VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAJAVARTIOLAITOKSEN. kiinteistötointa selvittävä työryhmä 9/2005 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAJAVARTIOLAITOKSEN. kiinteistötointa selvittävä työryhmä 9/2005 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA"

Transkriptio

1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAJAVARTIOLAITOKSEN kiinteistötointa selvittävä työryhmä 9/2005 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

2

3 RAJAVARTIOLAITOKSEN kiinteistötointa selvittävä työryhmä 9/2005 VALTIOVARAINMINISTERIÖ BUDJETTIOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

4 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) Telefaksi (09) Internet Julkaisun tilaukset Puh. (09) Taitto VM/Viestintä ISSN ISBN (nid.) ISBN (PDF) Edita Prima Oy HELSINKI 2005

5 KUVAILULEHTI Julkaisija ja julkaisuaika Valtiovarainministeriö, syyskuu 2005 Tekijät Julkaisun nimi Julkaisun osat/ muut tuotetut versiot Puheenjohtaja Jukka Jaakkola. Jäsenet Jukka Aalto, Ismo Kurki, Kirsti Vallinheimo, Arja Virtanen ja Hanna Rouhiainen. Sihteeri Jarkko Leinonen. Asiantuntijat Hannu Mustala, Mikko Karkia, Esko Haverinen sekä Kaarlo Lihavainen Rajavartiolaitoksen kiinteistötointa selvittävä työryhmä Julkaisu on saatavissa Internetistä osoitteesta /julkaisusarjat Asiasanat Valtion kiinteistövarallisuus, valtion kiinteistöhallinta, Rajavartiolaitos, Senaatti-kiinteistöt, Metsähallitus, hallinnansiirto Julkaisusarjan nimi ja numero TYÖRYHMÄMUISTIOITA, 9 /2005 Julkaisun tunnistetiedot ISSN Sivuja 86 ISBN (nid.) (PDF) Kieli Suomi Julkaisun myynti/jakaja Valtiovarainministeriön budjettiosasto, puh (09) Hinta 10 euroa + alv Painopaikka ja -aika Tiivistelmä Edita Prima Oy, Helsinki 2005 Työryhmä on selvittänyt Rajavartiolaitoksen kiinteistöjen haltijavirastoaseman muutostarpeita ja kiinteistövarallisuuden siirron tarkoituksenmukaisuutta osana valtion kiinteistövarallisuuden hoitoa ja arvioinut eri ratkaisuvaihtoehtoja. Raportti sisältää tiedot Rajavartiolaitoksen nykyisestä kiinteistövarallisuudesta ja sen hallintatavasta, koosteen valtion kiinteistöomaisuuden ohjaukseen vaikuttavista toiminnallista linjauksista sekä vaihtoehtoiset kuvaukset toiminnasta haltijavirastona ja käyttäjävirastona. Rajavartiolaitoksen kiinteistöjen tila on todettu keskimäärin hyväksi. Nykyinen haltijavirastoasema ei anna erityistä aihetta muutokseen. Mahdollinen kiinteistövarallisuuden siirto ja haltijavirastoaseman poisto tai kehittäminen on perusteltavissa valtion kiinteistöhallinnon keskittämisellä tai ohjauksen muutostarpeilla. Työryhmän esityksen mukaan hallinnansiirrolla ei ole kiirettä. Hallinnansiirrolle ei ole esteitä edellytysten täyttyessä. Hallinnansiirto suositetaan toteutettavaksi vaiheittain. Pidettiin tärkeänä, että toiminnallisuuden ja kiinteistövarallisuuden arvon säilymisen edellyttämät investoinnit turvataan.

6

7 PRESENTATIONSBLAD Utgivare och datum Finansministeriet, september Författare Publikationens titel Ordförande Jukka Jaakkola. Medlemmarna Jukka Aalto, Ismo Kurki, Kirsti Vallinheimo, Arja Virtanen och Hanna Rouhiainen. Sekreterare Jarkko Leinonen. Experter Hannu Mustala, Mikko Karkia, Esko Haverinen och Kaarlo Lihavainen Arbetsgrupp som utreder gränsbevakningsväsendets fastighetsväsen Publikationens andra versioner Publikationen fi nns tillgänglig på Internet, på webbsidan /julkaisusarjat Nyckelord Publikationsserie och nummer ARBETSGRUPPSPROMEMORIOR, 9/2005 Publikationens kännetecknen ISSN Sidor 86 ISBN (hft.) (PDF) Språk Finska Beställningar/ distribution Finansministeriet, budgetavdelningen, tfn (09) Pris 10 euro + moms Tryckeri/ tryckningsort och -år Sammandrag Edita Prima Ab, Helsingfors 2005 Inom ramen för skötseln av statens fastighetsbestånd har arbetsgruppen utrett behovet att ändra gränsbevakningsväsendets ställning som innehavare av sina fastigheter samt ändamålsenligheten med att överföra fastighetsbeståndet till en annan innehavare. Arbetsgruppen har även utvärderat olika handlingsalternativ. Rapporten innehåller uppgifter om gränsbevakningsväsendets nuvarande fastighetsbestånd och hur detta förvaltas. Vidare innehåller rapporten ett sammandrag av de operativa linjedragningar som påverkar förvaltningen av statens fastighetsbestånd samt alternativa beskrivningar av verksamheten som innehavarämbetsverk och som användarämbetsverk. Arbetsgruppen konstaterar att gränsbevakningsväsendets fastigheter i medeltal befi nner sig i gott skick. Dess nuvarande ställning som innehavarämbetsverk ger ingen särskild anledning till förändringar. En eventuell överföring av fastighetsbeståndet till en annan innehavare, eller avskaffandet eller utvecklingen av ställningen som innehavarämbetsverk kan motiveras med behovet av att centralisera förvaltningen av statens fastighetsbestånd eller att ändra styrningen av detta.

8 Enligt arbetsgruppens förslag föreligger ingen brådska med att överföra innehavet till någon annan. Då förutsättningarna för en överföring uppfylls föreligger dock inga hinder. Arbetsgruppen rekommenderar att en överföring av innehavet genomförs gradvis. Vidare anser den det vara viktigt att de investeringar tryggas som krävs för att bibehålla funktionaliteten och fastighetsbeståndets värde.

9 FACT SHEET Publisher and date Ministry of Finance, September Author (s) Title of publication Parts of publication/ other versions released Chairman Jukka Jaakkola. Members Jukka Aalto, Ismo Kurki, Kirsti Vallinheimo, Arja Virtanen and Hanna Rouhiainen. Secretary Jarkko Leinonen. Experts Hannu Mustala, Mikko Karkia, Esko Haverinen and Kaarlo Lihavainen Working group on the Border Guard s real estate The publication is available on Internet at the website /julkaisusarjat Keywords Publications series and number WORKING PAPERS, 9/2005 Identifications ISSN No. of pages 86 ISBN (paperback) (PDF) Language Finnish Price 10 e + VAT Sales distribution Ministry of Finance, Budget Department, tel Printing place and year Edita Prima Ltd, Helsinki 2005 Abstract In the context of general management of the State s stock of real estate the working group has studied what needs there might be to modify the Border Guard s status as real estate holder and the expediency of transferring its stock of real estate to another holder. Furthermore, the working group has made an assessment of different alternative courses of action. The report contains information concerning the Border Guard s present stock of real estate and of its management, a summary of the operational guidelines impacting the management of the State s stock of real estate and a description of alternative ways of operating as holding State agency and as utilizing State agency. The working group found that on the average the Border Guard s stock of real estate is in good order. The Border Guard s present status as utilizing agency does not raise any particular needs for modifi cations. Any transfer of the stock of real estate to another holder and any cancellation or development of the Border Guard s status as holding State agency could be justifi ed by needs to centralize the management of State s stock of real estate, or by needs to modify its management.

10 The working group is of the opinion that there is no hurry to transfer holding, but if the preconditions are fulfi lled there are no obstacles against such transfer. The working group recommends that any transfer be implemented only gradually. Furthermore, the working group considers it important to secure the investments required to maintain operability and to prevent depreciations of the value of the stock of real estate.

11 Valtiovarainministeriölle Valtiovarainministeriön asettama työryhmä on selvittänyt Rajavartiolaitoksen kiinteistöjen haltijavirastoaseman muutostarpeita ja kiinteistövarallisuuden siirron tarkoituksenmukaisuutta osana valtion kiinteistövarallisuuden hoitoa. Tähän selvitykseen sisältyy eri ratkaisuvaihtoehtojen arviointi sekä käyttäjävirastojen kokemukset vaihtoehtoisissa toteutustavoissa. Raportti sisältää tiedot Rajavartiolaitoksen nykyisestä kiinteistövarallisuudesta ja sen hallintatavasta, koosteen valtion kiinteistöomaisuuden ohjaukseen vaikuttavista toiminnallista linjauksista sekä vaihtoehtoiset kuvaukset toiminnasta haltijavirastona ja käyttäjävirastona (ei haltijavirasto -ratkaisu). Rajavartiolaitoksen kiinteistöjen tila on todettu keskimäärin hyväksi, eikä varallisuuteen kohdistu erityistä korjausvelkaa. Nykyinen haltijavirastoasema, joka pitää sisällään myös vuokraamiseen perustuvan toimitilahankinnan sekä sisäasiainministeriön kiinteistöjohtamisotteen selkiyttämisen, ei anna erityistä aihetta muutokseen. Nähtävissä olevien investointien asianmukainen käsittely ei ole kiirehtimässä päätöstä rakennetun kiinteistövarallisuuden hallinnan siirtoasiassa. Mahdollinen kiinteistövarallisuuden siirto ja haltijavirastoaseman poisto tai kehittäminen on perusteltavissa valtion kiinteistöhallinnon keskittämisen ja ohjauksesta vastaavien ministeriöiden tehtävien rationalisointiin perustuvilla muutostarpeilla. Valtion palveluntuottajien aseman selkeyttäminen kiinteistö- ja toimitilapalvelujen tuottajina on tärkeää. Työryhmä suosittaa: 1. haltijavirastoaseman säilyttämistä niin kauan, kun Rajavartiolaitoksella on hallinnassaan valtion kiinteistövarallisuutta, 2. rakennetun kiinteistövarallisuuden siirroista pidättäytymistä toistaiseksi kunnes seuraavassa kappaleessa mainitut edellytykset on toteutettu, 3. mahdollinen rakennetun kiinteistövarallisuuden hallinnansiirto toteutetaan vaiheittain, tarkoituksenmukaisina ja riittävän suurina kokonaisuuksina, 4. rakentamattoman maaomaisuuden hallinnan siirtämistä Metsähallitukselle, kun seuraavassa kappaleessa mainitut edellytykset on toteutettu, 5. toiminnan vaatimien ja kiinteistövarallisuuden arvon säilymisen edellyttämien investointien turvaamista kaikissa hallintavaihtoehdoissa sekä 6. ettei hallintavaihtoehto vaikuta investointien tasoon. Hallinnansiirtotapauksissa on välttämätöntä huolehtia täysimääräisestä vuokrien kompensoinnista käyttäjävirastolle, aikataulutettujen investointitarpeiden sisällyttämistä inves-

12 tointiohjelmiin sekä varsinaisen siirron toimeenpanon (mm. yksikkökohtaisen omaisuuden ja korvausperusteiden määrittämisen) vaatimasta valmisteluajasta. Henkilöstöhallinnollisesta näkökulmasta hallittu muutosjohtaminen edellyttänee 5-10 vuoden toimeenpanoaikaa rakennetun kiinteistövarallisuuden osalta. Lisäksi valtion palveluntuottajilla on oltava asianmukainen valmius järjestää tai tuottaa kiinteistö- ja toimitilapalveluja kustannustehokkaasti myös syrjäisillä alueilla. Taloudelliset vaikutukset on kyetty esittämään selvityksessä vain suuntaa antavina. Tietojen tarkentaminen on katsottu mittavana työnä perustelluksi ja mahdolliseksi vasta mahdollisten siirtoneuvottelujen yhteydessä. Toisaalta yhteiskunnallinen laaja-alainen taloudellinen tarkastelu valtion kiinteistöhallinnan keskittämisen vaikutuksista muutamalle toimijalle kuuluu selkeästi eri tarkastelun piiriin. Työryhmäraporttiin ei ole pyydetty selvityksen kohteena, ohjauksesta vastaavien ministeriöiden tai kiinteistö- ja toimitilapalveluja tuottavien organisaatioiden lausuntoja. Esitetyt suositukset edustavat työryhmän jäsenten yhteistä näkemystä toimeksiantokirjeessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työryhmän puheenjohtaja Helsingissä Kommodori (RVLE), Jukka Jaakkola Neuvotteleva virkamies (VM), Kirsti Vallinheimo Talousjohtaja (SM), Jukka Aalto Everstiluutnantti (RVLE), Ismo Kurki Lakiasiainpäällikkö (Senaatti-kiinteistöt), Arja Virtanen Kiinteistöasiantuntija (Metsähallitus), Hanna Rouhiainen Työryhmän sihteeri Asiakaspäällikkö (Senaatti-kiinteistöt), Jarkko Leinonen

13 Sisällys VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE 1 JOHDANTO VALTION KIINTEISTÖHALLINTO Johdanto Valtion kiinteistöhallintotyöryhmän muistion mukaiset toimenpiteet Valtion kiinteistöomistusstrategia Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 93/ Kehyspäätös ja tuottavuuden toimenpideohjelma Valtion toimitilastrategia Rajavartiolaitoksen strategia RAJAVARTIOLAITOKSEN KIINTEISTÖT Yleiskuvaus Rajavartiolaitoksen hallinnassa olevat kiinteistöt Rajavartiolaitoksen vuokratut ja käyttöoikeudella olevat kiinteistöt Rakennettujen kiinteistöjen kunto ja investointiohjelma Kiinteistövarallisuuden erityispiirteet RAJAVARTIOLAITOS HALTIJAVIRASTONA Yleistä Säädökset ja määräykset Rajavartiolaitoksen esikunnan kiinteistöalan tehtävät Hallintoyksiköiden kiinteistöalan tehtävät Kiinteistönpito Tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen Kustannukset Vaikuttavuustekijät Kokemukset haltijavirastomallista Kehitysennuste ja -mahdollisuudet Ratkaisuvaihtoehto: Rajavartiolaitos jatkaa haltijavirastona VUOKRAUSVAIHTOEHTO Johdanto Senaatti-kiinteistöjen vuokraus- ja tilapalvelutoiminta Senaatti-kiinteistöjen hinnoittelu Pääomavuokramalli Kokonaisvuokramalli Ratkaisuvaihtoehto: Hallinta siirretään ja Rajavartiolaitos vuokraa kiinteistöt...52

14 6 MAA-ALUEIDEN HALLINTA Johdanto Metsähallitus kiinteistöjen haltijana Maanvuokramalli Kustannukset Vaikuttavuustekijät Kokemukset maa-alueiden monikäyttömallista Ratkaisuvaihtoehdot ARVIO MUUTOSTEN VAIKUTUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ Rajavartiolaitokselle vuokrattavien tilojen vuokran määräytymisperusteet Palvelussuhdeasunnot Henkilöstön siirtovelvollisuus Nykyisen henkilöstön asema Erityiskohteet ja -rakennelmat Peruskorjaus- ja uusinvestointitarpeet 5 v Kustannus- ja palvelutasovertailu , Vastaanottavien tahojen edellytykset hallinnansiirron toimeenpanolle JOHTOPÄÄTÖKSET JA TYÖRYHMÄN SUOSITUKSET TOIMENPITEISTÄ...71 LIITTEET Vuoden 2005 aikana Työryhmämuistioita -sarjassa ilmestyneet julkaisut...86

15 1 Johdanto 1 JOHDANTO Valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän selvittämään valtion kiinteistöhallintotyöryhmän muistion (VM:n työryhmämuistio 24/98) pohjalta Rajavartiolaitoksen kiinteistötointa sekä tekemään yksityiskohtaiset ehdotukset Rajavartiolaitoksen kiinteistövarallisuuden tarkoituksenmukaisesta hallintatavasta. Tavoitteena oli selvittää Rajavartiolaitoksen kiinteistöhallintatapa siten, että Rajavartiolaitoksen osalta valtion kiinteistöjen hallinta tulee järjestetyksi tarkoituksenmukaisella tavalla. Järjestelyn tulee tukea Rajavartiolaitoksen päätehtävien mukaista toimintaa, taloudellisuutta ja joustavaa henkilöstövoimavarojen käyttöä. Työryhmän ehdotukset tuli voida ottaa huomioon päätöksenteossa vuonna 2006 siten, että mahdolliset muutokset voidaan sisällyttää viimeistään vuoden 2008 talousarvioon. Työryhmän selvitystyössä otetaan huomioon ne vaikutukset ja toimenpiteet, jotka aiheutuisivat Rajavartiolaitoksen nykyisen kiinteistötoimen muuttamisesta Valtion kiinteistöhallintotyöryhmän muistion esittämällä tavalla. Selvitystyössä tuli ottaa erityisesti huomioon Rajavartiolaitokselle vuokrattavien tilojen vuokrataso (vuokramalli) palvelussuhdeasunnot vaikutukset henkilöstön siirtovelvollisuusjärjestelyn ylläpitoon Rajavartiolaitoksen nykyisen kiinteistöhenkilöstön asema erityiskohteet ja rakenteet peruskorjaus- ja uusinvestointitarpeet seuraavalle 5-vuotiskaudelle järjestelyjen kustannus- ja palvelutasovertailut. Organisointi Puheenjohtaja Jukka Jaakkola, kommodori, Rajavartiolaitoksen esikunta Jäsenet Jukka Aalto, talousjohtaja, sisäasiainministeriö Ismo Kurki, everstiluutnantti, Rajavartiolaitoksen esikunta Kirsti Vallinheimo, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö 13

16 1 Johdanto Arja Virtanen, lakiasiainpäällikkö, Senaatti-kiinteistöt Hanna Rouhiainen, kiinteistöasiantuntija, Metsähallitus Pekka Perttilä, palvelupäällikkö, Metsähallitus, Rouhiaisen sijaisena Sihteeri Jarkko Leinonen, asiakaspäällikkö, Senaatti-kiinteistöt Asiantuntijat Hannu Mustala, kiinteistöpäällikkö, Rajavartiolaitoksen esikunta Mikko Karkia, everstiluutnantti, Kaakkois-Suomen Rajavartiosto Esko Haverinen, teknikkokapteeni, Lapin Rajavartiosto Kaarlo Lihavainen, työnjohtaja, Rajavartiolaitoksen henkilöstöjärjestöt (VAL) Myöhemmin luvussa 4.11 on kuvattu ratkaisuvaihtoehto, jossa Rajavartiolaitos jatkaa haltijavirastona. Luvussa 5.6 on esitetty vaihtoehto, jossa toimitilojen hallinta siirretään Senaatti-kiinteistöille joko pääoma- tai kokonaisvuokramallilla, jolloin Rajavartiolaitos vuokraa tarvitsemansa toimitilat. Luvussa 6.7 on kuvattu maa-alueita koskevat ratkaisuvaihtoehdot. Terminologian osalta on tukeuduttu kiinteistöalan yhteisesti hyväksymään Kiinteistöliiketoiminnan sanastoon (http://www.rakli.fi/tietopankki/sanasto.pdf). 14

17 2 Valtion kiinteistöhallinto 2 VALTION KIINTEISTÖHALLINTO 2.1 Johdanto Valtion toimitilojen rakentaminen, hankinta ja rakennusvarallisuuden hallinto keskitettiin vuonna 1971 Rakennushallitukselle. Vuonna 1995 aloitettiin valtion kiinteistöhallinnon viimeisin laajempi uudistus. Silloin lakkautettiin Rakennushallitus ja otettiin käyttöön valtionhallinnon sisäinen vuokrajärjestelmä sekä keskitettiin valtion rakennusvarallisuutta harvemmille virastoille ja laitoksille. Rakennushallituksen Valtiovarainministeriön apuna hoitama valtion toimitilahallinnon yleinen ohjaustehtävä lakkautettiin ja virastoille annettiin melko laaja vapaus päättää toimitiloistaan ja niiden hankinnasta. Vuonna 1998 hyväksytyn valtion kiinteistöomistusstrategian mukaan kiinteistövarallisuutta on edelleen keskitetty Valtion kiinteistölaitokselle, nykyiselle Senaatti-kiinteistöille ja Metsähallitukselle virastojen siirtyessä niiden vuokralaisiksi. Vuonna 2002 tehtiin keskittämislinjauksen muutos, hajalleen joutunutta päätöksentekoa keskitettiin. Mm. ministeriön päätösvallassa olevat vähintään viiden miljoonan euron arvoiset, useampaa vuotta koskeva sopimukset oli käsiteltävä raha-asianvaliokunnassa. Vuoden 2003 alusta voimaan tullut asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, hallinnasta ja hoitamisesta (1070/2002) määrää, että ministeriön on päätettävä kaikista vähintään viiden miljoonan euron tilahankkeista. Vuokrauksissa tämä tarkoittaa koko sopimuskaudella maksettavien vuokrien, erillisten hoitokustannusten ja arvonlisäveron yhteismäärää. Senaatti-kiinteistöt muutettiin valtion liikelaitokseksi vuoden 1999 alusta. Sen hallintaan siirrettiin liikelaitoksen perustamisen yhteydessä virastomuotoisen Valtion kiinteistölaitoksen hallinnassa ollut käyttöomaisuus, joka muodostui kiinteistöistä ja huoneistoosakkeista. Senaatti-kiinteistöjen hallintaan on liikelaitoskautena siirretty lisää valtion toimintojen edellyttämiä toimitiloja ja niihin liittyviä maa-alueita. Vuonna 2000 Senaatti-kiinteistöjen hallintaan siirrettiin Opetusministeriön hallinnonalan kulttuurirakennuksia, vuonna 2001 siirrettiin Vankeinhoitolaitoksen kiinteistövarallisuus, vuonna 2002 Kriminaalihuoltoyhdistykseltä valtion omistukseen siirtynyttä kiinteistövarallisuutta, vuonna 2003 Puo- 15

18 2 Valtion kiinteistöhallinto lustusministeriön hallinnassa ollut kiinteistövarallisuus ja vuonna 2005 siirrettiin Opetusministeriöltä kulttuurikohteita Suomesta ja valtion omistamat tiede- ja kulttuurikeskusten käytössä olevat tilat ulkomailla. Vuoden 2004 lopussa Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa oli kaikkiaan noin Suomen valtion omistamaa rakennusta, joissa yhteensä noin 8,2 milj. neliömetriä sekä noin hehtaaria maa-alueita, josta noin hehtaaria on rakennuskäytössä ja loput rakentamattomina maatalous-, metsä- ja suoalueina. Kiinteistöomaisuuden tasearvo on noin 5,3 miljardia euroa. Senaatti-kiinteistöt on Suomen suurin toimitilakiinteistöomaisuuden haltija. Henkilöstöä vuoden lopussa oli yhteensä 257. Metsähallituksesta tuli valtion liikelaitos vuoden 1994 alusta. Tällöin sille siirrettiin muutamin poikkeuksin aiemmin liiketoimintaa harjoittavana virastona ja budjettisidonnaisena liikelaitoksena toimineen Metsähallituksen hallinnassa ollut kiinteä omaisuus. Seuraavan reilun kymmenen vuoden aikana Metsähallitukselle siirrettiin valtaosa muiden valtionlaitosten hallinnassa olleista rakentamattomista maista. Suurimmat hallinnansiirrot ovat olleet yleisten vesialueiden sekä puolustusministeriön maiden siirrot, pienempiä siirtoja on ollut kymmeniä. Tällä hetkellä Metsähallituksen hallinnassa onkin n. 9,0 milj. ha maa-alueita ja 3,4 milj. ha vesialueita. Valtion kiinteistövarallisuutta hallinnoi Senaatti-kiinteistöjen ja Metsähallituksen lisäksi neljä muuta valtion liikelaitosta ja eduskunta ja 16 virastoa sekä kaksi valtion talousarvion ulkopuolista rahastoa. Yliopistoilla ja Valtion taidemuseolla voi olla hallinnassaan asunto-osakeyhtiöiden osakkeita. Valtion tarkoituksena on edelleen vähentää haltijavirastojen määrää sekä niiden hallinnassa olevaa kiinteistövarallisuutta. Kiinteistötoimialalla toimii myös valtion kokonaan omistama Solidium Oy, jonka tytäryhtiölle Kruunuasunnot Oy:lle on keskitetty mm. valtion palvelussuhdeasunnot, kiinteistösijoitusyhtiö Kapiteeli Oy sekä Sponda Oyj, josta valtio omistaa 34,5%. Hallinnansiirtomenettelystä valtion virastojen välillä on säädetty valtioneuvoston asetuksessa valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, hallinnasta ja hoitamisesta (1070/2002) ja hallinnansiirroista liikelaitokselle ja liikelaitokselta pois valtion liikelaitoksista annetussa laissa (1185/2002) sekä liikelaitoksista annetuissa laitoskohtaisissa laeissa. Hallinnansiirrosta liikelaitokselle päättää omaisuuden arvosta riippuen ministeriö, valtioneuvosto tai eduskunta. Liikelaitokselle omaisuus siirretään käyvällä arvolla. Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin tuleva omaisuus siirretään Metsähallitukselle tasearvolla. Nämä ovat pääasiassa erilaisia suojeluun käytettäviä alueita. Valtion omistamat asuntorakennukset ja asunto-osakkeet on pääsääntöisesti siirretty Kruunuasunnot Oy:lle. Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olleet asunnot siirrettiin vuosina 1998 ja 1999 Kapiteeli Oy:lle edelleen Kruunuasunnot Oy:lle siirrettäviksi. 16

19 2 Valtion kiinteistöhallinto 2.2 Valtion kiinteistöhallintotyöryhmän muistion mukaiset toimenpiteet Valtion kiinteistöhallintotyöryhmän muistiossa (VM 24/98) esitettiin valtion kiinteistöhallinnon kehittämisperiaatteet. Periaatteet ovat esitetty tiivistettyinä ohessa. 1. Virastojen ja laitosten vapaus valita toimitilansa turvataan ja sitä kehitetään. Tilojen käyttö- ja vuokrauspäätökset tekevät toiminnan tuloksesta vastaavat tahot. Budjetoidut toimintamenot sisältävät myös kaikki toimitilakustannukset. Vasta markkinaehtoinen vuokra mahdollistaa kiinteistöjen asianmukaisen hoidon ja riittävät investointimahdollisuudet. 2. Valtion toimintojen edellyttämät toimitilat siirretään pääosin Valtion kiinteistölaitokselle (nyk. Senaatti-kiinteistöt). Metsä- ja vesialueet siirretään pääosin Metsähallitukselle. Tarpeeton kiinteistövarallisuus siirretään perustettavaan valtionyhtiöön (Kapiteeli Oy). Myös asunnot siirretään pääosin perustettavalle (perustetulle) yhtiölle (Kruunuasunnot Oy). 3. Kaikista tiloista ja kiinteän omaisuuden käytöstä peritään liiketaloudellisin perustein määräytyvä vuokra. Perustelluista syistä voidaan poiketa liiketaloudellisista perusteista. Liikelaitosohjaus perustuu palvelutaso-ohjaukseen, jota tulosohjaus täydentää. Työryhmämuistiossa todetaan, että hallinnansiirrot aloitetaan valtion kokonaistaloudellisten ja hallinnollisten vaikutusten kannalta merkittävimpien kiinteistöyksikköjen kiinteistöistä, Puolustusministeriön ja Vankeinhoitolaitoksen kiinteistöistä sekä osasta Opetusministeriön ja Metsäntutkimuslaitoksen kiinteistöjä. Rajavartiolaitosta ja sen hallinnassa olevia kiinteistöjä ei erikseen ole mainittu kehittämisehdotusten toimeenpanon kuvauksen yhteydessä. 2.3 Valtion kiinteistöomistusstrategia Talouspoliittisen ministerivaliokunnan hyväksymän valtion kiinteistöomistusstrategian mukaan rakenneuudistuksen tavoitteena on valtion omistajaohjauksen aktivoiminen ja yhdenmukaistaminen. Hallinnon tavoitteena on tehokkuuden ja pääoman tuoton rinnalla kiinteistöjen arvon säilyttäminen, valtion tilahuollon turvaaminen ja tilakustannusten minimointi. Valtion kiinteistövarallisuus jakautuu käyttö- ja vaihto-omaisuuteen. Käyttöomaisuus liittyy kiinteästi varsinaiseen toimintaan ja omistus on tarkoitettu pitkäaikaiseksi (esim. Presidentin linna, VN:n linna, korkeakoulurakennukset). Tältä osin tavoitteena tulee olla nykyistä linjakkaampi, selkeämpi ja tehokkaampi keskitetty hallintajärjestelmä. Silloisten kiinteistöyksiköiden koordinointia tuli tehostaa ja yksiköiden lukumäärää supistaa. 17

20 2 Valtion kiinteistöhallinto Vaihto-omaisuudeksi luokiteltavan kiinteistöomaisuuden osalta tavoitteena oli aikaansaada omistajaohjausjärjestelmä, jonka avulla valtionyhteisön vaihto-omaisuuskiinteistöjen kehittäminen, vuokraus ja realisointi voidaan tehokkaasti toteuttaa päämääränä vaihtoomaisuuskiinteistöihin sitoutuneen pääoman palautuminen valtiolle markkinatilanteeseen mukautuen. Valtion kiinteistöhallinnon organisointi arvioitiin uudelleen Käyttöomaisuuden hallintaa hoitavat Senaatti-kiinteistöt ja Metsähallitus. Valtiovarainministeriön alaisuuteen perustettiin vaihto-omaisuutta varten osakeyhtiömuotoinen kiinteistökonserni. Yhtiöön siirrettiin valtion kiinteistöomaisuus, joka ei ollut tarpeen valtionhallinnon eikä valtionyhtiöiden varsinaiselle toiminnalle (vaihto-omaisuus). Päämääränä oli lähinnä pääoman tuoton parantaminen ja pääoman vapauttaminen. Nähtiin, että omistajaohjauksen aktivoimisesta ja toiminnan tehostamisesta valtiolle saatavat hyödyt tulevat joka tapauksessa olemaan huomattavan suuria. Valtion kiinteistöomistusstrategia valmisteltiin valtiovarainministeriön työryhmässä (työryhmämuistio 24/1998). Valtion kiinteistölaitos muutettiin virastosta valtion liikelaitokseksi vuoden 1999 alusta ja myöhemmin sen nimi muutettiin nimeksi Senaatti-kiinteistöt. Valtion kiinteistöomistusstrategian mukaisesti perustettiin 1998 valtion kokonaan omistama Kapiteeli Oy, jolle aikavälillä on siirretty valtion toiminnalle tarpeetonta kiinteistövarallisuutta. Kruunuasunnot Oy perustettiin Kapiteeli Oy:n tytäryhtiöksi. Valtio on siirtänyt asuntoja Kapiteeli Oy:lle, joka on edelleen siirtänyt ne kokonaan omistamalleen Kruunuasunnot Oy:lle. Kuluvan vuoden alusta Kruunuasunnot Oy erotettiin Kapiteeli Oy:stä ja siirrettiin valtion kokonaan omistaman Solidium Oy:n tytäryhtiöksi. Ajanjaksolla on ollut voimassa erityiset määräaikaiset lait eräistä kiinteistöjärjestelyistä (ns. Kapiteeli-lait). Laeilla poikettiin varainsiirtoverolaista sekä siitä, mitä ns. luovutuslaissa on säädetty. 2.4 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 93/2005 Valtiontalouden tarkastusviraston Kihlakunnanvirastojen ja Poliisin erillisyksiköiden toimitilahankkeita käsittelevässä tarkastuskertomuksessa 93/2005 annetaan valtion toimitilatoimintoihin liittyen kuusi suositusta. Suosituksista kaksi ja kolme liittyvät suoraan työryhmän toimeksiantoon, suositukset neljä ja kuusi sivuavat toimeksiantoa. 18

21 2 Valtion kiinteistöhallinto Suositus 2: Tiettyä rajaa suuremmissa toimitilahankinnoissa tai vuokrauksissa tulisi toimivallan ja vastuun näiden hankintojen tai vuokrausten käytännön toimenpiteiden valmistelusta ja toteutuksesta olla valtiolla keskitettyä, tarvittaessa myös yli hallinnonalojen. Suositus 3: Sisäasiainministeriön tulisi parantaa antamiaan tilajärjestelytoiminnan määräyksiä ja ohjeita. Tilahankkeiden ohjauksessa tulisi ottaa huomioon eri seikkoja nykyistä laajemmin ja ohjauksessa käytettävää tausta-aineistoa tulisi kehittää nykyistä paremmaksi. Taloudellisuuden ohjausta tulisi parantaa hankkeiden eri vaiheissa. Määräyksiä ja ohjeita tulisi noudattaa ministeriön koko hallinnonalalla. Määräysten ja ohjeiden noudattamista tulisi myös valvoa. Tarkastuskertomuksen pohjalta sisäasiainministeriö käynnistää uuden hankintaohjeen ja siihen liittyen toimitilahankintojen ohjeen uudistamisen heti, kun kauppa- ja teollisuusministeriön esitys uudeksi hankintalaiksi annetaan eduskunnalle. Ohje tulee valmiiksi samaan aikaan, kun lain on tarkoitus astua voimaan tammikuun 2006 loppuun mennessä. Tällä välin EU:n komission tämän vuoden alussa ottama kanta ja Valtiontalouden tarkastusviraston kanta huomioiden noudatetaan jo nyt olemassa olevien tilojen vuokrausta lukuunottamatta täysimääräisesti EU-direktiiviä ja hankintasäädöksiä, vaikka ohjeet edellyttävät säädösten noudattamista soveltuvin osin. Sisäasiainministeriön talousyksikköön kuuluu hankinta- ja toimitila-asioiden ryhmä, jossa ministeriön osastot (raja-osasto mukaan lukien) joutuvat käyttämään toimitilojen vuokrausta koskevat hankintamenettelyt. Ryhmä ohjaa ja kehittää kansliapäällikön apuna ministeriön ja hallinnonalan hankintatointa ja toimitila-asioita sekä osallistuu ministerin tai kansliapäällikön ratkaistavien hankinta-asioiden ja ministeriön sitoutumista edellyttävien toimitila-asioiden valmisteluun yhteistyössä asianomaisen osaston tai erillisyksikön kanssa. Myös Rajavartiolaitoksen toimitilahankinnat on keskitetty sisäasiainministeriön sisällä samalle taholle. Tätä kautta ministeriö saa sisällään keskittämishyötyjä ja siten tuottavuuden lisäystä. Suositus 4: Valtion toimitilahankkeissa tulisi pääsääntöisesti noudattaa yhdenmukaisia hankintaperiaatteita riippumatta esimerkiksi siitä, hankitaanko tilat olemassa olevista vai rakennettavista tiloista. Esimerkiksi valtion omistuksessa olevien toimitilojen vuokrasopimuksen jatkamisessa voi olla valtion kokonaisedun kannalta tarkoituksenmukaista poiketa tästä pääsäännöstä. Poikkeukset ja niissä noudatettavat menettelytavat tulisi määritellä. Valtion kokonaisedun toteutumisen varmistamiseksi tulisi olla valtion toimitilajärjestelyjä koskevat yleiset periaatteet ja menettelytapaohjeet, joita tulisi noudattaa sellaisissa tilajärjestelyhankkeissa ratkaistavissa kysymyksissä, kuten valtion eri toimintojen ja niiden 19

22 2 Valtion kiinteistöhallinto tilojen pysyvyys ja olennaisuus tulevaisuudessa, toimintojen ja niiden tilojen sijoittaminen maantieteellisesti ja toisiinsa nähden, toimintojen ja niiden tilojen laatuun liittyvät periaatteet sekä toimintojen tasonnostoon liittyvien uusien tilatyyppien käyttöönotto. Nykyisessä valtion toimitilahallintojärjestelmässä tilahankkeiden alkuvaiheessa konsulttipalveluja tarjoavien tulisi olla riippumattomia myöhemmissä vaiheissa mahdollisesti järjestettäviin urakkatarjouskilpailuihin osallistujista. Valtion kiinteistö- ja tilahallinnon yleisestä ohjaustehtävästä vastaavana viranomaisena Valtiovarainministeriön tulisi selvittää, onko hallinnonaloilla tilojen hankintamenettelyä koskevien määräysten ja ohjeiden antamis- tai uudistamistarvetta sekä huolehtia siitä, että eri hallinnonaloilla ohjeet ja määräykset ovat riittävän yhdenmukaiset. Suositus 6: Valtiovarainministeriön tulisi selvittää Senaatti-kiinteistöjen asema hankintayksikkönä ja tarvittaessa muuttaa sitä koskevat säännökset siten, että ne täyttävät myös yhteisöoikeuden vaatimukset. 2.5 Kehyspäätös ja tuottavuuden toimenpideohjelma Valtioneuvoston vuosien kehyspäätöksen perusteluissa korostetaan tuottavuuden kehittämisen tärkeyttä. Julkisen talouden menokehityksen rajoittamiseksi tuottavuuden parantaminen on pitkällä aikavälillä avainasemassa. Koska tuottavuuden kannalta olennaiset palvelu-, hallinto- ja kuntarakenneuudistukset etenevät hitaasti, niistä on päätettävä mahdollisimman pikaisesti. Ministeriöiden ensimmäiset tuottavuusohjelmat eivät ole johtamassa riittäviin muutoksiin. Hallinnonalojen tuottavuutta on ryhdytty kohentamaan tuottavuusohjelmin, joiden odotetaan johtavan menojen kasvun hidastumiseen sekä resurssien uudelleenkohdentamiseen. Julkisen sektorin toimintojen tehostaminen ja tuottavuuden parantaminen on välttämätöntä paitsi julkisen talouden vakauden turvaamiseksi myös koko kansantalouden kasvumahdollisuuksien kannalta. Vuoteen 2011 mennessä toteutuvan henkilöstön poistuman poikkeuksellinen suuruus (n. 29% työvoimasta) tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa tuottavuutta ja tehokkuutta lisääviä toiminnan ja rakenteen muutoksia ja lisätä tietotekniikan hyödyntämistä samalla noudattaen hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Palvelutuotannon ja hallinnon prosessit arvioidaan ja uudistetaan, mihin liittyy mm. hallinnonalakohtaisten palvelukeskusten perustaminen. Tähänastisiin tuottavuusohjelmiin sisältyvien toimien lisäksi korostetaan yleishallinnon, hankintojen ja tukipalveluiden nopeaa tehostamista, ministeriöiden, virastojen ja laitosten toiminnan keskittämistä ydintehtäviin, resurssien yhteiskäytön lisäämistä sekä toi- 20

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 27.4.2016 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN (HAL- TIK) TEHTÄVIEN JA TOIMINTOJEN SIIRTÄMISESTÄ VALTION TIETO- JA VIES-

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö HE 9/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 lisätalousarvioksi, kuuleminen eduskunnan valtiovarainvaliokunnan maatalousjaostossa 24.2.2016 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE AJANJAKSOLLE 1.1. 31.3.2016 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) mukaan Metsähallituksen tehtävänä

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 88. Senaatti-kiinteistöt Talousesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille ei myönnetä määrärahaa. 1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Esitys Etelä-Pohjanmaan maakunnan SOTEMAKU-seminaarissa 18.11.2016 Esitys perustuu hallituksen 29.6.2016 antamiin Sote- ja maakuntalakiehdotuksiin

Lisätiedot

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitoksen vision mukaan Suomessa on Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti arvostettu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistö Oy Kaapelitalon hankintaoikeudellinen asema Käsiteltävä kysymys Loppupäätelmä Tässä muistiossa on käsitelty KOY Kaapelitalon edustajien

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus

Maakuntien tilakeskus Maakuntien tilakeskus Esitys Kiinteistöt-teemaryhmässä Pirkanmaalla 21.12.2016 Selvityshenkilö Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Palvelukeskuksen taustaa Palvelukeskuksen tehtävä on tukea ja tuottaa

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Rajavartiolaitoksen tehtävät Neliportainen maahantulon valvontamalli Osa EU:n rajaturvallisuusjärjestelmää (IBM) Rajanylitykset itärajalla 4 Arvioita itärajan

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista. valtion liikelaitoksista

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista. valtion liikelaitoksista POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1987 Nro 52 Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista Säädöskokoelmassa on julkaistu seuraava laki (627/87): A Laki valtion liikelaitoksista Annettu Naantalissa

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Tutkimuslaitosseminaari

Tutkimuslaitosseminaari Tutkimuslaitosseminaari Valtion toimitilastrategia Tutkimusympäristöjen tehokkuusmittaus - mitä tulisi mitata 17.11.2014 Juha Lemström Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Valtion sisäisen vuokrajärjestelmän

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013. 999/2013 Sisäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013. 999/2013 Sisäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013 999/2013 Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja-kielloista annetun

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Kokkonen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Kokkonen METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA TOIMINTATAVOITTEET SE- KÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE VUODELLE 2017 Metsähallituksen liiketoiminnan tehtävä Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) mukaan Metsähallitus

Lisätiedot

Omistajapoliittiset linjaukset

Omistajapoliittiset linjaukset Asikkalan kunta Omistajapoliittiset linjaukset Omistajaohjaus 14.4.2015 Sisällys Johdanto... 1 1. Soveltamisala... 1 2. Yleiset periaatteet... 1 3. Kunnan kehitysnäkymät omistajapolitiikan lähtökohtana...

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1226/2013 Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

Pääesikunta Lausunto 1 (6) Logistiikkaosasto HELSINKI AM /00.00/2015

Pääesikunta Lausunto 1 (6) Logistiikkaosasto HELSINKI AM /00.00/2015 Pääesikunta Lausunto 1 (6) HELSINKI 16.2.2016 5499/00.00/2015 Eduskunta Maa- ja metsätalousvaliokunta MmV:n pyyntö 10.2.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE METSÄHALLITUKSEN UUDELLEENORGANISOINTIA KOSKEVAKSI

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus

Sisäasiainministeriön asetus Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön päätöksen

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT JUHTA asetus ja asettaminen JUHTA 28.2.2013 Sami Kivivasara, VM JulkICT Asetuksen uudistamisen taustaa Edellinen asetus oli annettu 2006 ja sitä on osittain uudistettu useaan kertaan. Tietohallintolaki

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ HE 112/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI MUISTIO Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 9.9.2015 OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja - kielloista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Sisäministeriön päätöksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

HE 74/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista. lääninhallituksilta sisäasiainministeriölle.

HE 74/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista. lääninhallituksilta sisäasiainministeriölle. HE 74/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Asuntoasiain työryhmän loppuraportti: Asuntoasiain organisointiselvitys Toimeksianto: Selvitetään, voidaanko pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistuksen omaisuusjärjestelyt

Sote- ja maakuntauudistuksen omaisuusjärjestelyt Sote- ja maakuntauudistuksen omaisuusjärjestelyt Keskustelu- ja kuulemistilaisuus 31.3.2016 31.3.2016 1 Uudistuksessa valmisteltava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki järjestämislain

Lisätiedot

Pysyvästi säilytettäväksi määrätyn sähköisen aineiston säilytys- ja tietopalvelu, OKM/7/591/2015 Liitteet:

Pysyvästi säilytettäväksi määrätyn sähköisen aineiston säilytys- ja tietopalvelu, OKM/7/591/2015 Liitteet: Suvi Ritvos Lähettäjä: noreply@eduuni.fi Lähetetty: 25. elokuuta 2015 13:29 Aihe: Pysyvästi säilytettäväksi määrätyn sähköisen aineiston säilytys- ja tietopalvelu, Liitteet: Kansilehti.PDF; Pysyvästi säilytettäväksi

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Osastopäällikkö Juha Sarkio Valtiovarainministeriö Sairaanhoitopiirien ja suurten kaupunkien informaatiotilaisuus 23.2.2016

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä kiinteistökaupasta Metsähallituksessa

Kokemuksia sähköisestä kiinteistökaupasta Metsähallituksessa Kokemuksia sähköisestä kiinteistökaupasta Metsähallituksessa Kiinteistöasioiden digipäivä 12.10.2016 Esko Maukonen Metsähallitus edelläkävijä vihreillä markkinoilla Metsähallituksen hallinnassa on 1/3

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 191/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 191/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 191/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä, julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain

Lisätiedot

Poliisin palvelu- ja toimipisteverkon kehittäminen

Poliisin palvelu- ja toimipisteverkon kehittäminen Poliisin palvelu- ja toimipisteverkon kehittäminen Yhteenveto poliisilaitosten ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden esityksistä POL-2015-12069 Materiaalihallintopäällikkö Jouni Jantunen Poliisilaitokset

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS 25.5.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Avauspuheenvuoro Kansliapäällikkö Harri Skog 1 UUSI HALLITUS JA HALLITUSOHJELMA TALOUDEN

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1(7) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 10.2.2009

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1(7) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 10.2.2009 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1(7) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.00 Paikka Vuosaaren satamakeskus, Gatehouse Komentosilta 1, 00980 HELSINKI Läsnä Jäsenet Jaatinen Timo puheenjohtaja Aalto Olli

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Erityisasiantuntija Linda Kumpula

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Erityisasiantuntija Linda Kumpula TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Erityisasiantuntija 29.11.2016 Linda Kumpula VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTON VUODEN 2017 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN 1 Rahasto Valtion ydinjätehuoltorahasto (rahasto)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

Maakuntauudistus ja kiinteistö. Uudet työn tekemisen tavat, prosessit ja digitalisaatio kiinteistöistä palveluihin 3L Education, Helsinki 12.1.

Maakuntauudistus ja kiinteistö. Uudet työn tekemisen tavat, prosessit ja digitalisaatio kiinteistöistä palveluihin 3L Education, Helsinki 12.1. Maakuntauudistus ja kiinteistö Uudet työn tekemisen tavat, prosessit ja digitalisaatio kiinteistöistä palveluihin 3L Education, Helsinki 12.1.2017 Maakuntauudistus pähkinänkuoressa Rakennusneuvos Matti

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 1. OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ohjelma on formaatiltaan pikemmin toimenpideohjelma kuin strateginen ohjelma. Tämän vuoksi täytäntöönpano on perustunut niihin yksittäisiin

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakuntien tilakeskus Oy Maakuntien tilakeskus Oy Valtakunnalliset palvelukeskusselvittäjät Turussa 24.1.2017 Maakuntien tilakeskuksen selvityshenkilö ja yhtiön toimitusjohtaja Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Maakuntien

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 350 Asianro 6215/10.03.02.04/2015 Kuopion Tilakeskuksen hallinnassa olevien rakennusten jakaminen tilasalkkuihin Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen Omistajaohjaus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion elokuvatarkastamosta annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion elokuvatarkastamosta annettua lakia niin, että viraston johtokunta

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli

Metsähallituksen uusi toimintamalli Metsähallituksen uusi toimintamalli 17.2.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Road Show tiedotustilaisuus Joensuussa 14.5.2007 Hallintojohtaja Petri Lintunen, Joensuun yliopisto 1 Taustaa

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 2/2015

LISÄTALOUSARVIO 2/2015 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO 2/2015 CT/CA-027/2015FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. YLEISTÄ B. TULOT C. MENOT II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULO- JA MENOTAULUKKO 2015 - YHTEENVETO I. JOHDANTO

Lisätiedot

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta HE 111/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA TULOKSIA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI

YHTEISTYÖTÄ JA TULOKSIA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI YHTEISTYÖTÄ JA TULOKSIA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI VM ohjaavana ja tavoitteita asettavana ministeriönä Kehittämispäällikkö Panu Kukkonen Sisältö 1. Tulosohjauksen uudistaminen valtion hallinnossa ja VM:n hallinnonalalla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain muuttamisesta, lausuntopyyntö , VM057:00/2016

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain muuttamisesta, lausuntopyyntö , VM057:00/2016 1 VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE ASIA Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain muuttamisesta, lausuntopyyntö 8.6.2016, VM057:00/2016 LAUSUNNON ANTAJA Tampereen kaupunginhallitus PL 487 33101 Tampere

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia.

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. HE 204/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. Verotuksen oikaisulautakunnan

Lisätiedot

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset

Lisätiedot

Soma-esivalmistelun henkilöstöfoorumi

Soma-esivalmistelun henkilöstöfoorumi Soma-esivalmistelun henkilöstöfoorumi 25.1.2017 Valmistelun rakenne Esivalmistelun ohjausorganisaatio Henkilöstöfoorumi Yhteiset valmisteluryhmät Sote-tiimi sote-muutosjohtaja & valmisteluryhmien pj:t

Lisätiedot