VALVANNE SYMPOSIUM Ylilääkäri Ulla Helin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALVANNE SYMPOSIUM 26.8.2013 Ylilääkäri Ulla Helin"

Transkriptio

1 VALVANNE SYMPOSIUM Ylilääkäri Ulla Helin

2 TOIMINTAKYKY On terveyden tärkein osoitin vanhuudessa Sen saavuttaminen ja ylläpito vaatii kaikilta vanhustyössä olevilta työntekijöiltä monisairastavuuden lisäksi ymmärrystä ikääntyvän ihmisen fyysisistä, psyykkisistä, sosiaalisista, henkisistä ja hengellisistä tarpeista

3 MIKSI TARVITAAN GERIATRISTA ARVIOINTIA? 1. Sairauksien kasaantuminen vanhuudessa Jos vanhuksella on jo olemassa ongelmana inkontinenssi, masennus, yksinäisyys, dementia tai kaatuilu, niin toisenkin oireen esiintymisen todennäköisyys lisääntyy vähintään 30 % 70 %:lla iäkkäistä diabetespotilaista on todettu olevan vähintään 2 muuta oheissairautta (Mooradian, Chehade 2012)

4 MIKSI TARVITAAN GERIATRISTA ARVIOINTIA? 2.Vanhuksen sairastamisen erityispiirteet a) Luotettavien esitietojen puuttuminen -Kommunikaatio (kuulo, näkö, kognitio) -Tietyistä sairauksista ei haluta kertoa (mielletään kuuluvan vanhuuteen, häpeä, tutkimusten ja hoitojen pelko, kieltäminen) -Toisia vaivoja valitetaan herkemmin (nivelkivut, huimaus) -Omaisen/läheisen merkitys -Tietojen keruu kotihoidolta, terveyskeskuksesta, erikoissairaanhoidosta jne

5 MIHIN TARVITAAN GERIATRISTA ARVIOINTIA? b)oirekuvan poikkeavuus Elimistön säätelyjärjestelmien heikentyminen, korjausmekanismien hidastuminen, reservikapasiteetin vähentyminen, munuaistoiminnan aleneminen eli vanhuus on heikentymistä, hidastumista, jäykistymistä, hyytymistä, rasvoittumista Janon ja nälän tunteen vaimentuminen Lievä leukopenia tavallista ja leukosytoosivaste hidasta Kivuttomuus ei poissulje katastrofia (viskeraalinen kiputunto heikkenee, adrenerginen järjestelmä/ neuropatia) Esimerkkejä: Oireeton hypoglykemia, hypertyreoosi, suoliperforaatio ilman laudankovia vatsanpeitteitä, kivuton sydäninfarkti

6 MIHIN TARVITAAN GERIATRISTA ARVIOINTIA? Kuumeettomuus ei poissulje vakavaa tulehdusta -30 % vaikeata infektiota sairastavista vanhuksista kuume puuttuu tai on vähäinen -kuumeisista päivystyspot. 90 % on bakteerin aiheuttama tulehdus -keuhkokuume ilman kuumetta ja yskää Oireettoman bakteriurian yleisyys (50 % kaikista yli 80- vuotiaista, bakteriurian yhteydessä 90 % on myös pyuriaa eli valkosoluja virtsassa) Heikoimman lenkin pettäminen (oireet tulevat muusta elinjärjestelmästä kun siitä, johon akuutti tauti on iskenyt) Monilääkitys (oireet yhteisvaikutuksista, haitoista tai lääke muuntaa oiretta; särkylääkkeet/maha, beettasalpaaja/oireeton hypoglykemia)

7 MIKSI TARVITAAN GERIATRISTA ARVIOINTIA? 3.Tärkeitä toimintakykyä ja hyvinvointia heikentäviä sairauksia jää toteamatta (diabetes, masennus, nivelrikko) 4.Havaintojen tulkinta on vaikeaa a)poikkeava löydös ei välttämättä ole akuutin ongelman syy Oireeton bakteriuria, eteisvärinä, raajaheikkous, rajapintaisesti koholla oleva TSH b)poikkeava löydös ei selity normaaliin vanhenemiseen kuuluvana Anemia, sekavuus, muistamattomuus C) Monta samanaikaista löydöstä Mihin kaikkeen olisi tartuttava?

8 MIHIN TARVITAAN GERIATRISTA ARVIOINTIA? 6.Useat tasapainomekanismit voivat olla järkkyneet yhtä aikaa Useat pienet korjaukset voivat hoitaa kokonaisuutta dramaattisesti Esimerkki: Muistipotilaan kokonaistilannetta autetaan hoitamalla mahdolliset näkö- ja kuulo-ongelmat, masennus ja sydämen vajaatoiminta

9 VANHUKSEN HYVINVOINNIN HORJUVA TASAPAINO Vanheneminen Sairaudet Lääkkeiden sivuvaikutukset Harjoituksen puute Terveys Toiminnallinen itsenäisyys Ihmissuhteet Elinympäristö + (Brocklehurst 1987, muokattu)

10 COMPREHENSIVE GERIATRIC ASSESSMENT CGA; KOKONAISVALTAINEN GERIATRINEN ARVIOINTI Moniulotteinen, moniammatillinen diagnostinen selvittely, jossa lääketieteellisen diagnostiikan ohella tutkitaan vanhan hauraan ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky Otetaan huomioon myös ympäristön merkitys vanhan ihmisen selviytymisen tukena Potilaan kanssa yhteisymmärryksessä laaditaan hoito- ja kuntoutussuunnitelma ja jatkoseuranta (Baztan 2009, Ellis 2011, Pitkälä 2008, Stuck 2011, Ward 2012)

11 ARVIOINNIN HISTORIAA CGA:n äitinä pidetään lääkäri Marjorie Warren;ia, joka työskenteli Lontoossa 1930-luvulla iäkkäitä vuodepotilaita hoitavalla osastolla -Systemaattisella potilaiden arvioinnilla hän pystyi havaitsemaan kuntoutuksesta hyötyvät vanhukset -Monet vanhukset saatiin pois vuoteistaan käveleviksi ja osa pystyttiin kotiuttamaan KOKONAISVALTAISUUS, SYSTEMAATTISUUS

12 ARVIOINNIN TAVOITTEET Iäkkään ihmisen oman äänen ja tarinan kuuleminen Moniuloitteisen kuvan saaminen *ihmisen selviytymisestä hänen omassa ympäristössään *hänen sairauksistaan *hänen riskeistään ja käytettävissä olevista voimavaroistaan Löytää hoidon ja kuntoutuksen tavoitteet Optimoida iäkkään ihmisen autonomia, toimijuus ja elämänlaatu

13 GERIATRINEN MONIAMMATILLINEN TIIMI SISÄLTÄÄ GERIATRIN LISÄKSI ainakin 3 terveyden- ja sosiaalihuollon eri alojen ammattilaista, tyypillisesti sairaanhoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi ja sosiaalityöntekijä. (Baztan 2009, Lindberg 1998)

14 MIKSI TARVITAAN MITTAREITA ARVIOINNIN APUVÄLINEEKSI? Arvioinnin (=samalla diagnostiikan) apuvälineenä käytetään vanhusten arviointiin validoituja mittareita (Pohjoismainen suositus; Lindberg, Tilvis 1998) Saadaan nopeasti monipuolinen käsitys vanhuksen toimintakykyyn vaikuttavista tekijöistä ja voidaan myös arvioida ennustetta Ongelmien seulonta voidaan suorittaa systemaattisesti, edullisesti, luotettavasti ja todistettavasti Saatujen tulosten perusteella arvioidaan jatkotutkimusten ja hoidon tarvetta Muutosten osoittaminen (hoidon vaikuttavuus) Eri potilasaineistojen vertailu (esim. benchmarking)

15 CGA; VAIKUTTAVUUSNÄYTTÖ Ainakin 50 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, joissa on ollut mukana yli tutkittavaa Myös Suomessa tehty -Tiina Huusko / muistisairaat lonkkamurtumapotilaat -Kirsi Kinnunen / kotona tehtävät arvioinnit Geriatrinen arviointi on vaikuttavinta silloin, kun vanhuksen terveydessä ja toimintakyvyssä tapahtuu äkillinen muutos

16 Harvasta lääkkeettömästä hoitomuodosta on niin vahvaa tutkimusnäyttöä kuin kokonaisvaltaisesta geriatrisesta arvioinnista!

17

18 Evidence based medicine

19 Vaikuttaviksi todettujen geriatristen toimintamallien jatkumo Toimintakyky Vaativat päivittäiset toiminnot (AADL) Välinetoiminnot (IADL) Päivittäiset perustoiminnot (BADL) Hyvä terveys, aktiivinen elämä Kroonisia sairauksia Sosiomedisiininen kriisivaihe (geriatrisia oireyhtymiä) Ympärivuorokautisen hoivan tarve Terveysriskien aviointi, palaute ja interventio -ohjelmat (Health Risk Appraisal, HRA) Ennaltaehkäisevät kotikäynnit Monitieteiset avohoitomallit Avohoidon CGA- ja GEM-ohjelmat Proaktiiviset kuntoutusohjelmat Riskipotilaiden seulonta päivystysosastolla Hoito geriatrisessa akuuttiyksikössa Geriatrinen/ortogeriatrinen sairaalakuntoutus Palliatiiviset hoito-ohjelmat Aika CGA ja GEM = geriatrinen kokonaisvaltainen arviointi (Mukailtu Fried & Hall 2008 kuvan pohjalta, toiminnot Stuck & Iliffe 2011 mukaisesti)

20 CGA:N ULOTTUVUUKSIA Íkääntymiseen liittyvät ilmiöt, sopeutuminen, voimavarat Vanhenemismuutokset, reservikapasiteetti Omat kyvyt, voimavarat Geriatriset oireyhtymät Sopeutuminen sairastamiseen, toiminnan rajoitteisiin Omat toiveet ja tavoitteet Oireet Kipu, väsymys, hengenahdistus, ruokahaluttomuus, unettomuus Monilääkitys, yhteisvaikutukset, sivuvaikutukset Lääkitys Liikalääkitys Sairaudet (dg:t) ja niiden vaikeusaste Komplikaatiot ja niiden ehkäisy Sairaudet Fyysinen (ADL, IADL) Akuutit komplisoivat sairaustilat Ennaltaehkäisyn mahdollilsuudet Toimintakyky Kognitiivinen (MMSE, CERAD) Kliininen status Toistetusti, myös neurologia Asuinolosuhteet Turvallisuus Madollisuus liikkua ulkona Asunnonmuutostarve Apuvälinetarve Elämänlaatu Kaatuilu (ortostatismi?) Pidätyskyvyttömyys Depressio (GDS) Akuutti sekavuustila (CAM) Dementia (CDR) Ummetus Aliravitsemus (MNA) Univaikeudet Aistivajaukset Näkö Kuulo Kommunikaatiovajaus J Jyrkämä Vajaalääkitys Liikuntakyky, lihasvoima, tasapaino, kävely, apuvälineet Toiminnan rajoitteet Psyykkinen (masennus, ahdistuneisuus) Suorituskyvyn vaihtelut Sosiaalinen (osallistuminen, läheisverkosto, koettu yksinäisyys) Psykososiaaliset tekijät RAND-36, WHOQOL, 15D Motivaatio Elämänhallinnan ja aktiivisen toimijuuden tunne Elämänkulku ja -kokemukset Sosiaalinen tukiverkosto Omaisten toiveet ja jaksaminen

21 MONIAMMATILLINEN TIIMI DILASSA Jatkuvasti läsnä lähihoitajat, sairaanhoitajat Arkipäivisin fysioterapeutit, kuntohoitaja Geriatri Tarpeen mukaan yksilöllisesti ja muutoin viikoittaisissa ohjelmissa mukana diakoni, pastori Omassa talossa myös sosiaalialan ja ravitsemuksen osaamista

22 CGA DILASSA/TIETOJEN KERUU Sairaanhoitaja, lähihoitaja: Elämän kulku ; asukkaalta omaiselta Sairaustietojen pyyntö hoitaneilta asukkaan luvalla Lääkelistan päivitys Verenpaine, pulssi, paino, ortostaattinen koe, EKG, laboratoriokokeet, ravitsemus/mna, kognitio/mmse +kellotaulu, mieliala/gds 15, (BDI) Seuranta/kirjaus; oireet, kaatumiset, kokonaistilanne Hoitotahto Toisin sanoen: Asukkaaseen tutustuminen mahdollisimman hyvin Fysioterapeutti, kuntohoitaja Fyysinen toimintakyky; SPPB+puristusvoima, TOIMIVA/sotainvalidit Apuvälinetarvearvio Samalla jo omaehtoisen fysioterapian ohjaus ja ohjaus kuntoryhmiin

23 CGA DILASSA Geriatri Tutustuminen kerättyyn tietoon Asukkaan haastattelu, oman tarinan kuuleminen, nykyoireet, omat toivomukset, oma sitoutuminen Kattava tutkiminen; fysiikka/toimintakyky, aistit, sydän/verenkiertostatus, kognitio, mieliala Olevien sairauksien vaikeusasteen arviointi (muistisairaus, munuaistoiminta) Kokonaisvaltainen lääkearvio Hoitopäätökset asukasta kuunnellen (toimintakykyä ylläpitävä ja uusia tilanteita ehkäisevä) TULOTARKASTUS/VUOSIKONTROLLI Asukas, asukkaan nimeämät läheiset, geriatri, omahoitaja ja/tai vastuuhoitaja, (fysioterapeutti) Keskustellaan läpi koko tarina, laaditaan hoito/kuntoutus- suunnitelma ja seuranta Keskustellaan asukkaan kirjaama hoitotahto Geriatri kirjaa asukastietojärjestelmään (ja tekee vuodeksi reseptit) kaikilla toimijoilla on sama tieto ja tavoite asukkaan ja omaisen luottamus parempaa asukkaan ja henkilöstön sitoutuminen parempaa työ on mielekkäämpää ja monilta osin helpottuu päätavoitteena asukkaan mahdollisimman hyvä elämä

24 CGA DILASSA; NYKYTILANNE Tehty 135 (joista asukkaista muuttanut/poistunut 21) Jäljellä 19 TULOKSIA: ASUKKAAN OSALTA ; 3 diabeteksen dg, 1 hoitamaton/oireileva psyykesairaus, 1 graavi anemia/ravitsemuspuutos (maligniteetti taustalla), usea asukas ohjattu silmälääkärille ja korjattu aistivajetta, 1 tehty/ tarkennettu muistisairauden dg, 2 vajaahoidettua vakavaa masennusta, 2 kilpirauhasongelmaa; hypo- ja hypertyreoosi, 1-2 eteisvärinälöydöstä - 2 asukasta kertonut kokevansa, että heitä ei kuulla ja/tai arvosteta (toinen jo vaikeasti muistisairas; molemmat asiat keskusteltu/käsitelty)

25 CGA DILASSA; NYKYTILANNE HENKILÖSTÖN OSALTA Tulipalojen sammuttaminen vähentynyt, yksittäiset reseptiuusinnat selkeästi harventuneet (paremmat käytännöt myös apteekin kanssa sovittu), asukkaiden lähettäminen sairaalaan vähentynyt, hoitohenkilöstön konsultaatiot vähentyneet Arvioinneissa löytyi vajaaravitsemusta; koulutus ja toimenpiteet ravitsemukseen tehty, diabetesosaamiseen puututtu ja nyt syksyllä koulutukset tulossa (hypoglykemiat jo poistuneet), kuivuman ehkäisyyn ja vanhuksen riittävään nesteen saantiin ohjanta annettu, koko henkilöstölle kertaalleen koulutettu Elämän loppuvaiheen hoito ja Hoitotahto (asukkaat pyritään jo nyt hoitamaan yksiköissämme kuolemaan asti)

26 ASUMISPALVELUA TÄMÄKIN KIITOS!

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Väli-Suomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 1.11.2011 31.10.2013 Kanta-Hämeen IKÄKASTE Pitsi II stm.fi/kaste PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Työntekijän avuksi 1 on osa IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II -hanketta Opas liittyy

Lisätiedot

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN 1 Pääkkö Mervi TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN - KÄSIKIRJA VANHUSTYÖN ARKEEN Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön hanke 1.11.2007 31.8.2009 2 Copyright 2009 Mervi Pääkkö ja Sodankylän kunta

Lisätiedot

Geriatrisen kuntoutuksen vaikuttavuus. Kaisu Pitkälä LKT, geriatri Yleislääketieteen professori Helsingin Yliopisto

Geriatrisen kuntoutuksen vaikuttavuus. Kaisu Pitkälä LKT, geriatri Yleislääketieteen professori Helsingin Yliopisto Geriatrisen kuntoutuksen vaikuttavuus Kaisu Pitkälä LKT, geriatri Yleislääketieteen professori Helsingin Yliopisto SIDONNAISUUDET Professori Helsingin Yliopisto, ylilääkäri HUS- PTH yksikkö Yhteistyö HUS-alueen

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt. 10.3.2008 Geriatrian erikoislääkäri Katri Laitinen

Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt. 10.3.2008 Geriatrian erikoislääkäri Katri Laitinen Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt 10.3.2008 Geriatrian erikoislääkäri Katri Laitinen Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt Suomalainen asiantuntijasuositus Suomen Alzheimer-tutkimusseuran kokoama

Lisätiedot

Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin. saattohoitosuunnitelma

Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin. saattohoitosuunnitelma 1 Tampereen kaupunki LAIJO 31.3.2011 38, LIITE Laitoshoito DNO TRE:2131 /06.02.00/2011 Koukkuniemen vanhainkoti (päivitetty 15.10.2012) Rauhaniemen sairaala Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin

Lisätiedot

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Vanhustyön koulutusohjelma 2011 JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT!

Lisätiedot

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN

Lisätiedot

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti 2008-2011 Piia Hautala Leena Huhtala Minna Huhtamäki-Kuoppala Heli Ridanpää Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2007

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2007 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2007 2 Lauri Nuutinen, johtajaylilääkäri Väestön paras palvelurakenneuudistuksen päämääräksi

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

2 2013 huhtikuu 42. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Timo Saaristo

2 2013 huhtikuu 42. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Timo Saaristo 2 2013 huhtikuu 42. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri Kuva: Timo Saaristo Diabeteskeskuksessa Kuntoutusta: diabeteskursseja lapsiperheille, nuorille, työikäisille, eläkeläisille ja erityisryhmille

Lisätiedot

RAI-tietojärjestelmän käyttöönotto ja pitkäaikaishoidon benchmarking RAI-raportti 1/2000 Aiheita 17/2001 Anja Noro, Harriet Finne-Soveri, Magnus Björkgren, Unto Häkkinen, Juha Laine, Pia Vähäkangas, Satu

Lisätiedot

Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma. Hoitotyö. Jari Silokangas VANHUSTEN MASENNUS. Terveysnetti

Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma. Hoitotyö. Jari Silokangas VANHUSTEN MASENNUS. Terveysnetti Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyö 2012 Jari Silokangas VANHUSTEN MASENNUS Terveysnetti OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyö Toukokuu

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Gerontologica Fennican, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen

Lisätiedot

Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu

Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2006:4 Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu Care Keys projektin tutkimuksia Marja Vaarama, Minna-Liisa Luoma, Petteri

Lisätiedot

Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus Satunnaistettu vertailututkimus

Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus Satunnaistettu vertailututkimus 2013 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 125 Kaisu Pitkälä, Niina Savikko, Minna Pöysti, Marja-Liisa Laakkonen, Hannu Kautiainen, Timo Strandberg ja Reijo Tilvis Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

Teema: dementia ja muistisairaudet

Teema: dementia ja muistisairaudet 6. 2010 Muistin huolto Aivojen terveys Huumori vanhustyössä Teema: dementia ja muistisairaudet Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 "Aivoterveys avainasemassa" 6 "Aivot ovat kallis pääomamme"

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Marita Ollikainen VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA Viriketoiminta vanhusten toimintakyvyn tukena, virikemateriaalipaketti Tuulia Lehtimäki & Niina Leppänen Opinnäytetyö, Kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Nokian terveyskeskuksen saattohoitotyöryhmä Sisällys Lukijalle...1 Mitä

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin

IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin Milla Majuri- Voutilainen, Laura Tuunainen E33ASH HAV Kevät 2015 Diakonia ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoon

Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoon Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoon Birgitta Oksanen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 10 Birgitta Oksanen Toimintamallin kehittäminen

Lisätiedot

Lukijalle. Mielialahäiriöt

Lukijalle. Mielialahäiriöt Mielialahäiriöt Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi 13. 14.10.2011 Marina Congress Center, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: Riitta Eerola,

Lisätiedot

Vanhuuskuolema. Suomalaiset kuolevat yhä vanhempina

Vanhuuskuolema. Suomalaiset kuolevat yhä vanhempina Paneeli KONSENSUSLAUSUMA 2014 Konsensuslausuma 2014 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa lääketieteellisiä toimintatapoja arvioidaan tutkimusnäytön perusteella. Kokousten

Lisätiedot