Tilaajavastuu, avaus, taustaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilaajavastuu, avaus, taustaa"

Transkriptio

1 Tilaajavastuu, avaus, taustaa Risto Pesonen, diplomi-insinööri Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry Tilaajavastuu talousrikollisuuden torjunnassa Ilman harmaan talouden tilaajia ei ole harmaan talouden toimijoita Urakasta sopiminen täsmällisesti ennen työn aloittamista on perusteltua, olkoonpa kyse ammattimaisesta rakentamisesta tai yksittäisen henkilön teettämästä pienimuotoisesta työstä. Sopimuksella määritetään sekä tilaajan että työn toteuttajan velvollisuudet ja vastuu sekä varmistetaan rakennustyön toteutuminen suunnitellusti. Ilman kirjallista sopimusta lisääntyvät riskit laatuvirheisiin ja pitkäaikaisvastuiden katoamiseen sekä riidat vastuista tapaturmatilanteissa. Sopimalla kirjallisesti vähenee oleellisesti myös harmaan talouden mahdollisuus. Pimeä työ, harmaa talous ja talousrikollisuus on koko suomalaiselle yhteiskunnalle sekä rehellisille toimijoille erittäin haitallista. Tämän vuoksi viranomaiset ja alan järjestöt ovat kehittäneet aktiivisesti lainsäädäntöä ja erilaisia keinoja, joilla pyritään talousrikollisuuden rajoittamiseen. Talousrikollisuus Sisäasianministeriö määrittelee talousrikollisuuden seuraavasti: Talousrikollisuudella tarkoitetaan yrityksen tai muun yhteisön toiminnan yhteydessä tai niitä hyväksi käyttäen tapahtuvaa oikeudettomaan, välittömään tai välilliseen taloudelliseen hyötyyn tähtäävää rangaistavaa tekoa. Talousrikoksella tarkoitetaan myös muuta yritystoimintaan verrattavassa toiminnassa tapahtuvaa, huomattavaan taloudelliseen hyötyyn tähtäävää suunnitelmallista, rangaistavaa tekoa. Harmaa talous aiheuttaa yhteiskunnalle taloudellisten menetysten lisäksi muutakin vahinkoa. Näitä ovat esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden tunkeutuminen elinkeinoelämään, vaara korruption lisääntymisestä, kilpailutilanteen vääristyminen sekä yleisen yhteiskuntamoraalin heikkeneminen. Laman ja siihen liittyneiden harmaan talouden ilmiöiden myötä syntyi Suomessa voimakas yhteiskunnallinen tilaus talousrikosten torjunnan tehostamiselle. Jo 1990-luvun alusta osoitettiin talousrikostutkintaan ja -torjuntaan merkittäviä lisäresursseja poliisille, verottajalle, ulosottoviran- omaisille, tullille sekä lopulta myös syyttäjälaitokselle luvun lopulta alkaen veropetokset ovat systematisoituneet ja on käytetty hyväksi muun muassa yritysketjuja ja kuittikauppaa. Rakentamisessa tähän tarjoavat mahdollisuuksia pitkät urakoitsijaketjut ja aliurakoinnin ulkoistaminen. Harmaa talous on samalla kansainvälistynyt, ja sen määrä työvoimavaltaisilla aloilla on kasvanut Suomessa. Myös järjestäytynyt rikollisuus on alkanut yhä enemmän hyödyntää talousrikollisuuden mahdollisuuksia. Harmaan talouden yrityksiin kohdistuvat verotarkastukset ja niiden perusteella tehdyt rikosilmoitukset ovat vähentyneet vuodesta 1996 puoleen. Osittain tämä on johtunut poliisin talousrikostutkinnan ruuhkautumisesta. Selvää on, että niin verottajan kuin muidenkin valvontaviranomaisten toiminta vaikuttaa tilastoissa näkyvään poliisin tietoon tulleeseen talousrikollisuuden määrään. Talousrikollisuuden laajuus Talousrikostorjuntaohjelmat ovat antaneet mahdollisuuden talousrikostorjuntaan panostamiseen. Ensimmäinen harmaan talouden selvitystyöryhmä asetettiin vuonna 1994 valtiovarainministeriön toimesta. Sen raportissa harmaan talouden vuotuiseksi määräksi arvioitiin 3,4 miljardia euroa (4,2 % BKT:stä). SAK arvioi vuonna 1999, että mikäli harmaan talouden suhteellinen osuus BKT:stä oli pysynyt ennallaan, harmaan talouden aiheuttamat vahingot olisivat nousseet noin 5 miljardiin euroon. Saamatta jääneiden verotulojen määräksi arvioitiin yleisesti 2 2,5 miljardia euroa. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan vuonna 2010 teettämän tutkimuksen mukaan verotarkastuksiin perustuvalla laskentamenetelmällä Suomen harmaan talouden laajuus olisi ollut miljardia euroa vuonna Se vastaa 5,5 7,5 %:a bruttokansantuotteesta, mikä tarkoittaa 4 6 miljardin euron vuosittaisia verojen ja maksujen tappioita. Verotarkastusten perusteella harmaan talouden kokonaismääräksi arvioidaan vuonna 2012 runsaat 12 miljardia euroa vuodessa, mikä vastaa 6,9 %:a Suomen bruttokansantuotteesta. 75

2 Rakennusalan talousrikollisuuden laajuus Kotimaan toimialoista harmaan talouden suurimmat ongelmat liittyvät ravintola- ja rakennusalaan. Rakennustoiminnasta maksettavien arvonlisäverojen laskennallinen vajaus oli vuonna 2008 runsaat 260 miljoonaa euroa, josta 105 miljoonaa euroa syntyi täysin piiloon jääneestä, teoreettiselta liikevaihdoltaan 480 miljoonan euron suuruisesta rakennustoiminnasta, ja loput 160 miljoonaa euroa yrityksistä, jotka antavat arvonlisäveroilmoituksia, mutta eivät maksa veroa. Rakennusalan kotimaisen harmaan työvoiman laskennallinen määrä on viime vuosina tasaisesti pienentynyt vuoden 2008 runsaaseen henkilötyövuoteen, joita vastaava salattujen tulojen määrä oli 360 miljoonaa euroa. Sitä vastoin ulkomaisen työvoiman osuus (lähes henkilötyövuotta ja noin 15 % talonrakennusalan koko työvoimasta) on rakennusalalla lamankin aikana pysynyt lähes ennallaan. Vähintään puolet ei maksa veroa Suomeen, mikä merkitsee laskennallisesti vuosittain ainakin 400 miljoonan euron suuruista Suomessa verottamatonta palkkojen määrää. Kuva 1. Harmaaseen talouteen liittyvä kuittikauppa. Osa verottamattomuudesta on lain ja verosopimusten mukaista. Osa johtuu siitä, ettei verohallinnolla ole ollut keinoja tehokkaasti valvoa täällä toimivia ulkomaisia aliurakoitsijoita ja näiden palkansaajia. Rakennusalan yrityksiä koskevia verotarkastuskertomuksia on valmistunut ajalla yhteensä kpl eli noin 700 kertomusta vuodessa. Harmaata taloutta on esiintynyt noin 30 %:ssa rakennusalan verovalvontakohteista, joita valittaessa tosin on osattu epäillä ilmenevän puutteita. Tilaajavastuulaki Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/06) velvoittaa työn tilaajan selvittämään, että hänen sopimuskumppaninsa on hoitanut lainmukaiset velvoitteensa. Laki tuli voimaan vuoden 2007 alusta. Sen jälkeen siihen on tullut useita tarkennuksia, joista tuoreimmat tulivat voimaan syyskuussa Lailla tehostetaan harmaan talouden torjuntaa sekä edistetään yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista. Tilaajavastuulain noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. 76

3 Lain soveltamisala Tilaajavastuulaissa tarkoitettuja tilaajia ovat yritykset ja julkisoikeudelliset yhteisöt, jotka käyttävät vuokrattuja työntekijöitä tai alihankintasopimukseen perustuvaa työvoimaa. Vuokratyöntekijä on tehnyt työsopimuksen sellaisen työnantajan kanssa, joka on siirtänyt työntekijän tämän suostumuksen mukaisesti toisen työnantajan käyttöön. Tilaajia ovat kaikki elinkeinonharjoittajat, jotka ovat velvollisia tekemään perusilmoituksen elinkeinotoimintansa aloittamisesta. Tilaaja voi olla myös ulkomainen yritys toimiessaan Suomessa. Laki koskee myös asunto-osakeyhtiöitä. Maatalouden ja kalastuksen elinkeinonharjoittajat sekä kotitaloudet eivät pääsääntöisesti ole tilaajavastuulain tarkoittamia tilaajia. Alihankintasopimukseen perustuvissa työtilanteissa lakia sovelletaan tilaajaan seuraavissa tapauksissa: Tilaajalla ja tämän sopimuspuolella on alihankintasopimus työn tuloksesta vastiketta vastaan. Työ tehdään tilaajan työtiloissa tai työkohteessa, jossa työskentelee normaalisti myös tilaajan omia työntekijöitä. Tilaajan työkohde voi sijaita muuallakin kuin hänen hallinnoimissaan tiloissa. Näitä työkohteita on rakentamisessa, liikenne- ja kuljetusaloilla sekä palveluissa, joita tuotetaan palvelujen ostajan tai käyttäjän tiloissa. Työ liittyy tilaajan toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviin tehtäviin. Siivouksen sekä laitteiden ja tilojen huollon ja kunnossapidon katsotaan aina olevan tilaajayrityksen tavanomaisia tehtäviä. Tilaajalle työskentelee alihankintasopimuksen tehneen sopijapuolen palveluksessa olevia työntekijöitä. Vaikka tilaajan ei tarvitse olla työnantaja, niin hänen kanssaan alihankintasopimuksen tehneeltä toiselta sopijapuolelta edellytetään, että tämä on työnantaja. Rakentamisessa selvitysvelvollisuus koskee kaikkia tilaajia, vaikka rakentaminen ei kuuluisi tilaajan tavanomaiseen toimintaan. Rakentaminen kattaa uudisrakentamisen lisäksi muun muassa huolto-, korjaus- sekä maa- ja vesirakentamisen. Rakentamisessa sopimuskumppanin ei tarvitse olla työnantaja, vaan lakia sovelletaan myös yhden miehen yrityksiin. Tilaajavastuulaki ei koske pienehköjä sopimuksia alihankinta- ja vuokratyöntekijöiden käytöstä. Lain soveltamisalueen ulkopuolelle jäävät vuokratyö, joka kestää enintään 10 työpäivää, sekä alihankintasopimus, jonka arvo vuonna 2012 ilman arvonlisäveroa oli alle 7500 euroa. Selvitysvelvollisuutta ei voi kiertää pilkkomalla sopimuksia raja-arvot alittaviin osiin. Selvitysvelvollisuuden sisältö Tilaajan tulee hankkia ennen alihankinta- tai vuokratyösopimuksen tekemistä seuraavat sopimuskumppania koskevat selvitykset ja todistukset: selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kaupparekisteriote todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Rakentamistoimintaan liittyvällä tilaajalla on oltava todistus siitä, että sopimuspuoli on ottanut tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) tarkoitetun vakuutuksen. Sopimuksen solmimishetkellä tiedot eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Selvitykset ja todistukset on säilytettävä vähintään kaksi vuotta sopimuksen päättymisestä. Tilaajan on hankittava vastaavat tiedot myös ulkomaiselta sopimuskumppaniltaan. Tilaajavastuulain edellyttämiä selvityksiä ja todistuksia ei ole velvollisuutta pyytää, mikäli tilaajalla on perusteltu syy luottaa sopimuskumppanin täyttävän lakisääteiset velvollisuutensa. Luottamus voi perustua esimerkiksi siihen, että sopimuskumppani on julkisoikeudellinen yhteisö tai julkinen osakeyhtiö. Myös tilaajan ja sopimuskumppanin aikaisempi sopimussuhde ja sopimuskumppanin toiminnan vakiintuneisuus voivat olla perusteena luotettavuudelle. Rakentamistoimintaan liittyvä tilaaja ei kuitenkaan vapaudu selvitysvelvollisuudesta aikaisemman sopimussuhteen taikka sopimuskumppanin toiminnan vakiintuneisuuden perusteella eikä niissä tarkoitettuun syyhyn rinnastettavan syyn perusteella. Selvitysvelvollisuuden laiminlyönti ja laiminlyöntimaksu Selvitysvelvollisuuden rikkomisesta tilaajalle määrätään laiminlyöntimaksu. Se määrätään myös tilaajalle, joka on tehnyt sopimuksen liiketoimintakieltoon määrätyn elinkeinonharjoittajan kanssa, tai yrityksen kanssa, jonka yhtiömies, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai muussa näihin rinnastettavassa asemassa oleva henkilö on määrätty liiketoimintakieltoon. Samoin laiminlyöntimaksu voidaan 77

4 määrätä, mikäli tilaajan on täytynyt ymmärtää, ettei sopimuskumppanilla ole tarkoitusta täyttää työnantajana lakisääteisiä velvoitteita. Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimiston määräämän laiminlyöntimaksun vähimmäismäärä vuonna 2012 oli euroa ja enimmäismäärä euroa. Suuruutta määrättäessä otetaan huomioon laiminlyönnin aste, laatu ja laajuus sekä tilaajan ja tämän sopijaosapuolen välisen sopimuksen arvo. Korotettuna laiminlyöntimaksu oli vuonna 2012 vähintään euroa ja enintään euroa. Sitä määrättäessä otetaan huomioon tilaajan ja tämän sopimuspuolen välisen sopimuksen arvo ja saavutettava hyöty, toistuvuus, suunnitelmallisuus sekä muut olosuhteet. Tyypillinen tällainen tilanne on, jos tilaaja on tietoinen siitä, että työntekijöille ei makseta rakennusalan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, taikka tilaaja on saanut jo aiemmin laiminlyöntimaksun samaisen yrityksen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella, kun aliurakoitsijayrityksellä on verovelkaa. Tehostettu toimintaohjelma vuosille Harmaan talouden torjunnan ministerityöryhmä julkisti tammikuussa 2012 tehostetun harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelman vuosille Se on jatkoa viidelle aikaisemmalle valtioneuvoston periaatepäätökselle hallituksen toimintaohjelmaksi talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämiseksi. Ohjelmalla toteutetaan pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan kirjattua tavoitetta harmaan talouden tehostetusta torjunnasta. Hallitusohjelman mukaan harmaan talouden torjunta on hallituksen kärkihankkeita. Toimintaohjelmassa esitetään alla olevia toimenpiteitä, joista osa on päätetty toteutettaviksi: laajennetaan tilaajavastuulain selvitysvelvollisuutta ja lain soveltamisalaa sekä kehitetään lain seuraamusjärjestelmää säätämällä korotetusta laiminlyöntimaksusta. julkisissa hankinnoissa kuntien rakennusalan urakkasopimuksiin sisällytetään lauseke, jonka mukaan sopimukseen liittyvissä työsuhteissa on noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava. palkka elinkeinotoiminnassa maksetaan työntekijän ilmoittamalle pankkitilille tai maksumääräyksenä työnantajan pankista. rakennusalan työsuhde- ja verovalvontaa tehostetaan ottamalla käyttöön työmailla veronumero pakollisessa kuvallisessa tunnistekortissa. Lisätään viranomaisten rakennusalalta käytettävissä olevia tietoja ottamalla käyttöön työmaiden työntekijätietojen ja urakkatietojen kuukausittainen ilmoitusmenettely verohallinnolle. luodaan mahdollisuudet valtuutettujen rakennusalan urakoitsijoiden järjestelmälle, jolla edistetään yritysten mahdollisuutta varmistaa yhteistyökumppaniensa sitoutuminen lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen. viranomaisten välisiä tiedonvaihdon esteitä puretaan ja tarvittavat viranomaisrekisterit saatetaan joustavasti harmaan talouden torjuntaviranomaisten käyttöön. Selvitetään viranomaisten mahdollisuutta antaa nykyistä laajemmin omaaloitteisesti tarpeellisia tietoja vastuuviranomaiselle. Talousrikollisuuden ja harmaan talouden ehkäisemiseksi laajennetaan tarkemman selvityksen perusteella esimerkiksi ulkomaalaisasioita hoitavien viranomaisten sekä julkisia tukia ja elinkeinolupia myöntävien viranomaisten tiedonsaantioikeuksia. Selvitä tilaajana ainakin nämä! Tilaajana huolehdit ainakin seuraavista asioista: Vaadi pääurakoitsijalta tilaajavastuulain edellyttämät paperit. Tarkista ne ja tee niistä johtopäätökset ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Talleta paperit vaadituksi ajaksi. Velvoita pääurakoitsija toimimaan omien aliurakoitsijoittensa kanssa vastaavasti. Edellytä, että urakoitsijat noudattavat Suomen työ- ja sosiaalilainsäädäntöä ja voimassa olevia työehtosopimuksia. Edellytä kuvallisten henkilökorttien, joissa on veronumero, käyttöä omilta työntekijöiltäsi ja alihankkijoiltasi. Edellytä, että kaikki käyttämäsi urakoitsijat ilmoittavat käyttämiensä urakoitsijoiden tiedot (mm. urakkasumma) verohallinnolle. Tarkista, että ulkomaisella yrityksellä on lain edellyttämä edustaja Suomessa. Tarkista esimerkiksi yrityksen kaupparekisteriotteesta, kuka on yrityksen puolesta oikeutettu allekirjoittamaan sopimuksen. Viranomaisvaatimuksia ja apuvälineitä ammattirakentajille Käännetty arvonlisämenettely Laki rakentamispalvelujen käännetystä arvonlisäverosta tuli voimaan Se muutti rakentamispalvelujen myyntien ja ostojen arvonlisäveron käsittelyä huomattavasti. Keskeisin muutos on se, että jatkossa arvonlisäveron maksaa myyjän sijasta ostaja. 78

5 Kuva 2. ALV:n maksaminen kokonaisurakassa käännetyn ALV-menettelyn aikana. Rakennusteollisuus RT ry. Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry Rakentamisessa aliurakoitsija veloittaa rakentamispalvelujen myynnin ilman arvonlisäveroa ja pääurakoitsija suorittaa arvonlisäveron koko rakennustyön arvosta. Käännetty arvonlisäverovelvollisuus tulee sovellettavaksi, jos seuraavat kaksi perusehtoa täyttyvät: 1 Palvelu on kiinteistöön kohdistuvaa rakentamispalvelua tai työvoiman vuokrausta kiinteistöön kohdistuvaa rakentamispalvelua varten. 2 Ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua tai vuokraa työvoimaa rakentamispalvelua varten taikka suorittaa laissa tarkoitettuja kiinteistön luovutuksia. Käytännössä tällaisia ostajia ovat erityisesti urakoitsijat, mutta myös kunnat ja rakennuttajat voivat täyttää määritelmän. Tilaajista esimerkiksi asuntoosakeyhtiöt eivät yleensä ole sellaisia ostajia, joihin sovellettaisiin käännettyä verovelvollisuutta, sillä ne eivät myy rakentamispalveluita eivätkä suorita laissa tarkoitettuja kiinteistönluovutuksia. Ostajan määrittelyyn voi liittyä rajanveto-ongelmia. Käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden soveltaminen on pakollista aina, kun edellytykset täyttyvät. Myyjän täytyy ennen laskuttamista tietää tiettyjä asioita sekä itse palvelusta että sen ostajasta ennen kuin hän voi olla varma siitä, laskuttaako hän arvonlisäveron vai ei. Arvonlisäverolaki edellyttää, että käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovellettaessa laskuun kirjoitetaan verottomuuden peruste. Kiinteistöön kohdistuvalla rakentamispalvelulla tarkoitetaan mm. rakennuksen tai pysyvän rakennelman rakentamista taikka niiden korjaamista tai maanrakennustyötä. Kiinteistöön kohdistuvana rakentamispalveluna ei sen sijaan pidetä esimerkiksi telineiden pystyttämistä työmaalla, sillä silloin rakentamispalvelu ei kohdistu kiinteistöön vaan telineisiin, joita käytetään apuna rakentamisessa. Myöskään työmaalla olevat siirrettävät toimistot ja parakit eivät ole kiinteitä eivätkä pysyviä rakennelmia, joten niihin kohdistuva työ ei kuulu käännetyn arvonlisäveron piiriin. Jos viimeksi mainittu työ kuitenkin sisältyy sopimukseen, joka kokonaisuutena kuuluu käännetyn järjestelmän piiriin, laskutetaan myös tämä palvelu ilman arvonlisäveroa. Määritelmä on tulkinnanvarainen, ja soveltaminen täytyykin aina harkita tapauskohtaisesti. Rakennusteollisuus RT on yhdessä verohallinnon kanssa laatinut internet -sivuilta löytyvän ohjeellisen listauksen, josta on apua määriteltäessä, mitä pidetään kiinteistöön kohdistuvana rakentamispalveluna. 79

6 Kuva 3. Käännetyn arvonlisäveromenettelyn vaikutus. Verohallinto. Veronumero ja laajennettu ilmoitusvelvollisuus Uusi keino työsuhde- ja verovalvonnan tehostamiseksi on veronumeron käyttö pakollisessa kuvallisessa henkilötunnistekortissa. Määräys astui uusilla työmailla voimaan vuoden 2012 syyskuussa, ja se astuu voimaan käynnissä olevilla työmailla sekä korjausrakentamishankkeissa puoli vuotta myöhemmin, vuonna Veronumero koskee sekä suomalaisia että ulkomaalaisia työntekijöitä, jotka työskentelevät yhteisillä rakennustyömailla. Sillä, mitä työtä rakennustyömaalla tekee, ei ole merkitystä. Vaatimus veronumeron käytöstä ei koske työmaita, joilla yksityishenkilö rakennuttaa tai korjaa rakennusta yksityiskäyttöönsä. Yhteinen työmaa on työpaikka, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja. Ulkomaalaisten työntekijöiden tulee ennen työskentelyn aloittamista käydä verohallinnon toimipisteessä hakemassa itselleen veronumero, ja samalla ulkomaalaisen tiedot rekisteröidään verottajan rekistereihin. Veronumeron saannin edellytyksenä on suomalainen henkilötunnus. Verottajalla on rinnakkainen oikeus maistraatin ohella myöntää suomalainen henkilötunnus. Ulkomaalainen saa henkilötunnuksen samalla kertaa, kun hän hakee veronumeroa. Verohallinnon ylläpitämästä rakennusalan veronumerorekisteristä voi tarkistaa, onko palvelun henkilö ja veronumero merkitty rekisteriin myös ulkomaalaisten työntekijöiden osalta. Veronumeron rinnalla tehokeinona syksystä 2013 lähtien tullee velvoite ilmoittaa verohallinnolle kuukausittain tiedot työmaiden työntekijöistä ja maksetuista urakkasummista. Ulkomaalaistyövoiman käytöstä opas Rakennusteollisuus RT ry on yhdessä Rakennusliitto ry:n ja Ammattiliitto Pro:n kanssa julkaissut oppaita, joilla pyritään selventämään ulkomaalaisten Suomessa työskentelyyn liittyviä pelisääntöjä ja ehkäisemään häiriöitä työpaikoilla. 80

7 Kuva 4. Laajennetun ilmoitusvelvollisuuden vastuualueet ammattimaisessa rakennuttamisessa. Rakennusteollisuus RT ry. Tuorein, kesällä 2012 päivitetty opas on tarkoitettu koko rakennusalalle, ja se sisältää lainsäädännön ja sopimusten rakennusalalle asettamat uusimmatkin erityisvaatimukset. Opas löytyy ainoastaan sähköisessä muodossa RT:n verkkosivuilta suomenkielisenä. Oleellisimpia toimenpiteitä ovat EU- ja ETA-maiden kansalaisten rekisteröitymistarve paikallispoliisille, jos he oleskelevat Suomessa yli 3 kuukautta, ja veronumeron sekä suomalaisen henkilötunnuksen hakeminen. Ulkomaalaisellekin suomalaiset tessit ja vakuutukset Suomalaiseen yritykseen suoraan palkattu ulkomaalainen on Suomessa työskennellessään samassa asemassa kuin suomalainen. Hänen suhteensa on noudatettava voimassa olevia työehtoja ja velvoittavia työehtosopimuksia. Käytännössä myös lähetettyinä työntekijöinä Suomeen saapuviin työntekijöihin on sovellettava samoja työehtoja kuin suomalaisiin työntekijöihin, joskus tietyin sovelluksin. Työnantaja on kotipaikastaan riippumatta velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä. Ulkomaalaiset, jotka ovat työsuhteessa suomalaiseen työnantajaan, vakuutetaan samoin kun suomalaiset työntekijät. Lähetetty työntekijä kuuluu yleensä kotivaltionsa vakuutuksen piiriin, mistä työntekijällä on lähetetyn työntekijän todistus. Mikäli todistusta ei ole, niin työntekijään sovelletaan Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä. Työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttaa (ns. isännänvastuu). Korvausvastuussa on aina ensisijaisesti työnantaja, ei yksittäinen työntekijä, esim. vastaava työnjohtaja, vaikka hän asemansa perusteella olisikin työnantajan edustaja. Suomalaiset vastuuvakuutukset kattavat usein myös työntekijöille, sekä yrityksen omille että muiden yritysten työntekijöille, aiheutuneet vahingot, joista yritys lain mukaan on korvausvastuussa. Rakenna reilusti! -opas Rakentamispalveluiden tilaajille on koottu yksiin kansiin ohjeet siitä, miten tunnistaa ja välttää hämäräyrittäjät. Rakenna reilusti! -opas on suunnattu niin taloyhtiöille, isännöitsijöille kuin muillekin rakennuttajille. Se antaa pienille taloyhtiöille yleisohjeita siitä, miten harmaa talous ilmenee ja mitä kaikkea tilaajan olisi otettava huomioon. 81

8 Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi KIRAn ja Tilaajavastuu.fi -palvelun julkaisemassa oppaassa kerrotaan, millaisia lakisääteisiä velvoitteita tilaajilla on sopimuskumppaniensa taustojen tarkistamiseksi. Tilaajille neuvotaan myös, mihin on syytä kiinnittää huomiota urakkatarjouksia vertailtaessa, sopimusta tehtäessä tai rakennusurakkaa suoritettaessa. Toistaiseksi oppaasta ei ole painettua versiota, mutta sen voi veloituksetta ladata osoitteesta www. tilaajavastuu.fi/rakenna_reilusti. Korjausurakka.fi -palvelu Korjausrakentamisen harmaan talouden torjunnassa auttaa vuonna 2012 avattu Korjausurakka.fi -palvelu. Palvelu mahdollistaa tarjouspyyntöjen toimittamisen ja urakoitsijan valinnan lisäksi myös palautteen antamisen toteutetusta remontista muille verkkopalvelun käyttäjille. Taloyhtiöt ja isännöitsijät voivat ammattimaisesti kilpailuttaa taloyhtiöiden korjausurakoita uudella tavalla sekä saada tarjouksia luotettavilta urakoitsijoilta. Palvelussa mukana olevat urakoitsijat kuuluvat Luotettava Kumppani -ohjelman piiriin, josta tilaajavastuulain asettamat velvoitteet ovat helposti tarkastettavissa Tilaajavastuu.fi -palvelusta. Palvelussa on yli urakoitsijaa eri puolilta Suomea. Hyvin tehdyt työt muodostavat palvelussa urakoitsijoille julkiset referenssit ja asiakaspalautteet. Uudet asiakkaat voivat helposti selvittää urakoitsijan luotettavuuden ja kyvykkyyden suoriutua urakasta. Korjausurakka.fi on täysin ilmainen palvelu työn tilaajalle. Kehittämistyön ovat tehneet Kiinteistöliitto, Suomen Tilaajavastuu Oy ja Dooxe Oy. Urakkatarjousten omatoimisia vertailuja ja tarkistuksia helpottaa Rakennusteollisuus RT:n nettisivusto, joka on suunnattu tilaajille ja kertarakennuttajillekin, kuten taloyhtiöille tai omakotitalojen ja kesämökkien rakentajille. Sivusto löytyy osoitteesta Pienrakennuttajan tilaajavastuu ja pimeän työn torjunta Harmaan talouden viranomaisvalvonta on toistaiseksi kohdistettu ammattimaiseen rakentamiseen, mutta kotitalouksienkin valvonta käynnistynee loppuvuonna Silloin on suunniteltu alkavaksi yksityishenkilönkin velvollisuus ilmoittaa pientalo- ja korjausrakentamisessa käyttämänsä urakoitsijat ja maksetut palkat sekä muut vastikkeet verottajalle, joka tiedonantoa vastaan antaa todistuksen suoritetusta ilmoituksesta. Vaikka tilaajavastuulaki ei kotitalouksia koskekaan, tilaajan kannalta on myös pientalo- ja korjausrakentamisessa yhteiskunnallisten velvoitteidensa hoitavien kumppanien käyttö ja sopimusten tekeminen kirjallisena suositeltavaa. Rakennushankkeeseen ryhtyessään yksittäinen tilaaja joutuu sopimuskumppanin tai työnantajan rooliin usein molempiin. Hän on rakennuttajana ja töiden tilaajana samassa asemassa kuin muutkin työnantajat. Pimeää työtä teetättäessä syyllistyy myös työnantaja ja tilaaja työntekijän sekä urakoitsijan lisäksi veropetokseen, jonka rajat ovat matalammat kuin moni hartiapankkirakentaja arvaa. Siksi tulee rakentamisen aloituskokouksessa kirjata määrämuotoiseen lomakkeeseen eri osapuolten lakisääteiset velvoitteet. Yhteiskunnalliset velvoitteensa hoitava yritys ja ammattilainen vastaa työnsä laadusta ja hänet saadaan myöhemmin tarvittaessa vastuuseen työstään. Urakasta puutteellisesti sovittaessa merkittävät riskit liittyvät myös vastuisiin tapaturmatilanteissa. Verot palkka.fi:n kautta Yksityishenkilön tai kotitalouden toimiessa työnantajana on helppo tapa hoitaa verot ja eläkkeet -portaalin kautta. Siellä voi laskea työntekijän palkan sivukuluineen, ja palvelu lähettää lakisääteiset ilmoitukset työeläkeyhtiölle ja verohallintoon automaattisesti. Portaalin palvelussa voi työn teettäjä tallentaa myös työkorvauslaskut kotitalousvähennystään varten. Sen saa tehdä kotitalous-, remontti- ja tietotekniikkatöistä, jotka tehdään henkilön tai hänen puolisonsa vanhempien tai isovanhempien kotona taikka vapaa-ajanasunnolla. Viranomaisten suunnitelmissa on kotitalousvähennyksen asteittainen pienentäminen vuodesta 2013 alkaen. Jos pienrakentajienkin maksamien palkkojen ja urakkasummien ilmoitusvelvollisuus vuonna 2013 alkaa, on sen varmistukseksi suunniteltu lopputarkastuksen yhteydessä rakennusvalvonnan vastuulle jäävää tarkistusta. Mikäli rakennuttaja ei ole hoitanut ilmoitusvelvollisuuttaan, voidaan hänelle määrätä enintään euron suuruinen laiminlyöntimaksu. Rakennusvalvontaviranomainen tekee myös ilmoituksen verottajalle, ettei ilmoitusvelvollisuutta ole esitetty loppukatselmuksen yhteydessä. 82

9 Vero-, työsuhde- ja palkanmaksuasiat Käytännön ohjeistusta palkanmaksusta, tilaajan ja työntekijän yhteiskunnallisista velvoitteista sekä työsopimussuhteiden hoidosta löytyy myös alan työmarkkinajärjestöiltä. Rakennusliitto ohjeistaa verkkosivuillaan myös pienrakennuttajaa toimimaan tilaajana oikein (www.rakennusliitto.fi/ohjeita_pienrakennuttajille/). Sivut kertovat mm. työsuhteisiin liittyvistä, työlainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin perustuvista velvoitteista sekä eri työvaiheiden läpiviennistä. Rakennusteollisuus RT on avannut (www.rakennusteollisuus.fi) kotitalouksiakin opastavat sivut, jonne on koottu ohjeet siihen, miten tunnistaa ja välttää hämäräyrittäjä. Ne kertovat esimerkiksi, kuinka palkat määräytyvät rakennusalalla, ja auttavat siten tilaajaa arvioimaan, onko annettu työtarjous realistinen, kun kaikki velvoitteet otetaan huomioon. Ulkomaalaista työntekijää palkatessa on veroasiat paras tarkistaa paikallisesta verotoimistosta, koska määräykset muuttuvat tiuhaan. Vuonna 2012 hänen veronmaksuaan on kuuden kuukauden Suomessa olo ratkaiseva. Työntekijän oltua täällä yli kuusi kuukautta hänen verovelvollisuutensa ei oleellisesti eroa suomalaisen työntekijän verovelvollisuudesta. Alle kuuden kuukauden ajan Suomessa työskentelevä ulkomaalainen on rajoitetusti verovelvollinen Suomessa ja suomalainen työnantaja maksaa 35 %:n lähdeveron hänen palkastaan. Jos hänen työnantajansa on rekisteröity ulkomailla, Suomi ei verota lainkaan, mikäli ulkomaiselle työnantajalle ei ole muodostunut Suomessa kiinteää toimipaikkaa. Ulkomaalainen vuokratyöntekijä on kuitenkin verovelvollinen Suomeen töiden aloittamisesta lähtien. Vakuutukset Yksittäiseltä rakennuttajalta unohtuvat usein työturvallisuusvastuut. Ne kaatuvat ilman sopimusta helposti työn teettäjän, rakennushankkeeseen ryhtyvän, piikkiin. Vastuu työturvallisuudesta ei automaattisesti ole talopaketin toimittajalla, rakentajilla tai vastaavalla työnjohtajalla, vaan se on siirrettävä sopimuksella. Avaimet käteen -talopaketissa voi myyjä sovittaessa toimia koko hankkeessa päätoteuttajana. Silloin vastuu työturvallisuudesta on talopaketin toimittajalla tai hänen nimeämällään työnjohtajalla. Talopakettia pystytettynä ostettaessa voidaan sopia, että myyjä toimii pystytyksen ajan päätoteuttajana ja on siten vastuullinen vakuutuksista. Rakennuttajan palkatessa itse rakennuslain vaatiman vastaavan työnjohtajan tämä voi ottaa myös työturvallisuusvastuun, mutta ilman erillistä sopimusta ei hänellä sitä ole. Työturvallisuusmääräykset koskevat hartiapankkirakentajankin työmaata, jos työmaalla on töissä joku toinen. Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan palkkaamansa työntekijät työtapaturman ja ammattitaudin varalta, jos teetettyjä työpäiviä kertyy kalenterivuodessa yhteensä yli 12. Vahinkovakuutusyhtiön antaman lakisääteisen tapaturmavakuutuksen on oltava voimassa työn alkaessa, ja sen yhteydessä hoidetaan myös työttömyysvakuutusmaksut ja työntekijäin ryhmä henkivakuutus. Lisätietoja antavat Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (www.tvl.fi), Työttömyysvakuutusrahasto (www.tvr.fi), Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli (www.retro.fi), vakuutusyhtiöt ja Palkaton talkootyö ei kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piirin. Talkootyötä varten tulee ottaa vapaaehtoinen talkoovakuutus. Tarkista työntekijän veronumero ja yrittäjän taustat Tuoreimpana keinona hillitä pimeää työtä ammattimaisessa rakentamisessa on kuvalliseen henkilötunnisteeseen vaadittava veronumero, jonka suomalaiset saavat verokorttinsa mukana ja ulkomaalaiset verotoimistoista. Määräys astui voimaan syyskuusta 2012 alkaen uusilla työmailla ja käynnissä olevilla työmailla sekä korjausrakentamishankkeissa vuoden 2013 alussa. Vaikka henkilötunnisteen veronumero vaaditaan aluksi vain yhteisillä työmailla (työmaalla, jolla toimii useita urakoitsijoita), kotitalouden kannattaa toimiessaan tilaajana vaatia työntekijöiltä veronumeroiden esittämistä. Näin voi varmistaa työntekijöiden henkilöllisyyden lisäksi sen, että he ovat hoitaneet yhteiskunnalliset velvoitteensa. Vuonna 2012 otettiin käyttöön myös verohallinnon ylläpitämä rakennusalan veronumerorekisteri. Sieltä kuluttajakin voi myös ulkomaalaisten työntekijöiden osalta tarkistaa, onko henkilö ja veronumero merkitty rekisteriin. Tilaajavastuulaki velvoittaa ammattirakennuttajat selvittämään urakoitsijoittensa taustat, mitä helpottaa neljä vuotta sitten syntynyt tilaajavastuu. fi -verkkopalvelu. Tämä palvelu on avattu vuonna 2011 kuluttajienkin käytettäväksi. Laki ei velvoita kotitaloutta pyytämään kumppaniensa papereita, mutta niiden tarkistaminen ja kirjallinen sopimus toimeksiannoista tulee ilman muuta tehdä. 83

10 Luotettava Kumppani -ohjelma ja tilaajavastuu.fi -palvelut Rakennusalan järjestöjen ja kehittäjänsä Aspida Oy:n omistaman Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani -ohjelma hoitaa toimittajan ja urakoitsijan puolesta tilaajavastuulain (1233/06) edellyttämien tietojen noutamisen eri rekistereistä, ja se pitää tiedot aina ajan tasalla. Lain vaatimaa raportointia varten tarvittavat asiakirjat on hankittava eri rekistereistä ja toimitettava ajallaan työn tilaajalle. Tilaajavastuu.fi -palvelut helpottavat tätä rakennusalan yritysten yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamiseen liittyvää tiedonsaantia. Lain vaatimukset täyttävät tiedot antaneen urakoitsijan tilaaja tunnistaa yrityksille myönnettävästä Luotettava Kumppani -tunnuksesta. Tilaajavastuu.fi:n palveluista löytyy mm. valvoja-palvelu, jonka avulla lain mukaisten tietojen valvonta työmaakohtaisesti on automatisoitu veronumero-palvelu, joka hoitaa veronumeron aitouden tarkastamisen, lakisääteisen raportoinnin sekä työmaan henkilörekisterin ylläpidon. Se on suoraan yhteydessä verohallinnon veronumerorekisteriin korjausurakka.fi -palvelu, jossa taloyhtiöt ja isännöitsijät voivat kilpailuttaa taloyhtiöiden korjausurakoita sekä saada tarjouksia luotettavilta urakoitsijoilta. Lähteet Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/06). Rakennusteollisuus RT ry:n ja Rakennusliitto ry:n verkkosivut. Tilaajavastuulaki ja sen valvonta ongelmat erityisesti työehtosopimuksen noudattamisen valvonnassa 2011, Marjo Juntunen, Laurea -ammattikorkeakoulu, Hyvinkää Liiketalous. Tilintarkastus osaksi talousrikosten torjuntajärjestelmää esitys tilintarkastuslain muutokseksi, Matti Hautala, Helsingin kauppakorkeakoulu laskentatoimen ja rahoituksen laitos 2011, Yritysjuridiikka. Kirjoittajan lukuisat omat lehtiartikkelit harmaasta taloudesta ja artikkeli. Rakentajain Kalenteri 2011: Tilaajavastuulaki ja pimeän työn torjunta. 84

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Työsuojelupäivät 25.-26.9.2014 Oulu Reima Lehtola 11.9.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 1 Tilaajavastuulain tavoite on edistää: -

Lisätiedot

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015 Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulaki Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista

Lisätiedot

Harmaa talous haastaa toimimaan

Harmaa talous haastaa toimimaan Hansel-Senaatti-kiinteistöt Toimitilapäivät Harmaa talous haastaa toimimaan 14.3.2013 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Pekka Muinonen, Vero 14.3.2013 2 # 222359 Verovelkaiset toimialoittain (Verohallinto

Lisätiedot

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016 TILAAJAJAN VASTUUT Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset Kirkkonummen huolto 10.2.2016 Lars Albäck toimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 40 503 3672 Lars.alback@tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Sähköurakoitsijapäivä 14.4.2011 Hämeenlinna Rakennusteollisuus RT Tapio Kari työmarkkinajohtaja Rakennusalan harmaan talouden menetykset vuonna 2008 Arvonlisävero

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy

Suomen Tilaajavastuu Oy Riskienhallintaa ja lakivelvoitteita TALOYHTIÖN PUTKIREMONTTI-ILTA Mika Huhtamäki 4.10.2016 varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy 00358400 616 253 mika.huhtamaki@tilaajavastuu.fi www.tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä,

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja tilaajan selvitysvelvollisuus käytännössä

Tilaajavastuulaki ja tilaajan selvitysvelvollisuus käytännössä Tilaajavastuulaki ja tilaajan selvitysvelvollisuus käytännössä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue ylitarkastaja Mikko Vanninen 27.5.2015 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun

Lisätiedot

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto 9.1.2017 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 9.1.2017 kello 11.30 12.30 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne, veronumeron ja ilmoitusmenettelyn

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA HTSY Verohallinto 4.11.2014 2 (6) TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA Harmaan talouden selvitysyksikkö on

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

YRITTÄJÄILTA Tilaajavastuulaki Verotuksen muutokset Euran Yritystilit Oy

YRITTÄJÄILTA Tilaajavastuulaki Verotuksen muutokset Euran Yritystilit Oy YRITTÄJÄILTA 16.11.2016 Tilaajavastuulaki Verotuksen muutokset Tilaajavastuulain tarkoitus - Hallituksen esitys: Turvaa nykyistä paremmin työntekijöiden tasavertaisuuden ja sovittujen työehtojen noudattamisen

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT HTSY Verohallinto 3.3.2015 2 (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT Vuoden 2013 lopulla elinkeinotoiminnan verovelkaa oli miltei kolme miljardia euroa ja yritysten verovelat näyttävät

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNNAN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNNAN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNNAN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HTSY Verohallinto Päiväys 29.2.2012 Verohallinto 2 (6) TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat

Lisätiedot

OHJE HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI KAUPUNGIN HELSINGIN KAUPUNKI- KONSERNIN HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ HANKINNOISSA

OHJE HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI KAUPUNGIN HELSINGIN KAUPUNKI- KONSERNIN HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ HANKINNOISSA 1 OHJE HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI KAUPUNGIN HELSINGIN KAUPUNKI- KONSERNIN HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ HANKINNOISSA Kaupunginhallituksen hyväksymä marraskuun 17 p:nä 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU... 2 SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

Miten valmistautua 1.7 alkavaan ilmoitusmenettelyyn?

Miten valmistautua 1.7 alkavaan ilmoitusmenettelyyn? Miten valmistautua 1.7 alkavaan ilmoitusmenettelyyn? Suomen Tilaajavastuu Oy Lakivelvoitteet kunnialla kuntoon! Tarjoamme tarvittavat palvelut sekä tilaajavastuulain että veronumerolain noudattamista varten.

Lisätiedot

Veronumero tuli, olitko valmis? Tietoa veronumerolaista, ilmoittamisvelvollisuudesta ja Veronumero.fi-palveluista

Veronumero tuli, olitko valmis? Tietoa veronumerolaista, ilmoittamisvelvollisuudesta ja Veronumero.fi-palveluista Veronumero tuli, olitko valmis? Tietoa veronumerolaista, ilmoittamisvelvollisuudesta ja Veronumero.fi-palveluista Sähköurakoitsijapäivät 19.4.2013 Suomen Tilaajavastuu Oy M.Huhtamäki Suomen Tilaajavastuu

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta SATOssa

Harmaan talouden torjunta SATOssa Harmaan talouden torjunta SATOssa Harmaan talouden torjunta SATOssa 2016 1(12) Sisällys 1 Miksi tätä tarvitaan? 3 2 Missä ja milloin käytetään? 3 3 Asiakirjojen arkistointi 4 4 Tilaajavastuulaki 4 5 Työturvallisuus

Lisätiedot

Verohallinto 3 (6) Harmaan talouden selvitysyksikkö. Pääurakoitsijat ilmoittavat ja tilittävät veron urakkaketjussa

Verohallinto 3 (6) Harmaan talouden selvitysyksikkö. Pääurakoitsijat ilmoittavat ja tilittävät veron urakkaketjussa Rakentamispalvelujen käännetyn verovelvollisuuden vaikutukset HTSY Verohallinto 27.11.2012 Verohallinto 2 (6) KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS LAIN VAIKUTUKSET Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Rakennuttajakonsultin toimintaohje 1 Yleistä Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on yli 11 000 rakennusta, joiden kokonaispinta-ala

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA

JUUAN KUNTA Tekninen palvelualue Kuntatekniikan päällikkö Seppo Portimo TARJOUSPYYNTÖ/AURAUS JA LIUKKAUDEN TORJUNTA Juuan kunnan tekninen palvelualue pyytää tarjouksia (alv 0 %) ajalle syksy 2014 kevät 2017 Aurausalueen

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Luotettava Laatutyömaa Alan järjestäytyneet

Lisätiedot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani on osa tilaajavastuu.fi-palveluita, jotka tarjoaa Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ). Luotettava Kumppani palvelu on riskienhallinnan työkalu,

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausi-ilmoitus (HE 92/2012) Hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa huhtikuussa Presidentti vahvisti

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(8) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 10 Tarjous jätettävä 26.9.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

Tilaajavastuulain valvontahavainnot rakennusalalla

Tilaajavastuulain valvontahavainnot rakennusalalla Tilaajavastuulain valvontahavainnot rakennusalalla Valvontatuloksia vuosilta 2007-2014 Tarkastaja Joonas Heinilä, ESAVI, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain valvonta rakennusalalla Tilaajavastuulain

Lisätiedot

Tunnistekortit ja luettelo työntekijöistä yhteisellä rakennustyömaalla

Tunnistekortit ja luettelo työntekijöistä yhteisellä rakennustyömaalla Tunnistekortit ja luettelo työntekijöistä yhteisellä rakennustyömaalla Ville Lappalainen Työsuojeluinsinööri Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Työsuojeluinsinööri Ville Lappalainen

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Verohallinto

Rakentamisen uudet velvoitteet. Verohallinto Rakentamisen uudet velvoitteet Verohallinto Käsiteltävät aiheet 1. Veronumero Veronumero kuvallisessa tunnistekortissa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Urakkatiedot Työntekijätiedot Lisätietoa

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 Uudistunut Asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1. heinäkuuta 2010. Valvontayrityksen näkökulmasta uusi laki selkeyttää alan pelisääntöjä, ja se luonnollisesti

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

alueella 23.3.2013 Sirpa Leppäkangas

alueella 23.3.2013 Sirpa Leppäkangas Elämää ää harmaalla alueella 23.3.2013 Sirpa Leppäkangas Työterveys huolto TYÖHYVINVOINTI Lain säädäntö ja sopimuk set Työ on mielekästä, sujuvaa, tuottavaa ja työuraa tukevaa turvallisessa ja terveellisessä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä EDUSKUNNAN VASTAUS 45/2011 vp Hallituksen esitys laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset 1 Liitteen tarkoitus Tämän liitteen tarkoituksena on kuvata ne soveltuvuusvaatimukset, joita Asiakas

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet 1 Veroilmoitus Ulkomainen yritys, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa on verovelvollinen Suomeen kiinteän

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ 1 TYÖSOPIMUS Ennen töiden alkua on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 126/2008 vp Laki arvonlisäverolain muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Aloitteella esitetään käyttöönotettavaksi käännetty arvonlisäverojärjestelmä. Sillä tarkoitetaan

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut.

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut. Liite 1 TARJOAJAA JA PALVELUA KOSKEVAT EHDOT Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot Palveluntarjoajan tulee merkitä rastilla yksiselitteinen vastaus täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Joissain kohdissa edellytetään

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 5 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 03.01.2017 Raportti voimassa asti 12.03.2017 Arkistointitunnus 1483133715725 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Y-tunnus 1955941-0 Tietolähteiden perusteella

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565.

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565. Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön kohde Tarjouksen jättäminen Kurikan kaupungin tekninen osasto pyytää tuntihintatarjousta seuraavista maanrakennustyökoneista: - tela-alustainen kaivinkone kokoluokka < 10 tn

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

DT-Finland Oy. Paipis Centralbod Öppet Bolag

DT-Finland Oy. Paipis Centralbod Öppet Bolag 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO ToTi 47665 / Rautakauppa-alan tuotteiden hankinta (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia : 7 Kelvollisia tarjouksia : 7 Ryhmien yhteiset kriteerit Ab /Rautia

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Seuraamusten rajat ylittävä täytäntöönpano

Seuraamusten rajat ylittävä täytäntöönpano Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Lausunto 09.05.2016 Vastine Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työntekijöiden lähettämisestä. Samalla kumottaisiin lähetetyistä työntekijöistä

Lisätiedot

STORA ENSO VISYGATE REKISTERISELOSTE

STORA ENSO VISYGATE REKISTERISELOSTE REKISTERISELOSTE STORA ENSO VISYGATE REKISTERISELOSTE Tämä on rekisteriseloste Stora Enson keskitetyn Visygatekulunvalvontajärjestelmän tietojen keräyksestä. Keskitettyyn järjestelmään on liitetty seuraavat

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015 1/6 TARJOUS A 4/2015 Tarjouspyyntö A 4/2015 / Eksoten natiiviröntgentutkimuksien sanelujonojen purkaminen ja radiologipalvelut ultraäänitutkimuksiin ja niihin liittyviin ultraääniohjattuihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä. Opas metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla toimivalle yrittäjälle

Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä. Opas metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla toimivalle yrittäjälle Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä Opas metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla toimivalle yrittäjälle Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK Teksti: Aki Jouhiaho,

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

4.1-4.2 LUOTETTAVA KUMPPANI VIRO PALVELU. Ohjeet. Lomake. Kohta

4.1-4.2 LUOTETTAVA KUMPPANI VIRO PALVELU. Ohjeet. Lomake. Kohta LUOTETTAVA KUMPPANI VIRO PALVELU! Luotettava Kumppani Viro -palveluun liittyminen edellyttää valtakirjasopimuksen täyttämistä, allekirjoittamista ja palauttamista. Sopimuksen perusteella Tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot