OMAISHOIDON TUEN MITTARIN LAADINTA JA LUOKITUSRAJOJEN MÄÄRITTÄMINEN KOEAINEISTON POHJALTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OMAISHOIDON TUEN MITTARIN LAADINTA JA LUOKITUSRAJOJEN MÄÄRITTÄMINEN KOEAINEISTON POHJALTA"

Transkriptio

1 1 OMAISHOIDON TUEN MITTARIN LAADINTA JA LUOKITUSRAJOJEN MÄÄRITTÄMINEN KOEAINEISTON POHJALTA Erkki Mäkinen 1.YHTEENVETO Mittarin rakentaminen tapahtui useissa vaiheissa syksystä 23 alkaen. Ensimmäisessä vaiheessa työryhmä suunnitteli mittarin periaatteen projektikuntien työntekijöiden kanssa keskustellen ja konsultoiden. Rakenteeksi sovittiin moniosioinen mittari, jota on mahdollista tarkastella graafisesti. Ensisijaista oli mittarin kuvaileva kyky ja se, että mittarilla voidaan hahmottaa omaishoitotilainteiden kokonaisuus. Tavoitteena ei niinkään ollut löytää yhtä summamuuttujaa. Mittarityön loppuvaiheessa nousi esiin tarve laatia laajempi työkalu omaishoitotuen luokkarajojen arvioimiseksi. Tämä ei kuitenkaan ole mittarin käytön ainut eikä ensisijainenkaan tarkoitus. Mittarin sisällön osalta tavoitteina olivat, että 1. Mittari pystyy mittaamaan monipuolisesti erilaisia omaishoitotilanteita, joissa omaishoidon tuen tarve on syntynyt vaihtelevasti hoidettavan psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen tuen tarpeista; ja 2. Mittari mittaa omaishoitotilanteiden sellaisia piirteitä, joiden perusteella lainsäätäjä edellyttää omaishoidontuen myönnettäväksi ja sen määrän arvioitavaksi. Työn aikana mittariosioiden lukumäärä muuttui ja mittariosioiden sisältöjä, eli yksittäisiä kysymyksiä revidoitiin ja muutettiin osin varsin kokonaankin eri työryhmissä. Mittariversioita kokeiltiin ja hiottiin pienillä aineistoilla. Lopulliset osiot ovat kunnissa omaishoidon parissa työskentelevien kesken syntynyt kompromissi ja lopulta yhteinen näkemys. Ainoastaan osiot 1 ja kaksi sisältävät kokonaisina ja muuttamattomina aiemmin julkaistut mittarit: Barthel-indeksin ja Lawtonin ja Brodyn IADL-indeksin. Muita osioita rakennettaessa on hyödynnetty lähdeviitteissä mainittuja aiemmin jullkaistuja indeksejä, mutta mitään niistä ei ole otettu sinällään mittarin osiksi ja osa mittarin osioista on työryhmissä kokonaan tehtyjä. Suurin osa mittarin osioista on siten aiemmin validoimattomia. Kun mittarin sisällöstä oli päästy yksimielisyyteen, koottiin projektipaikkakunnilta koeaineisto. Koeaineisto kerättiin välisenä aikana 6 eri paikkakunnalla (liite 1) sosiaalitai terveysalan työntekijöiden tai alan opiskelijoiden toimesta. Lomakkeita (liite 2) palautui 482. Koeaineiston tavoitteena oli arvioida sitä, millä perusteella koeaineiston kunnissa omaishoidon tuki määräytyi, testata sisällön toimivuutta, luoda luokittelukriteerit hoidettavien vajaakuntoisuudelle ja hoitajien voimavaroille sekä arvioida kehitetyn mittarin pätevyyttä. Tämän raportin toisessa luvussa koeaineisto on kuvattu sangen yksityiskohtaisesti, jotta lukija voi arvioida, vastaako se rakenteeltaan sitä kohderyhmää, johon sitä on tarkoitus omassa kunnassa soveltaa. Kolmannessa luvussa on kuvattu mittarin pisteytyksen laadinta ja luokitusten tekotapa. Neljännessä luvussa on pyritty arvioimaan mittarin pätevyyttä.

2 2 Viidennessä luvussa on kuvattu, mikä on työryhmän näkemys mittarin käytännön käyttötavasta kunnassa. 2. KOEAINEISTON KUVAUS Koeaineisto kerättiin välisenä aikana 6 eri paikkakunnalla (liite 1) sosiaalitai terveysalan työntekijöiden tai alan opiskelijoiden toimesta. Lomakkeita palautui Hoidettavan ikä ja sukupuoli Nuorin hoidettava oli viisi- ja vanhin 99-vuotias. Ikäkeskiarvo oli 69 ja keski-ikä 75 vuotta. Hoidettavista 57 prosenttia oli miehiä. Naishoidettavat olivat yliedustettuina vanhimmassa ikäryhmässä (nais/miessuhde 6/4); muissa ikäryhmissä sukupuolijakauma ei merkittävästi poikennut koko aineiston sukupuolijakaumasta. Alle 15-vuotiaita hoidettavia aineistossa oli vain neljä. Yhteensä alle 65 täyttäneitä oli 142 (3 prosenttia kaikista). (Taulukko 1.) Taulukko 1. Koeaineisto hoidettavan iän ja sukupuolen mukaan A. Koeaineisto hoidettavan ikäryhmän ja sukupuolen mukaan, henkeä mies nainen Yhteensä Yhteensä B. Koeaineisto hoidettavan ikäryhmän ja sukupuolen mukaan, prosenttia ikäryhmästä mies nainen Yhteensä Yhteensä C. Koeaineisto hoidettavan ikäryhmän ja sukupuolen mukaan, prosenttia sukupuoliryhmästä mies nainen Yhteensä Yhteensä 1 1 1

3 Hoitajan ikä, sukupuoli ja suhde hoidettavaan Nuorin omaishoitaja oli 18 ja vanhin 89 vuoden ikäinen. Hoitajien ikäkeskiarvo oli 64 ja keski-ikä 66 vuotta. (Taulukko 2). Omaishoitajista 73 prosenttia oli naisia. Taulukko 2. Koeaineiston omaishoitajat ikäryhmittäin A. hoitajien lukumäärä mies nainen Yhteensä Yhteensä B. prosenttia hoitajista mies nainen Yhteensä Yhteensä prosenttia omaishoitajista hoiti lähiomaistaan (puolisoaan, lastaan, isäänsä, äitiään tai appivanhempaansa). 58 prosenttia omaishoitajista hoiti puolisoaan, 17 prosenttia lastaan ja 15 prosenttia isäänsä tai äitiään. Naisista 72 prosenttia hoiti miestä ja miehistä 87 prosenttia naista. (Taulukko 3).

4 4 Taulukko 3. Koeaineiston hoitajien ja hoidettavien sosiaalinen suhde Hoitajan ja hoidettavan suhde n % kaikista Vaimo hoiti miestään Mies hoiti vaimoaan Nainen hoiti lastaan 7 15 Nainen hoiti vanhempaansa Nainen hoiti muuta sukulaistaan 28 6 Mies hoiti vanhempaansa 22 5 Mies hoiti lastaan 11 2 Nainen hoiti muuta henkilöä* 11 2 Mies hoiti muuta sukulaistaan 5 1 Mies hoiti muuta henkilöä 3 1 YHTEENSÄ * Näistä yhdeksän oli luokiteltu ystäväksi, mikä viittaa siihen, että kyseessä ei ollut sukulaisuussuhde. Vanhimmissa hoitajaikäryhmissä hoidettava oli yleensä aviopuoliso, joskin 19 prosenttia eläkeikäisistä hoiti omaa lastaan. Työikäisistä omaishoitajista kolmasosa hoiti puolisoaan, kolmasosa isäänsä tai äitiään ja neljäsosa omaa lastaan. (Taulukko 4). Taulukko 4. Hoidettavan suhde hoitajaan hoitajaikäryhmittäin koeaineistossa A. hoitajien lukumäärä appivanhempi lapsi muu muu sukulainen puoliso ystävä äiti tai isä Yhteensä Yhteensä B. Prosenttia hoitajista appivanhempi lapsi muu muu sukulainen puoliso ystävä äiti tai isä Yhteensä Yhteensä Omaishoidon syy Omaishoidon syytä kartoitettiin taulukon 5 mukaisella jaottelulla. Muutamien asiakkaiden kohdalle oli kirjattu useampi kuin yksi syy, muun muassa aineiston ainoan saattohoitopotilaan kohdalle.

5 5 Taulukkoon 5 on kuitenkin kirjattu kullekin hoidettavalle vain yksi, pääasialliseksi kirjattu omaishoidon syy. Aineistosta on pääteltävissä, että useilla hoidettavilla oli monia syitä hoidon tarpeeseen, ja käytetyllä jaottelulla ensisijaisten syiden jakaumaa on pidettävä lähinnä suuntaaantavana. Mies- ja naishoidettavien välillä todettiin merkittäviä eroja. Miesomaishoidettavista omaishoidon syyksi oli kirjattu jokin sairaus (kehitysvammaisuus mukaan lukien) 86 tapauksessa, naisten osalta 72 prosentissa; yleinen vanhuuteen liittyvä toimintakyvyn aleneminen oli kirjattu omaishoidon syyksi 25 prosentilla naisomaishoidettavista, 11 prosentilla miesomaishoidettavista. Miesomaishoidettavista aivohalvauksen jälkitila oli kirjattu omaishoidon syyksi 23, naisomaishoidettavista 12 prosentilla. Kehitysvammaisuus oli 12, psyykkinen sairaus viidellä prosentilla pääasiallinen omaishoidon syy. Johdonmukaisia ikäryhmittäisiä eroja ei omaishoidon syissä todettu lukuun ottamatta sitä, että kehitysvammaisista 93 prosenttia oli alle eläkeikäisiä ja sitä, että korkeimmissa ikäryhmissä vanhuuteen liittyvän fyysisen toimintakyvyn aleneminen omaishoidon syynä oli sitä yleisempi, mitä vanhemmasta ikäryhmästä oli kysymys. Taulukko 5. Omaishoidon pääasiallinen, hoidettavasta johtuva syy A. Omaishoidon pääasiallinen syy, asiakasta Omaishoidon syy mies nainen Yhteensä Dementia Muu sairaus Aivohalvauksen jälkitila Vanhuuteen liittyvä fyysisen toimintakyvyn aleneminen Kehitysvammaisuus Psyykkinen sairaus Muu syy Yhteensä B. Omaishoidon pääasiallinen syy, prosenttia sukupuoliryhmästä Omaishoidon syy mies nainen Yhteensä Dementia Muu sairaus Aivohalvauksen jälkitila Vanhuuteen liittyvä fyysisen toimintakyvyn aleneminen Kehitysvammaisuus Psyykkinen sairaus Muu syy Yhteensä Hoidettavien fyysinen suoriutumiskyky Hoidettavien toimintakykyä kartoitettiin asianosaisiin osioihin liittyvin kysymyksin, joihin sisältyivät Barthelindeksi (Mahoney F. & Barthel D Functional evaluation: The Barthel Index. Maryland State Medical Journal 14, 61-65, takaisin tarkastaen kirjoittajien takaisin tarkastaen kääntämänä Internet Stroke Center at Washington University:n versiosta kääntämänä

6 6 sekä IADL-indeksi (Lawton M. & Brody E Assessment of older people: Self-maintaining and instrumental activities of daily living. Gerontologist 9, , Käännös väitöskirjassa Mäkinen Erkki: Classifying disability in supervised out-patient care. Dissertations. Helsingin yliopisto, Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon laitos, Väitoskirjat 1: prosenttia koaineiston palautetuista lomakkeista sisälsi lisäksi tiedon hoidettava Ravaluokasta (RaVa järjestelmä: https://www.ravatar.fi/ravahelp/ar1s4.html). Barhelpisteytys kuvaa suoriutumista päivittäisistä perustoiminnoissa. Koeaineiston omaishoidettavien Barthelpisteiden jakauma on esitetty kuvassa 1. Barthelpisteytyksessä pisteitä voi saada nollasta sataan. Nolla merkitsee heikointa ja sata parasta suoriutumiskykyä. Koeaineiston matalimmat pistemäärät olivat 5 ja korkeimmat 9. Koeaineiston jakauma oli vino huonon suoriutumiskyvyn suuntaan: keskiarvo oli 37 ja keskiluku 35. IADL-pisteytys kuvaa suoriutumista välineellisissä toiminnoissa. IADL-pistejakauma on esitetty kuvassa 2. IADL-pisteitä voi saada nollasta kahdeksaan. Nolla merkitsee heikointa ja kahdeksan parasta suoriutumiskykyä. Koeaineiston matalimmat pistemäärät olivat nolla ja korkeimmat kahdeksan. Jakauma oli voimakkaan vino matalan suoriutumiskyvyn suuntaan: keskiarvo ja keskiluku olivat 2. Kuva 1. Koeaineiston omaishoidettavien Barthelpisteluvut BARTHEL BARTHEL N 438 Minimi 5 Maksimi 9 Keskiarvo (mean) 37,255 Keskiluku (median) 35 Variance (n-1) 514,844 Standard deviation (n-1) 22,66426 Standard error of the mean 1,84178 Skewness (Fisher), Standard error(skewness (Fisher)), Kurtosis (Fisher) -,6888 Standard error(kurtosis (Fisher)),232764

7 7 Kuva 2. Koeaineiston omaishoidettavien IADLpisteluvut IADL IADL N 467 Minimi Maksimi 8 Keskiarvo (mean) 1,959 Keskiluku (median) 2, Variance (n-1) 2,945 Standard deviation (n-1) 1,714 Standard error of the mean,79 Skewness (Fisher),944 Standard error(skewness (Fisher),113 Kurtosis (Fisher),594 Standard error(kurtosis (Fisher),225 Sekä Barthel-, IADL että RaVapisteytyksestä saatiin tieto 211 omaishoidettavasta (44 % koko koeaineistosta). Osa-aineisto, jossa kaikista kolmesta pisteytyksestä saatiin tieto, poikkesi koko aineistosta Barthelpisteiden osalta keskimäärin matalamman toimintakyvyn suuntaan (Barthelpisteiden keskiarvo koko aineistossa 37 osa-aineistossa 32). IADL-pisteiden osalta keskiarvopoikkeama oli vähäinen, päinvastaiseen suuntaan (1,95/2,14). RaVa-luokitus kuvaa suoriutumista sekä perus- että välineellisissä toiminnoissa. Teoreettinen pisteminimi on 1 ja maksimi 4. Matala pisteluku kuvaa hyvää ja korkea huonoa suoriutumista. Yli kolmen pistelukuja tavataan yleisimmin laitoshoidon tai tehostetun palveluasumisen asiakkailla. RaVapisteytyksellä saatiin jonkin verran huonon suoriutumisen suuntaan vino, kuitenkin Barthelia ja IADL:ää symmetrisempi jakauma (keskiarvo 2.59). Osa-aineiston Barthel-, IADL- ja RaVapisteiden jakaumat on esitetty kuvassa 3.

8 8 Kuva 3. Osa-aineiston Barthel-, IADL- ja RaVapisteiden jakaumat Barthel IADL RaVa Barthel IADL RaVa 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Barthel IADL RaVa N Minimi Maksimi Keskiarvo (mean) 32,559 2,137 2,588 Keskiluku (median) 3, 2, 2,57 Variance (n-1) 348,419 1,529,259 Standard deviation (n-1) 18,622 1,233,57 Standard error of the mean 1,285,85,35 Skewness (Fisher),57 1,216 -,281 Standard error(skewness (Fisher,167,167,167 Kurtosis (Fisher) -,511 1,213 -,26 Standard error(kurtosis (Fisher,333,333,333 Pisteytysten väliset korrelaatiot on esitetty taulukossa 6 ja kuvassa 4. Taulukko 6. Barthel-, IADL- JA RaVapisteytysten väliset korrelaatiot Pisteytys Barthel IADL RaVa Barthel 1 -,292,627 IADL -, ,458 RaVa,627 -,458 1 Kaikkien kertoimien p<.1

9 9 Kuva 4. Barthel-, IADL- ja RaVa pisteytysten väliset korrelaatiot 9 8 Barthel IADL RaVa RaVa IADL Barthel 2.5. Muistihäiriöiden esiintyvyys hoidettavilla Muistihäiriön astetta arvioitiin muun muassa Minimental State Examinationilla (MMSE, Folstein MF, Folstein S E: Mini-Mental State A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 12:189,1975). Merkittäviä muistihäiriöitä esiintyi hieman yli puolella omaishoidettavista. Vaikea-asteisia muistihäiriöitä (MMSE alle 12) esiintyi seitsemällätoista prosentilla (Taulukko 7).

10 1 Taulukko 7. Koeaineiston hoidettavien muistihäiriön aste MMSE-testillä mitattuna A. Lukumäärä Yhteensä MMSE -11, ei karkaile MMSE -11. karkailee MMSE MMSE ei ainakaan merkittävää Yhteensä B. Prosenttia Yhteensä MMSE -11, ei karkaile MMSE -11. karkailee MMSE MMSE ei ainakaan merkittävää Yhteensä Hoidon ja huolenpidon sitovuus Omaishoidettavan valvonnan, ohjauksen tai fyysisen tuen tarve sitoi 6 prosenttia koeaineiston omaishoitajista ympärivuorokautisesti. Viidelletoista prosentille hoidettavista riitti apu kerran vuorokaudessa tai harvemmin (Taulukko 8). Hoidon sitovuus ei korreloinut johdonmukaisesti hoidettavan ikään. Sen sijaan mitä vanhempaan ikäryhmään hoitaja kuului, sitä useammin hoidontarve oli ympäri vuorokauden sitovaa, myös vanhimmissa hoitajaikäryhmissä. Taulukko 8. Koeaineiston hoidettavien hoidon ja huolenpidon ajallinen sitovuus A. Lukumäärät Hoidettavan ikä Yhteensä Sitoo ympäri vuorokauden kertaa vuorokaudessa Kerran vuorokaudessa Muutaman kerran viikossa Ei tarvitse apua Yhteensä B.Prosenttia Hoidettavan ikä Yhteensä Sitoo ympäri vuorokauden kertaa vuorokaudessa Kerran vuorokaudessa Muutaman kerran viikossa Ei tarvitse apua Yhteensä C.Prosenttia Hoitajan ikä Total Sitoo hoitajan ympäri vuorokauden kertaa vuorokaudessa Kerran vuorokaudessa Muutaman kerran viikossa Ei tarvitse apua Total

11 Eläkkeensaajan hoitotuki ja vammaistuki Joko eläkkeensaajan hoitotukea tai vammaistukea sai 91 prosenttia koeaineiston omaishoidettavista. Kaksitoista hoidettavaa sai vammaistukea. Puolet omaishoidettavista sai korotettua eläkkeensaajan hoitotukea tai korotettua vammaistukea. Lisäksi viidennes omaishoidettavista sai erityishoitotukea tai erityisvammaistukea. Taulukko 9. Eläkkeensaajan hoitotukea tai vammaistukea saavat koeaineiston omaishoidettavat A. Lukumäärät hoidettavan ikäryhmä Yhteensä ei saa saa alinta saa korotettua saa erityishoitotukea saa erityisvammaistukea Yhteensä B.Prosenttia hoidettavan ikäryhmä Yhteensä ei saa saa alinta saa korotettua saa erityishoitotukea saa erityisvammaistukea Yhteensä Omaishoidon tuki Omaishoidon tukiluokka Tutkimuslomakkeella omaishoidon tuen tukiluokkaa kyseltiin vaihtoehdoilla luokka 1 5 tai muu. Kunnittain esiintyi vaihtelua sen suhteen, oliko ensimmäinen tukiluokka ylin vai alin. Valtaosa kunnista oli euromääristä päätellen tulkinnut ensimmäisen luokan ylimmäksi. Aineisto käsiteltiin niin, että luokka muissakin kunnissa muutettiin tämän mukaiseksi. Lisäksi kaksi ylintä tukiluokkaa (tässä neljäs ja viides) yhdistettiin. Tukiluokan muu tuettujen tuki vaihteli 37 euroon. Yhtä lukuun ottamatta tuki oli 3 euroa tai alle. Jatkoanalyyseissä tämä yksi on sijoitettu kolmanteen tukiluokkaan, muut neljänteen Taulukko 1. Kunnallista omaishoidon tukea saaneet ja jakautuminen eri tukiluokkiin N % A Ensimmäinen (ylin) B Toinen C Kolmas D Neljäs (alin) E Muu 18 4 Total 49 1

12 12 11 prosenttia aineiston hoidettavista sai ylintä, 17 prosenttia alinta tukea ja loput 67 prosenttia jakautuivat tasan kahteen keskimmäiseen tukiluokkaan Omaishoidon tuen euromäärä Omaishoidon tuen euromäärissä tukiluokittain oli suuri vaihtelu ja maksetun euromäärän suhteen luokat menivät suurelta osin päällekkäin. Neljännen tukiluokan keskiarvo oli jopa korkeampi kuin kolmannen. Kuva 5. Omaishoidontuen euromäärän jakaumat eri maksuluokissa LUOKKA 1 LUOKKA 2 Vaihteluväli, euroa Vaihteluväli, euroa Keskiarvo, euroa 579 Keskiarvo, euroa Luokka 1 (ylin) 14 Luokka LUOKKA 3 LUOKKA 4 Vaihteluväli, euroa Vaihteluväli, euroa - 37 Keskiarvo, euroa 195 Keskiarvo, euroa 3 14 Luokka 3 14 Luokka 4 (alin)

13 Mittariosiot Mittariosiot pisteytettiin seuraavasti. Kullekin vaihtoehdolle annettiin pisteitä,1,..x. Koska sekä kysymysten että vastausvaihtoehtojen määrä vaihteli, saatu luku jaettiin osion maksimispistemäärällä ja kerrottiin sadalla. Näin saatiin suhteutettua kunkin osion asteikoksi 1. Pistemääräjakaumat osioittain on kuvattu kuvassa 6 ja taulukossa 11. Kuva 6. Koeaineiston pistejakaumat eri mittarioisioissa t e iste P Arjen perustoiminnat (ADL) t e iste P Käytännön toimet (IADL) t e iste P Sosiaaliset kyvyt t e iste P Tunteidenhallinta ja todellisuudentaju e t te P is Muisti ja päätöksentekokyky t e ist P Hoidon sitoovuus 7. Hoitajan voimavarat 8. Hoitajan sosiaalinen tuki o tsik O o k ik ts O

14 14 Taulukko 11. Koeaineiston eri mittariosioiden hajonnan tunnuslukuja OSIO1 OSIO 2 OSIO3 OSIO 4 OSIO 5 OSIO 6 OSIO 7 OSIO 8 N Minimipistemäärä,,,,,,,, Maksimipistemäärä 71,429 1, 1, 8,952 1, 91,34 87,5 1, 1. kvartiili 1,714 65,217 16,, 2, 39,13 29,167 9,91 Keskiluku (median) 21,429 8,435 24, 9,524 4, 54,348 37,5 36, kvartiili 42,857 91,34 36, 19,48 6, 65,217 5, 63,636 Keskiarvo (mean) 26,66 75,66 26,829 13,27 44,617 52,348 39,125 37,199 Alempi luottamusväli (95%) 24,844 73,831 25,213 11,96 41,938 5,69 37,63 34,467 Ylempi luottamusväli (95%) 28,368 77,489 28,444 14,634 47,296 54,6 4,62 39,931 Saman ordinaalisen pisteytyksen pohjalta laskettiin myös keskiarvot eri osiokombinaatioille (kuva 7 ja taulukko 12). Kuva 7. Koeaineiston eri mittariosioiden summien hajontoja. t e te P is Kaikkien mittariosioiden pistemäärien keskiarvo t t e P is Mittariosioiden 1-6 pistemäärien keskiarvo e t te is P Mittariosioiden 1-5 pistemäärien keskisarvo Taulukko 12. Koeaineiston eri mittariosioiden summien hajontojen tunnuslukuja keskiarvo osiot 1-8 keskiarvo osiot 1-6 keskiarvo osiot 1-5 N Minimipistemäärä 8,174 2,899 2,298 Maksimipistemäärä 82,295 79,912 86, kvartiili 29,672 3,713 25,852 Keskiluku (median) 37,842 38,596 35, kvartiili 47,71 46,341 44,985 Keskiarvo (mean) 38,767 38,962 36,759 Alempi luottamusväli (95%) 37,351 37,748 35,276 Ylempi luottamusväli (95%) 4,184 4,177 38,242

15 15 3. OMAISHOITOMITTARIN PISTEYTYKSEN LAADINTA 3.1. Yleistä Edellä kuvatun aineiston pohjalta pyrittiin laatimaan omaishoidontuen pisteytys, joka - ottaisi monipuolisella tavalla huomioon asiakkaan ja omaishoitajan piirteet eri mittariosioiden sekä niiden muodostaman kokonaisuuden suhteen; - vastaisi omaishoitoa koskevia säädöksiä; - olisi luokiteltavissa omaishoidon tuen määrän suhteen suositusluokkiin ja - olisi esitettävissä mahdollisimman helppokäyttöisessä ja mahdollisimman helposti ymmärrettävissä olevassa muodossa osana atk-pohjaista omaishoidon tuen arviointijärjestelmää. Lukuarvoisen luokituksen lisäksi oli jo kehittämistyön aikana valittu, testattu ja kunta-arvioiden mukaan hyväksi havaittu graafinen malli, jossa osiot esitettiin säteittäisen kuvion akseleilla (kuva 8). Kuva 8. Omaishoidon tuen mittariston graafinen esitys

16 16 Haettiin siis neljää asiaa: - eri osioiden pistemäärät yhdistävää pistelukua - eri osioiden suhteiden välistä graafista esitystä. Tämän graafisen esityksen tavoitteena ei ole löytää yksiselitteistä sitovuuden tms. kokoomalukua, vaan antaa monipuolinen kuva eri toimintakykyä kuvaavien osioiden, hoidon sitovuutta mittaavan osion ja omaiseen liittyvien osioiden suhteista sekä korostaa sitä, millä osa-alueella on suurimmat ongelmat - osioiden pistemäärät yhdistävän pisteluvun luokitusta - eri osioiden pistemäärien luokitusta Mittakeppien hakeminen pisteytyksille Ensi vaiheessa tehtiin ordinaalinen pisteytys seuraavasti. Kunkin osion kunkin kysymyksen kullekin vaihtoehdolle annettiin pisteitä,1,..x. Koska sekä kysymysten että vastausvaihtoehtojen määrä vaihteli, saatu luku jaettiin osion maksimispistemäärällä ja kerrottiin sadalla. Näin saatiin suhteutettua kunkin osion asteikoksi 1 ja kullekin koeaineiston hoidettavalle kultakin osaalueelta luku, joka vaihteli 1. Lisäksi kullekin asiakkaalle voitiin laskea eri osioiden keskiarvopisteiden mukaisia pistelukuja (ks. edellä luku 9). Näitä yksinkertaisen ordinaalisen pisteytyksen perusteella laskettuja pistelukuja tarkasteltiin sitten faktorianalyysin keinoin tavoitteena löytää mittakeppi, jolla ko. pistejatkumot voitaisiin luokitella ryhmiin (fraktioida) käyttökelpoisella tavalla Faktorianalyysi, osiot 1 8 Kaikkien osioiden summapistemäärät korrelloivat (Pearson) toisiinsa positiivisesti ja kahta paria lukuun tilastollisesti merkittävästi (Cronbachin alfa <.1; kuva 9 ja taulukko 13). Osiot 4, 7 ja kahdeksan

17 17 Taulukko 13. Faktorianalyysi, kaikki osiot (8). Osioiden korrelaatio 1. pääkomponenttiin Variables OSIO1 OSIO 2 OSIO3 OSIO 4 OSIO 5 OSIO 6 OSIO 7 OSIO 8 OSIO1 1,542,277,64,298,525,332,168 OSIO 2,542 1,451,118,545,577,258,85 OSIO3,277,451 1,571,576,442,254,197 OSIO 4,64,118,571 1,385,313,284,177 OSIO 5,298,545,576,385 1,522,226,173 OSIO 6,525,577,442,313,522 1,417,241 OSIO 7,332,258,254,284,226,417 1,498 OSIO 8,168,85,197,177,173,241,498 1 Values in bold are significantly different from with a significance level alpha=,1 Korrelaatio ensimmäiseen pääkomponenttiin Kontribuutio OSIO1,625 11,269 OSIO 2,726 15,22 OSIO3,739 15,761 OSIO 4,538 8,342 OSIO 5,745 16,26 OSIO 6,81 18,532 OSIO 7,586 9,9 OSIO 8,414 4,95 1, selittivät kukin alle 1 prosenttia faktorin yksi vaihtelusta ja kokonaisselitysosuus jäi matalahkoksi (58.8 %). Osiot 1 5, osio 6 sekä osiot 7-8 poikkeavat myös teoreettisesti tarkastellen toisistaan. Osiot 1 5 mittaavat hoidettavan ominaisuuksia (ADL-, IADL kykyjä, muistia jne.), kun taas osio 6 on hoidon sitovuuden pisteytys. Osiot 7 8 mittaavat omaishoitajan voimavaroja ja sosiaalista tukea. Osiot 1 6 mittaavat tekijöitä, jotka säädösten mukaan tulee ottaa huomioon omaishoidon tuen päätöstä tehtäessä, siten, että mitä suurempi pistemäärä on, sitä vahvempi oikeus omaishoidon tukeen muodostuu. Osioiden 7 8 osalta tilanne on monimutkaisempi. Omaisten voimavarojen heikkous, kun se ylittää sellaisen rajan, että hoitaja ei ole pystyvä hoitamaan hoidettavaa, voi muodostaa jopa esteen omaishoidon tuen myöntämiselle; alemmilla pistemäärillä se sen sijaan voi osoittaa joko rahallisen tai muutan tukena annettavan omaishoidon tuen tarvetta. Omaishoitajan sosiaalisen tuen määrä, esimerkiksi hyvä epävirallinen hoitajaverkosto voi käytännössä vähentää julkisen tuen tarvetta, mutta suoranaista oikeutta evätä tai alentaa omaishoidon tukea tämän perusteella ei lainsäädäntö tue. Näiden perusteiden pohjalta tarkasteltiin seuraavaksi osiokokoonpanoja 1 6 ja 1-5.

18 Faktorianalyysi, osiot 1 6 Osioiden 1 6 väliset korrelaatiot (Pearson) olivat kaikki positiivisia ja tilastollisesti merkittäviä (Cronbachin alfa <.1.) Faktorien 1 ja 2 selitysosuus oli 72 %. Osion neljä selitysosuus. pääkomponenttiin oli edelleen heikoin, alle 1 prosenttia. Muiden osioiden selitysosuudet olivat melko lähellä toisiaan. Taulukko 14. Faktorianalyysi, osiot 1-6 Osioiden korrelaatio 1. pääkomponenttiin Variables OSIO1 OSIO 2 OSIO3 OSIO 4 OSIO 5 OSIO 6 OSIO1 1,542,277,64,298,525 OSIO 2,542 1,451,118,545,577 OSIO3,277,451 1,571,576,442 OSIO 4,64,118,571 1,385,313 OSIO 5,298,545,576,385 1,522 OSIO 6,525,577,442,313,522 1 Values in bold are significantly different from with a significance level alpha=,1 Korrelaatio ensimmäiseen pääkomponenttiin Kontribuutio OSIO1,623 12,459 OSIO 2,773 19,156 OSIO3,77 18,998 OSIO 4,53 9,22 OSIO 5,789 19,937 OSIO 6,798 2,428 1,

19 Faktorianalyysi, osiot 1 5 Faktorein 1 ja 2 selitysosuus oli 75 %. Kaikki osioiden väliset korrelaatiot (Pearson) olivat positiivisia ja tilastollisesti merkittäviä (Cronbachin alfa <.1). Osioiden 4 ja 1 kontribuutiot jäivät matalimmiksi (13 %), muiden osioiden kontribuutiot olivat varsin tasaiset (22 26 %). Taulukko 15. Faktorianalyysi, osiot 1-5 Osioiden korrelaatio 1. pääkomponenttiin Variables OSIO1 OSIO 2 OSIO3 OSIO 4 OSIO 5 OSIO1 1,542,277,64,298 OSIO 2,542 1,451,118,545 OSIO3,277,451 1,571,576 OSIO 4,64,118,571 1,385 OSIO 5,298,545,576,385 1 Values in bold are significantly different from with a significance level alpha=,1 Korrelaatio ensimmäiseen pääkomponenttiin Kontribuutio OSIO1,581 13,19 OSIO 2,758 22,268 OSIO3,823 26,24 OSIO 4,576 12,845 OSIO 5,812 25,539 1,

20 Luokitusten laatiminen Faktorianalyysin, osiot 1-5 sekä faktorianalyysin, osiot 1-6 faktoriarvot (factor scores) diskrekoitiin neljään luokkaan (XLSTAT Discretation; menetelmä neljä intervallia aineiston minimimaksimiväliltä; puuttuva tieto korvattiin aineistokeskiarvolla). Näin voitiin koeaineisto luokittaa kahdella eri tavalla (D1(5) ja D1(6) neljään luokkaan. Näiden luokkien pohjalta etsittiin sitten eri osioiden tunnuslukuja, joita voitaisiin käyttää aineiston luokitteluun niin, että saatava luokitus vastaisi mahdollisimman hyvin pääkomponenttianalyysissä saatua. taulukko 16 kuvaa tätä menettelyä. Jaettiinpa aineisto luokituksella D1(5) tai D1(6), osioiden keskiarvojen tunnusluvuista johdonmukaisimmin käyttäytyi 1. kvartaali. Taulukossa 16 on esitetty eri keskiarvoille laskettuja 1. kvartaalin arvoja D1(6) luokissa. Osioiden 1 6 pistekeskiarvojen luokkarajoiksi valittiin kuuden ensimmäisen osion keskiarvon 1.kvartaali (toiseksi viimeinen sarake) pyöristettynä lähimpään viiteen. Taulukko 16. Eri osiopistesummien luokkarajoiksi valitut pistemäärät sekä näiden perusteena olleet 1. kvartaalit 1. pääkomponentin diskrekoinnilla muodostetuissa luokissa saaduissa luokissa Pisteet tarkoittaa luokkarajoiksi valittuja kuuden ensimmäisen osion pistekeskiarvoja Ka# viitaa osioihin, joiden pistekeskiarvosta on kyse; esimerkiksi Ka8 tarkoittaa kahdeksan ensimmäisen osion pistekeskiarvoa D1(5) tarkoittaa, että diskretoinnin pohjana olevassa pääkomponenttianalyysissä on ollut mukana viisi ja D1(6) että siinä on ollut mukana kuusi ensimmäistä osiota. 1. kvartaali Pisteet Ka8D1(6) Ka5D1(6) Ka8D1(5) Ka6D1(6) Ka6D1(5) D1(6)=1 6, 61,74 67,73 67,54 61,74 67,54 D1(6)=2 45, 46,12 43,947 48,114 43,193 46,932 D1(6)=3 3, 29,824 26,527 32,475 3,428 33,255 D1(6)=4 2, 17,388 12,867 19,415 19,4 21,272 Yksittäisten osioiden pistelukujen osalta ei sen sijaan löytynyt tunnuslukua, joka olisi luokituksessa d1(6) toiminut johdonmukaisesti kaikissa osioissa. Luokituksessa D1(5) kuitenkin keskiarvon 95 % luottamusvälin alaraja osoittautui tyydyttävän johdonmukaisesti käyttäytyväksi tunnusluvuksi koeaineistossa. (taulukko 17).

