TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN KV hyväksynyt STF godkänt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11."

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN KV hyväksynyt STF godkänt

2 TALOUSARVIO 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2015 och EKONOMIPLAN SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida YLEISOSA - ALLMÄNT TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN JA TALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA UTGÅNGSPUNKTER FÖR EKONOMIPLANEN OCH EKONOMIN... 3 KAUPUNGIN KEHITTÄMISSTRATEGIA - STADENS UTVECKLINGSSTRATEGI... 6 TALOUSARVIOEHDOTUS - BUDGETFÖRSLAG Talousarvion sitovuus Budgetens bindande verkan Tulos- ja rahoituslaskelma - Resultaträkning och finansieringskalkyl KÄYTTÖTALOUS - DRIFTSBUDGET YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING KAUPUNGINVALTUUSTO - STADSFULLMÄKTIGE KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN KAUPUNGINKANSLIA - STADSKANSLIET RAHATOIMISTO - DRÄTSELKONTORET SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD HALLINTO - FÖRVALTNING SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER VANHUSPALVELUT ÄLDREOMSORG TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD SUUN TERVEYDENHUOLTO MUN- OCH TANDVÅRD ERIKOISSAIRAANHOITO - SPECIALISERAD SJUKVÅRD YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK HALLINTO FÖRVALTNING MAANKÄYTTÖ MARKANVÄNDNING YMPÄRISTÖTOIMI MILJÖENHETEN RAKENNUTTAMINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU BYGGHERREVERKSAMHET OCH TEKNISK PLANERING KUNTATEKNIIKKA KOMMUNTEKNIK RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN... 86

3 sivu - sida SIVISTYSTOIMI - BILDNING HALLINTO JA TALOUS FÖRVALTNING OCH EKONOMI VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSFOSTRAN SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Hallinto - Förvaltning Mäntymäen koulu Kasavuoren koulu Kauniaisten lukio Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN - RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI Förvaltning - Hallinto Granhultsskolan Hagelstamska skolan Gymnasiet Grankulla samskola Övrig skolverksamhet - Muu koulutoimi KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN HALLINTO - FÖRVALTNING KANSALAISOPISTO MEDBORGARINSTITUTET KAUPUNGINKIRJASTO - STADSBIBLIOTEKET KULTTUURIPALVELUT - KULTURTJÄNSTER NUORISOPALVELUT - UNGDOMSTJÄNSTER LIIKUNTAPALVELUT - IDROTTSTJÄNSTER HENKILÖSTÖ - PERSONAL INVESTOINNIT - INVESTERINGAR

4 1 YLEISOSA ALLMÄNT

5 2

6 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN JA TALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER FÖR EKONOMIPLANEN OCH EKONOMIN Yleinen taloudellinen tilanne - Det allmänna ekonomiska läget Suomen bruttokansantuotteen määrä laski 1,2 % vuonna 2013 ollen jo toinen peräkkäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Viime aikoina laadituissa suhdanne-ennusteissa on esitetty jossain määrin toisistaan poikkeavia näkemyksiä Suomen kansantalouden kehityksestä tänä ja ensi vuonna. Tyypillistä kuitenkin on, että kasvuennusteet ovat synkentyneet viime keväänä laadittuihin arvioihin verrattuna. Valtiovarainministeriön ennuste taloudellisesta kasvusta on hieman myönteisempi kuin muiden ennustelaitosten luvut, mutta ennusteiden väliset erot ovat hyvin pieniä. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan BKT ei kasva tänäkään vuonna, vaikka ennuste pitääkin sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen. Vuonna 2015 talouskasvun arvioidaan piristyvän. Tuoreimpien ennusteiden mukaan ensi vuoden kasvuprosentit painottuvat noin 0,5 1,5 prosentin tuntumaan. Ennakoitua suhdannekäännettä ajaa eteenpäin erityisesti viennin ja investointien piristyminen. Viennin kasvuksi odotetaan 4 prosenttia. Kasvuodotukset eri toimialoilla ovat hyvin samankaltaiset, sillä tuotannon odotetaan lisääntyvän niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin palveluissakin yhden prosentin paremmalle puolelle. Myös muu kansainvälinen talous näyttäisi palanneen vakaammalle kasvu-uralle. Yhdysvalloissa talouskasvun ennakoidaan jatkuvan lähivuodet kolmen prosentin tuntumassa ja euroalueellakin kasvu palautunee yhden prosentin lukemiin. Tiukimmin kasvun syrjässä ovat kiinni Saksa ja esimerkiksi Espanja, mutta erot euroalueen maiden välillä ovat hyvin suuret. Tässä vaiheessa vain osa ennustelaitoksista on julkaissut kokonaistaloudellisen ennusteen vuodelle Valtiovarainministeriön ennustaa vuoden 2016 bruttokansantuotteen kasvuksi 1,4 prosenttia, ja muutkin ennusteen julkaisseet laitokset ennakoivat kyseiselle vuodelle hyvin samansuuntaista kasvua. Bruttokansantuotteen historiallisen matala kasvu ennusteajanjaksolla johtuu muun muassa väestön ikääntymisestä, tuotantorakenteen ongelmista sekä investointiasteen jo pidempään jatkuneesta voimakkaasta laskusta. Finlands bruttonationalprodukt minskade med 1,2 procent år 2013, som var det andra året i följd med negativ ekonomisk tillväxt. I den senaste tidens konjunkturprognoser presenteras något olika scenarier över utsikterna för den finländska samhällsekonomin under innevarande år och nästa år. Allmänt kan man dock säga, att tillväxtprognoserna har blivit dystrare jämfört med de bedömningar som gjordes i våras. Finansministeriets prognos för den ekonomiska tillväxten är något mera positiv än de övriga prognosinstitutens, men skillnaderna är mycket små. Enligt Finansministeriets prognos ökar BNP inte detta år, trots att en mycket måttlig konjunkturuppgång ingår i prognosen. År 2015 uppskattas den ekonomiska tillväxten öka igen. Enligt de senaste prognoserna kommer tillväxten nästa år att bli cirka 0,5 1,5 procent. Den prognostiserade konjunkturuppgången drivs framåt i synnerhet av att exporten och investeringarna tar fart. Exporttillväxten förväntas bli 4 procent. Tillväxtutsikterna för olika branscher är mycket likartade, eftersom produktionen förväntas öka med dryga en procent inom såväl industrin, byggbranschen som servicesektorn. Den övriga globala ekonomin verkar också ha återgått till ett stabilare tillväxtspår. Tillväxttakten i USA förväntas fortsätta på en nivå av omkring tre procent de närmaste åren, och även inom euroområdet kommer tillväxten sannolikt att återgå till en procent. Tyskland och till exempel Spanien har bäst fått fart på tillväxten, men skillnaderna mellan länderna i euroområdet är mycket stora. I det här skedet har bara en del av prognosinstituten publicerat en totalekonomisk prognos för Finansministeriet förutspår att bruttonationalprodukten växer med 1,4 procent år 2016, och också de övriga prognosinstituten förutspår en liknande tillväxt för året i fråga. Bruttonationalproduktens exceptionellt dåliga tillväxt under prognosperioden beror bland annat på befolkningens stigande ålder, problem i produktionsstrukturen och den redan länge kraftigt sjunkande investeringsgraden. 3

7 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA Talouden piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla, tasollaan, eikä työllisyysasteeseenkaan odoteta merkittäviä parannuksia. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia. Pelkästään kulutusverojen kiristykset nostavat kuluttaja-hintaindeksiä arviolta noin puoli prosenttiyksikköä vuonna Trots uppsvinget i ekonomin är arbetsmarknadsläget fortfarande svårt. Arbetslösheten uppskattas förbli på samma mycket höga nivå som tidigare och någon stor förbättring är inte att vänta i arbetslöshetsgraden. Konsumentpriserna beräknas stiga med 1,5 procent. Redan skärpningen av konsumtionsskatter höjer konsumentprisindex med uppskattningsvis cirka en halv procentenhet år Kuntatalouden näkymät - Läget inom den kommunala ekonomin Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2013 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 1,8 %, kun se sitä edellisenä vuonna oli 3,4 prosenttia. Tänä vuonna peruspalvelujen hintaindeksillä mitatun kustannustason nousun arvioidaan hidastuvan prosentin tuntumaan. Vuonna 2015 kustannustason nousun arvioidaan pysyvän samalla tasolla. Heikko talouskasvu heijastaa vaikutuksensa varmuudella myös kuntien talouteen. Verotulojen kasvu on aivan toista luokkaan kuin lähihistoriassa olemme tottuneet. Kuluvana vuonna verotilitysten kasvuvauhti tippuu Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan reippaasti viime vuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta. Verotulojen hitaaseen kasvuun vaikuttavat myös muun muassa uuden työmarkkinaratkaisun maltilliset sopimuskorotukset, vaatimaton talouskehitys, veroperustemuutokset sekä väestön ikääntyminen. Kuntien verotulojen arvioidaan lisääntyvän tänä vuonna kokonaisuudessaan noin 2,3 %. Ensi vuonna verotulojen kasvu hieman hiipuu. Vuonna 2015 ansiotulojen kasvuvauhti pysyy lähes ennallaan noin kahdessa prosentissa. Palkkasumman kasvun kiihtymisestä huolimatta kunnallisveron tilitysten ennakoidaan kasvavan vuonna 2015 vain 1,2 prosenttia. Kuntalain uudistus ja valtionosuusuudistus tulevat voimaan Valtionosuusuudistuksen myötä monessa kunnassa varmuudella mietitään mistä otetaan puuttuvat eurot menojen katteeksi, uudistus on monen kunnan taloudelle äärimmäisen kova paikka. Valtio säästää kuntien läpi, leikkaamalla valtionosuuksia kovalla tahdilla, ensi vuonna leikkausten yhteisvaikutus on jo yli 1,4 miljardia euroa. Hallituksen Rakennepoliittisessa ohjelmassa on kuntien tavoitteeksi asetettu 1 miljardin sopeuttamistoimet vuoden 2017 tasossa. Näitä toimia kunnat ovat arvion mukaan Mätt med prisindex för basservicen steg kommunsektorns kostnadsnivå år 2013 med 1,8 procent. Föregående år steg den med 3,4 procent. I år förutspås ökningen av kostnadsnivån, mätt med prisindex för basservicen, bli långsammare och ligga på omkring en procent. År 2015 uppskattas stegringen i kostnadsnivån hållas på en oförändrad nivå. Den svaga ekonomiska tillväxten kommer med säkerhet att avspeglas även i kommunernas ekonomi. Skatteinkomsternas tillväxt är långt ifrån det vi har fått vänja oss vid. Enligt Kommunförbundets skatteprognos minskar skatteredovisningarnas tillväxttakt i år betydligt jämfört med fjolårets ovanligt höga nivå. Till skatteinkomsternas långsamma tillväxt bidrar bland annat också de måttfulla avtalsenliga förhöjningarna enligt den nya arbetsmarknadsuppgörelsen, den anspråkslösa ekonomiska utvecklingen, ändringarna i skattegrunderna och befolkningens stigande ålder. Kommunernas skatteinkomster beräknas i år öka med totalt omkring 2,3 procent. Nästa år kommer skatteinkomsttillväxten att avta något. År 2015 kommer förvärvsinkomsternas tillväxttakt att fortsättningsvis vara cirka två procent. Trots att lönesummetillväxten blir snabbare förutspås kommunalskatteredovisningarna öka endast med 1,2 procent år Den nya kommunallagen och statsandelsreformen träder i kraft Vad statsandelsreformen beträffar är det säkert många kommuner som funderar på varifrån de ska ta de felande beloppen för att täcka sina utgifter. För många kommuner blir reformen ekonomiskt en mycket svår nöt att knäcka. Staten sparar via kommunerna genom att skära ner statsandelarna i rask takt. Nästa år är den totala effekten av nedskärningarna redan över 1,4 miljarder euro. I regeringens strukturpolitiska program har det satts som mål 4

8 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA toteuttamassa tänä vuonna 400 miljoonaa veronkorotuksin ja 600 miljoona erilaisten henkilöstömenosopeutusten kautta. Kuntien yhteenlaskettu tulos vuodelta 2014 tullee arvioiden mukaan olemaan reilusti positiivinen, johtuen suurelta osin satunnaisten erien suuruudesta. Odotettavissa on yhtiöittämisten vuoksi tehtyjä kirjauksia jotka parantavat tämän vuoden tulosta. Stubbin hallituksen talousarvioesitykseen vuodelle 2015 sisältyy ehdotus työttömyysturvalain muuttamisesta työmarkkinatuen rahoitusvastuuta koskevilta osin. Tämä ehdotus koskee voimallisesti kuntia. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirron valtiolta kunnille on arvioitu lisäävän kuntien menoja 150 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan hallituksen budjettiesitys heikentää kuntien rahoitusasemaa ensi vuonna yhteensä -218 milj. euroa. att kommunerna genom anpassningsåtgärder ska spara in 1 miljard euro fram till år Kommunerna håller i år på att genomföra dessa åtgärder genom skattehöjningar till ett belopp av 400 miljoner euro och genom olika former av personalanpassningar till ett belopp av 600 miljoner euro. Kommunernas sammanlagda resultat för 2014 kommer antagligen att ligga rejält på plus, men det beror till stor del på stora extraordinära poster. Bolagiseringarna väntas ge upphov till bokföringsposter som förbättrar årets resultat. I budgetpropositionen för 2015 ingår ett förslag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa i fråga om ansvaret för finansieringen av arbetsmarknadsstödet. Förslaget har stor inverkan på kommunerna. Överföringen av finansieringsansvaret för arbetsmarknadsstödet från staten till kommunerna har beräknats öka kommunernas utgifter med 150 miljoner euro. I sin helhet innebär budgetpropositionen att kommunernas finansiella ställning nästa år försvagas med sammanlagt -218 miljoner euro. Kauniaisten väestö Befolkningen i Grankulla Taulukossa esitetyt ennusteluvut perustuvat Tilastokeskuksen vuonna 2012 laatimiin ennusteisiin. 5

9 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA Ennuste väestörakenteesta 2015 Prognostieserad befolkningsstruktur Naiset Miehet KAUPUNGIN KEHITTÄMISSTRATEGIA - STADENS UTVECKLINGSSTRATEGI Kaupunginvaltuusto on marraskuussa 2013 osana talousarviota ja -suunnitelmaa hyväksynyt valtuustokauden kehittämisstrategian. Kaupungin kehittämisstrategia koostuu kaupungin visiosta ja arvoista sekä valtuustokauden päätöksenteon kannalta tärkeimmistä painopistealueista ja keskeisimmistä valtuuston päätettävistä tavoitteista Useimmilla näillä tavoitteilla on poikkihallinnollinen, kaupungin koko organisaation myötävaikuttamista vaativa luonne. Tavoitteita toteuttavat talousarviovuoden 2015 toimenpiteet on luettavuuden ja kokonaisuuden hahmottamisen helpottamiseksi sisällytetty strategiaan. Tarpeen vaatiessa tarkemmat lautakuntatason tavoitteet vahvistetaan kaupungin kehittämisstrategian pohjalta lautakuntien talousarvion käyttösuunnitelmissa. Tämän toimenpidesuunnittelun osana määritellään samalla tavoitteen seuranta, seurannan mahdolliset mittarit ja muut perusteet toiminnan tuloksellisuuden arvioimiseksi. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustotasolla pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa tehtävässä osavuosi- I november 2013 har stadsfullmäktige godkänt stadens utvecklingsstrategi för fullmäktigeperioden som en del av budgeten och ekonomiplanen. Stadens utvecklingsstrategi utgörs av dels stadens visioner och värden, dels de viktigaste insatsområdena med tanke på beslutsfattandet under fullmäktigeperioden och de centrala mål som fullmäktige beslutar om De flesta målen är till sin natur tväradministrativa och kräver medverkan av hela organisationen. Med tanke på läsbarheten och för att göra det lättare att se helheten omfattar strategin även de åtgärder för att verkställa målen som genomförs under budgetåret Mer detaljerade mål på nämndnivå fastställs vid behov i nämndernas egna budgetar/dispositionsplaner utgående från stadens utvecklingsstrategi. Som en del av denna åtgärdsplanering definieras samtidigt uppföljningen av utfallet, eventuella mätare för uppföljningen och övriga grunder för evaluering av verksamhetens resultat. Rapporteringen av utfallsuppföljningen sker i första hand i delårsrapporterna, som utkommer två gånger per år, 6

10 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA katsauksessa sekä tilinpäätöksessä. Kehittämisstrategian rinnalla kaupunginvaltuusto on hyväksynyt monta erillisstrategiaa, jotka nekin sisältävät sitoviksi tarkoitettuja valtuuston asettamia tavoitteita (asunto-ohjelma, maankäytön kehityskuva, ikääntymispoliittinen strategia, sivistyspoliittiset linjaukset, lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma ym.). Uuden kuntalain myötä lakisääteiseksi tuleva kuntastrategia mahdollistaa tulevaisuudessa erillisistä valtuuston hyväksymistä strategioista ja lukuisista muista kunnan palvelutuotantoa ohjaavista sektorikohtaisista suunnitelmista luopumisen. Myös pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun kuntien yhdessä hyväksymät suunnitelmat ja aiesopimukset valtion kanssa on nähtävä osana Kauniaisten strategiakokonaisuutta. Yleistä Kaupungin kehittämisstrategian yleisenä tavoitteena on turvata kaupungin palvelu- ja viranomaistoiminnan korkea taso. Asukkaiden hyvinvoinnin tukeminen on keskeisimmässä asemassa. Tämän ylätavoitteen rinnalla on kaksi asiaa, jotka muodostavat kaupungin kaiken toiminnan perustan. Ensimmäinen liittyy kuntarakenneuudistukseen ja lähinnä ns. sote järjestämislain toteuttamiseen, joka jatkuu kuluvan valtuustokauden aikana muun muassa järjestämispäätöksen valmistelulla ja tuottamisvastuullisesta toimijasta sekä rahoituksen perusteista päättämisellä. Kaupunki pyrkii edelleen toimimaan niin, että kaupunki jatkossakin voi säilyä itsenäisenä ja kehittää asukkaittensa palveluja rakentavassa yhteistoiminnassa seudun muiden kuntien ja valtiovallan kanssa. Toinen kaupungin toiminnan kehittämiseen keskeisesti liittyvä asia on toimenpiteet julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Kuntien taloudellinen tilanne tulee yleisesti ottaen olemaan hyvin kireä ja tämä koskee myös Kauniaista. Siksi valtuustokauden aikana tulee arvioida mahdollisuuksia tehosta kaupungin olemassa olevaa toimintaa, samalla kun kustannuksia lisääviä päätöksiä on vältettävä. Vuosittaisten talousarvioiden valmistelussa ja niiden toteuttamisessa on noudatettava kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen ohjeita talouden tasapainon saavuttamiseksi. och i bokslutet. Vid sidan av utvecklingsstrategin har fullmäktige godkänt flera separata strategier, som även de innehåller mål som avsetts som bindande (bostadsprogrammet, utvecklingsbilden för markanvändning, äldrepolitiska strategin, bildningspolitiska riktlinjer, barn- och ungdomspolitiska programmet m.fl.). Kommunstrategin som blir lagstadgad i och med den nya kommunallagen kommer i praktiken att ersätta separata strategier godkända av fullmäktige och ett flertal andra sektorspecifika planer som styr kommunens serviceproduktion. Även de planer som kommunerna i huvudstadsregionen tillsammans godkänt och de avsiktsförklaringar de ingått med staten bör ses som en del av Grankullas strategihelhet. Allmänt Det allmänna målet i stadens utvecklingsstrategi är att trygga en högklassig service och myndighetsverksamhet i staden. Det centrala är att stödja invånarnas välfärd. Hand i hand med detta övergripande mål går två saker som utgör grunden för all verksamhet inom staden. Den första har anknytning till kommunstrukturreformen och vårdreformen, som båda drivs vidare under den pågående fullmäktigeperioden bland annat genom beredning av beslutet om att ordna social- och hälsovård och genom att beslut fattas om produktionsansvarig aktör samt grunderna för finansieringen. Staden strävar efter att agera så att den även i framtiden kan bestå som självständig kommun och utveckla sin service för invånarna i konstruktivt samarbete med regionens övriga kommuner och statsmakten. En annan sak som är centralt kopplad till utvecklingen av stadens verksamhet är åtgärdandet av hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin. Det allmänna ekonomiska läget i kommunerna kommer att vara mycket stramt, och detta gäller även Grankulla. Därför bör staden under fullmäktigeperioden bedöma möjligheterna att effektivera stadens befintliga verksamhet samtidigt som man måste undvika beslut som höjer kostnaderna. Vid beredning och verkställande av de årliga budgetarna ska förvaltningarna iaktta fullmäktiges och stadsstyrelsens anvisningar för att nå balans i ekonomin. 7

11 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA Kauniaisten kaupungin visio ja arvot - Grankulla stads vision och värderingar KAUNIAISTEN VISIO GRANKULLAS VISION Kauniainen on tulevaisuuteen suuntaava, kulttuuriperintöä kunnioittava, ihmisläheinen kaupunki, jonka viihtyisä ympäristö ja ajanmukaiset kaksikieliset palvelut edistävät yhteistä hyvinvointia. Grankulla är en framtidsorienterad, människonära stad som respekterar sitt kulturarv och vars trivsamma miljö och tidsenliga tvåspråkiga tjänster främjar den gemensamma välfärden. ARVOT 1. Turvallisesti lähellä läpi elämän Kauniaisissa palvelut ovat lähellä ja helposti saavutettavissa elämän kaikissa vaiheissa. Asuinympäristö on turvallinen ja viihtyisä. 2. Aito yhteisöllisyys Kauniaisissa ihmiset välittävät toisistaan ja huolehtivat yhteisistä asioista. Kaupunki toimii tiiviissä yhteistyössä yhdistysten, yritysten ja kuntalaisten kanssa. Päätöksenteon läpinäkyvyys sekä tiedotuksen ja toiminnan avoimuus luovat luottamuksellista ilmapiiriä. Kauniaisten kaupungin toiminta on joustavaa ja päätöksenteko on lähellä kuntalaisia. 3. Elävä kaksikielisyys Kauniainen on kaksikielinen kaupunki, jossa sekä suomen- että ruotsinkielisen kulttuurin vaikutus näkyy vahvasti kuntalaisten arjessa. Kaupunki palvelee tasapuolisesti ja sujuvasti kahdella kielellä. 4. Luonnonläheisyys Kauniainen vaalii monimuotoista kaupunkirakennetta ja kestävää kehitystä. Tiivis keskustaalue tarjoaa palvelut asukkaille. Luontoalueet ovat kaupunkilaisten monimuotoisia viihtyisiä elämisen ja virkistäytymisen keitaita. Hyvät kevytliikenneväylät ja toimiva joukkoliikenne turvaavat ympäristöystävällisen liikkumisen. 5. Ketterä kehittyminen Kaupunki kehittää toimintaansa jatkuvasti ja aktiivisesti. Kauniainen tuottaa korkeatasoiset palvelunsa kustannustehokkaasti uusinta tietoa ja innovaatioita hyödyntäen. VÄRDERINGAR 1. Trygg närhet genom livet I Grankulla är tjänsterna nära och lättillgängliga i alla livsfaser. Boendemiljön är trygg och trivsam. 2. Äkta gemenskap I Grankulla bryr sig människorna om varandra och drar försorg om gemensamma frågor. Staden verkar i tätt samarbete med föreningar, företag och invånare. Transparent beslutsfattande och öppen information och verksamhet skapar en förtroendefull atmosfär. Grankulla stads verksamhet är flexibel och beslutsfattandet sker nära kommuninvånarna. 3. Levande tvåspråkighet Grankulla är en tvåspråkig stad där både den finskspråkiga och den svenskspråkiga kulturens inverkan syns starkt i kommuninvånarnas vardag. Staden betjänar invånarna jämlikt och smidigt på två språk. 4. Närhet till naturen Grankulla värnar om en mångformig stadsstruktur och hållbar utveckling. Ett tätt bebyggt centrumområde erbjuder invånarna service. Naturområdena är invånarnas mångformiga och trivsamma oaser för friluftsliv och rekreation. Bra gång- och cykelvägar och fungerande kollektivtrafik gör det möjligt att röra sig miljövänligt. 5. Smidig utveckling Staden utvecklar kontinuerligt och aktivt sin verksamhet. Grankulla producerar sina högklassiga tjänster kostnadseffektivt genom att utnyttja den nyaste kunskapen och de nyaste innovationerna 8

12 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA Strategia 2015 Strategia 2015 VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET Svensk text på sid.17 PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET TOIMENPITEET /TOTEUTUS Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen Kaupunki pyrkii luomaan sellaiset asunto-olosuhteet, että tarjolla on monipuolisesti erilaisia asuntoja niin kooltaan kuin asumis- ja omistusmuodoiltaan. Lisäksi erityisen tärkeänä pidetään asuntotarjonnan riittävyyttä nuorisolle, nuorille perheille, erityistä apua ja tukea asumisessaan tarvitseville sekä kaupungin henkilökunnalle. Toteutus perustuu kaupungin asuntoohjelmaan (2020) Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle päivitetään (yhdyskuntatoimi) Toteutetaan MAL aiesopimusta ja siihen sisältyvää sosiaalisen asuntotuotannon velvoitetta toteuttaa 20 % rakennettavista asunnoista ARA-tuotantona (yhdyskuntatoimi) Hyväksytetään päivitetyt periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle vuonna 2014 tehtyjen selvitysten ja valmistelun pohjalta Maankäytön kehityskuva päivitetään uuden tarkastelun pohjalta ottaen huomioon valtion ja Helsingin seudun kuntien uuden MAL-sopimuksen tavoite lisätä asemakaavoitusta +25 % nykyiseen aiesopimukseen nähden. Mahdolliset tiivistämisen paikat kaupunkirakenteessa kartoitetaan ja selvitetään asuntotuotannon lisäyksen vaikutukset palveluiden tarpeeseen. Aloitetaan Koivuhovin alueen asuntotonttien luovutus. 2. Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen Parannetaan kauniaislaisten ikäihmisten terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua sekä kehitetään palvelurakennetta vastaamaan ikäihmisten yksilöllisiin tarpeisiin siten, että ikäihmiset voivat asua kodeissaan turvallisesti mahdollisimman pitkään. Ikäihmisten yksinäisyyttä lievennetään yhteisöllisiä toimintoja kehittämällä. Toteutetaan ikääntymispoliittista strategiaa Tuetaan ikäihmisten omatoimista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä järjestämällä monipuolisesti ohjattua liikunta-, sivistys- ja kulttuuritoimintaa sekä kannustamalla itsehoitoon. Kulttuuria hyödynnetään hyvinvoinnin edistämisessä (sosiaalija terveystoimi, sivistystoimi) Kotiin järjestettäviä palveluita kehitetään ja niitä tukemaan luodaan uusia välimuotoisia tukimuotoja. Esteettömyyden parantamiseen kiinnitetään erityistä huomiota (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi) Toteutetaan Villa Bredan alueen rakentaminen. Palvelukeskuksen laajentaminen ja sen toimintojen monipuolistaminen, 2.1. Pääkaupunkiseudun kuntien yhteisessä GeroMetrohankkeessa kehitetään muistisairaan ikäihmisen kotona asumista tukevia palveluita. Kauniaisissa kehitetään matalan kynnyksen neuvonta ja palveluohjausmallia, joka avulla kotona asuvien ikäihmisten tietoisuus tarjolla olevista ennaltaehkäisevistä palveluista lisääntyy ja palveluihin hakeutuminen helpottuu (sote). Ohjattu liikunta kehitetään vuoden alusta osana kansalaisopiston toimintaa. Liikuntapalvelut osallistuu VTT:n kanssa Tekesin ja Suomen Akatemian rahoittamaan SHOK hankkeeseen jonka tavoitteena on tutkia senioreiden hyvinvointia edistäviä palveluita, niiden muotoja sekä 9

13 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET tehostetun palveluasumisen, ryhmäkotien ja esteettömien vuokra-asuntojen rakentaminen täydentävät olemassa olevaa palvelutarjontaa vastaamaan kasvavan vanhusväestön tarpeisiin (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi) Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden kanssa uusien palvelukokonaisuuksien löytämiseksi. Tarjotaan valinnan mahdollisuuksia omaa vastuuta unohtamatta Kehitetään sukupolvien kohtaamista koskevia malleja (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi). TOIMENPITEET /TOTEUTUS 2015 niiden tulevaisuuden tarpeita.(sivistystoimi) 2.2. Kaupungin kiinteistöjen ylläpito- sekä korjaustoimenpiteiden suunnitelmat laaditaan siten, että esteettömyysnäkökulma tulee huomioiduksi. Kaupungin asunto-ohjelmaan sisältyy periaate, jonka mukaan kaupunki tukee hissien rakentamista varaamalla vuosittain erillisen määrärahan hissiavustuksia varten (10 % ARA:n hyväksymistä kustannuksista) -Vakiinnutetaan ja kehitetään ikääntyneiden päivätoimintaa sekä siihen liittyvä kuljetuspalvelu (sote). -Asiakkaiden palveluiden tarpeen arvioinnissa sekä palveluiden ja hoidon suunnittelussa tehostetaan moniammatillista yhteistyötä ja kehitetään yli tulosalueiden meneviä toimintaprosesseja (sote). -Aloitetaan vastuutyöntekijän nimeäminen sovittujen kriteerien perusteella iäkkään henkilön palvelujen koordinoimiseksi ja toteuttamiseksi (sote). -Omaishoitajien tuen tarpeesta tehdyssä kyselyssä esiin tulleiden kehittämisehdotusten toimeenpano (sote). -Hyödynnetään kokemusasiantuntijoita palveluiden kehittämisessä erityisesti esteettömyyden osalta (sote) " 2.3. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman Hankkeen suunnittelu ajoittuu vuosille ja rakentaminen alustavasti vuosille Hanke kilpailutetaan vuoden 2015 aikana (sote). -Asukkaille, kuntalaisille ja henkilöstölle tiedotetaan Villa Breda- hankkeen etenemisestä säännöllisesti sekä huolehditaan heidän osallistumis- ja 10

14 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET TOIMENPITEET /TOTEUTUS 2015 vaikuttamismahdollisuuksistaan toimintojen suunnittelussa. Villa Bredan hankkeiden projektipäällikkö koordinoi suunnittelua ja toteutusta (sote) Jatketaan kehittämistyötä Granin lähiavun kanssa yhteisten asiakkaiden palveluiden tehostamiseksi sekä vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi (sote) Nuorten ylläpitämä toiminta (esim. kahvila) ikäihmisten toimintaympäristössä (opintosuoritus/käytännön harjoittelu) (sote) Mummo- ja vaaritoiminta jatkuu myös yläkouluissa. Avoin perhetoiminta on avoin isovanhemmille. Päiväkodit ja koulut järjestävät isovanhemmille juhlia tai muuta ohjelmaa. (sivistystoimi) 3. Kaupunkiympäristön ja keskustan viihtyisyyden kehittäminen Vahvistetaan modernin huvilakaupungin identiteettiä ja kaupunkirakennetta ympäristöarvot ja perinteet huomioon ottaen. Tuetaan Kauniaisten pikkukaupungin luonnetta ja hyödynnetään sen mukaiset edut, kaikki on lähellä niin henkisesti kuin fyysisesti ja saavutettavissa ilman henkilöautoa. Toteutetaan yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelmaa Kaupunki edistää keskustaalueen rakentumista (yhdyskuntatoimi) Tehdään arvovalintoja kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi ja mahdollistamiseksi (yhdyskuntatoimi) Kaupungin yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä yrittäjien kanssa. Kaupunki haluaa panostaa palveluhenkisyyteen, ennakointiin ja entistä nopeampaan reagointiin paikallisten yritysten tarpeisiin (yleishallinto, yhdyskuntatoimi)" 3.1. Kaupunki edistää keskustaalueen rakentumista varautuen samalla toteutumattoman korttelin lunastamiseen. Tutkitaan toteutusvaihtoehtoja alueen suunnittelun alkuperäisten tavoitteiden, kaavallisten vaatimusten ja toteuttamisedellytysten yhteensovittamiseksi (yhdyskuntatoimi) Edistetään Kauniaisten käytettävissä olevin keinoin kaupunkiradan toteuttamisedellytyksiä. Maankäytön tehostaminen ja mahdolliset tiivistämishankkeet keskitetään hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheisyyteen. (yhdyskuntatoimi) Yhteistapaamisia ja - tapahtumia eri foorumeilla; yrittäjien tarpeiden, torialueen ja - aukion suunnittelu, toteutus ja elävöittäminen; hankintayhteistyön kehittäminen, asukkaiden 11

15 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET TOIMENPITEET /TOTEUTUS 2015 näkemysten kartoitus paikallisista palvelutarpeista; kaksikielisen katukuvan edistäminen. 4. Koulut ja päiväkodit ovat metropolialueen edelläkävijöitä Lapsissa ja nuorissa on Kauniaisten tulevaisuus. Kehitetään päiväkotien ja koulujen edellytyksiä parantaa lasten ja nuorten oppimista, viihtyvyyttä ja hyvinvointia Kehitetään varhaiskasvatusta, oppimista ja oppimisympäristöjä tulevaisuuden osaamistarpeiden ja lasten ja perheiden tarpeiden mukaan. Jokaiselle oppilaalle taataan mahdollisuus monipuolisesti hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oppimisessa. Ruotsinkielinen perusopetus kehittää toimintakulttuuria ruotsinkielisten ja kaksikielisten kuntien välisessä yhteistyössä huippuosaamisen saavuttamiseksi ja suomenkielistä opetusta kehitetään edelleen tulevaisuusohjelman mukaisesti (sivistystoimi) Jokaisella lapsella on oikeus oppia ja kokea oppimisen iloa. Oppimisen tuen ja varhaisen puuttumisen malleja kehitetään tasapuolisesti sekä lasten, nuorten ja perheitten tarpeiden mukaan varhaiskasvatuksessa ja koulutoimen kaikilla asteilla (sivistystoimi) Vahva äidinkieli ja identiteetti on oppimisen perusta. Lasten äidinkieltä tuetaan ja monikielisyyttä kehitetään varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Varhaiskasvatuksessa kehitetään monipuolista, vaihtoehtoisiin palveluihin perustuvaa tarjontaa (sivistystoimi) Koko hela Grani-hanke toimenpanee sivistystoimen osalta kaupungin tietohallintostrategiaa v ja kehittää tulevaisuuden oppimis- ja elämysympäristöjä. Pilotointi joka alkoi 2014 jatkuu, opettajien digiosaamista tuetaan ja laiteja järjestelmäkartoitus tehdään. Lukiot toimeenpanevat tvtstrategioita sähköisten ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseksi vuonna Kauniaisten peruskoulut osallistuvat Opetushallituksen kehittämiskouluverkostoon, joka toimeenpanee opetus- ja kulttuuriministeriön visiota tulevaisuuden peruskoulusta Kauniainen osallistuu myös jatkossa aktiivisesti kansallisen koulutuspilvipalvelun kehittämiseen ja jatkaa vuoropuheluja yhteistyöstä eri aasialaisten ja afrikkalaisten maiden kanssa. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmatyö jatkuu hyväksytyn tuntijaon mukaan. Lukion tuntijako hyväksytään kun valtioneuvoston päätös asiasta on tehty. Koulut toteuttavat paikallisten kehittämissuunnitelmien tavoitteet (tulevaisuusraportit, toppkompetensrapporterna) Nuorisotakuu ja oppilas- ja opiskelijahuolto sekä muu hyvinvointityö kehitetään edelleen moniammatillisissa verkostoissa. Hyväksytyt suunnitelmat päivitetään tarvittaessa. Lapset puheeksi -mallia kehitetään edelleen sisäisenä koulutuksena. 12

16 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET TOIMENPITEET /TOTEUTUS Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmatyö jatkuu hyväksytyn tuntijaon mukaan. Panostetaan edelleen matematiikan ja äidinkielen opetukseen. Lukion tuntijako hyväksytään kun valtioneuvoston päätös asiasta on tehty. Kielten opetusta halutaan korostaa. Koulut toteuttavat paikallisten kehittämissuunnitelmien tavoitteet (tulevaisuusraportit, toppkompetensrapporterna). 5. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen Lasten, nuorten ja perheiden palveluja kehitetään kokonaisuutena, tiiviissä yhteistyössä eri hallinnonalojen ja toimijoiden kesken. Yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen, opetustoimen sekä nuorisotyön välillä lisätään palveluiden yhteensovittamiseksi. Järjestöjen, seurakuntien ja yksityisen sektorin kumppanuuksia vahvistetaan. Päihteettömyyden edistäminen huomioidaan kaikessa lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä. Toteutetaan lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa vuosille Kehitetään lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuksia keräämällä ja analysoimalla tietoa, ottamalla käyttöön toimintamalleja, jotka tukevat perheitä, vanhemmuutta sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia (sosiaalija terveystoimi) Vahvistetaan ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja ja kehitetään lastensuojelutyötä. Vahvistetaan poikkihallinnollista työskentelyä asiakaslähtöisesti (sosiaali- ja terveystoimi) Panostetaan aitoon ja vuorovaikutukselliseen lasten ja nuorten osallisuuteen lisäämällä nuorisopalveluiden ja koulujen yhteistyötä, tukemalla nuorten omien projektien toteutumista ja kehitetään uusia suoran ja vaihtoehtoisen demokratian keinoja edustuksellisen nuorisovaltuuston rinnalle (sivistystoimi) Tuetaan lapsille ja nuorille suunnattua monipuolista harrastustoimintaa (sivistystoimi) Nuorisotakuuryhmä kehittää menettelytavat, jotta nuorten palveluihin ohjautumista ja palvelusta toiseen siirtymistä tehostetaan Äitiys- ja lastenneuvolassa sekä kouluterveydenhuollossa tehtävien laajojen terveystarkastusten auditointi (sote) - Moniammatillisen lasten kuntoutus- verkostoryhmän (Laku) toimintaa kehitetään ja tietojen jakamiskäytäntöjä viranomaisten kesken selkeytetään (sote) Kunnan oman moniammatillisen perhetyön verkoston hyödyntäminen ja ennaltaehkäisevällä työotteella tehtävän työn kohdentaminen lähinnä pienten lasten perheille (sote) 5.3. Nuorisovaltuuston toimintaa täydennetään koulujen oppilaskuntien toiminnalla (sivistystoimi) Käydään vuoropuhelua paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden mahdollisuuksista monipuolistaa lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Pohditaan tilojen käyttöä laajemmin ja optimoidaan olemassa olevien tilojen käyttöä. Liikunta-avustus -selvityksen myötä esiin tulleita toimenpiteitä jalkautetaan.(sivistystoimi) 5.5. Nuorisotakuun toimenpiteitä kehitetään edelleen moniammatillisissa verkostoissa. 13

17 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET TOIMENPITEET /TOTEUTUS Elävän kaksikielisyyden vahvistaminen Hyväksytyt suunnitelmat päivitetään tarvittaessa (sivistystoimi) Elävä kaksikielisyys vahvistuu lasten, nuorten ja aikuisten kielikohtaamisissa. Alueen vahvasti kaksikielisen kulttuurin vaikutus näkyy kauniaislaisten arjessa niin palveluissa kuin viestinnässä. Varhaiskasvatuksen kielisuihkutoimintaa ja uutta Kauniaisten kielikylpymallia kehitetään edelleen Kehitetään uusia elävää kaksikielisyyttä tukevia menetelmiä ja malleja varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukioissa ja selvitetään paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden mahdollisuutta edistää kaksikielisyyttä vapaaaikatoiminnassa (sivistystoimi) Kaupungin kaksikielisyysohjelmalla varmistetaan vähintäänkin nykyisen kielellisen palvelutason säilyttäminen kuntapalveluissa sekä kaikessa tulevaisuuden suunnittelussa ja rakenteiden uudistustyössä. (yleishallinto) 6.1. Sivistystoimen kaksikielisyysohjelma toimeenpannaan suomenkielisen ja ruotsinkielisen opetuksen välillä sekä yhteistyössä yhdistysten kanssa. Varhaiskasvatuksen kielisuihkutoimintaa ja Kauniaisten perusopetuksen kielikylpymallia kehitetään edelleen. Elävää kaksikielisyyttä tukevia uusia menetelmiä ja malleja kehitetään varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukioissa. Lisäksi käydään vuoropuhelua paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden mahdollisuuksista edistää kaksikielisyyttä. Kauniaisten suomenkielisessä perusopetuksessa on käytössä ruotsin kielen kielikylpylinja. (sivistystoimi) 7. Talouden ja hallinnon kehittäminen 6.2. Kielellisen arvioinnin kehittäminen (v alk. tarkastuslautakunta sisällyttää kieliseurannan arviointikertomukseensa, kaikissa kuntalaiskyselyissä huomioidaan kielinäkökulma); henkilökunnan kielellisiin valmiuksiin panostaminen; kaksikielisen katukuvan edistäminen; käännöstyön huomioiminen hyvissä ajoin osana valmisteluprosessia; hankintaprosessien kaksikielisyyden varmistaminen hankintaohjeiden mukaisesti. Kaupunki säilyttää vahvan taloutensa alhaisella veroprosentilla ja omaan tulorahoitukseen sopeutetuilla investoinneilla. Vahva talous ja tehokkaasti tuotetut palvelut ovat perusedellytyksiä kaupungin itsenäisyydelle. Kaupunki on edelläkävijä toimintoja ja palvelumuotoja kehitettäessä Kaupungin tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit säilytetään nykyisellä tasolla Kaupungin investoinnit sopeutetaan pitkällä aikavälillä omaan tulorahoitukseen Palvelutuotannon tuottavuutta nostetaan 1,5 % / vuosi Seurataan aktiivisesti pal Talousarvioraamiasettelu tehdään vuosittain nyt vallitsevilla tulovero- ja kiinteistöveroprosenttitasoilla. Kaupungin menotalous sopeutetaan verotulotasoihin. Samalla huolehditaan muiden tulojen kannosta oikein ja todellisiin perustein Kaupunginhallituksen antamiin talousarviolaadintaohjeisiin sisällytetään myös inves-

18 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA PAINOPISTEALUEET Kaupungin palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja tuottavuutta parannetaan vuosittain. Henkilöstöpolitiikan painopiste on kehittää hyvää johtamista ja työolojen laatua tavoitteena mahdollistaa henkilökunnan työhyvinvointi ja työkykyisyys, tuloksellinen toiminta ja työurien pidentyminen. Tavoitteiden toteuttamisessa noudatetaan kaupungin itstrategiaa ja henkilöstöpoliittista tasa-arvosuunnitelmaa. TAVOITTEET velujen laatua ja kustannustasoa suoritteilla ja tunnusluvuilla Sosiaali- ja terveydenhuollon potilastietojärjestelmää uudistetaan ja toimintaprosesseja kehitetään osallistumalla seudulliseen APOTTI - hankkeeseen Edistetään innovatiivisten käytäntöjen ja tuotantotapojen käyttöönottoa laajapohjaisessa kehittämisyhteistyössä. Käytetään palvelumuotoilua Toteutetaan kuntarakenneuudistukseen liittyvä kuntarakennelain mukainen selvitys hallinnon ja palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä selvitystä tekevien kuntien mahdollisen yhdistymisen eduista ja haitoista. Toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain edellyttämät toimenpiteet. Asukkaitten hyvän palvelutason turvaaminen on kaupungin keskeinen tavoite Kehitetään kannustavaa, arvostavaa ja suvaitsevaa työkulttuuria. Koulutuksen ja valmennuksen sekä työnohjauksen avulla lisätään työyhteisöjen kyvykkyyttä arvostavaan ja tulokselliseen työkulttuuriin. Henkilöstölle taataan tosiasiallinen mahdollisuus osallistua työn tavoitteiden suunnitteluun ja arviointiin. Kehitetään tuloksellisuuden arviointia ja toimivia prosesseja hyvän johtamisen sekä tuloksellisen toiminnan varmistamiseksi (henkilöstöhallinto) Kaupunki palvelee entistä monipuolisemmin ja yksilöllisemmin yhdistämällä sähköisiä palvelukanavia perinteisiin palvelutapoihin (yleishallinto) Kaupunki kehittää suunni- TOIMENPITEET /TOTEUTUS 2015 tointia koskeva raami. Raami perustuu vuosikatteen ja suunnitelmapoistojen suhteeseen siten, että vuosikate tulee pitkällä aikavälillä kattamaan suunnitelmapoistojen määrän. Näin kaupungin tulorahoitus tulee kattamaan investointimenot Seurataan kaupungin palvelutuotannon tunnuslukuja / suoritetavoitteita ja verrataan miten tuottavuus kehittyy. Kehitetään perhetyön verkoston ennaltaehkäisevää työotetta työskentelyssä pienten lasten perheiden kanssa ja vähennetään ostopalveluiden osuutta (sote). 7.4 Kaupungin toimitilojen tilankäytön tehokkuus selvitetään toimialojen yhteistyönä. Suoritetaan vertailu alueen lähikuntien tilankäytöstä. Tavoitteena on kaupungin kiinteistömassan ja kiinteistökustannusten pienentäminen tulevina vuosina Ruokapalvelun tuotannon ohjausjärjestelmän kehittämistä jatketaan ja sen käyttöä laajennetaan. Viedään käyttöön sähköinen ateriatilaus. 7.7 EKKV -selvitys valmistuu alkuvuodesta. Selvitys kannanottoineen valmistellaan valtuuston käsiteltäväksi helmimaaliskuussa Jatkovalmistelu ja kuntalaisten kuuleminen kevättalvella siten, että valtuuston lopullinen kanta on päätöksenteossa ennen kesää. Varaudutaan myös kuntarakenneuudistukseen liittyvään muuhun seudulliseen valmistelutyöhön (metropolihallinto, metropolikaupunki, sote -alueen kuntayhtymän perustaminen, sote -palvelujen tuottamisvastuista kuntayhtymää koskeva valmistelutyö jne.). Lisäksi hallinto- 15

19 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET telmallisesti avointa hallintoa edesauttavia toimenpiteitä avoimen hallinnon sitoumuksen pohjalta (yleishallinto) Sivistystoimen palveluita kehitetään kokonaisvaltaisesti eri-ikäisten asiakkaiden tarpeiden mukaan yhteistyössä muitten toimialojen kanssa. Sivistystoimen uutta organisaatiota ja sen yhteisiä toimintatapoja kehitetään ja arvioidaan (sivistystoimi) TOIMENPITEET /TOTEUTUS 2015 säännön päivittäminen vastaamaan uuden kuntalain säännöksiä on käynnistettävä vuoden alussa. 7.8.Sairauspoissaolot, työtapaturmat ja ennenaikaiset eläköitymiset vähenevät. Ikäohjelma jatkuu edelleen, samoin erilaiset hankkeet työura- ja tehtäväkierron edistämiseksi. Omaishoitajina toimivan henkilökunnan jaksamista tuetaan yhteisen myös kuntalaisiin ulottuvan hankkeen muodossa. Sisäinen viestintä johtamisen tukena: arvioidaan sisäistä viestintää mm. kyselyn avulla (viestintäohjeiden päivitys v. 2016) 7.9. Kaupungin kotisivujen yleisilmeen uudistus, responsiivisuuden ja vuorovaikutteisuuden lisääminen, palautteenantoprosessia kehitetään. Sähköisiä palveluita kehitetään sähköisten palveluiden kartoituksen ja kehittämissuunnitelman pohjalta Kauniaisten kaupunki on sitoutunut edistämään avointa hallintoa eri toimenpitein, sitoumus on julkaistu verkosivuilla (KH , 115): - Avoin hallinto/yhteisellä keskustelulla toimialat sitoutetaan edistämään avoimen hallinnon käytäntöjä/sisäinen ohjeistus - Selkeän kielen käyttämistä viestinnässä tuetaan esim. koulutuksella. Tähän kiinnitetään myös huomiota viestintäohjeiden (2011) päivityksen yhteydessä v Avoin tieto/hri -avoimen datan julkaisemista verkossa lisätään. Käynnistetään "Kuntademokratian toimintatavat Kauniaisissa" -raportin (2006) päivitys. - Hallinto mahdollistajana/eri toimialat edistävät toimenpiteillään yhteistyötä paikallisten 16

20 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET TOIMENPITEET /TOTEUTUS 2015 yhdistysten ja seurojen kanssa. Vuorovaikutusta kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien kanssa edistetään "Ilmoita esteestä" -kampanjalla. Viranhaltijoiden tavoitettavuuteen kiinnitetään jatkuvaa huomiota. Avoimen hallinnon tavoitteen toteuttaminen liittyy tiiviisti edelliseensähköisten palvelujen kehittämistä koskevaan tavoitteeseen Tilankäyttöä tehostetaan sivistystoimen tulosalueiden yhteistyössä ja koko sivistystointa koskevia vuokraperiaatteita laaditaan. Sivistystoimen organisaatiota arvioidaan ja kehitetään. (sivistystoimi). 8. Kaupunkikonsernin tavoitteet Kaupungin konserniin kuuluvien yhtiöiden toiminta järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti sekä asiakkaiden tarpeet huomioiden. Yhtiöiden omistamien rakennusten ylläpito järjestetään siten, että niiden arvo säilyy. Kiinteistöosakeyhtiöiden asuntojen käyttöaste tulee olla vähintään 95 % Uudistetaan kaupungin konserniohjeet, eli omistajaohjauksen periaatteet kaupungin omistamissa kiinteistöosakeyhtiöissä ja muissa kunnan toimintaan kuuluvissa tytäryhteisöissä (konsernijohto) Konserniohjeiden uudistamisessa huomioidaan voimaan astuvan uuden kuntalain määräykset ja tarkennetaan omistajaohjauksen periaatteita (yleishallinto/rahatoimisto). 17

21 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA INSATSOMRÅDEN OCH MÅL FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN Suomenkielinen teksti sivulla 9 ÖVERGRIPANDE MÅL INRIKTNINGSMÅL ÅTGÄRDER Trygga möjligheten till boende till ett skäligt pris Stadens ambition är att skapa en bostadsmiljö med ett mångsidigt utbud av bostäder av olika slag i fråga om storlek, boendeform och ägandeform. Det är dessutom särskilt viktigt att det finns tillräckligt med bostäder för ungdomar och unga familjer, för personer som behöver särskild hjälp och stöd i sitt boende samt för stadens anställda. Genomförandet bygger på stadens bostadsprogram (2020) Markdispositionsplanens principer för styrning av detaljplaneändringar uppdateras (samhällstekniken) Staden verkställer MBTintentionsavtalet, som innehåller en förpliktelse att som social bostadsproduktion bygga 20 % av de nya bostäderna med ARAfinansiering (samhällstekniken) De uppdaterade principerna för styrning av detaljplaneändringar godkänns på basis av de utredningar och beredningar som genomfördes under Utvecklingsbilden för markanvändning revideras utgående från de senaste uppgifterna med hänsyn till det mål som finns i det nya MBTintentionsavtalet mellan staten och huvudstadsregionens kommuner, dvs. att öka detaljplaneringen med 25 % jämfört med det nuvarande intentionsavtalet. Möjligheter för tätare bebyggelse i stadsstrukturen kartläggs och en utredning genomförs gällande den effekt ökad bostadsproduktion i framtiden har på servicebehovet. Överlåtelsen av bostadstomterna i Björkgård inleds. 2. Satsa på den åldrande befolkningens funktionsförmåga Staden satsar på äldre Grankullabors hälsa, välfärd och livskvalitet samt utvecklar servicestrukturen så att den svarar mot seniorers individuella behov, för att de ska kunna bo hemma och känna sig trygga där så länge som möjligt. Seniorers ensamhet motarbetas genom utveckling av gemenskapsfrämjande verksamheter. Den äldrepolitiska strategin implementeras De äldres egen aktivitet för att främja hälsan och välbefinnandet stöds genom mångsidig ledd motions-, bildnings- och kulturverksamhet samt uppmuntran till egenvård. Kultur används som medel för att främja välbefinnandet (socialoch hälsovården, bildningsväsendet) Tjänster som ges hemma utvecklas och nya mellanformer av service skapas för att stödja dem. Särskild vikt fästs vid förbättrad tillgänglighet (social- och hälsovården, samhällstekniken) Villa Breda-området byggs ut. Genom utbyggnad av ser Inom huvudstadsregionens gemensamma projekt Gero- Metro utvecklas tjänster som stödjer möjligheterna för personer med minnessjukdomar att bo hemma. I Grankulla utvecklas en ny rådgivnings- och servicemodell med låg tröskel för att ge äldre Grankullabor som bor hemma mer information om de förebyggande tjänster som finns att tillgå, samt göra det lättare för dem att få tillgång till tjänsterna (socialoch hälsovården). Från och med början av året utvecklas den ledda motionen som en del av medborgarinstitutets verksamhet. 18

22 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA ÖVERGRIPANDE MÅL INRIKTNINGSMÅL vicecentret och mångsidigare verksamhet vid centret samt byggande av en enhet för resursförstärkt serviceboende, grupphem och tillgängliga hyresbostäder kompletteras det existerande serviceutbudet för att bemöta den växande äldre befolkningens behov (socialoch hälsovården, samhällstekniken). 2.4 Möjligheterna till samarbete med olika aktörer för att skapa nya servicehelheter utreds. Valmöjligheter erbjuds utan att dock glömma det egna ansvaret Modeller för möten mellan generationer utvecklas (socialoch hälsovården, bildningsväsendet). ÅTGÄRDER 2015 Idrottstjänsterna deltar tillsammans med VTT i ett projekt som finansieras av Tekes och Finlands Akademi inom de strategiska centren för vetenskap, teknologi och innovation (SHOK). Projektet gäller forskning kring tjänster för seniorer som främjar välbefinnandet, olika former av dylika tjänster, samt framtida behov inom dessa tjänster (bildningsväsendet) Tillgängligheten tas i beaktande när planer görs upp för underhåll och reparation av stadens fastigheter. I stadens bostadsprogram ingår en princip enligt vilken staden stöder byggandet av hissar genom att årligen reservera ett separat anslag för hissunderstöd (10 % av de kostnader som godkänns av finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). -Dagverksamheten för de äldre och skjutsservicen i anknytning till den inarbetas och utvecklas (social- och hälsovården). -Vid bedömningen av klienternas servicebehov samt planeringen av tjänsterna och vården effektiviseras det multiprofessionella samarbetet, och resultatområdets verksamhetsprocesser utvecklas (socialoch hälsovården). -Ansvariga arbetstagare utses enligt överenskomna kriterier för de äldre personer som behöver hjälp i frågor som har samband med utförandet och samordningen av tjänster (social- och hälsovården). -De utvecklingsförslag som kom fram i enkäten om stödbehovet bland närståendevårdare genomförs (social- och hälsovården). -Personer som besitter erfa- 19

23 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA ÖVERGRIPANDE MÅL INRIKTNINGSMÅL ÅTGÄRDER 2015 renhetsbaserad sakkunskap bistår vid utvecklingen av tjänsterna, särskilt vad gäller tillgängligheten (social- och hälsovården) Stadsfullmäktige har godkänt projektplanen Projektplaneringen utförs och byggarbetena har preliminärt förlagts till Projektet konkurrensutsätts under år 2015 (social- och hälsovården). -De boende, kommuninvånarna och de anställda informeras regelbundet om hur Villa Breda-projektet framskrider, och staden ser till att de får medverka vid och inverka på planeringen av funktionerna. Projektchefen för Villa Bredaprojekten ansvarar för koordinationen av planeringen och utförandet (social- och hälsovården) Utvecklingsarbetet tillsammans med Grani Närhjälp fortsätter i syfte att förbättra effektiviteten i tjänsterna för gemensamma klienter och för att utveckla frivilligverksamheten (social- och hälsovården) Verksamhet som bedrivs av ungdomar (t.ex. ett café) i de äldres miljöer (studieprestation/inlärning i arbete) (social- och hälsovården). Verksamheten med skolmormor/morfar fortsätter även i högstadierna. Även mor- och farföräldrar får delta i den öppna familjeverksamheten. Daghem och skolor ordnar fester och annat program för mor- och farföräldrar. (bildningssektorn) 20

24 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA ÖVERGRIPANDE MÅL INRIKTNINGSMÅL ÅTGÄRDER Utveckla trivseln i stadsmiljön och centrum Stadsstrukturen och stadens identitet som modern villastad stärks med respekt för traditioner och hänsyn till miljövärden. Grankullas karaktär som småstad värnas och fördelarna tas till vara: allt finns nära såväl mentalt som fysiskt och kan nås utan egen bil. Programmet för företagande och näringsliv implementeras Staden främjar utbyggnaden av centrumområdet (samhällstekniken) Staden träffar val utifrån sina värderingar för att möjliggöra gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik samt öka deras attraktivitet (samhällstekniken) Stadens program för företagande och näringsliv genomförs i samarbete med företagarna Staden främjar utbyggnaden av centrumområdet och står i beredskap att lösa in det kvarter som inte byggts. Olika alternativ undersöks med tanke på att samordna de mål som ursprungligen ställdes upp för planeringen av området med planläggningsmässiga krav och praktiska förutsättningar (samhällstekniken) Staden använder till buds stående medel för att främja förutsättningarna för att stadsbanan byggs. Effektivisering av markanvändningen och möjliga projekt för tätare struktur anvisas invid goda kollektivtrafikförbindelser. (samhällstekniken) Gemensamma möten och evenemang i olika forum; företagarnas behov, planering och genomförande av torgområdet för ett mer levande torg; ökat samarbete vid upphandling, en invånarenkät angående behovet för lokala tjänster; främjande av en tvåspråkig stadsbild. 4. Skolor och daghem är föregångare i metropolområdet Barn och unga är Grankullas framtid. Vi utvecklar daghemmens och skolornas förutsättningar att främja barns och ungdomars lärande, trivsel och välfärd Småbarnsfostran, lärandet och lärmiljöerna utvecklas utgående från framtida kompetensbehov samt barns och familjers behov. Varje elev garanteras möjlighet att mångsidigt utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sin inlärning. Den svenska grundläggande utbildningen utvecklar verksamhetskulturen i samarbete med svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner för att uppnå toppkompetens, och den finskspråkiga undervisningen utvecklas vidare enligt framtidsprogrammet (bildningssek Projektet Koko hela Grani genomför bildningssektorns andel i Grankullas IT-strategi för och utvecklar inlärnings- och upplevelsemiljöer för framtiden. Pilottestet som inleddes 2014 fortsätter, medan stöd tillhandahålls för lärarnas digitala kompetens och en kartläggning utförs av nuvarande utrustning och system. Gymnasierna genomför IKT-strategier inför införandet av digitala studentskrivningar år Grundskolorna i Grankulla del- 21

25 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA ÖVERGRIPANDE MÅL INRIKTNINGSMÅL torn) Varje barn har rätt att lära och uppleva glädje i lärandet. Modellerna för stöd för lärandet och tidig intervention utvecklas jämlikt utifrån barns, ungdomars och familjers behov inom småbarnsfostran och på alla utbildningsstadier (bildningssektorn) Ett starkt modersmål och en stark identitet utgör grunden för allt lärande. Barnens modersmål stöds och deras flerspråkighet utvecklas inom småbarnsfostran och i skolorna. Inom småbarnsfostran utvecklas ett varierande utbud som bygger på valfria tjänster (bildningssektorn). ÅTGÄRDER 2015 tar i utbildningsstyrelsens projekt Kehittämiskouluverkosto, som omsätter undervisningsoch kulturministeriets vision av framtidens grundskola 2020 i praktiken. Grankulla fortsätter även att aktivt delta i utvecklingsarbetet kring molntjänsten för utbildning och fortsätter diskussionerna om samarbete med olika länder i Asien och Afrika. Arbetet med läroplanerna inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen fortsätter i enlighet med den godkända timfördelningen. Gymnasiets timfördelning godkänns efter att statsrådet har fattat sitt beslut i saken. Skolorna omsätter målen i de lokala utvecklingsplanerna i praktiken (framtidsrapporterna, toppkompetensrapporterna) Utvecklingen av ungdomsgarantin och elev- och studerandevården samt andra former av välfärdsarbete fortgår inom multiprofessionella nätverk. De godkända planerna uppdateras vid behov. Metoden Föra barnen på tal utvecklas vidare genom intern utbildning Arbetet med läroplanerna inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen fortsätter i enlighet med den godkända timfördelningen. Satsningen på undervisningen i matematik och modersmål fortsätter. Gymnasiets timfördelning godkänns efter att statsrådet har fattat sitt beslut i saken. Språkundervisningens värde är också något man vill understryka. Skolorna omsätter målen i de lokala utvecklingsplanerna i praktiken (framtidsrapporterna, toppkompetensrapporterna). 22

26 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA ÖVERGRIPANDE MÅL INRIKTNINGSMÅL ÅTGÄRDER Främjande av barns och ungas välfärd Tjänsterna för barn, unga och familjer utvecklas som en helhet i intensivt samarbete mellan olika förvaltningar och aktörer. Samarbetet mellan social- och hälsovården, undervisningen och ungdomsarbetet ökas i syfte att samordna tjänsterna. Partnerskapet med organisationer, församlingarna och den privata sektorn stärks. Strävan att främja drogfrihet genomsyrar allt arbete med barn och unga. Det barn- och ungdomspolitiska programmet implementeras Servicehelheterna för barn, unga och familjer utvecklas genom att man samlar in och analyserar information samt inför verksamhetsmodeller som stöder familjerna, föräldraskapet och de vuxna som arbetar med barn och unga (social- och hälsovården) Tjänsterna inom det förebyggande arbetet och det tidiga stödet stärks och barnskyddsarbetet utvecklas. Det tväradministrativa arbetet stärks med kunden i fokus (social- och hälsovården) Staden satsar på en genuin, interaktiv delaktighet för barn och unga genom att öka samarbetet mellan ungdomstjänsterna och skolorna, stödja ungdomars egna projekt och utveckla nya, alternativa kanaler för direkt demokrati vid sidan om det representativa ungdomsfullmäktige (bildningssektorn) Staden stöder varierande hobby- och fritidsaktiviteter för barn och unga (bildningssektorn) Ungdomsgarantigruppen utvecklar förfaranden som gör det lättare för ungdomar att hitta rätt service och flytta över från den ena servicen till den andra Auditering av de omfattande hälsoundersökningar som genomförs inom mödra- och barnrådgivningen, och inom skolhälsovården (social- och hälsovården). - Verksamheten inom den multiprofessionella rehabiliteringsgruppen för barn (LaKu) utvecklas och en klarare praxis utarbetas för informationsutbyte mellan olika myndigheter (social- och hälsovården) Stadens eget multiprofessionella nätverk för familjearbete utnyttjas och förebyggande arbetsgrepp riktas främst till små barns familjer (social- och hälsovården) Ungdomsfullmäktiges verksamhet kompletteras av verksamheten inom skolornas egna elevkårer (bildningssektorn) En dialog inleds angående de möjligheter olika lokala föreningar och andra aktörer kan erbjuda för att skapa mångsidigare fritidsaktiviteter för barn och unga. Användningen av stadens lokaler bedöms i ett bredare perspektiv och användningen av existerande lokaler optimeras. De åtgärder som följer av utredningen om understöd till idrottsföreningar förankras (bildningssektorn) Åtgärderna inom ungdomsgarantin vidareutvecklas inom multiprofessionella nätverk. De godkända planerna uppdateras vid behov (bildningssektorn). 23

27 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA ÖVERGRIPANDE MÅL INRIKTNINGSMÅL ÅTGÄRDER Arbeta för en levande tvåspråkighet Den levande tvåspråkigheten stärks genom möten över språkgränserna mellan barn, unga och vuxna. Områdets starkt tvåspråkiga kultur syns i Grankullabornas vardag i såväl servicen som kommunikationen. Språkduschverksamheten inom småbarnsfostran och Grankullas nya språkbadsmodell utvecklas vidare Vi utvecklar nya metoder och modeller inom småbarnsfostran, grundläggande utbildning och gymnasierna för att stödja en levande tvåspråkighet samt utreder lokala föreningars och andra aktörers möjligheter att främja tvåspråkigheten i fritidsverksamheten (bildningsväsendet) Med ett tvåspråkighetsprogram säkerställer staden bevarandet av minst den nuvarande språkliga servicenivån inom den kommunala servicen samt i all framtidsplanering och reformering av strukturerna. (allmän förvaltning) 6.1. Bildningsväsendets tvåspråkighetsprogram förverkligas gemensamt av den finskspråkiga och svenskspråkiga skolförvaltningen, samt i samarbete med lokala föreningar. Språkduschverksamheten inom småbarnsfostran och Grankullas nya språkbadsmodell utvecklas vidare. Vi utvecklar nya metoder och modeller inom småbarnsfostran, grundläggande utbildning och gymnasierna för att stödja en levande tvåspråkighet. Utöver detta förs en dialog med lokala föreningar och andra aktörer angående olika möjligheter att främja tvåspråkigheten. Inom Grankullas finskspråkiga grundläggande utbildning verkar en svensk språkbadslinje. (bildningssektorn) 7. Utveckla ekonomin och förvaltningen 6.2. Praxis för utvärdering av språkmiljön utvecklas (med början år 2015 kommer språkuppföljning att ingå i revisionsnämndens utvärderingsberättelse, alla invånarenkäter beaktar också den språkliga synvinkeln), staden satsar på personalens språkkunskaper; tvåspråkighet i gatubilden främjas; tiden som krävs för översättning tas i beaktande som en del av beredningsprocessen; upphandlingsprocesserna ska vara tvåspråkiga i enlighet med stadens upphandlingsanvisningar. Staden behåller sin starka ekonomi med låg skattesats och investeringar som anpassas till den egna inkomstfinansieringen. Stark ekonomi och effektivt producerade tjänster utgör grundläggande förutsättningar för stadens självständighet. Staden är föregångare när det gäller att utveckla verksamhet 7.1. Staden bibehåller inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna på nuvarande nivå Stadens investeringar anpassas på lång sikt till den egna inkomstfinansieringen Produktiviteten i serviceproduktionen höjs årligen med 1,5 % Budgetramarna fastställs årligen i enlighet med nu gällande inkomstskattesats och fastighetsskattesats. Stadens utgiftsnivå anpassas till skatteinkomstnivåerna. Samtidigt ser staden till att andra inkomster uppbärs på rätta grunder Stadsstyrelsens direktiv för upprättande av budget och

28 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA ÖVERGRIPANDE MÅL en och serviceformerna. Kostnadseffektiviteten och produktiviteten i stadens serviceproduktion utvecklas från år till år. Personalpolitiken fokuserar på att utveckla ledarskapet och arbetsmiljön så att staden kan trygga arbetshälsan, arbetsförmågan och en längre tid i arbetslivet för sin personal samt möjliggöra en resultatrik verksamhet. Målen uppfylls bland annat genom implementering av stadens IT-strategi och personalpolitiska jämlikhetsplan. INRIKTNINGSMÅL Staden följer aktivt servicekvaliteten och kostnadsnivån med hjälp av prestationsstatistik och nyckeltal Patientdatasystemet inom social- och hälsovården förnyas och processerna utvecklas i och med att staden deltar i det regionala projektet APOTTI Införandet av innovativa produktionssätt och praxis främjas genom brett upplagt utvecklingssamarbete. Som metod används tjänstedesign Inom ramen för kommunreformen görs en utredning enligt kommunstrukturlagen om ordnandet av förvaltningen och servicen samt om för- och nackdelarna med en eventuell sammanslagning av de kommuner som gör utredningen. Staden genomför de åtgärder som lagen om ordnandet av social- och hälsovården kräver. Stadens centrala mål är att trygga högklassiga tjänster för invånarna Staden utvecklar en uppmuntrande, uppskattande och tolerant arbetskultur. Med hjälp av utbildning och träning samt arbetshandledning ökas arbetsenheternas förmåga till en värdesättande och resultatrik arbetskultur. Personalen garanteras reella möjligheter att delta i uppställandet av mål för arbetet och utvärderingen av utfallet. Bedömningen av effektiviteten och fungerande processer utvecklas för trygga ett gott ledarskap och produktiv verksamhet (personalförvaltningen) Invånarna får allt mångsidigare och mer individuell service genom att elektroniska servicekanaler kombineras med traditionella sätt att betjäna kunder. TOIMENPITEET /TOTEUTUS 2015 ekonomiplan utökas med en investeringsram. Ramarna utgår från årsbidraget i proportion till planenliga avskrivningar på ett sådant sätt att årsbidraget i ett långtidsperspektiv kommer att täcka de planenliga avskrivningarna. Därmed kommer stadens inkomstfinansiering att täcka investeringsutgifterna Staden följer aktivt med serviceproduktionens prestationsstatistik och nyckeltal som visar hur produktiviteten utvecklas. Förebyggande arbetsgrepp inom nätverket för familjearbete utvecklas inom arbetet med små barns familjer, samtidigt som andelen köpta tjänster minskas (social- och hälsovården) Effektiviteten i användningen av stadens lokaler utreds i samarbete mellan sektorerna. Detta jämförs med användningen av kommunala verksamhetslokaler i grannkommunerna. Målet är att minska stadens fastighetsinnehav och därmed fastighetskostnaderna under de kommande åren Arbetet med att utveckla kosthållets system för produktionsstyrning fortsätter och bruket av systemet ökas. E-tjänst för måltidsbeställningar införs EGKV-utredningen blir klar i början av året. Utredningen med ställningstaganden bereds för behandling i fullmäktige i februari-mars Den fortsatta beredningen och hörandet av invånare pågår under vårvintern så att fullmäktige kan fatta sitt avgörande i saken före sommaren. Staden har 25

29 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA ÖVERGRIPANDE MÅL INRIKTNINGSMÅL Verksamhetsrutiner som stöder öppenheten i förvaltningen utvecklas planmässigt i enlighet med den utfästelse om öppen förvaltning som stadsstyrelsen godkänt (allmän förvaltning) Bildningssektorns tjänster utvecklas genomgående utifrån olika åldersgruppers behov i samarbete med andra aktörer. Bildningssektorns nya organisation och gemensamma rutiner utvecklas och utvärderas (bildningssektorn). TOIMENPITEET /TOTEUTUS 2015 också beredskap för annat regionalt beredningsarbete som ingår i kommunstrukturreformen (metropolförvaltningen, metropolen, grundande av en samkommun för social- och hälsovårdstjänster, beredning inför en produktionsansvarig samkommun för social- och hälsovården, osv.). Arbetet med att uppdatera förvaltningsstadgan så att den motsvarar den nya kommunallagen måste dessutom inledas i början av året Sjukfrånvaro, olycksfall i arbetet och tidigarelagd pensionering minskar. Åldersprogrammet fortsätter i likhet med olika projekt som syftar till att främja arbetsrotationen. De anställda som vårdar någon närstående person ges stöd i att orka genom ett gemensamt projekt, som omfattar även kommuninvånare. Intern kommunikation som stöd för ledningen: den interna kommunikationen utvärderas bland annat genom en enkät (inför uppdateringen av kommunikationsanvisningarna år 2016) Stadens webbplats ges en ny visuell framtoning och sidornas responsivitet och interaktivitet förbättras, processen för att ge respons görs smidigare. E-tjänsterna utvecklas utgående från kartläggningen och utvecklingsplanen för e- tjänster Grankulla stad har förbundit sig att främja öppenhet i förvaltningen genom olika åtgärder. Utfästelsen om öppen förvaltning finns att läsa på webbplatsen (stadsstyrelsen , 115): - Öppen förvaltning/genom diskussioner engageras sektorerna i arbetet med att främja 26

30 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA ÖVERGRIPANDE MÅL Stadskoncernens mål Verksamheten i de bolag som hör till stadskoncernen organiseras ekonomiskt och effektivt samt med beaktande av kundernas behov. Underhållet av de byggnader som bolagen äger ordnas så att deras värde bevaras. Bostäderna i fastighetsaktiebolagen bör ha en beläggningsgrad på minst 95 %. INRIKTNINGSMÅL Stadens koncerndirektiv uppdateras. Direktivet fastställer principerna för ägarstyrning i stadens fastighetsaktiebolag och andra dotterbolag inom stadens verksamhet (koncernledningen). TOIMENPITEET /TOTEUTUS 2015 öppen förvaltning/interna anvisningar. - Klarspråk i kommunikationen främjas genom t.ex. utbildning. Det tas också upp i samband med uppdateringen av kommunikationsanvisningarna (2011) år Öppen information/ökad publicering av öppen data inom HRI-projektet. Uppdatering påbörjas av rapporten Verksamhetsmodeller för kommunal demokrati i Grankulla (2006). - Förvaltningen som möjliggörare/de olika sektorerna främjar själva samarbete med lokala föreningar och samfund. Interaktion med invånarna och serviceanvändarna främjas genom kampanjen Anmäl hinder. Det ska vara lätt att nå tjänsteinnehavarna. Inriktningsmålet som gäller öppen förvaltning är nära sammanbundet med utveckling av e-tjänsterna, som utgör föregående inriktningsmål Användningen av lokaler effektiviseras inom bildningssektorns resultatområden och gemensamma hyresprinciper görs upp för hela bildningssektorn. Organisationen inom bildningssektorn utvärderas och utvecklas. (bildningssektorn) 8.1. Bestämmelserna i den nya kommunallagen, som träder i kraft , tas i beaktande då koncerndirektivet uppdateras och principerna för ägarstyrning preciseras (allmän förvaltning/drätselkontoret). 27

31 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA TALOUSARVIOEHDOTUS BUDGETFÖRSLAG Talousarvion ja suunnitelman rakenne - Budgetens och ekonomiplanens delar Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Käyttötalousosan avulla ohjataan kunnan toimintaa. Valtuusto asettaa toiminnalle tavoitteet ja osoittaa määrärahat näiden saavuttamiseksi. Tuloslaskelma, joka laaditaan käyttötalousosan pohjalta, osoittaa miten tilikauden tulorahoitus riittää käyttötalouden menoihin, korkoihin ja käyttöomaisuuden poistoihin. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Rahoituslaskelmassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö. Budgeten består av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel. Driftsekonomidelen styr kommunens verksamhet. Fullmäktige sätter upp mål för verksamheten och anvisar anslag för att dessa ska uppfyllas. Resultaträkningen, som baserar sig på driftsekonomidelen, visar hur inkomstfinansieringen räcker till för att täcka driftsutgifterna och räntorna samt avskrivningarna av anläggningstillgångarna. I investeringsdelen budgeteras anskaffningen av och finansieringsandelarna för produktionsmedel med lång verkningstid såsom byggnader, fasta konstruktioner och inventarier samt försäljningen av egendom. I finansieringsanalysen visas penningkällorna och användningen av penningmedel i sammandrag. Talousarvion sitovuus Budgetens bindande verkan Talousarvio on kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat ovat muutettavissa vain kaupunginvaltuuston päätöksellä. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen, talousarvioon sisältymättömän toimintamuodon aloittamiseen tai palvelujen laajentamiseen. Käyttötalousosan tulosalueiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintakulut toimintatuotot). Sitova toimintakate on rasteroitu käyttötalouden tulosaluetasoisissa tuloslaskelmissa. Toimintayksiköiden väliset mahdolliset määrärahasiirrot ovat lautakuntien päätettävissä. Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti tai ryhmittäin siten kuin ne on esitetty investointiosassa talousarviokirjan lopussa. Investointihankkeen myöhästyessä ja ulottuessa vuodenvaihteen yli, on hankkeen toteutusta oikeus jatkaa edellyttäen hankkeen kokonaismenojen pysymistä edellisen vuoden Budgeten utgör ett bindande direktiv för stadens verksamhetsorgan. De uppgifter och bindande mål som fullmäktige beslutat om samt de anslag som beviljats för genomförande av dessa kan ändras endast genom beslut av fullmäktige. Anslag får inte användas för något annat ändamål än det som anges i budgeten eller för att införa verksamhetsformer som inte ingår i budgeten eller för att utvidga servicen. Anslagen och de kalkylerade inkomsterna i driftsekonomidelen är bindande gentemot fullmäktige i nettobelopp (verksamhetsutgifterna minus verksamhetsinkomsterna). Det bindande verksamhetsbidraget är skuggat i resultaträkningarna på verksamhetsenhetsnivå. Nämnderna har rätt att besluta om eventuella överföringar av anslag mellan verksamhetsenheterna. Investeringsanslagen är bindande per projekt eller grupp såsom de presenteras i slutet av budgetboken. Om ett investeringsprojekt blir fördröjt och sträcker sig över årsskiftet, kan projektet fortgå under förutsättning att de totala utgifterna för projektet hålls inom föregående års anslagsram. Effekterna på budgeten av 28

32 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA määrärahojen puitteissa. Hankkeiden jatkamisen vaikutukset talousarvioon käsitellään normaalin lisämäärärahakäsittelyn luonteisesti. Tuloslaskelmassa rahoitustuottojen ja - kulujen nettomääräraha on sitova valtuustoon nähden. Rahoituslaskelmassa antolainojen ja lainakannan muutokset ovat sitovia valtuustoon nähden. fortsatta projekt behandlas på samma sätt som tilläggsanslag normalt behandlas. I resultaträkningen är nettoanslagen för finansiella inkomster och utgifter bindande gentemot fullmäktige. De räntor som betalas eller tas ut i samband med slutredovisningarna av skatter ingår inte i det bindande anslaget. I finansieringsanalysen är förändringarna i utlåningen och lånestocken bindande gentemot fullmäktige. Täytäntöönpano ja seuranta - Verkställande och uppföljning Toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Tarkistetut käyttösuunnitelmat on annettava tiedoksi rahatoimistoon mennessä. Käyttösuunnitelmat päivitetään tarvittaessa vuoden aikana. Tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden tulee seurata talousarvionsa ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja säännöllisesti ja valmistella niitä koskevat raportit lautakunnalle. Raportoinnissa annetaan selvitys talousarvion toteutumisasteesta sekä merkittävistä poikkeamista tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisessa. Osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa ja toteutuneen tilanteen mukaisesti. Talouden raportoinnin lisäksi osavuosikatsauksessa raportoidaan keskeisten strategisten tavoitteiden toteutumista. Elokuun osavuosikatsaus sisältää myös tilinpäätösennusteen. Osavuosikatsaus käsitellään kaupunginhallituksessa ja saatetaan myös valtuustolle tiedoksi. Tulojen seuranta Lautakuntien on huolehdittava, että kaupungin päätettävissä olevat maksut tarkistetaan kustannusten nousua vastaavasti ja kaupungille kuuluvat tulot peritään tehtyjen sopimusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden on huolehdittava toimintaan ja investointeihin saatavien valtionosuuksien ym. avustusten hakemisesta ja niiden oikeellisuudesta sekä toimitettava kopio avustushakemuksesta talousjohtajalle. Samoin on huolehdittava myös Verksamhetsorganen ska se över de dispositionsplaner de gjort upp under budgetberedningen så att dessa motsvarar den budget som fullmäktige godkänt. De granskade dispositionsplanerna ska delges drätselkontoret senast Dispositionsplanerna revideras vid behov under året. Resultatenheternas ansvarspersoner ska följa utfallet av sin budget och de uppsatta målen samt regelbundet bereda rapporter över utfallet för nämnden. Vid rapporteringen ges en redogörelse för utfallsgraden för budgeten samt för eventuella avvikelser vid uppfyllelsen av mål, anslag och beräknade inkomster. En delårsrapport utarbetas två gånger om året enligt utfallet 30.4 och Utöver den ekonomiska rapporten omfattar delårsrapporten också en utredning om hur stadens viktigaste strategiska mål har nåtts. I augustirapporten ingår också en bokslutsprognos. Delårsrapporten behandlas i stadsstyrelsen och förs också till fullmäktige för kännedom. Inkomstuppföljning Nämnderna ska se till att de avgifter som staden beslutar om justeras för att motsvara ökningen i kostnaderna och att de inkomster som tillkommer staden bärs upp i enlighet med gällande avtal och anvisningar. Resultatenheternas ansvarspersoner ska ombesörja att ansökningar om statsandelar och andra bidrag för verksamhet och investeringar lämnas in och att beloppen är riktiga samt lämna en kopia av bidragsansökningarna till ekonomidirektören. Likaså ska ansvarspersonerna se till att även andra inkomster faktureras och flyter in i rätt tid i enlighet med fakture- 29

33 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA muiden tulojen oikea-aikaisesta laskuttamisesta ja kertymisestä laskutus- ja perimisohjeen mukaisesti. Määrärahojen muutokset Jos tehtävään osoitettu määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin ennen sen loppumista ryhdyttävä toimenpiteisiin toiminnan supistamiseen ja/tai sovittamiseen jäljellä olevan määrärahan puitteissa. Määrärahan muutosesitys kaupunginvaltuustolle voi tehdä talousarviovuoden aikana jos sopeuttamistoimenpiteissä ei ole onnistuttu. Esityksen perusteluissa on tällöin selvitettävä mihin toimenpiteisiin on ryhdytty lisämäärärahatarpeen välttämiseksi. Arvioitaessa koulujen lisämäärärahatarvetta, tulee perusteena huomioida edellisten perusteluiden lisäksi tuntikehys, ryhmäkokojen muutokset sekä erityisopetuksen tarve. rings- och indrivningsdirektiven. Ändringar i anslag Om det anslag som anvisats för ett visst ändamål inte räcker till, ska åtgärder för inskränkning av verksamheten och/eller anpassning av den till det kvarstående anslaget vidtas i god tid innan anslaget tar slut. Förslag till ändring av anslag kan läggas fram för fullmäktige under budgetåret, om anpassningsåtgärderna inte har lyckats. I motiveringen till förslaget ska det då redogöras för de åtgärder som vidtagits för att undgå behov av tilläggsanslag. Vid bedömningen av skolornas behov av tilläggsanslag bör man som motivering, utöver det ovan sagda, beakta timresursen, ändringar i gruppstorlekarna samt behovet av specialundervisning. 30

34 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA Tulos- ja rahoituslaskelma - Resultaträkning och finansieringskalkyl TULOSLASKELMA TP TA Ennuste TA TS TS RESULTATRÄKNING BOKSLUT BG + lmr Prognos BG PLAN PLAN (1 000 ) Myyntitulot - Försäljningsinkomster Maksutulot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatulot-övriga verksamhetsintäkter TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstömenot - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet ja tarvikkeet - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Verotulot - Skatteinkomster Kunnallisvero ansiotulo - Kommunal inkomstskatt Yhteisövero - Samfundskatt Kiinteistövero - Fastighetsskatt Valtionosuudet - Statsandelar Rahoitustulot ja -menot Finansiella inkomster och utgifter Korkotulot - Ränteinkomster Muut rahoitustulot - Övriga finansiella inkomster Korkomenot - Ränteutgifter Muut rahoitusmenot - Övriga finansiella utgifter 4 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG Suunnitelmapoistot - Avskrivningar enligt plan TILIKAUDEN TULOS RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Talousarvioehdotuksen tilikauden tulos on ylijäämäinen 2,5 miljoonaa euroa. Merkittävimmät seikat ylijäämän muodostumiselle ovat verotuloennusteissa tapahtuneet positiiviset muutokset sekä poikkeuksellisen korkeat maaomaisuuden luovutustulot joita on arvioitu saatavan yhteensä 16 milj. euroa seuraavina kahtena vuonna. Näihin kumpaankin tuloerään sisältyy mm. suhdanteisiin liittyvä toteutumisriski. Mikäli nämä riskit realisoituvat tulee kaupungin tilikauden tulos painumaan huomattavan alhaiseksi. Alijäämä saattaa silloin painua jopa lähelle 5 milj. euroa. Kaupungin ulkoiset toimintamenot kasvavat maltillisesti talousarvioehdotuksessa, kasvun ollessa alle kahden prosentin. Budgetförslaget uppvisar ett överskott på 2,5 miljoner euro för räkenskapsperioden. De viktigaste orsakerna till överskottet är positiva förändringar i skatteinkomstprognoserna samt exceptionellt höga inkomster från överlåtelser av markegendom, uppskattningsvis totalt 16 miljoner euro under de två följande åren. Båda inkomstposterna är behäftade med bl.a. en konjunkturrelaterad risk för att inkomsterna inte utfaller som beräknat. Om de här riskerna realiseras, kommer räkenskapsperiodens resultat att bli anmärkningsvärt lågt: Det kan t.o.m. uppstå ett underskott på inemot 5 miljoner euro. Stadens externa verksamhetsutgifter ökar något i budgetförslaget; ökningen stannar under två procent. 31

35 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA RAHOITUSLASKELMA TP TA Ennuste TA TS TS FINANSIERINGSKALKYL BOKSLUT BG + lmr Prognos BG PLAN PLAN (1 000 ) TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Ordinarie verksamhet och investeringar VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG Satunnaiset erät - Extraordinära poster Tulorahoituksen korjauserät Korrektivposter till internt tillförda medel Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Investointimenot- Investeringsutgifter Rahoitusosuudet -Finansieringsandelar 132 Pysyvien vastaavien luovutustulot-försäljn.inkomster Varsinainen toiminta ja investoinnit netto Ordinarie verksamhet och investeringar netto RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERING Lainakannan muutokset-lånestock, förändringar Muut maksuvalmiuden muutokset-övriga förändringar RAHOITUKSEN RAHAVIRTA KASSAFLÖDET I FINANSIERINGEN Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel Kassavarat Kassamedel Lainakanta Lånestock Talousarvioehdotuksen rahoituslaskelmassa varaudutaan 5 milj. euron lainan nostoon. Mikäli tuloslaskelmaan sisältyvät em. toteutumisriskit toteutuvat osittain tai kokonaan, joudutaan kaupungin menojen kattamiseksi nostamaan lainaa tässä ehdotuksessa todettua lainamäärää enemmän. I finansieringskalkylen i budgetförslaget bereder sig staden på att lyfta 5 miljoner euro lån. Om ovan nämnda risker för uteblivna inkomster i resultaträkningen slår in delvis eller helt, måste staden för att täcka sina utgifter lyfta mera lån än det belopp som ingår i detta förslag. 32

36 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA Verotulot ja valtionosuudet Skatteinkomster och statsandelar Verotulot Kaupungin verotulot muodostuvat kunnan tuloverosta, osuudesta yhteisöveron tuotosta sekä kiinteistöverosta. Verotuloarviot perustuvat kuntaliiton ennustekehikkoon, johon tehty oletetun väestönkasvun tarkistukset. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittu käyttäen Kauniaisten nykyistä tuloveroprosenttia. Yleisen kiinteistöveron sekä vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron laissa säädettyjä ala- ja ylärajoja korotetaan. Yleisen kiinteistöveron osalta korotus rajoihin on 0,2 prosenttiyksikköä. Alaraja tulee jatkossa olemaan 0,8 %. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin osalta korotus on 0,05 prosenttiyksikköä uuden alarajan ollessa siten 0,37 %. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittu käyttäen korotettuja kiinteistöveroprosentteja. Hallitus on päättänyt että kiinteistöveron muutosten tuottoarviota vastaava erä vähennetään peruspalvelujen valtionosuudesta. Yhteisöverotukseen ei kehysriihessä esitetty muutoksia. Skatteinkomster Stadens skatteinkomster består av kommunal inkomstskatt, en andel av samfundsskatteintäkterna samt fastighetsskatt. Skatteinkomstkalkylen baserar sig på Kommunförbundets prognosram, som har justerats enligt prognostiserad befolkningsökning. Budgeten och ekonomiplanen utgår från Grankulla stads nuvarande inkomstskattesats. De lagstadgade nedre och övre gränserna för allmän fastighetsskatt och fastighetsskatt för stadigvarande bostad höjs. Gränserna för den allmänna fastighetsskatten höjs med 0,2 procentenheter. Den nedre gränsen kommer att vara 0,8 %. Den nedre gränsen för skattesatsen för stadigvarande bostäder höjs med 0,05 procentenheter till 0,37 %. Budgeten och ekonomiplanen baserar sig på höjda fastighetsskattesatser. Regeringen har beslutat att ett belopp som motsvarar den beräknade ökade fastighetsskatteintäkten dras av från statsandelen för basservice. Till samfundsskatten föreslogs inga ändringar under budgetmanglingen. 33

37 KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2015 alusta. Keskeiset perusperiaatteet ja rakenteet säilyvät. Järjestelmää on yksinkertaistettu, määräytymisperusteita uusittu, vähennetty ja laskennallisuutta lisätty. Uudistuksen myötä Kauniaisten peruspalvelujen järjestämisestä maksettavat valtionosuudet alenevat rajusti vuonna 2015 sekä vuosina 2016 ja Alenema johtuu pääosin siitä että korotetaan kuntien omarahoitusosuutta peruspalvelujen tuottamisessa. Kauniaisten omarahoitusosuutta on tämän johdosta korotettu yhteensä 6 milj. euroa vuosina Tämän lisäksi verotuloihin perustuva tasaus alentavat valtionosuuksia kaupungin osalta 0,3 milj. euroa enemmän verrattuna edelliseen vuoteen. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus säilyy lähes nykyisellään. Valtionvarainministeriö vahvistaa peruspalveluiden valtionosuudet vuodelle 2015 joulukuussa. Statsandelssystemet för basservice förnyas från början av De centrala principerna och strukturerna består. Systemet har förenklats, bestämningsgrunderna förnyats och blivit färre, och systemet blir mer kalkylbaserat. I och med reformen kommer Grankullas statsandelar för basservice att minska kraftigt 2015, 2016 och Sänkningen beror huvudsakligen på att kommunernas självfinansieringsandel vid produktionen av basservice höjs. Grankullas självfinansieringsandel har därmed höjts med sammanlagt 6 miljoner euro för åren Dessutom sänker utjämningen på basis av skatteinkomsterna stadens statsandelar med 0,3 miljoner euro mer jämfört med året innan. Statsandelen från undervisnings- och kulturministeriet blir så gott som oförändrad. Finansministeriet fastställer i december statsandelarna för kommunal basservice år

38 KÄYTTÖTALOUS DRIFTSBUDGET 35

39 Talousarviovertailu Budgetjämförese, 1000 SIVISTYSTOIMI - BILDNING YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTING

40 KÄYTTÖTALOUS - DRIFTSBUDGET TP TA TAE TS TS Bokslut BG BGF Plan Plan Tulot - Inkomster Muutos-Ändring 5 % 4 % 21 % 7 % -22 % Menot -Utgifter Muutos-Ändring 4 % 3 % 2 % 1 % 1 % Netto Muutos-Ändring 3 % 3 % -6 % -3 % 16 % YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTING Tulot - Inkomster Muutos-Ändring 6 % 2 % 4 % 1 % 1 % Menot -Utgifter Muutos-Ändring 6 % 1 % -2 % 1 % 1 % Netto Muutos-Ändring 6 % -1 % -6 % 1 % 0 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Tulot - Inkomster Muutos-Ändring 4 % -1 % 1 % 1 % 2 % Menot -Utgifter Muutos-Ändring 7 % -4 % 7 % 1 % 2 % Netto Muutos-Ändring 7 % -4 % 8 % 1 % 2 % YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK Tulot - Inkomster Muutos-Ändring 3 % 8 % 38 % 11 % -36 % Menot -Utgifter Muutos-Ändring -2 % 15 % 1 % 2 % 2 % Netto Muutos-Ändring 36 % -21 % 255 % 26 % -88 % SIVISTYSTOIMI - BILDNING Tulot - Inkomster Muutos-Ändring 8 % -2 % 2 % 1 % 1 % Menot -Utgifter Muutos-Ändring 2 % 6 % -1 % 0 % 1 % Netto Muutos-Ändring 1 % 8 % -1 % 0 % 1 % 37

41 KAUNIAINEN Käyttötalous YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Driftsbudget YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 38

42 KAUNIAINEN Käyttötalous YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Driftsbudget YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Tulosalueet Resultatområden: KAUPUNGINVALTUUSTO - STADSFULLMÄKTIGE KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA - STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN KAUPUNGINKANSLIA - STADSKANSLIET RAHATOIMISTO - DRÄTSELKONTORET Yleishallinnon tehtävänä on luottamushenkilötoiminnan ja luottamuselinten työskentelyedellytysten yhteensovittaminen sekä käytännön hallinnosta ja taloudesta huolehtiminen. Allmänna förvaltningens uppgift är att samordna de förtroendevaldas och förtroendeorganens arbete och dra försorg om förvaltningen och ekonomin. Yleishallinto Allmän förvaltning Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Gun Söderlund Bokslut BG BG Plan Plan kaupunginsihteeri - stadssekreterare Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Valtuustokauden kehittämisstrategia on valmisteltu valtuuston ja hallituksen valtuustokauden alun strategiaseminaareissa. Strategia koostuu päätöksenteon kannalta valtuuston määrittelemistä tärkeimmistä painopiste-alueista, joiden alle on koottu keskeisimmät pidemmän aikavälin tavoitteet ja näitä toteuttavat toimenpiteet. Useat näistä ovat poikkihallinnollisia. Verksamhet Utvecklingsstrategin för fullmäktigeperioden har beretts vid fullmäktiges och styrelsens strategiseminarier i början av fullmäktigeperioden. Strategin omfattar de med tanke på beslutsfattandet viktigaste insatsområdena, som fullmäktige fastställt. Under dessa har man samlat de centrala långsiktiga målen och de åtgärder som ska vidtas för att förverkliga dem. Ett flertal av målen är tvärsektoriella. 39

43 KAUNIAINEN Käyttötalous YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Driftsbudget Strategian yleisenä tavoitteena on turvata kaupungin palvelu- ja viranomaistoiminnan korkea taso sekä linjata kunnan kehitystä ja taloutta. Palvelujen järjestämisen lisäksi asukkaiden hyvinvoinnin tukeminen on keskeisessä asemassa. Kaupungin kehittämisstrategian painopistealueet ovat - kohtuuhintainen asuminen - ikääntyvän väestön toimintakyky - kaupunkiympäristö ja keskustan viihtyisyys - koulut ja päiväkodit - lasten ja nuorten hyvinvointi - elävä kaksikielisyys ja - talouden ja hallinnon kehittäminen. Kuntauudistuksen toteuttamiseen liittyen Espoon, Kirkkonummen ja Vihdin kuntien kanssa tehtävä yhdistymisselvitys jatkuu tavoitteena selvityksen valtuustokäsittely helmimaaliskuussa Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanon vahvistamisen ( ) ja budjettiriihen yhteydessä hallitus hyväksyi myös metropolihallinnon jatkolinjaukset, eli metropolihallinnon perustamisen maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmien ratkaisemiseksi metropolialueella. HE annettaneen eduskunnalle joulukuussa 2014 ja metropolivaltuusto valitaan vuoden 2017 kuntavaalien yhteydessä. Kuntarakenneuudistukseen ja kuntien muuttuvaan toimintaympäristöön liittyen uudistettu kuntalaki astunee voimaan vuoden 2015 alusta. Sote järjestämislain, joka perustuu nykyisten erityisvastuualueiden pohjalle rakentuviin viiteen sote-alueeseen ja kunnalliseen tuottamisvastuuseen, on määrä astua voimaan vuonna 2015 siten, että ko. lain mukainen toiminta käynnistyy Edellä mainituilla uudistushankkeilla on merkittävä vaikutus kaupungin toimintaympäristön kehittymiseen. Kaupunki pyrkii kuitenkin toimimaan niin, että se jatkossakin säilyy itsenäisenä kuntana ja jatkaa palvelujen kehittämistä rakentavassa yhteistoiminnassa seudun muiden kuntien kanssa. Päätöksenteon läpinäkyvyyden ja toiminnan avoimuuden lisääminen on keskeinen yleishallinnon toimintaa ohjaava tavoite. Avoimen Det allmänna målet i strategin är att trygga en högklassig service och myndighetsverksamhet i staden samt dra upp riktlinjerna för kommunens utveckling och ekonomi. Utöver ordnandet av servicen är en central strävan att invånarnas välfärd ska stödjas. Insatsområdena i stadens utvecklingsstrategi är följande: - boende till ett skäligt pris - den åldrande befolkningens funktionsförmåga - stadsmiljön och trivseln i centrum - skolor och daghem - barns och ungas välfärd - levande tvåspråkighet - att utveckla ekonomin och förvaltningen. Inom ramen för kommunreformen fortsätter sammanslagningsutredningen med Esbo, Kyrkslätt och Vichtis kommuner med siktet inställt på fullmäktigebehandling av utredningen i februari mars I samband med att regeringen fastställde verkställandet det strukturpolitiska programmet ( ) och behandlade statsbudgeten, godkände den också riktlinjerna för det fortsatta metropolprojektetet, d.v.s. grundandet av en metropolförvaltning för att lösa problem inom markanvändning, boende och trafik i metropolområdet. Regeringen torde avge sin proposition till riksdagen i december 2014, och metropolfullmäktige väljs i samband med kommunalvalet I anknytning till kommunstrukturreformen och förändringarna i kommunernas verksamhetsmiljö torde en ny kommunallag träda i kraft i början av Avsikten är att lagen om ordnandet av socialoch hälsovården, som bygger på fem vårdområden baserade på de nuvarande specialupptagningsområdena och på kommunalt produktionsansvar, träder i kraft år 2015 så att verksamheten enligt lagen startar De ovan nämnda reformprojekten torde ha en betydande inverkan på utvecklingen av stadens verksamhetsmiljö. Staden försöker dock agera så att den även i framtiden består som självständig kommun och fortsätter att utveckla sin service i konstruktivt samarbete med regionens övriga kommuner. Ett centralt mål, som styr arbetet inom allmänna förvaltningen, är att öka transparensen i besluts- 40

44 KAUNIAINEN Käyttötalous YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Driftsbudget hallinnon ydin perustuu lähellä kuntalaista olevaan, helposti lähestyttävään hallintoon. Kaupunki on sitoutunut edistämään avointa hallintoa ja avointa vuorovaikutusta muun muassa uudenlaisia sähköisiä vuorovaikutuskanavia hyödyntäen. Kaupungin strategian toteuttamisen tueksi huomio henkilöstötyössä kiinnitetään erityisesti johtamiseen, toimivaan arkeen ja työkulttuuriin työpaikoilla. Tavoitteena on prosessien sujuvoittaminen ja yhtenäisten tavoite- ja arviointiprosessien kehittäminen samalla lisäten tuottavuutta ja tuloksellisuutta. Tietohallinnon ratkaisut tukevat kaupungin toiminnan kehittämistä ja kuntalaisille suunnattua palvelutuotantoa. Talous 2015 Talousarvio on laadittu hallinnollisen työn tuloksellisuutta tavoitellen. Tuottavuutta edistetään mm. lisäämällä sähköisten palvelujen käyttömahdollisuuksia ja toteuttamalla toiminnallisia muutoksia ja työprosessien uudistamista niin, että yleishallinto palvelee nykyistä paremmin sille asetettuja odotuksia. Toimintatulojen (3,4 milj.) kasvu syntyy pääosin sisäisissä ruokapalvelutuloissa. Yleishallinnon toimintamenoista 6,9 milj. kaupunginkanslian osuus on noin 70 %, josta ruokahuolto- ja puhdistuspalvelujen osuus on vajaat 60 %. Henkilöstömenojen (3,2 milj.) osuus yleishallinnon toimintamenoista on noin 45%. Yleishallinnon toimintamenot on arvioitu edellisvuotta hieman alhaisemmiksi. Henkilöstö Yleishallinnon yhteensä 60,9 vakanssista puolet on ruokahuolto puhdistuspalveluissa (30,8). Henkilöstömäärään ei esitetä muutoksia taloussuunnitelmakaudelle. Investoinnit Kaupungintalon vuodesta 2010 lykätty peruskorjaus käynnistyy vuonna 2015 jatkuen vuodelle Yleishallinnon irtaimen omaisuuden investoinnit muodostuvat tietohallinnon laite- ja ohjelmistohankinnoista, keskuskeittiön laitteiden korvausinvestoinneista ja vuodelle 2016 ajoittuvista, kaupungintalon saneerauksen valmistumisen yhteydessä, osittain uusittavista kalusteista. fattandet och öppenheten i verksamheten. Kärnan i en öppen förvaltning bygger på en lättillgänglig organisation nära kommuninvånaren. Staden har utfäst sig att främja öppenhet i förvaltningen och en öppen växelverkan bland annat via moderna digitala kanaler för interaktion. För att stödja genomförandet av stadens strategi lägger man i personalarbetet särskild vikt vid ledarskap, en fungerande vardag och en positiv arbetskultur i enheterna. Målet är att göra processerna smidigare och att skapa enhetliga måloch bedömningsprocesser samtidigt som produktiviteten och effektiviteten i arbetet förbättras. De dataadministrativa lösningarna stöder utvecklandet av stadens verksamhet och produktionen av service för invånarna. Ekonomi Budgeten är uppgjord med siktet inställt på resultatrikt administrativt arbete. Produktiviteten främjas bl.a. genom ökade möjligheter att använda e-tjänster och genom ändringar i verksamheten och förnyelse av arbetsprocesserna så att allmänna förvaltningen bättre än idag kan uppfylla de förväntningar som riktas till den. Ökningen i verksamhetsinkomsterna (3,4 mn euro) består huvudsakligen av interna kostserviceinkomster. Av allmänna förvaltningens verksamhetsutgifter på 6,9 mn euro är stadskansliets andel ca 70 %, varav kost- och rengöringsservicens andel är knappt 60 %. Personalutgiftterna (3,2 mn) står för ca 45% av allmänna förvaltningens verksamhetsutgifter. Allmänna förvaltningens totala utgifter uppskattas bli en aning lägre än de senaste åren. Personal Av allmänna förvaltningens sammanlagt 60,9 vakanser hör hälften (30,8) till kost- och rengöringsservicen. För ekonomiplaneperioden föreslås inga ändringar i antalet anställda. Investeringar Totalrenoveringen av stadshuset, som sköts fram 2010, startar år 2015 och fortsätter in på Allmänna förvaltningens investeringar i lös egendom består av dataadministrationens köp av apparater och program, ersättande investeringar i centralkökets utrustning och delvis ny inredning år 2016 i samband med att saneringen av stadshuset blir klar. 41

45 KAUNIAINEN Käyttötalous YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Driftsbudget KAUPUNGINVALTUUSTO STADSFULLMÄKTIGE Valtuusto vastaa hallinnon järjestämisen perusteista ja sillä on kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttävänä toimielimenä kokonaisvastuu kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Tässä tehtävässään valtuusto vastaa kaupungin kehittämisstrategiasta, strategisesta päätöksenteosta ja keskeisten tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Fullmäktige svarar för grunderna för organisering av förvaltningen, och har i egenskap av stadens högsta beslutsfattande organ även totalansvaret för stadens verksamhet och ekonomi. I den här uppgiften ansvarar fullmäktige för stadens utvecklingsstrategi, det strategiska beslutsfattandet och för att ställa upp de centrala målen, balansera verksamheten och ekonomin samt utvärdera verksamheten och ordna uppföljningen. Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Gun Söderlund Bokslut BG BG Plan Plan kaupunginsihteeri - stadssekreterare Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Valtuusto vastaa kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttävänä toimielimenä kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Tässä tehtävässään valtuusto toimii kaupungin toiminnan ja kuntastrategian keskeisten tavoitteiden asettajana ja strategisten päätösten tekijänä. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia yleisten vaalien järjestämisestä kunnassa. Talous 2015 Kaupunginvaltuusto käsittää valtuuston ja tarkastuslautakunnan menot sekä keskusvaalilautakunnan ja vaalien järjestelyistä aiheutuvat menot. Vuonna 2015 toimitetaan eduskuntavaalit. Verksamhet I egenskap av stadens högsta beslutsfattande organ ansvarar fullmäktige för stadens verksamhet och ekonomi. I den här uppgiften sätter fullmäktige upp de centrala målen för stadens verksamhet och i kommunstrategin samt fattar de strategiska besluten. Revisionsnämnden bereder de till fullmäktiges beslutanderätt hörande ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin samt bedömer utfallet av de mål som fullmäktige satt upp. Centralvalnämnden har hand om organiseringen av allmänna val i kommunen. Ekonomi 2015 Stadsfullmäktige omfattar utgifterna för fullmäktige och revisionsnämnden samt för centralvalnämnden och arrangemang kring val. År 2015 förrättas riksdagsval. 42

46 KAUNIAINEN Käyttötalous YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Driftsbudget KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA - STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN Kaupunginhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, henkilöstöpolitiikasta, omistajaohjauksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan tehtävänä on kuntastrategian toteuttaminen ja kaupungin toiminnan yhteensovittaminen. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii henkilöstöjaosto, joka käsittelee henkilöstöpolitiikkaan ja työnantajan tehtäviin liittyvät asiat. Jaoston menot sisältyvät kaupunginkanslian tulosalueeseen. Stadsstyrelsen ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi samt för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Stadsstyrelsens och stadsdirektörens uppgift är att verkställa stadens strategiska riktlinjer och leda stadens verksamhet. Under stadsstyrelsen verkar personalsektionen, som har till uppgift att dra upp riktlinjerna för stadens arbetsgivar- och personalpolitik. Personalsektionens utgifter ingår i stadskansliets resultatområde. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja Stadsstyrelsen och stadsdirektören Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Gun Söderlund Bokslut BG BG Plan Plan kaupunginsihteeri - stadssekreterare Myyntituotot- Försäljningsinkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Talous 2015 Kaupunginhallitus käsittää kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan menot, alla lueteltavat yleishallinnon toimialaan kuuluvat yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut sekä eräät muut poikkihallinnolliset menot. Henkilöstökulujen, 37,1 % vähennys edellisiin vuosiin verrattuna johtuu lomapalkkavelan kirjaamiskäytännön muutoksesta eli siitä, että aiemmin keskitetysti yleishallintoon kaupunginhallituksen alle kirjattu lomapalkkavelka kirjataan vuodesta 2014 lähtien tulosalueille. Palvelujen ostoihin sisältyvissä yhteistoimintaosuuksissa menot alenevat hieman. Metropolia Ammattikorkeakoulun toiminta-avustus alenee sopimukseen perustuen asteittain. Kaupunginhallituksen alle kirjattavat sisäiset Ekonomi 2015 Stadsstyrelsen omfattar utgifterna för stadsstyrelsen och stadsdirektören, nedan uppräknade samarbetsandelar och medlemsavgifter som hör till allmänna förvaltningen samt vissa andra tväradministrativa utgifter. Minskningen på 37,1 % i personalutgifter jämfört med de senaste åren beror på en ändrad bokföring av semesterlönereserveringen, som tidigare bokförts centraliserat på allmänna förvaltningen under stadsstyrelsen men fr.o.m fördelas mellan resultatområdena. Inom köp av tjänster minskar samarbetsandelarna en aning. Verksamhetsbidraget till Metropolia Ammattikorkeakoulu minskar stegvis i enlighet med avtalet. Interna avgifter inom markanvändningen (styck- 43

47 KAUNIAINEN Käyttötalous YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Driftsbudget maankäyttötoimen maksut (lohkottavat tontit) korottavat sisäisiä menoja edellisiin vuosiin verrattuna. ning av tomter), som bokförs under stadsstyrelsen, höjer de interna utgifterna jämfört med de senaste åren. TP TA TAE Bokslut BG BGF Osuudet- Andelar: Uudenmaan liitto - Nylands förbund Greater Helsinki Promotion Helsinki Region Infoshare HRI -verkkopalvelu - nättjänst Kansainvälinen designsäätiö Culminatum Jäsenmaksut - Medlemsavgifter : Suomen Kuntaliitto - Finlands Kommunförbud Sydkustens landskapsförbund rf Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry - Föreningen Nylands Friluftsområden rf Espoon seudun uusyrityskeskus ry/yritysespoo Helsingin seudun kauppakamari - Helsingforsregionens Handelskammare Suomalaisen Työn Liitto Avustukset - Understöd Metropolia amk YritysEspoo **) Svenska Finlands Folkting **)toiminta-avustus (KH ), e v KAUPUNGINKANSLIA - STADSKANSLIET Kaupunginkanslian tehtävänä on tukea kaupungin strategiaprosessia, päätöksentekoa ja koko organisaatiota kunnallisen itsehallinnon toteuttamisessa sekä kunnan toimintojen yhteensovittamisessa. Siinä tehtävässä kaupunginkanslia vastaa yleishallintotasoisesta valmistelusta ja oikeudellisesta ohjeistuksesta. Keskitetty henkilöstö- ja palkkahallinto, tiedotus ja viestintä sekä ruoka- ja puhdistuspalvelut kuuluvat kaupunginkansliaan. Kaupunginkanslia käsittää myös kaupungintalon asiakaspalvelun sekä kaupungin puhelinvaihdepalvelun, monistamon, postituksen, käännöstoiminnan, kirjaamon ja arkistoinnin. Stadskansliets uppgift är att stödja stadens strategiprocess, beslutsfattande och hela organisation med att genomföra det kommunala självstyret och samordna kommunens verksamheter. I den här uppgiften svarar stadskansliet för beredningen på allmänförvaltningens nivå och för juridiska anvisningar. Den centraliserade personal- och löneförvaltningen, informationen och kommunikationen samt kost- och rengöringsservicen sorterar under stadskansliet. Till stadskansliets uppgifter hör också stadshusets kundservice, stadens växelservice samt kopiering, postning, översättning, registratur och arkivering. 44

48 KAUNIAINEN Käyttötalous YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Driftsbudget Kaupunginkanslia Stadskansliet Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Gun Söderlund Bokslut BG BG Plan Plan kaupunginsihteeri - stadssekreterare Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta 2015 Kuntauudistushankkeisiin liittyvät valmisteluja selvitystehtävät ovat myös vuonna 2015 keskeisessä asemassa kuvattaessa kaupunginkanslian talousarviovuoden toimintaa. Samoin vuoden 2015 alusta voimaan astuvan kuntalain haltuun otto edellyttää runsaasti muutoksia mm. hallintosääntöön sekä hallintokäytäntöihin ja -menettelyihin, joka valmistelu on keskitetysti kaupunginkansliassa. Toiminnallisia muutoksia ja työprosessien uudistamista toteutetaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan etupäässä sähköisten palvelujen kehittymisen myötä. Avointa hallintoa tukevia toimintatapoja kehitetään suunnitelmallisesti kaupungin-hallituksen hyväksymän avoimen hallinnon sitoumuksen pohjalta edistäen näin myös hallinnon tuottavuutta. Kuntalaisia palvellaan entistä monipuolisemmin ja yksilöllisemmin yhdistämällä sähköisiä palvelukanavia perinteisiin palvelutapoihin. Kotisivujen yleisilme uudistetaan ja sivuja kehitetään responsiivisuuden ja vuorovaikutteisuuden lisäämiseksi. Palautteenantoprosessia sujuvoitetaan. Kaksikielisyysohjelmalla varmistetaan vähintäänkin nykyisen kielellisen palvelutason säilyttäminen kuntapalveluissa sekä kaikessa tulevaisuuden suunnittelussa ja rakenteiden uudistustyössä. Toiminnan kannalta tärkeässä roolissa on tavoitteisiin sitoutunut hyvinvoiva ja osaava henkilöstö. Tuloksellisuuden arviointia ja toimivia prosesseja kehitetään hyvän johtamisen ja tuottavan toiminnan varmistamiseksi. Verksamhet 2015 Berednings- och utredningsuppgifter som anknyter till olika kommunreformprojekt intar en central roll i stadskansliets verksamhet även under Samtidigt innebär införandet av den nya kommunallag som träder i kraft i början av 2015 talrika ändringar i bl.a. förvaltningsstadgan samt i förvaltningspraxis och -förfaranden. Ändringarna bereds centraliserat i stadskansliet. Verksamheten och arbetsprocesserna förnyas i den mån det behövs och är möjligt främst i och med att e-tjänsterna utvecklas. Verksamhetsrutiner som stöder öppenheten i förvaltningen utvecklas planmässigt i enlighet med den utfästelse om öppen förvaltning som stadsstyrelsen godkänt. På det sättet främjas också förvaltningens produktivitet. Invånarna får allt mångsidigare och mer individuell service genom att elektroniska servicekanaler kombineras med traditionella sätt att betjäna kunder. Webbplatsen ges en ny visuell framtoning och sidornas responsitivitet och interaktivitet förbättras. Responsprocessen görs smidigare. Med ett tvåspråkighetsprogram säkerställer staden bevarandet av minst den nuvarande språkliga servicenivån inom den kommunala servicen samt i all framtidsplanering och reformering av strukturerna. En välmående och kunnig personal som engagerar sig för att uppfylla målen spelar en viktig roll i verksamheten. Bedömningen av effektiviteten och fungerande processer utvecklas för trygga ett gott ledarskap och produktiv verksamhet. 45

49 KAUNIAINEN Käyttötalous YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Driftsbudget Vuonna 2015 pidetään eduskuntavaalit, joiden järjestelyvastuu kuuluu kaupunginkanslialle. Vuonna 2015 käynnistyvä kaupungintalon saneeraushanke tulee olemaan haasteellinen hallinnon väistötiloissa tapahtuvien päivittäistoimintojen yhteensovittamisessa. Ruokapalveluja tuottavat keskuskeittiö, Villa Bredan ja Tammikummun keittiö sekä kaupungintalon keittiö. Ruokapalveluja tuotetaan kaupungin kouluihin, päiväkoteihin, vanhustenhuollon laitoksiin, asumispalveluihin ja palvelukeskukseen sekä kaupungin henkilökunnalle ja kaupungin tilaustarjoiluihin. Kaupungintalon saneerauksen ajan kaupungintalon keittiö on suljettuna. Puhdistuspalvelut hoitavat 24 rakennuksen siivouksen, josta 85 % hoidetaan ostopalveluna ja 15 % omien siivoojien toimesta. Ruoka- ja puhdistuspalvelujen keskeinen tavoite asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi on hyvän laadun ylläpitäminen ja kehittäminen. Kustannustietoisuuden lisäämiseksi tavoitteena on myös kehittää ruokapalvelun tuotannon ohjausjärjestelmää ja selvittää sen käytön laajentamista. Talous 2015 Kaupunginkanslian toimintatulojen kasvu johtuu lähinnä lisääntyneistä asiakasmääristä. Kanslian toimintamenojen kasvu on maltillinen ja syntyy lähinnä palvelujen ostoissa (ohjelmistojen ylläpito, puhtaanapito) ja elintarvikemenoissa. Kaupunki tukee vuosittain Paikallislehti Kaunis Grani Oy:tä toiminta-avustuksella, joka vuonna 2015 on euroa. Lisäksi lehtiyhtiölle myönnetään vuonna 2015 erillinen kertaluonteinen euron avustus lehden verkkojulkaisun kehittämiseen ja toteutukseen. År 2015 förrättas riksdagsval. Stadskansliet ansvarar för arrangemangen i Grankulla. Under år 2015 startar saneringen av stadshuset, som kommer att innebära utmaningar när det gäller att samordna de dagliga funktionerna i ersättande utrymmen. Kostservice tillhandahålls av centralköket, köken på Villa Breda och Ekkulla samt stadshusets kök. Kostservice produceras för stadens skolor, daghem, institutioner inom äldreomsorgen, serviceboenden och servicecentret samt för personalen och stadens beställningsservering. Under saneringen av stadhuset kommer stadshusets kök att vara stängt. Rengöringsservicen har hand om städningen av 24 byggnader, av vilka 85 % sköts på entreprenad och 15 % av stadens egna städare. God kvalitet för att främja kundernas välbefinnande är det centrala målet för kost- och rengöringsservicen. För att öka kostnadsmedvetenheten har man också satt upp som mål att utveckla kosthållets system för produktionsstyrning och utreda möjligheterna att öka bruket av systemet. Ekonomi 2015 Stadskansliets verksamhetsinkomster stiger främst på grund av ökat antal matserviceklienter. Den moderata ökningen i kansliets verksamhetsutgifter hänför sig i huvudsak till köp av tjänster (underhåll av program, rengöring) och livsmedelskostnaderna Staden stöder årligen lokaltidningsbolaget Kaunis Grani Oy med ett verksamhetsunderstöd, som år 2015 uppgår till euro. Dessutom beviljas bolaget år 2015 ett separat bidrag på euro för utveckling och skapande av tidningens nätpublikation. Ruoka- ja puhdistuspalvelu TP TP TA TA TA TA Kost- och rengörningsservice Bokslut Bokslut BG BG BG BG Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Ruokapalvelu - Kostservice Elintarvikemeno / livsmedelsutgifter Työvoimameno / arbetskraftutgifter Kaikki menot / Alla utgifter Suoritteet / prestationer Menot/suorite / Utgifter / prestation 2,52 2,58 2,58 2,65 3 3,00 Puhdistuspalvelu - Rengörningsservice Siivotut neliöt / Städade m Menot / m2 / Utgifter / m2 20,63 19,59 20,65 20,67 20,90 21,10 46

50 KAUNIAINEN Käyttötalous YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Driftsbudget RAHATOIMISTO DRÄTSELKONTORET Rahatoimiston tehtävänä on talousarvion ja - suunnitelmien kokoaminen, kaupungin maksuliikenteen ja kirjanpidon hoitaminen sekä tilinpäätöksen laadinta. Rahatoimisto ohjaa ja neuvoo toimialoja talouden seurantaan ja oikeellisuuden valvontaan liittyvissä tehtävissä. Drätselkontorets uppgift är att sammanställa stadens budget och ekonomiplaner, sköta stadens betalningsrörelse och bokföring samt bokslut. Drätselkontoret bistår verksamhetssektorerna med råd och handledning i anslutning till uppföljning och övervakning av ekonomin. Rahatoimistoon kuuluu omana erillisenä yksikkönään kaupungin tietohallinto, jonka tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kaupungin tietoteknistä infraa. Stadens dataadministration, vars uppgift är att upprätthålla och utveckla stadens datatekniska infrastruktur, hör som en egen separat enhet till drätselkontoret. Rahatoimisto Drätselkontoret Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Mikael Boström Bokslut BG BG Plan Plan talousjohtaja - ekonimidirektör TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Rahatoimiston tehtävät tulevana talousarviovuonna keskittyvät lähinnä erilaisten kansallisten hankkeiden valmisteluun sekä pakollisten ohjelmapäivitysten läpivientiin. Päivitykset ovat tavallisia versiopäivityksiä laajempia tällä kertaa jonka vuoksi taloustiimiin on palkattu määräaikainen projektihenkilö vastaamaan niiden toteuttamisesta. Projektihenkilö osallistuu myös henkilöstöhallinnon raportoinnin kehittämiseen. Talous Edelleen merkittävin yksittäinen kuluerä rahatoimiston taloudessa on verohallinnolle maksettavat verotuskustannukset joiden ennakoidaan edellisten vuosien tapaan olevan yli 300 t euroa. Verksamhet Drätselkontorets fokuserar under det kommande budgetåret främst på beredning av olika nationella projekt och genomförande av nödvändiga programuppdateringar. Uppdateringarna är den här gången mer omfattande än de vanliga versionsuppdateringarna, varför en projektperson på viss tid har anställts till ekonomiteamet för att ansvara för dem. Projektpersonen deltar också i utvecklingen av personalförvaltningens rapportering. Ekonomi Drätselkontorets viktigaste enskilda utgiftspost är fortsättningsvis den andel av beskattningskostnaderna som staden betalar till skatteförvaltningen. Den förutspås uppgå till över euro såsom under de närmast föregående åren. Rahatoimisto TP TP TA TA TA TA Drätsekontoret Bokslut Bokslut BG BG BG BG Suoritteet/tunnusluvut-Presentationer/Nyckeltal Ostolaskuja/v - Inköpsfaktura/år joista e-laskuja/% - varav e-fakturor/% 64 % 71 % 80 % 85 % 90 % 90 % - joista automatisoituja toistuvaislaskuja - varav regelbundet återkommande fakturor 15 % 20 % 25 % 25 % 25 % 25 % 47

51 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Driftsbudget SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Toimintamenot 2015 Verksamhetsutgifter 27,8 M 5 % 2 % Hallinto Förvaltning 2 % 29 % 20 % Sosiaalipalvelut Socialtjänster 21 % Vanhuspalvelut Äldreomsorg 30 % 13 % 31 % Terveydenhuolto Hälsovård 13 % Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård 30 % Talousarviovertailu Budgetjämförelse Suun terveydenhuolto Mun- och tandvård Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Terveydenhuolto Hälsovård Vanhuspalvelut Äldreomsorg Sosiaalipalvelut Socialtjänster Hallinto Förvaltning , , , , ,00 48

52 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Driftsbudget SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN HALLINTO - FÖRVALTNING SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER VANHUSPALVELUT ÄLDREOMSORG TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD SUUN TERVEYDENHUOLTO MUN- OCH TANDVÅRD ERIKOISSAIRAANHOITO SPECIALISERAD SJUKVÅRD Sosiaali- ja terveystoimessa on viisi tulosaluetta: sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut, terveydenhuolto sekä erikoissairaanhoito ja suun terveydenhuolto. Tulosalueiden lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa toimivat myös toimialan hallinto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Social- och hälsovårdssektorn har fem resultatområden: socialtjänster, äldreomsorg, hälsovård, specialiserad sjukvård och munoch tandvård. Utöver resultatområdena lyder också sektorns förvaltning, handikapprådet och äldrerådet under social- och hälsovårdsnämnden. Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TA TA TS TS Ulla Tikkanen BG BG BG Plan Plan sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Sosiaali- ja terveystoimen toimintaa ohjaavat kaupungin visio, arvot ja strategiset tavoitteet, joihin perustuen asetetaan toimiala- ja tulosaluekohtaiset tavoitteet. Strategian toteutumisen onnistumiselle on keskeistä, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tunnistetaan kaikkien toimijoiden yhteiseksi asiaksi. Kaik- Verksamhet Social- och hälsovårdssektorns verksamhet styrs av stadens vision, värderingar och strategiska mål. Utgående från dessa sätter man upp målen för varje sektor och resultatområde. För att genomförandet av strategin ska lyckas är det centralt att främjandet av välfärd och hälsa ses som alla aktörers gemensamma sak. Alla pro- 49

53 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Driftsbudget kia, myös poikkihallinnollisia prosesseja, johdetaan asiakaslähtöisesti taloudellisina ja toiminnallisina kokonaisuuksina (esim. lasten ja perheiden palvelut, vanhusten palvelut). Työpanos kohdennetaan ydintehtäviin ja toiminnan suunnittelu perustuu tutkittuun tietoon. Palveluissa turvataan hoitoon pääsy sekä palvelun hyvä laatu. Toimintaympäristön keskeiset muutokset taloussuunnitelmakaudella lainsäädännön muutokset Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalija terveydenhuollon järjestämisestä on ollut lausuntokierroksella syksyllä Lakiehdotuksen mukaan vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä on jatkossa viidellä sote-alueella ja tuottamisvastuu järjestämiskriteerit täyttävillä kunnilla tai kuntayhtymillä. Sote-alueella laaditaan joka neljäs vuosi järjestämispäätös, jossa määritellään tuottamisvastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät, niiden tehtävät ja alueen kielellisten oikeuksien toteutuminen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen säilyy jatkossakin ensisijaisesti kunnan tehtävänä. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan alkuvuodesta 2015, uusien sotealueiden toiminnan käynnistyä 2016 ja palvelutoiminnan alkaa tuottamisvastuussa olevissa kunnissa ja kuntayhtymissä Sotealueisiin kuuluvista kunnista ja siirtymäkauden henkilöstö- ja omaisuusjärjestelyistä säädetään erillisellä voimaanpanolailla, joka sisältyy lausunnolla olevaan lakiesityskokonaisuuteen. Terveydenhuoltolaki (2011) on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteinen sisältölaki. Se edellyttää mm. sen, että samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma valtuustokausittain. HYKS-alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelma ( ) on hyväksytty HUS:n valtuustossa v ja sen toteutumista seurataan kaksi kertaa vuodessa kokoontuvassa seurantaryhmässä. Järjestämissuunnitelman tavoitteena on edistää alueellista yhteistoimintaa terveyspalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa sekä palvelujen yhteensovittamisessa, purkaa päällekkäisyyksiä ja porrastaa palvelutoimintaa alueellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla alkaen terveydenhuoltolaki on antanut kuntien asukkaille mahdollisuuden valita vapaasti terveysasema, joka vastaa heidän perusterveydenhuollon palveluistaan, ml. vastaanottotoiminta, fysioterapia, neuvolapalvelut, cesser, också de tvärsektoriella, leds klientorienterat som ekonomiska och funktionella helheter (t.ex. tjänster för barn och familjer, service för äldre). Arbetsinsatsen fokuserar på kärnuppgifterna, och planeringen av verksamheten baserar sig på evidensbaserad kunskap. I sin service tryggar staden tillgången på vård och en god kvalitet på tjänsterna. Centrala förändringar i verksamhetsmiljön under ekonomiplaneperioden ändringar i lagstiftningen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården skickades ut på remiss hösten Enligt lagförslaget bär fem social- och hälsovårdsområden i framtiden ansvaret för ordnandet av vårdtjänsterna, och ansvaret för att producera tjänsterna ligger hos kommuner eller samkommuner som uppfyller kriterierna för detta. Varje vårdområde fattar vart fjärde år ett beslut om ordnandet av tjänsterna. I beslutet bestäms bl.a. vilka kommuner och samkommuner som ansvarar för produktionen, vilka uppgifter de ska sköta samt hur de språkliga rättigheterna ska tillgodoses. Det primära ansvaret för främjandet av hälsa och välfärd ligger dock också i framtiden hos kommunen. Avsikten är att den nya lagen ska träda i kraft under början av 2015, att de nya vårdområdena ska inleda sin verksamhet 2016 och att serviceverksamheten i de produktionsansvariga kommunerna och samkommunerna ska börja under början av Bestämmelser om vilka kommuner som ska höra till ett visst vårdområde samt om personal- och egendomsarrangemangen under övergångsperioden utfärdas genom en separat lag om införande, som ingår i den helhet av lagförslag som skickats ut på remiss. Social- och hälsovårdslagen (2011) är en gemensam substanslag för primärhälsovården och den specialiserade sjukvården. Enligt den ska kommunerna inom samma sjukvårdsdistrikt göra upp en plan för ordnande av hälso- och sjukvård för varje fullmäktigeperiod. HUCS-kommunernas gemensamma plan för ordnande av vården ( ) godkändes i HNS fullmäktige i slutet av 2013, och utfallet av planen följs av en uppföljningsgrupp, som sammanträder två gånger om året. Syftet med planen är att främja regionalt samarbete vid ordnandet och produktionen av hälso- och sjukvården samt vid samordningen av servicen, att avveckla överlappningar och skapa en regionalt ändamålsenlig nivåstruktur i servicen. Från har hälso- och sjukvårdslagen 50

54 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Driftsbudget suun terveydenhuolto ja lyhytaikainen terveyskeskuksen vuodeosastohoito. Kauniaisten terveyskeskuksen hyvä maine tekee siitä vetovoimaisen ja sen on valinnut omaksi terveysasemaksi 600 muiden kuntien asukasta. HYKS-alueen kunnat ovat sopineet yhteisistä laskutuskäytännöistä kuntarajat ylittävässä terveydenhuollossa. Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta laajensi myös ulkomailla asuvien eläkeläisten ja heidän perheenjäsentensä hoito-oikeutta Suomessa. Laki ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki) astui voimaan Lain tavoitteena on tukea koko ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista sekä parantaa mahdollisuutta osallistua palvelujen kehittämiseen kunnassa. Laki korostaa iäkkäiden henkilöiden mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä vaikuttaa palvelujensa sisältöön ja toteuttamiseen. Laki edellyttää, että vuoden 2015 alussa jokaisessa vanhuspalveluyksikössä tulee olla omavalvontasuunnitelma ja nimetty vastuutyöntekijä niille iäkkäille henkilöille, jotka tarvitsevat apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi kunnan on huolehdittava että sen käytössä on riittävän monipuolinen asiantuntemus ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn tukemista varten. Vanhuspalvelulain mukaan pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua. Laitospaikkojen vähentämiseksi laaditaan kansallinen toimeenpano-ohjelma. Kauniaisten Ikääntymispoliittisen strategian ( KV ) yhtenä tavoitteena on palvelurakenteen keventäminen siten, että laitoshoitoa asumismuotona vähennetään, ja ympärivuorokautista hoivaa tarjotaan tehostettuna palveluasumisena. Tähän liittyy myös Villa Anemonen muuttaminen laitoshoidosta tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Samaan aikaan on kehitettävä myös avohuollon palveluja; kotihoitoa, muita kotiin tuotavia palveluja ja omaishoidon tukea sekä lisättävä niiden saatavuutta. Esitys sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi oli kunnissa lausuntokierroksella kesällä Lain tarkoitus on siirtää painopistettä ennaltaehkäisevään toimintaan ja varhaiseen tukeen sekä vahvistaa toimijoiden gett kommuninvånarna möjlighet att fritt välja vilken hälsostation som ska ansvara för deras primärhälsovård, inklusive mottagningsverksamhet, fysioterapi, rådgivningstjänster, mun- och tandvård samt kortvarig vård på hälsocentralens bäddavdelning. Tack vare sitt goda renommé är Grankulla hälsostation attraktiv, och 600 personer från andra kommuner har valt att anlita den som sin hälsostation. Kommunerna i HUCSområdet har kommit överens om gemensam faktureringspraxis i hälso- och sjukvården över kommungränserna. Lagen om hälso- och sjukvård över kommungränserna utvidgade också rätten till vård i Finland för pensionärer bosatta i utlandet och deras familjemedlemmar. Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (den s.k. äldreomsorgslagen) trädde i kraft Syftet med lagen är att stödja hela den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand samt att förbättra deras möjligheter att i kommunen delta i utvecklandet av servicen. Lagen kräver att alla äldreomsorgsenheter i början av 2015 ska ha en plan för egenkontroll och att det ska utses en ansvarig arbetstagare för de äldre personer som behöver hjälp i frågor som har samband med utförandet och samordningen av tjänster.. Dessutom ska kommunen se till att ha tillgång till tillräcklig och mångsidig expertis för stödjandet av den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa och funktionsförmåga. Enligt äldreomsorgslagen kan långvarig vård och omsorg ges som vård på institution bara om det finns medicinskt motiverade skäl till detta eller om det annars är motiverat för att en äldre person ska ha ett värdigt liv och få säker vård. Det kommer att utarbetas ett nationellt åtgärdsprogram för minskande av antalet institutionsplatser. Ett av målen i Grankullas äldrepolitiska strategi (STF ) är att göra servicestrukturen lättare genom att minska institutionsvården som boendeform och erbjuda omsorg dygnet runt som effektiverat serviceboende. Hit hör också ändringen av Villa Anemones verksamhet från institutionsvård till effektiverat serviceboende. Samtidigt bör man också utveckla öppenvården, dvs. hemvården, övriga tjänster som ges i hemmet och stödet för närståendevård samt öka deras tillgänglighet. Förslaget till socialvårdslag och vissa till den anknutna lagar var på remiss i kommunerna under sommaren Syftet med lagen är att förskjuta tyngdpunkten mot förebyggande verksamhet och tidigt stöd samt stärka samarbetet 51

55 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Driftsbudget välistä yhteistyötä. Lakiesityksen mukaisesti osa lastensuojelun avohuollon tukitoimista siirtyisi sosiaalihuoltolain mukaisiksi palveluiksi. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja turvata tarvittava tuki perheille ilman lastensuojelun asiakkuutta. Laki velvoittaa kunnat tekemään sosiaalihuollon järjestämissuunnitelman, joka olisi sovitettava yhteen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman kanssa. Uutena kunnalle määriteltynä tehtävänä on lapsen ja vanhemman tapaamisen valvonta. Lisäksi lapsiperheille olisi järjestettävä välttämätön kotipalvelu ja perhetyö. Lakiehdotuksessa on kuljetuspalveluiden palveluvalikoimaa laajennettu. Lain myötä työntekijöiden kelpoisuusehtojen olisi tarkoitus väljentää, jolloin työntekijöiden työnjakoa ja tehtävärakennetta voitaisiin uudistaa asiakkaan tarpeen mukaisesti. Laki tulee voimaan vuonna Muut toiminnan kehittämiseen vaikuttavat tekijät Suunnitelmakaudella toimintaan vaikuttavat laajat poikkihallinnolliset ohjelmat ja strategiat, kuten lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma ja ikääntymispoliittinen strategia sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Kauniaisten kaupunki on mukana APOTTIasiakas- ja potilastietojärjestelmähankkeessa, jonka käyttöönotto HUS:ssa, Helsingissä, Vantaalla, Kauniaisissa ja Kirkkonummella alkaa vuoden 2016 loppupuolella. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja yhtenäistää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja palveluja turvallisemmaksi ja tehokkaammaksi yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Kyseessä on mittava hanke, jonka yhteydessä sosiaalija terveydenhuollon asiakas- ja työskentelyprosessit uudistetaan. APOTTI- hankkeen vaatima henkilöresurssi on arviolta Kauniaisten osalta noin yhden kokoaikaisen työntekijän työpanos v Käytännössä tämä jakautuu kuitenkin useamman työntekijän kesken ja vaatii aktiivista osallistumista kaikilta tulosalueilta ja tiivistä yhteistyötä tietohallinnon kanssa. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat käynnistäneet yhteisen vanhustyön kehittämis- ja koulutusrakenteen Gero-Metron. Hankkeen tavoitteena on yhdistää monialaisesti erilaista osaamista, kehittämistä ja tutkimusta sosiaalija terveydenhuollon alalla. Yleisenä kehittämisteemana on Muistisairaan Ikäihmisen kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen. Kehittämistyötä koordinoi Sosiaalialan mellan olika aktörer. Enligt lagförslaget kommer en del av stödåtgärderna inom barnskyddets öppenvård att flyttas till socialvårdslagen. Målet är att sänka tröskeln för att söka stöd samt att säkerställa att familjer får nödvändigt stöd utan att vara klienter inom barnskyddet. Lagen förpliktar kommunen att utarbeta en plan för ordnandet av socialvården, som bör samordnas med planen för ordnandet av hälso- och sjukvården. Övervakning av umgänge mellan barn och föräldrar är en ny uppgift som tilldelas kommunen. Dessutom ska nödvändig hemservice och familjearbete ordnas för barnfamiljer. I lagförslaget har tjänsteurvalet inom tranportservice utvidgats. Avsikten är också att luckra upp behörighetsvillkoren för arbetstagarna så att arbetsfördelningen mellan arbetstagarna och uppgiftsstrukturen kan förnyas utgående från klientens behov. Lagen träder i kraft år Andra faktorer som inverkar på utvecklingen av verksamheten Verksamheten under planeringsperioden påverkas av de omfattande tväradministrativa programmen och strategierna, såsom det barn- och ungdomspolitiska programmet och den äldrepolitiska strategin samt planen för barns och ungas välmående. Grankulla stad deltar i projektet för utvecklande av klient- och patientdatasystemet APOTTI, som börjar införas i HNS, Helsingfors, Vanda, Grankulla och Kyrkslätt under slutet av år Syftet med projektet är att utveckla och förenhetliga verksamheten och servicen inom social- och hälsovården så att de med hjälp av ett gemensamt system för verksamhetsstyrning blir säkrare och effektivare. Det handlar om ett stort projekt, som innebär att klient- och arbetsprocesserna inom vården förnyas. Den personresurs som APOTTI-projektet kräver för Grankulllas del uppskattas till ungefär en heltidsanställd arbetstagare under år I praktiken fördelas arbetet dock mellan flera anställda och kräver aktivt engagemang av alla resultatområden och tätt samarbete med dataadministrationen. Huvudstadsregionens kommuner har skapat en gemensam struktur, Gero-Metro, för utveckling av och utbildning i äldreomsorgen. Målet med projektet är att multiprofessionellt sammanföra olika slags kompetens, utveckling och forskning inom social- och hälsovården. Det gemensamma utvecklingstemat är att utveckla tjänster som gör det möjligt för äldre personer med minnessjukdomar att bo hemma. Utvecklingsarbetet koordineras av Socca, socialbranschens kompe- 52

56 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Driftsbudget osaamiskeskus Socca. Hankkeeseen liittyvän tutkimuksen suunnittelun ja organisoinnin osalta yhteistyötä tehdään myös HUS:n perusterveydenhuollon yksikön kanssa. Kauniaisissa hankkeeseen osallistuvat ensimmäisessä vaiheessa Villa Bredan palvelukeskus, kotihoito ja suun terveydenhuolto. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan lain mukaisesti terveydenhuollon toimintayksiköillä on velvollisuus liittyä Kansalliseen Terveysarkistoon (KanTa). Kansallinen potilastiedon earkisto on palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti. earkiston tavoitteena on edistää hoidon jatkuvuutta ja potilasturvallisuutta siten, että potilastiedot ovat hoitotilanteissa terveydenhuollon ammattihenkilön saatavissa riippumatta siitä, missä potilasta on hoidettu. Samalla voidaan välttää päällekkäisiä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä. Kauniaisissa earkistoon liitytään maaliskuussa 2015, mikä edellyttää tiivistä tulosalueiden ja tietohallinnon välistä yhteistyötä ja henkilökunnan kouluttamista. Toiminnassa on jo nyt kansalaisille suunnattu Omakanta- palvelu, jossa jokainen voi katsoa omia sähköisiä resepti- ja terveystietojaan internetistä sekä tulostaa yhteenvedon. Sosiaalihuollon tiedot viedään tulevaisuudessa perustettavaan Kansalliseen sosiaalihuollon asiakastietovarantoon (KanSa). Henkilöstö Kaupunki perustaa kokonaan uusia vakansseja seuraavan kerran Villa Bredan laajennuksen valmistuttua. Terveysaseman asiakasmäärän kasvu ja lainsäädännön lisääntyneet velvoitteet aiheuttavat kuitenkin painetta henkilöstöresurssien lisäämiseen. Sekä Villa Bredan palvelukeskuksen että vanhainkodin toiminta siirtyvät syksyllä 2015 väistötiloihin. Toiminnan muutosten suunnittelussa on huolehdittava henkilöstön osallistumismahdollisuuksista sekä ennakoivasta henkilöstösuunnittelusta koko toimialan sisällä. Henkilökunnan rekrytointi on toistaiseksi onnistunut kohtuullisen hyvin. Sosiaalityöntekijöiden, hammaslääkärien ja lääkärien saatavuus on ollut kuitenkin ajoittain vaikeaa. Sijaisten käytössä yritetään toimia joustavasti eri yksiköiden välillä ja tavoitteena on edelleen vähentää vuokratyövoiman käyttöä. Suunnitelmakaudelle ajoittuvien lakimuutosten tehokas ja ajanmukainen toimeenpano edellyttää suunnitelmallista henkilökunnan koulutusta sekä yksityiskohtaisia toimeenpano-ohjelmia. tenscentrum. Beträffande planering och organisering av den forskning som genomförs kring projektet samarbetar man också med HNS enhet för primärhälsovård. I Grankulla deltar Villa Breda servicecenter, hemvården samt mun- och tandvården i projektets första fas. Enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården är verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård skyldiga att ansluta sig till det nationella hälsoarkivet (KanTa). Det nationella arkivet för patientdata, earkisto, är en service där hälso- och sjukvårdsenheterna lagrar patientdata ur sina egna datasystem på ett datasäkert sätt. Målet med earkisto är att främja vårdkontinuiteten och patientsäkerheten så att patientuppgifterna är tillgängliga för yrkesutbildade personer i hälso- och sjukvården oberoende av var patienten vårdats. Samtidigt kan man undvika överlappande undersökningar och behandlingar. Grankulla ansluter sig till e-arkivet i mars 2015, vilket förutsätter nära samarbete mellan resultatområdena och dataadministrationen samt utbildning av personalen. Tjänsten Mina Kanta-sidor är redan i bruk. Där kan var och en se på sina egna digitala recept- och hälsouppgifter på internet samt skriva ut ett sammandrag. Data som hör till socialvården kommer i framtiden att lagras i ett nationellt klientdataregister för socialvården (KanSa). Personal Staden inrättar helt nya vakanser följande gång när utbyggnaden av Villa Breda blir klar. Det växande antalet klienter på hälsostationen och de ökade skyldigheter som lagstiftningen medför orsakar dock tryck på att öka personalresurserna. Både Villa Breda servicecenter och ålderdomshemmet flyttar till tillfälliga lokaler hösten Vid planering av ändringar i verksamheten ska man dra försorg om personalens delaktighet samt förutseende personalplanering inom hela sektorn. Det har hittills gått relativt bra att rekrytera personal. Tillgången på socialarbetare, tandläkare och läkare har dock tidvis varit dålig. Vid anlitandet av vikarier försöker man agera flexibelt över enhetsgränserna, och ambitionen är att fortsättningsvis minska bruket av hyrd arbetskraft. Ett effektivt och tidsenligt verkställande av de lagändringar som infaller på planeringsperioden förutsätter att personalen utbildas planmässigt och att detaljerade verkställighetsprogram utarbetas. 53

57 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Driftsbudget Talous Uudistuvan lainsäädännön velvoitteet ja kasvava ikääntyvä väestö vaikuttavat kustannuksia lisäävästi. Lakimuutosten taloudellisia ja henkilöstövaikutusten arviointeja on vaikea tehdä. Työn tuottavuuden lisääminen on tärkeää, jotta nykyinen palvelutaso pystytään säilyttämään. Lisääntynyt asiakasmäärä lisää myös kuntalaskutuksen kautta saatavia tuloja, jotka mahdollistavat tarvittaessa tilapäisen lisähenkilökunnan palkkaamisen. Apotti-hankkeen alustavan suunnitelman mukaisesti pääosa hankinta- ja käyttökustannuksista tulee maksettavaksi vuoden 2018 aikana. Kuitenkin talousarviovuodelle 2015 kohdistuu jo muutaman prosenttiosuuden kuluosuus sekä taloussuunnitelmavuosille suhteessa enemmän. Ekonomi Förestående lagstiftningsreformer och den växande äldre befolkningen medför ökade kostnader. Det är svårt att bedöma lagändringarnas konsekvenser för ekonomi och personal. Det är viktigt att höja produktiviteten i arbetet för att kunna bibehålla den nuvarande servicenivån. Det ökade antalet klienter höjer också de inkomster som flyter in genom kommunfaktureringen och som vid behov gör det möjligt att tillfälligt anställa extra personal. Enligt den preliminära planen för Apotti-projektet infaller största delen av kostnaderna för anskaffning och drift på år En kostnadsandel på några procent riktas dock redan på budgetåret 2015, och under ekonomiplaneåren blir andelen relativt större. Investoinnit Villa Bredan palvelukeskuksen peruskorjaus ja laajennus hanke (sis. tehostetun palveluasumisen yksiköt) sekä Villa Bredan kerrostalot hanke ovat suunnitelmakauden mittavia investointeja. Anemonen muutos laitoshoidosta tehostetuksi palveluasumiseksi aiheuttaa korjaustarpeita lähinnä yhden kylpyhuoneen laajentamisen osalta. Investeringar Projektet Villa Bredas servicecenter (totalrenovering och tillbyggnad inkl. effektiverat serviceboende) och flervåningshusen vid Villa Breda utgör de stora investeringarna under planeringsperioden. Ändringen av Anemone från institutionsvård till effektiverat serviceboende medför reparationsbehov främst i form av utvidgning av ett badrum SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Sosiaali- ja terveystoimi TP TA TA TA TA Social- och hälsåvärd Bokslut BG BG BG BG Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto) euro /asukas - euro /invånare (brutto) euro /asukas - euro /invånare (netto) Asukkaat - Invånare

58 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Driftsbudget HALLINTO - FÖRVALTNING Toimialan hallinto edistää ja tukee toimialan strategista johtamista, päätöksentekoa, viestintää ja hyvää hallintoa. Sen tehtävänä on turvata toiminnan yhtenäisyys ja palvelujen yhdenmukaisuus. Hallinto osallistuu toiminnan kehittämiseen ja seutuyhteistyöhön ja koordinoi sitä. Hallinto vastaa mm. sähköisen asioinnin kehittämisestä, järjestöyhteistyöstä ja kumppanuussuhteiden kehittämisestä. Sen vastuulla on kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja kehittäminen sekä siihen liittyvä poikkihallinnollisen yhteistyön koordinointi. Sektorns förvaltningsenhet främjar och stöder ledningen, beslutfattandet, kommunikationen och en god förvaltning inom sektorn. Dess uppgift är att trygga en helgjuten verksamhet och enhetliga tjänster. Förvaltningen deltar i att utveckla verksamheten och i det regionala samarbetet, som den samordnar. Förvaltningen svarar bl.a. för att utveckla den elektroniska ärendehanteringen, för samarbetet med olika organisationer och för att utveckla olika partnerskap. Enheten svarar också för att leda och utveckla välfärds- och hälsofrämjandet i staden och samordna det därtill hörande tväradministrativa samarbetet. Hallinto Förvaltning Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TA TA TS TS Ulla Tikkanen Bokslut BG BG Plan Plan sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Valmisteilla olevat lakimuutokset, esim. sosiaalija terveydenhuollon järjestämislaki, Apotti-potilastietojärjestelmähanke ja potilastiedon earkisto ovat merkittäviä toimintaan vaikuttavia uudistuksia ja vaativat vuonna 2015 yhä enemmän toimialan resursseja. Potilastiedon earkisto -hankkeeseen liittyy myös prosessien kehittämistä ja tietosuoja-asioiden huomioimista ja täsmentämistä. Kuntalaisten mahdollisuus vaihtaa terveysasemaa lisää hallinnollista työtä erityisesti lain edellyttämän ilmoittautumismenettelyn ja kuntien välisen laskutuksen vuoksi. Toimialan hallinto tukee vanhuspalvelujen tulosaluetta vuoden 2015 aikana tapahtuvissa muutoksissa, kuten väistötilojen etsimisessä ja Villa Anemonen muutoksessa tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailuttamisen myötä osa palveluntuottajista vaihtuu ja kaikkien palveluntuottajien kanssa tehdään uudet sopimukset. Verksamhet Lagändringar som bereds som bäst, t.ex. lagen om ordnandet av social- och hälsovården, samt projektet Apotti (patientdatasystem) och e-arkivet för patientdata är betydande reformer, som har konsekvenser för verksamheten och kräver allt mer resurser av sektorn Även e-arkivprojektet förutsätter att processerna utvecklas och att dataskyddsfrågorna beaktas och preciseras. Kommuninvånarnas möjlighet att byta hälsostation orsakar ökat administrativt arbete särskilt på grund av anmälningsförfarandet och faktureringen mellan kommunerna. Sektorns förvaltning stöder resultatområdet för äldreomsorg under de ändringar som genomförs år 2015, bl.a. när det gäller att hitta tillfälliga lokaliteter och ändra Villa Anemone till en enhet för effektiverat serviceboende. På grund av konkurrensutsättningen av dygnet-runt-boendeservicen för äldre kommer en del av serviceproducenterna att bytas ut, och med alla producenter ingås nya avtal. 55

59 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Driftsbudget Talous Toimialan hallinnon toimintakuluissa on pienennetty ostopalveluihin varattua määrärahaa noin euroa. Henkilöstökulujen nousun selittää edellistä vuotta suurempi varaus varhe-maksuihin. Ekonomi Bland förvaltningens verksamhetsutgifter har anslaget för köp av service minskats med ca euro. Ökningen i personalutgifter beror på att reserveringen för förtidspensionsutgiftsbaserade avgifter är större än året innan. SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER Sosiaalipalvelut käsittää sosiaalityön, lastensuojelun, päihdehuollon, vammaispalvelut, kehitysvammahuollon, lastenvalvojan palvelut, perheneuvolan, toimeentuloturvan ja velkaneuvonnan, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton sekä yleisten vuokra-asuntojen ja eläkeläisasuntojen myöntämispäätösten tekemisen. Velkaneuvonta sekä sosiaali- ja kriisipäivystyspalvelut hankitaan ostopalvelusopimuksella Espoon kaupungilta. Socialtjänsterna omfattar socialarbete, barnskydd, missbrukarvård, handikappservice, omsorg om utvecklingshämmade, barnatillsyningsmannens tjänster, familjerådgivning, utkomststöd och skuldrådgivning samt beslut om uthyrning av allmänna hyresbostäder och pensionärsbostäder. Skuldrådgivning samt tjänster inom kris- och socialjouren köps enligt serviceavtal av Esbo stad. Sosiaalipalvelut Socialtjänster Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TA TA TS TS Jaana Myhrberg Bokslut BG BG Plan Plan sosiaalipalvelupäällikkö - socialservicechef Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

60 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Driftsbudget Toiminta Sosiaalipalveluiden tuottamat palvelut perustuvat sosiaalihuollon voimassa olevaan lainsäädäntöön. Subjektiiviseen oikeuteen perustuvia sosiaalipalveluja myönnetään lakien edellyttämillä tavoilla. Sosiaalipalveluiden henkilöstön koulutussuunnittelussa huomioidaan uuden sosiaalihuoltolain ja sen lastensuojelulakiin aiheuttamien muutosten sekä vammaislainsäädännön uudistamisen toimeenpanoon liittyvät muutokset. Kauniaisten omaishoitajien tuen tarpeesta tehtiin selvitys keväällä 2014 (Hakala & Nikula 2014) ja siihen sisältyvien kehittämisehdotusten toimeenpano jatkuu v puolella; mm. tiedotuksen ja vertaistuen kehittäminen Talous Sosiaalityöntekijä-lastenvalvojan virka muutetaan lastenvalvojan viraksi, muutoksella ei kuitenkaan ole kustannusvaikutuksia. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kohdalla tavoitteena on säilyttää se nykyisellä tasolla tehostamalla pitkäaikaistyöttömien asiakkaiden työllistämistä kunnan omana toimintana kaikkien toimialojen vastuunottoa lisäämällä. Ostopalveluina hankittavaa perhetyötä yritetään vähentää hyödyntämällä tiiviisti kunnan oman perhetyön verkostoa. Verkosto työskentelee lähinnä pienten lasten perheiden kanssa ennaltaehkäisevällä työotteella. Päihdekuntoutuksessa suositaan avohuollon palveluita. Asiakkaiden valinnan vapautta lisätään mahdollisuuksien mukaan ja ohjataan heitä kustannuksiltaan edullisemman kotikuntoutuksen piiriin. Verksamhet Den service som socialtjänsterna producerar bygger på gällande lagstiftning om socialvården. Sociala tjänster som bygger på subjektiva rättigheter beviljas enligt respektive lag. I utbildningsplaneringen för socialtjänsternas personal beaktas de ändringar som anknyter till verkställandet av den nya socialvårdslagen och de ändringar den orsakar på barnskyddslagen samt verkställandet av den reviderade handikapplagstiftningen. Stödbehovet bland närståendevårdare i Grankulla utreddes under våren 2014 (Hakala & Nikula 2014), och implementeringen av utvecklingsförslagen i utredningen fortsätter 2015 (bl.a. utveckling av informationen och kamratstödet). Ekonomi Tjänsten som socialarbetare-barnatillsyningsman ändras till tjänst som barnatillsyningsman; ändringen orsakar dock inga kostnadsverkningar. Vad gäller kommunandelen till arbetsmarknadsstödet är målet att bevara den på nuvarande nivå genom att effektivisera sysselsättningen av långtidsarbetslösa i kommunens egen verksamhet så att alla sektorers ansvar ökas. Inom familjearbetet är ambitionen att minska köpet av tjänster genom effektivt nyttjande av kommunens eget nätverk. Nätverket ägnar sig mest åt små barns familjer med ett förebyggande arbetsgrepp. Inom rehabiliteringen av missbrukare satsar man främst på öppenvården. Klienternas valfrihet ökas i mån av möjlighet, och de hänvisas i första hand till hemrehabilitering, som är förmånligare. 57

61 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Driftsbudget Sosiaalipalvelut TP TA TA TA TA Socialtjänster Bokslut BG BG BG BG Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Käynnit sosiaalityöntekijällä, lkm - Käynnit sosiaaliohjaajalla, lkm - Toimeentulotuki - Utkomststöd Ruokakunnat - Matlag euro /asukas - euro /invånare Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu Lastensuojeluilmoitukset, lkm Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) Lastensuojelun sijaishuolto, vrk Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet Päihde- ja mielenterveystyö Päihdehuollon laitospalvelut, vrk Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Palveluasuminen, vrk Kuljetustuki (vpl), asiakkaat euro /asiakas Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm Perheneuvola - Familjerådgivningen Käyntejä - Besök Asiakkaat - Klienter euro /käynti - euro /besök (brutto) VANHUSPALVELUT ÄLDREOMSORG Vanhuspalvelujen tulosalueella on kotihoidon, Villa Bredan palvelukeskuksen, vanhainkodin ja hoivakodin yksiköt sekä terveyskeskuksen sairaalan vuodeosasto. Palveluasumisen yksikkönä toimii Villa Apollon ryhmäkoti. Vanhuspalvelujen tehtävänä on tukea ikäihmisten toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä sekä heidän asumistaan kotona tai kodinomaisissa oloissa mahdollisimman pitkään. Asiakkaan saaman hoivan ja hoidon lähtökohtana on asiakkaiden palvelutarve, omien voimavarojen tukeminen ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Resultatområdet för äldreomsorg omfattar enheterna för hemvård, servicecentret Villa Breda, ålderdomshemmet och vårdhemmet samt vårdavdelningen vid hälsovårdscentralens sjukhus. Villa Apollos grupphem fungerar som enhet för serviceboende. Äldreomsorgens uppgift är att stöda de äldres funktionsförmåga och hjälpa dem att så länge som möjligt klara sig själva och kunna bo hemma eller i en hemlik miljö. Den omsorg och vård som erbjuds utgår från klientens servicebehov och från att stöda klientens egna resurser och visa respekt för vars och ens självbestämmanderätt. 58

62 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Driftsbudget Vanhuspalvelut Äldreomsorg Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TA TA TS TS Anja Kahanpää Bokslut BG BG Plan Plan vanhuspalvelupäällikkö-äldreomsorgschef Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Asiakkaiden palveluiden tarpeen arvioinnissa sekä palveluiden ja hoidon suunnittelussa tehostetaan moniammatillista yhteistyötä ja kehitetään tulosalueen toimintaprosesseja. Sosiaalitoimen ja terveyspalveluiden/neuvolan kanssa pyritään vastaamaan lapsiperheiden akuuttiin, tilapäiseen avuntarpeeseen kotihoidossa. Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa selkiytetään ja vapaaehtoisten osallistumisen jatkuvuutta kehitetään konkreettisen toimintasuunnitelman avulla. Vanhuspalvelulain (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) mukaisesti on vuoden 2015 alusta iäkkäälle henkilölle tarvittaessa nimettävä vastuutyöntekijä palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Kauniaisten vastuutyöntekijämallia työstetään Pääkaupunkiseudun kuntien yhteisessä GeroMetro- hankeessa, minkä tavoitteena on muistisairaan ikäihmisen kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen. Villa Anemone muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi mihin liittyen asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat sekä maksupäätökset tarkistetaan asukaskohtaisesti. Muistisairaille tarkoitettua päivätoimintaa jatketaan mahdollisuuksien mukaan Anemonen alakerrassa. Villa Bredan peruskorjaus- ja lisärakentamis- Verksamhet Vid bedömningen av klienternas servicebehov samt planeringen av tjänsterna och vården effektiviseras det multiprofessionella samarbetet, och resultatområdets verksamhetsprocesser utvecklas. Tillsammans med socialvården och hälsovården/rådgivningen försöker man bemöta barnfamiljers akuta, tillfälliga hjälpbehov inom hemvården. I samarbetet med tredje sektorn skapas klarhet, och kontinuiteten i frivilligarbetet förbättras med hjälp av en konkret verksamhetsplan. Enligt äldreomsorgslagen (lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre 980/2012) ska kommunen från början av 2015 utse ansvariga arbetstagare för äldre personer som behöver hjälp i frågor som har samband med utförandet och samordningen av tjänster. Modellen för ansvariga arbetstagare i Grankulla bearbetas inom huvudstads-regionens gemensamma projekt GeroMetro, som siktar på att utveckla tjänster som förbättrar möjligheterna för minnessjuka äldre att bo hemma. Villa Anemone ändras till en enhet för effektiverat serviceboende, och i samband med det justeras de individuella vård- och serviceplanerna samt besluten om avgifter. Dagverksamheten för minnessjuka fortsätter i mån av möjlighet i Anemones bottenvåning. Då Villa Breda saneras och byggs till, kommer både servicecentret och åldringshemmet att 59

63 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Driftsbudget hankkeen takia sekä palvelukeskuksen että vanhainkodin toiminta siirtyy väistötiloihin syksyllä Palvelukeskuksen toimintojen tilapäisinä väistötiloina käytetään ensisijaisesti kaupungin omia muita tiloja. Villa Bredan vanhainkodin asukkaiden ja henkilökunnan väistötilojen löytämiseksi selvitetään lähialueen palveluntuottajien tarjoamat vaihtoehdot. Asukkaille, kuntalaisille ja henkilöstölle tiedotetaan Villa Breda- hankkeen etenemisestä säännöllisesti sekä huolehditaan heidän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksistaan toimintojen suunnittelussa. Palvelukeskuksen kuljettajana toimivan laitosmiehen työaikaa ja toimenkuvaa tarkastellaan suhteessa muihin vaihtoehtoisiin kuljetuspalveluihin sekä Villa Breda- hankkeen väistöratkaisuista aiheutuviin tarpeisiin. Keväällä 2015 vanhuspalveluissa toteutetaan hoitotyön rakenteellisen kirjaamisen kehittämisprojekti, joka tukee Kauniaisten liittymistä kansallisen potilastiedon arkistoon (KanTa). Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apottiin liittyvää kehittämistyötä tehdään vanhuspalveluissa osallistumalla kaupungin sisäisen projektiryhmän toimintaan ja Apotti-hankeorganisaation sosiaalihuollon tuotevertailuihin. flytta till tillfälliga lokaler hösten Servicecentret placeras då i första hand i övriga egna lokaler. För att hitta ersättande lokaler för de boende på åldringshemmet utreder man de alternativ som serviceproducenter i närområdet erbjuder. De boende, kommuninvånarna och de anställda informeras regelbundet om hur Villa Breda-projektet framskrider, och staden ser till att de får medverka vid och inverka på planeringen av funktionerna. Arbetstiden och uppgiftsbeskrivningen för den fastighetsskötare som även jobbar som servicecentrets chaufför granskas i relation till andra, alternativa transporttjänster samt de behov som de tillfälliga lokalarrangemangen under Villa Breda-projektet föranleder. Inom äldreomsorgen genomförs under våren 2015 ett projekt för utveckling av den strukturella registeringen i vårdarbetet; detta underlättar införandet av det nationella patientdataarkivet (KanTa). Utvecklingsarbete kring klient- och patient-datasystemet Apotti utförs inom äldreomsorgen genom medverkan i stadens interna projektgrupp samt i projektorganisationens produktjämförelser avseende socialvården. Talous Hoivakoti Anemonen suunniteltu muutos laitoshoidosta tehostetun palveluasumisen yksiköksi muuttaa tulorakennetta asukasmaksujen määräytyessä pääpiirteittäin samalla tavoin kuin ostopalveluissa. Omana toimintana toteutettavaa kuljetuspalvelua tehostetaan, ja pohditaan kuljetuspalveluiden järjestämistä kokonaisuutena. Kotihoidon osana toiminut hoitotarvikejakelu ja siihen liittyvä kustannuspaikka on siirretty terveydenhuollon tulosalueelle. Muutos merkitsee myös yhden hoitajan siirtymistä terveydenhuollon tulosalueelle. Ympärivuorokautisen asumispalvelun yhteiskilpailutuksen mukaiset sopimukset ja hinnat tulevat voimaan vuonna 2015 palveluntuottajien tarjoamien uusien paikkojen käyttöönoton myötä. Ekonomi Den planerade ändringen av vårdhemmet Anemone från institutionsvård till effektiverat serviceboende ändrar inkomststrukturen, då klientavgifterna i huvuddrag bestäms på samma sätt som vid köp av tjänster. Färdtjänsten i egen regi effektiveras, och ordnandet av färdtjänst som helhet granskas. Utdelningen av och kostnadsstället för vårdartiklar har flyttats från hemvården till resultatområdet för hälsovård. Ändringen innebär också att en skötare flyttas över till resultatområdet för hälsovård. Inom boendeservicen med heldygnsomsorg kommer avtalen och priserna enligt den gemensamma upphandlingen att träda i kraft år 2015 i och med att de nya platser som serviceproducenterna erbjuder tas i bruk. 60

64 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Driftsbudget Vanhuspalvelut TP TA TA TA TA Äldreomsord Bokslut BG BG BG BG Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Kotihoito - Hemvård Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisairaanhoito) - Besök (Hemvård och hemsjukvård) euro /käynti - euro /besök (brutto) Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm Ryhmäkoti - Grupphem (Villa Apollo) Asumisvuorokaudet - Boendedygn Kuormitus-% - Belasting-% 99 % 98% 98 % 98 % 98 % euro /asumisvrk. - euro /boendedygn (brutto) Vanhainkoti - Äldringshem (Villa Breda) Hoitopäivät - Vårddagar Kuormitus-% - Belasting-% 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) Hoivakoti - Vårdhem (Villa Anemone) Hoitopäivät - Vårddagar Kuormitus-% - Belasting-% 97 % 100% 100 % 100 % 100 % euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) Sairaala - Sjukhus (Tammikumpu) Hoitopäivä - Vårddagar Kuormitus-% - Belasting-% 87 % 98% 98 % 98 % 98 % euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) Ostopalvelut Ostovuorokaudet, lkm Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD Terveydenhuolto käsittää terveyskeskuksen avohoidon toiminnat sisältäen myös sairaankuljetuksen. Terveydenhuollon tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä tarjota väestölle tarpeenmukaista hoitoa. Hälsovården omfattar öppenvården vid hälsovårdscentralen inklusive sjuktransporter. Hälsovårdens uppgift är att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd och erbjuda dem vederbörlig vård. Terveydenhuolto Hälsovård Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TA TA TS TS Bokslut BG BG Plan Plan johtava lääkäri - ledande läkare Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

65 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Driftsbudget Toiminta Terveysaseman vaihto-oikeus ja oma väestökasvu on lisännyt asiakasmäärää, minkä vuoksi sekä lääkärien että hoitohenkilökunnan määrän suhde palvelujen tarpeeseen ja kysyntään on tarkistettava. Lisäksi ulkopaikkakuntalaisten hakeutuminen terveysasemalle asettaa haasteita nykyisille hoitoprosesseille ja erityisesti preventiivisen toiminnan organisoinnille. Palveluiden saatavuuden parantamiseksi vastaanotto osallistuu Hyvä Potku -hankkeeseen. Fysioterapian suoravastaanottotoimintaa laajennetaan käsittämään selkä- ja niskapotilaiden lisäksi myös olkapää-lonkka- ja polvipotilaat. Vastaanoton hoitaja ohjaa kriteerit täyttävän tukija liikuntaelinoireisen (TULE) -potilaan suoravastaanottokoulutuksen saaneen fysioterapeutin vastaanotolle lääkärin vastaanoton sijaan. earkiston käyttöönotto on maaliskuussa Apotti- hanke painottuu osioihin Muutosjohtaminen ja toiminnan kehittäminen ja Tuotannon aikaiset toimintamallit. Talous Terveydenhuollon tulosalueen taloudessa näkyy kuntavaihtajien vaikutus: toimintatulot lisääntyvät, mutta samalla toimintamenot nousevat. Hoitotarvikejakelun siirtyminen vanhuspalveluista lisää terveydenhuollon tulosalueen kustannuksia (Henkilöstö ja Aineet, tarvikkeet, tavarat). Verksamhet Rätten att byta hälsostation och den egna befolkningsökningen har gjort att antalet klienter stigit, varför proportionen mellan efterfrågan och antalet såväl läkare som vårdpersonal bör ses över. Att invånare från andra kommuner söker sig till hälsostationen ställer krav på vårdprocesserna och särskilt organiseringen av den preventiva verksamheten. För att göra servicen lättillgängligare deltar mottagningen i projektet Hyvä Potku. Fysioterapins direktmottagning utvidgas till att utöver ryggoch nackpatienter även gälla patienter med axel-, höft- eller knäbesvär. Skötaren på mottagningen hänvisar de patienter med symtom i stöd- och rörelseorgan som uppfyller kriterierna till en fysioterapeut med utbildning i direktmottagning i stället för att skicka dem till läkarmottagningen. E-arkivet tas i bruk i mars Apotti-projektet fokuserar på delprojekten Förändringsledarskap och utveckling av verksamheten och Verksamhetsmodeller under produktionen. Ekonomi I hälsovårdens ekonomi kan man se inverkan av byten av hälsostation över kommungränserna: verksamhetsintäkterna ökar, men samtidigt stiger också verksamhetsutgifterna. Kostnaderna ökar på grund av att utdelningen av vårdartiklar har flyttats från äldreomsorgen till resultatområdet för hälsovård (Personal samt Material och varor). Terveydenhuolto TP TA TA TA TA Hälsovård Bokslut BG BG BG BG Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare inom öppenvården Vastaanotto lääkärit - Mottagning läkare asiakasmäärä - kundental peittävyys-% - Täckning-% 48 % 50 % 50% 50 % 50 % Käynnit fysioterapeuteilla - Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper asiakasmäärä - kundental peittävyys-% - Täckning-% 64 % 75 % 75 % 75 % 75 % Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät - Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper asiakasmäärä - kundental peittävyys-% - Täckning-% 70 % 78 % 77 % 77 % 77 % Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas - Hälsovårdsutgifter per år / invånare

66 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Driftsbudget SUUN TERVEYDENHUOLTO MUN- OCH TANDVÅRD Suun terveydenhuolto käsittää suun terveydentilan tutkimisen, neuvonnan, perushammashoidon ja erikoishammashoidon toimenpiteet sekä koko toimialaa palvelevan välinehuollon. Erikoishammashoito järjestetään PKS- SEHYK:ssä eli pääkaupunkiseudun suun erikoishoidon yksikössä. Suun terveydenhuollon tehtävänä on terveyden edistäminen ja laadukkaiden suun terveydenhuollon palveluiden tuottaminen koko väestölle. Mun- och tandvården omfattar undersökning av munhälsan, rådgivning, åtgärder inom bastandvård och specialiserad tandvård samt instrumentservice som betjänar hela sektorn. Den specialiserade tandvården ordnas i PKS- SEHYK, dvs. huvudstadsregionens enhet för specialiserad tandvård. Mun- och tandvårdens uppgift är att främja hälsan och producera högklassiga mun- och tandvårdstjänster för hela befolkningen. Suun terveydenhuolto Munhälsovård Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TA TA TS TS Susanna Ilonen Bokslut BG BG Plan Plan vastaava hammaslääkäri - ansvarig tandläkare Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Kuntalaisten mahdollisuus valita oma terveysasemansa alkaen koskee myös suun terveydenhuoltoa. Terveysaseman vaihtajista useat ovatkin hakeutuneet myös suun terveydenhuollon palveluihin. Tämä sekä jo aiemmin tapahtunut kauniaislaisten uusien potilaiden lisääntynyt määrä todennäköisesti vaikeuttaa jatkossa hoitotakuussa pysymistä. Potilasmäärän vaikutusta toimintaa seurataan jatkuvasti. Suun terveydenhuollossa kehitetään edelleen työnjakoa ja alle 18-vuotiaiden potilaiden recalljärjestelmän toteutumista asetuksen mukaisesti. Kauniaisten suun terveydenhuolto osallistuu pääkaupunkiseudun kuntien yhteiseen GeroMetro hankkeeseen, jonka tavoitteena on tukea kotona asuvia muistisairaita. Asiakas- ja potilastietojärjestelmään, Apottiin, liittyvä kehittämistyö ja prosessien valmistelu Verksamhet Kommuninvånarnas möjlighet att sedan välja hälsostation gäller också mun- och tandvården. Många av dem som bytt hälsostation har också sökt sig till mun- och tandvården i Grankulla. Detta tillsammans med att antalet patienter från Grankulla ökat redan tidigare, kommer sannolikt att göra det svårare att uppfylla vårdgarantin i framtiden. Hälsocentralen följer kontinuerligt hur antalet patienter inverkar på verksamheten. Inom mun- och tandvården fortsätter man att utveckla arbetsfördelningen och recallsystemet för patienter under 18 år i enlighet med förordningen. Mun- och tandvården i Grankulla deltar i huvudstadsregionens gemensamma projekt GeroMetro för att stödja personer med minnessjukdomar som bor hemma. Utvecklingsarbetet kring klient- och patientdatasystemet Apotti samt förberedandet av processerna 63

67 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Driftsbudget etenee. Suun terveydenhuolto liittyy earkistoon vuonna Talous Uusien potilaiden määrän lisääntyminen kasvattaa kuluja mm. hoitotarvikkeiden ja terveyspalveluiden osalta (mm. suun erikoishoito ja röntgen). Toisaalta myös kuntakorvaukset lisääntyvät. Hoitotakuun toteutumisen varmistamiseksi on maksusitoumusmenettelyn käyttöön varattu euron määräraha. avancerar. Mun- och tandvården ansluter sig till e- arkivet Ekonomi Det ökade antalet nya patienter höjer kostnaderna för bl.a. vårdartiklar och hälsotjänster (bl.a. specialiserad munvård och röntgen). Å andra sidan stiger också kommunersättningarna. För att säkra att vårdgarantin verkställs, reserveras euro för förfarandet med betalningsförbindelser. Suun terveydenhuolto TP TA TA TA TA Munhälsovård Bokslut BG BG BG BG Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Vastaanotto Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet) Asiakkaat - Klienter euro /käynti - euro /besök Maksusitoumusmenettely Määrä, lkm euro /käynti - euro /besök

68 KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN GRANKULLA Driftsbudget ERIKOISSAIRAANHOITO SPECIALISERAD SJUKVÅRD Erikoissairaanhoito käsittää ostopalveluna HUS: ltä hankittavan erikoissairaanhoidon. Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan kahdessatoista HYKS:in osaamiskeskuksessa. Den specialiserade sjukvården omfattar den specialiserade sjukvård som köps av HNS. Sjukvårdstjänsterna produceras av tolv kompetenscentra vid HUCS. Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TA TA TS TS Bokslut BG BG Plan Plan johtava lääkäri - ledande läkare TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Palvelujen ostot - Köp av tjänster TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työnjakoa tarkastellaan mm. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelutyössä. Talous Vuoden 2015 talousarviossa erikoissairaanhoitoon varattu määräraha, 8 milj. euroa, perustuu vuoden 2014 talousarvioennusteeseen. Palvelujen käytön tason arvioidaan pysyvän ennallaan, mutta maksuosuudessa huomioidaan ennustettu väestömuutos ja HUS:n strategian mukainen tuottavuustavoite. Verksamhet Arbetsfördelningen mellan den specialiserade sjukvården och primärvården granskas bl.a. vid beredningen av lagen om ordnandet av socialoch hälsovården. Ekonomi Anslaget i budgeten 2015 för specialiserad sjukvård, 8 milj. euro, baserar sig på budgetprognosen för Användningen av tjänsterna beräknas förbli på samma nivå som hittills, men i kommunens betalningsandel beaktas den prognostiserade befolkningsändringen samt produktivitetskravet enligt HNS strategi. Erikoissairaanhoito TP TA TA TA TA Specialiserad sjukvård Bokslut BG BG BG BG Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Avohoitokäynnit - Besök Hoitojaksot - Vårdperioder Hoitopäivät (psyk.) - Vårddagar (psyk.) Toimintamenot - Verksamhetsutgifter euro /asukas - euro /invånare (brutto)

69 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK 66

70 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget YHDYSKUNTATOIMI- SAMHÄLLSTEKNIK Tulosalueet Resultatområden: HALLINTO FÖRVALTNING MAANKÄYTTÖ MARKANVÄNDNING YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN RAKENNUTTAMINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU BYGGHERREVERKSAMHET OCH TEKNISK PLANERING KUNTATEKNIIKKA KOMMUNTEKNIK RAKENNUSVALVONTA BYGGNADSTILLSYN Yhdyskuntatoimi Samhällsteknik Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Marianna Harju Bokslut BG BGF Plan Plan yhdyskuntatoimen johtaja-direktör för samhällstekniken Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Rakentamisen suhdanneodotukset jatkuvat yleisen taloudellisen tilanteen mukaisesti epävarmoina. Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat koko 2000-luvun kohonneet kuluttajahintaindeksiä voimakkaammin. Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana kasvua oli 2,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna huolimatta leudosta talvesta. Kiinteistöverotuksen kiristyminen vaikuttaa suoraan kiinteistökustannuksiin niitä kohottavasti. Sähkön ja lämmityksen hinnan osalle tässä vaiheessa vuotta ennakoitu n. 3-5 %:n kasvua. On ilmeistä, että jatkuvasti kohoavien kiinteistökustannusten kasvun pysäyttämiseksi on tarkasteltava kaupungin toimitilojen tilankäyttöä kriittisesti ja tavoiteltava sen tehostamista, käytännössä määriteltävä kiinteistöt, joista voidaan Verksamhet Konjunkturutsikterna för byggande är fortsättningsvis osäkra på grund av det allmänna ekonomiska läget. Kostnaderna för underhåll av fastigheter har under hela 2000-talet ökat snabbare än konsumentprisindexet. Under första kvartalet 2014 var ökningen 2,3 % jämfört med motsvarande period året innan, trots att vintern var mild. Höjningen av fastighetsbeskattningen inverkar direkt höjande på fastighetskostnaderna. Priset för el och uppvärmning uppskattas vid den här tidpunkten på året stiga med ca 3 5 %. Det är uppenbart att staden för att stoppa den pågående ökningen i fastighetskostnaderna måste granska användningen av verksamhetslokaler kritiskt och försöka effektivera den. I praktiken gäller det att slå fast vilka fastigheter staden kan avstå från. 67

71 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget luopua. Valtio, Helsingin seudun 14 kuntaa ja HSLkuntayhtymä solmivat maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen vuosille Yhteisen sopimuksen tavoitteena on yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, asuntomarkkinoiden sekä kestävien liikennemuotojen edistäminen sekä erityisesti raideliikenteen hyödyntäminen alueella. Alueelle laaditaan yhteensovitettu maankäyttösuunnitelma. Sopimuksessa määritetään tavoitteet lähivuosien asuntotuotannolle ja liikenneverkon keskeiset kehittämishankkeet. Aiesopimuksen asuntotuotantotavoite Kauniaisten osalta tarkoittaa keskimäärin 60 asunnon valmistumista vuosittain. Näistä 20 % eli 12 kpl tulee olla valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa. Lisäksi Kauniainen osallistuu Espoon kaupunkiradan jatkeen suunnitteluun ja varautuu osaltaan hankkeen toteuttamiseen, mikä ei kuitenkaan sisälly tälle aiesopimuskaudelle. Uuden MAL-sopimuksen valmistelu vuosille on käynnissä ja siinä seudullinen liikennejärjestelmä ja maankäytön suunnittelu yhteensovitetaan vielä nykyistä sopimusta kiinteämmin. Tavoitteena on lisätä kuntien asemakaavoitusta 25 % nykyisen aiesopimuksen tasosta ehtona valtion tukeen seudun suurille liikenneinvestoinneille (Länsimetron jatke, Pisara-rata). Kaavoituksella luodaan edellytykset aiesopimuksen mukaiselle asuntotuotannolle, palvelujen sijoittumiselle ja muulle kaupunkirakenteen kehitykselle. Suunnitelmakaudella on tavoitteena päivittää maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle. Kaupungin kaavoitusohjelma perustuu Kauniaisten maankäytön kehityskuvaan, jonka tarkastelu ja päivittäminen on niinikään ajankohtaista. Kaavoituksella asuntojen lisärakentamisen mahdollistamiseksi tuetaan Kauniaisten elinvoimaisuutta ja talouden tasapainotilaa asukasluvun ja verotulojen kasvun myötä. Asuntotuotannon ohjauksella voidaan myös pyrkiä vaikuttamaan väestörakenteen kehitykseen sitä tasapainottavalla tavalla. Kaupunki saa kaavamuutoksien yhteydessä tuloja rakennusoikeuden lisääntymisen kautta erityisesti omistamillaan alueilla, joskin samalla toteutettavat infrahankkeet myös tarvitsevat rahoitusta. Lähtökohtana on, että yksityisten maanomistajien alueilla kaupunki perii osuuden kaavamuutoksista aiheutuneesta arvonnoususta ja vähintään kaavamuutoksista aiheutuvat infrakustannukset katetaan maankäyttösopimusten kautta saatavilla tuloilla. Maankäyttösopimuksilla on mahdollista sopia laajemminkin kaavoituksen osapuolien välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Staten, Helsingforsregionens 14 kommuner och samkommunen HRT ingick ett intentionsavtal om markanvändning, boende och trafik för åren Målet för det gemensamma avtalet är att förenhetliga samhällsstrukturen, att främja bostadsmarknaden och hållbara trafikformer och särskilt att utnyttja spårtrafik i området. En samordnad markanvändningsplan görs upp för området. I avtalet fastställs målen för de närmaste årens bostadsproduktion och de viktigaste projekten för utveckling av trafiknätet. För Grankulllas del betyder bostadsproduktionsmålet i intentionsavtalet i medeltal 60 nya bostäder per år. Av dessa ska 20 %, dvs. 12 st., vara statsstödd hyresbostadsproduktion. Dessutom deltar Grankulla i den påbörjade planeringen av fortsättningen av Esbo stadsbana och förbereder sig för sin del för genomförande av projektet, vilket dock inte ingår i den här intentionsavtalsperioden. Beredningen av ett nytt MBT-intentionsavtal för åren pågår. I det nya avtalet knyts det regionala trafiksystemet och planeringen av markanvändningen ännu fastare ihop än i det nuvarande avtalet. Ambitionen är att öka detaljplaneringen i kommunerna med 25 % jämfört med nivån i det nuvarande intentionsavtalet. Det här utgör ett villkor för statligt stöd till regionens stora trafikinvesteringar (förlängning av Västmetron, Centrumslingan). Genom planläggning skapas förutsättningar för bostadsproduktion och placering av service och för övrig utveckling av stadsstrukturen enligt intentionsavtalet. Avsikten är att under planperioden uppdatera de principer för styrning av detaljplaneändringar som slagits fast i markdispositionsplanen. Stadens planläggningsprogram baserar sig på Grankullas utvecklingsbild för markanvändningen. En översyn och revidering av utvecklingsbilden är likaså aktuell. Genom planläggning som möjliggör byggande av nya bostäder bidrar man till Grankullas livskraft och balanserade ekonomi i och med att befolkningen växer och skatteinkomsterna ökar. Genom att styra bostadsproduktionen kan man också påverka befolkningsstrukturens utveckling på ett balanserande sätt. Särskilt i de områden som staden äger får den inkomster i anslutning till planändringarna genom att byggrätten ökar, även om de infrastrukturprojekt som genomförs samtidigt kräver också finansiering. Utgångspunkten är att staden tar ut en andel av den värdestegring som planändringar medför i privata markägares områden och att åtminstone de infrastrukturkostnader som planändringar vållar täcks med inkomster som fås genom markanvändningsavtal. Med markanvändningsavtal är det möjligt att också i större omfattning komma överens om rättigheterna och skyldighet- 68

72 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget Väestön ikääntyminen on merkittävä muutoskehitys myös Kauniaisissa. Villa Bredan alue suunnitellaan vastaamaan paremmin määrällisesti kasvavan vanhusväestön tarpeisiin. Villa Bredan palvelukeskus peruskorjataan ja laajennetaan ja alueelle rakennetaan vuokra-asuntoja, joiden asukkaat voivat tarpeensa mukaan tukeutua viereisen palvelukeskuksen ja kotihoidon palveluihin. Alueen kehittäminen on Kauniaisten kaupungin taloussuunnitelmassa merkittävin rakennusinvestointikohde. Väestön ikääntymisen myötä myös ympäristön esteettömyyden vaatimukset lisääntyvät. Taloussuunnitelmassa varaudutaan julkisten tilojen ja alueiden parantamiseen myös esteettömyyden kannalta sekä yksityisten taloyhtiöiden hissiavustusanomuksiin. Kauniainen on sitoutunut yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa vuoteen 2030 ulottuvaan ilmastostrategiaan ja sen pohjalta laadittuun toimintaohjelmaan, jonka tavoitteena on. vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 mennessä 20 % vuoden 1990 tasosta sekä saada aikaan hiilineutraali pääkaupunkiseutu vuonna Energiatehokkuuden parantamisella on tässä merkittävä rooli, ja se tulee aina hankerna mellan planläggningsparterna. Befolkningens åldrande är en väsentlig utvecklingstrend också i Grankulla. Villa Bredas område planeras så att det bättre tillgodoser den allt större äldre befolkningens behov. Servicecentret Villa Breda saneras och byggs ut och i området uppförs hyresbostäder vilkas invånare vid behov kan anlita det intill liggande servicecentrets och hemvårdens tjänster. Utvecklingen av området är det största bygginvesteringsprojektet i Grankulla stads ekonomiplan. I och med att befolkningen åldras ökar också kraven på omgivningens tillgänglighet. I ekonomiplanen bereder sig staden på att förbättra allmänna lokaler och områden också med tanke på tillgängligheten samt på privata husbolags ansökningar om hissunderstöd. Yhdyskuntatoimen toimialalla tehdään monipuolista yhteistyötä seudullisten toimijoiden, usein kuntayhtymien kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi joukkoliikenne (HSL), palo- ja pelastustoimi (LUP) ja ympäristöpalvelut (HSY, ESYT, MetropoliLab). Kauniainen maksaa osallisuudestaan yhteistyöhön kuntaosuuksia, jotka perustuvat sopimuksissa määritellyllä tavalla esim. väestöosuuteen ja/tai johdetaan kustannusten aiheuttamisperiaatteiden kautta. Nämä kuntaosuudet muodostavat merkittävän osan yhdyskuntatoimen käyttötalousarviomenoista, yhteensä n. 1,4 milj. euroa vuonna Kuntaosuuksien suhteellinen osuus taloussuunnitelmakaudella on kasvamaan päin, jolloin liikkumavara kunnan omassa ohjauksessa olevien määrärahojen suhteen vastaavasti vähenee. Yhdyskuntatoimella on tyypillisesti vuosittain erilaisten hankkeiden vaiheista riippuen merkittäviä vaihteluita määrärahatarpeisiin. Näitä tarpeita ei ole mahdollista kattaa perustehtäviä tehostamalla, vaan ne vaativat erilliset määrärahavaraukset. Tilanne poikkeaa olennaisesti sellaisista toiminnoista, joiden kustannusrakenne painottuu henkilöstökustannuksiin tai muuten vuosittain samankaltaisena toistuvaan toimintaan. Vastaava vaihtelu esiintyy myös tulopuolella kiinteistöjen myynnin ja maankäyttösopimuskorvausten kohdalla. Samhällstekniska sektorn idkar mångsidigt samarbete med regionala aktörer, ofta samkommuner, bland annat inom kollektivtrafiken (HRT), brand- och säkerhetsverksamheten (Västra Nylands räddningsverk) och miljötjänsterna (HRM, ESYT, MetropoliLab). För sitt deltagande i samarbetet betalar Grankulla kommunandelar, som baserar sig på t.ex. befolkningsandelen och/eller principen om kostnadskausalitet enligt vad som fastställts i avtalen. Dessa kommunandelar utgör en väsentlig del av samhällstekniska sektorns driftsekonomiutgifter, sammanlagt ca 1,4 miljoner euro Kommunandelarnas relativa andel är på väg att öka under ekonomiplaneperioden, vilket betyder att spelrummet i form av anslag som kommunen själv kan styra minskar i motsvarande mån. Det är typiskt för samhällstekniken att anslagsbehoven varierar betydligt från år till år beroende på olika projekt och de faser de befinner sig i. Det är inte möjligt att täcka dessa behov genom effektivering av basuppgifterna, utan de kräver särskilda anslag. Sektorn avviker här väsentligt från sådana verksamheter vars kostnadsstruktur främst består av personalkostnader eller utgifter för annan verksamhet som upprepas i samma form från år till år. Motsvarande variation kan ses också på inkomstsidan under fastighetsförsäljning och ersättningar enligt markanvändningsavtal. Tillsammans med de övriga städerna i huvudstadsregionen har Grankulla förbundit sig till en klimatstrategi som sträcker sig till år 2030 och till det åtgärdsprogram som gjorts upp utgående från strategin. Målet för programmet är att minska utsläppen av växthusgaser fram till 2020 med 20 % från nivån 1990 och åstadkomma en kolneutral 69

73 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget keiden suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon. Tulevien korjausrakentamishankkeiden tulee pohjautua suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon ja energiakorjausten arviointiin osana muita korjauksia ja teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltuihin ratkaisuihin. Kuntatekniikan hoitovastuulla olevat kadut, puistot ja yleiset alueet ovat lisääntyneet viime vuosina valmistuneiden investointien myötä. Merkittävimmät kohteet ovat keskustan uudet yleiset alueet puistoineen, Thurmaninpuisto, Bensowinpuisto ja Kauniaistentien itäpään kunnossapito (aiemmin ELY-keskuksella). Toimintaympäristömuutoksista Kauniaisille erityisen merkittävä on ympäröivän Espoon kehitys. Uusia asunto- ja työpaikka-alueita, palveluita sekä kaupallisia keskuksia kaavoitetaan ja rakennetaan tarvittavine liikennejärjestelyineen Kauniaisten välittömään lähiympäristöön. Ne tuonevat valmistuttuaan mukanaan joitakin ei-toivottuja seurauksia esim. lisääntyvän liikenteen, väylien ruuhkautumisen ja melun muodossa, mutta myös mahdollisuuksia monipuolistuviin lähipalveluihin ja Kauniaisten keskustan liikkeiden menestymiseen ostovoiman lisääntyessä. Uhkana voi toisaalta olla myös uusien kaupallisten palveluiden vetovoima kilpailijana Kauniaisten oman keskustan liikkeille. Kauniainen onkin lausunnoissaan esittänyt kaupallisen palveluverkon kehittämistä lähipalveluita tukevaan suuntaan, sekä ilmoittanut haluavansa olla mukana lähiliikenneväyliensä suunnittelussa, mm. Turuntien ja Jorvin alueilla. Tietotekniikan ja sähköisen asiakaspalvelun lisääntyvä hyödyntäminen toiminnassa luo kuntalaisille mahdollisuuksia asioida heille parhaiten sopivana aikana ja on kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista. Samalla kuitenkin kasvatetaan kaupungin kiinteitä kustannuksia, joten on harkittava tarkkaan mitkä uudet it-järjestelmät ovat tarkoituksenmukaisia. Yhdyskuntatoimen koko organisaation toiminnassa painotetaan yhteisesti seuraavia lähtökohtia: 70 Kaikessa toiminnassa suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys Viihtyisä ja hyvinhoidettu kaupunkiympäristö Projektien, niiden kustannusten ja laatutason huolellinen ohjaus ja valvonta Kaikessa toiminnassa olennaista asiakasnäkökulma ja toiminnan vaikuttavuus kauniaislaisille asukkaille Resurssien riittävyyden varmistaminen ja toiminnan haavoittuvaisuuden vähentäminen organisaatiota ja palveluiden tuotantotapoja kehuvudstadsregion Här spelar en förbättring av energieffektiviteten en central roll, och detta bör alltid beaktas i planeringen av projekt. Kommande renoveringsprojekt bör bygga på ett systematiskt fastighetsunderhåll och en bedömning av energireparationerna som en del av de övriga reparationerna samt på tekniskt, funktionellt och ekonomiskt välgrundade lösningar. Antalet gator, parker och allmänna områden för vilkas underhåll kommuntekniken svarar har ökat i takt med investeringar som slutförts. De mest betydande områdena är de nya allmänna områdena i centrum inklusive parker, dvs. Thurmansparken, Bensowsparken och underhållet av östra ändan av Grankullavägen (tidigare hos NTMcentralen). Vad gäller förändringar i omvärlden är det omgivande Esbos utveckling av särskilt stor betydelse för Grankulla. Nya bostads- och arbetsplatsområden och kommersiella centrum, inklusive behövliga trafikregleringar, planläggs och byggs i Grankullas närmaste omgivning. När de är färdiga har de sannolikt vissa oönskade följder t.ex. i form av ökad trafik, trafikstockningar och buller, men de medför också möjligheter till mångsidigare närservice och framgång för affärerna i Grankulla centrum tack vare ökad köpkraft. Å andra sidan kan de nya kommersiella tjänsternas dragningskraft som konkurrenter till butikerna i Grankulla centrum utgöra ett hot. I sina utlåtanden har Grankulla därför framhållit att det kommersiella servicenätet bör utvecklas i en riktning som stöder närservicen, samt meddelat att staden vill delta i planeringen av de närmaste trafiklederna, bl.a. vid Åbovägen och Jorv. Den ökade användningen av datateknik och e- tjänster i enlighet med stadens strategiska mål ger kommuninvånarna möjligheter att sköta sina ärenden när det bäst passar för dem. Samtidigt ökar dock stadens fasta kostnader, varför man bör noga överväga vilka nya it-system som är ändamålsenliga. I samhällstekniska sektorns hela organisation betonas gemensamt nedan nämnda utgångspunkter: Planmässighet och långsiktighet i all verksamhet En trivsam och välskött stadsmiljö Omsorgsfull styrning och övervakning av projekten, projektkostnaderna och kvalitetsnivån Kundperspektivet och verksamhetens effektfullhet med avseende på Grankullaborna är väsentligt i alla verksamhet Resursernas tillräcklighet säkerställs och verk-

74 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget hitettäessä Tietotekniikan nykyistä suurempi hyödyntäminen asiakaspalvelussa ja prosesseissa Erinomainen työilmapiiri Toimialan suorite- ja tunnuslukuja on pyritty kehittämään tuottavuustavoitteen seurannan kannalta ja kustannuspainotteisempaan suuntaan. Strategiset tavoitteet sisältyvät talousarvioon omana, erillisenä osiona. Talous Tuotot Lautakuntatason alustava tuloarvio ilman sisäisiä eriä on 8,2 miljoonaa euroa. Vuosittaiset tulot vaihtelevat erityisesti riippuen vuosittaisten myyntivoittojen ja maankäyttösopimuskorvausten määrien suuruudesta. Tonttien myyntivoitot sisältyvät toimialan kokonaisarvion mukaisiin toimintatuottoihin ja niille on perustettu oma, maankäytön tulosalueesta eriytetty kustannuspaikka. Vuoden 2015 talousarvioon sisältyy AK-tontin myynti Koivuhovissa, osoitteessa Ullanmäentie 10. Vuoden 2014 talousarvioonja suunnitelmaan vuodelle 2017 ajoitettu Tornikuja 4:n myynti esitetään siirrettäväksi myöhäisempään ajankohtaan. Maankäyttötoimen palvelutaksan hintoja on korotettu n. 2,3 % vastaten kustannustason arvioitua nousua. Menot Lautakunnan alustava menoarvio ilman sisäisiä eriä on 9,8 miljoonaa euroa. Talousarvio on laadittu tiukkaa taloudenpitoa noudattaen kustannustehokkuus, toiminnan tehostaminen sekä tuloksellisuus huomioiden. Toiminnan suunnittelussa on keskitytty perustehtävien suorittamiseen huolellisesti, KH:n ohjeistuksen mukaisesti ja uusia menoeriä välttäen. Henkilöstömenot Henkilöstösuunnitelman mukaisten vakinaisten toimien ja virkojen määrärahat sisältyvät kokonaisuudessaan budjettiin. Lisäksi henkilöstömenoihin sisältyvät varhais- ja eläkeperusteiset eläkemaksut. Uutena eränä on toimialojen budjettiin sisällytetty lomapalkkavelat, jotka on aiemmin kirjattu yleishallinnon alle. Palvelujen ostot Maankäytön palvelujen ostot on mitoitettu vastaamaan vuoden 2015 maankäytön suunnittelun tarpeita. 71 samhetens sårbarhet minskas när organisationen och sättet att producera tjänster utvecklas Datateknik utnyttjas mer än i dag i kundservicen och processerna Utmärkt arbetsklimat Ambitionen har varit att utveckla sektorns prestations- och nyckeltal så att de är till nytta för uppföljningen av prestationsmålet och att tyngdpunkten ligger mer på kostnaderna. De strategiska målen ingår i budgeten som ett eget, separat avsnitt. Ekonomi Intäkter De beräknade inkomsterna på nämndnivå, exklusive interna poster, uppgår till 8,2 miljoner euro. De årliga inkomsterna varierar särskilt till följd av att storleken på försäljningsvinster och ersättningar enligt markanvändningsavtal växlar. Vinsterna från försäljning av tomter ingår i sektorns verksamhetsintäkter enligt en totalkalkyl, och det har grundats ett eget kostnadsställe för dem avskilt från resultatområdet för markanvändning. I budgeten 2015 ingår försäljning av en AKtomt i Björkgård på adressen Ullasbackavägen 10. Försäljningen av Torngränden 4, som ingått i budgeten och ekonomiplanen 2014 under år 2017, föreslås senareläggas. Avgifterna i markanvändningsenhetens servicetaxa har höjts med ca 2,3 %, d.v.s. lika mycket som kostnadsnivån beräknas stiga. Utgifter Nämndens preliminära utgiftsbudget exklusive interna poster uppgår till 9,8 miljoner euro. Budgeten utgår från stram hushållning och kostnadseffektivitet och siktar på effektivering av verksamheten och ett gott resultat. I planeringen av verksamheten har man fokuserat på att utföra basuppgifterna omsorgsfullt enligt stadsstyrelsens anvisningar och att undvika nya utgiftsposter. Personalkostnader Anslag för ordinarie tjänster och befattningar enligt personalplanen ingår i budgeten till fullt belopp. I personalutgifterna ingår därtill de förhandspensions- och pensionsutgiftsbaserade avgifterna. Som ny post innehåller sektorernas budgeter semesterlöneskulder, som tidigare bokförts under allmänna förvaltningen. Köp av tjänster Markanvändningens köp av tjänster har dimensionerats så att de motsvarar behovet av plane-

75 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget Kaupungin vastuulla olevien varautumis- ja väestönsuojelutehtävien sekä päivitetyn valmiussuunnitelman edellyttämiin korjaus- ja kunnostustoimenpiteisiin on vuodesta 2014 alkaen sisällytetty vuotuinen euron suuruinen määräraha. Vuodelle 2014 varattu määräraha on kohdistettu valmiussuunnitelman päivitystä ja kaupungin yleisen väestönsuojan teknisten tarpeiden korjaussuunnittelua varten. Jatkossa on tarkoitus päivittää vss-kalliosuojan tekniikka ja varustus vastaamaan tämän päivän tarpeita. Määrärahan puitteissa uusittaisiin mm. vanhentunutta vssmateriaalia, rakennettaisiin varavoiman liitäntämahdollisuus ja VIRVE-verkko (viranomaisverkko). Vuosikorjaustarpeita on tullut tilojen käyttäjiltä aiempaa enemmän ja toteutusvarauksia on sisällytetty käyttötalouteen mahdollisuuksien mukaan. Aineet ja tarvikkeet Energian (sähkö & lämpö) hinta on osalta arvioitu talousarvion valmisteluaikaisen, edellisvuotta vastaavan hintatason mukaan (nousua 3-5 %). Avustukset Kaupungin asunto-ohjelmaan sisältyy periaate, jonka mukaan kaupunki tukee hissien rakentamista varaamalla vuosittain erillisen määrärahan hissiavustuksia varten. Valtio on toistaiseksi myöntänyt rahoitusta vähintään 3- kerroksisiin asuinrakennuksiin hissiä rakennettaessa 50 % kustannuksista. Näissä tuen piiriin hyväksytyissä kohteissa Kauniainen myöntää lisäksi 10 % hissiavustusta. Budjettivaraus on vuosittain mitoitettu tiedossa olevien hankkeiden mukaisesti. Kuntaosuudet Palvelujen ostoihin sisältyy useita toimialan toiminnan suunnittelusta ja budjetoinnista riippumattomia menoeriä, jotka perustuvat kaupungin ja palvelun toimittajan väliseen ostopalvelusopimukseen sekä kaupungin asukaslukuun, ja jotka ovat yhteenlaskettuina euromääräisesti varsin merkittävät. Näitä ovat ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon asiantuntijapalvelut ja kuntaosuudet (ESYT, MetropoliLab), HSY:n seutu- ja ympäristötiedon, HSL:n julkisen liikenteen sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palo- ja pelastustoiminnan kuntaosuudet. Julkisen liikenteen kuntaosuuden arvioidaan kasvavan n eurolla edellisvuoden tasoon verraten ja n euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden. HSL:n kuntaosuuteen sisältyy infrakustannukset sekä Kutsuplus-järjestelmän kehittäminen. ringen av markanvändningen under För de reparations- och underhållsåtgärder som stadens beredskaps- och befolkningsskyddsuppgifter och den reviderade beredskapsplanen förutsätter har fr.o.m avsatts ett årligt anslag på euro. Anslaget för 2014 har reserverats för revidering av beredskapsplanen och planering av tekniskt påkallade reparationer av stadens allmänna skyddsrum. Avsikten är att i framtiden modernisera tekniken och utrustningen i bergskyddsrummet så att de svarar mot dagens krav. Anslaget används då till att förnya föråldrad befolkningsskyddsmateriel samt ordna möjlighet att ansluta reservenergi och VIRVE-nät (myndighetsnät). Användarna av lokalerna har lagt fram fler behov av årsreparationer än tidigare, och reserveringar för dessa har i mån av möjlighet gjorts i driftsekonomidelen. Material och förnödenheter Priset för energi (el och värme) har beräknats enligt prisnivån vid beredningstidpunkten, som motsvarar nivån året innan (ökning 3 5 %). Understöd I stadens bostadsprogram ingår en princip enligt vilken staden stöder byggandet av hissar genom att årligen reservera ett separat anslag för hissunderstöd. Staten har hittills beviljat understöd till högst 50 % av kostnaderna för byggande av hiss i bostadshus med minst 3 våningar. För dessa för understöd godkända projekt beviljar Grankulla dessutom 10 % hissunderstöd. Årligen reserveras ett anslag i budgeten enligt de projekt staden känner till. Kommunandelar Köp av tjänster omfattar flera utgiftsposter som är oberoende av planeringen och budgeteringen av verksamheten inom sektorn och som grundar sig på avtal om köp av tjänster mellan staden och serviceproducenten och på stadens invånarantal. Det sammanlagda beloppet av de här posterna är rätt betydande. Till dessa hör sakkunnigtjänster och kommunandelar inom miljövård och miljö- och hälsoskydd (ESYT, MetropoliLab), kommunandelen för HRM:s region- och miljöinformation samt kommunandelen för HRT:s kollektivtrafik och för Västra Nylands räddningsverks brand- och räddningsverksamhet. Kommunandelen för kollektivtrafiken beräknas öka med ca euro jämfört med året innan och ca euro jämfört med bokslutet I HRT:s kommunandel ingår kostnader för infrastruktur samt för utvecklandet av systemet Kutsuplus. 72

76 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget Huomioitavaa on, että vuodelle 2015 budjetoitujen toiminnallisten menojen lisäys on erittäin maltillista kuluvan vuoden talousarvion mukaisiin lukuihin verraten. Euromääräisesti lisäys on e ja prosentteina +1,2 %, mikä vastaa kuntasektorille arvioitua yleistä kustannustason nousua. Tämä tarkoittaa sitä, että tulosalueilla on toimialasta riippumattomia lisäkustannuksia lukuunottamatta onnistuttu noudattamaan tiukkaa budjettikuria, ylimääräisiä kustannuseriä välttäen. Det bör noteras att den budgeterade ökningen av verksamhetskostnaderna år 2015 jämfört med siffrorna i budgeten 2014 är mycket måttlig. Ökningen är euro eller +1,2 %, vilket motsvarar den allmänna beräknade förändringen i kostnadsnivån inom kommunsektorn. Detta betyder att resultatområdena bortsett från vissa extra kostnader som är oberoende av sektorn har lyckats iaktta en stram budgetdisciplin och undvika extra kostnadsposter. Käyttötalouden taloussuunnitelma vuosille Taloussuunnitelmavuosien mukaiset määrärahat perustuvat yleisindeksiä vastaavan kustannustason nousulle. Poikkeuksen muodostavat tonttien myyntivoitot, konekaluston vaihtohyvitykset sekä yhteistoiminnalliset kuntaosuudet. Vuosien taloussuunnitelmaan sisältyy tonttien myynnit Koivuhovissa radan pohjoispuolella (vv ) sekä Gallträskin alueen tontit vuosina Palo- ja pelastustoimen kuntaosuus tarkentuu talousarvioprosessin aikana. Henkilöstö Yhdyskuntatoimen henkilöstömäärä on suunnitelmakaudella edellisten vuosien tapaan 57,0 henkilöä. Tehtävät saadaan suoritettua tällä mitoituksella lukumäärää kasvattamatta, mutta myöskään vähennyksiin ei ole mahdollisuutta. Henkilöstösuunnitelma sisältyy talousarvioon omana osionaan Investoinnit Taloussuunnitelman yhteydessä laaditaan investointiohjelma vuosille Kaupungin oma tulorahoitus investointeihin muodostuu vuosikatteesta sekä arvioiduista kiinteän omaisuuden myyntivoitoista. Vuosikate vuoden 2014 talousarviossa on noin 4 miljoonaa euroa. Vuosikatteen arvioidaan heikkenevän valtionosuusuudistuksen myötä siten, että se vuonna 2015 olisi n. 3,3 milj. euroa ja jatkossa edelleen vähemmän. Kaupungin säännönmukaiset vuosittaiset investointitarpeet, sisältäen rakennusten ylläpitokorjaukset, liikenneväylien ja yleisten alueiden muutostyöt sekä koneiden, kaluston ja IT -järjestelmien uusiminen ovat noin 2,5 milj. euroa/vuosi. Muihin, erillisiin investointihankkeisiin jäisi oman tulorahoituksen puitteissa varaa siis lähinnä kiinteän omaisuuden myynnistä saatavien tulojen verran. Vuonna 2014 hyväksytty investointiohjelma sisältää hankkeita yhteensä n. 50 milj. euroa vuosille , keskimäärin siis n. 10 milj. euroa Driftsekonomidelens ekonomiplan för Ekonomiplaneårens anslag baserar sig på en höjning av kostnadsnivån som motsvarar generalindex. Undantag utgör vinsterna från tomtförsäljning, ersättningarna för bytesmaskiner och kommunandelarna för samarbete. I ekonomiplanen ingår försäljning av tomter i Björkgård norr om banan ( ) och i Gallträskområdet ( ). Kommunandelen för brand- och räddningsväsendet preciseras under budgetprocessen. Personal Antalet anställda inom samhällstekniska sektorn är under planperioden 57,0 i likhet med de närmast föregående åren. Uppgifterna kan utföras med denna dimensionering; antalet anställda behöver inte öka, men det finns heller ingen möjlighet till minskningar. Personalplanen ingår i budgeten som en separat del. Investeringar I samband med ekonomiplanen görs ett investeringsprogram upp för Stadens egen inkomstfinansiering av investeringar består av årsbidraget och beräknade vinster från försäljning av fast egendom. I budgeten 2014 uppgår årsbidraget till ca 4 miljoner euro. I och med statsandelsreformen beräknas årsbidraget minska till 3,3 miljoner euro 2015, efter vilket det fortsätter att sjunka. Stadens reguljära årliga investeringsbehov, inklusive underhållsreparationer av byggnader, ändringsarbeten på trafikleder och allmänna områden samt köp av maskiner, utrustning och IT-system, utgör ca 2,5 miljoner euro/år. För övriga, separata investeringsprojekt återstår alltså inom ramen för den egna inkomstfinansieringen lika mycket medel som staden får från försäljning av främst fast egendom. Det investeringsprogram som godkändes 2014 omfattar projekt för sammanlagt ca 50 miljoner euro för åren , d.v.s. i medeltal ca 10 73

77 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget vuositasolla. Näistä Villa Bredan laajennus on merkittävin yksittäinen hanke, n. 15 milj. euroa. Kaupungin tavanomainen tulorahoitus yhdessä arvioitujen kiinteän omaisuuden myyntien kanssa ei riitä investointiohjelman toteuttamiseen, vaan lisäksi tarvitaan lainaa. Alustavassa rahoituslaskelmassa suunnitteluvuosille Kauniaisten velkamäärä voi nousta jopa 20 milj. euroon. KH:n linjauksen mukaisesti kaupungin investoinnit toteutetaan voimassa olevan investointiohjelman mukaan. Suunnittelukaudelle ei voi ottaa uusia hankkeita muutoin kuin siirtämällä jo hyväksyttyjä hankkeita suunnittelukauden ulkopuolelle. Huomattava on, että hanke voidaan ottaa osaksi investointien toteutusohjelmaa vasta sitten, kun kaupunginhallitus on hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen. Vasta tämän jälkeen investointihankkeelle voidaan esittää varattavaksi suunnittelumääräraha sekä tarkentaa toteutusajankohtaa ja toteutukseen tarvittavaa määrärahaa. Lopullisen investointiohjelman tulevalle vuodelle vahvistaa KV talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Tarveselvityksen laadinnasta vastaa aina hankkeen käyttäjälautakunta ja investointien suunnittelun tulee olla kiinteä osa sen toiminnan suunnittelua. Mm. kouluilla on vireillä useita tarveselvityksiä. Myös päiväkotiverkoston uudistaminen ja kaupunkiratahanke lisäävät paineita kaupungin investointiohjelmaan jatkossa. Kaupungintalon peruskorjaus on niinikään ratkaistava kysymys. Lisäksi kaupungin kiinteistökannassa on rakenne- ja taloteknisiä korjaustarpeita, jotka eivät sisälly vuonna 2014 hyväksyttyyn investointiohjelmaan ja jotka eivät ole toteutettavissa vuosittaisen yllä- ja kunnossapitoinvestointeihin varattavan määrärahan puitteissa. Vuotuisen investointitason harkinnassa on kyse paitsi yleisen rahoituksen riittävyydestä, myös resurssien jakamisesta oikein käyttötalouden ja investointien kesken. Investoinneilla on aina merkittävä vaikutus myös käyttötalouteen. Riittävään käyttötalouden tasoon on varauduttava niin, että jo olemassa olevien ja uusienkin kiinteistöjen tai julkisen käyttöomaisuuden jatkuvasta kunnossapidosta ei jouduta tinkimään liian korkean investointitason vuoksi, eikä korjausvelkaa pääse kertymään. Korjausvelka kasvattaa luonnollisesti painetta tuleville suuremmille investointihankkeille. Tämänhetkisten investointiesitysten yhteenlaskettu määrärahatarve vuodelle 2015 on n. 13,7 milj. euroa. Ottaen huomioon taloussuunnitelmakaudelle kokonaisuutena sisältyvät erittäin mittavat investointitarpeet, tämä tarkoittaa sitä, että invesmiljoner euro på årsnivå. Av dessa är tillbyggnaden av Villa Breda det mest betydande enskilda projektet, ca 15 miljoner euro. Stadens normala inkomstfinansiering tillsammans med uppskattad försäljning av fast egendom räcker inte till för att genomföra investeringsprogrammet under fem år, utan det behövs också lån. Enligt den preliminära finansieringskalkylen för planperioden kan Grankullas lånestock öka till t.o.m. 20 miljoner euro. Enligt de riktlinjer som stadsstyrelsen dragit upp ska stadens investeringar genomföras enligt det gällande programmet. Nya projekt kan inte tas in under planperioden annat än genom att redan godkända projekt i stället skjuts fram till senare år. Det bör observeras att ett projekt kan tas in i genomförandeprogrammet för investeringar först när stadsstyrelsen godkänt behovsutredningen för projektet. Först efter det kan man föreslå planeringsanslag för investeringsprojektet samt precisera tidpunkten för genomförande och det anslag som genomförandet kräver. Det slutliga investeringsprogrammet för det kommande året fastställs av fullmäktige i samband med godkännandet av budgeten. För behovsutredningen ansvarar alltid den användande nämnden, och planeringen av investeringar bör alltid utgöra en fast del av nämndernas verksamhetsplanering. Bl.a. skolorna har flera behovsutredningar under arbete. Även omorganiseringen av daghemsnätet och stadsbaneprojektet sätter i fortsättningen extra press på stadens investeringsprogram. Totalrenoveringen av stadshuset är likaledes en fråga som ska avgöras. I stadens fastighetsmassa finns dessutom konstruktions- och hustekniska reparationsbehov, som inte ingår i det investeringsprogram som godkändes 2014 och som inte kan åtgärdas inom ramen för det årliga anslaget för investeringar för underhåll och service av byggnader. I bedömningen av den årliga investeringsnivån är det inte bara fråga om den allmänna finansieringens tillräcklighet, utan också om att resurserna fördelas rätt mellan driftsekonomin och investeringarna. Investeringarna har alltid en betydande inverkan också på driftsekonomin. En tillräcklig nivå på driftsekonomin bör säkerställas så att man t.ex. inte behöver ge avkall på det kontinuerliga underhållet av befintliga fastigheter och publik egendom på grund av en hög investeringsnivå och så att det inte uppstår något eftersatt underhåll. Eftersatt underhåll ökar naturligtvis trycket på kommande större investeringsprojekt. Det sammanlagda anslagsbehovet för 2015 för de nu aktuella investeringsförslagen är ca 13,7 miljoner euro. När man beaktar de totalt sett mycket 74

78 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget tointiesitysten osalla joudutaan tarkasti harkitsemaan hankkeiden priorisointeja ja ylipäätään niiden toteutusmahdollisuuksia. Taloussuunnitelmakaudelle sisältyy tavoite Koivuhovin uuden asemakaava-alueen luovutuksesta toteutukseen. Tämä tarkoittaisi toteutuessaan Kauniaisten oloissa täysin poikkeuksellisia ja kertaluonteisia myyntituloja, n. 6,6 milj. euroa vuonna 2015 ja 8,3 milj. euroa vuonna Tämän jälkeen vuodelle 2017 esitetään pienkerrostalotontin myyntiä Espoon kaupungin puolella osoitteessa Koivuhovintie 7, ja vuosina Gallträskin eteläpuolisen uuden asemakaava-alueen tonttien myyntiä. stora investeringsbehov som gäller för planperioden, betyder detta att man för investeringsförslagens del måste noga överväga prioriteringarna och överhuvudtaget möjligheterna att förverkliga dem. I målen för ekonomiplanen ingår Björkgårds nya detaljplaneområde från överlåtelse till utbyggnad. Om detta förverkligas, innebär det i Grankullas mått mätt helt exceptionella försäljningsinkomster av engångskaraktär, ca 6,6 miljoner euro 2015 och 8,8 miljoner Efter det föreslås för 2017 försäljning av en låghustomt på Esbo stads sida på adressen Björkgårdsvägen 7, och för åren försäljning av tomterna på det nya detaljplaneområdet söder om Gallträsk. Investointiosassa esitetään taulukkoon kootusti toistaiseksi tiedossa olevat lautakuntien investointihanke-esitykset sekä niiden kokonaiskustannusarviot investointiryhmittäin. Lähtökohtana on käytetty vuoden 2014 talousarviossa hyväksyttyä suunnitelmaa. Listaus mahdollisesti täydentyy vielä hallintokuntien esityksillä ja tarkennuksilla. Hankkeiden määrärahojen kohdistamista taloussuunnitelmavuosille on tarkasteltu myös niiden toteutusvalmiuden kannalta. Talonrakennushankkeet esitetään hankekohtaisesti. Kaupungin merkittävin investointihanke suunnitelmakaudella, vuosina on Villa Bredan palvelukeskuksen ja uusien kerrostalojen rakentaminen. Koulujen peruskorjaus etenee vuosittain suunnitelmallisesti. Vuosina on ohjelmassa Kasavuoren koulukeskuksen C- ja D-käytävien sekä opettajainhuoneen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen. Hanke on varsin laaja, joten sen toteutuksen ajoitus ja mahdollinen väistötilojen tarve tulee suunnitella huolellisesti. Kaupungintalon saneeraushankkeelle esitetään määrärahaa vuodelle 2015 rakennuksen peruskorjaamiseksi erikseen määritellyn sisällön mukaisesti. Vallmogårdin vesikattosaneeraus on esitetty omana hankkeenaan toteutettavaksi vuonna Jokavuotinen rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien listaus on osa investointiohjelmaa, perustuen kiinteistöjen PTS-suunnitelmissa ja kuntoarvioissa esiin tulleisiin korjaustarpeisiin. Hyväksytyn talousarvion mukaista työohjelmaa laadittaessa harkitaan toteutuskokonaisuuksia ja toteutuksen ajankohtia, pyrkien mm. järkeviin kiinteistökohtaisiin remontteihin tai kaupungin kiinteistömassan kannalta edullisiin teemoihin, jolloin urakoita voidaan yhdistää. Julkisen käyttöomaisuuden hankkeet (liikenneväylät, viheralueet, muu infrastruktuuri) on esitetty I investeringsdelen anges i tabellform nämndernas hittills kända förslag till investeringsprojekt och totalkostnadskalkylerna per investeringsgrupp. Utgångspunkten har varit den plan som godkänts i budgeten Listan kompletteras eventuellt ännu med sektorernas förslag och preciseringar. Fördelningen av projektanslagen på ekonomiplaneåren har granskats också med tanke på beredskapen att genomföra projekten. Husbyggnadsprojekten presenteras per projekt. Stadens mest betydande investeringsprojekt under planperioden, åren , är byggandet av Villa Breda servicecenter och nya flervåningshus i anslutning till det. Skolsaneringarna framskrider årligen enligt en fastställd plan. Under åren är det dags att modernisera hustekniken och utrymmena i C- och D-korridorerna och lärarrummet vid Kasavuoren koulukeskus. Projektet är rätt omfattande, varför tidsschemat för genomförandet samt behovet av ersättande lokaler måste planeras noggrant. För saneringen av stadshuset föreslås ett anslag för 2015 så att byggnaden kan totalrenoveras enligt separat fastställd plan. Saneringen av yttertaket på Vallmogård föreslås bli genomförd som ett eget projekt Den årligen återkommande listan över underhållsoch reparationsinvesteringar i byggnader är en del av investeringsprogrammet, och den utgår från reparationsbehov som kommit fram i fastighetsbesiktningarna och långsiktsplanerna för stadens fastigheter. När arbetsprogrammet enligt den godkända budgeten görs upp övervägs genomförandehelheter och tidpunkter för genomförandet i syfte att åstadkomma bl.a. förnuftiga fastighetsspecifika renoveringar eller för stadens fastighetsmassa fördelaktiga teman, varvid entreprenader kan kopplas ihop. Projekten inom publik egendom (trafikleder, grön- 75

79 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget alustavasti luettelona, joka täsmentyy yhdyskuntalautakunnan hyväksymäksi työohjelmaksi budjetin tultua vahvistetuksi. Kadunrakennuskohteiden määrittely ja ajoitus liittyy olennaisesti merkittävimpiin rakennushankkeisiin sekä erityisesti pääväylien kunnostustarpeisiin. Lisäksi vuosittainen määräraha sisältää varauksen liikenneturvallisuuden edistämiseen, suunnitteluun, valaistukseen ja päällystämiseen sekä toistaiseksi nimeämättömille pienille kadunrakennushankkeille. Vuodelle 2015 esitetään hieman korotettua määrärahaa, euroa aiemman euron sijaan, sillä Koivuhovin tonttien myyntiä ja rakentamista edeltävät kadunrakennus- ja lähiympäristön infrastruktuurin toteutustyöt edellyttävät yhteensä n euron varausta muiden työohjelmaan jo sisältyvien kohteiden lisäksi. Viheralueinvestointien määrärahan käyttösuunnitelma esitetään vastaavasti alustavana kohdeluettelona. Ajantasainen konekalusto on kunnossapitoyksikön jokapäiväinen työväline viihtyisän kaupunkiympäristön ylläpidossa. Konekaluston investointiesitys perustuu pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen kalustohankintojen optimointiin, joissa on otettu huomioon paitsi kalustoon kohdistuvat toiminnalliset tarpeet ja käytettävyys, myös korjauskustannusten ja koneista saatavien vaihtohyvitysten määrät. Vaihtohyvityksen osuus kirjataan käyttötalouteen myyntivoittojen alle områden, övrig infrastruktur) har preliminärt angetts i en förteckning som efter att budgeten fastställts preciseras i ett av samhällstekniska nämnden godkänt arbetsprogram. Fastställandet av och tidsplanerna för gatubyggnadsprojekt är i hög grad anknutna till de viktigaste byggprojekten och särskilt till behovet av att iståndsätta huvudleder. Det årliga anslaget omfattar dessutom en reservering för främjande av trafiksäkerheten, planering, belysning och beläggning samt för tills vidare inte namngivna små gatubyggnadsarbeten. För 2015 föreslås ett aningen förhöjt anslag, euro i stället för det tidigare euro, eftersom gatubyggnads- och infrastrukturarbetena innan tomterna i Björkgård säljs och bebyggs förutsätter en reservering på totalt ca euro utöver de objekt som redan ingår i arbetsprogrammet. Dispositionsplanen för anslaget för grönområdesinvesteringar anges på motsvarande sätt som en preliminär projektförteckning. Vid underhållet av en trivsam stadsmiljö är en tidsenlig maskinpark underhållsenhetens dagliga arbetsredskap. Förslaget till investeringar i maskiner grundar sig på en långsiktig och systematisk optimering av materielanskaffningar där man har beaktat, förutom funktionella behov och användbarhet, även reparationskostnaderna och storleken på bytesersättningen. Ersättningen för bytesmaskiner bokförs i driftsekonomidelen under försäljningsvinster. 76

80 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget HALLINTO FÖRVALTNING Hallinto Förvaltning Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Marianna Harju Bokslut BG BGF Plan Plan yhdyskuntatoimen johtaja-direktör för samhällsteknik Myyntituotot- Försäljningsinkomster Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Toimialan talouden ja hallinnon kehittäminen sekä organisaation toimivuuden, tuottavuuden ja resurssien riittävyyden edellytysten varmistaminen kuuluvat osana hallinnon perustehtäviin. Se kehittää toimialaa kokonaisuutena, seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä valvoo, ohjeistaa, opastaa ja neuvoo toimialaa keskeisissä tehtävissä. Hallinnossa valmistellaan asiat yhdyskuntalautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle. Toimialan keskeiset strategiset tavoitteet laaditaan yhdessä tulosalueiden kanssa. Tavoitteiden toteutumista, palvelujen laatua sekä kustannustasoa seurataan aktiivisesti. Verksamhet Till förvaltningsenhetens basuppgifter hör att utveckla sektorn och säkerställa att det finns förutsättningar för en välfungerande och produktiv organisation. Förvaltningsenheten utvecklar sektorn som helhet och följer upp hur målen nås och övervakar, ger instruktioner och handleder sektorn i de centrala uppgifterna. Vid förvaltningsenheten bereds de ärenden som läggs fram för samhällstekniska nämnden och stadsstyrelsen. Sektorns centrala strategiska mål ställs tillsammans med resultatområdena. Enheten följer aktivt måluppfyllelsen, servicekvaliteten och kostnadsnivån. Talous Henkilöstökuluihin sisältyy tulosalueen palkkamenojen lisäksi luottamushenkilöiden ja virkamiesten kokous- ja vuosipalkkiot. Avustuksiin on varattu kaupungin asunto-ohjelmaa noudattaen erillinen määräraha hissiavustuksia ja muita pienehköjä avustuksia varten. Palvelujen ostoihin on varattu toimialan erityisohjelmistojen (Tekla Oy) käyttölisenssien ylläpito- ja vuosimaksut sekä ohjelmapäivitykset. Lisäksi kustannuspaikka sisältää varauksen vuodelle 2015 suunniteltujen Tekla GIS laajennushankkeiden osalle. It-palvelujen ostoihin sisältyy hallinnon atkohjelmien käyttömenot sekä taloushallinnollisten ohjelmien (IP Monitori, Talgraf) vuosimaksut. Lisäksi hallinnon budjettiin on varattu erillinen määräraha väestönsuojelun valmius- ja varautumissuunnitelmia varten. Ekonomi Personalkostnaderna omfattar utöver resultatområdets lönekostnader också de förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas mötes- och årsarvoden. Under understöd har ett separat anslag reserverats för hissunderstöd och andra små understöd enligt stadens bostadsprogram. Köp av tjänster omfattar drifts- och årsavgifterna samt programuppdateringarna för licenserna för sektorns specialprogram (Tekla Oy). Därtill omfattar kostnadsstället en reservering för de utvidgningar av Tekla GIS som panerats för Köp av IT-tjänster inkluderar driftsutgifterna för förvaltningens dataprogram och årsavgifterna för ekonomiförvaltningsprogrammen (IP Monitori, Talgraf). Dessutom har man i förvaltningens budget reserverat ett separat anslag för beredskapsplaner inom befolkningsskyddet. 77

81 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget MAANKÄYTTÖ MARKANVÄNDNING Tulosalue vastaa kuntalaisten ja kaupungin muiden hallintokuntien tarpeiden mukaisesti kaupungin maapolitiikasta, yleispiirteisestä ja yksityiskohtaisesta kaavoituksesta, poikkeusluvista, tonttijaoista, mittaustoimituksista, maan hankinnasta ja luovutuksesta, maastomittauksista, rekistereiden ylläpidosta, paikkatietopalvelusta ja kartaston ylläpidosta. Resultatområdet svarar för stadens markpolitik, översiktlig och detaljerad planläggning, undantagslov, tomtindelningar, mätningsförrättningar, förvärv och överlåtelse av mark, terrängmätningar, upprätthållande av register, geografisk informationstjänst och uppdatering av kartor enligt de behov som kommuninvånarna och stadens övriga förvaltningsgrenar har. Maankäyttö Markanvändning Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Marko Lassila Bokslut BG BGF Plan Plan maankäyttöpäällikkö-markanvändningschef Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot Ersättningar enligt markanvändningsavtal och vinster av försäljning av markegendom TP TA TAE TS TS Bokslut BG BGF Plan Plan Maksutuotot - Avgiftsinkomster Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Toiminta Tulosalueen keskeisiä tavoitteita ovat Koivuhovin alueen tonttien luovutuksen valmistelu, kaavoitusohjelman toteuttaminen ja paikkatietojärjestelmän kehittäminen. Tavoitteena on jatkaa myös asemakaavojen ajanmukaisuusarviointia ja tarkistamistarpeiden määrittelyä sekä em. selvityksiin liittyen käynnistää uusia kaavahankkeita. Verksamhet Till resultatområdets centrala mål hör att förbereda överlåtelsen av tomterna i Björkgård, genomföra planläggningsprogrammet och utveckla det geografiska informationssystemet. Målet är också att fortsätta med bedömningen av hur tidsenliga detaljplanerna är och fastställa justeringsbehoven samt att på basis av utredningarna starta nya planläggningsprojekt. Talous Toimintatuottoihin sisältyy AK-tontin myynti Koivuhovissa, osoitteessa Ullanmäentie 10. Maan- Ekonomi I verksamhetsintäkterna ingår försäljning av en höghustomt (AK) i Björkgård, på adressen Ullas- 78

82 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget käyttötoimen palvelutaksan hintoja on korotettu n. 2,3 %. Palvelujen ostot on mitoitettu vastaamaan vuoden 2015 maankäytön suunnittelun tarpeita. Vuosien taloussuunnitelmaan sisältyy tonttien myynnit Koivuhovissa radan pohjoispuolella v.2016, osoitteessa Koivuhovintie 7 (Espoo) v.2017 ja Gallträskin alueella v Tontin myynti osoitteessa Tornikuja 4 on siirretty myöhäisempään ajankohtaan. backavägen 10. Avgifterna i markanvändningsenhetens servicetaxa har höjts med ca 2,3 %. Köp av tjänster har dimensionerats att motsvara behoven enligt markanvändningsplanerna I ekonomiplanen ingår försäljning av tomter i Björkgård norr om banan 2016, på adressen Björkgårdsvägen 7 (Esbo) 2017 och i Gallträskområdet Försäljningen av tomten på adressen Torngränden 4 har senarelagts. Maankäyttö TP TA TA TS TS Markanvändning Bokslut BG BG Plan Plan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st KV/KH:n hyväksymät asemakaavat/muutokset - Detaljplaner/ändringar godkända av STF/STS KH/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, km Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st *) Maaomaisuuden myynti, - Försäljning av mark, Maaomaisuuden hankinta, - Införskaffning av mark, TP 2013: Ratyöl.kortt. (osa), Kasavuorentie 3 A (tontinosa) TA 2014: Alppikuja 2, Tornikuja 3, Palokunnankuja 4 AK-tontti TA 2015: Ullanmäentie 10, AK-tontti (Koivuhovi) 79

83 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN Ympäristötoimen tehtäviin kuuluvat mm. ympäristönsuojelu- ja jätelain mukaiset valvontatehtävät. Tehtäviin kuuluvat myös ympäristön- ja luonnonsuojelun viranomaispalvelut sekä suunnittelutehtävät. Lisäksi ympäristötoimi seuraa ympäristön tilaa sekä ohjaa ja neuvoo kaupunkilaisia ja yrityksiä vastuualueelleen kuuluvissa asioissa. Ympäristöterveydenhuollon palvelut, ml. eläinlääkintähuolto ja kemikaalivalvonta, hankitaan ostopalveluna Espoon seudun ympäristöterveys seutuyksiköstä. Yhteistoiminta-alueen muodostavat Kauniainen, Espoo ja Kirkkonummi, Espoon ollessa isäntäkunta. Till miljöenhetens uppgifter hör bl.a. tillsynsuppgifter enligt miljöskydds- och avfallslagstiftningen. Till uppgifterna hör också myndighetstjänster inom miljö- och naturvården samt planeringsuppgifter. Dessutom ger miljöenheten akt på miljöns tillstånd samt ger kommuninvånare och företag handledning och råd i frågor som hör till enhetens verksamhetsområde. Tjänsterna inom miljö- och hälsoskyddet, inklusive veterinärtjänster och kemikalietillsyn, köps av Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Grankulla, Esbo och Kyrkslätt hör till samarbetsområdet och Esbo är värdkommun. Ympäristötoimi Miljöenheten Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Anna-Lena Granlund-Blomfelt Bokslut BG BGF Plan Plan ympäristöpäällikkö-miljöchef Myyntituotot- Försäljningsinkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Tulosalueen keskeisiä tavoitteita ja tehtäviä ovat jatkossakin kaupungin ilmasto ja energiaasioiden painopisteiden toteutusohjelman (ILMEohjelman) sekä kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) toteutusohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden vakiinnuttaminen kaupungin toiminnassa. Kaupungin pienvesistöt (purot, ojat, jne.) kartoitetaan ympäristö- ja luontonäkökannalta mahdollista hulevesisuunnitelmaa varten. Yhteistyö Ilmastoinfon kanssa tiivistetään entisestään. Kaupungin vuoden ympäristöteemana tulee tänä vuonna olemaan pyöräily. Verksamhet Till resultatområdets centrala mål och uppgifter hör även i fortsättningen att i stadens verksamhet befästa de åtgärder som lagts fram i åtgärdsprogrammet för genomförande av insatsområdena i klimat- och energistrategin (ILME-programmet) samt i kommunernas energieffektivitetsavtal (KETS). Staden småvatten (bäckar, diken osv.) kartläggs ur miljö- och natursynpunkt för utarbetande av en eventuell dagvattenplan. Samarbetet med Klimatinfo intensifieras. Årets miljötema 2015 kommer att vara cykling. 80

84 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget Talous HSY seutu- ja ympäristötiedon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluista veloitettavat kuntaosuudet (ESYT, MetropoliLab) sisältyvät edellisvuosien tapaan ympäristötoimen budjettiin. Ekonomi Kommunandelarna för HRM:s regional- och miljöinformation och för miljö- och hälso-skyddstjänster (ESYT, MetropoliLab) ingår i likhet med tidigare år i miljöenhetens budget. Ympäristötoimi TP TA TA TS TS Miljöenheten Bokslut BG BG Plan Plan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Ympäristönsuojelulain mukaiset (mm. melu-) ilmoitukset kpl Maisematyöluvat kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Udersökningar av förorenad mark st Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga miljöutredningar och -planer st Ympäristötietoillat/-infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-info st Kiinteistöjen kulutuksen alentaminen energiasäästötoimenpitein, Energikatselmoituja rakennuksia 16 kpl ( ) muutos % (vrt. 2005), KETS 81

85 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget RAKENNUTTAMINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU BYGGHERREVERKSAMHET OCH TEKNISK PLANERING Tulosalue vastaa talonrakennusinvestointien teknisestä ja taloudellisesta suunnittelusta, toteuttamisen organisoinnista ja seurannasta. Tulosalue hoitaa ja kehittää keskitetysti kaupungin toiminnoille välttämättömien rakennusten, tekniikan ja piha-alueiden kunnossa- ja ylläpitoa. Resultatområdet svarar för den tekniska och ekonomiska planeringen av husbyggnadsinvesteringar och för organiseringen och uppföljningen av projekten. Resultatområdet svarar centraliserat för och utvecklar driften och underhållet av de för stadens verksamhet nödvändiga fastigheterna, tekniken och gårdsplaner. Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Byggherreverksamhet och teknisk planering Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Tommi Metsälä Bokslut BG BGF Plan Plan rakennuttajapäällikkö-byggchef Myyntituotot- Försäljningsinkomster Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Tulosalueen keskeiset tavoitteet liittyvät laajan työohjelman hallittuun toteutukseen. Energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden toteuttaminen jatkuu kaupungin kiinteistöissä niiden keskinäisen kannattavuuspriorisoinnin osoittamassa järjestyksessä, päivitetyn kiinteistö- ja tilaselvityksen vaatimien toimenpiteiden valmistelua jatketaan kaupungin yleisten strategisten tavoitteiden mukaan. Kiinteistöjen ylläpidon ym. kustannustasoon kiinnitetään jatkossa erityishuomiota. Tavoitteena on luoda uusia tunnuslukuja vertailukelpoisen tiedon aikaansaamiseksi. Rakennusten ja niiden teknisten järjestelmien pitkäjänteisen yllä- ja kunnossapidon tukemiseksi on 2012 otettu käyttöön sähköinen huoltokirja sekä kiinteistötietojärjestelmä kattamaan valtaosa kaupungin omistamista julkisista rakennuksista. Lisäksi tulosalueen henkilöstön laaja-alaisen osaamisen ja kiinteistöjen pitkäjänteisen yllä- ja kunnossapidon tukemana kuntoarvioiden päivitykset hoidetaan jatkossa osin omana työnä. Vuosikorjauksia tehdään jatkossa kahden vuoden kierrolla kussakin kiinteistössä, jolloin korjaustöis- Verksamhet Till resultatområdets centrala mål hör att genomföra det omfattande arbetsprogrammet kontrollerat. Resultatområdet fortsätter att vidta åtgärder som förbättrar energieffektiviteten i stadens fastigheter i den ordning som lönsamhetsprioriteringen visar. Beredningen av de åtgärder som den uppdaterade fastighets- och lokalitetsutredningen kräver fortsätter enligt stadens allmänna strategiska mål. Särskild uppmärksamhet ägnas i fortsättningen åt kostnadsnivån på underhåll av fastigheter o.d. Målet är att utarbeta nya nyckeltal för att få fram jämförbara uppgifter. Som stöd för ett långsiktigt underhåll av byggnaderna och deras tekniska system infördes 2012 en elektronisk servicebok och ett fastighetsdatasystem, som täcker merparten av stadens offentliga byggnader. Dessutom sköts uppdateringarna av fastighetsbesiktningar i fortsättningen delvis i egen regi med stöd av det gedigna kunnandet hos resultatområdes anställda och ett långsiktigt underhåll av fastigheterna. Årliga reparationer görs i fortsättningen i cykler på två år i varje fastighet, varvid de störningar som reparationerna 82

86 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget tä aiheutuvia häiriöitä käyttäjille saadaan vähennettyä. vållar användarna kan minskas. Talous Energian (sähkö & lämpö) hinta on arvioitu valmisteluaikaisen, edellisvuotta vastaavan hintatason mukaan. Vuosikorjauspyyntöjä on tilojen käyttäjiltä tullut aiempaa enemmän ja toteutusvarauksia on sisällytetty käyttötalouteen mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi käyttötaloutta rasittaa kauppakeskus Granilta vuokrattujen väistötilojen vuokrakustannukset. Ekonomi Priset för energi (el & värme) har beräknats enligt prisnivån vid beredningstidpunkten, som motsvarar nivån året innan. Användarna av lokalerna har framfört fler önskemål om årsreparationer än tidigare, och reserveringar för dessa har i mån av möjlighet gjorts i driftsekonomidelen. Driftsekonomin belastas också av kostnaderna för hyreskostnaderna för de ersättande lokaler som staden hyrt av Köpcentrum Grani Rakentaminen ja tekninen suunnittelu TP TA TA TS TS Bygherreverksamhet och teknisk planering Bokslut BG BG Plan Plan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset: Julkiset rakennukset krs-ala, m Asuinrakennukset krs-ala, m Liikehuoneistot, krs-ala, m Tilavuudet, julkiset rakennukset m Tilavuudet, asuinrakennukset m Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) /m 3 /v, Julkiset 12,3 12,7 12,6 12,6 12,6 rakennukset (* Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) /m 3 /v, 38,1 28,9 25,0 25,0 25,0 Asuinrakennukset (* Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot: Kaupungin suoraan omistamat asuinkäytössä olevat huoneistot, kpl Muut huoneistot (liikehuoneistot), kpl Taloudellisuus / tuottavuus Opetuskäytössä olevat tilat m2 (keskimäärin)/oppilas Päiväkotikäytössä olevat tilat m2 (keskimäärin)/lapsi Ylläpitokustannukset (keskimäärin)/oppilas /v Ylläpitokustannukset (keskimäärin)/lapsi/v KUNTATEKNIIKKA KOMMUNTEKNIK Kuntatekniikan tulosalueen tehtäviä ovat mm. liikenneväylien, yleisten ja viheralueiden, vesihuollon ja hautausmaan suunnittelu, rakennuttaminen ja ylläpito. Konevarikko huolehtii siitä, että yhdyskuntatoimen käytössä on huolletut, tarkoitukseen soveltuvat kuljetusvälineet ja työkoneet. Konevarikko hankkii ja ylläpitää henkilöautoja ja vuokraa niitä eri osastojen käyttöön. Koneveloitukset perustuvat kiinteisiin kuukau- Resultatområdet kommunteknik har som uppgift bl.a. att planera, bygga och underhålla trafiklederna, de allmänna områdena och parkerna, vattenförsörjningen och begravningsplatsen. Maskindepån drar försorg om att samhällstekniska sektorn har underhållna och ändamålsenliga transportmedel och arbetsmaskiner till sitt förfogande. Maskindepån köper och underhåller personbilar och hyr dem till olika verksamhetsområden. 83

87 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget sieriin laskutuksen vähentämiseksi. Konevarikon tuottojen ja menojen erotusta seurataan subventioasteella prosenteissa. Kauniainen kuuluu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (LUP) alueeseen ja pelastuslaitos vastaa pääosasta pelastustoimen tehtävistä. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä. Vesi- ja jätehuollon hoitamisesta pääkaupunkiseudulla vastaa niinikään Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY). Kuntatekniikka huolehtii kaupungille kuuluvista väestönsuojelun ja joukkoliikenteen sekä liikenneturvallisuuden edistämiseen tähtäävistä tehtävistä. Maskindebiteringarna baserar sig på fasta månatliga betalningar för att minska faktureringen. Skillnaden mellan maskindepåns inkomster och utgifter följs upp genom subventionsgraden i procent. Grankulla hör till Västra Nylands räddningsverks område och räddningsverket svarar för merparten av räddningsuppgifterna. Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) svarar för kollektivtrafiken. För vattenförsörjning och avfallshantering i huvudstatsregionen svarar samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Kommuntekniken drar försorg om de uppgifter inom befolkningsskyddet och kollektivtrafiken samt främjandet av trafiksäkerheten som är på stadens ansvar. Kuntatekniikka Kommunteknik Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Bokslut BG BGF Plan Plan kuntatekniikkapäällikkö-kommunteknikchef Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Tulosalueen tavoitteena on toteuttaa laadukasta kaupunkirakentamista sekä kehittää Kauniaisten arvokasta, omaleimaista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä panostamalla sen huolelliseen hoitoon. Yksityiskohdissa otetaan huomioon huvilakaupunkiperinne. Materiaalien valinnassa suositaan kestäviä vaihtoehtoja. Maisema-arvot ovat tärkeä lähtökohta kaikessa toiminnassa ja sen suunnittelussa. Työohjelmassa noudatetaan kaavoituksen aikatauluja infrastruktuurin vaatimusten osalta, vaikuttaen siten myönteisesti asuntotuotannon edellytyksiin ja asukasluvun kehitykseen. Keskustan infran rakentaminen viedään päätökseen talonrakentamisen mahdollistamalla aikataululla. Tribuuni-korttelin lähialueiden osalta ylläpidetään suunnittelu- ja toteuttamisvalmius. Ilmastostrate- Verksamhet Resultatområdets mål är att genomföra högklassig stadsbyggnad och utveckla Grankullas värdefulla, särpräglade och trivsamma stadsmiljö genom att satsa på dess omsorgsfulla skötsel. Villastadstraditionen beaktas i detaljerna. Vid materialval gynnas hållbara alternativ. Landskapsvärdena är en viktig utgångspunkt i all verksamhet och verksamhetsplanering. I arbetsprogrammet följs planläggningens tidsscheman vad gäller kraven på infrastruktur, vilket inverkar positivt på förutsättningarna för bostadsproduktion och invånarantalets utveckling. Byggandet av infrastrukturen i centrum fortsätter enligt tidschemat för husbyggnationen. Detaljplaneringen av närområdena kring Tribuuni-kvarteret fortsätter och Promenadplatsens halvfärdiga områden färdigställs. Målet är att staden medverkar 84

88 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget gisten tavoitteiden toteuttamista pyritään edistämään jatkamalla siirtymistä kohti energiatehokasta katuvalaistusta sekä pitämällä hiilidioksidipäästöjen määrät tärkeänä ajoneuvohankintojen valintakriteerinä. Konevarikko on mukana PKS yhteistyössä. Täten saadaan vertailukelpoista tietoa toiminnan suunnitteluun. till att de miljöstrategiska målen uppfylls genom att fortsätta övergången till energieffektiv gatubelysning och använda mängden koldioxidutsläpp som ett viktigt valkriterium vid köp av fordon. Maskindepån deltar i samarbetet i huvudstadsregionen. På det här sättet får man jämförbara uppgifter för planeringen av verksamheten. Talous Palvelujen ostojen alle sisältyy julkisen liikenteen sekä palo- ja pelastustoimen kunta-osuudet. HSL:n osuuteen sisältyy infrakustannukset sekä Kutsuplus-järjestelmän kehittäminen. Mahdollisten pilaantuneiden maiden puhdistamiseen on varattu erillinen määräraha. Konekaluston osalle arvioitu vaihtohyvitys kirjataan käyttötalouteen. Vuosien taloussuunnitelmaan on sisällytetty budjetin valmistelun aikaiset kuntaosuudet, jotka tarkentuvat talousarviovuoden aikana. Ekonomi Köp av tjänster inkluderar kommunandelarna för kollektivtrafiken och brand- och räddningsverket. I HRT:s kommunandel ingår kostnader för infrastruktur samt för utvecklandet av systemet Kutsuplus. För sanering av eventuell förorenad mark har ett separat anslag reserverats. Den beräknade ersättningen för bytesmaskiner bokför i driftsekonomidelen. I ekonomiplanen har inkluderats kommunandelar enligt läget vid budgetberedningen och de preciseras under budgetåret. Kuntatekniikka TP TA TA TS TS Kommunteknik Bokslut BG BG Plan Plan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Hyväksytyt katusuunnitelmat kpl - Godkända gatuplaner st Tuotannontekijät / suoritteet Kunnostetut kadut km/v - Iståndsatta gator km/år 3 1, Kunnostetut kevyen liikenteen väylät km/v - Iståndsatta gång- och cykelvägar km/år 2 0, Kaupungin kunnossapitämät kadut ja tiet, km - Gator och vägar som staden underhåller, km Kaupungin kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, km - Gångoch cykelvägar som staden underhåller, km Rakennetut ja hoidetut puistot, ha - Byggda och skötta parker, ha Metsäpinta-ala, ha - Skogsareal, ha Taloudellisuus / tuottavuus Katujen ylläpitopitokustannukset /asukas - Underhållskostnader, gator, /kund Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitokustannukset - e/asukas - Underhållskostnader, parker och allmänna områden, /kund

89 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN Rakennusvalvonta valvoo maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen sekä rakennusjärjestyksen ja kaavamääräysten noudattamista rakentamisessa. Rakennusvalvonnan tehtävänä on lisäksi kehittää Kauniaisten kaupunkikuvaa neuvonnan ja opastuksen keinoin. Byggnadstillsynen övervakar att markanvändnings- och bygglagen, markanvändnings- och byggförordningen, byggnadsordningen och planbestämmelserna iakttas vid byggande. Det åligger byggnadstillsynen också att genom råd och handledning utveckla stadsbilden i Grankulla. Rakennusvalvonta Byggnadstillsyn Vastuuhenkilö-ansvarsperson TP TA TAE TS TS Sirkka Lamberg Bokslut BG BGF Plan Plan rakennustarkastaja-bygnadsinspektör Maksutuotot - Avgiftsinkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Rakennuslainsäädännön muutosten johdosta joudutaan käytäntöjä rakennusvalvonnassa jatkuvasti uudelleenarviomaan ja päivittämään. Koulutus on ehdottoman tärkeää, jos halutaan pitää rakennusvalvonnan toiminta tehokkaana ja käyttää resurssit oikein. Myös sähköisten järjestelmien tehokas hyödyntäminen vaatii kouluttautumista. Pks-yhteistyötä jatketaan edelleen. Rakennusvalvonta osallistuu PKS kuntien järjestämiin koulutusseminaareihin ja työryhmätyöskentelyyn. PKS kuntien rakennusvalvonnat ovat tehneet yhteistyötä niin Rakennustarkastusyhdistyksen, Rakennustietosäätiön kuin Rakennustieto Oy kanssa, Kauniainen on ollut tiiviisti myös tässä yhteistyössä mukana. Yhteistyö pääkaupunkiseudun kuntien kanssa tulee jatkumaan. Talous Tuloarvio perustuu Villa Bredan ja Sansinpellon alueen kerrostalon lupahakemuksien vireille tuloon vuoden 2015 aikana. Muiden tuottojen osalta talousarvio perustuu 13 pientaloasunnon rakennuslupahakemuksen, Verksamhet På grund av förändringar i byggnadslagstiftningen måste byggnadstillsynen ständigt omvärdera och uppdatera sina rutiner. Utbildning är ett absolut måste, om man vill ha en effektiv byggnadstillsyn som använder sina resurser på rätt sätt. Även en effektiv användning av elektroniska system förutsätter utbildning. Samarbetet mellan huvudstadsregionens kommuner fortsätter. Byggnadstillsynen deltar i utbildningsseminarier och arbetsgrupper som kommunerna i huvudstadsregionen ordnar. Byggnadstillsynsenheterna i huvudstadsregionens kommuner har samarbetat med Byggnadsinspektionsföreningen, Bygginformationsstiftelsen och Bygginfo Ab. Grankulla har deltagit aktivt också i det här samarbetet. Samarbetet med huvudstadsregionens kommuner kommer att fortsätta. Ekonomi Budgeten baserar sig på att tillståndsansökningarna för Villa Breda och flervåningshuset i Sansåker blir aktuella under I fråga om övriga intäkter utgår budgeten från bygglovsansökan för 13 småhusbostäder, tjänsteinnehavarbeslut och 86

90 KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget viranhaltijapäätösten ja arkistopalveluiden taksan mukaisiin tuloihin. Rakennusluvista ja -valvonnasta perittävät taksat on tarkistettu päätöksellä KV Taksatarkistuksen myötä rakennusvalvontamaksut tulevat nousemaan n. 15%. Taksoja ei ole tarkoitus tarkistaa vuoden 2015 aikana Menojen osalta tavoite on asetettu vuoden 2013 tasolle. Rakennusvalvonnassa menojen osalta ei vuonna 2015 tulla aivan pääsemään 2013 tasolle. Tämä johtuu osin siitä että 2013 rakennusvalvonta toimi osan vuotta vajaalla miehityksellä. Assistentin paikka oli täyttämättä alkuvuodesta vajaan kolme kuukautta. Rakennusvalvonnassa joudutaan varautumaan siihen, että koulutusta joudutaan ostamaan mm. siitä syystä että rakennustietojen ylläpitovastuu tulee siirtymään rakennusvalvonnan tehtäväksi. Rakennuslainsäädännön muutokset vaativat myös kouluttautumista. Koulutusrahoja on hieman nostettu vuoden 2013 toteutuneista kustannuksista. Yleiset palkka- ja sisäiset kulut ovat nousseet vuoden 2013 tasosta, joten kaiken kaikkiaan menot ovat pienentyneet muilta osin. inkomster enligt taxan för arkivtjänster. Avgifterna för bygglov och byggnadstillsyn justerades av fullmäktige I och med justeringen av taxan kommer avgifterna för byggnadstillsyn att stiga med ca 15 %. Staden har inte för avsikt att justera taxorna under För utgifternas del har målet satts upp på 2013 års nivå. Byggnadstillsynens utgifter kommer inte att nå samma nivå år 2015 som år Det här beror delvis på att enheten år 2013 arbetade med underbemanning en del av året. Assistentposten var då obesatt i nästan tre månader i början av året. Byggnadstillsynen måste bereda sig på att köpa utbildningstjänster bl.a. därför att ansvaret för underhållet av byggnadsdata kommer att flyttas över till byggnadstillsynen. Ändringar i byggnadslagstiftningen medför också utbildningsbehov. Utbildningsanslagen har höjts något jämfört med utfallet De allmänna lönekostnaderna och interna kostnaderna har stigit sedan 2013, men allt som allt har utgifterna minskat till övriga delar Rakennusvalvonta TP TA TA TS TS Byggnadstillsyn Bokslut BG BG Plan Plan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden beviljade lov st Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännen vid sina möten givna utlåtanden st Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år

91 KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget SIVISTYSTOIMI BILDNING Määrärahojen jakaantuminen tulosalueittain TA 2015 Anslagsfördelning per resultatområde, 35,0 M 18% 1% 22% Hallinto ja talous - Förvaltning och ekonomi 1 % Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran 22 % 28% 31% Suomenkielinen koulutoimi - Finskspråkiga skolförvaltningen 31 % Ruotsinkielinen koulutoimi - Svenskspråkiga skolförvaltningen 28 % Talousarviovertailu Budgetjämförese, 1000 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi - Kultur- och Ruotsinkielinen koulutoimi - Svenskspråkiga Suomenkielinen koulutoimi - Finskspråkiga Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran Hallinto ja talous - Förvaltning och ekonomi

92 KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget SIVISTYSTOIMI BILDNING Tulosalueet Resultatområden: HALLINTO JA TALOUS FÖRVALTNING OCH EKONOMI VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSFOSTRAN SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITID Sivistystoimi yhteensä Bildningen totalt Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Heidi Backman Bokslut BG BGF Plan Plan sivistystoimenjohtaja - bildningsdirektör Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Suomenkielinen opetus ja varhaiskasvatus toimivat suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan alaisuudessa. Ruotsinkielinen opetus ja varhaiskasvatus toimivat ruotsinkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan alaisuudessa. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa kulttuuripalvelut, kansalaisopisto ja kaupunginkirjasto kuuluvat sivistyslautakuntaan, nuorisopalvelut nuorisolautakuntaan ja liikuntapalvelut liikuntalautakuntaan. Sivistystointa johtaa sivistystoimenjohtaja. Toiminta Sivistystoimi vastaa toimintaympäristön muutoksiin. Suurimmiksi muutoksiksi arvioidaan yhteiskunnan heikentynyt talous, väestörakenteen muutokset, kuntauudistus, jatkuva globalisaatio ja yhteiskunnan eriytymiskehitys, Muutoksia erityisesti sivistystoimen kannalta ovat opetussuunnitelmaperusteiden uudistus, uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, nuorisotakuu, opetuksen digitalisointi ja heikkenevien oppimistulosten trendi kansallisella tasolla. Halli- Den finskspråkiga undervisningen och småbarnsfostran lyder under finska nämnden för undervisning och småbarnsfostran. Den svenskspråkiga undervisningen och småbarnsfostran lyder under svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran. Inom ramen för kultur och fritid hör kulturtjänsterna, medborgarinstitutet och stadsbiblioteket till bildningsnämnden, ungdomstjänsterna till ungdomsnämnden och idrottstjänsterna till idrottsnämnden. Bildningssektorn leds av bildningsdirektören. Verksamhet Bildningssektorn svarar mot förändringarna i verksamhetsmiljön. De största förändringarna bedöms vara den försämrade samhällsekonomin, förändringarna i befolkningsstrukturen, kommunreformen, den fortsatta globaliseringen och samhällets differentiering. Förändringar specifika för bildningssektorn är revideringen av läroplansgrunderna, den nya elev- och studerandevårdslagen, ungdomsgarantin, digitaliseringen av undervisningen samt trenden med 89

93 KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget tuksen rakennepoliittisen ohjelman mukaan myös seuraavat muutokset tulevat ajankohtaisiksi: subjektiivisen päivähoidon rajaaminen, pakollinen esiopetus ja toisen asteen koulutuksen uudistus. Valmisteilla olevat lait ovat esim. liikuntalaki, nuorisolaki ja varhaiskasvatuslaki. Sivistystoimi kehittää valtuuston strategian mukaan kouluja ja päiväkoteja edelläkävijöiksi, panostaa kaikkien kauniaislaisten, erityisesti lasten ja nuorten sekä ikäihmisten, hyvinvointiin ja vahvistaa elävää kaksikielisyyttä. Toimenpiteet tarkennetaan sivistyspoliittisessa ohjelmassa v Edelläkävijyys Koko hela Grani-hanke toimenpanee sivistystoimen osalta kaupungin tietohallintostrategiaa v ja kehittää tulevaisuuden oppimisja elämysympäristöjä. Pilotointi, joka alkoi 2014, jatkuu tukemalla opettajien digiosaamista ja tekemällä laite- ja järjestelmäkartoitus. Lukiot ovat laatineet tvt-strategioita sähköisten ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseksi vuonna Kauniaisten peruskoulut osallistuvat Opetushallituksen kehittämiskouluverkostoon, joka toimeenpanee opetus- ja kulttuuriministeriön visiota tulevaisuuden peruskoulusta Kauniainen osallistuu myös jatkossa aktiivisesti kansallisen koulutuspilvipalvelun kehittämiseen ja jatkaa vuoropuheluja yhteistyöstä eri aasialaisten ja afrikkalaisten maiden kanssa. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmatyö jatkuu hyväksytyn tuntijaon mukaan. Lukion tuntijako hyväksytään kun valtioneuvoston päätös asiasta on tehty. Koulut toteuttavat paikallisten kehittämissuunnitelmien tavoitteita (tulevaisuusraportit, toppkompetensrapporterna). Vapaa-ajanpalveluiden saatavuutta ja näkyvyyttä parannetaan palvelumuotoilun ja yhteistyöverkostojen avulla. Hyvinvointi Nuorisotakuun ja oppilas- ja opiskelijahuollon mukaisia toimenpiteitä ja muuta hyvinvointityötä kehitetään edelleen moniammatillisissa verkostoissa. Hyväksytyt suunnitelmat päivitetään tarvittaessa. Lapset puheeksi-mallia kehitetään edelleen sisäisenä koulutuksena. Ohjattua liikuntaa kehitetään vuoden alusta osana kansalaisopiston toimintaa. Elävä kaksikielisyys Kaksikielisyysohjelma toimeenpannaan suomenkielisen ja ruotsinkielisen opetuksen välilsjunkande inlärningsresultat på nationell nivå. Enligt regeringens strukturpolitiska program tillkommer dessutom följande: begränsning av den subjektiva dagvården, obligatorisk förskola och reformen av utbildningen på det andra stadiet. Lagar under beredning är t.ex. idrottslagen, ungdomslagen och lagen om småbarnsfostran. Bildningssektorn utvecklar enligt fullmäktiges strategi skolorna och daghemmen till föregångare, satsar på alla Grankullabors men särskilt barns och ungas samt äldres välbefinnande och förstärker en levande tvåspråkighet. Åtgärderna preciseras i det bildningspolitiska programmet för åren Föregångarskap Koko Hela Grani-projektet verkställer för bildningssektorns del stadens it-strategi och skapar framtidens lär- och upplevelsemiljöer. Försöksverksamheten som påbörjades 2014 fortsätter, lärarnas digikompetens stöds och kartläggningen av it-utrustning och system görs. Gymnasierna har utarbetat it-strategier för förverkligandet av de digitala studentexamensproven år Grankullas grundskolor deltar som försöksskolor i Utbildningsstyrelsens nätverk för att förverkliga undervisnings- och kulturministeriets vision om framtidens grundskola Grankulla deltar även i fortsättningen aktivt i utvecklingen av den nationella utbildningsmolntjänsten och fortsätter dialogen om samarbete med olika asiatiska och afrikanska länder. Läroplansarbetet inom förundervisningen och grundläggande undervisningen fortsätter utgående från den godkända timfördelningen och gymnasiets timfördelning godkänns när statsrådets beslut fattats. Skolorna förverkligar målen i de lokala utvecklingsplanerna (tulevaisuusraportit, toppkompetensrapporterna). Fritidstjänsternas tillgång och synlighet förbättras med hjälp av servicedesign och samarbetsnätverk. Välbefinnande Åtgärderna beträffande ungdomsgarantin, elevoch studerandevården samt övrigt arbete för ökat välbefinnande utvecklas fortsättningsvis i mångprofessionella nätverk. De godkända planerna uppdateras vid behov. Föra barn på talmodellen utvecklas vidare som en intern utbildning. Den ledda idrotten utvecklas från årets början inom ramen för medborgarinstitutets verksamhet. Levande tvåspråkighet Tvåspråkighetsprogrammet verkställs i samar- 90

94 KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget lä sekä yhteistyössä yhdistysten kanssa. Varhaiskasvatuksen kielisuihkutoimintaa ja Kauniaisten perusopetuksen kielikylpymallia kehitetään edelleen. Kauniaisten kielikylpymallia on kehitetty edelleen ja sen laadukkaaseen toteuttamiseen panostetaan. Elävää kaksikielisyyttä tukevia uusia menetelmiä ja malleja kehitetään varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukioissa. Lisäksi selvitetään paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden mahdollisuutta edistää kaksikielisyyttä vapaaaikatoiminnassa. Muut toimenpiteet Koko sivistystoimelle yhteisiä avustusohjeita sekä vuokraperiaatteita laaditaan. Kumppanuutta ja vuorovaikutusta yhdistysten kanssa kehitetään laadittujen selvitysten mukaan. Sivistystoimi seuraa kuntajakouudistusta ja osallistuu aktiivisesti pääkaupunkiseudun yhteistyöhön, mm. puheenjohtajana EKKVselvityksen sivistystoimen työryhmässä sekä pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmässä koskien ruotsinkielisiä sivistystoimen palveluja. Henkilöstö Vakanssien kokonaismäärä vähenee Sansinpellon päiväkodin käyttöönoton jälkeen yhdellä ja tulee olemaan 424,6. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain toteuttamisen helpottamiseksi oppilashuollon henkilöstö (koulupsykologit ja kuraattorit) siirretään kouluista suomen- ja ruotsinkielisen opetustoimen hallintoon. Aikaisemmin jaettu erityisopettajanvakanssi siirtyy Hagelstamska skolanista kokonaan Gymnasiet Grankulla samskolanin kustannuspaikkaan vuoden 2015 alusta. Liikuntaohjaajan vakanssi siirretään liikuntapalveluista kansalaisopiston alaisuuteen vuoden 2015 alusta. bete mellan den finskspråkiga och den svenskspråkiga undervisningen och i samarbete med föreningarna. Språkduschverksamheten i daghemmen och språkbadet i de finska skolorna utvecklas fortsättningsvis. Grankullas språkbadsmodell har utvecklats vidare, och staden satsar på ett högkvalitativt genomförande av modellen. Nya metoder och modeller som stöder en levande tvåspråkighet utvecklas inom småbarnsfostran, i grundläggande utbildningen och vid gymnasierna. Övriga åtgärder För hela bildningen gemensamma understödsanvisningar och hyresprinciper utarbetas. Kompanjonskapet och dialogen med föreningarna utvecklas enligt de utredningar som gjorts. Bildningssektorn följer kommunreformen och deltar aktivt i huvudstadsregionens samarbete, bl.a. som ordförande i EKKV-utredningens arbetsgrupp för bildningssektorn och i huvudstadsregionens samarbetsgrupp för svenskspråkiga bildningstjänster. Personal Antalet vakanser minskar med en vakans efter att Sansåkers daghem tagits i bruk, och kommer att vara 424,6. För att underlätta genomförandet av den nya elev- och studerandevårdslagen flyttas elevvårdspersonalen (psykologer och kuratorer) från skolorna till den svensk- och den finskspråkiga undervisningens förvaltning. Den tidigare delade speciallärarvakansen flyttar helt och hållet från Hagelstamska skolans till Gymnasiet Grankulla samskolas kostnadsställe från början av år Idrottsinstruktörens vakans flyttar från idrottstjänsterna till medborgarinstitutet från början av år Talous Sivistystoimen osalta leikkaus toimintakatteesta talousarvioon 2014 verrattuna on noin euroa, prosenteissa 1,7 %. Toimintakate kasvaa kuitenkin noin 1,7 miljoonalla eurolla verrattuna tilinpäätös 2013 toteumaan, prosenteissa + 6,1 %. Sivistystoimen sisäiset kulut ovat kasvaneet noin euroa (+ 2.3 %). Kasvua on ollut ruokapalveluissa euroa, siivouspalveluissa euroa sekä sisäisissä vuokrakuluissa euroa. Lasten määrä kasvaa arvion mukaan noin kymmenellä lapsella varhaiskasvatuksessa vuodesta 2014 vuoteen Oppilaiden määrä perusopetuksessa kasvaa noin 30 oppilaalla lukuvuodesta lukuvuoteen Ekonomi För bildningssektorns del är nedskärningen av verksamhetsbidraget jämfört med budgeten 2014 ungefär euro, i procent 1,7 %. Verksamhetsbidraget ökar ändå med ungefär 1,7 miljoner euro jämfört med bokslutet 2013, i procent + 6,1 %. De interna utgifterna har för bildningssektorn ökat med ungefär euro (+ 2.3 %). Ökningen har inom kosthållningen varit , inom städtjänsterna De interna hyresutgifterna har ökat med euro. Barnens antal bedöms öka med ungefär tio barn inom småbarnsfostran från år 2014 till år Elevernas antal inom den grundläggande utbildningen ökar med ungefär 30 från läsåret till läsåret Produktiviteten ökar där- 91

95 KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Tuottavuus kasvaa näin ollen, sillä tasapainottamistarpeen takia määrärahoja ei lisätä talousarvioon Samantyyppinen tuottavuuden kasvu on suunnitteilla myöhemmin lukioiden osalta. Kauniaisten lukion opiskelijamäärää kasvatetaan asteittain syksystä 2016 lähtien vastaamaan alueen ikäluokkakasvua ja tulevaa järjestämislupaa koskevan lakimuutoksen haasteita ja Gymnasiet Grankulla samskola kasvattaa vaiheittain opiskelijamäärää noin kymmenellä prosentilla. Opettajakulujen tarkastelu kouluittain tehdään syksyyn 2015 mennessä. Valtionosuuksia optimoidaan siirtämällä ohjattu liikunta liikuntapalveluista kansalaisopistoon. Rakenteellinen muutostyö jatkuu kaikissa tulosyksiköissä, jotta voidaan edelleen kehittää palvelujen saatavuutta ja laatua vaikka valtionosuudet vähenevät myös v Tavoite on luoda tulevaisuudessa valmius järjestää toimintaa, erityisesti lukio-opetusta, valtionosuudella, jos kansalliset uudistukset tätä vaativat. Investoinnit Vuoden alussa valmistuu suomenkielinen Sansinpellon päiväkoti, jolloin luovutaan kolmesta nykyisestä päiväkotikiinteistöstä. Koulujen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kiinteistöjen kunnostustöitä suunnitellaan ja toteutetaan investointisuunnitelman mukaisesti. Tehokkaampaa tilojen käyttöä selvitetään edelleen eri tulosyksiköiden yhteistyössä. för i och med att medlen pga balanseringsbehovet inte ökar i budgeten Samma typ av produktivitetsökning genomförs senare gällande gymnasierna. Antalet studerande vid Kauniaisten lukio ökas stegvis från hösten 2016 för att motsvara de växande årskullarna i området och bemöta utmaningarna i den kommande lagändring som gäller tillståndet att ordna utbildning. Gymnasiet Grankulla samskola ökas stegvis med ungefär tio procent. Lärarutgifterna granskas enligt skola fram till hösten Statsandelar optimeras genom att överföra den ledda idrotten från idrottstjänsterna till medborgarinstitutet. Det strukturella förändringsarbetet fortsätter i alla resultatenheter så att tillgången på tjänsterna och deras kvalitet kan utvecklas trots att statsandelarna minskar även under åren Målet är att det i framtiden finns beredskap att ordna verksamhet, särskilt gymnasieundervisningen, med statsandelarna ifall nationella reformer förutsätter detta. Investeringar I början av året färdigställs det finskspråkiga Sansåkers daghem, varvid dagvården avstår från tre av de nuvarande daghemsfastigheterna. Renoveringar av skolorna och kultur- och fritidsverksamhetens fastigheter och anläggningar planeras och utförs enligt investeringsplanen. Effektivare användning av lokaliteterna utreds fortsättningsvis i samarbete mellan resultatområdena. HALLINTO JA TALOUS FÖRVALTNING OCH EKONOMI Sivistystoimen hallinto ja talous Bildningens förvaltning och ekonomi Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Heidi Backman Bokslut BG BGF Plan Plan Sivistystoimenjohtaja - Bildningsdirektören TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

96 KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Sivistystoimen hallinto ja talousyksikkö vastaa toimialan johtamisesta ja toiminnan koordinoimisesta sekä keskitetyistä hallinto- ja talouspalveluista. Toiminta Sivistystoimen uutta organisaatiota ja sen käytänteitä, taloutta ja hallintoa, sisäistä ja ulkoista yhteistyötä ja yhteistä strategista näkemystä kehitetään edelleen. Sähköisiä sisäisiä viestintätapoja, jotka edistävät tulosalueiden yhteistyötä, kokeillaan. Koko sivistystoimelle yhteisiä avustusohjeita sekä vuokraperiaatteita laaditaan. Sivistystoimen tuottavuutta parannetaan kehittämällä seurantatyökaluja ja mittareita, jotka kuvaavat taloudellisuutta sekä tuloksellisuutta. Vuoden 2015 aikana otetaan käyttöön talousseurantatyökalu lukioissa. Henkilöstö Vakanssien kokonaismäärään, 4,5, ei tule muutoksia. Toimistosihteerin nimike muutetaan hallintoassistentiksi lähtien. Uusi nimike vastaa yleishallinnon ja sosiaali- ja terveysalan käyttämiä nimikkeitä. Bildningssektorns förvaltnings- och ekonomienhet svarar för ledningen av sektorn och för de centraliserade förvaltnings- och ekonomitjänsterna. Verksamhet Bildningssektorns nya organisation och dess rutiner, ekonomi och administration, internt och externt samarbete och en gemensam strategisk syn utvecklas fortsättningsvis. Interna verktyg för digital kommunikation, som främjar samarbetet mellan de olika resultatområden, testas. För hela bildningen gemensamma understödsanvisningar och hyresprinciper utarbetas. Bildningssektorns produktivitet förbättras genom att utveckla uppföljningsverktyg och mätare som beskriver ekonomi och resultat. Under år 2015 tas ett ekonomiskt uppföljningsverktyg i bruk av gymnasierna. Personal Det blir inga förändringar i vakansernas totala antal, 4,5. Yrkesbenämningen byråsekreterare ändras till förvaltningsassistent fr.o.m Den nya benämningen motsvarar de benämningar som används inom allmänförvaltningen och inom social- och hälsovårdssektorn. VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSFOSTRAN Varhaiskasvatukseen kuuluu päiväkotihoito, esiopetus, avoin perhetoiminta, kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki. Varhaiskasvatuksen tulosalueen tehtävänä on tarjota varhaiskasvatuspalvelua, jossa yhdistyvät lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhempien oikeus saada lapselleen päivähoitopaikka. Varhaiskasvatus on suunnitelmallista toimintaa, jossa lapsen omaehtoisella leikillä on keskeinen merkitys. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Till småbarnsfostran hör daghemsvård, förskoleundervisning, öppen familjeverksamhet, hemvårdsstöd och stöd för privat vård. Resultatområdet för småbarnsfostran har som uppgift att erbjuda småbarnsfostran som kombinerar barnens rätt till småbarnsfostran och föräldrarnas rätt att få en vårdplats för sina barn. Småbarnsfostran är en planmässig verksamhet där barnets självständiga lek har en central betydelse. Målet för småbarnsfostran är att främja barnens balanserade uppväxt, utveckling och lärande. 93

97 KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Varhaiskasvauts - Småbarnsfostran Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Annika Hiitola Bokslut BG BGF Plan Plan varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnsfostran Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toiminta Oppimisen, äidinkielen ja monikielisyyden tukea kehitetään varhaiskasvatuksessa yhteistyössä koulujen kanssa. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön ja uutta esiopetussuunnitelmaa aletaan työstää vuonna 2014 julkaistavien kansallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Esiopetuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön Tulosalueella toimitaan tuottavuuden ja taloudellisuuden parantamiseksi lasten päivähoidon rakennemuutoksen avulla. Tällä hetkellä Kauniaisissa on kuusi suomenkielistä ja kaksi ruotsinkielistä päiväkotia sekä kaksi ruotsinkielistä ostopalvelupäiväkotia. Päiväkotiverkostosta päätetään vuonna 2010 tehdyissä suunnitelmissa olevien periaatteiden mukaisesti uuden Sansinpellon päiväkodin valmistuessa vuodenvaihteessa Sansinpellon päiväkodilla tulee olemaan tilaa 108 lapselle. Ruotsinkieliset päiväkodit Grankotten ja Kasabergets daghem jatkavat toimintaansa ennallaan, ja ostopalvelusopimukset yksityisten päiväkotien yhteensä 78 päivähoitopaikasta uusitaan kilpailutuksen jälkeen Yksityistä englanninkielistä päivähoitoa selvitetään. Vanhempien omaa vastuunottoa ja vertaisryhmien toimintaa avoimen perhetoiminnan tiloissa lisätään. Henkilöstö Varhaiskasvatuksen henkilökunta on vuonna 2013 kasvanut viidellä vakanssilla 125:een. Mitoitus on lakisääteisellä tasolla, ja erityislasten- Verksamhet Stöd för inlärningen, modersmålet och flerspråkighet utvecklas inom småbarnsfostran i samarbete med skolorna. Den nya planen för småbarnsfostran tas i bruk och arbetet med förskolans nya läroplaner påbörjas utgående från de nationella läroplansgrunderna. Förskolans nya läroplan tas i bruk Resultatområdet arbetar för ökad produktivitet och förbättrad ekonomi genom en omstrukturering av barndagvården. I detta nu finns det sex finskspråkiga och två svenskspråkiga daghem samt två svenskspråkiga köpavtalsdaghem. Beslut om daghemsnätet fattas i enlighet med riktlinjerna i planen från år 2010 i samband med att det finskspråkiga Sansåkers daghem för 108 barn färdigställs i årsskiftet De svenskspråkiga kommunala daghemmen Grankotten och Kasabergets daghem fortsätter sin verksamhet, och avtal om totalt 78 svenskspråkiga köpavtalsplatser sluts efter upphandling. Privat engelskspråkig dagvård utreds. Föräldrarnas eget och kamratgruppers ansvar för verksamheten i den öppna familjeverksamhetens lokaliteter utökas. Personal Personalen inom småbarnsfostran har under år 2013 ökat med fem vakanser till 125. Antalet vakanser minskar med en vakans efter att 94

98 KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget tarhaopettajaresurssit vastaavat naapurikuntien mitoitusta. Vakanssien kokonaismäärä vähenee Sansinpellon päiväkodin käyttöönoton jälkeen yhdellä ja tulee olemaan 124. Henkilöstön ja esimiesten tehtävänkuvaukset päivitetään valtuustokaudella, ja työ käynnistetään vuonna Talous Varhaiskasvatuksen kustannusrakennetta selvitetään. Lapsimäärän kasvun myötä päivähoitoon saatiin viisi uutta vakanssia vuonna Valtuusto hyväksyi lisäyksen lisätalousarviona jo syksyllä Lisäys koostuu Kauniaisissa asuvista lapsista. Panostus avoimeen perhetoimintaan on pienentänyt päivähoidon kysyntää 0 3-vuotiaiden osalta. Erilaisten vaihtoehtojen ja yksityisen päivähoidon mahdollistamiseksi selvitetään yksityisen hoidon tuen ja kotihoidon tuen kuntalisän tarkistamista. Investoinnit Vuoden 2015 alussa valmistuvan uuden Sansinpellon päiväkodin sisustamiseen osoitetaan varoja Sansåkers daghem tagits i bruk, och kommer att vara 124. Dimensioneringen följer lagstadgad nivå och tillgången på specialbarnträdgårdslärare motsvarar dimensioneringen i grannkommunerna. Personalens och förmännens arbetsbeskrivningar uppdateras under fullmäktigeperioden och arbetet inleds under Ekonomi Kostnadsstrukturen inom småbarnsfostran utreds. Det ökade barnantalet gav upphov till fem nya vakanser Ökningen godkändes som en tilläggsbudget av fullmäktige redan hösten Ökningen består av Grankullabarn. Satsningen på öppen familjeverksamhet har minskat efterfrågan på dagvård i åldern 0-3 år. För att möjliggöra olika alternativ och privat dagvård utreds en justering av det privata stödet och kommuntillägget till hemvårdsstödet. Investeringar Medel reserveras för inredningen av det nya Sansåkers daghem som står klart i början av år Varhaiskasvatus TP TA TAE TA TA Småbarnsfostran Bokslut BG BGF Plan Plan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Henkilökunta - Personal Kaupungin päiväkotihoito - Kommunal daghemsvård Kaupungin päiväkodit - stadens daghem Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år) Läsnäolopäivät - Närvarodagar euro/läsnäolopv - euro/närvarodag Perhepäivähoito - Familjedagvård Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år) Läsnäolopäivät - Närvarodagar euro/läsnäolopv - euro/närvarodag Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd Perheet / kk - Antal familjer / mån. Lakisääteinen - Lagstadgad Kunnallinen - Kommunalt Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård Perheet / kk - Antal familjer / mån. Lakisääteinen - Lagstadgad Kunnallinen - Kommunalt Yli 4-v osallistuminen järj. varhaiskasv. 94 % 95 % 95 % 95 % 95 % Över 4-åringars deltagande i org. Småbarnsfostran 95

99 KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen opetustoimi Finskspråkiga undervisningsförvaltningen Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Sari Aarniokoski Bokslut BG BGF Plan Plan opetuspäällikkö-undervisningschef Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta ja vastaa yhteistyöstä toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen kanssa. Kauniainen on ammattiopisto Omnian, ammattikorkeakoulu Laurean sekä Metropolian osaomistaja. Toiminta Perusopetuksessa uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön Uuden opetussuunnitelman perusteet julkaistaan syksyllä Lukuvuonna suomenkielisen perusopetuksen koulut työstävät kuntakohtaista opetussuunnitelmaa yhteistyössä ruotsinkielisten koulujen kanssa. Lukion uusi tuntijako tullaan hyväksymään valtioneuvoston asetuksen voimaantulon jälkeen. Lukion toiminnalle laaditaan strategia ja mahdollisesti tarvittava ylläpitämislupa haetaan keväällä Lukion opiskelijamäärää kasvatetaan asteittain syksystä 2016 lähtien vastaamaan alueen ikäluokkakasvua ja tulevaa järjestämislupaa koskevan lakimuutoksen haasteita. Den finska nämnden för undervisning och småbarnsfostran svarar för den finskspråkiga småbarnsfostran, grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen samt ansvarar för samarbetet med yrkesutbildningen på andra stadiet och yrkeshögskoleutbildningen. Grankulla är delägare i yrkesinstitutet Omnia, i yrkeshögskolorna Laurea samt Metropolia. Verksamhet En ny läroplan tas i bruk i den grundläggande utbildningen Grunderna för den nya läroplanen publiceras på hösten Under läsåret bearbetar skolorna inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen den kommunspecifika läroplanen i samarbete med de svenskspråkiga skolorna. Den nya timfördelningen för gymnasiet godkänns efter att statsrådsförordningen träder i kraft. En strategi görs upp för gymnasieverksamheten och i det fall att ett tillstånd att driva läroanstalt behövs, görs ansökan på våren Antalet studerande i gymnasiet ökas gradvis med början på hösten 2016, så att det motsvarar ökningen av årskullen inom området och svarar på de utmaningar som uppkommer till 96

100 KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Lukiossa aloitti ensimmäinen ikäluokka, jolla on mahdollisuus suorittaa osa ylioppilaskokeista sähköisenä syksystä 2016 lähtien. Ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen saadaan päätökseen vuonna Perusopetuksen lukuvuoden teemana on Ruoki luovuutta aikaa ja tilaa ajatuksille. Lukiossa lukuvuoden teema on hyvinvointi ja yhteisöllisyys. Koulut toteuttavat teemaansa erilaisin lukuvuosisuunnitelmissa tarkennetuin tavoin. Suomenkielisessä opetustoimessa jatkuu monipuolisten sähköisten oppimisympäristöjen kehittäminen sivistystoimen yhteisessä Koko hela Grani -hankkeessa. Perusopetuksen koulut ovat mukana OPH:n kehittämiskouluverkostossa, jossa kehittämisen painopisteeksi valittiin hyvinvointi ja oppimisympäristöt. Laajennetun Kauniaisten kielikylpymallin toteuttaminen aloitettiin Mäntymäellä uusien kielikylpy-ykkösten kanssa syksystä Iltapäivätoiminta kilpailutettiin keväällä 2014 ja palveluntuottajaksi valittiin Pilke-päiväkodit alkaen. Koulujen toiminnan arviointia tehdään viidesluokkalaisten ja heidän huoltajien kanssa yhteisessä PKS kyselyssä. Henkilökunta Suomenkielisen opetustoimen henkilöstön kokonaismäärään ei tule muutoksia voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain toteuttamisen helpottamiseksi oppilashuollon henkilöstö (psykologit ja kuraattorit) siirretään kouluista opetustoimen hallintoon. Laki oppilashuollosta koskee oppilaita esiopetuksesta toisen asteen opiskelijoihin. Talous Avustus ammattikorkeakoulu Metropolialle alenee lineaarisen suunnitelman mukaisesti. Vuonna 2015 avustuksen suuruus on Viimeinen avustusvuosi on Investoinnit Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen aloitetaan (KH ). Mäntymäen koulun hallintotilojen kunnostamisen ja ruokalan laajennuksen suunnittelu aloitetaan (KH ). Irtaimen kaluston investointimääräraha följd av en kommande lagändring gällande tillstånd att ordna gymnasieutbildning. Den årskull som inledde sina gymnasiestudier kommer att vara den första som har möjlighet att delta i digitala studentskrivningar från och med hösten Digitaliseringen av studentskrivningarna slutförs år Den finska grundläggande utbildningens tema för läsåret framgår av mottot Ruoki luovuutta aikaa ja tilaa ajatuksille. Gymnasiet har välbefinnande och gemenskap som årets tema. Skolorna omsätter temat i praktiken på olika sätt som preciseras i läsårsplanerna. Den finskspråkiga skolförvaltningen fortsätter med arbetet på att utveckla mångsidiga digitala lärmiljöer inom bildningsväsendets gemensamma projekt Koko hela Grani. Skolorna inom den grundläggande utbildningen är med i utbildningsstyrelsens projekt Kehittämiskouluverkosto, inom vilket välbefinnande och lärmiljöer valdes som fokus för utvecklingsarbetet. Genomförandet av Grankullas utvidgade språkbadsmodell inleddes vid Mäntymäen koulu med en förstaklass av språkbadselever från och med hösten Eftermiddagsverksamheten konkurrensutsattes på våren 2014 och Pilkepäiväkodit valdes som serviceproducent från och med En utvärdering av skolornas verksamhet genomförs som en gemensam enkät inom skolorna i huvudstadsregionen riktad till femteklassisterna och deras vårdnadshavare. Personal Som helhet förblir personalantalet inom den finskspråkiga undervisningsförvaltningen oförändrat. För att underlätta efterlevnaden av den nya lagen om elev- och studerandevård, som trädde i kraft , flyttas elevvårdspersonalen (psykologerna och kuratorerna) från skolorna till den finska undervisningsförvaltningen. Den nya lagen gäller elever och studerande i skolorna från förskolan till andra stadiets undervisning. Ekonomi Bidraget till yrkeshögskolan Metropolia minskar enligt en linjär plan. År 2015 uppgår bidraget till euro. Det sista utbetalningsåret för bidrag till yrkeshögskolan är Investeringar Renoveringen av hustekniken och utrymmena vid Kasavuori skolcenter inleds (Stadsstyrelsen ). Planeringen inleds vad gäller sanering av administrativa lokaler och tillbyggnad av 97

101 KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget jaetaan koulujen kesken huomioiden mahdollisuuksien mukaan kunkin koulun tarpeet. matsalen i Mäntymäen koulu (Stadsstyrelsen ). Investeringsanslaget om euro för lös egendom fördelas mellan skolorna så att de olika skolornas behov tillgodoses i mån av möjlighet. Peruskoulut - Grundskolor TP TA TAE TS TS Kotikuntakorvaukset - Hemkommunsersättn. Bokslut BG BGF Plan Plan Saatavat kotikuntakorvaukset - Fås Maksettavat kotikuntakorvaukset - Betalas Hallinto Förvaltning Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Sari Aarniokoski Bokslut BG BGF Plan Plan opetuspäällikkö-undervisningschef TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

102 KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Mäntymäen koulu Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Jarmo Ranta Bokslut BG BGF Plan Plan rehtori-rektor Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Mäntymäen koulu TP TA TAE TAE TAE Bokslut BG BGF Plan Plan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Henkilökunta Oppilasmäärä keskimäärin-elevantal i medeltal 373,2 377,0 390,0 390,0 390,0 kauniaislaiset-från Grankulla muista kunnista-från andra kommuner Keskimääräinen ryhmäkoko-gruppstorlek i medeltal 18 /oppilas opettajien palkat palkat muu henkilökunta henkilöstösivukulut oppilaskohtaiset menot sisäiset menot toimintamenot

103 KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Kasavuoren koulu Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Riitta Rekiranta Bokslut BG BGF Plan Plan rehtori-rektor Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Kasavuoren koulu TP TA TAE TAE TAE Bokslut BG BGF Plan Plan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Henkilökunta Oppilasmäärä keskimäärin-elevantal i medeltal 336,9 343,0 335,0 335,0 335,0 kauniaislaiset-från Grankulla muista kunnista-från andra kommuner Keskimääräinen ryhmäkoko-gruppstorlek i medeltal 18 Päättötod. saaneita-fått avgångsbetyg 107 /oppilas opettajien palkat palkat muu henkilökunta henkilöstösivukulut oppilaskohtaiset menot sisäiset menot toimintamenot

104 KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Kauniaisten lukio Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Ilpo Ahlholm Bokslut BG BGF Plan Plan rehtori-rektor Myyntituotot- Försäljningsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Kauniaisten lukio TP TA TAE TAE TAE Bokslut BG BGF Plan Plan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Henkilökunta Oppilasmäärä keskimäärin-elevantal i medeltal 374,7 377,0 375,0 375,0 375,0 kauniaislaiset-från Grankulla muista kunnista-från andra kommuner Keskimääräinen ryhmäkoko-gruppstorlek i medeltal 18 Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen 117 /oppilas opettajien palkat palkat muu henkilökunta henkilöstösivukulut oppilaskohtaiset menot sisäiset menot toimintamenot

105 KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Muu koulutoimi Övrig skolverksamhet Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Sari Aarniokoski Bokslut BG BGF Plan Plan opetuspäällikkö-undervisningschef Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Erillisrahoitteiset projektit Specialfinansierade projekt TP TA TAE TS TS Sari Aarniokoski Bokslut BG BGF Plan Plan opetuspäällikkö-undervisningschef Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

106 KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI - SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Ruotsinkielinen opetustoimi Ansvarsperson - Vastuuhenkilö: TP TA TAE TS TS Bjarne Mollgren Bokslut BG BGF Plan Plan undervisningschef-opetuspäällikkö Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa ruotsinkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta sekä vastaa yhteistyöstä toisen asteen ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen ja kansanopistokoulutuksen kanssa. Kauniainen on ammattiopiston Prakticumin sekä Västra Nylands folkhögskolanin osaomistaja. Toiminta Perusopetuksen ja lukion uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön Opetussuunnitelmatyö on aloitettu sekä perusopetuksessa että lukiossa arvopohjaa koskevalla tutkimuksella sekä laatimalla kehittämissuunnitelma vuosille Lautakunta on hyväksynyt perusopetuksen tuntijaon. Lukion tuntijako voidaan hyväksyä, kun valtioneuvosto on tehnyt tuntijakopäätöksensä, todennäköisesti keväällä Paikallinen opetussuunnitelma laaditaan yhteistyössä Kauniaisten suomenkielisten koulujen ja Espoon ruotsinkielisten koulujen kanssa, ja lautakunta vahvistaa sen keväällä Sekä Granhultsskolan että Hagelstamska skolan osallistuvat yhdessä kaupungin suomenkielisten koulujen kanssa Opetushallituksen Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran svarar för den svenskspråkiga småbarnsfostran, grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen samt svarar för samarbetet med yrkesutbildningen på andra stadiet, yrkeshögskoleutbildningen och folkhögskoleutbildningen. Grankulla är delägare i Yrkesinstitutet Prakticum och i Västra Nylands folkhögskola. Verksamhet Läroplanerna för den grundläggande utbildningen och gymnasiet tas i bruk Läroplansarbetet har både inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet påbörjats med en undersökning om värdegrunden och en utvecklingsplan för åren Timfördelningen för den grundläggande utbildningen är godkänd av nämnden. Timfördelningen för gymnasiet kan godkännas när statsrådet fattat sitt timfördelningsbeslut, sannolikt under våren Den lokala läroplanen utarbetas i samarbete med de finska Grankullaskolorna och svenska Esboskolorna och fastställs av nämnden under våren Både Granhultsskolan och Hagelstamska skolan deltar tillsammans med kommunens finska skolor i Utbildningsstyrelsens nätverk för utvecklingsskolor från och med hösten 103

107 KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget kehittämiskouluverkostoon syksystä 2014 alkaen. Lukiolle laaditaan strategia, ja mahdollinen ylläpitämislupahakemus tehdään keväällä 2015 opetus- ja kulttuuriministeriön tulevien ohjeiden mukaan. Jotta voitaisiin vastata laadukasta toimintaa, laajaa tarjontaa, riittävää volyymiä ja kustannustehokkuutta koskeviin vaatimuksiin, vahvistetaan tavoitteeksi, että lukion opiskelijamäärä kasvaa pitkällä aikavälillä n. 10 prosenttia. Lukio tekee edelleen aktiivista yhteistyötä muiden lukioiden ja korkeakoulujen kanssa. Syksyllä 2016 lukion nykyiset ensiluokkalaiset suorittavat ylioppilastutkinnon sähköisesti maantiedossa, saksassa ja filosofiassa. Sähköisiä oppimisympäristöjä kehitetään Koko Hela Grani-projektin puitteissa vastaamaan uusien opetussuunnitelmien vaatimuksia. Lukio osallistuu myös vuonna 2015 GNethankkeeseen, jossa opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus etäkurssien suorittamiseen. Koulujen ja lukion kehittämissuunnitelmien (Toppkompetens) mukaisesti painotetaan äidinkieltä, matematiikkaa ja luonnontieteellisiä aineita. Oppilaille/opiskelijoille annetaan muun muassa mahdollisuus tehdä läksynsä sähköisesti. Tandemhankkeessa jatketaan toisen kotimaisen kielen opetuksen kehittämistä yhdessä Kauniaisten lukion kanssa. Opetuksen arviointi suoritetaan sisäisesti (Edu Zef) lautakunnan vahvistaman arviointisuunnitelman mukaan ja siitä tiedotetaan vuosittain ennen kesälomaa. Vuonna 2015 tehdään kysely oppilaille ja opiskelijoille. Kerhotoimintaa tarjotaan kaikille oppilaille. Iltapäivätoiminta hoidetaan keväällä 2014 tehdyn hankinnan mukaisesti, ja aamutoiminnasta huolehtii Granhultsskolan. Koulukyydit järjestetään ostopalveluna seitsemälle oppilaalle. Kauniainen seuraa Prakticumin osakkaana toisen asteen ammattikoulutuksen uudistusta. Tavoitteena on muodostaa suurempia yksiköitä. Henkilöstö Ruotsinkielisen opetushallinnon henkilöstöresurssi pysyy muuttumattomana. Elokuun 1. päivänä 2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain johdosta koulupsykologit ja koulukuraattorit siirretään kouluilta opetushallintoon. Laki kattaa kaikki oppilaat/opiskelijat esikoulusta abiturienttiluokalle, ja siirrolla on tarkoitus helpottaa lain täytäntöönpanoa. Rehtorikokouksia pidetään joka viikko opetuspäällikön johdolla En strategi utarbetas för gymnasiet och en eventuell anhållan om upprätthållartillstånd görs på våren 2015 i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets kommande anvisningar. För att svara mot krav som högklassig verksamhet, ett brett utbud, tillräcklig volym och kostnadseffektivitet fastlås att studerandeantalet vid gymnasiet på sikt ökar med ca tio procent. Gymnasiet samarbetar fortsättningsvis aktivt med andra gymnasier och med högskolor. På hösten 2016 ska nuvarande ettor i gymnasiet avlägga studentexamen digitalt i ämnena geografi, tyska och filosofi. De digitala lärmiljöerna utvecklas inom Koko Hela Grani-projektet för att svara mot de nya läroplanerna. Gymnasiet medverkar även under året 2015 i GNet-projektet, i vilket studerande erbjuds möjligheter att avlägga kurser på distans. I enlighet med skolornas och gymnasiets utvecklingsplaner (Toppkompetens) betonas modersmålet, matematiken och naturvetenskapliga ämnen. Bland annat ges elever/studerande möjligheter att göra sina läxor digitalt. I tandemprojektet fortsätter utvecklingen av undervisningen i det andra inhemska språket tillsammans med Kauniaisten lukio. Utvärderingen av undervisningen sköts internt (Edu Zef) i enlighet med det utvärderingsprogram som nämnden fastslagit och delges årligen före sommarlovet. Under år 2015 görs förfrågan till eleverna och de studerande. Klubbverksamheten erbjuds samtliga elever. Eftermiddagsverksamheten sköts i enlighet med den upphandling som gjordes på våren 2014 och morgonverksamheten sköts av Granhultsskolan. Skolskjutsarna sköts via upphandling och omfattar sju elever. Grankulla följer som delägare i Prakticum reformen av yrkesutbildningen på det andra stadiet. Målet är att större enheter bildas. Personalen Personalresursen inom den svenskspråkiga undervisningsförvaltningen hålls konstant. Med anledning av lagen om elev- och studerandevård som trätt i kraft flyttas skolpsykologerna och skolkuratorerna över från skolorna till undervisningsförvaltningen. Avsikten är att underlätta verkställandet av lagen som omfattar alla elever/studerande från förskola till abiturientklassen. Rektorsmöten hålls varje vecka och leds av undervisningschefen. 104

108 KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Talous Kansanopisto Västra Nylands folkhögskolan osakkaana kaupunki tukee opistoa eurolla vuodessa. Investoinnit Koulukeskuksen H-osan ja voimistelusalin suunnittelu aloitetaan talvella Vuonna 2012 hyväksyttyä mediateekin tarveselvitystä päivitetään vuonna 2015 vastaamaan muuttuneita tarpeita. Tarvitaan lisärakennus, jossa on työtilat opettajille, itseopiskelutiloja opiskelijoille sekä opetustiloja. Lähtökohtana on aikaisempi mediateekkisuunnitelma; vain sisältöä muokataan jossain määrin. Lisää opetustiloja tarvitaan, jotta opiskelijamäärä voisi kasvaa. Lukiolle tarvitaan myös selkeä keskus, tilat opiskelijoille ja opettajille. Kehitys kohti enenevää mobiililaitteiden käyttöä aiheuttaa sen, että lisärakennuksen mediateekkitoimintoa ei tarvita aiemmin suunnitellussa muodossa. Gymnasiet Grankulla samskola, Hagelstamska skolan ja nuorisotalo tulevat tekemään jatkoselvityksiä olemassa olevien tilojen mahdollisesta yhteiskäytöstä. Irtaimistomääräraha euroa jaetaan tarpeiden perusteella kaikkien kolmen koulun kesken. Ekonomi Som delägare i Västra Nylands folkhögskola understöder staden skolan med euro per år. Investeringar Planeringen av H-delen och gymnastiksalen i Skolcentrum påbörjas vintern Den behovsutredningen för Mediateket som godkändes 2012 uppdateras enligt de förändrade behoven under år En tillbyggnad behövs med arbetsrum för lärare, självstudieutrymmen för studerande och undervisningsutrymmen. Den tidigare planen för Mediatek fungerar som utgångspunkt, endast innehållet modifieras i viss mån. Mer undervisningsutrymmen behövs för att kunna öka studerandeantalet. Det behövs också ett tydligt centrum för gymnasiet, utrymmen för studerande och lärare. Mediateksfunktionen i tillbyggnaden behövs pga. utvecklingen mot mer mobil utrustning inte i samma form som tidigare planerats. Gymnasiet Grankulla samskola, Hagelstamska skolan och Ungdomsgården kommer ytterligare att utreda möjlig samanvändning av de befintliga lokalerna. Anslaget för lösören som är euro fördelas mellan de tre skolorna i enlighet med behoven. Peruskoulut - Grundskolor TP TA TAE TS TS Kotikuntakorvaukset - Hemkommunsersättn. Bokslut BG BGF Plan Plan Saatavat kotikuntakorvaukset - Fås Maksettavat kotikuntakorvaukset - Betalas Förvaltning Hallinto Ansvarsperson - Vastuuhenkilö: TP TA TAE TS TS Bjarne Mollgren Bokslut BG BGF Plan Plan undervisningschef-opetuspäällikkö TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

109 KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Granhultsskolan Ansvarsperson - Vastuuhenkilö: TP TA TAE TS TS Anders Rosenqvist Bokslut BG BGF Plan Plan rektor-rehtori Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Granhultsskolan TP TA TAE TAE TAE Bokslut BG BGF Plan Plan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Personal-Henkilökunta 52,5 52,5 50,5 50,5 50,5 Elevantal, medeltal-oppilasmäärä, keskimäärin från Grankulla-kauniaislaiset från andra kommuner-muista kunnista Gruppstorlek i medeltal-keskimääräinen luokkakoko 19 /elev lärarlöner löner- övrig personal socialkostnader elevbundna kostnader interna utgifter utgifter totalt

110 KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Hagelstamska skolan Ansvarsperson - Vastuuhenkilö: TP TA TAE TS TS Catharina Sunesdotter Bokslut BG BGF Plan Plan rektor-rehtori Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Hagelstamska skolan TP TA TAE TAE TAE Bokslut BG BGF Plan Plan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Personal 46,5 46,5 44,0 44,0 44,0 Elevantal, medeltal-oppilasmäärä, keskimäärin från Grankulla-kauniaislaiset från andra kommuner-muista kunnista Gruppstorlek i medeltal-keskimääräinen luokkakoko 17 Fått avgångsbetyg -Päättötodist.saaneita 84 /elev lärarlöner löner- övrig personal socialkostnader elevbundna kostnader interna utgifter utgifter totalt

111 KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Gymnasiet Grankulla samskola Ansvarsperson - Vastuuhenkilö: TP TA TAE TS TS Niklas Wahlström Bokslut BG BGF Plan Plan rektor-rehtori Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Gymnasiet Grankulla Samskola TP TA TAE TAE TAE Bokslut BG BGF Plan Plan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Personal 26,5 27,5 28,0 28,0 28,0 Elevantal, medeltal-oppilasmäärä, keskimäärin från Grankulla-kauniaislaiset från andra kommuner-muista kunnista Gruppstorlek i medeltal-keskimääräinen luokkakoko 19 Avlagt studentexamen-ylioppilastutk.suorittaneita 88 /elev lärarlöner löner- övrig personal socialkostnader elevbundna kostnader interna utgifter utgifter totalt

112 KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Övrig skolverksamhet Muu koulutoimi Ansvarsperson - Vastuuhenkilö: TP TA TAE TS TS Bjarne Mollgren Bokslut BG BGF Plan Plan undervisningschef-opetuspäällikkö Maksutuotot - Avgiftsinkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Specialfinansierade projekt Erillisrahoitteiset projektit TP TA TAE TS TS Bjarne Mollgren Bokslut BG BGF Plan Plan undervisningschef-opetuspäällikkö Myyntituotot- Försäljningsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

113 KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN Kulttuuri ja vapaa-aikatoimi Kultur- och fritidssektorn Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Anders Lindholm-Ahlefelt Bokslut BG BGF Plan Plan Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö - kultur- och fritidschef Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

114 KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen talousarviota ja toimintaa valvoo kolme lautakuntaa: sivistyslautakunta, liikuntalautakunta ja nuorisolautakunta. Sivistyslautakunta vastaa kaupungin kulttuuritoiminnasta, kirjastosta ja kansalaisopistosta. Jälkimmäiset kaksi toimivat itsenäisinä tulosyksikköinä. Liikuntalautakunta vastaa kaupungin liikuntatilojen ja palveluiden tuottamisesta, ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Nuorisolautakunnan vastuualueeseen kuuluu nuorisopalvelut ja kaupungissa tehtävä nuorisotyö. Toiminta Tulosalueen yhteisiä tavoitteita ovat toimintatapojen kehittäminen ja vapaa-ajanpalveluiden saatavuuden ja näkyvyyden parantaminen. Palvelumuotoiluun panostetaan ja palvelukirjoa tarkastetaan, tavoitteena vastata paremmin kysyntään. Tulosalueen sisäistä sekä hallintokuntien välistä yhteistyön kehittämistä jatketaan ja yhdistysten ja seurojen kanssa tehtävään yhteistyöhön panostetaan laajasti. Kulttuuri-, nuoriso-, ja liikuntapalveluiden pksyhteistyön mahdollisuuksia selvitetään ja tulevan talousarviokauden aikana parannetaan myös kuntalaisten mahdollisuutta osallistua vapaa-ajan palveluiden kehittämiseen. Kansalaisopisto sekä kirjasto ottavat verkkomaksamisen käyttöönsä mikäli pksverkkomaksamishanke, etenee aikataulun mukaisesti. Avustusperusteita uudistetaan koko kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen osalta, tavoitteena luoda selkokielinen kokonaisuus joka palvelee sekä kaupungin strategisia tavoitteita että käyttäjäkuntaa (kts. taulukko Avustukset). Kansalaisopisto on kilpailukykyinen, kaksikielinen ja monipuolinen oppilaitos. Ylläpitämisluvan (OKM) mukaan kansalaisopiston koulutustehtävä on järjestää koulutusta, jonka tavoitteena on aktiivinen ja suvaitsevainen kuntalainen. Opiston koulutus painottuu taideaineisiin, käsityöhön, kieliin sekä terveyttä ja hyvinvointia edistäviin aineisiin. Kaupungin järjestämä ohjattu liikunta siirretään kansalaisopiston alaisuuteen vuoden 2015 alusta. Tämä edellyttää kurssimaksujen tarkistuksia ja uudenlaisen ohjelmiston rakentamista terveys- ja hyvinvointikurssien kohdalla. Muutoksella kaupunki saa lisää valtionosuutta ja mahdollisia synergiavaikutuksia löytyy paljon. Kyseessä on kansalaisopiston isoin organisaatiomuutos opiston historian aikana. Kaupunginkirjaston toimintatapoja kehitetään Budgeten och verksamheten inom kultur- och fritidssektorn övervakas av tre nämnder: bildningsnämnden, idrottsnämnden och ungdomsnämnden. Bildningsnämnden ansvarar för stadens kulturverksamhet, bibliotek och medborgarinstitut. De två sistnämnda verkar som självständiga resultatenheter. Idrottsnämnden ansvarar för underhåll och utveckling av stadens idrotts- och motionsplatser samt produktion av idrotts- och motionstjänster. Till ungdomsnämndens ansvarsområde hör ungdomstjänsterna och det ungdomsarbete som görs i staden. Verksamhet För hela resultatområdet gemensamma mål är att utveckla verksamhetsrutinerna och förbättra fritidstjänsternas tillgänglighet och synlighet. Vi satsar på servicedesign och granskar tjänsteurvalet med siktet inställt på att bättre bemöta efterfrågan. Utvecklingen av samarbetet inom resultatområdet och mellan förvaltningarna fortsätter, och samarbetet med föreningar fortsätter på bred basis. Möjligheterna till samarbete mellan kultur-, ungdoms- och idrottstjänsterna i huvudstadsregionens kommuner utreds, och under den kommande budgetperioden förbättras också kommuninvånarnas möjlighet att delta i utvecklandet av fritidstjänsterna. Medborgarinstitutet och biblioteket inför nätbetalning, om huvudstadsregionens nätbetalningsprojekt avancerar som planerat. Grunderna för beviljandet av verksamhetsunderstöd förnyas inom hela kultur- och fritidsförvaltningen; målet är att skapa ett system på klarspråk som betjänar såväl stadens strategiska mål som användarna (se tabellen Understöd). Medborgarinstitutet är en konkurrenskraftig och mångsidig tvåspråkig läroinrättning. Enligt tillståndet att driva läroanstalt (UKM) är institutets utbildningsuppgift att ordna utbildning med siktet inställt på aktiva och toleranta kommuninvånare. Institutet satsar mest på konstämnen, hantverk, språk samt ämnen som anknyter till friskvård. Den ledda motion som staden tillhandahåller flyttas över till medborgarinstitutet från början av Det här förutsätter att kursavgifterna justeras och ett nytt slags programutbud byggs upp under kurshelheten för hälsa och välfärd. Genom ändringen får staden större statsandelar, och det finns också många synergifördelar. Det handlar om den största omorganiseringen under medborgarinstitutets historia. Stadsbibliotekets verksamhetsrutiner utvecklas för att förbättra servicen, och biblioteket fortsätter att utveckla sina verksamhetslokaler i mer 111

115 KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget palvelujen parantamiseksi ja kirjaston tilojen kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi jatkuu. Kirjasto panostaa esteettömyyteen, aineiston löydettävyyteen ja e-aineiston markkinointiin. Yhteistyö Celia-kirjaston kanssa jatkuu tiiviinä. Kulttuuripalvelut, tuottaa kaupunkilaisille kulttuurielämyksiä ja tuo väriä arkeen. Paikallishistoriallisen arkiston kehittämiseen panostetaan erityisesti ja uusia palvelumuotoja etsitään. Tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen palvelukokonaisuus joka yhdistää paikallishistoriallisen arkiston, kaupungin kokoelmat sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet kaupungissa. Nuorisopalvelut, seuraa nuorisotakuun toteutumista ja kehittää edelleen lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä työskentelytapoja yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Tavoitteena on yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa, parantaa nuorten osallisuutta nuorisopalveluiden kehittämisessä ja kaupungin päätöksenteossa. Nuorten työllistämiseksi, jo vakiintunut kesätyösetelitoiminta kehitetään osaksi Nuorisopalveluiden avustuskäytäntöä. Liikuntapalvelut, panostaa entistä enemmin liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden ylläpitoon, niiden soveltuvuuteen eri ikäryhmille sekä näiden kehittämiseen omaehtoiseen liikuntaan kannustaviksi. Liikunta-avustusselvityksen (2014) myötä esiin tulleita toimenpideehdotuksia toteutetaan talousarviokauden aikana. Henkilökunta Henkilökunta pysyy talousarviokaudella samana kun aikaisemmin mutta toimenkuvia ja organisaation rakennetta arvioidaan ja tarkastetaan. Kantavana teemana on resurssien optimointi ja osaamisen kehittäminen, poikkihallinnollisesti. Uusia toimintamalleja etsitään aktiivisesti ja etenkin nuorten työllistämiseen panostetaan. Kaupungin järjestämä ohjattu liikunta siirretään kansalaisopiston alaisuuteen vuoden 2015 alusta jolloin myös liikunnanohjaajan vakanssi siirretään sinne. Talous Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen yhteiset menot on jaettu kolmen lautakunnan kesken, joista sivistyslautakunnan osuus on budjetoitu hallintokohtaan ja 2/3 tulee sisäisenä tulona nuorisolautakunnalta ja liikuntalautakunnalta. Sivistyslautakunnan hallintoon on keskitetty kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikön ja sihteerin palkat, tulosalueen yhteiset menot ja hankinnat kundorienterad riktning. Biblioteket satsar på tillgänglighet, marknadsföring av e-materialet samt på att materialet ska vara lätt att hitta. Det intensiva samarbetet med Celia-biblioteket fortsätter. Kulturtjänsterna erbjuder kommuninvånarna kulturupplevelser och färg i vardagen. Nu satsar man speciellt på att utveckla det lokalhistoriska arkivet och söker nya serviceformer. Målet är att skapa en servicehelhet som omfattar det lokalhistoriska arkivet, stadens samlingar, och objekt med kulturhistoriskt värde i staden. Ungdomsbyrån följer med hur ungdomsgarantin utfaller och vidareutvecklar tillsammans med andra förvaltningar arbetssätt för att främja välbefinnandet bland barn och unga. I samarbete med ungdomsfullmäktige strävar ungdomsbyrån till att förbättra de ungas delaktighet i utvecklingen av tjänsterna för ungdomar och i stadens beslutsfattande. Sommarjobbsedeln, som redan har en väletablerad roll i sysselsättningen av ungdomar, införs som en del av ungdomsbyråns bidragsverksamhet. Idrottstjänsterna satsar på underhållet av idrottsplatserna och friluftsområdena, som utvecklas så att de uppmuntrar till frivillig regelbunden motion och passar olika åldrar. De förslag som kom fram i utredningen om understöd till idrottsföreningar (2014) förverkligas under budgetperioden. Personal Under budgetperioden är personalantalet oförändrat men uppgiftsbeskrivningarna och organisationsstrukturen ses över. Det bärande temat är tväradministrativ optimering av resurser och kompetensutveckling. Sektorn söker aktivt nya verksamhetsmodeller och satsar framför allt på sysselsättningen av ungdomar. Den ledda motion som staden tillhandahåller flyttas över till medborgarinstitutet från början av 2015, och samtidigt överförs även idrottsinstruktörsbefattningen dit. Ekonomi Kultur- och fritidssektorns gemensamma utgifter har delats mellan tre nämnder. Bildningsnämndens andel har budgeterats under förvaltningen och 2/3 kommer som intern inkomst från ungdomsnämnden och idrottsnämnden. Under bildningsnämndens förvaltning tas upp kultur- och fritidschefens och sekreterarens löner, resultatområdets gemensamma utgifter och anskaffningar och bildningsnämndens utgifter. Biblio- 112

116 KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget sekä sivistyslautakunnan menot. Kirjaston toimintatuotot ovat kasvussa. Henkilöstöön ja palvelujen ostoihin liittyvät kustannukset laskevat hieman. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin sekä muihin toimintakuluihin liittyvät kustannukset pysyvät aiempien vuosien tasolla. Investoinnit Kirjaston palautusautomaatin uusimista, Kirjaston sisäilman parantamista, Vallmogårdin kalusteiden uusimista, Kauniaisten skeittipuiston kehittämistä sekä jäähallin jääkoneen hankkimista toteutetaan. Tarveselvitys Juusintien lähiliikunta- ja leikkipuistosta tehdään. tekets verksamhetsintäkter uppvisar en ökning. Personalkostnaderna och kostnaderna för köp av tjänster sjunker en aning. Kostnaderna för tillbehör, material och varor, samt övriga verksamhetskostnader håller sig på samma nivå som under tidigare år. Investeringar Planerna på att förnya bibliotekets återlämningsautomat, förbättra inneluften i biblioteket, förnya möblerna i Vallmogård, utveckla Grankulla skejtpark och anskaffa en ny ismaskin till ishallen förverkligas. Dessutom utförs en behovsutredning angående näridrotts- och lekparken vid Juusvägen. Hallinto Förvaltning Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Anders Lindholm-Ahlefelt Bokslut BG BGF Plan Plan Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö - kultur- och fritidschef Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

117 KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Kansalaisopisto - Medborgarinstitutet Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Anders Lindholm-Ahlefelt Bokslut BG BGF Plan Plan Kulttuuri- ja vapaa-aika päällikkö - kultur- och fritidschef Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Kansalaisopisto TP TA TA TA TA Medborgarinstitutet Bokslut BG BG BG BG Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda Määräaikainen henklilökunta - Visstidsanställda Opetustunteja yhteensä- Undervisningstimmar sammanlagt normaalitunteja - normala timmar maksupalvelutunnit - uppdragstimmar Kurssilaisia - Kursdeltagare euro/tunti (netto) - euro/timme (netto)

118 KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Kaupunginkirjasto - Stadsbiblioteket Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Anders Lindholm-Ahlefelt Bokslut BG BGF Plan Plan Kulttuuri- ja vapaa-aika päällikkö - kultur- och fritidschef Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Kaupunginkirjasto TP TA TA TA TA Stadsbiblioteket Bokslut BG BG BG BG Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Henkilökunta - Personal 13,49 13,0 13,0 13,0 13,0 Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök Verkkokäynnit - Nätbesök Lainoja - Lån Lainaajia - Låntagare Avoinna, tunti/vuosi - Öppet, timmar/år Lainat/asukas - Lån/invånare 23,2 23,3 23,3 23,3 23,3 Lainaajia/asukasluku - Låntagare/befolkningsmängd 58 % 61 % 61 % 61 % 61 % Euro/laina - Euro/lån 4,5 4,8 4,7 5,0 5,1 Kirjastokäynnit/asukas - Biblioteksbesök/invånare 13,7 14,4 14,4 14,4 14,4 Kirjastokäynnit/aukiolotunti - Biblioteksbesök/öppettimme 52,0 56,5 56,5 56,5 56,5 Nettokulut/kirjastokäynti - Nettoutgift/besök 7,7 7,7 7,5 8,1 8,2 Nettokulut/käynnit - Nettoutgift/besök * 4,0 4,0 3,9 4,2 4,3 * sis. verkkokäynnit / nätbesök inkl. 115

119 KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Anders Lindholm-Ahlefelt Bokslut BG BGF Plan Plan Kulttuuri- ja vapaa-aika päällikkö - kultur- och fritidschef Maksutuotot - Avgiftsinkomster Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Kulttuuripalvelut TP TA TA TA TA Kulturtjänster Bokslut BG BG BG BG Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Henkilökunta - Personal Kulttuuritilat/tapahtumat - Kulturlokaler/evenemang omat - egna vuokralle annetut - uthyrda euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto) Avustukset - Understöd Kauniaisten musiikkiopisto yht./grankulla musikinstitut tot Toiminta-avustus - Driftsbidrag Vuokratuki - Hyresstöd Kauniaisten kuvataidekoulu yht./grankulla konstskola tot Toiminta-avustus - Driftsbidrag Vuokratuki - Hyresstöd Suomen Kansallisoppera - Finlands Nationalopera Toiminta-avustus - Driftsbidrag Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest Toiminta-avustus - Driftsbidrag Suomen Luontokeskus Halitia-Haltia Finlands naturcentrum Toiminta-avustus - Driftsbidrag Luckan i Helsingfors rf Toiminta-avustus - Driftsbidrag Kauniaisten orkesteri Toiminta-avustus - Driftsbidrag Undertödsföreningen för Jazzmusik i Grankulla Toiminta-avustus - Driftsbidrag Vuoden 2014 avustukseen e sisältyi euron kertaluonteinen erillisavustus tietokoneiden ja pöytien hankintaan (investointi). Kumppanuutta kuvataidekoulun kanssa kehitetään yhteisillä taidehankkeilla ja etsitään yhteisiä ulkoisen rahoituksen mahdollisuuksia. Kuvataidekoulu saa vuotta 2015 koskevaa erillistä avustusta euroa. I bidraget på euro år 2014 ingick ett engångsbidrag på euro för anskaffning av datorer och bord (investering). Partnerskapet med konstskolan utvecklas genom gemensamma konstprojekt, och nya möjligheter till extern finansiering söks. Grankulla konstskola får euro i specialunderstöd för år

120 KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Nuorisopalvelut Ungdomstjänster Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Anders Lindholm-Ahlefelt Bokslut BG BGF Plan Plan Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö - kultur- och fritidschef Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Nuorisopalvelut TP TA TA TA TA Ungdomstjänster Bokslut BG BG BG BG Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Henkilökunta - Personal Nuorisotalo käyntejä/ilta (keskimääräisesti) - Ungdomsgården besök/kväll (medeltal) Myydyt klubikortit - Sålda klubbkort Iltatapahtumien kävijät/v - Kvällsevenemang besökare/å Kohtaamisia koulutyössä/vuosi - Möten i skolarbete/år Kerhotoimintaan osallistuneet/vuosi - Klubbverksamhet, deltagare/år

121 KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Liikuntapalvelut Idrottstjänster Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Anders Lindholm-Ahlefelt Bokslut BG BGF Plan Plan Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö - kultur- och fritidschef Myyntituotot- Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Liikuntapalvelut TP TA TA TA TA Idrottstjänster Bokslut BG BG BG BG Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Henkilökunta - Personal Uimahalli - Simhallen Käynnit - Besök euro/käynti (netto) - euro/besök (netto) 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 Jäähalli - Ishallen Käyttötunnit - Timmar Käyttöaste arkisin keskimäärin - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % euro/tunti - euro/timmar 98,9 112,0 126,0 126,0 126,0 Palloiluhalli - Bollhallen Käyttötunnit - Timmar Käyttöaste arkisin keskimäärin - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 75 % 73 % 73 % 73 % 73 % Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut 96 % 96 % 96 % 96 % 96 % euro/tunti - euro/timmar 80,3 83,0 85,0 85,0 85,0 Ohjattu liikunta - Ledd motion Ohjattuun liikuntaan osall.määrä (hlöä/v.) - Antalet deltagare i ledd morion (pers./är) euro/osall. - euro/person Lasten uimakoulutoiminta, osallistujamäärä - Simskoleverksamhet för barn, deltagarantal euro/osall. - euro/person 37,0 31,0 37,0 37,0 37,0 Liikuntayhdistysten kok.jäsenmäärä/hlöä. Idrottsföreningarnas tot. medlemsantal, personer kauniaislaisten osuus, % - andelen grankullabor, % 41 % 41 % 41 % 41 % 41 % Seuratuki/jäsen, - Föreningsunderstöd/medlem,

122 119 HENKILÖSTÖ PERSONAL

123 120

124 KAUNIAINEN Henkilöstö - Personal GRANKULLA HENKILÖSTÖ PERSONAL Kaupungin päämäärien ja strategian toteutumisen tueksi henkilöstötyössä kiinnitetään huomio erityisesti johtamiseen, toimivaan arkeen ja työkulttuuriin työpaikoilla. Työn tuloksellisuutta ja tuottavuutta kehitetään edelleen esimiestyötä ja henkilöstön työssä suoriutumista ja työhyvinvointia edistämällä. Toimialat suunnittelevat toimintansa ja palvelutuotantonsa asetettujen tavoitteiden, tuloksellisuuden ja tuottavuuden kohentaminen huomioiden. Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan toiminnan mahdollisen lakisääteisen henkilöstömitoituksen lisäksi valtakunnalliset suositukset ja seudullinen vertailu Toimialat arvioivat toimintansa ja palvelutuotannon tavoitteet suhteessa henkilöstön määrään ja osaamiseen ja suunnittelevat henkilöstörakenteen kehittämisen sekä määrällisesti että tarvittava osaaminen huomioiden koko taloussuunnitelmakaudelle. Eri ammattiryhmien välisiin työnjakoihin tulee myös kiinnittää huomiota. Osana vaihtuvuuden vaikutuksia toimialojen tulee arvioida millaisia osaamis- tai muita henkilöstöön liittyviä riskejä toimialoilla tunnistetaan palvelujen tuottamisen turvaamisen kannalta suunnitelmakaudella. Tätä tukee vuoden 2014 alussa voimaan astunut lakimuutos, joka edellyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimista työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Eläköitymisen osuus lähtövaihtuvuudesta on vuositasolla keskimäärin noin 1,5 prosenttiyksikköä (kokonaisvaihtuvuuden vaihdellessa 6 8 %), joten suurin osa (4,5 6,5 % - yksikköä) vaihtuvuudesta on muuta vaihtuvuutta kuin eläköitymistä. Näin ollen ja koska varsinaiselle vanhuuseläkkeelle voi jäädä henkilön oman valinnan mukaisesti vuoden iässä on eläköityminen erittäin epätarkka muuttuja tulevan henkilöstön rekrytointitarvetta tarkasteltaessa. Yleisesti ottaen toimialojen tavoitteena on töiden ja tehtävien uudelleen järjestäminen prosessien tehokkuuden lisäämiseksi ja henkilöstölisäysten välttämiseksi. Esitetyt muutokset henkilöstösuunnitelmaan on osoitettu taulukon lopussa. Lisäksi toimialat ovat käyttötalousosioissaan kuvanneet henkilöstömuutoksia. Henkilöstöhallinto tuottaa toimialoille tiedot För att stödja genomförandet av stadens mål och strategi lägger man i personalarbetet särskild vikt vid ledarskap, en fungerande vardag och en positiv arbetskultur i enheterna. Arbetsresultaten och produktiviteten förbättras vidare genom att man främjar chefsarbetet, personalens möjligheter att klara arbetet samt arbetshälsan. Sektorerna planerar sin verksamhet och serviceproduktion med beaktande av uppställda mål samt strävandena att förbättra effektiviteten och produktiviteten. Vid personalplaneringen beaktas, förutom eventuell lagstadgad personaldimensionering, de nationella rekommendationerna samt jämförelser inom regionen. Sektorerna utvärderar målen för sin verksamhet och serviceproduktion i förhållande till antalet anställda och deras kompetens, och planerar hur personalstrukturen ska utvecklas såväl volym- som kompetensmässigt under hela ekonomiplaneperioden. Arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper bör också ägnas uppmärksamhet. Som en del av bedömningen av vilka konsekvenser personalomsättningen har bör sektorerna uppskatta vilka kompetensrisker eller andra personalrelaterade risker som kan identifieras inom sektorerna med tanke på att servicen ska tryggas under planperioden. Det här stöds av den lagändring som trädde i kraft i början av 2014 och förutsätter att kommunen utarbetar en personal- och utbildningsplan för att upprätthålla och främja de anställdas yrkeskompetens. Pensionsavgångarnas andel av avgångsomsättningen på årsnivå är ca 1,5 procent (medan den totala omsättningen växlar mellan 6 och 8 %); med andra ord utgör största delen av avgångsomsättningen (4,5 6,5 %) annan omsättning än pensionsavgångar. Således, och eftersom det är möjligt att enligt eget val gå i egentlig ålderpension i åldern år, är pensionsavgång en synnerligen inexakt variabel vid granskningen av kommande rekryteringsbehov. Allmänt taget har förvaltningarna som mål att omorganisera arbeten och uppgifter för att göra processerna effektivare och för att undvika personalökningar. De föreslagna ändringarna i personalplanen visas i slutet av tabellen. Dessutom har sektorerna i sina driftsekonomidelar beskrivit ändringarna i personalen. Personalförvaltningen producerar åt sektorerna information om personer och uppgifter med genomsnittliga pensionsavgångsprognoser för sex 121

125 KAUNIAINEN Henkilöstö - Personal GRANKULLA henkilöistä ja tehtävistä keskimääräisin eläköitymisennustein kuudelle (6) seuraavalle vuodelle. Lisäksi toimialoilla on käytössään Kevan tuottama tilastoarvio kuntakohtaisesta eläkepoistumasta. (6) år framåt. Dessutom har sektorerna till sitt förfogande Kevas statistik över uppskattad pensionsavgång per kommun.. KEVA:s prognos över pensionsavgångar inom Grankulla stad (KomPL och StPL). Antal personer; brun färg = ålderspension, blå färg = sjukpension Huomattavaa on, että KEVAn arvio työkyvyttömyyseläkkeiden osalta ei näytä toteutuvan. Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon, työsuojelun, työn kehittämisen ja hyvän johtamisen avulla pyritään edistämään henkilöstön työturvallisuutta ja työkykyisyyttä sekä vähentämään ennenaikaisia työkyvyttömyysperustaisia eläköitymisiä. Tasa-arvo, arvostus ja yhdenvertaisuus kuvastavat organisaation johtamis- ja työskentelykulttuuria. Työnantajana kaupungin tavoitteena on toimia tuloksellisen ja tuottavan työn ja työelämän laadun edistämiseksi ja taata henkilökunnalleen mahdollisuudet työskennellä aikaansaavasti, osaavasti, osallistuen ja onnistuen. Osana työelämän laadun kehittämistä pyrkimyksenä on edistää työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen muotoja ja työaikajoustojen kehittämismahdollisuuksia. Det bör noteras att KEVA:s uppskattning av antalet sjukpensioneringar inte ser ut att slå in. Med hjälp av förebyggande företagshälsovård, arbetarskydd, utvecklande av arbetet och gott ledarskap försöker staden främja säkerheten i arbetet och de anställdas arbetsförmåga samt sänka antalet pensionsavgångar på grund av arbetsoförmåga. Jämlikhet, uppskattning och likabehandling är kännetecknande för organisationens ledarskapsoch arbetskultur. Som arbetsgivare har staden som mål att verka för att främja resultatrikt och produktivt arbete och god kvalitet i arbetslivet samt garantera sin personal möjligheter att arbeta effektivt, använda sin kompetens, visa engagemang och att lyckas. Som ett inslag i utvecklandet av kvalitet i arbetslivet försöker vi främja olika former av sammanjämkning av arbetet och familjelivet samt möjligheterna att bättre tillämpa flexibla arbetstider. 122

126 KAUNIAINEN Henkilöstö - Personal GRANKULLA Osana työelämän laadun parantamista henkilökunnan terveyden edistämistä pyritään tukemaan henkilöstökoulutuksen, työterveyshuollon ja työsuojelun keinoin. Ikäohjelmassa pyritään erityisesti kiinnittämään huomiota ikääntyvän henkilökunnan työhyvinvointiin, työssä selviytymiseen ja työurien pidentymiseen. Työoloja ja henkilöstön työssä onnistumista tuetaan koulutuksen, valmennuksen ja työnohjauksen avulla Kannustavan työkulttuurin osana on myös tuloksellisuuden edistäminen sujuvoittamalla prosesseja ja kehittämällä yhtenäisiä tavoiteja arviointiprosesseja. Tavoitteena on myös arvioida palkitsemisen kokonaisuutta. Som en del av arbetet för att förbättra arbetslivskvaliteten försöker man främja de anställdas hälsa genom personalutbildning, företagshälsovård och arbetarskydd. Åldersprogrammet fokuserar särskilt på de åldrande anställdas arbetshälsa och förutsättningar att klara arbetet samt på förlängning av den yrkesverksamma tiden. Arbetsmiljön och personalens möjligheter att lyckas i arbetet stöds med hjälp av utbildning, träning och arbetshandledning. I den uppmuntrande arbetskulturen ingår också att göra arbetet mer resultatrikt genom smidigare processer och enhetligare målsättnings- och utvärderingsprocesser. Målet är också att utvärdera avlöningen, arvodena och förmånerna som helhet.. 123

Strategia 2017 > Strategia 2018 Yhdyskuntatoimen toimenpiteet strategisiin tavoitteisiin 1-3 (muutokset punaisella)

Strategia 2017 > Strategia 2018 Yhdyskuntatoimen toimenpiteet strategisiin tavoitteisiin 1-3 (muutokset punaisella) Strategia 2017 > Strategia 2018 Yhdyskuntatoimen toimenpiteet strategisiin tavoitteisiin 1-3 (muutokset punaisella) VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET 1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen

Lisätiedot

TAVOITTEET TOIMENPITEET 2018 TOTEUTUMINEN

TAVOITTEET TOIMENPITEET 2018 TOTEUTUMINEN Strategia 2018 VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET 1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen Kaupunki pyrkii luomaan sellaiset asunto-olosuhteet, että tarjolla on monipuolisesti

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014 2016. KV hyväksynyt 11.11.2013 90 STF godkänt 11.11.

TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014 2016. KV hyväksynyt 11.11.2013 90 STF godkänt 11.11. TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014 2016 KV hyväksynyt 11.11.2013 90 STF godkänt 11.11.2013 90 TALOUSARVIO 2014 ja TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 och

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI Lyhyesti Pohjanmaan hyvinvointistrategiasta www.obotnia.fi facebook.com/obotnia VI UTGÅR FRÅN TANKEN ATT... Perusoletus on, että...det finns en direkt koppling mellan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016 2018

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 KV - STF 16.11.2015 TALOUSARVIO 2016 ja TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 BUDGET 2016 och EKONOMIPLAN 2016 2018 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Strategia 2017 LUONNOS, SOTE Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen

Strategia 2017 LUONNOS, SOTE Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen Strategia 2017 1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen Kaupunki pyrkii luomaan sellaiset asunto-olosuhteet, että tarjolla on monipuolisesti erilaisia asuntoja niin kooltaan kuin asumis-

Lisätiedot

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot FI lausuntopyyntö VV 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä Toimielimen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Yhteiseen visioon yhteistyöllä ja yhteisellä strategialla Kauniaisten KuntaKesu -

Yhteiseen visioon yhteistyöllä ja yhteisellä strategialla Kauniaisten KuntaKesu - Heidi Backman Sivistystoimenjohtaja Kauniainen Monipuolisempi tilojen käyttö Myönteinen ajattelutapa esimies mallina Arkiliikuntaan panostaminen Enemmän yhteistyötä, voidaan ohjata asiakkaita paremmin

Lisätiedot

Vägkarta för beredningen i Österbotten Tiekartta valmistelulle Pohjanmaalla

Vägkarta för beredningen i Österbotten Tiekartta valmistelulle Pohjanmaalla Vägkarta för beredningen i Österbotten LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uppgift / Tehtävä Vägkarta för beredningen i Österbotten Fortsatta åtgärder angående de nationella utredningarna

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uppgift / Tehtävä Schemat för beredningen i Österbotten Työlista valmistelulle

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta ja vastaa

Lisätiedot

Ihmislähtöisyys julkisen sektorin toiminnan lähtökohtana ja tulevaisuuden kunnan toimintamallina

Ihmislähtöisyys julkisen sektorin toiminnan lähtökohtana ja tulevaisuuden kunnan toimintamallina Ihmislähtöisyys julkisen sektorin toiminnan lähtökohtana ja tulevaisuuden kunnan toimintamallina Tulevaisuuden kunta Framtidens kommun AIKAISEMMIN TAPAHTUNUTTA DETTA HAR HÄNT 2014 kunnan nykytilanteen

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 17.10.2017 TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2018-2020 MUUTOKSIA VUODEN 2018 TALOUSARVIOON Suomen talous kasvaa

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 18.10.2016 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 MUUTOKSIA VUODEN 2017 TALOUSARVIOON Sisäiset vuokratulot

Lisätiedot

Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma 2013-2018, INFO / Utvecklingsplan för skolnätet i Lovisa 2013-2018, INFO

Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma 2013-2018, INFO / Utvecklingsplan för skolnätet i Lovisa 2013-2018, INFO Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma 2013-2018, INFO / Utvecklingsplan för skolnätet i Lovisa 2013-2018, INFO TYÖRYHMÄN KOKOONPANO /ARBETSGRUPPENS SAMMANSÄTTNING Nina Pere, sivistyslautakunnan suomenkielisen

Lisätiedot

Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014. Lukioiden tvt-strategiat tiedoksi ltk:lle (digabi) 8/2014. Hankintakäytäntö sovittu 9/2014

Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014. Lukioiden tvt-strategiat tiedoksi ltk:lle (digabi) 8/2014. Hankintakäytäntö sovittu 9/2014 Liite: Edelläkävijyys KokoHelaGrani Hanke toimeenpanee vuosina 2014-16 valtuuston vuonna 2013 hyväksytyn tietohallintostrategian sivistystoimen osalta. Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014 Lukioiden

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ruotsinkieliset palvelut. PKS-neuvottelukunta Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen

Pääkaupunkiseudun ruotsinkieliset palvelut. PKS-neuvottelukunta Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Pääkaupunkiseudun ruotsinkieliset palvelut PKS-neuvottelukunta 26.5.29 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Toimenpide 1 Ruotsinkielisiä sähköisiä palveluja kehitetään osana pääkaupunkiseudun yhteistä seutuportaalia

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus www.obotnia.fi/landskapsplanen Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus Landskapsreformens grundstenar Maakuntauudistuksen peruspalikat Landskapsförbunden, NTM-centralerna och regionförvaltningsverken

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Kooste lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnosta koskevasta palautteesta

Kooste lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnosta koskevasta palautteesta Opetushallitus Kooste lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnosta koskevasta palautteesta 16.6.2014 Halinen Irmeli Lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnosta koskeva palaute ja perusteiden

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Markku Järvelä 30.1.2014 Millainen seutu tänään? Hurudan är regionen idag? Yhdyskuntarakenne 2012 Samhällsstruktur 2012 Asukkaita / invånare 112

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 OCH EKONOMIPLAN 2012 2014. KV hyväksynyt - STF godkänt 14.11.2011 73 12.12.

TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 OCH EKONOMIPLAN 2012 2014. KV hyväksynyt - STF godkänt 14.11.2011 73 12.12. TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 OCH EKONOMIPLAN 2012 2014 KV hyväksynyt - STF godkänt 14.11.2011 73 12.12.2011 81 TALOUSARVIO 2012 ja TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012

Lisätiedot

Ajatuksia hyvästä elämästä palvelutalossa tänään ja tulevaisuudessa Tankar om ett gott liv i servicehus idag och i framtiden. Leif Jokinen, TJ/VD

Ajatuksia hyvästä elämästä palvelutalossa tänään ja tulevaisuudessa Tankar om ett gott liv i servicehus idag och i framtiden. Leif Jokinen, TJ/VD Ajatuksia hyvästä elämästä palvelutalossa tänään ja tulevaisuudessa Tankar om ett gott liv i servicehus idag och i framtiden Leif Jokinen, TJ/VD Ajatuksia asumisesta ikääntyessä Tankar om äldreboende Miten

Lisätiedot

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007 SIPOON YLEISKAAVA 2025 GENERALPLAN FÖR SIBBO 2025 ESITTELY 11.6.2007 PRESENTATION 11.6.2007 YLEISKAAVOITUS JA KUNTASTRATEGIA GENERALPLANERINGEN OCH KOMMUNSTRATEGIN yleiskaava kaavoitusohjelmassa generalplanen

Lisätiedot

Elävä kaksikielisyys Levande tvåspråkighet. Sivistystoimen kaksikielisyysohjelma 2015-2017 Bildningens tvåspråkighetsprogram 2015-2017

Elävä kaksikielisyys Levande tvåspråkighet. Sivistystoimen kaksikielisyysohjelma 2015-2017 Bildningens tvåspråkighetsprogram 2015-2017 Elävä kaksikielisyys Levande tvåspråkighet Sivistystoimen kaksikielisyysohjelma 2015-2017 Bildningens tvåspråkighetsprogram 2015-2017 KV hyväksynyt x.x.2015 KV godkänt x.x.2015 1 Sisältö - Innehåll Tausta...

Lisätiedot

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN FCG Planeko Oy Hangon kaupunki / Hangö stad KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN 0104-C9376 22.9.2009 LUONNOS / UTKAST FCG Planeko Oy Kantakaupungin yleiskaava I SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskaava-alue/

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ FINLANDS FRAMGÅNG SKAPAS LOKALT

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ FINLANDS FRAMGÅNG SKAPAS LOKALT ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ FINLANDS FRAMGÅNG SKAPAS LOKALT Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa kuntakiertue Undervisning och kultur i framtidens kommun - kommunrunda Johtaja / Direktör Terhi

Lisätiedot

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Behovskartläggning: Äldrevård och -service Skövden kunta, Suomen kielen hallintoalue, 541 83 Skövde Skövde kommun, Finskt förvaltningsområde, 541 83 Skövde LAKI

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Internatboende i Fokus

Internatboende i Fokus Internatboende i Fokus Michael Mäkelä Säkerhet i våra skolor och internat 8.6.2016, Tammerfors 1 Säkerhet i läroanstalter: Ett tema som har diskuterats en hel del på olika nivåer under de senaste åren,

Lisätiedot

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON PUHTAAT JÄRVET PUHDAS ITÄMERI ROHKEA SUVAITSEE Remontoimme terveydenhuollon niin, että hoitoa saa sekä ruumiin että mielen sairauksiin. Investoimme ratoihin, jotta junat saadaan kulkemaan nopeammin, useammin

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Bästa familj, Hemmet och familjen är barnets viktigaste uppväxtmiljö och gemenskap. Vid sidan av hemmet skall dagvården vara

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 466/2012 vp Ikäihmisten mielenterveysongelmien hoitaminen Eduskunnan puhemiehelle Ikäihmisten itsemurhaluvut ovat huolestuttavan korkeat. Kun muiden väestöryhmien itsemurhaluvut ovat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 863/2010 vp Tukiopetuksen kehittäminen Eduskunnan puhemiehelle Erityisopetuksen tarve kouluissa on lisääntynyt huolestuttavasti. Erityisopetusta tarvitsevat oppilaat pyritään yhä useammin

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaikkien sivistyskaupunki Oppiva sivistyskaupunki Elinvoimainen sivistyskaupunki Innovatiivinen sivistyskaupunki Espoo on sivistyskaupunki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Hur gå vidare?

Miten tästä eteenpäin? Hur gå vidare? Miten tästä eteenpäin? Hur gå vidare? Pia Vähäkangas, Muutosagentti, förändringsagent 17.11.2016 Pia Vähäkangas 1 Pohjanmaan maakunta Landskapet Österbotten 17.11.2016 Pia Vähäkangas 2 Yhteen sovitettu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 24.03.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 16 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv)

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 188/2013 vp Erityisopetuksen tarve ja riskitilanteiden kartoitus Eduskunnan puhemiehelle Suomalaisen kattavan ja hyvän neuvolajärjestelmän jatkoksi on esitetty ajatus kahdesta muusta

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 651/2013 vp Laitoshoidossa olevien muistisairaiden vanhusten liikuntamahdollisuudet ja turvallisuuden parantaminen Eduskunnan puhemiehelle Suomessa on lähes 130 000 muistisairasta ja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Hyödyntää Kokoomuksen kansallisesti vahvaa asemaa ajaessaan Kauniaisten itsenäisyyden säilymistä.

Hyödyntää Kokoomuksen kansallisesti vahvaa asemaa ajaessaan Kauniaisten itsenäisyyden säilymistä. Kauniaisten Kokoomuksen kuntavaalit 2012 Kauniainen säilytetään itsenäisenä kuntana Suomen valtion taloudellinen tilanne vaatii merkittäviä rakennemuutoksia niin valtion kuin kuntienkin toimintaan. Nykyinen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 475/2012 vp Ammattikorkeakoulujen turvaaminen aikuiskoulutuksen Eduskunnan puhemiehelle Julkisuuteen tulleen tiedon mukaan ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia ollaan uudistamassa.

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1097/2010 vp Rovaniemen pääpostin säilyttäminen nykyisessä paikassa Eduskunnan puhemiehelle Itella on Rovaniemellä yhdistämässä linja-autoaseman vieressä toimivan pääpostin kauppakeskus

Lisätiedot

AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN

AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN Hyvinvoiva ja terve Pohjanmaa/ Välmående och friska Österbotten 22.9.2011 Aluekehitysjohtaja/Regionalutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi Österbottens förbund Pohjanmaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 856/2001 vp Sosiaalityöntekijöiden työuupumus ja heikentyneet työolot Eduskunnan puhemiehelle Sosiaalityöntekijöiden työuupumus on kasvaneen työmäärän ja työolojen huononemisen myötä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2011 2013. KV hyväksynyt 15.11.2010 67 STF godkänt 15.11.

TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2011 2013. KV hyväksynyt 15.11.2010 67 STF godkänt 15.11. TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2011 2013 KV hyväksynyt 15.11.2010 67 STF godkänt 15.11.2010 67 TALOUSARVIO 2011 ja TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 BUDGET 2011 och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 587/2010 vp Tornion ja Haaparannan kielikoulun valtionavun palauttaminen Eduskunnan puhemiehelle Tornion ja Haaparannan yhteistyö on jatkuvasti tiivistynyt. Yhteistyön laajuus edellyttää

Lisätiedot

Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä. Opastavan päätösseminaari Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys

Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä. Opastavan päätösseminaari Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä Opastavan päätösseminaari 4.4.2017 Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Järjestämislailla säädetään,

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot