UUSINTATARJOUSPYYNTÖ VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN ATERIAPALVELUKULJETUKSISTA, KAUPPAPALVELUJEN KULJETUKSISTA SEKÄ KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN RUOKAKULJETUKSISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUSINTATARJOUSPYYNTÖ VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN ATERIAPALVELUKULJETUKSISTA, KAUPPAPALVELUJEN KULJETUKSISTA SEKÄ KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN RUOKAKULJETUKSISTA"

Transkriptio

1 1 TARJOUSPYYNTÖ UUSINTATARJOUSPYYNTÖ VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN ATERIAPALVELUKULJETUKSISTA, KAUPPAPALVELUJEN KULJETUKSISTA SEKÄ KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN RUOKAKULJETUKSISTA 1. HANKINNAN KOHDE Valkeakosken kaupunki pyytää tarjoustanne Valkeakosken kaupungin kotiin vietävien aterioiden kuljetuksista, kauppapalvelujen kotiinkuljetuksista sekä päiväkotien ja koulujen ruokien jakelukuljetuksista ajalla Lisäksi varaamme mahdollisuuden yhden vuoden optioon. Tarjouksen tekijää kutsutaan tässä tarjouspyynnössä Palvelun tarjoajaksi ja tarjouksen pyytäjää nimellä Tarjouksen pyytäjä. 2. HANKINNAN MUOTO Hankinnan muotona käytetään avointa menettelyä. Hankintailmoitus on julkaistu Hilmakanavassa. Hankinnasta on tehty Hilma-kanavaan ennakkoilmoitus Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista sekä Valkeakosken kaupunginhallituksen antamia hankintaa koskevia määräyksiä. 3. PALVELUN KUVAUS Valkeakosken kaupungin ruokapalvelu järjestää koulujen, päiväkotien, terveyskeskuksen, vanhusten ateriapalvelut ja vanhainkotien ruokapalvelut Valkeakosken kaupungissa. Ruokapalvelu tarjoaa päivittäin noin 4000 ateriaa yli kahdessakymmenessä ateriointipaikassa ateriapalveluasiakkaille toimitetaan lämmin ruoka ja kauppapalveluasiakkaalle toimitetaan kauppatarvikkeet kotiin. Ateriat ja kauppakassit toimitetaan asiakkaalle kotiin sisälle. Kotiin kuljetettavia lämpimiä aterioita tuotetaan neljästä eri tuotantokeittiöstä, tulevaisuudessa siirrytään yhteen tuotantokeittiöön. Tarjouspyyntö koskee myös koulujen ja päiväkotien välillä tapahtuvaa lämpimien ruokien, välipalojen, muiden tarvittavien elintarvikkeiden sekä toisinaan myös pesuaineiden ja välineiden kuljetusta ruoanvalmistuskeittiöiltä palvelukeittiöille päivittäin sekä raaka-aineiden kuljetusta isommilta keittiöiltä Valkeakosken kaupungin pienimmille kouluille kaksi kertaa viikossa. Lisäksi kuljetetaan mahdolliset kirjeet ja muu pienimuotoinen posti tarjouspyynnön paikkoihin. Palautusastiat ja posti tulee kuljettaa takaisin palvelukeittiöiltä valmistuskeittiölle samana päivänä sovittavan ajan puitteissa. Koulujen ja päiväkotien väliset kuljetukset on mahdollista tällä hetkellä hoitaa yhdellä autolla ja yhdellä kuljettajalla. Tarjouspyynnön aikana tullaan tarvitsemaan myös toinen auto. Edellytyksenä on, että kuljettaja noutaa toimitettavat tuotteet keittiön sisältä ja toimittaa ne jakelupaikan keittiöön sisälle sovittuun jättöpaikkaan sovitun ajan puitteissa.

2 2 Sopimuskauden aikana tarvitaan mahdollisesti myös muita elintarvike- tai ruokakuljetuksia Valkeakosken kaupungin alueella. Tarjouksen pyytäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia kuljetusajankohtiin ja toimipisteisiin, eikä anna takuuta vähimmäistyötuntimäärälle. Esimerkiksi koulujen loma-ajat aiheuttavat aina yhdistelyja muita muutostarpeita reitteihin. Palvelun tarjoaja vastaa sovitun aikataulun noudattamisesta. Tarjouspyynnön ajankohdan toimitusosoitetiedot löytyvät liitteestä 1. Toimitusosoitteet ja toimituspäivät voivat muuttua päivittäin. Kaikille ateriapalveluateria-asiakkaille ei toimiteta aterioita joka päivä. 4. KALUSTO JA KULJETTAJA 4.1 KALUSTO Kuljetuskalustolta edellytetään asetuksen mukaista soveltuvuutta elintarvikkeiden kuljetukseen. Kalustolta vaaditaan myös Valkeakosken terveystarkastajan hyväksyntä ennen sopimuksen allekirjoittamista. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen (597/2000) elintarvikkeiden kuljetuslämpötiloista ja muista kuljetusoloista. 4.2 KULJETTAJAT Ennen sopimuksen allekirjoittamista kaikista kuljettajista vaaditaan esitettäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukaisen rekisteriotteen. Kuljetuksissa tulisi mielellään olla vakiokuljettaja, mutta myös sijaiskuljettajan tulee tietää toimintatapa niin, että kuljetukset järjestyvät aina sovitulla tavalla. Kuljettajien tulee olla sosiaalisesti myönteisiä ja hallita erityistilanteet, kuten esimerkiksi ruoka-astian kaatumisesta johtuvat erityisjärjestelyt. Kuljettajat vastaavat omalta osaltaan joustavasti tapahtuvista kuljetustilanteista. Koko henkilöstöä koskee ehdoton salassapitovelvoitteen noudattaminen. 5. TARJOUSHINTA JA EHDOT Tarjous tulee ilmoittaa muodossa euro/tunti. Hinnan tulee pitää sisällään auton kustannuksineen sekä kuljettajan. Tarjouksessa tulee olla määriteltynä arvio päivittäisestä tuntitarpeesta ripeällä joutuisuudella. Lisäksi tulee antaa vastaava tuntihinta mahdollisia lisäajoja varten. Tarjoushinnoissa tulee erotella arvonlisäveron osuus. Hintoja voidaan tarkistaa 1 kerta vuodessa siten, että sopimuskumppani tai tilaaja voi kirjallisesti 1.2. mennessä esittää perustelluista syistä hinnanmuutosta, jos Tilastokeskuksen kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi on muuttunut yli 2 %. Hinnanmuutoksista neuvotellaan osapuolten kesken. Hinnanmuutos saa olla enintään indeksin muutoksen suuruinen. Ensimmäinen hinnankorotusajankohta voi olla

3 Tarjouksen pyytäjä pidättää itsellään mahdollisuuden neuvotella sopimuskumppanin kanssa sopimuskautena tapahtuvien toiminnallisten muutosten tuomien kuljetusjärjestelyjen muutoksista ja lisäyksistä. 3 Tarjouksen pyytäjä pidättää itsellään mahdollisuuden hyväksyä vain osatarjouksen. Osatarjoukset hyväksytään, mutta vain siinä tapauksessa, että osatarjouksista saadaan koko kuljetusta koskeva kokonaisuus hoidettua. Tarjous tulee tehdä suomen kielellä TARJOUKSEN MUKAAN LIITETTÄVÄT ASIAKIRJAT 6. MAKSUEHDOT - toimintakertomus, jossa käyvät ilmi yrityksen kannattavuus, maksukyky ja referenssit - vara-autojärjestelmäkuvaus - varuillaolojärjestelmän kuvaus - selvitys virhetoimitusten määrästä viime vuodelta - kuvaus henkilöstön vaihtuvuudesta, sairauspoissaoloista ja sijaisten käytöstä (esim. henkilöstötilinpäätöksestä) - sitoumus yhteistyöstä asiakastyytyväisyyden mittaamiseksi ja kehittämiseksi Valkeakosken kaupungin ruokapalvelu maksaa kuukausittain tehdystä työstä jälkikäteen viimeistään seuraavan kuun 30. päivään mennessä. Maksuehto on 14 päivää netto. Laskussa tulee olla selkeästi olla eroteltuna jokaisen kohteen ajot. 7. TARJOAJAN JA TARJOUKSEN KELPOISUUS JA TARJOUSVERTAILU 7.1 TARJOUSTEN KÄSITTELY Tarjousten arviointi toteutetaan kolmessa eri vaiheessa: - Tarjoajien kelpoisuuden arviointi - Tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi - Tarjousten kokonaisedullisuuden vertailu 7.2 TARJOAJAN KELPOISUUDEN ARVIOINTI Tarjouskilpailusta suljetaan pois ennen tarjousten vertailua ehdokkaat, joilla ei ole teknisiä, taloudellisia, toiminnallisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteutumiseen. Edellytykset arvioidaan liitteessä 2 mainituin perustein. Tarjouksesta suljetaan pois tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen tai joita koskee hankintalain 35 mukainen poissulkemisperuste. Tarjoajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen (esim. hintavaraumien ja poikkeavien maksuehtojen) vuoksi. Mikäli Palvelun tarjoaja ilmoittaa

4 tarjouksessaan käyttävänsä tarjouksessa omia alansa ehtoja, tarjouksessa on selkeästi käytävä ilmi, miltä osin niitä sovelletaan. 4 Tarjoajan juridisen, taloudellisen, teknisen, toiminnallisen tai muiden tarpeelliseksi katsottujen seikkojen arviointiin voidaan pyytää esitettäväksi muitakin kuin tässä tarjouspyynnössä lueteltuja asiakirjoja. Tilaaja voi pyytää tarjoajalta lisäselvityksiä ja mahdollisia todisteita tarjoajan antamista tiedoista. Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoajat, jotka eivät asiakastyytyväisyyden mittaamiseksi ja kehittämiseksi sitoudu tekemään yhteistyötä kaupungin kanssa. Sitoumus yhteistyöhön tulee mainita tarjouksessa. 7.3 TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKISTAMINEN Julkisissa hankinnoissa tarjouspyyntö hylätään, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä ja sen liitteitä tai on tehty muussa kuin tarjouspyynnön edellyttämässä muodossa. 7.4 TARJOUSTEN KOKONAISTALOUDELLISEN EDULLISUUDEN VERTAILU Ne tarjoukset, jotka täyttävät palveluille asetetut vaatimukset vertaillaan kriteereillä ja periaatteilla, jotka on esitetty liitteessä 2. Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin painotuksella hinta 70 pistettä ja laatu 30 pistettä. 7.5 TARJOUSASIAKIRJAT Tarjouspyyntö liitteineen on tulostettavissa Valkeakosken kaupungin internet-sivustoilta. Tarjouspyyntöasiakirjoja ei lähetetä postitse. 7.6 TARJOUSPYYNTÖÖN KOHDISTUVAT TARKENNUSPYYNNÖT Tarjouspyyntöön tarjouspyyntöaikana kohdistuvat kysymykset tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen: Kysymyksiin vastataan Valkeakosken kaupungin internet-sivuilla. 8. ALIHANKINNAT Tuottaja voi hankkia määrittämänsä osan palveluista alihankintana. Tuottaja vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan. Alihankkijoiden käyttö tulee kuvata tarjouksessa ja alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin Palveluntarjoajaa. 9. ILMOITTAMINEN Valkeakosken Sanomissa ja Valkeakosken kaupungin internet- sivustoilla osoitteessa 10. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN Sitova tarjous tulee jättää viimeistään klo mennessä osoitteeseen:

5 Valkeakosken kaupunki Tekninen keskus Roineenkatu Valkeakoski 5 Kuoreen tulee merkintä kuljetustarjous. Määräajan jälkeen toimitettuja tarjouksia ei hyväksytä. Kirjeeseen tulee sisällyttää vain juuri ko. tarjouspyyntöön liittyvä asiapapereita, ei laajoja mainosesitteitä. Aikaisempaan tarjouspyyntöön tulleet tarjoukset ovat avaamattomina mukana kilpailussa. Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Tarjouksesta kokonaan vastaavan henkilön ja tämän varahenkilön puhelinnumero, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite tulee mainita tarjouksessa. Tarjoukset ovat julkisia hankintalain vaatimalla tavalla. Liikesalaisuudet pyydetään ilmoittamaan perusteluineen erillisellä liitteellä (hinta ei voi olla liikesalaisuus). Kaupunki voi hylätä kaikki tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea tai jos olosuhteet ovat muuttuneet niin, ettei suunniteltua liikennettä ole tarkoituksenmukaista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Ostaja voi siirtyä suorahankintaan, jos tarjouksia ei ole tehty lainkaan tai neuvottelumenettelyyn kaikkien tarjoajien kanssa, jos edellä esitellyt hylkäysperusteet täyttyvä. 11. SOPIMUS Tarjouspyyntöä ja tarjousta käytetään sopimuksen teon pohjana. Sopimus on voimassa Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitettaan eikä kohtuullisessa ajassa korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Sopimusta kumpikaan osapuoli ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta. 12. LISÄTIEDOT Lisätietoja antaa: Ruokapalvelupäällikkö Raija-Leena Mäkinen: LIITTEET: Liite 1: Tilattavan kuljetuspalvelun kuvaus ja laatuvaatimukset ja jakelulista osoitteineen

6 Liite 2: Liite 3: Pisteytyksen kriteerit Tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuusvaatimukset ja kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu Liite 1 6 TILATTAVAN KULJETUSPALVELUN KUVAUS JA LAATUVAATIMUKSET JA JAKELULISTA OSOITTEINEEN Kohde 1. Kuumien ruokien ja kylmien elintarvikkeiden sekä postin kuljettaminen Naakan keittiöltä Sointulan päiväkodille koulujen ja päiväkotien kaikkina toimintapäivinä. Noin kerran viikossa on myös pesuaine ja välinekuljetuksia näiden toimipisteiden välillä. Kuljetus tapahtuu välisenä aikana. Kohde 2. Kuumien ruokien ja kylmien elintarvikkeiden sekä postin kuljettaminen Sorrilan koulun keittiöltä Sorrilan päiväkodin keittiölle, englantilaiseen päiväkotiin ja Kärjenniemen koululle. Kuljetus tapahtuu välisenä aikana. Kohde 3. Kuumien ruokien, kylmien elintarvikkeiden ja postin kuljettaminen Roukon keskuskeittiöltä Tietolan koulun keittiölle ja Eerolan päiväkodin keittiölle. Noin kerran viikossa on myös pesuaine ja välinekuljetuksia näiden toimipisteiden välillä. Kuljetus tapahtuu välisenä aikana. Kohde 4. Raaka-aineiden ja postin kuljetus Naakan keittiöltä Tarttilan koululle. Kohde 5. Raaka-aineita ja lämpimiä ruokia Palmurinteen vanhainkodilta Kotikulman ryhmäkotiin, Muistikeskukseen ja keväällä 2010 avattavaan Talikadun ryhmäkotiin. KULJETUS Lämminruoka, elintarvikkeet, posti, siivousaineet ja välineet. Liikennöintipäivät/ ajoaika Arkipäivisin koulujen ja päiväkotien toimintapäivinä. Kesäkauden päivystyspaikka vaihtelee. Tietola heinäkuun kiinni.. Lähtöpaikka/ vientipaikat/ astiamäärät Roukon keskuskeittiö Eerolan päiväkoti- Tietolan koulu/ 8-14 lämpölaatikkoa ja/tai lämpökuljetusastiaa, kuljetuslaatikoita 3-9. Kuljetustapa Ruoan kuljetukseen soveltuva pakettiauto. Laatu- ja palvelutaso Kuljetus suoraa noutopaikasta toimituspaikkaan. Ruoan pitää pysyä lämpimänä. Astioiden ja laatikoiden haku keskuskeittiöltä ja vienti palvelukeittiölle. Lämminruoka, elintarvikkeet, posti, siivousaineet ja Arkipäivisin koulujen ja päiväkotien toimintapäivinä. Naakan keittiö Sointulan päiväkoti- Laululahden Ruoan kuljetukseen soveltuva pakettiauto. Kuljetus suoraa noutopaikasta toimituspaikkaan. Ruoan pitää pysyä

7 välineet. Lämminruoka, elintarvikkeet, posti, siivousaineet ja välineet. Kesäkauden päivystyspaikka vaihtelee. Arkipäivisin koulujen ja päiväkotien toimintapäivinä. Kesäkauden päivystyspaikka vaihtelee.. päiväkoti/ 8-12 lämpölaatikkoa ja/tai lämpökuljetusastiaa, kuljetuslaatikoita 3-9. Sorrilan koulun keittiö/ Sorrilan päiväkodin keittiö Eng.päiväkoti Kärjenniemen koulu 4-6 lämpölaatikkoa ja/tai lämpökuljetusastiaa, kuljetuslaatikoita 2-4 Ruoan kuljetukseen soveltuva pakettiauto. 7 lämpimänä. Astioiden ja laatikoiden haku keskuskeittiöltä ja vienti palvelukeittiölle. Kuljetus suoraa noutopaikasta toimituspaikkaan. Ruoan pitää pysyä lämpimänä. Astioiden ja laatikoiden haku keskuskeittiöltä ja vienti palvelukeittiölle. Palautusastiat Tiistaisin ja torstaisin. Mahdollisesti ei heinäkuussa. Vastaavat vientipäiviä Toiminnan muutokset ovat mahdollisia. Naakan koulun keittiö/ Tarttila kaikki edellä olevat paikat Ruoan kuljetukseen soveltuva pakettiauto. Ruoan kuljetukseen soveltuva pakettiauto. Kuljetus suoraa noutopaikasta toimituspaikkaan. Elintarvikkeiden pitää pysyä kylmänä ja talvella jäätymättä. Laatikoiden haku keskuskeittiöltä ja vienti palvelukeittiölle. Kuljetus suoraa lähtökeittiöille. Osoitteet: Roukon keskuskeittiö: Painontie 19 Eerolan keittiö: Eerolantie 7 Tietolan keittiö: Niementie 10 Naakan keittiö: Kaapelintie 18 Tarttilan keittiö: Koulukuja 4 Leppälän keittiö: Pälkäneentie 7 Haukilan keittiö: Koivukuja 61 Sorrilan keittiö: Koulukatu 13 Sorrilan päiväkodin keittiö: Kangaskatu 1 Sointulan keittiö: Innalantie 3, Laululahti -päiväkoti samassa kiinteistössä

8 8 KAUPPAPALVELUT TERVASAARESTA TUOTETUT PALMURINTEESTÄ TUOTETUT ATERIAT ATERIAT KANGASKATU 21 As 45 Antiniementie 46 Apiankatu 12 A 7 LEMPÄÄLÄNTIE 39 B 50 Apilapellontie 16 a 19 Hallintie 95 HONKINIEMENTIE 17 AS 1 Apilapellontie 16 a 3 Haukant.6-8 a2 INNALANTIE 11 B 12 Eerolantie 5 C 10 Heikkilänkatu 18 INNALANTIE 12 A 8 Honkiniementie 17 Innalantie 12 A 8 INNALANTIE 14 A 13 Honkiniementie 18 B 13 Innalantie 14 a 15 INNALANTIE 18 As 24 Honkiniementie 28 Innalantie 14 as 9 INNALANTIE 8 B 12 Järvikuja 4 B as 6 avain 6 Innalantie 18 as 24 JYRÄÄNKATU B 9 Järvikuja 4 C as 13 Innalantie 20 a 4 JÄRVIKUJA 4c As 13 Kaakkolammintie 23 Innalantie 20as 24 KANGASKATU 21 As 10 Kaakonojantie 24 d 34 Innalantie 5 B 17 KANGASKATU 21 As 13 kassonkatu 4 Innalantie 5b18 KANGASKATU 21 As 17 Katajatie 51 E 26 Innalantie 9 D 31 KANGASKATU 21 As 20 Kauppatori 4 A Isoniityntie 10 KANGASKATU 21 AS 21 Keskusaukio 3 B 22 Isoniityntie 18 KANGASKATU 21 AS 30 Kirjaskatu 2 c 50 Isoniityntie 8 KANGASKATU 21 As 33 Kirjaskatu 2 d 66 Jyräänkatu 10 c 27 KANGASKATU 21 As 37 Kirjaskatu 2 D 78 Jyräänkatu b9 KANGASKATU 21 As 42 Lempääläntie 15 G 63 Jyräänkatu c13 KANGASKATU 21 AS 46 Lempääläntie 39 A 1 Jyräänkatu f 33 KANGASKATU 21 As 47 Lempääläntie 5 A 5 Jyräänkatu 8 B 10 KANGASKATU 21 AS 51 Lempääläntie 5 A 8 Jyräänkatu 8 B 11 KANGASKATU 21 As 55 Mottimiehentie 2 A 4 Jyräänkuja 1 B as 9 KANGASKATU 21 As 56 Mottimiehentie 2 as 2 Jyräänkuja 6 A 1 KANGASKATU 21 AS. Painontie 52 kairantie 62 KANGASKATU 21 AS. 6 Pastellintie 4 c 18 Kangaskatu 20 B 11 KIRJASKATU 2 C 50 Pastellintie 21 Kangaskatu 8 A 4 KIRJASKATU 2 D 66 Pastellintie 4 A 9 Kantalantie 88 KIRKONMÄKI 3 As 5 Pastellintie 4 b 12 Kariniitynt. 4 as 3 LEMPÄÄLÄNTIE 12 A 3 Petäjätie 11 h 53 Kariniitynt.1 b 5 LEMPÄÄLÄNTIE 15 G 63 Rantatie 12 Kariniitynt.2 as 2 LEPPÄSTENTIE 38 Rantatie 15 Kariniitynt.4 as 1 MALLASVEDENKATU 17 B 14 Roukontie 2-6 A 8 Kauppilankatu 38 METSÄKANSANTIE 44 Roukontie 2-6 B 18 Kielokatu 16 PASTELLINTIE 1 A 5 Roukontie 2-6 D 48 Kielokatu 17 PASTELLINTIE 1 B 15 Roukontie 9 as 9 Kielokatu 9 PASTELLINTIE 8 As 6 Salomaantie 5 E 40 Kirkonmäki 15 as 5 ROINEENKATU A 3 Salomaantie 5 f 45 Kirkonmäki 3 A 5 RONINTIE 26 Salomaantie 5 h 55 Kotkantie 3-5 D 15 ROOPENKATU 1b As 1 Savottatie 4 D 33 Kotkantie 5 D 18 ROOPENKATU 1B AS 10 Savottatie 6 f 49 Koulukatu 6A7 ROOPENKATU 1B AS 15 Savottatie 6 s 46 Kuusistonk. 35 as 12 ROOPENKATU 1B AS 22 Seurahuoneenk 1F 38 Kuusistonk.35 as 9 ROOPENKATU 1b As 36 Seurahuoneenkatu 1 F Kuusistonkatu 35 as 29 ROOPENKATU 1b As 44 Seurahuoneenkatu 1-5 F 24 Laarikkaantie 10 ROOPENKATU 1b As 60 Seurahuoneenkatu 1-5 F 25 Leppästentie 38 ROUKONTIE 16 As 21 Seurahuoneenkatu 1-5-F 29 Liedontie 80

9 ROUKONTIE 9 AS 9 Tallikatu 1 as 12 Linnasuont. 50 SALOMAANTIE 5 C 22 Ulvajank. 7-9 B 18 Lukonmäentie 526 SAVOTTATIE 4 D 33 Ulvajankatu 27 A 10 Mallasvedenk.17 b 14 SEURAHUONEENKATU 1-5 F 2 Ulvajankatu 7-9 A 12 Mallasvedenk.19 A4 SEURAHUONEENKATU 1-5 F 3 Ulvajankatu 7-9 A 17 Mattilantie 12 SÄÄKSMÄENTIE 777 A 7 Ulvajankatu 7-9 B 20 Metsontie 20 SÄÄKSMÄENTIE 777a As 1 Ulvajankatu 7-9 B 31 Myllykatu 3 SÄÄKSMÄENTIE 777a As 3 Ulvajankatu 7-9 B 32 Mäliäistent. 365 SÄÄKSMÄENTIE 777b As 2 Valkeakoskenk. 18 as.1 Mäyräntie 33 SÄÄKSMÄENTIE 9 B 25 Valtakatu 15 as 16 Naakanrinne 6 B 11 TALLIKATU 1 AS 12 Valtakatu 16 b 7 Nikkasentie 34 ULVAJANKATU 7-9 A 13 Valtakatu 18 B 11 Oitintie 24 ULVAJANKATU 7-9 B 31 Viljontie 16 Pellervontie 18 c 17 VALTAKATU 19 C 21 Vääräkoivunkuja 4 as 24 Petäjistönt.10 VIPUSENTIE 8 B 8 Vääräkoivuntie 6 as 10 Pilvitie 15 A VÄINÖNTIE 48 Vääräkoivuntie 8 as 38 Poutatie 9 VÄÄRÄNKOIVUNTIE 6 AS 10 Vääränkoivunkuja 4 as 6 Pälkäneentie 385 VÄÄRÄNKOIVUNTIE 6 As 17 Vääränkoivunkuja 6 as. 32 Pälkäneentie 474 YRJÖLÄNKATU 44 C 8 Vääränkoivuntie 8 as 39 Pälkäneentie 777 YRJÖLÄNKATU 5 E 38 Rantavainiontie 3 Roineenkatu a3 TOHKASTA TOIMITETTAVAT Roineenkatu 6 as 2 Ronintie 26 Hopunnokantie 80 Sarvionkatu 7 Konhontie 341 Sointulankuja 3 C 20 Mesikämmenentie 16 Sointulantie 5 b 16 Metsäkansantie 44 Sointulantie 7 b Rantoontie 381 Sorakatu 1 B 12 Rauttuntie 65 Sorakatu 2 A 10 Ylenjoentie 142 Sorakatu 2 A 11 Suvitie 10 Lisäksi Roopenkatu 1 Sääksmäent.12B 49 9 Kotikulma Sääksmäent b 13 Sääksmäent.777 a 6 Sääksmäent.777 B 2 Sääksmäent.777 b4 Sääksmäent.777B 1 Sääksmäent.9 B 17 Sääksmäent.9 B 25 Sääksmäentie 12 a 42 Sääksmäentie 14 B 13 Sääksmäentie 777 Sääksmäentie 777 Sääksmäentie 777 a 3 Sääksmäentie 9 A 4 Vainionkatu 2 A 5 Vihtatie 3 Voipaalantie 3 Voipaalantie 3 as 2 Väinöntie 29 c Väinöntie 44 Väinöntie 48 Välikuja 3 E Yrjölänkatu 3 A 9 Yrjölänkatu 3 C 24 Yrjölänkatu 5 E 38 Yrjölänkatu 5 E 39

10 10 Liite 2 PISTEYTYKSEN KRITEERIT 1. TUOTETTAVAN PALVELUN ASIAKASLAATU, yhteensä 10 pistettä - toimintavarmuus 6 pistettä (kuvattava) - tavoitettavuus ja reagointiherkkyys 2 pistettä (kuvattava) - reklamaatioiden käsittely 2 pistettä (kuvattava) 2. TOIMINNALLINEN LAATU JA YMPÄRISTÖTEKIJÄT, yhteensä 10 pistettä - reittisuunnitelman kuvaus 3 pistettä (kuvattava) - käytettävien ajoneuvojen ikä 2008 tai uudempi 3 pistettä, pistettä, 2005 tai vanhempi 0 pistettä ja soveltuvuus käyttötarkoitukseen, 2 pistettä (kuvattava) yhteensä 5 pistettä - kuvaus ympäristöasioiden huomioimisesta (kuvattava) 2 pistettä 3. HENKILÖSTÖN AMMATTITAITO, KOKEMUS JA PYSYVYYS yhteensä 10 pistettä - ammattitaito: henkilöstön koulutus- ja kokemustaso (kuvattava) 7 pistettä - henkilöstön vaihtuvuus, sairauspoissaolot ja sijaistenkäyttö (kuvattava) 3 pistettä

11 11 Liite 3 TARJOAJAN JA TARJOUKSEN KELPOISUUSVAATIMUKSET SEKÄ KOKONAISTALOUDELLISEN EDULLISUUDEN VERTAILU 1. TARJOAJAN JA TARJOUKSEN KELPOISUUSVAATIMUKSET 1.1 PALVELUN TARJOAJAN EDELLYTYKSET Edellytämme sekä tarjoajan että hänen mahdollisen alihankkijoidensa täyttävän seuraavat vaatimukset sekä toimittavan tarjouksen yhteydessä alla kuvatut dokumentit. Palveluntarjoajalla tulee olla 1. taloudelliset edellytykset palvelun tuottamiseen, pyydämme toimittamaan tilinpäätökset viimeiseltä vuodelta sekä viimeisen osavuosiraportin. Jos yritys/organisaatio on ollut toiminnassa lyhyemmän ajan niin samat tiedot tältä ajalta. 2. maksukykyä ja kykyä taloudellisen riskin hallintaan, pyydämme toimittamaan lausunnon luottokelpoisuudesta Suomen Asiakastiedolta. 3. liiketoiminnan harjoittamisoikeus, tarkistamme tarjoajan ja hänen mahdollisten alihankkijoidensa rekisteröityminen kaupparekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Tämän vuoksi pyydämme toimittamaan yrityksen Y- tunnuksen tarjouksen mukana. Lisäksi palvelun tarjoajan tulee huolehtia yhteiskunnallisista velvoitteista, pyydämme toimittamaan verojäämätodistuksen ja todistuksen maksetuista sosiaalivakuutusmaksuista veroviranomaiselta (todistukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia). Ellei käynnistyvällä yrityksellä ole saatavilla edellä mainittuja tietoja, yrityksen tulee esittää niiden sijasta liiketoimintasuunnitelma. 1.2 TARJOUKSEN EDELLYTYKSET Tarjotun palvelun tulee vastata tarjouspyynnön ja sen liitteiden kuvausta ja mainittuja vaatimuksia. Kaikki pyydetyt selvitykset on toimitettava tarjouksen mukana.

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 Tekniset palvelut/ Ruoka- ja siivouspalvelut

Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 Tekniset palvelut/ Ruoka- ja siivouspalvelut Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 1 Hankinnan kohde 2 Hankintailmoitus 3 Sopimusaika 4 Hankintamuoto Mäntsälän kunta pyytää tarjoustanne puhtaanapitopalveluista ja ruokapalveluista Mäntsälän kunnan

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 20.08.2015

TARJOUSPYYNTÖ 20.08.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ 20.08.2015 TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN ATERIAKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kohde Paimion kaupungin ruokapalvelut pyytää tarjouksia kaupungin ateriakuljetuksista tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KALUSTOLLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö vuokrakoneista

Tarjouspyyntö vuokrakoneista Forssan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Tekninen ja Ympäristötoimi Turuntie 18 1.3.2016 30100 Forssa Tarjouspyyntö vuokrakoneista Hankinnan kohde ja kuvaus Infrapalvelut pyytää tarjouksia maanrakennuskoneista vuodeksi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TOIMINTAKESKUKSEN KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ TOIMINTAKESKUKSEN KULJETUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ TOIMINTAKESKUKSEN KULJETUKSISTA Kurikan kaupunki pyytää tarjousta toimintakeskuksen työntekijöiden kuljetuksista ajalle 1.9.2011-31.8.2012. Mahdollinen vuoden optio. Tarjouskilpailu on avoin

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1 Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1. Hankintayksikkö Rautjärven kunta Kunnanhallitus 56800 Simpele Yhteyshenkilö ja lisätietoja talouspäällikkö Paula Hinkkanen puh.

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO

KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTO SISALLYSLUETTELO 1 OSTAJA 3 2 HANKINTAMENETTELY 3 3 TARJOUSPYYNNON KOHDE 3 4 KALUSTOLLE

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Rintasyöpäseulontojen hankinta Kirkkonummen terveystoimelle Hankinnan kuvaus

Rintasyöpäseulontojen hankinta Kirkkonummen terveystoimelle Hankinnan kuvaus TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1/5 Rintasyöpäseulontojen hankinta Kirkkonummen terveystoimelle Hankinnan kuvaus 1. Hankinnan yksilöinti Kirkkonummen kunnan terveystoimi pyytää tarjousta kirkkonummelaisten naisten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPALVELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPALVELUSTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPALVELUSTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne tarjouspyynnössä mainittujen kohteiden ruokapalvelusta. Tarjouskilpailun perusteella tehdään sopimus

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

RUSKON KUNNAN TURUN KOULUSOPIMUSTEN MUKAISET KOULUKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2016-2018

RUSKON KUNNAN TURUN KOULUSOPIMUSTEN MUKAISET KOULUKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2016-2018 RUSKON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 25.1.2016 RUSKON KUNNAN TURUN KOULUSOPIMUSTEN MUKAISET KOULUKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2016-2018 Ostaja Kohde Ruskon kunta / Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015. Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TALVIHOITOTÖIDEN HANKINTA Tilaaja Kouvolan kaupunki /Tekninen tuotanto Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1)

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ELINTARVIKKEIDEN PERUNAT JA PORKKANAT TOIMITUKSES- TA AJALLE 1.8.2016 31.12.2018

TARJOUSPYYNTÖ ELINTARVIKKEIDEN PERUNAT JA PORKKANAT TOIMITUKSES- TA AJALLE 1.8.2016 31.12.2018 TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 6 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ ELINTARVIKKEIDEN PERUNAT JA PORKKANAT TOIMITUKSES- TA AJALLE 1.8.2016 31.12.2018 Laitilan kaupunki ja Pyhärannan kunta pyytää tarjouksia perunoista

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 2 Kohde ja sopimuskausi Mäntsälän kunta / pyytää tarjouksia kunnan alueen perusopetuslain 32 :n mukaisista oppilaskuljetuksista liitteessä 1 kuvatuille reiteille. Kuljetukset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ 1 LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN HAUTAUSMAIDEN HAUDANKAIVUU- JA PEITTÖTÖISTÄ SEKÄ AURAUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISTÄ Ylä-Savon seurakuntayhtymä pyytää kirjallista tarjousta Lapinlahden (kirkonkylä, Alapitkä ja

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Tarjouspyyntö 1 (5) Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Porvoon kaupungin matkailutoimisto pyytää tarjoustanne Porvoon kaupunkioppaan painotyöstä. Esite painetaan neljälle (4) eri kielellä.

Lisätiedot

Tarjous pyydetään ajalle Optiona yhteisestä sopimuksesta 1 vuoden ajalle

Tarjous pyydetään ajalle Optiona yhteisestä sopimuksesta 1 vuoden ajalle TARJOUSPYYNTÖ 1. Ostaja Tohmajärven kunta Sivistyslautakunta Järnefeltintie 1 82600 TOHMAJÄRVI 2. Hankinnan kohde Tohmajärven sivistyslautakunta järjestää tarjouskilpailun hiihtolatujen kunnossapidosta

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA 1. Taustatietoja Sipoon kunta ostaa joukkotarkastuksen rintasyövän varhaistoteamiseksi seulontana kansanterveysasetuksen ohjekirjeen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Ruokahuollon kuljetukset

Tarjouspyyntö: Ruokahuollon kuljetukset 21870 Riihikoski 18.05.2012 1(7) : Ruokahuollon kuljetukset Pöytyän kunta pyytää tarjouksia kuljetuspalveluista koskien Pöytyän kunnan ruokahuollon kuljetuksia. Tarkemmat tiedot hankinnan sisällöstä ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio TARJOUSPYYNTÖ Kiinteistönhoito Sammakkolammentie 2, Kuopio 1.2.2017 Sivu 2/5 Sammakkolammentie 2, Kuopio 1. KOHDETIEDOT Tilaaja Savon koulutuskuntayhtymä PL 87 70101 Kuopio Tilaajan yhteyshenkilö Ari Orsjoki

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 15.3.2016 PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupunki ja Akaan kaupunki pyytävät tarjoustanne pehmopapereista oheisen tuotetaulukkoliitteen (liite 1) mukaan. Sopimusaika Sopimuskausi on kolme

Lisätiedot

VANHUSPALVELUKESKUKSEN ATERIAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

VANHUSPALVELUKESKUKSEN ATERIAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ VANHUSPALVELUKESKUKSEN ATERIAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 HANKITTAVAN PALVELUN SISÄLTÖ... 4 5 TARJOUSHINTA...

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013.

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013. Tarjouspyyntö 1 (7) JÄRVENPÄÄN KATUVALOJEN VALAISINTEN VAIHTO 2013 1. Hankinnan sisältö Järvenpään kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne elohopeavalaisinten vaihdosta. Vaihdettavien valaisinten

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

32440 Alastaro I Puh. (02) I wwwloimaaji

32440 Alastaro I Puh. (02) I wwwloimaaji Loimaan kaupunki Loimaa ~ Tekninen- ja Ympäristö Loimijoentie 74 palvelukeskus 32440 Alastaro I Puh. (02) 761 10 I wwwloimaaji Jyvällä tulevaisuudesta 8.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ LOIMAAN LIIKUNTAHALLIN ILTA-

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja.

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja. TARJOUSPYYNTÖ: VÄLINEHUOLTOPALVELU 1) Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin sekä Nummi-Pusulan ja Vihdin kunnan perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla.

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

LIEDENPOHJAN, VASKIVEDEN, KILLINKOSKEN, KOTALAN, ÄIJÄNNEVAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNETARJOUSPYYNTÖ AJALLE

LIEDENPOHJAN, VASKIVEDEN, KILLINKOSKEN, KOTALAN, ÄIJÄNNEVAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNETARJOUSPYYNTÖ AJALLE VIRTAIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Koulutoimisto Tuula Jokinen PL 85 7.2.2014 34801 VIRRAT P. 03-4851260 tuula.jokinen@virrat.fi LIEDENPOHJAN, VASKIVEDEN, KILLINKOSKEN, KOTALAN, ÄIJÄNNEVAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (8) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Tervakosken elokuvateatterin digitalisointi Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista 1(5) Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista Nurmijärven kunnan pyytää tarjoustanne toimipisteet yhdistävästä tietoliikenneratkaisusta. Sopimuskausi alkaa 10.10.2014 tai sitten kun sopimus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2016 TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne Savolakodin uudisrakennuksen yleisten tilojen kalusteista. Hankinta ei ole kokonaisarvoltaan

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

Hankittavat soittimet ja hankintamäärät on sanottu liitteellä KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET

Hankittavat soittimet ja hankintamäärät on sanottu liitteellä KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA LIIKUNTAVÄLINEISTÄ Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen KARTANONRAAN KOULUUN HANKITTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA. Saimaankatu 23 15140 Lahti www.tyoterveyswellamo.

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA. Saimaankatu 23 15140 Lahti www.tyoterveyswellamo. TYÖTERVEYS WELLAMO OY Tarjouspyyntö 29.10.2010 TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA Hankintayksikkö Yhteyshenkilö Hankintamuoto Työterveys Wellamo

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen TARJOUSPYYNTÖ n lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen Hankintayksikkö Osoite Yhteyshenkilö Kirkkonummen kunta Liikuntalautakunta Sivistyspalvelukeskus Kirkkotallintie 1 B 2 krs 02400 KIRKKONUMMI

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVITAIPALEEN KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVITAIPALEEN KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA 54800 SAVITAIPALE TARJOUSPYYNTÖ SAVITAIPALEEN KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA Tarjouspyynnön tavoite ja tilaaja Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on järjestää Savitaipaleen kunnan koulukuljetukset lukuvuodelle

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot