Toritutkimus. Aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toritutkimus. Aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät"

Transkriptio

1 Terhi Palojärvi & Nina Kukkonen Jyväskylän Yliopiston Kauppakorkeakoulu Toritutkimus Tämän Jyväskylän toria käsittelevän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, millainen Jyväskylän torin pitäisi kuluttajien mielestä olla, ja mikä tekisi Jyväskylän torista toimivamman. Lisäksi tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään, minne Jyväskylän tori pitäisi jyväskyläläisten asukkaiden mielestä siirtää, kun nykyisen torin alla sijaitsevan parkkihallin remontti tulee ajankohtaiseksi. Kyselyn tuloksia käytetään Jyväskylän toritoiminnan parantamiseen ja elvyttämiseen niin, että se vastaisi paremmin Jyväskylän asukkaiden ja kuluttajien toiveita. Tutkimus toteutettiin Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikön ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun välisenä yhteistyönä. Tutkimuksen aineistonhankintamenetelmänä käytettiin kyselylomaketta, jonka avulla oli tarkoituksena saada aiheeseen liittyen määrällisesti mitattavaa tietoa, sekä laadullisesti analysoitavissa olevia kuluttajien ja Jyväskylän asukkaiden mielipiteitä ja ajatuksia aiheeseen liittyen. Aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät Tässä tutkimuksessa tutkimusote on sekä määrällinen että laadullinen. Kyselyn kysymykset viimeistä lukuun ottamatta ovat mitattavissa määrällisesti, kun taas viimeiseen, avoimeen kysymykseen tulleet vastaukset tarjoavat laadullista tietoa määrällisen aineiston tueksi. Määrällinen tutkimus siis toimittaa päätutkimuksen virkaa, ja vapaasti kirjoitetut kommentit avoimeen kysymykseen toimivat määrällisen aineiston tukena. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä, jonka linkkiä julkaistiin eri medioiden avulla. Kyselylomake luotiin käyttäen apuna Webropol ohjelmaa. Kysely keräsi vastaajia yhteensä Lomakkeen kysymykset käsittelivät muutamia taustamuuttujia, kuluttajien aikaisempaa toriasiointia, sekä toiveita toriin liittyen. Lomakkeessa oli myös vastaajille avoin kenttä, johon he halutessaan saivat kirjoittaa ajatuksia ja mielipiteitä kyselystä ja sen aiheesta. Avoimia vastauksia saatiin yhteensä 400. Kyselyn kvantitatiivisesti mitattavat kysymykset analysoitiin frekvenssien sekä keskilukujen avulla. Avointen kommenttien analyysimenetelmänä käytettiin teemoittelua. Aineisto käytiin läpi etsien toistuvia teemoja ja aiheita, jonka jälkeen niitä ryhmiteltiin ja tarkasteltiin lähemmin.

2 Tulokset Taustamuuttujat Kyselylomakkeen alussa kartoitettiin vastaajien taustamuuttujia, joita olivat ikä, sukupuoli, ammatti sekä asuinpaikan sijainti Jyväskylän keskustaan nähden. Vastaajista noin 60 % oli naisia ja 40 % miehiä. Vastaajista suurin osa kuului ikäluokkaan vuotta (43 % vastaajista), seuraavaksi suurin ikäluokka oli (30 % vastaajista). Alle 20-vuotiaita vastaajia oli n. 21 % ja yli 65-vuotiaita 6 %. Vastausten jakauma havainnollistuu paremmin alla olevan pylväsdiagrammin avulla. Yli puolet vastaajista (57,4 %) oli työssä käyviä, ja opiskelijoita oli 20,9 %. Eläkeläisiä oli vastaajista 11,6 % ja muita 9,9 %, ks. alla oleva pylväsdiagrammi. 51,3 % vastaajista ilmoitti asuvansa Jyväskylän keskustasta kolmen kilometrin säteellä, ja 33,4 % 3-10 kilometrin päässä keskustasta. 11,3 % vastaajista ilmoitti asuvansa km päässä Jyväskylän keskustasta, ja 3,9 % asui yli 30 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Vastausten jakaumasta alla olevassa pylväsdiagrammissa näkyy, että suurin osa vastaajista ilmoitti asuvansa melko lähellä Jyväskylän keskustaa, ja kauempana asuvia oli selvästi vähemmän. Suurimmalle osalle vastaajista tori on siis todennäköisesti kävelymatkan päässä, ja näin ollen suhteellisen helposti saavutettavissa.

3 Toriasiointi Kyselyn seuraavat kysymykset käsittelevät Jyväskylän torilla asiointia, sekä kuluttajien toriin liittyviä toiveita. Vastaajista 83 % ilmoitti, että on joskus asioinut Jyväskylän torilla. Seuraavaksi selvitettiin sitä, kuinka usein vastaajat asioivat Jyväskylän torilla. Vastausten jakauma on nähtävissä alla olevasta pylväsdiagrammista. 43,5 % torilla asioineista ilmoitti vierailevansa torilla 2-5 kertaa vuodessa, ja 34,4 % harvemmin. Vain 6 % ilmoitti vierailevansa torilla viikoittain. Vastausten jakaumasta voi päätellä, että hyvin pieni osa Jyväskylän asukkaista asioi torilla säännöllisesti. Tulos osaltaan kertoo siitä, ettei Jyväskylän torilla asiointi ole kovin yleistä tavallisten jyväskyläläisten kuluttajien keskuudessa, ja torilla säännöllisesti asioiva asiakaskunta käsittää hyvin pienen osan Jyväskylän asukkaista. Ostetuimpia torituotteita olivat marjat ja/tai vihannekset, sekä kahvilatuotteet. Myös kalatuotteet ja leivonnaiset nousivat selkeästi esiin kyselyssä. Torin ehdottomasti tärkeimpänä saatavissa oltavana tuotteena pidettiinkin marjoja ja/tai vihanneksia (63,6 %), seuraavaksi tärkeimmiksi nousivat kahvilatuotteet ja kalatuotteet. Torilta on siis ostettu (ja ollut saatavilla) pitkälti niitä tuotteita, joita siellä toivotaankin olevan. Ostetuimmat torituotteet sekä tuotteet, joita vastaajat toivovat torilla olevan, ovat nähtävissä alla olevista pylväsdiagrammeista.

4 Mitä ostitte Jyväskylän torilta? Mikä on tärkein tuote, joka pitäisi torin valikoimassa olla? Kysyttäessä sitä, mitkä asiat eniten vaikuttavat vastaajien ostopäätökseen torilla asioidessa, eniten mainittu vastaus oli tuotteen paikallisuus. Myös laatu, kotimaisuus ja ostamisen helppous nousivat merkittäviksi tekijöiksi ostopäätöksessä. Avoimissa vastauksissa kävi ilmi, että paikallisuus on todella tärkeä tekijä, ja vain kotimaisuus ei aina riitä. Tuotteen

5 paikallisuus ja laatu usein myös luonnollisesti linkittyvät toisiinsa, sillä paikallisia elintarviketuotteita ei tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja, joten ne säilyvät tuoreempina myyntipäivään saakka. Vastausten jakauma ostopääkseen eniten vaikuttavista tekijöistä näkyy alla olevan diagrammin avulla. Mikä vaikutti eniten ostopäätökseenne? Torilla asioitiin useimmiten perheenjäsenen tai sukulaisen kanssa (42,4 % vastaajista), mutta usein myös yksin tai avustajan kanssa (32,9 % vastaajista) sekä ystävän, kollegan tai tuttavan kanssa (24,7 %). Torilla asiointi on siis monelle myös sosiaalinen tapahtuma. Tavallisimmin torille saavuttiin jalan (36,6 %), henkilöautolla (32,9 %), tai pyörällä (24,7 %). Vain 4,7 % vastaajista ilmoitti kulkevansa torille tavallisimmin linja-autolla, ja 1 % muilla kulkuneuvoilla. Jyväskylän asukkaiden tyytyväisyyttä toriin mitattiin Likertin asteikollisella (1= en ollenkaan tyytyväinen 7= erittäin tyytyväinen) muuttujalla. Muuttujan mediaani (30,5 % vastaajista) sijoittui kohtaan 2. Keskiarvoksi tyytyväisyydelle muodostui 2,97. Arvon 6 tai 7 valitsi 5,4 % vastaajista. Järjestysasteikollisen muuttujan saamat arvot painottuvat melko selkeästi tyytymättömyyden puolelle, josta voi päätellä, että jyväskyläläiset eivät ole tällä hetkellä kovin tyytyväisiä nykyiseen toriin ja sen toimintaan. Seuraava kysymys käsitteli sitä, mistä vastaajat ovat viimeksi ostaneet marjoja. Tämä kysymyksen avulla haluttiin kartoittaa sitä, mistä kuluttajat tavallisimmin ostavat yhtä tyypillisimmistä toreilla myytävästä tuotteesta. Vastaajista 40,9 % oli viimeksi ostanut marjoja marketista. Seuraavaksi eniten marjoja ostettiin torilta (20,5 %) sekä päivittäistavarakaupan parkkipaikan myyntipisteestä (17,2 %). 9,8 % vastaajista oli ostanut marjoja suoraan marjatilalta, ja 5 % pienestä päivittäistavarakaupasta. Kysymykseen Muualta, mistä? moni myös vastasi poimineensa marjat itse. Vastausten tulkinnassa on otettava huomioon, että kysely on toteutettu alkukeväästä, jolloin marjoja ei ole esimerkiksi torilla ollut hetkeen valikoimassa. Monelle edellisestä marjojen ostokerrasta on varmasti myös kulunut aikaa, joten vastauksissa voi olla pientä epävarmuutta. Seuraavan kysymyksen avulla pyrittiin selvittämään sitä, mitkä asiat saisivat Jyväskylän asukkaat asioimaan torilla enemmän. Yli puolet vastaajista valitsivat keskeisemmän sijainnin asiaksi, joka saisi heidät asioimaan torilla enemmän. Lisäksi toivottiin erityisesti

6 laajempaa valikoimaa ja miellyttävämpää ympäristöä. Laajempaan valikoimaan linkittyvät myös useat avoimet vastaukset, joissa toivottiin torille lisää myyjiä: ei nähdä järkevänä lähteä torille, kun valikoima ja myyjien määrä on suppea. Torille toivottiin myös jonkin verran enemmän vaihtelevia teemoja, oheistapahtumia ja esiintyjiä. Vastausten jakauma on nähtävissä pylväsdiagrammin avulla. Mikä saisi teidät asioimaan torilla enemmän? Valitkaa kolme vaihtoehtoa. Kysyttäessä, mikä olisi torille paras mahdollinen väliaikainen sijainti, 47 % vastaajista piti parhaana vaihtoehtona torille asema-aukiota. Seuraavaksi eniten vastauksia (23 %) sai Aren aukio. Paraatiaukio sai 14,8 % vastauksista. Avoimeen kohtaan Muu, mikä? suurin osa vastaajista ilmoitti sopivaksi toripaikaksi Lutakon aukion tai sataman alueen. Vastausten jakauma näkyy alla olevasta pylväsdiagrammista. Mikä olisi sopiva väliaikainen sijainti torille?

7 Seuraavassa kysymyksessä tiedusteltiin perusteluja sille, miksi vastaajan valitsema sijainti olisi hyvä torille. Kysymyksellä pyrittiin selvittämään sitä, millainen torin tulevan sijainnin tulee olla, ja mitkä tekijät ovat sijainnissa tärkeitä. Suurin osa vastaajista ilmoitti, että paikka on sopiva Jyväskylän kaupunkirakenteeseen nähden (49,2 %), ja että paikalle on helppo mennä (30,5 %). 14 % vastaajista oli sitä mieltä, että tärkeää sijainnissa on sen miellyttävä ympäristö. Vain 2,5 % ilmoitti, että helppo pysäköinti on sijainnissa tärkeintä. Kyselyssä haluttiin myös selvittää, mitkä ovat vastaajien mielestä olleet miellyttävimpiä toreja, joissa he ovat asioineet. Kuopion toria pidettiin selkeästi miellyttävimpänä, ja sai lähes 300 ääntä. Seuraavaksi eniten mainittiin Mikkelin tori, hieman yli 80 kertaa. Myös Helsingin torit, sekä Turun ja Tampereen torit mainittiin useamman kerran vastauksissa. Näiden vastausten perusteella on helppo hahmottaa, millainen toriympäristö on kuluttajien mieleen, vertailemalla näitä suosituimpia toreja Jyväskylän toriin. Avoimen kommenttikentän tulokset Lomakkeen viimeiseen kysymykseen vastaajat saivat vapaasti kirjoittaa omia mielipiteitään ja ajatuksiaan Jyväskylän torista, ja sen kehittämisestä. Avointen kommenttien avulla saatiin monipuolisesti ilmaistua tietoa siitä, miksi Jyväskylän tori ei miellytä kuluttajia nykyisellä sijainnillaan ja toimintatavoiltaan, ja mikä tekisi Jyväskylän torista elinvoimaisemman. Kommentteja tuli paljon, yhteensä 400. Tästä voi päätellä, että jyväskyläläisillä on paljonkin sanottavaa torista ja monia ehdotuksia toritoiminnan parantamiseen. Seuraavaksi esitetään teemoittelun avulla ryhmitellyt vastaajien kommentit siitä, mikä on Jyväskylän torissa huonoa tällä hetkellä, ja miksi se ei houkuttele myyjiä eikä asiakkaita. Vastauksissa toistui selkeästi muutamat samat asiat, mikä tekee Jyväskylän torista kuluttajille epämieluisan. Toistuvia teemoja kommenteissa oli esimerkiksi torin sijainti, torin aukioloajat, valikoima, torin viihtyisyys sekä torin myyjiin liittyvät asiat. Eniten kyselyn vastaajat kommentoivat torin nykyistä sijaintia. Vastaajien mielestä sijainti on syrjäinen, eikä se ole asukkaiden tavanomaisten kulkureittien varrella. Torille pitäisi vastaajien mielestä ennemmin päätyä puolivahingossa, kuin erikseen lähteä sinne. Tori ei ole kommenttien perusteella tarpeeksi näkyvällä paikalla Jyväskylän keskustassa. Parkkipaikkoja on vastaajien mielestä torin läheisyydessä liian vähän. Sijainti on myös kuvailtu kolkoksi ja epäviihtyisäksi, ja toriaukeaa ympäröivät muurit koetaan luotaantyöntäviksi. Myöskään torin keskellä sijaitseva patsas ei miellytä jyväskyläläisten silmää. Toisaalta osa kommentoijista on sitä mieltä, että nykyisessä sijainnissa ei ole mitään vikaa, mutta tori ei muuten houkuttele kuluttajia poikkeamaan ostoksilla. Torin aukioloajat

8 ovat vastaajien mielestä huonot, ja työssä käyvä kuluttaja ei ehdi torille sen aukioloaikoina. Torin valikoima on vastaajien mielestä supistunut viime vuosina, eikä valikoiman koeta olevan tarpeeksi monipuolinen. Hintatasoa kuvaillaan törkeäksi, ja vastaajien mielestä samoja tuotteita saa paljon edullisemmin mutta yhtä laadukkaina päivittäistavarakaupoista. Kommenteissa tuli myös ilmi, etteivät kuluttajat tiedä torin aukioloaikoja tai valikoimaa, tai edes sijaintia. Torin toimintaa kuvaillaan kommenteissa sanoilla kuollut, näivettynyt ja hiljainen. Vastaajien mielestä torikauppiaiden välillä vallitsee huono ilmapiiri, joka välittyy asiakkaille. Kommenttien perusteella Jyväskylästä puuttuu torin huonon toimivuuden takia torikulttuuri, asukkaat eivät vietä aikaa torilla samalla tavalla kuin muissa Suomen kaupungeissa. Vastaajien mielestä Jyväskylän torilla ei järjestetä tarpeeksi erilaisia tapahtumia tai muuta ohjelmaa. Jyväskylän torista ei tullut juurikaan positiivisia kommentteja, josta voi päätellä, että Jyväskylän torissa on paljon parantamisen varaa. Monet vastaajat kommentoivat myös sitä, minne Jyväskylän tori tulisi siirtää. Eniten perusteluja hyväksi sijainniksi sai Asema-aukio. Tämä tukee myös määrällisesti mitattua tulosta, että 47 % vastaajista valitsi Asema-aukion parhaaksi sijainniksi. Vastaajien mielestä Asema-aukio on keskustaan nähden keskeisellä paikalla, ja siihen on lyhyt matka Kävelykadulta. Sen sijainti on Matkakeskuksen ja Kävelykadun välissä, ja aivan bussiyhteyksien vieressä, joten vastaajien mielestä paikkaan olisi helppo tulla ja poiketa muun keskustassa asioinnin lomassa. Paikka koetaan avoimeksi ja viihtyisäksi. Asemaaukio on myös vastaajien mielestä tarpeeksi lähellä Toivolan Vanhaa Pihaa, jonne olisi myös helppo torilta poiketa. Useat vastaajat ehdottavat, että Asema-aukiolla sijaitsevaan tyhjään myymälätilaan voisi perustaa kauppahallitoimintaa, joka osaltaan tukisi myös torin elinvoimaisuutta. Asema-aukion läheisyydessä on paljon ravintoloita, kahviloita ja hotelleja, jotka vastaajien mielestä lisäisivät torin asiakkaiden määrää. Aren aukiota torin tulevaksi sijainniksi perusteltiin myös keskeisellä sijainnilla. Osa vastaajista piti sitä sopivan kokoisena toritoiminnalle, ja paikalle olisi helppo poiketa muun asioinnin lomassa. Tori Aren aukiolla elvyttäisi vastaajien mielestä myös Kolmikulman liikkeiden myyntiä. Monet vastaajat ehdottivat avoimissa kommenteissa uudeksi sijainniksi Jyväskylän satamaa, vaikka se ei vastausvaihtoehtona tutkimuksessa ollutkaan. Vastaajien mielestä sijainti olisi kesällä toimiva, koska parkkitilaa on paljon, ja sataman kahvila ja laivat houkuttelevat Jyväskylän asukkaita satamaan. Osa vastaajista ehdottikin, että kesäisin satamassa voisi olla iltatori, ja talvisin toiminta voisi keskittyä muualle. Paraatiaukeaa perusteltiin sopivaksi sijainniksi torille sen viihtyisyyden ja keskeisyyden vuoksi. Myös Paraatitori sijaitsee vastaajien mielestä tarpeeksi lähellä Toivolan Vanhaa Pihaa. Muutamat vastaajat ehdottivat myös kiertävää toria. Tori voisi olla vastaajien mielestä eri paikoissa eri päivinä, valikoiman ja teeman mukaan. Vastaajien mielestä torin aukioloaikojen pidentäminen lisäisi torilla asiointia. Nykyiset aukioloajat ovat kommenttien perusteella mahdottomat työssäkäyville asiakkaille. Vastaajat toivovatkin myös iltatoria. Useat myös ehdottivat, että torilla täytyisi olla esimerkiksi ruokakojuja auki myös yöaikaan, jotta juhlijat voisivat poiketa torille yöpalalle. Aukioloajoista tulisi vastaajien mukaan tiedottaa paremmin, ettei tulisi tehtyä hukkareissuja. Vastaajien mielestä torin valikoimaa tulisi myös laajentaa. Myynnissä tulisi olla kesäisin vihanneksia, juureksia, marjoja, kalaa, kukkia ja käsitöitä. Vastaajat toivovat viihtyisiä kahvila- ja ravintolakojuja. Katukeittiö oli myös vastaajien toiveissa. Monet vastaajista ehdottivat kirpputoritoimintaa torin yhteyteen. Olennaista vastaajien mielestä oli valikoiman kattavuus ja monipuolisuus. Tärkeää on, että torilla on myynnissä tuotteita ja palveluita laidasta laitaan. Hintatasoa pitäisi puolestaan vastaajien mielestä alentaa kilpailukykyiseksi

9 päivittäistavarakauppojen hintatason kanssa. Kommenttien perusteella valikoiman laajentaminen ja hintatason alentaminen onnistuisi, jos toritoimintaa helpotettaisiin myyjille. Myyntipaikkojen vuokria halutaan alentaa ja sääntöjä vähentää. Muina vuodenaikoina kuin kesällä toritoimintaa voisi vastaajien mielestä vilkastuttaa esimerkiksi luisteluradalla ja kaakaokojulla, jotka houkuttelisivat asukkaita viettämään aikaa torille myös talviaikaan. Kommenteissa toistuivat myös sanat tunnelma ja viihtyisyys. Jyväskylän asiakkaat haluavat, että tori on sellainen paikka, jossa viihdytään ja vietetään aikaa, tavataan tuttavia ja nautitaan kesästä. Torille toivottiin enemmän tapahtumia, musiikkia, esiintyjiä ja muuta toimintaa, joka vastaajien mielestä vilkastuttaisi ja elävöittäisi toria. Yksi vastaajista ehdotti, että tori voisi työllistää nuoria muusikonalkuja viihdyttämään asiakkaita livemusiikilla. Vastaajien mielestä torin viihtyisyyttä parantaisi myös esimerkiksi penkkien ja viherkasvillisuuden lisääminen. Toiveissa oli ilmainen WC torin asiakkaiden käyttöön sekä ilmaiset parkkipaikat torin välittömässä läheisyydessä. Useat kyselyn vastaajat ottivat huomioon, että monet Jyväskylässä järjestettävät tapahtumat pidetään Kävelykadulla. Kävelykadulla on tuolloin esiintymislava ja myynti- ja ruokakojuja. Vastaajien mielestä torin toimintaa elävöittäisi se, jos keskustassa järjestettävät tapahtumat sijoitettaisiin Kävelykadun sijaan torille. Torin pitäisi vastaajien mielestä olla kaupungin sydän ja inhimillisen lämmin kohtaamispaikka. Vastaajat ovat kommenteissa huomioineet myös sen, ettei toria mainosteta tai sen toiminnasta tiedoteta tarpeeksi. Monet eivät tiedä torin toiminnasta juuri mitään. Aukioloajat ja valikoima eivät ole Jyväskylän asukkaiden tiedossa. Erilaisista teemoista ja tapahtumista tulisi myös vastaajien mielestä tiedottaa paremmin. Torille ei myöskään ole vastaajien mukaan opasteita keskustassa. Toritoiminnasta tiedottaminen ja torin markkinointi lisäisi vastaajien mielestä torilla asiointia. Johtopäätökset Tämän Jyväskylän torin toimintaan ja kehittämiseen keskittyvän tutkimuksen tarkoituksena oli tarjota kuluttajien näkemys siitä, miten Jyväskylän toria tulisi parantaa. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä, jonka linkkiä julkaistiin Internetin eri medioita käyttäen. Kyselyyn saatiin paljon vastauksia, ja Jyväskylän asukkaat kirjoittivat paljon omia mielipiteitään ja kommentteja aiheeseen liittyen. Kiitosta saatiin myös siitä, että torin kehittämisessä huomioidaan myös jyväskyläläisten mielipiteet asiasta. Määrällisten vastausten, sekä vapaasti kirjoitettujen kommenttien perusteella aiheesta saatiin kattavasti tietoa, joka toimii hyvänä apuna toritoiminnan kehittämisessä. Vastaajat ovat asioineet Jyväskylän torilla melko harvoin, suurin osa vastaajista vain muutaman kerran vuodessa tai jopa harvemmin. Torilta on eniten ostettu marjoja ja vihanneksia, sekä kahvilatuotteita. Tuotteen paikallisuus koettiin tärkeimmäksi tekijäksi ostopäätöksen taustalla. Nykyisellä torilla asioidaan melko vähän, eivätkä kuluttajat ole siihen kovinkaan tyytyväisiä. Toiminnassa on paljon parannettavaa pelkän sijainnin muuttamisen lisäksi. Nykyinen tori on sijainniltaan vastaajien mielestä liian syrjässä, valikoima on suppea, hintataso korkea ja aukioloajat kehnot. Torin ympäristö on vastaajien mielestä epäviihtyisä, eikä tori houkuttele kuluttajia. Torin sijainti tulisi vastaajien mielestä siirtää lähemmäs kävelykatua. Ylivoimaisesti eniten kannatusta uudeksi sijainniksi sai Asema-aukio, ja sitä myös perusteltiin vapaamuotoisissa

10 kommenteissa eniten. Asema-aukio miellettiin sopivaksi sijainniksi torille siksi, että se on tarpeeksi lähellä kävelykatua, ja näkyvällä paikalla keskustassa. Se on matkakeskuksen sekä paikallisbussien kulkureitin välissä. Sen läheisyydessä on paljon hotelleja, ravintoloita ja kahviloita. Asema-aukiosta saisi vastaajien mielestä viihtyisän ja avoimen ympäristön torille. Torin aukioloaikoja tulisi vastaajien mielestä pidentää, valikoimaa laajentaa, sekä hintatasoa alentaa. Käytännössä nämä toiveet voivat olla jossain määrin hankalia toteuttaa, mutta näihinkin asioihin on hyvä kiinnittää huomiota toritoimintaa kehittäessä, sillä näistä asioista vastaajat kirjoittivat hyvin paljon kommentteja. Vastaajat kokevat siis nämä muutokset tärkeinä toritoiminnan kehittämisen onnistumisessa. Huomioimatta ei myöskään voi jättää vastaajien toiveita torin viihtyisyyden lisäämisestä. Torille toivotaan enemmän tapahtumia, toimintaa ja esiintyjiä. Toria saisi vastaajien mielestä viihtyisämmäksi panostamalla torin sisustukseen, somistukseen ja viherkasvillisuuteen. Sana tunnelma nousi esiin suuressa osassa kommentteja, ja torille toivotaankin miellyttävämpää tunnelmaa, joka tekisi siitä viihtyisämmän. Olennaiseksi vastauksissa nousi se, että vastaajat toivovat torista paikkaa, jossa voi tavata muita ihmisiä sekä viettää aikaa muutenkin kuin pelkästään asioinnin ajan. Torin markkinoinnin puute on myös johtanut kuluttajien epätietoisuuteen torista, sen aukioloajoista ja valikoimista. Tutkimuksen tulosten perusteella Jyväskylän torin toiminnassa on melko paljon parannettavaa. Positiivista tutkimuksen perusteella on se, että jyväskyläläiset kuluttajat ja asukkaat kertoivat monipuolisesti mielipiteitään ja ideoitaan torin toiminnasta ja sen kehittämisestä. Tulosten pohjalta on hyvä lähteä kehittämään ja elvyttämään Jyväskylän torin toimintaa siten, että se vastaa Jyväskylän asukkaiden toiveita ja mieltymyksiä. Toritoimintaa kehittämällä voi Jyväskylän torista saada paikan, jonne jyväskyläläiset tulevat mielellään asioimaan, ja viihtyvät pidempäänkin ystäviään tavaten ja torin hulinasta nauttien.

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 SISÄLTÖ: ASUKASKYSELYN TOTEUTUS ASUKASKYSELYN TAVOITE JA AIHEPIIRIT ASUKASKYSELYN SISÄLTÖ ASUKSKYSELYN TULOS ASUKASKYSELYN ANALYYSIKARTAT ASUKASKYSELYN TOTEUTUS Kysely toteutettiin

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Polycon Oy toteutti helmikuussa 2016 palse.fi -portaalin käyttäjille kohdistetun kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää palveluntuottajien kokemuksia

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto Juvan Koettu Kuntakeskusta 2016 Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto 7.12.2016 Kyselyn perustiedot Kysely avattiin 25.10.2016 Muistutukset 3.11., 7.11. ja 10.11. Kysely suljettiin 11.11.

Lisätiedot

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull Joensuun seutu Kaupaks -hanke tain im o t e ik li lu e lv Kaupan ja pa inen m ä t it h e k n je ö t ympäris a Joensuun seudull PALVELUTUTKIMUS PETROSKOISSA 12/2012-1/2013 Selvitimme, mitkä ovat venäläisten

Lisätiedot

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Professori Heli Marjanen Turun kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos/talousmaantiede SYKETTÄ SYDÄMEEN KEINOJA TURUN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to Specsavers Tutkimusraportti Syksy 2015 Being More 1 Tutkimuksen perustiedot Tutkimus toteutettiin elokuussa 2015 markkinatutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internet-paneelissa. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas Päivitetty 9.5.2012 Text Mining -käyttöopas WEBROPOL ANALYTICS: TEXT MINING Mitä tarkoittaa kun asiakkaat tai henkilöstö antavat arvosanan 3.1 o Keskiarvoa informatiivisempaa ovat taustalla olevat syyt

Lisätiedot

MEIDÄN KESKUSTA kyselyn tulokset

MEIDÄN KESKUSTA kyselyn tulokset MEIDÄN KESKUSTA kyselyn tulokset Vastaajien ikä- ja asuinpaikka Jyväskylän ulkopuolella % 6 % Asutko? 21 % Jyväskylän ydinkeskustassa 276 vastaajaa Ikäsi 42 % yli 66-vuotias 8 % 31 % 56-65-vuotias 12 %

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9. Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.2016 Jokke Eljala Sisällysluettelo Tiivistelmä päälöydöksistä 3-11 Toiveet kuntapuolelta

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

1 Taustatietoja (rasti ruutuun)

1 Taustatietoja (rasti ruutuun) KOUVOLAN KAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEIDEN ASIAKASPALVELUKYSELY Yhtspalvelupisteet ovat paikallistiedon ja ylsasioinnin keskuksia, joista saa opastusta ja ylsneuvontaa Kouvolan kaupungin ja yhtstyökumppanden

Lisätiedot

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 Analyysin on suorittanut Fiskars Oyj 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tulokset... 3 2.1 Taustatietoa vastaajista... 3 2.1.1Vastaajien vuokratilat... 4 2.2.

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Kysely päihdeasioista kaupungin asukkaille

Kysely päihdeasioista kaupungin asukkaille Kysely päihdeasioista kaupungin asukkaille Terveyden edistämisen yksikön ehkäisevä päihdetyö ja Länsi 2013- hanke toteuttivat touko-kesäkuussa yli 18-vuotiaille asukkaille ja kaupungin työntekijöille webropol

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014 Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 Palvelututkimus 2014/Mikkeli Suomenniemi

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto 23.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimushanke 2016-2017 Helsingin kaupunginkirjasto hallinnoi, mukana myös Espoo, Inari, Tampere ja Vihti

Lisätiedot

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta TAIKA-hanke Anu-Liisa Rönkä Palmenian tutkijaseminaari 27.8.2010 Taustaa Kulttuurimessut lahtelaisille peruskoulunopettajille 21. 25.9.2009. Lahden kaupungin

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu SunRETU-SELVITYS Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYKSEN TAUSTAT... 4 2.1 Vastaajien

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 TERRA FI1179(2) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 Nova FI1184(1) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 1 PALVELUTUTKIMUS 2014 Mikkelin seudun vapaa-ajan asukasvaltuuskunta teki

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Demo Pike-esiselvityksen soveltamisesta kirkonkylän kehittämiseen. Kotialue Oy / Mikko Virkamäki Puh.

Demo Pike-esiselvityksen soveltamisesta kirkonkylän kehittämiseen. Kotialue Oy / Mikko Virkamäki Puh. Demo Pike-esiselvityksen soveltamisesta kirkonkylän kehittämiseen Kotialue Oy / Mikko Virkamäki mikko.virkamaki@kotialue.fi Puh. 050 5937282 Esiselvityksen tavoite Esiselvityksen tavoitteena on löytää

Lisätiedot

Espoon merenkävijöiden tyytyväisyyskysely Tulosten analysoinnissa apuna Miratio (www.miratio.fi)

Espoon merenkävijöiden tyytyväisyyskysely Tulosten analysoinnissa apuna Miratio (www.miratio.fi) Espoon merenkävijöiden tyytyväisyyskysely 2016 Tulosten analysoinnissa apuna Miratio (www.miratio.fi) Mitä mieltä tavoitteista, strategiasta ja visiosta Mitä mieltä EMK tavoitteista, strategiasta ja visiosta?

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu:

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: Apta Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto 18.10. N55 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: 11.-30.9.2013 Palvelut Jäsentutkimus 2013 (N55) Mitä Apteekkien työnantajaliiton (Apta) palveluja olet itse käyttänyt

Lisätiedot

Meidän koulu -kysely. Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk

Meidän koulu -kysely. Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk Meidän koulu -kysely Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Sukupuoli...4 2.2 Luokka...4 2.3 Silmien väri... 2.4 Koulumatkan pituus... 2. Horoskooppi...6

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu?

Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu? Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu? Kuluttajien ja yritysten näkemyksiä kaupan vapautuneista aukioloajoista Poimintoja selvityksestä Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenyritysten saatavilla Kaupan liiton

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin, Statistics Estonian ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä kahteen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5. Mitä

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TAK Oy: Rajahaastattelut eli henkilökohtaiset

Lisätiedot

N= N=367

N= N=367 Master Golf Jäsentyytyväisyystutkimus vertailu 2010 vs 2011 14.10.2011 2010 N=517 2011 N=367 (vastaamisen aloittaneet) 1 Taustatiedot 2010: 2011: Vastaajan sukupuoli Ikäjakautuma Olen Masterin Tasoitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

JUUAN KIMPPAKYYDIN ASIAKASKYSELY KESÄLLÄ 2013 TULOKSET

JUUAN KIMPPAKYYDIN ASIAKASKYSELY KESÄLLÄ 2013 TULOKSET JUUAN KIMPPAKYYDIN ASIAKASKYSELY KESÄLLÄ 2013 TULOKSET Kysely toteutettiin kimppakyytiasiakkaille lomakekyselynä aikavälillä 13.6.2013 2.8.2013. Lomakkeet annettiin autoilijoille, jotka jakoivat ne edelleen

Lisätiedot

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014)

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) 1 Tukinainen kartoitti kyselyllään sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksessa

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Seminaari Turun kaupunkiseudun kehitysnäkymistä: osio Business ja toiminta Kommenttipuheenvuoro: Heli Marjanen, kaupan professori Läänin virastotalo 30.10.2007 Kauppa synnyttää

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Palkansaajien tutkimuslaitos teetti heinä-syyskuussa 2016

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot