SUOMEN RIISTAKESKUKSEN HANKESUUNNITELMA PERUSTAMINEN 1. HANKKEEN TAVOITE 2. LÄHTÖKOHTA JA HANKKEEN RAJAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN RIISTAKESKUKSEN HANKESUUNNITELMA 12.5.2010 1. PERUSTAMINEN 1. HANKKEEN TAVOITE 2. LÄHTÖKOHTA JA HANKKEEN RAJAUS"

Transkriptio

1 SUOMEN RIISTAKESKUKSEN HANKESUUNNITELMA HANKKEEN TAVOITE Hankkeen tavoite on Suomen riistakeskuksen johtamis- ja toimintaorganisaation suunnittelu, perustaminen ja käynnistäminen. Riistakeskuksen toiminta alkaa, jos eduskunta niin päättää, ja sen prosessiorganisaatio toimii kokonaisuudessaan LÄHTÖKOHTA JA HANKKEEN RAJAUS Suomen riistakeskukseen fuusioidaan Metsästäjäin keskusjärjestö sekä alueellisesti toimivat 15 riistanhoitopiiriä. Henkilöstö siirtyy Riistakeskuksen palvelukseen vanhoina työntekijöinä ja alueelliset toimipisteet ja toiminta-alueet säilyvät. Valtaosa henkilöstön työtehtävistä säilyy ennallaan. Päällekkäisten toimintojen poistaminen ja johtamisjärjestelmän muutokset vaikuttavat kuitenkin henkilöstön toimenkuviin. Lain siirtymissäännöksissä taataan, että työsuhteen ehdot säilyvät ennallaan eikä irtisanomisiin tuotannollisin tai taloudellisin syin ryhdytä. Projekti ja sen aikana luotava organisaatio perustuu seuraavaan aiempaan dokumentaatioon: MMM:n asettamiskirje sekä HE laiksi riistanhoitoyhdistyksistä ja Suomen riistakeskuksesta Sen lisäksi aineistona käytetään valmisteluryhmien ja alaryhmien raportteja sekä Metsästäjäorganisaation evaluointiraporttia niiltä osin, kun ne ovat samansuuntaisia lakiesitysluonnoksen kanssa ja täydentävät sitä. Suomen riistakeskuksen tarkoitus, toiminta-ajatus, tehtävät ja toimielimet on kuvattu hankkeen 1. vaiheen raportissa: Hallituksen esitys laiksi riistanhoitoyhdistyksistä ja Suomen riistakeskuksesta. Se sisältää kuvauksen Suomen riistakeskuksen tarkoituksesta (1 ), tehtävistä (10 ), hallinnosta (11 15 ), henkilöstöstä (16 18 ) sekä työjärjestyksestä (20 ) sekä joukon muita laintason määrittelyjä. Lain voimaantuloa (32 ) ja siirtymäsäännöksiä (33 36 ) koskevilla lain kohdilla on tärkeä merkitys tämän hankkeen aikataulutukselle. Riistakeskuksen tarkempaa säädösvalmistelua hoitaa maa- ja metsätalousministeriö. Projektin on otettava huomioon säädösten jatkovalmistelun aikana tulevat muutokset ja tarkennukset. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa keskuksen työjärjestyksen, joka riistakeskuksen on esitettävä ministeriön vahvistettavaksi Projekti valmistelee myös Riistakeskuksen työjärjestyksen ja riistanhoitoyhdistysten työjärjestyksen. 3. TIIVISTELMÄ RIISTAKESKUKSEN RAKENTEESTA STRATEGISET TOIMIELIMET: Aluekokous, alueellinen riistaneuvosto ja riistaneuvosto sekä hallitus OPERATIIVISET TOIMIELIMET: Hallitus, johtaja, toiminta-alueet. Operatiivisen toiminnan tarkemmat toimielimet ja johtosuhteet määritellään hankkeen aikana ja kirjataan työjärjestykseen

2 SUOMEN RIISTAKESKUKSEN HANKESUUNNITELMA JOHTAMISJÄRJESTELMÄ: Prosessiorganisaatio Keskuksen johtamisjärjestelmä perustetaan prosessijohtamiseen, niin kuin hankkeen suunnitteluvaiheen aikana on hahmotettu ja mihin osalliset ovat sitoutuneet TOIMINTA JAKAUTUU VIITEEN PÄÄPROSESSIIN: 1. STRATEGIA- JA JOHTAMISPROSESSI, joka tuottaa organisaation strategiat sekä pitkän tähtäyksen (2-5 vuotta) suunnitelmat, vuotuiset toimintasuunnitelmat ja talousarviot sekä antaa operatiivisen tuen koko riistakonsernin strategiatyölle. 2. SISÄISTEN PALVELUIDEN PROSESSI tuottaa organisaation yhteiset tukipalvelut sisäisille asiakkaille, joita ovat organisaation muut prosessit, toimielimet sekä toimi- ja luottamushenkilöt sekä osiltaan myös riistanhoitoyhdistykset. 3. VIRANOMAISPROSESSI /JULKISTEN HALLINTOTEHTÄVIEN PROSESSI sisältää ne tehtävät, jotka laissa on säädetty julkisiksi hallintotehtäviksi. Prosessia johtaa MMM:n nimittämä viranomaispäällikkö ja siihen osallistuvat toimihenkilöistä ne, jotka viranomaispäällikkö siihen erikseen valtuuttaa. Prosessi on keskuksen johdon alainen vain laissa erikseen määrätyiltä osiltaan. 4. ULKOISTEN PALVELUIDEN PROSESSI tuottaa ulkopuolisille asiakkaille tarjottavat palvelut. Ulkoisella asiakkaalla tarkoitetaan riistanhoitoyhdistyksiä, metsästäjiä, suurta yleisöä sekä muita organisaatioita. 5. RIISTAKANNAT PROSESSI vastaa riistakantojen hoidosta ja riistavahinkojen ehkäisemisestä. Riistanhoitopiirien aiempien riistakantojen hoitotehtävien lisäksi prosessin keskeisenä uutena tavoitteena on ottaa vastuu valtakunnallisten laji- ja elinympäristökohtaisten hoitosuunnitelmien valmistelusta ja ylläpidosta. 4. AIKATAULU PROJEKTIN kokonaisaikataulu ilmenee seuraavasta kuvasta. Suomen riistakeskuksen perustaminen Projektiaikataulu Tun niste Alaprojektin nimi Alkaa Päättyy huhti touko kesä heinä elo syys loka joulu tammi helmi huhti touko kesä heinä elo syys loka joulu tammi helmi 1 Perustamisprojekti Riistakeskus käynnistyy Strategia- ja johtaminen Sisäiset palvelut Viranomaistehtävät Ulkoiset palvelut Riistakannat Ao. PROSESSI KÄYNNISTYY

3 SUOMEN RIISTAKESKUKSEN HANKESUUNNITELMA Perustamisprojekti käynnistyi ministeriön asettamiskirjeen päivänä ja se jakautuu edelleen kahteen rahoitukselliseen vaiheeseen: 1. Ministeriön asettama projekti, joka päättyy Riistakeskuksen oma projekti, joka kattaa vuoden 2011 Ministeriön asettama projekti koskee vuotta Riistakeskus päättänee projektin jatkamisesta vuoden 2011 osalta. Projektin ohjausryhmä jatkaa työtään maaliskuun 2011 loppuun asti. Maa- ja metsätalousministeriön on siirtymäsäännösten mukaan tarkoitus nimittää keskuksen johtaja ja viranomaispäällikkö menneessä. Tämän jälkeen hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet ja päättää myös projektin loppuun saattamisesta. Projektivaihe päättyy , jolloin prosessien jatkokehittämisen vastuu siirtyy prosessien omistajille. Prosessiorganisaatioon siirrytään osaprosesseittain vaiheittain porrastetulla aikataululla. Kiireisimmät prosessit keskuksen käynnistymisen kannalta ovat sisäisen palvelun prosessi ja viranomaistehtävien/julkisten hallintotehtävien prosessi, joiden on toimittava tärkeimmiltä osiltaan jo Siksi niiden valmistelu käynnistyy heti. Riistakannat ja ulkoiset palvelut ovat keskuksen tärkeät ydinprosessit, joihin kohdistuu suuri määrä uudistus- ja kehittämisodotuksia. Koska keskuksen resurssit ovat kuitenkin rajalliset, prosessien tarkempi määrittely edellyttää keskuksen strategisten tavoitteiden määrittämistä ja sen perusteella tehtävää tuotettavien palveluiden priorisointia. Sen vuoksi kohdassa mainittu strategia- ja suunnittelutyö on käynnistettävä välittömästi tavoitteena tuottaa riistakonsernin strategiasta johdettuna riistakeskuksen strategia. Tämän alustavan työn pohjalta käynnistetään itse ydinprosessien valmistelu syksyllä Koska riistakeskuksen strategisia toimielimiä ei vielä vuonna 2010 ole olemassa, strategiaprosessiin osallistetaan metsästäjäorganisaation nykyiset toimielimet ja sidosryhmiä kuullaan (MKJ:n nykyinen hallitus, riistanhoitopiirien puheenjohtajat sekä riistanhoitopiirien hallitukset). 5. PROJEKTIN JOHTO Ohjausryhmä: Projektia johtaa ja valvoo maa- ja metsätalousministeriön nimittämä ohjausryhmä. Ohjausryhmä asettaa perustamisen käytännön suunnittelua ja toimenpiteitä varten perustamisryhmiä, joita kutsutaan jatkossa projektiryhmiksi. Ohjausryhmä jatkaa asti, jolloin projekti antaa raporttinsa MMM:lle. Ohjausryhmä osallistuu myös riistakeskuksen ja sen strategisten toimielinten johtamisjärjestelmän suunnitteluun. Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut ohjausryhmän ja projektipäällikön seuraavasti: Puheenjohtaja Tauno Partanen sekä jäsenet Veikko Ahola, Risto Hanhineva, Christian Krogell, Sirpa Kuhlström, Sami Niemi ja Jari Pigg. Projektipäällikkö johtaa projektin käytännön toimintaa ja koordinoi ja ohjaa perustamista varten asetettavien työryhmien toimintaa. Projektipäällikkö valmistelee ja

4 SUOMEN RIISTAKESKUKSEN HANKESUUNNITELMA esittelee asiat ohjusryhmän kokouksessa päätettäväksi. Projektipäälliköllä on oikeus käydä projektin johtamiseen ja tehtäviin liittyviä keskusteluja henkilöstön kanssa Maa- ja metsätalousministeriö on kutsunut projektipäälliköksi Reijo Oravan. 6. OSAPROJEKTIT Projekti organisoidaan perustamalla kaikille lopullisen organisaatiorakenteen viidelle prosessille oma perustamisen osaprojekti. Osaprojekti päättyy, kun prosessi käynnistyy sille suunnitellulla organisaatiolla. Osaprojekti jakautuu edelleen ajallisesti toistaan riippuviin tehtäviin seuraavan esimerkin mukaisesti: Esimerkki osaprojektin vaiheet ja aikataulu Tehtävän / vaiheen nimi Vastuutaho Alkaa Valmis syys loka joulu huhti touko kesä heinä elo syys loka joulu helmi 2012 Projektiryhmä ja 1 Suunnittelu sen vetäjä 2 Vastuuhenkilöiden nimeäminen RK:n hallitus Perustaminen Prosessin omistaja Prosessi toimii Prosessin omistaja Esimerkki on ulkoisten palveluiden tai riistakannat prosessin käynnistysprojektista. Projektipäällikkö laatii vastaavat aikataulutukset kaikista osaprojekteista projektiryhmille annattavan toimeksiannon yhteyteen. Osaprojektin vaiheet ovat: S U U N N I T T E L U Osaprojektin suunnittelun hoitaa projektiryhmä, jonka vetäjän ja jäsenet ohjausryhmä nimittää projektipäällikön esityksestä (poikkeuksena strategia- ja johtamisryhmä, johon pyydetään kultakin intressiryhmältä 2 ehdokasta). Kullekin ryhmälle annetaan oma toimeksianto ja siihen sisältyy soveltuvin osin seuraavat kohdat: 1. Suunnitella riistakeskuksen strategian lähtökohdista prosessi ja sen alaprosessit sekä kuvata ne prosessijohtamisteoriaa soveltaen: Prosessien asiakkaiden tunnistaminen ja määrittely ja priorisointi, tavoitteet, tuotettavat palvelut (sekä niiden laatu sekä vaikuttavuuden mittarit). Tuotetaan prosessien kuvaukset, prosessikartat sekä prosessien kulkukaaviot 2. Suunnitella ja aikatauluttaa uuteen organisaatioon ja toimintamalliin siirtymiseen tarvittavat ennakoivat toimenpiteet 3. Määritellä prosessien ja osaprosessien toimijoiden roolit ja niiden vaatima erityisosaaminen. 4. Tehdä esitys tarvittavista hankinnoista ja sopimuksista (tarvittaessa käynnistää ohjausryhmän/riistakeskuksen hallituksen luvalla hankinnat jo työn kestäessä, jos se pakottavaa aikataulusyistä) 5. Pohtia liittymäkohdat muihin pääprosesseihin ja alaprosessien välillä sekä ennakoida mahdolliset rajapintaongelmat 6. Arvio henkilöstön ja luottamusmiesten koulutustarpeesta, jotta prosessi ja sen osaprosessit toimivat suunnitellulla tavalla. 7. Pohtia prosessin käynnistykseen liittyviä riskejä 8. Pohtia osaprosessien jatkokehittämistä varten tuotoksen tai palvelun laatua voidaan mitata.

5 SUOMEN RIISTAKESKUKSEN HANKESUUNNITELMA V A S T U U H E N K I L Ö I D E N N I M E Ä M I N E N Prosessin omistajien nimeäminen ja roolien miehitys on riippuvainen riistakeskusten varsinaisten johtoelinten nimittämisestä: MMM:n on suunniteltu nimittävän keskuksen johtajan ja viranomaispäällikön viimeistään Tämän jälkeen muiden prosessien pysyvät omistajat (johtoryhmän jäsenet) sekä osaprosessien omistajat ja vastuuhenkilöt pystytään valitsemaan keskuksen työjärjestyksen mukaan kuukauden tai kahden kuluessa. Edellä kuvattu aikataulutus toimii ulkoisten palveluiden ja riistakannat prosessin osalta. Prosessien perustaminen ja käynnistys voi tapahtua pysyvällä miehityksellä. Sen sijaan aikaisemmassa vaiheessa käynnistyväksi suunniteltujen prosessien osalta prosessien roolit miehitetään määräaikaisesti pysyvien johtoelinten nimittämiseen asti. Määräaikaiset valinnat tekee kulloinkin toimivaltainen päätöselin: ensin projektin ohjausryhmä projektiryhmänimityksinä ja jälkeen riistakeskuksen väliaikainen hallitus. Poikkeuksen tästä tekee julkisten hallintotehtävien prosessi: Lakiluonnoksen siirtymäsäännöksistä seuraa, että vt. viranomaispäälliköstä tulee keskuksen viranomaistoimintojen väliaikainen johtaja ja samalla julkisten hallintotehtävien prosessin omistaja. Menettelyt määritellään tarkemmin perustamishankkeen aikana valmisteltavassa työjärjestyksessä. Määräaikaisista toimenpiteistä päätetään ohjausryhmässä ja vuonna 2011 riistakeskuksen väliaikaisessa hallituksessa P E R U S T A M I N E N Perustamistehtävän alkaessa vastuu osaprojektissa siirtyy projektiryhmän vetäjältä prosessin omistajalle. Projektiryhmän kokoonpanoa muutetaan niin, että siihen tulevat henkilöt, jotka tulevat ottamaan vastuun osaprosesseista tai sen tehtävistä prosessin käynnistyessä. Prosessin omistajaksi nimitetty johtaa prosessin käynnistyksen suunnitelmien mukaan yhdessä projektiryhmän kanssa P R O S E S S I K Ä Y N N I S S Ä Osaprojekti päättyy prosessin käynnistyessä suunnitellun organisaation mukaisesti. Prosessin kehittämin jatkuu kuitenkin sen omistajan ja prosessitiimin vastuulla. Jatkuva kehittäminen on prosessijohtamisen keskeinen periaate.

6 SUOMEN RIISTAKESKUKSEN HANKESUUNNITELMA PROJEKTIRYHMÄT ELI PERUSTAMISRYHMÄT PROJEKTIN ORGANISAATIO Ohjausryhmä nimeää projektiryhmät ja kullekin projektiryhmälle vetäjän. Projektipäällikkö pyytää asianomaisilta henkilökohtaisen suostumuksen ennen heidän esittämistään projektiryhmiin. Projektiryhmiin tai sen vetäjäksi nimeäminen ei kuitenkaan tarkoita, että kyseiset henkilöt olisi nimetty toimien hoitajiksi uuden organisaation käynnistyessä, vaan se tapahtuu työjärjestyksen mukaisesti. Alaprojektien ryhmät muodostetaan seuraavan aikataulun mukaan: 1. Strategia- ja johtamisjärjestelmä -projektiryhmä, mennessä 2. Sisäiset palveluiden prosessin projektiryhmä mennessä 3. Viranomaisprosessin projektiryhmä mennessä 4. Ulkoisten palveluiden prosessin projektiryhmä mennessä 5. Riistakannat prosessin projektiryhmä mennessä Ohjausryhmä antaa projektiryhmille toimeksiannot (kohta 6.1.), joita projektipäällikkö voi tarvittaessa täsmentää. Strategia- ja johtamisjärjestelmän projektiryhmä suunnittelee yhdessä ohjausryhmän kanssa riistakeskuksen johtamisjärjestelmän ja valmistelee strategiaa, osallistuu säädösvalmisteluun ministeriön apuna sekä valmistelee riitakeskuksen työjärjestyksen. Osaprojektin tehtäviin kuuluu myös riistakeskuksen brändin ja viestinnällisen ilmeen suunnittelu. Ryhmään tulee 6 jäsentä sisältäen luottamushenkilöiden ja henkilöstöryhmien edustajat ja ryhmä nimetään seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa. Operatiivisten prosessien (2-5) osaprojektien tehtävä on suunnitella ko. prosessi ja vastuuhenkilöiden nimeämisen jälkeen valmistella prosessi käynnistyskuntoon. Nämä

7 SUOMEN RIISTAKESKUKSEN HANKESUUNNITELMA projektiryhmät perustetaan henkilöstön keskuudesta keskeisenä kriteerinä osaaminen ja halukkuus ottaa vastuurooleja prosessien käynnistyessä. Kunkin ryhmän koko päätetään valmisteltavan prosessin sisällön perusteella. Projektiryhmien kokoonpano voi muuttua suunnitteluvaiheesta käynnistysvaiheeseen siirryttäessä. Projektiryhmän vetäjä raportoi työn edistymisestä sekä erityisesti mahdollisista viivästyksistä ja ongelmista projektipäällikölle ja esittelee työtä tarvittaessa ohjausryhmän kokouksissa. Ennen kunkin prosessin vastuuhenkilöiden nimeämisvaihetta, henkilöstön keskuudessa suoritetaan kysely, jolla kartoitetaan kunkin henkilökohtaista osaamista, kehittymistavoitteita sekä halukkuutta osallistua prosesseissa avautuviin työrooleihin. 8. MUUT RESURSSIT Henkilöstön perehdyttämiseen prosessiorganisaation toimintatapaan tarvitaan asiantuntijapalveluita. Apua tarvitaan myös projektiryhmien työssä, josta osa on suunniteltu järjestettävän työpajoina. Konsulttiapua tarvitsevat myös projektipäällikkö ja osaprojektien vetäjät muutoksenhallinnassa ja ongelmien ratkaisussa sekä muutoksen laadun varmistamisessa. MKJ järjestää projektille hanketoimiston, jossa toimivat henkilöt seuraavina osaamisaluein: Maria Nikunlaakso, viestintä Tuomo Pispa, tietojärjestelmät Marja Kraufelin, kokous- ja seminaarijärjestelyt. Lisäksi hankkeen 1. vaiheen aikainen toimiston vetäjä, Sauli Härkönen, on luvannut konsultoida projektin hallinnointiin liittyvissä asioissa. Riistanhoitopiirien ja MKJ:n henkilöstön ja luottamusmiesten toivotaan osallistuvan sitoutumisellaan ja työpanoksellaan projektin läpivientiin. 9. OSALLISTUMIS- JA KOULUTUSSUUNNITELMA Osallistamis- ja koulutussuunnitelmat on henkilöstön osalta tarpeen yhdistää, koska ne käytännössä tukevat toinen toisiaan: - henkilöstön ja luottamusmiesten muutosseminaari Jyväskylässä - henkilöstö osallistuu keskeisesti prosessien eli oman työnsä sisällön suunnitteluun - henkilöstön kesäpäivillä informoidaan projektin tilanteesta ja järjestetään prosessiorganisaation ja työtavan koulutusta: johdanto ja perehdyttämien prosessiajatteluun - syksyllä eri henkilöstöryhmien (MKJ+ piirit) syysneuvottelupäivillä syvennetään koulutusta ja käsitellään muutosprosessia ko. henkilöstöryhmälle tärkeiltä osiltaan. Samalla on mahdollisuus palautteen antoon projektiryhmille. - Joulukuussa järjestetään riistakeskuksen käynnistysseminaari, jossa esitellään käynnistyvien prosessien toimintatapaa ja ohjeistetaan siirtymän aiheuttamiin toimenpiteisiin

8 SUOMEN RIISTAKESKUKSEN HANKESUUNNITELMA järjestetään henkilöstön/luottamusmiesten keskuudessa muutokseen liittyviä asenteita ja mielipiteitä koskeva kysely syksyllä 2010 ja se toistetaan syksyllä 2011 Vuoden 2011 osalta ja siitä eteenpäin tarvittava henkilöstön koulutus sisällytetään riistakeskuksen henkilöstön koulutusohjelmaan Luottamushenkilöille on ainakin kolme yhteistä tilaisuutta, joissa asiaa voidaan käsitellä Gustavelundin strategiaseminaari , MKJ:n edustajakokous sekä Gustavelundin strategiaseminaari (?)lokakuussa Tärkeimpiä sidosryhmiä informoidaan hankeen etenemisestä. Menettelytavoista sovitaan ohjausryhmässä. 10. ESIMIESTEN KOULUTUSSUUNNITELMA Prosessiorganisaatioon ja sen johtamiseen liittyvät kysymykset aiheuttavat tarvetta esimiesten kouluttamiseen. Prosessien käynnistyttyä niiden esimies- ja vastuuasemissa toimivien henkilöiden on kouluttauduttava prosessijohtamisen ja toimintatavan teoriaan ja kyettävä soveltamaan sitä omaan vastuualueeseensa. projektiryhmille jäsenille: koulutus ja työpaja, jossa perehdytään prosessityötavan teoriaan ja valmistelaan toimeksiannon mukaisia prosesseja: kesäkuu ja marraskuu 2010 esimiestehtäviin tuleville esim. HAUS:n koulutusohjelma: Prosessien johtaminen julkisella sektorilla. Ohjelma käsittää 4 koulutuspäivää ja harjoitustyön kolmen kuukauden jaksolla ja se järjestetään vuosittain kevätkaudella ja syyskaudella. Tämä sisältyisi organisaation normaaliin koulutusohjelmaan Lisäksi asiantuntijatehtävien hoito edellyttää henkilökohtaisten koulutusohjelmien laatimista, joka on sisällytettävä sisäisen palvelun osaprosessiksi. 11. VIESTINTÄ JA TIEDOTUS Riistakeskuksen käynnistyksen tiedottaminen, viestinnällinen ilme ja brändi suunnitellaan tarkemmin strategia ja johtamisprojektissa. Sisäisen viestinnän toimenpiteet: Informatiivisten kokouspöytäkirjojen yms. materiaalin julkaisu Meltwaterin kaikille avoimessa valmiissa asiakirjoissa mahdollisimman pikaisesti. Dokumenttiarkistoon rhy:itä koskettavat asiakirjat. Avanssi-uutiskirje aina, kun on jotain uutta kerrottavaa henkilöstölle. Henkilöstö- ja luottamusmiesseminaarit. Ulkoisen viestinnän toimenpiteet: Lehdistötiedotteet. Metsästäjä-lehdessä tilannekatsausta joka numerossa. (Metsästäjäkunnalle tiedottamisen ajattelen olevan ulkoista viestintää.) Sarvi-uutiskirjeeseen tietoa sidosryhmille ym. Muutosprosessista laaditaan tarkentuva ja päivittyvä viestintäsuunnitelma, jota käsitellään toistuvasti projektin ohjusryhmän kokouksissa. Kokouksessa käsitelty viestintäsuunnitelma liitteenä 1.

9 SUOMEN RIISTAKESKUKSEN HANKESUUNNITELMA KUSTANNUKSET JA NIIDEN KATTAMINEN Projektin kustannusarvio laaditaan kolmivaiheisena: 1) Ohjausryhmän, hanketoimiston ja projektipäällikön toimintakustannukset, sekä alustava osa projektiryhmien kustannuksista vuonna ) Lisäkustannusarvio, joka kattaa projektiryhmien toimintakustannukset, kun ne tarkentuvat ryhmien aloittaessa sekä vuodelle 2010 tulevat kiireelliset hankinnat 3) projektin kustannukset vuoden 2011 osalta. Osiin 1 ja 2 haetaan erillisrahoitus MMM:ltä ja osa 3 sisällytetään Riistakeskuksen budjettiin vuodelle Jos keskus ei käynnisty suunnitelmien mukaan tilanne harkitaan uudelleen ja haetaan erillisrahoitus MMM:ltä. 13. RAPORTOINTI Hanketoimisto laatii kustannusarviot hanketta varten haettavan valtionavun hakemusliitteeksi. Avustuksen hakee MKJ. Kustannusarvio liitteenä 2. Hankkeesta laaditaan maa- ja metsätalousministeriölle vuoden 2010 osalta erityisesti projektin varojenkäyttöä selvittävät raportit seuraavasti: 1) väliraportti mennessä ja 2) loppuraportti mennessä. Hankkeen toisen toiminta vuoden (2011) osalta projekti raportoidaan Riistakeskuksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksestä vuodelta Ne laaditaan vuoden 2012 alkupuolella asetuksessa ja työjärjestyksessä tarkkenevan aikataulun mukaan. Hankkeen sisällöllinen tuotos tulee kuvatuksi projektiryhmien erilasissa tuotoksissa, jotka sisältävät johtamisjärjestelmän ja prosessiorganisaation kuvaukset sekä työjärjestyksessä, joka esitetään ministeriön vahvistettavaksi. Valmiin prosessiorganisaation toiminnallinen esittely tapahtuu organisaation intranetissä prosessikarttojen, - kaavioiden ja prosessikuvausten muodossa niin, että ne toimivat kuvauksina ja ohjeina sekä prosessien vastuuhenkilöille että prosessein asiakkaille. Raportoinnin kehittäminen jatkuu prosessien omistajien vastuulla prosessin käynnistyttyä.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2011 171/2011 Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014 TORI-siirtoprojektit Toukokuu 2014 Aikataulutus Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtoaikataulu on hyväksytty kansliapäällikkökokouksessa 24.6.2013 Yksikkökohtaisesta siirtoprojektista on laadittu

Lisätiedot

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä:

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä: 21.9.2016 SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Esiselvitystä valmisteleva tr A. Järjestäytyminen ja valmisteluprosessi sekä toimintaympäristö Varmistaa ryhmän toiminnan käynnistyminen, riittävä vuorovaikutus ja viestintä

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011, muutettu 7 3 mom 25.9.2012 mmm d:no 1541/481/2012

MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011, muutettu 7 3 mom 25.9.2012 mmm d:no 1541/481/2012 05.11.2012 RIISTANHOITOYHDISTYSTEN TYÖJÄRJESTYS Voimaantulo 1.1.2012, voimassa toistaiseksi Käsitelty Suomen riistakeskuksen hallituksessa 18.11.2011, MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011,

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

TUNNUKSET, SUORITUSMERKIT, KUNNIAKIRJAT JA ANSIOMERKIT

TUNNUKSET, SUORITUSMERKIT, KUNNIAKIRJAT JA ANSIOMERKIT Suomen riistakeskuksen hallitus on kokouksessaan 4.10.2012 tekemällään päätöksellä vahvistanut Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten ansiomerkkiohjesäännön seuraavasti: TUNNUKSET, SUORITUSMERKIT,

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 MEILAHDEN SEURAKUNTA ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 1. Johtamisjärjestelmän kuvaus ja seurakuntatyön perusrakenne 2. Organisaatiorakenne: tiimit, vastuuryhmät ja johtoryhmä 3. Tiimin, tiimivastaavan, vastuuryhmän

Lisätiedot

Strategiatyö: Finnan strategia 2016-2020

Strategiatyö: Finnan strategia 2016-2020 Strategiatyö: Finnan strategia 2016-2020 Konsortioryhmän kokous 11.11.2014 Markku einäsenaho KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Asetetut tavoitteet ja strategiatyön hyödyntäminen Tavoitteet Yhteinen

Lisätiedot

TAHE-projekti Kymenlaaksossa

TAHE-projekti Kymenlaaksossa TAHE-projekti Kymenlaaksossa I. valinnanvapauspilotti 1.7.2018 II. vapaaehtoinen sote ky 1.1.2019 III.sote- ja maakunta 1.1.2020 1.1.2017-31.1.2019 Tähän mennessä TAHE-tietojärjestelmä Tehty esiselvitykset

Lisätiedot

PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu

PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon Oikeusministeriö LIITE 10.2 PALVO II / Järjestelmäprojekti Versio 0.2 5.1.2005 OIKEUSMINISTERIÖ PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon LIITTEET Sivu 2 (5) JÄRJESTELMÄPROJEKTI

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2017-2021 1. Yleistä Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Matkalla uuteen maakuntaan

Matkalla uuteen maakuntaan 1 Matkalla uuteen maakuntaan LAPIN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Projektisuunnitelman toteutuminen ja tarkennukset Budjetti vuodelle 2017 ja muut rahoitushakemukset Valmistelutoimielin,

Lisätiedot

Kokeilun käynnistämisen valmistelu: Ohjelmaan ensimmäisen vaiheen strategisen ja operatiivisen toiminnan valmistelu

Kokeilun käynnistämisen valmistelu: Ohjelmaan ensimmäisen vaiheen strategisen ja operatiivisen toiminnan valmistelu TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 1. LIITE OHJELMASUUNNITELMAAN Vuosi 2017 Kokonaisuus Toimenpiteet Kuukausi Tammikuu Vaihe 1 : - Ohjelman strategisen viitekehyksen selvittäminen ja alustava suunnittelu seudun

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 TerPS2 - SH - 2013-2014 1 Kuinka edetään Osio 1. Osio 2. Osio 3. taustoitusta,

Lisätiedot

Medbit alueellisena toimijana Satakunnassa

Medbit alueellisena toimijana Satakunnassa Medbit alueellisena toimijana Satakunnassa Kuntainfo, 25.2.2015 Tuire Mikola Arvolupaus on Medbitin brändin lähtökohta ja ydin Miksi? Miten? Mitä? Miksi? Medbit on kokonaisvaltainen sote ICT-ratkaisujen

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Vaikuttavuutta yhteisestä tiedolla johtamisesta

Vaikuttavuutta yhteisestä tiedolla johtamisesta Vaikuttavuutta yhteisestä tiedolla johtamisesta Anu Vuorinen Kehitysjohtaja, KTM, ped.pät. Oulunkaaren kuntayhtymä 29.9.2014 Oulunkaari - Hyvinvointia ihmistä lähellä Viisi kuntaa yhteistyössä Noin 1100

Lisätiedot

TUNNUKSET, SUORITUSMERKIT, KUNNIAKIRJAT JA ANSIOMERKIT

TUNNUKSET, SUORITUSMERKIT, KUNNIAKIRJAT JA ANSIOMERKIT Suomen riistakeskuksen hallitus on kokouksissaan 4.10.2012 ja 27.2.2017 tekemillään päätöksillä vahvistanut Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten ansiomerkkiohjesäännön seuraavasti: TUNNUKSET,

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus Kuntajohtajakokous 24.3.2017 Kari Hakari muutosjohtaja Ajankohtaista Valtakunnallisesti:

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Anita Dufholm Hankekoordinaattori 2013 2 1. Hankkeen tilannekatsaus KASTE II-JATKOHANKE, Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta Hankejohtaja Taito Vainio Yleiset pelastustoimen tavoitteet Mahdollistaa tarvittaessa nykyistä paremmin valtakunnalliset ja yhdenmukaiset toimintamallit, yhteiset

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika kello 13:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus Sote- ja maakuntauudistus 25.8.2017 Kesällä 2017 tapahtunutta Perustuslakivaliokunnan lausunto sote-palvelujen valinnanvapauden toteutustapa (yhtiöittäminen) uudelleen valmisteltavaksi kuntien itsehallinnon

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

KoJo: Projektiryhmälle tiedotettavat asiat

KoJo: Projektiryhmälle tiedotettavat asiat KoJo: Projektiryhmälle tiedotettavat asiat 15.12.2016 Työpajassa 30.11. tunnistettiin maakuntaan siirtyvien tehtäväkokonaisuuksien toiminnallisia yhteyksiä. Tuloksena syntyvä visualisointi toimitetaan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Kokousaika 24.3.2017 kello 13:00-14.23 Kokouspaikka Tuma, Sammonkatu 12,50130 Mikkeli Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen ajankohtaista

Lisätiedot

Ristiinan aluejohtokunta Liite Alustava esitys aluejohtokunnista Hallintorakenneuudistuksen ohjausryhmän kokous 22.8.

Ristiinan aluejohtokunta Liite Alustava esitys aluejohtokunnista Hallintorakenneuudistuksen ohjausryhmän kokous 22.8. Ristiinan aluejohtokunta 14.9.2016 Liite 1 71 Alustava esitys aluejohtokunnista Hallintorakenneuudistuksen ohjausryhmän kokous 22.8.2016 Aluejohtokuntien määrä ja rakenne Mikkelissä on 4 aluejohtokuntaa

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Julkisen riistakonsernin strategia

Julkisen riistakonsernin strategia Julkisen riistakonsernin strategia SISÄLLYS JOHDANTO 3 JULKINEN RIISTAKONSERNI 4 TOIMINTA-AJATUS 5 VISIO 5 MUUTOSTEKIJÄT JA SIDOSRYHMÄT 6 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 7 HOITOSUUNNITELMAT 10 JOHDANTO Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 2.5.2017 Kari Hakari

Lisätiedot

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla Rovaniemen Energia Oy ja Napapiirin Vesi Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla en alustava työsuunnitelma elokuu 2006 Alustava kokonaisaikataulu 2 4/2006 5/2006 11/2006 3-6/2007 Kaupungin

Lisätiedot

ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen. Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö

ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen. Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-infrahankinnat ELY-Infrahankinnoilla tarkoitetaan Elinkeino-,Liikenne ja Ympäristökeskusten

Lisätiedot

KEHITYSVAIHEEN PROJEKTISUUNNITELMA OSA 2 Keskusta-Lentävänniemi

KEHITYSVAIHEEN PROJEKTISUUNNITELMA OSA 2 Keskusta-Lentävänniemi PROJEKTISUUNNITELMA 1 (10) Tampereen raitiotiehanke KEHITYSVAIHEEN PROJEKTISUUNNITELMA OSA 2 Keskusta-Lentävänniemi PROJEKTISUUNNITELMA 2 (10) Sisällys 1. Osan 2 kehitysvaiheen sisältö ja tavoitteet...

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyöryhmä 18.2.2013 HUOM! Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata strategiatyöryhmän työtä ja tavoitteita, ei vielä itse strategiaprosessin yksityiskohtia.

Lisätiedot

Pirkanmaan Lapen eteneminen. Ohjausryhmän kokous

Pirkanmaan Lapen eteneminen. Ohjausryhmän kokous Pirkanmaan Lapen eteneminen Ohjausryhmän kokous 3.4.2017 1 18.5.2017 Hankkeen etenemisen tilanne Täydennetty ja saatuun valtionavustukseen sopeutettu hankehakemus toimitettu Sosiaali- ja terveysministeriöön

Lisätiedot

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja Versio: 1.0 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 193/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Talousteemaryhmän väliraportti

Talousteemaryhmän väliraportti Talousteemaryhmän väliraportti 23.2.2017 28.2.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman toteutuminen, tehtävä 1 Teemaryhmän tehtävät, tekijät ja aikataulu Tehtävä 1 Seurata ja tukea valtakunnallisen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

PORVOON UUSI KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 OSALLISTAMINEN: TULEVAISUUSKYSELY JA VAIKUTTAJARAADIT KAUPUNKISTRATEGIAN RAKENTAJINA

PORVOON UUSI KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 OSALLISTAMINEN: TULEVAISUUSKYSELY JA VAIKUTTAJARAADIT KAUPUNKISTRATEGIAN RAKENTAJINA VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ AINO-MARJA KONTIO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON UUSI KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 OSALLISTAMINEN: TULEVAISUUSKYSELY JA VAIKUTTAJARAADIT KAUPUNKISTRATEGIAN RAKENTAJINA

Lisätiedot

Väliaikaishallinnon kokous Maakunnallinen näkökulma

Väliaikaishallinnon kokous Maakunnallinen näkökulma M A A K U N TA U U D I S T U S Väliaikaishallinnon kokous 15.6.2017 15.6.2017 Eija-Liisa Heikkilä 13.9.2017 Maakunnallinen näkökulma 1 M A A K U N TA U U D I S T U S MUUTOSJOHTAJIEN JORY Valmistelusuunnitelma

Lisätiedot

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke.

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke. Tarkastuslautakunta 21.10.2014 LIITE 1 Ongelma johtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia RKK Strategian kriittiset menestystekijät

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa , Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus

Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus Maakuntahallitus 56 24.04.2017 Maakuntahallitus 69 22.05.2017 Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus 510/04.00.02/2016 MHS 24.04.2017 56 Tiivistelmä Asian yksityiskohtainen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika kello 13:00 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika kello 13:00 15:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Opetushallitus. Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden. Projektisuunnitelma

Opetushallitus. Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden. Projektisuunnitelma Opetushallitus Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden hops-palvelun vaatimusmäärittelyn tueksi Projektisuunnitelma Päivitetty 12.2.2014 Sisällysluettelo 1 Projektin yleiskuvaus... 3 1.1 Projektin

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Pyöreä torni

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Pyöreä torni Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika kello 13:00-15:30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Pyöreä torni Asialista: 1 Kokouksen avaus 3 2 Sihteerin valinta ja

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1 LUONNOS 6.4.2005 Asia 1 / Liite 1 HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn

Lisätiedot

Riistanhoitoyhdistyksen vuosikello

Riistanhoitoyhdistyksen vuosikello Riistanhoitoyhdistyksen vuosikello joulu tammi helmi marras Tilikausi 1.1. 31.12 maalis loka Metsästysvuosi 1.8. 31.7. huhti syys touko elo heinä kesä www.riista.fi ajantasainen lainsäädäntö rhy:n työjärjestys

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015 LUOTTAMUKSELLINEN SIL 2020 STRATEGIA v.1.0 12.10.2015 SIL2020 Strategia- ja Sääntömuutostyöryhmä Table of Contents: 1 Yleistä... 3 1.1 Strategiaprosessi... 3 2 Tavoiteasettelu... 4 2.1 Strateginen tavoite...

Lisätiedot

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen KPMG Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen Riskienhallinta on keskeinen osa muutoshallintaa Henkilöstöriskien tunnistaminen ja merkitys muutoksen johtamisessa ADVISORY SERVICES Muutoksen

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle!

Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle! Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle! Aika Aihe / teema Alustaja / vastuuhenkilö klo 13.00 13.20 klo 13.20 14.15 klo 14.15 14.45 klo 14.45 15.00 Tervetulosanat ja välitehtävien

Lisätiedot

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi Nimeämispyyntö 1 (2) VM/2155/00.01.00.01/2016 Liite 1 Liite 2 25.01.2017 Julkinen JulkICT Kimmo Rousku Nimeämispyyntö Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän sihteeristöön (VAHTIsihteeristö)

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

Yrittäjyysyhteyshenkilön (YYH) toimintaohjeet

Yrittäjyysyhteyshenkilön (YYH) toimintaohjeet Nevala/ Yrittäjyysyhteyshenkilön (YYH) toimintaohjeet Pikamuistilista: 1. Avaa kierros 25.2., aineisto (ilmoittautumislomake, ohjeet ovat wwwsivuilla (http://ylivieska.centria.fi/yrittajyysfoorumi) Markkinoi

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi 2017 10.8.2017 1 Kuntastrategia kuntalaki 37 Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Lisätiedot

KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen

KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen Jyrki Karhula Strategisten tulossopimusten tarkistus vuodelle 2011 - Toimitaan ELYn strategisen

Lisätiedot

Kukaan ei pysty kaikkeen yksin. Mitä tänään, huomenna & seuraavaksi. Viisaat päät yhteen. MILLAINEN ON VOIMAVARAHALLITUS

Kukaan ei pysty kaikkeen yksin. Mitä tänään, huomenna & seuraavaksi. Viisaat päät yhteen. MILLAINEN ON VOIMAVARAHALLITUS Kukaan ei pysty kaikkeen yksin. Mitä tänään, huomenna & seuraavaksi. Viisaat päät yhteen. MILLAINEN ON VOIMAVARAHALLITUS Manifesti 1 Enemmistö hallituksista vain valvoo ja kontrolloi yrityksen toimintaa

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Maakuntauudistus Järjestämistehtävät

Maakuntauudistus Järjestämistehtävät Maakuntauudistus Järjestämistehtävät 31.1.2017 Keskeiset muutokset lausuntokierroksen jälkeen, maakuntalaki (1/4) Maakunnan palvelulaitos korvattiin maakunnan liikelaitossääntelyllä Maakunnan tehtävät:

Lisätiedot

Porvoon ammattiopiston johtosääntö

Porvoon ammattiopiston johtosääntö 12.4.2002 Porvoon ammattiopiston johtosääntö Kyjory 12.4.02 Yh YK PORVOON AMMATTIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ 1.LUKU YLEISTÄ 1. Ylläpitäjä Porvoon ammattiopiston omistaja on Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja

Lisätiedot

MILLAINEN ON YRITTÄJYYSTEKO

MILLAINEN ON YRITTÄJYYSTEKO HISTORIA, TAUSTA -Selvitystyö (Esa Pellikainen 31.10.2005) SUOMEN YRITTÄJYYSAKATEMIAN laajentaminen -Akateemisen yrittäjyyden edistämisen kohdalla nousi keskusteluun korkeakoulujen oman toiminnan yrittäjyyden

Lisätiedot

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY D I F F E R O O Y 28.6.2010 Työpaketti 1 SUUNNITTELU, ORGANISOINTI JA

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu 2015

Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu 2015 Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sote I, II, III sote-esivalmistelu makuesivalmistelu pidennetty esivalmistelu VATE Maakunnat perustetaan (1.7.2018?) Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen

Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen Ylöjärven Ilves ry Petri Puronaho SPL Tampereen piiri 19.2015 Seuratutoroinnin tavoite Tavoitteena on: Auttaa, tukea ja ohjata seuran pidemmän aikavälin suunnitelman

Lisätiedot

Yhdessä uutta. Etelä-Savon maakunta- ja soteuudistus Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Yhdessä uutta. Etelä-Savon maakunta- ja soteuudistus Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Yhdessä uutta. Etelä-Savon maakunta- ja soteuudistus Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 9.10.2017 MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELU ETELÄ-SAVOSSA Laaja ohjausryhmä Henkilöst öryhmä Konsernipalvelut Tilahallinto

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin henkilöstöstrategian hyväksyminen 242/020/2013

Kokemäen kaupungin henkilöstöstrategian hyväksyminen 242/020/2013 KH:n henkilöstöjaosto 56 17.10.2013 Yhteistyötoimikunta 32 12.11.2013 KH:n henkilöstöjaosto 65 28.11.2013 KH:n henkilöstöjaosto 74 18.12.2013 KH:n henkilöstöjaosto 8 13.03.2014 Yhteistyötoimikunta 14 25.03.2014

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot