UUSINTATARJOUSPYYNTÖ VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN ATERIAPALVELUKULJETUKSISTA, KAUPPAPALVELUJEN KULJETUKSISTA SEKÄ KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN RUOKAKULJETUKSISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUSINTATARJOUSPYYNTÖ VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN ATERIAPALVELUKULJETUKSISTA, KAUPPAPALVELUJEN KULJETUKSISTA SEKÄ KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN RUOKAKULJETUKSISTA"

Transkriptio

1 1 TARJOUSPYYNTÖ UUSINTATARJOUSPYYNTÖ VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN ATERIAPALVELUKULJETUKSISTA, KAUPPAPALVELUJEN KULJETUKSISTA SEKÄ KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN RUOKAKULJETUKSISTA 1. HANKINNAN KOHDE Valkeakosken kaupunki pyytää tarjoustanne Valkeakosken kaupungin kotiin vietävien aterioiden kuljetuksista, kauppapalvelujen kotiinkuljetuksista sekä päiväkotien ja koulujen ruokien jakelukuljetuksista ajalla Lisäksi varaamme mahdollisuuden yhden vuoden optioon. Tarjouksen tekijää kutsutaan tässä tarjouspyynnössä Palvelun tarjoajaksi ja tarjouksen pyytäjää nimellä Tarjouksen pyytäjä. 2. HANKINNAN MUOTO Hankinnan muotona käytetään avointa menettelyä. Hankintailmoitus on julkaistu Hilmakanavassa. Hankinnasta on tehty Hilma-kanavaan ennakkoilmoitus Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista sekä Valkeakosken kaupunginhallituksen antamia hankintaa koskevia määräyksiä. 3. PALVELUN KUVAUS Valkeakosken kaupungin ruokapalvelu järjestää koulujen, päiväkotien, terveyskeskuksen, vanhusten ateriapalvelut ja vanhainkotien ruokapalvelut Valkeakosken kaupungissa. Ruokapalvelu tarjoaa päivittäin noin 4000 ateriaa yli kahdessakymmenessä ateriointipaikassa ateriapalveluasiakkaille toimitetaan lämmin ruoka ja kauppapalveluasiakkaalle toimitetaan kauppatarvikkeet kotiin. Ateriat ja kauppakassit toimitetaan asiakkaalle kotiin sisälle. Kotiin kuljetettavia lämpimiä aterioita tuotetaan neljästä eri tuotantokeittiöstä, tulevaisuudessa siirrytään yhteen tuotantokeittiöön. Tarjouspyyntö koskee myös koulujen ja päiväkotien välillä tapahtuvaa lämpimien ruokien, välipalojen, muiden tarvittavien elintarvikkeiden sekä toisinaan myös pesuaineiden ja välineiden kuljetusta ruoanvalmistuskeittiöiltä palvelukeittiöille päivittäin sekä raaka-aineiden kuljetusta isommilta keittiöiltä Valkeakosken kaupungin pienimmille kouluille kaksi kertaa viikossa. Lisäksi kuljetetaan mahdolliset kirjeet ja muu pienimuotoinen posti tarjouspyynnön paikkoihin. Palautusastiat ja posti tulee kuljettaa takaisin palvelukeittiöiltä valmistuskeittiölle samana päivänä sovittavan ajan puitteissa. Koulujen ja päiväkotien väliset kuljetukset on mahdollista tällä hetkellä hoitaa yhdellä autolla ja yhdellä kuljettajalla. Tarjouspyynnön aikana tullaan tarvitsemaan myös toinen auto. Edellytyksenä on, että kuljettaja noutaa toimitettavat tuotteet keittiön sisältä ja toimittaa ne jakelupaikan keittiöön sisälle sovittuun jättöpaikkaan sovitun ajan puitteissa.

2 2 Sopimuskauden aikana tarvitaan mahdollisesti myös muita elintarvike- tai ruokakuljetuksia Valkeakosken kaupungin alueella. Tarjouksen pyytäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia kuljetusajankohtiin ja toimipisteisiin, eikä anna takuuta vähimmäistyötuntimäärälle. Esimerkiksi koulujen loma-ajat aiheuttavat aina yhdistelyja muita muutostarpeita reitteihin. Palvelun tarjoaja vastaa sovitun aikataulun noudattamisesta. Tarjouspyynnön ajankohdan toimitusosoitetiedot löytyvät liitteestä 1. Toimitusosoitteet ja toimituspäivät voivat muuttua päivittäin. Kaikille ateriapalveluateria-asiakkaille ei toimiteta aterioita joka päivä. 4. KALUSTO JA KULJETTAJA 4.1 KALUSTO Kuljetuskalustolta edellytetään asetuksen mukaista soveltuvuutta elintarvikkeiden kuljetukseen. Kalustolta vaaditaan myös Valkeakosken terveystarkastajan hyväksyntä ennen sopimuksen allekirjoittamista. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen (597/2000) elintarvikkeiden kuljetuslämpötiloista ja muista kuljetusoloista. 4.2 KULJETTAJAT Ennen sopimuksen allekirjoittamista kaikista kuljettajista vaaditaan esitettäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukaisen rekisteriotteen. Kuljetuksissa tulisi mielellään olla vakiokuljettaja, mutta myös sijaiskuljettajan tulee tietää toimintatapa niin, että kuljetukset järjestyvät aina sovitulla tavalla. Kuljettajien tulee olla sosiaalisesti myönteisiä ja hallita erityistilanteet, kuten esimerkiksi ruoka-astian kaatumisesta johtuvat erityisjärjestelyt. Kuljettajat vastaavat omalta osaltaan joustavasti tapahtuvista kuljetustilanteista. Koko henkilöstöä koskee ehdoton salassapitovelvoitteen noudattaminen. 5. TARJOUSHINTA JA EHDOT Tarjous tulee ilmoittaa muodossa euro/tunti. Hinnan tulee pitää sisällään auton kustannuksineen sekä kuljettajan. Tarjouksessa tulee olla määriteltynä arvio päivittäisestä tuntitarpeesta ripeällä joutuisuudella. Lisäksi tulee antaa vastaava tuntihinta mahdollisia lisäajoja varten. Tarjoushinnoissa tulee erotella arvonlisäveron osuus. Hintoja voidaan tarkistaa 1 kerta vuodessa siten, että sopimuskumppani tai tilaaja voi kirjallisesti 1.2. mennessä esittää perustelluista syistä hinnanmuutosta, jos Tilastokeskuksen kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi on muuttunut yli 2 %. Hinnanmuutoksista neuvotellaan osapuolten kesken. Hinnanmuutos saa olla enintään indeksin muutoksen suuruinen. Ensimmäinen hinnankorotusajankohta voi olla

3 Tarjouksen pyytäjä pidättää itsellään mahdollisuuden neuvotella sopimuskumppanin kanssa sopimuskautena tapahtuvien toiminnallisten muutosten tuomien kuljetusjärjestelyjen muutoksista ja lisäyksistä. 3 Tarjouksen pyytäjä pidättää itsellään mahdollisuuden hyväksyä vain osatarjouksen. Osatarjoukset hyväksytään, mutta vain siinä tapauksessa, että osatarjouksista saadaan koko kuljetusta koskeva kokonaisuus hoidettua. Tarjous tulee tehdä suomen kielellä TARJOUKSEN MUKAAN LIITETTÄVÄT ASIAKIRJAT 6. MAKSUEHDOT - toimintakertomus, jossa käyvät ilmi yrityksen kannattavuus, maksukyky ja referenssit - vara-autojärjestelmäkuvaus - varuillaolojärjestelmän kuvaus - selvitys virhetoimitusten määrästä viime vuodelta - kuvaus henkilöstön vaihtuvuudesta, sairauspoissaoloista ja sijaisten käytöstä (esim. henkilöstötilinpäätöksestä) - sitoumus yhteistyöstä asiakastyytyväisyyden mittaamiseksi ja kehittämiseksi Valkeakosken kaupungin ruokapalvelu maksaa kuukausittain tehdystä työstä jälkikäteen viimeistään seuraavan kuun 30. päivään mennessä. Maksuehto on 14 päivää netto. Laskussa tulee olla selkeästi olla eroteltuna jokaisen kohteen ajot. 7. TARJOAJAN JA TARJOUKSEN KELPOISUUS JA TARJOUSVERTAILU 7.1 TARJOUSTEN KÄSITTELY Tarjousten arviointi toteutetaan kolmessa eri vaiheessa: - Tarjoajien kelpoisuuden arviointi - Tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi - Tarjousten kokonaisedullisuuden vertailu 7.2 TARJOAJAN KELPOISUUDEN ARVIOINTI Tarjouskilpailusta suljetaan pois ennen tarjousten vertailua ehdokkaat, joilla ei ole teknisiä, taloudellisia, toiminnallisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteutumiseen. Edellytykset arvioidaan liitteessä 2 mainituin perustein. Tarjouksesta suljetaan pois tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen tai joita koskee hankintalain 35 mukainen poissulkemisperuste. Tarjoajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen (esim. hintavaraumien ja poikkeavien maksuehtojen) vuoksi. Mikäli Palvelun tarjoaja ilmoittaa

4 tarjouksessaan käyttävänsä tarjouksessa omia alansa ehtoja, tarjouksessa on selkeästi käytävä ilmi, miltä osin niitä sovelletaan. 4 Tarjoajan juridisen, taloudellisen, teknisen, toiminnallisen tai muiden tarpeelliseksi katsottujen seikkojen arviointiin voidaan pyytää esitettäväksi muitakin kuin tässä tarjouspyynnössä lueteltuja asiakirjoja. Tilaaja voi pyytää tarjoajalta lisäselvityksiä ja mahdollisia todisteita tarjoajan antamista tiedoista. Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoajat, jotka eivät asiakastyytyväisyyden mittaamiseksi ja kehittämiseksi sitoudu tekemään yhteistyötä kaupungin kanssa. Sitoumus yhteistyöhön tulee mainita tarjouksessa. 7.3 TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKISTAMINEN Julkisissa hankinnoissa tarjouspyyntö hylätään, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä ja sen liitteitä tai on tehty muussa kuin tarjouspyynnön edellyttämässä muodossa. 7.4 TARJOUSTEN KOKONAISTALOUDELLISEN EDULLISUUDEN VERTAILU Ne tarjoukset, jotka täyttävät palveluille asetetut vaatimukset vertaillaan kriteereillä ja periaatteilla, jotka on esitetty liitteessä 2. Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin painotuksella hinta 70 pistettä ja laatu 30 pistettä. 7.5 TARJOUSASIAKIRJAT Tarjouspyyntö liitteineen on tulostettavissa Valkeakosken kaupungin internet-sivustoilta. Tarjouspyyntöasiakirjoja ei lähetetä postitse. 7.6 TARJOUSPYYNTÖÖN KOHDISTUVAT TARKENNUSPYYNNÖT Tarjouspyyntöön tarjouspyyntöaikana kohdistuvat kysymykset tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen: Kysymyksiin vastataan Valkeakosken kaupungin internet-sivuilla. 8. ALIHANKINNAT Tuottaja voi hankkia määrittämänsä osan palveluista alihankintana. Tuottaja vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan. Alihankkijoiden käyttö tulee kuvata tarjouksessa ja alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin Palveluntarjoajaa. 9. ILMOITTAMINEN Valkeakosken Sanomissa ja Valkeakosken kaupungin internet- sivustoilla osoitteessa 10. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN Sitova tarjous tulee jättää viimeistään klo mennessä osoitteeseen:

5 Valkeakosken kaupunki Tekninen keskus Roineenkatu Valkeakoski 5 Kuoreen tulee merkintä kuljetustarjous. Määräajan jälkeen toimitettuja tarjouksia ei hyväksytä. Kirjeeseen tulee sisällyttää vain juuri ko. tarjouspyyntöön liittyvä asiapapereita, ei laajoja mainosesitteitä. Aikaisempaan tarjouspyyntöön tulleet tarjoukset ovat avaamattomina mukana kilpailussa. Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Tarjouksesta kokonaan vastaavan henkilön ja tämän varahenkilön puhelinnumero, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite tulee mainita tarjouksessa. Tarjoukset ovat julkisia hankintalain vaatimalla tavalla. Liikesalaisuudet pyydetään ilmoittamaan perusteluineen erillisellä liitteellä (hinta ei voi olla liikesalaisuus). Kaupunki voi hylätä kaikki tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea tai jos olosuhteet ovat muuttuneet niin, ettei suunniteltua liikennettä ole tarkoituksenmukaista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Ostaja voi siirtyä suorahankintaan, jos tarjouksia ei ole tehty lainkaan tai neuvottelumenettelyyn kaikkien tarjoajien kanssa, jos edellä esitellyt hylkäysperusteet täyttyvä. 11. SOPIMUS Tarjouspyyntöä ja tarjousta käytetään sopimuksen teon pohjana. Sopimus on voimassa Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitettaan eikä kohtuullisessa ajassa korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Sopimusta kumpikaan osapuoli ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta. 12. LISÄTIEDOT Lisätietoja antaa: Ruokapalvelupäällikkö Raija-Leena Mäkinen: LIITTEET: Liite 1: Tilattavan kuljetuspalvelun kuvaus ja laatuvaatimukset ja jakelulista osoitteineen

6 Liite 2: Liite 3: Pisteytyksen kriteerit Tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuusvaatimukset ja kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu Liite 1 6 TILATTAVAN KULJETUSPALVELUN KUVAUS JA LAATUVAATIMUKSET JA JAKELULISTA OSOITTEINEEN Kohde 1. Kuumien ruokien ja kylmien elintarvikkeiden sekä postin kuljettaminen Naakan keittiöltä Sointulan päiväkodille koulujen ja päiväkotien kaikkina toimintapäivinä. Noin kerran viikossa on myös pesuaine ja välinekuljetuksia näiden toimipisteiden välillä. Kuljetus tapahtuu välisenä aikana. Kohde 2. Kuumien ruokien ja kylmien elintarvikkeiden sekä postin kuljettaminen Sorrilan koulun keittiöltä Sorrilan päiväkodin keittiölle, englantilaiseen päiväkotiin ja Kärjenniemen koululle. Kuljetus tapahtuu välisenä aikana. Kohde 3. Kuumien ruokien, kylmien elintarvikkeiden ja postin kuljettaminen Roukon keskuskeittiöltä Tietolan koulun keittiölle ja Eerolan päiväkodin keittiölle. Noin kerran viikossa on myös pesuaine ja välinekuljetuksia näiden toimipisteiden välillä. Kuljetus tapahtuu välisenä aikana. Kohde 4. Raaka-aineiden ja postin kuljetus Naakan keittiöltä Tarttilan koululle. Kohde 5. Raaka-aineita ja lämpimiä ruokia Palmurinteen vanhainkodilta Kotikulman ryhmäkotiin, Muistikeskukseen ja keväällä 2010 avattavaan Talikadun ryhmäkotiin. KULJETUS Lämminruoka, elintarvikkeet, posti, siivousaineet ja välineet. Liikennöintipäivät/ ajoaika Arkipäivisin koulujen ja päiväkotien toimintapäivinä. Kesäkauden päivystyspaikka vaihtelee. Tietola heinäkuun kiinni.. Lähtöpaikka/ vientipaikat/ astiamäärät Roukon keskuskeittiö Eerolan päiväkoti- Tietolan koulu/ 8-14 lämpölaatikkoa ja/tai lämpökuljetusastiaa, kuljetuslaatikoita 3-9. Kuljetustapa Ruoan kuljetukseen soveltuva pakettiauto. Laatu- ja palvelutaso Kuljetus suoraa noutopaikasta toimituspaikkaan. Ruoan pitää pysyä lämpimänä. Astioiden ja laatikoiden haku keskuskeittiöltä ja vienti palvelukeittiölle. Lämminruoka, elintarvikkeet, posti, siivousaineet ja Arkipäivisin koulujen ja päiväkotien toimintapäivinä. Naakan keittiö Sointulan päiväkoti- Laululahden Ruoan kuljetukseen soveltuva pakettiauto. Kuljetus suoraa noutopaikasta toimituspaikkaan. Ruoan pitää pysyä

7 välineet. Lämminruoka, elintarvikkeet, posti, siivousaineet ja välineet. Kesäkauden päivystyspaikka vaihtelee. Arkipäivisin koulujen ja päiväkotien toimintapäivinä. Kesäkauden päivystyspaikka vaihtelee.. päiväkoti/ 8-12 lämpölaatikkoa ja/tai lämpökuljetusastiaa, kuljetuslaatikoita 3-9. Sorrilan koulun keittiö/ Sorrilan päiväkodin keittiö Eng.päiväkoti Kärjenniemen koulu 4-6 lämpölaatikkoa ja/tai lämpökuljetusastiaa, kuljetuslaatikoita 2-4 Ruoan kuljetukseen soveltuva pakettiauto. 7 lämpimänä. Astioiden ja laatikoiden haku keskuskeittiöltä ja vienti palvelukeittiölle. Kuljetus suoraa noutopaikasta toimituspaikkaan. Ruoan pitää pysyä lämpimänä. Astioiden ja laatikoiden haku keskuskeittiöltä ja vienti palvelukeittiölle. Palautusastiat Tiistaisin ja torstaisin. Mahdollisesti ei heinäkuussa. Vastaavat vientipäiviä Toiminnan muutokset ovat mahdollisia. Naakan koulun keittiö/ Tarttila kaikki edellä olevat paikat Ruoan kuljetukseen soveltuva pakettiauto. Ruoan kuljetukseen soveltuva pakettiauto. Kuljetus suoraa noutopaikasta toimituspaikkaan. Elintarvikkeiden pitää pysyä kylmänä ja talvella jäätymättä. Laatikoiden haku keskuskeittiöltä ja vienti palvelukeittiölle. Kuljetus suoraa lähtökeittiöille. Osoitteet: Roukon keskuskeittiö: Painontie 19 Eerolan keittiö: Eerolantie 7 Tietolan keittiö: Niementie 10 Naakan keittiö: Kaapelintie 18 Tarttilan keittiö: Koulukuja 4 Leppälän keittiö: Pälkäneentie 7 Haukilan keittiö: Koivukuja 61 Sorrilan keittiö: Koulukatu 13 Sorrilan päiväkodin keittiö: Kangaskatu 1 Sointulan keittiö: Innalantie 3, Laululahti -päiväkoti samassa kiinteistössä

8 8 KAUPPAPALVELUT TERVASAARESTA TUOTETUT PALMURINTEESTÄ TUOTETUT ATERIAT ATERIAT KANGASKATU 21 As 45 Antiniementie 46 Apiankatu 12 A 7 LEMPÄÄLÄNTIE 39 B 50 Apilapellontie 16 a 19 Hallintie 95 HONKINIEMENTIE 17 AS 1 Apilapellontie 16 a 3 Haukant.6-8 a2 INNALANTIE 11 B 12 Eerolantie 5 C 10 Heikkilänkatu 18 INNALANTIE 12 A 8 Honkiniementie 17 Innalantie 12 A 8 INNALANTIE 14 A 13 Honkiniementie 18 B 13 Innalantie 14 a 15 INNALANTIE 18 As 24 Honkiniementie 28 Innalantie 14 as 9 INNALANTIE 8 B 12 Järvikuja 4 B as 6 avain 6 Innalantie 18 as 24 JYRÄÄNKATU B 9 Järvikuja 4 C as 13 Innalantie 20 a 4 JÄRVIKUJA 4c As 13 Kaakkolammintie 23 Innalantie 20as 24 KANGASKATU 21 As 10 Kaakonojantie 24 d 34 Innalantie 5 B 17 KANGASKATU 21 As 13 kassonkatu 4 Innalantie 5b18 KANGASKATU 21 As 17 Katajatie 51 E 26 Innalantie 9 D 31 KANGASKATU 21 As 20 Kauppatori 4 A Isoniityntie 10 KANGASKATU 21 AS 21 Keskusaukio 3 B 22 Isoniityntie 18 KANGASKATU 21 AS 30 Kirjaskatu 2 c 50 Isoniityntie 8 KANGASKATU 21 As 33 Kirjaskatu 2 d 66 Jyräänkatu 10 c 27 KANGASKATU 21 As 37 Kirjaskatu 2 D 78 Jyräänkatu b9 KANGASKATU 21 As 42 Lempääläntie 15 G 63 Jyräänkatu c13 KANGASKATU 21 AS 46 Lempääläntie 39 A 1 Jyräänkatu f 33 KANGASKATU 21 As 47 Lempääläntie 5 A 5 Jyräänkatu 8 B 10 KANGASKATU 21 AS 51 Lempääläntie 5 A 8 Jyräänkatu 8 B 11 KANGASKATU 21 As 55 Mottimiehentie 2 A 4 Jyräänkuja 1 B as 9 KANGASKATU 21 As 56 Mottimiehentie 2 as 2 Jyräänkuja 6 A 1 KANGASKATU 21 AS. Painontie 52 kairantie 62 KANGASKATU 21 AS. 6 Pastellintie 4 c 18 Kangaskatu 20 B 11 KIRJASKATU 2 C 50 Pastellintie 21 Kangaskatu 8 A 4 KIRJASKATU 2 D 66 Pastellintie 4 A 9 Kantalantie 88 KIRKONMÄKI 3 As 5 Pastellintie 4 b 12 Kariniitynt. 4 as 3 LEMPÄÄLÄNTIE 12 A 3 Petäjätie 11 h 53 Kariniitynt.1 b 5 LEMPÄÄLÄNTIE 15 G 63 Rantatie 12 Kariniitynt.2 as 2 LEPPÄSTENTIE 38 Rantatie 15 Kariniitynt.4 as 1 MALLASVEDENKATU 17 B 14 Roukontie 2-6 A 8 Kauppilankatu 38 METSÄKANSANTIE 44 Roukontie 2-6 B 18 Kielokatu 16 PASTELLINTIE 1 A 5 Roukontie 2-6 D 48 Kielokatu 17 PASTELLINTIE 1 B 15 Roukontie 9 as 9 Kielokatu 9 PASTELLINTIE 8 As 6 Salomaantie 5 E 40 Kirkonmäki 15 as 5 ROINEENKATU A 3 Salomaantie 5 f 45 Kirkonmäki 3 A 5 RONINTIE 26 Salomaantie 5 h 55 Kotkantie 3-5 D 15 ROOPENKATU 1b As 1 Savottatie 4 D 33 Kotkantie 5 D 18 ROOPENKATU 1B AS 10 Savottatie 6 f 49 Koulukatu 6A7 ROOPENKATU 1B AS 15 Savottatie 6 s 46 Kuusistonk. 35 as 12 ROOPENKATU 1B AS 22 Seurahuoneenk 1F 38 Kuusistonk.35 as 9 ROOPENKATU 1b As 36 Seurahuoneenkatu 1 F Kuusistonkatu 35 as 29 ROOPENKATU 1b As 44 Seurahuoneenkatu 1-5 F 24 Laarikkaantie 10 ROOPENKATU 1b As 60 Seurahuoneenkatu 1-5 F 25 Leppästentie 38 ROUKONTIE 16 As 21 Seurahuoneenkatu 1-5-F 29 Liedontie 80

9 ROUKONTIE 9 AS 9 Tallikatu 1 as 12 Linnasuont. 50 SALOMAANTIE 5 C 22 Ulvajank. 7-9 B 18 Lukonmäentie 526 SAVOTTATIE 4 D 33 Ulvajankatu 27 A 10 Mallasvedenk.17 b 14 SEURAHUONEENKATU 1-5 F 2 Ulvajankatu 7-9 A 12 Mallasvedenk.19 A4 SEURAHUONEENKATU 1-5 F 3 Ulvajankatu 7-9 A 17 Mattilantie 12 SÄÄKSMÄENTIE 777 A 7 Ulvajankatu 7-9 B 20 Metsontie 20 SÄÄKSMÄENTIE 777a As 1 Ulvajankatu 7-9 B 31 Myllykatu 3 SÄÄKSMÄENTIE 777a As 3 Ulvajankatu 7-9 B 32 Mäliäistent. 365 SÄÄKSMÄENTIE 777b As 2 Valkeakoskenk. 18 as.1 Mäyräntie 33 SÄÄKSMÄENTIE 9 B 25 Valtakatu 15 as 16 Naakanrinne 6 B 11 TALLIKATU 1 AS 12 Valtakatu 16 b 7 Nikkasentie 34 ULVAJANKATU 7-9 A 13 Valtakatu 18 B 11 Oitintie 24 ULVAJANKATU 7-9 B 31 Viljontie 16 Pellervontie 18 c 17 VALTAKATU 19 C 21 Vääräkoivunkuja 4 as 24 Petäjistönt.10 VIPUSENTIE 8 B 8 Vääräkoivuntie 6 as 10 Pilvitie 15 A VÄINÖNTIE 48 Vääräkoivuntie 8 as 38 Poutatie 9 VÄÄRÄNKOIVUNTIE 6 AS 10 Vääränkoivunkuja 4 as 6 Pälkäneentie 385 VÄÄRÄNKOIVUNTIE 6 As 17 Vääränkoivunkuja 6 as. 32 Pälkäneentie 474 YRJÖLÄNKATU 44 C 8 Vääränkoivuntie 8 as 39 Pälkäneentie 777 YRJÖLÄNKATU 5 E 38 Rantavainiontie 3 Roineenkatu a3 TOHKASTA TOIMITETTAVAT Roineenkatu 6 as 2 Ronintie 26 Hopunnokantie 80 Sarvionkatu 7 Konhontie 341 Sointulankuja 3 C 20 Mesikämmenentie 16 Sointulantie 5 b 16 Metsäkansantie 44 Sointulantie 7 b Rantoontie 381 Sorakatu 1 B 12 Rauttuntie 65 Sorakatu 2 A 10 Ylenjoentie 142 Sorakatu 2 A 11 Suvitie 10 Lisäksi Roopenkatu 1 Sääksmäent.12B 49 9 Kotikulma Sääksmäent b 13 Sääksmäent.777 a 6 Sääksmäent.777 B 2 Sääksmäent.777 b4 Sääksmäent.777B 1 Sääksmäent.9 B 17 Sääksmäent.9 B 25 Sääksmäentie 12 a 42 Sääksmäentie 14 B 13 Sääksmäentie 777 Sääksmäentie 777 Sääksmäentie 777 a 3 Sääksmäentie 9 A 4 Vainionkatu 2 A 5 Vihtatie 3 Voipaalantie 3 Voipaalantie 3 as 2 Väinöntie 29 c Väinöntie 44 Väinöntie 48 Välikuja 3 E Yrjölänkatu 3 A 9 Yrjölänkatu 3 C 24 Yrjölänkatu 5 E 38 Yrjölänkatu 5 E 39

10 10 Liite 2 PISTEYTYKSEN KRITEERIT 1. TUOTETTAVAN PALVELUN ASIAKASLAATU, yhteensä 10 pistettä - toimintavarmuus 6 pistettä (kuvattava) - tavoitettavuus ja reagointiherkkyys 2 pistettä (kuvattava) - reklamaatioiden käsittely 2 pistettä (kuvattava) 2. TOIMINNALLINEN LAATU JA YMPÄRISTÖTEKIJÄT, yhteensä 10 pistettä - reittisuunnitelman kuvaus 3 pistettä (kuvattava) - käytettävien ajoneuvojen ikä 2008 tai uudempi 3 pistettä, pistettä, 2005 tai vanhempi 0 pistettä ja soveltuvuus käyttötarkoitukseen, 2 pistettä (kuvattava) yhteensä 5 pistettä - kuvaus ympäristöasioiden huomioimisesta (kuvattava) 2 pistettä 3. HENKILÖSTÖN AMMATTITAITO, KOKEMUS JA PYSYVYYS yhteensä 10 pistettä - ammattitaito: henkilöstön koulutus- ja kokemustaso (kuvattava) 7 pistettä - henkilöstön vaihtuvuus, sairauspoissaolot ja sijaistenkäyttö (kuvattava) 3 pistettä

11 11 Liite 3 TARJOAJAN JA TARJOUKSEN KELPOISUUSVAATIMUKSET SEKÄ KOKONAISTALOUDELLISEN EDULLISUUDEN VERTAILU 1. TARJOAJAN JA TARJOUKSEN KELPOISUUSVAATIMUKSET 1.1 PALVELUN TARJOAJAN EDELLYTYKSET Edellytämme sekä tarjoajan että hänen mahdollisen alihankkijoidensa täyttävän seuraavat vaatimukset sekä toimittavan tarjouksen yhteydessä alla kuvatut dokumentit. Palveluntarjoajalla tulee olla 1. taloudelliset edellytykset palvelun tuottamiseen, pyydämme toimittamaan tilinpäätökset viimeiseltä vuodelta sekä viimeisen osavuosiraportin. Jos yritys/organisaatio on ollut toiminnassa lyhyemmän ajan niin samat tiedot tältä ajalta. 2. maksukykyä ja kykyä taloudellisen riskin hallintaan, pyydämme toimittamaan lausunnon luottokelpoisuudesta Suomen Asiakastiedolta. 3. liiketoiminnan harjoittamisoikeus, tarkistamme tarjoajan ja hänen mahdollisten alihankkijoidensa rekisteröityminen kaupparekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Tämän vuoksi pyydämme toimittamaan yrityksen Y- tunnuksen tarjouksen mukana. Lisäksi palvelun tarjoajan tulee huolehtia yhteiskunnallisista velvoitteista, pyydämme toimittamaan verojäämätodistuksen ja todistuksen maksetuista sosiaalivakuutusmaksuista veroviranomaiselta (todistukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia). Ellei käynnistyvällä yrityksellä ole saatavilla edellä mainittuja tietoja, yrityksen tulee esittää niiden sijasta liiketoimintasuunnitelma. 1.2 TARJOUKSEN EDELLYTYKSET Tarjotun palvelun tulee vastata tarjouspyynnön ja sen liitteiden kuvausta ja mainittuja vaatimuksia. Kaikki pyydetyt selvitykset on toimitettava tarjouksen mukana.

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

1. Hankintamäärä Hämeenkyrön kunta ja Ikaalisten kaupunki käyttävät elintarvikkeiden hankkimiseen n. 1.1 milj, /vuosi ja 3.3 milj. sopimuskaudella.

1. Hankintamäärä Hämeenkyrön kunta ja Ikaalisten kaupunki käyttävät elintarvikkeiden hankkimiseen n. 1.1 milj, /vuosi ja 3.3 milj. sopimuskaudella. 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA JA IKAALISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 10.7.2014 ELINTARVIKKEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 01.01.2015-31.12.2017 JA OPTIO AJALLE 01.01.2018-31.12.2018 ja 01.01.2019 31.12.2019 Ikaalisten kaupunki

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014 TARJOUSPYYNTÖ 7.5.2014 HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne KIRKKONUMMI KYEKSLATT TARJOUSPYYNTÖ 30.03.2015 ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen syyslukukauden alkuun 2018 Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON 26.03.2012 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON YTHS pyytää kirjallista tarjousta suun terveydenhuollon vuokratyövoiman hankinnasta

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5 24.4.2013 Sivu 1/5 Hankintayksikkö: Perusturva Juttilantie 1 14200 TURENKI TEHOSTETUN PALVELUASUMISYKSIKÖN RAKENNUTTAMINEN JA EDELLEEN VUOKRAAMINEN JANAKKALAN KUNNALLE 1. HANKINNAN KOHDE hakee ARA:n hyväksymää

Lisätiedot