Sastamalan kaupungin sekä liikelaitosten ja laskennallisten taseyksiköiden avaavat taseet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sastamalan kaupungin sekä liikelaitosten ja laskennallisten taseyksiköiden avaavat taseet 1.1.2013"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sastamalan kaupungin sekä liikelaitosten ja laskennallisten taseyksiköiden avaavat taseet / /2013 KHALL Kuntaliitoksen jälkeen toimintaa jatkava kunta laatii ensimmäisen tilikau den avaavan taseen, johon yhdistellään liitoskuntien kun ta lii tosta edeltävät taseet rivi riviltä keskinäiset saamiset ja velat eli mi noiden. Kuntaliitoksen jälkeen ensimmäisessä tilinpäätöksessä an netaan taseen vertailutietona edellä esitetyllä tavalla liitoskuntien ja lakkaavien kuntayhtymien viimeisten taseiden perusteella laa di tun avaavan taseen tiedot. Sastamalan kaupungin vuoden 2013 avaavaan taseeseen on yh distet ty Sastamalan kaupungin ja Kiikoisten kunnan tase-erät. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antamassa lausunnos sa linjannut kuntajaon muutoksen kirjanpidollisen kä sit te lyn periaatteita. Seuraavia periaatteita on noudatettu myös Sas ta ma lan kaupungin vuoden 2013 avaavan taseen valmistelussa 1. Kuntaliitosta edeltävät tilinpäätökset laaditaan kaikissa lii tos kunnis sa tilinpäätöksen laatimisesta annettujen säännösten ja so vel tamis oh jei den mukaisesti ilman kuntaliitosta ennakoivia kirjauksia. 2. Kirjanpidollisessa yhdistelyssä noudatetaan pääsääntöisesti samo ja tase-erien arvostus- ja kirjausperiaatteita riippumatta siitä, on ko kyse uuden kunnan perustamisesta, kunnan liittämisestä toi min taa jatkavaan kuntaan tai muusta kuntajaon muutoksesta. 3. Liitoskuntien kuntaliitosta edeltävät taseet yhdistellään kon ser ni tilin pää tök sen tapaan rivi riviltä toimintaa jatkavan kunnan avaavaksi ta seek si keskinäiset saamiset ja velat eliminoiden. Yhdistely teh dään kirjanpitoarvoissa. Arvonkorotukset ja alennukset käsitellään uu den kunnan kirjanpidossa niistä annettujen säännösten ja oh jei den mukaisesti. 4. Kuntajaon muutos ei sinänsä edellytä muutosta liitoskuntien hyväk sy miin poistosuunnitelmiin ellei niiden perusteena olevat tulon odo tuk set ja tuotannontekijöiden käyttöön liittyvät odotukset muutu toi min taa jatkavassa kunnassa siitä, mitä ne olivat lakkautetussa kun nas sa. Poistosuunnitelman tarkistamistarvetta arvioitaessa tulee ot taa huomioon oikean ja riittävän kuvan antaminen toimintaa jat kavan kunnan keskimääräisten poistojen ja poistonalaisten in ves tointien vastaavuudesta. 5. Lakkautettavien kuntien investointivaraukset ja poistoerot siir re-

2 tään toimintaa jatkavan kunnan taseeseen, jos niiden perusteet ovat edel leen voimassa. Siirrettävän investointivarauksen tulee kohdistua toi min taa jatkavan kunnan investointisuunnitelmassa määrättyyn hank kee seen. 6. Lakkautettavien kuntien rahastojen pääomat ja niiden mahdolliset eril lis kat teet merkitään vastaanottavan kunnan taseeseen edel lyttäen, että rahastosäännöissä määrätyt perusteet ovat edelleen voimas sa. 7. Lakkautettavien kuntien taseiden mukaiset pakolliset varaukset vas tai siin menoihin, menetyksiin ja korvausvastuisiin siirretään uudel le kunnalle, jos niihin liittyvät velvoitteet ovat edelleen voimassa. 8. Lakkautettavien kuntien oman pääoman erät yhdistellään kir jan pito ar vois sa vastaaviin eriin toimintaa jatkavan kunnan avaavassa tasees sa. Kuntaliitosta ennakoivia muutoksia oman pääoman ra kentee seen ei tule tehdä lakkautettavan kunnan tilinpäätöksessä. Muusta syystä tehtävissä siirroissa oman pääoman erien kesken nou da tetaan kuntalain 65 :n ja sen perustelujen mukaisia perusteita oikean ja riittävän kuvan antamisesta kunnan taloudellisesta asemasta sekä kun ta lii tos ta edeltävissä tilinpäätöksissä että toimintaa jatkavan kunnan avaavassa taseessa ja kirjanpidossa. Sastamalan kaupungin ja Kiikoisten kunnan vuoden 2012 päättävien ta sei den yhteenlaskettu loppusumma oli 173,2 milj. euroa. Kes kinäis ten saamisten ja velkojen eliminointien jälkeen taseen lop pusum ma on 173,1 milj. euroa. Avaavassa taseessa on tehty myös vähäisiä tarkistuksia tase-erien vä lil lä. Sastamalan oman pääoman erään sisältyy kaksi erillistä rahastoa, In ves toin ti ra has to ja Äetsän rahasto, joiden yhteenlaskettu pääoma on ,27 euroa. Rahastot on tarkoituksenmukaista yhdistää avaa vas sa taseessa. Samalla rahasto esitetään muutettavaksi vahin ko-ja vastuurahastoksi. Liikelaitosten toimintaan liittyvät erät liitetään liikelaitosten taseeseen ja vastaavasti laskennallisten taseyksiköiden avaavaan taseeseen yh dis te tään ne omaisuus-, saamis- ja velkaerät, jotka liittyvät ta se yksi kön toimintaan. Sastamalassa toimii alkaen kaksi kuntalain mukaista lii kelai tos ta: - Sastamalan Vesi Liikelaitos - Työterveys Akaasia Liikelaitos Kunnallisen vesihuoltolaitoksen kirjanpito tulee vesihuoltolain 20 :n mu kaan eriyttää kunnan kirjanpidossa ja laitoksen on laadittava ti likau sit tain erillinen tilinpäätös. Eriyttämisvelvoite on tullut voimaan

3 alkaen. Sastamalan Vesi liikelaitoksen vuoden 2013 avaavaan taseeseen liite tään kaikki Sastamalan Vesi liikelaitoksen ja Kiikoisten kunnan kirjan pi dos sa laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen toimintaan liit ty vät tase-erät. Jatkuvuuden periaatteen mukaisesti ve si huol to laitos ten toiminnasta kertyneet ali- ja ylijäämät kumuloituvat lii ke lai toksen omaan pääomaan ali- ja ylijäämätilille. Vuoden 2002 jälkeen Sastamalan alueella toteutuneissa kun ta lii toksis sa (v Vammala/Suodenniemi ja v Vam ma la/äetsä/mou hi jär vi) liikelaitosmallilla toimivan vesilaitoksen avaavan taseen yli/alijäämä on määritelty laskemalla kuntien ve si huol to lai tos ten yli/alijäämät yhteen toiminnan eriyttämisvelvoitteen alkamisesta eli vuodesta 2002 alkaen. Kiikoisten vesihuoltolaitoksen las ken nal li set alijäämät vuosilta (n. 1,0 mij. euroa) on vastaavalla pe riaat teel la yhdistetty avaavassa taseessa Sastamalan Vesi lii ke lai toksen yli/alijäämäerään. Sastamalan Vesi liikelaitoksen ylijäämä on yh dis te lyn jälkeen 0,7 milj. euroa. Liikelaitoksen avaavan taseen loppusumma on 34,4 milj. euroa ja kau pun gin peruspääomasijoitus on 14,5 milj. euroa. Liikelaitoksen pe rus pää oman korko on määritelty vuoden 2013 talousarviossa euro mää räi se nä. Liikelaitosten peruspääoman koron tavoitetasoksi Sas ta ma las sa aiemmin asetettu 3 %. Sastamalan Vesi liikelaitoksen pe rus pää oman korko jää vuonna 2013 alle tämän tavoitetason. Tu levien vuosien korko tullaan määrittelemään taloussuunnitteluasiana ot taen huomioon Sastamalan Veden käyttökustannusten kasvusta ai heu tu va tuloksen heikkeneminen ja taksojen huomattavat ko ro tuspai neet. Työterveys Akaasia liikelaitoksen taseeseen liitetään toimialan mukai set tase-erät. Käytännössä liikelaitoksen tase pysyy kun ta lii tokses sa ennallaan. Liikelaitoksen peruspääoma on 0,7 milj. euroa ja kau pun gin peruspääomasijoitus 0,2 milj. euroa. Peruspääoman korko on 3 %. Sastamalan kaupungin kirjanpidossa laskennallisena taseyksikkönä kä si tel lään valtuuston aikaisempien päätösten mukaisesti: - Sosiaali- ja terveyspalvelut - Tilakeskus Laskennallisesti eriytetty tasekaava poikkeaa liikelaitoksen ta se kaavas ta. Laskennallisesti eriytytetystä taselaskelmassa ei esitetä pitkäja lyhytaikaisia saamisia kunnalta, rahoja ja pankkisaamisia eikä pitkä- ja lyhytaikaisia lainoja kunnalta. Peruspääoman tilalle ta se kaavaan lisätty jäännöspääoma.

4 Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalveluita on käsitelty Sasta ma lan kirjanpidossa laskennallisena taseyksikkönä alkaen. Vuoden 2012 alussa luovuttiin kaupungin sisäisestä ti laaja-tuot ta ja mal lis ta ja samalla erikoissairaanhoito siirrettiin pro ses si raken tees sa sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuuteen. Vuoden 2013 avaavassa taseessa taseyksikön lukuihin yhdistellään Kii koisten sosiaali- ja terveystoimeen liittyvät tase-erät. Sosiaali- ja ter veyspal ve lui den avaavan taseen loppusumma on 2,5 milj ja las ken nal linen jäännöspääoma -5,7 milj. euroa. Tilakeskus toimii laskennallisena taseyksikkönä lukien. Tila kes kuk sen avaavaan taseeseen yhdistellään tila- ja ra ken nut ta mispal ve lui hin liittyvät tase-erät. Tilakeskus jatkaa vuoden 2012 lakkau te tun Sastamalan liikelaitoksen toimintaa ja tase muodostuu lii kelai tok sel ta siirtyneistä tase-eristä lisättynä Kiikoisten kunnan vas taavaan toimintaan liittyvillä omaisuus-, saatava ja velkaerillä. Avaa van taseen muodostuksessa on huomioitu liikelaitoksen ja las ken nal li sen eriytyksen tasekaavojen erot. Tilakeskuksen avaavan ta seen loppusumma on 59,6 milj. euroa ja jäännöspääoma 30,7 milj. eu roa. Tilakeskuksen jäännöspääoman korko on määritelty vuoden 2013 talous ar vios sa euromääräisenä. Tila- ja rakennuspalveluiden toi min tamal lin muutoksen yhteydessä päätettiin käynnistää myös vuok rien laskentajärjestelmää ja määräytymisperusteita koskeva selvitys. Jään nös pää oman tuleva korkotaso määritellään selvityksen val mistu mi sen jälkeen uudelleen taloussuunnitteluasiana. Tase-eriin saattaa vielä tulla tarvetta tehdä pieniä stilistiä tar kennuksia. Mahdolliset muutokset saatetaan valtuustolle kä si tel tä väk si tilinpäätöksen yhteydessä. Sastamalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden py sy vien vastaavien poistosuunnitelman, joka tuli voimaan Kau pun gin hal li tus on antanut kaupunginhallitukselle oikeuden päättää niistä ennen vuotta 2013 valmistuneista hyödykkeistä, joiden koh dal la noudatetaan edelleen Sastamalan aikaisemman pois tosuun ni tel man mukaisia poistoaikoja. Vanhan poistoajan käyttö tulee olla perusteltavissa hyödykekohtaisesti. Vanhaa poistosuunnitelmaa esi te tään käytettäväksi oheismateriaalin mukaisesti käyt tö omai suusryh mis sä rakennukset, tiet ja kadut sekä pitkävaikutteisten menojen yh teis toi min ta osuu det. Oheismateriaalina on - avaavat taseet vahinko- ja vastuurahaston sääntö sekä - luettelo vanhan poistosuunnitelman soveltamisesta. Valmisteluvastuu: talousjohtaja Elina Alajoki

5 Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää esittää kau pun gin val tuus tolle, että valtuusto - hyväksyy edellä selosteosassa selvitetyt avaavan taseen laa dinnas sa noudatetut periaatteet - hyväksyy Sastamalan kaupungin, laskennallisten taseyksiköiden ja liikelaitosten oheiset avaavat taseet päättää investointirahaston ja Äetsän rahaston yhdistämisestä vahin ko- ja vastuurahastoksi lukien ja vahvistaa oheisen rahaston sään nön - antaa konsernihallinnolle oikeuden tehdä avaavaan taseeseen pieniä stilistisiä tarkennuksia. Mahdolliset muutokset saatetaan val tuuston käsiteltäväksi tilinpäätöksen yhteydessä. Samalla kaupunginhallitus päättää, että Sastamalan vanhaa pois tosuun ni tel maa noudatetaan oheismateriaalina olevassa luettelossa mai nit tu jen ennen vuotta 2013 valmistuneiden hyödykkeiden osalta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: talousjohtaja Elina Alajoki, puh KVALT 108 Oheismateriaalina on - avaavat taseet vahinko- ja vastuurahaston sääntö. Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto - hyväksyy edellä selosteosassa selvitetyt avaavan taseen laadinnassa noudatetut periaatteet - hyväksyy Sastamalan kaupungin, laskennallisten taseyksiköiden ja liikelaitosten oheiset avaavat taseet päättää investointirahaston ja Äetsän rahaston yhdistämisestä vahinko- ja vastuurahastoksi lukien ja vahvistaa oheisen rahaston säännön - antaa konsernihallinnolle oikeuden tehdä avaavaan taseeseen pieniä stilistisiä tarkennuksia. Mahdolliset muutokset saatetaan valtuuston käsiteltäväksi tilinpäätöksen yhteydessä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 Kaupunginhallitus 204 27.10.2014 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 159/1/35/2014 KHALL 204 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015. Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187.

Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015. Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187. Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015 Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187 Taustaa Sastamalan kaupungin käyttötalouskustannusten voimakas, yli

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Sastamalan Lämpö Oy:lle 1074/02.05.06/2014 KHALL 08.12.2014 332 Sastamalan

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441. Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441. Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441 Kunnanhallitus 28.10.2013 AIKA 28.10.2013 18:30-20:17 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot