Toritutkimus. Aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toritutkimus. Aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät"

Transkriptio

1 Terhi Palojärvi & Nina Kukkonen Jyväskylän Yliopiston Kauppakorkeakoulu Toritutkimus Tämän Jyväskylän toria käsittelevän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, millainen Jyväskylän torin pitäisi kuluttajien mielestä olla, ja mikä tekisi Jyväskylän torista toimivamman. Lisäksi tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään, minne Jyväskylän tori pitäisi jyväskyläläisten asukkaiden mielestä siirtää, kun nykyisen torin alla sijaitsevan parkkihallin remontti tulee ajankohtaiseksi. Kyselyn tuloksia käytetään Jyväskylän toritoiminnan parantamiseen ja elvyttämiseen niin, että se vastaisi paremmin Jyväskylän asukkaiden ja kuluttajien toiveita. Tutkimus toteutettiin Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikön ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun välisenä yhteistyönä. Tutkimuksen aineistonhankintamenetelmänä käytettiin kyselylomaketta, jonka avulla oli tarkoituksena saada aiheeseen liittyen määrällisesti mitattavaa tietoa, sekä laadullisesti analysoitavissa olevia kuluttajien ja Jyväskylän asukkaiden mielipiteitä ja ajatuksia aiheeseen liittyen. Aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät Tässä tutkimuksessa tutkimusote on sekä määrällinen että laadullinen. Kyselyn kysymykset viimeistä lukuun ottamatta ovat mitattavissa määrällisesti, kun taas viimeiseen, avoimeen kysymykseen tulleet vastaukset tarjoavat laadullista tietoa määrällisen aineiston tueksi. Määrällinen tutkimus siis toimittaa päätutkimuksen virkaa, ja vapaasti kirjoitetut kommentit avoimeen kysymykseen toimivat määrällisen aineiston tukena. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä, jonka linkkiä julkaistiin eri medioiden avulla. Kyselylomake luotiin käyttäen apuna Webropol ohjelmaa. Kysely keräsi vastaajia yhteensä Lomakkeen kysymykset käsittelivät muutamia taustamuuttujia, kuluttajien aikaisempaa toriasiointia, sekä toiveita toriin liittyen. Lomakkeessa oli myös vastaajille avoin kenttä, johon he halutessaan saivat kirjoittaa ajatuksia ja mielipiteitä kyselystä ja sen aiheesta. Avoimia vastauksia saatiin yhteensä 400. Kyselyn kvantitatiivisesti mitattavat kysymykset analysoitiin frekvenssien sekä keskilukujen avulla. Avointen kommenttien analyysimenetelmänä käytettiin teemoittelua. Aineisto käytiin läpi etsien toistuvia teemoja ja aiheita, jonka jälkeen niitä ryhmiteltiin ja tarkasteltiin lähemmin.

2 Tulokset Taustamuuttujat Kyselylomakkeen alussa kartoitettiin vastaajien taustamuuttujia, joita olivat ikä, sukupuoli, ammatti sekä asuinpaikan sijainti Jyväskylän keskustaan nähden. Vastaajista noin 60 % oli naisia ja 40 % miehiä. Vastaajista suurin osa kuului ikäluokkaan vuotta (43 % vastaajista), seuraavaksi suurin ikäluokka oli (30 % vastaajista). Alle 20-vuotiaita vastaajia oli n. 21 % ja yli 65-vuotiaita 6 %. Vastausten jakauma havainnollistuu paremmin alla olevan pylväsdiagrammin avulla. Yli puolet vastaajista (57,4 %) oli työssä käyviä, ja opiskelijoita oli 20,9 %. Eläkeläisiä oli vastaajista 11,6 % ja muita 9,9 %, ks. alla oleva pylväsdiagrammi. 51,3 % vastaajista ilmoitti asuvansa Jyväskylän keskustasta kolmen kilometrin säteellä, ja 33,4 % 3-10 kilometrin päässä keskustasta. 11,3 % vastaajista ilmoitti asuvansa km päässä Jyväskylän keskustasta, ja 3,9 % asui yli 30 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Vastausten jakaumasta alla olevassa pylväsdiagrammissa näkyy, että suurin osa vastaajista ilmoitti asuvansa melko lähellä Jyväskylän keskustaa, ja kauempana asuvia oli selvästi vähemmän. Suurimmalle osalle vastaajista tori on siis todennäköisesti kävelymatkan päässä, ja näin ollen suhteellisen helposti saavutettavissa.

3 Toriasiointi Kyselyn seuraavat kysymykset käsittelevät Jyväskylän torilla asiointia, sekä kuluttajien toriin liittyviä toiveita. Vastaajista 83 % ilmoitti, että on joskus asioinut Jyväskylän torilla. Seuraavaksi selvitettiin sitä, kuinka usein vastaajat asioivat Jyväskylän torilla. Vastausten jakauma on nähtävissä alla olevasta pylväsdiagrammista. 43,5 % torilla asioineista ilmoitti vierailevansa torilla 2-5 kertaa vuodessa, ja 34,4 % harvemmin. Vain 6 % ilmoitti vierailevansa torilla viikoittain. Vastausten jakaumasta voi päätellä, että hyvin pieni osa Jyväskylän asukkaista asioi torilla säännöllisesti. Tulos osaltaan kertoo siitä, ettei Jyväskylän torilla asiointi ole kovin yleistä tavallisten jyväskyläläisten kuluttajien keskuudessa, ja torilla säännöllisesti asioiva asiakaskunta käsittää hyvin pienen osan Jyväskylän asukkaista. Ostetuimpia torituotteita olivat marjat ja/tai vihannekset, sekä kahvilatuotteet. Myös kalatuotteet ja leivonnaiset nousivat selkeästi esiin kyselyssä. Torin ehdottomasti tärkeimpänä saatavissa oltavana tuotteena pidettiinkin marjoja ja/tai vihanneksia (63,6 %), seuraavaksi tärkeimmiksi nousivat kahvilatuotteet ja kalatuotteet. Torilta on siis ostettu (ja ollut saatavilla) pitkälti niitä tuotteita, joita siellä toivotaankin olevan. Ostetuimmat torituotteet sekä tuotteet, joita vastaajat toivovat torilla olevan, ovat nähtävissä alla olevista pylväsdiagrammeista.

4 Mitä ostitte Jyväskylän torilta? Mikä on tärkein tuote, joka pitäisi torin valikoimassa olla? Kysyttäessä sitä, mitkä asiat eniten vaikuttavat vastaajien ostopäätökseen torilla asioidessa, eniten mainittu vastaus oli tuotteen paikallisuus. Myös laatu, kotimaisuus ja ostamisen helppous nousivat merkittäviksi tekijöiksi ostopäätöksessä. Avoimissa vastauksissa kävi ilmi, että paikallisuus on todella tärkeä tekijä, ja vain kotimaisuus ei aina riitä. Tuotteen

5 paikallisuus ja laatu usein myös luonnollisesti linkittyvät toisiinsa, sillä paikallisia elintarviketuotteita ei tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja, joten ne säilyvät tuoreempina myyntipäivään saakka. Vastausten jakauma ostopääkseen eniten vaikuttavista tekijöistä näkyy alla olevan diagrammin avulla. Mikä vaikutti eniten ostopäätökseenne? Torilla asioitiin useimmiten perheenjäsenen tai sukulaisen kanssa (42,4 % vastaajista), mutta usein myös yksin tai avustajan kanssa (32,9 % vastaajista) sekä ystävän, kollegan tai tuttavan kanssa (24,7 %). Torilla asiointi on siis monelle myös sosiaalinen tapahtuma. Tavallisimmin torille saavuttiin jalan (36,6 %), henkilöautolla (32,9 %), tai pyörällä (24,7 %). Vain 4,7 % vastaajista ilmoitti kulkevansa torille tavallisimmin linja-autolla, ja 1 % muilla kulkuneuvoilla. Jyväskylän asukkaiden tyytyväisyyttä toriin mitattiin Likertin asteikollisella (1= en ollenkaan tyytyväinen 7= erittäin tyytyväinen) muuttujalla. Muuttujan mediaani (30,5 % vastaajista) sijoittui kohtaan 2. Keskiarvoksi tyytyväisyydelle muodostui 2,97. Arvon 6 tai 7 valitsi 5,4 % vastaajista. Järjestysasteikollisen muuttujan saamat arvot painottuvat melko selkeästi tyytymättömyyden puolelle, josta voi päätellä, että jyväskyläläiset eivät ole tällä hetkellä kovin tyytyväisiä nykyiseen toriin ja sen toimintaan. Seuraava kysymys käsitteli sitä, mistä vastaajat ovat viimeksi ostaneet marjoja. Tämä kysymyksen avulla haluttiin kartoittaa sitä, mistä kuluttajat tavallisimmin ostavat yhtä tyypillisimmistä toreilla myytävästä tuotteesta. Vastaajista 40,9 % oli viimeksi ostanut marjoja marketista. Seuraavaksi eniten marjoja ostettiin torilta (20,5 %) sekä päivittäistavarakaupan parkkipaikan myyntipisteestä (17,2 %). 9,8 % vastaajista oli ostanut marjoja suoraan marjatilalta, ja 5 % pienestä päivittäistavarakaupasta. Kysymykseen Muualta, mistä? moni myös vastasi poimineensa marjat itse. Vastausten tulkinnassa on otettava huomioon, että kysely on toteutettu alkukeväästä, jolloin marjoja ei ole esimerkiksi torilla ollut hetkeen valikoimassa. Monelle edellisestä marjojen ostokerrasta on varmasti myös kulunut aikaa, joten vastauksissa voi olla pientä epävarmuutta. Seuraavan kysymyksen avulla pyrittiin selvittämään sitä, mitkä asiat saisivat Jyväskylän asukkaat asioimaan torilla enemmän. Yli puolet vastaajista valitsivat keskeisemmän sijainnin asiaksi, joka saisi heidät asioimaan torilla enemmän. Lisäksi toivottiin erityisesti

6 laajempaa valikoimaa ja miellyttävämpää ympäristöä. Laajempaan valikoimaan linkittyvät myös useat avoimet vastaukset, joissa toivottiin torille lisää myyjiä: ei nähdä järkevänä lähteä torille, kun valikoima ja myyjien määrä on suppea. Torille toivottiin myös jonkin verran enemmän vaihtelevia teemoja, oheistapahtumia ja esiintyjiä. Vastausten jakauma on nähtävissä pylväsdiagrammin avulla. Mikä saisi teidät asioimaan torilla enemmän? Valitkaa kolme vaihtoehtoa. Kysyttäessä, mikä olisi torille paras mahdollinen väliaikainen sijainti, 47 % vastaajista piti parhaana vaihtoehtona torille asema-aukiota. Seuraavaksi eniten vastauksia (23 %) sai Aren aukio. Paraatiaukio sai 14,8 % vastauksista. Avoimeen kohtaan Muu, mikä? suurin osa vastaajista ilmoitti sopivaksi toripaikaksi Lutakon aukion tai sataman alueen. Vastausten jakauma näkyy alla olevasta pylväsdiagrammista. Mikä olisi sopiva väliaikainen sijainti torille?

7 Seuraavassa kysymyksessä tiedusteltiin perusteluja sille, miksi vastaajan valitsema sijainti olisi hyvä torille. Kysymyksellä pyrittiin selvittämään sitä, millainen torin tulevan sijainnin tulee olla, ja mitkä tekijät ovat sijainnissa tärkeitä. Suurin osa vastaajista ilmoitti, että paikka on sopiva Jyväskylän kaupunkirakenteeseen nähden (49,2 %), ja että paikalle on helppo mennä (30,5 %). 14 % vastaajista oli sitä mieltä, että tärkeää sijainnissa on sen miellyttävä ympäristö. Vain 2,5 % ilmoitti, että helppo pysäköinti on sijainnissa tärkeintä. Kyselyssä haluttiin myös selvittää, mitkä ovat vastaajien mielestä olleet miellyttävimpiä toreja, joissa he ovat asioineet. Kuopion toria pidettiin selkeästi miellyttävimpänä, ja sai lähes 300 ääntä. Seuraavaksi eniten mainittiin Mikkelin tori, hieman yli 80 kertaa. Myös Helsingin torit, sekä Turun ja Tampereen torit mainittiin useamman kerran vastauksissa. Näiden vastausten perusteella on helppo hahmottaa, millainen toriympäristö on kuluttajien mieleen, vertailemalla näitä suosituimpia toreja Jyväskylän toriin. Avoimen kommenttikentän tulokset Lomakkeen viimeiseen kysymykseen vastaajat saivat vapaasti kirjoittaa omia mielipiteitään ja ajatuksiaan Jyväskylän torista, ja sen kehittämisestä. Avointen kommenttien avulla saatiin monipuolisesti ilmaistua tietoa siitä, miksi Jyväskylän tori ei miellytä kuluttajia nykyisellä sijainnillaan ja toimintatavoiltaan, ja mikä tekisi Jyväskylän torista elinvoimaisemman. Kommentteja tuli paljon, yhteensä 400. Tästä voi päätellä, että jyväskyläläisillä on paljonkin sanottavaa torista ja monia ehdotuksia toritoiminnan parantamiseen. Seuraavaksi esitetään teemoittelun avulla ryhmitellyt vastaajien kommentit siitä, mikä on Jyväskylän torissa huonoa tällä hetkellä, ja miksi se ei houkuttele myyjiä eikä asiakkaita. Vastauksissa toistui selkeästi muutamat samat asiat, mikä tekee Jyväskylän torista kuluttajille epämieluisan. Toistuvia teemoja kommenteissa oli esimerkiksi torin sijainti, torin aukioloajat, valikoima, torin viihtyisyys sekä torin myyjiin liittyvät asiat. Eniten kyselyn vastaajat kommentoivat torin nykyistä sijaintia. Vastaajien mielestä sijainti on syrjäinen, eikä se ole asukkaiden tavanomaisten kulkureittien varrella. Torille pitäisi vastaajien mielestä ennemmin päätyä puolivahingossa, kuin erikseen lähteä sinne. Tori ei ole kommenttien perusteella tarpeeksi näkyvällä paikalla Jyväskylän keskustassa. Parkkipaikkoja on vastaajien mielestä torin läheisyydessä liian vähän. Sijainti on myös kuvailtu kolkoksi ja epäviihtyisäksi, ja toriaukeaa ympäröivät muurit koetaan luotaantyöntäviksi. Myöskään torin keskellä sijaitseva patsas ei miellytä jyväskyläläisten silmää. Toisaalta osa kommentoijista on sitä mieltä, että nykyisessä sijainnissa ei ole mitään vikaa, mutta tori ei muuten houkuttele kuluttajia poikkeamaan ostoksilla. Torin aukioloajat

8 ovat vastaajien mielestä huonot, ja työssä käyvä kuluttaja ei ehdi torille sen aukioloaikoina. Torin valikoima on vastaajien mielestä supistunut viime vuosina, eikä valikoiman koeta olevan tarpeeksi monipuolinen. Hintatasoa kuvaillaan törkeäksi, ja vastaajien mielestä samoja tuotteita saa paljon edullisemmin mutta yhtä laadukkaina päivittäistavarakaupoista. Kommenteissa tuli myös ilmi, etteivät kuluttajat tiedä torin aukioloaikoja tai valikoimaa, tai edes sijaintia. Torin toimintaa kuvaillaan kommenteissa sanoilla kuollut, näivettynyt ja hiljainen. Vastaajien mielestä torikauppiaiden välillä vallitsee huono ilmapiiri, joka välittyy asiakkaille. Kommenttien perusteella Jyväskylästä puuttuu torin huonon toimivuuden takia torikulttuuri, asukkaat eivät vietä aikaa torilla samalla tavalla kuin muissa Suomen kaupungeissa. Vastaajien mielestä Jyväskylän torilla ei järjestetä tarpeeksi erilaisia tapahtumia tai muuta ohjelmaa. Jyväskylän torista ei tullut juurikaan positiivisia kommentteja, josta voi päätellä, että Jyväskylän torissa on paljon parantamisen varaa. Monet vastaajat kommentoivat myös sitä, minne Jyväskylän tori tulisi siirtää. Eniten perusteluja hyväksi sijainniksi sai Asema-aukio. Tämä tukee myös määrällisesti mitattua tulosta, että 47 % vastaajista valitsi Asema-aukion parhaaksi sijainniksi. Vastaajien mielestä Asema-aukio on keskustaan nähden keskeisellä paikalla, ja siihen on lyhyt matka Kävelykadulta. Sen sijainti on Matkakeskuksen ja Kävelykadun välissä, ja aivan bussiyhteyksien vieressä, joten vastaajien mielestä paikkaan olisi helppo tulla ja poiketa muun keskustassa asioinnin lomassa. Paikka koetaan avoimeksi ja viihtyisäksi. Asemaaukio on myös vastaajien mielestä tarpeeksi lähellä Toivolan Vanhaa Pihaa, jonne olisi myös helppo torilta poiketa. Useat vastaajat ehdottavat, että Asema-aukiolla sijaitsevaan tyhjään myymälätilaan voisi perustaa kauppahallitoimintaa, joka osaltaan tukisi myös torin elinvoimaisuutta. Asema-aukion läheisyydessä on paljon ravintoloita, kahviloita ja hotelleja, jotka vastaajien mielestä lisäisivät torin asiakkaiden määrää. Aren aukiota torin tulevaksi sijainniksi perusteltiin myös keskeisellä sijainnilla. Osa vastaajista piti sitä sopivan kokoisena toritoiminnalle, ja paikalle olisi helppo poiketa muun asioinnin lomassa. Tori Aren aukiolla elvyttäisi vastaajien mielestä myös Kolmikulman liikkeiden myyntiä. Monet vastaajat ehdottivat avoimissa kommenteissa uudeksi sijainniksi Jyväskylän satamaa, vaikka se ei vastausvaihtoehtona tutkimuksessa ollutkaan. Vastaajien mielestä sijainti olisi kesällä toimiva, koska parkkitilaa on paljon, ja sataman kahvila ja laivat houkuttelevat Jyväskylän asukkaita satamaan. Osa vastaajista ehdottikin, että kesäisin satamassa voisi olla iltatori, ja talvisin toiminta voisi keskittyä muualle. Paraatiaukeaa perusteltiin sopivaksi sijainniksi torille sen viihtyisyyden ja keskeisyyden vuoksi. Myös Paraatitori sijaitsee vastaajien mielestä tarpeeksi lähellä Toivolan Vanhaa Pihaa. Muutamat vastaajat ehdottivat myös kiertävää toria. Tori voisi olla vastaajien mielestä eri paikoissa eri päivinä, valikoiman ja teeman mukaan. Vastaajien mielestä torin aukioloaikojen pidentäminen lisäisi torilla asiointia. Nykyiset aukioloajat ovat kommenttien perusteella mahdottomat työssäkäyville asiakkaille. Vastaajat toivovatkin myös iltatoria. Useat myös ehdottivat, että torilla täytyisi olla esimerkiksi ruokakojuja auki myös yöaikaan, jotta juhlijat voisivat poiketa torille yöpalalle. Aukioloajoista tulisi vastaajien mukaan tiedottaa paremmin, ettei tulisi tehtyä hukkareissuja. Vastaajien mielestä torin valikoimaa tulisi myös laajentaa. Myynnissä tulisi olla kesäisin vihanneksia, juureksia, marjoja, kalaa, kukkia ja käsitöitä. Vastaajat toivovat viihtyisiä kahvila- ja ravintolakojuja. Katukeittiö oli myös vastaajien toiveissa. Monet vastaajista ehdottivat kirpputoritoimintaa torin yhteyteen. Olennaista vastaajien mielestä oli valikoiman kattavuus ja monipuolisuus. Tärkeää on, että torilla on myynnissä tuotteita ja palveluita laidasta laitaan. Hintatasoa pitäisi puolestaan vastaajien mielestä alentaa kilpailukykyiseksi

9 päivittäistavarakauppojen hintatason kanssa. Kommenttien perusteella valikoiman laajentaminen ja hintatason alentaminen onnistuisi, jos toritoimintaa helpotettaisiin myyjille. Myyntipaikkojen vuokria halutaan alentaa ja sääntöjä vähentää. Muina vuodenaikoina kuin kesällä toritoimintaa voisi vastaajien mielestä vilkastuttaa esimerkiksi luisteluradalla ja kaakaokojulla, jotka houkuttelisivat asukkaita viettämään aikaa torille myös talviaikaan. Kommenteissa toistuivat myös sanat tunnelma ja viihtyisyys. Jyväskylän asiakkaat haluavat, että tori on sellainen paikka, jossa viihdytään ja vietetään aikaa, tavataan tuttavia ja nautitaan kesästä. Torille toivottiin enemmän tapahtumia, musiikkia, esiintyjiä ja muuta toimintaa, joka vastaajien mielestä vilkastuttaisi ja elävöittäisi toria. Yksi vastaajista ehdotti, että tori voisi työllistää nuoria muusikonalkuja viihdyttämään asiakkaita livemusiikilla. Vastaajien mielestä torin viihtyisyyttä parantaisi myös esimerkiksi penkkien ja viherkasvillisuuden lisääminen. Toiveissa oli ilmainen WC torin asiakkaiden käyttöön sekä ilmaiset parkkipaikat torin välittömässä läheisyydessä. Useat kyselyn vastaajat ottivat huomioon, että monet Jyväskylässä järjestettävät tapahtumat pidetään Kävelykadulla. Kävelykadulla on tuolloin esiintymislava ja myynti- ja ruokakojuja. Vastaajien mielestä torin toimintaa elävöittäisi se, jos keskustassa järjestettävät tapahtumat sijoitettaisiin Kävelykadun sijaan torille. Torin pitäisi vastaajien mielestä olla kaupungin sydän ja inhimillisen lämmin kohtaamispaikka. Vastaajat ovat kommenteissa huomioineet myös sen, ettei toria mainosteta tai sen toiminnasta tiedoteta tarpeeksi. Monet eivät tiedä torin toiminnasta juuri mitään. Aukioloajat ja valikoima eivät ole Jyväskylän asukkaiden tiedossa. Erilaisista teemoista ja tapahtumista tulisi myös vastaajien mielestä tiedottaa paremmin. Torille ei myöskään ole vastaajien mukaan opasteita keskustassa. Toritoiminnasta tiedottaminen ja torin markkinointi lisäisi vastaajien mielestä torilla asiointia. Johtopäätökset Tämän Jyväskylän torin toimintaan ja kehittämiseen keskittyvän tutkimuksen tarkoituksena oli tarjota kuluttajien näkemys siitä, miten Jyväskylän toria tulisi parantaa. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä, jonka linkkiä julkaistiin Internetin eri medioita käyttäen. Kyselyyn saatiin paljon vastauksia, ja Jyväskylän asukkaat kirjoittivat paljon omia mielipiteitään ja kommentteja aiheeseen liittyen. Kiitosta saatiin myös siitä, että torin kehittämisessä huomioidaan myös jyväskyläläisten mielipiteet asiasta. Määrällisten vastausten, sekä vapaasti kirjoitettujen kommenttien perusteella aiheesta saatiin kattavasti tietoa, joka toimii hyvänä apuna toritoiminnan kehittämisessä. Vastaajat ovat asioineet Jyväskylän torilla melko harvoin, suurin osa vastaajista vain muutaman kerran vuodessa tai jopa harvemmin. Torilta on eniten ostettu marjoja ja vihanneksia, sekä kahvilatuotteita. Tuotteen paikallisuus koettiin tärkeimmäksi tekijäksi ostopäätöksen taustalla. Nykyisellä torilla asioidaan melko vähän, eivätkä kuluttajat ole siihen kovinkaan tyytyväisiä. Toiminnassa on paljon parannettavaa pelkän sijainnin muuttamisen lisäksi. Nykyinen tori on sijainniltaan vastaajien mielestä liian syrjässä, valikoima on suppea, hintataso korkea ja aukioloajat kehnot. Torin ympäristö on vastaajien mielestä epäviihtyisä, eikä tori houkuttele kuluttajia. Torin sijainti tulisi vastaajien mielestä siirtää lähemmäs kävelykatua. Ylivoimaisesti eniten kannatusta uudeksi sijainniksi sai Asema-aukio, ja sitä myös perusteltiin vapaamuotoisissa

10 kommenteissa eniten. Asema-aukio miellettiin sopivaksi sijainniksi torille siksi, että se on tarpeeksi lähellä kävelykatua, ja näkyvällä paikalla keskustassa. Se on matkakeskuksen sekä paikallisbussien kulkureitin välissä. Sen läheisyydessä on paljon hotelleja, ravintoloita ja kahviloita. Asema-aukiosta saisi vastaajien mielestä viihtyisän ja avoimen ympäristön torille. Torin aukioloaikoja tulisi vastaajien mielestä pidentää, valikoimaa laajentaa, sekä hintatasoa alentaa. Käytännössä nämä toiveet voivat olla jossain määrin hankalia toteuttaa, mutta näihinkin asioihin on hyvä kiinnittää huomiota toritoimintaa kehittäessä, sillä näistä asioista vastaajat kirjoittivat hyvin paljon kommentteja. Vastaajat kokevat siis nämä muutokset tärkeinä toritoiminnan kehittämisen onnistumisessa. Huomioimatta ei myöskään voi jättää vastaajien toiveita torin viihtyisyyden lisäämisestä. Torille toivotaan enemmän tapahtumia, toimintaa ja esiintyjiä. Toria saisi vastaajien mielestä viihtyisämmäksi panostamalla torin sisustukseen, somistukseen ja viherkasvillisuuteen. Sana tunnelma nousi esiin suuressa osassa kommentteja, ja torille toivotaankin miellyttävämpää tunnelmaa, joka tekisi siitä viihtyisämmän. Olennaiseksi vastauksissa nousi se, että vastaajat toivovat torista paikkaa, jossa voi tavata muita ihmisiä sekä viettää aikaa muutenkin kuin pelkästään asioinnin ajan. Torin markkinoinnin puute on myös johtanut kuluttajien epätietoisuuteen torista, sen aukioloajoista ja valikoimista. Tutkimuksen tulosten perusteella Jyväskylän torin toiminnassa on melko paljon parannettavaa. Positiivista tutkimuksen perusteella on se, että jyväskyläläiset kuluttajat ja asukkaat kertoivat monipuolisesti mielipiteitään ja ideoitaan torin toiminnasta ja sen kehittämisestä. Tulosten pohjalta on hyvä lähteä kehittämään ja elvyttämään Jyväskylän torin toimintaa siten, että se vastaa Jyväskylän asukkaiden toiveita ja mieltymyksiä. Toritoimintaa kehittämällä voi Jyväskylän torista saada paikan, jonne jyväskyläläiset tulevat mielellään asioimaan, ja viihtyvät pidempäänkin ystäviään tavaten ja torin hulinasta nauttien.

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kouvola Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kalvojen sisältö Kohdekaupungeille on paikallistilaisuuksien yhteydessä toimitettu analyysit Vastaajien taustatiedot Vetovoimaisuus osion viiden eri

Lisätiedot

KUOPION NUORI -KYSELY

KUOPION NUORI -KYSELY KUOPION NUORI -KYSELY Nuorten Palvelu ry / Kauppakeskusten nuoret -hanke YHTEENVETO VASTAUKSISTA Kyselyn tausta Kuopion nuori -kysely oli Kuopion keskustassa asioiville ja aikaansa viettäville nuorille

Lisätiedot

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset Asiakaskysely toteutettiin ajalla 2..27 29..27 kaikissa Toenperän toimipisteissä. Kyselyyn pystyi vastaamaan verkossa tai paperisena versiona

Lisätiedot

KYSELY LAHDEN KESKUSTASTA Raportti karttakyselyn tuloksista

KYSELY LAHDEN KESKUSTASTA Raportti karttakyselyn tuloksista KYSELY LAHDEN KESKUSTASTA Raportti karttakyselyn tuloksista Kevytkooste 29.5.2017 Lahden kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue Maankäyttö ja aluehankkeet Lahtelaiset kartoittivat keskustaa Lahden keskustan

Lisätiedot

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14)

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14) Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/14 (lv. 13-14) Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä lasta, joista palautui 16. Vastausprosentti oli 4,7 %. Lasten kysely muodostui 12

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 Yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 - Asiakaskysely toteutettiin Palokan, Säynätsalon, Tikkakosken ja Vaajakosken yhteispalvelupisteissä

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Eiranrannan ja Kaivopuiston rantatien matkailututkimus 2017

Eiranrannan ja Kaivopuiston rantatien matkailututkimus 2017 Eiranrannan ja Kaivopuiston rantatien matkailututkimus 2017 Sisältö Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3-4 Tutkimusalue ja kohteet 5 Yhteenveto päätuloksista 6 Tärkeimmät syyt tulla alueelle 8 Alueella

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho

Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho Esityksen rakenne Suomen ja Viron välinen matkustajaliikenne Kenttäkyselytutkimus Itä-Suomen

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Ylöjärven kaupunki Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Tulosten yhteenveto Ylöjärven kaupunki 2 Raportti Ylöjärven kaupunginkirjaston asiakaskyselyn tuloksista Kirjastolaki edellyttää, että kunnat arvioivat

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Kyselyn tuloksia käytetään lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulun koostamiseen. Kyselyn tuloksissa on yhdistetty alkuperäiset viisiluokkaiset

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl)

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl) KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE Tutkimuksen avulla selvitettiin Yhdyskuntatekniikka 2017 näyttelyn kävijärakennetta sekä kävijöiden tyytyväisyyttä ja mielipiteitä näyttelystä. Tutkimuksen

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Vastaajat... 6 Kotkassa vierailu motiivit... 9 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 10 Kiinnostavimmat ohjelmasisällöt... 11 Tiedonsaanti... 12 Palvelut

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Polycon Oy toteutti helmikuussa 2016 palse.fi -portaalin käyttäjille kohdistetun kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää palveluntuottajien kokemuksia

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 SISÄLTÖ: ASUKASKYSELYN TOTEUTUS ASUKASKYSELYN TAVOITE JA AIHEPIIRIT ASUKASKYSELYN SISÄLTÖ ASUKSKYSELYN TULOS ASUKASKYSELYN ANALYYSIKARTAT ASUKASKYSELYN TOTEUTUS Kysely toteutettiin

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Kuntien markkinointitutkimus 2009 vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Toteutus maaliskuussa 2009 Toteutettiin webropol-kyselynä Sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta kuntien markkinointivastaaville

Lisätiedot

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto Juvan Koettu Kuntakeskusta 2016 Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto 7.12.2016 Kyselyn perustiedot Kysely avattiin 25.10.2016 Muistutukset 3.11., 7.11. ja 10.11. Kysely suljettiin 11.11.

Lisätiedot

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Professori Heli Marjanen Turun kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos/talousmaantiede SYKETTÄ SYDÄMEEN KEINOJA TURUN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI

Lisätiedot

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin.

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin. 7/2013 Nokian kaupunginkirjaston tuloksia Kirjastojen kansallisessa käyttäjäkyselyssä 2013 Kirjastojen yhteinen kysely toteutettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. Kyselyä koordinoi kirjastosektorien yhteinen

Lisätiedot

Pro Kala Kala suomalaisten ruokapöydässä 2017

Pro Kala Kala suomalaisten ruokapöydässä 2017 Pro Kala Kala suomalaisten ruokapöydässä 2017 Katriina Partanen Pro Kala ry Tel. +358 40 0 827 277 Tauko Design 24.5.2017 katriina.partanen@prokala.fi 1 Tutkimusraportti Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Tulevaisuuden Kaijonharju asukaskysely

Tulevaisuuden Kaijonharju asukaskysely Tulevaisuuden Kaijonharju asukaskysely 9.-31.12.2016 YHTEENVETO KYSELYN TULOKSISTA 28.3.2017 KYSELYN LÄHTÖKOHDAT Kaijonharju-yliopiston alueella asuvilta, opiskelijoilta, alueen toimijoilta ja muilta alueesta

Lisätiedot

Työmatkakysely Eija Peltonen ja Urpo Huuskonen

Työmatkakysely Eija Peltonen ja Urpo Huuskonen Eija Peltonen ja Urpo Huuskonen Yleistä Työmatkakysely toteutettiin 16.9. 20.10.2011 Vastaajia 230, työmatkakyselysivustolla kävijöitä oli 481 Kouvolaan työhön tulevia vastaajista oli 72 Kouvolalaisia

Lisätiedot

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014 Espoonlahden kirjastoverkko Asukaskyselyn yhteenveto Taustatiedot Millainen on sinun kirjastosi -asukaskysely lähettiin Espoonlahden kaikkiin talouksiin elokuussa 2014. Ne taloudet, joilla on mainostenjakokielto,

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull Joensuun seutu Kaupaks -hanke tain im o t e ik li lu e lv Kaupan ja pa inen m ä t it h e k n je ö t ympäris a Joensuun seudull PALVELUTUTKIMUS PETROSKOISSA 12/2012-1/2013 Selvitimme, mitkä ovat venäläisten

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Porin kirjaston asiakaskysely 2011

Porin kirjaston asiakaskysely 2011 2011 Porin kirjaston asiakaskysely 2011 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto on koko 2000-luvun ajan tehnyt vuosittain asiakaskyselyn

Lisätiedot

Kirjaston asiakastutkimus 2008. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Kirjaston asiakastutkimus 2008. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto Kirjaston asiakastutkimus 2008 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyyn vastanneet Porin kaupunginkirjaston vuoden 2008 asiakaskysely toteutettiin kirjaston eri toimipisteisiin jaetuilla

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015 OSTOPOLKUJA Päivittäistavarakaupassa SUURI SUOMALAINEN SHOPPER-TUTKIMUS OSTAJAPROFIILIT OSTOMISSIOT OSTOPAIKAT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Millaisia ostajatyyppejä Suomessa on? Miksi he menevät kauppaan? Missä

Lisätiedot

Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille

Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille Kerro kokemuksia ja mielipiteitä Lahjan Päivästä. Tänä vuonna kampanjaa vietetään uudella konseptilla ja senkin vuoksi on tärkeää kuulla sinun mielipiteesi

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 267 23% mies 13% 19% 77% nainen 87% 81% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hyvinkään pääkirjasto

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

MEIDÄN KESKUSTA kyselyn tulokset

MEIDÄN KESKUSTA kyselyn tulokset MEIDÄN KESKUSTA kyselyn tulokset Vastaajien ikä- ja asuinpaikka Jyväskylän ulkopuolella % 6 % Asutko? 21 % Jyväskylän ydinkeskustassa 276 vastaajaa Ikäsi 42 % yli 66-vuotias 8 % 31 % 56-65-vuotias 12 %

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Merijärvi

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Merijärvi Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Merijärvi Kyselyyn vastasi sähköisesti 34 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 2 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Gigantin joulukysely 2015 Tätä kuuluu suomalaiseen jouluun ja vuoden 2015 toivelahjat.

Gigantin joulukysely 2015 Tätä kuuluu suomalaiseen jouluun ja vuoden 2015 toivelahjat. Gigantin joulukysely 2015 Tätä kuuluu suomalaiseen jouluun ja vuoden 2015 toivelahjat. Kyselyn toteutus Gigantti toteutti verkkokyselyn jouluun liittyvistä toiveista ja mieltymyksistä. Kyselyyn vastasi

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn!

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! 1 Liite 9: Kyselylomake Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! Helsingin kaupungin ympäristökeskus tekee Vanhankaupunginlahdelle uutta hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Lähtökohtana

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9. Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.2016 Jokke Eljala Sisällysluettelo Tiivistelmä päälöydöksistä 3-11 Toiveet kuntapuolelta

Lisätiedot

1 Taustatietoja (rasti ruutuun)

1 Taustatietoja (rasti ruutuun) KOUVOLAN KAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEIDEN ASIAKASPALVELUKYSELY Yhtspalvelupisteet ovat paikallistiedon ja ylsasioinnin keskuksia, joista saa opastusta ja ylsneuvontaa Kouvolan kaupungin ja yhtstyökumppanden

Lisätiedot

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas Päivitetty 9.5.2012 Text Mining -käyttöopas WEBROPOL ANALYTICS: TEXT MINING Mitä tarkoittaa kun asiakkaat tai henkilöstö antavat arvosanan 3.1 o Keskiarvoa informatiivisempaa ovat taustalla olevat syyt

Lisätiedot

Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta

Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta Tanja Vaski, Anne Virtanen, Sanni Pitkänen 5/11/2012 Laurea P2P Projektimuotoista työskentelyä yritysten toimeksiannoista Vaatii itsenäistä ja omatoimista

Lisätiedot

Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista. Kyselyaika Vastaajia yhteensä 248

Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista. Kyselyaika Vastaajia yhteensä 248 Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista Kyselyaika 11. 22.5.2017 Vastaajia yhteensä 248 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 237 Nainen 81% Mies 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Lisätiedot

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to Specsavers Tutkimusraportti Syksy 2015 Being More 1 Tutkimuksen perustiedot Tutkimus toteutettiin elokuussa 2015 markkinatutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internet-paneelissa. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi

Lisätiedot

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista?

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Miten kuluttajat näkevät verkkokaupan turvallisuuden? Ja mihin kuluttajat perustavat käsityksensä koetusta turvallisuudesta? Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN SAAVUTETTAVUUS

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN SAAVUTETTAVUUS PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN SAAVUTETTAVUUS JALANKULKUKAUPUNGIN SUUNNITTELUPERIAATTEET KUMPPANUUSFOORUMI 16.2.2017 EERO SALMINEN, RAMBOLL FINLAND OY PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN ASIOINTIMATKAT Suomalaiset kotitaloudet

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 Analyysin on suorittanut Fiskars Oyj 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tulokset... 3 2.1 Taustatietoa vastaajista... 3 2.1.1Vastaajien vuokratilat... 4 2.2.

Lisätiedot

Salon retkeily ja luontomatkailukohteiden sidosryhmäkyselyn tulokset

Salon retkeily ja luontomatkailukohteiden sidosryhmäkyselyn tulokset Salon retkeily ja luontomatkailukohteiden sidosryhmäkyselyn tulokset Salon retkeily ja luontomatkailukohteiden sidosryhmäkysely (2. 23.5.2017) toteutettiin osana Salon kaupungin retkeily ja luontomatkailukohteiden

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

Musiikilla on merkitystä! Teoston taustamusiikkitutkimus 2012

Musiikilla on merkitystä! Teoston taustamusiikkitutkimus 2012 1 Musiikilla on merkitystä! Teoston taustamusiikkitutkimus 2012 Teosto tuntee taustamusiikin 25 000 taustamusiikkiasiakasta 2000 puhelinhaastattelua taustamusiikkia käyttäville yrityksille 2 1700 webkyselyvastaajaa

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

Palokan koulukeskuskysely

Palokan koulukeskuskysely - Palokan koulukeskuskyselyssä kysyttiin kuntalaisten mielipiteitä siitä, millaiseksi koulukeskus voisi muodostua - Kysely toteutettiin hankkeen suunnittelussa mukana olevien osapuolten yhteistyönä - Käyttäjien

Lisätiedot

Vieremän keskustaajaman kehittämistyö, yrityskyselyn havainnot

Vieremän keskustaajaman kehittämistyö, yrityskyselyn havainnot Vieremän keskustaajaman kehittämistyö, yrityskyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Kysely on osa Iisalmen kaupungin sekä Sonkajärven, Vieremän ja Lapinlahden kuntien käynnistämää keskustaajamien

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

Kysely päihdeasioista kaupungin asukkaille

Kysely päihdeasioista kaupungin asukkaille Kysely päihdeasioista kaupungin asukkaille Terveyden edistämisen yksikön ehkäisevä päihdetyö ja Länsi 2013- hanke toteuttivat touko-kesäkuussa yli 18-vuotiaille asukkaille ja kaupungin työntekijöille webropol

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot