TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio,"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2006

2 TTS LYHYESTI TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 200 työntekijää ja liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on parantaa yksilöiden, yritysten ja yhteisöjen tuottavuutta, kilpailukykyä ja hyvinvointia kehittämällä niiden osaamista. Olemme keskittyneet niille ydinaloille, joilla meillä on vahva osaaminen. TTS jakautuu kahteen tulosyksikköön, TTS koulutukseen ja TTS tutkimukseen. Lisäksi tulosyksiköiden asiakaskeskeistä toimintaa tukevat tukipalveluyksiköt. 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sisällys 4 TTS KOULUTUS 5 Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskus 6 Autoala 8 Kuljetusala 10 Logistiikka-ala 12 Maarakennusala 14 Puu- ja sisustusala 16 Puutarha-ala 18 Yrityspalvelu 20 Työtehoseuran Lönnrot Opisto 21 Matkailuala 22 Ravintola-ala 23 Kotityö- ja kuluttajapalveluala 24 TTS TUTKIMUS 25 Maatalousosasto 26 Metsäosasto 27 Kotitalousosasto 28 Organisaatio 30 Jäsentoiminta 32 Talouslukuja 2

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TTS:n 83. toimintavuosi Vuonna 2006 saatiin uusi, jo edellisenä vuonna aloitettu strategiasuunnitelma päätökseen. Strategiassa korostuu yhteisen ja yhtenäisen toiminnan aikaan saaminen aina, kun se tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. Yhteiseksi toiminta-ajatukseksi kiteytyi yksilöiden, yritysten ja yhteisöjen tuottavuuden, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantaminen kehittämällä niiden osaamista. TTS on toimialojensa tunnettu ja tunnustettu osaamisen kehittäjä ja suunnan näyttäjä muotoutui vuoden 2010 visioksi. Strategiseksi tavoitteiksi asetettiin seuraavat päämäärät: osaamisalojemme painotukset perustuvat toimintaympäristön analyysiin sekä markkinoiden ennakointiin ja tunnistamiseen toiminnallamme on positiivinen ja mitattava vaikutus asiakkaidemme osaamisen, kilpailukyvyn ja tuottavuuden edistäjänä olemme joustava palveluorganisaatio ja asiakkaidemme halutuin yhteistyökumppani ratkaisumme ovat innovatiivisia ja toimintaprosessimme tehokkaita monikulttuurisuus, kansainvälisyys ja verkostoituminen ovat meille luontevia toimintatapoja työpaikkana olemme haluttu kehittämis- ja kehittymisympäristö johtamistapamme on vuorovaikutteista ja mahdollisuuksia luovaa Strategia ohjaa TTS:n toimintaa ja sitä tarkistetaan vähintään vuosittain toimintasuunnitelman yhteydessä. Uuden strategian edellyttämät organisaation muutokset, jotka varsinaisesti astuivat voimaan vuoden 2007 alusta, suunniteltiin ja niiden toteutus aloitettiin jo kertomusvuoden aikana. Loppuvuodesta siirrettiin sekä yhdistyksen keskushallinto että metsätutkimus Helsingin Lauttasaaren toimipisteestä Nurmijärven Rajamäelle. Rajamäelle rakennettiin pääasiassa puutarhaopetuksen käyttöön uudet toimitilat. Ne vihki käyttöön elokuussa pääministeri Matti Vanhanen. Hallintorakennuksen yläkerrasta saneerattiin ja uudistettiin tiloja sekä hallinnon että luonnonvaratutkimuksen käyttöön. TTS:n pitkäaikaisesti vuokraama tonttialue, yhteensä noin 15 hehtaaria, ostettiin Altia Oyj:tä ennen rakennustöiden aloittamista. Sammatissa aloitettiin Lönnrot Opiston yhteyteen rakennettavan kulttuurikeskuksen alustava suunnittelu ja ympäröivän alueen koerakentamiseen tähtäävä kaavoitus. TTS:n koulutustoiminnassa painottui kertomusvuonna edelleen tutkintotavoitteisuus, opetuksen henkilökohtaistaminen ja monimuotoistaminen. Verkottumista opetuksen tehostamiseksi sekä asiakkaiden että muiden oppilaitosten kanssa jatkettiin tavoitteiden mukaisesti. Tutkimustoiminnassa tuottavuus, bioenergia ja uudet innovatiiviset toiminnan muodot olivat pääasiallisesti tutkimus- ja kehitystoiminnan kohteina. Julkisen rahoituksen vähentyessä yksityisen rahoituksen merkitys kasvoi sekä koulutus- että tutkimustoiminnassa. Tarmo Luoma toimitusjohtaja 3

4 TTS KOULUTUS Työn ja kehittymisen vuosi 2006 Vuosi 2006 oli TTS koulutukselle työntäyteinen muutoksien vuosi. Kaiken kaikkiaan vuosi oli hyvä, mutta mitään ei saatu ilmaiseksi. Kilpailun kiristyminen ja koulutushintojen lasku samalla kiristyvien kehittymis- ja tulostavoitteiden kanssa vaati tarkkaa suuntautumista ydinasioihin ja pitkäjänteistä työskentelyä. Työelämän palvelutehtävä ja toimintamallin kehittäminen henkilökohtaistamisen vaatimusten mukaiseksi suuntasivat kehittämistyötämme ja toimintaamme. Näille toimille asettaa myös opetus- ja työvoimaviranomaiset tavoitteita, mutta ydinasia niissä on kuitenkin halumme toimia asiakaskeskeisesti työelämälle ja elinkeinoelämälle lisäarvoa tuottaen. Yhteistyö työnantajien kanssa on yhä selkeämmin osana koulutusprosessejamme. Lisääntyvästi olemme mukana yritysten liiketoiminnan kehittämisessä tuomalla osaamisen johtamisen näkökulmaa ja kehittämällä henkilöstön ammatillista osaamista yrityksen tarpeiden mukaisesti. Kokemukset yritysten kanssa yhdessä tehdyistä koulutus- ja kehittämishankkeista ovat varsin positiiviset. Työnantajien kokema hyöty ja opiskelijoiden työllistyminen ovat korkeaa tasoa. Kiitän henkilöstöä ja sidosryhmiä hyvästä vuodesta Keijo Mäenpää koulutusjohtaja, rehtori 4

5 Työtehoseuran Aikuiskoulutuskeskus Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskuksen tehtävänä on antaa toisen asteen ammatillista koulutusta lähinnä aikuisväestölle. Tavoitteena on tuottaa sellaista ammatillista osaamista, joka parantaa sekä yritysten että koko yhteiskunnan menestymistä. Aikuiskoulutuskeskuksen koulutusaloja ovat: autoala, kuljetusala, logistiikka-ala, maarakennusala, puutarha-ala sekä puu- ja sisustusala. Lisäksi koulutusaloja vastaavana yksikkönä toimii yrityspalveluyksikkö, jonka tehtävänä on kehittää yritystoimintaa ja yrittäjyyteen liittyvää koulutusta sekä kehittää yritysyhteistyötä. Oppilaitos järjestää työvoimaviranomaisten rahoittamaa työvoimapoliittista koulutusta, opetusviranomaisten rahoittamaa omaehtoista ammatillista koulutusta ja oppisopimuskoulutusta sekä suoraan yritysten tarpeisiin suunniteltua henkilöstökoulutusta. Pääosa koulutuksesta on tutkintoon valmistavaa koulutusta. Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskuksen koulutustoiminta perustuu vankkaan henkilökunnan osaamiseen ja sen jatkuvaan kehittämiseen. Opetuksen jatkuva kehittäminen, läheinen yhteistyö työelämän kanssa sekä ajanmukainen opetuskalusto takaavat kilpailukykyisen ja työelämän tarpeisiin soveltuvan koulutuksen. 5

6 Autoala Autoalan koulutustarjonta kattaa tekniset koulutukset pienkone-, henkilöauto-, matkailuajoneuvo-, korikorjaus-, maalaus-, raskaskalusto- ja työkonetekniikan osa-alueilta. Koulutustarjonta jakautuu tasapuolisesti kolmeen pääryhmään: työvoimapoliittiseen yleiskoulutukseen, työvoimapoliittiseen yritysten rekrytointikoulutukseen ja työssä olevien täydennyskoulutukseen. Auto- ja pienkonealalla työvoiman tarve jatkuu ja tämä näkyi myös vaikeutena peruskoulutuksen opiskelijahankinnassa. AKL:n tekemän ennusteen mukaan ikärakenne autoalalla johtaa lähivuosina voimakkaaseen eläköitymiseen ja sitä kautta voimakkaasti kasvavaan rekrytointitarpeeseen. Vuoteen 2011 mennessä eläköityy yli 6000 työntekijää. Kasvun ja eläköitymisen kattamiseksi alalle pitäisi saada noin 2000 henkeä vuodessa. Yritykset ovat nyt itse alkaneet reagoida tilanteeseen ja kiinnostus rekrytoivaan koulutukseen kasvoi. Toinen yritysten omaan koulutustarpeeseen voimakkaasti vaikuttanut seikka on ryhmäpoikkeusasetuksen vaiheittaisen poistumisen luoma kilpailu autoalalla. Tämä ja nopeasti kehittynyt tekniikka on johtanut myös autovalmistajien omiin koulutusjärjestelmiin ja osaamisvaatimuksiin. Lisääntynyt yritysten koulutustarve toi myös kilpailevia aikuiskoulutuksen tarjoajia muualta Suomesta pääkaupunkiseudulle. Erityisesti uusien korirakenteiden ja korikorjaustekniikoiden vyöry kuluneen vuoden aikana osoitti Koriakatemian tutkimus ja koulutustyön sekä yhteistyökumppaneiden tärkeyden. Ilman keskitettyä yhteistyötä ei korikorjaustekniikassa olisi Suomessa kyetty pysymään ajan tasalla, kun uusia automalleja rantautuuu toinen toisensa jälkeen. Turvalaite-, viestintä- ja lisävarusteelektroniikan voimakas kasvu jatkuu ja se luo lisäkoulutustarpeita ammatissa jo toimiville. Autosähkötekniikan perusteiden ymmärtämisen tärkeys havaittiin auto- ja pienkonealan yrityksissä ja koulutusten kysyntä säilyi hyvänä. Ensimmäinen MAT-matkailuajoneuvo -rekrytoiva koulutus saatiin päätökseen ja palaute oli positiivista sekä opiskelijoilta että alan työnantajilta. Työllistyminen kurssilta oli hyvä. Uusi kurssi käynnistettiin, ja se säilytti edelleen suosionsa hakijoiden ja työnantajien keskuudessa. Rekrytoivaa koulutusta kehitettiin eteenpäin myös raskaankaluston ja henkilöautojen merkkikorjaamoiden kanssa. Auto- ja varaosamyyjäkoulutus siirrettiin yrityspalvelut-koulutusalaan. Tällä keskitettiin yritysosaaminen yhteen ja samalla mahdollistettiin auto-koulutusalan keskittyminen tekniseen koulutukseen. 6

7 Koulutusalan kokonaisvolyymissä tapahtui merkittävää kasvua sekä oppilastyöpäivä (otp) että taloudellisella tasolla. Työvoimapoliittisessa yleiskoulutuksessa kasvua oli 16 prosenttia ja rekrytoivassa 26 prosenttia. Kokonaisliikevaihto laski auto- ja varaosamyyjäkoulutuksen siirryttyä yrityspalveluun, mutta muiden koulutusten osalta kasvu oli noin 11 prosenttia. Koulutustoiminta rakentui neljän peruspilarin varaan: työvoimapoliittinen, omaehtoinen, oppisopimus ja yrityskoulutus. Oppisopimuskoulutus jakautuu perustutkintotason sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintotason koulutukseen. Oppisopimusten määrä kasvoi hieman autoasentajan ja -mekaanikon koulutuksessa. Vertailtavuus vuoteen 2005 muuttui myyjäkoulutusten siirryttyä yrityspalveluun. Ulkopuolisten oppisopimustoimistojen ostamat koulutukset kasvoivat 10 prosenttia. Yrityskoulutus muodostuu lyhytkursseista. Näitä järjestetään sekä yritysten tilausten perusteella että omana tuotantona. Yrityskoulutusten määrä kasvoi 12 prosenttia. Koulutusten sisältö ja rakenne on aina, jos mahdollista, tutkinnon osaan tähtäävä ja useiden lyhytkurssien kautta oppija voi saada valmennuksen myös koko tutkinnon suorittamiseen. Koulutusalalla otettiin vastaan 249 tutkintoa, jossa määrässä on 21 prosenttia kasvua edellisvuoteen. Toimintavuonna 2006 jatkettiin edellisten vuosien nopean toiminnan ja kehittämisen linjaa. Toiminnalle luodut pohjat antavat koulutusalalle ja sen tiimeille hyvät edellytykset kehittyä ja pysyä koulutusalan tavoitteiden, TTS koulutuksen mission ja vision mukaisena alansa asiantuntijana ja laadullisesti johtavana yksikkönä. Autoalan koulutusammatit ja koulutukset vuonna 2006 Autoalan perustutkinto ajoneuvoasentaja automaalari autokorinkorjaaja Autoalan ammattitutkinto automekaanikko autosähkömekaanikko autokorimekaanikko automaalari raskaskalustomekaanikko pienkonemekaanikko maatalouskoneasentaja Autoalan erikoisammattitutkinto automaalarimestari autokorimestari automekaanikko Tulityökoulutus Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 7

8 Kuljetusala Kuljetusala tarjoaa henkilö- ja tavaraliikenteen ammattikuljettajakoulutusta niin perus- kuin ammattitutkintoon valmistavina alan liikennettä harjoittavien yritysten tarpeiden mukaan räätälöityinä. Kyseisiä koulutuksia toteutetaan työvoimapoliittisena, omaehtoisena sekä oppisopimuskoulutuksina. Kuljetusalan yrityksille tarjotaan lisäksi lyhytkursseina vaarallisten aineiden ajolupakoulutuksia, ennakoivan ja taloudellisen ajotavan koulutusta sekä trukinkuljettajan ja ensiavun yhdestä neljään päivään kestäviä koulutuksia. Ennakoivan ajon koulutuksessa käytetään myös simulaattoreita, joita on linja-auto- ja kuorma-auto-/yhdistelmäajoneuvoista. Toiminnan kehittämisen painopistealueina olivat erityisesti ajoneuvosimulaattoreilla toteutettavan koulutuksen ja siihen liittyvien koulutusohjelmien osittainen uudistaminen ja edelleen kehittäminen yhteistyössä simulaattorin valmistajan kanssa. Kehittämiseen saatiin uusia ideoita myös belgialaisilta yhteistyökumppaneilta. STC Simulator Training Oy, jonka osakas TTS on, toimitti kaksi linja-autosimulaattoria Belgiaan. Simulaattorikouluttajamme osallistui vahvasti niiden käyttökoulutukseen. Simulaattorikoulutus laajeni merkittävästi, kun huhti toukokuun vaihteessa otettiin käyttöön Suomessa rakennettu kuormaauto-/yhdistelmäajoneuvosimulaattori, jolla voidaan ajoharjoitella jakeluautona, puoliperävaunuyhdistelmänä, kappaletavara- sekä säiliöperävaunuyhdistelmänä. Koulutuksen toteutuksen kehittämisen tavoitteena on ollut siirtyminen ajoharjoittelupainotteisesta toteutuksesta enemmän tehtäväpainotteisen erikoistilanteiden toteutukseen. Toisena merkittävänä painopistealueena olivat Internetpohjaisen lukujärjestysohjelman sekä ajotilausjärjestelmän kehittäminen ja vaiheittainen käyttöönotto. Nettilukkari otettiin käyttöön heinäkuussa, ja sen käyttöominaisuuksia laajennettiin koko loppuvuoden ajan. Tästä saadut käyttäjäpalautteet, niin kuljetusalan opiskelijoilta kuin kouluttajilta, ovat olleet erittäin positiivisia. Esimerkiksi opiskelijoiden poissaolojen ja niiden korvaavuuksien ja toteutuneiden opintosuoristusten seuraaminen on tullut erinomaisen selkeäksi. 8

9 Oppilaitosten välisen yhteistyön konkreettisin verkottumis- ja kehityshanke oli Sokkaprojekti, johon kuljetusala osallistui viiden muun kuljettajakoulutusta toteuttavan aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Hankkeen tavoitteena on luoda sotilaskuljettajasta kuljetusalan ammattilaiseksi koulutuksen toteutusprosessi yhdessä Puolustusvoimien kanssa. Tällöin ammatillisen koulutuksen toteutusprosessissa hyödynnettäisiin ne osaalueet, jotka henkilö on jo suorittanut Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksessa ja päinvastoin. Koulutusten oppimisprosessin toteutuksen kehitystyössä paneuduttiin erityisesti henkilökohtaisten oppimissuunnitelmien laadintaan ja henkilökohtaistamaan mahdollisuuksien mukaan kunkin kuljettajaopiskelijan koulutus. Toimintavuonna henkilöliikenteen koulutuksessa jatkettiin citybussin- ja linjaautonkuljettajien koulutuksia. Koulutusmäärä oli edellisvuoteen verrattuna noin 20 prosenttia pienempi. Määrän supistuminen johtui alkuvuoden hävitystä tarjouskilpailusta sekä alalle soveltuvien hakijoiden määrän vähyydestä. Henkilöliikenteen hakijoista yhä suurempi osuus oli maahanmuuttajia. Tavaraliikenteen koulutukset niin yhdistelmäajoneuvon- kuin myös jakeluautonkuljettajien koulutusten osalta toteutuivat lähes suunnitellusti, vaikkakin hakeutujien määrät koulutuksiin olivat niukat. Uutena toimintana kehitettiin räätälöity jakeluautonkuljettajakoulutus Keslog Oy:n sopimusliikennöitsijöille. Koulutus käynnistyi oppisopimuskoulutuksena marraskuussa. Yhteistyö käynnistyi myös Lassila & Tikanoja Oyj:n kanssa ja loppuvuoden aikana yli 20 yhdistelmäajoneuvonkuljettajaa suoritti ammattitutkinnon näytöt. Samanaikaisesti räätälöitiin Lassila & Tikanojalle konekuormausajoneuvojen kuljettajakoulutus, joka sisältää logistiikan perustutkinnon autonkuljettajan näyttökokeet. Kyseinen koulutus toteutetaan kahden ja puolen vuoden kestoisena oppisopimuskoulutuksena. Opiskelijat valittiin marraskuussa ja koulutus alkaa vuoden 2007 tammikuussa. Kuljettajakoulutuksiin hakeutui entistä suurempi osa B-ajoluvalla, joten C- ajolupakoulutuksen määrä lisääntyi aiemmasta merkittävästi. Työllistyminen etenkin henkilöliikenteen kuljettajakoulutuksista oli edelleen erinomainen. Tavaraliikenteen koulutuksista parhaiten työllistyivät yhdistelmäajoneuvokuljettajat, he lähes 90 prosenttisesti. Jakeluautonkuljettajien työllistyminen oli jonkin verran alhaisempi. Toimintavuonna hankittiin uusi tilausajo-/kaukoliikennelinja-auto ja kappaletavaranosturi lavoineen sekä valmistui kuorma-auto-/yhdistelmäajoneuvosimulaattori. Henkilöstöresursseista vaihtui lähes neljäsosa, joten koulutusala joutui panostamaan merkittävästi uusien kouluttajien perehdyttämiseen. Kokonaishenkilöstömäärässä ei tapahtunut oleellista lisääntymistä. Toimintavuonna käytettiin aiempiin vuosiin nähden hieman enemmän vuokrakouluttajia kouluttajatarve huippujen tasaamiseen. Henkilöstöstä merkittävä osa osallistui näyttötutkintomestari- ja opettajakoulutuksiin. Kuljetusalan koulutusammatit ja koulutukset vuonna 2006 Citybussinkuljettaja Linja-autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Logistiikan perustutkinto, jakelu- / kuorma-autonkuljettaja Trukinkuljettaja ADR-ajolupakurssit Tieturva1 -koulutus Key-ajotapakoulutus Laatu- ja ympäristökoulutus Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 9

10 Logistiikka-ala Pääkaupunkiseudun logistiikka-alan työtekijätarve ja työntekijöiden osaamisvaatimukset ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti. Tähän tarpeeseen ja koulutuskysyntään TTS koulutus vastasi käynnistämällä Vantaan Nuolikujan toimipisteessä logistiikka-alan koulutukset. Logistiikka-alan koulutuspalvelumme kohdentuvat yksittäisille opiskelijoille, jotka haluavat täydentää omaa osaamistaan parantaakseen asemiaan työmarkkinoilla sekä yrityksille, jotka haluavat lisätä ja päivittää henkilöstönsä osaamista. Toimintavuoden painopisteet keskittyivät henkilöstöresurssien lisäämiseen, koulutussisältöjen ja oppimisympäristöjen edelleen kehittämiseen sekä koulutustarjonnan monipuolistamiseen. Logistiikka-ala omana uutena koulutusalanaan lisäsi yhteistyötä alalla toimivien muiden oppilaitosten sekä alueella toimivien yritysten ja verkostojen kanssa. Tutkintojen järjestämissopimuksen myötä työpaikoilla suoritettujen tutkintojen määrä kasvoi ja sen myötä yhteistyö yritysten kanssa tiivistyi. Tiiviin yritysyhteistyön kautta oppilaitoksen työelämäosaaminen pysyy ajan tasalla ja kehittää näin osaltaan koulutuspalvelujamme. Yhteistyö tiivistyi myös koulutuspalvelujamme käyttävän työhallinnon kanssa logistiikka-alan lisääntyvän työvoimakysynnän myötä. 10

11 Yhteistyö kohdentui muun muassa koulutuspalvelujen yhteismarkkinointiin. Yhtenä esimerkkinä tästä oli tarjota potentiaalisille työnhakijoille mahdollisuus tutustua alan koulutuspalveluihin aidoissa oppimisympäristöissä sekä alueen työpaikkatarjontaan alan yrityksissä. Tämän prosessin myötä tarkensimme koulutustarjontaamme vastaamaan paremmin myös työnhakijoiden koulutustarpeita. Henkilöstöpalveluja tuottavien yritysten kanssa käynnistettiin yhteistyö, jossa tavoitteena on muun muassa parantaa logistiikka-alan yrityksiin rekrytoitavan henkilön osaamisvalmiuksia ja saatavuutta. Logistiikka-alan koulutukseen hakevien opiskelijoiden määrä on pysynyt hyvänä ja työpaikkatarjonta erinomaisena. Koulutukseen hakeutuvien opiskelijoiden tarpeet ovat moninaiset ja asettavat oppilaitokselle sekä kouluttajille omat haasteensa. Ammatillisen substanssiosaamisen lisäksi meiltä odotetaan hyviä ihmissuhdetaitoja sekä pedagogista osaamista ja tilanneherkkyyttä. Kiinnitimme näihin osa-alueisiin toimintavuonna paljon huomiota ja kehitimme niissä itseämme. Logistiikka-alan henkilöstömäärämme kasvoi toimintavuonna usealla uudella kouluttajalla. Tiimimäisiä toimintatapoja kehitettiin edelleen. Kiireisestä toimintavuodesta huolimatta täydensimme ja ylläpidimme henkilöstömme pedagogista ja ammatillista osaamista. Logistiikka-alan koulutusammatit ja koulutukset vuonna 2006 Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja Varastoalan ammattitutkinto Trukinkuljettajakoulutus Työturvallisuuskorttikoulutus Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 11

12 Maarakennusala Perus- ja ammattitutkintoihin valmistava koulutus ja tutkinnon näytöt aikuisille sekä opetussuunnitelmaperusteinen koulutus peruskoulutusta valmistuville nuorille muodostavat perusrungon maarakennusalan koulutustarjonnalle. Koulutustarjontaan sisältyy myös eri viranomaistahojen ja alan toimijoiden auktorisoimat koulutukset kuten tieturva- ja työturvallisuuskortit. Aikuisille suunnattu näyttötutkintoihin valmistavan koulutuksen jaksottaminen yksittäisiin opintojaksoihin sekä selkeisiin tutkinnon osiin mahdollistaa koulutukseen osallistujille aikaisempaa paremmat ja joustavammat mahdollisuudet ammattitaidon täydentämiseen sekä tutkinnon suoritukseen. Maarakennusalalle hankitut tutkintojen järjestämissopimukset mahdollistavat myös pelkkien näyttöjen vastaanoton henkilöiltä, jotka ovat hankkineet osaamisensa työkokemuksen ja mahdollisen muun koulutuksen kautta. Yritysten ja yksittäisten henkilöiden täydennyskoulutustarpeisiin pystymme vastaamaan joustavasti yksittäisistä kursseista koostuvalla koulutustarjonnallamme. Ammatillisessa nuorisoasteen koulutuksessa otettiin toimintavuonna käyttöön ammattiosaamisen näytöt. Perusajatus ja tavoitteet ammattiosaamisen näytöissä ovat samat kuin aikuisille suunnatussa näyttötutkintoperusteissa koulutuksessa. Näytöissä opiskelijat näyttävät osaamisensa tekemällä koulutusalaan liittyviä oikeita työtehtäviä aidoissa olosuhteissa oikeilla työmailla. Näyttöihin sisältyy ennakkosuunnitelman laadinta, työtehtävän suorittaminen, lopputuloksen arviointi sekä vertaaminen laadittuun ennakkosuunnitelmaan. Ammattiosaamisen näyttöjen myötä uskomme nuorisoasteen koulutussisältöjen kehittyvän ja osaamisemme lisääntyvän suhteessa työelämään. TTS koulutus on käynnistänyt ensimmäisenä oppilaitoksena Suomessa maarakennuskonekuljettajien koulutuksen 1950-luvulla. Koko toiminnan ajan maarakennuskoneenkuljettajien koulutuksessa on painottunut vahvasti käytännön töissä vaadittava ammattitaito, kuten koneiden käyttötekniikat, huolto- ja kunnossapito. Kun opetuksen painopisteet ovat keskittyneet näihin sisältöihin, ovat ne edellyttäneet monipuolista maarakennuskone- sekä korjaamokalustoa, laajaa harjoitusaluetta ja kouluttajilta hyvää alan peruskoulutusta sekä käytännön työmaakokemusta. Uusien tutkinnon perusteiden myötä koulutuksen sisällöt ovat laaja-alaistuneet ja monipuolistuneet. Maarakennusalan töissä käytettävä konekalusto erilaisine lisälaitteineen ja ATK-sovelluksineen (kuten koneohjaus- ja tiedonkeruujärjestelmät) sekä alan 12

13 maamittausvälineistö ovat kehittyneet voimakkaasti. Tämän uuden teknologian käytön määrän toivotaan nopeasti lisääntyvän maarakennusalan tuotannossa ja parantavan osaltaan alan tuottavuutta. Uuden teknologian käytön määrää voidaan edistää työmailla toimivan ja sinne rekrytoitavan henkilöstön koulutuspalveluja kehittämällä ja monipuolistamalla. Tähän haasteeseen TTS:n maarakennusala vastasi koordinoimalla alan oppilaitosten kesken yhteistyöhankeen, jossa on mukana 12 oppilaitosta eri puolilta maata. Hanke tekee tiivistä valtakunnallista sekä alueellista yhteistyö laitetoimittajien, urakoitsijoiden ja eri tuottaja- sekä tilaajatahojen kesken. Toimintavuonna maarakennusalan kehittämisen painopiste keskittyi koulutuspalvelujen kehitystyöhön ja ennakkosuunnittelun sekä markkinoinnin parantamiseen. Kouluttajien määrä kasvoi, tiimimäisiin työskentelytapoja ja henkilöstön osaamista kehitettiin. Maarakennusalan koulutusammatit ja koulutukset vuonna 2006 Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja; aikuiskoulutuksena nuorisoasteen koulutuksena Maarakennusalan ammattitutkinto Maarakennuskoneen huoltoasentaja Tieturva 1-koulutus 13

14 Puu- ja sisustusala Koulutusalalla järjestetään puusepänalan ja verhoilualan koulutusta. Puusepänalan koulutus on suuntautunut puusepänteollisuuden lisäksi erityisesti kalusteasentamiseen ja puurakentamiseen. Verhoilualan koulutus on suuntautunut perinteiseen huonekaluverhoiluun ja rajoitetusti ajoneuvoverhoiluun. Koulutukset ovat tutkintotavoitteisia ja kaikissa koulutuksissa on mahdollisuus antaa näytöt koko tutkinnosta tai sen osista. Koulutusalalla voi suorittaa puualan perustutkinnon, puusepänalan ammattitutkinnon sekä verhoilualan perustutkinnon, verhoilijan ammattitutkinnon ja verhoilijamestarin erikoisammattitutkinnon. Koulutukseen voivat hakeutua alasta kiinnostuneet henkilöt, jotka haluavat vaihtaa ammattia tai jo alalla työskentelevät henkilöt, jotka haluavat täydentää osaamistaan. Puu- ja sisustusalan koulutuksen suorittaminen ja alalla työskenteleminen edellyttää käden taitoja, muototajua ja ongelmanratkaisukykyjä. Työskentelyä rajoittaa allergia puupölylle ja liuottimille. Toimintavuonna puualan koulutusta suunnattiin edellisvuoden tapaan kalusteasentamiseen ja sisustuspuusepäntyöhön. Varsinkin Uudellamaalla vilkas rakentaminen jatkui ja tämän seurauksena puusepänalalla on tarvetta osaavista tekijöistä. Opiskelijoiden työhönsijoittuminen olikin toimintavuonna varsin hyvä. Myös hakijoita koulutukseen oli runsaasti. Puun käyttö sisustusmateriaalina on edelleenkin suosittua, ja kiinnostus alaa kohtaan on säilynyt hyvänä. Perustutkintoon valmistavat koulutukset toteutettiin oppilaitoksen puu- ja sisustusalan opetustiloissa sekä alan työpaikoilla työssäoppimisjaksoilla. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavat koulutukset toteutettiin monimuoto-koulutuksena, jossa oman työpaikan työtehtävät liittyivät opiskeluun. Koulutustoiminta kasvoi noin 14 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tämä johtui ennen kaikkea lisääntyneestä oppisopimuskoulutuksesta ja omaehtoisesta lisäkoulutuksesta. Työvoimakoulutuksesta toteutettiin jo neljäsosa yritysyhteistyökoulutuksena. Suoritetuista näytöistä toteutettiin noin puolet työpaikoilla, ja puolet oppilaitoksessa. Alalla on paljon pieniä yrityksiä, joiden resurssit eivät vielä riitä näyttöjenvastaanottoon, mutta tavoitteena on lisätä työpaikalla suoritettavia näyttöjä. Toimintavuonna tehtiin yhteistyötä TTS yrityspalvelun kanssa, koska opetussisältöihin kuuluu yritystoiminnan perusteet, sekä muita asiaan liittyviä sisältöjä. Yritysyhteistyökoulutusta ja oppisopimuskoulutusta järjestettiin alan johtavien toimijoiden kanssa ovi- ja ikkunateollisuudessa sekä kalusteasennusalalla. 14

15 Oppimisympäristöä kehitettiin toimintavuonna edelleen. Edellisvuonna alkanutta tilojen kohennustyötä jatkettiin, osittain opiskelijatyönä. Opiskelutilat ja muut resurssit ovat nyt tehokkaassa käytössä ja muunneltavissa nopeasti muuttuvien koulutustarpeiden mukaisesti. Oppilaitoksen Moodle-oppimisalusta otettiin myös puu- ja sisustusalalla käyttöön ja tätä hyödynnettiin varsinkin oppisopimuskoulutuksessa. Kouluttajat osallistuivat oppilaitoksen yhteisiin koulutuspäiviin aktiivisesti. Toimintavuonna perehdyttiin erityisesti opintojen ohjauksen perusteisiin. Tällä hetkellä kaikki neljä vakituista kouluttajaa ovat pedagogisesti päteviä ja kaikki ovat myös suorittaneet näyttötutkintomestarin tutkinnon. Puu- ja sisustusalan koulutusammatit ja koulutukset vuonna 2006 Puualan perustutkinto, puuseppä ja kalusteasentaja Puusepänalan ammattitutkinto Verhoilu- ja sisutusalan perustutkinto, huonekaluverhoilija Verhoilijan ammattitutkinto Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto Verhoilijan ATK-koulutus Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 15

16 Puutarha-ala Puutarha-alalla koulutettiin puutarhureita, puistopuutarhureita, puistomestareita, golfkentänhoitajia, floristeja sekä kukka- ja puutarhakaupan myyjiä. Puutarhurin perustutkintoon valmistavaan koulutukseen hakeutuu henkilöitä, joilla on kokemusta alan töistä tai ovat ammatinvaihtajia. Ammatti- tai erikoisammattitutkintoihin valmistava koulutus on lisäkoulutusta ja niihin hakeutuvat henkilöt, joilla on suoritettu alan perustutkinto ja/tai työssä hankittua alan kokemusta. Kertomusvuonna päättyi Opetushallituksen rahoittama Voitto - mikroyritysten kehityspolku -yhteishanke. Siinä toteutimme yhteiskumppanimme Suomen Kukkakauppiasliiton kanssa Laatumerkki kukkakauppaan -koulutuksen. Hanke päätettiin näyttävään laatuseminaariin 28. marraskuuta, jonka yhteydessä julkistettiin Laadukas kukkakauppa -merkki. Tilaisuudessa jaettiin Suomen ensimmäiset laatumerkit neljälle hankkeessa mukana olleelle kukkakaupalle. Oppilaitoksen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään vastasimme myös Viheralan kehittämispolku -hankkeella, jonka tarkoituksena on kehittää alan mikroyrityksille räätälöityä verkosto-osaamiselle perustuvaa palvelua. Opetushallituksen rahoittama hanke käynnistyi syksyllä TTS tutkimuksen ohjaamalla kyselytutkimuksella. Yhteistyökumppaneita ovat Viherympäristöliitto ry, Viheraluerakentajat ry ja Viheraluesuunnittelijat ry. Hakijamäärät vakiintuneisiin koulutuksiin pysyivät lähes samana, mutta hakijoille oli tarjolla koulutuspaikkoja myös muista oppilaitoksista. Puutarha-alan koulutuksiin haki yhteensä noin 150 henkilöä ja koulutuksen aloitti 60 henkilöä. Oppisopimusopiskelijoita oli vuoden aikana mukana eri kursseilla yhteensä 40 henkilöä. Keskeyttäneiden määrä pysyi samana edelliseen vuoteen verrattuna. Pääosin keskeyttämiset ajoittuvat kurssien alkuun. Puutarha-alan koulutuksen keskimääräinen vahvuus oli 90 opiskelijaa. Opiskelijatyöpäivien määrä laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Koulutukset toteutettiin monimuotoisena päiväkoulutuksena. Oppiminen tapahtuu lähi-, etä- ja työssäoppimisjaksoilla. Tutkinnot suoritetaan näytöillä oppilaitoksessa tai työpaikoilla. Näyttöjen suunnittelu, järjestäminen ja arviointi tehdään yhdessä työelämän edustajien kanssa. Oppisopimusopiskelijoiden ja lisäkoulutuksen näytöt järjestettiin lähes kokonaan henkilökohtaistettuna opiskelijoiden työpaikoilla. Vuoden lopulla saimme floristin ammattitutkinnon järjestämisoikeudet. Vuoden aikana aloitettiin työturva- ja tieturvakorttikoulutukset. 16

17 Koulutusalan vuoden merkittävin tapahtuma oli uuden Puutarhatalon valmistuminen ja toiminnan siirtyminen runsaan vuoden kestäneestä evakosta uusiin tiloihin toukokuussa. Uusi rakennus mahdollistaa erilaisia oppimisympäristöjä hyvin suunniteltujen tilojen ansiosta. Rakennuksen vihki käyttöön pääministeri Matti Vanhanen 18. päivä elokuuta. Puutarhatalon ympäristön rakentaminen aloitettiin opiskelijoiden kanssa. Piha-alueen kasvillisuus toimii sekä opetusmateriaalina että viihtyvyyden lisääjänä. Piha-alueen hoidosta vastaavan puutarhurin johdolla opiskelijat suorittivat niin sanottuja puutarhurinpäiviä tehden piha-alueella rakentamis- ja ylläpidon töitä. Jouluksi valmistui florististen töiden opetusmyymälä kukkasidontaluokkien yhteyteen. Floristiopiskelijat rakensivat joulumyyntinäyttelyn SHT-Helsingin palvelutukun tiloihin. Puutarhatiimiin kuuluu 7 kouluttajaa, puutarhuri, koulutussihteeri ja esimiehenä koulutuspäällikkö. Toimintavuonna yksi kouluttaja aloitti vuorotteluvapaan. Toimintavuonna käytimme myös TTS koulutuksen muiden koulutusalojen kouluttajia ja ulkopuolisia luennoitsijoita muista oppilaitoksista ja työelämästä. Hyvä tiimimäinen toiminta oli edellytys koko koulutusprosessin onnistumiselle. Tiimi kehitti, suunnitteli ja toteutti koulutusta. Vuoden aikana tiimissä toiminut puutarhuri aloitti näyttötutkintomestarikoulutuksen. Kaksi kouluttajaa aloitti pedagogiset opinnot ja yksi kouluttaja sai pedagogiset opinnot päätökseen. Kuusi henkilöä teki opintomatkan Hollantiin. Puutarha-alan koulutusammatit ja koulutukset vuonna 2006 Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri Puistopuutarhurin ammattitutkinto Puistomestarin erikoisammattitutkinto Floristin ammattitutkinto Golfkentänhoitajan ammattitutkinto Kukka- ja puutarhakaupan myyjä Työturvallisuuskorttikoulutus 17

18 Yrityspalvelu Yrityspalvelu suunnittelee ja tuottaa palveluita yrittäjien ja yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Koulutusalamme päätuotteita ovat automyyjille, varaosamyyjille ja autoalan työnjohdolle suunnatut perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Muiden tuotteiden osalta koulutustarjontamme suuntautuu strategiamme mukaisesti alemmalle esimiestasolle tarkoitettuun koulutukseen sekä yrittäjäkoulutukseen. Opiskelijat ovat pääasiassa työssä olevia aikuisia. Koulutusta toteutetaan sekä tutkintoon johtavana että henkilöstökoulutuksena. Yrityspalvelu toimii TTS:n Vantaan ja Rajamäen yksiköissä. Yrityspalvelun toiminnassa on ollut painopistealueena auto- ja varaosamyyjille suunnattu koulutus, joka siirtyi maaliskuussa yrityspalvelun vastuulle. Autoliikkeiden kasvava kiinnostus oppisopimukseen perustuvaan rekrytointikoulutukseen on ollut lisäämässä omalta osaltaan automyyjien perustutkintoon valmistavaa koulutusta. Uutena koulutusohjelmana alkoi yhteishankintana toteutettu varaosamyyjäkoulutus, jossa koulutus järjestettiin yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja asiakasyrityksen kanssa. Autoalalle suunnatussa työnjohtokoulutuksessa on ollut myös voimakasta kiinnostusta. Yrittäjän ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen lisäksi toteutettiin muiden koulutusalojen kanssa perustutkintojen yrittäjäjaksojen koulutus ja tutkintojen vastaanottoja. Toimintavuoden aikana opiskelijamäärissä tapahtui voimakasta kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Oppilastyöpäivinä mitattuna kasvu oli noin kolminkertainen. Koulutukset toteutettiin suurimmaksi osaksi monimuotomenetelmällä, jossa opetus jakaantuu lähiopetukseen, etäopiskeluun ja työssä oppimiseen. Yrityspalvelun kaikissa koulutusohjelmissa on ollut myös käytössä verkossa tapahtuva oppiminen. Menetelmä mahdollistaa asiakkaille opiskelun työn ohessa ajasta ja paikasta riippumatta. Oppiminen yhdistyy oman työpaikan kehittämiseen etätehtävien avulla. Yrityspalvelun tehtäviin kuuluu myös aktiivinen koulutuksen kehittäminen koko oppilaitoksen tasolla. Tätä tehtävää on toteutettu esimerkiksi henkilökohtaistamisen ja verkossa tapahtuvan oppimisen kehittämistoimenpiteillä. Yrityspalvelu on myös vastannut myös yrityksille suunnatun arvioijakoulutuksen käytännön toteutuksesta. Yrityspalvelu aloitti toimintavuoden aikana Tuottavuuden kehittäjäverkosto -hankkeen, johon saatiin myös Opetushallituksen 18

19 kehittämisavustusta. Hankkeessa on mukana neljä aikuiskoulutuskeskusta ja TTS toimii hankkeen koordinaattorina. Hankkeen tavoitteena on henkilöstön hyvinvoinnin ja tuloksellisen toiminnan parantaminen niin, että yritysten kilpailukykyyn voidaan vaikuttaa positiivisesti. Osatavoitteena on luoda kehittäjäverkosto työyhteisöjen ja oppilaitosten välille yhteistyön syventämiseksi. Hanke toimii myös pilottiprojektina, jossa hyödynnetään sekä TTS:n koulutuksen että tutkimuksen henkilöstön asiantuntemusta. Yrityspalvelun henkilöstön määrässä tapahtui toimintavuoden aikana merkittäviä muutoksia muun muassa auto- ja varaosamyyjien koulutuksen siirryttyä yksikön vastuulle. Koulutusalalla aloitti keväällä uusi koulutuspäällikkö, edeltäjän jäädessä osaaikaeläkkeelle. Automyyjäkoulutuksen kehittämiseen ja markkinointiin palkattiin projektipäällikkö. Yrityspalvelu on laajentanut toimintavuoden aikana myös ulkopuolisten kouluttajiensa verkostoa. Toimintavuoden aikana koulutusalamme henkilöstö suoritti seuraavia tutkintoja: pedagoginen pätevyys, johtamisen erikoisammattitutkinto ja yrittäjän ammattitutkinto. Edellä mainittujen lisäksi henkilöstöämme osallistui opettajakoulutukseen, johtamisen erikoisammattitutkinnon valmistavaan koulutukseen ja näyttötutkintomestarin koulutukseen. Tutkintoihin valmistavien koulutusten lisäksi henkilöstö osallistui useisiin ammattitaitoa ylläpitäviin koulutuksiin. Oppisopimuskeskus Yrityspalvelun yhtenä toimintana on vastata Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskuksen oppisopimuskeskuksen toiminnasta. Sen tehtävänä on kehittää ja ohjata oppilaitoksen oppisopimuskoulutusta sekä vastata siihen liittyvästä viranomaistehtävästä. Opetusministeriön myöntämiä lisäkoulutuksen kiintiöpaikkoja oli käytössä 150. Määrä ei vastannut täysin kysyntää. Tilastoitavien oppisopimusten määrä oli hiukan pienempi kuin tehdyt oppisopimukset, koska opiskelijoiden työpaikkavaihdosten myötä tapahtui jonkin verran keskeytyksiä koulutuksissa. Yrityspalvelun koulutusammatit ja koulutukset vuonna 2006 Autoalan perustutkinto automyyjä varaosamyyjä Yrittäjän ammattitutkinto Autoalan ammattitutkinto automyyjä varaosamyyjä Tekniikan erikoisammattitutkinto, LOGTET esimiesvalmennus Johtamisen erikoisammattitutkinto Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 19

20 Lönnrot Opisto Sammatissa sijaitseva Lönnrot Opisto toimii nuorten ja aikuisten kouluttajana matkailu-, ravintola- ja talousalojen ammatteihin. Lönnrot Opiston toiminnassa nostetaan esiin ruokakulttuuri, elämysten tuottaminen, kansainvälisyys ja soveltuvin osin myös työympäristöön liittyvä tutkimus. Oppimisympäristöt suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan toiminnallisiksi, mikä tarkoittaa opittavien asioiden integroimista asiakastilaisuuksiin ja erilaisiin yritysten kanssa yhdessä toteutettaviin kehittämisprojekteihin. Näin ammattiin valmistuva voi harjaantua tilaisuuden suunnitteluun, nähdä käytännössä, mistä osista kokonaisuus syntyy, olla yhtenä tekemässä, oppia toimimaan yhdessä erilaisten osaajien kanssa ja kohdata asiakkaan. Toiminnan kautta ammatin oppimisesta tulee kokonaisvaltaista ja monipuolista. Vilkas kansainvälinen työssäoppiminen on toteutettu Leonardohankkeen rahoituksella. Kansainvälisyyskoordinaattori on luonut toimintamallin kansainvälisen työssäoppimisen opiskelijavalintaan, perehdyttämiseen ja toteuttamiseen. Hankkeessa on testattu myös näyttöjen arviointia kansainvälisessä ympäristössä, vaikka tutkintotoimikunnat eivät vielä hyväksykään suorituksia osaksi tutkintoa. Suunnittelijat (NTM) ovat käyneet arvioimassa näyttöjen mukaisia työsuorituksia Italiassa ja Norjassa ja arvioinneista on tiedotettu tutkintotoimikunnille. Opintonsa keskeyttävien osuus pieneni edellisiin vuosiin verrattuna. Opintojen ohjaus- ja tukipalveluhenkilöstönä toimii opintokoordinaattori, kuraattori ja asumisen ohjaaja. He ovat kehittäneet toimintatapoja, jotta opiskelijoiden ongelmiin osataan puuttua varhaisessa vaiheessa. Hyvä vuorovaikutus ohjaus- ja tukipalveluhenkilöstön sekä ryhmäohjaajien välillä on mahdollistunut tiimiuudistuksen kautta. Loppuvuodesta toimintansa aloittivat myös ohjauksen yhdyshenkilöjen ryhmä, jonka tavoitteena on kehittää koko koulutuksen järjestäjälle yhteinen toimintamalli ohjauksen toteuttamiseen. Työssä oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen tukirahoituksen turvin on kehitetty nuorten tutkintojen toteuttamista. Kevään aikana tehtiin ammattiosaamisen näyttöjen vaatimat toteutus- ja arviointisuunnitelmat sekä muutokset opetussuunnitelmiin. Aikuiskoulutuksessa henkilökohtaistamisen toimintamallia on rakennettu yhteistyössä Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskuksen kanssa ja Helian henkilökohtaistamisen johtaminen -koulutuksessa. Yhteistyömuotoja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa on kehitetty alueellisesti. Pohjatyötä valinnaisten opintojaksojen toteuttamiseen yhteistyössä sekä kaksoistutkinnon järjestämiseen on tehty Kisakallion Urheiluopiston, Kanneljärven Opiston ja Lohjan Yhteislyseon lukion kanssa. Tuleviin toimintaympäristömuutoksiin on varauduttu käynnistämällä maankäytön suunnittelun Työtehoseura ry:n Sammatissa sijaitsevilla maa-alueilla. Rakenteilla oleva E18 tie muuttaa Lönnrot Opiston asemaa ja saavutettavuutta nykyistä edullisemmaksi. Tie valmistuu vuoden 2008 lopulla. Yhdessä TTS:n tutkimusalojen kanssa käynnistettiin kaavasuunnittelun kautta asuntorakentamisalueen suunnittelu koerakentamisalueena. Toimintavuonna edettiin kaavaehdotuksen laatimiseen. 20

TTS LYHYESTI. Sisällys

TTS LYHYESTI. Sisällys Vuosikertomus 2007 TTS LYHYESTI T TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 185 työntekijää ja liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Toimintaajatuksenamme on parantaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 TOIMINTAKERTOMUS 2004 AIKUISKOULUTUS TYÖTEHOSEURAN AIKUISKOULUTUSKESKUS Yleistä tietoa Työtehoseura ry:stä Työtehoseuran toiminta jakaantuu tutkimus- ja koulutustoimintaan. Koulutustoimintaa johtaa koulutusjohtokunta,

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2008 TTS LYHYESTI TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 220 työntekijää ja liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on parantaa

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Luokka Ydinprosessit Prosessin tarkoitus Valmistavan koulutuksen järjestäminen tutkinnon suorittajan ja työelämän tarpeisiin Prosessin

Lisätiedot

Innovaatiopäivä 7.5.2014

Innovaatiopäivä 7.5.2014 Innovaatiopäivä 7.5.2014 Teakin koulutustarjonta yrityksille 1 Teak Opiskelijamäärä 400 700 opiskelijaa/päivä Yli 100 000 opiskelijatyöpäivää vuosittain Liikevaihto n. 5.5 milj.euroa Toiminta valtakunnallista

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus, kuljetusala. Yli-insinööri Timo Repo

Ammatillinen koulutus, kuljetusala. Yli-insinööri Timo Repo Ammatillinen koulutus, kuljetusala Yli-insinööri Timo Repo Kuljettajatutkimuksen mukaan: Työni on... Yhteisöllistä (sosiaalista) Arvostettua 5 4 Fyysisesti (ruumiillisesti) raskasta Sopivan haasteellista

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia Peimarin koulutuskuntayhtymä Maaseutuopisto Paimio Maaseutuopisto Tuorla Sosiaali- ja terveysopisto Kalatalous- ja ympäristöopisto Maaseutuopiston toimipaikat Tuorla, Kaarina Paimio

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao. Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.fi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän ammattiopisto Lukiokoulutus

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan kehittämispäivät 20.-21.11.2014 Axxell Överby Anne Liimatainen, Opetushallitus Aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan tutkintojen

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Sipilän hallituksen osaamisen ja koulutuksen tavoitteet Oppimisympäristöjä on modernisoitu,

Lisätiedot

Osaavia työntekijöitä majoitus- ja ravitsemisalalle

Osaavia työntekijöitä majoitus- ja ravitsemisalalle Osaavia työntekijöitä majoitus- ja ravitsemisalalle Yrittäjä ja työnantaja: Hyödynnä avainkontaktisi Uudellamaalla 1 Apua henkilöstön hankintaan ja kehittämiseen Hyvä yrittäjä tai työnantaja Miten varmistat,

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos , opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

Muovialan tutkintoon valmistava koulutus

Muovialan tutkintoon valmistava koulutus Muovialan tutkintoon valmistava koulutus Tapio Hietaranta AEL on Suomen suurin tekniikan lisäkouluttaja Muoviteknologia kouluttaa Taito -kurssit ja Insko -seminaarit Yrityskohtaiset räätälöidyt koulutukset

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA

NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA OPH ja OKM työseminaari 13.6.2013 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Nuorten aikuisten osaamisohjelma Jyväskylän koulutuskuntayhtymään saatu v. 2013 1,2 m lisärahoitus 83 t

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 Tiemerkitsijän tutkinto MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 SISÄLTÖ AMIEDU Näyttötutkinnot Hyödyt yritykselle Hyödyt henkilöstölle Tutkintojen rahoitus AMIEDU kumppaniksi Maarakennusalan

Lisätiedot

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon kohderyhmä (lähde: OPH/ Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen markkinointi Olli Vuorinen Markkinoinnin peruskysymykset (Mitä on markkinointi?) Miksi markkinoidaan? Mitä markkinoidaan? Kenelle markkinoidaan? Miten markkinoidaan? Miksi markkinoidaan?

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

OPPIJAN VERKKOPALVELUT

OPPIJAN VERKKOPALVELUT OPPIJA VERKKOPALVELUT eperusteet ehops Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy Winova 5.6.2014 1 Loogisen tason kansallinen oppijan verkkopalveluarkkitehtuuri 2 Kansalliset oppijan palvelut Käyttöönoton

Lisätiedot

ALKAVAT AIKUISKOULUTUKSET TALVELLA 2013

ALKAVAT AIKUISKOULUTUKSET TALVELLA 2013 ALKAVAT AIKUISKOULUTUKSET TALVELLA 2013 Vankkaa perusosaamista ja monipuolisia erikoistumismahdollisuuksia luonnonvara-alalta Muuruvedellä ja Toivalassa MAATALOUSLOMITTAJAKSI Tuotantoeläinten hoidon ja

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

2012 Osavuosikatsaus 1-9

2012 Osavuosikatsaus 1-9 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 212 Osavuosikatsaus 1-9 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 3.9.212... 3 1 Perustutkinto-opiskelijoiden määrän kehittyminen...

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 11.2.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

TutkintoInfo 19.10.2015

TutkintoInfo 19.10.2015 TutkintoInfo 19.10.2015 Näyttötutkintojärjestelmä Luotiin 1994 säädetyllä ammattitutkintolailla & täydentävällä asetuksella Nykyinen asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 1.8.2015 Tutkintorakenteet

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Kunnille ja kuntayhtymille on tullut vuoden 2014 alusta alkaen velvoite koulutussuunnitelman laadinnasta. Koulutussuunnitelmaa säätelevien lakien

Lisätiedot

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja Omnian aoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustaia polkuja Marja Muukkonen ja Jaanamari Österman Aoin ammattiopisto Mahdollisuus suorittaa ammattiopiston ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen opinto-ohjaajan näkökulmasta

Laajennettu työssäoppiminen opinto-ohjaajan näkökulmasta Laajennettu työssäoppiminen opinto-ohjaajan näkökulmasta TTS koulutus: Koulutusalat (kaikki): auto- ja pienkoneala, rakennus- ja kiinteistöala, kuljetusala, puutarha-ala, logistiikkaala, matkailuala, maarakennusala,

Lisätiedot

Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon ja oppisopimuksen rahoitus. 25.3.2010 Pasi Rentola

Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon ja oppisopimuksen rahoitus. 25.3.2010 Pasi Rentola Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon ja oppisopimuksen rahoitus 25.3.2010 Pasi Rentola 1 Ammatillisen koulutuksen volyymit Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 144 000 Opetussuunnitelmaperusteinen

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AJANKOHTAISTA 14.11.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Näyttötutkinnon suorittaneet 1995-2013 Ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

Miten autoalan ammatillinen koulutus vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin?

Miten autoalan ammatillinen koulutus vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin? Miten autoalan ammatillinen koulutus vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin? Kohti kestävää autoalaa seminaari Timo Repo, yli-insinööri Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Ammatillisen koulutuksen suunnat

Lisätiedot

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Oppaan lähtökohdat (1) Mitä henkilökohtaistamismääräyksen jälkeen?

Lisätiedot

Opetus- ja opiskeluprosessin tiedonhallinta ja ydinpalvelut

Opetus- ja opiskeluprosessin tiedonhallinta ja ydinpalvelut Opetus- ja opiskeluprosessin tiedonhallinta ja ydinpalvelut Keskitetyt oppijan palvelut, opintopolku.fi Opintohallintojärjestelmä WinNan koulutustarjonta ammatillinen peruskoulutus pt-, at- ja eat näyttötutkintona

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINNOT TYÖELÄMÄN OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ

NÄYTTÖTUTKINNOT TYÖELÄMÄN OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ NÄYTTÖTUTKINNOT TYÖELÄMÄN OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ Näyttötutkintomestari seminaari Långvik 25.9.2014 Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 1 MIKSI KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistus Toimenpideohjelma vuosille

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPISOPIMUSKOULUTUS OPPIMINEN JA OHJAUS AMMATTIALAN TYÖPAIKASSA OPPIMINEN JA OHJAUS KOULUSSA PALKKA Työelämä OPINTOSOSIAALISET

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19. 20.3.2009, Helsinki Opetushallitus Ulla Nieminen, Koulutuskeskus Salpaus Taustaa Osuma-projekti,

Lisätiedot

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto Opetusministeriön virallinen ja sertifioima ammatillinen näyttötutkintö Aikuisten ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI!

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI! OPPISOPIMUS on DIILI! HYVÄ Oppisopimuksella osaajaksi stadissa. Työelämälähtöistä oppisopimuskoulutusta Keski- Uudellamaalla. Oppisopimukset Itä- Uudellamaalla. OPPISOPIMUS Viikkotyöaika: min. 25h/vko

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Mirja Hannula 20.4.2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi - hallitusohjelman kirjaukset Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.

Lisätiedot

Sisustusalan ammattiosaajaksi

Sisustusalan ammattiosaajaksi Sisustusalan ammattiosaajaksi Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Artesaani, sisustusala kpedu.fi Näyttötutkintoperusteisesti KESKI-POHJANMAAN MAASEUTUOPISTO Toholammin ARTESAANIOPISTO - Ullavantie

Lisätiedot

Kädentaitaja keramiikka-alalla

Kädentaitaja keramiikka-alalla Kädentaitaja keramiikka-alalla Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Artesaani, keramiikka-ala Näyttöperusteisesti aikuiskoulutuksena kpedu.fi KESKI-POHJANMAAN MAASEUTUOPISTO TOHOLAMMIN YKSIKKÖ ARTESAANIOPISTO,

Lisätiedot