TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011"

Transkriptio

1 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA

2 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 TALOUSARVION YLEINEN OSA Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset Kuntastrategia Talousarvio- ja taloussuunnitelmarakenne ja tehtävät Käyttötalousosan rakenne Tuloslaskelmaosa Investointiosan rakenne Rahoitusosa Talousarvion vaikutus kunnan taseasemaan Kunnan talouden kehitys Käyttötalousmenojen kehitys Verotulojen kehitys Valtionosuuksien kehitys Lainanotto ja investointien rahoitus Talousarvion sitovuus Tilivelvollisuus intisuunnitelma Käyttösuunnitelmat...12 TAMMELAN TASAPAINOINEN KUNTASTRATEGIA...13 YLEINEN HALLINTO...16 Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja...16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI...17 Lasten päivähoito...17 Kotihoito ja vanhustyö...19 Toimeentuloturva...21 Muu sosiaaliturva...22 Terveydenhuolto...24 SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN TOIMI...26 Perusopetus...26 Vapaa sivistystyö...28 Muu koulutus...29 Vapaa-aikatoimi...29

3 TEKNINEN TOIMI...30 Yhdyskuntapalvelut...30 Kiinteistötoimi...31 Liiketoiminta...32 MUUT PALVELUT...33 Elinkeinoelämän kehittäminen...33 Maaseututoimi...33 Ruoka- ja puhdistuspalvelut...36 VESIHUOLTO...38 YHTEENVETOTAULUKKO...39 VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA...40 TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA INVESTOINTIOSA...43 RAKENTAMISOHJELMA RAHOITUSLASKELMA Liite 1: KUNNAN TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMARAKENNE Liite 2: TILIKARTTA / TULOSYKSIKÖT TEHTÄVITTÄIN Liite 3: KÄYTTÖTALOUSOSAN LIITTYMINEN TULOSLASKELMAAN Liite 4: TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Liite 5: INVESTOINTIOSAN JA TULOSLASKELMAN LIITTYMINEN RAHOITUSOSAAN Liite 6: KÄYTTÖTALOUSMENOJEN KEHITYS TEHTÄVITTÄIN Liite 7: VEROTULOT 2009 Liite 8: VALTIONOSUUDET 2009 Liite 9: TAMMELAN KUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

4 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Toimivat peruspalvelut turvataan taloudellisessa matalasuhdanteessakin Vuoden 2009 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu aloitettiin kunnanvaltuuston arviointi- ja strategiaseminaarilla Seminaarin tarkoituksena oli arvioida vuoden 2007 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja lähtökohtina olivat kunnanhallituksen ja lautakuntien näkökulmat. Kunnan omaksuma tasapainoinen kuntastrategia, jonka kunnanvaltuusto oli hyväksynyt tarkistettuna valtuustokauden alussa , muodostaa yhdessä eri ohjelmien kanssa perustan talousarviolle ja taloussuunnitelmalle sekä asetetuille taloudellisille ja toiminnallisille tavoitteille. Erityisesti on lisäksi huomioitava vuoden 2007 Kuntalain muutos, joka edellytti asettamaan myös kuntakonsernille toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet sekä esittämään toimintakertomuksessa selvityksen tavoitteiden toteutumisesta. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan tasapainoisen kuntastrategian, hallintokuntien suunnittelutyölle ohjeet vuoden 2009 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa varten sekä rakentamisohjelman. Talousarvion raamit perustuivat 3,3 % kasvulle kulumassa olevan vuoden talousarvioon verrattuna, jossa kuitenkin oli huomioitu terveydenhuollon 6,0 % erityisolosuhteet sekä eräät muut huomioitavat poikkeustekijät, kuten neuvoteltavana olleen seudullisen lukion kustannuksiin varattu euron määräraha. Verotulojen kasvuksi arvioitiin toteutuneen kehityksen perusteella 6,5 % ja valtionosuuksien kasvuksi 3,5 %. Maailmantalouden äkillinen heikentyminen, joka syksyn kuluessa alkoi rahataloudessa ennennäkemättömällä pörssikurssien syöksyllä alas ja heijastui sen jälkiseurauksena korkojen nousuun sekä reaalitaloudessa yritysten lakkaamisiin ja työvoiman vähennyksiin irtisanomisilla ja lomautuksilla, saattoi kuntataloudenkin aivan uudenlaisten haasteiden eteen. Forssan seudulla ahdinkoa lisäsi ennestäänkin huonona jatkuneen yritystilanteen ajautuminen monia eri toimialoja koskettaneeseen satojen työpaikkojen lopettamisiin ja parhaassakin tapauksessa pitkäaikaisiin lomautuksiin. Äkillisen rakennemuutos-statuksenkaan avulla ei kovin nopeita elvyttäviä toimia ole aikaansaatavissa rahoituksellisilla lisäpanoksilla tai elinkeinotoiminnan edellytysten luomisella uusien yritysten synnyttämiseksi vetovoimaisille klusterialoille. Talousarvion laadinnassa tulopuolen arviointi ja investointien painotukset oli Tammelan kunnassakin otettava uuteen harkintaan realistisen taloussuunnittelun merkeissä. Kunnanhallituksen talousseminaarissa tehtiin käyttötalousmenojen ja -tulojen osalta joitakin tarkennuksia ja rakentamisohjelmasta poistettiin vuosille ajoitettu yhteensä noin 1,6 miljoonan euron suuruinen Portaan koulun saneeraus ja laajennus sekä vuosille ehdotettu arviolta noin 3 miljoonan euron suuruinen uuden päiväkodin rakentaminen. Kunnanvaltuusto vahvisti entisen suuruisen tuloveroprosentin (18,50) sekä entiset kiinteistöveroprosentit; yleinen 0,65 %, vakituinen asunto 0,25 % ja loma-asunnot 0,85 % sekä yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %. Kuntatalouden nopeaa heikkenemistä ilmaisee sekin, että kunnat ovat joutuneet korottamaan tuloveroprosenttejaan niin, että valtakunnallinen keskiarvo on 18,59 ja kunnallisveroista tehtävien vähennysten lisääntyessä todellinen veroprosentti on noin 4 % tätä alempi. itu kuntien verotulojen nousu vuonna 2009 on noin 0,8 %. Tammelan kunnan talousarvion verotuloennuste perustuu kulumassa olevan vuoden verotuloennusteeseen, johon on laskettu 0,5 % kasvu tuloveroon ja 3 % kasvu kiinteistöveroon sekä 10 % vähennys yhteisöveroon. Valtionosuuksien kasvun arvioidaan ennakkotietojen mukaan olevan noin 9,4 %, mikä selittyy valtaosin sillä, että sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia lisätään kunnallisverosta tehtävien vähennysten johdosta. Sitä vastoin opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet jatkavat edelleen pienenemistään. Suunnitelmavuosina valtionosuuksien taso pysynee vuoden 2009 tasolla.

5 2 Vuoden 2009 talousarvioehdotuksessa käyttötalousneton kasvuprosentiksi on muodostunut 5,5 % kulumassa olevan vuoden vahvistettuun talousarvioon verrattuna ja käyttötalousraami alittuu eurolla. Talousarvioehdotuksen suurimmat kasvuprosentit kohdistuvat muuhun koulutukseen (44,4 %), jossa uutena määrärahana on edellä mainitun seudullisen lukion kustannusosuus, päivähoitoon (14,5 %), johon sisältyvät kulumassa olevana vuonna aloittaneiden uuden esiopetusryhmän ja uuden ryhmäperhepäivähoitoyksikön kustannukset sekä talousarviovuonna alkavan ryhmäperhepäivähoitoyksikön kustannukset, yhdyskuntapalveluihin (8,3 %), jossa on määrärahalisäyksiä tieavustuksiin ja kaavoituspalveluihin, vapaa-aikatoimeen (7,0 %) ja perusopetukseen (6,7 %), jossa uutena henkilöstölisäyksenä on erityisopettajan virka. Muina lisäyksinä talousarvioon sisältyvät kolme henkilöä ryhmäperhepäivähoitoon, kuntohoitaja kotihoitoon, hoitaja parhaillaan saneerauksen kohteena olevaan hoivaosasto 1:een Ruisluodon palvelukeskuksen, jonka hoivaosasto 2:lle palkataan hoitaja sijaismäärärahoilla sekä Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän kautta palkattava koulupsykologi. Kunnan rakentamisohjelma on talousarviovuonna n. 2,5 miljoonaa euroa ja vaihtelee rakentamisohjelmavuosina noin 1,7-2,4 miljoonan euron välillä. Suurimmat investoinnit vuonna 2009 kohdistuvat edellä mainitun hoivaosaston tilojen saneeraukseen, vesihuollon ja muun yhdyskuntateknisen rakentamisen toteuttamiseen, järvien kunnostamiseen, muuhun vesistörakentamiseen sekä vireillä olevien laajojen kaavoitushankkeiden jälkeen niiden kunnallisteknisen valmiuden aikaansaamiseen. Myös suunnitteluvuosina yhdyskuntarakentaminen on pääosissa kunnan investoinneissa, jotta edellytyksiä asumiselle ja yritystoiminnalle voidaan luoda. Monipuolinen tonttitarjonta on menestyksen avain kunnan teettämän tutkimuksenkin mukaan ja markkinointi valittuja keinoja hyväksikäyttäen muuttoliikkeen pitämiseksi kuntaan suuntautuvana ensiarvoisen tärkeää. Noin 1,3 miljoonan euron suuruinen vuosikate riittää kattamaan investoinneista tehtävät poistot eikä lainamäärä ole merkittävästi kohoamassa kulumassa olevan vuoden lopun todellisesta lainamäärästä ja on asukasta kohti noin euron tietämissä, joka on tuntuvasti valtakunnallista keskiarvoa alempi. Kunnan väkiluvun kehityksessä tavoitteena vuonna 2009 on pienen lähinnä korkeista kuolleisuusluvuista johtuvan notkahduksen jälkeen päästä etenkin muuttoliikkeen avulla hallitun kasvun uralle. Tämä on sangen haastava tavoite matalasuhdanteen aikaisen työttömyyden lisääntyessä ja palvelutarpeiden kasvaessa väestön ikärakenteesta johtuen. Erittäin suotuisa terveydenhuoltomenojen kasvu vuodelle 2009 osoittaa kuitenkin sen, että toimenpiteet kaavoitus- ja maapolitiikassa, asumisen vaihtoehtojen aikaansaamisessa, koko kunnan peruspalvelutason ylläpidossa, yritystoiminnan edellytysten luomisessa sekä yksityisten palveluiden käytössä ja vapaaehtoistyön muotojen kehittämisessä, ovat parantaneet kuntalaisten hyvinvointia. Seudullinen palveluiden järjestäminen selvitysten jälkeen tuo varmaan lisämahdollisuuksia nauttia hyvästä asumisesta, elämisestä ja yrittämisestä Hakkapeliittapitäjässä. Maaseutuohjelma ja erilaiset rakennerahasto-ohjelmat sekä aluekeskusohjelma (muuttuu vuoden 2010 alusta KOKO -ohjelmaksi eli koheesio- ja kilpailukykyohjelmaksi) antavat kansallisille ALLU- ja ELLY-ratkaisuille lisäpontta ja parantavat olosuhteita Lounais- Hämeessäkin unohtamatta suuria infrahankkeitakaan (VT 2:n parantaminen ja seudullinen lentokenttä). Talousarvioehdotus pitää pyörät pyörimässä Tammelassa ja kuntalaisten peruspalvelut totutun laadukkaina ja saatavilla. Matti Setälä kunnanjohtaja

6 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat säännökset on koottu kuntalain (365/95) 65 pykälään. Siinä säädetään myös vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle talousarvio. Talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi vähintään kolmea vuotta koskevassa taloussuunnitelmassa. Valtuuston on hyväksyttävä talousarvio ja -suunnitelma samanaikaisesti. Talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus (KunL 23 ja 53 ). Kuntalain 65 :n 2 momentin säännöksessä korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Säännös edellyttää valtuuston sitoutumista asettamiinsa tavoitteisiin. Valtuuston tulee osoittaa tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat voimavarat koko suunnittelukaudelle. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava myös taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä kunnan rahoitustarpeen kattamiskeinot. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Laki kuntalain 13 :n muuttamisesta tuli voimaan Valtuuston tulee päättää kunnan lisäksi myös kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista.

7 4 2. Kuntastrategia Kunnanvaltuusto hyväksyi tarkistetun Tammelan kunnan tasapainoisen kuntastrategian kokouksessaan Tammelan kunnassa on lähdetty toteuttamaan tasapainoisen onnistumisen strategiaa prosessina, jossa perustana ovat toiminta-ajatus ja visio sekä neljä näkökulmaa: vaikuttavuus resurssit ja talous prosessit ja rakenteet uudistuminen ja työkyky Näiden näkökulmien kautta hahmotetaan kriittisiä menestystekijöitä eli asioita, joissa Tammelan kunnan on ehdottomasti onnistuttava sekä arviointikriteereitä ja tavoitetasoja siitä, mistä tiedämme onnistuneemme ja siitä millaista onnistumista tavoittelemme seuraavan toimintavuoden aikana. Tasapainoinen kuntastrategia ja eri ohjelmat muodostavat pohjan talousarviolle, taloussuunnitelmalle ja siinä asetetuille taloudellisille ja toiminnallisille tavoitteille. Voimassa olevia kunnan tai seudullisia suunnitelmia ovat seuraavat (suluissa hyväksymisvuosi): henkilöstöstrategia (1999) lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma (2000) Forssan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma (2001) vanhustyön strategiasuunnitelma (2004) Forssan seudun päihde- ja huumestrategia (2003) Forssan seudun mielenterveystyön suunnitelma (2005) kylä- ja maaseutuelinkeino-ohjelma (2002, tarkistettu 2004) Forssan seudun hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia (2004), viimeisin tilastopäivitys 2008 Forssan seudun vanhustyön suunnitelma (2004), päivitys 2007 Forssan seudun vesihuollon yleissuunnitelma (2004) Forssan seudun palvelustrategia (2005) vesihuollon kehittämissuunnitelma (2005) Forssan seudun ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma osana päihde- ja huumestrategiaa (2005), päihdetyön osan uudelleenarviointi 2007 seudullinen oppilashuollon toimintamalli (2006) Forssan seudun perheväkivaltatyön toimintaohjelma 2007 Forssan seudun aluekeskusohjelma Agropolis Oy:n osaamiskeskusohjelma Forssan seudun strategia (2007, osin tarkistettu 2008) "Viis piirua maaseudun suuntaan" -kehittämisohjelma , (LounaPlussa Ry) kaavoitusohjelma (2008) Forssan seudun joukkoliikennesuunnitelma (2008) Lentokenttä Forssan seudulle -liiketoimintasuunnitelma (2008) Terveyden edistämissuunnitelma vuodelle 2009 (FSTKY) Kuntastrategia on esitetty yleisen osan jälkeen.

8 5 3. Talousarvio- ja taloussuunnitelmarakenne ja tehtävät Kuntalain 65 :n talousarvion rakennetta koskevalla säännöksellä pyritään yhtenäiseen talousarviokäytäntöön. Kunnan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Samaa rakennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Lisäksi tarvitaan yleisperustelut ja liitteet. Liite 1 Kunnan talousarvio ja -suunnitelmarakenne 3.1. Käyttötalousosan rakenne Kunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosan suunnitelmien avulla. Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa tehtäväkohtaiset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät tuloarviot ja määrärahat tehtävän tai tehtävien hoitamiseen. Kunta määrittelee itse tehtäväkokonaisuudet toimielinkohtaisesti. Käyttötalousosan laskelmassa esitetään tehtäväkohtaiset tulot ja menot. Tuloihin ja menoihin sisältyvät ulkoiset tulot ja menot sekä sisäiseen laskutukseen perustuvat tulot ja menot. Poistot otetaan suunnitelman mukaisista poistoista annetun yleisohjeen mukaisesti laskettuna kohtaan suunnitelmapoistot. Käyttötalousosassa esitetään tehtävän tavoitteet. Tavoitteet johdetaan tehtävän toimintaajatuksesta. Tavoitteita voidaan asettaa määrälle, laadulle, taloudellisuudelle, vaikuttavuudelle yms. sen mukaan mitä kussakin kunnassa ja kunkin tehtävän kohdalla katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Tavoitteet voidaan asettaa tunnuslukutavoitteina, numerotavoitteina tai sanallisina tavoitteina. Tavoitteet on kuitenkin asetettava siten, että niiden toteutumista voidaan arvioida. Huomiota tulee kiinnittää erityisesti siihen, että tavoitteet eivät ole ristiriidassa koko kuntaa koskevien tavoitteiden kanssa tai että tehtävän tavoitteet eivät ole ristiriidassa keskenään. Liite 2 Tulosyksiköt tehtävittäin Tavoitteiden asettaminen valtuustotasolla Hyvin asetetut tavoitteet ovat tuloksellisen arvioinnin perusta. Asetettaessa toiminnalle tavoitteita valtuustotasolla korostuu valtuuston tehtävä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä, kunnalle säädettyjen ja sen itse itselleen ottamien tehtävien toteuttajana tai järjestäjänä, kuntalaisten edustajana, kunnan rajallisten resurssien jakajana ja kunnan yhteiskunnallisten velvoitteiden toteuttajana. Hyvinä tavoitteina valtuustotasolla pidetään tavoitteina, jotka edistävät kunnan menestymistä tehtävissään vastaavat kuntalaisten/asiakkaiden tarpeita kehittävät palvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta kehittävät kunnan palveluja ja toimintaprosesseja ovat realistisia suhteessa kunnan voimavaroihin ja ovat kunnan omin toimenpitein saavutettavissa yksin tai toimijaosapuolena. Talousarviossa on esitetty vuoden 2009 tavoitteet.

9 Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tilikauden tuloksen käsittelyerät poistoeron muutokset vapaaehtoisten varausten muutokset rahastojen muutokset eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelmaosan hyväksymisen yhteydessä. Hallituksen on tilinpäätökseen kuuluvassa toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä tai talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Suunnitelman mukaiset poistot (suunnitelmapoistot) ovat talousarvion tuloslaskelmaosassa kunnan tilikauden tuloksen laskemiseksi tarvittava erä. Koska poistosuunnitelma on hyväksytty erillisellä päätöksellä, ei poistojen sitovuutta koskevaa päätöstä tarvitse tehdä talousarviossa. Talousarvion tuloslaskelmaosassa ja tilinpäätöksessä käytetään samoin perustein laskettuja poistoja. Liite 3 Käyttötalousosan liittyminen tuloslaskelmaosaan Liite 4 Tuloslaskelman tunnusluvut 3.3. Investointiosan rakenne Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Hankkeet ja hankeryhmät on ryhmitelty toimielimittäin. Investointiosassa esitetään investointihankkeen tai hankeryhmän kokonaiskustannusarvio, jonka valtuusto on hyväksynyt taloussuunnitelmassa tai erillisellä päätöksellä. Investointiosaan arvioidaan talousarviovuonna tarvittava määräraha. Lisäksi esitetään edellisenä tai edellisinä vuosina hankkeeseen käytetty määräraha ja suunnitelmavuosille arvioitu käyttötarve. Investointiosassa käsitellään aktivoitavat hankintamenot (yli euroa). Investointivarauksen/investointirahaston käyttö hankkeen tai hankeryhmän rahoitukseen esitetään erikseen sitovana perusteluna.

10 Rahoitusosa Talousarvion rahoitusosassa osoitetaan miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen. Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa. Rahoitusosa on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan varsinaisen toiminnan ja investointitoiminnan kassavirtaa. Tästä nähdään miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa arvioidaan rahoitustoiminnan kassavirta. Talousarviota laadittaessa tärkeitä eriä ovat antolainauksen ja lainakannan muutokset sekä oman pääoman muutokset. Talousarvion rahoitusosa päättyy riviin vaikutus maksuvalmiuteen. Laskelman ulkopuolelle on tällöin jätetty talousarviovuoden ja suunnittelukauden aikana tapahtuvat toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden ja saamisten muutokset sekä korottomien velkojen muutokset. Näiden erien muutosten arvioimista ei voida edellyttää talousarviossa. Liite 5 Investointiosan ja tuloslaskelmaosan liittyminen rahoitusosaan 3.5. Talousarvion vaikutus kunnan taseasemaan Talousarvion toteuttamisella on suora vaikutus kunnan taseeseen, joka kuvaa kunnan varallisuusasemaa tiettynä ajankohtana eli tilinpäätöspäivänä. Tuloslaskelmaosan ylijäämäinen tilikauden tulostavoite merkitsee talouden vahvistumista, joka näkyy taseessa oman pääoman lisäyksenä. Alijäämäinen tilikauden tulostavoite vähentää omaa pääomaa. Alijäämä voidaan kattaa varauksilla tai rahastoilla tai muulla vapaalla omalla pääomalla. 4. Kunnan talouden kehitys 4.1. Käyttötalousmenojen kehitys Vuoden 2009 käyttötalouden nettomenot kasvavat vuoteen 2008 verrattuna 1,36 milj. euroa eli 5,5 % lähinnä palkankorotuksista ja henkilöstölisäyksistä johtuen. Seuraavina vuosina käyttötalouden kasvupaineet jatkuvat edelleen, mutta tulorahoituksessa ei näillä näkymin tapahdu reaalikasvua, jolloin taloussuunnitelmavuodet 2010 ja 2011 näyttävät selvästi vaikeammilta kuin vuosi 2009 talouden tasapainon suhteen. Taloussuunnitelmavuosien määrärahat ja tuloarviot on esitetty talousarviovuoden rahan arvossa. Liite 6 Käyttötalousmenojen kehitys tehtävittäin 4.2. Verotulojen kehitys Vuonna 2009 kuntien verotulojen arvioidaan kohoavan yhteensä vain n. 0,8 prosenttia. Veropohja kohoaa ansiotulojen kasvun myötä, mutta toisaalta vähenee kunnallisverosta tehtävien vähennysten lisääntymisen myötä. Tilityksiä kasvattaa myös monien kuntien päättämä tuloveroprosentin nostaminen. Kunnallisveron kasvuksi arvioidaan n. 1,5 % ja kiinteistöveron kasvuksi n. 3,3 % sekä yhteisöveron vähennykseksi n. 7,2 %.

11 8 Verovuoden 2007 verotus vahvistui lokakuun 2008 lopussa. Tammelan kunnan kunnallisverojen kasvu v oli 7,4 %. Koko maan kunnallisverot kasvoivat edellisvuodesta 7,6 %, mutta siinä on mukana tuloveroprosentin nostamisen vaikutukset. Tammelan kunnan osuus yhteisöverosta kasvoi v ,3 %, kun koko maan yhteisövero-osuus kasvoi 19,1 %. Vuoden 2009 verotuloarvio perustuu vuoden 2008 verotuloennusteeseen, johon on laskettu tuloveroon 0,5 % ja kiinteistöveroon 3,0 % kasvu sekä yhteisöveroon 10,0 % vähennys. Verotulot kasvaisivat tällöin vuoden 2008 hyväksyttyyn talousarvioon nähden euroa eli 2,6 %. Verotuloennusteeseen sisältyy monia taloudelliseen kehitykseen liittyviä epävarmuustekijöitä. Liite 7 Ennuste verotulojen kehityksestä 4.3. Valtionosuuksien kehitys Tammelan kunta saa ennakkotietojen mukaan valtionosuutta v yhteensä n euroa enemmän kuin kuluvana vuonna eli nousua on n. 9,4 %. Kasvu johtuu suurelta osin siitä, että valtio kompensoi sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia lisäämällä kunnallisverosta tehtävien vähennysten vaikutuksen. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus pienenee edelleen. Valtionosuuksien ennakoidaan pysyvän suunnitelmavuosina talousarviovuoden tasolla. Liitteenä 8 Ennuste valtionosuuksien kehityksestä 4.4. Lainanotto ja investointien rahoitus Lainanottoa käytetään kunnan investointien rahoittamiseen siten, että kunnan lainamäärä kasvaa lievästi (vuosittaiset arviot löytävät rahoituslaskelmasta). Mikäli tulos on kuitenkin talousarviossa ennakoitua parempi, ja/tai rakentamisohjelma toteutuu suunniteltua suppeampana, niin lainamäärä jää vastaavasti ennakoitua pienemmäksi.

12 9 5. Talousarvion sitovuus Käyttötalousosassa määrärahat osoitetaan tehtävittäin siten, että netto on sitova. Jos tavoite hyväksytään talousarvioon, se sitoo valtuustoa alempia viranomaisia samalla tavoin kuin määräraha. Talousarvioon hyväksytään sitoviksi toiminnan mitattavissa olevat tavoitteet. Tavoitteiden määrää on karsittu aikaisempaan verrattuna, jolloin enää ei ole eroteltu erikseen sitovia ja muita tavoitteita. Investointiosan määrärahat osoitetaan toimielimille hankeryhmittäin ja hankkeittain siten, että netto on sitova. Mikäli investointiryhmän kustannusarvio ylittää hankekohtaisen rajan, sitoo määräraha toimielintä hankekohtaisesti. Hankekohtaiset rajat ovat seuraavat: Atk-ohjelmat ja muut pitkävaikutteiset menot euroa Irtaimisto euroa Arvopaperit ja muut pitkävaikutteiset sijoitukset euroa Yhdyskuntarakentaminen euroa Talonrakentaminen euroa Hankekohtaisten investointien osalta kustannusarvion sisällä tapahtuvat vaihtelut eri suunnitelmavuosien välillä ovat sallittuja. Tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sitovat erät on tummennettu. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion muutosten esittämisoikeus ja -velvollisuus koskee samalla tavoin sekä määrärahoja että tavoitteita (sitovat tavoitteet). Talousarviomuutokset on pyrittävä tekemään talousarviovuoden aikana välittömästi, kun muutostarve on tiedossa. Lisäksi tehtävittäin on esitetty perusteluja, mitkä eivät ole sitovia vaan ohjeellisia.

13 10 6. Tilivelvollisuus Kuntalain mukaan tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat (itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavat henkilöt). Valtuutetut eivät ole tilivelvollisia. Oheisena luettelo viroista, joita hoitavat viranhaltijat ovat tilivelvollisia: kunnanjohtaja hallintojohtaja kunnankamreeri sosiaalijohtaja päiväkodin johtaja vanhustyön johtaja perhepäivähoidon ohjaaja sivistystoimenjohtaja koulujen johtajat rehtori vapaa-aikasihteeri liikuntasihteeri kirjastonjohtaja tekninen johtaja kaavoittaja rakennustarkastaja maanrakennusmestari talonrakennusmestari maaseutuasiamies. Käyttösuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä päätetään samalla, kuka on vastuussa mistäkin tehtäväalueesta. 7. intisuunnitelma inti on oleellinen osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä toiminnan ja palvelujen kehittämisen väline. innin tuloksena tehtävät johtopäätökset ohjaavat toimintaa, vaikuttavat uusien tavoitteiden asettamiseen tai entisten tarkistamiseen. innin tehtävänä valtuustotasolla on osoittaa strategioiden tarkistamisen tarpeet ja kehittämisen kohteet. inti on osa kunnan jatkuvaa kehittämisprosessia. Kunnallisen arvioinnin tärkein osa on kunnanvaltuuston asettamat tavoitteet ja niiden arviointi. Tavoitteiden lähtökohtana ovat kunnan strategiat. innin ydin on arvottaminen eli sen osoittaminen, onko jokin asia hyvin vai huonosti, arvokas vai arvoton, hyödyllinen vai hyödytön. Kunnallisessa palvelutoiminnassa koko järjestelmän olemassaolon tarkoitus on kansalaisten peruspalveluista huolehtiminen ja hyvinvointiyhteiskunnan rakenteiden tuloksellinen toiminta. Peruskysymys kunnallisen toiminnan ja tuotettujen palveluiden arvioinnissa on, kuinka hyvin kunta onnistuu tehtäviensä hoitamisessa ja järjestämisessä.

14 11 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi kunnassa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunta suorittaa arviointinsa vertaamalla rinnakkain valtuuston hyväksymää talousarviota, kunnanhallituksen allekirjoittamassa tilinpäätöksessä olevaa toimintakertomusta sekä omia havaintojaan. intikertomuksen käsittely ja tavoitteiden saavuttamisen arviointi kunnanvaltuustossa on tärkeä osa valtuuston suorittamaa tavoitteellista johtamista. Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus esitetään samassa kokouksessa. Tammelan kunnassa on vuoden 2001 aikana siirrytty asettamaan tavoitteita ja strategioita tasapainoisen onnistumisen mallilla. Tasapainoisen onnistumisen mallia hyödynnetään suoraan kunnan arviointityössä. Toimintaa arvioidaan ja mitataan eri näkökulmista, joita ovat vaikuttavuus (asiakas), prosessit, talous ja oppiminen. Lähtökohtana on organisaation visio sekä strategia ja oleellista on tasapaino eri näkökulmien ja käytettävien mittareiden välillä. Tavoitteiden toteutumista seurataan valtuustotasolla osavuosikatsauksen ja kunnan tilinpäätöksen yhteydessä. Osavuosikatsaus laaditaan puolivuosittain siten, että siinä seurataan talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista määrärahaseurannan lisäksi. Osavuosikatsaus käsitellään kunnanhallituksessa noin kuukauden kuluttua tarkastelukauden päättymisestä. Osavuosikatsaus esitetään myös kunnanvaltuustolle. Kunnan toimintakertomuksessa kuluneelta tilikaudelta esitellään sekä toiminnallisten että taloudellisten tavoitteiden toteutuminen samalla tasolla kuin talousarviossakin. Tilinpäätös, jossa toimintakertomus muodostaa tärkeän osan, allekirjoitetaan kunnanhallituksessa seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös on tuotava kunnanvaltuuston käsittelyyn kuntalain mukaisesti viimeistään kesäkuussa. Tämän lisäksi arviointia suoritetaan pitkittäisvertailuna eli kunnan talous- ja muita tietoja seurataan myös pidemmältä aikaväliltä aikasarjoina yms. inti tuottaa tietoa valtuutetuille itselleen, kuntalaisille, kunnan viranhaltijoille ja työntekijöille sekä ympäröivälle yhteiskunnalle siitä, miten kunta tehtävissään on onnistunut tai edistynyt. inti on parhaimmillaan systemaattinen prosessi, joka tuottaa oikeaa, luotettavaa ja ajankohtaista tietoa kunnan tehtävän tai yksittäisen toiminnon tilasta sellaisenaan tai suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Ottaen huomioon valtuuston roolin kunnan keskeisten tavoitteiden asettajana ja strategioitten määrittäjänä, tulee arvioinnin valtuustotyöskentelyssä painottua etukäteisarviointiin ja toiminnan aikaiseen arviointiin. inti kuulu olennaisesti myös lautakuntien tehtäviin ja ne seuraavat tavoitteita tarkemmalla tasolla kuin valtuusto. Lautakunnat raportoivat tavoitteiden saavuttamisesta kunnanhallitukselle, joka muokkaa niistä oman kertomuksensa valtuustolle. Työyksiköissä tapahtuvaa toimintojen arviointia toteutetaan kunnallisen työmarkkinalaitoksen kunnallisen palvelutoiminnan tuloksellisuusarvioinnista antaman suosituksen pohjalta. Työyksikkökohtaisessa toimintojen arvioinnissa keskeisellä sijalla ovat arviointikeskustelut työpaikkapalavereissa ja kehityskeskusteluissa. Liite 9 intisuunnitelma

15 12 8. Käyttösuunnitelmat Valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kunnanhallitus sen täytäntöönpanomääräyksin lautakuntien ja muiden viranomaisten noudatettavaksi. Kunnanhallitus tai lautakunta päättää sen jälkeen käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Kunnanhallituksen tai lautakunnan määräämä, sen alainen viranhaltija päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmista sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla osamäärärahat ja tuloarviot pienempiin ja tarkempiin osiin. Edellä tarkoitettu viranhaltija voi vastaavasti antaa alaiselleen viranhaltijalle oikeuden päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmasta.

16 13 TAMMELAN TASAPAINOINEN KUNTASTRATEGIA Toiminta-ajatus: Perinteikkään Tammelan luonto ja turvallinen ympäristö luovat edellytyksiä hyvinvoinnille, viihtyisyydelle ja yrittäjyydelle. Kunta järjestää asukkailleen laadukkaat peruspalvelut pyrkien alueelliseen ja eri väestö- ja ikäryhmien tasa-arvoon. Palvelut tuotetaan taloudellisesti ja alueellista yhteistyötä hyödyntäen. Asukkaiden osallistumisja vaikuttamismahdollisuuksia tuetaan. Visio 2010: Historiallisen Hämeen Härkätien Tammela on Lounais-Hämeen vetovoimainen, turvallinen, vireä ja luontoarvoja kunnioittava maaseutupitäjä, jossa palvelut ja talous ovat tasapainossa. Tammelassa on hyvä elää, asua ja toimia. Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät intikriteerit Tavoitetaso Kuntalaisten kokonaisvaltainen hyvinvointi 2. Turvallinen ja toimiva elinympäristö 1.1. Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman toteutuminen, erityisesti yhteisöllisyys 1.2. Peruspalvelujen hyvä laatu ja saatavuus sekä ennaltaehkäisevä näkökulma 2.1. Riittävästi tonttivaihtoehtoja markkinoitavina ja kaavoituksen etenemisaika sekä kaavojen laadukkuus 2.2. Vesiensuojelu- ja kunnostushankkeiden määrä Lisätään yhteistyötä ja yhteistoimintaa asuinyhteisössä. Luodaan edellytyksiä kuntalaisten keskinäiselle kohtaamiselle. Palveluiden tyytyväisyysmittaukset (eri hallintokunnat määrittelevät tavoitetasot). Ennaltaehkäisevän toiminnan lisääminen: kansalaistoiminnan mahdollisuuksien kartoittaminen ikäihmisten apuna. Asunto-ohjelman mukainen tonttitarjonta ja tonttien markkinointitavat laaditun suunnitelman mukaisesti. Maankäytön suunnittelun tehostuminen selkeytyneen kaavoitusprosessin avulla. Kunnan kaavojen läpimeno yleiskaavoissa enintään 3 vuotta ja asemakaavoissa enintään 2 vuotta. Ollaan mukana 2-3 hankkeessa ja osoitetaan kuntarahoitusosuudet suunnitteluun ja varaudutaan luvanhakijana toteutuskustannuksiin hankekohtaisin talousarviomäärärahoin.

17 Asumisen, yritystoiminnan, palvelut ja liikkumisen kattava yhdyskuntarakenteen selvitys 2.4. Liikenneturvallisuuden parantaminen Seudullisen maankäytöllisen yleispiirteisen suunnitelman aloitus ja kuntaa koskevan erillisen kaavoitusohjelman toteuttaminen. Liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys ja vähintään yhden tätä tarkoittavan hankkeen toteutuminen. 3. Työllisyys ja yrittäjyys 3.1. Työttömyysaste Enintään valtakunnallisessa keskiarvossa ja pitkäaikaistyöttömien määrän vähentäminen 10 prosentilla Yritysten lisäys Yritysten nettolisäys 25 kappaletta. 4. Kuntalaisten osallistuminen 4.1. Vuorovaikutuksen määrä Informaatio- ja kylätilaisuuksien järjestäminen kaavoituksesta ja yhdyskuntateknisistä ratkaisuista. Kaavoitus maankäyttö- ja rakennuslain säätämän menettelyn ohella selkeäksi prosessiksi kuntalaisiin nähden. Äänestysprosentti EU-vaaleissa valtakunnallista keskiarvoa 5 prosenttiyksikköä korkeampi. Kyläkierroksen toteutus valtuustokauden ensimmäisenä vuonna kyläyhdistysten/tammelan kylienyhdistyksen organisoimana. Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät intikriteerit Tavoitetaso Palveluiden ja palvelurakenteiden uudet toimintamallit 1.1. Koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) hankesuunnitelma 1.2. Toimiva seudullinen vesihuolto 1.3. Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä kunnan kotihoidon ja vanhustyön muodostama toimiva kokonaisuus Kahden uuden hankkeen käynnistyminen. Seudullisen vesihuoltoyhtiön toiminnan aloittaminen. Toimiva sopimusohjausjärjestelmä ja toimintojen järjestämisvastuiden tarkentaminen (puitelain periaatteiden mukaisesti). Terveydenhuollon kustannusten nousu enintään samaa tasoa kuin kotihoidossa ja vanhustyössä keskimäärin.

18 Yrittäjyyden luominen palvelutuotantoon 1.5. Oikein mitoitetut koulupalvelut Edellytysten luominen yksityisten palvelujen käytölle. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen erityisen tuen ja oppilashuollon resurssit mitoitetaan seudullisten kehittämishankkeiden linjausten mukaisiksi. Talouden ja resurssien hallinta Kriittiset menestystekijät intikriteerit Tavoitetaso Tasapainoinen talous 1.1. Lainanhoitokate Vähintään Vuosikate Vuosikate kattaa poistot Lainaa/asukas Enintään n euroa/asukas suunnitelmakauden lopussa. 2. Palvelujen tuottamiseen ja järjestämiseen oikein mitoitetut henkilöstö- ja tilaresurssit 2.Henkilöstö-, tila- ja palvelumitoitus Talonmiespalvelujen ja liikuntapaikkahoidon uusi mitoitus käyttöön vuoden alusta. Osaaminen ja uudistuminen Kriittiset menestystekijät intikriteerit Tavoitetaso Osaava, sitoutunut ja aikaansaava henkilöstö 1.1 Henkilöstön koulutus Määrärahavaraukset vähintään 0,8 % palkoista Sairauspoissaolot Keskimäärin enintään n. 10 työpäivää/ työntekijä/vuosi. Työkyvyn tukemismallin tarkistaminen Työilmapiiri Vuoden alussa tehdään työilmapiiritutkimus ja sen pohjalta tarvittavat yksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat Henkilöstöstrategia ja työsuojelun toimintaohjelma Uudistetaan henkilöstöstrategia ja työsuojelun toimintaohjelma.

19 16 YLEINEN HALLINTO Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Tavoitteet Kriittiset menestystekijät intikriteerit Tavoitetaso 2009 Seudullisen yhteistyön avulla on palveluiden järjestäminen toteutettu kustannustehokkaasti ja tarpeita vastaavasti. Kunnan visio ja sen pohjalta johdetut strategiset tavoitteet toteuttavat kuntalaisten kannalta olennaisia ja vaikuttavia asioita, joiden toteutusta voidaan johtaa. Palveluiden kehittymistä arvioidaan seudun hyvinvointi- ja turvallisuusstrategian sisältämillä mittareilla eri ikäryhmien kohdalta. Kunnallisvaalien jälkeen luottamushenkilöt ja heidän muodostamansa elimet ovat yhdessä viranhaltija ja työntekijäorganisaation kanssa käyneet lävitse kuntastrategian peruslinjat ja painopisteet sekä valmistelleet palveluiden tuottamisen ja järjestämisen lähtökohdista kunnan eri päätöksentekotasoilla sovellettavat toimintoja ja taloutta koskevat arviointiin perustuvat mittaamisperiaatteet. Osallistutaan seudulliseen palveluiden tarkasteluun ja hyväksytään toimenpiteet, joilla selvityksen esille tuomat toimenpide-ehdotukset kunnan osalta tehdään mahdollisiksi toteuttaa käytännössä. Koulutus ja perehdyttäminen on toteutettu ja kuntastrategia sekä siitä johdetut tavoitteet on aikaansaatu. Määrärahat Käyttö Ulkoinen, sisäinen Ehdotus Menot ,0 % Muutos 2,8 % 2,8 % 0,0 % 0,0 % Tulot ,6 % Muutos 9,9 % 9,9 % 0,0 % 0,0 % NETTO ,7 % Muutos 0,7 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % Suoritteet 2008 Ehdotus Asukasmäärä Tarkastuspäivät Kokoukset kpl/kunnanvaltuusto Kokoukset kpl/kunnanhallitus Henkilökuntamäärä Työllistettyjä pitkäaikaistyöttömiä Kuntalisä

20 17 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Lasten päivähoito Toiminta-ajatus: Päivähoitopalveluina tarjotaan kaikille päivähoitoa tarvitseville turvallinen päivähoito-paikka perhepäivähoidosta, ryhmäperhepäiväkodista tai päiväkodista. Tarjotaan suunnitelmallista ja monipuolista toimintaa lapsen yksilöllisyys huomioiden. Vanhempia tuetaan heidän kasvatustehtävässään. Visio 2011: Tammelassa järjestetään monipuolista asiakkaiden tarpeet huomioivaa päivähoitoa, jonka palvelut ja talous ovat tasapainossa. Tavoitteet Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät intikriteerit Tavoitetaso 2009 Kasvatuskumppanuus: Vanhempien kanssa käytävät kasvatuskeskustelut Asiakastyytyväisyyskysely Yksilöllinen varhaiskasvatus ja esiopetussuunnitelma Keskiarvo hyvä 3,5 Yksilöllinen varhaiskasvatustai esiopetussuunnitelma kaikille, keskustelut 1 kertaa/vuosi, eskareilla 2 kertaa/vuosi Talouden ja resurssien hallinta Kriittiset menestystekijät intikriteerit Tavoitetaso 2009 Palvelujen käytön seuraaminen Käyttöaste Vähintään 80 % Määrärahat Käyttö Ulkoinen, sisäinen Ehdotus Menot ,3 % Muutos 13,3 % 13,3 % 0,6 % 6,5 % Tulot ,1 % Muutos 5,2 % 5,2 % 0,0 % 0,0 % NETTO ,3 % Muutos 14,4 % 14,4 % 0,7 % 7,3 %

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 Sisällys TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kaupunginjohtaja 6.11.2007 Kaupunginhallitus 26.11.2007 382 Kaupunginvaltuusto 10.12.2007 78 Veikko Huovinen, Havukka-ahon ajattelija:

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.11.2008 Sivu 1(2) SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot