YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä"

Transkriptio

1 YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä Päivikki Kahranaho Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Päivikki Kahranaho. Yhdessä kasvaen, kehittyen ja oppien. Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä. Järvenpää, syksy 2008, 56s, 2 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää, Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK). Opinnäytetyön tavoitteena kehittämistyönä oli käsitellä keravalaisen päiväkodin toimintaa muutostilanteessa. Pohdin johtamista, varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin syventämistä, henkilöstön osaamisen kehittämistä ja osaamisen jakamista sekä laadun arviointia. Tarkastelin tässä työssä päiväkodin toimintaa valmiilla IIP-standardilla, jonka alkukartoitus todensi päiväkodin toiminnan vahvuudet ja kehittämistä vaativat asiat. Kehittämistä vaativille asioille laadittiin toimintasuunnitelma, joka ohjasi kehittämistyön etenemistä. Viitekehyksenä työlle oli toimintatutkimuksellinen lähestymistapa. Osa aineistosta kertyi IIP-standardin haastatteluista, jotka olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Muu osa aineistoa oli joko olemassa olevia dokumentteja tai kertyi päiväkodin normaalista arviointi- ja kehittämistyöstä. Kehittämistyö syvensi päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaprosessia ja toi työyhteisöömme toimintamallin, pedagogiset kahvihetket, jossa henkilöstö jakoi koulutuksista tullutta tietoa ja osaamista toinen toisilleen. Henkilöstö koki käytänteen merkityksellisenä ja sitoutui siihen. Tämä on lisännyt työyhteisömme vuoropuhelua ja ammatillista työn reflektointia. Vuorovaikutusjohtaminen on tulevaisuuden työyhteisöjen ja yksilöiden johtamisen toimintakulttuuri. Vain organisaation visioon sekä tavoitteisiin sitoutunut työntekijä tai ryhmä on motivoitunut tekemään enemmän kuin parhaansa organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Osaamisen kehittäminen yhdessä oppimalla on yksi tulevaisuuden johtamisen ja kehittämisen visio. Asiasanat: laadun arviointi, suorituskyky, johtaminen, varhaiskasvatus, osaamisen kehittäminen, oppiminen, vuorovaikutus.

3 ABSTRACT Päivikki Kahranaho. Growing, developing and learning together. A day care centre's development project using Investors in People standard. Järvenpää, Autumn 2008, 56p. 2 appendices. Diaconia University of Applied Sciences, Degree Programme in Social Services. Degree: Bachelor of Social Services. The thesis is a development project which deals with leading a day care centre in change in Kerava. The following issues are discussed: deepening the process in early childhood education, developing know-how of employees, sharing of know-how and evaluation of quality. In this study I observed the action in the day care centre with the ready-made IIP development model, the starting account of which established the strengths and things to be developed in day care centre action. A plan of action was made for the issues to be developed. The frame of reference of the development work was action research approach. The part of the material consists of IIP-standard interviews, which were half structured theme interviews. The other part of the material was either documents or material from normal evaluation and development work in the day care centre. The project deepened the early childhood education process in the day care centre and gave to the community an action model; pedagogical coffee sessions, where the employees shared the knowledge about education and know-how to each other. The employees felt that the practice was important and they were committed to it. This has increased dialogue and professional reflection of work in the community. In the future interaction leadership and management will be prevalent in work culture. Only the employee or group which is committed to the organization's vision and aims, is motivated to do more than her/his best to achieve the aim of the organization. Development of know-how and learning together is one vision of leadership and development in the future. Key words: evaluation of quality, capacity, leadership, early childhood education, development of know-how, learning, interaction.

4 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ... 2 ABSTRACT JOHDANTO TYÖN TAVOITE, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KEHITTÄMISMENETELMÄ Tavoite ja työn lähtökohdat Toimintaympäristön kuvaus Toimintatutkimuksellinen lähestymistapa Kehittämistyön aineisto, analyysi ja kirjoittamisprosessi TYÖN TEOREETTINEN PERUSTA Varhaiskasvatuksen laatu ja sen hallinta Johtaminen ja johtajuus Strategian ja vision merkitys Osaaminen, osaamisen johtaminen ja oppiminen Laadun arviointi ja kehittämistyö IIP- standardi kehittämisen välineenä Mikä IIP on? IIP-käsitteitä YHDEKSÄN ETAPIN IIP-MATKA IIP-matkan alkuvalmistelut Alkukartoitus Alkukartoituksen tulokset Suunnittelu Toteutus Arviointi Kehittämistyön toimintasuunnitelma Kehittämistyön vaikuttavuuden arviointi Kehittämisen kehä MAISEMAKUVIA IIP-MATKALTA IIP-standardi päiväkodin toiminnan kehittämisvälineenä Kehittämistyön lisäarvo johtamiselle Mitä iloa IIP toi työyhteisölle? JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Suorituskyky perustuu laatuun IIP suhteessa lukemaani teoriaan ja tutkimuksiin LOPUKSI LÄHTEET LIITE 1: Investors in People standardi LIITE 2: Toimintasuunnitelma kehittämistyölle... 56

5 1 JOHDANTO Tämän päivän ja tulevaisuuden johtamisen ja johtamisjärjestelmien kehittämisen haasteena ovat työelämän jatkuva ja kiihtyvä muutos, tehokkuus, suorituskyvyn mittaaminen, osaamisvaatimukset, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä tulos- ja laatuvaatimukset. Organisaatiot kilpailevat osaavasta työvoimasta samalla, kun koulutetut, ammattitaitoiset työntekijät valitsevat työpaikan, jossa heillä on edellytykset hyödyntää osaamistaan ja mahdollisuudet kehittyä. Johtajuus, osaamisen kehittäminen ja vuorovaikutus nähdään myös varhaiskasvatuksessa ja sen laadun kehittämisessä ajankohtaisena ja tärkeänä asiana. Monissa muutoksissa mukana olleena päiväkodin johtajana omassa roolissani sekä lähiesimiehenä että työnantajan edustajana kyselen samoja kysymyksiä kuin asiantuntijat ja tutkijat. Minkälaisella johtajuudella ja johtamisella johdan tulevaisuuden työyhteisöä ja henkilöstöä? Mitä osaaminen tai osaamattomuus, oppiminen tai oppimattomuus merkitsevät työntekijän, esimiehen tai organisaation kannalta ja miten osaamista ja oppimista voi kehittää? Pohdin myös, takaako päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaprosessi varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan laadun, sen suunnittelun, arvioinnin, kehittämisen ja jatkuvan parantamisen? Mittaammeko strategisen johtamisen kannalta oikeita asioita, muistaen, että tilastojen ja numeroiden takana oleva henkilöstö, lapset ja perheet ovat aina oikeita ihmisiä. Työtä tekee henkilöstö, joka hoitaa, kasvattaa ja ohjaa elämän tärkeintä vaihetta eläviä pieniä ihmisiä, lapsia. Kaikkea kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvää työn merkitystä ja vaikuttavuutta ei voi mitata tässä ja nyt vaan monet asiat näkyvät vasta vuosienkin kuluttua. Työn, toiminnan ja osaamisen kehittämiseen löytyy monia erilaisia malleja. Olen tarkastellut edellä pohtimiani kysymyksiä Laatukeskuksen Investors in People -standardin avulla, joka on kansainvälinen organisaatioiden ja henkilöstön kehittämisen laatustandardi. Kehittämistyö vei mielenkiintoiselle yhdeksän etapin IIP-matkalle, ohjaten työyhteisöämme yhteiseen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen.

6 6 2 TYÖN TAVOITE, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KEHITTÄMISMENETELMÄ 2.1 Tavoite ja työn lähtökohdat Keravalla päivähoidon tavoitteellinen laadun arviointi- ja kehittämistyö vuodesta 1994 saakka on osallistanut organisaation kaikki tasot laadukkaan työn tekemiseen. Päiväkodin johtajana olin mukana päivähoidon toimintajärjestelmän kuvausprosesseissa sekä CAF että EFQM mallilla vuosina 2003 ja Näitä kuvauksia tehdessämme totesimme toiminnan, toimintaympäristön muutosten ja kehittämisen limittyvän kiinteästi toisiinsa. Yhteiskunnalliset muutokset, perheiden odotukset oman hyvän elämän tavoitteiden täyttymisestä sekä työelämän paineet ja vaatimukset näkyvät vanhempien kautta myös lasten elämässä, esimerkiksi vanhempien pitkinä työpäivinä ja lasten pitkinä hoitoaikoina. Samaan aikaan myös sekä yhteiskunnan että vanhempien odotukset ja vaatimukset päivähoidon sisältöä ja vaikuttavuutta kohtaan ovat lisääntyneet. Nämä odotukset tuntuvat väistämättä muutoksina työssämme ja siinä tarvittavassa osaamisessa. Toiset pitävät omiin aiempiin kokemuksiinsa perustuen muutosta uhkana, toiset taas näkevät sen mahdollisuutena kehittää jotakin uutta. Kaupunkimme päivähoidon johtamisen visiona on olla "askeleen edellä muutosta", koska haluamme ennakoida, tehdä strategisia valintoja ja vaikuttaa tulevaan muutokseen. Päivähoidon kehittämistyön yhteydessä tutustuin Investors in People (IIP) standardiin. (Liite 1) Mallin mukaisen kehittämistyön tavoitteena on tukea organisaatiota saavuttamaan asettamansa tavoitteet ja se on myös keskeinen keino henkilöstön osaamisen ja motivaation jatkuvassa kehittämisessä. IIP:n on todettu olevan tehokas malli muutoksen johtamisessa, strategian juurruttamisessa ja sisäisen viestinnän tehostamisessa. (Laatukeskus, seminaari ) Päiväkotimme konkreettisessa muutostilanteessa oma johtamisen visioni oli työyhteisön yhteisten toimintatapojen löytyminen, yhdessä kasvamalla, kehittymällä ja oppimalla. Tämän kehittämistyön tavoitteena oli tarkastella muutoksessa olevan päiväkodin toimintaa valmiilla IIP-standardilla, kuvata kehittämistyön prosessi sekä sen tuomat hyödyt johtamiselle ja työyhteisölle. Tiesin mallin toimineen isoissa organisaatiossa niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella, mutta taipuisiko se näin pienen organisaation,

7 7 yksittäisen päiväkodin työkaluksi ja riittäisikö oma osaamiseni kehittämisvälineen käyttöön ilman ulkopuolista arviointia ja konsulttiapua. 2.2 Toimintaympäristön kuvaus Päiväkotimme sijaitsee Keravalla, asukkaan kaupungissa, missä päivähoito on ollut koulutoimen kanssa samassa hallintokunnassa vuodesta Keravan päivähoidon kaikille tasoille ulottuva pitkäjänteinen ja määrätietoinen laadunkehittämistyö näkyy arvioivana ja kehittävänä työotteena niin osasto-, yksikkö- kuin yksilötasollakin. Päivähoidon palveluksessa Keravalla olen ollut syksystä 1994 lähtien, ensin lastentarhanopettajana ja syksystä 1997 vuoden verran pienen päiväkodin ryhmässä olevana johtajana ja viimeiset kymmenen vuotta nykyisen päiväkodin hallinnollisena johtajana, kaikkien vuosien ollessa toimintojen kannalta erilaisia. Keväällä 2005 saimme tiedon, että 30 vuotta vanhan päiväkotimme kauan odotettu peruskorjaus alkaa vuonna Peruskorjaus muuttui suunnitelmien edetessä vanhan päiväkodin purkamiseksi ja uuden rakentamiseksi. Kesän 2006 aikana osa lapsista siirtyi muihin yksiköihin ja osa siirtyi henkilökunnan kanssa evakkoon kolmeen eri toimipisteeseen. Konkreettinen talon tyhjentäminen ja muuttaminen oli työyhteisöllemme myös henkisen muuton ja muutoksen tekemistä. Monien vaiheiden kautta elokuussa 2007 muutimme entiselle paikalle, aivan uudelleen rakennettuun päiväkotiin. Uusien lasten ja perheiden lisäksi olimme saaneet joukkoomme kymmenen uutta työntekijää. Päiväkotimme toimintakauteen sisältyi monia muutoksia. Uusi päiväkoti aloitti neljän ryhmän päiväkotina, talossa oli 12 kasvattajaa, 2 päiväkotiapulaista, lastenohjaajaksi opiskeleva oppisopimusopiskelija sekä ravitsemustyöntekijä keittiöllä. Lisäksi kaksi ryhmää sijaitsi eri toimipisteissä. Läheisen kerrostalon alakerrassa oli sisarusryhmä, jonka palvelumuotona on aikaisen aamun ja pidemmän illan hoito. Ryhmässä oli 18 lasta, 4,5 kasvattajaa sekä päiväkotiapulainen. Päiväkotimme läheisyydessä olevalla koululla toimi syksyn 2007 yhdistetty osapäiväinen 5 vuotiaiden ja esiopetusikäisten aamupäiväryhmä. Puolelta päivin samaan tilaan tuli pienten koululaisten iltapäivätoiminnan ryhmä. Lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja vastasivat molempien ryhmien toiminnasta. Työyhteisöömme kuului lisäksi alueen kiertävä lastenhoitajasijainen

8 8 sekä osittaisella hoitovapaalla oleva lastenhoitaja, jonka tehtävänä oli mahdollistaa työyhteisössämme jaettua johtajuutta, niin että varajohtaja ja erityislastentarhanopettaja pystyisivät jakamaan paljoa työtäni. Käytännössä lastenhoitaja oli koko ajan jonkun sairaslomasijaisena. Päivähoidon kysynnän kasvuun vastasimme vuodenvaihteessa 2008 perustamalla uuden päiväkotimme kerhotoiminnalle tarkoitettuun tilaan 2 vuotiaiden, seitsemän lapsen ryhmän, johon tuli kaksi lastenhoitajaa. Lisäksi päivähoito otti uudelleen käyttöön yhden evakkoaikana käytössämme olleen tilan, josta tuli näin päiväkotimme kolmas eri toimipisteessä oleva ryhmä. Kahden uuden ryhmän aloittaminen kesken toimintakauden oli jälleen muutos koko päiväkodille, mihin liittyi toiminnan uudelleen järjestelyä osan henkilökunnasta siirtyessä uusiin ryhmiin ja myös uutena palkattavaa henkilökuntaa. Kokemus oli vuosien varrella opettanut, että uusissa aloittavissa ryhmissä on hyvä olla talon tavat tuntevia työntekijöitä perehdyttämässä uusia työntekijöitä. Vuodenvaihteessa myös osa lapsista vaihtoi ryhmää. Näin kevätkausi 2008 alkoi yhdeksällä ryhmällä, meitä oli yhteensä 33 työntekijää ja 130 lasta alle vuoden vanhasta pieniin koululaisiin. 2.3 Toimintatutkimuksellinen lähestymistapa Käytin opinnäytetyössä kehittämisen teoreettisena perustana toimintatutkimuksellista lähestymistapaa, johon tutustuin työni 2. ohjaajan Marjo Kolkan luennolla syksyllä Toiminnalliseen tutkimusotteeseen kuuluu reflektiivinen ajattelu ja sen avulla toiminnan parantaminen, käytännönläheisyys, muutosinterventio ja ihmisten osallistuminen. Toimintatutkimuksessa sekä tutkitaan että yritetään muuttaa vallitsevia käytäntöjä yhdessä tutkittavien kanssa reaaliaikaisesti, jolloin muutosprosessiin osallistuvat aktiivisesti niin tutkija kuin tutkittavatkin. Toimintatutkimus suuntautuu käytännön työhön ollen ongelmakeskeistä, tavoitteena löytää ja juurruttaa uudenlainen ratkaisumalli vallitsevaan käytäntöön. Toiminnallisessa tutkimuksessa kehittäminen on vaiheittaista ja syklistä. Valittuun päämäärään pääsemiseksi siinä vuorottelevat suunnittelu, toiminta ja toiminnan arviointi. Syklit taas noudattavat spiraalimaista mallia, jossa tehtävät ja vaiheet menevät päällekkäin ja spiraalin syklejä saattaa olla useita. (Kuula 1999, 10 11, 218.)

9 9 Opinnäytetyö eteni Marjo Kolkan soveltaman kuvion 1 mukaisesti kehittämisprosessina, joka alkoi aiheen valinnalla, metodin pohdinnalla ja kirjallisuuteen tutustumalla, edeten aineiston keruun ja analyysin kautta kirjoittamistyöhön. Kehittämistyön valikoitumiseen opinnäytetyön aiheeksi vaikutti vahvasti opintojen suorittaminen muuntoopiskeluna, mikä tarkoitti kohdallani työn ja opiskelun tiivistä yhteen sovittamista. Kehittämistyössä tarvitsemani aineiston tuli kertyä luontevasti päiväkodin normaalista arviointi ja kehittämistyöstä. KUVIO 1. Kehittämisprosessin vaiheet (Kolkka, Diak, metodiopintojen materiaali 2008) Työnantajan näkökulmasta kehittämistyön tuli olla linjassa päivähoidon ja yksikkömme strategian kanssa, palvella omaa muutoksessa olevaa työyhteisöäni sekä siitä saatavan kokemuksen myös koko päivähoitoa. Ilmiönä toimintaympäristön muutokseen liittyvä johtaminen, työyhteisöjen ja osaamisen kehittäminen sekä oppiminen oli ja on paljon tutkittu ja ajankohtainen aihe, niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Kuntapuolella aihetta käsitteli Kuntaosaaja 2012 hanke (Ahvo-Lehtinen & Sivonen 2005) ja Kuntien Eläkevakuutuskeskuksen tutkimus siitä miten esimiesten työn hallinta vaikuttaa esimiesten hyvinvointiin ja alaistaidot työyhteisöjen hyvinvointiin (Rehnbäck & Keskinen 2005). Viimeisintä tietoa varhaiskasvatuksen johtajuudesta ja laadusta saamme Tampereen yliopiston Johtajuus ja varhaiskasvatuksen laatu-hankkeesta, jossa Keravan päivähoito on mukana. Hanke on Työsuojelurahaston rahoittama, siinä on mukana 12 kuntaa eri puolilta Suomea ja hanke kestää vuoteen 2012.

10 10 Suomessa vallitseva huoli työvoiman saatavuudesta, riittävyydestä, olemassa olevien työntekijöiden osaamisen kehittämisestä, osaamisen johtamisesta sekä työhyvinvoinnista näkyi myös niissä työhön liittyvissä koulutustilaisuuksissa, joihin osallistuin kahden viimeisen vuoden aikana. Aiheet kohdentuivat työelämän ilmiöistä juuri johtajuuteen, johtamiseen, laatuun, arviointiin ja osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin. Kouluttajina tai luennoitsijoina näissä tilaisuuksissa oli kehittämistyöni teoreettisen viitekehyksen asiantuntijoita kuten Tampereen yliopiston professorit Eeva Hujala, Arja Ropo ja Pekka Ruohotie, Turun yliopiston Rauman laitoksen professori Soili Keskinen, Johtamistaidon opiston kehittämispäällikkö Veijo Nivala sekä tekniikan lisensiaatti, Innotiimi Oy:n kouluttaja ja konsultti Kai Laamanen Kehittämistyön aineisto, analyysi ja kirjoittamisprosessi Yrjö Engeström (2004, 9, 60 61) käyttää toimintatutkimuksessa kehittävän työntutkimuksen näkökulmaa, missä toiminnan teoriaa sovelletaan työtoimintojen tutkimiseen, varsinkin työssä tapahtuvien muutosten hallitsemiseksi. Engeström esittää toimintatutkimuksesta ekspansiivisen oppimisen mallin, jossa oppimisteot ovat yhteisiä ja tapahtuvat vuoropuhelun avulla. Työyhteisössämme kehittämistyö eteni kuviossa 2 olevan Engeströmin mallin mukaisesti. Vuoropuhelun lisääntyminen ja osaamisen kehittäminen 7. Uuden käytännön vakiinnuttaminen ja laajeneminen 1. Vallitsevan käytännön kyseenalaistaminen Alkukartoitus 6. Prosessin arviointi 2. Vallitsevan käytännön analyysi Alkukartoituksen tulokset Pedagogiset kahvihetket käytössä 5. Uuden mallin käyttöönotto 4. Uuden mallin tutkiminen Toimintasuunnitelma kehittämistyölle 3. Uuden ratkaisun mallittaminen Kehittämistyön priorisointi KUVIO 2. Ekspansiivinen oppimissykli ja oppimisteot (Engeström 2004, 61) lisättynä kehittämistyömme vaiheilla.

11 11 IIP-standardin mukaisessa kehittämistyössä alkukartoituksen keskeinen osa oli työyhteisön haastattelu IIP-kriteeristöllä. Kehittämistyö opinnäytetyönä ja sen toimintatutkimuksellinen lähestymistapa toivat omat vaateensa haastatteluaineiston käsittelylle. IIPhaastattelu vastasi teemahaastattelua, joten etenin teemahaastattelun aineiston käsittelyn mukaisesti. Aineisto edustaa kehittämistyössä empiiristä, kokemuksellista maailmaa. On merkittävää että tutkimusta varten on systemaattista aineistoa johon voi aina palata. (Pyörälä i.a ) Haastattelu yhtenä aineiston keruumuotona on vuorovaikutustilanne, jonka tavoitteena on saada tietoa ennalta suunnitellun päämäärän mukaisesti. Haastattelumuodoista teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, jossa on kaikille samat, teemojen varassa etenevät kysymykset, mutta niihin voi vastata myös omin sanoin, ilman että vastauksia on sidottu valmiisiin vastausvaihtoehtoihin. Teemahaastattelu tuo tutkittavien äänen kuuluville ottaen huomioon ihmisten tulkinnat asioista. Keskeistä on ihmisten asioille antamat merkitykset ja merkitysten syntyminen vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47.) Haastattelujen lisäksi muuta aineistoa oli dokumentoitu tieto; päivähoidon tai kaupungin eri tasoilla kirjatut ohjeet, käytänteet, muistiot ja suunnitelmat. Kaikki dokumentit on henkilöstön saatavilla. Päiväkodin osalta keskeistä aineistoa oli varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin toimintavuoden arviointi ja kehittämistyön materiaali, kuten kehityskeskustelut, suunnittelupäivien ja -iltojen kirjalliset tuotokset ja viikkopalaverimuistiot. Päiväkodin omasta materiaalista kaikki muu paitsi täytetyt kehityskeskustelulomakkeet, on henkilökunnan käytössä. Kertyneen materiaalin omiin työversioihini kirjasin matkan varrella päiväkirjatyyppisesti tekemiäni havaintoja ja huomioita. Dokumentteja käytin korvaamaan omia ja esimieheni IIP-haastatteluja sekä rajatusti tuloksissa ja johtopäätöksiä tehdessäni. Noudatin kaikessa aineiston käsittelyssä samaa yksilöllisyyden suojan ja vaitiolon periaatetta, joka on käytäntömme muutenkin. Yksittäinen työntekijä ei ole tunnistettavissa mistään haastattelu-, keskustelu- tai kyselykoonneista. Haastatteluaineistoa pidin luotettavana, koska haastattelunauhoitukset olivat hyvälaatuisia ja niiden koonti vastasi henkilöstön käsityksen mukaan haastattelujen sisältöä. Kehityskeskustelulomake on aina

12 12 työntekijän itsensä täyttämä ja molempien, sekä työntekijän että esimiehen allekirjoittama. Laadullisessa tutkimuksessa aineistotyöskentely, sen kirjaaminen on jo osittain analyysiä (Pyörälä i.a ). Laadulliseen tutkimukseen kuuluvassa toimintatutkimuksessa ei ole yhtä ja oikeaa analyysitapaa tai -tekniikkaa ja lähestymistavat voivat olla varsin erilaisia (Hirsjärvi & Hurme 2000, 137). Käytin tämän kehittämistyön haastatteluaineiston lähestymistapana omaa tulkintaa selventämällä, tiivistämällä ja luokittelemalla aineistoa teemojen mukaisesti. Tulkitsen aineistoa sekä dokumentoitua materiaalia käyttämääni teoriaan ja tutkimustietoon peilaten. Tarkastelen myös itse kehittämistyön prosessia, tulososiossa maisemakuvia IIP -matkalta ja johtopäätöksissä. Kehittämistyön kuvaaminen opinnäytetyön raportiksi oli minulle monivaiheinen prosessi, joka tiivistyi konkreettiseen kirjoittamistyöhön loppukesän ja syksyn 2008 iltoina sekä viikonloppuina. Työn sisältö muuttui moneen kertaan niin ohjaajien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta kuin tutkimuskysymyksen tarkastelunäkökulmastakin riippuen. Haasteellisinta minulle oli erottaa toimintatutkimuksellisen lähestymistavan prosessi ja kehittämistyön prosessi, koska omassa ajatusprosessissani ne liittyivät kiinteästi toisiinsa. Aivan työn loppuvaiheessa totesimme tämän asian ääneen työni 1. ohjaajan Eeva Kylä Setälän kanssa. IIP:n kehittämisnäkökulma on sama kuin toimintatutkimuksellisessakin lähestymistavassa. Molemmissa lähdetään muuttamaan, kehittämään vallitsevaa olotilaa suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin kautta. Toimintatutkimuksellinen lähestymistapa toi IIP-työhön laadullisen tutkimuksen elementtejä kuten teoriaosuuden ja aineiston käsittelylle omat vaatimuksensa. Tulosten ja johtopäätösten tekovaiheessa huomasin käyväni monella tasolla olevia keskusteluja ja pohdintoja. Keskustelu oli välillä tietoisesti reflektoivaa, välillä vain omaa ajattelua selkiyttävää keskustelua työyhteisöni, esimieheni ja kollegojeni kanssa. Huomioin työssä ja raportin kirjoittamisessa Marjo Kolkan syksyllä 2007 luennolla esittämiä Hannu L. T. Heikkisen (2006, ) toimintatutkimusta koskevia luotettavuusperiaatteita. Historiallisen jatkuvuuden periaate kertoo kehittämistyön juonen ja siinä mukana olevien ihmisten tarkoituksen. Reflektiivisyysperiaate tuo esille kehittämistyön ja sen tiedon muodostumisen prosessin. Dialektisuusperiaate taas antaa tilaa erilaisille äänille ja tulkinnoille samoista tapahtumista, mikä toteutuu raportissa alkukar-

13 13 toitushaastattelujen lisäksi henkilöstön alkuperäisinä ajatuksina, suorina lainauksina haastatteluista. Toimivuusperiaate velvoittaa huomioimaan muutosten aikaansaamisen ja sen, millä perusteella ja kenen näkökulmasta katsottuna muutos on toimiva. Tätä periaatetta toteutan tarkastelemalla kehittämistyön vaikuttavuutta henkilöstön, asiakkaiden, johtamisen ja suorituskyvyn lisääntymisen näkökulmasta.

14 14 3 TYÖN TEOREETTINEN PERUSTA Luin kehittämistyöhön liittyvää kirjallisuutta yrittäen keskittyä varhaiskasvatuksen laatuun ja sen hallintaan, johtamiseen, johtajuuteen, osaamiseen, oppimiseen sekä arviointi- ja kehittämistyöhön. Ilmiön tarkastelu vain varhaiskasvatuksen näkökulmasta osoittautui vaikeaksi, koska olen yli kymmenen vuotta pohtinut laadun, johtamisen ja osaamisen kysymyksiä eri yhteyksissä ja koulutuksissa monien toimialojen kautta niin julkiselta kuin yksityiseltä puoleltakin. Laadun, johtamisen, osaamisen, arvioinnin ja kehittämisen lainalaisuudet ovat samoja olipa kyse julkishallinnon tai yksityisen puolen organisaatiosta. Käytin tietoisesti pääasiassa 2000-luvulta olevaa tutkimustietoa ja kirjallisuutta. Muutosvauhti näkyy myös tutkimusmaailmassa, teoriat kehkeytyvät tutkimusten ja niistä saadun uuden tiedon ja käytänteiden myötä, mikä ilmenee esimerkiksi tarkistettuina uusintapainoksina teoksista. 3.1 Varhaiskasvatuksen laatu ja sen hallinta Varhaiskasvatustoimintaa säätelevät ja ohjaavat lait, asetukset sekä erilaiset asiakirjat ja oppaat. Oppaista keskeisin on Stakesin vuonna 2003 julkaistu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja sen toinen tarkistettu painos vuodelta Suomessa varhaiskasvatuksen laatua on tarkasteltu laajasti kahdessa eri hankkeessa. Ensimmäinen hanke oli vuosina Oulun yliopiston johdolla toteutettu tutkimus, josta valmistuneen asiakirjan tavoitteena oli toimia tieteellisenä perustana kunnissa toteutettavalle laadun arviointi- ja kehittämistyölle. Tässä asiakirjassa laadunhallinta nähdään neljään vaiheeseen jaettavana prosessina, joita ovat 1) laadunhallinnan perusteiden pohdinta ja työhön sitoutuminen, 2) laadunhallinnan suunnitelman laatiminen ja laatukriteerien rakentaminen, 3) arvioinnin toteuttaminen sekä 4) toiminnan kehittäminen ja uudelleen arviointi. Tutkijat pitävät laadunhallintaa elinikäiselle oppimiselle ja jatkuvalle kehittymiselle perustuvana toimintakulttuurina. Varhaiskasvatuksen laatutekijöitä taas ovat puitetekijät, välilliset tekijät, kasvatusprosessiin liittyvät tekijät sekä vaikutukselliset tekijät. (Hujala, Parrila, Lindberg, Nivala, Tauriainen & Vartiainen 1999, ) Kuviossa 3 Eeva Hujalan mallin mukaiset välillisesti laatuun vaikuttavat tekijät ovat myös työyhteisömme kehittämistyössä tarkastelun kohteena.

15 15 KUVIO 3. Varhaiskasvatuksen laadun arviointimalli (Hujala 1999, 80) Toinen hanke oli Suomessa ensimmäinen valtakunnallinen varhaiskasvatuksen laadunhallinnan ja ohjauksen kehittämishanke Valoa, vuosina Hankkeen toteuttivat Sosiaali- ja terveysministeriö yhteistyössä Stakesin kanssa ja siitä ilmestyi eri kirjoittajien artikkeleista koottu julkaisu "Varhaiskasvatuksen laatu on osaamista ja vuorovaikutusta". Artikkelissaan "Mitä kuuluu sosiaali- ja terveyspalvelujen laadunhallintaan" Ulla Idänpää-Heikkilä (2004) näkee Suomessa siirrytyn vaiheeseen, jossa laadunhallinta ja kehittäminen ovat osa johtamista ja päivittäistä työtä, eikä mitään erillistä laatutyötä. Hyvä laadunhallinnan järjestelmä onkin organisaationsa näköinen ja omaa toimintaa tukeva, työhön vaikuttamisen keino. Anna-Raija Nummenmaa (2004) taas toteaa artikkelissaan "Varhaiskasvatuksen laatu ja sen kehittäminen yhteistä työtä ja jaettuja merkityksiä", että laadun kehittämisprosessi tulisi ymmärtää oppimiskumppanuutena. Siinä keskeistä on vastavuoroinen oppiminen, työssä oppiminen, reflektointi ja dialogi. Oman toiminnan dokumentointi ja sen tutkiminen ovat lähtökohtana työtoiminnan kehittämiselle. (Ruokolainen & Alila 2004.) Johtajuus ja varhaiskasvatuksen laatu-hankkeeseen kuuluvalla luennolla professori Eeva Hujala totesi varhaiskasvatuksessa inklusiivisen laadunmäärittelyn ja arvioinnin paradigman perustuvan varhaiskasvatuksen toimijoiden näkökulmiin, yhteiskunnan arvonäkökohtiin sekä tutkimus- ja teoriatietoon. Arvioinnin taustalla on neljä perusolettamusta laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja sen kehittämisestä: 1) se perustuu selke-

16 16 ään kasvatusfilosofiaan ja yhdessä sovittuihin tavoitteisiin, 2) tukee jokaisen lapsen, myös erityistä hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien, yksilöllistä kehittymistä, 3) tukee kasvatuskumppanuutta ja 4) on yhteistoiminnallinen laadun kehittämisen prosessi, jossa ovat osallisina vanhemmat, lapset, henkilökunta sekä hallinto ja kansalaiset laajemminkin. (Hujala, luento ) Kaiken lukemani perusteella tulevaisuuden organisaatioissa lähiesimiesten ja ylimmän virkamiesjohdon lisäksi poliittisten päätöksentekijöiden on oltava entistä tietoisempia ja perillä organisaation työstä, toiminnasta ja sen laadusta, voidakseen kantaa heille kuuluvaa vastuuta. Laadun johtamisen tuleekin olla osa koko organisaation johtamista ja lähteä organisaation perusarvoista (Lecklin 2002, 37). Tampereen yliopiston Johtajuus ja varhaiskasvatuksen laatu-hankkeessa oli haastateltu hankkeeseen kuuluvien kuntien henkilöstöä, esimiehiä, ylintä johtoa ja lautakunnan jäseniä. Alustavien, vielä julkaisemattomien tulosten mukaan Keravan Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet näkivät yhtenä tulevaisuuden haasteena lisätä tiedonvälitystä ja tietoisuutta, ajan hermolla oloa kentän asioista. Keravalla laatua tarkastellaan kaupungin kaikilla tasoilla kuviossa 4 olevan tasapainotetun tuloskortin avulla, joka huomioi talous-, asiakas-, henkilöstö- ja prosessinäkökulman. Kaikille tuloskortin näkökulmille on omat mittarinsa, joiden tunnusluvut viedään kaupungin yhteiseen Kermit-järjestelmään. "Kermit" tulee sanoista Kerava mittaa. Keravalla päivähoidon toiminnan painopistealueita toimikaudella yksikkötasolla olivat palvelurakenteiden arviointi ja kehittäminen, asiakaspalvelun ja kasvatuskumppanuuden vahvistaminen, henkilöstöpolitiikka ja johtaminen sekä prosessien arviointi ja kehittäminen.

17 17 Tuotetun läsnäolopäivän hinta Vaikuttavuus Päivähoito päiväkodit, perhepäivähoito, avoin päivähoito, ostopalvelu Taloudellisuus/ tuottavuus Lapsen yksilöllisen kasvatussuunnitelman toteutuminen Sisäinen palvelukyky Työyhteisön tilan kartoitus Yksilöllisten kasvatussuunnitelmien määrä % Ulkoinen palvelukyky KUVIO 4. Keravan päivähoidon tasapainotettu tuloskortti. (Päivähoidon laadun arviointi ) 3.2 Johtaminen ja johtajuus Johtajuus on yksi laatuun välillisesti vaikuttava tekijä. Johtamista voidaan tarkastella ilmiönä, jossa kohteena ovat rakenteet tai kulttuuri sekä järjestelmä- ja yksilötasoiset prosessit. Johtaminen on aina myös kontekstiinsa sidottua, organisaation johtamista, toiminnan johtamista sekä työn johtamista (Nivala, luento ). Pekka Järvinen näkee johtamisen tehtävänä olevan ohjata työntekijät ja työyhteisö työskentelemään tavoitteellisesti organisaation haluamaan suuntaan, entistä enemmän itseohjautuvasti ja kantaen itse vastuuta työnsä ja toimintansa kehittämisestä (Järvinen 1998, 18). Pekka Ruohotie puolestaan toteaa johtajuuden olevan sosiaalinen prosessi, jota säätelemällä johtaja vaikuttaa organisaation tuotoksiin sekä työyhteisön jäsenten kognitiivisiin ja affektiivisiin mekanismeihin sekä prosesseihin. Tämän päivän johtajan tehtävänä on luoda motivaatiota ja mahdollisuuksia alaisten taitojen soveltamiselle ja tukea kehittyvien työtehtävien vaatimaa jatkuvaa oppimista. Johtajan on kyettävä vähentämään tai

18 18 poistamaan sosiaalisia työhön liittyviä ongelmia, jotka tiimityön myötä ovat yleistymässä. Esimiehen yksi keskeinen tehtävä on sosiaalistaa työyhteisön jäsenet organisaatioon ja saada heidät hyväksymään sen arvot niin, että he voivat itseohjatusti edistää organisaation tavoitteita. (Ruohotie, luento ) Johtamista ja esimies-alaissuhdetta voi tarkastella myös roolien kautta. Jokaiseen työpaikkaan kuuluu eri rooleja. Jos on alaisia, tarvitaan johtaja ja jos alaisia ei ole, ei tarvita myöskään johtajaa. Työyhteisössä alaistaito on työskentelyä työntekijän roolissa ja johtajuus on esimiesroolin kantamista. Mikäli molemmat pystyvät tekemään työnsä omassa roolissaan laadukkaasti, siitä hyötyy koko työyhteisö. Työyhteisön toiminnan onnistumisen ehtoja ovatkin esimiehen ja henkilöstön vastuullinen ja motivoitunut toiminta, missä esimiestaidot ja alaistaidot täydentävät toisiaan ja rakentavat organisaation hyvää johtajuutta. (Keskinen 2007, ) Mika Kamensky (2000, ) tarkastelee johtamisen ismejä, jotka ovat näkökulmasta riippuen vaihdelleet vuosien varrella tavoitejohtamisesta prosessi-, laatu- ja muutosjohtamiseen. Termit ovat tuoneet myös paljon sekaannusta, koska useimmiten on puhuttu vanhoista asioista uusilla termeillä ja näin ollen samoista asioista käytetään useita eri termejä. Tämän päivän johtamisessa korostuu kasvatustieteilijöiden jo pitkään käyttämä käsite vuorovaikutusjohtaminen. Vuorovaikutuksen peruslähtökohta, "totuuden hetki" on aina kahden ihmisen välinen vuorovaikutus, joka sitten laajenee yksilöistä pieniin ryhmiin, organisaatioon ja ympäristöön. Vuorovaikutussuhteet ja verkostot ovat laajoja ja monitasoisia ja niiden mittaaminen on ongelmallista. Organisaation sisäisten vuorovaikutustekijöiden, kuten toimintojen välisen, ryhmien sisäisen, ryhmien välisen, esimiehen ja alaisen välisen sekä ihmisten välisen vuorovaikutuksen analysointi on kuitenkin hyödyllistä. Varhaiskasvatuksessa päivähoidon moniammatilliset työyhteisöt ovat sekä rikkaus että haaste johtamiselle ja esimiehelle. Eri ammattitaustoista tulevien ihmisten erilainen osaaminen on mahdollisuus silloin kun se voidaan yhdistää yhteiseksi tekemiseksi, mutta haaste, jos moniammatillisuus ilmenee ammattikuntien välisenä reviirikamppailuna. Johtajan tehtävänä on varmistaa vastuukysymykset ja työaikajärjestelyt henkilöstön koulutuksen ja osaamisen mukaan. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007:27, 51.)

19 Strategian ja vision merkitys Julkisen ja yksityisen organisaation toiminta on aina suunnattu yhteiskunnan palvelemiseen. Toiminta-ajatuksen tehtävä on kertoa organisaation perustehtävä ja kiteyttää olemassaolon tarkoitus. Toiminnan tarkoituksen, arvojen, mission ja vision tulee olla niin selkeästi ilmaistuja, että jokainen työyhteisön jäsen ymmärtää ne. Todellisen motivaation ja innostuksen perustehtävään tuo vasta tunne ja ymmärrys työnteon merkityksellisyydestä, sen syvällisestä tarkoituksesta. Tämä merkityksellisyyden ymmärtäminen ei säily, ellei siitä puhuta paljon ja vahvisteta sitä aika-ajoin työyhteisössä. (Laamanen 2005, ) Työyhteisössä tuleekin aina uudelleen palata tutkimaan ja tarkentamaan perustehtävää, erityisesti toimintaympäristön muutosten yhteydessä (Järvinen 1998, 39). Strategia puolestaan on organisaation tietoinen suuntaviivojen valinta keskeisille tavoitteille ja toiminnalle, kuin myös keino hallita muutoksia (Kamensky 2000, 20 21). Strategian luominen ja sen toteuttaminen ovat tulevaisuuden osaamisen johtamista (Ahvo- Lehtinen & Sivonen 2005). Vision luominen on yksi johtamisen strateginen työkalu. Visio on vahvasti arvoihin sidottu tahtotila, näkemys organisaation tulevaisuudesta. Visio-käsitteen sisältö on kuitenkin usein ristiriitainen. Toisaalta sen tulee olla todellinen, selkeä suunnannäyttäjä ja toisaalta parhaimmillaan visio on jopa yltiöpäinen ja rohkea, kirkas tulevaisuuden näky. Vision aikaansaaminen ei ole itsestään selvyys, vaan se on prosessi, joka vaatii näkemystä, rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta. Toiminnan suuntaviivojen valintaa voi tehdä pitkälle loogisen ja analyyttisen ajattelun perusteella, mutta vision luomiseen tarvitaan intohimoa ja tunteita. Hyvä visio auttaa organisaatiota valitun suunnan toteuttamisessa sitouttamalla ja voimaannuttamalla johtajia ja henkilöstöä sekä keskittämällä huomion työssä olennaiseen. (Kamensky 2000, ) Lait, asetukset, säädökset, eri asiakirjat sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja kaupungin vasu ohjaavat varhaiskasvatuksen perustehtävän mukaista työtä, laadukkaiden varhaiskasvatuspalvelujen tuottamista. Mitä tämä kaikki tarkoittaa päiväkotimme työn ja toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa, on määriteltynä päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Vuosittain toistuvaan varhaiskasvatussuunnitelma-prosessiin osallistuvat työyhteisön kaikki työntekijät. Päiväkodin arjessa laadukkaiden varhaiskasvatuspalvelujen tuottaminen edellyttää toimivaa työyhteisöä, jonka pe-

20 20 ruspilarit ovat kunnossa. Pekka Järvinen määrittelee toimivan työyhteisön peruspilareiksi työntekoa tukevan organisaation, työntekoa palvelevan johtamisen, selkeät töiden järjestelyt, yhteiset pelisäännöt, avoimen vuorovaikutuksen ja toiminnan jatkuvan arvioinnin (Järvinen 1998, 46). Nämä peruspilarit ovat tarkastelun kohteena sekä kaupunkimme työhyvinvointikyselyssä että kehityskeskustelulomakkeessa. 3.4 Osaaminen, osaamisen johtaminen ja oppiminen Osaamista ja sen johtamista voi tarkastella eri tasoilta, kuten organisaatio, virasto, yksikkö, ryhmä ja yksilö. Korkealla tasolla oleva keskustelu osaamisesta on usein varsin yleisluontoista, ja siellä puhutaankin useimmiten ydinosaamisalueista, jotka jakautuvat alemmilla tasoilla osaamisalueisiin ja vielä konkreettisiin osaamisiin. Tämän päivän organisaatiolle erinomainen osaaminen ei enää riitä, vaan on hallittava myös osaamisen kehittämisprosessi, joka tarkoittaa oppimisprosessin ymmärtämistä yksilön, ryhmän ja koko organisaation tasolla. On opittava sekä yksilönä että samanaikaisesti yhdessä. (Sydänmaanlakka 2000, 144.) Osaaminen voidaan määritellä myös kyvyksi, haluksi ja rohkeudeksi uusiutua. Tämä edellyttää kyseenalaistamisen taitoa, tervettä itsetuntoa ja nöyryyttä, herkkyyttä ympäristölle, luovuutta ja innovatiivisuutta sekä tosiasioiden tunnustamista. (Kamensky 2000, 259.) Kuntaosaaja 2012-hankkeen loppuraportin mukaan osaamisella tarkoitetaan työn vaatimien tietojen ja taitojen hallintaa ja niiden soveltamista käytännön työtehtäviin. Hankkeesta saatujen tulosten mukaan tulevaisuuden organisaatiot, myös kunnat, edellyttävät uudenlaista johtamista, uudenlaista sosiaalista osaamista ja asenteita. Tarvitaan useiden tehtävien ja roolien hallintaa, jatkuvaa oppimista ja kehittymistä sekä osaamisen ja tiedon jakamista. Asennetasolla oppimista vaatii osallistuminen ja yli reviirirajojen tapahtuva sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin. Yksilön kohdalla tämä tarkoittaa sekä oman osaamisen hallitsemista että toisten osaamisen täydentämistä ja hyödyntämistä. Osaamisen johtaminen taas on strategiatyön lisäksi tulevaisuuden turvaamista ja työhyvinvoinnin parantamista, joka konkretisoituu kehityskeskusteluissa ja koulutussuunnitelmissa (Ahvo-Lehtinen & Sivonen 2005).

Johtaminen laadun tuottajana

Johtaminen laadun tuottajana Johtaminen laadun tuottajana Varhaiskasvatuksen seminaari 15.11.2010 Eeva Hujala Tampereen yliopisto 2010 JOHTAJUUS varhaiskasvatuksessa on toimijoiden sitouttamista perustehtävän tavoitteelliseen kehittämiseen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Osaava-hanke 13.2.2014 Mirja Antila Kankaanpään opisto

Osaava-hanke 13.2.2014 Mirja Antila Kankaanpään opisto Laadunhallinnan eri menetelmiä Osaava-hanke 13.2.2014 Mirja Antila Kankaanpään opisto Laadunkehittämismallit EFQM (Euroopan laatupalkintomalli ) Excellence Model 2010 Erinomaisuuden tunnuspiirteiden arviointimalli

Lisätiedot

ITSENSÄ JOHTAMINEN KOTIHOIDON ESIMIEHEN TYÖSSÄ

ITSENSÄ JOHTAMINEN KOTIHOIDON ESIMIEHEN TYÖSSÄ ITSENSÄ JOHTAMINEN KOTIHOIDON ESIMIEHEN TYÖSSÄ Jonna Luhtaniemi Taija Rämä 2017 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 OPINNÄYTETYÖN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT... 3 3 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 4 4 LOPUKSI...

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Pedagogisen johtajuuden päätavoite on lapsen hyvä kasvu, oppiminen ja hyvinvointi. Pedagogisella johtajuudella tarkoitetaan laajasti ymmärrettynä oppimiskulttuurin kehittämistä, organisaation

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä OSAAVAT KÄDET LUOVAT MAAILMOJA. EFQM kansalaisopiston kehittämisessä Kansalaisopistojen laatuseminaari 25.11.2011 Tampere Outi Itäluoma/Petäjä-opisto EFQM (European Foundation for Quality Management) Opiston

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Pedagogisen johtamisen hankkeen johtoryhmän jäsen Ritva Ylitervo ja AMKEn kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna

Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Fysioterapian osasto Osaamisen kehittäminen osana henkilöstösuunnittelua Varkauden kaupunki 2012 Suunnittelu ja tarpeiden kartoitus/

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: Kolmiportaisen tuen toteuttaminen - yleinen, tehostettu ja erityinen tuki koulun arjessa - pedagogiset asiakirjat ja lomakkeet

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Vasu2017 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Mervi Tuominen 29.11.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Yhdenmukaisuus esiopetussuunnitelman ja perusopetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 kohtaa lapsen Välittää lapsista aidosti ja on töissä heitä varten Suhtautuu lapsiin ja heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa empaattisesti On

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa?

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Laadunhallinta ja tuloksellisuus lukiokoulutuksessa Lukioseminaari 11.4.2012, Kuntatalo Juha Karvonen, kehittämispäällikkö Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Lukioseminaari 11.4.2012 Lukion

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen TERVEYSALAN LAITOKSEN LAATUTYÖN KUVAUS 2012 Laatutyön tavoitteet Terveysalan laitoksen

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Informaatiotutkimuksen yhdistyksen seminaari 13.11.2015 Hanna Lahtinen Sisältö 1. Taustaa 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Ajankohtaista laadunhallinnasta Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: "Tulevaisuuden koulu - mitä suuntaviivoja ops2016 antaa koulun ja opetuksen kehittämiseen" - uuden opetussuunnitelmaluonnoksen

Lisätiedot

Hyvä johtajuus hyvinvoiva lapsi Tampere Kestävä johtajuus -seminaari Ulla Soukainen

Hyvä johtajuus hyvinvoiva lapsi Tampere Kestävä johtajuus -seminaari Ulla Soukainen Hyvä johtajuus hyvinvoiva lapsi Tampere 8.11.2016 Kestävä johtajuus -seminaari Ulla Soukainen Taustaa Orientaatioprojekti 2008-2014 Toinen vaihe 2014-2016. Suomesta projektissa mukana Espoo, Helsinki,

Lisätiedot

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008 ARVO-koulutuspäivän tavoitteet 13.8. 2008 Selkiyttää ja luoda moniammatillisesti yhteisiä merkityksiä hankkeen tavoitteille, käsitteille ja kehittämisprosessille.

Lisätiedot

EFQM Excellence malli

EFQM Excellence malli Laatukeskus EFQM Excellence malli 10.10.2012 Heikki Niemi p. 040 536 6001 heikki.niemi(at)laatukeskus.fi Copyright 2012 Laatukeskus ja EFQM EFQM Excellence -malli Erinomaisuuden tunnuspiirteet Huipputulosten

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Kehitä osaamista ja menesty! Toimihenkilöiden työsuhdepäivä, EK-STTK, Pirjo Kaivos, Laatukeskus

Kehitä osaamista ja menesty! Toimihenkilöiden työsuhdepäivä, EK-STTK, Pirjo Kaivos, Laatukeskus Kehitä osaamista ja menesty! Toimihenkilöiden työsuhdepäivä, EK-STTK, 1.-3.2.2007 Pirjo Kaivos, Laatukeskus Investors in People Menestys syntyy osaavan henkilöstön avulla juhlapuheista käytäntöön Investors

Lisätiedot

Opettaja pedagogisena johtajana

Opettaja pedagogisena johtajana Eeva Hujala Tampereen yliopisto Opettaja pedagogisena johtajana Potkua pedagogiikkaan Turussa 29.4.2014 Wanha wirsi Pohjanmaalta Asioiden paljous usein näköalat peittää anna silloin rohkeus syrjään kaikki

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Laatua Siikalatvalla

Laatua Siikalatvalla Laatua Siikalatvalla Päivän ohjelma 13.00-13.45 Yhteenvetoa tehdystä työstä huomioita tulevaan työhön Orientaatiota: Mainitkaa kolme asiaa, jotka mietityttävät tässä laatutyössä. 13.45-14.00 Tauko Poimintoja

Lisätiedot

Pienin askelin snadein stepein -väline oman työn kehittämiseen arjessa

Pienin askelin snadein stepein -väline oman työn kehittämiseen arjessa Pienin askelin snadein stepein -väline oman työn kehittämiseen arjessa jatkuvan parantamisen toimintatapa Virpi Mattila ..Työssä tarvitaan monenlaista osaamista.. AMMATILLINEN OSAAMINEN -ammatilliset tiedot

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tulevaisuus

Varhaiskasvatuksen tulevaisuus Varhaiskasvatuksen tulevaisuus Kulttuurinen moninaisuus ja palvelut Työelämän muutokset ja palvelut Rahalliset tuet, palvelut Kenen tuottamat palvelut (julkinen, yksityinen) Lasten, vanhempien ja ammattilaisten

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta

Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta Arviointityövälineiden kehittämisen taustaa Kolme nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointialuetta

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

KUTSU. Tervetuloa Loisto, Majakka ja opetustoimen johto yhteen! Seitsemän aluetapaamista Syksyllä Päivä

KUTSU. Tervetuloa Loisto, Majakka ja opetustoimen johto yhteen! Seitsemän aluetapaamista Syksyllä Päivä KUTSU Tervetuloa Loisto, Majakka ja opetustoimen johto yhteen! Seitsemän aluetapaamista Syksyllä 2017 2. Päivä YHTEISEN PÄIVÄN AVAUS: TAVOITTEET 1. Yhtenäisen kehittämisketjun luominen ja yhteistoiminnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI!

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! 1. Työyhteisön osaamisen johtamiseen 2. Lasten liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä 3. Työhyvinvoinnin parantamiseen 4. Henkilökunnan ammatillisuuden

Lisätiedot

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI Mitä tietojohtamisessa johdetaan? Palaveri HAUS:ssa, Leena Kononen 21.3.2014 Johtamisen arkkitehtuuri on johtamisen kokonaisuus On taitoa ymmärtää yhteyksiä ja yhteentoimivuutta

Lisätiedot

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Taustaa Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002 Laatutyön toteuttaminen koulutus Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

CAF ja ulkoinen palaute. Aila Särmälä Kehityspäällikkö, CAF NC, Valtiokonttori

CAF ja ulkoinen palaute. Aila Särmälä Kehityspäällikkö, CAF NC, Valtiokonttori CAF ja ulkoinen palaute Aila Särmälä Kehityspäällikkö, CAF NC, Valtiokonttori Sisältö Vertailukehittäminen Miksi kannattaa hakea ulkoista palautetta? Mitä ja miten? Vertailukehittäminen Yhteisillä periaatteilla

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA

JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA VUOSI/ KUUKAUSI PEDAGOGISEN JOHTAMISEN TEHTÄVÄ/TOIMINTO TEHTÄVÄN/TOIMINNON TARKOITUS KÄYTÖSSÄ OLEVA TYÖMENETELMÄ SEURANTA / ARVIOINTI KUUKAUSITTAIN

Lisätiedot

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön verkostohanke Pori, Ilmajoki, Kurikka, Masku, Siuntio. Varhaiskasvatuksen IX Johtajuusfoorumi

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön verkostohanke Pori, Ilmajoki, Kurikka, Masku, Siuntio. Varhaiskasvatuksen IX Johtajuusfoorumi Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön verkostohanke Pori, Ilmajoki, Kurikka, Masku, Siuntio Varhaiskasvatuksen IX Johtajuusfoorumi Eeva Hujala, Veijo Nivala ja Janniina Elo Professori Eeva Hujala,

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Tenavat ryhmäperhepäiväkoti TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Tenavien ryhmäperhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017-2018

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Laadunhallinta varhaiskasvatuksessa

Laadunhallinta varhaiskasvatuksessa Laadunhallinta varhaiskasvatuksessa KT Ulla Soukainen, palvelupäällikkö, Turku, 22.9.2015 Varhaiskasvatuslaki (muutokset vuodelta 1973 olevaan lakiin 8.5.2015/580, voimaan 1.8.2015) 9 b Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Muutoksen johtaminen -koulutuspäivä Jaana Piippo 30.9.2014 Mitä työyhteisön dynamiikka tarkoittaa? Termi dynamiikka tulee kreikan sanasta dynamis, joka

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

Nurmijärven päivähoidon työhyvinvoinnin kehittämishanke ajalla 1.11.2003-1.6.2006

Nurmijärven päivähoidon työhyvinvoinnin kehittämishanke ajalla 1.11.2003-1.6.2006 Nurmijärven päivähoidon työhyvinvoinnin kehittämishanke ajalla 1.11.2003-1.6.2006 Hankkeen vastuuhenkilö Sirkka-Liisa Anttila Hankkeen asiantuntijat:annikki Ahlqvist/ Kiljavan opisto Ulla Piekkari /PRO

Lisätiedot

Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta. Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011

Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta. Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011 Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011 Taustaa Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat osallistuneet

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Miten minun tulisi toimia, jotta toimisin oikein?

Miten minun tulisi toimia, jotta toimisin oikein? Miten minun tulisi toimia, jotta toimisin oikein? Verkkopohjainen dilemmakeskustelu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden eettisen ajattelun kehittäjänä Soile Juujärvi ja Kaija Pesso SULOP 2013 3/7/2013

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Sinä itse. Esimiesarvio esimiestyön kehittämisen tukena Päivi Visuri

Sinä itse. Esimiesarvio esimiestyön kehittämisen tukena Päivi Visuri Sinä itse Esimiesarvio esimiestyön kehittämisen tukena Päivi Visuri Miksi esimiesarvioita tehdään? Oulun kaupunkistrategiaan on kirjattu tavoitteeksi johtamistyön tukeminen. Kaupunkistrategiaa toteutetaan

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA

KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA Jonna Kylli Terhi Manninen Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tutkimuksen taustoja

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille 2016-2020 Minusta ja meistä tulee jotain. KuntaKesu on kehittämisprosessi, joka on ohjaava johtamisen työkalu

Lisätiedot

Vaikuttavuus 1. Palvelujen saatavuus ja hyvä laatu 2. Päivähoidon ydinprosessit

Vaikuttavuus 1. Palvelujen saatavuus ja hyvä laatu 2. Päivähoidon ydinprosessit Päivähoidon tehtäväalueen strategia KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VUODELLE 2005 Vaikuttavuus 1. Palvelujen saatavuus ja hyvä laatu 2. Päivähoidon ydinprosessit Uudistuminen 3. Palvelujärjestelmien uudistaminen

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Osaaminen osana ICT-palvelukeskuksen laatua. Riitta Hiltunen

Osaaminen osana ICT-palvelukeskuksen laatua. Riitta Hiltunen Osaaminen osana ICT-palvelukeskuksen laatua Riitta Hiltunen 17.2.2016 Aihe ja tavoitteet Tutkimuskohteena ICT-palvelukeskus ja sen palvelutoimintansa viitekehityksenä käyttämän ISO20000-palveluhallintajärjestelmän

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Itsearviointi suunnannäyttäjänä

Itsearviointi suunnannäyttäjänä Arvioinnin moninaisuus mm. Hankkeen johtaminen, talous ja hallinto Hankkeen tulokset vs. kirjatut tavoitteet Hankkeen vaikutukset (työntekijät: mm. osaaminen, jaksaminen, työhyvinvointi, asiakkaat, organisaatio,

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

OSAKE- KOKEMUKSIA TAMPEREELTA

OSAKE- KOKEMUKSIA TAMPEREELTA 1 OSAKE- KOKEMUKSIA TAMPEREELTA Piia Tienhaara Seminaari 23.11.2017: Miten nostaa SOTE- asiakas keskiöön? 2 TAUSTAA Selvitys Tampereen kaupungille vuonna 2015 Haastattelut 2016 ( Finnish Service Alliance

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen selvittelyhanke KJY:ssä 2010

Pedagogisen johtamisen selvittelyhanke KJY:ssä 2010 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Pedagogisen johtamisen selvittelyhanke KJY:ssä 2010 Selvittelyhankkeen tavoitteet vuodelle 2010 käynnistää pedagogisen johtamisen kehittäminen kollegiaalisena

Lisätiedot

Prosessien hallinta ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksessa ja eurooppalaisessa viitekehyksessä

Prosessien hallinta ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksessa ja eurooppalaisessa viitekehyksessä Prosessien hallinta ammatillisessa koulutuksessa, 21.-22.4.2010 klo 9.45-10.15, Opetushallitus Prosessien hallinta ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksessa ja eurooppalaisessa viitekehyksessä

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

Menestyskulttuurin luominen

Menestyskulttuurin luominen Menestyskulttuurin luominen Juha Laakkonen Toimitusjohtaja Lappset Group Oy Luento Karelia-ammattikorkeakoulussa 31.10.2013 Työelämä muutoksessa 2020 -luentosarja We invite mankind outdoors! Lappset luo

Lisätiedot