TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio,"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2006

2 TTS LYHYESTI TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 200 työntekijää ja liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on parantaa yksilöiden, yritysten ja yhteisöjen tuottavuutta, kilpailukykyä ja hyvinvointia kehittämällä niiden osaamista. Olemme keskittyneet niille ydinaloille, joilla meillä on vahva osaaminen. TTS jakautuu kahteen tulosyksikköön, TTS koulutukseen ja TTS tutkimukseen. Lisäksi tulosyksiköiden asiakaskeskeistä toimintaa tukevat tukipalveluyksiköt. 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sisällys 4 TTS KOULUTUS 5 Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskus 6 Autoala 8 Kuljetusala 10 Logistiikka-ala 12 Maarakennusala 14 Puu- ja sisustusala 16 Puutarha-ala 18 Yrityspalvelu 20 Työtehoseuran Lönnrot Opisto 21 Matkailuala 22 Ravintola-ala 23 Kotityö- ja kuluttajapalveluala 24 TTS TUTKIMUS 25 Maatalousosasto 26 Metsäosasto 27 Kotitalousosasto 28 Organisaatio 30 Jäsentoiminta 32 Talouslukuja 2

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TTS:n 83. toimintavuosi Vuonna 2006 saatiin uusi, jo edellisenä vuonna aloitettu strategiasuunnitelma päätökseen. Strategiassa korostuu yhteisen ja yhtenäisen toiminnan aikaan saaminen aina, kun se tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. Yhteiseksi toiminta-ajatukseksi kiteytyi yksilöiden, yritysten ja yhteisöjen tuottavuuden, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantaminen kehittämällä niiden osaamista. TTS on toimialojensa tunnettu ja tunnustettu osaamisen kehittäjä ja suunnan näyttäjä muotoutui vuoden 2010 visioksi. Strategiseksi tavoitteiksi asetettiin seuraavat päämäärät: osaamisalojemme painotukset perustuvat toimintaympäristön analyysiin sekä markkinoiden ennakointiin ja tunnistamiseen toiminnallamme on positiivinen ja mitattava vaikutus asiakkaidemme osaamisen, kilpailukyvyn ja tuottavuuden edistäjänä olemme joustava palveluorganisaatio ja asiakkaidemme halutuin yhteistyökumppani ratkaisumme ovat innovatiivisia ja toimintaprosessimme tehokkaita monikulttuurisuus, kansainvälisyys ja verkostoituminen ovat meille luontevia toimintatapoja työpaikkana olemme haluttu kehittämis- ja kehittymisympäristö johtamistapamme on vuorovaikutteista ja mahdollisuuksia luovaa Strategia ohjaa TTS:n toimintaa ja sitä tarkistetaan vähintään vuosittain toimintasuunnitelman yhteydessä. Uuden strategian edellyttämät organisaation muutokset, jotka varsinaisesti astuivat voimaan vuoden 2007 alusta, suunniteltiin ja niiden toteutus aloitettiin jo kertomusvuoden aikana. Loppuvuodesta siirrettiin sekä yhdistyksen keskushallinto että metsätutkimus Helsingin Lauttasaaren toimipisteestä Nurmijärven Rajamäelle. Rajamäelle rakennettiin pääasiassa puutarhaopetuksen käyttöön uudet toimitilat. Ne vihki käyttöön elokuussa pääministeri Matti Vanhanen. Hallintorakennuksen yläkerrasta saneerattiin ja uudistettiin tiloja sekä hallinnon että luonnonvaratutkimuksen käyttöön. TTS:n pitkäaikaisesti vuokraama tonttialue, yhteensä noin 15 hehtaaria, ostettiin Altia Oyj:tä ennen rakennustöiden aloittamista. Sammatissa aloitettiin Lönnrot Opiston yhteyteen rakennettavan kulttuurikeskuksen alustava suunnittelu ja ympäröivän alueen koerakentamiseen tähtäävä kaavoitus. TTS:n koulutustoiminnassa painottui kertomusvuonna edelleen tutkintotavoitteisuus, opetuksen henkilökohtaistaminen ja monimuotoistaminen. Verkottumista opetuksen tehostamiseksi sekä asiakkaiden että muiden oppilaitosten kanssa jatkettiin tavoitteiden mukaisesti. Tutkimustoiminnassa tuottavuus, bioenergia ja uudet innovatiiviset toiminnan muodot olivat pääasiallisesti tutkimus- ja kehitystoiminnan kohteina. Julkisen rahoituksen vähentyessä yksityisen rahoituksen merkitys kasvoi sekä koulutus- että tutkimustoiminnassa. Tarmo Luoma toimitusjohtaja 3

4 TTS KOULUTUS Työn ja kehittymisen vuosi 2006 Vuosi 2006 oli TTS koulutukselle työntäyteinen muutoksien vuosi. Kaiken kaikkiaan vuosi oli hyvä, mutta mitään ei saatu ilmaiseksi. Kilpailun kiristyminen ja koulutushintojen lasku samalla kiristyvien kehittymis- ja tulostavoitteiden kanssa vaati tarkkaa suuntautumista ydinasioihin ja pitkäjänteistä työskentelyä. Työelämän palvelutehtävä ja toimintamallin kehittäminen henkilökohtaistamisen vaatimusten mukaiseksi suuntasivat kehittämistyötämme ja toimintaamme. Näille toimille asettaa myös opetus- ja työvoimaviranomaiset tavoitteita, mutta ydinasia niissä on kuitenkin halumme toimia asiakaskeskeisesti työelämälle ja elinkeinoelämälle lisäarvoa tuottaen. Yhteistyö työnantajien kanssa on yhä selkeämmin osana koulutusprosessejamme. Lisääntyvästi olemme mukana yritysten liiketoiminnan kehittämisessä tuomalla osaamisen johtamisen näkökulmaa ja kehittämällä henkilöstön ammatillista osaamista yrityksen tarpeiden mukaisesti. Kokemukset yritysten kanssa yhdessä tehdyistä koulutus- ja kehittämishankkeista ovat varsin positiiviset. Työnantajien kokema hyöty ja opiskelijoiden työllistyminen ovat korkeaa tasoa. Kiitän henkilöstöä ja sidosryhmiä hyvästä vuodesta Keijo Mäenpää koulutusjohtaja, rehtori 4

5 Työtehoseuran Aikuiskoulutuskeskus Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskuksen tehtävänä on antaa toisen asteen ammatillista koulutusta lähinnä aikuisväestölle. Tavoitteena on tuottaa sellaista ammatillista osaamista, joka parantaa sekä yritysten että koko yhteiskunnan menestymistä. Aikuiskoulutuskeskuksen koulutusaloja ovat: autoala, kuljetusala, logistiikka-ala, maarakennusala, puutarha-ala sekä puu- ja sisustusala. Lisäksi koulutusaloja vastaavana yksikkönä toimii yrityspalveluyksikkö, jonka tehtävänä on kehittää yritystoimintaa ja yrittäjyyteen liittyvää koulutusta sekä kehittää yritysyhteistyötä. Oppilaitos järjestää työvoimaviranomaisten rahoittamaa työvoimapoliittista koulutusta, opetusviranomaisten rahoittamaa omaehtoista ammatillista koulutusta ja oppisopimuskoulutusta sekä suoraan yritysten tarpeisiin suunniteltua henkilöstökoulutusta. Pääosa koulutuksesta on tutkintoon valmistavaa koulutusta. Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskuksen koulutustoiminta perustuu vankkaan henkilökunnan osaamiseen ja sen jatkuvaan kehittämiseen. Opetuksen jatkuva kehittäminen, läheinen yhteistyö työelämän kanssa sekä ajanmukainen opetuskalusto takaavat kilpailukykyisen ja työelämän tarpeisiin soveltuvan koulutuksen. 5

6 Autoala Autoalan koulutustarjonta kattaa tekniset koulutukset pienkone-, henkilöauto-, matkailuajoneuvo-, korikorjaus-, maalaus-, raskaskalusto- ja työkonetekniikan osa-alueilta. Koulutustarjonta jakautuu tasapuolisesti kolmeen pääryhmään: työvoimapoliittiseen yleiskoulutukseen, työvoimapoliittiseen yritysten rekrytointikoulutukseen ja työssä olevien täydennyskoulutukseen. Auto- ja pienkonealalla työvoiman tarve jatkuu ja tämä näkyi myös vaikeutena peruskoulutuksen opiskelijahankinnassa. AKL:n tekemän ennusteen mukaan ikärakenne autoalalla johtaa lähivuosina voimakkaaseen eläköitymiseen ja sitä kautta voimakkaasti kasvavaan rekrytointitarpeeseen. Vuoteen 2011 mennessä eläköityy yli 6000 työntekijää. Kasvun ja eläköitymisen kattamiseksi alalle pitäisi saada noin 2000 henkeä vuodessa. Yritykset ovat nyt itse alkaneet reagoida tilanteeseen ja kiinnostus rekrytoivaan koulutukseen kasvoi. Toinen yritysten omaan koulutustarpeeseen voimakkaasti vaikuttanut seikka on ryhmäpoikkeusasetuksen vaiheittaisen poistumisen luoma kilpailu autoalalla. Tämä ja nopeasti kehittynyt tekniikka on johtanut myös autovalmistajien omiin koulutusjärjestelmiin ja osaamisvaatimuksiin. Lisääntynyt yritysten koulutustarve toi myös kilpailevia aikuiskoulutuksen tarjoajia muualta Suomesta pääkaupunkiseudulle. Erityisesti uusien korirakenteiden ja korikorjaustekniikoiden vyöry kuluneen vuoden aikana osoitti Koriakatemian tutkimus ja koulutustyön sekä yhteistyökumppaneiden tärkeyden. Ilman keskitettyä yhteistyötä ei korikorjaustekniikassa olisi Suomessa kyetty pysymään ajan tasalla, kun uusia automalleja rantautuuu toinen toisensa jälkeen. Turvalaite-, viestintä- ja lisävarusteelektroniikan voimakas kasvu jatkuu ja se luo lisäkoulutustarpeita ammatissa jo toimiville. Autosähkötekniikan perusteiden ymmärtämisen tärkeys havaittiin auto- ja pienkonealan yrityksissä ja koulutusten kysyntä säilyi hyvänä. Ensimmäinen MAT-matkailuajoneuvo -rekrytoiva koulutus saatiin päätökseen ja palaute oli positiivista sekä opiskelijoilta että alan työnantajilta. Työllistyminen kurssilta oli hyvä. Uusi kurssi käynnistettiin, ja se säilytti edelleen suosionsa hakijoiden ja työnantajien keskuudessa. Rekrytoivaa koulutusta kehitettiin eteenpäin myös raskaankaluston ja henkilöautojen merkkikorjaamoiden kanssa. Auto- ja varaosamyyjäkoulutus siirrettiin yrityspalvelut-koulutusalaan. Tällä keskitettiin yritysosaaminen yhteen ja samalla mahdollistettiin auto-koulutusalan keskittyminen tekniseen koulutukseen. 6

7 Koulutusalan kokonaisvolyymissä tapahtui merkittävää kasvua sekä oppilastyöpäivä (otp) että taloudellisella tasolla. Työvoimapoliittisessa yleiskoulutuksessa kasvua oli 16 prosenttia ja rekrytoivassa 26 prosenttia. Kokonaisliikevaihto laski auto- ja varaosamyyjäkoulutuksen siirryttyä yrityspalveluun, mutta muiden koulutusten osalta kasvu oli noin 11 prosenttia. Koulutustoiminta rakentui neljän peruspilarin varaan: työvoimapoliittinen, omaehtoinen, oppisopimus ja yrityskoulutus. Oppisopimuskoulutus jakautuu perustutkintotason sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintotason koulutukseen. Oppisopimusten määrä kasvoi hieman autoasentajan ja -mekaanikon koulutuksessa. Vertailtavuus vuoteen 2005 muuttui myyjäkoulutusten siirryttyä yrityspalveluun. Ulkopuolisten oppisopimustoimistojen ostamat koulutukset kasvoivat 10 prosenttia. Yrityskoulutus muodostuu lyhytkursseista. Näitä järjestetään sekä yritysten tilausten perusteella että omana tuotantona. Yrityskoulutusten määrä kasvoi 12 prosenttia. Koulutusten sisältö ja rakenne on aina, jos mahdollista, tutkinnon osaan tähtäävä ja useiden lyhytkurssien kautta oppija voi saada valmennuksen myös koko tutkinnon suorittamiseen. Koulutusalalla otettiin vastaan 249 tutkintoa, jossa määrässä on 21 prosenttia kasvua edellisvuoteen. Toimintavuonna 2006 jatkettiin edellisten vuosien nopean toiminnan ja kehittämisen linjaa. Toiminnalle luodut pohjat antavat koulutusalalle ja sen tiimeille hyvät edellytykset kehittyä ja pysyä koulutusalan tavoitteiden, TTS koulutuksen mission ja vision mukaisena alansa asiantuntijana ja laadullisesti johtavana yksikkönä. Autoalan koulutusammatit ja koulutukset vuonna 2006 Autoalan perustutkinto ajoneuvoasentaja automaalari autokorinkorjaaja Autoalan ammattitutkinto automekaanikko autosähkömekaanikko autokorimekaanikko automaalari raskaskalustomekaanikko pienkonemekaanikko maatalouskoneasentaja Autoalan erikoisammattitutkinto automaalarimestari autokorimestari automekaanikko Tulityökoulutus Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 7

8 Kuljetusala Kuljetusala tarjoaa henkilö- ja tavaraliikenteen ammattikuljettajakoulutusta niin perus- kuin ammattitutkintoon valmistavina alan liikennettä harjoittavien yritysten tarpeiden mukaan räätälöityinä. Kyseisiä koulutuksia toteutetaan työvoimapoliittisena, omaehtoisena sekä oppisopimuskoulutuksina. Kuljetusalan yrityksille tarjotaan lisäksi lyhytkursseina vaarallisten aineiden ajolupakoulutuksia, ennakoivan ja taloudellisen ajotavan koulutusta sekä trukinkuljettajan ja ensiavun yhdestä neljään päivään kestäviä koulutuksia. Ennakoivan ajon koulutuksessa käytetään myös simulaattoreita, joita on linja-auto- ja kuorma-auto-/yhdistelmäajoneuvoista. Toiminnan kehittämisen painopistealueina olivat erityisesti ajoneuvosimulaattoreilla toteutettavan koulutuksen ja siihen liittyvien koulutusohjelmien osittainen uudistaminen ja edelleen kehittäminen yhteistyössä simulaattorin valmistajan kanssa. Kehittämiseen saatiin uusia ideoita myös belgialaisilta yhteistyökumppaneilta. STC Simulator Training Oy, jonka osakas TTS on, toimitti kaksi linja-autosimulaattoria Belgiaan. Simulaattorikouluttajamme osallistui vahvasti niiden käyttökoulutukseen. Simulaattorikoulutus laajeni merkittävästi, kun huhti toukokuun vaihteessa otettiin käyttöön Suomessa rakennettu kuormaauto-/yhdistelmäajoneuvosimulaattori, jolla voidaan ajoharjoitella jakeluautona, puoliperävaunuyhdistelmänä, kappaletavara- sekä säiliöperävaunuyhdistelmänä. Koulutuksen toteutuksen kehittämisen tavoitteena on ollut siirtyminen ajoharjoittelupainotteisesta toteutuksesta enemmän tehtäväpainotteisen erikoistilanteiden toteutukseen. Toisena merkittävänä painopistealueena olivat Internetpohjaisen lukujärjestysohjelman sekä ajotilausjärjestelmän kehittäminen ja vaiheittainen käyttöönotto. Nettilukkari otettiin käyttöön heinäkuussa, ja sen käyttöominaisuuksia laajennettiin koko loppuvuoden ajan. Tästä saadut käyttäjäpalautteet, niin kuljetusalan opiskelijoilta kuin kouluttajilta, ovat olleet erittäin positiivisia. Esimerkiksi opiskelijoiden poissaolojen ja niiden korvaavuuksien ja toteutuneiden opintosuoristusten seuraaminen on tullut erinomaisen selkeäksi. 8

9 Oppilaitosten välisen yhteistyön konkreettisin verkottumis- ja kehityshanke oli Sokkaprojekti, johon kuljetusala osallistui viiden muun kuljettajakoulutusta toteuttavan aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Hankkeen tavoitteena on luoda sotilaskuljettajasta kuljetusalan ammattilaiseksi koulutuksen toteutusprosessi yhdessä Puolustusvoimien kanssa. Tällöin ammatillisen koulutuksen toteutusprosessissa hyödynnettäisiin ne osaalueet, jotka henkilö on jo suorittanut Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksessa ja päinvastoin. Koulutusten oppimisprosessin toteutuksen kehitystyössä paneuduttiin erityisesti henkilökohtaisten oppimissuunnitelmien laadintaan ja henkilökohtaistamaan mahdollisuuksien mukaan kunkin kuljettajaopiskelijan koulutus. Toimintavuonna henkilöliikenteen koulutuksessa jatkettiin citybussin- ja linjaautonkuljettajien koulutuksia. Koulutusmäärä oli edellisvuoteen verrattuna noin 20 prosenttia pienempi. Määrän supistuminen johtui alkuvuoden hävitystä tarjouskilpailusta sekä alalle soveltuvien hakijoiden määrän vähyydestä. Henkilöliikenteen hakijoista yhä suurempi osuus oli maahanmuuttajia. Tavaraliikenteen koulutukset niin yhdistelmäajoneuvon- kuin myös jakeluautonkuljettajien koulutusten osalta toteutuivat lähes suunnitellusti, vaikkakin hakeutujien määrät koulutuksiin olivat niukat. Uutena toimintana kehitettiin räätälöity jakeluautonkuljettajakoulutus Keslog Oy:n sopimusliikennöitsijöille. Koulutus käynnistyi oppisopimuskoulutuksena marraskuussa. Yhteistyö käynnistyi myös Lassila & Tikanoja Oyj:n kanssa ja loppuvuoden aikana yli 20 yhdistelmäajoneuvonkuljettajaa suoritti ammattitutkinnon näytöt. Samanaikaisesti räätälöitiin Lassila & Tikanojalle konekuormausajoneuvojen kuljettajakoulutus, joka sisältää logistiikan perustutkinnon autonkuljettajan näyttökokeet. Kyseinen koulutus toteutetaan kahden ja puolen vuoden kestoisena oppisopimuskoulutuksena. Opiskelijat valittiin marraskuussa ja koulutus alkaa vuoden 2007 tammikuussa. Kuljettajakoulutuksiin hakeutui entistä suurempi osa B-ajoluvalla, joten C- ajolupakoulutuksen määrä lisääntyi aiemmasta merkittävästi. Työllistyminen etenkin henkilöliikenteen kuljettajakoulutuksista oli edelleen erinomainen. Tavaraliikenteen koulutuksista parhaiten työllistyivät yhdistelmäajoneuvokuljettajat, he lähes 90 prosenttisesti. Jakeluautonkuljettajien työllistyminen oli jonkin verran alhaisempi. Toimintavuonna hankittiin uusi tilausajo-/kaukoliikennelinja-auto ja kappaletavaranosturi lavoineen sekä valmistui kuorma-auto-/yhdistelmäajoneuvosimulaattori. Henkilöstöresursseista vaihtui lähes neljäsosa, joten koulutusala joutui panostamaan merkittävästi uusien kouluttajien perehdyttämiseen. Kokonaishenkilöstömäärässä ei tapahtunut oleellista lisääntymistä. Toimintavuonna käytettiin aiempiin vuosiin nähden hieman enemmän vuokrakouluttajia kouluttajatarve huippujen tasaamiseen. Henkilöstöstä merkittävä osa osallistui näyttötutkintomestari- ja opettajakoulutuksiin. Kuljetusalan koulutusammatit ja koulutukset vuonna 2006 Citybussinkuljettaja Linja-autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Logistiikan perustutkinto, jakelu- / kuorma-autonkuljettaja Trukinkuljettaja ADR-ajolupakurssit Tieturva1 -koulutus Key-ajotapakoulutus Laatu- ja ympäristökoulutus Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 9

10 Logistiikka-ala Pääkaupunkiseudun logistiikka-alan työtekijätarve ja työntekijöiden osaamisvaatimukset ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti. Tähän tarpeeseen ja koulutuskysyntään TTS koulutus vastasi käynnistämällä Vantaan Nuolikujan toimipisteessä logistiikka-alan koulutukset. Logistiikka-alan koulutuspalvelumme kohdentuvat yksittäisille opiskelijoille, jotka haluavat täydentää omaa osaamistaan parantaakseen asemiaan työmarkkinoilla sekä yrityksille, jotka haluavat lisätä ja päivittää henkilöstönsä osaamista. Toimintavuoden painopisteet keskittyivät henkilöstöresurssien lisäämiseen, koulutussisältöjen ja oppimisympäristöjen edelleen kehittämiseen sekä koulutustarjonnan monipuolistamiseen. Logistiikka-ala omana uutena koulutusalanaan lisäsi yhteistyötä alalla toimivien muiden oppilaitosten sekä alueella toimivien yritysten ja verkostojen kanssa. Tutkintojen järjestämissopimuksen myötä työpaikoilla suoritettujen tutkintojen määrä kasvoi ja sen myötä yhteistyö yritysten kanssa tiivistyi. Tiiviin yritysyhteistyön kautta oppilaitoksen työelämäosaaminen pysyy ajan tasalla ja kehittää näin osaltaan koulutuspalvelujamme. Yhteistyö tiivistyi myös koulutuspalvelujamme käyttävän työhallinnon kanssa logistiikka-alan lisääntyvän työvoimakysynnän myötä. 10

11 Yhteistyö kohdentui muun muassa koulutuspalvelujen yhteismarkkinointiin. Yhtenä esimerkkinä tästä oli tarjota potentiaalisille työnhakijoille mahdollisuus tutustua alan koulutuspalveluihin aidoissa oppimisympäristöissä sekä alueen työpaikkatarjontaan alan yrityksissä. Tämän prosessin myötä tarkensimme koulutustarjontaamme vastaamaan paremmin myös työnhakijoiden koulutustarpeita. Henkilöstöpalveluja tuottavien yritysten kanssa käynnistettiin yhteistyö, jossa tavoitteena on muun muassa parantaa logistiikka-alan yrityksiin rekrytoitavan henkilön osaamisvalmiuksia ja saatavuutta. Logistiikka-alan koulutukseen hakevien opiskelijoiden määrä on pysynyt hyvänä ja työpaikkatarjonta erinomaisena. Koulutukseen hakeutuvien opiskelijoiden tarpeet ovat moninaiset ja asettavat oppilaitokselle sekä kouluttajille omat haasteensa. Ammatillisen substanssiosaamisen lisäksi meiltä odotetaan hyviä ihmissuhdetaitoja sekä pedagogista osaamista ja tilanneherkkyyttä. Kiinnitimme näihin osa-alueisiin toimintavuonna paljon huomiota ja kehitimme niissä itseämme. Logistiikka-alan henkilöstömäärämme kasvoi toimintavuonna usealla uudella kouluttajalla. Tiimimäisiä toimintatapoja kehitettiin edelleen. Kiireisestä toimintavuodesta huolimatta täydensimme ja ylläpidimme henkilöstömme pedagogista ja ammatillista osaamista. Logistiikka-alan koulutusammatit ja koulutukset vuonna 2006 Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja Varastoalan ammattitutkinto Trukinkuljettajakoulutus Työturvallisuuskorttikoulutus Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 11

12 Maarakennusala Perus- ja ammattitutkintoihin valmistava koulutus ja tutkinnon näytöt aikuisille sekä opetussuunnitelmaperusteinen koulutus peruskoulutusta valmistuville nuorille muodostavat perusrungon maarakennusalan koulutustarjonnalle. Koulutustarjontaan sisältyy myös eri viranomaistahojen ja alan toimijoiden auktorisoimat koulutukset kuten tieturva- ja työturvallisuuskortit. Aikuisille suunnattu näyttötutkintoihin valmistavan koulutuksen jaksottaminen yksittäisiin opintojaksoihin sekä selkeisiin tutkinnon osiin mahdollistaa koulutukseen osallistujille aikaisempaa paremmat ja joustavammat mahdollisuudet ammattitaidon täydentämiseen sekä tutkinnon suoritukseen. Maarakennusalalle hankitut tutkintojen järjestämissopimukset mahdollistavat myös pelkkien näyttöjen vastaanoton henkilöiltä, jotka ovat hankkineet osaamisensa työkokemuksen ja mahdollisen muun koulutuksen kautta. Yritysten ja yksittäisten henkilöiden täydennyskoulutustarpeisiin pystymme vastaamaan joustavasti yksittäisistä kursseista koostuvalla koulutustarjonnallamme. Ammatillisessa nuorisoasteen koulutuksessa otettiin toimintavuonna käyttöön ammattiosaamisen näytöt. Perusajatus ja tavoitteet ammattiosaamisen näytöissä ovat samat kuin aikuisille suunnatussa näyttötutkintoperusteissa koulutuksessa. Näytöissä opiskelijat näyttävät osaamisensa tekemällä koulutusalaan liittyviä oikeita työtehtäviä aidoissa olosuhteissa oikeilla työmailla. Näyttöihin sisältyy ennakkosuunnitelman laadinta, työtehtävän suorittaminen, lopputuloksen arviointi sekä vertaaminen laadittuun ennakkosuunnitelmaan. Ammattiosaamisen näyttöjen myötä uskomme nuorisoasteen koulutussisältöjen kehittyvän ja osaamisemme lisääntyvän suhteessa työelämään. TTS koulutus on käynnistänyt ensimmäisenä oppilaitoksena Suomessa maarakennuskonekuljettajien koulutuksen 1950-luvulla. Koko toiminnan ajan maarakennuskoneenkuljettajien koulutuksessa on painottunut vahvasti käytännön töissä vaadittava ammattitaito, kuten koneiden käyttötekniikat, huolto- ja kunnossapito. Kun opetuksen painopisteet ovat keskittyneet näihin sisältöihin, ovat ne edellyttäneet monipuolista maarakennuskone- sekä korjaamokalustoa, laajaa harjoitusaluetta ja kouluttajilta hyvää alan peruskoulutusta sekä käytännön työmaakokemusta. Uusien tutkinnon perusteiden myötä koulutuksen sisällöt ovat laaja-alaistuneet ja monipuolistuneet. Maarakennusalan töissä käytettävä konekalusto erilaisine lisälaitteineen ja ATK-sovelluksineen (kuten koneohjaus- ja tiedonkeruujärjestelmät) sekä alan 12

13 maamittausvälineistö ovat kehittyneet voimakkaasti. Tämän uuden teknologian käytön määrän toivotaan nopeasti lisääntyvän maarakennusalan tuotannossa ja parantavan osaltaan alan tuottavuutta. Uuden teknologian käytön määrää voidaan edistää työmailla toimivan ja sinne rekrytoitavan henkilöstön koulutuspalveluja kehittämällä ja monipuolistamalla. Tähän haasteeseen TTS:n maarakennusala vastasi koordinoimalla alan oppilaitosten kesken yhteistyöhankeen, jossa on mukana 12 oppilaitosta eri puolilta maata. Hanke tekee tiivistä valtakunnallista sekä alueellista yhteistyö laitetoimittajien, urakoitsijoiden ja eri tuottaja- sekä tilaajatahojen kesken. Toimintavuonna maarakennusalan kehittämisen painopiste keskittyi koulutuspalvelujen kehitystyöhön ja ennakkosuunnittelun sekä markkinoinnin parantamiseen. Kouluttajien määrä kasvoi, tiimimäisiin työskentelytapoja ja henkilöstön osaamista kehitettiin. Maarakennusalan koulutusammatit ja koulutukset vuonna 2006 Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja; aikuiskoulutuksena nuorisoasteen koulutuksena Maarakennusalan ammattitutkinto Maarakennuskoneen huoltoasentaja Tieturva 1-koulutus 13

14 Puu- ja sisustusala Koulutusalalla järjestetään puusepänalan ja verhoilualan koulutusta. Puusepänalan koulutus on suuntautunut puusepänteollisuuden lisäksi erityisesti kalusteasentamiseen ja puurakentamiseen. Verhoilualan koulutus on suuntautunut perinteiseen huonekaluverhoiluun ja rajoitetusti ajoneuvoverhoiluun. Koulutukset ovat tutkintotavoitteisia ja kaikissa koulutuksissa on mahdollisuus antaa näytöt koko tutkinnosta tai sen osista. Koulutusalalla voi suorittaa puualan perustutkinnon, puusepänalan ammattitutkinnon sekä verhoilualan perustutkinnon, verhoilijan ammattitutkinnon ja verhoilijamestarin erikoisammattitutkinnon. Koulutukseen voivat hakeutua alasta kiinnostuneet henkilöt, jotka haluavat vaihtaa ammattia tai jo alalla työskentelevät henkilöt, jotka haluavat täydentää osaamistaan. Puu- ja sisustusalan koulutuksen suorittaminen ja alalla työskenteleminen edellyttää käden taitoja, muototajua ja ongelmanratkaisukykyjä. Työskentelyä rajoittaa allergia puupölylle ja liuottimille. Toimintavuonna puualan koulutusta suunnattiin edellisvuoden tapaan kalusteasentamiseen ja sisustuspuusepäntyöhön. Varsinkin Uudellamaalla vilkas rakentaminen jatkui ja tämän seurauksena puusepänalalla on tarvetta osaavista tekijöistä. Opiskelijoiden työhönsijoittuminen olikin toimintavuonna varsin hyvä. Myös hakijoita koulutukseen oli runsaasti. Puun käyttö sisustusmateriaalina on edelleenkin suosittua, ja kiinnostus alaa kohtaan on säilynyt hyvänä. Perustutkintoon valmistavat koulutukset toteutettiin oppilaitoksen puu- ja sisustusalan opetustiloissa sekä alan työpaikoilla työssäoppimisjaksoilla. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavat koulutukset toteutettiin monimuoto-koulutuksena, jossa oman työpaikan työtehtävät liittyivät opiskeluun. Koulutustoiminta kasvoi noin 14 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tämä johtui ennen kaikkea lisääntyneestä oppisopimuskoulutuksesta ja omaehtoisesta lisäkoulutuksesta. Työvoimakoulutuksesta toteutettiin jo neljäsosa yritysyhteistyökoulutuksena. Suoritetuista näytöistä toteutettiin noin puolet työpaikoilla, ja puolet oppilaitoksessa. Alalla on paljon pieniä yrityksiä, joiden resurssit eivät vielä riitä näyttöjenvastaanottoon, mutta tavoitteena on lisätä työpaikalla suoritettavia näyttöjä. Toimintavuonna tehtiin yhteistyötä TTS yrityspalvelun kanssa, koska opetussisältöihin kuuluu yritystoiminnan perusteet, sekä muita asiaan liittyviä sisältöjä. Yritysyhteistyökoulutusta ja oppisopimuskoulutusta järjestettiin alan johtavien toimijoiden kanssa ovi- ja ikkunateollisuudessa sekä kalusteasennusalalla. 14

15 Oppimisympäristöä kehitettiin toimintavuonna edelleen. Edellisvuonna alkanutta tilojen kohennustyötä jatkettiin, osittain opiskelijatyönä. Opiskelutilat ja muut resurssit ovat nyt tehokkaassa käytössä ja muunneltavissa nopeasti muuttuvien koulutustarpeiden mukaisesti. Oppilaitoksen Moodle-oppimisalusta otettiin myös puu- ja sisustusalalla käyttöön ja tätä hyödynnettiin varsinkin oppisopimuskoulutuksessa. Kouluttajat osallistuivat oppilaitoksen yhteisiin koulutuspäiviin aktiivisesti. Toimintavuonna perehdyttiin erityisesti opintojen ohjauksen perusteisiin. Tällä hetkellä kaikki neljä vakituista kouluttajaa ovat pedagogisesti päteviä ja kaikki ovat myös suorittaneet näyttötutkintomestarin tutkinnon. Puu- ja sisustusalan koulutusammatit ja koulutukset vuonna 2006 Puualan perustutkinto, puuseppä ja kalusteasentaja Puusepänalan ammattitutkinto Verhoilu- ja sisutusalan perustutkinto, huonekaluverhoilija Verhoilijan ammattitutkinto Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto Verhoilijan ATK-koulutus Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 15

16 Puutarha-ala Puutarha-alalla koulutettiin puutarhureita, puistopuutarhureita, puistomestareita, golfkentänhoitajia, floristeja sekä kukka- ja puutarhakaupan myyjiä. Puutarhurin perustutkintoon valmistavaan koulutukseen hakeutuu henkilöitä, joilla on kokemusta alan töistä tai ovat ammatinvaihtajia. Ammatti- tai erikoisammattitutkintoihin valmistava koulutus on lisäkoulutusta ja niihin hakeutuvat henkilöt, joilla on suoritettu alan perustutkinto ja/tai työssä hankittua alan kokemusta. Kertomusvuonna päättyi Opetushallituksen rahoittama Voitto - mikroyritysten kehityspolku -yhteishanke. Siinä toteutimme yhteiskumppanimme Suomen Kukkakauppiasliiton kanssa Laatumerkki kukkakauppaan -koulutuksen. Hanke päätettiin näyttävään laatuseminaariin 28. marraskuuta, jonka yhteydessä julkistettiin Laadukas kukkakauppa -merkki. Tilaisuudessa jaettiin Suomen ensimmäiset laatumerkit neljälle hankkeessa mukana olleelle kukkakaupalle. Oppilaitoksen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään vastasimme myös Viheralan kehittämispolku -hankkeella, jonka tarkoituksena on kehittää alan mikroyrityksille räätälöityä verkosto-osaamiselle perustuvaa palvelua. Opetushallituksen rahoittama hanke käynnistyi syksyllä TTS tutkimuksen ohjaamalla kyselytutkimuksella. Yhteistyökumppaneita ovat Viherympäristöliitto ry, Viheraluerakentajat ry ja Viheraluesuunnittelijat ry. Hakijamäärät vakiintuneisiin koulutuksiin pysyivät lähes samana, mutta hakijoille oli tarjolla koulutuspaikkoja myös muista oppilaitoksista. Puutarha-alan koulutuksiin haki yhteensä noin 150 henkilöä ja koulutuksen aloitti 60 henkilöä. Oppisopimusopiskelijoita oli vuoden aikana mukana eri kursseilla yhteensä 40 henkilöä. Keskeyttäneiden määrä pysyi samana edelliseen vuoteen verrattuna. Pääosin keskeyttämiset ajoittuvat kurssien alkuun. Puutarha-alan koulutuksen keskimääräinen vahvuus oli 90 opiskelijaa. Opiskelijatyöpäivien määrä laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Koulutukset toteutettiin monimuotoisena päiväkoulutuksena. Oppiminen tapahtuu lähi-, etä- ja työssäoppimisjaksoilla. Tutkinnot suoritetaan näytöillä oppilaitoksessa tai työpaikoilla. Näyttöjen suunnittelu, järjestäminen ja arviointi tehdään yhdessä työelämän edustajien kanssa. Oppisopimusopiskelijoiden ja lisäkoulutuksen näytöt järjestettiin lähes kokonaan henkilökohtaistettuna opiskelijoiden työpaikoilla. Vuoden lopulla saimme floristin ammattitutkinnon järjestämisoikeudet. Vuoden aikana aloitettiin työturva- ja tieturvakorttikoulutukset. 16

17 Koulutusalan vuoden merkittävin tapahtuma oli uuden Puutarhatalon valmistuminen ja toiminnan siirtyminen runsaan vuoden kestäneestä evakosta uusiin tiloihin toukokuussa. Uusi rakennus mahdollistaa erilaisia oppimisympäristöjä hyvin suunniteltujen tilojen ansiosta. Rakennuksen vihki käyttöön pääministeri Matti Vanhanen 18. päivä elokuuta. Puutarhatalon ympäristön rakentaminen aloitettiin opiskelijoiden kanssa. Piha-alueen kasvillisuus toimii sekä opetusmateriaalina että viihtyvyyden lisääjänä. Piha-alueen hoidosta vastaavan puutarhurin johdolla opiskelijat suorittivat niin sanottuja puutarhurinpäiviä tehden piha-alueella rakentamis- ja ylläpidon töitä. Jouluksi valmistui florististen töiden opetusmyymälä kukkasidontaluokkien yhteyteen. Floristiopiskelijat rakensivat joulumyyntinäyttelyn SHT-Helsingin palvelutukun tiloihin. Puutarhatiimiin kuuluu 7 kouluttajaa, puutarhuri, koulutussihteeri ja esimiehenä koulutuspäällikkö. Toimintavuonna yksi kouluttaja aloitti vuorotteluvapaan. Toimintavuonna käytimme myös TTS koulutuksen muiden koulutusalojen kouluttajia ja ulkopuolisia luennoitsijoita muista oppilaitoksista ja työelämästä. Hyvä tiimimäinen toiminta oli edellytys koko koulutusprosessin onnistumiselle. Tiimi kehitti, suunnitteli ja toteutti koulutusta. Vuoden aikana tiimissä toiminut puutarhuri aloitti näyttötutkintomestarikoulutuksen. Kaksi kouluttajaa aloitti pedagogiset opinnot ja yksi kouluttaja sai pedagogiset opinnot päätökseen. Kuusi henkilöä teki opintomatkan Hollantiin. Puutarha-alan koulutusammatit ja koulutukset vuonna 2006 Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri Puistopuutarhurin ammattitutkinto Puistomestarin erikoisammattitutkinto Floristin ammattitutkinto Golfkentänhoitajan ammattitutkinto Kukka- ja puutarhakaupan myyjä Työturvallisuuskorttikoulutus 17

18 Yrityspalvelu Yrityspalvelu suunnittelee ja tuottaa palveluita yrittäjien ja yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Koulutusalamme päätuotteita ovat automyyjille, varaosamyyjille ja autoalan työnjohdolle suunnatut perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Muiden tuotteiden osalta koulutustarjontamme suuntautuu strategiamme mukaisesti alemmalle esimiestasolle tarkoitettuun koulutukseen sekä yrittäjäkoulutukseen. Opiskelijat ovat pääasiassa työssä olevia aikuisia. Koulutusta toteutetaan sekä tutkintoon johtavana että henkilöstökoulutuksena. Yrityspalvelu toimii TTS:n Vantaan ja Rajamäen yksiköissä. Yrityspalvelun toiminnassa on ollut painopistealueena auto- ja varaosamyyjille suunnattu koulutus, joka siirtyi maaliskuussa yrityspalvelun vastuulle. Autoliikkeiden kasvava kiinnostus oppisopimukseen perustuvaan rekrytointikoulutukseen on ollut lisäämässä omalta osaltaan automyyjien perustutkintoon valmistavaa koulutusta. Uutena koulutusohjelmana alkoi yhteishankintana toteutettu varaosamyyjäkoulutus, jossa koulutus järjestettiin yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja asiakasyrityksen kanssa. Autoalalle suunnatussa työnjohtokoulutuksessa on ollut myös voimakasta kiinnostusta. Yrittäjän ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen lisäksi toteutettiin muiden koulutusalojen kanssa perustutkintojen yrittäjäjaksojen koulutus ja tutkintojen vastaanottoja. Toimintavuoden aikana opiskelijamäärissä tapahtui voimakasta kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Oppilastyöpäivinä mitattuna kasvu oli noin kolminkertainen. Koulutukset toteutettiin suurimmaksi osaksi monimuotomenetelmällä, jossa opetus jakaantuu lähiopetukseen, etäopiskeluun ja työssä oppimiseen. Yrityspalvelun kaikissa koulutusohjelmissa on ollut myös käytössä verkossa tapahtuva oppiminen. Menetelmä mahdollistaa asiakkaille opiskelun työn ohessa ajasta ja paikasta riippumatta. Oppiminen yhdistyy oman työpaikan kehittämiseen etätehtävien avulla. Yrityspalvelun tehtäviin kuuluu myös aktiivinen koulutuksen kehittäminen koko oppilaitoksen tasolla. Tätä tehtävää on toteutettu esimerkiksi henkilökohtaistamisen ja verkossa tapahtuvan oppimisen kehittämistoimenpiteillä. Yrityspalvelu on myös vastannut myös yrityksille suunnatun arvioijakoulutuksen käytännön toteutuksesta. Yrityspalvelu aloitti toimintavuoden aikana Tuottavuuden kehittäjäverkosto -hankkeen, johon saatiin myös Opetushallituksen 18

19 kehittämisavustusta. Hankkeessa on mukana neljä aikuiskoulutuskeskusta ja TTS toimii hankkeen koordinaattorina. Hankkeen tavoitteena on henkilöstön hyvinvoinnin ja tuloksellisen toiminnan parantaminen niin, että yritysten kilpailukykyyn voidaan vaikuttaa positiivisesti. Osatavoitteena on luoda kehittäjäverkosto työyhteisöjen ja oppilaitosten välille yhteistyön syventämiseksi. Hanke toimii myös pilottiprojektina, jossa hyödynnetään sekä TTS:n koulutuksen että tutkimuksen henkilöstön asiantuntemusta. Yrityspalvelun henkilöstön määrässä tapahtui toimintavuoden aikana merkittäviä muutoksia muun muassa auto- ja varaosamyyjien koulutuksen siirryttyä yksikön vastuulle. Koulutusalalla aloitti keväällä uusi koulutuspäällikkö, edeltäjän jäädessä osaaikaeläkkeelle. Automyyjäkoulutuksen kehittämiseen ja markkinointiin palkattiin projektipäällikkö. Yrityspalvelu on laajentanut toimintavuoden aikana myös ulkopuolisten kouluttajiensa verkostoa. Toimintavuoden aikana koulutusalamme henkilöstö suoritti seuraavia tutkintoja: pedagoginen pätevyys, johtamisen erikoisammattitutkinto ja yrittäjän ammattitutkinto. Edellä mainittujen lisäksi henkilöstöämme osallistui opettajakoulutukseen, johtamisen erikoisammattitutkinnon valmistavaan koulutukseen ja näyttötutkintomestarin koulutukseen. Tutkintoihin valmistavien koulutusten lisäksi henkilöstö osallistui useisiin ammattitaitoa ylläpitäviin koulutuksiin. Oppisopimuskeskus Yrityspalvelun yhtenä toimintana on vastata Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskuksen oppisopimuskeskuksen toiminnasta. Sen tehtävänä on kehittää ja ohjata oppilaitoksen oppisopimuskoulutusta sekä vastata siihen liittyvästä viranomaistehtävästä. Opetusministeriön myöntämiä lisäkoulutuksen kiintiöpaikkoja oli käytössä 150. Määrä ei vastannut täysin kysyntää. Tilastoitavien oppisopimusten määrä oli hiukan pienempi kuin tehdyt oppisopimukset, koska opiskelijoiden työpaikkavaihdosten myötä tapahtui jonkin verran keskeytyksiä koulutuksissa. Yrityspalvelun koulutusammatit ja koulutukset vuonna 2006 Autoalan perustutkinto automyyjä varaosamyyjä Yrittäjän ammattitutkinto Autoalan ammattitutkinto automyyjä varaosamyyjä Tekniikan erikoisammattitutkinto, LOGTET esimiesvalmennus Johtamisen erikoisammattitutkinto Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 19

20 Lönnrot Opisto Sammatissa sijaitseva Lönnrot Opisto toimii nuorten ja aikuisten kouluttajana matkailu-, ravintola- ja talousalojen ammatteihin. Lönnrot Opiston toiminnassa nostetaan esiin ruokakulttuuri, elämysten tuottaminen, kansainvälisyys ja soveltuvin osin myös työympäristöön liittyvä tutkimus. Oppimisympäristöt suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan toiminnallisiksi, mikä tarkoittaa opittavien asioiden integroimista asiakastilaisuuksiin ja erilaisiin yritysten kanssa yhdessä toteutettaviin kehittämisprojekteihin. Näin ammattiin valmistuva voi harjaantua tilaisuuden suunnitteluun, nähdä käytännössä, mistä osista kokonaisuus syntyy, olla yhtenä tekemässä, oppia toimimaan yhdessä erilaisten osaajien kanssa ja kohdata asiakkaan. Toiminnan kautta ammatin oppimisesta tulee kokonaisvaltaista ja monipuolista. Vilkas kansainvälinen työssäoppiminen on toteutettu Leonardohankkeen rahoituksella. Kansainvälisyyskoordinaattori on luonut toimintamallin kansainvälisen työssäoppimisen opiskelijavalintaan, perehdyttämiseen ja toteuttamiseen. Hankkeessa on testattu myös näyttöjen arviointia kansainvälisessä ympäristössä, vaikka tutkintotoimikunnat eivät vielä hyväksykään suorituksia osaksi tutkintoa. Suunnittelijat (NTM) ovat käyneet arvioimassa näyttöjen mukaisia työsuorituksia Italiassa ja Norjassa ja arvioinneista on tiedotettu tutkintotoimikunnille. Opintonsa keskeyttävien osuus pieneni edellisiin vuosiin verrattuna. Opintojen ohjaus- ja tukipalveluhenkilöstönä toimii opintokoordinaattori, kuraattori ja asumisen ohjaaja. He ovat kehittäneet toimintatapoja, jotta opiskelijoiden ongelmiin osataan puuttua varhaisessa vaiheessa. Hyvä vuorovaikutus ohjaus- ja tukipalveluhenkilöstön sekä ryhmäohjaajien välillä on mahdollistunut tiimiuudistuksen kautta. Loppuvuodesta toimintansa aloittivat myös ohjauksen yhdyshenkilöjen ryhmä, jonka tavoitteena on kehittää koko koulutuksen järjestäjälle yhteinen toimintamalli ohjauksen toteuttamiseen. Työssä oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen tukirahoituksen turvin on kehitetty nuorten tutkintojen toteuttamista. Kevään aikana tehtiin ammattiosaamisen näyttöjen vaatimat toteutus- ja arviointisuunnitelmat sekä muutokset opetussuunnitelmiin. Aikuiskoulutuksessa henkilökohtaistamisen toimintamallia on rakennettu yhteistyössä Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskuksen kanssa ja Helian henkilökohtaistamisen johtaminen -koulutuksessa. Yhteistyömuotoja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa on kehitetty alueellisesti. Pohjatyötä valinnaisten opintojaksojen toteuttamiseen yhteistyössä sekä kaksoistutkinnon järjestämiseen on tehty Kisakallion Urheiluopiston, Kanneljärven Opiston ja Lohjan Yhteislyseon lukion kanssa. Tuleviin toimintaympäristömuutoksiin on varauduttu käynnistämällä maankäytön suunnittelun Työtehoseura ry:n Sammatissa sijaitsevilla maa-alueilla. Rakenteilla oleva E18 tie muuttaa Lönnrot Opiston asemaa ja saavutettavuutta nykyistä edullisemmaksi. Tie valmistuu vuoden 2008 lopulla. Yhdessä TTS:n tutkimusalojen kanssa käynnistettiin kaavasuunnittelun kautta asuntorakentamisalueen suunnittelu koerakentamisalueena. Toimintavuonna edettiin kaavaehdotuksen laatimiseen. 20

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan kehittämispäivät 20.-21.11.2014 Axxell Överby Anne Liimatainen, Opetushallitus Aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan tutkintojen

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Työelämäosaamisen edistäminen seminaari Tampereen ammattikorkeakoululla OPETUSALAN KOULUTUSKESKUS OPEKO

Työelämäosaamisen edistäminen seminaari Tampereen ammattikorkeakoululla OPETUSALAN KOULUTUSKESKUS OPEKO Työelämäosaamisen edistäminen seminaari 26.9.2006 Tampereen ammattikorkeakoululla OPETUSALAN KOULUTUSKESKUS OPEKO Koulutussuunnittelija Juha Oulujärvi Koulutussuunnittelija Kati Aimonen Koulutussuunnittelija

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Mirja Hannula 20.4.2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi - hallitusohjelman kirjaukset Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 3.11.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Esimerkkejä tutkinnon muodostumisesta ammatillisessa koulutuksessa evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Diat tuottanut Jukka Söderdahl Winna Tutkinnon osa kerrallaan - esimerkki tutkinnon

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano ammatillisen koulutuksen keskeiset toimet

Nuorisotakuun toimeenpano ammatillisen koulutuksen keskeiset toimet Nuorisotakuun toimeenpano ammatillisen koulutuksen keskeiset toimet Ammatillisen peruskoulutuksen riittävän tarjonnan turvaaminen Opiskelijavalintojen ja sähköisten hakupalveluiden uudistaminen Nuorten

Lisätiedot

Pätevyys on ammatillista osaamista ja ammattitaitoa

Pätevyys on ammatillista osaamista ja ammattitaitoa Pätevyys on ammatillista osaamista ja ammattitaitoa INSKE ry 27.1.2016 1 Sisältö: Metsä Group lyhyesti Biotalouden osaamistarpeet Metsäteollisuuden henkilöstön koulutustaustoja ja oppilaitoksia Ammatillisen

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen uudistuminen, keskeisiä ehdotuksia. Yli-insinööri Timo Repo

Ammatillisen koulutuksen uudistuminen, keskeisiä ehdotuksia. Yli-insinööri Timo Repo Ammatillisen koulutuksen uudistuminen, keskeisiä ehdotuksia Yli-insinööri Timo Repo Hallituksen toimintasuunnitelman linjaukset Uudistetaan ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta koskeva toimintalainsäädäntö:

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Joensuu 3.12.2014 Minna Bálint Alueelliset suunnitelmat Opetushallitukseen toimitettu 16 alueellista suunnitelmaa Suunnitelmat sisällöltään

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto Hankkeen nimi: TOPSHOPS-OPSO Hankeaika: Vuoden 2016 loppuun Toimijat: Kanneljärven Opisto, Lohjan Nuorisopalvelut, Vantaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus AKKU-johtoryhmän toimenpide-ehdotukset (toinen väliraportti) Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:11 AKKU (=ammatillisesti

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke 2012 16.5.2013 Kai Ollila Mitä on TYKE-toiminta? Toiminnalla tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Työelämä tutkintotilaisuuksien kehittäjänä. Golfkentänhoidon tutkintotoimikunnan yhteistyötilaisuus 8.1.

JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Työelämä tutkintotilaisuuksien kehittäjänä. Golfkentänhoidon tutkintotoimikunnan yhteistyötilaisuus 8.1. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Työelämä tutkintotilaisuuksien kehittäjänä Golfkentänhoidon tutkintotoimikunnan yhteistyötilaisuus 8.1.2011 Ammatin perusteet- lähtökohta Tutkintotilaisuuksissa arvioidaan ammatillista

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta AMMATILLINEN KOULUTUS 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 72 T1 Yrityslähtöinen metallialan koulutustarjotin (Puite) Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu. Raporttien yhteenveto vuodelta 2011

Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu. Raporttien yhteenveto vuodelta 2011 Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu Raporttien yhteenveto vuodelta 2011 Verkostotapaaminen 19.4.2012 Seurantatietoja Aloittaneet, valmistuneet ja keskeyttäneet opiskelijat koulutusaloittain 300 259

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut Sedu Aikuiskoulutus on kunnallinen liikelaitos, joka toteuttaa laadukkaita koulutus- ja konsultointipalveluja sekä oppisopimuskoulutusta alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Sedu Aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Kokemuksia 2+1 mallista yritysnäkökulmasta Kirsi Mettälä, Skanska

Kokemuksia 2+1 mallista yritysnäkökulmasta Kirsi Mettälä, Skanska Kokemuksia 2+1 mallista yritysnäkökulmasta Kirsi Mettälä, Skanska 2 2016 Me olemme Skanska Skanska maailmalla Yhdysvallat Norja Ruotsi Suomi Iso- Britannia Tanska Puola Tsekin tasavalta Slovakia Unkari

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

Osaamispisteitä kertyy, kun niitä vastaava osaaminen on osoitettu. Yli-insinööri Timo Repo

Osaamispisteitä kertyy, kun niitä vastaava osaaminen on osoitettu. Yli-insinööri Timo Repo Osaamispisteitä kertyy, kun niitä vastaava osaaminen on osoitettu Yli-insinööri Timo Repo Lähtökohtia työelämälähtöisyyden lisäämisestä/osaavan työvoiman tarve yhteinen kieli koulutukselle ja työelämälle

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2)

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Puheenjohtajana kehittämispäällikkö Helena Miettinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Havainnoija erityisasiantuntija Minna

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot