Tieteen tila 2014: Yliopistot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieteen tila 2014: Yliopistot"

Transkriptio

1 Suomen Akatemia Tieteen tila 214: Yliopistot Yliopistokohtaiset tilastot opetus- ja tutkimushenkilo sto sta, rahoituksesta ja bibliometrisin menetelmin mitatusta tieteellisesta vaikuttavuudesta

2 Suomen Akatemia, Tieteen tila Sisällys Tieteen tila 214 -hanke... Aineistot... 1 Bibliometriset analyysit... 3 Kuviin liittyvät huomautukset... 5 Aalto-yliopisto... 8 Hanken Svenska handelshögskolan Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oulun yliopisto... 6 Taideyliopisto... 7 Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi Liite 1. Tieteenalaluokitus Liite 2. Bibliometrisissä analyyseissä käytetty tieteenalaluokitus

3 Tieteen tila 214 -hanke Tieteen tila 214 -hankkeessa on koottu monipuolinen aineisto yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimustoiminnan laajuudesta ja bibliometrisin menetelmin mitatusta tieteellisestä vaikuttavuudesta. Lisäksi hankkeessa on tarkasteltu erillisaineistojen pohjalta professorien rekrytointia sekä tutkimusinfrastruktuurien tilaa. Hankkeen keskeisiä tuloksia ja suosituksia tutkimusjärjestelmätasolla on koottu yhteenvetoon, joka on saatavilla Suomen Akatemian verkkosivuilla Hankkeen tavoitteena on ollut tuottaa materiaalia, joka tukee sekä tutkimusorganisaatioiden omaa kehitystyötä että vahvistaa opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja muiden tiedepolitiikan toimijoiden käytössä olevaa tietopohjaa. Tieteenala- ja organisaatiokohtaiset analyysit ovat ensimmäistä kertaa käytössä tässä laajuudessa ja niiden kehitystyö jatkuu edelleen. Jo valmisteluvaiheessa luonnosmateriaaleja on esitelty eri hyödyntäjätahoille sekä koottu palautetta. Yksityiskohtainen materiaali tieteenaloittain ja organisaatioittain löytyy Akatemian verkkosivuilta. Tähän dokumenttiin on koottu valikoitu, tilastollisiin aineistoihin perustuva materiaalipaketti, jossa tarkastellaan tieteenaloittain yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstöä, tutkimusmenojen rahoitusta sekä bibliometrisen analyysin pohjalta julkaisutoimintaa ja tieteellistä vaikuttavuutta. Tiedot yliopistoista, jotka ovat yhdistyneet 2-luvulla, esitetään nykyisen organisaation mukaan myös tarkasteluvuosina ennen yhdistymistä. Lisätietoja: Anu Nuutinen Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia sähköposti: tieteentila(at)aka.fi

4 Suomen Akatemia, Tieteen tila Aineistot Tieteenalaluokitus perustuu kansalliseen tieteenalaluokitukseen vuodelta Käytetty luokitus on sama, jolla opetus- ja kulttuuriministeriö ja Tilastokeskus tuottavat yliopistojen tutkimustoimintaa kuvaavat tilastot. Muutamia tieteenaloja on yhdistetty tämän tarkastelun kannalta suuremmiksi kokonaisuuksiksi. 2 Tästä huolimatta luokituksen raekoko vaihtelee varsin paljon. Kaikkiin tieteenalaluokituksiin liittyy se ongelma, että luokitukset väistämättä lokeroivat tutkimustoimintaa, joka on kehittynyt yhä monimuotoisemmaksi. Myös tieteidenvälisen ja ilmiöpohjaisen tutkimuksen sijoittaminen perinteiseen tieteenalaluokitukseen on vaikeaa. Vaihtoehtoisella luokituksella tuotettua aineistoa ei kuitenkaan ole tällä hetkellä saatavilla. Rahoitusta koskevat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tiedonkeruuseen tutkimusmenoista rahoituslähteittäin. Luvut kuvaavat rahoituksen käyttöä kyseisenä vuonna eivätkä esimerkiksi Akatemian myöntämää rahoitusta monivuotiselle rahoituskaudelle. Tässä yhteenvedossa kilpailluksi rahoitukseksi on määritelty Suomen Akatemian ja Tekesin rahoittamat sekä EU:n tutkimuksen puiteohjelmasta rahoitetut tutkimusmenot vuonna Lisätietoja tieteenalaluokituksesta -> Menetelmät ja luokitukset sekä tämän materiaalin Liitteestä 1. Kilpailtua rahoitusta koskevassa tiedonkeruussa tapahtuneiden muutosten takia tieteenalakohtaisia tilastoja voidaan tarkastella toistaiseksi poikkileikkauksena (vuosi 212). Tulevaisuudessa aikasarjojen tarkastelu mahdollistuu. Opetus- ja tutkimushenkilöstöä kuvaava aineisto perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruuseen, jossa kukin yliopisto raportoi tieteenaloittain opetus- ja tutkimushenkilöstönsä henkilötyövuosina tutkijanuraportaittain. Esimerkkejä tyypillisistä tehtävistä eri tutkijanuravaiheissa yliopistoissa: I porras: tutkijakoulutettava, nuorempi tutkija II porras: tutkijatohtori III porras: yliopistonlehtori, akatemiatutkija IV porras: professori, akatemiaprofessori, tutkimusprofessori, tutkimusjohtaja Opetus- ja tutkimushenkilöstöä koskevassa tiedonkeruussa tapahtuneiden muutosten takia organisaatioiden tieteenalakohtaisia tilastoja voidaan tarkastella toistaiseksi poikkileikkauksena (vuosi 212). Tulevaisuudessa aikasarjojen tarkastelu mahdollistuu. Panos- ja tuotostietojen vertaaminen tieteenaloittain ei ole aina ongelmatonta, koska opetus- ja tutkimushenkilöstön työpanos voi kirjautua eri tieteenalalle kuin kilpailtu rahoitus tai julkaisut. Kyseessä on osittain ongelma eri aineistojen yhdistämisessä. Toisaalta tämä kertoo monitieteisyydestä ja tieteen muutoksista, jolloin esimerkiksi 1

5 Suomen Akatemia, Tieteen tila yliopistotiedonkeruussa ilmoitettu professorin tutkimus- ja opetusala saattaa olla eri kuin hänen julkaisujensa tieteenala. Opetus- ja tutkimushenkilöstön ja tutkimusmenojen osalta tieteenala määräytyy usein vastuualueen (esimerkiksi laitoksen) tieteenalan mukaan. Osa henkilöstön tieteenaloista raportoidaan henkilötasolla. Julkaisujen tieteenala puolestaan määräytyy Web of Science -pohjaisessa aineistossa julkaisukanavan tieteenalan mukaan. Tietyillä tieteenaloilla on hyvin tyypillistä, että tutkijat julkaisevat muiden kuin pelkästään oman alansa julkaisukanavissa ja yksi tutkija voi hyvin julkaista useiden tieteenalojen julkaisukanavissa. Tiedot Aineistolähde Rahoitus Tilastokeskus 213. Opetus- ja tutkimushenkilöstö WoS-julkaisut ja viittausindikaattorit Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu 213. Yliopistojen raportoima aineisto on saatavilla opetushallinnon tilastopalvelusta vipunen.csc.fi. Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), bibliometrinen laskenta CSC, 214. Certain data included herein are derived from the Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index and Arts & Humanities Citation Index, prepared by Thomson Reuters, Philadelphia, Pennsylvania, USA, Copyright Thomson Reuters, 214. Results prepared for the Academy of Finland by CSC - IT Center for Science, Ltd (Yrjö Leino). Copyright CSC - IT Center for Science, Ltd,

6 Suomen Akatemia, Tieteen tila Bibliometriset analyysit Tässä materiaalissa tarkastellaan bibliometrisin menetelmin mitattua tieteellistä vaikuttavuutta. Valittu tarkastelu tarjoaa vain kapean näkökulman tutkimuksen vaikuttavuuteen. Bibliometristen analyysien rajoitukset liittyvät sekä kansainvälisten viitetietokantojen aineiston kattavuuteen että aineiston käsittelyyn ja viittausindikaattoreiden laskentaan. Julkaisukäytännöt ovat osin erilaisia eri tieteenaloilla. Tieteenalojen julkaisumäärät eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia keskenään, koska kansainväliset viitetietokannat eivät kata kaikkien tieteenalojen julkaisuja samalla tavalla. Aineisto ei sisällä esimerkiksi tieteellisiä artikkeleita kokoomateoksissa tai kustannettuja tieteellisiä erillisteoksia. Kansainvälisten viitetietokantojen aineisto ei sovellu julkaisutoiminnan yksityiskohtaisempaan tarkasteluun yhteiskuntatieteellisillä ja humanistisilla aloilla yhtä hyvin kuin useilla muilla tieteenaloilla. Myös vertaisarvioitujen konferenssijulkaisujen osalta aineisto on puutteellinen, mikä vaikuttaa selkeästi esimerkiksi tietojenkäsittelytieteen julkaisumääriin. Bibliometriset viittausanalyysit perustuvat Thomson Reutersin Web of Science -tietokantaan (WoS) indeksoitujen tieteellisten lehtien julkaisuihin ja niiden saamiin viittauksiin. Käytetty aineisto kattaa vuosien julkaisut, viittaukset on laskettu avoimen viittausikkunan perusteella. Tarkastelu sisältää julkaisutyypit article, letter ja review. Bibliometrisen laskennan on toteuttanut CSC Tieteen tietotekniikan keskus. Suomen tutkimusorganisaatioiden julkaisujen osoitetiedot on tarkistettu. WoS-aineiston kattavuutta voidaan arvioida laskemalla ns. tieteenalan sisäinen kattavuus eli se, kuinka suuri osa tieteenalan viittauksista osoittaa tietokantaan, jonka aineistoa analyysiin käytetään. Esimerkiksi biokemian ja solubiologian alan sisäinen kattavuus on nykyisin (vuosina ) 97 prosenttia, taloustieteessä 73 prosenttia, tietojenkäsittely ja informaatiotieteissä 72 prosenttia ja humanistisilla aloilla 51 prosenttia. Mitä suurempi on alan sisäinen kattavuus, sitä paremmin WoS-aineisto soveltuu kyseisen tieteenalan tieteellisen vaikuttavuuden analysoimiseen. Viittauskäytännöt vaihtelevat eri tieteenaloilla: toisaalta se, kuinka moneen aikaisempaan julkaisuun on tapana viitata ja se, kuinka nopeasti ja kuinka pitkän ajan kuluessa julkaisuihin viitataan. Viitetietokannan aineiston päivittyessä viittausindikaattoreiden arvot voivat muuttua. Myös julkaisutyyppi voi vaikuttaa viittauskertymään. Näistä syistä bibliometristen viittausindikaattoreiden laskennassa julkaisujen saama viittausmäärä normalisoidaan tieteenalan (Thomson Reuters subject category 3 ), julkaisutyypin (esim. alkuperäisartikkeli ja katsausartikkeli) sekä julkaisuvuoden mukaan. Esimerkiksi Suomessa tehtyjä julkaisuja verrataan kansainväliseen tasoon samalla tieteenalalla, samassa julkaisutyypissä ja samana julkaisuvuonna. Julkaisut ositetaan maiden, Suomen organisaatioiden ja tieteenalojen kesken. Viittausindikaattorit on skaalattu siten, että maailman keskitaso kullakin tieteenalalla on aina yksi. Yksi julkaisu esiintyy laskennassa vain yhden kerran eivätkä usean organisaation yhteisjulkaisut tule mukaan laskentaan useana kappaleena. Julkaisujen ositus maiden kesken tarkoittaa sitä, että esimerkiksi suomalais-ruotsalainen julkaisu tuottaa,5 julkaisupistettä molemmille 3 Bibliometristen analyysien tieteenalaluokitus on esitelty liitteessä 2. 3

7 Suomen Akatemia, Tieteen tila maille. Jos tähän julkaisuun on osallistunut tutkijoita kolmesta Suomen yliopistosta, kukin organisaatio saa 1/3x,5 julkaisupistettä. Ositus tehdään myös tieteenalojen kesken. Yksi julkaisu voi saada 1 6 tieteenalaa (subject category) sen mukaan, mille tieteenaloille Thomson Reuters on luokitellut julkaisukanavan (tieteellisen lehden). 4 Normalisoitu viittausindeksi ja top 1 -indeksi esitetään vain silloin, kun yliopiston nelivuotiskauden ositettu julkaisumäärä tieteenalalla on vähintään 5. Rajasta huolimatta julkaisumääriltään pienillä tieteenaloilla viittausindikaattoreiden arvot voivat vaihdella paljon tarkastelukausien välillä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tieteenalan tutkimuksen taso kyseisessä yliopistossa vaihtelisi muutamassa vuodessa suuresti. 4 Lisätietoja > Menetelmät ja luokitukset > Usein kysytyt kysymykset bibliometriikasta 4

8 Suomen Akatemia, Tieteen tila Kuviin liittyvät huomautukset Henkilöstö- ja rahoitusrakenne henkilöstö kertoo siitä, että alan edustus on tieteellisesti vakiintunut organisaatiossa. Lisäksi on esitetty ne muutamat alat, joilla on alle yksi henkilötyövuosi IV portaalla mutta yli yksi prosentti vähintään yhden tarkasteltavan rahoituslähteen rahoituksesta kyseisessä yliopistossa. II + III ja IV portaiden henkilötyövuodet 212 Tieteenalat on jaettu tarvittaessa kahteen kuvaan henkilötyövuosien määrän mukaan. Kuvassa on mukana vain ne alat, joilla kyseisellä yliopistolla on vähintään yksi henkilötyövuosi IV portaalla. Tieteenalojen osuudet yliopiston IV portaan henkilötyövuosista sekä SA-, Tekes- ja EU-puiteohjelmarahoituksesta (Tarkasteltava yliopisto = 1 %) Kuvassa kaikki tieteenalat yhteensä tarkasteltavassa yliopistossa muodostavat 1 prosenttia. Kuva kertoo siitä, onko tieteenalan osuus eri rahoituslähteiden rahoituksella katetuista tutkimusmenoista (esim. Suomen Akatemian rahoituksesta) suurempi kuin tieteenalan osuus IV portaan henkilötyövuosista tarkasteltavassa yliopistossa. Akatemian rahoituksen osuus (%) on esitetty kaikille aloille. Tekesin rahoituksen osuus ja EU-puiteohjelmarahoituksen osuus on näytetty vain aloilla, joille kanavoituu kaikesta yliopiston kyseisen lähteen rahoituksesta vähintään yksi prosentti. Kuvissa on esitetty kaikki ne tieteenalat, joille on ilmoitettu vähintään yksi henkilötyövuosi IV portaalle. Tämä lähestymistapa on valittu ajatellen, että tieteenalan IV portaan Yliopiston osuus tieteenalojen IV portaan henkilötyövuosista sekä SA-, Tekes- ja EU-puiteohjelmarahoituksesta (Yliopistot yhteensä tieteenalalla = 1 %) Kuvassa jokainen tieteenala Suomen yliopistoissa yhteensä muodostaa 1 prosenttia IV portaan henkilöstöstä sekä Akatemian, Tekesin ja EU:n puiteohjelman rahoittamista tutkimusmenoista vuonna 212. Kuva kertoo siitä, onko organisaation osuus kunkin tieteenalan eri rahoituslähteiden rahoituksella katetuista tutkimusmenoista (esim. Suomen Akatemian rahoituksesta) suurempi kuin organisaation osuus tieteenalan IV portaan henkilötyövuosista. Akatemian rahoituksen osuus (%) on esitetty kaikille aloille. Tekesin rahoituksen osuus ja EU-puiteohjelmarahoituksen osuus on esitetty vain niille tieteenaloille, joille kanavoitui vähintään prosentti kaikesta Tekesin ja/tai EU-puiteohjelmasta rahoituksesta yliopistojen tutkimusmenoihin vuonna 212. Kuvassa on esitetty vain ne tieteenalat, joille on kirjattu vähintään 1 henkilötyövuosi IV portaalle. Tämä lähestymistapa on valittu ajatellen, että tieteenalan IV portaan henkilöstö kertoo siitä, että alan edustus on tieteellisesti vakiintunut organisaatiossa. Joidenkin tieteenalojen IV portaan henkilötyövuosien kokonaismäärä vuonna 212 on tarkentunut. Näitä aloja ovat 5

9 Suomen Akatemia, Tieteen tila matematiikka, tilastotiede, ympäristötiede, ekologia ja evoluutiobiologia, biokemia, solu- ja molekyylibiologia, kansantaloustiede, liiketaloustiede, sosiologia, sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka, valtio-oppi ja hallintotiede, muut yhteiskuntatieteet sekä filosofia. Muutoksen vaikutukset otetaan huomioon, kun kuvat päivitetään vuoden 213 henkilötyövuosilla ja rahoitustiedoilla. Vuoden 212 tietojen muutokset eivät vaikuta edelliseen kuvaan, jossa yliopistossa edustetut tieteenalat muodostavat 1 prosenttia. Bibliometrinen analyysi Julkaisumäärät tieteenaloittain Mukana ovat vain ne tieteenalat, joilla on vähintään 2 julkaisua (osittamatonta) kaudella Yksi yhteisjulkaisu voi esiintyä useamman tieteenalan sekä organisaation luvuissa. Ositettu julkaisumäärä on esitetty aloille, joilla on vähintään 5 ositettua julkaisua kaudella Tieteenalat on ryhmitelty tarvittaessa useampaan kuvaan julkaisumäärän mukaan. Viittausindeksien arvot esitetään vain niillä nelivuotiskausilla, jolloin organisaation ositettu julkaisumäärä on tieteenalalla vähintään 5. Tieteenalat on ryhmitelty tarvittaessa useampaan kuvaan pääasiassa päätieteenaloittain. Top 1 -indeksi tieteenaloittain Tieteellisesti vaikuttavimman tutkimuksen osuutta voidaan analysoida tarkastelemalla julkaisuja, jotka kuuluvat maailman eniten viittauksia saaneeseen kymmeneen prosenttiin kaikista julkaisuista. Top 1 -indeksi kuvaa sitä, kuinka paljon enemmän tai vähemmän kuin maailmassa keskimäärin organisaation julkaisuista tietyllä tieteenalalla kuuluu huippujulkaisuihin. Maailman keskimääräinen taso tieteenalalla on 1. Top 1 -indeksien arvot esitetään vain niillä nelivuotiskausilla, jolloin organisaation ositettu julkaisumäärä on tieteenalalla vähintään 5. Tieteenalat on ryhmitelty tarvittaessa useampaan kuvaan pääasiassa päätieteenaloittain. Viittausindeksi tieteenaloittain Viittausindeksi mittaa sitä, kuinka paljon enemmän tai vähemmän viittauksia kuin maailmassa keskimäärin tieteenalan julkaisut ovat tiettynä ajanjaksona keränneet. Maailman eli Thomson Reutersin tietokantoihin indeksoitujen julkaisujen mukaan tieteenalan keskimääräinen taso on 1. 6

10

11 Suomen Akatemia, Tieteen tila Aalto-yliopisto Organisaation avainluvut 212 Määrät Opetus- ja tutkimushenkilöstö portailla I-IV yhteensä: 2 57 htv IV portaalla: 34 htv Ulkomaalaisten osuus henkilöstöstä I-IV portailla: 22 % Tohtorintutkintoja: 192 Tutkimusmenot: 213,2 milj. Akatemian rahoitus: 33,5 milj. (Akatemian rahoittamat tutkimusmenot v. 212) Tekesin rahoitus: 4,1 milj. EU-rahoitus puiteohjelmasta: 9,1 milj. Osuudet (%) yliopistojen kokonaisuudesta Opetus- ja tutkimushenkilöstö portailla I-IV yhteensä: 15 % IV portaalla: 13 % Ulkomaalaisten osuus henkilöstöstä I-IV portailla: 2 % Tohtorintutkintoja: 12 % Suomessa suoritetuista tohtorintutkinnoista Tutkimusmenot: 17 % yliopistojen tutkimusmenoista Akatemian rahoitus: 13 % yliopistojen tutkimusmenoista Tekesin rahoitus: 3 % EU-rahoitus puiteohjelmasta: 2 % Lähteet: Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu 213; Opetushallinnon tilastopalvelu vipunen.csc.fi; Tilastokeskus

12 II + III portaiden htv:t Suomen Akatemia, Tieteen tila Henkilöstö- ja rahoitusrakenne 14 Aalto-yliopisto: II + III ja IV portaiden henkilötyövuodet 212 (alat, joilla IV portaalla vähintään 5 htv:ta) Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu Tietojenkäsittely ja informaatiot. Liiketaloust Fysiikka Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekn., elektroniikka Kuvataide ja muotoilu 4 Matematiikka Kone- ja valmistustekn. Materiaalitekn. Teknillinen kemia, kemian prosessitekn. Rakennus- ja yhdyskuntatekn. Nanoteknol. Kemia Esittävät taiteet 2 Ympäristötekn. Psykologia Arkkitehtuuri Kansantaloust IV portaan htv:t 9

13 II + III portaiden htv:t Suomen Akatemia, Tieteen tila Aalto-yliopisto: II + III ja IV portaiden henkilötyövuodet 212 Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu 213. Muu tekn Media- ja viestintät. Muut yhteiskuntat. Lääketieteen tekn. Neurot. Teollinen ja ympäristön bioteknol. Geot. Avaruus- ja tähtit. Oikeustiede Tilastot. Ympäristöt. Sosiologia Biolääket. Kasvatust. Valtio-oppi, hallintot. Yhteiskuntamaantiede, talousmaant IV portaan htv:t Huomautus: Kuvassa on mukana vain ne alat, joilla kyseisellä yliopistolla on vähintään 1 htv IV portaalla. 1

14 Suomen Akatemia, Tieteen tila Aalto-yliopisto 212: Tieteenalojen osuudet yliopiston IV portaan henkilötyövuosista sekä SA-, Tekes- ja EU-puiteohjelmarahoituksesta (Aalto = 1 %, yliopiston kokonaisvolyymit ilmoitettu selitteessä) IV portaan htv:t (34 htv), % SA-rahoitus (33,5 milj. ), % Tekes-rahoitus (4,1 milj. ), % EU-rahoitus puiteohjelmasta (9,1 milj. ), % Lähteet: Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu 213; Tilastokeskus

15 Suomen Akatemia, Tieteen tila Aalto-yliopisto 212: Yliopiston osuus tieteenalojen IV portaan henkilötyövuosista sekä SA-, Tekes- ja EU-puiteohjelmarahoituksesta (Yliopistot yhteensä tieteenalalla = 1 %) Lähteet: Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu 213; Tilastokeskus 213. IV portaan htv:t, % SA-rahoitus, % Tekes-rahoitus, % EU-rahoitus puiteohjelmasta, % Joidenkin tieteenalojen IV portaan henkilötyövuosien kokonaismäärä vuonna 212 on tarkentunut (esim. ekologia ja evoluutiobiologia sekä filosofia). Tämän muutoksen vaikutukset otetaan huomioon, kun kuva päivitetään vuoden 213 henkilötyövuosilla ja rahoitustiedoilla. 12

16 Suomen Akatemia, Tieteen tila Bibliometrinen analyysi Aalto-yliopisto: Julkaisumäärät tieteenaloittain (alat, joilla vähintään 1 julkaisua) Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, Julkaisut Ositettu julkaisumäärä (kun 5, laskennallinen) 13

17 Suomen Akatemia, Tieteen tila Aalto-yliopisto: Julkaisumäärät tieteenaloittain (alat joilla 2-99 julkaisua) Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, Julkaisut Ositettu julkaisumäärä (kun 5, laskennallinen) 14

18 Suomen Akatemia, Tieteen tila , Aalto-yliopisto: Viittausindeksi tieteenaloittain Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, , Aalto-yliopisto: Top 1 -indeksi tieteenaloittain Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, ,8 1,6 1,4 Matematiikka ja tilastotiede Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet Fysiikka 1,8 1,6 1,4 Matematiikka ja tilastotiede Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet Fysiikka 1,2 Kemia 1,2 Kemia 1, Kliiniset lääketieteet 1, Kliiniset lääketieteet,8 Maailman keskitaso,8 Maailman keskitaso,6,6,4,4,2,2,, Trendiviiva "katkeaa", jos yliopiston ositettu julkaisumäärä tieteenalalla on alle 5 nelivuotiskaudella. 15

19 Suomen Akatemia, Tieteen tila , Aalto-yliopisto: Viittausindeksi tieteenaloittain Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, , Aalto-yliopisto: Top 1 -indeksi tieteenaloittain Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, ,8 1,6 Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka Kone- ja valmistustekniikka 1,8 1,6 Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka Kone- ja valmistustekniikka 1,4 1,2 Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka Materiaalitekniikka 1,4 1,2 Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka Materiaalitekniikka 1, Ympäristötekniikka 1, Ympäristötekniikka,8 Taloustieteet,8 Taloustieteet,6 Maailman keskitaso,6 Maailman keskitaso,4,4,2,2,, Trendiviiva "katkeaa", jos yliopiston ositettu julkaisumäärä tieteenalalla on alle 5 nelivuotiskaudella. 16

20 Suomen Akatemia, Tieteen tila Hanken Svenska handelshögskolan Organisaation avainluvut 212 Määrät Opetus- ja tutkimushenkilöstö portailla I-IV yhteensä: 119 htv IV portaalla: 27 htv Ulkomaalaisten osuus henkilöstöstä I-IV portailla: 18 % Tohtorintutkintoja: 13 Tutkimusmenot: 7,3 milj. Akatemian rahoitus:,7 milj. (Akatemian rahoittamat tutkimusmenot v. 212) Tekesin rahoitus:,3 milj. EU-rahoitus puiteohjelmasta:,5 milj. Osuudet (%) yliopistojen kokonaisuudesta Opetus- ja tutkimushenkilöstö portailla I-IV yhteensä: 1 % IV portaalla: 1 % Ulkomaalaisten osuus henkilöstöstä I-IV portailla: 1 % Tohtorintutkintoja: 1 % Suomessa suoritetuista tohtorintutkinnoista Tutkimusmenot: 1 % yliopistojen tutkimusmenoista Akatemian rahoitus:,3 % yliopistojen tutkimusmenoista Tekesin rahoitus:,2 % EU-rahoitus puiteohjelmasta:,1 % Lähteet: Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu 213; Opetushallinnon tilastopalvelu vipunen.csc.fi; Tilastokeskus

21 II + III portaiden htv:t Suomen Akatemia, Tieteen tila Henkilöstö- ja rahoitusrakenne Hanken Svenska handelshögskolan: II + III ja IV portaiden henkilötyövuodet 212 Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu Liiketaloust Kansantaloust IV portaan htv:t Huomautus: Kuvassa on mukana vain ne alat, joilla kyseisellä yliopistolla on vähintään 1 htv IV portaalla. 18

22 Suomen Akatemia, Tieteen tila Hanken Svenska handelhögskolan 212: Tieteenalojen osuudet yliopiston IV portaan henkilötyövuosista sekä SA-, Tekes- ja EU-puiteohjelmarahoituksesta (Hanken = 1 %, yliopiston kokonaisvolyymit ilmoitettu selitteessä) Kansantaloustiede Liiketaloustiede IV portaan htv:t (27 htv), % SA-rahoitus (,7 milj. ), % Tekes-rahoitus (,3 milj. ), % EU-rahoitus puiteohjelmasta (,5 milj. ), % Lähteet: Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu 213; Tilastokeskus

23 Suomen Akatemia, Tieteen tila Hanken Svenska handelshögskolan 212: Yliopiston osuus tieteenalojen IV portaan henkilötyövuosista sekä SA-, Tekes- ja EU-puiteohjelmarahoituksesta (Yliopistot yhteensä tieteenalalla = 1 %) Kansantaloustiede Liiketaloustiede Kaikki alat yhteensä IV portaan htv:t, % SA-rahoitus, % Tekes-rahoitus, % EU-rahoitus puiteohjelmasta, % Lähteet: Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu 213; Tilastokeskus 213. Joidenkin tieteenalojen IV portaan henkilötyövuosien kokonaismäärä vuonna 212 on tarkentunut (esim. liiketaloustiede ja kansantaloustiede). Tämän muutoksen vaikutukset otetaan huomioon, kun kuva päivitetään vuoden 213 henkilötyövuosilla ja rahoitustiedoilla. 2

24 Suomen Akatemia, Tieteen tila Bibliometrinen analyysi Hanken Svenska Handelshögskolan: Julkaisumäärät tieteenaloittain Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, ,8 1,6 1,4 1,2 Hanken Svenska Handelshögskolan: Viittausindeksi ja top 1 -indeksi taloustieteissä Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, 214. Taloustieteet, Top 1 -indeksi Taloustieteet, viittausindeksi 8 1 Maailman keskitaso 6,8 4 33,6,4 2,2 Taloustieteet Yhteiskuntat. (pl. taloust. ja psykologia) Julkaisut Ositettu julkaisumäärä (kun 5, laskennallinen) Trendiviiva "katkeaa", jos yliopiston ositettu julkaisumäärä tieteenalalla on alle 5 nelivuotiskaudella. 21

25 Suomen Akatemia, Tieteen tila Helsingin yliopisto Organisaation avainluvut 212 Määrät Opetus- ja tutkimushenkilöstö portailla I-IV yhteensä: 3 99 htv IV portaalla: 574 htv Ulkomaalaisten osuus henkilöstöstä I-IV portailla: 2 % Tohtorintutkintoja: 432 Tutkimusmenot: 316,7 milj. Akatemian rahoitus: 87,9 milj. (Akatemian rahoittamat tutkimusmenot v. 212) Tekesin rahoitus: 13,4 milj. EU-rahoitus puiteohjelmasta: 16,3 milj. Osuudet (%) yliopistojen kokonaisuudesta Opetus- ja tutkimushenkilöstö portailla I-IV yhteensä: 24 % IV portaalla: 22 % Ulkomaalaisten osuus henkilöstöstä I-IV portailla: 28 % Tohtorintutkintoja: 26 % Suomessa suoritetuista tohtorintutkinnoista Tutkimusmenot: 25 % yliopistojen tutkimusmenoista Akatemian rahoitus: 35 % yliopistojen tutkimusmenoista Tekesin rahoitus: 1 % EU-rahoitus puiteohjelmasta: 35 % Lähteet: Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu 213; Opetushallinnon tilastopalvelu vipunen.csc.fi; Tilastokeskus

26 II+III portaiden htv:t Suomen Akatemia, Tieteen tila Henkilöstö- ja rahoitusrakenne Helsingin yliopisto: II+III ja IV portaiden henkilötyövuodet 212 Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu 213. Kielit. 13 Kasvatust. 12 Fysiikka 11 Biolääket. 1 Kliiniset lääket. 9 Kasvibiol., mikrobiol., virologia 8 Biokemia, solu- ja molekyylibiol. Eläinlääket. 7 Ekologia, evoluutiobiol. Kemia Kirjallisuudentutk. Maataloust. 6 Sosiologia Farmasia Muut yhteiskuntat. 5 Tietojenkäsittely ja informaatiot. Matematiikka Teologia Filosofia Metsät. Oikeust. 4 Genetiikka, kehitysbiol., fysiologia Ympäristöt. Historia ja arkeologia Psykologia Sosiaali- ja yhteiskuntapol. 3 Terveyst. Geot. 2 Muut humanistiset Valtio-oppi, hallintot. Hammaslääket. Tilastot. 1 Kansantaloust. Media- ja viestintät IV portaan htv:t Huomautus: Kuvassa on mukana vain ne alat, joilla kyseisellä yliopistolla on vähintään 1 htv IV portaalla. 23

27 Suomen Akatemia, Tieteen tila Helsingin yliopisto 212: Tieteenalojen osuudet yliopiston IV portaan henkilötyövuosista sekä SA-, Tekes- ja EU-puiteohjelmarahoituksesta (HY = 1 %, yliopiston kokonaisvolyymit ilmoitettu selitteessä) IV portaan htv:t (574 htv), % SA-rahoitus (87,9 milj. ), % Tekes-rahoitus (13,4 milj. ), % EU-rahoitus puiteohjelmasta (16,3 milj. ), % Lähteet: Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu 213; Tilastokeskus

28 Suomen Akatemia, Tieteen tila Helsingin yliopisto 212: Yliopiston osuus tieteenalojen IV portaan henkilötyövuosista sekä SA-, Tekes- ja EU-puiteohjelmarahoituksesta (Yliopistot yhteensä tieteenalalla = 1 %) IV portaan htv:t, % SA-rahoitus, % Tekes-rahoitus, % EU-rahoitus puiteohjelmasta, % Lähteet: Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu 213; Tilastokeskus 213. Joidenkin tieteenalojen IV portaan henkilötyövuosien kokonaismäärä vuonna 212 on tarkentunut (esim. ekologia ja evoluutiobiologia sekä filosofia). Tämän muutoksen vaikutukset otetaan huomioon, kun kuva päivitetään vuoden 213 henkilötyövuosilla ja rahoitustiedoilla. 25

29 Suomen Akatemia, Tieteen tila Bibliometrinen analyysi 2 8 Helsingin yliopisto: Julkaisumäärät tieteenaloittain (alat, joilla vähintään 4 julkaisua) Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, Julkaisut Ositettu julkaisumäärä (kun 5, laskennallinen) 26

30 Suomen Akatemia, Tieteen tila Helsingin yliopisto: Julkaisumäärät tieteenaloittain (alat joilla 2-99 julkaisua) Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, Julkaisut Ositettu julkaisumäärä (kun 5, laskennallinen) 27

31 Suomen Akatemia, Tieteen tila ,2 Helsingin yliopisto: Viittausindeksi tieteenaloittain Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, 214. Matematiikka ja tilastotiede 2,2 Helsingin yliopisto: Top 1 -indeksi tieteenaloittain Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, 214. Matematiikka ja tilastotiede 2 1,8 1,6 Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet Fysiikka 2 1,8 1,6 Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet Fysiikka 1,4 Avaruustieteet ja tähtitiede 1,4 Avaruustieteet ja tähtitiede 1,2 Kemia 1,2 Kemia 1,8 Materiaalitekniikka 1,8 Materiaalitekniikka,6 Maailman keskitaso,6 Maailman keskitaso,4,4,2,2 Trendiviiva "katkeaa", jos yliopiston ositettu julkaisumäärä tieteenalalla on alle 5 nelivuotiskaudella. 28

32 Suomen Akatemia, Tieteen tila Helsingin yliopisto: Viittausindeksi tieteenaloittain Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, 214. Helsingin yliopisto: Top 1 -indeksi tieteenaloittain Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, ,8 Geotieteet 1,8 Geotieteet 1,6 Ympäristötiede 1,6 Ympäristötiede 1,4 1,2 Ekologia, evoluutiobiologia 1,4 1,2 Ekologia, evoluutiobiologia 1 Biokemia, solu- ja molekyylibiologia 1 Biokemia, solu- ja molekyylibiologia,8,6,4 Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia Maailman keskitaso,8,6,4 Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia Maailman keskitaso,2,2 Trendiviiva "katkeaa", jos yliopiston ositettu julkaisumäärä tieteenalalla on alle 5 nelivuotiskaudella. 29

33 Suomen Akatemia, Tieteen tila Helsingin yliopisto: Viittausindeksi tieteenaloittain Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, 214. Helsingin yliopisto: Top 1 -indeksi tieteenaloittain Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, ,8 Biolääketieteet 1,8 Biolääketieteet 1,6 Neurotieteet 1,6 Neurotieteet 1,4 Kliiniset lääketieteet 1,4 Kliiniset lääketieteet 1,2 Terveystieteet 1,2 Terveystieteet 1 Farmasia 1 Farmasia,8 Maailman keskitaso,8 Maailman keskitaso,6,6,4,4,2,2 Trendiviiva "katkeaa", jos yliopiston ositettu julkaisumäärä tieteenalalla on alle 5 nelivuotiskaudella. 3

34 Suomen Akatemia, Tieteen tila ,4 Helsingin yliopisto: Viittausindeksi tieteenaloittain Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, ,4 Helsingin yliopisto: Top 1 -indeksi tieteenaloittain Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, ,2 2,2 2 Maataloustieteet 2 Maataloustieteet 1,8 1,6 Metsätiede 1,8 1,6 Metsätiede 1,4 Eläinlääketiede 1,4 Eläinlääketiede 1,2 1,2 1 Maailman keskitaso 1 Maailman keskitaso,8,8,6,6,4,4,2,2 Trendiviiva "katkeaa", jos yliopiston ositettu julkaisumäärä tieteenalalla on alle 5 nelivuotiskaudella. 31

35 Suomen Akatemia, Tieteen tila Helsingin yliopisto: Viittausindeksi tieteenaloittain Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, Helsingin yliopisto: Top 1 -indeksi tieteenaloittain Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, ,8 Taloustieteet 1,8 Taloustieteet 1,6 Psykologia 1,6 Psykologia 1,4 1,4 1,2 Monitieteiset lehdet 1,2 Monitieteiset lehdet 1 Maailman keskitaso 1 Maailman keskitaso,8,8,6,6,4,4,2,2 Trendiviiva "katkeaa", jos yliopiston ositettu julkaisumäärä tieteenalalla on alle 5 nelivuotiskaudella. Huomautus: Monitieteisiin lehtiiin luokitellaan mm. Science, Nature, PLOS ONE ja PNAS. 32

36 Suomen Akatemia, Tieteen tila Itä-Suomen yliopisto Organisaation avainluvut 212 Määrät Opetus- ja tutkimushenkilöstö portailla I-IV yhteensä: htv IV portaalla: 257 htv Ulkomaalaisten osuus henkilöstöstä I-IV portailla: 13 % Tohtorintutkintoja: 152 Tutkimusmenot: 14,1 milj. Akatemian rahoitus: 19,6 milj. (Akatemian rahoittamat tutkimusmenot v. 212) Tekesin rahoitus: 3,9 milj. EU-rahoitus puiteohjelmasta: 3,2 milj. Osuudet (%) yliopistojen kokonaisuudesta Opetus- ja tutkimushenkilöstö portailla I-IV yhteensä: 8 % IV portaalla: 1 % Ulkomaalaisten osuus henkilöstöstä I-IV portailla: 7 % Tohtorintutkintoja: 9 % Suomessa suoritetuista tohtorintutkinnoista Tutkimusmenot: 8 % yliopistojen tutkimusmenoista Akatemian rahoitus: 8 % yliopistojen tutkimusmenoista Tekesin rahoitus: 3 % EU-rahoitus puiteohjelmasta: 7 % Lähteet: Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu 213; Opetushallinnon tilastopalvelu vipunen.csc.fi; Tilastokeskus

37 II + III portaiden htv:t Suomen Akatemia, Tieteen tila Henkilöstö- ja rahoitusrakenne 8 Itä-Suomen yliopisto: II + III ja IV portaiden henkilötyövuodet 212 (alat, joilla IV portaalla vähintään 5 hvt:ta) Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu Kielit. Biolääket. Kasvatust. Kliiniset lääket. 5 Fysiikka Farmasia 4 Terveyst. 3 Tietojenkäsittely ja informaatiot. 2 1 Muut yhteiskuntat. Kemia Liiketaloust. Oikeustiede Metsätiede Muut humanistiset tieteet Teologia Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka Hammaslääket IV portaan htv:t 34

38 II + III portaiden htv:t Suomen Akatemia, Tieteen tila Itä-Suomen yliopisto: II + III ja IV portaiden henkilötyövuodet 212 Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu Ekologia, evoluutiobiologia Ympäristöt Kansantaloust. Psykologia Matematiikka Muut luonnont. Tilastot. Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia Geot. Sosiologia Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia Kirjallisuuden tutkimus Hoitot. Yhteiskuntamaant., talousmaant. Historia ja arkeologia IV portaan htv:t Huomautus: Kuvassa on mukana vain ne alat, joilla kyseisellä yliopistolla on vähintään 1 htv IV portaalla. 35

39 Suomen Akatemia, Tieteen tila Itä-Suomen yliopisto 212: Tieteenalojen osuudet yliopiston IV portaan henkilötyövuosista sekä SA-, Tekes- ja EU-puiteohjelmarahoituksesta (ISY = 1 %, yliopiston kokonaisvolyymit ilmoitettu selitteessä) IV portaan htv:t (257 htv), % SA-rahoitus (19,6 milj. ), % Tekes-rahoitus (3,9 milj. ), % EU-rahoitus puiteohjelmasta (3,2 milj. ), % Lähteet: Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu 213; Tilastokeskus

40 Suomen Akatemia, Tieteen tila Itä-Suomen yliopisto 212: Yliopiston osuus tieteenalojen IV portaan henkilötyövuosista sekä SA-, Tekes- ja EU-puiteohjelmarahoituksesta (Yliopistot yhteensä tieteenalalla = 1 %) IV portaan htv:t, % SA-rahoitus, % Tekes-rahoitus, % EU-rahoitus puiteohjelmasta, % Lähteet: Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu 213; Tilastokeskus 213. Joidenkin tieteenalojen IV portaan henkilötyövuosien kokonaismäärä vuonna 212 on tarkentunut (esim. ekologia ja evoluutiobiologia sekä useat yhteiskuntatieteet). Tämän muutoksen vaikutukset otetaan huomioon, kun kuva päivitetään vuoden 213 henkilötyövuosilla ja rahoitustiedoilla. 37

41 Suomen Akatemia, Tieteen tila Bibliometrinen analyysi Itä-Suomen yliopisto: Julkaisumäärät tieteenaloittain (alat, joilla vähintään 1 julkaisua) Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, Julkaisut Ositettu julkaisumäärä (kun 5, laskennallinen) 38

42 Suomen Akatemia, Tieteen tila Itä-Suomen yliopisto: Julkaisumäärät tieteenaloittain (alat joilla 2-99 julkaisua) Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, Julkaisut 39

43 Suomen Akatemia, Tieteen tila Itä-Suomen yliopisto: Viittausindeksi tieteenaloittain Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, 214. Itä-Suomen yliopisto: Top 1 -indeksi tieteenaloittain Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, ,4 2,4 2,2 2 1,8 Matematiikka ja tilastotiede Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet 2,2 2 1,8 Matematiikka ja tilastotiede Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet 1,6 Fysiikka 1,6 Fysiikka 1,4 1,4 1,2 Kemia 1,2 Kemia 1,8 Maailman keskitaso 1,8 Maailman keskitaso,6,6,4,4,2,2 Trendiviiva "katkeaa", jos yliopiston ositettu julkaisumäärä tieteenalalla on alle 5 nelivuotiskaudella. 4

44 Suomen Akatemia, Tieteen tila Itä-Suomen yliopisto: Viittausindeksi tieteenaloittain Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, 214. Itä-Suomen yliopisto: Top 1 -indeksi tieteenaloittain Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, ,8 Ympäristötiede 1,8 Ympäristötiede 1,6 Ekologia, evoluutiobiologia 1,6 Ekologia, evoluutiobiologia 1,4 Biokemia, solu- ja molekyylibiologia 1,4 Biokemia, solu- ja molekyylibiologia 1,2 1 Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia Metsätiede 1,2 1 Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia Metsätiede,8 Maailman keskitaso,8 Maailman keskitaso,6,6,4,4,2,2 Trendiviiva "katkeaa", jos yliopiston ositettu julkaisumäärä tieteenalalla on alle 5 nelivuotiskaudella. 41

45 Suomen Akatemia, Tieteen tila Itä-Suomen yliopisto: Viittausindeksi tieteenaloittain Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, 214. Itä-Suomen yliopisto: Top 1 -indeksi tieteenaloittain Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, ,8 Biolääketieteet 1,8 Biolääketieteet 1,6 Neurotieteet 1,6 Neurotieteet 1,4 Kliiniset lääketieteet 1,4 Kliiniset lääketieteet 1,2 Terveystieteet 1,2 Terveystieteet 1 Farmasia 1 Farmasia,8 Maailman keskitaso,8 Maailman keskitaso,6,6,4,4,2,2 Trendiviiva "katkeaa", jos yliopiston ositettu julkaisumäärä tieteenalalla on alle 5 nelivuotiskaudella. 42

46 Suomen Akatemia, Tieteen tila Jyväskylän yliopisto Organisaation avainluvut 212 Määrät Opetus- ja tutkimushenkilöstö portailla I-IV yhteensä: htv IV portaalla: 222 htv Ulkomaalaisten osuus henkilöstöstä I-IV portailla: 12 % Tohtorintutkintoja: 168 Tutkimusmenot: 95,9 milj. Akatemian rahoitus: 22,5 milj. (Akatemian rahoittamat tutkimusmenot v. 212) Tekesin rahoitus: 7,5 milj. EU-rahoitus puiteohjelmasta: 4, milj. Osuudet (%) yliopistojen kokonaisuudesta Opetus- ja tutkimushenkilöstö portailla I-IV yhteensä: 9 % IV portaalla: 9 % Ulkomaalaisten osuus henkilöstöstä I-IV portailla: 6 % Tohtorintutkintoja: 1 % Suomessa suoritetuista tohtorintutkinnoista Tutkimusmenot: 8 % yliopistojen tutkimusmenoista Akatemian rahoitus: 9 % yliopistojen tutkimusmenoista Tekesin rahoitus: 6 % EU-rahoitus puiteohjelmasta: 8 % Lähteet: Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu 213; Opetushallinnon tilastopalvelu vipunen.csc.fi; Tilastokeskus

47 Suomen Akatemia, Tieteen tila Henkilöstö- ja rahoitusrakenne Jyväskylän yliopiston tieteenaloittaiset henkilötyövuodet vuodelta 212 ovat päivttyneet. Henkilöstö- ja rahoitusrakennetta tarkastelevat kuvat päivitetään vastaavasti mennessä. Lähteet: Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu 213; Tilastokeskus

48 Suomen Akatemia, Tieteen tila Bibliometrinen analyysi Jyväskylän yliopisto: Julkaisumäärät tieteenaloittain (alat, joilla vähintään 1 julkaisua) Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, Julkaisut Ositettu julkaisumäärä (kun 5, laskennallinen) 45

49 Suomen Akatemia, Tieteen tila Jyväskylän yliopisto: Julkaisumäärät tieteenaloittain (alat joilla 2-99 julkaisua) Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, Julkaisut 46

50 Suomen Akatemia, Tieteen tila Jyväskylän yliopisto: Viittausindeksi tieteenaloittain Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, 214. Jyväskylän yliopisto: Top 1 -indeksi tieteenaloittain Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, ,8 1,8 1,6 Matematiikka ja tilastotiede 1,6 Matematiikka ja tilastotiede 1,4 Fysiikka 1,4 Fysiikka 1,2 Kemia 1,2 Kemia 1,8 Ekologia, evoluutiobiologia 1,8 Ekologia, evoluutiobiologia,6 Maailman keskitaso,6 Maailman keskitaso,4,4,2,2 Trendiviiva "katkeaa", jos yliopiston ositettu julkaisumäärä tieteenalalla on alle 5 nelivuotiskaudella. 47

51 Suomen Akatemia, Tieteen tila Jyväskylän yliopisto: Viittausindeksi tieteenaloittain Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, Jyväskylän yliopisto: Top 1 -indeksi tieteenaloittain Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, ,8 Kliiniset lääketieteet 1,8 Kliiniset lääketieteet 1,6 1,4 Liikuntatiede 1,6 1,4 Liikuntatiede 1,2 Psykologia 1,2 Psykologia 1 Maailman keskitaso 1 Maailman keskitaso,8,8,6,6,4,4,2,2 Trendiviiva "katkeaa", jos yliopiston ositettu julkaisumäärä tieteenalalla on alle 5 nelivuotiskaudella. 48

52 Suomen Akatemia, Tieteen tila Lapin yliopisto Organisaation avainluvut 212 Määrät Opetus- ja tutkimushenkilöstö portailla I-IV yhteensä: 272 htv IV portaalla: 46 htv Ulkomaalaisten osuus henkilöstöstä I-IV portailla: 5 % Tohtorintutkintoja: 28 Tutkimusmenot: 13,3 milj. Akatemian rahoitus: 1, milj. (Akatemian rahoittamat tutkimusmenot v. 212) Tekesin rahoitus:,6 milj. EU-rahoitus puiteohjelmasta:,1 milj. Osuudet (%) yliopistojen kokonaisuudesta Opetus- ja tutkimushenkilöstö portailla I-IV yhteensä: 2 % IV portaalla: 2 % Ulkomaalaisten osuus henkilöstöstä I-IV portailla:,5 % Tohtorintutkintoja: 2 % Suomessa suoritetuista tohtorintutkinnoista Tutkimusmenot: 1 % yliopistojen tutkimusmenoista Akatemian rahoitus:,4 % yliopistojen tutkimusmenoista Tekesin rahoitus:,4 % EU-rahoitus puiteohjelmasta:,2 % Lähteet: Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu 213; Opetushallinnon tilastopalvelu vipunen.csc.fi; Tilastokeskus

53 II + III portaiden htv:t Suomen Akatemia, Tieteen tila Henkilöstö- ja rahoitusrakenne 25 Lapin yliopisto: II + III ja IV portaiden henkilötyövuodet 212 Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu Muut yhteiskuntat. 15 Kasvatust. Kuvataide ja muotoilu 1 5 Valtio-oppi, hallintot. Oikeust. Psykologia Geot IV portaan htv:t Huomautus: Kuvassa on mukana vain ne alat, joilla kyseisellä yliopistolla on vähintään 1 htv IV portaalla. Lapin yliopisto on raportoinut 6,8 htv:tä eri biotieteiden aloille portaille I ja III. Yhteiskuntatieteellisten alojen luokittelu ei kuvaa Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan nykyistä organisoitumista oppiainepooleihen, jotka ovat hallintotiede, johtaminen ja soveltava psykologia; julkisoikeus, kuntoutustiede, sosiaalityö; politiikkatieteet ja sosiologia sekä matkailututkimus. 5

54 Suomen Akatemia, Tieteen tila Lapin yliopisto 212: Tieteenalojen osuudet yliopiston IV portaan henkilötyövuosista sekä SA-, Tekes- ja EU-puiteohjelmarahoituksesta (LY = 1 %, yliopiston kokonaisvolyymit ilmoitettu selitteessä) IV portaan htv:t (46 htv), % SA-rahoitus (1, milj. ), % Tekes-rahoitus (,6 milj. ), % EU-rahoitus puiteohjelmasta (,9 milj. ), % Lähteet: Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu 213; Tilastokeskus

55 Suomen Akatemia, Tieteen tila Lapin yliopisto 212: Yliopiston osuus tieteenalojen IV portaan henkilötyövuosista sekä SA-, Tekes- ja EU-puiteohjelmarahoituksesta (Yliopistot yhteensä tieteenalalla = 1 %) Geotiet. Oikeustiede Psykologia Kasvatustiet. Valtio-oppi, hallintotiede Muut yhteiskuntatiet. Kuvataide ja muotoilu IV portaan htv:t, % SA-rahoitus, % Tekes-rahoitus, % EU-rahoitus puiteohjelmasta, % Kaikki alat yhteensä Lähteet: Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu 213; Tilastokeskus 213. Joidenkin tieteenalojen IV portaan henkilötyövuosien kokonaismäärä vuonna 212 on tarkentunut (esim. valtio-oppi ja hallintotieteet sekä muut yhteiskuntatieteet). Tämän muutoksen vaikutukset otetaan huomioon, kun kuva päivitetään vuoden 213 henkilötyövuosilla ja rahoitustiedoilla. 52

56 Suomen Akatemia, Tieteen tila Bibliometrinen analyysi 6 Lapin yliopisto: Julkaisumäärät tieteenaloittain (alat joilla 2-99 julkaisua) Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, Geotieteet Ympäristötiede Ekologia, evoluutiobiol. Ympäristötekniikka Yhteiskuntat. (pl. taloust., Julkaisut psykol.) Huomautus: Web of Science -pohjainen aineisto soveltuu huonosti Lapin yliopiston tieteen ja taiteen alojen julkaisutoiminnan tarkasteluun, koska se kattaa vain pienen osan yliopiston julkaisumäärästä. Viittausindikaattoreihin perustuva tarkastelu ei myöskään ole mahdollista pienten WoSjulkaisumäärien takia. 53

57 Suomen Akatemia, Tieteen tila Lappeenrannan teknillinen yliopisto Organisaation avainluvut 212 Määrät Opetus- ja tutkimushenkilöstö portailla I-IV yhteensä: 514 htv IV portaalla: 81 htv Ulkomaalaisten osuus henkilöstöstä I-IV portailla: 19 % Tohtorintutkintoja: 42 Tutkimusmenot: 43,7 milj. Akatemian rahoitus: 2,6 milj. (Akatemian rahoittamat tutkimusmenot v. 212) Tekesin rahoitus: 8, milj. EU-rahoitus puiteohjelmasta:,7 milj. Osuudet (%) yliopistojen kokonaisuudesta Opetus- ja tutkimushenkilöstö portailla I-IV yhteensä: 3 % IV portaalla: 3 % Ulkomaalaisten osuus henkilöstöstä I-IV portailla: 3 % Tohtorintutkintoja: 3 % Suomessa suoritetuista tohtorintutkinnoista Tutkimusmenot: 4 % yliopistojen tutkimusmenoista Akatemian rahoitus: 1 % yliopistojen tutkimusmenoista Tekesin rahoitus: 6 % EU-rahoitus puiteohjelmasta: 1 % Lähteet: Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu 213; Opetushallinnon tilastopalvelu vipunen.csc.fi; Tilastokeskus

58 II + III portaiden htv:t Suomen Akatemia, Tieteen tila Henkilöstö- ja rahoitusrakenne 3 Lappeenrannan teknillinen yliopisto: II + III ja IV portaiden henkilötyövuodet 212 Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu Ympäristötekn. 2 Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekn., elektroniikka Muu tekniikka Liiketaloust Kemia Matematiikka Fysiikka Teknillinen kemia, kemian prosessitekn. Kone- ja valmistustekn. Tietojenkäsittely ja informaatiot. Materiaalitekn IV portaan htv:t Huomautus: Kuvassa on mukana vain ne alat, joilla kyseisellä yliopistolla on vähintään 1 htv IV portaalla. Kuvassa esitettyjen alojen lisäksi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on kielitieteiden alalla htv:ta IV portaalla, mutta 16 htv:ta II + III portailla. 55

59 Suomen Akatemia, Tieteen tila Lappeenrannan teknillinen yliopisto 212: Tieteenalojen osuudet yliopiston IV portaan henkilötyövuosista sekä SA-, Tekes- ja EU-puiteohjelmarahoituksesta (LTY = 1 %, yliopiston kokonaisvolyymit ilmoitettu selitteessä) IV portaan htv:t (81 htv), % SA-rahoitus (2,6 milj. ), % Tekes-rahoitus (8, milj. ), % EU-rahoitus puiteohjelmasta (,7 milj. ), % Lähteet: Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu 213; Tilastokeskus

60 Suomen Akatemia, Tieteen tila Lappeenrannan teknillinen yliopisto 212: Yliopiston osuus tieteenalojen IV portaan henkilötyövuosista sekä SA-, Tekes- ja EU-puiteohjelmarahoituksesta (Yliopistot yhteensä tieteenalalla = 1 %) IV portaan htv:t, % SA-rahoitus, % Tekes-rahoitus, % EU-rahoitus puiteohjelmasta, % Lähteet: Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu 213; Tilastokeskus 213. Joidenkin tieteenalojen IV portaan henkilötyövuosien kokonaismäärä vuonna 212 on tarkentunut (esim. matematiikka ja liiketaloustiede). Tämän muutoksen vaikutukset otetaan huomioon, kun kuva päivitetään vuoden 213 henkilötyövuosilla ja rahoitustiedoilla. 57

61 Suomen Akatemia, Tieteen tila Bibliometrinen analyysi 4 35 Lappeenrannan teknillinen yliopisto: Julkaisumäärät tieteenaloittain (alat joilla 2-99 julkaisua) Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), Bibliometrinen laskenta CSC, Julkaisut Ositettu julkaisumäärä (kun 5, laskennallinen) 58

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet Suomen Akatemia 24.1.14 : Humanistiset tieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä rahoituksesta www.aka.fi/tieteentila Suomen Akatemia 24.1.14 Sisällysluettelo -hanke...

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Bio- ja ympäristötieteet

Tieteen tila 2014: Bio- ja ympäristötieteet Suomen Akatemia 24.1.214 Tieteen tila 214: Bio- ja ympäristötieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä, rahoituksesta ja bibliometrisin menetelmin mitatusta tieteellisestä vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Tekniikka

Tieteen tila 2014: Tekniikka Suomen Akatemia 28.1.214 Tieteen tila 214: Tekniikka Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä, rahoituksesta ja bibliometrisin menetelmin mitatusta tieteellisestä vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Maatalous- ja metsätieteet

Tieteen tila 2014: Maatalous- ja metsätieteet : Maatalous- ja metsätieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä, rahoituksesta ja bibliometrisin menetelmin mitatusta tieteellisestä vaikuttavuudesta www.aka.fi/tieteentila

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Luonnontieteet

Tieteen tila 2014: Luonnontieteet Suomen Akatemia 24.1.214 : Luonnontieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä, rahoituksesta ja bibliometrisin menetelmin mitatusta tieteellisestä vaikuttavuudesta www.aka.fi/tieteentila

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Yhteiskuntatieteet

Tieteen tila 2014: Yhteiskuntatieteet Suomen Akatemia 24.1.214 : Yhteiskuntatieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä, rahoituksesta ja bibliometrisin menetelmin mitatusta tieteellisestä vaikuttavuudesta www.aka.fi/tieteentila

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Tutkimuslaitokset

Tieteen tila 2014: Tutkimuslaitokset : Tutkimuslaitokset Tutkimushenkilöstö, tutkimusrahoitus ja bibliometrisin menetelmin mitattu tieteellinen vaikuttavuus www.aka.fi/tieteentila Sisällys -hanke... 2 Bibliometriset analyysit... 2 Tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Usein kysytyt kysymykset bibliometriikasta

Usein kysytyt kysymykset bibliometriikasta Suomen Akatemia 24.10.2014 Tieteen tila 2014 Usein kysytyt kysymykset bibliometriikasta www.aka.fi/tieteentila 1 Sisällys Aineisto... 3 Miten hyvin Web of Science -pohjainen aineisto kattaa eri alojen

Lisätiedot

TIETEEN TILA YHTEENVETO

TIETEEN TILA YHTEENVETO TIETEEN TILA 2014 YHTEENVETO Toimittaneet: Anu Nuutinen ja Annamaija Lehvo, Suomen Akatemia Bibliometrinen laskenta: Yrjö Leino, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Taitto: Recommended Finland Oy 2014 Paino:

Lisätiedot

TIETEEN TILA YHTEENVETO

TIETEEN TILA YHTEENVETO TIETEEN TILA 2014 YHTEENVETO Toimittaneet: Anu Nuutinen ja Annamaija Lehvo, Suomen Akatemia Bibliometrinen laskenta: Yrjö Leino, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Taitto: Recommended Finland Oy 2014 Paino:

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Biotieteet, maantiede, ympäristötieteet sekä maatalous- ja metsätieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Biotieteet, maantiede, ympäristötieteet sekä maatalous- ja metsätieteet Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot:, maantiede, sekä maatalous- ja metsätieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan seuraavia aloja: biotieteet, maantiede ja, maa- ja metsätaloustieteet,

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka

Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka Tässä dokumentissa tarkastellaan tekniikan aloista arkkitehtuuria; kone- ja valmistustekniikkaa; rakennusja yhdyskuntatekniikkaa; sähkötekniikkaa,

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan luonnontieteistä avaruustieteitä ja tähtitiedettä, fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa, tilastotiedettä

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan yhteiskuntatieteistä kansantaloustiedettä, liiketaloustiedettä, kasvatustieteitä, media- ja viestintätieteitä,

Lisätiedot

Tieteen tila 2014 Havainnot ja suositukset

Tieteen tila 2014 Havainnot ja suositukset Tieteen tila 2014 Havainnot ja suositukset Heikki Mannila 24.10.2014 1 Sisältö Tavoitteet Aineistot ja huomautuksia niihin Havaintoja Suositukset 2 Tavoitteet Materiaalia, joka tukee yliopistojen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Lääke- ja terveystieteet

Tieteen tila 2014: Lääke- ja terveystieteet Suomen Akatemia 27.1.214 Tieteen tila 214: Lääke- ja terveystieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä, rahoituksesta ja bibliometrisin menetelmin mitatusta tieteellisestä vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Tilastot: Kaikki tieteenalat yhteensä ja t&k-toiminta päätieteenaloittain

Tilastot: Kaikki tieteenalat yhteensä ja t&k-toiminta päätieteenaloittain Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tilastot: Kaikki tieteenalat yhteensä ja t&k-toiminta päätieteenaloittain Tässä dokumentissa tarkastellaan Suomen t&k-toimintaa kokonaisuutena (kaikki tieteenalat yhteensä)

Lisätiedot

Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia

Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia Heikki Mannila 14.1.2015 1 Tutkimuksen ja korkeakoulutuksen rahoitus Valtiollinen (ym.) rahoitus vuonna 2013, miljoonia euroja Yliopistot 1850 Yliopistot,

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan lääketieteiden aloista peruslääketieteitä; kliinisiä lääketieteitä; hammaslääketieteitä; lääketieteen

Lisätiedot

Jure-projekti. KOTA-AMKOTA-seminaari 23.9.2010, Helsinki. Opetusneuvos Olli Poropudas

Jure-projekti. KOTA-AMKOTA-seminaari 23.9.2010, Helsinki. Opetusneuvos Olli Poropudas Jure-projekti KOTA-AMKOTA-seminaari 23.9.2010, Helsinki Opetusneuvos Olli Poropudas Jure-projekti osa Raketti-hanketta perustamispäätös 10.6.2009 kaksi kokonaisuutta 1) kansallisen julkaisurekisterin rakentaminen

Lisätiedot

Suomalaisen yliopistotutkimuksen tuottavuus ja vaikuttavuus. OKM:n profiiliryhmän raportti.

Suomalaisen yliopistotutkimuksen tuottavuus ja vaikuttavuus. OKM:n profiiliryhmän raportti. 1 Suomalaisen yliopistotutkimuksen tuottavuus ja vaikuttavuus. OKM:n profiiliryhmän raportti. OKM:n profiiliryhmä 2 Sisällys 1 Johdanto 2 Aineisto ja luokitukset 2.1 OKM-julkaisuaineisto 2.2 WoS-aineisto

Lisätiedot

Sitaatioindeksityöryhmän raportti Yliopistojen tutkimusvararehtoreiden ja opetusja kulttuuriministeriön tapaaminen 29.10.

Sitaatioindeksityöryhmän raportti Yliopistojen tutkimusvararehtoreiden ja opetusja kulttuuriministeriön tapaaminen 29.10. Sitaatioindeksityöryhmän raportti Yliopistojen tutkimusvararehtoreiden ja opetusja kulttuuriministeriön tapaaminen 29.10. 2010, Helsinki Opetusneuvos Olli Poropudas Tieteenalaluokitus Lausunnot ehdotuksesta

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: tieteenalaluokitukset

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: tieteenalaluokitukset TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: tieteenalaluokitukset 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tieteenalaryhmittely

Lisätiedot

Yliopistotutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus ja tuottavuus päätieteenaloittain 2010-luvun alussa

Yliopistotutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus ja tuottavuus päätieteenaloittain 2010-luvun alussa LIITE 4 Yliopistotutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus ja tuottavuus päätieteenaloittain 2-luvun alussa Johdanto Tähän liitteeseen on koottu tiedot tutkimuksen vaikuttavuudesta ja tuottavuudesta 2- luvun

Lisätiedot

Bibliometriikan hyödyntäminen Suomen Akatemiassa

Bibliometriikan hyödyntäminen Suomen Akatemiassa Bibliometriikan hyödyntäminen Suomen Akatemiassa Anu Nuutinen Johtava tiedeasiantuntija 11.3.2013 Johdon tuki -yksikkö 1 Miksi, mihin ja miten Akatemia käyttää bibliometrisiä indikaattoreita? Akatemian

Lisätiedot

Julkaisufoorumin käyttö tutkimuksen arvioinnissa

Julkaisufoorumin käyttö tutkimuksen arvioinnissa Julkaisufoorumin käyttö tutkimuksen arvioinnissa Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) KOTA seminaari 1.9.2015 Åbo Akademi Esityksen sisältö 1. Julkaisufoorumin esittely 2. Luokituksen käyttö rahoitusmallissa

Lisätiedot

Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015. Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta. Heikki Ruskoaho hallituksen pj

Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015. Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta. Heikki Ruskoaho hallituksen pj Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015 Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta Heikki Ruskoaho hallituksen pj 1 Akatemian tehtävänä on lain mukaan edistää tieteellistä

Lisätiedot

Heikki Mannila Suomen Akatemia SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN TILA 2016

Heikki Mannila Suomen Akatemia SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN TILA 2016 Heikki Mannila Suomen Akatemia 14.3.2017 1 Tieteen tila selvitysten tavoitteet ja aineistot Tuottaa materiaalia, joka Tukee yliopistojen ja tutkimuslaitosten omaa kehitystyötä Vahvistaa tiedepolitiikan

Lisätiedot

0 KESKEN Julkaisun tietoja ei siirretä Juuliin tai raportoida OKM-tiedonkeruussa, mutta voidaan siirtää tiettyihin erikseen sovittaviin palveluihin.

0 KESKEN Julkaisun tietoja ei siirretä Juuliin tai raportoida OKM-tiedonkeruussa, mutta voidaan siirtää tiettyihin erikseen sovittaviin palveluihin. Koodistot Julkaisutiedonkeruussa käytetyt koodistot. Tällä sivulla on lueteltu ainoastaan etukäteen määritellyt koodistot. Lisäksi skeema sisältää korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen sisäisiä koodistoja

Lisätiedot

Julkaisufoorumi -hanke. Pirjo Markkola / HELA

Julkaisufoorumi -hanke. Pirjo Markkola / HELA Julkaisufoorumi -hanke Pirjo Markkola / HELA 8.12.2010 Julkaisufoorumi-hanke Tavoite: - laatuluokitus kaikkien tieteenalojen ulkomaisille ja kotimaisille julkaisukanaville (tieteelliset lehdet ja kustantamot)

Lisätiedot

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) Metodifestivaali 2015 19.8.2015 Tampereen yliopisto Esityksen sisältö 1. Julkaisufoorumi-luokitus 2. Luokituksen käyttö rahoitusmallissa

Lisätiedot

Tieteen tila hankkeen valmistelu

Tieteen tila hankkeen valmistelu Tieteen tila 2014 -hankkeen valmistelu KOTA-päivät 20.8.2013 Anu Nuutinen Johtava tiedeasiantuntija 1 www.aka.fi/tieteentila2012 Tieteenaloittainen materiaali sisältää myös tilastoaineistoa sekä bibliometrisiä

Lisätiedot

Tieteen tila 2012: Bibliometriikka tieteenaloittain

Tieteen tila 2012: Bibliometriikka tieteenaloittain Suomen Akatemia Tieteen tila 2012: Bibliometriikka tieteenaloittain Tässä dokumentissa tarkastellaan Suomen julkaisutoimintaa tieteenaloittain bibliometrisiä indikaattoreita apuna käyttäen. Bibliometrisenä

Lisätiedot

Valiokunnan toimialueen tutkimuksen rahoitus

Valiokunnan toimialueen tutkimuksen rahoitus Valiokunnan toimialueen tutkimuksen rahoitus Heikki Mannila 4.10.2016 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2017 +10 Muut ministeriöt miljoonia euroja 268 + 55 + 30 (nuoret)? 835-33 Suomen Akatemia

Lisätiedot

Suomen Akatemia tutkimuksen rahoittajana

Suomen Akatemia tutkimuksen rahoittajana Tiedonhallintasuunnitelma. Mitä, miksi ja miten? Jarmo Laine 27.11.2009 1 1.12.2009 Suomen Akatemia tutkimuksen rahoittajana Tieteellisten toimikuntien järjestelmä ja maamme tärkein tieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus LUONNOS 28.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TUTKIMUSTA KOSKEVIA TILASTOJA

YLIOPISTOJEN TUTKIMUSTA KOSKEVIA TILASTOJA 17.11.2015 YLIOPISTOJEN TUTKIMUSTA KOSKEVIA TILASTOJA Sisällys Tausta ja aineistojen rajoitukset... 2 1. Yliopistokohtaiset yhteenvedot... 3 2. Professorikunta tieteenaloittain... 17 3. Tieteen osa-alueet,

Lisätiedot

Julkaisuanalyysit Suomen Akatemian arvioinneissa. Maija Miettinen, Suomen Akatemia

Julkaisuanalyysit Suomen Akatemian arvioinneissa. Maija Miettinen, Suomen Akatemia Julkaisuanalyysit Suomen Akatemian arvioinneissa Maija Miettinen, Suomen Akatemia 1.4.2010 Bibliometriikan ja julkaisuanalyysien hyödyntäminen Suomen Akatemiassa Missä käytetään Kansainväliset arvioitsijat/panelistit

Lisätiedot

ICT-alan tutkimus ja koulutus Suomessa joitakin yleiskommentteja tilaisuuden aluksi

ICT-alan tutkimus ja koulutus Suomessa joitakin yleiskommentteja tilaisuuden aluksi ICT-alan tutkimus ja koulutus Suomessa joitakin yleiskommentteja tilaisuuden aluksi Heikki Mannila 26.3.2014 1 OKM-ICT: Mistä on kyse ja mitä halutaan saada aikaan? ICT-alan kehityksen seuranta ja kehittämistarpeiden

Lisätiedot

Julkaisufoorumien luokittelu

Julkaisufoorumien luokittelu Julkaisufoorumien luokittelu Suunnittelija Janne Pölönen, TSV OKM:n bibliometriikkaseminaari Helsingin yliopisto 11.3.2013 Julkaisufoorumi-luokitus Vuonna 2011 valmistunut tieteellisten julkaisukanavien

Lisätiedot

Tutkimuksen rahoituksesta ja temaattisista valinnoista

Tutkimuksen rahoituksesta ja temaattisista valinnoista Tutkimuksen rahoituksesta ja temaattisista valinnoista Heikki Mannila 10.1.2014 1 Sisällys Tutkimuksen ja korkeimman opetuksen rahoitus Missä ollaan? Temaattiset valinnat Miten alojen koot muodostuvat?

Lisätiedot

Yhteenveto ja suositukset

Yhteenveto ja suositukset Yhteenveto ja suositukset Heikki Mannila Suomen Akatemia 19.12.2016 1 Tieteen tila selvitysten tavoitteet ja aineistot Tuottaa materiaalia, joka Tukee yliopistojen ja tutkimuslaitosten omaa kehitystyötä

Lisätiedot

Julkaisufoorumi tutkimustoiminnan laadun kannustajana

Julkaisufoorumi tutkimustoiminnan laadun kannustajana Julkaisufoorumi tutkimustoiminnan laadun kannustajana Rehtori Matti Manninen Yliopistojen rahoitusmalli uudistuu oletteko valmiit? OKM:n, TSV:n ja UNIFI:n seminaari Helsinki 17.2.2014 Tausta Julkaisut

Lisätiedot

Tieteenala- ja sitaatioindeksityöryhmien tuloksia

Tieteenala- ja sitaatioindeksityöryhmien tuloksia Tieteenala- ja sitaatioindeksityöryhmien tuloksia Tutkimuksen tietohallinto tutkijan tukena -seminaari 16.3.2010, Helsinki Opetusneuvos Olli Poropudas OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

Korkeakoulujen profiloituminen ja vahvuusalueet ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa

Korkeakoulujen profiloituminen ja vahvuusalueet ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa Korkeakoulujen profiloituminen ja vahvuusalueet ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa Taustaa ja huomioita yliopistojen vastauksista Heikki Mannila 15.10.2014 1 OKM-ICT: Mistä on kyse ja mitä halutaan

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS 22.10.2015 SUOMEN AKATEMIAN TIETEELLISTEN TOIMIKUNTIEN KOKOONPANOSTA KAUDELLE 2016 2018 BIOTIETEIDEN

Lisätiedot

BIBLIOMETRISTEN ANALYYSIEN TIETEENALALUOKITUS

BIBLIOMETRISTEN ANALYYSIEN TIETEENALALUOKITUS Suomen Akatemia 24.10.2014 Tieteen tila 2014 BIBLIOMETRISTEN ANALYYSIEN TIETEENALALUOKITUS Mitkä tieteelliset lehdet Thomson Reuters on luokitellut esim. kategoriaan "logic"? Vastaus löytyy googlaamalla

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

Yliopistojen tutkimus ja kehittäminen vuonna 2016

Yliopistojen tutkimus ja kehittäminen vuonna 2016 YRITYSTILASTOT Innovaatiot, liikenne ja matkailu 00022 TILASTOKESKUS Puh. 029 551 1000 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi vuonna 2016 Tutkimuksen ja kehittämisen määritelmä Tutkimuksella ja kehittämisellä

Lisätiedot

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 %

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 % Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Bibliometriikka yliopiston tutkimuksen arvioinnissa OKM:n Bibliometriikkaseminaari korkeakouluille

Bibliometriikka yliopiston tutkimuksen arvioinnissa OKM:n Bibliometriikkaseminaari korkeakouluille Bibliometriikka yliopiston tutkimuksen arvioinnissa OKM:n Bibliometriikkaseminaari korkeakouluille 11.3.2013 Leena Huiku Tampereen teknillinen yliopisto TUT RAE 2010-2011 5 paneelia, 23 laitosta, 1127

Lisätiedot

Julkaisut ja tutkimuksen arviointi - katsaus OKM:n vireillä oleviin hankkeisiin

Julkaisut ja tutkimuksen arviointi - katsaus OKM:n vireillä oleviin hankkeisiin Julkaisut ja tutkimuksen arviointi - katsaus OKM:n vireillä oleviin hankkeisiin Tutkijat, kirjastot ja tutkimuksen arviointi -seminaari 9.11.2011, Helsinki Opetusneuvos Olli Poropudas Tiedepolitiikan tavoitteet

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2012. 182/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2012. 182/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2012 182/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 20 päivänä

Lisätiedot

Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta

Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta Tutkimus, julkaiseminen ja väitöskirja Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto 15.5.2012 Otto Auranen tutkija, Tampereen

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tohtoreiden sijoittumisaineisto

Lisätiedot

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

ISBN

ISBN TIETEEN TILA 2016 Toimittaneet: Anu Nuutinen, Anssi Mälkki, Katri Huutoniemi ja Johanna Törnroos, Suomen Akatemia Bibliometrinen laskenta: Yrjö Leino, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Taitto: Recommended

Lisätiedot

JULKAISUT VAIKUTTAMISEN VÄLINEENÄ

JULKAISUT VAIKUTTAMISEN VÄLINEENÄ JULKAISUT VAIKUTTAMISEN VÄLINEENÄ Artikkelit avoimiksi - teemana rinnakkaistallentaminen Jyväskylän yliopisto 3.2.2011 Pirjo Sutela Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 HS 28.12.2010 3 TIETEELLISEN JULKAISEMISEN

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

OKM:N BIBLIOMETRIIKKASEMINAARI

OKM:N BIBLIOMETRIIKKASEMINAARI 1 OKM:N BIBLIOMETRIIKKASEMINAARI 11.3.2013 KOMMENTTIPUHEENVUORO Päivi Kytömäki Ylikirjastonhoitaja YLIOPISTOJEN JULKAISUREKISTERIEN KATTAVUUS JA VIRHEETTÖMYYS 2 Olennainen lähtökohta luotettaville bibliometrisille

Lisätiedot

Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla Hanna-Mari Puuska & Marita Miettinen (Opm julkaisuja 2008:33)

Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla Hanna-Mari Puuska & Marita Miettinen (Opm julkaisuja 2008:33) Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla Hanna-Mari Puuska & Marita Miettinen (Opm julkaisuja 2008:33) Opm sektoritutkimustapaaminen 04.12.2008 Erkki Kaukonen, TaSTI Tutkimusteemat Tieteenalan julkaisuprofiilin

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Asemointitlastot 2016, 1/7 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi Tavoitekehitys 1 Humanistinen ja kasvatusala 868 861 617-244 -28,3 5 770 5 774 5 830 56 1,0 2 Kulttuuriala

Lisätiedot

Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä

Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä Koordinaattori Otto Auranen, TSV Tutkijat, kirjastot ja tutkimuksen arviointi seminaari Helsinki

Lisätiedot

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Dnro 19/400/2004 Pvm 25.3.2004 Jakelussa mainituille Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Opetusministeriö on päättänyt

Lisätiedot

Web of Science, Scopus ja Tutka. Matti Rajahonka

Web of Science, Scopus ja Tutka. Matti Rajahonka Web of Science, Scopus ja Tutka Matti Rajahonka 15.5.2014 Julkaisutietoja Tutkaan Voiko julkaisutietoja poimia jostain? Ei kannata tehdä kaksinkertaista työtä. Suomalaisten tieteellisten lehtien artikkelit:

Lisätiedot

Julkaisufoorumin tausta, tavoitteet ja päivitysarviointi

Julkaisufoorumin tausta, tavoitteet ja päivitysarviointi Julkaisufoorumin tausta, tavoitteet ja päivitysarviointi Kansleri Ilkka Niiniluoto Julkaisufoorumi-seminaari Helsinki 2.2.2015 TAVOITTEET Julkaisufoorumi on tiedeyhteisön toteuttama tieteellisen julkaisutoiminnan

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Asemointitilastot 2016; Yhteinen osio katsaus talouteen ja henkilöstöön 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Sisällys: Kuvio 1a: Tilikauden

Lisätiedot

Julkaisukohtainen kirjoittajien lukumäärä tieteellisissä julkaisuissa: kansainvälinen kehitys ja tieteenaloittaiset erot OKM-julkaisuaineistossa

Julkaisukohtainen kirjoittajien lukumäärä tieteellisissä julkaisuissa: kansainvälinen kehitys ja tieteenaloittaiset erot OKM-julkaisuaineistossa Julkaisukohtainen kirjoittajien lukumäärä tieteellisissä julkaisuissa: kansainvälinen kehitys ja tieteenaloittaiset erot OKM-julkaisuaineistossa Suunnittelija Janne Pölönen, TSV Tekijyys tieteessä-seminaari

Lisätiedot

Jakelun mukaan 8/500/2010

Jakelun mukaan 8/500/2010 Pvm 26.11.2010 Jakelun mukaan Dnro 8/500/2010 Viite: Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 07.09.2010 (8/500/2010) Asia: Korkeakoulujen tutkimustiedonkeruussa käytettävä tieteenalaluokitus Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

01 Helsingin yliopisto

01 Helsingin yliopisto 1( 7) 01 Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 417 1 Oikeusnotaari, Helsinki ja oikeustieteen maisteri, Helsinki/Vaasa 418 2 Oikeusnotaari, Vaasa ja oikeustieteen maisteri, Vaasa/Helsinki 688

Lisätiedot

Liite 1. Suomalaisen tutkimuksen keskeisiä piirteitä Thomson Reutersin julkaisu- ja viittausaineistojen valossa

Liite 1. Suomalaisen tutkimuksen keskeisiä piirteitä Thomson Reutersin julkaisu- ja viittausaineistojen valossa Liite 1 Suomalaisen tutkimuksen keskeisiä piirteitä Thomson Reutersin julkaisu- ja viittausaineistojen valossa Olli Poropudas Yrjö Leino Janne Pölönen Sitaatioindeksityöryhmä JURE-projekti Certain data

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi KORKEAKOULUTUS %) vuoden %) vuoden 1 Humanistinen ja kasvatusala 811 795 525-270 -33,9 4 897 4 827 4 990 163 3,4

Lisätiedot

Työnjako, vahvat osaamiskeskittymät, uudistuvat toimintatavat missä olemme? Johtaja Hannu Sirén

Työnjako, vahvat osaamiskeskittymät, uudistuvat toimintatavat missä olemme? Johtaja Hannu Sirén Työnjako, vahvat osaamiskeskittymät, uudistuvat toimintatavat missä olemme? Johtaja Hannu Sirén Rakenteellisen kehittämisen tarve Yliopistolta edellytettiin neuvotteluaineistossa tutkittuun tietoon perustuvaa

Lisätiedot

UNIVERSITY OF TAMPERE. TaSTI UNIT FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION STUDIES

UNIVERSITY OF TAMPERE. TaSTI UNIT FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION STUDIES UNIVERSITY OF TAMPERE TaSTI UNIT FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION STUDIES Työraportteja 6/2010 Pia Vuolanto, Hanna-Mari Puuska & Erkki Kaukonen Tutkimusresurssien kehitys Suomen yliopistoissa vuosina

Lisätiedot

Julkaisufoorumi ja yliopistojen rahoitusmalli

Julkaisufoorumi ja yliopistojen rahoitusmalli Julkaisufoorumi ja yliopistojen rahoitusmalli Tapio Kosunen Opetus- ja kulttuuriministeriö Julkaisufoorumi-seminaari 2.2.2015 Rahoitusmalli ja julkaisut rahoitusmallia on kehitetty jatkuvasti ja ajan myötä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen yliopistoittain alan sisällä

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen yliopistoittain alan sisällä Asemointitilastot 2016; yhteinen osio, tutkintojen jakautuminen alan sisällä yliopistoittain 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä LIITE 1

Julkaisufoorumin ohjausryhmä LIITE 1 SISÄLLYS 1. Lehtien ja sarjojen luokitus vuoden 2014 päivitysarvioinnissa 2. Vaihtoehtoisia ratkaisumalleja jos tason 2 kiintiötä ei laajenneta 3. Kirjakustantajien luokitus vuoden 2014 päivitysarvioinnissa

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, erinomaisten arvosanojen (L ja E) määrä aineyhdistelmissä

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, erinomaisten arvosanojen (L ja E) määrä aineyhdistelmissä Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, erinomaisten arvosanojen (L ja E) määrä aineyhdistelmissä AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit

Lisätiedot

Ulkomaisten julkaisu- ja viittaustietokantojen hankinta

Ulkomaisten julkaisu- ja viittaustietokantojen hankinta JURE-rekisteri Ulkomaisten julkaisu- ja viittaustietokantojen hankinta Tutkimuksen tietohallinto tutkijan tukena seminaari 16.3.2010 Paula Mikkonen, suunnittelija FinELib JURE-sitaatioindeksiryhmän toimieksianto

Lisätiedot

Julkaisutietojen kerääminen yliopistoista pilottiprojektin tulokset

Julkaisutietojen kerääminen yliopistoista pilottiprojektin tulokset Julkaisutietojen kerääminen yliopistoista pilottiprojektin tulokset JURE I -työryhmän raportti Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Aineistot... 3 2.1 Yliopistojen aineistot... 3 2.2 Thomson Reutersin Web

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2014

Yliopistokoulutus 2014 Koulutus 25 Yliopistokoulutus 2 Yliopistojen opiskelijamäärä väheni ja tutkintojen määrä kasvoi vuonna 2 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli

Lisätiedot

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine 1 (6) H Arkeologia Kansatiede 8 2 10 Museologia 4 3 7 Klassillinen arkeologia 5 1 6 Arkeologia Total 41 13 54 Digitaalinen kulttuuri, Pori Kulttuurituotannon suunnittelu, Pori 12 3 15 Museologia ja aineellinen

Lisätiedot

Kansallinen julkaisurekisterihanke

Kansallinen julkaisurekisterihanke Kansallinen julkaisurekisterihanke Tutkimus vapaaksi verkkoon! -seminaari 25.1.2011, Helsinki Opetusneuvos Olli Poropudas Käynnistys: TiedeKOTA-työryhmä 2007-2008 tehtävänä kehittää KOTA-tietokannan tutkimusosiota:

Lisätiedot

Varhaiskasvatustiede. Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla

Varhaiskasvatustiede. Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla 3340 N:o 568 Liite I Humanistiset tutkinnot Luettelo aloista, oppiaineryhmistä ja eräistä oppiaineista, joiden syventäviä opintoja yliopistot järjestävät humanistisella alalla HY JoY JY OY TaY TY VY ÅA

Lisätiedot

Analyysiraporttien kirjoittaminen SYN:n bibliometriikkaseminaari 2, Julkaisutoiminnan arviointi. Tampereen teknillinen yliopisto

Analyysiraporttien kirjoittaminen SYN:n bibliometriikkaseminaari 2, Julkaisutoiminnan arviointi. Tampereen teknillinen yliopisto Analyysiraporttien kirjoittaminen SYN:n bibliometriikkaseminaari 2, Julkaisutoiminnan arviointi Leena Huiku Tampereen teknillinen yliopisto 12.3.2013 TTY:n tutkimuksen arviointi TUT RAE 2010-2011 2 5 paneelia,

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA VNA yliopistojen tutkinnoista (794/2004) LUONNOS 16.9.2013 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien

Lisätiedot

Laatukoulutus 22.05.2007 TUTKIMUKSEN LAADUN MITTAREISTA

Laatukoulutus 22.05.2007 TUTKIMUKSEN LAADUN MITTAREISTA Laatukoulutus 22.05.2007 TUTKIMUKSEN LAADUN MITTAREISTA Tutkimuspäällikkö Sirkka-Liisa Korppi-Tommola Miten tutkimuksen laatua mitataan? Tutkimuksen arvioinnissa käytettyjä mittareita Opetusministeriön

Lisätiedot

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 25.1.2012, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot ja naisten osuuss suorittajista v. 2011 tiedekunnittain ja pääaineittain K= kanditaatin tutkinto, M=maisterin

Lisätiedot

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 20.1.2011, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot v. 2010 tiedekunnittain ja pääaineittain: naisten suorittamien tutkintojen osuus K=alempi tutkinto,

Lisätiedot

Kirjaston rooli tutkimuksen arvioinnissa: asiantuntijapaneeli

Kirjaston rooli tutkimuksen arvioinnissa: asiantuntijapaneeli Kirjaston rooli tutkimuksen arvioinnissa: asiantuntijapaneeli Anne Lehto moderaattori, Suomen yliopistokirjastojen neuvoston (SYN:n) bibliometriikkakoulutus, Hanken 12.3.2012 1 Yliopisto Arvioinnin nimi

Lisätiedot

Yliopistojen rahoitusmalli

Yliopistojen rahoitusmalli Yliopistojen rahoitusmalli 2017-2020 5.6.2015 Yliopistojen rahoitusmallin tarkistus 2017 alkaen OKM asetti 12.11.2014. työryhmän yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2017 alkaen. Työn määräaika

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 2013 Yliopistokoulutus 2012 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2012 169 000

Lisätiedot

JULKAISUFOORUMI TIEDEPOLITIIKAN VÄLINEENÄ. Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 22.5.2012 Ilkka Niiniluoto TSV, JuFo-ohjausryhmän pj

JULKAISUFOORUMI TIEDEPOLITIIKAN VÄLINEENÄ. Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 22.5.2012 Ilkka Niiniluoto TSV, JuFo-ohjausryhmän pj JULKAISUFOORUMI TIEDEPOLITIIKAN VÄLINEENÄ Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 22.5.2012 Ilkka Niiniluoto TSV, JuFo-ohjausryhmän pj LAATU TIETEESSÄ tiedeyhteisö: yliopistot, tutkimuslaitokset, tieteelliset

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit , Tapani Harden, Mirja Tervo

Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit , Tapani Harden, Mirja Tervo Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 25.1.2010, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot v. 2009 tiedekunnittain ja pääaineittain, naisten osuus tutninnon suorittajista K=alempi tutkinto, M=maisterin

Lisätiedot