PUITESOPIMUS TYÖHÖN KUNTOUTTAVIEN PALVELUJEN HANKINNASTA. Sopimuksen kohteena olevien palvelujen tilaaja (jatkossa tilaaja): Kuopion kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUITESOPIMUS TYÖHÖN KUNTOUTTAVIEN PALVELUJEN HANKINNASTA. Sopimuksen kohteena olevien palvelujen tilaaja (jatkossa tilaaja): Kuopion kaupunki"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Puitesopimus 1(6) PUITESOPIMUSTYÖHÖNKUNTOUTTAVIENPALVELUJENHANKINNASTA 1. SOPIMUKSENOSAPUOLET Sopimuksenkohteenaolevienpalvelujentilaaja(jatkossatilaaja): Kuopionkaupunki PerusturvajaTerveydenhuolto Työllistymisenyksikkö PL KUOPIO YhteyshenkilönätoimiiaikuissosiaalityönjatyöllistymispalvelujenpäällikköPirjo Sopimuksenkohteenaolevienpalvelujentuottaja(jatkossatuottaja): Tukeva-työvalmennussäätiö Teollisuuskatu 70620KUOPIO YhteyshenkilönäsopimusasioissatoimiitoimitusjohtajaHannuMiettinen, 2. SOPIMUKSENKOHDE TässäpuitesopimuksessasovitaanTukeva-työvalmennussäätiöltätehtäviinpalveluhankintoihinsovellettavistahinnoista,tavoitteellisistaasiakasmääristäsekähankintoihinsovellettavistaehdoista.MuiltaosinhankinnoissanoudatetaanJulkistenhankintojenyleisiäsopimusehtojapalveluhankinnoissa(JYSE2014PALVELUT,liite3). Sopimuksenkohteenaolevattyöhönkuntouttavatjavalmentavatpalvelutovatosa Kuopionkaupunginsosiaalipalveluja.Palveluntuottajatoimiinäinollensosiaalipalvelujentuottajana.HankinnankohteenaolevatpalvelutKuopionydinkaupungissaovat: a)nuortenstarttipajatoiminta(palvelu-japrosessikuvauksetliitteissä1aja1b), b)toiminnallinenkartoitusjakso(palvelu-japrosessikuvauksetliitteissä2aja2b) Nilsiässähankittaviapalvelujaovat a) nuortenstarttipajatoiminta(palvelu-japrosessikuvauksetliitteissä1aja1b), b) toiminnallinenkartoitusjakso(palvelu-japrosessikuvauksetliitteissä2aja2b) c) kuntouttavatyötoiminta(palvelu-japrosessikuvauksetliitteissä3aja4asekä 3Bja4B)

2 Kuopion kaupunki Puitesopimus 2(6) 3. HENKILÖTIETOJENKÄSITTELY,ASIAKIRJAHALLINTOJASEURANTATIETOJENTOI- MITTAMINEN AsiakastietojenkäsittelyjasäilyttäminentoteutetaanVAT-järjestelmänkautta.Tästä muodostuvanhenkilörekisterinylläpitäjänätoimiikuopionkaupunkityöllistymisen yksikköjapalveluntuottajatoimiiteknisenärekisterinpitäjänä.vat-järjestelmäsisältääjokaisenasiakkaankohdaltaseuraavatosiot: - kuntoutussuunnitelma - kuntoutumissuunnitelmantoteutumisenseuranta - VAT-arvioinnit - työmaapäiväkirja Palveluntuottajahuolehtiisiitä,ettäkaikkienkaupunginostopalveluissaolevienasiakkaidentiedotdokumentoidaanVAT-järjestelmäänreaaliajassaseuraavasti: - kuukausittaisettoteuma-jaseurantatiedotovatvalmiinavat-järjestelmässäseuraavankuukauden5.päiväänmennessä - Palvelussaaloittavanasiakkaankuntoutumissuunnitelmaonlaadittu(kirjattupalveluntavoitteetjasuunnitelmapalveluntoteuttamiseksi)yhdessäasiakkaankanssa viikonsisälläpalvelunaloittamisesta.mikäliasiakkaallaonpoissaolojako.jaksolla,jatkuulaadintaanvarattuaikapoissaolojenmukaisesti. - Kuntoutumissuunnitelmantoteutumisenseuranta(sisältäenvähintäänläsnäolotiedot,myöhästymiset,työskentelynsujuminensekäesillenousseethuomiotasiakkaantilanteesta)onkirjattuVAT-järjestelmäänjokaisenasiakkaankohdaltaviikoittain.Seurantaanliittyviäkirjauksiavoivattehdätyövalmentajat,yksilövalmentajat japalveluohjaajat. - KuntoutussuunnitelmaanliittyvätväliarvioinnitkirjataanVAT-järjestelmäänpalvelukuvauksenohjeistuksenmukaisesti. - VAT-arvioinnitontehtyliitteenäolevienpalvelukuvaustenmukaisesti. Seurantavastuudokumentoinninsopimuksenmukaisuudestaontuottajalla.Tilaajatekeedokumentointiinliittyviäsatunnaisiatarkastuksia.Nämätarkastuksetovatosayksityistensosiaalipalvelujentuottajienvalvontaa,eikäniistätarvitseilmoittaatuottajalle ennakkoon. Dokumentointiinliittyvistäpuutteistatilaajailmoittaatuottajallekirjallisesti(sähköposti).Tuottajallaonkaksi(2)viikkoaaikaakorjatapuutteet.Mikälidokumentaatioon liittyvistäpuutteistajoudutaanhuomauttamaanuudelleen(samataieriasia),ontilaajallaonoikeuspidättääko.yksikön(kuopiotainilsiä)senkuukaudenlaskutuksestasekäseuraavistakuukausilaskutuksistaniinpitkäänkunpuutteetonkorjattu.mikäli dokumentaatioonliittyvätlaiminlyönnitovattoistuvia(huomautettudokumentaation puutteistavuodensisälläkolmekertaataienemmän),ontilaajallaoikeuspidättää10 ko.kuukaudenlaskutuksestasekäseuraavistakuukausilaskutuksistaniinpitkäänkun puutteetonkorjattu.dokumentointiinliittyvienpuutteidentakiapidätettyjämaksujaei palautetatuottajalle. VAT-järjestelmäänmerkittävienseurantatietojenlisäksipalveluntuottajantuleeilmoittaatyöpäivänkuluessatilaajayksikköön,työvoimaviranomaiselle(josmukanaasiakkaanprosessissa)jasosiaalityöntekijälle(josmukanaasiakkaanprosessissa)asiakkaan palvelujaksonkeskeytymisestä,ylikaksiviikkoakestävästäsairauslomastajapalvelu-

3 Kuopion kaupunki Puitesopimus 3(6) 4. PALVELUJENLAATUJALAADUNSEURANTA jaksonpäättymisestä.ilmoituksessatuleemainitakeskeytymisentaiasiakkaanjatkopolku. Tuottajakerääjokaiseltavalmentautuja-asiakkaaltaasiakaspalautteen.Yhteenvedot asiakaspalautteestakäydäänläpisidosryhmäpalavereissa.muustamahdollisestaraportoinnistasovitaanerikseensopimuksenseurantakokouksissa. Sopimuksenkohteenaolevienpalvelujenkeskeisetsisällötjalaatuvaatimuksetonmääriteltyliitteissä1-4,japalveluntuottajasitoutuutoteuttamaanpalvelutniidenmukaisesti.Palvelujenkehittäminensopimuskaudellaontoivottavaa,jotensopimuksenliitteinäoleviinpalvelu-japrosessikuvauksiinvoidaantehdämuutoksiayhteisestisopimallapalvelujenseurantakokouksissa. Palvelujentoteutumistaseurataanraportoinninsekätilaajanjatuottajanvälisenvuoropuhelunavulla:Palvelujentoteutumistaseurataantilaajanjatuottajanyhteisissäsopimuksenseurantakokouksissa,jotkajärjestetään2-3kuukaudenvälein.Seurantakokouksissaovatmukanatilaajanedustajinaaikuissosiaalityönjatyöllistymispalvelujen päällikköjaostopalveluihinliittyviäasioitahoitavapalveluesimiessekätuottajanedustajinatoimitusjohtaja,yksilövalmennuspäällikköjatyövalmennuspäällikkö.seurantakokouksissakäydäänläpipalvelujentoteumajapalautesovitultaseurantajaksoltasekä sovitaankaikistapalvelujentuottamista,sisältöä,kehittämistätms.koskevistaasioista. Seurantakokouksissakoollekutsujanatoimiitilaaja. Palvelujentoteutumistaseurataanmyösedellistälaajemmissasidosryhmätapaamisissa,joissaovatmukanatilaajanjatuottajanedustajienlisäksiKuopionkaupunginaikuissosiaalipalvelujen,Pohjois-SavonTE-toimistonsekäKuopiontyövoimanpalvelukeskuksenedustajat.Työryhmäävoidaantarvittaessatäydentäätilaajanpäätöksellä muidenmahdollistenasiakkaitalähettävientahojenedustajilla.sidosryhmätapaamistenkeskeisenäasiasisältönäonpalvelujenmäärällinenjalaadullinentoteutuminen, asiakaspalautteen(sekäkäyttäjäasiakkaidenettäasiakkaitapalveluihinohjaavientahojenpalaute)läpikäyminensekäpalvelujenkehittämiseenliittyvätteemat.tilaisuudet järjestetäänneljännesvuosittain,vastuusidosryhmätapaamisenkoollekutsumisestaon palveluntuottajalla. Palveluntuottajantuleetoimittaaomavalvontasuunnitelmatiedoksitilaajalleennensopimuksenvoimaantuloa. 5. VAKUUTUKSET VakuutuksistaonvoimassamitäJYSE2014PALVELUTsopimusehdoissasanotaan.

4 Kuopion kaupunki Puitesopimus 4(6) 6. ASIAKASMÄÄRÄT,HINTAJARAHALIIKENNE Jokaisellapalveluidenpiirissäolevallaasiakkaallatuleeollavoimassaolevapäätöspalvelunmyöntämisestä.Päätöksentekeetyöllistymisenyksikkö,jaseannetaanainaasiakkaalle.Asiakasvirtojenkoordinoinnistavastaavattuottajanedustajatovatvelvollisia huolehtimaansiitä,ettäpalveluissaolevillaasiakkaillaonasianmukaisetvoimassaolevatpäätökset.tilaajaeiolevelvollinenmaksamaanjäljempänäsovittuakorvaustapalveluntuottamisestajosasiakkaallaeiolevoimassaolevaapäätöstäpalvelunmyöntämisestä. Palveluidenhinnatovatkiinteät taulukoidenjamukaisesti. Korvauspalveluidentuottamisestamaksetaanlaskutuksenperusteella.Tilaajanja tuottajanedustajatkäyvätyhdessäläpilaskutukseentulevatpalvelutennenlaskun toimittamistatilaajalle.verkkolaskuerääntyymaksettavaksi14päivänkuluttuahyväksyttävänlaskunsaapumisesta. Lisäksituottajallekorvataantaulukoissajaesitettyjenpalvelukohtaistenpäivähintojenmukaisestiasiakkaidenpoissaolotkuukausittainenintäänkahden(2)viikonajalta.Josasiakasesimerkiksiosallistuutoiminnallisellekartoitusjaksollekolmenapäivänä viikossa,korvataanpoissaolojaenintäänpäivääkuukausi. Taulukko1.Asiakasmäärä-,toimintapäivä-jaohjaustuntitavoitteetjaniistämaksettavatkorvauksetKuopiossatuotettavistapalveluistasopimuskaudella Tavoite Tavoite Päivä- Tunti- Maksimilaskutus kk vuosi hinta hinta vuodessa NUORTEN STARTTIPAJA asiakasmäärä starttivalmennuspäivät ,00 rekrypalvelun tunnit ,50 TOIMINNALLINEN KARTOITUSJAKSO asiakasmäärä työvalmennuspäivät ,50 yksilövalmennus tunnit ,50 rekrypalvelun tunnit 80 48,

5 Kuopion kaupunki Puitesopimus 5(6) Taulukko2.Asiakasmäärä-,toimintapäivä-jaohjaustuntitavoitteetjaniistämaksettavatkorvauksetNilsiässätuotettavistapalveluistasopimuskaudella Palvelu Tavoite Tavoite Päivä- Tunti- Korvaus kk vuosi hinta hinta vuodessa NUORTEN STARTTIPAJA asiakasmäärä 7 15 starttivalmennuspäivät ,00 rekrypalvelun tunnit 30 48,50 TOIMINNALLINEN KARTOITUSJAKSO asiakasmäärä 2 10 työvalmennuspäivät ,50 yksilövalmennus tunnit ,50 rekrypalvelun tunnit 20 48,50 KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA / KUNTOUTTAVA PALVELU asiakasmäärä työvalmennuspäivät ,50 yksilövalmennus ,50 rekrypalvelun tunnit 60 48,50 KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA / TYÖHÖN TAI KOULUTUKSEEN SIIR- TYMISEEN TÄHTÄÄVÄ PALVELU 7. ERIMIELISYYKSIENRATKAISEMINEN asiakasmäärä 5 15 työvalmennuspäivät ,85 yksilövalmennus ,50 rekrypalvelun tunnit 15 48,50 kaikki yhteensä Tätäsopimustakoskevaterimielisyydetpyritäänratkaisemaanneuvotteluteitse.Erimielisyydet,joistasopijapuoleteivätpääseyksimielisyyteen,ratkaistaanKuopionkäräjäoikeudessa. 8. SOPIMUKSENVOIMASSAOLO Tämäostopalvelusopimusonvoimassaajalla

6 Kuopion kaupunki Puitesopimus 6(6) 9. ALLEKIRJOITUKSET Tämäsopimusontehtykahtenasamansisältöisenäkappaleena. Kuopiossa Kuopiossa Kuopionkaupunki Tukeva-työvalmennussäätiö PerusturvajaTerveydenhuolto HannuMiettinen Palvelualuejohtaja toimitusjohtaja PekkaVähäkangas

TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO

TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO Liite 2 sääntökirjaan Palvelukokonaisuuden nimi TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO Säädösperusta Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Nuoret luukulla Nuorisotutkimusseuran ja THL:n konsortiohanke. Nuorten ja palveluntarjoajien kohtaamiset / NTS

Nuoret luukulla Nuorisotutkimusseuran ja THL:n konsortiohanke. Nuorten ja palveluntarjoajien kohtaamiset / NTS Nuoret luukulla Nuorisotutkimusseuran ja THL:n konsortiohanke Nuorten ja palveluntarjoajien kohtaamiset / NTS Tärkeimmät tulokset Työntekijät painottivat luottamuksellisen suhteen syntymistä asiakkaisiin,

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ I YLEINEN OSA 1 Toimintasäännön tehtävä Hyv. ltk. 19.03.2013 18 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset Toimintasäännössä määrätään

Lisätiedot

Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Tarja Kärkkäinen PL 111, 80101 Joensuu (013) 251 4316 tarja.karkkainen@joensuu.fi

Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Tarja Kärkkäinen PL 111, 80101 Joensuu (013) 251 4316 tarja.karkkainen@joensuu.fi ALKUSANAT Mitä peruskoulun jälkeen? opas on tarkoitettu apuvälineeksi suunniteltaessa kehitysvammaisten peruskoulun jälkeistä aikaa. Opas esittelee lyhyesti kehitysvammaisille tarkoitettuja toisen asteen

Lisätiedot

Yksi ovi monta palvelua! Nuorten matalan kynnyksen keskitetyt ohjaus ja tukipalvelut Mikkelissä

Yksi ovi monta palvelua! Nuorten matalan kynnyksen keskitetyt ohjaus ja tukipalvelut Mikkelissä Yksi ovi monta palvelua! Nuorten matalan kynnyksen keskitetyt ohjaus ja tukipalvelut Mikkelissä Mikkelin Olkkari Hankkeesta pysyväksi toiminnaksi Olkkari hanke 1.1.2011 31.1.2015 Mikkelin kaupungin nuorten

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän näkökulma Jyväskylässä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 328/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntouttavasta

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA Maarit Ervasti Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

MINUN OMA KALENTERIKIRJANI MOKKI

MINUN OMA KALENTERIKIRJANI MOKKI MINUN OMA KALENTERIKIRJANI MOKKI VALOKUVA OPISKELIJAN NIMI Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus MOKKI Minun Oma Kalenteri KIrjani (2. uudistettu versio) Työryhmä Anne Herttuainen Helena Kukkonen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Omaishoitajien jaksamisen tukeminen (AK4) toiminnanohjaajat Sari Tuikkanen ja Marjo Salmi Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 1 2 KOHDE JA

Lisätiedot

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Tuetun työllistämisen palvelusetelihanke Erno Säisänen Yleistä... 1 Tarkasteltavat työllistymisen

Lisätiedot

KOKO Oulun seutu: Työllisyyden hoidon Oulun malli-toimenpideohjelman toteuttaminen 2010-2013

KOKO Oulun seutu: Työllisyyden hoidon Oulun malli-toimenpideohjelman toteuttaminen 2010-2013 KOKO Oulun seutu: Työllisyyden hoidon Oulun malli-toimenpideohjelman toteuttaminen 2010-2013 Alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelman TTS Hyväksytty seutuhallituksessa 13.01.2010 TEM 164:00/2008

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

KUOPION RAKENNUSMESTARIT

KUOPION RAKENNUSMESTARIT KUOPION RAKENNUSMESTARIT Jäsenkirje 2/2014 1 Puheenjohtajan tervehdys Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous sujui Kuopion Klubilla hyvin. Kokouksen aluksi yhdistys kutsui Aira Pesosen uudeksi yhdistyksen

Lisätiedot

Näin sen teimme! Sirpa Paukkeri-Reyes,3.12.2014

Näin sen teimme! Sirpa Paukkeri-Reyes,3.12.2014 Näin sen teimme! Sirpa Paukkeri-Reyes,3.12.2014 Silta työhön tavoitteet 2012-2014 Työnhakijoita siirtyy työttömyydestä, työkyvyttömyyseläkkeeltä ja kuntoutuksesta työelämään ja opintoihin Ihmisten osallisuus

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

Hyvät historiatiedot auttavat Mika Itästä näkemään tulevaisuuteen

Hyvät historiatiedot auttavat Mika Itästä näkemään tulevaisuuteen Hyvät historiatiedot auttavat Mika Itästä näkemään tulevaisuuteen Tenniksen nelinpelissä onnistuminen tuottaa palveluyksikön johtajalle Mika Itäselle erityisen onnistumisen tunteen. Hän aloitti maaliskuun

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TILASTOJA 2012 RIKOSSEURAAMUSLAITOS. tilastoja 2012

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TILASTOJA 2012 RIKOSSEURAAMUSLAITOS. tilastoja 2012 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TILASTOJA 2012 RIKOSSEURAAMUSLAITOS tilastoja 2012 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TILASTOJA -SARJA ilmestyy vuosittain painettuna suomeksi sekä verkkojulkaisuna suomeksi, ruotsiksi ja

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus 12/2014

Työllisyyskatsaus 12/2014 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Työllisyyskatsaus 12/2014 Julkaisuvapaa 20.01.2015 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Työnhakijoiden kokonaismäärä kasvoi edellisen vuoden

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

MYYDÄÄN 1 174 m 2 TOIMISTORAKENNUS KOUVOLASTA REMULANTIE 2

MYYDÄÄN 1 174 m 2 TOIMISTORAKENNUS KOUVOLASTA REMULANTIE 2 MYYDÄÄN 1 174 m 2 TOIMISTORAKENNUS KOUVOLASTA REMULANTIE 2 Aleksanterinkatu 17 A 15110 Lahti Puh. 010 5220 100 - Fax 03 7828 080 - www.catella.fi LÄHESTYMISKARTAT SIJAINTI Kiinteistö sijaitsee Kouvolan

Lisätiedot

Oma Lääkärisi Espoontori - vapaan asiakasvalinnan malli. Janne-Olli Järvenpää, toimitusjohtaja Mediverkko Yhtymä Oy 25.11.2014

Oma Lääkärisi Espoontori - vapaan asiakasvalinnan malli. Janne-Olli Järvenpää, toimitusjohtaja Mediverkko Yhtymä Oy 25.11.2014 Oma Lääkärisi Espoontori - vapaan asiakasvalinnan malli Janne-Olli Järvenpää, toimitusjohtaja Mediverkko Yhtymä Oy 25.11.2014 Agenda Ajankohtaista Oma Lääkärisi Espoontori Tulokset Vaikutukset Espoon kaupungin

Lisätiedot

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 1(5) Ryhänen Matti 13.4.2015 Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma Savon Voima Verkko Oy, Y-tunnus 2078265-2, puhelin 017 223 111, faksi 017 223 900, postiosoite PL 1024 (Kapteeninväylä

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

Onko työvoimapolitiikka aktiivista vain juhlapuheissa?

Onko työvoimapolitiikka aktiivista vain juhlapuheissa? Onko työvoimapolitiikka aktiivista vain juhlapuheissa? VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro, Porin kaupunki 24.5.2012, Rauma Kun sana hyvinvointivaltio lausutaan, sinun tulee kumartaa ja ottaa lakki pois

Lisätiedot

1.1.2015 alkaen. Lastenkodinkuja 1, 00180 Helsinki. Puhelin 010 680 6700. www.tela.fi

1.1.2015 alkaen. Lastenkodinkuja 1, 00180 Helsinki. Puhelin 010 680 6700. www.tela.fi 1 Työeläkevakuuttajien suositus ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta sekä eläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta (suositus

Lisätiedot

Sopimuspalokunnat keskeinen osa Suomen pelastustointa. Suomen Sopimuspalokuntien Liiton tiedotusmateriaalia 2012

Sopimuspalokunnat keskeinen osa Suomen pelastustointa. Suomen Sopimuspalokuntien Liiton tiedotusmateriaalia 2012 Sopimuspalokunnat keskeinen osa Suomen pelastustointa Suomen Sopimuspalokuntien Liiton tiedotusmateriaalia 2012 Esityksen sisältö Historiaa Sopimuspalokuntalaiset Tunnuslukuja Palokuntien hälytystehtävät

Lisätiedot

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän

Lisätiedot