Opiskelijoiden työssäkäynti 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijoiden työssäkäynti 2011"

Transkriptio

1 Koulutus 013 Opiskelijoiden työssäkäynti 011 Yli puolet opiskelijoista kävi opintojen ohella töissä Tilastokeskuksen tietojen mukaan opiskelijoiden työssäkäynti oli yleisempää vuonna 011 kuin vuotta aiemmin. Opiskelijoista kävi töissä opiskelun ohessa 57 prosenttia. Työssäkäyvien osuus kasvoi edellisestä vuodesta vajaan prosenttiyksikön. Työssäkäynti oli yleisintä yliopistoopintojen yhteydessä, 61 prosentilla yliopistoopiskelijoista oli opintojen ohessa työsuhde. Ammattikorkeakouluopintojen ohessa työssä käyvien osuus oli 59 prosenttia ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen ohessa 57 prosenttia. Vähintään 18vuotiaiden työllisten opiskelijoiden osuudet kaikista opiskelijoista Naiset kävivät miehiä yleisemmin opintojen ohella työssä, naisista 60 prosentilla ja miehistä 53 prosentilla oli työsuhde opintojen ohessa. Lukiokoulutuksessa ja ammattikorkeakoulukoulutuksessa työssäkäyvien naisten osuus oli 10 prosenttiyksikköä miesten osuutta korkeampi. Työssäkäynti opintojen ohessa lisääntyi iän myötä. 18vuotiaista opiskelijoista 5 prosentilla, 1vuotiaista 46 prosentilla ja 4vuotiaista 56 prosentilla oli työsuhde. Vähintään 5vuotiaista opiskelijoista 70 prosenttia kävi opintojen ohella töissä. Työssäkäynnissä oli eroja koulutusaloittain. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan opiskelijoista 69 prosentilla oli työsuhde vuoden 011 lopussa. Suojelualan opiskelijoista työssäkäyviä Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

2 oli 67 prosenttia, sosiaali, terveys ja liikuntaalan opiskelijoista 64 prosenttia ja humanistisen ja kasvatusalan opiskelijoista 58 prosenttia. Työssäkäynti opintojen ohessa oli maan keskiarvoa yleisempää Uudenmaan, Pohjanmaan, KantaHämeen ja VarsinaisSuomen maakunnissa sekä Ahvenanmaalla. Opiskelun etenemiseen liittyviä muita tietoja löytyy tilastoista Koulutuksen keskeyttäminen ja Opintojen kulku.

3 Sisällys Taulukot Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Vähintään 18vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti 011 sekä työssäkäyvien opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista Liitetaulukko. Vähintään 18vuotiaat opiskelijat ja työlliset opiskelijat koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) ja iän mukaan Laatuseloste: Opiskelijoiden työssäkäynti...5 3

4 Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Vähintään 18vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti 011 sekä työssäkäyvien opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista Koulutussektori Opiskelijoita yhteensä 011 Työllisiä opiskelijoita Lukiokoulutus ,1 9,1 7,6 3,3 31,6 9,8 30,0 Toisen asteen ammatillinen koulutus ,4 56,3 56,6 6,0 6,1 58,6 56, Ammattikorkeakoulukoulutus ,4 58,9 56,8 59,5 58,5 55,8 53,6 Yliopistokoulutus , 61, 59,6 61,4 60,9 59,1 57,5 Yhteensä ,9 56,1 55, 58,7 58,3 55,6 53,6 Liitetaulukko. Vähintään 18vuotiaat opiskelijat ja työlliset opiskelijat koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) ja iän mukaan 011 Koulutusaste Opiskelijoita Työllisiä yhteensä opiskelijoita 18v. 19v. 0v. 1v. v. 3v. 4v. 5v. Lukiokoulutus , Toisen asteen ammatillinen koulutus , Opistoasteen koulutus ,0 84 Ammattikorkeakoulukoulutus , Alempi korkeakoulukoulutus , Ylempi ammattikorkeakoulukoulutus , Ylempi korkeakoulukoulutus , Lääkärien erikoistumiskoulutus , Lisensiaatinkoulutus , Tohtorinkoulutus , Yhteensä , Työllisten opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista, 5, 34,5 38, 46,1 50,6 53,6 55,9 70,1 4

