TOIMINTAKERTOMUS 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2004"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2004 AIKUISKOULUTUS TYÖTEHOSEURAN AIKUISKOULUTUSKESKUS

2 Yleistä tietoa Työtehoseura ry:stä Työtehoseuran toiminta jakaantuu tutkimus- ja koulutustoimintaan. Koulutustoimintaa johtaa koulutusjohtokunta, jonka jäsenet ja varajäsenet Työtehoseuran johtokunta valitsee enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Työtehoseuran johtokunta valitsi kokouksessaan toimikaudeksi seuraavan koulutusjohtokunnan: LUOMA, TARMO, toimitusjohtaja, puheenjohtaja KASANEN PIRKKO, tutkimusjohtaja, varapuheenjohtaja HAUKKASALO, HANNU, maakuntainsinööri NIEMI, PEKKA, varatoimitusjohtaja KARONEN, TAPANI, osastopäällikkö KARPELA, TANJA, kulttuuriministeri LAHTINEN, MATTI, taloudenhoitaja SINNELÄ, PIRJO, kauppapuutarhuri SKYTTEN, AIMO, katsastusaseman apulaispäällikkö KUJANPÄÄ, MARKKU, hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä MÄENPÄÄ, KEIJO, rehtori, esittelijä Varajäsenet JALONEN, OSSI, asiamies NIEMINEN, MAURI, työehtotoimitsija NIKANDER, RAINE, kehitysjohtaja ANTTILA, TERO, toiminnanjohtaja SUMARI, SIKKE, yrittäjä PEKKINEN, TAHVO, toimitusjohtaja BEHM, KIMMO, kunnanjohtaja Koulutusjohtokunta kokoontui toimintavuonna neljä kertaa. Kokouspöytäkirjoihin kirjattiin 63 pykälää. Yleistietoa TTS:n Aikuiskoulutuksesta Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskus on Työtehoseura ry: n omistama ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. Ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen tehtävänä on antaa toisen asteen ammatillista koulutusta lähinnä aikuisväestölle suunnattuna. Tavoitteena on tuottaa sellaista ammatillista osaamista, joka edesauttaa sekä yritysten että koko yhteiskunnan menestymistä. Aikuiskoulutuskeskuksen koulutusaloja ovat: autoala, kuljetus- ja logistiikka-ala, maarakennusala, puutarha-ala sekä puu- ja verhoiluala. Lisäksi koulutusaloja vastaavana yksikkönä toimii yrityspalveluyksikkö, jonka tehtävänä on kehittää yritystoimintaa ja yrittäjyyteen liittyvää koulutusta sekä kehittää yritysyhteistyötä. Oppilaitos järjestää työvoimaviranomaisten rahoittamaa työvoimapoliittista koulutusta, opetusviranomaisten rahoittamaa omaehtoista ammatillista koulutusta ja oppisopimuskoulutusta sekä suoraan yritysten tarpeisiin suunniteltua henkilöstökoulutusta. Pääosa koulutuksesta on tutkintoon valmistavaa koulutusta. MISSIO Parannamme elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kilpailukykyä kehittämällä yksilöiden ammatillista osaamista. ARVOT Asiakaskeskeisyys Elinikäinen oppiminen Hyvä laatu Yksilön kunnioittaminen Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskuksen koulutustarjonta perustuu vankkaan henkilökunnan osaamiseen ja sen jatkuvaan kehittämiseen. Opetuksen jatkuva kehittäminen, läheinen yhteistyö työelämän kanssa sekä ajanmukainen opetuskalusto takaavat kilpailukykyisen ja työelämän tarpeisiin soveltuvan koulutuksen. Rehtorin puheenvuoro Aikuiskoulutuksen haasteet ovat henkisiä Ammatillinen aikuiskoulutus oli Suomessa vuonna 2004 suhteellisen hyvässä mallissa. Kollegoiden kanssa keskustellessa on tullut vaikutelma, että oppilaitosten toiminta oli suhteellisen vakiintunutta ja tuloksellista. Samoin meidän oppilaitoksessa: toiminnan volyymi ja liikevaihto jopa kasvoivat selkeästi ja kasvu pystyttiin tekemään taloudellisesti kannattavasti. Hyvää tilannetta meidän tulee hyödyntää panostamalla henkiseen kasvuun. Henkistä kasvua ohjaa perusajatus, että muutumme oppilaitoksesta palveluorganisaatioksi. Aikuiskoulutuskeskusten keskeisenä tehtävänä nähdään elinkeinoelämän palvelutehtävä. Se luo haasteita organisaation kehittämiselle - niin organisaatiokulttuurille kuin johtamis- ja toimintatavoille. Asiantuntijuus, joustavuus ja nykyaikaiset metodit sekä suunniteltu ja hallittu toimintatapa ovat elinehtoja menestymiselle. Vuoden 2004 suuria valtakunnallisia keskusteluja ovat olleet ammatillisen aikuiskoulutuksen asema koulutuspolitiikassa sekä oppimisprosessien henkilökohtaisempi ohjaaminen eli henkilökohtaistaminen. Aikuiskoulutuksen asema määrittelee ne puitteet ja resurssit, joilla voimme toteuttaa tätä tärkeää tehtävää. Henkilökohtaistaminen puolestaan määrittelee meidän opetustoiminnan suuntaamista ja asettaa koulutustoiminnan kehittämishaasteita. Se tarkoittaa, että koulutustoiminta on entistä asiakaskeskeisempää. Olemme mukana valtakunnallisessa yhteistyöverkostossa luomassa toimintamalleja henkilökohtaistamiselle. Katson tulevaisuuteen optimistisesti. Uskon, että ammatillisen aikuiskoulutuksen asema nähdään oikeassa valossa ja toiminnalle saadaan hyvät puitteet ja resurssit. Samoin henkilökohtaistamisen kehittämisessä olemme vahvasti mukana ja se kehittää meidän toimintakykyämme oikeaan suuntaan. Vuoden 2004 ponnistukset ja saavutukset veivät meitä monta askelta eteenpäin. Esitän parhaat kiitokset siitä henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille. Keijo Mäenpää SISÄLLYS Rehtorin puheenvuoro 3 Yleistietoja Työtehoseura ry:stä 3 Autoala 4 Kuljetusala 6 Maarakennusala 8 Puu- ja verhoiluala 10 Puutarha-ala 12 TTS Yrityspalvelu 14 Oppisopimuskeskus 15 Kehittäminen toimintavuoden aikana 16 Aikuiskoulutuskeskuksen johtotiimi Koulutusjohtaja, rehtori Keijo Mäenpää Hallintopäällikkö Markku Kujanpää Kehityspäällikkö Jorma Mattila Koulutuspäällikkö, auto-ala, Kari I. Mattila Koulutuspäällikkö, kuljetusala, Esa Ikäheimo Koulutuspäällikkö, maarakennusala, Matti Saarela asti, Tapani Miettinen 1.9. alkaen. Koulutuspäällikkö, puu- ja verhoiluala, Vesa Taipale Koulutuspäällikkö, puutarha-ala, Leena Väyrynen Koulutuspäällikkö, Yrityspalvelu, Risto Saari Työtehoseura ry:n organisaatio JÄSENKOKOUS VALTUUSKUNTA JOHTOKUNTA Talous Johtoryhmä Taloushallinto TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN Toimitusjohtaja Maatalous Metsätalous Kotitalous Aikuiskoulutuskeskus Koulutusjohtokunta KOULUTUS Lönnrot Opisto

3 Autoala Autoalan koulutustarjonta kattaa pienkone-, henkilöauto-, raskaskalusto-, työkonetekniikan mekaanikko- ja varaosamyyjäkoulutukset. Tuotetarjontaan kuuluu myös henkilöautopuolen vauriokorjaus- ja myyjäkoulutukset. Koulutuksia toteutettiin sekä perustutkintoon valmistavana uusille alalle tuleville ja alan vaihtajille ja ammatti / erikoisammattitutkintoon valmistavina täydennyskoulutuksina. Auto- ja pienkonealan toimintaympäristössä näkyi yritysten lisääntynyt kiinnostus rekrytoitavaan ja ammattitaitoa ylläpitävään koulutukseen. Koulutuksen tarjoajissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Strategisia liittoutumia tehtiin niin valittujen oppilaitosten kuin yritystenkin kanssa. Koulutuksissa korostui ihmissuhdetaitojen ja jatkuvan oppimisen taitojen kehittäminen. Elektroniikan voimakkaasti laajeneva osuus teknologiassa loi lisäkoulutustarpeita ammatissa jo toimiville. Korirakenteiden ja materiaalien kehittyminen loi paineita teknisen osaamisen koulutukseen, johon vastattiin koriakatemian käynnistämisellä. Koulutusalan kokonaisvolyymissä tapahtui merkittävää kasvua sekä oppilastyöpäivä (otp) että taloudellisella tasolla. Otp kasvu oli +6,4 % ja taloudellinen kasvu oli +21 %. Talouden kasvaminen opiskelijatyöpäiviä nopeammin johtui koulutustoiminnan painopisteen siirtymisestä yritysyhteistyökoulutuksiin. Koulutustoiminta rakentui neljän peruspilarin varaan; työvoimapoliittinen, omaehtoinen, oppisopimus ja yrityskoulutus. Työvoimapoliittinen koulutus jakaantuu kahteen osaan; yleiseen peruskoulutukseen ja yrityskohtaiseen rekrytoivaan koulutukseen. Näiden koulutusten yhteismääräksi muodostui otp. Omaehtoinen koulutus painottuu erityisesti autoalan kaupalliseen peruskoulutukseen volyymin ollessa 3772 otp. Volyymin lasku edellisestä vuodesta johtui koulutusalalla käytettävissä olevien paikkojen määrän laskusta. Oppisopimuskoulutus jakautuu perustutkintotason sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintotason koulutukseen. Oppisopimuskoulutuksessa tapahtui voimakasta kasvua sekä perustutkinnoissa, että ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. Koulutuksen vuosivolyymi nousi edellisvuodesta yli kaksinkertaiseksi. Yrityskoulutus muodostuu lyhytkursseista. Näitä järjestetään sekä yritysten tilausten perusteella, että omana tuotantona. Koulutusten sisältö ja rakenne on aina vähintään tutkinnon osaan tähtäävä ja useiden lyhytkurssien kautta oppija voi saada valmennuksen myös koko tutkinnon suorittamiseen. Vuosivolyymi on 896 otp, josta on huomioitava, että koulutuksiin liittyvää työssäoppimista ja etäopiskelua ei näissä lasketa. Jos ne huomioitaisiin, niin volyymi nousisi yli 4000 päivän. Tutkintotilaisuuksiin osallistuneiden henkilöiden (ei sisällä työvoimapoliittisessa tai omassa oppisopimuskoulutuksessa olleita opiskelijoita ) osalta muodostui 59 otp. Koulutusalalla tehtiin Opetushallitukselle Pienkonemekaanikon ammattitutkinnon perusteiden päivitys. Autoalan tutkintotoimikunnissa koulutusalalla on edustus, kahdessa sihteerinä ja yhdessä jäsenenä. Koulutusalalla otettiin vastaan 108 tutkintoa, joiden määrässä on pientä laskua edellisvuoteen. Tämä johtuu koulutusten ajoittumisesta, jolloin 2005 luku tulee olemaan ehkä jopa historian suurin. Vuoden aikana merkittävimmät investoinnit tehtiin koriakatemian toimintaympäristöön ja ATK opetuksen työvälineisiin. Koulutusalalle hankittiin mobiili ATK luokka, jota hyödynnettiin sekä perusopetuksessa että asiakasprojekteissa. Perusopetuskalustoon tehdyt investoinnit ja muut toimintamenot säilyivät kohtuullisen hyvin budjetoiduissa ja operatiiviset kustannukset poistoineen saatiin hyvin katettua. Koulutusalan omaa henkilöstöä koulutettiin lyhytkursseilla yli 100 henkilötyöpäivän verran. Tämän lisäksi oli vuoden aikana 7 henkeä oman osaamiseen kehittämiseen tähtäävässä oppisopimuskoulutuksessa. Omaehtoisessa pätevöitymiskoulutuksessa (pedgoginen / insinööri) oli vuoden aikana 4 henkeä. Vuosi oli kokonaisuudessaan kiihkeän kehittymisen ja kehittämisen aikaa. Tiimitoiminnan kehittäminen asetti laajoja haasteita henkilöstölle. Näissä haasteissa henkilöstö onnistui mainiosti. Toiminnalle luodut pohjat antavat koulutusalalle ja sen sisälle muodostuneille kuudelle operatiiviselle tiimille hyvät edellytykset kehittyä koulutusalan tavoitteiden ja akk:n mission ja vision mukaiseksi alansa laadullisesti johtavaksi yksiköksi. Koulutusammatit v. 2004: Automekaanikko Autosähkömekaanikko Kuorma- ja linja-automekaanikko Automaalari Autokorinkorjaaja Pienkonemekaanikko Varaosamyyjä Automyyjä Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto Maatalouskonehuoltoyrittäjä Asiakasräätälöityjä lyhytkursseja Autoalan toteutuma v. 2004: Koulutuspaikat 145 Opiskelijatyöpäivät Käyttöaste 89% Autoalan opiskelijatyöpäivätoteutuma koulutusmuodoittain v. 2004: Työvoimakoulutus Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Muu koulutus 955

4 Kuljetus- ja logistiikka-ala K uljetus- ja logistiikka-alalla koulutettiin kertomusvuonna citybussin-, linja-auton-, invataksin- ja D1-linja-auton-, yhdistelmäajoneuvon-, sekä jakeluautonkuljettajia. Varastonhoitajia ja varastotyöntekijöitä koulutettiin logistiikan perustutkinnon varastonhoitajakoulutuksessa. Lisäksi järjestettiin maahanmuuttajien citybussinkuljettajakoulutukseen valmentava koulutus. Lyhytkursseina jatkettiin ADR-ajolupakoulutusta. Toiminta laajeni ja kehittyi toimintavuoden aikana merkittävästi sekä opiskelijamäärän että liikevaihdon osalta. Kasvu suuntautui erityisesti logistiikka-alalle varastotyöntekijäkoulutuksen käynnistymisen myötä, mistä johtuen kuljetusalan nimi muutettiin kertomusvuonna kuljetus- ja logistiikka-alaksi. Myös henkilöliikenteen kuljettajakoulutus vahvisti asemaansa maamme johtavana koulutusorganisaationa. Valmistuneiden kuljettajien työllistyminen jatkui edelleen erinomaisena. Pääkaupunkiseudulla kilpailutuksen seurauksena kuljettajatarve kääntyi jälleen kasvuun. Tammikuussa valmistui Nuolikujan kiinteistön neljäs saneerausvaihe, jolloin simulaattorikoulutukselle saatiin erinomaiset koulutustilat. Toimintavuoden painopistealueena olikin simulaattorihanke, jossa koulutusohjelmia kehitettiin ja testattiin simulaattorilla tapahtuvaan opetukseen sopivaksi. Koulutusalalla oli myös merkittävä rooli neuvotteluissa Ajoneuvohallintokeskuksen kanssa simulaattorin käytön hyväksymiseksi citybussin- ja linja-autonkuljettajien D-ajolupakoulutuksen ajoharjoittelussa. Lisäksi osallistuttiin laajahkoon vertailevaan tutkimukseen simulaattorilla toteutetun ajoharjoittelun ja normaalilla linja-autolla toteutetun ajoharjoittelun oppimistulosten vaikuttavuuden vertailuun. Omat kouluttajat toivat erinomaisen asiantuntemuksensa simulaattorikoulutuksen sisältöön. Myös oppimisprosessia kehitettiin entistä suunnitelmallisemmaksi ja järjestelmällisemmäksi. Parhaimmin tässä onnistuttiin citybussinkuljettajakoulutuksessa, joissa päiväkohtainen toteutussuunnitelma ja toteutuksen arviointi- ja palautejärjestelmä toimii jo osana toteutuksen henkilökohtaistamista. Logistiikan koulutuksen painopistealueena oli uusimman koulutustuotteen, varastotyöntekijäkoulutuksen, kolmivuotisen koulutussopimuksen saaminen ja koulutuksen käynnistäminen logistiikan perustutkinnon varastonhoitajan osatutkintoon valmistavana koulutuksena. Koulutuksesta valmistuneiden määrä lisääntyi kertomusvuonna, mutta työhönsijoittuminen hieman taantui. Vantaalla toteutettavan citybussinkuljettajakoulutuksen aloittaneista oli toimintavuonna edelleen suurin osa B-ajoluvan omaavia. C-ajolupakoulutuksen kasvaessa käyttöön otettiin viides C-ajo-opetusvarustein varustettu kuorma-auto. Linja-autonkuljettajakoulutus jatkui Rajamäellä. Citybussin- ja linja-autonkuljettajakoulutuksista valmistui yhteensä 185 uutta kuljettajaa, jossa lisäystä yli 10 % ja heidän työllistymisensä oli n 90 %. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajia valmistui oppisopimuskoulutus mukaan lukien 69 ja työllistyminen oli n 85 %. Maahanmuuttajien citybussinkuljettajakoulutukseen valmistavan koulutuksen suoritti hyväksyttävästi hieman yli 30 opiskelijaa. Heistä 84 % hyväksyttiin jatkamaan citybussinkuljettajakoulutukseen Invataksin- ja D1-linja-autonkuljettajien kysyntä, etenkin pääkaupunkiseudulla, säilyi korkeana. Toimintavuonna päättäneestä kurssista valmistui 14 opiskelijaa, joista työllistyi yli 85 %. Vantaalla käynnistettiin helmikuussa ensimmäinen logistiikan perustutkinnon, varastonhoitajan osatutkintoon valmistava koulutus, johon valitaan ammattitaitokartoitusjaksolle opiskelijaa. Kahden viikon ammattitaitokartoitusjakson jälkeen jatkoon pääsee soveltuvuuden perusteella noin puolet. Varastotyöntekijäkoulutuksista ehti valmistua vuoden aikana 45 opiskelijaa, joiden työhön sijoittuminen oli n. 60 %. Heistä kaikki osallistuivat yhteen näyttöön. Vastaavaa varastonhoitajan koulutusta jatkettiin 40 opintoviikkoa kestävänä koulutuksena. 12 opiskelijaa suoritti koulutuksen hyväksyttävästi loppuun, ja he kaikki suorittivat hyväksytysti myös perustutkinnon näytöt. Logistiikan perustutkinnon autonkuljettajakoulutuksesta valmistui 10 kuljettajaa, jotka työllistyivät 90 %: sti. Vastaavasta maahanmuuttajien koulutuksesta valmistui 9 kuljettajaa. Vaarallisten aineiden ajolupakoulutuksen toteuttamista jatkettiin sekä yrityskohtaisina koulutuksina että työvoimakoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksena toteutettiin asiakasyrityksille yhdistelmäajoneuvokuljettajan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta, mikä sisälsi kaikille myös näyttökokeet. Toimintavuoden aikana hankittiin tiehoitovarustein varustettu neliakselinen C-ajo-opetusvarustein ja sorakasettilaittein varustettu täysperävaunun vetoauto. Lisäksi hankittiin uusi lähiliikenne linja-auto ja pikkubussi sekä uusia myyntilaitteita linja-autokoulutukseen. Lisäksi tehtiin kauppasopimus uudesta neliakselisesta erikoiskuljetusperävaunusta. Koulutusvolyymin lisääntyessä lisättiin henkilöstöresursseja palkkaamalla uusia henkilöitä sekä käyttämällä muutamaa vuokrattua kouluttajaa. Henkilöstö osoitti erinomaista joustavuutta kasvavan volyymin toteutuksessa ja selviytyi siitä erinomaisesti. Kuljetus- ja logistiikka-alan koulutusammatit v. 2004: Linja-autonkuljettaja Citybussinkuljettaja Maahanmuuttajille valmentava koulutus citybussinkuljettajakoulutukseen Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Jakelu- ja kuorma-autonkuljettaja Maahanmuuttajille valmentava koulutus jakelu- ja kuormaautonkuljettajakoulutukseen Logistiikan perustutkinto, varastopalvelujen koulutusohjelma D1-autonkuljettaja Trukinkuljettaja ADR-ajolupakoulutus Laatu- ja ympäristökoulutus Key-koulutus Tieturva 1-koulutus Kuljetus- ja logistiikka-alan toteutuma v. 2004: Koulutuspaikat 160 Opiskelijatyöpäivät Käyttöaste 156 % Kuljetus- ja logistiikka-alan opiskelijatyöpäivätoteutuma koulutusaloittain v. 2004: Työvoimakoulutus Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus 2740 Muu koulutus

5 Maarakennusala Maarakennusalan koulutusta toteutettiin toimintavuonna perustutkintotasoisena maarakennuskoneenkuljettajan ja maarakentajan koulutusohjelmissa, sekä ammattitutkintotavoitteisena maarakennuskoneenkuljettajan ja liikennealueiden kunnossapitokoneenkuljettajan suuntautumisvaihtoehtoina. Maarakennusalan koulutuslinja kouluttaa maarakennuskoneenkuljettajia myös nuorisoasteen kolmivuotisena koulutuksena. Toimintavuonna järjestettiin myös turvallisuuskoulutusta työssäoleville alan ammattilaisille. Hakijoiden määrä eri koulutuksiin vaihteli. Työvoimakoulutuksiin hakijoita oli riittävästi, mutta nuorisokoulutuksen paikkoja jäi täyttämättä. Loppuvuodesta tehostettiinkin nuorisokoulutuksen markkinointia ja yhteistyötä paikallisen ammattioppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa. Koulutustoiminta keskittyi toimintavuonna pääasiassa maarakennuskoneenkuljettajakoulutukseen. Toteutuneesta koulutuksesta noin 98 prosenttia oli eri koulutusmuodoin järjestettyä maarakennuskoneenkuljettajakoulutusta, vajaa 2 prosenttia maarakentajien oppisopimuskoulutuksen tietopuolista - ja maarakennuskonehuoltoasentajakoulutusta. Maarakennuskoneenkuljettajakoulutuksessa korostetaan yrittäjyyden merkitystä, sillä ala työllistää paljon itsenäisiä yrittäjiä. Yrittäjyyteen liittyvät oppiaineet ovat osa koulutuksen sisältöä, jota toimintavuoden opetuksessa on hoidettu yhteistyössä TTS Yrityspalveluyksikön kanssa. Toimintavuonna maarakennusalalla koulutettiin yhteensä opiskelijatyöpäivää. Siitä työvoimakoulutuksena pääasiassa maarakennuskoneenkuljettajakoulutusta 7389 opiskelijatyöpäivää, nuorisoasteen koulutuksena 3402 opiskelijatyöpäivää, sekä ammatillisena lisäkoulutuksena ja muuna koulutuksena 1212 opiskelijatyöpäivää. Oppisopimuskoulutuksen tietopuolisia opintoja ja näyttöjä maarakennuskoneenkuljettajille ja maarakentajille yhteensä 92 opiskelijatyöpäivää. Muuna koulutuksena järjestettiin tietöiden turvallisuuskoulutusta myös työssä oleville henkilöille. Opiskelijatyöpäivissä oli vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna noin 28 %. Vähennys johtuu useista tekijöistä. Maatalouskoneasentajien koulutus siirtyi toimintavuonna auto-alan hoidettavaksi, työvoimakoulutuksen määrä pieneni edelliseen vuoteen verrattuna, samoin oppisopimusopiskelijoiden määrä väheni. Koulutuksen päätti 38 maarakennuskoneenkuljettajaa ja heistä 27 suoritti näyttötutkinnon. 66 % päättäneistä työllistyi. Oppisopimuskoulutuksen tietopuoliset opinnot päätti 7 opiskelijaa, heistä 6 suoritti maarakennuskoneenkuljettajan perustutkinnon näytöt ja yksi maarakentajan perustutkinnon näytöt. Koulutuksen keskeyttäneiden määrä oli toimintavuonna melko suuri. Toimintavuonna on lisätty konekalustoa hankkimalla käytetty seulavaunu, jolla monipuolistetaan harjoittelumahdollisuuksia ja parannetaan asiakastöiden toteutusmahdollisuuksia. Kaivukonekalustoa on uusittu vaihtamalla kaksi konetta uusiin ja yksi kaivukone on hankittu lisää. Maarakennusalan henkilöstö vaihtui toimintavuoden aikana usealla uudella kouluttajalla mm. eläköitymisen seurauksena. Koulutusalalla aloitti syksyllä uusi koulutuspäällikkö, edeltäjän jäädessä osa-aikaeläkkeelle ja koulutustehtäviin. Maarakennusalan koulutustoimintaa kehitettiin ja suunniteltiin tiimissä. Uudet kouluttajat osallistuivat muun koulutusalan kanssa koko aikuiskoulutuskeskuksen järjestämään tiimikoulutukseen. Maarakennusalan koulutusammatit v. 2004: Maarakennuskoneenkuljettaja Maarakennuskoneenkuljettaja; nuorisoaste Maarakennuskoneen tai liikennealueiden kunnossapitokoneiden kuljettaja Maarakennuskonehuoltoasentaja Maarakennusalan toteutuma v. 2004: Koulutuspaikat 65 Opiskelijatyöpäivät Käyttöaste 73 % Maarakennusalan opiskelijatyöpäivätoteutuma koulutusmuodoittain v. 2004: Työvoimakoulutus 7389 Omaehtoinen koulutus 4381 Oppisopimuskoulutus 92 Muu koulutus

6 Puu- ja verhoiluala Puu- ja verhoilualalla koulutettiin toimintavuonna puuseppiä ja verhoilijoita puusepänliikkeiden, rakennusliikkeiden ja verhoiluliikkeiden työntekijöiksi sekä yrittäjiksi. Alan yritykset ovat pieniä, ja niiden toiminta suurimmaksi osaksi tilaustyötä. Tämä luo määrätyt ominaispiirteet koulutusalalle. Puualan perustutkintoon valmistava koulutus antaa valmiuksia työskennellä tilauspuusepäntyössä ja kalusteiden ym. sisustuselementtien asentajana. Teollisuuspuusepän ammattitutkinto valmistaa ikkuna- ja oviteollisuuden prosessimaiseen työskentelyyn. Verhoilututkintojen painopiste on perinteisen verhoilun hallinnassa ja oman pienimuotoisen yrityksen vetämisessä. Toimintavuoden painopistealueina oli eri tutkintoihin valmistavat koulutukset. Verhoilualan perustutkinnon suoritti 14 opiskelijaa, puualan perustutkinnon 6 opiskelijaa, verhoilijan ammattitutkinnon 5 opiskelijaa sekä verhoilijamestarin erikoisammattitutkinnon 3 opiskelijaa. Osatutkintoja suoritti yhteensä 21 opiskelijaa. Toimintavuonna koulutuksessa oli keskimäärin 48 opiskelijaa, joka vastaa opiskelijatyöpäivää. Alan koulutuksesta oli noin 72 % työvoimakoulutusta, 25 % omaehtoista ammatillista koulutusta ja 3 % oppisopimuskoulutusta. Työvoimakoulutuksen määrä kasvoi noin 4 % edellisvuodesta. Toisaalta omaehtoisen koulutuksen määrä pieneni 38 % edellisvuodesta. Nämä vaihtelut vuoteen 2003 verrattuna selittyvät sillä, että omaehtoisena koulutuksena toteutettavaa verhoilualan peruskoulutusta ei järjestetty lainkaan toimintavuonna, vähentyneen koulutustarpeen takia. Puualan työvoimakoulutus lisääntyi taas yritysten tarpeiden kasvaessa, varsinkin keittiökalustealalla. Puu- ja verhoilualan koulutus on hyvin käytännön läheistä. Koulutustiloissa on käytössä asialliset koneet ja laitteet. Harjoitustöiden ja asiakastöiden tekeminen ovat opiskelulle välttämättömiä, koska teknisellä alalla työtä oppii vain tekemällä. Opiskelijat suorittivat myös 6-8 viikon mittaisen työssäoppimisjakson alan yrityksissä Puusepänalalla tapahtuneet muutokset huomioitiin myös koulutuksessa. Huonekalujen valmistus on vähentynyt mutta talonrakennustoiminta on jatkunut vilkkaana koko toimintavuoden. Tämän vuoksi puualan perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa painopistettä siirrettiin edelleen puurakentamiseen ja tuotteiden asentamiseen. Koulutuksen suorittaneet saivat näin valmiuksia työskennellä myös sisustus- ja asennuspuuseppinä rakennuskohteissa. Teollisuuspuusepän koulutusta järjestettiin nyt kahden ikkunoita valmistavan yrityksen tarpeisiin. Opiskelijat suorittivat koulutuksen ja tutkinnon työn ohessa oppisopimuskoulutuksena. Koulutus ja tutkinnot toteutettiin kokonaan opiskelijoiden työpaikalla. Yhteistyössä johtavan keittiökalusteyrityksen kanssa järjestettiin työvoimapoliittisena yhteishankintakoulutuksena rekry-kalusteasentajakoulutus, joka toteutettiin osittain akk:ssa ja osittain työpaikoilla. Yrittäjäjaksoja totutettiin TTS Yrityspalvelun kanssa. Puusepänalan ammattitutkinnot ovat uudistettu ja tästä johtuen laadittiin uudet oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat. Uudistustyö jatkuu vielä vuonna Puu- ja verhoilualan tiimissä työskenteli toimintavuonna koulutuspäällikön lisäksi neljä vakinaista kouluttajaa. Kaikki kouluttajat ovat pedagogiseti päteviä. Koulutuksen kehittämisen painopistealueena oli toimintavuonna erityisesti opiskelun henkilökohtaistaminen. Alan kouluttajat osallistuivat koulutustilaisuuksiin ja käytännön toimenpiteitä suoritettiin päivittäisessä koulutuksen toteuttamisessa. Yksi kouluttaja suoritti opettajan pedagogiset opinnot ja osallistui akk:n verkko-opiskelun kehittämistyöryhmään. Verhoilualan kouluttajat osallistuivat myös verhoilualan alueellisen neuvottelukunnan toimintaan. Vuoden aikana tehtiin myös laitehankintoja. Peruspuuntyöstökoneista uusittiin oikohöylä, reunahiomakone sekä talttaporakone. Myös oppimisympäristöä parannettiin kunnostamalla opetustiloja, osittain opiskelijatyönä. Puu- ja verhoilualan koulutusammatit v. 2004: Puuseppä Huonekaluverhoilija Puu- ja verhoilualan toteutuma v Koulutuspaikat 57 Opiskelijatyöpäivät Käyttöaste 84 % Puu- ja verhoilualan opiskelijatyöpäivätoteutuma koulutusmuodoittain v Työvoimakoulutus 8794 Omaehtoinen koulutus 3069 Oppisopimuskoulutus 331 Muu koulutus

7 Puutarha-ala Puutarha-alalla koulutettiin kertomusvuonna puutarhureita, puistopuutarhureita, puistomestareita sekä kukka- ja puutarhakaupan myyjiä. Koulutukset olivat alan tutkintoihin valmistavia. Puutarha-alan koulutuksen suosio on vuosi vuodelta kasvanut, hakijamäärät nousivat jälleen edelliseen vuoteen verrattuna. Puutarha-alan koulutukseen haki yhteensä 241 henkilöä ja koulutuksen aloitti 50 henkilöä. Oppisopimusopiskelijoita oli vuoden aikana mukana eri kursseilla yhteensä 37 henkilöä. Toimintavuoden aikana tehtiin opiskelijatyöpäivää, joista työvoimakoulutusta 37 %. Koulutuspaikkojen käyttöaste oli 122 %. Kasvua edelliseen vuoteen oli 17 %. Puutarha-alan koulutus on alan tutkintoihin valmistavaa. Vuoden aikana järjestettiin puutarhatalouden perustutkinnossa yhteensä 22 näyttötilaisuutta erikokoisille ryhmille. Näyttöjen suunnittelu ja järjestäminen vaatii paljon aikaa ja on osa kouluttajien työtä. Lisäksi näyttöjä vastaanottamassa on aina ulkopuolinen työelämän edustaja. Näytöt ajoittuvat tasaisesti koko koulutuksen ajalle. Vuonna 2004 puutarhatalouden perustutkinnon, puutarhurin tutkinnon, suoritti 24 opiskelijaa ja puistopuutarhurin ammattitutkinnon suoritti 2 opiskelijaa. Lisäksi valmistui kukka- ja puutarhakaupan kurssilta 13 opiskelijaa, jotka suorittivat puutarhatalouden osatutkinnon. Oppisopimusopiskelijoiden, puistopuutarhurien ja puistomestarien näytöt järjestettiin lähes kokonaan henkilökohtaistettuna opiskelijoiden työpaikoilla. Yhtenä kehittämisen painopistealueena olikin suunnitella ja läpiviedä koulutuksen henkilökohtaistamista. Toimintavuonna panostettiin uuden koulutustuotteen, puistomestarikoulutuksen, suunnitteluun ja koulutusprosessin läpiviemiseen. Puistomestarikoulutuksen myötä puutarha-alan koulutuslinja kouluttaa tällä hetkellä ammattilaisia koko alan tutkintorakenteeseen, perustutkinnosta - erikoisammattitutkintoon. Ensimmäiset puistomestarit valmistuivat myös toimintavuonna, jolloin puistomestarin erikoisammattitutkinnon sai loppuun suoritettua 5 opiskelijaa. Viheralan yritysten kanssa jatkettiin yhteistyötä toimintavuonna, mm tekemällä erilaisia opiskeluun liittyviä pihan kunnostukseen ja hoitoon kuuluvia harjoitustöitä yhteistyöyritystemme kohteissa. Näin saimme omat resurssimme tehokkaampaan käyttöön yhteistyöyritysten tarjotessa valmiiksi suunnitellut työharjoituskohteet. Yhteistyötä jatkettiin lähiseudun muiden puutarhaoppilaitosten kanssa. Meidän puutarhuriopiskelijoillamme oli mahdollisuus suorittaa yksi valinnainen aine Kiipulan ammattiopistossa ja vastaavasti Kiipulasta ja Lepaan ammattiopistosta voivat opiskelijat tulla suorittamaan meille yhden valinnaisen aineen samana ajankohtana. Meidän opiskelijoista 4 henkilöä suoritti opintoja Kiipulassa ja Kiipulasta ja Lepaalta 5 opiskelijaa suoritti opintoja meillä. Oppilaitoksen ympäristön kohentamista jatkettiin rakentamalla laattakäytävä rakennuksen 17 päätyyn sekä kaatamalla koivuja rakennusten 16 ja 17 väliseltä alueelta. Kylvö- ja ryhmäkukat toimivat sekä opetusmateriaalina että viihtyvyyden lisääjänä. Istutuksia hoitamassa oli jo kolmatta kesää puutarhuri, joka toimi myös opiskelijoiden työnohjaajana sekä kouluttajana. Rakennukseen 8 tilojen pintasaneerausta jatkettiin. Katto korjattiin ja tuuletusikkunoihin asetettiin venttiilit. Loppusyksyllä kouluttajat saivat tilavamman opettajahuoneen kahdesta yhdistetystä luokasta. Kesä oli sateinen ja syksyllä alkoi esiintyä henkilöstöllä ja opiskelijoilla terveydellisiä ongelmia. Syyksi epäiltiin rakennuksen 8 sisäilmaa. Loppuvuodesta teetettiin tutkimus, jolla pyritään selvittämään ongelmien syyt. Tulokset valmistuvat vuoden 2005 alussa. Suuria opetuskalustohankintoja ei tehty. Puutarha-alalle palkattiin toimintavuonna yksi osa-aikainen ja yksi tuntiopettaja, joiden myötä puutarhatiimin toimintaa kehitettiin. Tiimi osallistui koko akk:ssa järjestettävään tiimivalmennukseen. Puutarha-alalla puutarhatiimin merkitys on tärkeä koko koulutusprosessin onnistumiselle. Tiimi kehittää, suunnittelee ja toteuttaa yhdessä koulutusta. Kaksi kouluttajaa aloitti näyttötutkintomestarikoulutuksen. Yksi kouluttaja suoritti ammattikasvatuksen aineopinnot sekä AiHe-projektiin kuuluvan Heko-koulutuksen. Puutarha-alan koulutusammatit v. 2004: Puutarhuri Puistopuutarhuri Puistomestari Kukka- ja puutarhakaupanmyyjä Puutarha-alan toteutuma v. 2004: Koulutuspaikat 63 Opiskelijatyöpäivät Käyttöaste 122 % Puutarha-alan opiskelijatyöpäivätoteutuma v Työvoimakoulutus 7283 Omaehtoineen koulutus 9135 Oppisopimuskoulutus Muu koulutus 13 13

8 Yrityspalvelu Oppisopimuskeskus Yrityspalvelu on yritys- ja yrittäjäkoulutukseen keskittyvä henkilöstön osaamisen kehittämispalveluja suunnitteleva ja tuottava koulutusala. Yrityspalvelu toimii TTS:n Vantaan yksikössä. Sen palvelut suunnataan ensisijaisesti yritysten johtamis- ja esimiesosaamisen kehittämiseksi ja yrittäjäkoulutukseen. Koulutusta toteutetaan sekä tutkintoon johtavana että henkilöstökoulutuksena. Yrityspalvelun omissa ohjelmissa oli tammikuussa opiskelemassa 51 opiskelijaa ja joulukuussa 65 opiskelijaa. Yhteensä Yrityspalvelussa tehtiin 6333 oppilastyöpäivää. Opiskelijat ovat pääasiassa työssä olevia aikuisia. Koulutus toteutettiin kokonaan ns. monimuotomenetelmää käyttäen. Siinä lähiopetuksen osuus on yksi-kaksi päivää kuukaudessa, ja etäopiskelun ja työssäoppimisen osuudet ovat merkittävässä roolissa. Menetelmä mahdollistaa asiakkaille opiskelun työn ohessa ja oppimisen yhdistämisen oman työpaikan kehittämiseen etätehtävien avulla. Yrityspalvelun eräänä toimintana on vastata Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskuksen oppisopimuskeskuksen toiminnasta. Sen tehtävänä on kehittää ja ohjata oppilaitoksen oppisopimuskoulutusta sekä vastata siihen liittyvästä viranomaistehtävästä oli voimakkaan laajentumisen vuosi. OPM:n myöntämiä lisäkoulutuskiintiöpaikkoja saatiin käyttöömme 150. Määrä ei riittänyt vastaamaan kysyntää. Toimivaksi koettu työssä oppimiseen perustuva oppisopimuskoulutus on erittäin kysytty koulutusmuoto. Mm. autoalan voimakas kasvu olisi vaatinut runsaasti lisää koulutuspaikkoja voidaksemme tyydyttää markkinoiden tarpeen. Koulutusaloittain uusia oppisopimuksia tehtiin vuoden 2004 aikana seuraavasti: Toimintavuodelle on ollut tunnusomaista laajentaa yhteistyötä toisten oppilaitosten kanssa koulutuksen ja näyttöjen järjestämiseksi laajalla alueella. Yrityspalvelu on toiminut seuraavien oppilaitosten näyttöjen vastaanottajana: Kotkan ammatillinen koulutuskeskus, Johtamistaidon opisto, Uudenmaan Maaseutuopisto ja Edupoli. Autoalan työjohdon erikoisammattitutkintoon johtava koulutus on käynnissä yhteistyössä Rastorin kanssa Oulussa ja paikallisen Ammattiopiston kanssa Joensuussa. Näyttöyhteistyö koskee yhteensä 51 opiskelijaa. perustutkinto määrä/muutos lisäkoulutus määrä/muutos Yrityspalvelu toimii aikuiskoulutuskeskuksen yrittäjäkoulutuksen asiantuntijana ja koordinaattorina. Yrittäjän ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen lisäksi on yhteistyössä puu- ja verhoilualan sekä puutarha-alan kanssa toteutettu perustutkintojen yrittäjäjaksojen koulutus ja tutkintojen vastaanotto. Lisäksi muukin oppilaitoksemme sisäinen yhteistyö on laajentunut toimintavuoden aikana. auto- ja pienkone 213/ / +24 kuljetus ja logistiikka 29/ / -21 puu- ja verhoilu 0/0 12/ -6 puutarha 2/ -1 5/0 yrityspalvelu 0/0 35/ +1 Yrityspalvelun rooliin kuuluu olla aktiivinen koulutuksen kehittäjä koko oppilaitoksen tasolla. Syksyllä käynnistettiin Opetushallituksen tukema PK-Log hanke, jossa tutkitaan ja tuotteistetaan osaamisen johtamispalvelua varastoalan yrityksille. Hanke on osa laajempaa valtakunnallista Kattava projektia, jolla haetaan aikuiskoulutuskeskusten palvelukonseptia yrityksille. Lisäksi osallistuttiin mm. opiskelun henkilökohtaistamista ohjaavaan OPH: n koordinoimaan Aihe-projektiin, verkko-opetus-, työssäoppimis-, ja opetussuunnitel- Yrityspalvelun tutkinnot, niissä opiskelevat ja mien kehittämishankkeisiin. valmistuneet vuonna 2004: Tekniikan erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto 16 Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Yrittäjän erikoisammattitutkinto Myynnin ammattitutkinto koulutuksessa valmistuneet Yrittäjäksi valmentava koulutus tutkintoja TTS Yrityspalvelun tiimillä on käytössään erittäin korkeatasoiset resurssit: Tiimiin kuuluu koulutuspäällikkö ja kaksi kouluttajaa ja lisäksi itsenäisinä yrittäjinä kahdeksan aktiivista huippuasiantuntijaa. Omasta henkilökunnasta on pätevöitynyt kaksi ja yksi aloitti pedagogiset opinnot. Kaikki kolme ovat suorittaneet näyttötutkintomestarin koulutuksen. Lisäkoulutuksista oli ammattitutkintotavoitteisia 114 ja erikoisammattitutkintotavoitteisia

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 6.8.2009 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan kehittämispäivät 20.-21.11.2014 Axxell Överby Anne Liimatainen, Opetushallitus Aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan tutkintojen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu. Raporttien yhteenveto vuodelta 2011

Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu. Raporttien yhteenveto vuodelta 2011 Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu Raporttien yhteenveto vuodelta 2011 Verkostotapaaminen 19.4.2012 Seurantatietoja Aloittaneet, valmistuneet ja keskeyttäneet opiskelijat koulutusaloittain 300 259

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI 22.9.2009, Oulu Työelämälähtöisten perustutkintojen toteuttaminen - Opetussuunnitelmat ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmat johtamisen

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

LIITE. C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2)

LIITE. C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2) 10 LIITE Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa tämän kirjeen liitteen kohdissa A - F mainitut tiedot: hakemuslomake ja sen liitteinä kopiot mainituista asiakirjoista sekä pyydetyt selvitykset/suunnitelmat.

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Omistajakuntien maantieteellinen pinta-ala: 9310 km2 (vrt. Uusimaa

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus AKKU-johtoryhmän toimenpide-ehdotukset (toinen väliraportti) Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:11 AKKU (=ammatillisesti

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm Sivu 1/3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 913 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

Lappia. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. 16.2.2015 tiimivastaava Katja Jaako-Körkkö

Lappia. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. 16.2.2015 tiimivastaava Katja Jaako-Körkkö Lappia Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tiimivastaava Katja Jaako-Körkkö Lappia Koulutuskuntayhtymä Lappian jäsenkunnat ovat: Kemi Keminmaa Kolari Muonio Pello Simo Tervola Tornio Ylitornio

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

20. (29.60) Ammatillinen koulutus

20. (29.60) Ammatillinen koulutus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2. (29.6) Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen päämääränä on vahvistaa työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Mirja Hannula 20.4.2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi - hallitusohjelman kirjaukset Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus muutospyörteessä

Ammatillinen koulutus muutospyörteessä Ammatillinen koulutus muutospyörteessä Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 18.11.2016 Soila Nordström OPH/ Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Ammatillisen koulutuksen reformi Tutkintorakenteen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Anne Liimatainen anne.liimatainen@oph.fi Esitys pohjautuu OKM:n materiaaleihin, www.minedu.fi Ammatillinen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus

Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus Ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivät 4.9. Oulu, 6.9. Tampere, 11.9. Helsinki Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus Emmi Ranta, erityisasiantuntija, OPH Ammatillinen

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen uudistuminen, keskeisiä ehdotuksia. Yli-insinööri Timo Repo

Ammatillisen koulutuksen uudistuminen, keskeisiä ehdotuksia. Yli-insinööri Timo Repo Ammatillisen koulutuksen uudistuminen, keskeisiä ehdotuksia Yli-insinööri Timo Repo Hallituksen toimintasuunnitelman linjaukset Uudistetaan ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta koskeva toimintalainsäädäntö:

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 Kirje OKM/62/592/2015 16.09.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2014

Koulutukseen hakeutuminen 2014 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2014 Uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin yhä vaikeaa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan uusia ylioppilaita oli vuonna 2014 noin 32 100. Heistä

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä.

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä. Seloste 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalaute 1.1.2014 alkaen Yleistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Lapin urheiluopistossa käytetään

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke 2012 16.5.2013 Kai Ollila Mitä on TYKE-toiminta? Toiminnalla tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Aloitustilaisuus11.9.2014 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen valtionavustusten

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 23.11.2010, Oulu

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta AMMATILLINEN KOULUTUS 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 72 T1 Yrityslähtöinen metallialan koulutustarjotin (Puite) Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot