Yhteyshenkilö: Tommi Santanen GSM

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886"

Transkriptio

1 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Y-tunnus: c/o Titanium Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 46 C HELSINKI Yhteyshenkilö: Tommi Santanen GSM TILINUMERO: Handelsbanken FI Vuokralainen 3. Vuokrakohde Pöytyän kunta Y-tunnus: Kehityksentie Kyrö Yhteyshenkilö: Kari Jokela Vuokrakohde on Vuokranantajan omistukseen rakenteilla oleva 17 asunnon ja n. 782 m²:n (kerrosala) palveluasuntorakennus piha-alueineen osoitteessa Kiviaidantie 4, Riihikoski. Vuokrakohde sijaitsee vuokratontilla, jonka kiinteistötunnus on Riihimetsä Rno 2:272 ( ) noin 9113 m2 ja Eteläinen Rno 2:234 ( ) noin 164 m2. Vuokrakohteen pääpiirustukset on esitetty liitteenä 2. Vuokralainen on perehtynyt hankkeen suunnitelmiin ja todennut, että Vuokrakohteen tilat soveltuvat Vuokralaisen aikomaan käyttötarkoitukseen. Kohteen yksityiskohtaiset tiedot ja varustelu Vuokrasopimuksen alkaessa on esitetty liitteenä 3-6 olevissa urakka-asiakirjoissa. Vuokralainen vastaa toimintaansa liittyvistä viranomaisten vaatimista suunnitelmista, luvista ja hyväksynnöistä. 4. Vuokra-aika Vuokrasopimus on määräaikainen. Vuokrasopimus on voimassa 10 vuotta alkaen ja päättyen tai kun rakennusvalvonta- ja paloviranomaiset ovat hyväksyneet palveluasuntorakennuksen käyttöönottokatselmuksessa käyttöönotettavaksi, ja Vuokralaisen nimeämän ulkopuolisen riippumattoman asiantuntijan mukaan Vuokrakohde on urakkasopimuksen mukaisesti rakennettu ja varustettu valmiiksi sisäpuolisten töiden osalta. Vuokrakohde on urakkasopimuksen mukaan sisäpuolisten töiden osalta käyttöönottovalmis ja kokonaisuudessaan valmis Ulkopuolisen asiantuntijan on annettava lausuntonsa kahden viikon sisällä käyttöönottoluvan myöntämisestä. Vuokralainen vastaa nimeämänsä arvioitsijan kustannuksista ja voi halutessaan hyväksyä kohteen käyttöönotettavaksi myös suoraan itse. Vuokralainen ei voi evätä käyttöönottoa vain vähäisen puutteen takia, jolla ei ole toiminnallista merkitystä.

2 2(6) 5. Vuokra Vuosivuokran määrä vuokrasuhteen alkaessa on ,60 euroa (ALV 0%). Vuokran määrä ei ole miltään osin pinta-alaan perustuva. Arvonlisäverollinen (ALV 24%) vuosivuokra sopimuksen alkaessa on ,15. Kuukausivuokra ,60 : 12 = 9.786,29 euroa (ALV 0%) maksetaan etukäteen kunkin kuukauden 2. päivänä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Mainitun vuosivuokran lisäksi vuokralainen maksaa vuosittain vuokranantajalle kiinteistövakuutuksen ja kiinteistöveron sekä maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokran, jotka vuokranantaja laskuttaa vuokralaiselta toteutuneiden kulujen suuruisena. Tämän sopimuksen liitteenä on Pöytyän kunnan ja Pöytyän Hoiva Oy:n ( ) välinen sopimus, jossa sovitaan kustannuksen jakautumisesta kunnan ja Pöytyän Hoiva Oy:n välillä. Sen mukaan kunta luovuttaa nyt vuokraamansa tilat Pöytyän Hoiva Oy:n käyttöön sen toimiessa tiloissa hoivapalvelujen tuottajana. 6. Arvonlisävero Vuokrakohteen osalta hakeudutaan arvonlisäverovelvolliseksi, joten vuokraan lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassaolevan verokannan mukaisena. Vuokralainen sitoutuu käyttämään vuokrattuja tiloja arvonlisäverolain 30 :ssa ja 10 luvussa määritellyllä tavalla jatkuvasti arvonlisäveron vähennykseen tai 130 :ssa määriteltyyn kuntapalautukseen oikeuttavaan toimintaan. Mikäli tiloja käytetään arvonlisäveron vähennykseen tai kuntapalautukseen oikeuttamattomalla tavalla, Vuokralainen on velvollinen korvaamaan Vuokranantajalle siitä aiheutuvan välittömän vahingon, jonka suuruus määräytyy valtiolle palautettavaksi tulevan ja/tai vähennykseen oikeuttamattomien veron ja muiden maksujen mukaan. Tämän lisäksi Vuokralainen on velvollinen korvaamaan kaikki muut sopimusrikkomuksesta aiheutuvat välittömät kulut. Ellei Vuokralainen, saatuaan Vuokranantajalta vuokrasopimuksen purkuvaroituksen, välittömästi korjaa vuokrattujen tilojen käyttöä sopimusehtoja vastaavaksi ja korvaa syntynyttä vahinkoa, on Vuokranantajalla katsottava olevan LHVL 48 1 momentin 7 kohdassa mainittu oikeus purkaa sopimus, koska seikalla voi olla Vuokranantajalle erittäin suuri taloudellinen merkitys. Vuokralainen korvaa tämän sopimuksen perusteella kaikki Vuokranantajalle aiheutuvat kustannukset vuosittain, mikäli vuokrakohde on vain osittain arvolisäverolaissa (1501/1993) tarkoitetussa arvonlisäveron vähennykseen oikeuttavassa käytössä tai mikäli vuokrakohde vuokralaisen vaihtuessa tai verottajan muuttuneen tulkinnan myötä siirtyy kokonaan arvonlisäverottomaan käyttöön. Vähennykseen oikeuttava käyttö lasketaan koko tarkistusvuoden käytön perusteella. Korvattavien kustannusten suuruus määräytyy valtiolle palautettavaksi tulevan ja/tai vähennykseen oikeuttamattomien arvonlisäverojen mukaan. Lisäksi Vuokralainen on velvollinen korvaamaan kaikki muut em. muutoksesta aiheutuvat kulut kuten veronlisäykset ja veroa koskevat viivekorot. 7. Vuokran korottaminen Vuokra sidotaan täysimääräisesti elinkustannusindeksiin (vuosi 1951:100) seuraavasti: Elinkustannusindeksin perusindeksi on allekirjoituskuukauden indeksi ja vertailuindeksi on aina tarkistusta edeltävän vuoden lokakuun indeksi. Korotus astuu voimaan lokakuuta seuraavan kalenterivuoden alusta. Korotus on kuitenkin minimissään 2% vuodessa. Ensimmäinen korotus astuu voimaan Vuokrakohteen kunnossapito

3 3(6) Vuokralainen vastaa vuokra-aikana kustannuksellaan vuokrakohteen vuosihuollosta. Vuokralainen sitoutuu hoitamaan vuokrakohdetta huolella, ajantasaisesti ja dokumentoidusti. Osapuolet ovat sopineet vuokrakohteen hoidosta ja kunnossapidosta sen lisäksi, mitä tässä sopimuksessa on mainittu, liitteen 1: Vastuunjakotaulukko, mukaisesti. Jos vuokralainen laiminlyö vuosihuoltoja, eikä 60 päivän kuluessa kirjallisesta huomautuksesta korjaa asiaa, vuokranantaja pidättää oikeuden korjata asian vuokralaisen kustannuksella. Vuokralainen sitoutuu toimittamaan vuosittaiset kulutusraportit vuokranantajalle. Näitä ovat tyypillisesti sähkö-, lämmitys-, jätehuolto-, vesi- ja korjaustilastot tai raportit. Lisäksi vuokralainen sitoutuu ilmoittamaan vuokranantajalle kulloinkin käyttämänsä kiinteistöhuoltoyhtiön tiedot. Vuokralainen vastaa vuokra-aikana toimintansa vaatimien erityislaitteiden huollosta ja uusimisesta (ml. rikos-, kulunvalvonta- ym. laitteisto). Vuokralaisella on oikeus suorittaa kustannuksellaan lisä- ja muutostöitä sekä asentaa vuokrakohteeseen varusteita ja laitteita edellyttäen, että ne eivät vahingoita rakennusta ja että ne täyttävät lain ja viranomaisten asettamat vaatimukset. Vuokralaisen tulee hyväksyttää kyseiset työt vuokranantajalla ennen niiden aloitusta. Vuokranantajan tulee antaa suostumus, mikäli sen eväämiseen ei ole perusteltua ja painavaa syytä. Vuokralainen hankkii toimintansa muuttumiseen, lisä- ja muutostöiden suorittamiseen sekä varusteiden ja laitteiden asennukseen mahdollisesti tarvittavat viranomaisluvat omalla kustannuksellaan. Kiinteiltä osiltaan Vuokralaisen kustannuksellaan teettämät muutostyöt jäävät vuokrasopimuksen päätyttyä Vuokranantajan omaisuudeksi ilman eri korvausta. Vuokranantajan ja vuokralaisen edustajat pitävät vuosittain kiinteistöllä katselmuksen. Lisäksi vuokranantajalla on oikeus toimittaa kiinteistöllä muulloinkin katselmuksia ilmoitettuaan siitä etukäteen vuokralaiselle. 9. Vuokrakohteen hoito- ja käyttökustannukset Vuokralainen vastaa kaikista vuokrakohteen hoito- ja käyttökustannuksista, joita ovat kustannukset esimerkiksi lämmityksestä, sähköstä, vedestä, jätevedestä, IV- ja hälytyslaitteista, jätehuollosta, vartioinnista, sisä- ja ulkoalueiden puhtaanapidosta, lumenluonnista ja hiekoituksesta, lisä- ja muutostöinä asennettujen laitteiden huollosta, tarvikkeista ja ylläpitokorjauksista sekä näihin liittyvistä hallinnointi- ja kirjanpitokustannuksista. Vuokralainen maksaa kulut suoraan kolmannelle omissa nimissään. Vuokranantaja huolehtii siitä, että kiinteistölle otetaan kiinteistön täysarvovakuutus, joka sisältää myös vastuuvakuutuksen ja joiden tulee vastata markkinahinnoittelua. Vuokralainen sitoutuu noudattamaan vakuutusyhtiön ja viranomaisten antamia suojeluohjeita ja ilmoittamaan mahdollisista vahingoista viipymättä vuokranantajalle. Vakuutuksesta korvattavassa vahingossa vuokranantaja sitoutuu osoittamaan vakuutuskorvauksen vahinkojen korjaamiseksi. Ennen vakuutuksesta korvattavan vahingon korjaamista vuokralainen sitoutuu hankkimaan hyväksynnän korjaussuunnitelmalleen vuokranantajalta, kiinteistöyhtiöltä ja vakuutusyhtiöltä. Vuokranantaja ei vastaa millään tavalla vuokralaisen liiketoiminnan keskeytykseen tai muuhun liiketoimintaan liittyvästä vakuuttamisesta. Vuokralainen huolehtii omaisuutensa ja liiketoimintansa vakuuttamisesta mukaan lukien keskeytyksen ja vastuuvahinkojen varalta. 10. Ennalta arvaamattomat syyt Jos lainsäädännön (esim. verolainsäädännön) muuttumisesta tai lain tulkinnan muuttumisesta taikka muusta ennalta arvaamattomasta syystä syntyy sellaisia Vuokranantajan rasitukseksi tulevia kuluja tai lisävelvoitteita, joita

4 4(6) sopimusta laadittaessa ei ole voitu ottaa huomioon, osapuolet tarkistavat sopimuksen ehtoja yhdessä osapuolten muuttunutta tilannetta vastaavaksi. Vuokranantaja ei myöskään vastaa vuokralaiselle rakennusurakan valmistumisen ajankohdasta eikä sen mahdollisesta haitasta. Edellä mainitun kaltaisissa tilanteissa korvausvaatimukset tulee osoittaa KVRurakoitsijalle; Hoivarakentajat Oy:lle joka on valittu vuokralaisen toimesta suorittamaan varsinainen rakentaminen. 11. Toimintahäiriöt Vuokranantajalla on velvollisuus huolehtia sille kuuluvista velvoitteista viivytyksettä. Vuokranantajalla on oikeus suorittaa tai teettää välittömästi sellainen huoltotoimenpide tai korjaus- tai muutostyö, jota ei voida vahinkoa aiheuttamatta siirtää tuonnemmaksi. Vuokranantajalla on oikeus myös sellaisen huoltotoimenpiteen tai korjaustai muutostyön suorittamiseen, joka ei aiheuta olennaista haittaa tai häiriötä vuokratilan käyttämisessä. Tällaisen toimenpiteen suorittamisesta vuokranantaja on velvollinen ilmoittamaan vuokralaiselle etukäteen. Näissä tapauksissa vuokralaisella ei ole oikeutta vuokran alennukseen tai korvaukseen, ellei siitä aiheudu vuokralaiselle merkittävää haittaa. Olennaista haittaa tai häiriötä aiheuttaviin korjaus- ja muutostöihin vuokranantaja saa ryhtyä sovittuaan siitä etukäteen kirjallisesti vuokralaisen kanssa. Tällaisissa tapauksissa vuokralaisella ei ole sopimuksen purkuoikeutta. Tilapäiset häiriöt sekä vuokratilan hoidon kannalta tarpeelliset lyhytaikaiset katkot ja rajoitukset vesi-, viemäri-, lämpö-, ja sähkölaitteissa ja niiden käyttämisessä tai muut niihin verrattavat tapaukset eivät oikeuta vuokralaista vaatimaan vuokran alennusta tai korvausta. Vuokranantaja ei myöskään ole velvollinen korvaamaan vuokralaisen tai vuokratuissa tiloissa olevalle kolmannen osapuolen omaisuudelle tai toiminnalle edellä mainituista häiriöistä tai katkoksista aiheutuneita vahinkoja, eikä vuodosta, viemäritukoksesta tai vastaavasta syystä johtuvia vahinkoja, elleivät ne aiheudu vuokranantajan virheestä tai laiminlyönnistä. Vuokranantaja ei vastaa mistään vuokralaisen kärsimistä välillisistä vahingoista, ellei näytetä vuokranantajan aiheuttaneen vahinkoa törkeällä huolimattomuudella tai tahallisesti. Vuokranantaja sitoutuu kuitenkin ryhtymään ilman aiheetonta viivytystä toimenpiteisiin häiriöiden poistamiseksi saatuaan ilmoituksen häiriöstä vuokralaiselta. 12. Muut ehdot Vuokralainen vastaa vuokrasuhteen kestäessä kaikkien kohteessa harjoittamansa toiminnan edellyttämien viranomaislupien hankkimisesta. Vuokranantaja sitoutuu tarvittaessa myötävaikuttamaan ja antamaan valtuutuksia lupien hankkimiseen. Mahdolliset vuokralaisen tarpeista ja aloitteesta ja/tai viranomaisen vuokralaiselle osoittamista velvoitteista johtuvat rakennuksen laajennukset ja peruskorjaukset voidaan toteuttaa vuokranantajan tai kiinteistöyhtiön toimesta ja niiden kustannukset pääomitetaan siten, että vuokranantaja saa lisäinvestoinnille 8 %:n vuosituoton ja lisättyyn vuokraan sovelletaan kaikilta osin tämän vuokrasopimuksen ehtoja. Vuokranantaja voi kieltäytyä edellä tässä kappaleessa tarkoitetusta vuokralaisen ehdottamasta parannuksesta tai laajennuksesta vain, jos sen kustannus on yli normaalien rakennuskustannusten tai minimisopimusaikaa on jäljellä alle kymmenen vuotta, ellei vuokralainen sitoudu sopimusmuutokseen, jonka mukaan minimisopimusaikaa on jäljellä vähintään 10 vuotta. Investointi on investointi vuokratilaan ja näin ollen siihen sovelletaan vuokra- aikana kaikilta osin tämän vuokrasopimuksen ehtoja. Vuokralainen sitoutuu huolehtimaan siitä, että kiinteistöllä kulloinkin hoivatoimintaa harjoittava yhtiö tai muu toimija sitoutuu vastaamaan kaikista kiinteistöllä harjoittamansa toiminnan kolmansille mahdollisesti aiheuttamista korvaus- ym. seuraamuksista suoraan kolmansille myös siltä osin kuin Vuokranantaja ympäristötai muun lainsäädännön nojalla niistä Vuokralaisen ohella ilman omaa tuottamustaan mahdollisesti vastaa.

5 5(6) 13. Vuokraoikeuden siirto ja alivuokraus Vuokralainen ei saa ilman Vuokranantajan kirjallista lupaa siirtää vuokraoikeuttaan tai muulla tavoin siirtää sitä toiselle. Tämä koskee myös liikkeen luovutusta. Vuokranantaja hyväksyy liitteenä olevan Vuokralaisen ja Pöytyän Hoiva Oy:n välisen sopimuksen. Vuokralaisella on kuitenkin oikeus alivuokrata tai edelleen vuokrata asuintiloja. Vuokranantajalla on oikeus siirtää vuokrakohde kolmannelle, edellyttäen, että siirron saaja tulee sidotuksi tähän sopimukseen. 14. Sopimuksen päättyminen ja poismuutto Poismuuttopäivä on sopimuksen päättymispäivä, ellei kirjallisesti ole muuta sovittu. Vuokrasopimuksen päättyessä tilojen tulee olla toiminnan tavanomainen kuluminen huomioon ottaen hyvässä kunnossa ja siivottuna. Vuokratiloissa pidetään yhteinen katselmus poismuuton yhteydessä, jossa todetaan tilojen kunto. Katselmus pidetään mahdollisimman pian tilojen tyhjennyttyä vuokralaisen käytöstä. Osapuolten on viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa katselmuksesta ilmoitettava, jos heillä on toista osapuolta kohtaan vaatimuksia huoneiston kunnon, huoneistossa tehtyjen töiden tms. johdosta. Tämän jälkeen vaatimuksia ei voida puolin ja toisin enää esittää, ellei ole kyse huoneistossa ilmenneestä piilevästä viasta tai vahingosta, jota ei katselmuksessa ole voitu todeta. Katselmuksessa mahdollisesti todetut puutteellisuudet tai viat on Vuokralaisen korjattava välittömästi. Mikäli niin ei tapahdu, Vuokranantajalla on oikeus teettää tarvittavat korjaukset kolmannella osapuolella Vuokralaisen kustannuksella. 15. Sovellettava laki Muilta osin sopimuksessa noudatetaan voimassa olevan liikehuoneistojen vuokrauksesta annetun lain säännöksiä. 16. Erimielisyyksien ratkaiseminen Tästä vuokrasopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista osapuolten välisin neuvotteluin, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena. 17. Sopimuksen voimaantulo Tämä sopimus tulee voimaan Sopimuksen päiväys ja allekirjoitus Tätä sopimusta on tehty kaksi saman sisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle

6 6(6) Vuokranantaja: Erikoissijoitusrahasto Vuokralainen: Pöytyän Kunta Titanium Hoivakiinteistö Tommi Santanen Petri Kärkkäinen Kari Jokela, Kunnanjohtaja Henri Prittinen, hpj Titanium Rahastoyhtiö Oy Markku Kaurila, Kehitysjohtaja LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 LIITE 5 LIITE 6 LIITE 7 Vastuunjakotaulukko Pääpiirustukset KVR-urakkasopimus KVR-urakkaohjelma Rakennustapaselostus Varusteluettelo Pöytyän kunnan ja Pöytyän Hoiva Oy:n välinen sopimus

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 9 Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Luonnos 1. OSAPUOLET Vuokranantaja Sponda Oyj Y -tunnus 0866692-3 Osoite Korkeavuorenkatu 45

Lisätiedot

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0 Hallitus 30.5.2011, OHEISMATERIAALI 3 Sivu 1/10 V u o k r a s o p i m u s luonnos 16.5.2011/MeRi 1. Vuokranantaja VR Eläkesäätiö Vilhonkatu 13 00100 Helsinki Puh. 030 720 137 Y-tunnus 1017383-7. 2. Vuokralainen

Lisätiedot

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO Sisällysluettelo 1. Alkusanat s. 5 2. Yleistä vuokrasopimuksen ehdoista s. 6 3. Asunnon

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT 1. Lämpösopimuksen tekeminen 1.1 Lämmönmyyjä ja asiakas tekevät kirjallisen lämpösopimuksen lämmönkäyttöpaikan liittämisestä kaukolämpöverkkoon ja lämmön toimittamisesta

Lisätiedot

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Valkeakosken kaupungin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 1 SOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 Kalenteripiste T. Oja Ky, jäljempänä yritys Matkanivantie 106, 86300 Oulainen, 0400-608

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Suupohjan Seutuverkko Oy:n (Verkon omistaja) liittymien toimituksiin

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki Hallitus 24.3.2014, LIITE 1 2014-03-18 Luonnos SAIRAALA- ALUEEN MÄÄRÄALAN MAANVUOKRASOPIMUS Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖTARKOITUS VUOKRANANTAJA Julkisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot alkaen 1.5.2015 Sisältö 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät Yleiset toimitusehdot 5 1.1 Soveltamisala 5 1.2 Voimaantulo 5 1.3 Soveltamisjärjestys 5 Määritelmät

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana... 8 Asuinhuoneiston

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

Sähköntoimitusehdot STE 10

Sähköntoimitusehdot STE 10 Sähköntoimitusehdot STE 10 Sisällys A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen C. Sähköntoimituksen viivästys, virhe,

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana...

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT 1 SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT 1.11.2010 ALKAEN A. YLEISTÄ, SÄHKÖNTOIMITUSSOPIMUKSEN TEKEMINEN JA PALVELUN EDELLYTYKSET... 3 1 Soveltamisala ja määritelmiä...

Lisätiedot