5 Laatuseloste: Opiskelijoiden työssäkäynti 1. Tilastotietojen relevanssi Tilastossa kuvataan syksyllä perusasteen jälkeisessä tutkintotavoitteisessa koulutuksessa opiskelleiden työssäkäyntiä vuoden lopussa. Vuodesta 005 lähtien tilastoon ovat kuuluneet vain 18vuotiaat ja sitä vanhemmat opiskelijat. Vuosien tilastot sisältävät alle 18vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäyntitiedot ellei toisin mainita. Tietoja käytetään mm. koulutuksen suunnittelussa, tutkimuksessa ja arvioinnissa. Opiskelutieto on 0.9. tilanteen mukainen ja opiskelijat tilastoidaan työllisiksi mikäli heillä on ollut työsuhde vuoden viimeisellä viikolla. Myös lyhyet, alle kuukauden kestävät työsuhteet on laskettu mukaan. Tilastoaineistot sisältävät Tilastokeskuksen, opetushallinnon ja kansainväliset koulutusala ja asteluokitukset, oppilaitosta kuvaavat luokitukset sekä erilaiset alue ja demografiset luokitukset. Tiedot tuotetaan yhdistämällä Tilastokeskuksen henkilöpohjainen opiskelijaaineisto ja työssäkäyntitilaston tiedot. Tiedot opiskelijoista perustuvat Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämiin opiskelijatietoihin. Tiedot työssäkäynnistä perustuvat Tilastokeskuksen ennakollisen työssäkäyntitilaston tietoihin, jotka on tuotettu käyttämällä hyväksi olemassa olevia hallinnollisia mm. työeläke ja veroviranomaisten rekisteriaineistoja. Tämän tilaston laatimista varten ei ole suoritettu erillistä tiedonkeruuta. Tilastolain ( /80) mukaan valtion tilastotoimen tehtävänä on huolehtia yhteiskuntaolojen ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Laki Tilastokeskuksesta ( /48) osoittaa tehtävän kuuluvan Tilastokeskukselle. Tilastokeskuksen työjärjestyksen mukaan väestö ja elinolotilastot tulosyksikkö tuottaa kyseisiä tilastoja mm. koulutuksesta ja työssäkäynnistä.. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus Tilasto perustuu henkilöpohjaisiin opiskelijatietoihin, jotka Tilastokeskus on kerännyt sähköisesti oppilaitoksilta sekä rekisteripohjaisen ennakollisen työssäkäyntitilaston tietoihin. Aineistot ovat kokonaisaineistoja. Perusjoukko on perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 0.9. Vuodesta 005 lähtien tilaston perusjoukkoon ovat kuuluneet vain 18vuotiaat ja sitä vanhemmat opiskelijat. Vuosien tilastot sisältävät alle 18vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäyntitiedot ellei toisin mainita. Tieto opiskelijan työllisyydestä on vuoden viimeiseltä viikolta. 3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus Tietojen käsittelyprosessin aikana tilaston perustana olevien opiskelija ja työssäkäyntitietojen korkea laatu varmistetaan useiden erilaisten tilastollisten tarkistusohjelmien avulla sekä vertailuilla aiempiin vastaaviin tilastoihin ja muihin tietolähteisiin. 4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikeaaikaisuus Tilasto opiskelijoiden työssäkäynnistä on lopullinen ja ilmestyy vuosittain. Tiedot ilmestyvät runsas vuosi viiteajankohdan jälkeen. 5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys Tilastosta julkaistaan tietoja Tilastokeskuksen Internetsivuilla ja Oppilaitostilastotjulkaisuissa. Tarkempia tietoja voi kysellä myös suoraan Oppilaitostilastotvastuualueelta, jossa tilasto laaditaan. Aineistosta on mahdollista tehdä tilauksesta erityisselvityksiä. 5

6 Lisää tietoa tilastossa käytetyistä käsitteistä löytyy Tilastokeskuksen käsitetietokannasta ja Oppilaitostilastotjulkaisuista. Tilastoissa käytetyt luokitukset löytyvät Tilastokeskuksen Internetsivuilta sekä painetuista luokituskäsikirjoista. 6. Tilastojen vertailukelpoisuus Tilastoa on laadittu vuodesta 1995 alkaen. Jonkin verran eri vuosien vertailtavuuteen vaikuttavat koulutusjärjestelmässä, tilastoinnissa ja käytetyissä luokituksissa tapahtuneet muutokset sekä tilastoaineiston laadun paraneminen. Vuodesta 005 lähtien tilastoon on laskettu mukaan vain 18vuotiaat ja sitä vanhemmat opiskelijat, koska tietoja 15 17vuotiaiden työssäkäynnistä ei enää saada työeläkerekisteriaineistoista. Vuosien tilastot sisältävät alle 18vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäyntitiedot ellei toisin mainita. 7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys Tilastotiedot perustuvat samoihin tietolähteisiin ja ne on laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin Tilastokeskuksen koulutussektoreittain laaditut tilastot. Näitä tilastoja voidaan hyvin käyttää rinnan, kunhan otetaan huomioon tilastojen erityispiirteet. Tietoja opiskelijoiden työssäkäynnistä tuotetaan myös Tilastokeskuksen otospohjaisesta työvoimatutkimuksesta. Siinä on haastateltavilta kysytty yhtäaikaista opiskelua ja työssäkäyntiä. Rekisteripohjaiset ja haastattelutiedot poikkeavat toisistaan tiedonkeruumenetelmän, ajankohdan ja myöskin tietojen osalta. Ks. työvoimatutkimus. 6

7 Koulutus 013 Lisätietoja Ritva Kaukonen Anna Loukkola Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus Asiakaspalaute: Tietopalvelu, Tilastokeskus puh ISSN = Suomen virallinen tilasto ISSN X (pdf) Julkaisutilaukset, Edita Publishing Oy puh