21 21 Taulukko 17. Mittariosiopisteiden keskiarvojen 95% luottamusvälien alarajat koeaineistossa. Nämä valittiin mittariluokituken osioiden luokkarajoiksi Esim. osio 1: pisteet alle 1 luokkaan, pisteet 1-22 luokkaan 1 jne. Osio 95 % luottamusvälin alarja luokka I II III IV 1 Arjen perustoiminnat (ADL) Käytännön toimet (IADL) Sosiaaliset kyvyt Tunnehallinta ja todellisuudentaju Muisti ja päätöksentekokyky Hoidon sitovuus Hoitajan voimavarat Hoitajan sosiaalinen tuki Luokitusten D!(5) ja D1(6) tuottama jakaumat koeaineistossa on esitetty taulukossa 18. Taulukko 18. Luokitusten D1(5) ja D1(6) tuottamat jakaumat koeaineistossa Statistic D1(5) D1(6) Sum of weights Minimum 1, 1, Maximum 4, 4, 1st Quartile 3, 2, Median 3, 3, 3rd Quartile 3, 3, Mean 2,896 2,716 Lower bound on mean (95%) 2,835 2,653 Upper bound on mean (95%) 2,957 2,778 Scattergram (D1(5)) 4 3,5 3 2,5 2 1, ,5 3 2,5 2 1,5 1 Scattergram (D1(6))

22 22 Koska omaishoitomittaria on tarkoitus käyttää graafisessa muodossa, eikä koeaineisto tarjoa riittävää empiiristä tukea eri osioiden painoarvon arviointiin, haettiin lopuksi tilastollinen tapa yhteismitoittaa graafisen kuvion osiot. Tämä tehtiin fraktioimalla yllä kuvatulla tavalla saadut pisteet. Luokkarajoiksi valitut pistemäärät ja niitä vastaavat kuvion piirrossa käytettävät fraktiilipersentiilien (prosenttia teoreettisesta maksimista, SPSS standardimenetelmä). 4. MITTARIN PÄTEVYYS (VALIDIUS) 4.1. Mittarin kehitysvaiheet ja pätevyyden arvioinnin pohja Mittarin rakentaminen tapahtui useissa vaiheissa. Ensimmäisessä vaiheessa työryhmä suunnitteli mittarin periaatteen projektikuntien työntekijöiden kanssa keskustellen ja konsultoiden. Rakenteeksi sovittiin moniosioinen mittari, jota on mahdollista tarkastella graafisesti. Ensisijaista oli mittarin kuvaileva kyky ja se, että mittarilla voidaan hahmottaa omaishoitotilainteiden kokonaisuus. Tavoitteena ei niinkään ollut löytää yhtä summamuuttujaa. Mittarityön loppuvaiheessa nousi esiin tarve laatia laajempi työkalu omaishoitotuen luokkarajojen arvioimiseksi. Tämä ei kuitenkaan ole mittarin käytön ainut eikä ensisijainenkaan tarkoitus. Mittarin sisällön osalta tavoitteina olivat, että 3. Mittari pystyy mittaamaan monipuolisesti erilaisia omaishoitotilanteita, joissa omaishoidon tuen tarve on syntynyt vaihtelevasti hoidettavan psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen tuen tarpeista; ja 4. Mittari mittaa omaishoitotilanteiden sellaisia piirteitä, joiden perusteella lainsäätäjä edellyttää omaishoidontuen myönnettäväksi ja sen määrän arvioitavaksi. Työn aikana mittariosioiden lukumäärä muuttui ja mittariosioiden sisältöjä, eli yksittäisiä kysymyksiä revidoitiin ja muutettiin osin varsin kokonaankin eri työryhmissä. Lopulliset osiot ovat kunnissa omaishoidon parissa työskentelevien kesken syntynyt kompromissi ja lopulta yhteinen näkemys. Ainoastaan osiot 1 ja kaksi sisältävät kokonaisina ja muuttamattomina aiemmin julkaistut mittarit: Barthel-indeksin ja Lawtonin ja Brodyn IADL-indeksin. Muita osioita rakennettaessa on hyödynnetty lähdeviitteissä mainittuja aiemmin jullkaistuja indeksejä, mutta mitään niistä ei ole otettu sinällään mittarin osiksi ja osa mittarin osioista on työryhmissä kokonaan tehtyjä. Suurin osa mittarin osioista on siten aiemmin validoimattomia. Kaikkiaan siis mittarin sisältö osiot ja niiden sisältämät aihealueet eivät perustu tilastolliseen tarkasteluun, vaan ovat siten normatiivisia, että niihin on koottu kuntien omaishoidon viranomaisten näkemykset siitä, mikä tulisi olla perusteena omaishoidon tuen päätösten teossa ja voimassaolevan lainsäädännön säädökset siitä, mihin omaishoidon tuen myöntäminen ja eri suuruisen omaishoidon tuen tulee perustua Sitten kun mittari oli näin koottu (eli osiot ja niiden sisältämät kysymykset oli valittu), kerättiin sen pohjalta luvussa 1.2. kuvattu 482 omaishoitotapahtuman koeaineisto. Tästä koeaineistosta laadittiin mittarille kokonaisuutena ja erikseen kullekin mittariosiolle pisteytykset luvussa 1.3. kuvatuin varsin suoraviivaisin ja yksinkertaisin tilastomenetelmin. Pisteytyksen laadinnan jälkeen pisteytyksen pätevyyttä pyrittiin arvioimaan. Arvioinnissa oli vertailuihin käytettävissä se koeaineiston tietosisältö, jota ei ollut käytetty hyväksi pisteytyksen laadinnassa.

Harjoittele tulkintoja

Harjoittele tulkintoja Harjoittele tulkintoja Syksy 9: KT (55 op) Kvantitatiivisen aineiston keruu ja analyysi SPSS tulosteiden tulkintaa/til Analyysit perustuvat aineistoon: Haavio-Mannila, Elina & Kontula, Osmo (1993): Suomalainen

Lisätiedot

Kohta 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko

Kohta 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko Hallitus 64 11.03.2015 Omaishoidon tuen kriteerit 2015 251/05.12.00.01/2015 EKSTPHAL 64 Eksoten yhtenäiset omaishoidon tuen myöntämisperusteet ovat olleet käytössä vuoden 2010 alusta. Myöntämisperusteita

Lisätiedot

Näistä standardoiduista arvoista laskettu keskiarvo on nolla ja varianssi 1, näin on standardoidulle muuttujalle aina.

Näistä standardoiduista arvoista laskettu keskiarvo on nolla ja varianssi 1, näin on standardoidulle muuttujalle aina. [MTTTP1] TILASTOTIETEEN JOHDANTOKURSSI, Syksy 2017 http://www.uta.fi/sis/mtt/mtttp1/syksy_2017.html HARJOITUS 3 viikko 40 Joitain ratkaisuja 1. Suoritetaan standardointi. Standardoidut arvot ovat z 1 =

Lisätiedot

Kvantitatiiviset menetelmät

Kvantitatiiviset menetelmät Kvantitatiiviset menetelmät HUOM! Tentti pidetään tiistaina.. klo 6-8 V ls. Uusintamahdollisuus on rästitentissä.. ke 6 PR sali. Siihen tulee ilmoittautua WebOodissa 9. 8.. välisenä aikana. Soveltuvan

Lisätiedot

... Vinkkejä lopputyön raportin laadintaan. Sisältö 1. Johdanto 2. Analyyseissä käytetyt muuttujat 3. Tulososa 4. Reflektio (korvaa Johtopäätökset)

... Vinkkejä lopputyön raportin laadintaan. Sisältö 1. Johdanto 2. Analyyseissä käytetyt muuttujat 3. Tulososa 4. Reflektio (korvaa Johtopäätökset) LIITE Vinkkejä lopputyön raportin laadintaan Sisältö 1. Johdanto 2. Analyyseissä käytetyt muuttujat 3. Tulososa 4. Reflektio (korvaa Johtopäätökset) 1. Johdanto Kerro johdannossa lukijalle, mitä jatkossa

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot Keski-Suomen kunnissa 2017

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot Keski-Suomen kunnissa 2017 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot Keski-Suomen kunnissa 2017 1 5.6.2017 Tuija Koivisto Yleisesti myöntämisperusteista voi todeta Keski-Suomessa on kaikkiaan 17 ohjekirjaa omaishoidon tuen

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. Aikuisten hoito 2015

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. Aikuisten hoito 2015 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Aikuisten hoito 2015 Hyväksytty sosiaalilautakunnassa 13.5.2015 Omaishoidon tuki Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon

Lisätiedot

Metsämuuronen: Tilastollisen kuvauksen perusteet ESIPUHE... 4 SISÄLLYSLUETTELO... 6 1. METODOLOGIAN PERUSTEIDEN KERTAUSTA... 8 2. AINEISTO...

Metsämuuronen: Tilastollisen kuvauksen perusteet ESIPUHE... 4 SISÄLLYSLUETTELO... 6 1. METODOLOGIAN PERUSTEIDEN KERTAUSTA... 8 2. AINEISTO... Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 ALKUSANAT E-KIRJA VERSIOON... SISÄLLYSLUETTELO... 6 1. METODOLOGIAN PERUSTEIDEN KERTAUSTA... 8 1.1 KESKEISTEN KÄSITTEIDEN KERTAUSTA...9 1.2 AIHEESEEN PEREHTYMINEN...9 1.3

Lisätiedot

Usean selittävän muuttujan regressioanalyysi

Usean selittävän muuttujan regressioanalyysi Tarja Heikkilä Usean selittävän muuttujan regressioanalyysi Yhden selittävän muuttujan regressioanalyysia on selvitetty kirjan luvussa 11, jonka esimerkissä18 muodostettiin lapsen syntymäpainolle lineaarinen

Lisätiedot

ALKUSANAT... 4 ALKUSANAT E-KIRJA VERSIOON... 5 SISÄLLYSLUETTELO... 6

ALKUSANAT... 4 ALKUSANAT E-KIRJA VERSIOON... 5 SISÄLLYSLUETTELO... 6 Sisällysluettelo ALKUSANAT 4 ALKUSANAT E-KIRJA VERSIOON 5 SISÄLLYSLUETTELO 6 1 PERUSASIOITA JA AINEISTON SYÖTTÖ 8 11 PERUSNÄKYMÄ 8 12 AINEISTON SYÖTTÖ VERSIOSSA 9 8 Muuttujan määrittely versiossa 9 11

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 33 17.03.2016. Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.4.2016 alkaen 649/05.12.00/2013. Perusturvalautakunta 17.03.

Perusturvalautakunta 33 17.03.2016. Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.4.2016 alkaen 649/05.12.00/2013. Perusturvalautakunta 17.03. Perusturvalautakunta 33 17.03.2016 Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.4.2016 alkaen 649/05.12.00/2013 Perusturvalautakunta 17.03.2016 33 Yleistä omaishoidontuesta Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

HAVAITUT JA ODOTETUT FREKVENSSIT

HAVAITUT JA ODOTETUT FREKVENSSIT HAVAITUT JA ODOTETUT FREKVENSSIT F: E: Usein Harvoin Ei tupakoi Yhteensä (1) (2) (3) Mies (1) 59 28 4 91 Nainen (2) 5 14 174 193 Yhteensä 64 42 178 284 Usein Harvoin Ei tupakoi Yhteensä (1) (2) (3) Mies

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

Omaishoito on porrastettu neljään luokkaan hoidon ja huolenpidon tarpeen perusteella, ja vuonna 2005 hoitopalkkiot eri luokissa ovat:

Omaishoito on porrastettu neljään luokkaan hoidon ja huolenpidon tarpeen perusteella, ja vuonna 2005 hoitopalkkiot eri luokissa ovat: LIITE 2 Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI Myöntämisperusteet ja ohjeet yli 18-vuotiaiden osalta 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

1. Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet

1. Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet VAASAN YLIOPISTO/AVOIN YLIOPISTO TILASTOTIETEEN PERUSTEET Harjoituksia 1 KURSSIKYSELYAINEISTO: 1. Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet Nimi Ikä v. Asema Palkka

Lisätiedot

Lisätehtäviä ratkaisuineen luentomonisteen lukuun 6 liittyen., jos otoskeskiarvo on suurempi kuin 13,96. Mikä on testissä käytetty α:n arvo?

Lisätehtäviä ratkaisuineen luentomonisteen lukuun 6 liittyen., jos otoskeskiarvo on suurempi kuin 13,96. Mikä on testissä käytetty α:n arvo? MTTTP5, kevät 2016 15.2.2016/RL Lisätehtäviä ratkaisuineen luentomonisteen lukuun 6 liittyen 1. Valitaan 25 alkion satunnaisotos jakaumasta N(µ, 25). Olkoon H 0 : µ = 12. Hylätään H 0, jos otoskeskiarvo

Lisätiedot

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 217 10.12.2014 Asianro 1011/05.12.00/2014 8 Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Päätöshistoria Sosiaali-

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI LTKY012 Timo Törmäkangas JAKAUMAN MUOTO Vinous, skew (g 1, γ 1 ) Kertoo jakauman symmetrisyydestä Vertailuarvona on nolla, joka vastaa symmetristä jakaumaa (mm. normaalijakauma)

Lisätiedot

54. Tehdään yhden selittäjän lineaarinen regressioanalyysi, kun selittäjänä on määrällinen muuttuja (ja selitettävä myös):

54. Tehdään yhden selittäjän lineaarinen regressioanalyysi, kun selittäjänä on määrällinen muuttuja (ja selitettävä myös): Tilastollinen tietojenkäsittely / SPSS Harjoitus 5 Tarkastellaan ensin aineistoa KUNNAT. Kyseessähän on siis kokonaistutkimusaineisto, joten tilastollisia testejä ja niiden merkitsevyystarkasteluja ei

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen LIITE 2 Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI Myöntämisperusteet ja ohjeet 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

LOIMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS. RAVATAR poikkileikkaustutkimus ikäihmisten palveluyksiköissä keväällä 2016

LOIMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS. RAVATAR poikkileikkaustutkimus ikäihmisten palveluyksiköissä keväällä 2016 1 LOIMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS RAVATAR poikkileikkaustutkimus ikäihmisten palveluyksiköissä keväällä 2016 Kaija Muhonen Sari Koistinen 3.5.2016 2 SISÄLLYS 1. Ravatar mittarin esittely 3 2.

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JÄRVI- POHJANMAALLA 1.6.2009

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JÄRVI- POHJANMAALLA 1.6.2009 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JÄRVI- POHJANMAALLA 1.6.2009 19.5.2009 Päivi Joensuu Terttu Lakaniemi Merja Mäkitalo SISÄLLYS 1. Omaishoidontuki 2. Omaishoidontuen hakeminen 3. Tuen myöntämiskriteerit

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Kvantitatiiviset menetelmät

Kvantitatiiviset menetelmät Kvantitatiiviset menetelmät HUOM! Tentti pidetään tiistaina.. klo 6-8 Vuorikadulla V0 ls Muuttujien muunnokset Usein empiirisen analyysin yhteydessä tulee tarve muuttaa aineiston muuttujia Esim. syntymävuoden

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki 1 (6) Hyvinvointipalvelut Omaishoito P

Kaarinan kaupunki 1 (6) Hyvinvointipalvelut Omaishoito P Kaarinan kaupunki 1 (6) Hyvinvointipalvelut Omaishoito P PERUSTURVALAUTAKUNTA 20.9.2016 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET ALLE 16-VUOTIAILLE 1.7.2016 ALKAEN 1 Yleistä omaishoidon tuesta Omaishoidon tukea

Lisätiedot

1.Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet

1.Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet VAASAN YLIOPISTO/KESÄYLIOPISTO TILASTOTIETEEN PERUSTEET Harjoituksia A KURSSIKYSELYAINEISTO: 1.Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet Nimi Ikä v. Asema Palkka

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT Sos. ltk. 5 Vuonna 2008 Tuusniemellä on maksettu omaishoidon tukea kaikkiaan 40 henkilölle, joista muutama on ollut kehitysvammainen ja sotainvalidi. Omaishoidon tuki on porrastettu

Lisätiedot

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen

Lisätiedot

Oulu Screener 1.1 toimintakyvyn ja palvelutarpeen selvittämisen apuna

Oulu Screener 1.1 toimintakyvyn ja palvelutarpeen selvittämisen apuna Oulu Screener 1.1 toimintakyvyn ja palvelutarpeen selvittämisen apuna Pia Vähäkangas, TtT, sosiaali- ja terveysjohtaja, erityisasiantuntija Pia Vähäkangas, TtT 1 Resident Assessment Instrument (RAI) RAI

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja soveltamisohjeet 1.1.2016 alkaen (Perusturvalautakunta 27.10.2015, 100 ja 15.12.2015, 4)

Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja soveltamisohjeet 1.1.2016 alkaen (Perusturvalautakunta 27.10.2015, 100 ja 15.12.2015, 4) 1 Perusturva/Erityispalvelut ja Ikääntyneiden palvelut 22.12.2015 Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja soveltamisohjeet 1.1.2016 alkaen (Perusturvalautakunta 27.10.2015, 100 ja 15.12.2015, 4) Omaishoidon

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 31/05.02.20/2014 Sotelk 1 Omaishoidon tuki on lakisääteinen (937/2005) sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry VAIKUTA KUNNALLISVAALEISSA Kunnallisvaalimateriaali omaishoidosta paikallisyhdistyksille ja puolueiden ehdokkaille Kunnallisvaalit 28.10.2012 ennakkoäänestys kotimaassa

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 1. SISÄLLYS 1 OMAISHOIDON TUESTA YLEISESTI... 1 2 OMAISHOIDONTUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISKRITEERIT... 2 2.1 Omaishoidontuen hakeminen... 2

Lisätiedot

TUTKIMUSAINEISTON KVANTITATIIVINEN ANALYYSI LTKY012. Timo Törmäkangas

TUTKIMUSAINEISTON KVANTITATIIVINEN ANALYYSI LTKY012. Timo Törmäkangas TUTKIMUSAINEISTON KVANTITATIIVINEN ANALYYSI LTKY012 Timo Törmäkangas Itse arvioidun terveydentilan ja sukupuolen välinen riippuvuustarkastelu. Jyväskyläläiset 75-vuotiaat miehet ja naiset vuonna 1989.

Lisätiedot

Omaishoitosopimuksella tarkoitetaan hoitajan ja kunnan välistä toimeksiantosopimusta hoidon järjestämisestä.

Omaishoitosopimuksella tarkoitetaan hoitajan ja kunnan välistä toimeksiantosopimusta hoidon järjestämisestä. Kaarinan kaupunki 1 (6) Hyvinvointipalvelut Omaishoito P PERUSTURVALAUTAKUNTA 20.11.2012 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2013 ALKAEN 1.1.2013 alkaen voimaan tuleviin omaishoidon tuen sopimuksiin.

Lisätiedot

Sisällysluettelo ESIPUHE 1. PAINOKSEEN... 3 ESIPUHE 2. PAINOKSEEN... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4

Sisällysluettelo ESIPUHE 1. PAINOKSEEN... 3 ESIPUHE 2. PAINOKSEEN... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 Sisällysluettelo ESIPUHE 1. PAINOKSEEN... 3 ESIPUHE 2. PAINOKSEEN... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. METODOLOGIAN PERUSTEIDEN KERTAUSTA... 6 1.1 KESKEISTEN KÄSITTEIDEN KERTAUSTA... 7 1.2 AIHEESEEN PEREHTYMINEN...

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella 1. Tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuki perustuu lakiin

Lisätiedot

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on?

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on? Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on? Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus , Liite 235/2014 Hyvinvointipalvelut P

Kaupunginhallitus , Liite 235/2014 Hyvinvointipalvelut P Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1.12.2014, Liite 235/2014 Hyvinvointipalvelut Omaishoito Perusturvalautakunta P 20.9.2016 115 1 (6) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.7.2016 ALKAEN 65 VUOTTA TÄYTTÄNEILLE

Lisätiedot

Teema 5: Ristiintaulukointi

Teema 5: Ristiintaulukointi Teema 5: Ristiintaulukointi Kahden (tai useamman) muuttujan ristiintaulukointi: aineiston analysoinnin ja tulosten esittämisen perusmenetelmä usein samat tiedot esitetään sekä taulukkona että kuvana mahdollisen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymähallitus Ikäihmisten omaishoidon myöntämisperusteet 196/ /2017. Yhall

Yhtymähallitus Yhtymähallitus Ikäihmisten omaishoidon myöntämisperusteet 196/ /2017. Yhall Yhtymähallitus 62 28.03.2017 Yhtymähallitus 91 02.05.2017 Ikäihmisten omaishoidon myöntämisperusteet 196/05.12.00/2017 Yhall 28.03.2017 62 Omaishoito perustuu lakiin omaishoidon tuesta 2.12.2005/937 ja

Lisätiedot

Til.yks. x y z

Til.yks. x y z Tehtävien ratkaisuja. a) Tilastoyksiköitä ovat työntekijät: Vatanen, Virtanen, Virtanen ja Voutilainen; muuttujina: ikä, asema, palkka, lasten lkm (ja nimikin voidaan tulkita muuttujaksi, jos niin halutaan)

Lisätiedot

Lauri Tarkkonen: Erottelu analyysi

Lauri Tarkkonen: Erottelu analyysi Lauri Tarkkonen: Erottelu analyysi Erotteluanalyysin ongelma on kaksijakoinen:. Mikä havaittujen muuttujien (x i ) lineaarinen yhdistely erottaa mahdollisimman hyvin toisistaan tunnetut ryhmät? Siis selitettävä

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. 1.8.2015 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut. 1.8.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. 1.8.2015 alkaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut. 1.8. Omaishoidon tuen Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.6.2015 1 1 Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tukea koskevan lain (937/2005) tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon

Lisätiedot

Sivu 1/5 OMAISHOIDON HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä Hoidettavan nimi Ulla Ahkera Hoidettavan henkilötunnus 111111-1111 Hoidettavan osoite Ahertajantie 6 912121 Kuusioja Hoidettavan puhelinnumero

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

Harjoitus 9: Excel - Tilastollinen analyysi

Harjoitus 9: Excel - Tilastollinen analyysi Harjoitus 9: Excel - Tilastollinen analyysi Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tutustuminen regressioanalyysiin

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2016

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2016 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2016 Perusturvalautakunta 27.1.2016 7 Sisällysluettelo OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JOUTSASSA 1.1.2016... 3 Omaishoidon tuen määritelmä... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

TUTKIMUSAINEISTON KVANTITATIIVINEN ANALYYSI LTKY012. Timo Törmäkangas

TUTKIMUSAINEISTON KVANTITATIIVINEN ANALYYSI LTKY012. Timo Törmäkangas TUTKIMUSAINEISTON KVANTITATIIVINEN ANALYYSI LTKY012 Timo Törmäkangas KURSSIN SISÄLTÖ Johdanto Mittaaminen ja aineiston hankinta Mitta-asteikot Otanta Aineiston esittäminen ja data-analyysi Havaintomatriisi

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

Teema 3: Tilastollisia kuvia ja tunnuslukuja

Teema 3: Tilastollisia kuvia ja tunnuslukuja Teema 3: Tilastollisia kuvia ja tunnuslukuja Tilastoaineiston peruselementit: havainnot ja muuttujat havainto: yhtä havaintoyksikköä koskevat tiedot esim. henkilön vastaukset kyselylomakkeen kysymyksiin

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito

Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito P PERUSTURVALAUTAKUNTA 21.10.2014 Perusturvalautakunta 24.2.2015 11 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015 119 päivitetty 5.1.2016 /kr

Lisätiedot

OHJ-7600 Ihminen ja tekniikka -seminaari, 4 op Käyttäjäkokemuksen kvantitatiivinen analyysi. Luento 3

OHJ-7600 Ihminen ja tekniikka -seminaari, 4 op Käyttäjäkokemuksen kvantitatiivinen analyysi. Luento 3 OHJ-7600 Ihminen ja tekniikka -seminaari, 4 op Käyttäjäkokemuksen kvantitatiivinen analyysi Luento 3 Tutkimussuunnitelman rakenne-ehdotus Otsikko 1. Motivaatio/tausta 2. Tutkimusaihe/ -tavoitteet ja kysymykset

Lisätiedot

Data-analyysi II. Sisällysluettelo. Simo Kolppo [Type the document subtitle]

Data-analyysi II. Sisällysluettelo. Simo Kolppo [Type the document subtitle] Data-analyysi II [Type the document subtitle] Simo Kolppo 26.3.2014 Sisällysluettelo Johdanto... 1 Tutkimuskysymykset... 1 Aineistojen esikäsittely... 1 Economic Freedom... 1 Nuorisobarometri... 2 Aineistojen

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10 Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10 Omaishoidon nykytilanne Laki omaishoidon tuesta voimaan 1.1.2006 Omaishoidon tuki on hoidettavan

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

TUTKIMUSOPAS. SPSS-opas

TUTKIMUSOPAS. SPSS-opas TUTKIMUSOPAS SPSS-opas Johdanto Tässä oppaassa esitetään SPSS-tilasto-ohjelman alkeita, kuten Excel-tiedoston avaaminen, tunnuslukujen laskeminen ja uusien muuttujien muodostaminen. Lisäksi esitetään esimerkkien

Lisätiedot

Ravitsemusinterventio kotona asuvilla iäkkäillä kuopiolaisilla FT Irma Nykänen, Itä-Suomen yliopisto

Ravitsemusinterventio kotona asuvilla iäkkäillä kuopiolaisilla FT Irma Nykänen, Itä-Suomen yliopisto Ikääntyneiden ravitsemusfoorumi 10. 11.11.2011 Ravitsemusinterventio kotona asuvilla iäkkäillä kuopiolaisilla FT Irma Nykänen, Itä-Suomen yliopisto Geriatrisen hoidon tutkimuskeskus Gerho http://www.uef.fi/gerho/etusivu

Lisätiedot

Itsemääräämiskyvyn arviointi 7.5.2014 Turku. Esa Chydenius Johtava psykologi, psykoterapeutti VET Rinnekoti-Säätiö

Itsemääräämiskyvyn arviointi 7.5.2014 Turku. Esa Chydenius Johtava psykologi, psykoterapeutti VET Rinnekoti-Säätiö Itsemääräämiskyvyn arviointi 7.5.2014 Turku Esa Chydenius Johtava psykologi, psykoterapeutti VET Rinnekoti-Säätiö Mitä on alentunut itsemääräämiskyky? (8 ) Tuesta huolimatta: Ei kykene tekemään sosiaali-

Lisätiedot

Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit

Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat 15.10.2014 Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit Omaishoidon tuen palveluohjaus ja päätöksenteko Espoossa Perhe- ja sosiaalipalveluiden tulosyksikön vammaisten

Lisätiedot

Perusnäkymä yksisuuntaiseen ANOVAaan

Perusnäkymä yksisuuntaiseen ANOVAaan Metsämuuronen 2006. TTP Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä Taulukko.51.1 Analyysiin mukaan tulevat muuttujat Mja selite Merkitys mallissa F1 Ensimmäinen faktoripistemuuttuja Selitettävä muuttuja

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 165 1 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin

Lisätiedot

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm.

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm. Kainuun maakunta kuntayhtymä Omaishoidontukihakemus Sosiaali- ja terveystoimiala O Kehitysvammaisen hoitoon Perhepalvelut O Vaikeavammaisen hoitoon Vanhuspalvelut O Vanhuksen hoitoon yli 65 v. Organisaatio

Lisätiedot

Tässä harjoituksessa käydään läpi R-ohjelman käyttöä esimerkkidatan avulla. eli matriisissa on 200 riviä (havainnot) ja 7 saraketta (mittaus-arvot)

Tässä harjoituksessa käydään läpi R-ohjelman käyttöä esimerkkidatan avulla. eli matriisissa on 200 riviä (havainnot) ja 7 saraketta (mittaus-arvot) R-ohjelman käyttö data-analyysissä Panu Somervuo 2014 Tässä harjoituksessa käydään läpi R-ohjelman käyttöä esimerkkidatan avulla. 0) käynnistetään R-ohjelma Huom.1 allaolevissa ohjeissa '>' merkki on R:n

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI Toimintamalli ja myöntämisen perusteet v. 2014

OMAISHOIDON TUKI Toimintamalli ja myöntämisen perusteet v. 2014 Oheisliite PETULTK 30.1.2014 17 Oheisliite KHALL 10.3.2014 48 OMAISHOIDON TUKI Toimintamalli ja myöntämisen perusteet v. 2014 1 Sisällys 1 Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö... 2 2 Omaishoidon tuen

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

OMAISHOITO JA OMAISHOIDON TUKI

OMAISHOITO JA OMAISHOIDON TUKI OMAISHOITO JA OMAISHOIDON TUKI SOSIAALIJAOSTO 20.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 1 2. OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 1 2.1 Omaishoidettavan palvelutarpeen

Lisätiedot

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu 18.10.2011 Omaishoito osana perheen elämää Elämä muuttuu? omaishoito voi tulla elämään erilaisissa elämänvaiheissa

Lisätiedot

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI LTKY012 Timo Törmäkangas KURSSIN SISÄLTÖ Johdanto Mittaaminen ja aineiston hankinta Mitta-asteikot Otanta Aineiston esittäminen ja data-analyysi Havaintomatriisi Yksiulotteisen

Lisätiedot

Harjoituksessa tarkastellaan miten vapaa-ajan liikunta on yhteydessä..

Harjoituksessa tarkastellaan miten vapaa-ajan liikunta on yhteydessä.. Harjoituksessa tarkastellaan miten vapaa-ajan liikunta on yhteydessä.. TEHTÄVÄ 1 Taulukko 1 Kuvailevat tunnusluvut pääkaupunkiseudun terveystutkimuksesta vuonna 2007 (n=941) Keskiarvo (keskihajonta) Ikä

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA PALKKIOT LUKIEN

KOLARIN KUNTA OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA PALKKIOT LUKIEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA PALKKIOT 1.1.2016 LUKIEN Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005)

Lisätiedot

Tehtävä 1. Hypoteesi: Liikuntaneuvonta on hyvä keino vaikuttaa terveydentilaan. Onko edellinen hypoteesi hyvä tutkimushypoteesi? Kyllä.

Tehtävä 1. Hypoteesi: Liikuntaneuvonta on hyvä keino vaikuttaa terveydentilaan. Onko edellinen hypoteesi hyvä tutkimushypoteesi? Kyllä. Tehtävä 1 Hypoteesi: Liikuntaneuvonta on hyvä keino vaikuttaa terveydentilaan. Onko edellinen hypoteesi hyvä tutkimushypoteesi? Kyllä Ei Hypoteesi ei ole hyvä tutkimushypoteesi, koska se on liian epämääräinen.

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi työryhmä VI kokous 18.3.2014 Toivakassa

Oma tupa, oma lupa. Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi työryhmä VI kokous 18.3.2014 Toivakassa Oma tupa, oma lupa Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi työryhmä VI kokous 18.3.2014 Toivakassa Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Työryhmän V kokouksen muistio http://jkl.fi/hallinto/hankkeet_ja_strategiat/perusturvapalvelut/omatupa/palveluohjaus

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito

Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito P PERUSTURVALAUTAKUNTA 21.10.2014 Perusturvalautakunta 24.2.2015 11 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Lisätiedot

Tilastotieteen johdantokurssin harjoitustyö. 1 Johdanto...2. 2 Aineiston kuvaus...3. 3 Riippuvuustarkastelut...4

Tilastotieteen johdantokurssin harjoitustyö. 1 Johdanto...2. 2 Aineiston kuvaus...3. 3 Riippuvuustarkastelut...4 TILTP1 Tilastotieteen johdantokurssin harjoitustyö Tampereen yliopisto 5.11.2007 Perttu Kaijansinkko (84813) perttu.kaijansinkko@uta.fi Pääaine matematiikka/tilastotiede Tarkastaja Tarja Siren 1 Johdanto...2

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET (alle 65-vuotiaat) 1.9.2008 ALKAEN

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET (alle 65-vuotiaat) 1.9.2008 ALKAEN KIIMINGIN KUNTA Stl. 26.8.2008 39, Liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET (alle 65-vuotiaat) 1.9.2008 ALKAEN Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perusja

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.5.2013 ALKAEN

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.5.2013 ALKAEN 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.5.2013 ALKAEN 1. OMAISHOITO Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1 (6) Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Yleistä omaishoidon tuesta (Omaishoitolaki 937/2005) Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Erilaiset oppijat yhteinen koulu -projekti Aulikki Etelälahti 23.8.6 Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Taustaa... 1 Arvioinnin kohderyhmä... 1 Arvioinnin mittaristo ja aineiston analysointi...

Lisätiedot

Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653

Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653 Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653 Laki omaishoidon tuesta tuli voimaan 1.1.2006 lukien. Tulevan kuntaliitoksen johdosta omaishoidon

Lisätiedot

Tarkista vielä ennen analysoinnin aloittamista seuraavat seikat:

Tarkista vielä ennen analysoinnin aloittamista seuraavat seikat: Yleistä Tilastoapu on Excelin sisällä toimiva apuohjelma, jonka avulla voit analysoida tilastoaineistoja. Tilastoapu toimii Excelin Windows-versioissa Excel 2007, Excel 2010 ja Excel 2013. Kun avaat Tilastoavun,

Lisätiedot

CP-vammaisten lasten elämänlaatu. Lasten ja huoltajien näkökulmasta Sanna Böling, KM, ft sanna.boling@utu.fi

CP-vammaisten lasten elämänlaatu. Lasten ja huoltajien näkökulmasta Sanna Böling, KM, ft sanna.boling@utu.fi CP-vammaisten lasten elämänlaatu Lasten ja huoltajien näkökulmasta Sanna Böling, KM, ft sanna.boling@utu.fi Elämänlaatu WHO ja elämänlaatu WHO:n määritelmän mukaan elämänlaatuun liittyvät fyysinen terveys

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 1 SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Perusteet Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

MTTTP1, luento KERTAUSTA

MTTTP1, luento KERTAUSTA 26.9.2017/1 MTTTP1, luento 26.9.2017 KERTAUSTA Varianssi, kaava (2) http://www.sis.uta.fi/tilasto/mtttp1/syksy2017/kaavat.pdf n i i n i i x x n x n x x n s 1 2 2 1 2 2 1 1 ) ( 1 1 Mittaa muuttujan arvojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.1.2012 11, indeksitarkistus Sotela 16.12.2014 vuodelle 2015.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.1.2012 11, indeksitarkistus Sotela 16.12.2014 vuodelle 2015. HEINOLAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 ALKAEN 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/2005) Omaishoidon tuki on lakisääteinen ja määrärahasidonnainen

Lisätiedot

SEUDULLINEN OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Omaishoidon tukea anotaan hoidettavan henkilön kotikunnalta. Kotkan kaupunki

SEUDULLINEN OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Omaishoidon tukea anotaan hoidettavan henkilön kotikunnalta. Kotkan kaupunki SEUDULLINEN OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Omaishoidon tukea anotaan hoidettavan henkilön kotikunnalta. Kotkan kaupunki Hakemus saapunut _ Diaarinumero: Hakee hoitopalkkiota hoitopalkkion korotusta HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot