TOIMINTAKERTOMUS 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2004"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2004 AIKUISKOULUTUS TYÖTEHOSEURAN AIKUISKOULUTUSKESKUS

2 Yleistä tietoa Työtehoseura ry:stä Työtehoseuran toiminta jakaantuu tutkimus- ja koulutustoimintaan. Koulutustoimintaa johtaa koulutusjohtokunta, jonka jäsenet ja varajäsenet Työtehoseuran johtokunta valitsee enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Työtehoseuran johtokunta valitsi kokouksessaan toimikaudeksi seuraavan koulutusjohtokunnan: LUOMA, TARMO, toimitusjohtaja, puheenjohtaja KASANEN PIRKKO, tutkimusjohtaja, varapuheenjohtaja HAUKKASALO, HANNU, maakuntainsinööri NIEMI, PEKKA, varatoimitusjohtaja KARONEN, TAPANI, osastopäällikkö KARPELA, TANJA, kulttuuriministeri LAHTINEN, MATTI, taloudenhoitaja SINNELÄ, PIRJO, kauppapuutarhuri SKYTTEN, AIMO, katsastusaseman apulaispäällikkö KUJANPÄÄ, MARKKU, hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä MÄENPÄÄ, KEIJO, rehtori, esittelijä Varajäsenet JALONEN, OSSI, asiamies NIEMINEN, MAURI, työehtotoimitsija NIKANDER, RAINE, kehitysjohtaja ANTTILA, TERO, toiminnanjohtaja SUMARI, SIKKE, yrittäjä PEKKINEN, TAHVO, toimitusjohtaja BEHM, KIMMO, kunnanjohtaja Koulutusjohtokunta kokoontui toimintavuonna neljä kertaa. Kokouspöytäkirjoihin kirjattiin 63 pykälää. Yleistietoa TTS:n Aikuiskoulutuksesta Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskus on Työtehoseura ry: n omistama ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. Ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen tehtävänä on antaa toisen asteen ammatillista koulutusta lähinnä aikuisväestölle suunnattuna. Tavoitteena on tuottaa sellaista ammatillista osaamista, joka edesauttaa sekä yritysten että koko yhteiskunnan menestymistä. Aikuiskoulutuskeskuksen koulutusaloja ovat: autoala, kuljetus- ja logistiikka-ala, maarakennusala, puutarha-ala sekä puu- ja verhoiluala. Lisäksi koulutusaloja vastaavana yksikkönä toimii yrityspalveluyksikkö, jonka tehtävänä on kehittää yritystoimintaa ja yrittäjyyteen liittyvää koulutusta sekä kehittää yritysyhteistyötä. Oppilaitos järjestää työvoimaviranomaisten rahoittamaa työvoimapoliittista koulutusta, opetusviranomaisten rahoittamaa omaehtoista ammatillista koulutusta ja oppisopimuskoulutusta sekä suoraan yritysten tarpeisiin suunniteltua henkilöstökoulutusta. Pääosa koulutuksesta on tutkintoon valmistavaa koulutusta. MISSIO Parannamme elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kilpailukykyä kehittämällä yksilöiden ammatillista osaamista. ARVOT Asiakaskeskeisyys Elinikäinen oppiminen Hyvä laatu Yksilön kunnioittaminen Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskuksen koulutustarjonta perustuu vankkaan henkilökunnan osaamiseen ja sen jatkuvaan kehittämiseen. Opetuksen jatkuva kehittäminen, läheinen yhteistyö työelämän kanssa sekä ajanmukainen opetuskalusto takaavat kilpailukykyisen ja työelämän tarpeisiin soveltuvan koulutuksen. Rehtorin puheenvuoro Aikuiskoulutuksen haasteet ovat henkisiä Ammatillinen aikuiskoulutus oli Suomessa vuonna 2004 suhteellisen hyvässä mallissa. Kollegoiden kanssa keskustellessa on tullut vaikutelma, että oppilaitosten toiminta oli suhteellisen vakiintunutta ja tuloksellista. Samoin meidän oppilaitoksessa: toiminnan volyymi ja liikevaihto jopa kasvoivat selkeästi ja kasvu pystyttiin tekemään taloudellisesti kannattavasti. Hyvää tilannetta meidän tulee hyödyntää panostamalla henkiseen kasvuun. Henkistä kasvua ohjaa perusajatus, että muutumme oppilaitoksesta palveluorganisaatioksi. Aikuiskoulutuskeskusten keskeisenä tehtävänä nähdään elinkeinoelämän palvelutehtävä. Se luo haasteita organisaation kehittämiselle - niin organisaatiokulttuurille kuin johtamis- ja toimintatavoille. Asiantuntijuus, joustavuus ja nykyaikaiset metodit sekä suunniteltu ja hallittu toimintatapa ovat elinehtoja menestymiselle. Vuoden 2004 suuria valtakunnallisia keskusteluja ovat olleet ammatillisen aikuiskoulutuksen asema koulutuspolitiikassa sekä oppimisprosessien henkilökohtaisempi ohjaaminen eli henkilökohtaistaminen. Aikuiskoulutuksen asema määrittelee ne puitteet ja resurssit, joilla voimme toteuttaa tätä tärkeää tehtävää. Henkilökohtaistaminen puolestaan määrittelee meidän opetustoiminnan suuntaamista ja asettaa koulutustoiminnan kehittämishaasteita. Se tarkoittaa, että koulutustoiminta on entistä asiakaskeskeisempää. Olemme mukana valtakunnallisessa yhteistyöverkostossa luomassa toimintamalleja henkilökohtaistamiselle. Katson tulevaisuuteen optimistisesti. Uskon, että ammatillisen aikuiskoulutuksen asema nähdään oikeassa valossa ja toiminnalle saadaan hyvät puitteet ja resurssit. Samoin henkilökohtaistamisen kehittämisessä olemme vahvasti mukana ja se kehittää meidän toimintakykyämme oikeaan suuntaan. Vuoden 2004 ponnistukset ja saavutukset veivät meitä monta askelta eteenpäin. Esitän parhaat kiitokset siitä henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille. Keijo Mäenpää SISÄLLYS Rehtorin puheenvuoro 3 Yleistietoja Työtehoseura ry:stä 3 Autoala 4 Kuljetusala 6 Maarakennusala 8 Puu- ja verhoiluala 10 Puutarha-ala 12 TTS Yrityspalvelu 14 Oppisopimuskeskus 15 Kehittäminen toimintavuoden aikana 16 Aikuiskoulutuskeskuksen johtotiimi Koulutusjohtaja, rehtori Keijo Mäenpää Hallintopäällikkö Markku Kujanpää Kehityspäällikkö Jorma Mattila Koulutuspäällikkö, auto-ala, Kari I. Mattila Koulutuspäällikkö, kuljetusala, Esa Ikäheimo Koulutuspäällikkö, maarakennusala, Matti Saarela asti, Tapani Miettinen 1.9. alkaen. Koulutuspäällikkö, puu- ja verhoiluala, Vesa Taipale Koulutuspäällikkö, puutarha-ala, Leena Väyrynen Koulutuspäällikkö, Yrityspalvelu, Risto Saari Työtehoseura ry:n organisaatio JÄSENKOKOUS VALTUUSKUNTA JOHTOKUNTA Talous Johtoryhmä Taloushallinto TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN Toimitusjohtaja Maatalous Metsätalous Kotitalous Aikuiskoulutuskeskus Koulutusjohtokunta KOULUTUS Lönnrot Opisto

3 Autoala Autoalan koulutustarjonta kattaa pienkone-, henkilöauto-, raskaskalusto-, työkonetekniikan mekaanikko- ja varaosamyyjäkoulutukset. Tuotetarjontaan kuuluu myös henkilöautopuolen vauriokorjaus- ja myyjäkoulutukset. Koulutuksia toteutettiin sekä perustutkintoon valmistavana uusille alalle tuleville ja alan vaihtajille ja ammatti / erikoisammattitutkintoon valmistavina täydennyskoulutuksina. Auto- ja pienkonealan toimintaympäristössä näkyi yritysten lisääntynyt kiinnostus rekrytoitavaan ja ammattitaitoa ylläpitävään koulutukseen. Koulutuksen tarjoajissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Strategisia liittoutumia tehtiin niin valittujen oppilaitosten kuin yritystenkin kanssa. Koulutuksissa korostui ihmissuhdetaitojen ja jatkuvan oppimisen taitojen kehittäminen. Elektroniikan voimakkaasti laajeneva osuus teknologiassa loi lisäkoulutustarpeita ammatissa jo toimiville. Korirakenteiden ja materiaalien kehittyminen loi paineita teknisen osaamisen koulutukseen, johon vastattiin koriakatemian käynnistämisellä. Koulutusalan kokonaisvolyymissä tapahtui merkittävää kasvua sekä oppilastyöpäivä (otp) että taloudellisella tasolla. Otp kasvu oli +6,4 % ja taloudellinen kasvu oli +21 %. Talouden kasvaminen opiskelijatyöpäiviä nopeammin johtui koulutustoiminnan painopisteen siirtymisestä yritysyhteistyökoulutuksiin. Koulutustoiminta rakentui neljän peruspilarin varaan; työvoimapoliittinen, omaehtoinen, oppisopimus ja yrityskoulutus. Työvoimapoliittinen koulutus jakaantuu kahteen osaan; yleiseen peruskoulutukseen ja yrityskohtaiseen rekrytoivaan koulutukseen. Näiden koulutusten yhteismääräksi muodostui otp. Omaehtoinen koulutus painottuu erityisesti autoalan kaupalliseen peruskoulutukseen volyymin ollessa 3772 otp. Volyymin lasku edellisestä vuodesta johtui koulutusalalla käytettävissä olevien paikkojen määrän laskusta. Oppisopimuskoulutus jakautuu perustutkintotason sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintotason koulutukseen. Oppisopimuskoulutuksessa tapahtui voimakasta kasvua sekä perustutkinnoissa, että ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. Koulutuksen vuosivolyymi nousi edellisvuodesta yli kaksinkertaiseksi. Yrityskoulutus muodostuu lyhytkursseista. Näitä järjestetään sekä yritysten tilausten perusteella, että omana tuotantona. Koulutusten sisältö ja rakenne on aina vähintään tutkinnon osaan tähtäävä ja useiden lyhytkurssien kautta oppija voi saada valmennuksen myös koko tutkinnon suorittamiseen. Vuosivolyymi on 896 otp, josta on huomioitava, että koulutuksiin liittyvää työssäoppimista ja etäopiskelua ei näissä lasketa. Jos ne huomioitaisiin, niin volyymi nousisi yli 4000 päivän. Tutkintotilaisuuksiin osallistuneiden henkilöiden (ei sisällä työvoimapoliittisessa tai omassa oppisopimuskoulutuksessa olleita opiskelijoita ) osalta muodostui 59 otp. Koulutusalalla tehtiin Opetushallitukselle Pienkonemekaanikon ammattitutkinnon perusteiden päivitys. Autoalan tutkintotoimikunnissa koulutusalalla on edustus, kahdessa sihteerinä ja yhdessä jäsenenä. Koulutusalalla otettiin vastaan 108 tutkintoa, joiden määrässä on pientä laskua edellisvuoteen. Tämä johtuu koulutusten ajoittumisesta, jolloin 2005 luku tulee olemaan ehkä jopa historian suurin. Vuoden aikana merkittävimmät investoinnit tehtiin koriakatemian toimintaympäristöön ja ATK opetuksen työvälineisiin. Koulutusalalle hankittiin mobiili ATK luokka, jota hyödynnettiin sekä perusopetuksessa että asiakasprojekteissa. Perusopetuskalustoon tehdyt investoinnit ja muut toimintamenot säilyivät kohtuullisen hyvin budjetoiduissa ja operatiiviset kustannukset poistoineen saatiin hyvin katettua. Koulutusalan omaa henkilöstöä koulutettiin lyhytkursseilla yli 100 henkilötyöpäivän verran. Tämän lisäksi oli vuoden aikana 7 henkeä oman osaamiseen kehittämiseen tähtäävässä oppisopimuskoulutuksessa. Omaehtoisessa pätevöitymiskoulutuksessa (pedgoginen / insinööri) oli vuoden aikana 4 henkeä. Vuosi oli kokonaisuudessaan kiihkeän kehittymisen ja kehittämisen aikaa. Tiimitoiminnan kehittäminen asetti laajoja haasteita henkilöstölle. Näissä haasteissa henkilöstö onnistui mainiosti. Toiminnalle luodut pohjat antavat koulutusalalle ja sen sisälle muodostuneille kuudelle operatiiviselle tiimille hyvät edellytykset kehittyä koulutusalan tavoitteiden ja akk:n mission ja vision mukaiseksi alansa laadullisesti johtavaksi yksiköksi. Koulutusammatit v. 2004: Automekaanikko Autosähkömekaanikko Kuorma- ja linja-automekaanikko Automaalari Autokorinkorjaaja Pienkonemekaanikko Varaosamyyjä Automyyjä Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto Maatalouskonehuoltoyrittäjä Asiakasräätälöityjä lyhytkursseja Autoalan toteutuma v. 2004: Koulutuspaikat 145 Opiskelijatyöpäivät Käyttöaste 89% Autoalan opiskelijatyöpäivätoteutuma koulutusmuodoittain v. 2004: Työvoimakoulutus Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Muu koulutus 955

4 Kuljetus- ja logistiikka-ala K uljetus- ja logistiikka-alalla koulutettiin kertomusvuonna citybussin-, linja-auton-, invataksin- ja D1-linja-auton-, yhdistelmäajoneuvon-, sekä jakeluautonkuljettajia. Varastonhoitajia ja varastotyöntekijöitä koulutettiin logistiikan perustutkinnon varastonhoitajakoulutuksessa. Lisäksi järjestettiin maahanmuuttajien citybussinkuljettajakoulutukseen valmentava koulutus. Lyhytkursseina jatkettiin ADR-ajolupakoulutusta. Toiminta laajeni ja kehittyi toimintavuoden aikana merkittävästi sekä opiskelijamäärän että liikevaihdon osalta. Kasvu suuntautui erityisesti logistiikka-alalle varastotyöntekijäkoulutuksen käynnistymisen myötä, mistä johtuen kuljetusalan nimi muutettiin kertomusvuonna kuljetus- ja logistiikka-alaksi. Myös henkilöliikenteen kuljettajakoulutus vahvisti asemaansa maamme johtavana koulutusorganisaationa. Valmistuneiden kuljettajien työllistyminen jatkui edelleen erinomaisena. Pääkaupunkiseudulla kilpailutuksen seurauksena kuljettajatarve kääntyi jälleen kasvuun. Tammikuussa valmistui Nuolikujan kiinteistön neljäs saneerausvaihe, jolloin simulaattorikoulutukselle saatiin erinomaiset koulutustilat. Toimintavuoden painopistealueena olikin simulaattorihanke, jossa koulutusohjelmia kehitettiin ja testattiin simulaattorilla tapahtuvaan opetukseen sopivaksi. Koulutusalalla oli myös merkittävä rooli neuvotteluissa Ajoneuvohallintokeskuksen kanssa simulaattorin käytön hyväksymiseksi citybussin- ja linja-autonkuljettajien D-ajolupakoulutuksen ajoharjoittelussa. Lisäksi osallistuttiin laajahkoon vertailevaan tutkimukseen simulaattorilla toteutetun ajoharjoittelun ja normaalilla linja-autolla toteutetun ajoharjoittelun oppimistulosten vaikuttavuuden vertailuun. Omat kouluttajat toivat erinomaisen asiantuntemuksensa simulaattorikoulutuksen sisältöön. Myös oppimisprosessia kehitettiin entistä suunnitelmallisemmaksi ja järjestelmällisemmäksi. Parhaimmin tässä onnistuttiin citybussinkuljettajakoulutuksessa, joissa päiväkohtainen toteutussuunnitelma ja toteutuksen arviointi- ja palautejärjestelmä toimii jo osana toteutuksen henkilökohtaistamista. Logistiikan koulutuksen painopistealueena oli uusimman koulutustuotteen, varastotyöntekijäkoulutuksen, kolmivuotisen koulutussopimuksen saaminen ja koulutuksen käynnistäminen logistiikan perustutkinnon varastonhoitajan osatutkintoon valmistavana koulutuksena. Koulutuksesta valmistuneiden määrä lisääntyi kertomusvuonna, mutta työhönsijoittuminen hieman taantui. Vantaalla toteutettavan citybussinkuljettajakoulutuksen aloittaneista oli toimintavuonna edelleen suurin osa B-ajoluvan omaavia. C-ajolupakoulutuksen kasvaessa käyttöön otettiin viides C-ajo-opetusvarustein varustettu kuorma-auto. Linja-autonkuljettajakoulutus jatkui Rajamäellä. Citybussin- ja linja-autonkuljettajakoulutuksista valmistui yhteensä 185 uutta kuljettajaa, jossa lisäystä yli 10 % ja heidän työllistymisensä oli n 90 %. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajia valmistui oppisopimuskoulutus mukaan lukien 69 ja työllistyminen oli n 85 %. Maahanmuuttajien citybussinkuljettajakoulutukseen valmistavan koulutuksen suoritti hyväksyttävästi hieman yli 30 opiskelijaa. Heistä 84 % hyväksyttiin jatkamaan citybussinkuljettajakoulutukseen Invataksin- ja D1-linja-autonkuljettajien kysyntä, etenkin pääkaupunkiseudulla, säilyi korkeana. Toimintavuonna päättäneestä kurssista valmistui 14 opiskelijaa, joista työllistyi yli 85 %. Vantaalla käynnistettiin helmikuussa ensimmäinen logistiikan perustutkinnon, varastonhoitajan osatutkintoon valmistava koulutus, johon valitaan ammattitaitokartoitusjaksolle opiskelijaa. Kahden viikon ammattitaitokartoitusjakson jälkeen jatkoon pääsee soveltuvuuden perusteella noin puolet. Varastotyöntekijäkoulutuksista ehti valmistua vuoden aikana 45 opiskelijaa, joiden työhön sijoittuminen oli n. 60 %. Heistä kaikki osallistuivat yhteen näyttöön. Vastaavaa varastonhoitajan koulutusta jatkettiin 40 opintoviikkoa kestävänä koulutuksena. 12 opiskelijaa suoritti koulutuksen hyväksyttävästi loppuun, ja he kaikki suorittivat hyväksytysti myös perustutkinnon näytöt. Logistiikan perustutkinnon autonkuljettajakoulutuksesta valmistui 10 kuljettajaa, jotka työllistyivät 90 %: sti. Vastaavasta maahanmuuttajien koulutuksesta valmistui 9 kuljettajaa. Vaarallisten aineiden ajolupakoulutuksen toteuttamista jatkettiin sekä yrityskohtaisina koulutuksina että työvoimakoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksena toteutettiin asiakasyrityksille yhdistelmäajoneuvokuljettajan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta, mikä sisälsi kaikille myös näyttökokeet. Toimintavuoden aikana hankittiin tiehoitovarustein varustettu neliakselinen C-ajo-opetusvarustein ja sorakasettilaittein varustettu täysperävaunun vetoauto. Lisäksi hankittiin uusi lähiliikenne linja-auto ja pikkubussi sekä uusia myyntilaitteita linja-autokoulutukseen. Lisäksi tehtiin kauppasopimus uudesta neliakselisesta erikoiskuljetusperävaunusta. Koulutusvolyymin lisääntyessä lisättiin henkilöstöresursseja palkkaamalla uusia henkilöitä sekä käyttämällä muutamaa vuokrattua kouluttajaa. Henkilöstö osoitti erinomaista joustavuutta kasvavan volyymin toteutuksessa ja selviytyi siitä erinomaisesti. Kuljetus- ja logistiikka-alan koulutusammatit v. 2004: Linja-autonkuljettaja Citybussinkuljettaja Maahanmuuttajille valmentava koulutus citybussinkuljettajakoulutukseen Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Jakelu- ja kuorma-autonkuljettaja Maahanmuuttajille valmentava koulutus jakelu- ja kuormaautonkuljettajakoulutukseen Logistiikan perustutkinto, varastopalvelujen koulutusohjelma D1-autonkuljettaja Trukinkuljettaja ADR-ajolupakoulutus Laatu- ja ympäristökoulutus Key-koulutus Tieturva 1-koulutus Kuljetus- ja logistiikka-alan toteutuma v. 2004: Koulutuspaikat 160 Opiskelijatyöpäivät Käyttöaste 156 % Kuljetus- ja logistiikka-alan opiskelijatyöpäivätoteutuma koulutusaloittain v. 2004: Työvoimakoulutus Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus 2740 Muu koulutus

5 Maarakennusala Maarakennusalan koulutusta toteutettiin toimintavuonna perustutkintotasoisena maarakennuskoneenkuljettajan ja maarakentajan koulutusohjelmissa, sekä ammattitutkintotavoitteisena maarakennuskoneenkuljettajan ja liikennealueiden kunnossapitokoneenkuljettajan suuntautumisvaihtoehtoina. Maarakennusalan koulutuslinja kouluttaa maarakennuskoneenkuljettajia myös nuorisoasteen kolmivuotisena koulutuksena. Toimintavuonna järjestettiin myös turvallisuuskoulutusta työssäoleville alan ammattilaisille. Hakijoiden määrä eri koulutuksiin vaihteli. Työvoimakoulutuksiin hakijoita oli riittävästi, mutta nuorisokoulutuksen paikkoja jäi täyttämättä. Loppuvuodesta tehostettiinkin nuorisokoulutuksen markkinointia ja yhteistyötä paikallisen ammattioppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa. Koulutustoiminta keskittyi toimintavuonna pääasiassa maarakennuskoneenkuljettajakoulutukseen. Toteutuneesta koulutuksesta noin 98 prosenttia oli eri koulutusmuodoin järjestettyä maarakennuskoneenkuljettajakoulutusta, vajaa 2 prosenttia maarakentajien oppisopimuskoulutuksen tietopuolista - ja maarakennuskonehuoltoasentajakoulutusta. Maarakennuskoneenkuljettajakoulutuksessa korostetaan yrittäjyyden merkitystä, sillä ala työllistää paljon itsenäisiä yrittäjiä. Yrittäjyyteen liittyvät oppiaineet ovat osa koulutuksen sisältöä, jota toimintavuoden opetuksessa on hoidettu yhteistyössä TTS Yrityspalveluyksikön kanssa. Toimintavuonna maarakennusalalla koulutettiin yhteensä opiskelijatyöpäivää. Siitä työvoimakoulutuksena pääasiassa maarakennuskoneenkuljettajakoulutusta 7389 opiskelijatyöpäivää, nuorisoasteen koulutuksena 3402 opiskelijatyöpäivää, sekä ammatillisena lisäkoulutuksena ja muuna koulutuksena 1212 opiskelijatyöpäivää. Oppisopimuskoulutuksen tietopuolisia opintoja ja näyttöjä maarakennuskoneenkuljettajille ja maarakentajille yhteensä 92 opiskelijatyöpäivää. Muuna koulutuksena järjestettiin tietöiden turvallisuuskoulutusta myös työssä oleville henkilöille. Opiskelijatyöpäivissä oli vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna noin 28 %. Vähennys johtuu useista tekijöistä. Maatalouskoneasentajien koulutus siirtyi toimintavuonna auto-alan hoidettavaksi, työvoimakoulutuksen määrä pieneni edelliseen vuoteen verrattuna, samoin oppisopimusopiskelijoiden määrä väheni. Koulutuksen päätti 38 maarakennuskoneenkuljettajaa ja heistä 27 suoritti näyttötutkinnon. 66 % päättäneistä työllistyi. Oppisopimuskoulutuksen tietopuoliset opinnot päätti 7 opiskelijaa, heistä 6 suoritti maarakennuskoneenkuljettajan perustutkinnon näytöt ja yksi maarakentajan perustutkinnon näytöt. Koulutuksen keskeyttäneiden määrä oli toimintavuonna melko suuri. Toimintavuonna on lisätty konekalustoa hankkimalla käytetty seulavaunu, jolla monipuolistetaan harjoittelumahdollisuuksia ja parannetaan asiakastöiden toteutusmahdollisuuksia. Kaivukonekalustoa on uusittu vaihtamalla kaksi konetta uusiin ja yksi kaivukone on hankittu lisää. Maarakennusalan henkilöstö vaihtui toimintavuoden aikana usealla uudella kouluttajalla mm. eläköitymisen seurauksena. Koulutusalalla aloitti syksyllä uusi koulutuspäällikkö, edeltäjän jäädessä osa-aikaeläkkeelle ja koulutustehtäviin. Maarakennusalan koulutustoimintaa kehitettiin ja suunniteltiin tiimissä. Uudet kouluttajat osallistuivat muun koulutusalan kanssa koko aikuiskoulutuskeskuksen järjestämään tiimikoulutukseen. Maarakennusalan koulutusammatit v. 2004: Maarakennuskoneenkuljettaja Maarakennuskoneenkuljettaja; nuorisoaste Maarakennuskoneen tai liikennealueiden kunnossapitokoneiden kuljettaja Maarakennuskonehuoltoasentaja Maarakennusalan toteutuma v. 2004: Koulutuspaikat 65 Opiskelijatyöpäivät Käyttöaste 73 % Maarakennusalan opiskelijatyöpäivätoteutuma koulutusmuodoittain v. 2004: Työvoimakoulutus 7389 Omaehtoinen koulutus 4381 Oppisopimuskoulutus 92 Muu koulutus

6 Puu- ja verhoiluala Puu- ja verhoilualalla koulutettiin toimintavuonna puuseppiä ja verhoilijoita puusepänliikkeiden, rakennusliikkeiden ja verhoiluliikkeiden työntekijöiksi sekä yrittäjiksi. Alan yritykset ovat pieniä, ja niiden toiminta suurimmaksi osaksi tilaustyötä. Tämä luo määrätyt ominaispiirteet koulutusalalle. Puualan perustutkintoon valmistava koulutus antaa valmiuksia työskennellä tilauspuusepäntyössä ja kalusteiden ym. sisustuselementtien asentajana. Teollisuuspuusepän ammattitutkinto valmistaa ikkuna- ja oviteollisuuden prosessimaiseen työskentelyyn. Verhoilututkintojen painopiste on perinteisen verhoilun hallinnassa ja oman pienimuotoisen yrityksen vetämisessä. Toimintavuoden painopistealueina oli eri tutkintoihin valmistavat koulutukset. Verhoilualan perustutkinnon suoritti 14 opiskelijaa, puualan perustutkinnon 6 opiskelijaa, verhoilijan ammattitutkinnon 5 opiskelijaa sekä verhoilijamestarin erikoisammattitutkinnon 3 opiskelijaa. Osatutkintoja suoritti yhteensä 21 opiskelijaa. Toimintavuonna koulutuksessa oli keskimäärin 48 opiskelijaa, joka vastaa opiskelijatyöpäivää. Alan koulutuksesta oli noin 72 % työvoimakoulutusta, 25 % omaehtoista ammatillista koulutusta ja 3 % oppisopimuskoulutusta. Työvoimakoulutuksen määrä kasvoi noin 4 % edellisvuodesta. Toisaalta omaehtoisen koulutuksen määrä pieneni 38 % edellisvuodesta. Nämä vaihtelut vuoteen 2003 verrattuna selittyvät sillä, että omaehtoisena koulutuksena toteutettavaa verhoilualan peruskoulutusta ei järjestetty lainkaan toimintavuonna, vähentyneen koulutustarpeen takia. Puualan työvoimakoulutus lisääntyi taas yritysten tarpeiden kasvaessa, varsinkin keittiökalustealalla. Puu- ja verhoilualan koulutus on hyvin käytännön läheistä. Koulutustiloissa on käytössä asialliset koneet ja laitteet. Harjoitustöiden ja asiakastöiden tekeminen ovat opiskelulle välttämättömiä, koska teknisellä alalla työtä oppii vain tekemällä. Opiskelijat suorittivat myös 6-8 viikon mittaisen työssäoppimisjakson alan yrityksissä Puusepänalalla tapahtuneet muutokset huomioitiin myös koulutuksessa. Huonekalujen valmistus on vähentynyt mutta talonrakennustoiminta on jatkunut vilkkaana koko toimintavuoden. Tämän vuoksi puualan perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa painopistettä siirrettiin edelleen puurakentamiseen ja tuotteiden asentamiseen. Koulutuksen suorittaneet saivat näin valmiuksia työskennellä myös sisustus- ja asennuspuuseppinä rakennuskohteissa. Teollisuuspuusepän koulutusta järjestettiin nyt kahden ikkunoita valmistavan yrityksen tarpeisiin. Opiskelijat suorittivat koulutuksen ja tutkinnon työn ohessa oppisopimuskoulutuksena. Koulutus ja tutkinnot toteutettiin kokonaan opiskelijoiden työpaikalla. Yhteistyössä johtavan keittiökalusteyrityksen kanssa järjestettiin työvoimapoliittisena yhteishankintakoulutuksena rekry-kalusteasentajakoulutus, joka toteutettiin osittain akk:ssa ja osittain työpaikoilla. Yrittäjäjaksoja totutettiin TTS Yrityspalvelun kanssa. Puusepänalan ammattitutkinnot ovat uudistettu ja tästä johtuen laadittiin uudet oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat. Uudistustyö jatkuu vielä vuonna Puu- ja verhoilualan tiimissä työskenteli toimintavuonna koulutuspäällikön lisäksi neljä vakinaista kouluttajaa. Kaikki kouluttajat ovat pedagogiseti päteviä. Koulutuksen kehittämisen painopistealueena oli toimintavuonna erityisesti opiskelun henkilökohtaistaminen. Alan kouluttajat osallistuivat koulutustilaisuuksiin ja käytännön toimenpiteitä suoritettiin päivittäisessä koulutuksen toteuttamisessa. Yksi kouluttaja suoritti opettajan pedagogiset opinnot ja osallistui akk:n verkko-opiskelun kehittämistyöryhmään. Verhoilualan kouluttajat osallistuivat myös verhoilualan alueellisen neuvottelukunnan toimintaan. Vuoden aikana tehtiin myös laitehankintoja. Peruspuuntyöstökoneista uusittiin oikohöylä, reunahiomakone sekä talttaporakone. Myös oppimisympäristöä parannettiin kunnostamalla opetustiloja, osittain opiskelijatyönä. Puu- ja verhoilualan koulutusammatit v. 2004: Puuseppä Huonekaluverhoilija Puu- ja verhoilualan toteutuma v Koulutuspaikat 57 Opiskelijatyöpäivät Käyttöaste 84 % Puu- ja verhoilualan opiskelijatyöpäivätoteutuma koulutusmuodoittain v Työvoimakoulutus 8794 Omaehtoinen koulutus 3069 Oppisopimuskoulutus 331 Muu koulutus

7 Puutarha-ala Puutarha-alalla koulutettiin kertomusvuonna puutarhureita, puistopuutarhureita, puistomestareita sekä kukka- ja puutarhakaupan myyjiä. Koulutukset olivat alan tutkintoihin valmistavia. Puutarha-alan koulutuksen suosio on vuosi vuodelta kasvanut, hakijamäärät nousivat jälleen edelliseen vuoteen verrattuna. Puutarha-alan koulutukseen haki yhteensä 241 henkilöä ja koulutuksen aloitti 50 henkilöä. Oppisopimusopiskelijoita oli vuoden aikana mukana eri kursseilla yhteensä 37 henkilöä. Toimintavuoden aikana tehtiin opiskelijatyöpäivää, joista työvoimakoulutusta 37 %. Koulutuspaikkojen käyttöaste oli 122 %. Kasvua edelliseen vuoteen oli 17 %. Puutarha-alan koulutus on alan tutkintoihin valmistavaa. Vuoden aikana järjestettiin puutarhatalouden perustutkinnossa yhteensä 22 näyttötilaisuutta erikokoisille ryhmille. Näyttöjen suunnittelu ja järjestäminen vaatii paljon aikaa ja on osa kouluttajien työtä. Lisäksi näyttöjä vastaanottamassa on aina ulkopuolinen työelämän edustaja. Näytöt ajoittuvat tasaisesti koko koulutuksen ajalle. Vuonna 2004 puutarhatalouden perustutkinnon, puutarhurin tutkinnon, suoritti 24 opiskelijaa ja puistopuutarhurin ammattitutkinnon suoritti 2 opiskelijaa. Lisäksi valmistui kukka- ja puutarhakaupan kurssilta 13 opiskelijaa, jotka suorittivat puutarhatalouden osatutkinnon. Oppisopimusopiskelijoiden, puistopuutarhurien ja puistomestarien näytöt järjestettiin lähes kokonaan henkilökohtaistettuna opiskelijoiden työpaikoilla. Yhtenä kehittämisen painopistealueena olikin suunnitella ja läpiviedä koulutuksen henkilökohtaistamista. Toimintavuonna panostettiin uuden koulutustuotteen, puistomestarikoulutuksen, suunnitteluun ja koulutusprosessin läpiviemiseen. Puistomestarikoulutuksen myötä puutarha-alan koulutuslinja kouluttaa tällä hetkellä ammattilaisia koko alan tutkintorakenteeseen, perustutkinnosta - erikoisammattitutkintoon. Ensimmäiset puistomestarit valmistuivat myös toimintavuonna, jolloin puistomestarin erikoisammattitutkinnon sai loppuun suoritettua 5 opiskelijaa. Viheralan yritysten kanssa jatkettiin yhteistyötä toimintavuonna, mm tekemällä erilaisia opiskeluun liittyviä pihan kunnostukseen ja hoitoon kuuluvia harjoitustöitä yhteistyöyritystemme kohteissa. Näin saimme omat resurssimme tehokkaampaan käyttöön yhteistyöyritysten tarjotessa valmiiksi suunnitellut työharjoituskohteet. Yhteistyötä jatkettiin lähiseudun muiden puutarhaoppilaitosten kanssa. Meidän puutarhuriopiskelijoillamme oli mahdollisuus suorittaa yksi valinnainen aine Kiipulan ammattiopistossa ja vastaavasti Kiipulasta ja Lepaan ammattiopistosta voivat opiskelijat tulla suorittamaan meille yhden valinnaisen aineen samana ajankohtana. Meidän opiskelijoista 4 henkilöä suoritti opintoja Kiipulassa ja Kiipulasta ja Lepaalta 5 opiskelijaa suoritti opintoja meillä. Oppilaitoksen ympäristön kohentamista jatkettiin rakentamalla laattakäytävä rakennuksen 17 päätyyn sekä kaatamalla koivuja rakennusten 16 ja 17 väliseltä alueelta. Kylvö- ja ryhmäkukat toimivat sekä opetusmateriaalina että viihtyvyyden lisääjänä. Istutuksia hoitamassa oli jo kolmatta kesää puutarhuri, joka toimi myös opiskelijoiden työnohjaajana sekä kouluttajana. Rakennukseen 8 tilojen pintasaneerausta jatkettiin. Katto korjattiin ja tuuletusikkunoihin asetettiin venttiilit. Loppusyksyllä kouluttajat saivat tilavamman opettajahuoneen kahdesta yhdistetystä luokasta. Kesä oli sateinen ja syksyllä alkoi esiintyä henkilöstöllä ja opiskelijoilla terveydellisiä ongelmia. Syyksi epäiltiin rakennuksen 8 sisäilmaa. Loppuvuodesta teetettiin tutkimus, jolla pyritään selvittämään ongelmien syyt. Tulokset valmistuvat vuoden 2005 alussa. Suuria opetuskalustohankintoja ei tehty. Puutarha-alalle palkattiin toimintavuonna yksi osa-aikainen ja yksi tuntiopettaja, joiden myötä puutarhatiimin toimintaa kehitettiin. Tiimi osallistui koko akk:ssa järjestettävään tiimivalmennukseen. Puutarha-alalla puutarhatiimin merkitys on tärkeä koko koulutusprosessin onnistumiselle. Tiimi kehittää, suunnittelee ja toteuttaa yhdessä koulutusta. Kaksi kouluttajaa aloitti näyttötutkintomestarikoulutuksen. Yksi kouluttaja suoritti ammattikasvatuksen aineopinnot sekä AiHe-projektiin kuuluvan Heko-koulutuksen. Puutarha-alan koulutusammatit v. 2004: Puutarhuri Puistopuutarhuri Puistomestari Kukka- ja puutarhakaupanmyyjä Puutarha-alan toteutuma v. 2004: Koulutuspaikat 63 Opiskelijatyöpäivät Käyttöaste 122 % Puutarha-alan opiskelijatyöpäivätoteutuma v Työvoimakoulutus 7283 Omaehtoineen koulutus 9135 Oppisopimuskoulutus Muu koulutus 13 13

8 Yrityspalvelu Oppisopimuskeskus Yrityspalvelu on yritys- ja yrittäjäkoulutukseen keskittyvä henkilöstön osaamisen kehittämispalveluja suunnitteleva ja tuottava koulutusala. Yrityspalvelu toimii TTS:n Vantaan yksikössä. Sen palvelut suunnataan ensisijaisesti yritysten johtamis- ja esimiesosaamisen kehittämiseksi ja yrittäjäkoulutukseen. Koulutusta toteutetaan sekä tutkintoon johtavana että henkilöstökoulutuksena. Yrityspalvelun omissa ohjelmissa oli tammikuussa opiskelemassa 51 opiskelijaa ja joulukuussa 65 opiskelijaa. Yhteensä Yrityspalvelussa tehtiin 6333 oppilastyöpäivää. Opiskelijat ovat pääasiassa työssä olevia aikuisia. Koulutus toteutettiin kokonaan ns. monimuotomenetelmää käyttäen. Siinä lähiopetuksen osuus on yksi-kaksi päivää kuukaudessa, ja etäopiskelun ja työssäoppimisen osuudet ovat merkittävässä roolissa. Menetelmä mahdollistaa asiakkaille opiskelun työn ohessa ja oppimisen yhdistämisen oman työpaikan kehittämiseen etätehtävien avulla. Yrityspalvelun eräänä toimintana on vastata Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskuksen oppisopimuskeskuksen toiminnasta. Sen tehtävänä on kehittää ja ohjata oppilaitoksen oppisopimuskoulutusta sekä vastata siihen liittyvästä viranomaistehtävästä oli voimakkaan laajentumisen vuosi. OPM:n myöntämiä lisäkoulutuskiintiöpaikkoja saatiin käyttöömme 150. Määrä ei riittänyt vastaamaan kysyntää. Toimivaksi koettu työssä oppimiseen perustuva oppisopimuskoulutus on erittäin kysytty koulutusmuoto. Mm. autoalan voimakas kasvu olisi vaatinut runsaasti lisää koulutuspaikkoja voidaksemme tyydyttää markkinoiden tarpeen. Koulutusaloittain uusia oppisopimuksia tehtiin vuoden 2004 aikana seuraavasti: Toimintavuodelle on ollut tunnusomaista laajentaa yhteistyötä toisten oppilaitosten kanssa koulutuksen ja näyttöjen järjestämiseksi laajalla alueella. Yrityspalvelu on toiminut seuraavien oppilaitosten näyttöjen vastaanottajana: Kotkan ammatillinen koulutuskeskus, Johtamistaidon opisto, Uudenmaan Maaseutuopisto ja Edupoli. Autoalan työjohdon erikoisammattitutkintoon johtava koulutus on käynnissä yhteistyössä Rastorin kanssa Oulussa ja paikallisen Ammattiopiston kanssa Joensuussa. Näyttöyhteistyö koskee yhteensä 51 opiskelijaa. perustutkinto määrä/muutos lisäkoulutus määrä/muutos Yrityspalvelu toimii aikuiskoulutuskeskuksen yrittäjäkoulutuksen asiantuntijana ja koordinaattorina. Yrittäjän ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen lisäksi on yhteistyössä puu- ja verhoilualan sekä puutarha-alan kanssa toteutettu perustutkintojen yrittäjäjaksojen koulutus ja tutkintojen vastaanotto. Lisäksi muukin oppilaitoksemme sisäinen yhteistyö on laajentunut toimintavuoden aikana. auto- ja pienkone 213/ / +24 kuljetus ja logistiikka 29/ / -21 puu- ja verhoilu 0/0 12/ -6 puutarha 2/ -1 5/0 yrityspalvelu 0/0 35/ +1 Yrityspalvelun rooliin kuuluu olla aktiivinen koulutuksen kehittäjä koko oppilaitoksen tasolla. Syksyllä käynnistettiin Opetushallituksen tukema PK-Log hanke, jossa tutkitaan ja tuotteistetaan osaamisen johtamispalvelua varastoalan yrityksille. Hanke on osa laajempaa valtakunnallista Kattava projektia, jolla haetaan aikuiskoulutuskeskusten palvelukonseptia yrityksille. Lisäksi osallistuttiin mm. opiskelun henkilökohtaistamista ohjaavaan OPH: n koordinoimaan Aihe-projektiin, verkko-opetus-, työssäoppimis-, ja opetussuunnitel- Yrityspalvelun tutkinnot, niissä opiskelevat ja mien kehittämishankkeisiin. valmistuneet vuonna 2004: Tekniikan erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto 16 Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Yrittäjän erikoisammattitutkinto Myynnin ammattitutkinto koulutuksessa valmistuneet Yrittäjäksi valmentava koulutus tutkintoja TTS Yrityspalvelun tiimillä on käytössään erittäin korkeatasoiset resurssit: Tiimiin kuuluu koulutuspäällikkö ja kaksi kouluttajaa ja lisäksi itsenäisinä yrittäjinä kahdeksan aktiivista huippuasiantuntijaa. Omasta henkilökunnasta on pätevöitynyt kaksi ja yksi aloitti pedagogiset opinnot. Kaikki kolme ovat suorittaneet näyttötutkintomestarin koulutuksen. Lisäkoulutuksista oli ammattitutkintotavoitteisia 114 ja erikoisammattitutkintotavoitteisia

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio,

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, Toimintakertomus 2006 TTS LYHYESTI TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 200 työntekijää ja liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on

Lisätiedot

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2008 TTS LYHYESTI TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 220 työntekijää ja liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on parantaa

Lisätiedot

AIKUISOPISTO. Toimintakertomus 2005

AIKUISOPISTO. Toimintakertomus 2005 Toimintakertomus 2005 Toimintavuosi 2005: 15-vuotta koulutusta aikuisväestölle Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin syksyllä 1990 edistämään pohjoisten alueiden kehittämistä aikuisväestön koulutuksen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni 1 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista koulutusta. Säätiötä oli perustamassa 52 perustajajäsentä,

Lisätiedot

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti VUOSIKERTOMUS 2014 1 YHTEYSTIEDOT KOTEKON KAMPUS, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka Kymen Konservatorio ja oppisopimuskoulutus, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka HAMINAN KAMPUS, Erottajankatu 21, 49400 Hamina

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2013 1

Toiminta- kertomus 2013 1 1 Toimintakertomus 2013 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista aikuiskoulutusta. Säätiötä oli

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010

SISÄLTÖ. 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010 TTS:N 86. TOIMINTAVUOSI Alkuvuotta 2010 leimasi vielä

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

K i i p u l a s ä ä t i ö Vu o s i ker t o m u s 2 0 1 0

K i i p u l a s ä ä t i ö Vu o s i ker t o m u s 2 0 1 0 Kiipulasäätiö Vuosikertomus 2010 Kiipulasäätiö Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,7 milj. euroa Henkilöstö: 396 2 Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Talouden taantumasta kasvuun...4

Lisätiedot

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki Toimintakertomus 2006 Adulta oy Adulta Oy on Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien omistama Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Yhtenä maamme suurimmista ammatillisista

Lisätiedot

Pirkanmaan alueen tärkeänä

Pirkanmaan alueen tärkeänä VUOSIKERTOMUS 26 VUOSI 26: KASVUA, LAATUA, KOHTI TYÖELÄMÄN PALVELUTEHTÄVÄÄ Pirkanmaan alueen tärkeänä kasvun ja jatkuvuuden edellytyksenä on osaavan työvoiman saanti. Ikäluokkien pienentyessä ja suurten

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö.

Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö. Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö merkittävä alueellinen ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjä POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 200 Täysillä mukana. Tule rohkeasti vaan, yhdessä onnistutaan! Sisältö 1 Johtajan katsaus 1 Johtajan katsaus 3 2 Erityisen tärkeille henkilöille 4 3 Luovi toimii 6 4 Luovin eurot 7 5 Ammatillinen

Lisätiedot

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2011 I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset

Lisätiedot

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2012 2 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 76 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys

Lisätiedot

Turun Aikuiskoulutuskeskus

Turun Aikuiskoulutuskeskus Turun Aikuiskoulutuskeskus VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS Turun Aikuiskoulutuskeskus Arvomme Ammattitaitoisuus. Asiakaslähtöisyys. Uudistavuus. Vastuullisuus. Visiomme Turun Aikuiskoulutuskeskus on yrityselämän

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto Tampereen ammattiopisto, Aikuiskoulutus

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus Helsingin yliopisto Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia suunnittelija, YTM Anna

Lisätiedot

Lähde. liikkeelle. 10 vuotta. Näyttötutkinnot

Lähde. liikkeelle. 10 vuotta. Näyttötutkinnot 1 2004 Lähde Näyttötutkinnot 10 vuotta liikkeelle Näyttötutkinnot 10 vuotta Suomessa näyttötutkintojen aikakausi alkoi toukokuun alussa 1994. Keväällä 2004 tämä työelämän tutkintojärjestelmä viettää syntymäpäivää.

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuusto Pöytäkirja 23.0.203 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/203 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 2/203 Aika Keskiviikko 23.0.203 klo 5.03

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Osaamispalvelujen lähtökohdat...4 Arvot...4 Oppiminen ja osaaminen...6. Osaamispalvelujen suunnittelu...7 Suunnittelujärjestelmä...7 Rahoitus...

Osaamispalvelujen lähtökohdat...4 Arvot...4 Oppiminen ja osaaminen...6. Osaamispalvelujen suunnittelu...7 Suunnittelujärjestelmä...7 Rahoitus... Osaamispalvelujen strateginen suunnitelma 2010 2011 Johdanto osaamispalvelujen strategiseen suunnitelmaan Osaamispalveluilla tarkoitetaan kaikkia Edupolin palveluja, jotka liittyvät henkilön tai työorganisaation

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013. Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013. Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013 Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2013... 1 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja

Lisätiedot

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoitus taitekohdassa

Ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoitus taitekohdassa Ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoitus taitekohdassa Jorma Sinkkonen Asiantuntija, YTM Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu jorma.sinkkonen@jamk.fi Tiivistelmä Ammatillisen

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot