TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio,"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2006

2 TTS LYHYESTI TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 200 työntekijää ja liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on parantaa yksilöiden, yritysten ja yhteisöjen tuottavuutta, kilpailukykyä ja hyvinvointia kehittämällä niiden osaamista. Olemme keskittyneet niille ydinaloille, joilla meillä on vahva osaaminen. TTS jakautuu kahteen tulosyksikköön, TTS koulutukseen ja TTS tutkimukseen. Lisäksi tulosyksiköiden asiakaskeskeistä toimintaa tukevat tukipalveluyksiköt. 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sisällys 4 TTS KOULUTUS 5 Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskus 6 Autoala 8 Kuljetusala 10 Logistiikka-ala 12 Maarakennusala 14 Puu- ja sisustusala 16 Puutarha-ala 18 Yrityspalvelu 20 Työtehoseuran Lönnrot Opisto 21 Matkailuala 22 Ravintola-ala 23 Kotityö- ja kuluttajapalveluala 24 TTS TUTKIMUS 25 Maatalousosasto 26 Metsäosasto 27 Kotitalousosasto 28 Organisaatio 30 Jäsentoiminta 32 Talouslukuja 2

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TTS:n 83. toimintavuosi Vuonna 2006 saatiin uusi, jo edellisenä vuonna aloitettu strategiasuunnitelma päätökseen. Strategiassa korostuu yhteisen ja yhtenäisen toiminnan aikaan saaminen aina, kun se tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. Yhteiseksi toiminta-ajatukseksi kiteytyi yksilöiden, yritysten ja yhteisöjen tuottavuuden, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantaminen kehittämällä niiden osaamista. TTS on toimialojensa tunnettu ja tunnustettu osaamisen kehittäjä ja suunnan näyttäjä muotoutui vuoden 2010 visioksi. Strategiseksi tavoitteiksi asetettiin seuraavat päämäärät: osaamisalojemme painotukset perustuvat toimintaympäristön analyysiin sekä markkinoiden ennakointiin ja tunnistamiseen toiminnallamme on positiivinen ja mitattava vaikutus asiakkaidemme osaamisen, kilpailukyvyn ja tuottavuuden edistäjänä olemme joustava palveluorganisaatio ja asiakkaidemme halutuin yhteistyökumppani ratkaisumme ovat innovatiivisia ja toimintaprosessimme tehokkaita monikulttuurisuus, kansainvälisyys ja verkostoituminen ovat meille luontevia toimintatapoja työpaikkana olemme haluttu kehittämis- ja kehittymisympäristö johtamistapamme on vuorovaikutteista ja mahdollisuuksia luovaa Strategia ohjaa TTS:n toimintaa ja sitä tarkistetaan vähintään vuosittain toimintasuunnitelman yhteydessä. Uuden strategian edellyttämät organisaation muutokset, jotka varsinaisesti astuivat voimaan vuoden 2007 alusta, suunniteltiin ja niiden toteutus aloitettiin jo kertomusvuoden aikana. Loppuvuodesta siirrettiin sekä yhdistyksen keskushallinto että metsätutkimus Helsingin Lauttasaaren toimipisteestä Nurmijärven Rajamäelle. Rajamäelle rakennettiin pääasiassa puutarhaopetuksen käyttöön uudet toimitilat. Ne vihki käyttöön elokuussa pääministeri Matti Vanhanen. Hallintorakennuksen yläkerrasta saneerattiin ja uudistettiin tiloja sekä hallinnon että luonnonvaratutkimuksen käyttöön. TTS:n pitkäaikaisesti vuokraama tonttialue, yhteensä noin 15 hehtaaria, ostettiin Altia Oyj:tä ennen rakennustöiden aloittamista. Sammatissa aloitettiin Lönnrot Opiston yhteyteen rakennettavan kulttuurikeskuksen alustava suunnittelu ja ympäröivän alueen koerakentamiseen tähtäävä kaavoitus. TTS:n koulutustoiminnassa painottui kertomusvuonna edelleen tutkintotavoitteisuus, opetuksen henkilökohtaistaminen ja monimuotoistaminen. Verkottumista opetuksen tehostamiseksi sekä asiakkaiden että muiden oppilaitosten kanssa jatkettiin tavoitteiden mukaisesti. Tutkimustoiminnassa tuottavuus, bioenergia ja uudet innovatiiviset toiminnan muodot olivat pääasiallisesti tutkimus- ja kehitystoiminnan kohteina. Julkisen rahoituksen vähentyessä yksityisen rahoituksen merkitys kasvoi sekä koulutus- että tutkimustoiminnassa. Tarmo Luoma toimitusjohtaja 3

4 TTS KOULUTUS Työn ja kehittymisen vuosi 2006 Vuosi 2006 oli TTS koulutukselle työntäyteinen muutoksien vuosi. Kaiken kaikkiaan vuosi oli hyvä, mutta mitään ei saatu ilmaiseksi. Kilpailun kiristyminen ja koulutushintojen lasku samalla kiristyvien kehittymis- ja tulostavoitteiden kanssa vaati tarkkaa suuntautumista ydinasioihin ja pitkäjänteistä työskentelyä. Työelämän palvelutehtävä ja toimintamallin kehittäminen henkilökohtaistamisen vaatimusten mukaiseksi suuntasivat kehittämistyötämme ja toimintaamme. Näille toimille asettaa myös opetus- ja työvoimaviranomaiset tavoitteita, mutta ydinasia niissä on kuitenkin halumme toimia asiakaskeskeisesti työelämälle ja elinkeinoelämälle lisäarvoa tuottaen. Yhteistyö työnantajien kanssa on yhä selkeämmin osana koulutusprosessejamme. Lisääntyvästi olemme mukana yritysten liiketoiminnan kehittämisessä tuomalla osaamisen johtamisen näkökulmaa ja kehittämällä henkilöstön ammatillista osaamista yrityksen tarpeiden mukaisesti. Kokemukset yritysten kanssa yhdessä tehdyistä koulutus- ja kehittämishankkeista ovat varsin positiiviset. Työnantajien kokema hyöty ja opiskelijoiden työllistyminen ovat korkeaa tasoa. Kiitän henkilöstöä ja sidosryhmiä hyvästä vuodesta Keijo Mäenpää koulutusjohtaja, rehtori 4

5 Työtehoseuran Aikuiskoulutuskeskus Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskuksen tehtävänä on antaa toisen asteen ammatillista koulutusta lähinnä aikuisväestölle. Tavoitteena on tuottaa sellaista ammatillista osaamista, joka parantaa sekä yritysten että koko yhteiskunnan menestymistä. Aikuiskoulutuskeskuksen koulutusaloja ovat: autoala, kuljetusala, logistiikka-ala, maarakennusala, puutarha-ala sekä puu- ja sisustusala. Lisäksi koulutusaloja vastaavana yksikkönä toimii yrityspalveluyksikkö, jonka tehtävänä on kehittää yritystoimintaa ja yrittäjyyteen liittyvää koulutusta sekä kehittää yritysyhteistyötä. Oppilaitos järjestää työvoimaviranomaisten rahoittamaa työvoimapoliittista koulutusta, opetusviranomaisten rahoittamaa omaehtoista ammatillista koulutusta ja oppisopimuskoulutusta sekä suoraan yritysten tarpeisiin suunniteltua henkilöstökoulutusta. Pääosa koulutuksesta on tutkintoon valmistavaa koulutusta. Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskuksen koulutustoiminta perustuu vankkaan henkilökunnan osaamiseen ja sen jatkuvaan kehittämiseen. Opetuksen jatkuva kehittäminen, läheinen yhteistyö työelämän kanssa sekä ajanmukainen opetuskalusto takaavat kilpailukykyisen ja työelämän tarpeisiin soveltuvan koulutuksen. 5

6 Autoala Autoalan koulutustarjonta kattaa tekniset koulutukset pienkone-, henkilöauto-, matkailuajoneuvo-, korikorjaus-, maalaus-, raskaskalusto- ja työkonetekniikan osa-alueilta. Koulutustarjonta jakautuu tasapuolisesti kolmeen pääryhmään: työvoimapoliittiseen yleiskoulutukseen, työvoimapoliittiseen yritysten rekrytointikoulutukseen ja työssä olevien täydennyskoulutukseen. Auto- ja pienkonealalla työvoiman tarve jatkuu ja tämä näkyi myös vaikeutena peruskoulutuksen opiskelijahankinnassa. AKL:n tekemän ennusteen mukaan ikärakenne autoalalla johtaa lähivuosina voimakkaaseen eläköitymiseen ja sitä kautta voimakkaasti kasvavaan rekrytointitarpeeseen. Vuoteen 2011 mennessä eläköityy yli 6000 työntekijää. Kasvun ja eläköitymisen kattamiseksi alalle pitäisi saada noin 2000 henkeä vuodessa. Yritykset ovat nyt itse alkaneet reagoida tilanteeseen ja kiinnostus rekrytoivaan koulutukseen kasvoi. Toinen yritysten omaan koulutustarpeeseen voimakkaasti vaikuttanut seikka on ryhmäpoikkeusasetuksen vaiheittaisen poistumisen luoma kilpailu autoalalla. Tämä ja nopeasti kehittynyt tekniikka on johtanut myös autovalmistajien omiin koulutusjärjestelmiin ja osaamisvaatimuksiin. Lisääntynyt yritysten koulutustarve toi myös kilpailevia aikuiskoulutuksen tarjoajia muualta Suomesta pääkaupunkiseudulle. Erityisesti uusien korirakenteiden ja korikorjaustekniikoiden vyöry kuluneen vuoden aikana osoitti Koriakatemian tutkimus ja koulutustyön sekä yhteistyökumppaneiden tärkeyden. Ilman keskitettyä yhteistyötä ei korikorjaustekniikassa olisi Suomessa kyetty pysymään ajan tasalla, kun uusia automalleja rantautuuu toinen toisensa jälkeen. Turvalaite-, viestintä- ja lisävarusteelektroniikan voimakas kasvu jatkuu ja se luo lisäkoulutustarpeita ammatissa jo toimiville. Autosähkötekniikan perusteiden ymmärtämisen tärkeys havaittiin auto- ja pienkonealan yrityksissä ja koulutusten kysyntä säilyi hyvänä. Ensimmäinen MAT-matkailuajoneuvo -rekrytoiva koulutus saatiin päätökseen ja palaute oli positiivista sekä opiskelijoilta että alan työnantajilta. Työllistyminen kurssilta oli hyvä. Uusi kurssi käynnistettiin, ja se säilytti edelleen suosionsa hakijoiden ja työnantajien keskuudessa. Rekrytoivaa koulutusta kehitettiin eteenpäin myös raskaankaluston ja henkilöautojen merkkikorjaamoiden kanssa. Auto- ja varaosamyyjäkoulutus siirrettiin yrityspalvelut-koulutusalaan. Tällä keskitettiin yritysosaaminen yhteen ja samalla mahdollistettiin auto-koulutusalan keskittyminen tekniseen koulutukseen. 6

7 Koulutusalan kokonaisvolyymissä tapahtui merkittävää kasvua sekä oppilastyöpäivä (otp) että taloudellisella tasolla. Työvoimapoliittisessa yleiskoulutuksessa kasvua oli 16 prosenttia ja rekrytoivassa 26 prosenttia. Kokonaisliikevaihto laski auto- ja varaosamyyjäkoulutuksen siirryttyä yrityspalveluun, mutta muiden koulutusten osalta kasvu oli noin 11 prosenttia. Koulutustoiminta rakentui neljän peruspilarin varaan: työvoimapoliittinen, omaehtoinen, oppisopimus ja yrityskoulutus. Oppisopimuskoulutus jakautuu perustutkintotason sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintotason koulutukseen. Oppisopimusten määrä kasvoi hieman autoasentajan ja -mekaanikon koulutuksessa. Vertailtavuus vuoteen 2005 muuttui myyjäkoulutusten siirryttyä yrityspalveluun. Ulkopuolisten oppisopimustoimistojen ostamat koulutukset kasvoivat 10 prosenttia. Yrityskoulutus muodostuu lyhytkursseista. Näitä järjestetään sekä yritysten tilausten perusteella että omana tuotantona. Yrityskoulutusten määrä kasvoi 12 prosenttia. Koulutusten sisältö ja rakenne on aina, jos mahdollista, tutkinnon osaan tähtäävä ja useiden lyhytkurssien kautta oppija voi saada valmennuksen myös koko tutkinnon suorittamiseen. Koulutusalalla otettiin vastaan 249 tutkintoa, jossa määrässä on 21 prosenttia kasvua edellisvuoteen. Toimintavuonna 2006 jatkettiin edellisten vuosien nopean toiminnan ja kehittämisen linjaa. Toiminnalle luodut pohjat antavat koulutusalalle ja sen tiimeille hyvät edellytykset kehittyä ja pysyä koulutusalan tavoitteiden, TTS koulutuksen mission ja vision mukaisena alansa asiantuntijana ja laadullisesti johtavana yksikkönä. Autoalan koulutusammatit ja koulutukset vuonna 2006 Autoalan perustutkinto ajoneuvoasentaja automaalari autokorinkorjaaja Autoalan ammattitutkinto automekaanikko autosähkömekaanikko autokorimekaanikko automaalari raskaskalustomekaanikko pienkonemekaanikko maatalouskoneasentaja Autoalan erikoisammattitutkinto automaalarimestari autokorimestari automekaanikko Tulityökoulutus Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 7

8 Kuljetusala Kuljetusala tarjoaa henkilö- ja tavaraliikenteen ammattikuljettajakoulutusta niin perus- kuin ammattitutkintoon valmistavina alan liikennettä harjoittavien yritysten tarpeiden mukaan räätälöityinä. Kyseisiä koulutuksia toteutetaan työvoimapoliittisena, omaehtoisena sekä oppisopimuskoulutuksina. Kuljetusalan yrityksille tarjotaan lisäksi lyhytkursseina vaarallisten aineiden ajolupakoulutuksia, ennakoivan ja taloudellisen ajotavan koulutusta sekä trukinkuljettajan ja ensiavun yhdestä neljään päivään kestäviä koulutuksia. Ennakoivan ajon koulutuksessa käytetään myös simulaattoreita, joita on linja-auto- ja kuorma-auto-/yhdistelmäajoneuvoista. Toiminnan kehittämisen painopistealueina olivat erityisesti ajoneuvosimulaattoreilla toteutettavan koulutuksen ja siihen liittyvien koulutusohjelmien osittainen uudistaminen ja edelleen kehittäminen yhteistyössä simulaattorin valmistajan kanssa. Kehittämiseen saatiin uusia ideoita myös belgialaisilta yhteistyökumppaneilta. STC Simulator Training Oy, jonka osakas TTS on, toimitti kaksi linja-autosimulaattoria Belgiaan. Simulaattorikouluttajamme osallistui vahvasti niiden käyttökoulutukseen. Simulaattorikoulutus laajeni merkittävästi, kun huhti toukokuun vaihteessa otettiin käyttöön Suomessa rakennettu kuormaauto-/yhdistelmäajoneuvosimulaattori, jolla voidaan ajoharjoitella jakeluautona, puoliperävaunuyhdistelmänä, kappaletavara- sekä säiliöperävaunuyhdistelmänä. Koulutuksen toteutuksen kehittämisen tavoitteena on ollut siirtyminen ajoharjoittelupainotteisesta toteutuksesta enemmän tehtäväpainotteisen erikoistilanteiden toteutukseen. Toisena merkittävänä painopistealueena olivat Internetpohjaisen lukujärjestysohjelman sekä ajotilausjärjestelmän kehittäminen ja vaiheittainen käyttöönotto. Nettilukkari otettiin käyttöön heinäkuussa, ja sen käyttöominaisuuksia laajennettiin koko loppuvuoden ajan. Tästä saadut käyttäjäpalautteet, niin kuljetusalan opiskelijoilta kuin kouluttajilta, ovat olleet erittäin positiivisia. Esimerkiksi opiskelijoiden poissaolojen ja niiden korvaavuuksien ja toteutuneiden opintosuoristusten seuraaminen on tullut erinomaisen selkeäksi. 8

9 Oppilaitosten välisen yhteistyön konkreettisin verkottumis- ja kehityshanke oli Sokkaprojekti, johon kuljetusala osallistui viiden muun kuljettajakoulutusta toteuttavan aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Hankkeen tavoitteena on luoda sotilaskuljettajasta kuljetusalan ammattilaiseksi koulutuksen toteutusprosessi yhdessä Puolustusvoimien kanssa. Tällöin ammatillisen koulutuksen toteutusprosessissa hyödynnettäisiin ne osaalueet, jotka henkilö on jo suorittanut Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksessa ja päinvastoin. Koulutusten oppimisprosessin toteutuksen kehitystyössä paneuduttiin erityisesti henkilökohtaisten oppimissuunnitelmien laadintaan ja henkilökohtaistamaan mahdollisuuksien mukaan kunkin kuljettajaopiskelijan koulutus. Toimintavuonna henkilöliikenteen koulutuksessa jatkettiin citybussin- ja linjaautonkuljettajien koulutuksia. Koulutusmäärä oli edellisvuoteen verrattuna noin 20 prosenttia pienempi. Määrän supistuminen johtui alkuvuoden hävitystä tarjouskilpailusta sekä alalle soveltuvien hakijoiden määrän vähyydestä. Henkilöliikenteen hakijoista yhä suurempi osuus oli maahanmuuttajia. Tavaraliikenteen koulutukset niin yhdistelmäajoneuvon- kuin myös jakeluautonkuljettajien koulutusten osalta toteutuivat lähes suunnitellusti, vaikkakin hakeutujien määrät koulutuksiin olivat niukat. Uutena toimintana kehitettiin räätälöity jakeluautonkuljettajakoulutus Keslog Oy:n sopimusliikennöitsijöille. Koulutus käynnistyi oppisopimuskoulutuksena marraskuussa. Yhteistyö käynnistyi myös Lassila & Tikanoja Oyj:n kanssa ja loppuvuoden aikana yli 20 yhdistelmäajoneuvonkuljettajaa suoritti ammattitutkinnon näytöt. Samanaikaisesti räätälöitiin Lassila & Tikanojalle konekuormausajoneuvojen kuljettajakoulutus, joka sisältää logistiikan perustutkinnon autonkuljettajan näyttökokeet. Kyseinen koulutus toteutetaan kahden ja puolen vuoden kestoisena oppisopimuskoulutuksena. Opiskelijat valittiin marraskuussa ja koulutus alkaa vuoden 2007 tammikuussa. Kuljettajakoulutuksiin hakeutui entistä suurempi osa B-ajoluvalla, joten C- ajolupakoulutuksen määrä lisääntyi aiemmasta merkittävästi. Työllistyminen etenkin henkilöliikenteen kuljettajakoulutuksista oli edelleen erinomainen. Tavaraliikenteen koulutuksista parhaiten työllistyivät yhdistelmäajoneuvokuljettajat, he lähes 90 prosenttisesti. Jakeluautonkuljettajien työllistyminen oli jonkin verran alhaisempi. Toimintavuonna hankittiin uusi tilausajo-/kaukoliikennelinja-auto ja kappaletavaranosturi lavoineen sekä valmistui kuorma-auto-/yhdistelmäajoneuvosimulaattori. Henkilöstöresursseista vaihtui lähes neljäsosa, joten koulutusala joutui panostamaan merkittävästi uusien kouluttajien perehdyttämiseen. Kokonaishenkilöstömäärässä ei tapahtunut oleellista lisääntymistä. Toimintavuonna käytettiin aiempiin vuosiin nähden hieman enemmän vuokrakouluttajia kouluttajatarve huippujen tasaamiseen. Henkilöstöstä merkittävä osa osallistui näyttötutkintomestari- ja opettajakoulutuksiin. Kuljetusalan koulutusammatit ja koulutukset vuonna 2006 Citybussinkuljettaja Linja-autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Logistiikan perustutkinto, jakelu- / kuorma-autonkuljettaja Trukinkuljettaja ADR-ajolupakurssit Tieturva1 -koulutus Key-ajotapakoulutus Laatu- ja ympäristökoulutus Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 9

10 Logistiikka-ala Pääkaupunkiseudun logistiikka-alan työtekijätarve ja työntekijöiden osaamisvaatimukset ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti. Tähän tarpeeseen ja koulutuskysyntään TTS koulutus vastasi käynnistämällä Vantaan Nuolikujan toimipisteessä logistiikka-alan koulutukset. Logistiikka-alan koulutuspalvelumme kohdentuvat yksittäisille opiskelijoille, jotka haluavat täydentää omaa osaamistaan parantaakseen asemiaan työmarkkinoilla sekä yrityksille, jotka haluavat lisätä ja päivittää henkilöstönsä osaamista. Toimintavuoden painopisteet keskittyivät henkilöstöresurssien lisäämiseen, koulutussisältöjen ja oppimisympäristöjen edelleen kehittämiseen sekä koulutustarjonnan monipuolistamiseen. Logistiikka-ala omana uutena koulutusalanaan lisäsi yhteistyötä alalla toimivien muiden oppilaitosten sekä alueella toimivien yritysten ja verkostojen kanssa. Tutkintojen järjestämissopimuksen myötä työpaikoilla suoritettujen tutkintojen määrä kasvoi ja sen myötä yhteistyö yritysten kanssa tiivistyi. Tiiviin yritysyhteistyön kautta oppilaitoksen työelämäosaaminen pysyy ajan tasalla ja kehittää näin osaltaan koulutuspalvelujamme. Yhteistyö tiivistyi myös koulutuspalvelujamme käyttävän työhallinnon kanssa logistiikka-alan lisääntyvän työvoimakysynnän myötä. 10

11 Yhteistyö kohdentui muun muassa koulutuspalvelujen yhteismarkkinointiin. Yhtenä esimerkkinä tästä oli tarjota potentiaalisille työnhakijoille mahdollisuus tutustua alan koulutuspalveluihin aidoissa oppimisympäristöissä sekä alueen työpaikkatarjontaan alan yrityksissä. Tämän prosessin myötä tarkensimme koulutustarjontaamme vastaamaan paremmin myös työnhakijoiden koulutustarpeita. Henkilöstöpalveluja tuottavien yritysten kanssa käynnistettiin yhteistyö, jossa tavoitteena on muun muassa parantaa logistiikka-alan yrityksiin rekrytoitavan henkilön osaamisvalmiuksia ja saatavuutta. Logistiikka-alan koulutukseen hakevien opiskelijoiden määrä on pysynyt hyvänä ja työpaikkatarjonta erinomaisena. Koulutukseen hakeutuvien opiskelijoiden tarpeet ovat moninaiset ja asettavat oppilaitokselle sekä kouluttajille omat haasteensa. Ammatillisen substanssiosaamisen lisäksi meiltä odotetaan hyviä ihmissuhdetaitoja sekä pedagogista osaamista ja tilanneherkkyyttä. Kiinnitimme näihin osa-alueisiin toimintavuonna paljon huomiota ja kehitimme niissä itseämme. Logistiikka-alan henkilöstömäärämme kasvoi toimintavuonna usealla uudella kouluttajalla. Tiimimäisiä toimintatapoja kehitettiin edelleen. Kiireisestä toimintavuodesta huolimatta täydensimme ja ylläpidimme henkilöstömme pedagogista ja ammatillista osaamista. Logistiikka-alan koulutusammatit ja koulutukset vuonna 2006 Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja Varastoalan ammattitutkinto Trukinkuljettajakoulutus Työturvallisuuskorttikoulutus Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 11

12 Maarakennusala Perus- ja ammattitutkintoihin valmistava koulutus ja tutkinnon näytöt aikuisille sekä opetussuunnitelmaperusteinen koulutus peruskoulutusta valmistuville nuorille muodostavat perusrungon maarakennusalan koulutustarjonnalle. Koulutustarjontaan sisältyy myös eri viranomaistahojen ja alan toimijoiden auktorisoimat koulutukset kuten tieturva- ja työturvallisuuskortit. Aikuisille suunnattu näyttötutkintoihin valmistavan koulutuksen jaksottaminen yksittäisiin opintojaksoihin sekä selkeisiin tutkinnon osiin mahdollistaa koulutukseen osallistujille aikaisempaa paremmat ja joustavammat mahdollisuudet ammattitaidon täydentämiseen sekä tutkinnon suoritukseen. Maarakennusalalle hankitut tutkintojen järjestämissopimukset mahdollistavat myös pelkkien näyttöjen vastaanoton henkilöiltä, jotka ovat hankkineet osaamisensa työkokemuksen ja mahdollisen muun koulutuksen kautta. Yritysten ja yksittäisten henkilöiden täydennyskoulutustarpeisiin pystymme vastaamaan joustavasti yksittäisistä kursseista koostuvalla koulutustarjonnallamme. Ammatillisessa nuorisoasteen koulutuksessa otettiin toimintavuonna käyttöön ammattiosaamisen näytöt. Perusajatus ja tavoitteet ammattiosaamisen näytöissä ovat samat kuin aikuisille suunnatussa näyttötutkintoperusteissa koulutuksessa. Näytöissä opiskelijat näyttävät osaamisensa tekemällä koulutusalaan liittyviä oikeita työtehtäviä aidoissa olosuhteissa oikeilla työmailla. Näyttöihin sisältyy ennakkosuunnitelman laadinta, työtehtävän suorittaminen, lopputuloksen arviointi sekä vertaaminen laadittuun ennakkosuunnitelmaan. Ammattiosaamisen näyttöjen myötä uskomme nuorisoasteen koulutussisältöjen kehittyvän ja osaamisemme lisääntyvän suhteessa työelämään. TTS koulutus on käynnistänyt ensimmäisenä oppilaitoksena Suomessa maarakennuskonekuljettajien koulutuksen 1950-luvulla. Koko toiminnan ajan maarakennuskoneenkuljettajien koulutuksessa on painottunut vahvasti käytännön töissä vaadittava ammattitaito, kuten koneiden käyttötekniikat, huolto- ja kunnossapito. Kun opetuksen painopisteet ovat keskittyneet näihin sisältöihin, ovat ne edellyttäneet monipuolista maarakennuskone- sekä korjaamokalustoa, laajaa harjoitusaluetta ja kouluttajilta hyvää alan peruskoulutusta sekä käytännön työmaakokemusta. Uusien tutkinnon perusteiden myötä koulutuksen sisällöt ovat laaja-alaistuneet ja monipuolistuneet. Maarakennusalan töissä käytettävä konekalusto erilaisine lisälaitteineen ja ATK-sovelluksineen (kuten koneohjaus- ja tiedonkeruujärjestelmät) sekä alan 12

13 maamittausvälineistö ovat kehittyneet voimakkaasti. Tämän uuden teknologian käytön määrän toivotaan nopeasti lisääntyvän maarakennusalan tuotannossa ja parantavan osaltaan alan tuottavuutta. Uuden teknologian käytön määrää voidaan edistää työmailla toimivan ja sinne rekrytoitavan henkilöstön koulutuspalveluja kehittämällä ja monipuolistamalla. Tähän haasteeseen TTS:n maarakennusala vastasi koordinoimalla alan oppilaitosten kesken yhteistyöhankeen, jossa on mukana 12 oppilaitosta eri puolilta maata. Hanke tekee tiivistä valtakunnallista sekä alueellista yhteistyö laitetoimittajien, urakoitsijoiden ja eri tuottaja- sekä tilaajatahojen kesken. Toimintavuonna maarakennusalan kehittämisen painopiste keskittyi koulutuspalvelujen kehitystyöhön ja ennakkosuunnittelun sekä markkinoinnin parantamiseen. Kouluttajien määrä kasvoi, tiimimäisiin työskentelytapoja ja henkilöstön osaamista kehitettiin. Maarakennusalan koulutusammatit ja koulutukset vuonna 2006 Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja; aikuiskoulutuksena nuorisoasteen koulutuksena Maarakennusalan ammattitutkinto Maarakennuskoneen huoltoasentaja Tieturva 1-koulutus 13

14 Puu- ja sisustusala Koulutusalalla järjestetään puusepänalan ja verhoilualan koulutusta. Puusepänalan koulutus on suuntautunut puusepänteollisuuden lisäksi erityisesti kalusteasentamiseen ja puurakentamiseen. Verhoilualan koulutus on suuntautunut perinteiseen huonekaluverhoiluun ja rajoitetusti ajoneuvoverhoiluun. Koulutukset ovat tutkintotavoitteisia ja kaikissa koulutuksissa on mahdollisuus antaa näytöt koko tutkinnosta tai sen osista. Koulutusalalla voi suorittaa puualan perustutkinnon, puusepänalan ammattitutkinnon sekä verhoilualan perustutkinnon, verhoilijan ammattitutkinnon ja verhoilijamestarin erikoisammattitutkinnon. Koulutukseen voivat hakeutua alasta kiinnostuneet henkilöt, jotka haluavat vaihtaa ammattia tai jo alalla työskentelevät henkilöt, jotka haluavat täydentää osaamistaan. Puu- ja sisustusalan koulutuksen suorittaminen ja alalla työskenteleminen edellyttää käden taitoja, muototajua ja ongelmanratkaisukykyjä. Työskentelyä rajoittaa allergia puupölylle ja liuottimille. Toimintavuonna puualan koulutusta suunnattiin edellisvuoden tapaan kalusteasentamiseen ja sisustuspuusepäntyöhön. Varsinkin Uudellamaalla vilkas rakentaminen jatkui ja tämän seurauksena puusepänalalla on tarvetta osaavista tekijöistä. Opiskelijoiden työhönsijoittuminen olikin toimintavuonna varsin hyvä. Myös hakijoita koulutukseen oli runsaasti. Puun käyttö sisustusmateriaalina on edelleenkin suosittua, ja kiinnostus alaa kohtaan on säilynyt hyvänä. Perustutkintoon valmistavat koulutukset toteutettiin oppilaitoksen puu- ja sisustusalan opetustiloissa sekä alan työpaikoilla työssäoppimisjaksoilla. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavat koulutukset toteutettiin monimuoto-koulutuksena, jossa oman työpaikan työtehtävät liittyivät opiskeluun. Koulutustoiminta kasvoi noin 14 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tämä johtui ennen kaikkea lisääntyneestä oppisopimuskoulutuksesta ja omaehtoisesta lisäkoulutuksesta. Työvoimakoulutuksesta toteutettiin jo neljäsosa yritysyhteistyökoulutuksena. Suoritetuista näytöistä toteutettiin noin puolet työpaikoilla, ja puolet oppilaitoksessa. Alalla on paljon pieniä yrityksiä, joiden resurssit eivät vielä riitä näyttöjenvastaanottoon, mutta tavoitteena on lisätä työpaikalla suoritettavia näyttöjä. Toimintavuonna tehtiin yhteistyötä TTS yrityspalvelun kanssa, koska opetussisältöihin kuuluu yritystoiminnan perusteet, sekä muita asiaan liittyviä sisältöjä. Yritysyhteistyökoulutusta ja oppisopimuskoulutusta järjestettiin alan johtavien toimijoiden kanssa ovi- ja ikkunateollisuudessa sekä kalusteasennusalalla. 14

15 Oppimisympäristöä kehitettiin toimintavuonna edelleen. Edellisvuonna alkanutta tilojen kohennustyötä jatkettiin, osittain opiskelijatyönä. Opiskelutilat ja muut resurssit ovat nyt tehokkaassa käytössä ja muunneltavissa nopeasti muuttuvien koulutustarpeiden mukaisesti. Oppilaitoksen Moodle-oppimisalusta otettiin myös puu- ja sisustusalalla käyttöön ja tätä hyödynnettiin varsinkin oppisopimuskoulutuksessa. Kouluttajat osallistuivat oppilaitoksen yhteisiin koulutuspäiviin aktiivisesti. Toimintavuonna perehdyttiin erityisesti opintojen ohjauksen perusteisiin. Tällä hetkellä kaikki neljä vakituista kouluttajaa ovat pedagogisesti päteviä ja kaikki ovat myös suorittaneet näyttötutkintomestarin tutkinnon. Puu- ja sisustusalan koulutusammatit ja koulutukset vuonna 2006 Puualan perustutkinto, puuseppä ja kalusteasentaja Puusepänalan ammattitutkinto Verhoilu- ja sisutusalan perustutkinto, huonekaluverhoilija Verhoilijan ammattitutkinto Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto Verhoilijan ATK-koulutus Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 15

16 Puutarha-ala Puutarha-alalla koulutettiin puutarhureita, puistopuutarhureita, puistomestareita, golfkentänhoitajia, floristeja sekä kukka- ja puutarhakaupan myyjiä. Puutarhurin perustutkintoon valmistavaan koulutukseen hakeutuu henkilöitä, joilla on kokemusta alan töistä tai ovat ammatinvaihtajia. Ammatti- tai erikoisammattitutkintoihin valmistava koulutus on lisäkoulutusta ja niihin hakeutuvat henkilöt, joilla on suoritettu alan perustutkinto ja/tai työssä hankittua alan kokemusta. Kertomusvuonna päättyi Opetushallituksen rahoittama Voitto - mikroyritysten kehityspolku -yhteishanke. Siinä toteutimme yhteiskumppanimme Suomen Kukkakauppiasliiton kanssa Laatumerkki kukkakauppaan -koulutuksen. Hanke päätettiin näyttävään laatuseminaariin 28. marraskuuta, jonka yhteydessä julkistettiin Laadukas kukkakauppa -merkki. Tilaisuudessa jaettiin Suomen ensimmäiset laatumerkit neljälle hankkeessa mukana olleelle kukkakaupalle. Oppilaitoksen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään vastasimme myös Viheralan kehittämispolku -hankkeella, jonka tarkoituksena on kehittää alan mikroyrityksille räätälöityä verkosto-osaamiselle perustuvaa palvelua. Opetushallituksen rahoittama hanke käynnistyi syksyllä TTS tutkimuksen ohjaamalla kyselytutkimuksella. Yhteistyökumppaneita ovat Viherympäristöliitto ry, Viheraluerakentajat ry ja Viheraluesuunnittelijat ry. Hakijamäärät vakiintuneisiin koulutuksiin pysyivät lähes samana, mutta hakijoille oli tarjolla koulutuspaikkoja myös muista oppilaitoksista. Puutarha-alan koulutuksiin haki yhteensä noin 150 henkilöä ja koulutuksen aloitti 60 henkilöä. Oppisopimusopiskelijoita oli vuoden aikana mukana eri kursseilla yhteensä 40 henkilöä. Keskeyttäneiden määrä pysyi samana edelliseen vuoteen verrattuna. Pääosin keskeyttämiset ajoittuvat kurssien alkuun. Puutarha-alan koulutuksen keskimääräinen vahvuus oli 90 opiskelijaa. Opiskelijatyöpäivien määrä laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Koulutukset toteutettiin monimuotoisena päiväkoulutuksena. Oppiminen tapahtuu lähi-, etä- ja työssäoppimisjaksoilla. Tutkinnot suoritetaan näytöillä oppilaitoksessa tai työpaikoilla. Näyttöjen suunnittelu, järjestäminen ja arviointi tehdään yhdessä työelämän edustajien kanssa. Oppisopimusopiskelijoiden ja lisäkoulutuksen näytöt järjestettiin lähes kokonaan henkilökohtaistettuna opiskelijoiden työpaikoilla. Vuoden lopulla saimme floristin ammattitutkinnon järjestämisoikeudet. Vuoden aikana aloitettiin työturva- ja tieturvakorttikoulutukset. 16

17 Koulutusalan vuoden merkittävin tapahtuma oli uuden Puutarhatalon valmistuminen ja toiminnan siirtyminen runsaan vuoden kestäneestä evakosta uusiin tiloihin toukokuussa. Uusi rakennus mahdollistaa erilaisia oppimisympäristöjä hyvin suunniteltujen tilojen ansiosta. Rakennuksen vihki käyttöön pääministeri Matti Vanhanen 18. päivä elokuuta. Puutarhatalon ympäristön rakentaminen aloitettiin opiskelijoiden kanssa. Piha-alueen kasvillisuus toimii sekä opetusmateriaalina että viihtyvyyden lisääjänä. Piha-alueen hoidosta vastaavan puutarhurin johdolla opiskelijat suorittivat niin sanottuja puutarhurinpäiviä tehden piha-alueella rakentamis- ja ylläpidon töitä. Jouluksi valmistui florististen töiden opetusmyymälä kukkasidontaluokkien yhteyteen. Floristiopiskelijat rakensivat joulumyyntinäyttelyn SHT-Helsingin palvelutukun tiloihin. Puutarhatiimiin kuuluu 7 kouluttajaa, puutarhuri, koulutussihteeri ja esimiehenä koulutuspäällikkö. Toimintavuonna yksi kouluttaja aloitti vuorotteluvapaan. Toimintavuonna käytimme myös TTS koulutuksen muiden koulutusalojen kouluttajia ja ulkopuolisia luennoitsijoita muista oppilaitoksista ja työelämästä. Hyvä tiimimäinen toiminta oli edellytys koko koulutusprosessin onnistumiselle. Tiimi kehitti, suunnitteli ja toteutti koulutusta. Vuoden aikana tiimissä toiminut puutarhuri aloitti näyttötutkintomestarikoulutuksen. Kaksi kouluttajaa aloitti pedagogiset opinnot ja yksi kouluttaja sai pedagogiset opinnot päätökseen. Kuusi henkilöä teki opintomatkan Hollantiin. Puutarha-alan koulutusammatit ja koulutukset vuonna 2006 Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri Puistopuutarhurin ammattitutkinto Puistomestarin erikoisammattitutkinto Floristin ammattitutkinto Golfkentänhoitajan ammattitutkinto Kukka- ja puutarhakaupan myyjä Työturvallisuuskorttikoulutus 17

18 Yrityspalvelu Yrityspalvelu suunnittelee ja tuottaa palveluita yrittäjien ja yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Koulutusalamme päätuotteita ovat automyyjille, varaosamyyjille ja autoalan työnjohdolle suunnatut perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Muiden tuotteiden osalta koulutustarjontamme suuntautuu strategiamme mukaisesti alemmalle esimiestasolle tarkoitettuun koulutukseen sekä yrittäjäkoulutukseen. Opiskelijat ovat pääasiassa työssä olevia aikuisia. Koulutusta toteutetaan sekä tutkintoon johtavana että henkilöstökoulutuksena. Yrityspalvelu toimii TTS:n Vantaan ja Rajamäen yksiköissä. Yrityspalvelun toiminnassa on ollut painopistealueena auto- ja varaosamyyjille suunnattu koulutus, joka siirtyi maaliskuussa yrityspalvelun vastuulle. Autoliikkeiden kasvava kiinnostus oppisopimukseen perustuvaan rekrytointikoulutukseen on ollut lisäämässä omalta osaltaan automyyjien perustutkintoon valmistavaa koulutusta. Uutena koulutusohjelmana alkoi yhteishankintana toteutettu varaosamyyjäkoulutus, jossa koulutus järjestettiin yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja asiakasyrityksen kanssa. Autoalalle suunnatussa työnjohtokoulutuksessa on ollut myös voimakasta kiinnostusta. Yrittäjän ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen lisäksi toteutettiin muiden koulutusalojen kanssa perustutkintojen yrittäjäjaksojen koulutus ja tutkintojen vastaanottoja. Toimintavuoden aikana opiskelijamäärissä tapahtui voimakasta kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Oppilastyöpäivinä mitattuna kasvu oli noin kolminkertainen. Koulutukset toteutettiin suurimmaksi osaksi monimuotomenetelmällä, jossa opetus jakaantuu lähiopetukseen, etäopiskeluun ja työssä oppimiseen. Yrityspalvelun kaikissa koulutusohjelmissa on ollut myös käytössä verkossa tapahtuva oppiminen. Menetelmä mahdollistaa asiakkaille opiskelun työn ohessa ajasta ja paikasta riippumatta. Oppiminen yhdistyy oman työpaikan kehittämiseen etätehtävien avulla. Yrityspalvelun tehtäviin kuuluu myös aktiivinen koulutuksen kehittäminen koko oppilaitoksen tasolla. Tätä tehtävää on toteutettu esimerkiksi henkilökohtaistamisen ja verkossa tapahtuvan oppimisen kehittämistoimenpiteillä. Yrityspalvelu on myös vastannut myös yrityksille suunnatun arvioijakoulutuksen käytännön toteutuksesta. Yrityspalvelu aloitti toimintavuoden aikana Tuottavuuden kehittäjäverkosto -hankkeen, johon saatiin myös Opetushallituksen 18

19 kehittämisavustusta. Hankkeessa on mukana neljä aikuiskoulutuskeskusta ja TTS toimii hankkeen koordinaattorina. Hankkeen tavoitteena on henkilöstön hyvinvoinnin ja tuloksellisen toiminnan parantaminen niin, että yritysten kilpailukykyyn voidaan vaikuttaa positiivisesti. Osatavoitteena on luoda kehittäjäverkosto työyhteisöjen ja oppilaitosten välille yhteistyön syventämiseksi. Hanke toimii myös pilottiprojektina, jossa hyödynnetään sekä TTS:n koulutuksen että tutkimuksen henkilöstön asiantuntemusta. Yrityspalvelun henkilöstön määrässä tapahtui toimintavuoden aikana merkittäviä muutoksia muun muassa auto- ja varaosamyyjien koulutuksen siirryttyä yksikön vastuulle. Koulutusalalla aloitti keväällä uusi koulutuspäällikkö, edeltäjän jäädessä osaaikaeläkkeelle. Automyyjäkoulutuksen kehittämiseen ja markkinointiin palkattiin projektipäällikkö. Yrityspalvelu on laajentanut toimintavuoden aikana myös ulkopuolisten kouluttajiensa verkostoa. Toimintavuoden aikana koulutusalamme henkilöstö suoritti seuraavia tutkintoja: pedagoginen pätevyys, johtamisen erikoisammattitutkinto ja yrittäjän ammattitutkinto. Edellä mainittujen lisäksi henkilöstöämme osallistui opettajakoulutukseen, johtamisen erikoisammattitutkinnon valmistavaan koulutukseen ja näyttötutkintomestarin koulutukseen. Tutkintoihin valmistavien koulutusten lisäksi henkilöstö osallistui useisiin ammattitaitoa ylläpitäviin koulutuksiin. Oppisopimuskeskus Yrityspalvelun yhtenä toimintana on vastata Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskuksen oppisopimuskeskuksen toiminnasta. Sen tehtävänä on kehittää ja ohjata oppilaitoksen oppisopimuskoulutusta sekä vastata siihen liittyvästä viranomaistehtävästä. Opetusministeriön myöntämiä lisäkoulutuksen kiintiöpaikkoja oli käytössä 150. Määrä ei vastannut täysin kysyntää. Tilastoitavien oppisopimusten määrä oli hiukan pienempi kuin tehdyt oppisopimukset, koska opiskelijoiden työpaikkavaihdosten myötä tapahtui jonkin verran keskeytyksiä koulutuksissa. Yrityspalvelun koulutusammatit ja koulutukset vuonna 2006 Autoalan perustutkinto automyyjä varaosamyyjä Yrittäjän ammattitutkinto Autoalan ammattitutkinto automyyjä varaosamyyjä Tekniikan erikoisammattitutkinto, LOGTET esimiesvalmennus Johtamisen erikoisammattitutkinto Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 19

20 Lönnrot Opisto Sammatissa sijaitseva Lönnrot Opisto toimii nuorten ja aikuisten kouluttajana matkailu-, ravintola- ja talousalojen ammatteihin. Lönnrot Opiston toiminnassa nostetaan esiin ruokakulttuuri, elämysten tuottaminen, kansainvälisyys ja soveltuvin osin myös työympäristöön liittyvä tutkimus. Oppimisympäristöt suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan toiminnallisiksi, mikä tarkoittaa opittavien asioiden integroimista asiakastilaisuuksiin ja erilaisiin yritysten kanssa yhdessä toteutettaviin kehittämisprojekteihin. Näin ammattiin valmistuva voi harjaantua tilaisuuden suunnitteluun, nähdä käytännössä, mistä osista kokonaisuus syntyy, olla yhtenä tekemässä, oppia toimimaan yhdessä erilaisten osaajien kanssa ja kohdata asiakkaan. Toiminnan kautta ammatin oppimisesta tulee kokonaisvaltaista ja monipuolista. Vilkas kansainvälinen työssäoppiminen on toteutettu Leonardohankkeen rahoituksella. Kansainvälisyyskoordinaattori on luonut toimintamallin kansainvälisen työssäoppimisen opiskelijavalintaan, perehdyttämiseen ja toteuttamiseen. Hankkeessa on testattu myös näyttöjen arviointia kansainvälisessä ympäristössä, vaikka tutkintotoimikunnat eivät vielä hyväksykään suorituksia osaksi tutkintoa. Suunnittelijat (NTM) ovat käyneet arvioimassa näyttöjen mukaisia työsuorituksia Italiassa ja Norjassa ja arvioinneista on tiedotettu tutkintotoimikunnille. Opintonsa keskeyttävien osuus pieneni edellisiin vuosiin verrattuna. Opintojen ohjaus- ja tukipalveluhenkilöstönä toimii opintokoordinaattori, kuraattori ja asumisen ohjaaja. He ovat kehittäneet toimintatapoja, jotta opiskelijoiden ongelmiin osataan puuttua varhaisessa vaiheessa. Hyvä vuorovaikutus ohjaus- ja tukipalveluhenkilöstön sekä ryhmäohjaajien välillä on mahdollistunut tiimiuudistuksen kautta. Loppuvuodesta toimintansa aloittivat myös ohjauksen yhdyshenkilöjen ryhmä, jonka tavoitteena on kehittää koko koulutuksen järjestäjälle yhteinen toimintamalli ohjauksen toteuttamiseen. Työssä oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen tukirahoituksen turvin on kehitetty nuorten tutkintojen toteuttamista. Kevään aikana tehtiin ammattiosaamisen näyttöjen vaatimat toteutus- ja arviointisuunnitelmat sekä muutokset opetussuunnitelmiin. Aikuiskoulutuksessa henkilökohtaistamisen toimintamallia on rakennettu yhteistyössä Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskuksen kanssa ja Helian henkilökohtaistamisen johtaminen -koulutuksessa. Yhteistyömuotoja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa on kehitetty alueellisesti. Pohjatyötä valinnaisten opintojaksojen toteuttamiseen yhteistyössä sekä kaksoistutkinnon järjestämiseen on tehty Kisakallion Urheiluopiston, Kanneljärven Opiston ja Lohjan Yhteislyseon lukion kanssa. Tuleviin toimintaympäristömuutoksiin on varauduttu käynnistämällä maankäytön suunnittelun Työtehoseura ry:n Sammatissa sijaitsevilla maa-alueilla. Rakenteilla oleva E18 tie muuttaa Lönnrot Opiston asemaa ja saavutettavuutta nykyistä edullisemmaksi. Tie valmistuu vuoden 2008 lopulla. Yhdessä TTS:n tutkimusalojen kanssa käynnistettiin kaavasuunnittelun kautta asuntorakentamisalueen suunnittelu koerakentamisalueena. Toimintavuonna edettiin kaavaehdotuksen laatimiseen. 20

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2008 TTS LYHYESTI TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 220 työntekijää ja liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on parantaa

Lisätiedot

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki Toimintakertomus 2006 Adulta oy Adulta Oy on Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien omistama Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Yhtenä maamme suurimmista ammatillisista

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010

SISÄLTÖ. 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010 TTS:N 86. TOIMINTAVUOSI Alkuvuotta 2010 leimasi vielä

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 200 Täysillä mukana. Tule rohkeasti vaan, yhdessä onnistutaan! Sisältö 1 Johtajan katsaus 1 Johtajan katsaus 3 2 Erityisen tärkeille henkilöille 4 3 Luovi toimii 6 4 Luovin eurot 7 5 Ammatillinen

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä Henkilöstön kehittäminen yrityksissä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2008 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1. Selvityksen tavoitteet, menetelmät ja edustavuus...8 2. Liiketoiminta ohjaa

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 Mercurian visio 2000+ Mercuria on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. Mercurian toiminta-ajatus Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

Tekemisen meininki. Toimintakertomus 2010

Tekemisen meininki. Toimintakertomus 2010 Tekemisen meininki Toimintakertomus 21 johtajan katsaus Sisällys 2 Tekemisen meininki jatkui Amiedussa vuonna 21... Ami-säätiö on vahva toimija pääkaupunkiseudulla... 4 Palvelujen laadunvarmistus kasvavalle

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 1 OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Hyväksytty SSKKY johtoryhmässä 6.2.2014 2 TAKUULLA PARHAITA TEKIJÖITÄ 3 SISÄLLYS OSA I KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTALINJAUKSET 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSALLINEN

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

Kuva: Ville Salminen. Toimintakertomus 2014: Strategiset teot

Kuva: Ville Salminen. Toimintakertomus 2014: Strategiset teot Kuva: Ville Salminen Toimintakertomus 2014: Strategiset teot Sisällysluettelo Rehtorin katsaus vuoteen 2014...3 Yhdessä kohti oppimisen muutosta...4 Opiskelijat vahvemmin mukana...9 Yhteisöllinen työskentely

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET 1 2 KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET SISÄLLYS ESIPUHE 5 YHTEENVETO 7 KATSAUKSET Auto- ja kuljetusalan koulutustoimikunta 13 Elintarvikealan

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

Vaikuttavaa osaamista. Toimintakertomus 2009

Vaikuttavaa osaamista. Toimintakertomus 2009 Vaikuttavaa osaamista Toimintakertomus 29 Sisällys Amiedussa on tekemisen meininki... 3 Laskevilla markkinoilla kasvavaa kysyntää osaamisesta ja osaamisen johtamisesta... 4 Lupauksen mukainen ja laadukas

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Aikuiskoulutustarjonta

Aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutustarjonta kevät - syksy 2013 Mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivittämiseen joustavasti työn ohessa. Tutustu esitteeseemme ja innostu osaamisesi kehittämisestä! Kainuun

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 2007 Toimintakertomus Tekstit ja kaaviot Terttu Kauranen, Mervi Palonen, Tarja Turkkila Valokuvat Marleena Liikkanen, Ari Nakari, Mervi Palonen, Harri Uura, EKAMK arkisto

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

Pirjo Nuotio (toim.) TIIVISTELMÄ MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA

Pirjo Nuotio (toim.) TIIVISTELMÄ MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA Pirjo Nuotio (toim.) TIIVISTELMÄ MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA Opetushallitus Arviointi 9/2001 Pirjo Nuotio, Heidi Backma, Marja-Leena Pernu ja Margareeta Sisättö

Lisätiedot

SISÄLTÖ. LIITTEET Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilintarkastuskertomus

SISÄLTÖ. LIITTEET Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilintarkastuskertomus 1 2 SISÄLTÖ KUOPION ROUVASVÄENYHDISTYS RY:N HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS KUOPION MUOTOILUAKATEMIAN JOHTAJAN KATSAUS KUOPION MUOTOILUAKATEMIAN KOULUTUSOHJELMAT JA OPETUKSEN TAVOITTEET KUOPION ROUVASVÄENYHDISTYS

Lisätiedot