tuotannon käynnistymisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tuotannon käynnistymisestä"

Transkriptio

1 Liite 1 kohta 2.5 j: Onko palvelun hinnoitteluun sisällytettävä asukkaan mahdollisesti tarvitseman pyörätuolin, rollaattorin tai esim. nostolaitteen hankinnasta aiheutuvat kustannukset? Asukkaat saavat tarvitsemansa apuvälineet terveyskeskuksen apuvälinelainaamosta, joten niitä ei palvelun tuottajan tarvitse hankkia. Liite 2 kohta 3 referenssit: Mitä referensseillä tarkoitetaan? Mitä referenssiselvityksessä tarkoitetaan kohteilla? Onko referenssi kohde, erillinen palveluja tuottava yksikkö/toimipaikka vai tarkoitetaanko referenssillä palvelujen tuottamista usealle eri kunnalle? Referensseillä tarkoitetaan sitä, että tarjoajayritys on tuottanut vastaavaa palvelua, jota nyt tarjoaa, viimeisen kolmen vuoden aikana tai tuottaa tällaista palvelua parhaillaan. Referenssit voivat koskea vain tarjoajayritystä eli yrityksellä on oltava kokemusta vastaavien palveluiden tuottamisesta. Referenssit on yksilöitävä liitteessä 2 kuvatulla tavalla ja kohteella tarkoitetaan asumispalvelun tuottamista tietyssä asumisyksikössä. Referenssit voivat koskea myös samaa tilaaja-asiakasta jos ne on mahdollista lukea kahdeksi erilliseksi referenssiksi esimerkiksi eri ajankohtien tai palvelukokonaisuuksien perusteella. Jos referenssejä on vain yksi, tarjoaja ei täytä tarjouspyynnössä asetettua soveltuvuusvaatimusta eikä voi osallistua tarjouskilpailuun. Miten uuden yrittäjän on mahdollista toimittaa referenssit? Koska referenssivaatimus koskee nimenomaan yritystä, yrityksellä on oltava edellytetty määrä mainitunlaisia referenssejä. Uusi tarjoaja ei voi osallistua kisaan mikäli sillä ei ole kahta referenssiä mielenterveys- ja/tai päihdekuntoutujien asumispalveluiden tuottamisesta. Liite 3 vastaavan työntekijän koulutus ja työkokemus: Jos asumisyksikön vastaava on myös yrityksen vastuu sairaanhoitaja, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, niin millaista työtodistusta tarvitaan ja kuka sen laatii? Asumisyksikön vastaavalla työntekijällä on oltava mielenterveystyöhön soveltuva vähintään AMK- tai opistotasoinen sosiaali- tai terveydenhuollon koulutus (esimerkiksi sosiaaliohjaaja tai sairaanhoitaja) sekä vähintään kahden vuoden kokemus vastaavanlaisissa tehtävissä toimimisesta (ks. tarjouspyynnön liite 1 kohta 2.9 b). Vaatimuksen täyttymisestä on toimitettava selvitys liitteen 3 mukaisesti. Kunhan vastaavalle henkilölle asetetut vaatimukset täyttyvät, henkilö voi olla lisäksi sairaanhoitaja, toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja. Näistä ei tarvitse toimittaa erillistä selvitystä, vaan riittää, että tarjoaja toimittaa selvityksen, josta ilmenee liitteen 1 kohdassa 2.9 b) asetetun vaatimuksen täyttyminen. Uuden perustettavan yksikön vastuuhenkilön tietojen ilmoittaminen lienee mahdollista ennen sopimuksen allekirjoittamista? Samoin yksikköön liittyvät tarkemmat tiedot? Asumisyksikölle on nimettävä tarjousta jätettäessä vastaava henkilö, jonka koulutuksesta ja työkokemuksesta on toimitettava selvitys liitteen 3 mukaisesti. Selvitys on toimitettava tarjouksen mukana. Henkilön nimeäminen on perusteltua, sillä kyse on hankinnan kohteena olevan palvelun tehokkaaseen ja laadukkaaseen toteuttamiseen liittyvästä vaatimuksesta. Henkilöä on mahdollista vaihtaa myöhemmin kunhan henkilön koulutukselle ja työkokemukselle asetettu vähimmäisvaatimus (ks. liitteen 1 kohta 2.9 b) yhä täyttyy.

2 Liite 3 Tilat, laitteet, välineet: Riittääkö selvitykseksi asumisyksikön sijainnista esim. kartta? Selvitykseksi riittää kartta sekä tarkka osoite. Tarjouksen toimittaminen: Miten tarjouksen liitteet toimitetaan sähköisesti muistitikulla (esim. skannataanko verovelkatodistus ja työtodistukset) Asiakirjat voi skannata ja tallentaa muistitikulle esimerkiksi pdf -tiedostoina. Määrittelette tarjouspyynnössä seuraavasti: Asumisyksikön on sijaittava jonkun seuraavan kunnan alueella: Karkkila, Nummi-Pusula, Vihti, Lohja, Inkoo, Karjalohja, Siuntio, Kirkkonummi, Espoo, Loppi, Raasepori, Salo tai Vantaa. Onko tämä rajaus ehdoton eli voiko jossain muussa kunnassa sijaitseva asumispalveluyksikkö osallistua tarjouskilpailuun? Asumisyksikön tulee sijaita jossain tarjouspyynnössä mainitussa kunnassa. Jos tarjoaja tarjoaa useampaa yksikköä esim. tehostettua palveluasumista, tehdäänkö niistä kaikista eri tarjous vai voiko tarjota samalla tarjouksella ja tehdä vain jokaisesta omat liitteet 2,3 ja hintalomakkeen? Tämä voisi tulla kyseeseen silloin kun tuottajalla on kovin erikokoisia ja erikoistuneita yksiköitä alueella. Tämä ei ole mahdollista. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja eli sama tarjoaja ei voi jättää useita erilaisia tarjouksia samaan hankinnan kohteeseen. Tarjouksia on annettava osassa A vain yksi ja osassa B vain yksi eli hinta on aina sama yhdessä hankinnan osassa, mutta asukkaita voi sijoittaa saman palveluntuottajan eri yksiköihin. Tarjouspyynnön mukaisesti tarjoajalla on mahdollisuus jättää vain yksi tarjous kumpaankin hankinnan osaan A ja B. Hintalomake täytetään vain kertaalleen kummassakin hankinnan osassa (hankinnan osassa A liite 4A; hankinnan osassa B liite 4B). Tästä johtuu, että yhdessä hankinnan osassa (esim. A, ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen) on mahdollista antaa vain yksi hinta tilaajan maksamalle asumispalvelupaikalle, vain yksi hinta asukkaan maksamalle vuokralle ja vain yksi hinta asukkaan ateriapäivälle (vastaavasti hankinnan osassa B). Tämä on ohjeistettu hintalomakkeilla toteamalla seuraavaa: Kussakin kohdassa saa ilmoittaa ainoastaan yhden summan, hintojen ilmoittaminen esim. vaihteluvälillä ei ole mahdollista. Edellä mainittu koskee sekä tilaajan että asukkaan maksamia maksuja. Niin ikään tarjouspyynnön kohdassa 9 on todettu, että Vertailu ja hankintapäätös tehdään erikseen hankinnan osissa A ja B. Koska hankinnan osat vertaillaan erikseen, myös hintalomake on palautettava erikseen kummassakin hankinnan osassa A ja B (liitteet 4A ja 4B). Sen sijaan tarjoajan soveltuvuutta koskevien seikkojen (liite 2) ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta koskevien seikkojen (liite 3) osalta riittää, että hankintayksikkö saa tiedot kertaalleen. Koskeeko tarjouspyyntö vain uusia asukassijoituksia vai koskeeko se myös niitä mielenterveys- ja päihdekuntoutujia, jotka ovat tällä hetkellä sijoitettuna hoivakotiimme. Nykyisiä sijoituksia ei pureta, mutta uusia sijoituksia ei tehdä muuta kuin niihin yksiköihin, joiden kanssa tämän kilpailutuksen myötä tehdään puitesopimus. Kuinka paljon tarvittavista paikoista on olemassa olevia ja kuinka paljon on uusia? Paikkatarpeessa on ilmoitettu nykyiset sijoitukset ja karkea arvio tulevasta tarpeesta

3 Miten Karviaisen 63 asumispaikkaa jakaantuu (tehostettu/palveluasuminen)? Paikkatarpeessa on arvioitu n. 2/3 olevan tehostetun palveluasumisen paikkoja ja 1/3 palveluasumisen paikkoja. Jos palvelutarjoajalla on nykyisiä asukkaita, niin miten ilmoitetaan tarjottavat paikat? Tarjotaanko kaikki vai uudet tyhjät paikat? Tarjoaja ilmoittaa vain uudet, tämän kilpailutuksen perusteella tarjottavat paikat. Jos uusi kohde valmistuu esim. kesäkuulla 2012, niin ovatko kiinteät hinnat vuoden 2013 loppuun ja hinnankorotusmenettely tarjouspyynnön mukainen? Hinnat ovat kiinteät kaksi (2) vuotta palvelun tuotannon käynnistymisestä. Sen jälkeen hintoja voidaan korottaa siten kun liitteenä 5 olevassa sopimusluonnoksessa määritellään. Tarjouspyynnössä sanotaan että palveluntuotanto on mahdollista käynnistää myöhemminkin kuin siinä tapauksessa että tuottaja rakentaa uuden kiinteistön. Voiko tuotannon käynnistäminen tapahtua myöhemmin myös siinä tapauksessa, että tuottaja saneeraa vanhoja tiloja toimintaan sopiviksi? Kyllä voi. Onko muu vaadittava 0,1 henkilöstö oltava paikalla kiinteistössä? Muun vaadittavan henkilöstön ei tarvitse olla paikalla kiinteistössä muuta kuin tarvittaessa. Liite 1, kohta 2.9 Henkilöstö kohta d) onko mitoitus todellakin suhteessa paikkalukuun vai paikalla oleviin asukkaisiin? Mitä jos usea asukas on viikon lomilla sukulaisissa, eikö joustoa työvuoroihin silloin sallita? Henkilökuntaa tulee olla oikea mitoitus paikkalukuun nähden. Voiko sähkö- ja vesimaksun periä asukkaalta erikseen? Asukkaalta palveluntuottaja on oikeutettu perimään hintalomakkeella (tarjouspyynnön liite 4A / 4B) ilmoittamansa laskennallisen vuokran sekä ateriapäivämaksun (täysihoito). Muita maksuja ei ole mahdollista periä. Sähkö- ja vesimaksun tulee sisältyä vuokraan. Riittääkö ympärivuorokautisen puhelinpäivystyksen järjestämisessä puhelinkontakti vai tuleeko työntekijöiden olla valmiudessa siirtyä paikanpäälle tarvittaessa? Työntekijän on tarvittaessa voitava siirtyä paikanpäälle.

4 Tarjouspyynnössä todetaan seuraavasti: Molemmissa osissa A ja B palveluntuottajaksi valittu järjestää asumispalvelun sekä hoidon asumisyksikössä. Mitä hoidolla tarkoitetaan tässä yhteydessä? Hoidolla tarkoitetaan sekä sosiaalista kuntoutusta että asiakkaan tarpeiden mukaista perus- ja sairaanhoitoa sekä huolenpitoa. Kuinka kunta voi luovuttaa lakisääteisen vastuunsa palvelusuunnitelmasta yksityiselle palveluntuottajalle? Eikö palvelusuunnitelman tulisi olla laadittuna jo ennen kuin asiakas ohjataan asumispalveluun? Palvelusuunnitelma tehdään yhteistyössä palvelun tarjoajan, asiakkaan ja kunnan/kuntayhtymän kanssa. Tarjouspyynnössä todetaan että tavoitteena on asiakkaan mahdollisimman itsenäinen toiminta ja tuki elämänhallintaan. Kuitenkin kohdassa c tavanomaisia elämisen kustannuksia vyörytetään osaksi palvelua. Eikö kulutus- ja hygieniatarvikkeet tulisi kuulua kunkin asiakkaan omalle vastuulle, jolloin häntä ohjattaisiin suunnitelmalliseen hygienian ja kodinhoitoon? Sisällyttämällä mainitut kulutus- ja hygieniatarvikkeet palveluun kuuluviksi haluamme varmistaa, että ne ovat asiakkaan käytettävissä vaikka asiakas itse ei niitä haluaisikaan hankkia. Perustuuko työtoiminnan järjestäminen tässä hankinnassa tiettyyn lainsäädäntöön? Viittaako tarjouspyynnössä mainittu ahkeruusraha kehitysvammaisten erityishuollon lainsäädäntöön, jossa puhutaan työosuusrahasta? Tarkoitetaanko työtoiminnalla tässä yhteydessä kuntouttavaa työtoimintaa (189/2001)? Mitä vaatimuksia tilaaja asettaa työtoiminnalle? Vastaus Työtoiminnan järjestäminen liittyy lähinnä Sosiaalihuoltolain 27 e :n mukaiseen toimintaan ja Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja koskevan kehittämissuosituksen suosituksiin (Sos.ja Terv. ministeriön julkaisu 2007:13, sivu 23). Ahkeruusraha viittaa lähinnä juuri kehitysvammaisten erityishuollon työosuusrahaan. Työtoiminnalla ei tarkoiteta tässä yhteydessä kuntouttavaa työtoimintaa. Työtoiminnan tulee olla luonteeltaan kuntouttavaa, sen pitää olla hyödyllistä ja tarkoituksenmukaista. Sosiaalinen kuntoutus: tuleeko päivä- tai työtoiminnan sekä kohtien d,e,f ja g (liite 1, kohta 2.3) lisäksi järjestää vielä jotain muuta sosiaalista kuntoutusta vai täyttyvätkö sosiaalisen kuntoutuksen sisällöt em. kohtien kautta? Kysymyksessä mainitut kohdat kattavat vaaditun sosiaalisen kuntoutuksen. Hyväksyykö tilaaja hankinnan B-kohtaan hajautetun asumispalvelun ratkaisun, jolloin asiakkaille hankitaan normaalit asunnot tavanomaisesta asuntokannasta sekä erillinen yhteistila? Ei hyväksy. Tiloille asetetut vähimmäisvaatimukset on kuvattu tarjouspyynnön liitteellä 1 kohdassa 2.5.

5 Hyväksyykö tilaaja ratkaisun, jossa asunnon omistaja ja vuokranantaja on muu taho kuin palveluntuottaja? Kiinteistön voi omistaa eri taho, mutta palveluntuottajan on oltava vuokranantaja suhteessa asukkaisiin (ks. liite 5 Sopimus, etenkin kohdat 3.2 ja 7.3). Miten määritellään erityinen syy, jolloin tilaajalla on oikeus tutustua palveluntuottajan kirjanpitoon? Erityinen syy tulee kysymykseen vain poikkeustapauksissa. Kohdalla on tarkoitus täydentää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettua lakia.

LISÄTIETOJA -kysymykset 1.6.2011 klo 12.00 mennessä tulleet IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUN JA INTERVALLIHOIDON HANKINTA

LISÄTIETOJA -kysymykset 1.6.2011 klo 12.00 mennessä tulleet IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUN JA INTERVALLIHOIDON HANKINTA LISÄTIETOJA -kysymykset 1.6.2011 klo 12.00 mennessä tulleet IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUN JA INTERVALLIHOIDON HANKINTA 1. Intervallihoidossa on omaishoitajat yhä enenevässä määrin pyrkineet venyttämään hoidettavansa

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella.

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella. Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA Hankintayksikkö Kangasalan kunta/sosiaali- ja terveyskeskus (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

A. Kaikkia osa-alueita (1-6) koskevat kysymykset ja vastaukset:

A. Kaikkia osa-alueita (1-6) koskevat kysymykset ja vastaukset: Senaatti-kiinteistöt: Työympäristökehittämisen konsultointipalveluiden hankinta - tarjouspyyntöjä koskevat kysymykset ja vastaukset Seuraavassa on esitetty Senaatti-kiinteistöjen työympäristökehittämisen

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviainen: Ikäihmisten asumispalvelun ja intervallihoidon hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen: Ikäihmisten asumispalvelun ja intervallihoidon hankinta IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUN JA INTERVALLIHOIDON HANKINTA A: TEHOSTETTU YMPÄRIVUOROKAUTINEN ASUMISPALVELU, B: PALVELUASUMINEN C: INTERVALLIHOITO / TEHOSTETTU YMPÄRIVUOROKAUTINEN JA D: INTERVALLIHOITO / 8h

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen 2009

Tehostettu palveluasuminen 2009 Tarjouspyyntö 1 (34) 1.9.2009 Vastaanottaja Katuosoite Postitoimipaikka Tehostettu palveluasuminen 2009 Hankinnan kohde Tämä tarjouspyyntö koskee sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Tarjouspyyntö 14942 / 2014 Päiväys 26.02.2014

Kouvolan kaupunki. Tarjouspyyntö 14942 / 2014 Päiväys 26.02.2014 1/26 TARJOUSPYYNTÖ 14942 / 2014 Lastensuojelun ympärivuorokautisen hoidon ja kasvatuksen hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Sirkka-Leena Immonen Suomi puh. +358 206158477 sirkka-leena.immonen@kouvola.fi

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT

KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT 1 (11) KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelujen tuottamisesta. 1. Hankinnasta ilmoittaminen

Lisätiedot

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta Tarjouspyyntö Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 18.6.2015 Saran asuntojen yöhoidon hankinta Sydämellinen Laukaa on maaseutumainen kasvukunta

Lisätiedot

Lisäkysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöön Team Finland kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut 19.12.2014

Lisäkysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöön Team Finland kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut 19.12.2014 MUISTIO Päivitetty 22.01.2015 1 (24) Lisäkysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöön Team Finland kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut 19.12.2014 Kysymyksiä saapui tarjouspyynnön johdosta yhteensä 81 kpl.

Lisätiedot

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 09864 Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Tuula Suominen puh. +358 341415531 fax tuula.suominen@forssa.fi Osoite,

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus 31.3.2010 PALVELUNTUOTTAJIEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET: Kysymykset ja vastaukset on ryhmitelty sisällön mukaan seuraavasti: 1. Kelpoisuusehdot 2. Lomakkeet 3. Toimitila

Lisätiedot

Neuvo 2020- neuvojien tarjouskilpailua koskevat, määräaikaan mennessä jätetyt kysymykset ja hankintayksikön vastaukset

Neuvo 2020- neuvojien tarjouskilpailua koskevat, määräaikaan mennessä jätetyt kysymykset ja hankintayksikön vastaukset Neuvo 2020- neuvojien tarjouskilpailua koskevat, määräaikaan mennessä jätetyt kysymykset ja hankintayksikön vastaukset Koulutusta ja ammatillista pätevyyttä koskevat kysymykset 1. Miten soveltuva neuvontakokemus

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 21.12.2011

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 21.12.2011 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 21.12.2011 Sivu 2/19 Sisältö 1. HANKINNAN KOHDE... 3 2. HANKINTAMENETTELY JA HANKINNASTA

Lisätiedot

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat.

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat. LIITE 3. SOPIMUS IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntuottaja: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä PL 42 30101 FORSSA Nimi Y-tunnus Yhteystiedot Lisäksi

Lisätiedot

Tietoliikennepalvelut ajalle 1.4.2013-31.3.2016, optiot 1 + 1 vuotta Tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen

Tietoliikennepalvelut ajalle 1.4.2013-31.3.2016, optiot 1 + 1 vuotta Tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TPE4005 Kysymykset ja vastaukset 1 (11) Tietoliikennepalvelut ajalle 1.4.2013-31.3.2016, optiot 1 + 1 vuotta Tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen Kysymys 1: Onko

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen. TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SÄÄNTÖKIRJA Ikäihmisten palvelut

Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen. TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SÄÄNTÖKIRJA Ikäihmisten palvelut Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SÄÄNTÖKIRJA Ikäihmisten palvelut 2 SISÄLLYS sääntökirja PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA YLEINEN OSA... 3 1 Määritelmät...

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (13) SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnön kohdan 4.2 mukaisia tarjouskilpailuun liittyviä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN PALVELUISTA / LYMFATERAPIA JA DIABEETIKKOJEN JALKAHOITO

TARJOUSPYYNTÖ LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN PALVELUISTA / LYMFATERAPIA JA DIABEETIKKOJEN JALKAHOITO 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN PALVELUISTA / LYMFATERAPIA JA DIABEETIKKOJEN JALKAHOITO 1. YLEISTÄ Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvien diabeetikkojen

Lisätiedot

Kotihoitopalveluiden kilpailutus Asikkalan ja Hollolan Vesikansan alueelle

Kotihoitopalveluiden kilpailutus Asikkalan ja Hollolan Vesikansan alueelle 1/17 TARJOUSPYYNTÖ HOL 398/2014 Kotihoitopalveluiden kilpailutus Asikkalan ja Hollolan Vesikansan alueelle 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tarja Rautsiala Suomi puh. +358 03880200 peruspalvelukeskus@oivappk.fi

Lisätiedot

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009 Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK EK-päivä 31.3.2009 Esityksen sisältö Tarjouskilpailuun osallistumista harkittaessa huomioitavat seikat Ryhmittymänä tarjoaminen

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON LÄÄKÄRIPALVELUT KIRKKONUMMELLA. Kirkkonummen kunnan perusturvan toimiala pyytää tarjoustanne:

PERUSTERVEYDENHUOLLON LÄÄKÄRIPALVELUT KIRKKONUMMELLA. Kirkkonummen kunnan perusturvan toimiala pyytää tarjoustanne: TARJOUSPYYNTÖ 1/11 PERUSTERVEYDENHUOLLON LÄÄKÄRIPALVELUT KIRKKONUMMELLA Tämä tarjouspyyntö koskee Kirkkonummen perusterveydenhuollon päivystyksen palvelujen tuottamista sopimuskaudelle 1.1.2012-31.12.2013

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Kotihoidon hankinta Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueelle

Tarjouspyyntö. Kotihoidon hankinta Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueelle Tarjouspyyntö Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueelle Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 25.6.2014 Tarjouspyyntö kotihoidon hankinnasta Leppävesi Vihtavuori alueelle Laukaan kunnassa Sydämellinen

Lisätiedot