tietoa, sillä markkinat eivät reagoi nopeasti sisäpiirikauppojen tultua julkiseen tietoon. Ulkopuoliset pystyivät tekemään ylituottoja jopa kahdeksan kuukauden ajan kyseisen tiedon tultua julki. Näin ei periaatteessa tehokkailla markkinoilla voisi olla. Seyhun omasta puolestaan taas hylkäsi Jaffen tulosten merkityksen perustellen kantaansa sillä, että Jaffe käytti tutkimuksessaan SLB (Sharpe-Lintner-Black) mallia. Tämä malli ei toimi pienten yritysten kohdalla, koska se usein näyttää suuria keskimääräisiä tuottoja, eikä se toimi suurten yritysten kohdalla, koska mallin avulla niille saadaan pieniä keskimääräisiä tuottoja. (Fama 1991, ) Markkinoiden tehokkuuden tutkimisen kulta-ajat sijoittuvat eittämättä 1970-luvulta aina 1990-luvun alkupuolelle. Useissa tutkimuksissa kyettiin osoittamaan, että osakkeiden

10 10 kurssit reagoivat nopeasti julkiseen informaatioon. Tällaisesta informaatiosta voidaan esimerkkinä mainita vaikkapa investointipäätökset, osingonjakopolitiikan muutokset ja pääomarakenteen muutokset. Näin ollen etenkin yhden yrityksen kohdalla hinnat reagoivat tehokkaasti. Lisäksi on kuitenkin tiedossa, että sisäpiiritiedon avulla on saatavissa epänormaaleja tuottoja, joilla lähinnä tarkoitetaan ylituottoja. Toisaalta taas ulkopuoliset sijoittajat, joilla ei ole pääsyä tähän sisäpiiritietoon, eivät voi hyötyä siitä julkiseksi tulleesta tiedosta, että sisäpiiriläiset ovat käyneet kauppaa. Päädytään siis siihen, että kun tieto on tullut julkiseksi, ylituottojen mahdollisuus on saman tien suljettu pois. (Fama 1991, 1607) Analysoimalla niin sanottujen asiantuntijoiden menestystä markkinoilla, voidaan arvioida osakemarkkinoiden tehokkuutta. Jos markkinoilla on irrationaalisia sijoittajia, pitäisi asiantuntijoiden kyetä voittamaan markkinat. Vuonna 1995 Malkiel toisti Jensenin (1968) tutkimuksen. Lopputuloksena hän totesi, että molemmissa tutkimuksissa päädyttiin tulokseen, että aktiivisesti sijoittaneet eivät kyenneet saamaan parempaa tuottoa kuin osta ja pidä -strategialla hoidetut rahastot. Malkiel näkee tämän selvänä merkkinä siitä, että markkinat toimivat tehokkaasti. (Malkiel 2003) Tehokkaiden markkinoiden mallit Satunnaiskulun malli (Random walk) Talous- ja tilastotieteilijät ovat olleet vuosikymmenien ajan kiinnostuneita kehittämään ja testaamaan erilaisia malleja osakemarkkinoiden tehokkuudesta. Tätä kautta on kehittynyt myös niin sanottu satunnaiskulun (random walk) teoria. Mikäli tämä teoria pitää paikkansa, ei esimerkiksi teknisellä analyysillä ole mitään arvoa. (Fama 1995, 75) Vuonna 1953 tilastotieteilijä Maurice Kendall esitti tutkimuksen osakkeiden ja raakaaineiden hintojen kehityksestä. Kendall oletti löytävänsä säännöllisiä hintasyklejä, mutta ei näitä yllätyksekseen löytänyt. Kaikki hintasarjat tuntuivat vaeltelevan täysin sattumanvaraisesti. Toisin sanoen osakkeiden ja raaka-aineiden hinnat tuntuivat seuraavan satunnaiskulun mallia. Osin samanlaisia ajatuksia on esittänyt jo 53 vuotta aiemmin ranskalainen Louis Bachelier. (Brealey & Myers 2000, 354) Mikäli Kendall

11 11 olisi löytänyt jonkin hintasyklin, jolla voisi ennustaa tulevia hintoja, olisivat sijoittajat voineet tehdä voittoja ostamalla osakkeita, joiden tietokoneohjelma kertoo nousevan lähipäivinä. Tämän ajatuksen johdosta on ymmärrettävää, että tällainen tilanne ei voisi jatkua markkinoilla pitkään. (Bodie, Kane & Marcus 2005, 370) Satunnaiskulun teorian yhteydessä markkinoiden tehokkuus on kuvattu siten, että markkinoilla on suuri määrä rationaalisia voiton maksimoijia, jotka kilpailevat aktiivisesti ja pyrkivät analysoimaan yksittäisten osakkeiden tulevaa hintakehitystä. Mikä tärkeintä, tällaisilla markkinoilla tieto olisi kaikkien osapuolten saatavilla lähes ilmaiseksi. (Fama 1995, 75 76) Yleisesti ottaen osakkeen hintaan pitäisi sisältyä kaikki siihen vaikuttava tieto. Heti, kun tarjolla on tietoa osakkeen alihinnoittelusta, sijoittajien joukko ostaa osaketta ja nostaa saman tien sen hinnan oikealle tasolle. Tämän jälkeen on odotettavissa ainoastaan normaaleja tuottoprosentteja. Satunnaiskulun teorian perusoletuksia ovat, että hintamuutokset ovat satunnaisia, eivätkä ne ole ennustettavissa (Bodie ym. 2005, ) Osakkeelle laskettu arvo voi heitellä paljonkin silloin, kun uutta informaatiota yrityksen toiminnasta saadaan. Tehokkailla markkinoilla tämä uusi tieto kuitenkin näkyy välittömästi osakkeiden hinnoissa. Uuden informaation analysointiin liittyy aina epävarmuutta, mutta satunnaiskulun teoria olettaa, että markkina-arvo yli- ja alireagoi yhtä usein. Satunnaiskulun teoriassa katsotaan, että välittömät hintaliikkeet ovat itsenäisiä, ja silloin ne osoittavat sen, että markkinat noudattavat satunnaiskulun mallia. Tiivistäen satunnaiskulun teoriassa menneellä hintakehityksellä ei ole merkitystä, koska kaikki hintaliikkeet ovat itsenäisiä. Tulevaisuuden ennustaminen menneen informaation perusteella ei ole mahdollista. (Fama 1995, 76) Satunnaiskulun teoria asettaa sekä fundamenttianalyysille että tekniselle analyysille selkeitä haasteita. Satunnaiskulun teorian ollessa voimassa, teknisellä analyysillä ei ole käyttöä. Näin ollen teknisen analyysin käyttäjän haasteena on osoittaa, että hän voi toistuvasti erilaisten kuvioiden tai indikaattorien avulla saada merkittävää tietoa. Pelkkien hintakuvioiden esittely ei tuo tekniselle analyysille merkitystä. Fundamenttianalyysilla on puolestaan arvoa ainoastaan silloin, kun analysoijalla on

12 12 uutta tietoa, joka ei täysin sisälly nykyiseen kurssiin, tai uusi oivallus olemassa olevan tiedon vaikutuksesta osakekurssiin. Fundamenttianalyysin käyttäjän haasteena on osoittaa, että hänen monimutkaisemmat toimintatapansa ovat tuottoisampia kuin satunnaiset valinnan menetelmät. (Fama 1995, 80) Capital Asset Pricing Model (CAPM) 1960-luvun puolivälissä kolme ekonomistia William Sharpe, John Lintner ja Jack Treynor kehittivät Capital Asset Pricing -mallin (Brealey & Myers 2000, 195). Kyseinen malli kehitettiin Markowitzin portfolioteorian pohjalta. Sharpe, Lintner ja Treynor kehittivät kukin erikseen samanlaisen mallin. CAPM:n perusidean mukaan riskiä karttavat sijoittajat suostuvat pitämään riskiä sisältäviä sijoituskohteita ainoastaan, jos niiden tuotto-odotus on korkeampi kuin riskittömän tuoton. (Niskanen & Niskanen 2000, 216) Markkinatasapaino vallitsee, kun arvopapereiden tuotto-odotukset vastaavat niiden systemaattista riskiä. Systemaattinen riski aiheutuu yleistaloudellisista tekijöistä, eikä sitä voida välttää diversifioinnilla. Mitä suurempi systemaattinen riski on, sitä korkeampi on arvopaperin tuottovaatimus. Epäsystemaattista riskiä puolestaan voidaan välttää diversifioimalla. Epäsystemaattisen riskin suuruudella ei ole vaikutusta arvopaperin tuottovaatimukseen eli sijoittaja ei saa korvausta epäsystemaattisen riskin ottamisesta. Kokonaisriski muodostuu systemaattisen ja epäsystemaattisen riskin summana. (Niskanen & Niskanen 2000, ) Systemaattisen ja epäsystemaattisen riskin luonnetta voidaan havainnollistaa karakteristisella suoralla, joka kuvaa yksittäisen arvopaperin tuoton tilastollista riippuvuutta markkinaportfolion tuotosta. Koordinaatistoon (kuvio1) kerätään havaintopareja arvopaperin ja markkinaportfolion päivätuotoista. Näiden avulla piirretään pienimmän neliösumman menetelmällä suora, joka kuvastaa arvopaperin ja markkinaportfolion tuoton välistä riippuvuutta. Systemaattisen riskin suuruutta mitataan karakteristisen suoran kulmakertoimen avulla. Mitä jyrkempi kulma, sitä suurempi on systemaattinen riski. Jos karakteristisen suoran kulmakerroin on suurempi kuin yksi, on arvopaperi aggressiivinen sijoituskohde. Mikäli kulmakerroin on pienempi kuin yksi, on kyseessä defensiivinen sijoituskohde. (Niskanen & Niskanen 2000, 217)

13 13 Osakkeen tuotto-% Portfolion tuotto-% Kuvio 1 Karakteristinen suora mukaillen Niskanen & Niskanen 2000, 217 Karakteristisen suoran kulmakerrointa kutsutaan beta-kertoimeksi, joka ilmaisee CAPM:ssa riskiä. Hyvin diversifioidun portfolion riski on lähes kokonaan systemaattista, jolloin merkitystä on lähinnä portfolioon lisättävän sijoitustuotteen betan suuruus. CAPM:n yhtälö määrittää tuottovaatimuksen yksittäiselle sijoituskohteelle. Tämän mallin mukaan tuottovaatimus riippuu ainoastaan systemaattisesta riskistä, eikä epäsystemaattisen riskin ottamisesta saada parempaa tuottoa. CAPM:n yhtälö on seuraava: E r i E r j m i j (1) Tuotto-odotus määräytyy kahdesta komponentista: riskittömän sijoituskohteen tuotosta i ja riskilisästä, joka riippuu markkinatuoton ja riskittömän tuoton erotuksesta r E m i ja arvopaperin systemaattisesta riskistä Haugen 1993, ) j. (Niskanen & Niskanen 2000, ; Yllä esitetty yhtälö (kaava 1) pätee myös kaikille portfolioille. Beta on silloin kaikkien portfoliossa olevien osakkeiden betojen painotettu keskiarvo. CAPM:n yhtälö määrittelee arvopaperimarkkinasuoran (security market line), jolla CAPM:n mukaisessa

14 14 tasapainotilanteessa kaikki markkinoilla olevat sijoituskohteet sijaitsevat. (Niskanen & Niskanen 2000, 221; Copeland, Weston & Shastri 2005, ) Odotettu tuotto E(r) Arvopaperimarkkinasuora Er ( m ) Markkinatuoton riskipreemio m 1 Riskitön tuotto i Systemaattinen riski eli beta Kuvio 2. Arvopaperimarkkinasuora (mukaillen Niskanen & Niskanen 2000, 222) CAPM:n toimii ainoastaan, jos markkinat ovat tehokkaat. Jos osakkeet ovat tasapainotilassa arvopaperimarkkinasuoralla (kuvio 2), ei osakkeeseen kohdistu mitään osto- tai myyntipainetta. Mikäli osake sijaitsee muualla kuin arvopaperimarkkinasuoralla, kohdistuu siihen osto- tai myyntipainetta, ja sitä kautta osake palaa tasapainotilaan. (Haugen 1993, ) Yllä esitetyn arvopaperimarkkinasuoran avulla voidaan eri osakkeiden kohdalla tutkia, ovatko ne oikein hinnoiteltuja. Jos osake ei sijaitse arvopaperimarkkinasuoralla, on se väärin hinnoiteltu, koska tuottovaatimus ja beta eivät vastaa toisiaan. Mikäli tuottovaatimus on suurempi kuin mitä markkinat CAPM:n mukaisessa tasapainotilassa vaatisivat, on osakkeen hinta liian alhainen ja sen hinta alkaa nousta. Sama toimii myös toisin päin. (Niskanen & Niskanen 2000, 222) Haugen (1993) toteaa, että CAPM:n yksi itsenäinen oletus on, että markkinat ovat tehokkaat. Tällaisen oletuksen tekeminen tuo mukanaan sen, että monia muita oletuksia nousee esiin. Yksi tätä seuraava oletus on betan ja tuottovaatimuksen suoraviivainen riippuvuus. Tämä oletus onkin olennainen, mutta ei riittävä markkinaportfolion

15 15 tehokkuudelle. Haugen toteaa, että 1990-luvun alun CAPM:n testit eivät juuri tuoneet merkittäviä tuloksia. Yhtenä tutkimusten ongelmana hän pitää sitä, että markkinaportfolio sisältää kaikki yksittäiset taloudellisen järjestelmän pääomat. Tutkimuksissa mukana oleva markkinaportfolio käsittää kuitenkin vain murto-osan todellisesta markkinaportfoliosta. Lisäksi hän korostaa, että vaikka todellinen markkinaportfolio olisikin tehokas, ei ole mitään syytä uskoa, että tällainen osamarkkinaportfolio olisi tehokas Portfolioteoria Yksi portfolioteorian oletus on, että kaikki investoijat pyrkivät maksimoimaan sijoitustensa tuoton. Tällaisen oletuksen suhteen on huomioitava, että sen pitää sisältää yksilön kaikki varat ja velat, ei pelkästään osakkeita, koska tuotot kaikesta varallisuudesta ovat merkityksellisiä. Toinen oletus on, että ihmiset ovat riskinkarttajia. Saman tuoton tarjoavista mahdollisuuksista ihminen valitsee matalamman riskin vaihtoehdon. Todisteena riskin karttamisesta pidetään sitä, että ihmiset ottavat vakuutuksia tulevaisuuden epävarmuutta vastaan. Riskin karttaminen ei päde kaikkiin ihmisiin, mutta pääsääntöisesti voidaan olettaa, että tuotto-odotuksen ja odotetun riskin välillä on positiivinen suhde eli tuotto-odotuksen noustessa myös riski kasvaa. (Reilly 1989, ) Yllä kuvattua mukaillen voidaan todeta, että portfolio teoriaan sisältyy kolme teemaa. Ensimmäinen on riskin karttaminen. Sijoittaja vaatii parempaa tuottoa, mikäli riski kasvaa. Toinen teema on hyötyfunktio. Sijoittaja voi määritellä hyötymäärän jokaiselle portfoliolle riippuen sen riskistä ja tuotosta. Kolmantena teemana on, että yksittäiselle sijoitustuotteelle ei voida määritellä riskiä irrallisena koko portfoliosta. Merkittävää riskiä sisältävä sijoitusinstrumentti saattaa jossakin portfoliossa olla niin sanottu tasapainottaja. (Bodie ym. 2005, 165) Sijoitusportfolio tarkoittaa kaikkia sijoittajan hallussa olevien sijoitusinstrumenttien yhdistelmää. Näitä voi olla muun muassa osakkeet, kiinteistöt ja velkakirjat. Se, mistä sijoitusinstrumenteista portfolio koostuu, ei vaikuta tuoton ja riskin laskemiseen. (Niskanen & Niskanen 2000, 199)

16 16 Markowitzin portfoliomallin mukaan tuotto-odotuksen varianssi oli merkittävä riskin mittari tiettyjen oletusten ollessa voimassa. Markowitzin malli perustuu useaan oletukseen liittyen sijoittajan käyttäytymiseen: 1. Investoijat pohtivat jokaista sijoitusmahdollisuuden tuottojakaumaa tietyn tarkasteluperiodin aikana. 2. Investoijat maksimoivat yhden periodin odotetun hyödyn ja heidän hyötyviivansa osoittaa arvon pienentyvän marginaalihyödyn. 3. Investoijat arvioivat riskin perustuen muuttuviin tuotto-odotuksiin. 4. Investoijat perustavat sijoituspäätöksensä ainoastaan tuottoon ja riskiin, joten heidän hyötyviivansa on funktio odotetusta tuotosta ja tuottojen varianssista. 5. Annetulla riskitasolla sijoittajat suosivat korkeampi tuottoja kuin matalampia tuottoja. Annetulla tuottotasolla sijoittajat suosivat matalampaa riskiä verrattuna korkeampaan riskiin. Näiden oletusten ollessa voimassa voidaan olettaa portfolion olevan tehokas, jos mikään muu portfolio ei tarjoa korkeampaa odotettua tuottoa samalla tai pienemmällä riskillä, tai matalampaa riskiä samalla tuotto-odotuksella. (Reilly 1989, ) Portfolion odotetun tuoton laskeminen on selkeää, sillä se lasketaan portfoliossa olevien sijoitusinstrumenttien odotettujen tuottojen keskiarvona. Keskiarvo lasketaan siten, että kunkin instrumentin paino on sitä suurempi, mitä suurempi sen suhteellinen osuus on portfolion kokonaisarvosta. Eri sijoitusinstrumenttien painokertoimen summa on yksi. (Niskanen & Niskanen 2000, ) Laskukaava (kaava 2) on seuraava: r p n w r (2) j 1 j j missä r p = portfolion odotettu tuotto r j = sijoitusinstrumentin j odotettu tuotto w j = sijoitusinstrumentin j suhteellinen osuus portfolion arvosta n = portfolion sijoitusinstrumenttien määrä

17 17 Tämän lisäksi sijoittajan pitää tietää portfolion tuoton varianssi. Portfolion varianssi lasketaan seuraavalla kaavalla (kaava 3): 2 p n n w w (3) i 1 j 1 i j ij missä w i ja w j = sijoitusinstrumenttien i ja j portfolio-osuudet ij = sijoitusinstrumenttien i ja j tuottojen kovarianssi Varianssista saadaan tuoton standardipoikkeama ottamalla neliöjuuri. Kovarianssi kuvaa sijoitusinstrumenttien i ja j tuottojen yhteisvaihtelua ja on sukua korrelaatiokertoimelle, joka saadaan seuraavasta kaavasta (kaava 4): ij ij (-1 ij 1) (4) i j Korrelaatiokertoimen avulla ilmaistuna kovarianssi on (kaava 5): ij ij i j (5) Yllä esitettyjen kaavojen avulla voidaan selvittää portfolion odotettu tuotto ja standardipoikkeama, kunhan instrumenttikohtaisesti on tiedossa sijoitusinstrumentin portfolio-osuus, odotettu tuotto ja tuoton standardipoikkeama. (Niskanen 2000, ) Hajauttamisen merkitys tulee esiin siinä, että kovarianssitermien lukumäärä kasvaa paljon nopeammin kuin varianssitermien lukumäärä. Kovarianssi on riippuvuusluku, joka kuvaa osakkeiden tuottojen yhteisvaihtelua. Jos portfoliossa on n kappaletta osakkeita, sen varianssiin kuuluu n kappaletta varianssisoluja ja n(n-1) kappaletta kovarianssisoluja. Näin ollen mitä suuremmasta portfoliosta on kyse, sitä vähäisempi merkitys on yksittäisen osakkeen tuottojen standardipoikkeamalla kokonaisriskin kannalta. (Niskanen & Niskanen 2000, )

18 18 Markowitzin portfolioteorian yksi olennainen huomio on, että portfolion standardipoikkeamaa voidaan pienentää valitsemalla portfolioon sellaisia sijoitusinstrumentteja, jotka eivät niin sanotusti liiku täysin samaan suuntaan (Brealey & Myers 2000, ). Sitä sijoitusosuuksien yhdistelmää, jolla portfolion standardipoikkeama on pienin, kutsutaan minimivarianssiportfolioksi. Minimivarianssiportfolio ei kuitenkaan tarkoita sellaista portfoliota, joka olisi kaikille sijoittajille optimaalisin valinta, vaan tällä on merkitystä, kun selviteltäessä tehokkaiden portfolioiden joukkoa. (Niskanen & Niskanen 2000, ) tuotto minimivarianssi portfolio osake b osake a Kuvio 3. Minimivarianssiportfolio standardipoikkeama Yllä (kuvio 3) kaikki portfoliot, jotka sijaitsevat minimivarianssiportfolion yläpuolella ovat tehokkaita portfolioita. Alapuolella olevat portfoliot eivät ole tehokkaita, koska samansuuruisella riskillä (standardipoikkeamalla) on mahdollista päästä parempiin tuotto-odotuksiin. Hajauttamisen vaikutuksia voi ymmärtää ottamalla yksinkertaistettu esimerkki portfoliosta, joka koostuu yhdestä riskillisestä ja yhdestä riskittömästä sijoituskohteesta. Riskitön sijoituskohde on teoreettinen käsite, jolle täydellistä vastinetta ei markkinoilta suoranaisesti löydy. Tällaisena riskittömänä kohteena on voitu pitää esimerkiksi Yhdysvaltojen lyhyttä valtion lainaa. Näiden kahden sijoituskohteen suhteen tehokkaiden portfolioiden joukko on suora viiva (kuvio 4), joka kulkee pisteiden i ja a kautta. Mikäli sijoittajan indifferenssikäyrä sivuaa suoraa i-a pisteessä i, sijoittaa hän

19 19 kaikki rahansa riskittömään kohteeseen ja tuotto on i % ja standardipoikkeama on 0. Mikäli indifferenssikäyrä puolestaan sivuaa suoraa i-a pisteessä a, sijoitetaan kaikki varat osakkeeseen a ja tuotto-odotus on tässä esimerkissä 20 % ja standardipoikkeama 23 %. Indifferenssikäyrän sivutessa suoraa i-a jossakin muussa pisteessä, kuin yllä kuvatuissa, sijoitetaan varoja sekä riskittömään että riskilliseen kohteeseen. (Niskanen & Niskanen 2000, ) tuotto osake a riskitön tuotto i kulma i standardipoikkeama Kuvio 4. Riskitön sijoituskohde (i) ja riskillinen sijoituskohde (a) (mukaillen Niskanen & Niskanen 2000, 210) Sijoituksen tuotto määräytyy portfolio-osuuksilla painotettuna tuottojen keskiarvona. Riskittömän kohteen varianssi on nolla ja täten sen kovarianssi on niin ikään nolla, minkä tahansa sijoituskohteen kanssa. Tässä esimerkissä siis vain sijoituskohteen a standardipoikkeama vaikuttaa portfolion riskiin. Koko portfolion standardipoikkeama on sijoituskohteen a tuoton sijoitusosuudella painotettu standardipoikkeama (Niskanen & Niskanen 2000, 210)

20 20 Riskittömästä sijoituksesta i ja riskillisestä sijoituskohteesta a koostuvan portfolion tuotto ja riski voidaan laskea seuraavilla kaavoilla (kaava 6 ja kaava 7): r p wara 1 wa i (6) p wa a (7) Jos esimerkissä riskittömän sijoituskohteen tuotto i on 4 %, saadaan seuraavanlaisia tuotto-riski yhdistelmiä (taulukko 1): Tuotto-riski yhdistelmiä Sijoitusosuudet Portfolion tuotto Portfolion standardipoikkeama A I 0 1 4,00% 0 0,5 0,5 12,00% 0, ,00% 0,23 1,5-0,5 28,00% 0,345 Taulukko 1. Tuotto-riski yhdistelmiä Kuviossa 4 olevalle suoralle i-a voidaan rakentaa yhtälö (kaava 8). Suora leikkaa tuottoakseli pisteessä i ja tämän lisäksi tiedämme pisteen a koordinaatit: tuottoakselin koordinaatti = r a ja standardipoikkeama-akselin koordinaatti = a. Suoran kulmakerroin voidaan laskea kuvioon merkityn kulman vastaisen kateetin suhteena viereiseen kateettiin. Yhtälö on muotoa: r p r i a i p (8) a Esimerkissä olevilla luvuilla saadaan suoran yhtälöksi r 20% 4% 4% p 0,04 0, % p

MARKKINATEHOKKUUDEN TESTAAMINEN SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA VUOSINA 1990-2014 YKSINKERTAISILLA LIUKUVAN KESKIARVON MENETELMILLÄ

MARKKINATEHOKKUUDEN TESTAAMINEN SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA VUOSINA 1990-2014 YKSINKERTAISILLA LIUKUVAN KESKIARVON MENETELMILLÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu MARKKINATEHOKKUUDEN TESTAAMINEN SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA VUOSINA 1990-2014 YKSINKERTAISILLA LIUKUVAN KESKIARVON MENETELMILLÄ Yrityksen laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

b) Arvonnan, jossa 50 % mahdollisuus saada 15 euroa ja 50 % mahdollisuus saada 5 euroa.

b) Arvonnan, jossa 50 % mahdollisuus saada 15 euroa ja 50 % mahdollisuus saada 5 euroa. 2.9. Epävarmuus ja odotetun hyödyn teoria Testi. Kumman valitset a) 10 euroa varmasti. b) Arvonnan, jossa 50 % mahdollisuus saada 15 euroa ja 50 % mahdollisuus saada 5 euroa. Odotettu arvo 0,5* 15 + 0,5*5

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Sisältö 1. Miksi hajauttaa sijoituksia? 2. Ajallinen hajauttaminen 3. Hajautus omaisuusluokissa 4. Toimialakohtainen hajauttaminen 5. Hajauttaminen yhtiön koon mukaan 6. Maantieteellinen

Lisätiedot

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Amerikka patentoidulla sijoitusprosessilla tuloksiin UB Amerikka on Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittava rahasto, jonka salkunhoidossa

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

P/E-anomalia ja sen mahdolliset syyt

P/E-anomalia ja sen mahdolliset syyt P/E-anomalia ja sen mahdolliset syyt Kansantaloustiede Pro gradu tutkielma Taloustieteiden laitos Tampereen yliopisto Toukokuu 2008 Ilkka Konsala Ohjaaja: Markus Lahtinen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

TUNNUSLUKUANOMALIOIHIN PERUSTUVAT ARVOSTRATEGIAT HELSINGIN PÖRSSISSÄ

TUNNUSLUKUANOMALIOIHIN PERUSTUVAT ARVOSTRATEGIAT HELSINGIN PÖRSSISSÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos TUNNUSLUKUANOMALIOIHIN PERUSTUVAT ARVOSTRATEGIAT HELSINGIN PÖRSSISSÄ Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Tammikuu 2006 Ohjaaja: Petri Vehmanen

Lisätiedot

r = 0.221 n = 121 Tilastollista testausta varten määritetään aluksi hypoteesit.

r = 0.221 n = 121 Tilastollista testausta varten määritetään aluksi hypoteesit. A. r = 0. n = Tilastollista testausta varten määritetään aluksi hypoteesit. H 0 : Korrelaatiokerroin on nolla. H : Korrelaatiokerroin on nollasta poikkeava. Tarkastetaan oletukset: - Kirjoittavat väittävät

Lisätiedot

Solvenssi II:n markkinaehtoinen vastuuvelka

Solvenssi II:n markkinaehtoinen vastuuvelka Solvenssi II:n markkinaehtoinen vastuuvelka Mikä on riskitön korko ja pääoman tuottovaatimus Suomen Aktuaariyhdistys 13.10.2008 Pasi Laaksonen Yleistä Mikäli vastuuvelka on ei-suojattavissa (non-hedgeable)

Lisätiedot

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Kaupankäynti RBS minifutuureilla on kasvanut voimakkaasti viimeisen kahden vuoden aikana. Haluamme tällä lyhyellä oppaalla lisätä ymmärrystä näihin

Lisätiedot

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G.

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G. Sisältö Esipuhe... Alkusanat... Benjamin Graham Osta halvalla!... Omaperäisyydellä tuottoihin... Sijoittaminen vastaan spekulaatio... Defensiivinen sijoittaja... Tarmokas sijoittaja... Suhteellisen epäsuositut

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

Vaurastu osakesäästäjänä 24.4.2010. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Pörssisäätiö

Vaurastu osakesäästäjänä 24.4.2010. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Pörssisäätiö Vaurastu osakesäästäjänä 24.4.2010 Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Pörssisäätiö Suomen Pörssisäätiö Riippumaton aatteellinen säätiö Tehtävänä arvopaperisäästämisen ja arvopaperimarkkinoiden edistäminen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMI JA RAHOITUS. Eetu Jahkonen HALLOWEEN-ILMIÖ KÄYTETTÄVYYS SIJOITUSSTRATEGIANA

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMI JA RAHOITUS. Eetu Jahkonen HALLOWEEN-ILMIÖ KÄYTETTÄVYYS SIJOITUSSTRATEGIANA VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Eetu Jahkonen HALLOWEEN-ILMIÖ KÄYTETTÄVYYS SIJOITUSSTRATEGIANA USA:N OSAKE- JA JOUKKOVELKAKIRJALAINAMARKKINOILLA Laskentatoimen

Lisätiedot

Yleiskatsaus. Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi

Yleiskatsaus. Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi v.26 Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi www.aktiiviporssikauppa.com Yleiskatsaus Kohde-etuus Suositus 1 viikko 1 kuukausi LONG-tuote

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Jarmo Heiskanen

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Jarmo Heiskanen VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS Jarmo Heiskanen KIINTEISTÖT OSANA TEHOKKAASTI HAJAUTETTUA SIJOITUSPORTFOLIOTA Laskentatoimen ja rahoituksen pro gradu

Lisätiedot

Miten valitsen osakkeita? Hannu Huuskonen Oulunseudun osakesäästäjät

Miten valitsen osakkeita? Hannu Huuskonen Oulunseudun osakesäästäjät Miten valitsen osakkeita? Hannu Huuskonen Oulunseudun osakesäästäjät Tausta-ajatuksia Maailma on yhä tiiviimmin integroitunut, kilpailu yritysten kesken on yhä useammin kansainvälistä eivätkä kotimarkkinayrityksetkään

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN YKSIKKÖ. Nora Soini

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN YKSIKKÖ. Nora Soini VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN YKSIKKÖ Nora Soini YRITYKSEN OMAN PÄÄOMAN TUOTTOASTEEN JA BRUTTOKANNATTAVUUDEN VAIKUTUS LISTAUTUMISANNIN ALIHINNOITTELUUN JA

Lisätiedot

HFT: mitä ja miksi? Muuttuvatko väärinkäytökset kuka valvoo ja miten?

HFT: mitä ja miksi? Muuttuvatko väärinkäytökset kuka valvoo ja miten? HFT: mitä ja miksi? Muuttuvatko väärinkäytökset kuka valvoo ja miten? Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Laila Hietalahti 0 Finanssivalvonta

Lisätiedot

Mat-2.3114 Investointiteoria - Kotitehtävät

Mat-2.3114 Investointiteoria - Kotitehtävät Mat-2.3114 Investointiteoria - Kotitehtävät Kotitehtäviä on yhteensä kahdeksan ja ne ratkeavat tavallisilla taulukkolaskentaohjelmistoilla. Jokaisesta kotitehtävistä saa maksimissaan 5 pistettä: 4p/oikea

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

www.pwc.fi Markkinariskipreemio osakemarkkinoilla

www.pwc.fi Markkinariskipreemio osakemarkkinoilla www.pwc.fi Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Lokakuu 2012 Sisältö Yhteenveto 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla 4 Pienten ja epälikvidien yhtiöiden lisäriskipreemio 6

Lisätiedot

Aloitamme yksinkertaisella leluesimerkillä. Tarkastelemme yhtä osaketta S. Oletamme että tänään, hetkellä t = 0, osakkeen hinta on S 0 = 100=C.

Aloitamme yksinkertaisella leluesimerkillä. Tarkastelemme yhtä osaketta S. Oletamme että tänään, hetkellä t = 0, osakkeen hinta on S 0 = 100=C. Luku 1 Johdatteleva esimerkki Herra K. tarjoaa osto-option Aloitamme yksinkertaisella leluesimerkillä. Tarkastelemme yhtä osaketta S. Oletamme että tänään, hetkellä t = 0, osakkeen hinta on S 0 = 100=C.

Lisätiedot

VOLATILITEETTI JA TUOTOT POHJOISMAISILLA OSAKEMARKKINOILLA

VOLATILITEETTI JA TUOTOT POHJOISMAISILLA OSAKEMARKKINOILLA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu VOLATILITEETTI JA TUOTOT POHJOISMAISILLA OSAKEMARKKINOILLA Taloustiede Pro gradu -tutkielma Elokuu 2014 Laatija: Konsta Lindqvist Ohjaaja: Juha Junttila JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Yritys ja Informaatio Rahoitusmarkkinoilla Vuosikertomuspäivä 19.5.2015 Professori Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland ~ Informaatio Rahoitusmarkkinoilla ~ Informaatio Johtaa Yrityksen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Sisältö Lyhyt lainaesite Hedgehog Oy Rapidfire lainaehdot Rapidfire testaus Miten Rapidfireen voi sijoittaa Yhteystiedot ã 2004 Hedgehog Oy E Koskinen / 2 Rapidfire-pääomalaina

Lisätiedot

ennustaminen Sijoitusstrategiat ja suhdanteiden ja Managerial Economics Sata ikivihreää pörssivihjettä Kirjat: Miten sijoitan pörssiosakkeisiin,

ennustaminen Sijoitusstrategiat ja suhdanteiden ja Managerial Economics Sata ikivihreää pörssivihjettä Kirjat: Miten sijoitan pörssiosakkeisiin, Sijoitusstrategiat ja suhdanteiden ennustaminen Kirjat: Miten sijoitan pörssiosakkeisiin, Sata ikivihreää pörssivihjettä ja Managerial Economics Sisällys 1 Yleistä sijoittamisesta 2 Kaupankäynnin ajoitus

Lisätiedot

Korkorahastojen menestyminen vuosina 2001 2011

Korkorahastojen menestyminen vuosina 2001 2011 Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma Talousjohtaminen Korkorahastojen menestyminen vuosina 2001 2011 The Success of Bond funds in the years 2001 2011 19.04.2012 Joni Mettänen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kansainvälinen rahatalous Matti Estola. Termiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa

Kansainvälinen rahatalous Matti Estola. Termiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa Kansainvälinen rahatalous Matti Estola ermiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa 1. Valuuttariskien suojauskeinot Rahoitusalan yritykset tekevät asiakkailleen valuuttojen välisiä termiinisopimuksia

Lisätiedot

Miten tunnistat mutkikkaan sijoitustuotteen?

Miten tunnistat mutkikkaan sijoitustuotteen? Miten tunnistat mutkikkaan sijoitustuotteen? Sijoitus-Invest 2013 Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä, sijoituspalveluyrityksiä,

Lisätiedot

Onko aikahajauttamisesta hyötyä?

Onko aikahajauttamisesta hyötyä? LTT-Tutkimus Oy, Rahoitusinstituutti Artikkelit ja kommentit -sarja KTM, VTM Jan Antell Svenska handelshögskolan Rahoituksen laitos ja KTT Mika Vaihekoski LTT-Tutkimus Oy Rahoitusinstituutti Onko aikahajauttamisesta

Lisätiedot

Kvantitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvantitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Osakkeen arvonmääritysprosessi: 1. Ymmärrä yrityksen liiketoiminta ja tulonmuodostus Makrotalousanalyysi yhdessä toimiala-analyysin kanssa antaa

Lisätiedot

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 16.11.2011 Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 Suomalaiset aikovat sijoittaa muita pohjoismaalaisia innokkaammin tulevina kuukausina finanssikriisistä huolimatta, käy ilmi Danske Invest

Lisätiedot

OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000

OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000 OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000 MARKKINAKATSAUS AGENDA Lyhyt johdanto optioihin Näkemysesimerkki 1: kuinka tehdä voittoa kurssien laskiessa Näkemysesimerkki

Lisätiedot

A. Huutokaupat ovat tärkeitä ainakin kolmesta syystä. 1. Valtava määrä taloudellisia transaktioita tapahtuu huutokauppojen välityksellä.

A. Huutokaupat ovat tärkeitä ainakin kolmesta syystä. 1. Valtava määrä taloudellisia transaktioita tapahtuu huutokauppojen välityksellä. HUUTOKAUPOISTA A. Huutokaupat ovat tärkeitä ainakin kolmesta syystä 1. Valtava määrä taloudellisia transaktioita tapahtuu huutokauppojen välityksellä. 2. Huutokauppapelejä voidaan käyttää taloustieteen

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 8 Optioiden hinnoittelusta

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 8 Optioiden hinnoittelusta Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 8 Optioiden hinnoittelusta 1. Optioiden erilaiset kohde-etuudet 1.1. Osakeoptiot Yksi optio antaa yleensä oikeuden ostaa/myydä 1 kpl kohdeetuutena olevia

Lisätiedot

Mat-2.11 4 Investointiteoria. Tentti 6.9.2005. Mitd

Mat-2.11 4 Investointiteoria. Tentti 6.9.2005. Mitd .* Mat-2.11 4 Investointiteoria Tentti 6.9.2005 Ki{oita jokaiseen koepapcriin selveisti: o Mat-2.114 Investointiteoria o opintoki{'an numero sekii sukunimi ja viralliset etunimet tekstaten o koulutusohjelma

Lisätiedot

Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma

Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma Markkinoista 20.3.2014 2 Eonia 20.3.2014 3 Regulaatio muokkaa markkinoita 20.3.2014 4 Tehokkaat markkinat fantasiaa? Täydellisen tehokkaita

Lisätiedot

Oletko Bull, Bear vai Chicken?

Oletko Bull, Bear vai Chicken? www.handelsbanken.fi/bullbear Handelsbankenin bull & Bear -sertifikaatit Oletko Bull, Bear vai Chicken? Bull Valmiina hyökkäykseen sarvet ojossa uskoen markkinan nousuun. Mikäli olet oikeassa, saat nousun

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

TENTTIKYSYMYKSET 8.12.2006

TENTTIKYSYMYKSET 8.12.2006 MIKROTALOUSTEORIA (PKTY1) TuKKK Porin yksikkö/avoin yliopisto Ari Karppinen TENTTIKYSYMYKSET 8.12.2006 OHJE: Tentin läpäisee 9 pisteellä. Vastaa tehtäväpaperiin ja palauta se, vaikket vastaisi yhteenkään

Lisätiedot

Rahastosalkun faktorimallin rakentaminen

Rahastosalkun faktorimallin rakentaminen Teknillinen korkeakoulu Mat 2.177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Kevät 2007 Evli Pankki Oyj Väliraportti 28.3.2007 Kristian Nikinmaa Markus Ehrnrooth Matti Ollila Richard Nordström Ville Niskanen

Lisätiedot

Rahapäivä 20.9.2011 Pääomaturvatun sijoittamisen psykologinen perusta

Rahapäivä 20.9.2011 Pääomaturvatun sijoittamisen psykologinen perusta Rahapäivä 20.9.2011 Pääomaturvatun sijoittamisen psykologinen perusta 1 osuus: KTT Sami Järvinen, kirjailija (Pääomaturvattu Sijoittaminen, Talentum, 2011), Toimitusjohtaja Navi Group Oy 2 osuus: Johtaja

Lisätiedot

Riski ja velkaantuminen

Riski ja velkaantuminen Riski ja velkaantuminen TU-C1030 Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena Luento 28.1.2016 I vaiheen luentokokonaisuus INVESTOINNIN KANNATTAVUUS YRITYKSEN KANNATTAVUUS 1. Vapaa rahavirta (FCF) 2. Rahavirtojen

Lisätiedot

Aki Taanila YHDEN SELITTÄJÄN REGRESSIO

Aki Taanila YHDEN SELITTÄJÄN REGRESSIO Aki Taanila YHDEN SELITTÄJÄN REGRESSIO 26.4.2011 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 LINEAARINEN MALLI... 1 Selityskerroin... 3 Excelin funktioita... 4 EKSPONENTIAALINEN MALLI... 4 MALLIN KÄYTTÄMINEN ENNUSTAMISEEN...

Lisätiedot

Miten valitsen osakkeita? Hannu Huuskonen Oulunseudun osakesäästäjät

Miten valitsen osakkeita? Hannu Huuskonen Oulunseudun osakesäästäjät Miten valitsen osakkeita? Hannu Huuskonen Oulunseudun osakesäästäjät Tausta-ajatuksia Maailma on yhä tiiviimmin integroitunut, kilpailu yritysten kesken on yhä useammin kansainvälistä eivätkä kotimarkkinayrityksetkään

Lisätiedot

11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17)

11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17) 11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen riippuvan

Lisätiedot

Korkojen aikarakenne

Korkojen aikarakenne Korkojen aikarakenne opetusnäyte: osa kuvitteellista Raha- ja pankkiteorian aineopintojen kurssia Antti Ripatti Taloustiede 4.11.2011 Antti Ripatti (Taloustiede) Korkojen aikarakenne 4.11.2011 1 / 30 2003),

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 1 Määrittelyjoukoista Tarkastellaan funktiota, jonka määrittelevä yhtälö on f(x) = x. Jos funktion lähtöjoukoksi määrittelee vaikkapa suljetun välin [0, 1], on funktio

Lisätiedot

Nollasummapelit ja bayesilaiset pelit

Nollasummapelit ja bayesilaiset pelit Nollasummapelit ja bayesilaiset pelit Kristian Ovaska HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Seminaari: Peliteoria Helsinki 18. syyskuuta 2006 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Nollasummapelit 1 2.1

Lisätiedot

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit DAX NOKIA SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit Ensimmäiset warrantit Suomen markkinoille Kaksi kohde-etuutta kilpailukykyisillä ehdoilla ; DAX ja NOKIA Hyvät spreadit

Lisätiedot

Black ja Scholes ilman Gaussia

Black ja Scholes ilman Gaussia Black ja Scholes ilman Gaussia Tommi Sottinen Vaasan yliopisto SMY:n vuosikokousesitelmä 19.3.2012 1 / 21 Johdanto Tarkastelemme johdannaisten, eli kansankielellä optioiden, hinnoittelua. Kuuluisin hinnoittelumalli

Lisätiedot

Turun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 18.1.2012 Tehtävät ja ratkaisut

Turun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 18.1.2012 Tehtävät ja ratkaisut (1) Laske 20 12 11 21. Turun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 18.1.2012 Tehtävät ja ratkaisut a) 31 b) 0 c) 9 d) 31 Ratkaisu. Suoralla laskulla 20 12 11 21 = 240 231 = 9. (2) Kahden peräkkäisen

Lisätiedot

Kansainvälisen hajauttamisen hyödyt suomalaiselle sijoittajalle

Kansainvälisen hajauttamisen hyödyt suomalaiselle sijoittajalle LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Rahoitus Kansainvälisen hajauttamisen hyödyt suomalaiselle sijoittajalle 22.12.26 Kandidaatin tutkielma Jukka

Lisätiedot

- Kuinka erotan jyvät akanoista. Petri Kärkkäinen salkunhoitaja

- Kuinka erotan jyvät akanoista. Petri Kärkkäinen salkunhoitaja - Kuinka erotan jyvät akanoista Petri Kärkkäinen salkunhoitaja eq Suomiliiga eq Suomiliiga on Suomeen sijoittava osakerahasto Rahasto sijoittaa varansa suomalaisiin ja Suomessa noteerattujen yhtiöiden

Lisätiedot

Mat-2.3114 Investointiteoria Laskuharjoitus 3/2008, Ratkaisut 05.02.2008

Mat-2.3114 Investointiteoria Laskuharjoitus 3/2008, Ratkaisut 05.02.2008 Korko riippuu usein laina-ajan pituudesta ja pitkille talletuksille maksetaan korkeampaa korkoa. Spot-korko s t on se korko, joka kertyy lainatulle pääomalle hetkeen t (=kokonaisluku) mennessä. Spot-korot

Lisätiedot

Tekninen analyysi Suomen osakemarkkinoilla

Tekninen analyysi Suomen osakemarkkinoilla Kauppatieteellinen tiedekunta AB30A8000 Kandidaatintutkielma Rahoitus Tekninen analyysi Suomen osakemarkkinoilla 27.4.2010 Tekijä: Niko Nivanaho 0315011 Ohjaaja: Professori Eero Pätäri Sisällysluettelo

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014

Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014 Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen ja siitä laadittuun

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

A250A0100 Finanssi-investoinnit 5. harjoitukset 14.4.2015 Futuurit ja termiinit

A250A0100 Finanssi-investoinnit 5. harjoitukset 14.4.2015 Futuurit ja termiinit A250A0100 Finanssi-investoinnit 5. harjoitukset 14.4.2015 Futuurit ja termiinit ehtävä 5.1 Kesäkuun 3. päivä ostaja O ja myyjä M sopivat syyskuussa erääntyvästä 25 kappaleen OMX Helsinki CAP-indeksifutuurin

Lisätiedot

Jokasään sijoitussalkku

Jokasään sijoitussalkku Rahoituksen yksikkö Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu & IndexHelsinki Oy Huhtikuu 2014 Onnistuneen sijoittamisen lähtökohdat Tosiasioiden tunnustaminen 1 Markkinat ovat tehokkaat Aktiivisella sijoittamisella

Lisätiedot

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä 3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä Sijoittamisen rakenteellinen murros rantautumassa myös Suomeen Sijoitustoimialan kehitystä Suomessa helppo ennustaa: innovaatiot

Lisätiedot

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17)

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 1

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 1 Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 1 1 Joukko-oppia Matematiikassa joukko on mikä tahansa kokoelma objekteja. Esimerkiksi joukkoa A, jonka jäseniä ovat numerot 1, 2 ja 5 merkitään A = {1, 2, 5}. Joukon

Lisätiedot

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon KA1-kurssi on ehkä mahdollista läpäistä, vaikkei osaisikaan piirtää suoraa yhtälön perusteella. Mutta muut kansiksen kurssit, no

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Markus Kultalahti

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Markus Kultalahti VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS Markus Kultalahti MARKKINATEHOKKUUS RUOTSIN ARVOPAPERIPÖRSSISSÄ: EMPIIRI- SESSÄ TESTAUKSESSA LYHYEN AIKAVÄLIN YLIREAGOINTIANOMALIA

Lisätiedot

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Korko ja inflaatio Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Sisältö Nimellis ja reaalikorot, Fisher yhtälö Lyhyt ja pitkä korko Rahapolitiikka ja korot Korko ja inflaatio Nimellinen korko i: 1 tänä vuonna

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 7 Swap sopimuksista lisää

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 7 Swap sopimuksista lisää Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 7 Swap sopimuksista lisää 1. Pankki swapin välittäjänä Yleensä 2 eri-rahoitusalan yritystä eivät tee swap sopimusta keskenään vaan pankin tai yleensäkin

Lisätiedot

Aki Taanila AIKASARJAENNUSTAMINEN

Aki Taanila AIKASARJAENNUSTAMINEN Aki Taanila AIKASARJAENNUSTAMINEN 26.4.2011 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 1 AIKASARJA ILMAN SYSTEMAATTISTA VAIHTELUA... 2 1.1 Liukuvan keskiarvon menetelmä... 2 1.2 Eksponentiaalinen tasoitus... 3 2 AIKASARJASSA

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastosalkku -

Handelsbanken Rahastosalkku - Rahastosalkku - aktiivista varainhoitoa sijoitusrahastoilla Sijoitusristeily 2007 Salkunrakentamisen perusperiaatteet Hajauta sijoituksia sekä korko- että osakemarkkinoille Hajauta sijoituksia myös omaisuusluokkien

Lisätiedot

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 AVAIMESI VAHVAAN VARAINHOITOON Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 Markus Salin Salkunhoitaja Elina Pankkiiriliike Oy www.elinavh.fi Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö

Lisätiedot

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (5) Eduskunta/ Talousvaliokunta HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Työeläkevakuuttajat

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden hintakuplia selittävät teoriat ja testausmetodit riittävätkö perinteiset hinnoittelumallit?

Osakemarkkinoiden hintakuplia selittävät teoriat ja testausmetodit riittävätkö perinteiset hinnoittelumallit? Osakemarkkinoiden hintakuplia selittävät teoriat ja testausmetodit riittävätkö perinteiset hinnoittelumallit? Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Lokakuu 2011

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 2.11.2010 2.11.2010 Tero Oikarinen ja Johanna Örndahl Esimerkkejä suorista sijoituksista Osakkeet Korot Hyödykkeet

Lisätiedot

Sijoituskohteiden hinnoittelu

Sijoituskohteiden hinnoittelu Sijoituskohteiden hinnoittelu Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Taloustiede Tarkastaja Hannu Laurila Tekijä Tomi Sankala Tiivistelmä Tampereen Yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tekijä: Tomi Sankala Pro-gradu

Lisätiedot

Advisory Corporate Finance. Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla. Tutkimus Syyskuu 2009

Advisory Corporate Finance. Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla. Tutkimus Syyskuu 2009 Advisory Corporate Finance Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Syyskuu 2009 Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen

Lisätiedot

VOIKO ASUNTOHINTAKUPLAN SITTENKIN HAVAITA HELPOSTI?

VOIKO ASUNTOHINTAKUPLAN SITTENKIN HAVAITA HELPOSTI? 1 Arvoasuntopäivä 2015 6.5.2015, Pörssitalo, Helsinki VOIKO ASUNTOHINTAKUPLAN SITTENKIN HAVAITA HELPOSTI? Elias Oikarinen KTT, Akatemiatutkija, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Kiinteistösijoittamisen

Lisätiedot

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta Pörssin avoimet ovet 31.8.2016, Miikka Kuusi, Meklari 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa

Lisätiedot

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Yleistä rahoitusmarkkinoista Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan markkinoita, joilla rahoituksen tarvitsijat kohtaavat rahoituksen tarjoajat. Rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot

Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot ETF = Exchange-Traded Funds (Pörssinoteerattu rahasto) Rahastoyhtiön ylläpitämä, yleensä passiivinen sijoitusrahasto Seuraa tiettyä markkinaa, yleensä jotain indeksiä

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI LTKY012 Timo Törmäkangas LUENNOT Luento Paikka Vko Päivä Pvm Klo 1 L 304 8 Pe 21.2. 08:15-10:00 2 L 304 9 To 27.2. 12:15-14:00 3 L 304 9 Pe 28.2. 08:15-10:00 4 L 304 10 Ke 5.3.

Lisätiedot

Pohjoismaiden osakkeet ulottuvillasi Taurus tekee sijoittamisesta helpon. Taurus Capital Ltd 24.04. 2010

Pohjoismaiden osakkeet ulottuvillasi Taurus tekee sijoittamisesta helpon. Taurus Capital Ltd 24.04. 2010 Pohjoismaiden osakkeet ulottuvillasi Taurus tekee sijoittamisesta helpon Taurus Capital Ltd 24.04. 2010 The Little Book that Beats the Market 2006 ilmestyi kirja, jonka tekijä väitti kehittäneensä osakevalintamenetelmän

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015 Markkinakatsaus Lokakuu 2015 Talouskehitys Maailmanpankki laski Itä- ja Kaakkois-Aasian sekä Kiinan kasvuennusteita Kansainvälinen valuuttarahasto laski globaalin kasvuennusteen tasoille 3,1 prosenttia

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

Osakekaupankäynnin alkeet

Osakekaupankäynnin alkeet Osakekaupankäynnin alkeet Sisältö 1. Mikä on osake? 2. Kuinka sijoitan osakkeisiin? 3. Osakesijoittamisen edut 4. Verotus 5. Nordnet osakesijoittajan tukena 6. Katsaus sijoittajan työkaluihin Mikä on osake?

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTIYRITYKSEN TUOTTEIDEN SITOMAN PÄÄOMAN KUSTANNUKSEN MÄÄRITTÄMINEN

JÄLLEENMYYNTIYRITYKSEN TUOTTEIDEN SITOMAN PÄÄOMAN KUSTANNUKSEN MÄÄRITTÄMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos JÄLLEENMYYNTIYRITYKSEN TUOTTEIDEN SITOMAN PÄÄOMAN KUSTANNUKSEN MÄÄRITTÄMINEN Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

Vastuullisuusanalyysin merkitys Sijoittajan näkökulma. LähiTapiola Varainhoito Oy 1

Vastuullisuusanalyysin merkitys Sijoittajan näkökulma. LähiTapiola Varainhoito Oy 1 Vastuullisuusanalyysin merkitys Sijoittajan näkökulma LähiTaa Varainhoito Oy 1 Agenda 1. LähiTaa Varainhoidon sijoitusfilosofia 2. Vastuullisuusanalyysi ja merkitys sijoituspäätöksissä 3. Raportoinnin

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 4.6.2015 MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 4.6.2015 MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 4.6.05 MALLIVASTAUKSET Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja,. painos, 04] sivuihin. () (a) Bretton Woods -järjestelmä:

Lisätiedot

Selkärankaa Sijoittamiseen! 14.9.2010 Finlandia-talo

Selkärankaa Sijoittamiseen! 14.9.2010 Finlandia-talo Selkärankaa Sijoittamiseen! 14.9.2010 Finlandia-talo Selkärankaa Sijoittamiseen! Valistunut Sijoittaja koulutusta vuodesta 2008 www.valistunutsijoittaja.com Petre Pomell Tmi Petre Pomell petrepomell@24.fi

Lisätiedot

Matemaatikot ja tilastotieteilijät

Matemaatikot ja tilastotieteilijät Matemaatikot ja tilastotieteilijät Matematiikka/tilastotiede ammattina Tilastotiede on matematiikan osa-alue, lähinnä todennäköisyyslaskentaa, mutta se on myös itsenäinen tieteenala. Tilastotieteen tutkijat

Lisätiedot

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki Euroopan johtavia strukturoitujen tuotteiden liikkeellelaskijoita Yli 50 erilaista tuotetyyppiä listattuna Saksan

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta Opiskelijavalinta 07.06.2005 1 2 3 4 5 YHT Henkilötunnus

Taloustieteiden tiedekunta Opiskelijavalinta 07.06.2005 1 2 3 4 5 YHT Henkilötunnus 1 2 3 4 5 YHT 1. Selitä lyhyesti, mitä seuraavat käsitteet kohdissa a) e) tarkoittavat ja vastaa kohtaan f) a) Työllisyysaste (2 p) b) Oligopoli (2 p) c) Inferiorinen hyödyke (2 p) d) Kuluttajahintaindeksi

Lisätiedot