Geneettiset ja ympäristötekijät selästä johtuvissa työkyvyttömyyseläkkeissä Ketkä ovat riskihenkilöitä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Geneettiset ja ympäristötekijät selästä johtuvissa työkyvyttömyyseläkkeissä Ketkä ovat riskihenkilöitä?"

Transkriptio

1 Geneettiset ja ympäristötekijät selästä johtuvissa työkyvyttömyyseläkkeissä Ketkä ovat riskihenkilöitä? Hankenumero Annina Ropponen Loppuraportti Työsuojelurahastolle Kuopion yliopisto, Biolääketieteen laitos ja Helsingin yliopisto, Kansanterveystieteen laitos Syyskuu 2009

2 KUOPION YLIOPISTO, Biolääketieteen laitos ja HELSINGIN YLIOPISTO, Kansanterveystieteen laitos Ropponen Annina: Geneettiset ja ympäristötekijät selästä johtuvissa työkyvyttömyyseläkkeissä - Ketkä ovat riskihenkilöitä? Loppuraportti Työsuojelurahastolle, 13 sivua Syyskuu 2009 Tausta: Selästä (ts. selkävaivoista) johtuvista työkyvyttömyyseläkkeistä ja niiden riskitekijöistä tarvitaan lisää tietoa. Kaksosaineisto, jossa on riittävästi työkyvyttömyysdiagnoosin suhteen toisistaan eroavia yksilöitä kaksospareissa, mahdollistaa työkyvyttömyyseläkkeeseen vaikuttavien tekijöiden ja diagnoosien (kuten alaselkävaivojen) tutkimisen. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia selkävaivoista johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden esiintyvyyttä ja ilmaantuvuutta kaksoskohortissa, joka sisältää tiedot naisesta ja miehestä 30 vuoden seurannassa ja niiden henkilöiden, joille selkävaivoista johtuva työkyvyttömyyseläke on myönnetty (n = 600 työkyvyttömyyseläkettä), väestö- ja ominaispiirteitä. Lisäksi tavoitteena on tutkia terveyteen ja työhön liittyviä riskitekijöitä selkävaivoista johtuvissa työkyvyttömyyseläkkeissä soveltamalla kohorttianalyysia ja tapaus-verrokkiasetelmaa. Menetelmät: Kaksosista on koottu kyselylomaketietoa seurannan alusta vuodesta Valtakunnalliset työkyvyttömyyseläketilastot (myöntöajankohta, tyyppi [määräaikainen tai pysyvä], aste [koko- tai osa-aikainen], ICD diagnoosi, kuolinsyy ja -ajankohta) vuosilta on yhdistetty perusaineistoon. Tilastollisissa analyyseissä käytettiin Coxin suhteellisen vaaran mallia yhden tekijän ja monnitekijämalleissa. Tulokset: Terveyteen liittyvissä tekijöissä 30 vuoden seurannassa ei ollut sukupuolesta johtuvia eroja. Koulutus, sosioekonominen asema, työtä haittaava kipu niskassa, hartioissa tai selässä, muut krooniset sairaudet, särkylääkkeiden käyttö ja tupakointi olivat selkävaivojen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen riskitekijöitä. Kun tarkasteltiin työhön liittyviä tekijöitä, havaittiin selvä ero naisten ja miesten välillä. Miehillä koulutus, painoindeksi, koettu huono nukkumisen laatu, ja yksitoikkoinen työ ennustivat riskiä joutua selkävaivojen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle. Naisilla koulutus, koettu huono unen laatu ja työttömänä oleminen sairauden vuoksi ennustivat riskiä joutua selkävaivojen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle 30 vuoden seurannassa. Johtopäätökset: Riskiin joutua työkyvyttömyyseläkkeelle selkävaivojen vuoksi näyttivät vaikuttavan tuki- ja liikuntaelinten kipu, muut krooniset sairaudet, koulutus, sosioekonominen tilanne, ja tietyt työhön liittyvät tekijät. Kun perhetausta huomioitiin analysoimalla toisistaan eroavia kaksosia kaksospareissa, tulokset varmistuivat. Terveysongelmien kerääntyminen ja muiden kroonisten sairauksien esiintyminen elämänaikana saattaa johtaa pysyvään työkyvyttömyyteen selkävaivojen vuoksi. 2

3 UNIVERSITY OF KUOPIO, Institute of Biomedicine and UNIVERSITY OF HELSINKI, Department of Public Health Ropponen Annina: The role of heredity and environmental factors in disability pensions due low back disorders who are the persons at risk? Report to the Finnish Work Environment Fund, 13 pages September 2009 Background: More knowledge about disability pensions due to low back disorders is needed. A twin study with enough twin pairs discordant for disability pensions due to low back disorders would serve a powerful tool by providing information on factors affecting disability pensions when controlling for family background. The purpose of the study was to investigate the incidence of and risk factors for disability pension due to a low back disorders (n = 600 cases) in a twin cohort of male and female subjects over a 30-year follow-up. Methods: Data on twin pairs was assessed by a mailed questionnaire during the baseline year of Nationwide disability pensions (date, type [temporary or permanent], grade [full or part time], ICD diagnoses, date and diagnoses of death) records of the years have been linked to the Finnish Twin Cohort data. For statistical analysis, univariate and multivariate Cox proportional hazard ratios were applied. Results: Baseline health related factors predicting disability pension due to low back disorders at the follow-up were the same for both sexes. Musculoskeletal pain, frequency of use of analgesics, smoking, and chronic diseases, as well as education and socioeconomic status, had significant associations with disability pension due to low back disorders at follow-up in both sexes. Workrelated factors were different in men and women. In men education, body mass index, low sleep quality and monotonic work predicted the risk of disability pension due to low back disorders. In women, such factors were education, low sleep quality and unemployment due to sickness. Conclusion: The risk of disability pension due to low back disorders seemed to be influenced by comorbidities, educational level, socioeconomic status, and some work related factors. Analyses of twin pairs discordant for disability pension confirmed the results. Accumulated health problems and chronic conditions during the life course of some individuals may lead to permanent work disability. 3

4 4 Tutkimuksen lähtökohta ja tausta Väestön kasvavan ikääntymisen vuoksi yksilölle ja yhteiskunnalle on koitunut suuria kustannuksia terveydenhuoltopalvelujen kasvun ja ennenaikaisen eläköitymisen, kuten työkyvyttömyyseläkkeiden, myötä. Työkyvyttömyyseläkkeiden riskitekijöistä vain pieni osa on toistaiseksi tunnistettu, joten työelämän ja työkyvyttömyyseläkkeiden välinen siirtyminen ja siihen vaikuttavat tekijät tunnetaan vielä hyvin puutteellisesti. Kaksostutkimusasetelma tarjoaa uuden näkökulman selkävaivoista johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden tutkimiseen arvioimalla samanaikaisesti sekä perimä- että ympäristötekijätietoa. Ympäristötekijät voivat sisältää sekä fyysisen ympäristön (kuten työympäristön) ja elintavat (kuten säännöllisen liikunnan harrastamisen tai tupakoinnin) (Kaprio ym. 1981, Kujala ym. 2002), jotka ovat oleellisia sairauden tai muiden lopputulosten kuten työkyvyttömyyseläkkeen ilmenemiselle. Kaksostutkimusasetelma tarjoaa kokonaisarvion perimätekijöiden, kaksosparille yhteisen ympäristön (kuten lapsuuden perhetaustan) ja kullekin yksilölle ainutlaatuisten kokemusten (kuten työkuormituksen) suhteellisesta merkityksestä. Kaksosaineisto, jossa on riittävästi työkyvyttömyysdiagnoosin suhteen toisistaan eroavia yksilöitä kaksospareissa, mahdollistaa työkyvyttömyyseläkkeeseen vaikuttavien tekijöiden ja diagnoosien (kuten alaselkävaivojen) tutkimisen. Työkyvyttömyyseläkkeeseen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen tarjoaa ymmärrystä työkuormituksen ja ympäristön merkityksestä. Myös riskihenkilöiden yksilöllisistä tekijöistä (kuten iästä ja sukupuolesta) ja tekijöistä jotka vaikuttavat tai esimerkiksi ehkäisevät tai nopeuttavat siirtymistä työelämästä työkyvyttömäksi on mahdollista hankkia tietoa. Tällä hetkellä ei ole tiedossa tutkimuksia, joissa olisi tarkasteltu selkävaivoista johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden esiintymistä geneettisen epidemiologian lähestymistavoilla. Geneettinen epidemiologia tarjoaa mahdollisuuksia tunnistaa henkilöt, joilla on suurin riski joutua selkävaivasta johtuvalle työkyvyttömyyseläkkeelle, eli ensisijaisesti keskittyä tunnistamaan riskihenkilöitä sen sijaan että tyydyttäisiin perinteisempään tapaan tutkia riskitekijöitä. Tavoitteet Tutkimuksen yleistavoitteena on tutkia perimää ja ympäristöön liittyviä riskitekijöitä selkävaivoista johtuvissa työkyvyttömyyseläkkeissä. Ensimmäiseksi tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia selkävaivoista johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden esiintyvyyttä ja ilmaantuvuutta kaksoskohortissa ja niiden henkilöiden, joille selkävaivoista johtuva työkyvyttömyyseläke on myönnetty, väestö- ja ominaispiirteitä. Lisäksi tavoitteena on tutkia terveyteen liittyviä riskitekijöitä (sisältäen muiden sairauksien esiintyvyyden) selkävaivoista johtuvissa työkyvyttömyyseläkkeissä soveltamalla kohorttianalyysia ja tapausverrokkiasetelmaa. Toiseksi tavoitteena on tutkia fyysistä työkuormitusta ja vapaa-ajan liikunnan harrastamista selkävaivoista johtuvia työkyvyttömyyseläkkeitä ennustavina tekijöinä. Kolmanneksi tunnistetaan selkävaivojen suhteen toistaan eroavat kaksoset kaksosparissa ja tutkitaan muokattavia syitä (kuten fyysistä työkuormitusta) ja ennaltaehkäiseviä tekijöitä (kuten liikunnan harrastaminen) selkävaivoissa ja niistä johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden esiintyvyydessä.

5 5 Tehtävät Tutkimus toteutettiin Helsingin yliopiston (HY) Kansanterveystieteen laitoksella yhteistyössä Kuopion yliopiston (KY) Biolääketieteen laitoksen Fysiologian yksikön, ja Division of Insurance Medicine, Karoliininen Instituutti (KI), Ruotsi tutkijoiden kanssa. TwinKela-tutkimushankkeen vastuullinen johtaja on Prof. Jaakko Kaprio, HY, Kansanterveystieteen laitos. Vastuullinen tutkija tässä TwinKela hankkeen alaisessa tutkimuksessa on Annina Ropponen, TtT, Eur.Erg., KY, Fysiologia/ergonomia. Työsuojelurahastolta saatua rahoitusta ( ) on käytetty ajanjaksolla Rahoituksesta on maksettu väitöskirjatyöntekijän palkkaa, aineiston käsittelijän ja tilastotieteilijän osa-aikaista työskentelyä sekä materiaali- ja matkakuluja. Aineisto Aineistona oleva kaksoskohortti käsittää tietoa monotsygoottiselta ja ditsygoottiselta kaksoselta koottuna postikyselynä vuosina 1975, 1981, ja Fyysisen työn arviointien lisäksi kyselylomakkeissa on laajat arviot sosioekonomisesta tilanteesta ja työolosuhteista kuten vuorotyöstä, ulko- ja sisätyöstä, kemiallisista altisteista työssä, ammattikuvaus, työtunnit, työpaikkojen vaihdosten lukumäärä, palkkaperusteet, työttömyysjaksot, päätöksenteon liikkumavara työssä ja työtapojen joustavuus sekä koettu stressi työssä. Kyselylomakkeissa on myös kysymyksiä vapaa-ajan liikunnan harrastamisesta sisältäen useuden/kuukausi, keskimääräisen keston ja intensiteetin, itsearvion fyysisen kokonaisaktiivisuuden tasosta ja työmatkasta (Kaprio ym. 1978). Valtakunnalliset työkyvyttömyyseläketilastot (myöntöajankohta, tyyppi [määräaikainen tai pysyvä], aste [koko- tai osa-aikainen], diagnoosi, kuolinsyy ja -ajankohta) vuosilta on yhdistetty perusaineistoon. Koko aineisto sisältäen kaksoskohortin ja työkyvyttömyyseläketiedot käsittää tietoa yli työkyvyttömyyseläkkeen alusta ja diagnoosista koottuna 30 vuoden ajalta ja luokiteltuna ICD-luokituksen mukaan (International Classification of Diseases, World Health Organization 2006). Menetelmät Rekisteritiedoista on analysoitu ilmaantuvuus- ja esiintyvyystietoja sekä selkävaivoista johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden ominaispiirteitä. Lisäksi on arvioitu selkävaivoista johtuviin työkyvyttömyyseläkkeisiin vaikuttavia erityisiä terveys- (muut sairaudet) ja käyttäytymistekijöitä (kuten työkuormitus, liikunnan harrastaminen). Aineiston analyysissa on hyödynnetty myös toisistaan eroavia kaksosia kaksospareissa ja kaksosten mahdollista keskinäistä eroavaisuutta ikä- ja sukupuolivakioidussa tilanteessa selkävaiva-, riski- ja ennustetekijöissä. Analyyseissä on käytetty Coxin suhteellisia vaaramalleja työkyvyttömyyseläkkeiden esiintyvyyteen vaikuttavien riskitekijöiden vaikutuksen arviointiin. Yksilötason analyyseissä kaksospariaineiston vaikutus keskivirheeseen on otettu huomioon. Lisäksi on analysoitu toisistaan eroavien kaksosparin kaksosia käyttämällä ehdollista Coxin suhteellista vaaramallia. Nämä mallit mahdollistavat sen, että perhetausta voidaan ottaa huomioon parhaalla mahdollisella tavalla, koska kaksoset ovat saman ikäisiä ja kasvaneet samassa perheessä. Lisäksi on hyödynnetty logistista regressiota analysoitaessa nivelrikkoon johtavia työhön liittyviä riskitekijöitä 15 vuoden seurannassa. Tällä on ollut hyötyä muodostettaessa selkävaivoista johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden riskitekijöinä käytettävien työhön liittyvien tekijöiden luokituksia tätä tutkimusta varten.

6 6 Tulokset Kaksoskohortin yksilöstä, jotka eivät olleet vuonna 1975 seurannan alussa eläkkeellä, 600 henkilölle myönnettiin selkävaivoista johtuva työkyvyttömyyseläke 30 vuoden seurannan aikana. Näistä 42 % (n=252) oli naisia. Vertailuarvona ylipäänsä tuki- ja liikuntaelinvaivojen vuoksi työkyvyttömyyseläke myönnettiin 1819 henkilölle (sisältäen myös selkävaivojen vuoksi myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet) 30 vuoden seurannan aikana ja nivelrikon vuoksi 677 henkilölle (Taulukko 1). Taulukko 1 Tuki- ja liikuntaelinvaivojen perusteella vuosina myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden lukumäärä ja prosentuaalinen osuus Suomen kaksoskohortissa ICD-10 diagnoosi Kaikki Miehet Naiset n % n % n % M00-M03 Infektioosit nivelsairaudet M05-M14 Tulehdukselliset moninivelsairaudet M15-M19 Nivelrikko M20-M25 Muut nivelsairaudet M30-M36 Muut systeemiset sidekudossairaudet M40-M43 Demorfoivat selkäsairaudet M45-M49 Nikamasairaudet M50-M54 Muut selkäsairaudet M60-M63 Lihasten sairaudet M65-M68 Nivelkalvojen ja jänteiden sairaudet M70-M79 Muut pehmytkudossairaudet M80-M85 Luun tiheyden ja rakenteiden muutokset M86-M90 Muut luusairaudet M91-M94 Rustosairaudet M95-M99 Muut tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet Terveyteen liittyvissä tekijöissä 30 vuoden seurannassa ei ollut sukupuolesta johtuvia eroja, joten näyttää että samat tekijät vaikuttavat riskiin eläköityä selkävaivojen vuoksi sekä naisilla että miehillä. Kun perhetausta huomioitiin, korkeammalla koulutuksella ja sosioekonomisella asemalla oli selkävaivojen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseltä suojaava vaikutus. Sen sijaan 30 vuotta aiemmin raportoitu työtä haittaava kipu niskassa, hartioissa tai selässä, muut krooniset sairaudet, särkylääkkeiden käyttö ja tupakointi olivat selkävaivojen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen riskitekijöitä (Taulukko 2).

7 7 Taulukko 2 Monimuuttujaisen Coxin suhteelliset vaarasuhteet (HR) 95% luottamusvälillä (95%CI) yksilöllisistä ja terveyteen liittyvistä tekijöistä seurannan aikana selkävaivojen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle jääneillä (n = 600) Yksilölliset tekijät HR* 95 % CI Koulutus vuosina , 0.92 Sosioekonominen tilanne Ylempi toimihenkilö , 1.42 Alempi toimihenkilö 1.00 vertailuarvo Koulutettu työntekijä , 1.60 Kouluttamaton työntekijä , 1.91 Maanviljelijä , 1.37 Terveyteen liittyvät tekijät Kehon painoindeksi yksikköä kohti , 1.08 Kroonisia sairauksia (kyllä) , 1.48 Työtä haittaava tuki- ja liikuntaelinkipu Niska (kyllä) , 1.89 Hartiat (kyllä) , 1.71 Alaselkä (kyllä) , 2.13 Särkylääkkeiden käyttö , 1.45 Tupakointi Ei koskaan 1.00 vertailuarvo Tupakoi satunnaisesti , 2.61 Tupakoinut aiemmin , 1.62 Tupakoi nykyään , 2.02 * Iällä suhteutettuna ja sukupuoli huomioituna Kun tarkasteltiin työhön liittyviä tekijöitä, havaittiin selvä ero naisten ja miesten välillä. Miehillä perhetausta huomioiden korkea koulutus oli selkävaivojen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle joutumiselta suojaava tekijä. Korkeampi painoindeksi, koettu huono nukkumisen laatu, tupakointi ja yksitoikkoinen työ sen sijaan ennustivat suurempaa riskiä joutua selkävaivojen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle miehillä. Naisilla korkeampi koulutus suojasi, mutta koettu huono unen laatu ja työttömänä oleminen sairauden vuoksi taas ennustivat lisääntynyttä riskiä joutua selkävaivojen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle 30 vuoden seurannassa (Taulukko 3). Tarkasteltaessa tuki- ja liikuntaelinvaivoista johtuvia työkyvyttömyyseläkkeitä yleensä (sisältäen siis myös selkävaivoista johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet), havaittiin että molemmilla sukupuolilla 30 vuoden seurannan alussa raportoitu tuki- ja liikuntaelimistön työtä haittaava kipu (niskassa, hartioissa ja/tai selässä), särkylääkkeiden käyttö, korkea painoindeksi, koulutus ja sosioekonominen asema olivat merkittävästi yhteydessä riskiin joutua työkyvyttömyyseläkkeelle tuki- ja liikuntaelinvaivojen takia (Taulukko 4). Samat tekijät vaikuttivat myös miesten riskiin joutua työkyvyttömyyseläkkeelle nivelrikon vuoksi, mutta naisilla nivelrikosta johtuvaa työkyvyttömyyseläkettä ennustivat vain seurannan alun tuki- ja liikuntaelimistön työtä haittaava kipu ja matala sosioekonominen asema (Taulukko 5). Kun selkävaivoista johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden riskianalyyseissa otettiin huomioon seurannan alussa raportoitu työtä haittaavaa kipu selässä tai lyhennettäessä seuranta-aika 20 vuoteen ( ), ei tuloksissa tapahtunut merkittäviä muutoksia. Perhetaustan huomioiminen työkyvyttömyyseläkkeiden riskianalyyseissä selkävaivojen, tuki- ja liikuntaelinvaivojen yleensä tai nivelrikon vuoksi vahvisti edellä kuvatut tulokset, joten voidaan olettaa että havaitut riskitekijät ovat nimenomaan aikuisikään ja yksilöllisiin valintoihin liittyviä riskitekijöitä.

8 Taulukko 3 Monitekijäinen Coxin suhteellinen vaarasuhde 95% luottamusvälillä (CI) selän vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneilla naisilla ja miehillä, jotka olivat seurannan alussa työssä (1975) Miehet Naiset Täysi malli* Paras malli # Täysi malli* Paras malli # Yksilölliset tekijät HR 95%CI HR 95%CI HR 95%CI HR 95%CI Koulutus vuosina , , , , 0.98 Siviilisääty (naimisissa verrattuna yksinelävään) , 3.02 Sosioekonominen tilanne Ylempi toimihenkilö , Alempi toimihenkilö 1.00 vertailuarvo 1.00 vertailuarvo Koulutettu työntekijä , , 2.46 Kouluttamaton työntekijä , , 3.39 Maanviljelijä , Elämäntapatekijät Kehon painoindeksi yksikköä kohti , , , 1.12 Stressipisteet , 1.14 Luokiteltu liikunnan määrä Ei harrasta liikuntaa , , 5.63 Satunnaisesti liikkuva 1.00 vertailuarvo 1.00 vertailuarvo Kuntourheilija , , 1.55 Unen laatu heikko tai kohtuullinen (verrattuna hyvään) , , , , 6.59 Tupakointi Ei koskaan 1.00 vertailuarvo 1.00 vertailuarvo Tupakoi satunnaisesti , , 3.66 Tupakoinut aiemmin , , 2.42 Tupakoi nykyään , , 2.82 Työhön liittyvät tekijät Sisä- tai ulkotyö Sisätyö 1.00 vertailuarvo Ulkotyö , Yhdistetty sisä- ja ulkotyö , Työn fyysinen kuormitus Istumatyö 1.00 vertailuarvo 1.00 vertailuarvo Seisomatyö , , 2.92 Nostamis- ja kantamistyö , , 2.84 Fyysisesti raskas työ , , 9.71 Vuorotyö (verrattuna päivätyöhön) , 1.50 Yksitoikkoinen työ (verrattuna vaihtelevaan työhön) , , , 1.80 Kertaa työttömänä Ei kertaakaan 1.00 vertailuarvo

9 Yksi tai kaksi , 1.67 Kolme tai enemmän kertaa , 1.85 Työtön sairauden vuoksi ( 1 kertaa verrattuna ei kertaakaan) , , 5.98 * Sisältää kaikki merkitykselliset muuttujat univariaattimallista # Malli sisältää vain ne muuttujat, jotka jäävät malliin kun kaikki muuttujat sisältävästä mallista poistetaan vähiten merkitseviä yksitellen (ns. taaksepäin askeltaen) 9

10 Taulukko 4 Monitekijäinen Coxin suhteellinen vaarasuhde 95% luottamusvälillä (CI) tuki- ja liikuntaelinvaivojen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneilla naisilla ja miehillä Miehet Naiset Muuttuja Täysi malli* Paras malli Täysi malli* Paras malli HR 95%CI HR 95%CI HR 95%CI HR 95%CI Yksilölliset tekijät Koulutus vuosina , , , , 0.95 Sosioekonominen tilanne Ylempi toimihenkilö , , , , 1.03 Alempi toimihenkilö 1.00 vertailuarvo 1.00 vertailuarvo 1.00 vertailuarvo 1.00 vertailuarvo Koulutettu työntekijä , , , , 1.88 Kouluttamaton työntekijä , , , , 2.17 Maanviljelijä , , , , 1.65 Muu , , , , 1.05 Terveyteen liittyvät tekijät Kehon painoindeksi yksikköä kohti , , , , 1.05 Kroonisia sairauksia (kyllä) , , , , 1.50 Tuki- ja liikuntaelinkipua (1-3 kohdassa verrattuna ei lainkaan) , , , , 2.05 Särkylääkkeiden käyttö (kyllä) , , , , 1.71 Tupakointi Ei tupakoi 1.00 vertailuarvo 1.00 vertailuarvo Satunnainen tupakointi , , 2.02 Aiempi tupakointi , , 1.49 Nykyinen tupakointi , , 1.64 Alkoholin käyttö Ei käytä lainkaan 1.00 vertailuarvo 1.00 vertailuarvo Käyttää vähän alkoholia , , 1.42 Käyttää kohtuullisesti alkoholia , , 1.51 Käyttää runsaasti alkoholia , , 1.39 * Sisältää kaikki merkitykselliset muuttujat univariaattimallista 10

11 Taulukko 5 Monitekijäinen Coxin suhteellinen vaarasuhde 95% luottamusvälillä (CI) nivelrikon vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneilla naisilla ja miehillä Miehet Naiset Muuttuja Täysi malli* Paras malli Täysi malli* Paras malli HR 95%CI HR 95%CI HR 95%CI HR 95%CI Yksilölliset tekijät Siviilisääty (married) , , 1.50 Koulutus vuosina , , , 1.02 Sosioekonominen tilanne Ylempi toimihenkilö , , , 0.97 Alempi toimihenkilö 1 vertailuarvo 1.00 vertailuarvo 1.00 vertailuarvo Koulutettu työntekijä , , , 2.75 Kouluttamaton työntekijä , , , 3.22 Maanviljelijä , , , 2.48 Muu , , , 2.28 Terveyteen liittyvät tekijät Kehon painoindeksi yksikköä kohti , , , , 1.13 Kroonisia sairauksia (kyllä) , , , 1.28 Tuki- ja liikuntaelinkipua (1-3 kohdassa verrattuna ei lainkaan) , , , , 2.25 Särkylääkkeiden käyttö (kyllä) , , , 1.57 Tupakointi Ei tupakoi 1.00 vertailuarvo 1.00 vertailuarvo Satunnainen tupakointi , , 2.02 Aiempi tupakointi , , 1.87 Nykyinen tupakointi , , 2.06 * Sisältää kaikki merkitykselliset muuttujat univariaattimallista 11

12 Pohdinta ja johtopäätökset Tämä tutkimus on lisännyt tietoa selkävaivoista johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden riskitekijöistä ja mahdollisuudesta vaikuttaa niihin. Tiedämme, että tulisi tunnistaa henkilöt, joilla on kroonisia sairauksia, korkea painoindeksi ja kipuoireita (sisältäen särkylääkkeiden käytön useuden) jo varhaisessa vaiheessa, sillä heillä on kohonnut riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle selkävaivojen takia. Nämä terveyteen liittyvät tekijät ovat samoja sekä miehillä että naisilla. Toisaalta hankittu korkeampi koulutus ja sosioekonominen asema näyttävät olevan selän vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle joutumiselta suojaavia tekijöitä molemmilla sukupuolilla. Työhön liittyvissä tekijöissä miehet ja naiset sen sijaan eroavat toisistaan. Miehillä koettu huono unen laatu, tupakointi ja yksitoikkoinen työ ennustavat kohonnutta riskiä joutua selän vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle 30 vuoden seurannassa, kun naisilla tällaisia tekijöitä ovat unen laatu ja työttömyys sairauden vuoksi. Perhetaustan huomioonottaminen, lyhyempi seuranta-aika (20 v.) tai seurannan alussa raportoitu työtä haittaavaa selkäkipu eivät tässä aineistossa vaikuttaneet näihin riskitekijöihin. Onkin oletettavaa, että näiden riskitekijöiden varhainen toteaminen ja niihin vaikuttaminen voivat vähentää riskiä joutua työkyvyttömyyseläkkeelle selän vuoksi. Huomattavaa on myös, että varsin moni etenkin terveyteen liittyvä riskitekijä (kehon painoindeksi, muut krooniset sairaudet, tuki- ja liikuntaelimistön kivut sekä särkylääkkeiden käyttö) ovat yhteydessä myös työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen johtuen tuki- ja liikuntaelinvaivoista yleensä tai etenkin raajoihin kohdistuvasta nivelrikosta johtuen. Voidaan siis olettaa, että aikainen puuttuminen näihin terveyteen liittyviin tekijöihin voi olla huomattavan tärkeää pyrittäessä vähentämään riskiä joutua työkyvyttömyyseläkkeelle tuki- ja liikuntaelinvaivojen tai erityisesti selän takia. Tämä tutkimus, jossa kaksosmenetelmiä on yhdistetty työkyvyttömyyseläkkeiden tutkimukseen, on tarjonnut ainutlaatuisen mahdollisuuden kontrolloida ja tutkia samanaikaisesti perimä- ja ympäristötekijöitä. Huolimatta yhteiskuntamme selkävaivoista johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden korkeasta määrästä, aiheen tieteellinen tuntemus on ollut verraten heikkoa. Tämä iso ja laaja prospektiivinen tutkimus työkyvyttömyyseläkkeiden epidemiologiasta ja etiologiasta on lisännyt ymmärtämystä mahdollisuuteen tunnistaa riskihenkilöitä jo varhaisessa vaiheessa. Johtopäätöksenä voidaan todeta että 30 vuoden seurannassa riskiin joutua työkyvyttömyyseläkkeelle selkävaivojen vuoksi näyttivät vaikuttavan tuki- ja liikuntaelinten kipu, muut krooniset sairaudet, koulutus, sosioekonominen tilanne, ja tietyt työhön liittyvät tekijät. Kun perhetausta huomioitiin analysoimalla toisistaan eroavia kaksosia kaksospareissa, tulokset varmistuivat. Terveysongelmien kerääntyminen ja muiden kroonisten sairauksien esiintyminen elämänaikana saattaa johtaa pysyvään työkyvyttömyyteen selkävaivojen vuoksi. Lähteet Kaprio J, Sarna S, Koskenvuo M, ym. The Finnish twin registry: Baseline characteristics, section II: History of symptoms and illnesses, use of drugs, physical characteristics, smoking, alcohol and physical activity. Helsinki, Finland: Department of Public Health, University of Helsinki, Kaprio J, Koskenvuo M, Sarna S. Cigarette smoking, use of alcohol, and leisure-time physical activity among same-sexed adult male twins. Prog Clin Biol Res. 1981;69 Pt C: Kujala UM, Kaprio J, Koskenvuo M. Modifiable Risk Factors as Predictors of All-Cause Mortality: The Roles of Genetics and Childhood Environment. Am J Epidemiol. 2002; 156:

13 World Health Organization International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. 10th Revision. Version for Accessed in ( ) 13 Tutkimuksessa toteutetut julkaisut Pietikäinen S, Silventoinen K, Svedberg P, Kaprio J, Ropponen A and TwinKela-group. Health related risk factors for disability pensions due to low back disorders: a 30 year prospective Finnish twin cohort study. Lähetetään julkaistavaksi Occupational and Environmental Medicine-lehteen. Ropponen A, Alexanderson K, Harkonmäki K, Huunan-Seppälä A, Kaprio J, Koskenvuo M, Silventoinen K, Svedberg P. Effects of work and leisure-time physical loading on risk of disability pension due to low back diagnoses: a 30-year longitudinal study of Finnish twins. Lähetetään julkaistavaksi. Ropponen A, Silventoinen K, Svedberg P, Alexanderson K, Harkonmäki K, Huunan-Seppälä A, Klaukka T, Koskenvuo M, Kaprio J. Risk factors for disability pensions due to musculoskeletal diagnoses: a 30-year prospective Finnish twin cohort study. Lähetetty julkaistavaksi Journal of Environmental and Community Health-lehteen. Toivanen A. Nivelrikon riskitekijät 15 vuoden seurannassa. Pro gradu-työ. Kuopion yliopisto, Biolääketieteen laitos, Fysiologia/Ergonomia. Julkaistaan syksyllä 2009 osoitteessa

Tässä artikkelissa esitellään aineisto ja kerrotaan joitakin

Tässä artikkelissa esitellään aineisto ja kerrotaan joitakin Terveydenhuoltotutkimus Marko Elovainio, Tarja Heponiemi, Jukka Vänskä, Timo Sinervo, Santero Kujala, Erkki Laakso, Päivi Jalonen, Jari Hakanen, Kaj Husman, Saara Töyry, Hannu Halila Miten suomalainen

Lisätiedot

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta Julkaistu 4.12.2014 www.laakarilehti.fi Alkuperäistutkimus VERKOSSA ENSIN tieteessä Kirsi Ahola dosentti, tiimipäällikkö Työterveyslaitos, Mielenterveys ja kognitiivinen toimintakyky kirsi.ahola@ttl.fi

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta. Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä. Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2

RAPORTTEJA. Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta. Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä. Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2 R RAPORTTEJA Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2 RAPORTTEJA Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta Työkyvyttömyyseläkeläiset

Lisätiedot

Koulutusryhmien välillä suuria ja kasvavia eroja elinajanodotteessa

Koulutusryhmien välillä suuria ja kasvavia eroja elinajanodotteessa Alkuperäistutkimus tieteessä Pekka Martikainen Ph.D., professori Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, väestöntutkimuksen yksikkö pekka.martikainen@helsinki.fi Jessica Ho M.Sc., tutkija University

Lisätiedot

Ikääntyvien suomalaisten työajanodotteet kunta-alalla

Ikääntyvien suomalaisten työajanodotteet kunta-alalla artikkelit Ikääntyvien suomalaisten työajanodotteet kunta-alalla Markku Nurminen, Christopher Heathcote, Brett Davis Tutkimuksessa arvioimme, mikä on ikääntyvän (yli 45-vuotiaan) kuntatyöntekijän jäljellä

Lisätiedot

Työolot ja työssä jatkaminen

Työolot ja työssä jatkaminen T TUTKIMUKSIA Eila Tuominen, Mervi Takala ja Pauli Forma (toim.) Työolot ja työssä jatkaminen Eläketur vakeskuksen tutkimuksia 2010:2 TUTKIMUKSIA Eila Tuominen, Mervi Takala ja Pauli Forma (toim.) Työolot

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+)

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Kuntoutussäätiö Juhani Julkunen Piia Pietilä Mila Gustavsson-Lilius Risto Sala Tuula

Lisätiedot

Karoliina Harkonmäki, Markku Koskenvuo, Pauli Forma. Tahdon asia? Näkökulmia työssä jatkamiseen ja terveyteen

Karoliina Harkonmäki, Markku Koskenvuo, Pauli Forma. Tahdon asia? Näkökulmia työssä jatkamiseen ja terveyteen Tahdon asia? Näkökulmia työssä jatkamiseen ja terveyteen Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 3/2008 Karoliina Harkonmäki Markku Koskenvuo Pauli Forma Karoliina Harkonmäki, Markku Koskenvuo, Pauli Forma

Lisätiedot

Työterveyshuollossa toteutetun ryhmämuotoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian tuloksellisuus pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa

Työterveyshuollossa toteutetun ryhmämuotoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian tuloksellisuus pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa Heli Järnefelt Työterveyshuollossa toteutetun ryhmämuotoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian tuloksellisuus pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa Työ ja ihminen Tutkimusraportti 44 Työ ja ihminen Päätoimittaja

Lisätiedot

Mielenterveyden häiriöt ovat jo pitkään olleet huomattava. Masennusoireiden seulonta ja oireisten työntekijöiden hoitoonohjaus. työterveyshuollossa.

Mielenterveyden häiriöt ovat jo pitkään olleet huomattava. Masennusoireiden seulonta ja oireisten työntekijöiden hoitoonohjaus. työterveyshuollossa. Alkuperäistutkimus Simo Taimela, Kari Mäkelä, Selina Justén, Jan Schugk Masennusoireiden seulonta ja oireisten työntekijöiden hoitoonohjaus työterveyshuollossa Lähtökohdat Selvitimme masennusoireiden yleisyyttä,

Lisätiedot

Paperitehtaan varjossa Kajaanin paperitehtaan lakkauttamisen ja siihen liittyvien tukitoimien terveysja hyvinvointivaikutusten arviointi

Paperitehtaan varjossa Kajaanin paperitehtaan lakkauttamisen ja siihen liittyvien tukitoimien terveysja hyvinvointivaikutusten arviointi Tuulia Rotko Hannele Palosuo Marita Sihto Päivi Husman Paperitehtaan varjossa Kajaanin paperitehtaan lakkauttamisen ja siihen liittyvien tukitoimien terveysja hyvinvointivaikutusten arviointi RAPORTTI

Lisätiedot

Lea Pulkkinen ja Katja Kokko (toim.) KESKI-IKÄ ELÄMÄNVAIHEENA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON PSYKOLOGIAN LAITOKSEN JULKAISUJA 352

Lea Pulkkinen ja Katja Kokko (toim.) KESKI-IKÄ ELÄMÄNVAIHEENA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON PSYKOLOGIAN LAITOKSEN JULKAISUJA 352 Lea Pulkkinen ja Katja Kokko (toim.) KESKI-IKÄ ELÄMÄNVAIHEENA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON PSYKOLOGIAN LAITOKSEN JULKAISUJA 352 JULKAISIJA Jyväskylän yliopiston psykologian laitos JULKAISUSARJAN TOIMITTAJA Taru

Lisätiedot

05/2014. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden sairauspäiväraha-, kuntoutus- ja työttömyyshistoria. Eläketurvakeskus. Rekisteripohjainen tarkastelu

05/2014. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden sairauspäiväraha-, kuntoutus- ja työttömyyshistoria. Eläketurvakeskus. Rekisteripohjainen tarkastelu 05/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden sairauspäiväraha-, kuntoutus- ja työttömyyshistoria Rekisteripohjainen tarkastelu Mikko Laaksonen, Jenni Blomgren ja Raija Gould

Lisätiedot

Kyselyt lääkäreille 2006 ja 2010: Potilastyöhön ja tietojärjestelmiin liittyvä stressi lisääntyi

Kyselyt lääkäreille 2006 ja 2010: Potilastyöhön ja tietojärjestelmiin liittyvä stressi lisääntyi Terveydenhuolto tieteessä Tarja Heponiemi PsT, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarja.heponiemi@thl.fi Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Anna-Mari Aalto VTT, erikoistutkija

Lisätiedot

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh.

Lisätiedot

POLION SAIRASTANEIDEN SELVIYTYMINEN PÄIVITTÄISISTÄ TOIMINNOISTA

POLION SAIRASTANEIDEN SELVIYTYMINEN PÄIVITTÄISISTÄ TOIMINNOISTA POLION SAIRASTANEIDEN SELVIYTYMINEN PÄIVITTÄISISTÄ TOIMINNOISTA Eija Tenhunen Gerontologia ja kansanterveys Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2009 1 Tiivistelmä POLION SAIRASTANEIDEN SELVIYTYMINEN

Lisätiedot

Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa

Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa Hassinen, Marja 2014 Laurea Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Käypä hoito -suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin

Lisätiedot

Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle TEE 1/2009

Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle TEE 1/2009 TEE 1/2009 Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle Terveyden edistämisen uudet haasteet Terve elämä on kansantaloudellisesti järkevää Yhdessäolo on terveellistä Saako kasvissyöjä liikaa torjunta-ainejäämiä

Lisätiedot

ja sen muutokset 16 vuoden seuruututkimuksessa

ja sen muutokset 16 vuoden seuruututkimuksessa Iäkkäiden jyväskyläläisten liikuntaharrastus ja sen muutokset 16 vuoden seuruututkimuksessa PÄIVI MÄKILÄ, MIRJA HIRVENSALO, TERTTU PARKATTI Yhteyshenkilö: Päivi Mäkilä, Turun ammattikorkeakoulu, Ruiskatu

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN NUORISOASTEEN OPISKELIJOIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN NUORISOASTEEN OPISKELIJOIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Panu Hirvonen Janne Röntynen POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN NUORISOASTEEN OPISKELIJOIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN Opinnäytetyö Huhtikuu

Lisätiedot

http://www.socialmedicine.fi/

http://www.socialmedicine.fi/ Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta sekä eri paikkakunnilta tulevien yhteinen keskustelufoorumi. Yhdistys toimii Suomen sosiaalilääketieteen ja kansanterveystieteen

Lisätiedot

Terveyden tasa-arvoa koskevassa tutkimuksessa

Terveyden tasa-arvoa koskevassa tutkimuksessa Sosiaaliryhmien väliset erot elinajanodotteessa kasvoivat 1990-luvun loppuvuosina Tapani Valkonen, Hilkka Ahonen, Pekka Martikainen Elinajanodote nousi selvästi 1990-luvun lopulla, mutta hitaammin kuin

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen kautta työkyvyttömyyseläkkeelle?

Ammatillisen kuntoutuksen kautta työkyvyttömyyseläkkeelle? TIETEELLINEN ARTIKKELI Asko Suikkanen, Jari Lindh ja Ritva Linnakangas Ammatillisen kuntoutuksen kautta työkyvyttömyyseläkkeelle? Kelan vajaakuntoisten ammatillisessa kuntoutuksessa olleiden henkilöiden

Lisätiedot

ÄIDIN RASKAUDEN AIKAISEN TUPAKOINNIN VAI- KUTUS LAPSEN ALKOHOLIRIIPPUVUUDEN KE- HITTYMISEEN, POHJOIS-SUOMEN SYNTYMÄKO- HORTTI 1986

ÄIDIN RASKAUDEN AIKAISEN TUPAKOINNIN VAI- KUTUS LAPSEN ALKOHOLIRIIPPUVUUDEN KE- HITTYMISEEN, POHJOIS-SUOMEN SYNTYMÄKO- HORTTI 1986 ÄIDIN RASKAUDEN AIKAISEN TUPAKOINNIN VAI- KUTUS LAPSEN ALKOHOLIRIIPPUVUUDEN KE- HITTYMISEEN, POHJOIS-SUOMEN SYNTYMÄKO- HORTTI 1986 Miettinen, Tuukka Syventävien opintojen tutkielma Psykiatrian klinikka

Lisätiedot

Sosiaalilääketieteen päivät - 2008 -

Sosiaalilääketieteen päivät - 2008 - Sosiaalilääketieteen päivät - 2008 - tiistai 2.12.2008 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Sosiaalilääketieteen yhdistys ry 1 Sisällys Ohjelma 3 Työpajat klo 10.30 4 Työpajat klo 14.30 5 Lounasravintolat

Lisätiedot

Voi ja sydäninfarktiriski

Voi ja sydäninfarktiriski Alkuperäistutkimus tieteessä Sari Voutilainen dosentti, ravitsemusepidemiologi sari.voutilainen@uef.fi Anna Nurmi FaT, post doc -tutkija Jyrki Virtanen dosentti, ravitsemusepidemiologi Jaakko Mursu FT,

Lisätiedot

Terve amis! Ammattiin opiskelevien terveyden taustatekijät:

Terve amis! Ammattiin opiskelevien terveyden taustatekijät: J u h a M i k k o n e n L o t t a T y n k k y n e n Terve amis! Ammattiin opiskelevien terveyden taustatekijät: 50 toimenpide-ehdotusta terveyserojen kaventamiseksi J u h a M i k k o n e n L o t t a T

Lisätiedot

Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset terveysaseman toimintaan

Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset terveysaseman toimintaan Hannele Hyppönen Ilkka Winblad Katariina Reinikainen Minna Angeria Riikka Hirvasniemi Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset RAPORTTI 25 2010 Kirjoittajat ja Taitto: Christine Strid ISBN 978-952-245-305-1

Lisätiedot

PÄTKÄTYÖLLÄ LEIVÄN SYRJÄSSÄ KIINNI

PÄTKÄTYÖLLÄ LEIVÄN SYRJÄSSÄ KIINNI PÄTKÄTYÖLLÄ LEIVÄN SYRJÄSSÄ KIINNI Kumppanuus+ -projektin vuoden 2001 naisasiakkaiden tilanteen arviointia Kati Salmela Opinnäytetyö Syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Miksi nainen ei osallistu kohdunkaulan syövän seulontaan?

Miksi nainen ei osallistu kohdunkaulan syövän seulontaan? Julkaistu 20.11.2014 www.laakarilehti.fi Alkuperäistutkimus verkossa ensin tieteessä Meri Niironen LL meri.niironen@helsinki.fi Tytti Sarkeala FT, seulontatoimintojen päällikkö Suomen Syöpärekisteri, Joukkotarkastusrekisteri

Lisätiedot