lnvalidit -asiakasryhmään kuuluu nykyisin O,4yo matkakorttiasiakkaista (5 358 matkakorttia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "lnvalidit -asiakasryhmään kuuluu nykyisin O,4yo matkakorttiasiakkaista (5 358 matkakorttia"

Transkriptio

1 HSL jäsenkunnat ja Helsingin kaupungin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen ja Sipoon vammaisneuvostot PERUsTEITA ERITYISRYH MI EN ALENN US- JA VAPAALIPPUJ EN SÄIIYTTÄUtSEEN H ELSI NGI N SEU- DUN UU DESSA VYöHYKEMALLISSA Vaadimme, että HSL säilyttää sokeilla oikeuden joukkoliikenteen vapaalippuihin sekä erivammaisryhmillä oikeuden alennuksiin uudessa vyöhykemallissa. Vammainen kuntalainen maksaa jo nyt sosiaali- ja terveystoimen myöntämistä kuljetuspalvelumatkoistaan julkisen joukkoliikenteen taksan mukaisen hinnan. Jos alennus- ja vapaalipuista luovutaan, joutuu vammainen maksamaan vähintään kaksinkertaisen ma ksun liikkumisestaan. lnvalidit -asiakasryhmään kuuluu nykyisin O,4yo matkakorttiasiakkaista (5 358 matkakorttia ). Sokeat -asiakasryh m ä ä n ku u l u u 0,L yo matkakorttiasia kka ista {L L24 matkakorttia). HSL:n esittämiä perusteluja alennus- ia vapaalippujen vähentämiselle Työryhmän mukaan nykytilanteessa alennus ja vapaalippujen aiheuttama lipputulomenetys/ lisäsubventio on noin 30,8 milj. euroa vuodessa. Lisäsubventiosta valtaosa, yhteensä 27,6 milj. euroa, kohdentuu opiskelijoille. Muiden erityisryhmien - vaikeavammaisten henkilöiden ja/tai pienituloisten eläkeläisten matkoihin kohdistuva subventio olisi näin ollen noin 3,2 milj. euroa. Alennus- ja vapaalippujen poistoa koskevaa ehdotusta perustellaan sillä, että Helsingin seutua koskevien päätösten tulee perustua HSL:n strategiaan ja arvoihin sekä jäsenkuntien linjauksiin mm. joukkoliikenteen rahoituksen osalta. HSL:n strategian ja arvojen mukaan HSL:n tulee tarjota esteetöntä, kohtuuhintaista ja kaikille sopivaa

2 matkustamista. Lippujen tulee olla selkeitä, kohtuuhintaisia ja helppokäyttöisiä, ja matkustajainformaation ennen matkaa ja sen aikana selkeää. Tulevaan matkavyöhyke- eli kaarimalliin ei esitetä nykyisen kaltaista lnvalidit - asiakasryhmää eikä Sokeat -asiakasryhmää. Perusteluna esitetään, että joukkoliikenteen matkaliput ovat vahvasti subventoituja eikä joukkoliikennesektorin tule antaa lisäalennuksia muiden kuin liikennepoliittisin perustein. Lisäksi vedotaan siihen, että vähävarainen liikuntaesteinen voi olla oikeutettu kunnan maksamaan toimeentulotukeen, joka kattaa myös normaalit matkakulut. Pyydämme ottamaan huomioon, että toimeentulotuen myöntämisperusteet ovat kireät. Läheskään kaikki pienituloiset eivät sitä saa, eikä kaikilla ole kykyä sitä hakea. Vammaispalvelulaki velvoittaa kunnan kaikkia viranomaisia Muistutamme sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuoltoon kuuluvaan erityislainsäädännön velvoitteista. Vammaispalvelulain 3.4.L mukaan sosiaalilautakunnan ja kunnon muiden viranomoisten on edistettävä ja seurattava vammaisten henkilöiden elinoloja sekä pyrittävä toiminnallaan ehkäisemään epäkohtien syntymistä ja poistamaan haittoja, jotka rajoittavat vammaisen henkilön toimintamahdollisuuksia ja osallistumista ( 6). Kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan yleiset palvelut soveltuvat myös vammaiselle henkilölle. Vammaisuuden perusteella järjestettäviä palveluja ja tukitoimia kehittäessään kunnan tulee ottaa huomioon vammaisten henkilöiden esittämät tarpeet ja näkökohdat ( 7). HSL ilmaisee pyrkivänsä siihen, että joukkoliikenne olisi kaikkien matkustajaryhmien keskuudessa ykkösratkaisu vuoteen2025 mennessä. Sokeille kuntalaisille esteetöntä jou kkol iiken nettä ei va litettavasti vielä ole olem assa. Myös suu n nitelmissa olevat kosketusnäyttöön perustuvat korti n I u kijat heikentävät entu u destaan sokeiden ma h- dollisuuksia käyttää julkista liikennettä. Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa kaikkia toimijoita Yhdenvertaisuuslaki (L347 /2014) velvoittaa viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden tai palvelujen tarjoajan tekemään asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö

3 voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisissa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita samoin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla ( fs1. Lisäksi laissa todetaan, että näennäisesti yhdenvertainen sääntö, peruste tai käytäntö, joka saattaa jonkun muita epäedullisempaan asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella, on välillistä syrjintää ( 13). Sokeille matkustajille matalalattiaiset kulkuneuvot tai uusi herkkä, kosketusnäytöllinen lipunleimauslaite eivät merkitse ratkaisevaa toimintakyvyn tukea kuten liikuntavammaisille. Koska joukkoliikenne ei ole sokeiden kannalta esteetöntä, on yhdenvertaisuuslain tarkoittamaa kohtuullista mukautusta myöntää vapaalippu tälle asiakasryhmälle. Lausuntopyynnössä kiinnitetään huomiota siihen, että muista vammaisista poiketen sokeilla on oikeus vapaalippuun, jos näkövamman haitta-aste on vähintään 90 %. Sokeilla on myös automaattisesti oikeus saattajaan (Oikeus saattajaan -kantakortti), kun muut asiakasryhmät saavat oikeuden saattajaan lääkärintodistuksen perusteella. Pyydämme ottamaan huomioon, että myös näkövammaiskortin myöntäminen perustuu lääkärintodistukseen. Sokeat henkilöt joutuvat todistamaan haitta-asteensa lääkärinlausunnolla saadakseen oikeuden vapaalippuun tai saattajaan yhdenvertaisesti muiden vammaisryhmien kanssa. Esteettömyys merkitsee eri ryhmille eri asioita HSL:n mukaan vammaisten edustajien kanssa keskusteltaessa on vahvistunut käsitys, että vammaiset toivovat esteetöntä joukkoliikennettä ja yhdenvertaista kohtelua muiden asiakkaiden kanssa sekä myös eri vammaisryhmien kesken. Haluamme täsmentää esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden käsitettä julkisissa palveluissa. Sokeille matkustajille välttämättömiä mukautuksia olisivat pysäkkikuulutukset, kuljettajilta automaattisesti saatava apu oikean bussin löytämisessä ja oikealla pysäkillä pois jäämisessä sekä teiden ja asemien hyvä kunnossapito. Julkinen liikenne on sokealle henkilölle esteellistä kaikilla hänelle itselleen vierailla reiteillä. Matkan pysäkille ja pysäkiltä määränpäähän voi opetella liikkumistaidon ohjauksen avulla vain reiteillä, jotka ovat usein käytössä. Lisäksijulkisesta liikenteestä voivat tehd ä väl iai kaisesti esteellistä sääolosu hteet tai katutyöt.

4 Myös uusi kosketusnäytöllinen lipunleimauslaite merkitsee esteellisyyden lisääntymistä tutuillakin reiteillä. Hankalinta uudessa leimauslaitteessa on suuri todennäköisyys virheleimaukseen. Melu ja tasapainon ylläpidon vaikeudet aiheuttavat haittaavat suoritusta, joka on tehtävä tuntoaistin varassa. Laite ei anna äänipalautetta toiminnoista, tunnusteltavat merkit kiertävät vain laitteen reunoilla ja itse matkan valinta tapahtuu kosketusnäytöllä. Kosketusnäytön käyttäminen on sokealle mahdotonta ilman kuljettajan apua. Kuljettajan ja lähijunissa konduktöörin on oltava valmiina avustamaan sokeaa matkustajaa leimauslaitteen käytössä, muualla apua ei edes ole saatavissa. Tähän saakka matkan maksamiseen liittyvät toiminnalliset ongelmat on ratkaissut vapaalippu, jota ei ole tarvinnut leimata. Julkisella liikenteellä matkustamisesta tuskin tulee sokealle henkilölle milloinkaan täysin esteetöntä vaihtoehtoa, mutta se on tärkeä vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun täydentäjä. Ennakoimme, että ilmaislippujen poistaminen tulee lisäämään kuljetuspalvelun käyttöä ja siten tuomaan kunnalle enemmän kustannuksia. Kuljetuspalvelu ei vastaa julkisen liikenteen liikkumistaaiuutta HSL lausuntopyynnössä todetaan, että vaikeavammaiset henkilöt kuuluvat vammaispalvelulain piiriin ja heillä on oikeus kunnan sosiaali- ja terveystoimen järjestämään kuljetuspalveluun. Kuljetuspalvelu kattaa päivittäiset työ- ja opiskelumatkat sekä 18 yhdensuuntaista asiointiin tarkoitettua matkaa kuukaudessa. Se on vksinään riittämätön liikkumisen tuki. Myös kuljetuspalvelun järjestämistapa rajoittaa yhdenvertaista liikkumista vammattomiin henkilöihin verrattuna. Kuljetuspalveluasiakkailla on rajallinen mahdollisuus tehdä spontaaneja matkoja, lisäksi matkustamiseen saattaa kulua odotuksen tai matkojen yhdistelyn vuoksi jou kkoli iken nettä enem män aikaa. Erityisryhmien alennus- ja vapaalippujen poistaminen esitetyllä tavalla lisäisi kuukausittaisia matkustamiskustannuksia merkittävästi. Kuljetuspalvelu maksaa asiakkaalle jonkin verran tavanomaista joukkoliikennelippua enemmän. Matkan omavastuuhinnan eli joukkoliikenteen kertamaksun lisäksi vaikeavammainen asiakas maksaa taksin tilaamisesta puhelimitse vähintään noin 20 euroa kuukaudessa. Myös matkustusvyöhykkeen rajan ylittävän matkan hinta on kuljetuspalveluasiakkaalle kalliimpi kuin joukkoliikennettä käyttävälle. Matkakortin arvoa käyttävä maksaa esimerkiksi seutulipusta 3,85 euroa/matka, vaikeavammainen kuljetuspalveluasiakas 5 euroa/matka.

5 Edellä esitettyyn viitaten pyydämme tukea näkemykselle, että vammaisten henkilöiden alennus- ja vapaaliput tulisi säilyttää myös jatkossa. Helsingissä lwä- l" Merja ueiktää.- järjestöjohtaja Näkövammaisten Keskusliitto ry organisationsleda re Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf Timo Lehtonen puheenjohtaja G*. l'*,- '!-imo Lehtonen Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry 9ru*urn*oo4-{- Sune Huldin ordförande Svenska Synskadade i Mellersta Nyland rf Heikki Majava järjestöpäällikkö Suomen Kuurosokeat ry

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille.

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2009 ALKAEN Kumoaa vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta 13.12.2007 annetun toimintaohjeen Espoossa. 1. TAVOITE Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja FINLANDS FN-FÖRBUND UNA FINLAND Julkaisija: Suomen YK-liitto Töölöntorinkatu 2b, 4. krs 00260 Helsinki www.ykliitto.fi

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS 2. Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA

YHDENVERTAISUUS 2. Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA YHDENVERTAISUUS 2 Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA SISÄMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 7.4.2014

Lisätiedot

Vammaisia tulee kohdella samalla tavalla kuin muita ihmisiä

Vammaisia tulee kohdella samalla tavalla kuin muita ihmisiä 2007:4 selkokieli Vammaisia tulee kohdella samalla tavalla kuin muita ihmisiä Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:4 selkokieli Yhdistyneiden

Lisätiedot

1 2007 Paikallisliikenne

1 2007 Paikallisliikenne 1 2007 Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O 57. UITP:n kansainvälinen joukkoliikennekongressi Helsingissä 20.-24.5.2007 Paikallisliikenne 1/2007 SISÄLTÖ 57. UITP:n

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Tampereen matkojenyhdistelykeskuksen projektisuunnitelma

Tampereen matkojenyhdistelykeskuksen projektisuunnitelma Tampereen matkojenyhdistelykeskuksen projektisuunnitelma LOPPURAPORTTI (Liitemateriaali) TAMPEREEN KAUPUNKI LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITEMATERIAALI

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä Esipuhe Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat,

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Johanna Sinkkonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 328/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntouttavasta

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 21.1.2014 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2014 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Sisältö Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi

Lisätiedot