Strategisesti johdettu prosessien kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strategisesti johdettu prosessien kehittäminen"

Transkriptio

1 Free and Focus co-energy. Strategisesti johdettu prosessien kehittäminen Kai Laamanen Laatupäivät Ainoa pysyvä kilpailuetu on organisaation kyky parantaa ja oppia nopeammin kuin kilpailijat EFQM - Itsearviointi auttaa tunnistamaan strategisia kyvykkyyksiä Johtajuus on priorisointia ja muutosten aikaansaamista Kohti parempaa arvon luontia 2

2 Strategia on valinta Visio Epäjatkuvuuskohta Tarkasteluajankohta 3 Kilpailuetu ja menestystekijät selviksi Tuote/ palvelu Vertailu ja valinta Kilpailija/ vaihtoehto Kilpailuetu Prosessi/ toiminta Resurssit/ osaaminen Menestystekijä 4

3 Suunta ja vauhti EFQM-itsearviointi auttaa tunnistamaan kyvykkyyksiä KLASSINEN STRATEGIA Investoinnit Ydinosaaminen Kapasiteetti Tuotevalikoima Jakelukanavat... Strateginen uudelleen asemointi Benchmark, World Class KILPAILUKYKY Oikeat asiat Jatkuva kehittäminen KYVYKKYYSSTRATEGIA Yleisten toimintavalmiuksien kehittäminen: laatu, tuottavuus, nopeus, joustavuus, oppimiskyky Asiat oikein 5 Tärkein valinta liittyy siihen, mitä ylläpitää, mitä muuttaa Kehittäminen, toimenpiteet Visio Muutostavoitteet Muutosohjelmat Kehitysprojektit Arvot Menestystekijät Prosessi Tulokset Kilpailuedut Missio Ylläpitotavoitteet Toimintaperiaatteet Toimintasuunnitelmat Ylläpito, toiminta 6

4 Miten parannamme suorituskykyämme? Mihin arvon luonti perustuu? Millaisia prosesseja tarvitsemme arvon luontiin? Prosessien avulla parempia tuloksia Miten pidämme huolta prosessiemme toimivuudesta? Mikä on kriittistä toimintaa arvon luonnissa? 7 Tulokseen vaikuttaminen Tulos Autetaan asiakasta tiedostamaan uusia tarpeita Otetaan huomioon asiakastarpeet Nykytaso Huolehditaan laadun nykytasosta Ei tehdä mitään Aika 8

5 Arvon muodostuminen ja tavoitteiden asettaminen Strategioiden ja toiminnan suunnittelu ja seuranta Hyöty Tavoite Tulos Prosessiajattelun perususkomukset On olemassa tietty toimintojen ketju, jonka kautta syntyy arvoa asiakkaalle. Organisaation operatiivinen tulos on seurausta yhteistyöstä prosessissa Mikä on johtamiseen liittyvä johtopäätös? 9 Kohti parempaa arvon luontia Resurssit Tilat Ympäristö Syöte Tieto Strategioiden ja toiminnan suunnittelu ja seuranta Hyöty Tavoite Tulos Tuotos Palvelu Tuote Suorituskyky Tavoite Dialogi Analyysi Ennakointi Suunnittelu Riskianalyysi Ihmiset Ymmärrys Osaaminen Tietämys Arviointi Työkalut korjaavat toimenpiteet Tietojärjestelmät parannusprojektit Pohjat, lomakkeet Tekemällä oppii Gemba 10

6 Toimintajärjestelmien kehittämisen parantamisstrategiat Paras maailmassa Luo uutta arvoa Integroiva Ennakoi Innovoiva Toistaa Reagoi Herkkästi Mittaava Analysoiva Kaaos Mallintava 11 Millä tasolla sinun organisaatiosi on? Kypsyystaso Tunnuspiirre Epäjärjestys Toistuva Herkästi reagoiva Asiakkaita ja heidän tarpeitansa ei ole määritelty Kriisit käynnistävät parantamisen Ei yhdensuuntaisuutta (Random Kaizen) Henkilöriippuvainen Asiakkaat ja heidän tarpeensa on määritelty ja palautejärjestelmät luotu Poikkeamat ja ongelmat käynnistävät kehityksen, paljon ohjeita Jonkin verran prosessien mittaamista Yhteistyö yli yksikkörajojen ja roolit on määritelty Palautejärjestelmät ja mittaaminen kytketty korjaavien toimenpiteiden järj. Trendit ja ennusteet käynnistävät kehityksen Prosesseille asetetaan tavoitteita ja niitä mitataan Prosessien toimintaa tukevat tiimit perustetaan ja toimitaan selkeiden roolien perusteella Ennakoiva Integraatio and strategian toteutus keskeistä, It-järjestelmät auttavat analyysissä Korrelaatiot ja menestystekijöiden ymmärtäminen käynnistävät kehityksen Tasapainotetut tehokkuus mittarit (sisäinen ja ulkoinen, panostus ja tulos) Verkottuminen edistää oppimista ja tietämyksen jakamista Innovatiivinen Innovaatio avainstrategiana, järjestelmä ja työmenetelmät Ulkoinen informaatio ja uudet mahdollisuudet käynnistävät kehityksen Ulkoisen informaation laaja hyödyntäminen Ulkoinen verkottuminen edistää oppimista ja tietämyksen jakamista 12

7 Erilaiset haasteet vaativat erilaista parantamisen johtamista Kehittämistapa Haasteen luonne Johtamisen konsepti ja työkaluja 1. Muutosohjelma Strategisen kyvykkyyden kehittäminen jatkuvan parantamisen kulttuuri Innostunut, aktiivinen ja hyvinvoiva työyhteisö asiakassuuntautunut toimintapa Tuotteesta palveluihin 2. Läpimurtohanke Uuden teknologian käyttöönotto uutta tietotekniikkaa sosiaalinen median hyödyntäminen uutta tuotantoteknologiaa 3. Kehittämisprojekti Prosessin suorituskyvyn parantaminen nopeampi läpimenoaika vähemmän kustannuksia parempi asiakaspalaute 4. Kehittämistoimenpiteet Käytännön ongelmien poistaminen poikkeamiin reagointi tiedon välittämisen varmistaminen taitojen parantaminen Muutosjohtaminen (Change Management) vision luonti tiekartta projektiportofolion hallinta viestintä ja vaikuttaminen Innovaatiojohtaminen (Break through innovation management) innovaatiotyöpajat valintamenettelyt skenaariot Suorituskyvyn johtaminen (Performance management) tilastollisen menetelmät ongelmanratkaisu Six Sigma Kevyt toimintatapa (Lean management) 5 S laatutarina OPERA 13 Miten valita oikea lähestymistapa muutokseen Luova ongelman ratkaisu Toimitukset myöhässä Liikaa kustannuksia Kompleksinen Organisaation laajuinen Muutosjohtaminen Uudenlasista tapaa ajatella tai asennetta tarvitaan Lean filosofia Kulttuurinen siirtymä Yksinkertainen Paikallinen Korjaava toimenpide Laite rikki Laitteen käyttö oikealla tavalla Asiat, tekninen Koutsaus, fasilitointi ja valmentaminen Uusia taitoja tarvitaan myyntitaito Henkilökohtainen uusi tapa toimia Ihmiset, sosiaalinen

8 Mikä sinun uudistumishankkeessa ajankohtaista juuri nyt? Avainihmisten kutsuminen Innostava visio Osaaminen muutoksessa Oikeudenmukaisuus muutoksessa Luottamus muutoksessa Muutosjohtajuus Johtajuus muutoksessa Muutoksessa suunnistaminen Käsitteet ja konseptit Uskomusten muokkaaminen Mielen mallit Ymmärtäminen Muutosviestintä Erilaisuus muutoksessa Innostus ja sitoutuminen Arvostaminen ja palaute Johtajuus tiimissä Innostus ja motivaatio tiimissä Ihmisen innostus, motivaatio ja sitoutuminen Muutos ryhmässä Innostava uudistuminen - Kestävä kasvu Muutoksen fasilitointi Muutosta tukeva arkkitehtuuri Muutosprosessin hallinta Sosialliset systeemit Rytmi ja ajoitus Nopea kehittäminen 7 askeleen malli Muutosdialogi Roolit Tiimin kypsyys Perustyökalut Fasilitaattorin rooli Työpajan suunnittelu Projektin suunnittelu Transformaation yhdessä luonti 15 Poikkeamien korjaamisesta kohti arvon luontia Vaikutus suorituskykyyn Organisaation laajuinen Useita prosesseja Strategia Arvonluonti (Prosessit) Prosessi Tavoite Paikallinen Poikkeama Kehitys toimenpiteiden toteutus Kehitysprojektin + salkun + johtaminen Projekti- Muutos- + toteutus hallinta Kehitystyön johtamisen luonne 16

9 Jatkuva parantaminen Menettely Miten on sovittu toimittavaksi? Soveltaminen Miten sovitut menettelyt toteutuvat? Parantaminen Miten arvioidaan parannetaan? Tulokset Miten suorituskyky on kehittynyt? 17 Arviointi mahdollistaa parantamisen 1. Seuranta => korjaava toimenpide Tarkoitus on selvittää, miten tavoitteet toteutuvat ja onko tarvetta joihinkin välittömiin toimenpiteisiin? 2. Auditointi => korjaava toimenpide, kehitysprojekti Tarkoitus on selvittää miten prosessi toimii käytännössä ja miten hyödyllisiä menettelyt ja työkalut ovat käytännön kannalta. 3. Katselmointi => korjaava toimenpide, kehitysprojekti Tarkoitus on selvittää saavutetaanko haluttuja tuloksia ja edistytäänkö toiminnassa toivotulla tavalla. Peilaus strategiaan. Kohdistuu usein prosessin tai organisaatio tuloksiin ja kehittämisprojekteihin. Katselmointia tehdään sekä yksittäisen prosessin että koko organisaation tasolla 4. (Itse)Arviointi => kehitysprojekti, muutosohjelma Tarkoitus on selvittää syy-seuraussuhteita ja tarkastella joko prosessin tai organisaation rakenteellisia tekijöitä. Kohdistuu sekä usein sekä toimintaan että tuloksiin Arviointia tehdään sekä yksittäisen prosessin että koko organisaation tasolla 18

10 Päämääristä käytäntöön Tarkoitus Strategia Päämäärät Prosessi Tavoite Tulos Hyöty Kriittiset vaiheet 19 Strategisesti johdettu jatkuva parantaminen Palaute suunnittelusta Toiminnan suunnittelu Poikkeama Prosessin arviointi Nopeat parannukset Kehitysprojektit Toistumisen ehkäisy Yhteenvedot ja analyysit 20

11 Yleisiä prosessin kehittämisperiaatteita 1. Lisätään jalostusarvoa asiakkaiden tarpeiden järjestelmällisen huomioonottamisen avulla. 2. Vähennetään ei-jalostavien töiden osuutta ja ulkoistetaan ne työt, joita ei välttämättä tarvita ydinliiketoiminnassa. 3. Mitataan prosessin suorituskykyä ja vähennetään prosessin hajontaa. 4. Lyhennetään läpimenoaikaa: odotusaika, valmistautumisaika ja suoritusaika. 5. Yksinkertaistetaan: minimoidaan osien, vaiheiden ja kytkentöjen lukumäärää. 21 jatkuu Yleisiä prosessin kehittämisperiaatteita 6. Lisätään joustavuutta: mahdollisimman suuret vastuukokonaisuudet, monitaitoisuus ja osaamisen kehittäminen, tiimit. 7. Lisätään prosessin havainnoitavuutta. 8. Ohjataan kokonaisia prosesseja asiakkaalta asiakkaalle. 9. Hyödynnetään innovaatioiden ja tekniikan tuomia uusia mahdollisuuksia, erityisesti tietotekniikka 10. Etsitään paras käytössä oleva ratkaisu ja sovelletaan sitä (benchmarking). 11. Innostetaan kehittämään jatkuvasti ja annetaan palautetta hyvistä suorituksista. Periaatteet soveltuvat sekä kokonaisprosessien että sen osaprosessien tarkasteluun. 22

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Riskikartta on 2000-luvun riskianalyysin tärkeä väline

Riskikartta on 2000-luvun riskianalyysin tärkeä väline Oma henkilöstö Tietoriskit Laatu Oman osaamisen kaventuminen Kustannukset Sopimukset Prosessien kehittäminen Riskikartta on 2000-luvun riskianalyysin tärkeä väline Aikataulu Ulkoistuksen riskit Alihankkijan

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä Tampereen teknillinen yliopisto. Teknis-taloudellinen tiedekunta. Opetusmoniste 2 Tampere University of Technology. Faculty of Business and Technology Management. Lecture Notes 2 Miia Martinsuo & Marja

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä Työkalut ja teknologiat Prosessi Yhteisraportti 2009 Projektituotantojärjestelmän strategiset kehittämiskohteet kiinteistö- ja rakennusalalla Lauri Merikallio Harri Haapasalo

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi Tarja Meristö, Riitta Molarius, Sami Leppimäki, Jukka Laitinen, Hanna Tuohimaa JULKAISIJA: Corporate Foresight

Lisätiedot

Tietoinen palvelu- & toimitusprosessien ja työhyvinvoinnin kehittäminen

Tietoinen palvelu- & toimitusprosessien ja työhyvinvoinnin kehittäminen Tietoinen palvelu- & toimitusprosessien ja työhyvinvoinnin kehittäminen Tietoisku 31.3.2015 @ Iisalmi Jaana & Petri Huitti Love Solutions (www.lovesol.fi/ ) Love Solutions 2015 Improving ways of thinking

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline LARK-hanke. Workshop 4: Mittaaminen toiminnan kehittämisen tukena Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki 30.10.2012 Mika Aho, TkT mika.aho@rongo.fi

Lisätiedot

Laatu, laadun mittaaminen, auditointi, laatujärjestelmät

Laatu, laadun mittaaminen, auditointi, laatujärjestelmät Laatu, laadun mittaaminen, auditointi, laatujärjestelmät Hilkka Heikkilä presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sisältö Laadun määritelmiä Auditointi Laatu Laadun mittaaminen Laatujärjestelmät TE esittely

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 99 Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola VTT TECHNOLOGY 99 Tietämyksen

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen

Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen Anni Aho Diplomityö Prosessitekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma Prosessitekniikan

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Lean toimintamalli + lyhyt esittely Green Lean -ajatteluun. Jouko Raita03-2013 jouko.raita@raitaint.biz

Lean toimintamalli + lyhyt esittely Green Lean -ajatteluun. Jouko Raita03-2013 jouko.raita@raitaint.biz Lean toimintamalli + lyhyt esittely Green Lean -ajatteluun Jouko Raita03-2013 jouko.raita@raitaint.biz Voinko hyödyntää Leaniä? Missä on tuotantoa... siellä on prosessi Missä on prosessi... siellä on hukkaa

Lisätiedot

Sanasto Arvoketju Arvoketjuanalyysi Differointistrategia ERP toiminnanohjausjärjestelmä Fokusointistrategia Franchising

Sanasto Arvoketju Arvoketjuanalyysi Differointistrategia ERP toiminnanohjausjärjestelmä Fokusointistrategia Franchising Sanasto Arvoketju Arvoketjulla tarkoitetaan toimintojen ketjua. Tuotteet kulkevat ketjuun liittyvien toimintojen lävitse tietyssä järjestyksessä, ja ne saavat jotain lisäarvoa ketjun jokaisessa vaiheessa.

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

HUOLTOLIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN

HUOLTOLIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma Kansainvälinen liiketoiminta HUOLTOLIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN 07.01.2015 Tekijä: Mikael Väisänen Ohjaaja: Katrina Lintukangas Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot