SUOMEN RIISTAKESKUKSEN HANKESUUNNITELMA PERUSTAMINEN 1. HANKKEEN TAVOITE 2. LÄHTÖKOHTA JA HANKKEEN RAJAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN RIISTAKESKUKSEN HANKESUUNNITELMA 12.5.2010 1. PERUSTAMINEN 1. HANKKEEN TAVOITE 2. LÄHTÖKOHTA JA HANKKEEN RAJAUS"

Transkriptio

1 SUOMEN RIISTAKESKUKSEN HANKESUUNNITELMA HANKKEEN TAVOITE Hankkeen tavoite on Suomen riistakeskuksen johtamis- ja toimintaorganisaation suunnittelu, perustaminen ja käynnistäminen. Riistakeskuksen toiminta alkaa, jos eduskunta niin päättää, ja sen prosessiorganisaatio toimii kokonaisuudessaan LÄHTÖKOHTA JA HANKKEEN RAJAUS Suomen riistakeskukseen fuusioidaan Metsästäjäin keskusjärjestö sekä alueellisesti toimivat 15 riistanhoitopiiriä. Henkilöstö siirtyy Riistakeskuksen palvelukseen vanhoina työntekijöinä ja alueelliset toimipisteet ja toiminta-alueet säilyvät. Valtaosa henkilöstön työtehtävistä säilyy ennallaan. Päällekkäisten toimintojen poistaminen ja johtamisjärjestelmän muutokset vaikuttavat kuitenkin henkilöstön toimenkuviin. Lain siirtymissäännöksissä taataan, että työsuhteen ehdot säilyvät ennallaan eikä irtisanomisiin tuotannollisin tai taloudellisin syin ryhdytä. Projekti ja sen aikana luotava organisaatio perustuu seuraavaan aiempaan dokumentaatioon: MMM:n asettamiskirje sekä HE laiksi riistanhoitoyhdistyksistä ja Suomen riistakeskuksesta Sen lisäksi aineistona käytetään valmisteluryhmien ja alaryhmien raportteja sekä Metsästäjäorganisaation evaluointiraporttia niiltä osin, kun ne ovat samansuuntaisia lakiesitysluonnoksen kanssa ja täydentävät sitä. Suomen riistakeskuksen tarkoitus, toiminta-ajatus, tehtävät ja toimielimet on kuvattu hankkeen 1. vaiheen raportissa: Hallituksen esitys laiksi riistanhoitoyhdistyksistä ja Suomen riistakeskuksesta. Se sisältää kuvauksen Suomen riistakeskuksen tarkoituksesta (1 ), tehtävistä (10 ), hallinnosta (11 15 ), henkilöstöstä (16 18 ) sekä työjärjestyksestä (20 ) sekä joukon muita laintason määrittelyjä. Lain voimaantuloa (32 ) ja siirtymäsäännöksiä (33 36 ) koskevilla lain kohdilla on tärkeä merkitys tämän hankkeen aikataulutukselle. Riistakeskuksen tarkempaa säädösvalmistelua hoitaa maa- ja metsätalousministeriö. Projektin on otettava huomioon säädösten jatkovalmistelun aikana tulevat muutokset ja tarkennukset. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa keskuksen työjärjestyksen, joka riistakeskuksen on esitettävä ministeriön vahvistettavaksi Projekti valmistelee myös Riistakeskuksen työjärjestyksen ja riistanhoitoyhdistysten työjärjestyksen. 3. TIIVISTELMÄ RIISTAKESKUKSEN RAKENTEESTA STRATEGISET TOIMIELIMET: Aluekokous, alueellinen riistaneuvosto ja riistaneuvosto sekä hallitus OPERATIIVISET TOIMIELIMET: Hallitus, johtaja, toiminta-alueet. Operatiivisen toiminnan tarkemmat toimielimet ja johtosuhteet määritellään hankkeen aikana ja kirjataan työjärjestykseen

2 SUOMEN RIISTAKESKUKSEN HANKESUUNNITELMA JOHTAMISJÄRJESTELMÄ: Prosessiorganisaatio Keskuksen johtamisjärjestelmä perustetaan prosessijohtamiseen, niin kuin hankkeen suunnitteluvaiheen aikana on hahmotettu ja mihin osalliset ovat sitoutuneet TOIMINTA JAKAUTUU VIITEEN PÄÄPROSESSIIN: 1. STRATEGIA- JA JOHTAMISPROSESSI, joka tuottaa organisaation strategiat sekä pitkän tähtäyksen (2-5 vuotta) suunnitelmat, vuotuiset toimintasuunnitelmat ja talousarviot sekä antaa operatiivisen tuen koko riistakonsernin strategiatyölle. 2. SISÄISTEN PALVELUIDEN PROSESSI tuottaa organisaation yhteiset tukipalvelut sisäisille asiakkaille, joita ovat organisaation muut prosessit, toimielimet sekä toimi- ja luottamushenkilöt sekä osiltaan myös riistanhoitoyhdistykset. 3. VIRANOMAISPROSESSI /JULKISTEN HALLINTOTEHTÄVIEN PROSESSI sisältää ne tehtävät, jotka laissa on säädetty julkisiksi hallintotehtäviksi. Prosessia johtaa MMM:n nimittämä viranomaispäällikkö ja siihen osallistuvat toimihenkilöistä ne, jotka viranomaispäällikkö siihen erikseen valtuuttaa. Prosessi on keskuksen johdon alainen vain laissa erikseen määrätyiltä osiltaan. 4. ULKOISTEN PALVELUIDEN PROSESSI tuottaa ulkopuolisille asiakkaille tarjottavat palvelut. Ulkoisella asiakkaalla tarkoitetaan riistanhoitoyhdistyksiä, metsästäjiä, suurta yleisöä sekä muita organisaatioita. 5. RIISTAKANNAT PROSESSI vastaa riistakantojen hoidosta ja riistavahinkojen ehkäisemisestä. Riistanhoitopiirien aiempien riistakantojen hoitotehtävien lisäksi prosessin keskeisenä uutena tavoitteena on ottaa vastuu valtakunnallisten laji- ja elinympäristökohtaisten hoitosuunnitelmien valmistelusta ja ylläpidosta. 4. AIKATAULU PROJEKTIN kokonaisaikataulu ilmenee seuraavasta kuvasta. Suomen riistakeskuksen perustaminen Projektiaikataulu Tun niste Alaprojektin nimi Alkaa Päättyy huhti touko kesä heinä elo syys loka joulu tammi helmi huhti touko kesä heinä elo syys loka joulu tammi helmi 1 Perustamisprojekti Riistakeskus käynnistyy Strategia- ja johtaminen Sisäiset palvelut Viranomaistehtävät Ulkoiset palvelut Riistakannat Ao. PROSESSI KÄYNNISTYY

3 SUOMEN RIISTAKESKUKSEN HANKESUUNNITELMA Perustamisprojekti käynnistyi ministeriön asettamiskirjeen päivänä ja se jakautuu edelleen kahteen rahoitukselliseen vaiheeseen: 1. Ministeriön asettama projekti, joka päättyy Riistakeskuksen oma projekti, joka kattaa vuoden 2011 Ministeriön asettama projekti koskee vuotta Riistakeskus päättänee projektin jatkamisesta vuoden 2011 osalta. Projektin ohjausryhmä jatkaa työtään maaliskuun 2011 loppuun asti. Maa- ja metsätalousministeriön on siirtymäsäännösten mukaan tarkoitus nimittää keskuksen johtaja ja viranomaispäällikkö menneessä. Tämän jälkeen hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet ja päättää myös projektin loppuun saattamisesta. Projektivaihe päättyy , jolloin prosessien jatkokehittämisen vastuu siirtyy prosessien omistajille. Prosessiorganisaatioon siirrytään osaprosesseittain vaiheittain porrastetulla aikataululla. Kiireisimmät prosessit keskuksen käynnistymisen kannalta ovat sisäisen palvelun prosessi ja viranomaistehtävien/julkisten hallintotehtävien prosessi, joiden on toimittava tärkeimmiltä osiltaan jo Siksi niiden valmistelu käynnistyy heti. Riistakannat ja ulkoiset palvelut ovat keskuksen tärkeät ydinprosessit, joihin kohdistuu suuri määrä uudistus- ja kehittämisodotuksia. Koska keskuksen resurssit ovat kuitenkin rajalliset, prosessien tarkempi määrittely edellyttää keskuksen strategisten tavoitteiden määrittämistä ja sen perusteella tehtävää tuotettavien palveluiden priorisointia. Sen vuoksi kohdassa mainittu strategia- ja suunnittelutyö on käynnistettävä välittömästi tavoitteena tuottaa riistakonsernin strategiasta johdettuna riistakeskuksen strategia. Tämän alustavan työn pohjalta käynnistetään itse ydinprosessien valmistelu syksyllä Koska riistakeskuksen strategisia toimielimiä ei vielä vuonna 2010 ole olemassa, strategiaprosessiin osallistetaan metsästäjäorganisaation nykyiset toimielimet ja sidosryhmiä kuullaan (MKJ:n nykyinen hallitus, riistanhoitopiirien puheenjohtajat sekä riistanhoitopiirien hallitukset). 5. PROJEKTIN JOHTO Ohjausryhmä: Projektia johtaa ja valvoo maa- ja metsätalousministeriön nimittämä ohjausryhmä. Ohjausryhmä asettaa perustamisen käytännön suunnittelua ja toimenpiteitä varten perustamisryhmiä, joita kutsutaan jatkossa projektiryhmiksi. Ohjausryhmä jatkaa asti, jolloin projekti antaa raporttinsa MMM:lle. Ohjausryhmä osallistuu myös riistakeskuksen ja sen strategisten toimielinten johtamisjärjestelmän suunnitteluun. Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut ohjausryhmän ja projektipäällikön seuraavasti: Puheenjohtaja Tauno Partanen sekä jäsenet Veikko Ahola, Risto Hanhineva, Christian Krogell, Sirpa Kuhlström, Sami Niemi ja Jari Pigg. Projektipäällikkö johtaa projektin käytännön toimintaa ja koordinoi ja ohjaa perustamista varten asetettavien työryhmien toimintaa. Projektipäällikkö valmistelee ja

4 SUOMEN RIISTAKESKUKSEN HANKESUUNNITELMA esittelee asiat ohjusryhmän kokouksessa päätettäväksi. Projektipäälliköllä on oikeus käydä projektin johtamiseen ja tehtäviin liittyviä keskusteluja henkilöstön kanssa Maa- ja metsätalousministeriö on kutsunut projektipäälliköksi Reijo Oravan. 6. OSAPROJEKTIT Projekti organisoidaan perustamalla kaikille lopullisen organisaatiorakenteen viidelle prosessille oma perustamisen osaprojekti. Osaprojekti päättyy, kun prosessi käynnistyy sille suunnitellulla organisaatiolla. Osaprojekti jakautuu edelleen ajallisesti toistaan riippuviin tehtäviin seuraavan esimerkin mukaisesti: Esimerkki osaprojektin vaiheet ja aikataulu Tehtävän / vaiheen nimi Vastuutaho Alkaa Valmis syys loka joulu huhti touko kesä heinä elo syys loka joulu helmi 2012 Projektiryhmä ja 1 Suunnittelu sen vetäjä 2 Vastuuhenkilöiden nimeäminen RK:n hallitus Perustaminen Prosessin omistaja Prosessi toimii Prosessin omistaja Esimerkki on ulkoisten palveluiden tai riistakannat prosessin käynnistysprojektista. Projektipäällikkö laatii vastaavat aikataulutukset kaikista osaprojekteista projektiryhmille annattavan toimeksiannon yhteyteen. Osaprojektin vaiheet ovat: S U U N N I T T E L U Osaprojektin suunnittelun hoitaa projektiryhmä, jonka vetäjän ja jäsenet ohjausryhmä nimittää projektipäällikön esityksestä (poikkeuksena strategia- ja johtamisryhmä, johon pyydetään kultakin intressiryhmältä 2 ehdokasta). Kullekin ryhmälle annetaan oma toimeksianto ja siihen sisältyy soveltuvin osin seuraavat kohdat: 1. Suunnitella riistakeskuksen strategian lähtökohdista prosessi ja sen alaprosessit sekä kuvata ne prosessijohtamisteoriaa soveltaen: Prosessien asiakkaiden tunnistaminen ja määrittely ja priorisointi, tavoitteet, tuotettavat palvelut (sekä niiden laatu sekä vaikuttavuuden mittarit). Tuotetaan prosessien kuvaukset, prosessikartat sekä prosessien kulkukaaviot 2. Suunnitella ja aikatauluttaa uuteen organisaatioon ja toimintamalliin siirtymiseen tarvittavat ennakoivat toimenpiteet 3. Määritellä prosessien ja osaprosessien toimijoiden roolit ja niiden vaatima erityisosaaminen. 4. Tehdä esitys tarvittavista hankinnoista ja sopimuksista (tarvittaessa käynnistää ohjausryhmän/riistakeskuksen hallituksen luvalla hankinnat jo työn kestäessä, jos se pakottavaa aikataulusyistä) 5. Pohtia liittymäkohdat muihin pääprosesseihin ja alaprosessien välillä sekä ennakoida mahdolliset rajapintaongelmat 6. Arvio henkilöstön ja luottamusmiesten koulutustarpeesta, jotta prosessi ja sen osaprosessit toimivat suunnitellulla tavalla. 7. Pohtia prosessin käynnistykseen liittyviä riskejä 8. Pohtia osaprosessien jatkokehittämistä varten tuotoksen tai palvelun laatua voidaan mitata.

5 SUOMEN RIISTAKESKUKSEN HANKESUUNNITELMA V A S T U U H E N K I L Ö I D E N N I M E Ä M I N E N Prosessin omistajien nimeäminen ja roolien miehitys on riippuvainen riistakeskusten varsinaisten johtoelinten nimittämisestä: MMM:n on suunniteltu nimittävän keskuksen johtajan ja viranomaispäällikön viimeistään Tämän jälkeen muiden prosessien pysyvät omistajat (johtoryhmän jäsenet) sekä osaprosessien omistajat ja vastuuhenkilöt pystytään valitsemaan keskuksen työjärjestyksen mukaan kuukauden tai kahden kuluessa. Edellä kuvattu aikataulutus toimii ulkoisten palveluiden ja riistakannat prosessin osalta. Prosessien perustaminen ja käynnistys voi tapahtua pysyvällä miehityksellä. Sen sijaan aikaisemmassa vaiheessa käynnistyväksi suunniteltujen prosessien osalta prosessien roolit miehitetään määräaikaisesti pysyvien johtoelinten nimittämiseen asti. Määräaikaiset valinnat tekee kulloinkin toimivaltainen päätöselin: ensin projektin ohjausryhmä projektiryhmänimityksinä ja jälkeen riistakeskuksen väliaikainen hallitus. Poikkeuksen tästä tekee julkisten hallintotehtävien prosessi: Lakiluonnoksen siirtymäsäännöksistä seuraa, että vt. viranomaispäälliköstä tulee keskuksen viranomaistoimintojen väliaikainen johtaja ja samalla julkisten hallintotehtävien prosessin omistaja. Menettelyt määritellään tarkemmin perustamishankkeen aikana valmisteltavassa työjärjestyksessä. Määräaikaisista toimenpiteistä päätetään ohjausryhmässä ja vuonna 2011 riistakeskuksen väliaikaisessa hallituksessa P E R U S T A M I N E N Perustamistehtävän alkaessa vastuu osaprojektissa siirtyy projektiryhmän vetäjältä prosessin omistajalle. Projektiryhmän kokoonpanoa muutetaan niin, että siihen tulevat henkilöt, jotka tulevat ottamaan vastuun osaprosesseista tai sen tehtävistä prosessin käynnistyessä. Prosessin omistajaksi nimitetty johtaa prosessin käynnistyksen suunnitelmien mukaan yhdessä projektiryhmän kanssa P R O S E S S I K Ä Y N N I S S Ä Osaprojekti päättyy prosessin käynnistyessä suunnitellun organisaation mukaisesti. Prosessin kehittämin jatkuu kuitenkin sen omistajan ja prosessitiimin vastuulla. Jatkuva kehittäminen on prosessijohtamisen keskeinen periaate.

6 SUOMEN RIISTAKESKUKSEN HANKESUUNNITELMA PROJEKTIRYHMÄT ELI PERUSTAMISRYHMÄT PROJEKTIN ORGANISAATIO Ohjausryhmä nimeää projektiryhmät ja kullekin projektiryhmälle vetäjän. Projektipäällikkö pyytää asianomaisilta henkilökohtaisen suostumuksen ennen heidän esittämistään projektiryhmiin. Projektiryhmiin tai sen vetäjäksi nimeäminen ei kuitenkaan tarkoita, että kyseiset henkilöt olisi nimetty toimien hoitajiksi uuden organisaation käynnistyessä, vaan se tapahtuu työjärjestyksen mukaisesti. Alaprojektien ryhmät muodostetaan seuraavan aikataulun mukaan: 1. Strategia- ja johtamisjärjestelmä -projektiryhmä, mennessä 2. Sisäiset palveluiden prosessin projektiryhmä mennessä 3. Viranomaisprosessin projektiryhmä mennessä 4. Ulkoisten palveluiden prosessin projektiryhmä mennessä 5. Riistakannat prosessin projektiryhmä mennessä Ohjausryhmä antaa projektiryhmille toimeksiannot (kohta 6.1.), joita projektipäällikkö voi tarvittaessa täsmentää. Strategia- ja johtamisjärjestelmän projektiryhmä suunnittelee yhdessä ohjausryhmän kanssa riistakeskuksen johtamisjärjestelmän ja valmistelee strategiaa, osallistuu säädösvalmisteluun ministeriön apuna sekä valmistelee riitakeskuksen työjärjestyksen. Osaprojektin tehtäviin kuuluu myös riistakeskuksen brändin ja viestinnällisen ilmeen suunnittelu. Ryhmään tulee 6 jäsentä sisältäen luottamushenkilöiden ja henkilöstöryhmien edustajat ja ryhmä nimetään seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa. Operatiivisten prosessien (2-5) osaprojektien tehtävä on suunnitella ko. prosessi ja vastuuhenkilöiden nimeämisen jälkeen valmistella prosessi käynnistyskuntoon. Nämä

7 SUOMEN RIISTAKESKUKSEN HANKESUUNNITELMA projektiryhmät perustetaan henkilöstön keskuudesta keskeisenä kriteerinä osaaminen ja halukkuus ottaa vastuurooleja prosessien käynnistyessä. Kunkin ryhmän koko päätetään valmisteltavan prosessin sisällön perusteella. Projektiryhmien kokoonpano voi muuttua suunnitteluvaiheesta käynnistysvaiheeseen siirryttäessä. Projektiryhmän vetäjä raportoi työn edistymisestä sekä erityisesti mahdollisista viivästyksistä ja ongelmista projektipäällikölle ja esittelee työtä tarvittaessa ohjausryhmän kokouksissa. Ennen kunkin prosessin vastuuhenkilöiden nimeämisvaihetta, henkilöstön keskuudessa suoritetaan kysely, jolla kartoitetaan kunkin henkilökohtaista osaamista, kehittymistavoitteita sekä halukkuutta osallistua prosesseissa avautuviin työrooleihin. 8. MUUT RESURSSIT Henkilöstön perehdyttämiseen prosessiorganisaation toimintatapaan tarvitaan asiantuntijapalveluita. Apua tarvitaan myös projektiryhmien työssä, josta osa on suunniteltu järjestettävän työpajoina. Konsulttiapua tarvitsevat myös projektipäällikkö ja osaprojektien vetäjät muutoksenhallinnassa ja ongelmien ratkaisussa sekä muutoksen laadun varmistamisessa. MKJ järjestää projektille hanketoimiston, jossa toimivat henkilöt seuraavina osaamisaluein: Maria Nikunlaakso, viestintä Tuomo Pispa, tietojärjestelmät Marja Kraufelin, kokous- ja seminaarijärjestelyt. Lisäksi hankkeen 1. vaiheen aikainen toimiston vetäjä, Sauli Härkönen, on luvannut konsultoida projektin hallinnointiin liittyvissä asioissa. Riistanhoitopiirien ja MKJ:n henkilöstön ja luottamusmiesten toivotaan osallistuvan sitoutumisellaan ja työpanoksellaan projektin läpivientiin. 9. OSALLISTUMIS- JA KOULUTUSSUUNNITELMA Osallistamis- ja koulutussuunnitelmat on henkilöstön osalta tarpeen yhdistää, koska ne käytännössä tukevat toinen toisiaan: - henkilöstön ja luottamusmiesten muutosseminaari Jyväskylässä - henkilöstö osallistuu keskeisesti prosessien eli oman työnsä sisällön suunnitteluun - henkilöstön kesäpäivillä informoidaan projektin tilanteesta ja järjestetään prosessiorganisaation ja työtavan koulutusta: johdanto ja perehdyttämien prosessiajatteluun - syksyllä eri henkilöstöryhmien (MKJ+ piirit) syysneuvottelupäivillä syvennetään koulutusta ja käsitellään muutosprosessia ko. henkilöstöryhmälle tärkeiltä osiltaan. Samalla on mahdollisuus palautteen antoon projektiryhmille. - Joulukuussa järjestetään riistakeskuksen käynnistysseminaari, jossa esitellään käynnistyvien prosessien toimintatapaa ja ohjeistetaan siirtymän aiheuttamiin toimenpiteisiin

8 SUOMEN RIISTAKESKUKSEN HANKESUUNNITELMA järjestetään henkilöstön/luottamusmiesten keskuudessa muutokseen liittyviä asenteita ja mielipiteitä koskeva kysely syksyllä 2010 ja se toistetaan syksyllä 2011 Vuoden 2011 osalta ja siitä eteenpäin tarvittava henkilöstön koulutus sisällytetään riistakeskuksen henkilöstön koulutusohjelmaan Luottamushenkilöille on ainakin kolme yhteistä tilaisuutta, joissa asiaa voidaan käsitellä Gustavelundin strategiaseminaari , MKJ:n edustajakokous sekä Gustavelundin strategiaseminaari (?)lokakuussa Tärkeimpiä sidosryhmiä informoidaan hankeen etenemisestä. Menettelytavoista sovitaan ohjausryhmässä. 10. ESIMIESTEN KOULUTUSSUUNNITELMA Prosessiorganisaatioon ja sen johtamiseen liittyvät kysymykset aiheuttavat tarvetta esimiesten kouluttamiseen. Prosessien käynnistyttyä niiden esimies- ja vastuuasemissa toimivien henkilöiden on kouluttauduttava prosessijohtamisen ja toimintatavan teoriaan ja kyettävä soveltamaan sitä omaan vastuualueeseensa. projektiryhmille jäsenille: koulutus ja työpaja, jossa perehdytään prosessityötavan teoriaan ja valmistelaan toimeksiannon mukaisia prosesseja: kesäkuu ja marraskuu 2010 esimiestehtäviin tuleville esim. HAUS:n koulutusohjelma: Prosessien johtaminen julkisella sektorilla. Ohjelma käsittää 4 koulutuspäivää ja harjoitustyön kolmen kuukauden jaksolla ja se järjestetään vuosittain kevätkaudella ja syyskaudella. Tämä sisältyisi organisaation normaaliin koulutusohjelmaan Lisäksi asiantuntijatehtävien hoito edellyttää henkilökohtaisten koulutusohjelmien laatimista, joka on sisällytettävä sisäisen palvelun osaprosessiksi. 11. VIESTINTÄ JA TIEDOTUS Riistakeskuksen käynnistyksen tiedottaminen, viestinnällinen ilme ja brändi suunnitellaan tarkemmin strategia ja johtamisprojektissa. Sisäisen viestinnän toimenpiteet: Informatiivisten kokouspöytäkirjojen yms. materiaalin julkaisu Meltwaterin kaikille avoimessa valmiissa asiakirjoissa mahdollisimman pikaisesti. Dokumenttiarkistoon rhy:itä koskettavat asiakirjat. Avanssi-uutiskirje aina, kun on jotain uutta kerrottavaa henkilöstölle. Henkilöstö- ja luottamusmiesseminaarit. Ulkoisen viestinnän toimenpiteet: Lehdistötiedotteet. Metsästäjä-lehdessä tilannekatsausta joka numerossa. (Metsästäjäkunnalle tiedottamisen ajattelen olevan ulkoista viestintää.) Sarvi-uutiskirjeeseen tietoa sidosryhmille ym. Muutosprosessista laaditaan tarkentuva ja päivittyvä viestintäsuunnitelma, jota käsitellään toistuvasti projektin ohjusryhmän kokouksissa. Kokouksessa käsitelty viestintäsuunnitelma liitteenä 1.

9 SUOMEN RIISTAKESKUKSEN HANKESUUNNITELMA KUSTANNUKSET JA NIIDEN KATTAMINEN Projektin kustannusarvio laaditaan kolmivaiheisena: 1) Ohjausryhmän, hanketoimiston ja projektipäällikön toimintakustannukset, sekä alustava osa projektiryhmien kustannuksista vuonna ) Lisäkustannusarvio, joka kattaa projektiryhmien toimintakustannukset, kun ne tarkentuvat ryhmien aloittaessa sekä vuodelle 2010 tulevat kiireelliset hankinnat 3) projektin kustannukset vuoden 2011 osalta. Osiin 1 ja 2 haetaan erillisrahoitus MMM:ltä ja osa 3 sisällytetään Riistakeskuksen budjettiin vuodelle Jos keskus ei käynnisty suunnitelmien mukaan tilanne harkitaan uudelleen ja haetaan erillisrahoitus MMM:ltä. 13. RAPORTOINTI Hanketoimisto laatii kustannusarviot hanketta varten haettavan valtionavun hakemusliitteeksi. Avustuksen hakee MKJ. Kustannusarvio liitteenä 2. Hankkeesta laaditaan maa- ja metsätalousministeriölle vuoden 2010 osalta erityisesti projektin varojenkäyttöä selvittävät raportit seuraavasti: 1) väliraportti mennessä ja 2) loppuraportti mennessä. Hankkeen toisen toiminta vuoden (2011) osalta projekti raportoidaan Riistakeskuksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksestä vuodelta Ne laaditaan vuoden 2012 alkupuolella asetuksessa ja työjärjestyksessä tarkkenevan aikataulun mukaan. Hankkeen sisällöllinen tuotos tulee kuvatuksi projektiryhmien erilasissa tuotoksissa, jotka sisältävät johtamisjärjestelmän ja prosessiorganisaation kuvaukset sekä työjärjestyksessä, joka esitetään ministeriön vahvistettavaksi. Valmiin prosessiorganisaation toiminnallinen esittely tapahtuu organisaation intranetissä prosessikarttojen, - kaavioiden ja prosessikuvausten muodossa niin, että ne toimivat kuvauksina ja ohjeina sekä prosessien vastuuhenkilöille että prosessein asiakkaille. Raportoinnin kehittäminen jatkuu prosessien omistajien vastuulla prosessin käynnistyttyä.

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014 TORI-siirtoprojektit Toukokuu 2014 Aikataulutus Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtoaikataulu on hyväksytty kansliapäällikkökokouksessa 24.6.2013 Yksikkökohtaisesta siirtoprojektista on laadittu

Lisätiedot

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä:

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä: 21.9.2016 SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Esiselvitystä valmisteleva tr A. Järjestäytyminen ja valmisteluprosessi sekä toimintaympäristö Varmistaa ryhmän toiminnan käynnistyminen, riittävä vuorovaikutus ja viestintä

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011, muutettu 7 3 mom 25.9.2012 mmm d:no 1541/481/2012

MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011, muutettu 7 3 mom 25.9.2012 mmm d:no 1541/481/2012 05.11.2012 RIISTANHOITOYHDISTYSTEN TYÖJÄRJESTYS Voimaantulo 1.1.2012, voimassa toistaiseksi Käsitelty Suomen riistakeskuksen hallituksessa 18.11.2011, MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011,

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 MEILAHDEN SEURAKUNTA ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 1. Johtamisjärjestelmän kuvaus ja seurakuntatyön perusrakenne 2. Organisaatiorakenne: tiimit, vastuuryhmät ja johtoryhmä 3. Tiimin, tiimivastaavan, vastuuryhmän

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Strategiatyö: Finnan strategia 2016-2020

Strategiatyö: Finnan strategia 2016-2020 Strategiatyö: Finnan strategia 2016-2020 Konsortioryhmän kokous 11.11.2014 Markku einäsenaho KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Asetetut tavoitteet ja strategiatyön hyödyntäminen Tavoitteet Yhteinen

Lisätiedot

TUNNUKSET, SUORITUSMERKIT, KUNNIAKIRJAT JA ANSIOMERKIT

TUNNUKSET, SUORITUSMERKIT, KUNNIAKIRJAT JA ANSIOMERKIT Suomen riistakeskuksen hallitus on kokouksessaan 4.10.2012 tekemällään päätöksellä vahvistanut Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten ansiomerkkiohjesäännön seuraavasti: TUNNUKSET, SUORITUSMERKIT,

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Medbit alueellisena toimijana Satakunnassa

Medbit alueellisena toimijana Satakunnassa Medbit alueellisena toimijana Satakunnassa Kuntainfo, 25.2.2015 Tuire Mikola Arvolupaus on Medbitin brändin lähtökohta ja ydin Miksi? Miten? Mitä? Miksi? Medbit on kokonaisvaltainen sote ICT-ratkaisujen

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu

PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon Oikeusministeriö LIITE 10.2 PALVO II / Järjestelmäprojekti Versio 0.2 5.1.2005 OIKEUSMINISTERIÖ PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon LIITTEET Sivu 2 (5) JÄRJESTELMÄPROJEKTI

Lisätiedot

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Anita Dufholm Hankekoordinaattori 2013 2 1. Hankkeen tilannekatsaus KASTE II-JATKOHANKE, Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja Versio: 1.0 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Julkisen riistakonsernin strategia

Julkisen riistakonsernin strategia Julkisen riistakonsernin strategia SISÄLLYS JOHDANTO 3 JULKINEN RIISTAKONSERNI 4 TOIMINTA-AJATUS 5 VISIO 5 MUUTOSTEKIJÄT JA SIDOSRYHMÄT 6 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 7 HOITOSUUNNITELMAT 10 JOHDANTO Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla Rovaniemen Energia Oy ja Napapiirin Vesi Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla en alustava työsuunnitelma elokuu 2006 Alustava kokonaisaikataulu 2 4/2006 5/2006 11/2006 3-6/2007 Kaupungin

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyöryhmä 18.2.2013 HUOM! Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata strategiatyöryhmän työtä ja tavoitteita, ei vielä itse strategiaprosessin yksityiskohtia.

Lisätiedot

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa , Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke.

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke. Tarkastuslautakunta 21.10.2014 LIITE 1 Ongelma johtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia RKK Strategian kriittiset menestystekijät

Lisätiedot

Opetushallitus. Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden. Projektisuunnitelma

Opetushallitus. Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden. Projektisuunnitelma Opetushallitus Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden hops-palvelun vaatimusmäärittelyn tueksi Projektisuunnitelma Päivitetty 12.2.2014 Sisällysluettelo 1 Projektin yleiskuvaus... 3 1.1 Projektin

Lisätiedot

Riistanhoitoyhdistyksen vuosikello

Riistanhoitoyhdistyksen vuosikello Riistanhoitoyhdistyksen vuosikello joulu tammi helmi marras Tilikausi 1.1. 31.12 maalis loka Metsästysvuosi 1.8. 31.7. huhti syys touko elo heinä kesä www.riista.fi ajantasainen lainsäädäntö rhy:n työjärjestys

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen KPMG Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen Riskienhallinta on keskeinen osa muutoshallintaa Henkilöstöriskien tunnistaminen ja merkitys muutoksen johtamisessa ADVISORY SERVICES Muutoksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Pyöreä torni

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Pyöreä torni Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika kello 13:00-15:30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Pyöreä torni Asialista: 1 Kokouksen avaus 3 2 Sihteerin valinta ja

Lisätiedot

PORVOON UUSI KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 OSALLISTAMINEN: TULEVAISUUSKYSELY JA VAIKUTTAJARAADIT KAUPUNKISTRATEGIAN RAKENTAJINA

PORVOON UUSI KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 OSALLISTAMINEN: TULEVAISUUSKYSELY JA VAIKUTTAJARAADIT KAUPUNKISTRATEGIAN RAKENTAJINA VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ AINO-MARJA KONTIO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON UUSI KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 OSALLISTAMINEN: TULEVAISUUSKYSELY JA VAIKUTTAJARAADIT KAUPUNKISTRATEGIAN RAKENTAJINA

Lisätiedot

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015 LUOTTAMUKSELLINEN SIL 2020 STRATEGIA v.1.0 12.10.2015 SIL2020 Strategia- ja Sääntömuutostyöryhmä Table of Contents: 1 Yleistä... 3 1.1 Strategiaprosessi... 3 2 Tavoiteasettelu... 4 2.1 Strateginen tavoite...

Lisätiedot

Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle!

Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle! Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle! Aika Aihe / teema Alustaja / vastuuhenkilö klo 13.00 13.20 klo 13.20 14.15 klo 14.15 14.45 klo 14.45 15.00 Tervetulosanat ja välitehtävien

Lisätiedot

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY D I F F E R O O Y 28.6.2010 Työpaketti 1 SUUNNITTELU, ORGANISOINTI JA

Lisätiedot

Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen

Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen Ylöjärven Ilves ry Petri Puronaho SPL Tampereen piiri 19.2015 Seuratutoroinnin tavoite Tavoitteena on: Auttaa, tukea ja ohjata seuran pidemmän aikavälin suunnitelman

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013

Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013 Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013 Kaupunginhallitus 12.12.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Annikki Niiranen 1 Hyvinvointipalvelujen organisaatiouudistus 1. 2011-08-19 Laajennettu jory ; muutosvisio

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Kukaan ei pysty kaikkeen yksin. Mitä tänään, huomenna & seuraavaksi. Viisaat päät yhteen. MILLAINEN ON VOIMAVARAHALLITUS

Kukaan ei pysty kaikkeen yksin. Mitä tänään, huomenna & seuraavaksi. Viisaat päät yhteen. MILLAINEN ON VOIMAVARAHALLITUS Kukaan ei pysty kaikkeen yksin. Mitä tänään, huomenna & seuraavaksi. Viisaat päät yhteen. MILLAINEN ON VOIMAVARAHALLITUS Manifesti 1 Enemmistö hallituksista vain valvoo ja kontrolloi yrityksen toimintaa

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Tampereen osahankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli 2. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

MILLAINEN ON YRITTÄJYYSTEKO

MILLAINEN ON YRITTÄJYYSTEKO HISTORIA, TAUSTA -Selvitystyö (Esa Pellikainen 31.10.2005) SUOMEN YRITTÄJYYSAKATEMIAN laajentaminen -Akateemisen yrittäjyyden edistämisen kohdalla nousi keskusteluun korkeakoulujen oman toiminnan yrittäjyyden

Lisätiedot

KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen

KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen Jyrki Karhula Strategisten tulossopimusten tarkistus vuodelle 2011 - Toimitaan ELYn strategisen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Information and Communication Technology Teknologia Kommunikaatio Infrastruktuuri Informaatio Integraatio

Lisätiedot

monien makujen maustaja

monien makujen maustaja monien makujen maustaja Maustaja Oy Elintarvikkeiden sopimusvalmistuskumppani 70 työntekijää Liikevaihto v. 2013 n. 16,0 milj. euroa Vienti noin 23 % liikevaihdosta Tuotanto ja toimistotilat, 6600 neliömetriä,

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava n päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016 Strategia on syntynyt yhteistyössä Strategiaa on ollut valmistelemassa laaja ja moniammatillinen joukko peruspalvelukeskus Aavan työntekijöitä organisaation

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä Johtoryhmän vahvistama 28.10.2008 Johtamisjärjestelmä tukee johtamista Johtamisjärjestelmä TKK:n johtamista tukevien organisaatiotasoisten prosessien, foorumien,

Lisätiedot

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Tiedoksi kunnanhallitukselle 15.9.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 1 (4) Toivakan

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 18.12.2014

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 18.12.2014 Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous Aika: torstai 18.12.2014 kello 10.00 12.10 Paikka: Maa- ja metsätalousministeriö, Kokoushuone Kartano, Mariankatu 23 Taina Vesanto, MMM Joel Karlsson, Maaseutuverkostopalvelut

Lisätiedot

Marko Vatanen

Marko Vatanen Marko Vatanen 22.11.2011 Potilasturvallisuus Terveydenhuollon ammattihenkilöiden, toimintayksiköiden ja organisaatioiden periaatteet ja toimintakäytännöt, joilla varmistetaan potilaiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

Tilannekatsaus 1 (5) 3.12.2013 2. Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit. REDU / Pertti Heikkilä.

Tilannekatsaus 1 (5) 3.12.2013 2. Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit. REDU / Pertti Heikkilä. Tilannekatsaus 1 (5) Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit Teemaa koordinoi REDU ja osatoteuttajia ovat em. lisäksi KPEDU, OSAO, RAAHENAO ja SAKK. Koonti perustuu REDU:n, KPEDU:n ja

Lisätiedot

Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005

Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005 Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005 Suuren tutkimusprojektin hallinto Johtoryhmä Projektin strateginen ja hallinnollinen ohjaus 5-8 henkilöä yrityksistä Vastaa yrityksen

Lisätiedot

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus.

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Mitä strategia tarkoittaa? Kuka tarvitsee strategiaa? Strategiatyön tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 EVIVA Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo Tavoite ja päämäärä... 2 EVIVA toimintaohjelman hallinto... 2 Päätoimenpiteet 2015... 2 Arviointi ja seuranta

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

Yrittäjyysyhteyshenkilön (YYH) toimintaohjeet

Yrittäjyysyhteyshenkilön (YYH) toimintaohjeet Nevala/ Yrittäjyysyhteyshenkilön (YYH) toimintaohjeet Pikamuistilista: 1. Avaa kierros 25.2., aineisto (ilmoittautumislomake, ohjeet ovat wwwsivuilla (http://ylivieska.centria.fi/yrittajyysfoorumi) Markkinoi

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Hyväksytty laadunohjausryhmässä 25.2.2016 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään laatupolitiikassa yhteisössä tunnetun vastuunjaon,

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE. Asia: Lausunto ministeriön lausuntopyynnöstä 14.5.2010. Viite: 032:00/2009

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE. Asia: Lausunto ministeriön lausuntopyynnöstä 14.5.2010. Viite: 032:00/2009 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto ministeriön lausuntopyynnöstä 14.5.2010 Viite: 032:00/2009 Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund ry:ltä

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Elon työhyvinvointipalvelut 1 Mallin rakentamisen askeleet 1. Yrityksen johto päättää sitoutua

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö 1 PROSESSIJOHTAMINEN Prosessijohtamisen tavoitteet eivät sinänsä eroa yleisistä johtamisen tavoitteista, joita ovat mm: hyvä taloudellinen tulos asiakkaiden tyytyväisyys korkea tuottavuus oman henkilöstön

Lisätiedot

Selvitystyö toisen asteen koulutuksen toimintamallin ja järjestämistavan kehittämiseksi

Selvitystyö toisen asteen koulutuksen toimintamallin ja järjestämistavan kehittämiseksi Selvitystyö toisen asteen koulutuksen toimintamallin ja järjestämistavan kehittämiseksi Toisen asteen koulutuksen kehittämisseminaari Technopolis Yliopistonrinne 12.5.2015 palvelutuotantojohtaja Tarja

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMAN VALMISTELU

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMAN VALMISTELU Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMAN VALMISTELU Elinkeino- ja kilpailukykyohjelma laaditaan kaupungin strategiaan pohjautuen siten, että toimintaympäristön analyysin

Lisätiedot

UUDEN KALASTUSLAIN TOIMEENPANO. Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriö

UUDEN KALASTUSLAIN TOIMEENPANO. Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriö UUDEN KALASTUSLAIN TOIMEENPANO Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriö Kalataloushallinnon strategia Toiminta-ajatus Strategiset päämäärät Kalataloushallinto turvaa kalakantojen elinvoimaisuuden,

Lisätiedot

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi projekti. 10.6.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi projekti. 10.6.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi POIMU -Polkuja sosiaalityöntekijäksi projekti 10.6.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi Projektin tavoitteet ja toiminta Projektilla pyritään edistämään sosiaalityön pätevyyden hankkimista tiedottamista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS 10 KEYS TO SUCCESSFUL SOFTWARE PROJECT 1. Clear Vision 2. Stable, Complete, Written Requirements 3. Detailed User Interface Prototypes

Lisätiedot

Raahen seudun uusi ammatti-ja aikuisopisto -ehdotus. Toimintasuunnitelmarunko Jari Haapaniemi 08.12.2014

Raahen seudun uusi ammatti-ja aikuisopisto -ehdotus. Toimintasuunnitelmarunko Jari Haapaniemi 08.12.2014 Raahen seudun uusi ammatti-ja aikuisopisto -ehdotus Toimintasuunnitelmarunko Jari Haapaniemi 08.12.2014 Tiivistelmä selvitysmiehen esityksestä 31.10.2014 Pääehdotus on uuden ammatillisen oppilaitoksen

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 )

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 ) Toimintasääntö Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa (6 ) Toimintasääntö 1 / 14 Sisällys 1 Toimintasäännön soveltaminen ja ammattikorkeakoulua koskevat muut säännöt... 2 2 Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot