VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAJAVARTIOLAITOKSEN. kiinteistötointa selvittävä työryhmä 9/2005 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAJAVARTIOLAITOKSEN. kiinteistötointa selvittävä työryhmä 9/2005 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA"

Transkriptio

1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAJAVARTIOLAITOKSEN kiinteistötointa selvittävä työryhmä 9/2005 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

2

3 RAJAVARTIOLAITOKSEN kiinteistötointa selvittävä työryhmä 9/2005 VALTIOVARAINMINISTERIÖ BUDJETTIOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

4 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) Telefaksi (09) Internet Julkaisun tilaukset Puh. (09) Taitto VM/Viestintä ISSN ISBN (nid.) ISBN (PDF) Edita Prima Oy HELSINKI 2005

5 KUVAILULEHTI Julkaisija ja julkaisuaika Valtiovarainministeriö, syyskuu 2005 Tekijät Julkaisun nimi Julkaisun osat/ muut tuotetut versiot Puheenjohtaja Jukka Jaakkola. Jäsenet Jukka Aalto, Ismo Kurki, Kirsti Vallinheimo, Arja Virtanen ja Hanna Rouhiainen. Sihteeri Jarkko Leinonen. Asiantuntijat Hannu Mustala, Mikko Karkia, Esko Haverinen sekä Kaarlo Lihavainen Rajavartiolaitoksen kiinteistötointa selvittävä työryhmä Julkaisu on saatavissa Internetistä osoitteesta /julkaisusarjat Asiasanat Valtion kiinteistövarallisuus, valtion kiinteistöhallinta, Rajavartiolaitos, Senaatti-kiinteistöt, Metsähallitus, hallinnansiirto Julkaisusarjan nimi ja numero TYÖRYHMÄMUISTIOITA, 9 /2005 Julkaisun tunnistetiedot ISSN Sivuja 86 ISBN (nid.) (PDF) Kieli Suomi Julkaisun myynti/jakaja Valtiovarainministeriön budjettiosasto, puh (09) Hinta 10 euroa + alv Painopaikka ja -aika Tiivistelmä Edita Prima Oy, Helsinki 2005 Työryhmä on selvittänyt Rajavartiolaitoksen kiinteistöjen haltijavirastoaseman muutostarpeita ja kiinteistövarallisuuden siirron tarkoituksenmukaisuutta osana valtion kiinteistövarallisuuden hoitoa ja arvioinut eri ratkaisuvaihtoehtoja. Raportti sisältää tiedot Rajavartiolaitoksen nykyisestä kiinteistövarallisuudesta ja sen hallintatavasta, koosteen valtion kiinteistöomaisuuden ohjaukseen vaikuttavista toiminnallista linjauksista sekä vaihtoehtoiset kuvaukset toiminnasta haltijavirastona ja käyttäjävirastona. Rajavartiolaitoksen kiinteistöjen tila on todettu keskimäärin hyväksi. Nykyinen haltijavirastoasema ei anna erityistä aihetta muutokseen. Mahdollinen kiinteistövarallisuuden siirto ja haltijavirastoaseman poisto tai kehittäminen on perusteltavissa valtion kiinteistöhallinnon keskittämisellä tai ohjauksen muutostarpeilla. Työryhmän esityksen mukaan hallinnansiirrolla ei ole kiirettä. Hallinnansiirrolle ei ole esteitä edellytysten täyttyessä. Hallinnansiirto suositetaan toteutettavaksi vaiheittain. Pidettiin tärkeänä, että toiminnallisuuden ja kiinteistövarallisuuden arvon säilymisen edellyttämät investoinnit turvataan.

6

7 PRESENTATIONSBLAD Utgivare och datum Finansministeriet, september Författare Publikationens titel Ordförande Jukka Jaakkola. Medlemmarna Jukka Aalto, Ismo Kurki, Kirsti Vallinheimo, Arja Virtanen och Hanna Rouhiainen. Sekreterare Jarkko Leinonen. Experter Hannu Mustala, Mikko Karkia, Esko Haverinen och Kaarlo Lihavainen Arbetsgrupp som utreder gränsbevakningsväsendets fastighetsväsen Publikationens andra versioner Publikationen fi nns tillgänglig på Internet, på webbsidan /julkaisusarjat Nyckelord Publikationsserie och nummer ARBETSGRUPPSPROMEMORIOR, 9/2005 Publikationens kännetecknen ISSN Sidor 86 ISBN (hft.) (PDF) Språk Finska Beställningar/ distribution Finansministeriet, budgetavdelningen, tfn (09) Pris 10 euro + moms Tryckeri/ tryckningsort och -år Sammandrag Edita Prima Ab, Helsingfors 2005 Inom ramen för skötseln av statens fastighetsbestånd har arbetsgruppen utrett behovet att ändra gränsbevakningsväsendets ställning som innehavare av sina fastigheter samt ändamålsenligheten med att överföra fastighetsbeståndet till en annan innehavare. Arbetsgruppen har även utvärderat olika handlingsalternativ. Rapporten innehåller uppgifter om gränsbevakningsväsendets nuvarande fastighetsbestånd och hur detta förvaltas. Vidare innehåller rapporten ett sammandrag av de operativa linjedragningar som påverkar förvaltningen av statens fastighetsbestånd samt alternativa beskrivningar av verksamheten som innehavarämbetsverk och som användarämbetsverk. Arbetsgruppen konstaterar att gränsbevakningsväsendets fastigheter i medeltal befi nner sig i gott skick. Dess nuvarande ställning som innehavarämbetsverk ger ingen särskild anledning till förändringar. En eventuell överföring av fastighetsbeståndet till en annan innehavare, eller avskaffandet eller utvecklingen av ställningen som innehavarämbetsverk kan motiveras med behovet av att centralisera förvaltningen av statens fastighetsbestånd eller att ändra styrningen av detta.

8 Enligt arbetsgruppens förslag föreligger ingen brådska med att överföra innehavet till någon annan. Då förutsättningarna för en överföring uppfylls föreligger dock inga hinder. Arbetsgruppen rekommenderar att en överföring av innehavet genomförs gradvis. Vidare anser den det vara viktigt att de investeringar tryggas som krävs för att bibehålla funktionaliteten och fastighetsbeståndets värde.

9 FACT SHEET Publisher and date Ministry of Finance, September Author (s) Title of publication Parts of publication/ other versions released Chairman Jukka Jaakkola. Members Jukka Aalto, Ismo Kurki, Kirsti Vallinheimo, Arja Virtanen and Hanna Rouhiainen. Secretary Jarkko Leinonen. Experts Hannu Mustala, Mikko Karkia, Esko Haverinen and Kaarlo Lihavainen Working group on the Border Guard s real estate The publication is available on Internet at the website /julkaisusarjat Keywords Publications series and number WORKING PAPERS, 9/2005 Identifications ISSN No. of pages 86 ISBN (paperback) (PDF) Language Finnish Price 10 e + VAT Sales distribution Ministry of Finance, Budget Department, tel Printing place and year Edita Prima Ltd, Helsinki 2005 Abstract In the context of general management of the State s stock of real estate the working group has studied what needs there might be to modify the Border Guard s status as real estate holder and the expediency of transferring its stock of real estate to another holder. Furthermore, the working group has made an assessment of different alternative courses of action. The report contains information concerning the Border Guard s present stock of real estate and of its management, a summary of the operational guidelines impacting the management of the State s stock of real estate and a description of alternative ways of operating as holding State agency and as utilizing State agency. The working group found that on the average the Border Guard s stock of real estate is in good order. The Border Guard s present status as utilizing agency does not raise any particular needs for modifi cations. Any transfer of the stock of real estate to another holder and any cancellation or development of the Border Guard s status as holding State agency could be justifi ed by needs to centralize the management of State s stock of real estate, or by needs to modify its management.

10 The working group is of the opinion that there is no hurry to transfer holding, but if the preconditions are fulfi lled there are no obstacles against such transfer. The working group recommends that any transfer be implemented only gradually. Furthermore, the working group considers it important to secure the investments required to maintain operability and to prevent depreciations of the value of the stock of real estate.

11 Valtiovarainministeriölle Valtiovarainministeriön asettama työryhmä on selvittänyt Rajavartiolaitoksen kiinteistöjen haltijavirastoaseman muutostarpeita ja kiinteistövarallisuuden siirron tarkoituksenmukaisuutta osana valtion kiinteistövarallisuuden hoitoa. Tähän selvitykseen sisältyy eri ratkaisuvaihtoehtojen arviointi sekä käyttäjävirastojen kokemukset vaihtoehtoisissa toteutustavoissa. Raportti sisältää tiedot Rajavartiolaitoksen nykyisestä kiinteistövarallisuudesta ja sen hallintatavasta, koosteen valtion kiinteistöomaisuuden ohjaukseen vaikuttavista toiminnallista linjauksista sekä vaihtoehtoiset kuvaukset toiminnasta haltijavirastona ja käyttäjävirastona (ei haltijavirasto -ratkaisu). Rajavartiolaitoksen kiinteistöjen tila on todettu keskimäärin hyväksi, eikä varallisuuteen kohdistu erityistä korjausvelkaa. Nykyinen haltijavirastoasema, joka pitää sisällään myös vuokraamiseen perustuvan toimitilahankinnan sekä sisäasiainministeriön kiinteistöjohtamisotteen selkiyttämisen, ei anna erityistä aihetta muutokseen. Nähtävissä olevien investointien asianmukainen käsittely ei ole kiirehtimässä päätöstä rakennetun kiinteistövarallisuuden hallinnan siirtoasiassa. Mahdollinen kiinteistövarallisuuden siirto ja haltijavirastoaseman poisto tai kehittäminen on perusteltavissa valtion kiinteistöhallinnon keskittämisen ja ohjauksesta vastaavien ministeriöiden tehtävien rationalisointiin perustuvilla muutostarpeilla. Valtion palveluntuottajien aseman selkeyttäminen kiinteistö- ja toimitilapalvelujen tuottajina on tärkeää. Työryhmä suosittaa: 1. haltijavirastoaseman säilyttämistä niin kauan, kun Rajavartiolaitoksella on hallinnassaan valtion kiinteistövarallisuutta, 2. rakennetun kiinteistövarallisuuden siirroista pidättäytymistä toistaiseksi kunnes seuraavassa kappaleessa mainitut edellytykset on toteutettu, 3. mahdollinen rakennetun kiinteistövarallisuuden hallinnansiirto toteutetaan vaiheittain, tarkoituksenmukaisina ja riittävän suurina kokonaisuuksina, 4. rakentamattoman maaomaisuuden hallinnan siirtämistä Metsähallitukselle, kun seuraavassa kappaleessa mainitut edellytykset on toteutettu, 5. toiminnan vaatimien ja kiinteistövarallisuuden arvon säilymisen edellyttämien investointien turvaamista kaikissa hallintavaihtoehdoissa sekä 6. ettei hallintavaihtoehto vaikuta investointien tasoon. Hallinnansiirtotapauksissa on välttämätöntä huolehtia täysimääräisestä vuokrien kompensoinnista käyttäjävirastolle, aikataulutettujen investointitarpeiden sisällyttämistä inves-

12 tointiohjelmiin sekä varsinaisen siirron toimeenpanon (mm. yksikkökohtaisen omaisuuden ja korvausperusteiden määrittämisen) vaatimasta valmisteluajasta. Henkilöstöhallinnollisesta näkökulmasta hallittu muutosjohtaminen edellyttänee 5-10 vuoden toimeenpanoaikaa rakennetun kiinteistövarallisuuden osalta. Lisäksi valtion palveluntuottajilla on oltava asianmukainen valmius järjestää tai tuottaa kiinteistö- ja toimitilapalveluja kustannustehokkaasti myös syrjäisillä alueilla. Taloudelliset vaikutukset on kyetty esittämään selvityksessä vain suuntaa antavina. Tietojen tarkentaminen on katsottu mittavana työnä perustelluksi ja mahdolliseksi vasta mahdollisten siirtoneuvottelujen yhteydessä. Toisaalta yhteiskunnallinen laaja-alainen taloudellinen tarkastelu valtion kiinteistöhallinnan keskittämisen vaikutuksista muutamalle toimijalle kuuluu selkeästi eri tarkastelun piiriin. Työryhmäraporttiin ei ole pyydetty selvityksen kohteena, ohjauksesta vastaavien ministeriöiden tai kiinteistö- ja toimitilapalveluja tuottavien organisaatioiden lausuntoja. Esitetyt suositukset edustavat työryhmän jäsenten yhteistä näkemystä toimeksiantokirjeessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työryhmän puheenjohtaja Helsingissä Kommodori (RVLE), Jukka Jaakkola Neuvotteleva virkamies (VM), Kirsti Vallinheimo Talousjohtaja (SM), Jukka Aalto Everstiluutnantti (RVLE), Ismo Kurki Lakiasiainpäällikkö (Senaatti-kiinteistöt), Arja Virtanen Kiinteistöasiantuntija (Metsähallitus), Hanna Rouhiainen Työryhmän sihteeri Asiakaspäällikkö (Senaatti-kiinteistöt), Jarkko Leinonen

13 Sisällys VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE 1 JOHDANTO VALTION KIINTEISTÖHALLINTO Johdanto Valtion kiinteistöhallintotyöryhmän muistion mukaiset toimenpiteet Valtion kiinteistöomistusstrategia Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 93/ Kehyspäätös ja tuottavuuden toimenpideohjelma Valtion toimitilastrategia Rajavartiolaitoksen strategia RAJAVARTIOLAITOKSEN KIINTEISTÖT Yleiskuvaus Rajavartiolaitoksen hallinnassa olevat kiinteistöt Rajavartiolaitoksen vuokratut ja käyttöoikeudella olevat kiinteistöt Rakennettujen kiinteistöjen kunto ja investointiohjelma Kiinteistövarallisuuden erityispiirteet RAJAVARTIOLAITOS HALTIJAVIRASTONA Yleistä Säädökset ja määräykset Rajavartiolaitoksen esikunnan kiinteistöalan tehtävät Hallintoyksiköiden kiinteistöalan tehtävät Kiinteistönpito Tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen Kustannukset Vaikuttavuustekijät Kokemukset haltijavirastomallista Kehitysennuste ja -mahdollisuudet Ratkaisuvaihtoehto: Rajavartiolaitos jatkaa haltijavirastona VUOKRAUSVAIHTOEHTO Johdanto Senaatti-kiinteistöjen vuokraus- ja tilapalvelutoiminta Senaatti-kiinteistöjen hinnoittelu Pääomavuokramalli Kokonaisvuokramalli Ratkaisuvaihtoehto: Hallinta siirretään ja Rajavartiolaitos vuokraa kiinteistöt...52

14 6 MAA-ALUEIDEN HALLINTA Johdanto Metsähallitus kiinteistöjen haltijana Maanvuokramalli Kustannukset Vaikuttavuustekijät Kokemukset maa-alueiden monikäyttömallista Ratkaisuvaihtoehdot ARVIO MUUTOSTEN VAIKUTUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ Rajavartiolaitokselle vuokrattavien tilojen vuokran määräytymisperusteet Palvelussuhdeasunnot Henkilöstön siirtovelvollisuus Nykyisen henkilöstön asema Erityiskohteet ja -rakennelmat Peruskorjaus- ja uusinvestointitarpeet 5 v Kustannus- ja palvelutasovertailu , Vastaanottavien tahojen edellytykset hallinnansiirron toimeenpanolle JOHTOPÄÄTÖKSET JA TYÖRYHMÄN SUOSITUKSET TOIMENPITEISTÄ...71 LIITTEET Vuoden 2005 aikana Työryhmämuistioita -sarjassa ilmestyneet julkaisut...86

15 1 Johdanto 1 JOHDANTO Valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän selvittämään valtion kiinteistöhallintotyöryhmän muistion (VM:n työryhmämuistio 24/98) pohjalta Rajavartiolaitoksen kiinteistötointa sekä tekemään yksityiskohtaiset ehdotukset Rajavartiolaitoksen kiinteistövarallisuuden tarkoituksenmukaisesta hallintatavasta. Tavoitteena oli selvittää Rajavartiolaitoksen kiinteistöhallintatapa siten, että Rajavartiolaitoksen osalta valtion kiinteistöjen hallinta tulee järjestetyksi tarkoituksenmukaisella tavalla. Järjestelyn tulee tukea Rajavartiolaitoksen päätehtävien mukaista toimintaa, taloudellisuutta ja joustavaa henkilöstövoimavarojen käyttöä. Työryhmän ehdotukset tuli voida ottaa huomioon päätöksenteossa vuonna 2006 siten, että mahdolliset muutokset voidaan sisällyttää viimeistään vuoden 2008 talousarvioon. Työryhmän selvitystyössä otetaan huomioon ne vaikutukset ja toimenpiteet, jotka aiheutuisivat Rajavartiolaitoksen nykyisen kiinteistötoimen muuttamisesta Valtion kiinteistöhallintotyöryhmän muistion esittämällä tavalla. Selvitystyössä tuli ottaa erityisesti huomioon Rajavartiolaitokselle vuokrattavien tilojen vuokrataso (vuokramalli) palvelussuhdeasunnot vaikutukset henkilöstön siirtovelvollisuusjärjestelyn ylläpitoon Rajavartiolaitoksen nykyisen kiinteistöhenkilöstön asema erityiskohteet ja rakenteet peruskorjaus- ja uusinvestointitarpeet seuraavalle 5-vuotiskaudelle järjestelyjen kustannus- ja palvelutasovertailut. Organisointi Puheenjohtaja Jukka Jaakkola, kommodori, Rajavartiolaitoksen esikunta Jäsenet Jukka Aalto, talousjohtaja, sisäasiainministeriö Ismo Kurki, everstiluutnantti, Rajavartiolaitoksen esikunta Kirsti Vallinheimo, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö 13

16 1 Johdanto Arja Virtanen, lakiasiainpäällikkö, Senaatti-kiinteistöt Hanna Rouhiainen, kiinteistöasiantuntija, Metsähallitus Pekka Perttilä, palvelupäällikkö, Metsähallitus, Rouhiaisen sijaisena Sihteeri Jarkko Leinonen, asiakaspäällikkö, Senaatti-kiinteistöt Asiantuntijat Hannu Mustala, kiinteistöpäällikkö, Rajavartiolaitoksen esikunta Mikko Karkia, everstiluutnantti, Kaakkois-Suomen Rajavartiosto Esko Haverinen, teknikkokapteeni, Lapin Rajavartiosto Kaarlo Lihavainen, työnjohtaja, Rajavartiolaitoksen henkilöstöjärjestöt (VAL) Myöhemmin luvussa 4.11 on kuvattu ratkaisuvaihtoehto, jossa Rajavartiolaitos jatkaa haltijavirastona. Luvussa 5.6 on esitetty vaihtoehto, jossa toimitilojen hallinta siirretään Senaatti-kiinteistöille joko pääoma- tai kokonaisvuokramallilla, jolloin Rajavartiolaitos vuokraa tarvitsemansa toimitilat. Luvussa 6.7 on kuvattu maa-alueita koskevat ratkaisuvaihtoehdot. Terminologian osalta on tukeuduttu kiinteistöalan yhteisesti hyväksymään Kiinteistöliiketoiminnan sanastoon (http://www.rakli.fi/tietopankki/sanasto.pdf). 14

17 2 Valtion kiinteistöhallinto 2 VALTION KIINTEISTÖHALLINTO 2.1 Johdanto Valtion toimitilojen rakentaminen, hankinta ja rakennusvarallisuuden hallinto keskitettiin vuonna 1971 Rakennushallitukselle. Vuonna 1995 aloitettiin valtion kiinteistöhallinnon viimeisin laajempi uudistus. Silloin lakkautettiin Rakennushallitus ja otettiin käyttöön valtionhallinnon sisäinen vuokrajärjestelmä sekä keskitettiin valtion rakennusvarallisuutta harvemmille virastoille ja laitoksille. Rakennushallituksen Valtiovarainministeriön apuna hoitama valtion toimitilahallinnon yleinen ohjaustehtävä lakkautettiin ja virastoille annettiin melko laaja vapaus päättää toimitiloistaan ja niiden hankinnasta. Vuonna 1998 hyväksytyn valtion kiinteistöomistusstrategian mukaan kiinteistövarallisuutta on edelleen keskitetty Valtion kiinteistölaitokselle, nykyiselle Senaatti-kiinteistöille ja Metsähallitukselle virastojen siirtyessä niiden vuokralaisiksi. Vuonna 2002 tehtiin keskittämislinjauksen muutos, hajalleen joutunutta päätöksentekoa keskitettiin. Mm. ministeriön päätösvallassa olevat vähintään viiden miljoonan euron arvoiset, useampaa vuotta koskeva sopimukset oli käsiteltävä raha-asianvaliokunnassa. Vuoden 2003 alusta voimaan tullut asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, hallinnasta ja hoitamisesta (1070/2002) määrää, että ministeriön on päätettävä kaikista vähintään viiden miljoonan euron tilahankkeista. Vuokrauksissa tämä tarkoittaa koko sopimuskaudella maksettavien vuokrien, erillisten hoitokustannusten ja arvonlisäveron yhteismäärää. Senaatti-kiinteistöt muutettiin valtion liikelaitokseksi vuoden 1999 alusta. Sen hallintaan siirrettiin liikelaitoksen perustamisen yhteydessä virastomuotoisen Valtion kiinteistölaitoksen hallinnassa ollut käyttöomaisuus, joka muodostui kiinteistöistä ja huoneistoosakkeista. Senaatti-kiinteistöjen hallintaan on liikelaitoskautena siirretty lisää valtion toimintojen edellyttämiä toimitiloja ja niihin liittyviä maa-alueita. Vuonna 2000 Senaatti-kiinteistöjen hallintaan siirrettiin Opetusministeriön hallinnonalan kulttuurirakennuksia, vuonna 2001 siirrettiin Vankeinhoitolaitoksen kiinteistövarallisuus, vuonna 2002 Kriminaalihuoltoyhdistykseltä valtion omistukseen siirtynyttä kiinteistövarallisuutta, vuonna 2003 Puo- 15

18 2 Valtion kiinteistöhallinto lustusministeriön hallinnassa ollut kiinteistövarallisuus ja vuonna 2005 siirrettiin Opetusministeriöltä kulttuurikohteita Suomesta ja valtion omistamat tiede- ja kulttuurikeskusten käytössä olevat tilat ulkomailla. Vuoden 2004 lopussa Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa oli kaikkiaan noin Suomen valtion omistamaa rakennusta, joissa yhteensä noin 8,2 milj. neliömetriä sekä noin hehtaaria maa-alueita, josta noin hehtaaria on rakennuskäytössä ja loput rakentamattomina maatalous-, metsä- ja suoalueina. Kiinteistöomaisuuden tasearvo on noin 5,3 miljardia euroa. Senaatti-kiinteistöt on Suomen suurin toimitilakiinteistöomaisuuden haltija. Henkilöstöä vuoden lopussa oli yhteensä 257. Metsähallituksesta tuli valtion liikelaitos vuoden 1994 alusta. Tällöin sille siirrettiin muutamin poikkeuksin aiemmin liiketoimintaa harjoittavana virastona ja budjettisidonnaisena liikelaitoksena toimineen Metsähallituksen hallinnassa ollut kiinteä omaisuus. Seuraavan reilun kymmenen vuoden aikana Metsähallitukselle siirrettiin valtaosa muiden valtionlaitosten hallinnassa olleista rakentamattomista maista. Suurimmat hallinnansiirrot ovat olleet yleisten vesialueiden sekä puolustusministeriön maiden siirrot, pienempiä siirtoja on ollut kymmeniä. Tällä hetkellä Metsähallituksen hallinnassa onkin n. 9,0 milj. ha maa-alueita ja 3,4 milj. ha vesialueita. Valtion kiinteistövarallisuutta hallinnoi Senaatti-kiinteistöjen ja Metsähallituksen lisäksi neljä muuta valtion liikelaitosta ja eduskunta ja 16 virastoa sekä kaksi valtion talousarvion ulkopuolista rahastoa. Yliopistoilla ja Valtion taidemuseolla voi olla hallinnassaan asunto-osakeyhtiöiden osakkeita. Valtion tarkoituksena on edelleen vähentää haltijavirastojen määrää sekä niiden hallinnassa olevaa kiinteistövarallisuutta. Kiinteistötoimialalla toimii myös valtion kokonaan omistama Solidium Oy, jonka tytäryhtiölle Kruunuasunnot Oy:lle on keskitetty mm. valtion palvelussuhdeasunnot, kiinteistösijoitusyhtiö Kapiteeli Oy sekä Sponda Oyj, josta valtio omistaa 34,5%. Hallinnansiirtomenettelystä valtion virastojen välillä on säädetty valtioneuvoston asetuksessa valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, hallinnasta ja hoitamisesta (1070/2002) ja hallinnansiirroista liikelaitokselle ja liikelaitokselta pois valtion liikelaitoksista annetussa laissa (1185/2002) sekä liikelaitoksista annetuissa laitoskohtaisissa laeissa. Hallinnansiirrosta liikelaitokselle päättää omaisuuden arvosta riippuen ministeriö, valtioneuvosto tai eduskunta. Liikelaitokselle omaisuus siirretään käyvällä arvolla. Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin tuleva omaisuus siirretään Metsähallitukselle tasearvolla. Nämä ovat pääasiassa erilaisia suojeluun käytettäviä alueita. Valtion omistamat asuntorakennukset ja asunto-osakkeet on pääsääntöisesti siirretty Kruunuasunnot Oy:lle. Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olleet asunnot siirrettiin vuosina 1998 ja 1999 Kapiteeli Oy:lle edelleen Kruunuasunnot Oy:lle siirrettäviksi. 16

19 2 Valtion kiinteistöhallinto 2.2 Valtion kiinteistöhallintotyöryhmän muistion mukaiset toimenpiteet Valtion kiinteistöhallintotyöryhmän muistiossa (VM 24/98) esitettiin valtion kiinteistöhallinnon kehittämisperiaatteet. Periaatteet ovat esitetty tiivistettyinä ohessa. 1. Virastojen ja laitosten vapaus valita toimitilansa turvataan ja sitä kehitetään. Tilojen käyttö- ja vuokrauspäätökset tekevät toiminnan tuloksesta vastaavat tahot. Budjetoidut toimintamenot sisältävät myös kaikki toimitilakustannukset. Vasta markkinaehtoinen vuokra mahdollistaa kiinteistöjen asianmukaisen hoidon ja riittävät investointimahdollisuudet. 2. Valtion toimintojen edellyttämät toimitilat siirretään pääosin Valtion kiinteistölaitokselle (nyk. Senaatti-kiinteistöt). Metsä- ja vesialueet siirretään pääosin Metsähallitukselle. Tarpeeton kiinteistövarallisuus siirretään perustettavaan valtionyhtiöön (Kapiteeli Oy). Myös asunnot siirretään pääosin perustettavalle (perustetulle) yhtiölle (Kruunuasunnot Oy). 3. Kaikista tiloista ja kiinteän omaisuuden käytöstä peritään liiketaloudellisin perustein määräytyvä vuokra. Perustelluista syistä voidaan poiketa liiketaloudellisista perusteista. Liikelaitosohjaus perustuu palvelutaso-ohjaukseen, jota tulosohjaus täydentää. Työryhmämuistiossa todetaan, että hallinnansiirrot aloitetaan valtion kokonaistaloudellisten ja hallinnollisten vaikutusten kannalta merkittävimpien kiinteistöyksikköjen kiinteistöistä, Puolustusministeriön ja Vankeinhoitolaitoksen kiinteistöistä sekä osasta Opetusministeriön ja Metsäntutkimuslaitoksen kiinteistöjä. Rajavartiolaitosta ja sen hallinnassa olevia kiinteistöjä ei erikseen ole mainittu kehittämisehdotusten toimeenpanon kuvauksen yhteydessä. 2.3 Valtion kiinteistöomistusstrategia Talouspoliittisen ministerivaliokunnan hyväksymän valtion kiinteistöomistusstrategian mukaan rakenneuudistuksen tavoitteena on valtion omistajaohjauksen aktivoiminen ja yhdenmukaistaminen. Hallinnon tavoitteena on tehokkuuden ja pääoman tuoton rinnalla kiinteistöjen arvon säilyttäminen, valtion tilahuollon turvaaminen ja tilakustannusten minimointi. Valtion kiinteistövarallisuus jakautuu käyttö- ja vaihto-omaisuuteen. Käyttöomaisuus liittyy kiinteästi varsinaiseen toimintaan ja omistus on tarkoitettu pitkäaikaiseksi (esim. Presidentin linna, VN:n linna, korkeakoulurakennukset). Tältä osin tavoitteena tulee olla nykyistä linjakkaampi, selkeämpi ja tehokkaampi keskitetty hallintajärjestelmä. Silloisten kiinteistöyksiköiden koordinointia tuli tehostaa ja yksiköiden lukumäärää supistaa. 17

20 2 Valtion kiinteistöhallinto Vaihto-omaisuudeksi luokiteltavan kiinteistöomaisuuden osalta tavoitteena oli aikaansaada omistajaohjausjärjestelmä, jonka avulla valtionyhteisön vaihto-omaisuuskiinteistöjen kehittäminen, vuokraus ja realisointi voidaan tehokkaasti toteuttaa päämääränä vaihtoomaisuuskiinteistöihin sitoutuneen pääoman palautuminen valtiolle markkinatilanteeseen mukautuen. Valtion kiinteistöhallinnon organisointi arvioitiin uudelleen Käyttöomaisuuden hallintaa hoitavat Senaatti-kiinteistöt ja Metsähallitus. Valtiovarainministeriön alaisuuteen perustettiin vaihto-omaisuutta varten osakeyhtiömuotoinen kiinteistökonserni. Yhtiöön siirrettiin valtion kiinteistöomaisuus, joka ei ollut tarpeen valtionhallinnon eikä valtionyhtiöiden varsinaiselle toiminnalle (vaihto-omaisuus). Päämääränä oli lähinnä pääoman tuoton parantaminen ja pääoman vapauttaminen. Nähtiin, että omistajaohjauksen aktivoimisesta ja toiminnan tehostamisesta valtiolle saatavat hyödyt tulevat joka tapauksessa olemaan huomattavan suuria. Valtion kiinteistöomistusstrategia valmisteltiin valtiovarainministeriön työryhmässä (työryhmämuistio 24/1998). Valtion kiinteistölaitos muutettiin virastosta valtion liikelaitokseksi vuoden 1999 alusta ja myöhemmin sen nimi muutettiin nimeksi Senaatti-kiinteistöt. Valtion kiinteistöomistusstrategian mukaisesti perustettiin 1998 valtion kokonaan omistama Kapiteeli Oy, jolle aikavälillä on siirretty valtion toiminnalle tarpeetonta kiinteistövarallisuutta. Kruunuasunnot Oy perustettiin Kapiteeli Oy:n tytäryhtiöksi. Valtio on siirtänyt asuntoja Kapiteeli Oy:lle, joka on edelleen siirtänyt ne kokonaan omistamalleen Kruunuasunnot Oy:lle. Kuluvan vuoden alusta Kruunuasunnot Oy erotettiin Kapiteeli Oy:stä ja siirrettiin valtion kokonaan omistaman Solidium Oy:n tytäryhtiöksi. Ajanjaksolla on ollut voimassa erityiset määräaikaiset lait eräistä kiinteistöjärjestelyistä (ns. Kapiteeli-lait). Laeilla poikettiin varainsiirtoverolaista sekä siitä, mitä ns. luovutuslaissa on säädetty. 2.4 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 93/2005 Valtiontalouden tarkastusviraston Kihlakunnanvirastojen ja Poliisin erillisyksiköiden toimitilahankkeita käsittelevässä tarkastuskertomuksessa 93/2005 annetaan valtion toimitilatoimintoihin liittyen kuusi suositusta. Suosituksista kaksi ja kolme liittyvät suoraan työryhmän toimeksiantoon, suositukset neljä ja kuusi sivuavat toimeksiantoa. 18

21 2 Valtion kiinteistöhallinto Suositus 2: Tiettyä rajaa suuremmissa toimitilahankinnoissa tai vuokrauksissa tulisi toimivallan ja vastuun näiden hankintojen tai vuokrausten käytännön toimenpiteiden valmistelusta ja toteutuksesta olla valtiolla keskitettyä, tarvittaessa myös yli hallinnonalojen. Suositus 3: Sisäasiainministeriön tulisi parantaa antamiaan tilajärjestelytoiminnan määräyksiä ja ohjeita. Tilahankkeiden ohjauksessa tulisi ottaa huomioon eri seikkoja nykyistä laajemmin ja ohjauksessa käytettävää tausta-aineistoa tulisi kehittää nykyistä paremmaksi. Taloudellisuuden ohjausta tulisi parantaa hankkeiden eri vaiheissa. Määräyksiä ja ohjeita tulisi noudattaa ministeriön koko hallinnonalalla. Määräysten ja ohjeiden noudattamista tulisi myös valvoa. Tarkastuskertomuksen pohjalta sisäasiainministeriö käynnistää uuden hankintaohjeen ja siihen liittyen toimitilahankintojen ohjeen uudistamisen heti, kun kauppa- ja teollisuusministeriön esitys uudeksi hankintalaiksi annetaan eduskunnalle. Ohje tulee valmiiksi samaan aikaan, kun lain on tarkoitus astua voimaan tammikuun 2006 loppuun mennessä. Tällä välin EU:n komission tämän vuoden alussa ottama kanta ja Valtiontalouden tarkastusviraston kanta huomioiden noudatetaan jo nyt olemassa olevien tilojen vuokrausta lukuunottamatta täysimääräisesti EU-direktiiviä ja hankintasäädöksiä, vaikka ohjeet edellyttävät säädösten noudattamista soveltuvin osin. Sisäasiainministeriön talousyksikköön kuuluu hankinta- ja toimitila-asioiden ryhmä, jossa ministeriön osastot (raja-osasto mukaan lukien) joutuvat käyttämään toimitilojen vuokrausta koskevat hankintamenettelyt. Ryhmä ohjaa ja kehittää kansliapäällikön apuna ministeriön ja hallinnonalan hankintatointa ja toimitila-asioita sekä osallistuu ministerin tai kansliapäällikön ratkaistavien hankinta-asioiden ja ministeriön sitoutumista edellyttävien toimitila-asioiden valmisteluun yhteistyössä asianomaisen osaston tai erillisyksikön kanssa. Myös Rajavartiolaitoksen toimitilahankinnat on keskitetty sisäasiainministeriön sisällä samalle taholle. Tätä kautta ministeriö saa sisällään keskittämishyötyjä ja siten tuottavuuden lisäystä. Suositus 4: Valtion toimitilahankkeissa tulisi pääsääntöisesti noudattaa yhdenmukaisia hankintaperiaatteita riippumatta esimerkiksi siitä, hankitaanko tilat olemassa olevista vai rakennettavista tiloista. Esimerkiksi valtion omistuksessa olevien toimitilojen vuokrasopimuksen jatkamisessa voi olla valtion kokonaisedun kannalta tarkoituksenmukaista poiketa tästä pääsäännöstä. Poikkeukset ja niissä noudatettavat menettelytavat tulisi määritellä. Valtion kokonaisedun toteutumisen varmistamiseksi tulisi olla valtion toimitilajärjestelyjä koskevat yleiset periaatteet ja menettelytapaohjeet, joita tulisi noudattaa sellaisissa tilajärjestelyhankkeissa ratkaistavissa kysymyksissä, kuten valtion eri toimintojen ja niiden 19

22 2 Valtion kiinteistöhallinto tilojen pysyvyys ja olennaisuus tulevaisuudessa, toimintojen ja niiden tilojen sijoittaminen maantieteellisesti ja toisiinsa nähden, toimintojen ja niiden tilojen laatuun liittyvät periaatteet sekä toimintojen tasonnostoon liittyvien uusien tilatyyppien käyttöönotto. Nykyisessä valtion toimitilahallintojärjestelmässä tilahankkeiden alkuvaiheessa konsulttipalveluja tarjoavien tulisi olla riippumattomia myöhemmissä vaiheissa mahdollisesti järjestettäviin urakkatarjouskilpailuihin osallistujista. Valtion kiinteistö- ja tilahallinnon yleisestä ohjaustehtävästä vastaavana viranomaisena Valtiovarainministeriön tulisi selvittää, onko hallinnonaloilla tilojen hankintamenettelyä koskevien määräysten ja ohjeiden antamis- tai uudistamistarvetta sekä huolehtia siitä, että eri hallinnonaloilla ohjeet ja määräykset ovat riittävän yhdenmukaiset. Suositus 6: Valtiovarainministeriön tulisi selvittää Senaatti-kiinteistöjen asema hankintayksikkönä ja tarvittaessa muuttaa sitä koskevat säännökset siten, että ne täyttävät myös yhteisöoikeuden vaatimukset. 2.5 Kehyspäätös ja tuottavuuden toimenpideohjelma Valtioneuvoston vuosien kehyspäätöksen perusteluissa korostetaan tuottavuuden kehittämisen tärkeyttä. Julkisen talouden menokehityksen rajoittamiseksi tuottavuuden parantaminen on pitkällä aikavälillä avainasemassa. Koska tuottavuuden kannalta olennaiset palvelu-, hallinto- ja kuntarakenneuudistukset etenevät hitaasti, niistä on päätettävä mahdollisimman pikaisesti. Ministeriöiden ensimmäiset tuottavuusohjelmat eivät ole johtamassa riittäviin muutoksiin. Hallinnonalojen tuottavuutta on ryhdytty kohentamaan tuottavuusohjelmin, joiden odotetaan johtavan menojen kasvun hidastumiseen sekä resurssien uudelleenkohdentamiseen. Julkisen sektorin toimintojen tehostaminen ja tuottavuuden parantaminen on välttämätöntä paitsi julkisen talouden vakauden turvaamiseksi myös koko kansantalouden kasvumahdollisuuksien kannalta. Vuoteen 2011 mennessä toteutuvan henkilöstön poistuman poikkeuksellinen suuruus (n. 29% työvoimasta) tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa tuottavuutta ja tehokkuutta lisääviä toiminnan ja rakenteen muutoksia ja lisätä tietotekniikan hyödyntämistä samalla noudattaen hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Palvelutuotannon ja hallinnon prosessit arvioidaan ja uudistetaan, mihin liittyy mm. hallinnonalakohtaisten palvelukeskusten perustaminen. Tähänastisiin tuottavuusohjelmiin sisältyvien toimien lisäksi korostetaan yleishallinnon, hankintojen ja tukipalveluiden nopeaa tehostamista, ministeriöiden, virastojen ja laitosten toiminnan keskittämistä ydintehtäviin, resurssien yhteiskäytön lisäämistä sekä toi- 20

RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA. Tiedotustilaisuus 23.1.2013

RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA. Tiedotustilaisuus 23.1.2013 RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA Tiedotustilaisuus 23.1.2013 RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA 2013 2017 Säästöpäätös 28,0 milj. ~19 milj. palkoista ~ 9 milj. muista tnta.menoista

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 27.4.2016 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN (HAL- TIK) TEHTÄVIEN JA TOIMINTOJEN SIIRTÄMISESTÄ VALTION TIETO- JA VIES-

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

1 Sopimusosapuolet. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (myöhemmin HUS) Y-1567535-0

1 Sopimusosapuolet. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (myöhemmin HUS) Y-1567535-0 Hallitus 12.11.2012, LIITE 1 SOPIMUS HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖASUNTOPOLIITTISEN OHJELMAN TOIMEENPANON JA HENKILÖSTÖASUNTOJEN HALLINNAN SIIRROSTA HUS-KIINTEISTÖT OY:N TEHTÄVÄKSI

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus talousjohtaja Jarkko Raatikainen Strategian mukainen toteutus- ja rahoitusmalli Tulevaisuuden sairaala

Lisätiedot

1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA. Luonnos tekninen ltk

1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA. Luonnos tekninen ltk 1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA Luonnos 16.2.2017 tekninen ltk 2(5) 1. JOHDANTO Kiinteistöstrategialla tavoitellaan kunnan rakennetun kiinteistöomaisuuden ylläpidon pitkäjänteistä kehittämistä sekä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion liikelaitoksista annetun lain

Lisätiedot

Kotkassa sijaitsevien kampuskiinteistöjen korvaaminen uudisrakentamisella

Kotkassa sijaitsevien kampuskiinteistöjen korvaaminen uudisrakentamisella Kaakkois-Suomen Kaakkois-Suomen Kaakkois-Suomen 73 20.06.2017 91 30.08.2017 104 08.09.2017 Kotkassa sijaitsevien kampuskiinteistöjen korvaaminen uudisrakentamisella 88/10.00/2017 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus 2.10.2017 Tilapalvelu-liikelaitoksen yleisesittely Esko Eriksson, kiinteistöjohtaja Jyväskylän kaupunki Tilapalvelu-liikelaitoksen toimintaorganisaatio

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 88. Senaatti-kiinteistöt Talousesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille ei myönnetä määrärahaa. 1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva

Lisätiedot

Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012

Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012 Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja, Kjs Jyväskylän Tilapalvelu Jyväskylällä on vahvan

Lisätiedot

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö HE 9/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 lisätalousarvioksi, kuuleminen eduskunnan valtiovarainvaliokunnan maatalousjaostossa 24.2.2016 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2018 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020. 18.9.2013 T Kallio

INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2018 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020. 18.9.2013 T Kallio INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2018 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020 18.9.2013 T Kallio Heikki Punnosen raportti sairaanhoitopiirien investoinneista 2000-2012 ja tulossa olevista suurista rakennushankkeista

Lisätiedot

Mitä palvelukeskukset tekevät?

Mitä palvelukeskukset tekevät? Mitä palvelukeskukset tekevät? Kuntamarkkinat 14.9.2017 Muutosjohtaja 1 20.9.2017 Tukipalvelumuutos ja Uusi maakunta Maakunta on hankintayksikkö Suhteet kuntiin hankintalain mukaiset Uudelleen järjestelytarve

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki 1.2 Espoon kaupunki PL 5, 02771 Espoo 1.3 Vantaan kaupunki Asematie

Lisätiedot

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitoksen vision mukaan Suomessa on Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti arvostettu

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Esitys Etelä-Pohjanmaan maakunnan SOTEMAKU-seminaarissa 18.11.2016 Esitys perustuu hallituksen 29.6.2016 antamiin Sote- ja maakuntalakiehdotuksiin

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013. 999/2013 Sisäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013. 999/2013 Sisäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013 999/2013 Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja-kielloista annetun

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 227/53/04 Opetusministeriö Museovirasto 16.5.2005 MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Museoviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE AJANJAKSOLLE 1.1. 31.3.2016 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) mukaan Metsähallituksen tehtävänä

Lisätiedot

PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI JA TALOUDELLISEN TOIMIVALLAN RAJAT

PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI JA TALOUDELLISEN TOIMIVALLAN RAJAT Sääntökokoelma C 13 Sääntö hyväksytty YKN 25.4.2016 Kumoaa säännön YKN 8.12.2014 PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI JA TALOUDELLISEN TOIMIVALLAN RAJAT 1. Säädöspohja 1 Hallintoelinten toimivalta on määritelty kirkkolaissa

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

PoSoTe, Tilatyöryhmän kokous

PoSoTe, Tilatyöryhmän kokous Kokousmuistio 23.02.2015 PoSoTe, Tilatyöryhmän kokous Kokousaika: 20.02.2015 klo 13.30-15.00 Kokouspaikka: Läsnä: Poissa: Pohjois-Savon liitto Juha Piiroinen (Suonenjoki), puheenjohtaja Mikko Hollmén (KYS)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/ (7) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 20/ (7) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 20/2017 1 (7) 12 Kaupunginhallituksen määräämät rajat kaupunkiympäristön toimialalle HEL 2017-005897 T 00 01 00 Päätösehdotus A päättää vahvistaa kaupunkiympäristölautakunnalle

Lisätiedot

Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne

Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne Carl Slätis 9.2.2018 Tilajohtaja Uusimaa2019-hanke Uudenmaan asukasluku 1.650.000 Uusimaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2015. 49/2015 Sisäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2015. 49/2015 Sisäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2015 49/2015 Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja-kielloista annetun

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus

Maakuntien tilakeskus Maakuntien tilakeskus Esitys Kiinteistöt-teemaryhmässä Pirkanmaalla 21.12.2016 Selvityshenkilö Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Palvelukeskuksen taustaa Palvelukeskuksen tehtävä on tukea ja tuottaa

Lisätiedot

Tutkimuslaitosseminaari

Tutkimuslaitosseminaari Tutkimuslaitosseminaari Valtion toimitilastrategia Tutkimusympäristöjen tehokkuusmittaus - mitä tulisi mitata 17.11.2014 Juha Lemström Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Valtion sisäisen vuokrajärjestelmän

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla Sami Suikkanen, 7.3.2017 Yleistä uudistuksesta Uudistusta koskevat lait ovat tulossa keväällä eduskunnan käsittelyyn. Lakiluonnosten lähtökohtana

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2010 vp. Hallituksen esitys valtion liikelaitoksia koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2010 vp. Hallituksen esitys valtion liikelaitoksia koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2010 vp Hallituksen esitys valtion liikelaitoksia koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä valtion liikelaitoksia koskevaksi lainsäädännöksi (HE

Lisätiedot

Jukka Latvala Tilaisuus Sote- ja maakuntauudistuksen muutostukiklinikka: Toimitilat Pvm

Jukka Latvala Tilaisuus Sote- ja maakuntauudistuksen muutostukiklinikka: Toimitilat Pvm Nimi Jukka Latvala Tilaisuus Sote- ja maakuntauudistuksen muutostukiklinikka: Toimitilat Pvm 14.9.2017 MAAKUNTAUUDISTUKSESSA KOLME PALVELUKESKUSTA Maakunnat Toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja - kielloista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Sisäministeriön päätöksen

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Rajavartiolaitoksen tehtävät Neliportainen maahantulon valvontamalli Osa EU:n rajaturvallisuusjärjestelmää (IBM) Rajanylitykset itärajalla 4 Arvioita itärajan

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16 25.02.2015 Sivu 1 / 1 738/00.04.01/2015 16 Espoon uuden sairaalan aula- ja turvallisuuspalvelujen organisointi HUS -Servis liikelaitoksen ja HUS -Kiinteistö Oy:n Turvapalvelujen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (8) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (8) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (8) 41 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien asuntoyhtiöiden edustajien nimeäminen HEL 2017-001827 T 00 01 05 Päätös päätti kehottaa 1 kaupunginkanslian

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS

NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS 1 NAKKILAN KUNNAN VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS, JONKA NAKKILAN KUNNANVAL- TUUSTO ON HYVÄKSYNYT 27. PÄIVÄNÄ TAMMIKUUTA 1992/4 1 VÄESTÖNSUOJELUN PERUSTEET Väestönsuojelun

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien

Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien 1 (7) Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtosäännön 24 :n mukaan sairaanhoitopiirin johtaja tai sairaalan johtaja päättää talousarvion ja hallituksen

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus

Sisäasiainministeriön asetus Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön päätöksen

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista. valtion liikelaitoksista

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista. valtion liikelaitoksista POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1987 Nro 52 Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista Säädöskokoelmassa on julkaistu seuraava laki (627/87): A Laki valtion liikelaitoksista Annettu Naantalissa

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 345 26.10.2015 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2016 1978/02.03.01.01/2015 Kaupunginhallitus 26.10.2015 345 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistus Ministerin tilannekatsaus

Maakunta- ja sote-uudistus Ministerin tilannekatsaus Maakunta- ja sote-uudistus Ministerin tilannekatsaus Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Maakuntakierros, Kymenlaakso 19.10.2017 295 Hallitusohjelma: Yksinkertaistetaan aluehallinnon järjestämistä

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion taidemuseosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion taidemuseosta annettua lakia niin,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2007 JULKAISUSARJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tietohallinnon hankintoja koskevissa asioissa

Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tietohallinnon hankintoja koskevissa asioissa Lausunto 1 (5) VM/1242/00.00.05/2014 30.6.2014 Valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT-toiminto Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tietohallinnon hankintoja koskevissa asioissa Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistö Oy Kaapelitalon hankintaoikeudellinen asema Käsiteltävä kysymys Loppupäätelmä Tässä muistiossa on käsitelty KOY Kaapelitalon edustajien

Lisätiedot

Vakka-Suomen rakennemuutossuunnitelma 2004-2007 Kehittämistoimenpiteet Yritystoiminnan edellytysten tukeminen

Vakka-Suomen rakennemuutossuunnitelma 2004-2007 Kehittämistoimenpiteet Yritystoiminnan edellytysten tukeminen Yritystoiminnan edellytysten tukeminen Seutukunta esittää sosiaali- ja terveysministeriölle: Äkillisen rakennemuutoksen alueilla toimivien yritysten työnantajamaksuja alennetaan Kainuun mallin mukaisesti.

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Kokkonen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Kokkonen METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA TOIMINTATAVOITTEET SE- KÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE VUODELLE 2017 Metsähallituksen liiketoiminnan tehtävä Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) mukaan Metsähallitus

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 19/ (3) Kaupunginhallitus

Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 19/ (3) Kaupunginhallitus Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 19/2017 1 (3) Kaupunginhallitus 11.09.2017 442 Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja - kielloista ROIDno-2017-2936

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Lisätiedot

Maakuntauudistus missä mennään?

Maakuntauudistus missä mennään? Maakuntauudistus missä mennään? Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Miksi maakuntauudistus tehdään? Toimivammat palvelut Hallinnon sujuvoittaminen Toimintatapojen muutos Kansalaisten suorat vaikutusmahdollisuudet

Lisätiedot

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Johtaja 26.9.2017 Hannu Sulin OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUS YLEISISTÄ KIRJASTOISTA 1 Asetuksen sisältö Yleistä Yleisistä kirjastoista annetussa laissa (1492/2016)

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Basware käyttäjäpäivät 20.9.2012 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

Vastaanottavien perustettavien yhtiöiden yhtiöjärjestysehdotukset ovat liitteenä 1 ja 2.

Vastaanottavien perustettavien yhtiöiden yhtiöjärjestysehdotukset ovat liitteenä 1 ja 2. JAKAUTUMISSUUNNITELMA Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus esittää yhtiön jakautumisen toteuttamista osakeyhtiölain 17 luvun 2 :n 1 momentin 1) -kohdan ja elinkeinoverolain 52c :n mukaisena kokonaisjakautumisena

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 Ympäristöministeriön raportteja 5 2009 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2009 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

SOTEMAKU esiselvitysraportti

SOTEMAKU esiselvitysraportti Esiselvitys SOTEMAKU esiselvitysraportti Talous / alatyöryhmä kiinteistöt: Jari Hakala, epshp pj Timo Hakala, Eskoo Jorma Hemminki, epshp Jussi Aittoniemi, Seinäjoen kaupunki Timo Ketola, Alajärvi Marko

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo

Lisätiedot

Olavi Hiekka Tilaisuus Uudenmaan liitto Pvm

Olavi Hiekka Tilaisuus Uudenmaan liitto Pvm Nimi Olavi Hiekka Tilaisuus Uudenmaan liitto Pvm 15.2.2017 Varmistamme, että suomalaisten hyvinvointia ja alueiden elinvoimaisuutta edistävät palvelut kyetään turvaamaan tulevaisuudessakin. Teemme sen

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI MUISTIO Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 9.9.2015 OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä kiinteistökaupasta Metsähallituksessa

Kokemuksia sähköisestä kiinteistökaupasta Metsähallituksessa Kokemuksia sähköisestä kiinteistökaupasta Metsähallituksessa Kiinteistöasioiden digipäivä 12.10.2016 Esko Maukonen Metsähallitus edelläkävijä vihreillä markkinoilla Metsähallituksen hallinnassa on 1/3

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Metsähallituksen uudelleenorganisointi

Metsähallituksen uudelleenorganisointi Metsähallituksen uudelleenorganisointi Keskustelutilaisuus Metsähallitusta koskevasta lainsäädäntöuudistuksesta. Eduskunnan kansalaisinfo 8.10.2015 Vilppu Talvitie, MMM Metsähallitus Metsähallitus hallinnoi

Lisätiedot

Väestönsuojien rakentamista koskevia strategisia linjauksia selvittäneen työryhmän raportti

Väestönsuojien rakentamista koskevia strategisia linjauksia selvittäneen työryhmän raportti Väestönsuojien rakentamista koskevia strategisia linjauksia selvittäneen työryhmän raportti Väestönsuojelun neuvottelupäivä 2013 25.4.2013 Hallitusneuvos Mika Kättö Työryhmän toimeksiannon taustasta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAITOS

KAINUUN PELASTUSLAITOS KAINUUN PELASTUSLAITOS MUUTOSINFOT ke 22.3. Suomussalmi ke 29.3. Ristijärvi ti 4.4. Paltamo ti 25.4. Puolanka ke 3.5. Sotkamo ke 10.5. Kajaani ke 17.5. Kuhmo to 18.5. Hyrynsalmi KAINUUN PELASTUSLAITOS

Lisätiedot

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun Kehittämisneuvos Harri Martikainen Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta Hankkeen toimikausi jakautuu kahteen osaan: 20.1.2015-31.3.2015,

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Henri Helo SISÄMINISTERIÖN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN. Yleistä

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Henri Helo SISÄMINISTERIÖN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN. Yleistä SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 1.4.2015 Henri Helo SISÄMINISTERIÖN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Yleistä Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 19.3.2015 hyväksynyt sisäministeriön esittämät

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1226/2013 Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Omistajapoliittiset linjaukset

Omistajapoliittiset linjaukset Asikkalan kunta Omistajapoliittiset linjaukset Omistajaohjaus 14.4.2015 Sisällys Johdanto... 1 1. Soveltamisala... 1 2. Yleiset periaatteet... 1 3. Kunnan kehitysnäkymät omistajapolitiikan lähtökohtana...

Lisätiedot