Tilaajavastuu, avaus, taustaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilaajavastuu, avaus, taustaa"

Transkriptio

1 Tilaajavastuu, avaus, taustaa Risto Pesonen, diplomi-insinööri Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry Tilaajavastuu talousrikollisuuden torjunnassa Ilman harmaan talouden tilaajia ei ole harmaan talouden toimijoita Urakasta sopiminen täsmällisesti ennen työn aloittamista on perusteltua, olkoonpa kyse ammattimaisesta rakentamisesta tai yksittäisen henkilön teettämästä pienimuotoisesta työstä. Sopimuksella määritetään sekä tilaajan että työn toteuttajan velvollisuudet ja vastuu sekä varmistetaan rakennustyön toteutuminen suunnitellusti. Ilman kirjallista sopimusta lisääntyvät riskit laatuvirheisiin ja pitkäaikaisvastuiden katoamiseen sekä riidat vastuista tapaturmatilanteissa. Sopimalla kirjallisesti vähenee oleellisesti myös harmaan talouden mahdollisuus. Pimeä työ, harmaa talous ja talousrikollisuus on koko suomalaiselle yhteiskunnalle sekä rehellisille toimijoille erittäin haitallista. Tämän vuoksi viranomaiset ja alan järjestöt ovat kehittäneet aktiivisesti lainsäädäntöä ja erilaisia keinoja, joilla pyritään talousrikollisuuden rajoittamiseen. Talousrikollisuus Sisäasianministeriö määrittelee talousrikollisuuden seuraavasti: Talousrikollisuudella tarkoitetaan yrityksen tai muun yhteisön toiminnan yhteydessä tai niitä hyväksi käyttäen tapahtuvaa oikeudettomaan, välittömään tai välilliseen taloudelliseen hyötyyn tähtäävää rangaistavaa tekoa. Talousrikoksella tarkoitetaan myös muuta yritystoimintaan verrattavassa toiminnassa tapahtuvaa, huomattavaan taloudelliseen hyötyyn tähtäävää suunnitelmallista, rangaistavaa tekoa. Harmaa talous aiheuttaa yhteiskunnalle taloudellisten menetysten lisäksi muutakin vahinkoa. Näitä ovat esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden tunkeutuminen elinkeinoelämään, vaara korruption lisääntymisestä, kilpailutilanteen vääristyminen sekä yleisen yhteiskuntamoraalin heikkeneminen. Laman ja siihen liittyneiden harmaan talouden ilmiöiden myötä syntyi Suomessa voimakas yhteiskunnallinen tilaus talousrikosten torjunnan tehostamiselle. Jo 1990-luvun alusta osoitettiin talousrikostutkintaan ja -torjuntaan merkittäviä lisäresursseja poliisille, verottajalle, ulosottoviran- omaisille, tullille sekä lopulta myös syyttäjälaitokselle luvun lopulta alkaen veropetokset ovat systematisoituneet ja on käytetty hyväksi muun muassa yritysketjuja ja kuittikauppaa. Rakentamisessa tähän tarjoavat mahdollisuuksia pitkät urakoitsijaketjut ja aliurakoinnin ulkoistaminen. Harmaa talous on samalla kansainvälistynyt, ja sen määrä työvoimavaltaisilla aloilla on kasvanut Suomessa. Myös järjestäytynyt rikollisuus on alkanut yhä enemmän hyödyntää talousrikollisuuden mahdollisuuksia. Harmaan talouden yrityksiin kohdistuvat verotarkastukset ja niiden perusteella tehdyt rikosilmoitukset ovat vähentyneet vuodesta 1996 puoleen. Osittain tämä on johtunut poliisin talousrikostutkinnan ruuhkautumisesta. Selvää on, että niin verottajan kuin muidenkin valvontaviranomaisten toiminta vaikuttaa tilastoissa näkyvään poliisin tietoon tulleeseen talousrikollisuuden määrään. Talousrikollisuuden laajuus Talousrikostorjuntaohjelmat ovat antaneet mahdollisuuden talousrikostorjuntaan panostamiseen. Ensimmäinen harmaan talouden selvitystyöryhmä asetettiin vuonna 1994 valtiovarainministeriön toimesta. Sen raportissa harmaan talouden vuotuiseksi määräksi arvioitiin 3,4 miljardia euroa (4,2 % BKT:stä). SAK arvioi vuonna 1999, että mikäli harmaan talouden suhteellinen osuus BKT:stä oli pysynyt ennallaan, harmaan talouden aiheuttamat vahingot olisivat nousseet noin 5 miljardiin euroon. Saamatta jääneiden verotulojen määräksi arvioitiin yleisesti 2 2,5 miljardia euroa. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan vuonna 2010 teettämän tutkimuksen mukaan verotarkastuksiin perustuvalla laskentamenetelmällä Suomen harmaan talouden laajuus olisi ollut miljardia euroa vuonna Se vastaa 5,5 7,5 %:a bruttokansantuotteesta, mikä tarkoittaa 4 6 miljardin euron vuosittaisia verojen ja maksujen tappioita. Verotarkastusten perusteella harmaan talouden kokonaismääräksi arvioidaan vuonna 2012 runsaat 12 miljardia euroa vuodessa, mikä vastaa 6,9 %:a Suomen bruttokansantuotteesta. 75

2 Rakennusalan talousrikollisuuden laajuus Kotimaan toimialoista harmaan talouden suurimmat ongelmat liittyvät ravintola- ja rakennusalaan. Rakennustoiminnasta maksettavien arvonlisäverojen laskennallinen vajaus oli vuonna 2008 runsaat 260 miljoonaa euroa, josta 105 miljoonaa euroa syntyi täysin piiloon jääneestä, teoreettiselta liikevaihdoltaan 480 miljoonan euron suuruisesta rakennustoiminnasta, ja loput 160 miljoonaa euroa yrityksistä, jotka antavat arvonlisäveroilmoituksia, mutta eivät maksa veroa. Rakennusalan kotimaisen harmaan työvoiman laskennallinen määrä on viime vuosina tasaisesti pienentynyt vuoden 2008 runsaaseen henkilötyövuoteen, joita vastaava salattujen tulojen määrä oli 360 miljoonaa euroa. Sitä vastoin ulkomaisen työvoiman osuus (lähes henkilötyövuotta ja noin 15 % talonrakennusalan koko työvoimasta) on rakennusalalla lamankin aikana pysynyt lähes ennallaan. Vähintään puolet ei maksa veroa Suomeen, mikä merkitsee laskennallisesti vuosittain ainakin 400 miljoonan euron suuruista Suomessa verottamatonta palkkojen määrää. Kuva 1. Harmaaseen talouteen liittyvä kuittikauppa. Osa verottamattomuudesta on lain ja verosopimusten mukaista. Osa johtuu siitä, ettei verohallinnolla ole ollut keinoja tehokkaasti valvoa täällä toimivia ulkomaisia aliurakoitsijoita ja näiden palkansaajia. Rakennusalan yrityksiä koskevia verotarkastuskertomuksia on valmistunut ajalla yhteensä kpl eli noin 700 kertomusta vuodessa. Harmaata taloutta on esiintynyt noin 30 %:ssa rakennusalan verovalvontakohteista, joita valittaessa tosin on osattu epäillä ilmenevän puutteita. Tilaajavastuulaki Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/06) velvoittaa työn tilaajan selvittämään, että hänen sopimuskumppaninsa on hoitanut lainmukaiset velvoitteensa. Laki tuli voimaan vuoden 2007 alusta. Sen jälkeen siihen on tullut useita tarkennuksia, joista tuoreimmat tulivat voimaan syyskuussa Lailla tehostetaan harmaan talouden torjuntaa sekä edistetään yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista. Tilaajavastuulain noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. 76

3 Lain soveltamisala Tilaajavastuulaissa tarkoitettuja tilaajia ovat yritykset ja julkisoikeudelliset yhteisöt, jotka käyttävät vuokrattuja työntekijöitä tai alihankintasopimukseen perustuvaa työvoimaa. Vuokratyöntekijä on tehnyt työsopimuksen sellaisen työnantajan kanssa, joka on siirtänyt työntekijän tämän suostumuksen mukaisesti toisen työnantajan käyttöön. Tilaajia ovat kaikki elinkeinonharjoittajat, jotka ovat velvollisia tekemään perusilmoituksen elinkeinotoimintansa aloittamisesta. Tilaaja voi olla myös ulkomainen yritys toimiessaan Suomessa. Laki koskee myös asunto-osakeyhtiöitä. Maatalouden ja kalastuksen elinkeinonharjoittajat sekä kotitaloudet eivät pääsääntöisesti ole tilaajavastuulain tarkoittamia tilaajia. Alihankintasopimukseen perustuvissa työtilanteissa lakia sovelletaan tilaajaan seuraavissa tapauksissa: Tilaajalla ja tämän sopimuspuolella on alihankintasopimus työn tuloksesta vastiketta vastaan. Työ tehdään tilaajan työtiloissa tai työkohteessa, jossa työskentelee normaalisti myös tilaajan omia työntekijöitä. Tilaajan työkohde voi sijaita muuallakin kuin hänen hallinnoimissaan tiloissa. Näitä työkohteita on rakentamisessa, liikenne- ja kuljetusaloilla sekä palveluissa, joita tuotetaan palvelujen ostajan tai käyttäjän tiloissa. Työ liittyy tilaajan toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviin tehtäviin. Siivouksen sekä laitteiden ja tilojen huollon ja kunnossapidon katsotaan aina olevan tilaajayrityksen tavanomaisia tehtäviä. Tilaajalle työskentelee alihankintasopimuksen tehneen sopijapuolen palveluksessa olevia työntekijöitä. Vaikka tilaajan ei tarvitse olla työnantaja, niin hänen kanssaan alihankintasopimuksen tehneeltä toiselta sopijapuolelta edellytetään, että tämä on työnantaja. Rakentamisessa selvitysvelvollisuus koskee kaikkia tilaajia, vaikka rakentaminen ei kuuluisi tilaajan tavanomaiseen toimintaan. Rakentaminen kattaa uudisrakentamisen lisäksi muun muassa huolto-, korjaus- sekä maa- ja vesirakentamisen. Rakentamisessa sopimuskumppanin ei tarvitse olla työnantaja, vaan lakia sovelletaan myös yhden miehen yrityksiin. Tilaajavastuulaki ei koske pienehköjä sopimuksia alihankinta- ja vuokratyöntekijöiden käytöstä. Lain soveltamisalueen ulkopuolelle jäävät vuokratyö, joka kestää enintään 10 työpäivää, sekä alihankintasopimus, jonka arvo vuonna 2012 ilman arvonlisäveroa oli alle 7500 euroa. Selvitysvelvollisuutta ei voi kiertää pilkkomalla sopimuksia raja-arvot alittaviin osiin. Selvitysvelvollisuuden sisältö Tilaajan tulee hankkia ennen alihankinta- tai vuokratyösopimuksen tekemistä seuraavat sopimuskumppania koskevat selvitykset ja todistukset: selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kaupparekisteriote todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Rakentamistoimintaan liittyvällä tilaajalla on oltava todistus siitä, että sopimuspuoli on ottanut tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) tarkoitetun vakuutuksen. Sopimuksen solmimishetkellä tiedot eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Selvitykset ja todistukset on säilytettävä vähintään kaksi vuotta sopimuksen päättymisestä. Tilaajan on hankittava vastaavat tiedot myös ulkomaiselta sopimuskumppaniltaan. Tilaajavastuulain edellyttämiä selvityksiä ja todistuksia ei ole velvollisuutta pyytää, mikäli tilaajalla on perusteltu syy luottaa sopimuskumppanin täyttävän lakisääteiset velvollisuutensa. Luottamus voi perustua esimerkiksi siihen, että sopimuskumppani on julkisoikeudellinen yhteisö tai julkinen osakeyhtiö. Myös tilaajan ja sopimuskumppanin aikaisempi sopimussuhde ja sopimuskumppanin toiminnan vakiintuneisuus voivat olla perusteena luotettavuudelle. Rakentamistoimintaan liittyvä tilaaja ei kuitenkaan vapaudu selvitysvelvollisuudesta aikaisemman sopimussuhteen taikka sopimuskumppanin toiminnan vakiintuneisuuden perusteella eikä niissä tarkoitettuun syyhyn rinnastettavan syyn perusteella. Selvitysvelvollisuuden laiminlyönti ja laiminlyöntimaksu Selvitysvelvollisuuden rikkomisesta tilaajalle määrätään laiminlyöntimaksu. Se määrätään myös tilaajalle, joka on tehnyt sopimuksen liiketoimintakieltoon määrätyn elinkeinonharjoittajan kanssa, tai yrityksen kanssa, jonka yhtiömies, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai muussa näihin rinnastettavassa asemassa oleva henkilö on määrätty liiketoimintakieltoon. Samoin laiminlyöntimaksu voidaan 77

4 määrätä, mikäli tilaajan on täytynyt ymmärtää, ettei sopimuskumppanilla ole tarkoitusta täyttää työnantajana lakisääteisiä velvoitteita. Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimiston määräämän laiminlyöntimaksun vähimmäismäärä vuonna 2012 oli euroa ja enimmäismäärä euroa. Suuruutta määrättäessä otetaan huomioon laiminlyönnin aste, laatu ja laajuus sekä tilaajan ja tämän sopijaosapuolen välisen sopimuksen arvo. Korotettuna laiminlyöntimaksu oli vuonna 2012 vähintään euroa ja enintään euroa. Sitä määrättäessä otetaan huomioon tilaajan ja tämän sopimuspuolen välisen sopimuksen arvo ja saavutettava hyöty, toistuvuus, suunnitelmallisuus sekä muut olosuhteet. Tyypillinen tällainen tilanne on, jos tilaaja on tietoinen siitä, että työntekijöille ei makseta rakennusalan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, taikka tilaaja on saanut jo aiemmin laiminlyöntimaksun samaisen yrityksen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella, kun aliurakoitsijayrityksellä on verovelkaa. Tehostettu toimintaohjelma vuosille Harmaan talouden torjunnan ministerityöryhmä julkisti tammikuussa 2012 tehostetun harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelman vuosille Se on jatkoa viidelle aikaisemmalle valtioneuvoston periaatepäätökselle hallituksen toimintaohjelmaksi talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämiseksi. Ohjelmalla toteutetaan pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan kirjattua tavoitetta harmaan talouden tehostetusta torjunnasta. Hallitusohjelman mukaan harmaan talouden torjunta on hallituksen kärkihankkeita. Toimintaohjelmassa esitetään alla olevia toimenpiteitä, joista osa on päätetty toteutettaviksi: laajennetaan tilaajavastuulain selvitysvelvollisuutta ja lain soveltamisalaa sekä kehitetään lain seuraamusjärjestelmää säätämällä korotetusta laiminlyöntimaksusta. julkisissa hankinnoissa kuntien rakennusalan urakkasopimuksiin sisällytetään lauseke, jonka mukaan sopimukseen liittyvissä työsuhteissa on noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava. palkka elinkeinotoiminnassa maksetaan työntekijän ilmoittamalle pankkitilille tai maksumääräyksenä työnantajan pankista. rakennusalan työsuhde- ja verovalvontaa tehostetaan ottamalla käyttöön työmailla veronumero pakollisessa kuvallisessa tunnistekortissa. Lisätään viranomaisten rakennusalalta käytettävissä olevia tietoja ottamalla käyttöön työmaiden työntekijätietojen ja urakkatietojen kuukausittainen ilmoitusmenettely verohallinnolle. luodaan mahdollisuudet valtuutettujen rakennusalan urakoitsijoiden järjestelmälle, jolla edistetään yritysten mahdollisuutta varmistaa yhteistyökumppaniensa sitoutuminen lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen. viranomaisten välisiä tiedonvaihdon esteitä puretaan ja tarvittavat viranomaisrekisterit saatetaan joustavasti harmaan talouden torjuntaviranomaisten käyttöön. Selvitetään viranomaisten mahdollisuutta antaa nykyistä laajemmin omaaloitteisesti tarpeellisia tietoja vastuuviranomaiselle. Talousrikollisuuden ja harmaan talouden ehkäisemiseksi laajennetaan tarkemman selvityksen perusteella esimerkiksi ulkomaalaisasioita hoitavien viranomaisten sekä julkisia tukia ja elinkeinolupia myöntävien viranomaisten tiedonsaantioikeuksia. Selvitä tilaajana ainakin nämä! Tilaajana huolehdit ainakin seuraavista asioista: Vaadi pääurakoitsijalta tilaajavastuulain edellyttämät paperit. Tarkista ne ja tee niistä johtopäätökset ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Talleta paperit vaadituksi ajaksi. Velvoita pääurakoitsija toimimaan omien aliurakoitsijoittensa kanssa vastaavasti. Edellytä, että urakoitsijat noudattavat Suomen työ- ja sosiaalilainsäädäntöä ja voimassa olevia työehtosopimuksia. Edellytä kuvallisten henkilökorttien, joissa on veronumero, käyttöä omilta työntekijöiltäsi ja alihankkijoiltasi. Edellytä, että kaikki käyttämäsi urakoitsijat ilmoittavat käyttämiensä urakoitsijoiden tiedot (mm. urakkasumma) verohallinnolle. Tarkista, että ulkomaisella yrityksellä on lain edellyttämä edustaja Suomessa. Tarkista esimerkiksi yrityksen kaupparekisteriotteesta, kuka on yrityksen puolesta oikeutettu allekirjoittamaan sopimuksen. Viranomaisvaatimuksia ja apuvälineitä ammattirakentajille Käännetty arvonlisämenettely Laki rakentamispalvelujen käännetystä arvonlisäverosta tuli voimaan Se muutti rakentamispalvelujen myyntien ja ostojen arvonlisäveron käsittelyä huomattavasti. Keskeisin muutos on se, että jatkossa arvonlisäveron maksaa myyjän sijasta ostaja. 78

5 Kuva 2. ALV:n maksaminen kokonaisurakassa käännetyn ALV-menettelyn aikana. Rakennusteollisuus RT ry. Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry Rakentamisessa aliurakoitsija veloittaa rakentamispalvelujen myynnin ilman arvonlisäveroa ja pääurakoitsija suorittaa arvonlisäveron koko rakennustyön arvosta. Käännetty arvonlisäverovelvollisuus tulee sovellettavaksi, jos seuraavat kaksi perusehtoa täyttyvät: 1 Palvelu on kiinteistöön kohdistuvaa rakentamispalvelua tai työvoiman vuokrausta kiinteistöön kohdistuvaa rakentamispalvelua varten. 2 Ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua tai vuokraa työvoimaa rakentamispalvelua varten taikka suorittaa laissa tarkoitettuja kiinteistön luovutuksia. Käytännössä tällaisia ostajia ovat erityisesti urakoitsijat, mutta myös kunnat ja rakennuttajat voivat täyttää määritelmän. Tilaajista esimerkiksi asuntoosakeyhtiöt eivät yleensä ole sellaisia ostajia, joihin sovellettaisiin käännettyä verovelvollisuutta, sillä ne eivät myy rakentamispalveluita eivätkä suorita laissa tarkoitettuja kiinteistönluovutuksia. Ostajan määrittelyyn voi liittyä rajanveto-ongelmia. Käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden soveltaminen on pakollista aina, kun edellytykset täyttyvät. Myyjän täytyy ennen laskuttamista tietää tiettyjä asioita sekä itse palvelusta että sen ostajasta ennen kuin hän voi olla varma siitä, laskuttaako hän arvonlisäveron vai ei. Arvonlisäverolaki edellyttää, että käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovellettaessa laskuun kirjoitetaan verottomuuden peruste. Kiinteistöön kohdistuvalla rakentamispalvelulla tarkoitetaan mm. rakennuksen tai pysyvän rakennelman rakentamista taikka niiden korjaamista tai maanrakennustyötä. Kiinteistöön kohdistuvana rakentamispalveluna ei sen sijaan pidetä esimerkiksi telineiden pystyttämistä työmaalla, sillä silloin rakentamispalvelu ei kohdistu kiinteistöön vaan telineisiin, joita käytetään apuna rakentamisessa. Myöskään työmaalla olevat siirrettävät toimistot ja parakit eivät ole kiinteitä eivätkä pysyviä rakennelmia, joten niihin kohdistuva työ ei kuulu käännetyn arvonlisäveron piiriin. Jos viimeksi mainittu työ kuitenkin sisältyy sopimukseen, joka kokonaisuutena kuuluu käännetyn järjestelmän piiriin, laskutetaan myös tämä palvelu ilman arvonlisäveroa. Määritelmä on tulkinnanvarainen, ja soveltaminen täytyykin aina harkita tapauskohtaisesti. Rakennusteollisuus RT on yhdessä verohallinnon kanssa laatinut internet -sivuilta löytyvän ohjeellisen listauksen, josta on apua määriteltäessä, mitä pidetään kiinteistöön kohdistuvana rakentamispalveluna. 79

6 Kuva 3. Käännetyn arvonlisäveromenettelyn vaikutus. Verohallinto. Veronumero ja laajennettu ilmoitusvelvollisuus Uusi keino työsuhde- ja verovalvonnan tehostamiseksi on veronumeron käyttö pakollisessa kuvallisessa henkilötunnistekortissa. Määräys astui uusilla työmailla voimaan vuoden 2012 syyskuussa, ja se astuu voimaan käynnissä olevilla työmailla sekä korjausrakentamishankkeissa puoli vuotta myöhemmin, vuonna Veronumero koskee sekä suomalaisia että ulkomaalaisia työntekijöitä, jotka työskentelevät yhteisillä rakennustyömailla. Sillä, mitä työtä rakennustyömaalla tekee, ei ole merkitystä. Vaatimus veronumeron käytöstä ei koske työmaita, joilla yksityishenkilö rakennuttaa tai korjaa rakennusta yksityiskäyttöönsä. Yhteinen työmaa on työpaikka, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja. Ulkomaalaisten työntekijöiden tulee ennen työskentelyn aloittamista käydä verohallinnon toimipisteessä hakemassa itselleen veronumero, ja samalla ulkomaalaisen tiedot rekisteröidään verottajan rekistereihin. Veronumeron saannin edellytyksenä on suomalainen henkilötunnus. Verottajalla on rinnakkainen oikeus maistraatin ohella myöntää suomalainen henkilötunnus. Ulkomaalainen saa henkilötunnuksen samalla kertaa, kun hän hakee veronumeroa. Verohallinnon ylläpitämästä rakennusalan veronumerorekisteristä voi tarkistaa, onko palvelun henkilö ja veronumero merkitty rekisteriin myös ulkomaalaisten työntekijöiden osalta. Veronumeron rinnalla tehokeinona syksystä 2013 lähtien tullee velvoite ilmoittaa verohallinnolle kuukausittain tiedot työmaiden työntekijöistä ja maksetuista urakkasummista. Ulkomaalaistyövoiman käytöstä opas Rakennusteollisuus RT ry on yhdessä Rakennusliitto ry:n ja Ammattiliitto Pro:n kanssa julkaissut oppaita, joilla pyritään selventämään ulkomaalaisten Suomessa työskentelyyn liittyviä pelisääntöjä ja ehkäisemään häiriöitä työpaikoilla. 80

7 Kuva 4. Laajennetun ilmoitusvelvollisuuden vastuualueet ammattimaisessa rakennuttamisessa. Rakennusteollisuus RT ry. Tuorein, kesällä 2012 päivitetty opas on tarkoitettu koko rakennusalalle, ja se sisältää lainsäädännön ja sopimusten rakennusalalle asettamat uusimmatkin erityisvaatimukset. Opas löytyy ainoastaan sähköisessä muodossa RT:n verkkosivuilta suomenkielisenä. Oleellisimpia toimenpiteitä ovat EU- ja ETA-maiden kansalaisten rekisteröitymistarve paikallispoliisille, jos he oleskelevat Suomessa yli 3 kuukautta, ja veronumeron sekä suomalaisen henkilötunnuksen hakeminen. Ulkomaalaisellekin suomalaiset tessit ja vakuutukset Suomalaiseen yritykseen suoraan palkattu ulkomaalainen on Suomessa työskennellessään samassa asemassa kuin suomalainen. Hänen suhteensa on noudatettava voimassa olevia työehtoja ja velvoittavia työehtosopimuksia. Käytännössä myös lähetettyinä työntekijöinä Suomeen saapuviin työntekijöihin on sovellettava samoja työehtoja kuin suomalaisiin työntekijöihin, joskus tietyin sovelluksin. Työnantaja on kotipaikastaan riippumatta velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä. Ulkomaalaiset, jotka ovat työsuhteessa suomalaiseen työnantajaan, vakuutetaan samoin kun suomalaiset työntekijät. Lähetetty työntekijä kuuluu yleensä kotivaltionsa vakuutuksen piiriin, mistä työntekijällä on lähetetyn työntekijän todistus. Mikäli todistusta ei ole, niin työntekijään sovelletaan Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä. Työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttaa (ns. isännänvastuu). Korvausvastuussa on aina ensisijaisesti työnantaja, ei yksittäinen työntekijä, esim. vastaava työnjohtaja, vaikka hän asemansa perusteella olisikin työnantajan edustaja. Suomalaiset vastuuvakuutukset kattavat usein myös työntekijöille, sekä yrityksen omille että muiden yritysten työntekijöille, aiheutuneet vahingot, joista yritys lain mukaan on korvausvastuussa. Rakenna reilusti! -opas Rakentamispalveluiden tilaajille on koottu yksiin kansiin ohjeet siitä, miten tunnistaa ja välttää hämäräyrittäjät. Rakenna reilusti! -opas on suunnattu niin taloyhtiöille, isännöitsijöille kuin muillekin rakennuttajille. Se antaa pienille taloyhtiöille yleisohjeita siitä, miten harmaa talous ilmenee ja mitä kaikkea tilaajan olisi otettava huomioon. 81

8 Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi KIRAn ja Tilaajavastuu.fi -palvelun julkaisemassa oppaassa kerrotaan, millaisia lakisääteisiä velvoitteita tilaajilla on sopimuskumppaniensa taustojen tarkistamiseksi. Tilaajille neuvotaan myös, mihin on syytä kiinnittää huomiota urakkatarjouksia vertailtaessa, sopimusta tehtäessä tai rakennusurakkaa suoritettaessa. Toistaiseksi oppaasta ei ole painettua versiota, mutta sen voi veloituksetta ladata osoitteesta www. tilaajavastuu.fi/rakenna_reilusti. Korjausurakka.fi -palvelu Korjausrakentamisen harmaan talouden torjunnassa auttaa vuonna 2012 avattu Korjausurakka.fi -palvelu. Palvelu mahdollistaa tarjouspyyntöjen toimittamisen ja urakoitsijan valinnan lisäksi myös palautteen antamisen toteutetusta remontista muille verkkopalvelun käyttäjille. Taloyhtiöt ja isännöitsijät voivat ammattimaisesti kilpailuttaa taloyhtiöiden korjausurakoita uudella tavalla sekä saada tarjouksia luotettavilta urakoitsijoilta. Palvelussa mukana olevat urakoitsijat kuuluvat Luotettava Kumppani -ohjelman piiriin, josta tilaajavastuulain asettamat velvoitteet ovat helposti tarkastettavissa Tilaajavastuu.fi -palvelusta. Palvelussa on yli urakoitsijaa eri puolilta Suomea. Hyvin tehdyt työt muodostavat palvelussa urakoitsijoille julkiset referenssit ja asiakaspalautteet. Uudet asiakkaat voivat helposti selvittää urakoitsijan luotettavuuden ja kyvykkyyden suoriutua urakasta. Korjausurakka.fi on täysin ilmainen palvelu työn tilaajalle. Kehittämistyön ovat tehneet Kiinteistöliitto, Suomen Tilaajavastuu Oy ja Dooxe Oy. Urakkatarjousten omatoimisia vertailuja ja tarkistuksia helpottaa Rakennusteollisuus RT:n nettisivusto, joka on suunnattu tilaajille ja kertarakennuttajillekin, kuten taloyhtiöille tai omakotitalojen ja kesämökkien rakentajille. Sivusto löytyy osoitteesta Pienrakennuttajan tilaajavastuu ja pimeän työn torjunta Harmaan talouden viranomaisvalvonta on toistaiseksi kohdistettu ammattimaiseen rakentamiseen, mutta kotitalouksienkin valvonta käynnistynee loppuvuonna Silloin on suunniteltu alkavaksi yksityishenkilönkin velvollisuus ilmoittaa pientalo- ja korjausrakentamisessa käyttämänsä urakoitsijat ja maksetut palkat sekä muut vastikkeet verottajalle, joka tiedonantoa vastaan antaa todistuksen suoritetusta ilmoituksesta. Vaikka tilaajavastuulaki ei kotitalouksia koskekaan, tilaajan kannalta on myös pientalo- ja korjausrakentamisessa yhteiskunnallisten velvoitteidensa hoitavien kumppanien käyttö ja sopimusten tekeminen kirjallisena suositeltavaa. Rakennushankkeeseen ryhtyessään yksittäinen tilaaja joutuu sopimuskumppanin tai työnantajan rooliin usein molempiin. Hän on rakennuttajana ja töiden tilaajana samassa asemassa kuin muutkin työnantajat. Pimeää työtä teetättäessä syyllistyy myös työnantaja ja tilaaja työntekijän sekä urakoitsijan lisäksi veropetokseen, jonka rajat ovat matalammat kuin moni hartiapankkirakentaja arvaa. Siksi tulee rakentamisen aloituskokouksessa kirjata määrämuotoiseen lomakkeeseen eri osapuolten lakisääteiset velvoitteet. Yhteiskunnalliset velvoitteensa hoitava yritys ja ammattilainen vastaa työnsä laadusta ja hänet saadaan myöhemmin tarvittaessa vastuuseen työstään. Urakasta puutteellisesti sovittaessa merkittävät riskit liittyvät myös vastuisiin tapaturmatilanteissa. Verot palkka.fi:n kautta Yksityishenkilön tai kotitalouden toimiessa työnantajana on helppo tapa hoitaa verot ja eläkkeet -portaalin kautta. Siellä voi laskea työntekijän palkan sivukuluineen, ja palvelu lähettää lakisääteiset ilmoitukset työeläkeyhtiölle ja verohallintoon automaattisesti. Portaalin palvelussa voi työn teettäjä tallentaa myös työkorvauslaskut kotitalousvähennystään varten. Sen saa tehdä kotitalous-, remontti- ja tietotekniikkatöistä, jotka tehdään henkilön tai hänen puolisonsa vanhempien tai isovanhempien kotona taikka vapaa-ajanasunnolla. Viranomaisten suunnitelmissa on kotitalousvähennyksen asteittainen pienentäminen vuodesta 2013 alkaen. Jos pienrakentajienkin maksamien palkkojen ja urakkasummien ilmoitusvelvollisuus vuonna 2013 alkaa, on sen varmistukseksi suunniteltu lopputarkastuksen yhteydessä rakennusvalvonnan vastuulle jäävää tarkistusta. Mikäli rakennuttaja ei ole hoitanut ilmoitusvelvollisuuttaan, voidaan hänelle määrätä enintään euron suuruinen laiminlyöntimaksu. Rakennusvalvontaviranomainen tekee myös ilmoituksen verottajalle, ettei ilmoitusvelvollisuutta ole esitetty loppukatselmuksen yhteydessä. 82

9 Vero-, työsuhde- ja palkanmaksuasiat Käytännön ohjeistusta palkanmaksusta, tilaajan ja työntekijän yhteiskunnallisista velvoitteista sekä työsopimussuhteiden hoidosta löytyy myös alan työmarkkinajärjestöiltä. Rakennusliitto ohjeistaa verkkosivuillaan myös pienrakennuttajaa toimimaan tilaajana oikein (www.rakennusliitto.fi/ohjeita_pienrakennuttajille/). Sivut kertovat mm. työsuhteisiin liittyvistä, työlainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin perustuvista velvoitteista sekä eri työvaiheiden läpiviennistä. Rakennusteollisuus RT on avannut (www.rakennusteollisuus.fi) kotitalouksiakin opastavat sivut, jonne on koottu ohjeet siihen, miten tunnistaa ja välttää hämäräyrittäjä. Ne kertovat esimerkiksi, kuinka palkat määräytyvät rakennusalalla, ja auttavat siten tilaajaa arvioimaan, onko annettu työtarjous realistinen, kun kaikki velvoitteet otetaan huomioon. Ulkomaalaista työntekijää palkatessa on veroasiat paras tarkistaa paikallisesta verotoimistosta, koska määräykset muuttuvat tiuhaan. Vuonna 2012 hänen veronmaksuaan on kuuden kuukauden Suomessa olo ratkaiseva. Työntekijän oltua täällä yli kuusi kuukautta hänen verovelvollisuutensa ei oleellisesti eroa suomalaisen työntekijän verovelvollisuudesta. Alle kuuden kuukauden ajan Suomessa työskentelevä ulkomaalainen on rajoitetusti verovelvollinen Suomessa ja suomalainen työnantaja maksaa 35 %:n lähdeveron hänen palkastaan. Jos hänen työnantajansa on rekisteröity ulkomailla, Suomi ei verota lainkaan, mikäli ulkomaiselle työnantajalle ei ole muodostunut Suomessa kiinteää toimipaikkaa. Ulkomaalainen vuokratyöntekijä on kuitenkin verovelvollinen Suomeen töiden aloittamisesta lähtien. Vakuutukset Yksittäiseltä rakennuttajalta unohtuvat usein työturvallisuusvastuut. Ne kaatuvat ilman sopimusta helposti työn teettäjän, rakennushankkeeseen ryhtyvän, piikkiin. Vastuu työturvallisuudesta ei automaattisesti ole talopaketin toimittajalla, rakentajilla tai vastaavalla työnjohtajalla, vaan se on siirrettävä sopimuksella. Avaimet käteen -talopaketissa voi myyjä sovittaessa toimia koko hankkeessa päätoteuttajana. Silloin vastuu työturvallisuudesta on talopaketin toimittajalla tai hänen nimeämällään työnjohtajalla. Talopakettia pystytettynä ostettaessa voidaan sopia, että myyjä toimii pystytyksen ajan päätoteuttajana ja on siten vastuullinen vakuutuksista. Rakennuttajan palkatessa itse rakennuslain vaatiman vastaavan työnjohtajan tämä voi ottaa myös työturvallisuusvastuun, mutta ilman erillistä sopimusta ei hänellä sitä ole. Työturvallisuusmääräykset koskevat hartiapankkirakentajankin työmaata, jos työmaalla on töissä joku toinen. Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan palkkaamansa työntekijät työtapaturman ja ammattitaudin varalta, jos teetettyjä työpäiviä kertyy kalenterivuodessa yhteensä yli 12. Vahinkovakuutusyhtiön antaman lakisääteisen tapaturmavakuutuksen on oltava voimassa työn alkaessa, ja sen yhteydessä hoidetaan myös työttömyysvakuutusmaksut ja työntekijäin ryhmä henkivakuutus. Lisätietoja antavat Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (www.tvl.fi), Työttömyysvakuutusrahasto (www.tvr.fi), Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli (www.retro.fi), vakuutusyhtiöt ja Palkaton talkootyö ei kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piirin. Talkootyötä varten tulee ottaa vapaaehtoinen talkoovakuutus. Tarkista työntekijän veronumero ja yrittäjän taustat Tuoreimpana keinona hillitä pimeää työtä ammattimaisessa rakentamisessa on kuvalliseen henkilötunnisteeseen vaadittava veronumero, jonka suomalaiset saavat verokorttinsa mukana ja ulkomaalaiset verotoimistoista. Määräys astui voimaan syyskuusta 2012 alkaen uusilla työmailla ja käynnissä olevilla työmailla sekä korjausrakentamishankkeissa vuoden 2013 alussa. Vaikka henkilötunnisteen veronumero vaaditaan aluksi vain yhteisillä työmailla (työmaalla, jolla toimii useita urakoitsijoita), kotitalouden kannattaa toimiessaan tilaajana vaatia työntekijöiltä veronumeroiden esittämistä. Näin voi varmistaa työntekijöiden henkilöllisyyden lisäksi sen, että he ovat hoitaneet yhteiskunnalliset velvoitteensa. Vuonna 2012 otettiin käyttöön myös verohallinnon ylläpitämä rakennusalan veronumerorekisteri. Sieltä kuluttajakin voi myös ulkomaalaisten työntekijöiden osalta tarkistaa, onko henkilö ja veronumero merkitty rekisteriin. Tilaajavastuulaki velvoittaa ammattirakennuttajat selvittämään urakoitsijoittensa taustat, mitä helpottaa neljä vuotta sitten syntynyt tilaajavastuu. fi -verkkopalvelu. Tämä palvelu on avattu vuonna 2011 kuluttajienkin käytettäväksi. Laki ei velvoita kotitaloutta pyytämään kumppaniensa papereita, mutta niiden tarkistaminen ja kirjallinen sopimus toimeksiannoista tulee ilman muuta tehdä. 83

10 Luotettava Kumppani -ohjelma ja tilaajavastuu.fi -palvelut Rakennusalan järjestöjen ja kehittäjänsä Aspida Oy:n omistaman Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani -ohjelma hoitaa toimittajan ja urakoitsijan puolesta tilaajavastuulain (1233/06) edellyttämien tietojen noutamisen eri rekistereistä, ja se pitää tiedot aina ajan tasalla. Lain vaatimaa raportointia varten tarvittavat asiakirjat on hankittava eri rekistereistä ja toimitettava ajallaan työn tilaajalle. Tilaajavastuu.fi -palvelut helpottavat tätä rakennusalan yritysten yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamiseen liittyvää tiedonsaantia. Lain vaatimukset täyttävät tiedot antaneen urakoitsijan tilaaja tunnistaa yrityksille myönnettävästä Luotettava Kumppani -tunnuksesta. Tilaajavastuu.fi:n palveluista löytyy mm. valvoja-palvelu, jonka avulla lain mukaisten tietojen valvonta työmaakohtaisesti on automatisoitu veronumero-palvelu, joka hoitaa veronumeron aitouden tarkastamisen, lakisääteisen raportoinnin sekä työmaan henkilörekisterin ylläpidon. Se on suoraan yhteydessä verohallinnon veronumerorekisteriin korjausurakka.fi -palvelu, jossa taloyhtiöt ja isännöitsijät voivat kilpailuttaa taloyhtiöiden korjausurakoita sekä saada tarjouksia luotettavilta urakoitsijoilta. Lähteet Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/06). Rakennusteollisuus RT ry:n ja Rakennusliitto ry:n verkkosivut. Tilaajavastuulaki ja sen valvonta ongelmat erityisesti työehtosopimuksen noudattamisen valvonnassa 2011, Marjo Juntunen, Laurea -ammattikorkeakoulu, Hyvinkää Liiketalous. Tilintarkastus osaksi talousrikosten torjuntajärjestelmää esitys tilintarkastuslain muutokseksi, Matti Hautala, Helsingin kauppakorkeakoulu laskentatoimen ja rahoituksen laitos 2011, Yritysjuridiikka. Kirjoittajan lukuisat omat lehtiartikkelit harmaasta taloudesta ja artikkeli. Rakentajain Kalenteri 2011: Tilaajavastuulaki ja pimeän työn torjunta. 84

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Tilaajavastuulaki Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) velvoittaa työn tilaajan selvittämään,

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006 Mikä on tilaajavastuulaki? Tilaajavastuulaki, virallisesti laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja sen valvonta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tarkastaja Mikko Vanninen

Tilaajavastuulaki ja sen valvonta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tarkastaja Mikko Vanninen Tilaajavastuulaki ja sen valvonta Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 1 TILAAJAVASTUULAKI Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006)

Lisätiedot

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro?

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Rakennusalan harmaa talous Pesii pitkissä

Lisätiedot

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Työsuojelupäivät 25.-26.9.2014 Oulu Reima Lehtola 11.9.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 1 Tilaajavastuulain tavoite on edistää: -

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta. Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012

Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta. Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012 Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012 Tilaajavastuulaki Ote tilaajavastuulaista: tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa

Lisätiedot

Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan?

Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan? Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan? http://www.tilaajavastuu.fi Mika Huhtamäki Varatoimitusjohtaja Tilaajavastuu.fi +358 400 616 252 mika.huhtamaki@aspida.com Suomen

Lisätiedot

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015 Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulaki Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista

Lisätiedot

Harmaa talous haastaa toimimaan

Harmaa talous haastaa toimimaan Hansel-Senaatti-kiinteistöt Toimitilapäivät Harmaa talous haastaa toimimaan 14.3.2013 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Pekka Muinonen, Vero 14.3.2013 2 # 222359 Verovelkaiset toimialoittain (Verohallinto

Lisätiedot

Harmaan talouden torjuntakeinot -Sitä saa mitä tilaa?

Harmaan talouden torjuntakeinot -Sitä saa mitä tilaa? Harmaan talouden torjuntakeinot -Sitä saa mitä tilaa? Suomen Tilaajavastuu Oy Mika Huhtamäki 12.4.2011 Suomen Tilaajavastuu Oy Toukokuussa 2010: Tilaajavastuu.fi palvelu yhtiöitetty Suomen Tilaajavastuu

Lisätiedot

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta KUVALLINEN HENKILÖTUNNISTE Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä, työtehtävästä riippumatta, on oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste,

Lisätiedot

Marjatta Sidarous. 1) joka Suomessa käyttää vuokrattua työntekijää, tai

Marjatta Sidarous. 1) joka Suomessa käyttää vuokrattua työntekijää, tai JÄSENKIRJE Y/9/2015 28.9.2015 1(6) Marjatta Sidarous MUUTOKSIA TILAAJAVASTUULAKIIN 1.9.2015 ALKAEN Tilaajavastuulain muutokset koskevat alihankinta- ja vuokratyösopimuksia, jotka solmitaan 1.9.2015 tai

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET. Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki

TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET. Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki ASIANAJOTOIMISTO HEIKKILÄ & CO - Painopistealueet Yhtiöoikeus Yritysjärjestelyt Julkiset hankinnat

Lisätiedot

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016 TILAAJAJAN VASTUUT Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset Kirkkonummen huolto 10.2.2016 Lars Albäck toimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 40 503 3672 Lars.alback@tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus VT Ville Wartiovaara II-vaiheen uudistus urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus verottajalle Lakipaketti sisältää muutoksia Verotusmenettelylakiin

Lisätiedot

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena

Lisätiedot

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Sähköurakoitsijapäivä 14.4.2011 Hämeenlinna Rakennusteollisuus RT Tapio Kari työmarkkinajohtaja Rakennusalan harmaan talouden menetykset vuonna 2008 Arvonlisävero

Lisätiedot

Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen

Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen SUOMEN TILAAJAVASTUU OY Lars Albäck 07.03.2011 Yritysesittely Toukokuussa 2010: Tilaajavastuu.fi palvelu yhtiöitetty Suomen Tilaajavastuu Oy:ksi Kesäkuussa 2010:

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen

Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen SUOMEN TILAAJAVASTUU OY Lars Albäck 24.9.2011 Yritysesittely Toukokuussa 2010: Tilaajavastuu.fi palvelu yhtiöitetty Suomen Tilaajavastuu Oy:ksi Kesäkuussa 2010:

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy

Suomen Tilaajavastuu Oy Riskienhallintaa ja lakivelvoitteita TALOYHTIÖN PUTKIREMONTTI-ILTA Mika Huhtamäki 4.10.2016 varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy 00358400 616 253 mika.huhtamaki@tilaajavastuu.fi www.tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero.

Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero. Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero.fi Veronumerolaki Julkisuudessa rakentamisen lakisääteisiä velvoitteita

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ?

TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ? TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ? Tavoitteet ja aikataulu Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 4.10.2012 työryhmän selvittämään uudistustarpeita Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015.

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Päätoteuttajan nimeäminen Työntekijätietojen kuukausittaista tiedonantovelvollisuutta ei ole yksityishenkilön omaan käyttöön rakennuttamassa kohteessa, mikäli työmaalle

Lisätiedot

Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15. 16.9.2011

Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15. 16.9.2011 Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15. 16.9.2011 Etelä Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Kaarina Myyri Partanen johtaja www.tyosuojelu.fi www.avi.fi 12.9.2011 Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja tilaajan selvitysvelvollisuus käytännössä

Tilaajavastuulaki ja tilaajan selvitysvelvollisuus käytännössä Tilaajavastuulaki ja tilaajan selvitysvelvollisuus käytännössä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue ylitarkastaja Mikko Vanninen 27.5.2015 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun

Lisätiedot

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ilmoitusvelvolliset tilaaja, päätoteuttaja ja työnantaja - Verotusmenettelylaki Rakentamispalvelujen

Lisätiedot

Harmaan talouden torjuminen

Harmaan talouden torjuminen Harmaan talouden torjuminen 11.11.2015 Harmaan talouden torjuminen 11.11.2015 6 Harmaa talous on osa talousrikollisuutta Talousrikollisuus = taloudelliseen hyötyyn tähtääviä rangaistavia tekoja, jotka

Lisätiedot

Urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus. VT Ville Wartiovaara

Urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus. VT Ville Wartiovaara Urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus VT Ville Wartiovaara II-vaiheen uudistus urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus verottajalle Lakipaketti sisältää muutoksia Verotusmenettelylakiin

Lisätiedot

Mistä luotettava urakoitsija? -Tilaajavastuulaki, veronumerolaki ja taloyhtiön remontit

Mistä luotettava urakoitsija? -Tilaajavastuulaki, veronumerolaki ja taloyhtiön remontit Mistä luotettava urakoitsija? -Tilaajavastuulaki, veronumerolaki ja taloyhtiön remontit Suomen Tilaajavastuu Oy Mika Huhtamäki 18.9.2012 Tilaajan muistilista: 1. Halvin ei ole aina kokonais kustannuksiltaan

Lisätiedot

Esimerkkejä tilaajavastuulain laiminlyönneistä

Esimerkkejä tilaajavastuulain laiminlyönneistä Esimerkkejä tilaajavastuulain laiminlyönneistä Info ulkomaisen työvoiman käytöstä ja tilaajan selvitysvelvollisuudesta Lakimies Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä lakipaketti 2 hyväksyttiin eduskunnassa 24.5.2013 ja presidentti vahvisti lait alkukesästä

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori

Rakentamisen uudet velvoitteet. Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori Rakentamisen uudet velvoitteet Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori Käsiteltävät aiheet 1. Taustaa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Tilaajan velvollisuudet / urakkatiedot Päätoteuttajan

Lisätiedot

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 1 of 5 04/04/2011 10:32 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 22.12.2006/1233 22.12.2006/1233 Seurattu SDK 251/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki tilaajan

Lisätiedot

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto 9.1.2017 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 9.1.2017 kello 11.30 12.30 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne, veronumeron ja ilmoitusmenettelyn

Lisätiedot

ONNISTUNUT URAKKASOPIMUS. Korjauskohteen urakoitsijan valinta ja päätöksenteko. www.kiinteistoliitto.fi

ONNISTUNUT URAKKASOPIMUS. Korjauskohteen urakoitsijan valinta ja päätöksenteko. www.kiinteistoliitto.fi ONNISTUNUT URAKKASOPIMUS Korjauskohteen urakoitsijan valinta ja päätöksenteko KESKEISTÄ Päätöksenteko ja kustannusten jakautuminen Korjaukset Perusparannukset, uudistukset Tilaajan vastuu Tilaajavastuulaki

Lisätiedot

RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden

RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden torjumiseksi Harmaan talouden kokonaismääräksi on arvioitu 6,9 prosenttia bruttokansantuotteesta ja sen arvioidaan aiheuttavan vuosittain

Lisätiedot

Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus

Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus Varatuomari Roger Lehtonen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ROGER LEHTONEN 2011 Sähköinfo Oy Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus 1.4.2011

Lisätiedot

EK on valmis talkoisiin

EK on valmis talkoisiin EK on valmis talkoisiin Ajankohtaisseminaari harmaan talouden torjunnasta 10.1.2011 Toimitusjohtaja Mikko Pukkinen Elinkeinoelämän keskusliitto Harmaa talous Harmaan talouden ongelmiin suhtauduttava vakavasti

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä,

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Suuntaviivoja tilaajavastuulain ja hankintalain velvoitteiden yhteensovittamiseen Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Helsinki 7.7.2008 1 Tilaajavastuulain keskeinen

Lisätiedot

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus VT Ville Wartiovaara II-vaiheen uudistus urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus verottajalle Lakipaketti sisältää muutoksia Verotusmenettelylakiin

Lisätiedot

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT Tietojen ilmoittaminen Veronumero.fi-palveluun vie muutaman minuutin. Se ei maksa mitään, mutta merkitsee suuria asioita yrityksesi tulevaisuudelle. Ilmoitusmenettely on

Lisätiedot

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena

Lisätiedot

Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin

Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin Havainnot ja työnteko-oikeuden varmistaminen Info ulkomaisen työvoiman käytöstä ja tilaajan selvitysvelvollisuudesta 5.10.2017 Tarkastaja

Lisätiedot

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Veikko Virkki, KHT Auktorisoitu tilitoimisto ja KHT-yhteisö kansainvälisillä valmiuksilla ja nykyaikaisimmilla järjestelmillä Rakennusalan

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Ylitarkastaja Pirkko Vuori Helsinki 15.5.2015

Rakentamisen uudet velvoitteet. Ylitarkastaja Pirkko Vuori Helsinki 15.5.2015 Rakentamisen uudet velvoitteet Ylitarkastaja Pirkko Vuori Helsinki 15.5.2015 Taustaa Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Harmaan talouden torjuntaan liittyvä lakipaketti 2 hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Alaniitynkadun saneeraus, Lahti, KU Tarjouslomake 1 Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot

Alaniitynkadun saneeraus, Lahti, KU Tarjouslomake 1 Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot D/349/0.03.0.00/06 (8) Alaniitynkadun saneeraus, Lahti, KU Tarjouslomake Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot D/349/0.03.0.00/06 (8) Täyttäkää tarjoajaa koskevat tiedot: Tarjoajan nimi Tarjoajan

Lisätiedot

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero 2 Johdanto Tämä opas kertoo tilaajan selvitysvelvollisuudesta rakennusalalla sekä rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Rakentamistoimintaa koskevat tilaajavastuulain

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014

Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014 Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 8.1.2014 kello 12 13 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne toimitusjohtaja Tarmo Pipatti Talonrakennusteollisuuden

Lisätiedot

Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU Tarjouslomake 1 Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot

Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU Tarjouslomake 1 Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot (8) Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU Tarjouslomake Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot (8) Täyttäkää tarjoajaa koskevat tiedot: Tarjoajan nimi Tarjoajan osoite Y-tunnus

Lisätiedot

1/7. AVAIN Rakennuttaja Oy Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- 5 0,000 0,000 Manuaalinen. --- ladattu --- ladattu ---

1/7. AVAIN Rakennuttaja Oy Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- 5 0,000 0,000 Manuaalinen. --- ladattu --- ladattu --- 1/7 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 17026 / 60/48-paikkainen ikääntyvien tehostetun palveluasumisen palvelukoti (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET. Tarjoajan nimi: Y-tunnus:

TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET. Tarjoajan nimi: Y-tunnus: 1(6) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Tarjoajan nimi: Y-tunnus: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot

Veronumero.fi-palvelu http://www.veronumero.fi. 23.8.2012 Lars Albäck Toimitusjohtaja +358 40 503 3672 lars.alback@tilaajavastuu.

Veronumero.fi-palvelu http://www.veronumero.fi. 23.8.2012 Lars Albäck Toimitusjohtaja +358 40 503 3672 lars.alback@tilaajavastuu. Veronumero.fi-palvelu http://www.veronumero.fi 23.8.2012 Lars Albäck Toimitusjohtaja +358 40 503 3672 lars.alback@tilaajavastuu.fi 2 Laki veronumerorekisteristä (HE 58/2011) Veronumero ja veronumerorekisteri

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä, valtiota sekä kaikkia yrityksiä toimialasta

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Antti-Eemeli J. Mäkinen johtaja Suomen Tilaajavastuu Oy www.tilaajavastuu.fi www.veronumero.fi

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima rakennusalalla

Ulkomainen työvoima rakennusalalla Ulkomainen työvoima rakennusalalla 22.10.2012 VT, KTM Esityksen sisältö Ulkomaisen työvoiman käytön ongelmia Luvaton työvoima Alipalkkaus Lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturva Käteinen palkanmaksu

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Taloyhtiö 2014 Päälakimies, VT Jenni Hupli Kiinteistöliitto Mistä on kysymys? Talousrikollisuuden torjuntaan uusi lisäkeino Verotusmenettelylain (18.12.1995/1558)

Lisätiedot

Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle

Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Johdanto Harmaasta taloudesta ja epäterveestä kilpailusta yrityksille aiheutuvia haittavaikutuksia voidaan torjua monin keinoin. Tilaajan selvitysvelvollisuudesta

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon valvonta

Työsuojeluhallinnon valvonta Työsuojeluhallinnon valvonta harmaaseen talouteen liittyen SAK, työympäristöseminaari 23.3.2013 1 Työsuojeluvalvonnasta yleisesti Vuoden 2010 aluehallintouudistuksen myötä työsuojeluvalvontaan tullut muutoksia:

Lisätiedot

SYYSSEMINAARI 2011. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara 7.10.2011

SYYSSEMINAARI 2011. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara 7.10.2011 SYYSSEMINAARI 2011 Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara 7.10.2011 RT:n malli pimeän työn estämiseksi ja työn laadun ylläpitämiseksi Verohallinto Työmaalle pääsy Sopimuksen teko Alalle pääsy Ilmoitettava

Lisätiedot

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Uudet säännökset astuvat voimaan 1.4.2011 Uudistus koskee myös muita yhtiöitä kuin perinteisiä rakennusyhtiöitä. 2 Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Lisätiedot

Orimattilan Kaupunki 19.3.2012 Tilapalvelu

Orimattilan Kaupunki 19.3.2012 Tilapalvelu Orimattilan Kaupunki 19.3.2012 Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ, sähkötöiden puitesopimukset Pyydämme tarjoustanne toimialaanne koskevissa sähköasennustöistä vuoden 2012 aikana Orimattilan kaupungin tilapalvelun

Lisätiedot

Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa

Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa 4. heinäuuta 2014 Tämän materiaalin tarkoitus Tässä ohjeessa opastetaan vaiheittain kuinka veroviranomaisen 1.7.2014

Lisätiedot

Rakennusalan laatu ja harmaa talous hallintaan

Rakennusalan laatu ja harmaa talous hallintaan Rakennusalan laatu ja harmaa talous hallintaan Energiateollisuuden kevätseminaari Täsmäaseita talousrikollisuuden torjuntaan 2 Harmaa talous on osa talousrikollisuutta Talousrikollisuus = taloudelliseen

Lisätiedot

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA HTSY Verohallinto 4.11.2014 2 (6) TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA Harmaan talouden selvitysyksikkö on

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

7.9.2011. Luonnos laiksi veronumerorekisteristä (lausuntopyynnön 3.8.2011versio)

7.9.2011. Luonnos laiksi veronumerorekisteristä (lausuntopyynnön 3.8.2011versio) LAUSUNTO 1 (5) Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTOPYYNTÖ 4.8.2011 (VM068:00/2011), sen täydennys 17.8.2011 sekä STM:n 10.8.2011 esittämät lisäykset 4.8.2011 lausuntopyyntömateriaaliin

Lisätiedot

VEROHALLINTO ESITTÄÄ. Uusi yrittäjä pulassa Pimeä työ pettää Sinä valitset!

VEROHALLINTO ESITTÄÄ. Uusi yrittäjä pulassa Pimeä työ pettää Sinä valitset! VEROHALLINTO ESITTÄÄ Uusi yrittäjä pulassa Pimeä työ pettää Sinä valitset! Uusi yrittäjä 2 Uusi yrittäjä, toimi näin: Hanki tilitoimisto Voit keskittyä oman yrityksesi toimintaan. Saat sieltä apua ja neuvoja.

Lisätiedot

VEROLAKI JA VEROTTAJAN TULKINTA VOI OLLA MUUTTUNUT SIITÄ KUIN TÄMÄ TEKSTI ON KIRJOITETTU. TARKISTA OHJEET JA SÄÄNNÖT VEROTTAJAN SIVUILTA

VEROLAKI JA VEROTTAJAN TULKINTA VOI OLLA MUUTTUNUT SIITÄ KUIN TÄMÄ TEKSTI ON KIRJOITETTU. TARKISTA OHJEET JA SÄÄNNÖT VEROTTAJAN SIVUILTA 1 2 HOIDA PAKOLLINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS KUSTANNUSTEHOKKAASTI PALVELULLA Mitä ilmoitusvelvollisuus pitää sisällään? Heinäkuussa2014 voimaanastuneen uudistuksen mukaan työmaalla toimivan työnantajan tai

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07171 Päiväys 28.01.2013

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07171 Päiväys 28.01.2013 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 07171 KORJAUSILMOITUS: Kyrön päiväkoti, uudisrakennus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pöytyän kunnan tekninen toimiala Jani Koskinen Yläneentie 11 B 21870 Riihikoski Suomi

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNNAN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNNAN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNNAN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Rakennuskonepäivät 8.11.2012 Janne Marttinen Johtaja Harmaan talouden selvitysyksikkö 1 Esityksen sisältö

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta velvoitteet yrityksille. Veroasiantuntija Virpi Pasanen

Harmaan talouden torjunta velvoitteet yrityksille. Veroasiantuntija Virpi Pasanen Harmaan talouden torjunta velvoitteet yrityksille Veroasiantuntija Virpi Pasanen Mitä on harmaa talous? Harmaalla taloudella tarkoitetaan yleisesti (muutoin laillista) liiketoimintaa, josta ei makseta

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

YRITTÄJÄILTA Tilaajavastuulaki Verotuksen muutokset Euran Yritystilit Oy

YRITTÄJÄILTA Tilaajavastuulaki Verotuksen muutokset Euran Yritystilit Oy YRITTÄJÄILTA 16.11.2016 Tilaajavastuulaki Verotuksen muutokset Tilaajavastuulain tarkoitus - Hallituksen esitys: Turvaa nykyistä paremmin työntekijöiden tasavertaisuuden ja sovittujen työehtojen noudattamisen

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut. Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri

Visma Liikkuvan työn ratkaisut. Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri Visma Liikkuvan työn ratkaisut Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Lakimuutos veromenettelyyn, voimaan 1.7.2014 Koskettavat yhteisiä työmaita, joissa

Lisätiedot

ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014

ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014 ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014 Yhteistyössä urakoitsijan asialla Paremman rakentamisen puolesta! Sähköisen taloushallinnon edelläkävijä! Suomen Rakennusmestarit lyhyesti! Rakentamisen PROJEKTINJOHTO

Lisätiedot

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito Tarjouspyyntö 1 (5) 8.9.2017 AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito 2017 2019 Tarjouspyyntö 1 Yleistä 2 Hankinnan kuvaus Auran kunta pyytää tarjoustanne kaavateiden ja piha-alueiden

Lisätiedot

Laki työntekijöiden lähettämisestä

Laki työntekijöiden lähettämisestä Laki työntekijöiden lähettämisestä Info ulkomaisen työvoiman käytöstä ja tilaajan selvitysvelvollisuudesta 5.10.2017 Ylitarkastaja Riku Rajamäki Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA. Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013

HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA. Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013 HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013 HARMAA TALOUS VUONNA 2008 (HARMAA HIRVI, 2010) Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaaman tutkimuksen mukaan harmaan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

OHJE HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI KAUPUNGIN HELSINGIN KAUPUNKI- KONSERNIN HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ HANKINNOISSA

OHJE HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI KAUPUNGIN HELSINGIN KAUPUNKI- KONSERNIN HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ HANKINNOISSA 1 OHJE HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI KAUPUNGIN HELSINGIN KAUPUNKI- KONSERNIN HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ HANKINNOISSA Kaupunginhallituksen hyväksymä marraskuun 17 p:nä 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU... 2 SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

Soveltamisalaltaan rakentamispalvelu voi kohdistua talonrakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä erikoistuneeseen rakennustoimintaan.

Soveltamisalaltaan rakentamispalvelu voi kohdistua talonrakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä erikoistuneeseen rakennustoimintaan. Rakennusalan muuttunut arvonlisäverotus Varatuomari Joachim Reimers Suomessa otettiin käyttöön rakennusalalla 1.4.2011 lukien käännetty verovelvollisuus, minkä seurauksena rakentamispalvelujen myyntitilanteissa

Lisätiedot

SUOMEN TILAAJAVASTUU OY

SUOMEN TILAAJAVASTUU OY SUOMEN TILAAJAVASTUU OY Tarjoaa palvelut rakennustoimialalla toimiville yrityksille viranomaisvelvoitteiden noudattamista varten. Tuoteperheeseen kuuluvat Tilaajavastuu.fi - ja Veronumero.fipalvelukokonaisuudet.

Lisätiedot

TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNNAN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNNAN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNNAN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HTSY Verohallinto Päiväys 29.2.2012 Verohallinto 2 (6) TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYÄ. Mikä on Palkkaus.fi? Ketkä ovat Palkkaus.fi-palvelun takana? Mikä on Palkkaus.fi-palvelun historia?

USEIN KYSYTTYÄ. Mikä on Palkkaus.fi? Ketkä ovat Palkkaus.fi-palvelun takana? Mikä on Palkkaus.fi-palvelun historia? USEIN KYSYTTYÄ Mikä on Palkkaus.fi? Palkkaus.fi on kotitalouden palkanmaksupalvelu, jonka avulla yksityishenkilö voi vaivattomasti ja edullisesti hoitaa muutamassa minuutissa kaiken palkkaamiseen liittyvän

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot