KURSSI (21A00410, Yritysvastuu ja -etiikka, 3 op)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KURSSI (21A00410, Yritysvastuu ja -etiikka, 3 op)"

Transkriptio

1 1 KURSSI (21A00410, Yritysvastuu ja -etiikka, 3 op) KURSSIOHJE Versio ( ) Ope ttajan yhteystiedot Nimi : Armi Temmes S-posti: Huone Vastaanottoaika Opettajan kotisivu Kurssin tiedot Kurssin asema: KTK-tutkinto; Liiketoimintaosaamisen perusteet Lukuvuosi, periodi , V periodi Opetuspaikka: B-200 Kurssin opetuskieli: Suomi Kurssin kotisivu: Moodle, Noppa Kurssiassistentti: BBA Risto Lätti 1. SISÄLTÖ Yritysvastuun ja etiikan peruskäsitteet, sekä yritysten rooli yhteiskunnassa. Tavallisimmat keinot yritysvastuun hallintaan liiketoiminnassa ja sen eri toiminnoissa, kuten taloushallinto, rahoitus, markkinointi, teknologia, riskien hallinta, viestintä, henkilöstöjohtaminen ja strategiatyö. 2. ESITIEDOT Ei esitietovaatimuksia. 3. OSAAMISTAVOITTEET Antaa opiskelijoille perustiedot yritysvastuun ja yritysetiikan peruskäsitteistä ja roolista liiketoiminnassa ja sen eri toiminnoissa. 4. KURSSIARVIOINTI Kurssilla ei ole tenttiä, vaan kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää tiettyä määrää erilaisia, valinnaisia osasuorituksia, jotka kaikki ovat kirjallisia tehtäviä. Tarjolla on enemmän tehtäviä kuin kurssin erinomaiseenkaan suorittamiseen tarvitaan. Ensimmäinen tehtäväsi on siis harkita, millä tavoin haluat kurssin suorittaa. Se riippuu mm. oppimistyylistäsi ja ajankäytöstäsi. Seuraavassa käydään läpi tarjolla olevien tehtävien suorittamisen pelisäännöt. Noudata pelisääntöjä tarkoin; näin saamme kurssin arvioinnin toteutetuksi järkevässä ajassa käytettävissä olevin resurssein. Kukin osasuoritus arvioidaan asteikolla hyvä (täydet pisteet) hyväksytty (noin puolet pisteistä, ks. tarkemmin tehtäväkohtaisesti) hylätty (0 pistettä). Hyvän osasuorituksen kriteerit ovat: 1) ohjeiden huolellinen noudattaminen, 2) tekstin perusteena olevan aineiston tuntemus, 3) oma ajattelu, 4)

2 2 esitettyjen valintojen ja kannanottojen hyvät perustelut. Hylkäämisen perusteita ovat: 1) annettuja ohjeita (tehtävän määrittely, aikataulu, muoto) ei ole noudatettu, 2) teksti ei liity aineistoon (luento tai kirjallisuus). Hylättyjä ja hyväksyttyjä suorituksia voi alempana kuvatun aikataulun puitteissa täydentää. Kustakin osatehtävästä saa vaihtelevan määrän pisteitä tässä ohjeessa kuvatun mukaisesti. Osa suorituksista on yksilötehtäviä, osa paritehtäviä ja osa ryhmätehtäviä. Ryhmätehtävät suoritetaan valinnaisissa ryhmissä, joihin ilmoittaudutaan Moodlessa. Ryhmät kannattaa muodostaa heti kurssin alussa, jotta tehtävän teko saadaan heti käyntiin. Ryhmätehtävässä kaikki ryhmän jäsenet saavat samat pisteet. Huolehtikaa siis ryhmän sisällä tasapuolisesta työnjaosta! Paritehtävissä voit valita parin vapaasti kurssilaisten keskuudesta, ryhmävalintaa Moodlessa ei tehdä. Kumpikin parin jäsen palauttaa yhdessä toteutetun tehtävän. Osasuoritusten kokonaispistemäärä vaikuttaa kurssin arvosanaan seuraavan taulukon mukaisesti Osasuoritusten kokonaispistemäärä Arvosana alle 50 hylätty Kurssin täydentäminen edellisten vuosien suoritusten pohjalta Niin kauan kuin kurssin vastuuopettaja pysyy samana, kurssia voi edellisvuodesta täydentää (hylätty suoritus tai arvosanan korotus). Uudet suoritukset, joiden tulee olla kuluvan kurssin tehtävävalikoiman mukaisia, arvioidaan kuitenkin aina kunkin vuoden pelisääntöjen mukaan. Suoritusilmoitus tehdään kurssin päätyttyä samassa aikataulussa kaikille kurssilaisille. Täydentäessä tulee toimia seuraavasti: 1. Kurssille ilmoittaudutaan normaalisti WebOodissa. 2. Kurssilaisen tulee liittyä kuluvan vuoden Moodle-työtilaan (kurssiavaimen saa ensimmäisellä luennolla). 3. Kurssilaisen tulee ilmoittaa sähköpostilla kurssiassistentille täydentämisestä, jotta edellisen vuoden suoritukset voidaan hakea tulostaulukkoon. 5. TEHTÄVÄT Referaatti kurssikirjan luvusta Huom! Et voi käyttää samaa kurssikirjan artikkelia sekä referaattiin että reaktiopaperiin. Referaatti pääluvuista (yksilötyönä) o Pääluvut ovat (I) Menesty tekemällä hyvää, (II) Yritysvastuun poliittiset ulottuvuudet, (III) Kansalaiset kohderyhmästä vaikuttajiksi, (IV) Vastuuviestintä, (V) Ratkaiseeko raha? o Voit referoida niin monta lukua kuin haluat, mutta referaattiin on sisällytettävä kaikki luvun artikkelit. o Referaatin pituudeksi suositellaan 3-4 sivua o Yhden luvun hyvästä referaatista saat 12 p (koska kirjassa on päälukuja 5 kpl, tästä osatehtävästä pystyt keräämään enintään 60 p). Hyväksytyn referaatin pistemäärä on 7 p.

3 3 Reaktiopaperi kurssikirjan artikkelista Huom! Et voi käyttää samaa kurssikirjan artikkelia sekä referaattiin että reaktiopaperiin. Reaktiopaperi erillisestä artikkelista (yksilötyönä) o Valitse artikkelista joko sen ydinviesti (omasta mielestäsi) tai jokin yksittäinen ajatuksia herättävä kohta ja perustele miksi se herätti ajatuksia, jotka voivat olla joko artikkelin viestiä tukevia tai sille vastakkaisia. o Reaktiopaperin suositeltu pituus on max 1 sivu. o Yhden kurssikirjan artikkelin hyvästä reaktiopaperista saat 4 p (koska artikkeleita on 16 kpl, tästä tehtävästä pystyt keräämään enintään 64 p), hyväksytystä 2 p. Mitä ovat referaatti ja reaktiopaperi? Seuraavat ohjeet on lainattu ja osin hiukan muokattu Prof. Keijo Räsäsen ohjeista, jotka on alun perin tehty maisteriopintoja varten. (Muuttuva työ kurssi 2010) Referaatti Referaatti on tiivistävä selostus tekstistä (tai suullisesta esityksestä). Referaatti on kirjoitettava kattavasti, jäsennellysti, tarkasti, selkeästi ja omin sanoin. Tarkoitus on kertoa lyhyessä muodossa, mitä tekstissä esitetään ja väitetään. Tehtäväsi on ymmärtää, mitä kirjoittajat yrittävät sanoa ja välittää tämä ymmärrys muille. Jotta voit tehdä tämän lyhyesti, Sinun on osattava ratkaista, mikä tekstissä on olennaista ja keskeistä. Tarkoitus ei ole arvioida tai kommentoida tekstiä, eikä myöskään vain lainata siitä pätkiä. Myöskään abstraktin tai yhteenvedon toistaminen ei ole referaatti. Reaktiopaperi (usein kutsutaan myös reflektiopaperiksi) Reaktiopaperissa on kyse Sinun omista reaktioistasi tekstiin tai suulliseen esitykseen. Kirjoita reaktiosi ja kommenttisi auki sellaiseen muotoon, että voisit lähettää ne ko. tekstin kirjoittajille, vaikkapa kirjeenä. Kirjoita minä/me muodossa ja osoita kommenttisi tai kysymyksesi kirjoittajalle/ luennoitsijalle. Reaktion kohteena voi siis olla artikkelin/ luennon kokonaisuus tai jokin ajatuksia tai kysymyksiä herättänyt kohta siinä. Jäsentele kirjoituksesi mielekkäästi. Muotoile kunnollisia, sujuvia lauseita ja kappaleita. Henkilökohtainen reflektiopaperi (joita Yritysvastuu ja etiikka kurssilla ei ole ohjelmassa) sisältää lisäksi omien reaktioiden tunnistamista, pohdintaa ja tulkintaa. Harjoitustyö (vapaavalintaisissa pääainekohtaisissa ryhmissä, max 5 henkeä) Oman pääaineen yritysvastuuhaasteet ja mahdollisuudet (Hyvä 30 p, hyväksytty 20 p) o Ryhmätyönä tehdään analyysi yhteen liiketoiminnan osa-alueeseen (Kauppakorkeakoulun erikoistumisalueeseen) liittyvistä yritysvastuuongelmista ja tavoista ratkaista niitä. Ongelmat voivat olla tämän toiminnon aiheuttamia (esim. kuljetusten päästöt, hankintaketjun sosiaaliset vaikutukset) tai muuten toimintoon liittyviä (esim. vastuullisuusasioiden raportoinnin erityiskysymykset laskentatoimessa). Pohtikaa harjoitustyössä myös niitä liiketoiminnallisia mahdollisuuksia, joita yritysvastuukysymykset tarjoavat osa-alueelle (esim. vastuullisuusviestinnän hyödyntäminen). o Työn voi tehdä yhdessä pohtimalla ja kirjallisuutta tutkimalla tai haastattelemalla sopivia henkilöitä, esimerkiksi oman pääaineen opettajia. Kurssin vetäjältä tai oman pääaineen peruskurssien vetäjiltä voi saada vihjeitä haastateltavista henkilöistä. o Työn pituudeksi suositellaan 3-6 sivua, ja väitteiden odotetaan olevan hyvin perusteltuja. o Vain yksi pääainekohtainen harjoitustyö opiskelijaa kohti hyväksytään

4 4 Reaktiopaperi yksittäisestä luennosta (11 kpl) á 7 p max 77 p Voit valita kirjoituksesi aiheeksi joko luennon kokonaisuuden tai jonkin yksittäisen aiheen tai asian luennolta. Valitse aihe, joka herätti sinussa jotain ajatuksia. Se on voinut miellyttää, suututtaa, tuntua tärkeältä tai tuntua turhalta. Pääasia on, että perustelet valintasi ja kantasi hyvin. Reaktiopaperi luennosta tehdään yksilötyönä. Reaktiopaperin suositeltu pituus on 1 sivu, joten käsiteltävää asiaa ei tarvitse (eikä tila anna myöten) toistaa. Yhden luennon hyvästä reaktiopaperista saat 7 p, hyväksytystä 4 p. Luentoja on yhteensä 11 (johdantoluennosta ei voi tehdä reaktiopaperia), joten tästä tehtävästä voit kerätä enintään 77 pistettä. Muut tehtävät (parityönä) Kestävä talous (Hyvä 12 p, hyväksytty 7 p) o Tehkää parityönä konkreettinen ehdotus Suomen talouspolitiikan päälinjoiksi seuraavalle vaalikaudelle. Ehdotuksen tulisi edistää kestävää taloutta, jota on kuvattu Sitran raportissa Kestämätön käy kalliiksi. 10 teesiä kestävään talouteen. Raportti löytyy seuraavasta linkistä: o Ehdotuksen ei tarvitse olla poliittisesti realistinen, mutta perustelkaa ehdotuksenne hyvin. o Ehdotusraportin suositeltava pituus on 2-3 sivua. Kiertotalous (Hyvä 12 p, hyväksytty 7 p) o Tehkää parityönä konkreettinen ehdotus yhden Sitran kiertotalousraportissa mainitun sektorin (konepajateollisuus, paperiteollisuus, yksityinen kulutus, rakennusteollisuus) kehittämiseksi kiertotalouden suuntaan siten, että ehdotuksenne on kunnianhimoisempi kuin raportissa mainitut esimerkit. o Raportti löytyy seuraavasta linkistä: o Ehdotuksen ei tarvitse olla teknisesti realistinen, mutta siinä tulee ideoida käyttökelpoista liiketoimintamallia ja perustella miksi ehdotus edistää kiertotaloutta. o Ehdotusraportin suositeltava pituus on 2-3 sivua. Suoritusten palauttaminen Kaikki osasuoritukset ovat kirjallisia ja ne palautetaan Moodleen (tiedostomuoto mieluiten word tai pdf). Kullekin tehtävälle on varattu oma tehtäväalue, joten tarkista huolellisesti, että palautat tehtäväsi oikealle tehtäväalueelle. Koska suorituksia on paljon ja sekaannusten mahdollisuus edellisestä huolimatta suuri, muista seuraavat asiat jokaisessa osasuorituspaperissa: 1. Otsikkosivulle: Oma nimesi, Osasuorituksen nimi (siten kuin tässä ohjeessa), osasuorituksen aihe (esim. mikä kirjan luku, minkä luennon reaktiopaperi, minkä aineen yritysvastuukysymykset), 2. Ylätunnisteeseen joka sivulle: Oma nimesi, Osasuorituksen nimi 3. Alatunnisteeseen joka sivulle: Sivunumero 4. Nimeä tiedosto siten, että siinä on oma sukunimesi, ja viittaus osasuorituksen nimeen. Halutessasi voit käyttää Moodlen Yleistä kurssista alueelta löytyvää asiakirjapohjaa. Kirjoitat vain ohjetekstien sijaan omat tietosi. Joka tapauksessa käytä Calibri-fonttia, koko 11 ja rivinväliä 1,15, niin tekstien pituudet ovat suunnilleen vastaavia. Ryhmätyö palautetaan vain yhteen kertaan, parityöt palauttaa kumpikin työn tekijä.

5 5 6. KIRJALLISUUS Joutsenvirta, M., Halme, M., Jalas, M., Mäkinen, J. (toim.) Vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä maailmassa. Gaudeamus. Kirjastossa on kirjoja rajallinen määrä. Kirjaa ei valitettavasti ole saatavana sähköisenä. 7. ALUSTAVA AIKATAULU Tapaamiskerta Päiväys Aihe Muuta Johdanto: pelisäännöt ja käsitteet Sidosryhmät Kestävän maailman mahdollisuudet Arto O. Salonen, Helsingin Yliopisto Liiketoimintavaikutukset Luonnonvarat / resurssistrategiat Johtaminen Johtaminen/ hallitustyö Kirsi Sormunen, hallitusammattilainen Tuotteet/ innovaatiot Uudet liiketoimintamallit Omistajat, sijoittajat ja vastuullisuus Annareetta Lumme-Timonen, Solidium Yritys ja yhteiskunta Jukka Mäkinen, Aalto Viestintä ja markkinointi Aikataulu Kurssin kaikkien suoritusten takaraja on klo Suosittelen kuitenkin jättämään kurssisuorituksia tasaisesti koko kurssin ajan, niin oma työmääräsi määräajan lähestyessä ei paisu, ja saamme kurssin arvioinnin nopeammin tehdyksi. Ota myös huomioon samanaikaisten muiden kurssien palautuspäivät välttääksesi päällekkäistä työtä. Myöhästyviä suorituksia ei arvioida. Jos opiskelijalta jää puuttumaan suorituksia, kurssin suorittaminen siirtyy seuraavaan vuoteen. Hyväksytyt suoritukset eivät kuitenkaan vanhene, vaan kurssin voi suorittaa täydentämällä suorituksia (niin kauan kuin minä olen opettamassa ja systeemi pysyy samana). Annamme väliaikatietoja suoritustilanteesta ainakin seuraavasti, mutta työtilanteen salliessa tarkastamme suorituksia sitä mukaa kuin niitä ilmestyy Moodleen. Osasuorituspaperi palautettu viimeistään Pistemäärätiedot Moodlessa viimeistään Muista kuitenkin pitää itse huolta suoritustesi kirjanpidosta, koska väliaikoina emme välttämättä ehdi tarkastaa töitä sitä mukaa. Muista myös, että jälkeen jätettyjä töitä ei pysty täydentämään. Kurssin tulokset julkaistaan Moodlessa mennessä.

6 6 8. TYÖMÄÄRÄ Osallistuminen luennoille Tehtävät Yhteensä 24h 56h 80t (3 op) 9. EETTISET SÄÄNNÖT Aalto-yliopiston opiskelua koskevat eettiset säännöt ja niiden rikkomusten käsittely: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageid= MUITA ASIOITA Ilmoittautuminen kurssille: WebOodi Kurssimateriaalin hakeminen: luentoaineistot julkaistaan Moodlessa Myöhemmin ilmoitettavan kurssitehtävän osalta koekäytetään Turnitin-ohjelmistoa plagioinnin estämiseksi.

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS Tervetuloa opiskelemaan folkloristiikkaa Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle! Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA Kysymykset koonnut ja vastaukset laatinut osana syksyn 2008 Business Research Methods kurssia Elina Henttonen 3.12.2008 Olen koonnut tähän dokumenttiin

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Kouluvierailuopas Maailmankaupoille Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Sisällysluettelo Mistä lisätietoa Reilusta kaupasta? 5 Mitä on Reilu kauppa? 6 Viestintä

Lisätiedot

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT Opiskeluopas 2012-2013 Kokkolan yliiopiissttokesskuss Avoiin yliiopiisstto 2 Tämä opas on laadittu lukuvuosina 2012-2013 erityispedagogiikan perusopintoja tai sen osia

Lisätiedot

http://moodle.tokem.fi/

http://moodle.tokem.fi/ http://moodle.tokem.fi/ eoppimiskeskus Copyright eoppimiskeskus 2 SISÄLTÖ Johdanto 3 Aloitus 5 Kurssin ylläpito 6 Varmuuskopiointi ja Palauta-toiminto 7 Asteikot 7 Arvioinnit 8 Tapahtumat 8 Tiedostot 8

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos 2008 SISÄLLYS 1 Johdanto...1 2 Seminaarityöskentely...2

Lisätiedot

LuK/TkK-seminaari TKT/DI. Syksy 2008

LuK/TkK-seminaari TKT/DI. Syksy 2008 LuK/TkK-seminaari TKT/DI Syksy 2008 Tutkielman aiheen valinta Keskeinen onnistumiseen vaikuttava tekijä Aihe kannattaa valita sellaiselta alueelta, joka on ainakin osittain entuudestaan tuttu ja mielenkiintoiselta

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2011 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer)

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) Casen palautus PVM CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008 Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) VAIN ESITTÄVÄN RYHMÄN TYÖSSÄ! (Opponoiva ryhmä XY, esim B6) (Esittävä) Ryhmä XY (esim. B2): 0222222

Lisätiedot

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2015 2016 Energiatekniikka Kemiantekniikka Konetekniikka Laskennallinen

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot