HUOLTOKIRJA OSANA KIINTEISTÖN YLLÄPIDON TIEDONHALLINTAA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOLTOKIRJA OSANA KIINTEISTÖN YLLÄPIDON TIEDONHALLINTAA"

Transkriptio

1 Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 216 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 216 Espoo 2003 TKK-RTA-R216 HUOLTOKIRJA OSANA KIINTEISTÖN YLLÄPIDON TIEDONHALLINTAA Klaus Justander Jukka Puhto TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

2 Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 216 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 216 Espoo 2003 TKK-RTA-R216 HUOLTOKIRJA OSANA KIINTEISTÖN YLLÄPIDON TIEDONHALLINTAA Klaus Justander Jukka Puhto TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

3 Jakelu: Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous PL TKK Puh. (09) Fax (09) TKK Rakentamistalous ISBN X ISBN (PDF) ISSN Otamedia Oy 1. painos Espoo 2003

4 ESIPUHE Tämä raportti kuuluu Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja -sarjaan. Raportin tarkoituksena on kiinteistön ylläpidon prosessien tiedon hallinnan kehittäminen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää huoltokirjan rooli ja merkitys kiinteistön ylläpidon tiedonhallinnassa kiinteistönomistajien, kiinteistönhoitoliikkeiden ja käyttäjien näkökulmasta. Teoreettisena tarkasteluna selvitetään kiinteistön elinkaaren aikaisten toimintojen vaatimukset ylläpitotiedolle ja sen käytettävyydelle, sekä ylläpidon eri strategiamuodot informaationhallinnan lähtökohtana. Tutkimuksen rahoittajana on toiminut Senaatti-kiinteistöt. Huoltokirja osana kiinteistön ylläpidon tiedonhallintaa tutkimus on suoritettu Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratoriossa tutkimuspäällikkö Jukka Puhdon johdolla. Senaatti-kiinteistöjen puolesta tutkimusta ovat ohjanneet tietohallintojohtaja Antti Koskinen sekä kehityspäällikkö Erkki Mansikkamäki. Päätutkijana on toiminut tekn. yo Klaus Justander. Espoossa Klaus Justander 3

5 4

6 Justander, K., Puhto, J., Huoltokirja osana kiinteistön ylläpidon tiedonhallintaa, Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 216, Espoo 2003, 111 s. Avainsanat: Kiinteistöjohtaminen, ylläpito, ylläpitostrategia, ylläpitotieto, informaation hallinta, huoltokirja TIIVISTELMÄ Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kiinteistön ylläpidon prosessien tiedonhallinnan kehittäminen. Tutkimuksen tavoitteena on tehdä selvitys huoltokirjan asemasta kiinteistönomistajan, kiinteistönhoitoliikkeen ja käyttäjän ylläpidon tiedonhallinnassa sekä huoltokirjojen keskeisistä ominaisuusvaatimuksista. Tutkimuksen empiirisen osuuden tavoitteena on analysoida ylläpitotietoon liittyvät käyttäjälähtöiset tarpeet. Empiirinen osuus muodostui teemahaastatteluista, joissa selvitettiin huoltokirjan rooli ja merkitys ylläpidon tiedonhallinnassa. Lisäksi haastatteluja edelsi kaikille haastateltaville annettu yhteinen esikysely, jossa kartoitettiin nykyisten huoltokirjojen keskeiset ongelma-alueet. Teoreettisena tarkasteluna analysoitiin kiinteistön elinkaaren aikaisten toimintojen vaatimukset ylläpitotiedolle ja sen käytettävyydelle, sekä ylläpidon eri strategiamuodot informaationhallinnan lähtökohtana. Tutkimuksen tuloksena saatiin selville, mitkä ovat huoltokirjojen keskeisimmät tarpeet ja ominaisuusvaatimukset kiinteistönomistajan, kiinteistönhoitoliikkeen ja kiinteistön käyttäjän näkökulmasta. Nykyisin useita eri merkityksiä eri tahojen keskuudessa saanut huoltokirja-käsite rajattiin koskemaan vain tiettyjä kiinteistöliiketoiminnan osa-alueita. Tämän lisäksi huoltokirjan rooli määriteltiin yleisesti kiinteistön ylläpidon tiedonhallinnassa. Haastattelujen perusteella saatiin selville huoltokirjan tärkeimmät käyttäjäosapuolet ja kartoitettiin käyttökokemuksia nykyisistä huoltokirjamalleista. Esikysely jakoi karkealla tasolla huoltokirjan sisältämät tiedot aktiivisesti ja passiivisesti käytettyihin tietoihin. Tulevaa kehitystyötä varten saatiin selville minkälaisia ongelmia yleisesti ylläpitotiedonhallintaan liittyy. Huoltokirjojen yleistymisen lähtökohtana Suomessa on vuoden 2000 alussa voimaan tullut uusi maankäyttö- ja rakennuslaki. Sen mukaan rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje tulee laatia kaikille niille uudisrakennuksille, joita käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. Huoltokirjaohjelmat ovat nykyisin sisällöiltään varsin kirjavia, ja siksi rakenteiden yhtenäistämiselle on olemassa selkeästi tarvetta. Alalla on käynnistetty useita aiheeseen liittyviä kehityshankkeita, joiden yleisenä tarkoituksena on selvittää huoltokirjan roolia kiinteistöjohtamisen informaationhallinnassa, ja helppo tiedonsiirrettävyys eri tietojärjestelmien kesken on tässä yhtenä olennaisena päämääränä. 5

7 6

8 Justander, K., Puhto, J., The Role of Electronic Building Manual in Maintenance Information Management, Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 216, Espoo 2003, 111 p. Keywords: Real Estate Management, Maintenance, Maintenance Strategy, Information Management, Building Manual ABSTRACT The new Land Use and Building Act enacted in year 2000 and it was the starting point for mushrooming the use of electronic building manual in Finland. In accordance with the law the building manual has to be done in all new residential and commercial facilities that are purposed at permanent living or working. There are many building manuals in the market today and the structures are very scattered. In consequence of this there is accelerating need for structure standardisation. Many projects are focused on this problem and good capability to transfer information between information systems in the real estate management field is the main target. Senate Properties as the biggest property owner in Finland is taking part in this development and one could say Senate Properties is taking the predecessor role in advancing maintenance information management in Finland. The purpose of making this study was to produce basic knowledge to a project concerning information management in buildings maintenance for a major Finnish property holder, Senate Properties. The basic idea was to define the role of electronic building manual in property owner s maintenance information management and analyse present state of building manual in Finland. Addition to Senate Properties and their associates three other Finnish property holders were selected to the project. The methodology of the study is based on literature review and theme-centred interviews. The framework of this study is primarily based on information management and real estate management literature by both Finnish and foreign authors. Theoretical part is handling information management from both common and real estate management perspective. The main maintenance strategies and the role of building manual are also discussed. Empirical part of this thesis includes interviews and questionnaire sections. The interviews consisted of Senate Properties own staff, their associates and three other big Finnish property holders. Collation of information on the significance and aim of the building manual were managed with questionnaires and the experiences of using maintenance information management systems primarily with interviews. As a result, the main information needs of the three significant building manual users, owner, maintenance organisation and tenant were defined. The term electronic building manual is currently very indefinite which was the reason why the main principles of what building manual should include were analysed in both literature and interview sections. On the strength of interviews the main user types of the building manual within the organisations were also defined as well as the requirements for maintenance information management system capacity. 7

9 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...3 TIIVISTELMÄ... 5 ABSTRACT JOHDANTO Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteet, menetelmä ja rajaus Tutkimuksen toteutus KIINTEISTÖJOHTAMISEN INFORMAATIONHALLINTA Informaationhallinnan keskeisten käsitteiden määrittely Tietojärjestelmä ja sen rakenne Informaationhallinnan soveltaminen kiinteistöjohtamiseen Kiinteistöjohtamisen informaatiotarpeet Kiinteistöjohtamisen informaation luokitteleminen Informaationhallinta rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa Suunnittelu-, rakennus- ja ylläpitovaiheen informaation hallinta Elinkaaren vaiheiden integrointi informaation avulla KIINTEISTÖJEN YLLÄPITOSTRATEGIA YLLÄPIDON INFORMAATIONHALLINNAN LÄHTÖKOHTANA Kiinteistön ylläpitostrategia Ylläpitostrategian tarkoitus ja vaihtoehdot Ylläpidon strategian valinta ja suhde informaatioon Huoltokirja tukee kiinteistön ylläpitostrategian mukaista toimintaa Huoltokirjan tarkoitus Tietojärjestelmän käyttäjän vaatimukset huoltokirjaohjelmalle Huoltokirjan ongelmakohtia HUOLTOKIRJAN MERKITYS SEN KÄYTTÄJILLE KYSELYTUTKIMUKSEN MUKAAN Kyselyn toteutus Esikyselyn rakenne Esikyselyn tulokset Huoltokirjan käyttö Huoltokirjan tietosisältö

10 4.3.3 Huoltokirjatoiminnot Huoltokirjaohjelmat HAASTATELTAVIEN KÄYTTÖKOKEMUKSIA NYKYISISTÄ HUOLTOKIRJAMALLEISTA Haastattelujen toteutus Haastattelujen tulokset Yleistiedot Huoltokirjan tietosisältö Huoltokirjatoiminnot Hyvän huoltokirjan ominaisuuksia Johtopäätökset teemahaastatteluista LOPPUTULOKSET JA YHTEENVETO LÄHDELUETTELO LIITE 1 Keskeisiä käsitteitä ja määritelmiä LIITE 2 Omistajien esikysely LIITE 3 Teemahaastattelun kysymysrunko LIITE 4 Mitä asioita valvotte kiinteistönhoitoon liittyen ja miten? (esikysely) LIITE 5 Tulisiko huoltokirjassa olla linkki hankesuunnitteluun? (haastattelut) LIITE 6 Millainen huoltokirja on 5 vuoden päästä? (haastattelut)

11 1 JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen tausta Lähtökohtana huoltokirjojen yleistymiselle on vuoden 2000 alussa voimaan tullut uusi maankäyttö- ja rakennuslaki. Sen mukaan rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittava kaikille niille uudisrakennuksille, joita käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. Sama koskee niitä korjaus- ja muutostöitä, jotka ovat verrattavissa rakennuksen rakentamiseen sekä soveltuvin osin rakennuslupaa edellyttäviin korjaus- ja muutostöihin. 1 Tämä on luonut uusia haasteita kiinteistöjen ylläpidolle ja hoidolle. Maankäyttö- ja rakennuslain yksi keskeisimmistä tavoitteista on ollut kiinteistökannan jatkuva hoito ja suunnitelmallinen korjaustoiminta. Näihin tavoitteisiin pääseminen vaatii kiinteistöiltä suunnitelmallista toimintaa, jossa huoltokirja on osoittautunut hyväksi työkaluksi. 2 Huoltokirja sisältää maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kiinteistön yleisten perustietojen lisäksi kiinteistönhoitoon, huoltoon, kunnossapitoon, korjauksiin ja käyttöikään liittyviä tietoja. Se on myös väline kiinteistön elinkaaren hallintaan. Maankäyttö- ja rakennuslaki ei ota kantaa huoltokirjan yksityiskohtaiseen sisältöön, vaan asettaa tavoitteita hyvälle kiinteistönpidolle, jota huoltokirja tukee. Näitä tavoitteita ovat toimivat, viihtyisät, terveelliset ja turvalliset sisäolosuhteet, rakennusten ja laitteiden toiminnallisten tavoitteiden mukainen elinkaari optimaalisin kustannuksin sekä kustannusten ja toimenpiteiden ennustettavuus ja suunnitelmallisuus. Tavoitteisiin sisältyvät myös järkevä energiatalous, ympäristön huomioon ottavat ratkaisut sekä riskien tuntemus ja hallinta. 3 Maankäyttö- ja rakennuslain voimaanastumisen yhteydessä julkaistiin huoltokirjan sisältöä tarkemmin käsittelevä opas Toimitilakiinteistön huoltokirja: laadinta, käyttö ja esimerkit. Oppaasta muodostui erittäin laaja, koska siihen otettiin mukaan lähes kaikki hyvään kiinteistönpitoon tarvittavat tiedot. Nykyisin huoltokirjaohjelmat ovatkin sisällöiltään täysin kirjavia, ja siksi rakenteiden yhtenäistämiselle on olemassa selkeästi tarvetta. 4 Huoltokirjojen tietosisällön kirjavuuden takia myös itse huoltokirja on terminä saanut useita eri merkityksiä eri tahojen keskuudessa. Kiinteistöliiketoiminnan sanastossa huoltokirja määritellään seuraavalla tavalla: 1 Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry., E-huoltokirja selvitys- ja kehityshanke, 2002, s. 1 2 Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry., E-huoltokirja selvitys- ja kehityshanke, 2002, s. 1 3 Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry., E-huoltokirja selvitys- ja kehityshanke, 2002, s. 1 4 Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry., e-ehyt sähköinen huoltokirja selvitys ja kehityshanke, ensimmäisen vaiheen tulokset 2002, s. 1 10

12 Huoltokirja on asiakirjakokonaisuus, joka sisältää kiinteistön perustietojen lisäksi kiinteistön ylläpitoon liittyvät ohjeet ja tavoitteet sekä seurantatietoja. Suomen rakentamismääräyskokoelman A4 määrittelee rakennuksen käyttö- ja huoltoohjeen pääpiirteisemmin: Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje tarkoittaa kiinteistönpitoa tukevaa kiinteistökohtaista asiakirjakokonaisuutta. Se sisältää suunnittelussa ja uudis- ja korjausrakentamisessa päätetyt kiinteistön elinkaaritalouden perusteet. Siihen kootaan kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet sekä asukkaille ja tilojen käyttäjille annettavat ohjeet. Käyttö- ja huolto-ohjeessa johdetaan rakennusosien ja laitteiden käyttöikätavoitteista niiden kunnossapitojaksot sekä edelleen tarkastusten ja huoltojen ohjelmat. Siinä esitetään hyvän energiatalouden ja sisäilmaston edellyttämiä hoito-, huolto- ja kunnossapitotehtäviä. RAKLI käynnisti syksyllä 2002 huoltokirjoihin liittyvän kehityshankkeen e-ehyt (elinkaarihallinnan yhteiset ydintiedot sähköisissä huoltokirjoissa), jonka tavoitteena on ollut hahmottaa huoltokirjan sisältöön, laadintaan ja käyttöön liittyvien keskeisten prosessien ja tiedon hallintaa. Projektin ensimmäisen vaiheen yhtenä tarkoituksena oli selvittää juuri huoltokirja käsitettä. Hankkeen ensimmäisen vaiheen tuloksissa selvisi, että laajimman näkökulman mukaan huoltokirja ymmärretään osaksi ylläpidon ohjausjärjestelmää, ja huoltokirja olisi näin osa organisaation ylläpitotiedon tiedonhallintakokonaisuutta. Toinen näkökulma rajaa huoltokirja käsitteen ylläpidon suunnitteluun, jolloin huoltokirja nähdään lähinnä ympäristöministeriön määrittelemänä kiinteistön käyttö- ja huolto-ohjeena. Kolmas näkökulma korostaa huoltokirjan merkitystä kiinteistön ylläpitoon liittyvän tiedon säilyttämisessä. 5 Yllämainitut näkökulmat eivät ole toisiaan pois sulkevia, vaan enemmänkin toisiaan täydentäviä. Verrattaessa kyseisiä määritelmiä kiinteistöliiketoiminnan sanaston ja Suomen rakentamismääräyskokoelman määritelmään huoltokirjasta, voidaan todeta molempien sisältävän pääsääntöisesti samat asiat. 6 Huoltokirjakäsitettä voidaan lähestyä myös sen sisältämien toimintojen näkökulmasta. RAKLI:n e-ehyt hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin huoltokirjan merkitystä eri kiinteistön ylläpitoon liittyvien toimintojen kannalta. Selvityksen mukaan huoltokirjan merkitys on suurin seuraavissa toiminnoissa: 5 Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry., e-ehyt sähköinen huoltokirja selvitys ja kehityshanke, ensimmäisen vaiheen tulokset, 2002, s. 6 6 Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry., e-ehyt sähköinen huoltokirja selvitys ja kehityshanke, ensimmäisen vaiheen tulokset, 2002, s. 1 11

13 1. kiinteistön ylläpito 2. kiinteistönhoito 3. teknisten järjestelmien hoito 4. kiinteistönhuolto 5. kiinteistönhoidon valvonta. Toiminnot muodostuvat eri tason toiminnoista. Kiinteistön ylläpito sisältää kiinteistönhoidon, joka puolestaan sisältää sekä kiinteistön huollon että teknisten järjestelmien hoidon. Merkittävimpiä toimintoja, joita huoltokirjan tulisi puolestaan sisältää, ovat raportin mukaan 7 : ylläpitotietojen säilyttäminen ylläpidon tuotannonohjaus ylläpidon valvonta ja ohjaus ylläpidon suunnittelu informoinnin hallinta. Kiinteistönpito Kiinteistöliiketoiminta Kiinteistöhallinto Kiinteistökehitys Kiinteistökauppa Vuokraus Kiinteistön ylläpito Käyttäjätoiminnot Kiinteistönhoito Kunnossapito Kiinteistönhuolto Teknisten järjestelmien hoito Vikaantuneiden kiinteistönhoidon kohteiden korjaaminen Siivous Ulkoalueiden hoito Kiinteistön jätehuolto Kuva 1. Huoltokirjan merkitys on keskeinen tummennetuissa toiminnoissa (vrt. RAKLI 2002c, s.14.) Ulkomaisessa kirjallisuudessa huoltokirjan vastaavia käsitteitä ovat computerized maintenance management system, maintenance manual ja maintenance book. Herteen, Stewart ja Hughes (2001) määrittelevät huoltokirjan (compuritezed maintenance management system) tietojärjestelmäksi, jonka tarkoituksena on auttaa ylläpidosta vastaavia tahoja tehokkaampaan ylläpidon prosessien ja dokumenttien suunnitteluun, johtamiseen ja hallinnoimiseen. Huoltokirja koostuu heidän mukaansa toiminnallisten alueiden ja moduulien sarjoista, joista jokainen alue on vastuussa omista erikoistuneista ylläpidon toiminnoista. 8 7 Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry., e-ehyt sähköinen huoltokirja selvitys ja kehityshanke, ensimmäisen vaiheen tulokset, 2002, s. 2 8 Herteen et al., Systems records management and document control artikkeli teoksessa Facilities Engineering and Management Handbook, 2001, s

14 Edellä mainituista syistä johtuen tässä tutkimuksessa käsiteltävä aihe, huoltokirja osana kiinteistön ylläpidon tiedonhallintaa on ajankohtainen tutkimuksen aihe. Eri palveluntoimittajat ja ohjelmistotalot sekä kiinteistönomistajat ovat kehittäneet huoltokirjoja omista tarpeistaan ja toimintaprosesseistaan lähtien, mikä on aiheuttanut tietojärjestelmien yhteensopimattomuutta ja ongelmia tiedon siirrossa eri tietojärjestelmien välillä. Omistajille ongelmia aiheutuu erityisesti kiinteistöjä ostettaessa ja myytäessä, jolloin myös erilaisilla ohjelmistoilla tehdyt huoltokirjat vaihtuvat. Kiinteistöpalveluyritykset taas joutuvat toimimaan päivittäin eri asiakkaiden eri huoltokirjojen kanssa, jolloin tiedonsiirto asiakkaan ja omien järjestelmien välillä vaatii kohtuuttomasti sekä aikaa että osaamista. 9 Tämän tutkimuksen tilaajana toimii Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen vision mukaan huoltokirjan tulee tukea rakennuksen käytettävyyttä, elinkaariedullisuutta ja ympäristömyönteisyyttä. Sen tulee auttaa omalta osaltaan parempaan vuorovaikutteiseen asiakassuhteiden hoitoon. Senaatti-kiinteistöillä ja sen liikekumppaneilla tulee olla käytössään kiinteistönpidon parhaat prosessit. Toimintojen tulee tukea toisiaan ja tuottaa koko toimintaketjulle lisäarvoa Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on kiinteistön ylläpidon prosessien tiedonhallinnan kehittäminen. Tavoitteena on tehdä selvitys huoltokirjan asemasta kiinteistönomistajan, kiinteistönhoitoliikkeen ja käyttäjän ylläpidon tiedonhallinnassa sekä nykyisten huoltokirjamallien keskeisistä ominaisuusvaatimuksista. Tutkimuksen empiirisen osuuden tavoitteena on analysoida ylläpitotietoon liittyvät käyttäjälähtöiset tarpeet haastateltavien organisaatioiden keskuudessa. Haastattelututkimuksessa keskeisenä tavoitteena on myös kartoittaa nykyisten huoltokirjamallien käyttökokemuksia. Teoreettisena tarkasteluna analysoidaan kiinteistön elinkaaren aikaisten toimintojen vaatimukset ylläpitotiedolle ja sen käytettävyydelle. Tutkimusmenetelmäksi valittiin teemahaastattelututkimus. Teemahaastattelututkimuksella selvitettiin haastateltavien henkilöiden kokemuksia, näkemyksiä ja tarpeita huoltokirjan eri aihealueista. Aihealueiden kartoittamiseen käytettiin sekä lomakehaastattelua että teemahaastattelua. Lomakehaastattelu toimi tässä tutkimuksessa esikyselynä, ja sen tarkoituksena oli selvittää huoltokirjan merkitystä kiinteistön omistajien, käyttäjien ja huolto-organisaation toiminnassa. 9 Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry., E-huoltokirja selvitys- ja kehityshanke, 2002, s Mansikkamäki, 2000, Senaatti-kiinteistöjen strategia -tiivistelmä, s. 1 13

15 1.3 Tutkimuksen toteutus Tutkimus käynnistettiin lomakehaastattelulla, jonka tarkoituksena oli selvittää huoltokirjan roolia kyselyyn vastanneiden omassa toiminnassa. Lomakehaastattelu oli pääpiirteittäin samanlainen kaikille haastateltaville, joskin pieniä eroja lähinnä kysymysten asettelussa kiinteistönomistajille, käyttäjille ja huolto-organisaatiolle jouduttiin tekemään. Lomakehaastattelusta muodostui varsin laaja, noin 10 sivua pitkä. Lomakehaastattelun vastauksia tulkittiin osittain tilastollisesti vastausmäärän pienuudesta (21 vastausta) huolimatta. Vastausmassan pienen koon vuoksi lomakehaastattelun tuloksia onkin tulkittava vain suuntaa-antavina. Vastaajien mielipiteet ja näkemykset esitetään tuloksina omassa kappaleessaan (kappale 4). Teemahaastattelut tehtiin lomakehaastattelun jälkeen, ja niissä kartoitettiin kunkin osapuolen käyttökokemuksia huoltokirjojen nykytilasta. Haastateltavat henkilöt olivat pääasiallisesti kiinteistönomistajien edustajia, huolto-organisaatiossa työskenteleviä henkilöitä ja kiinteistön käyttäjiä. Tästä painotuksesta huolimatta tutkimuksessa pyritään tuomaan esille myös muidenkin osapuolien, kuten rakennuttajien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden näkökulmia. Haastatteluissa käytettiin apuna etukäteen suunniteltua haastattelurunkoa. Runkoa käytettäessä otettiin soveltaen huomioon haastateltavan asema riippuen siitä, oliko haastateltava kiinteistönomistajan, käyttäjän vai kiinteistönhoitoliikkeen edustaja. Tutkimuksen teemahaastatteluihin keskittyvässä kappaleessa (kappale 5) esitetään vastaajien mielipiteitä ja näkemyksiä huoltokirjoista. Tuloksien esittämistä tukemaan on lisätty suoraan haastatteluissa esille nousseita esimerkkejä. Haastatteluosuuden viimeisessä kappaleessa esitetään tulosten johtopäätökset. Haastattelujen analysointi- ja purkuvaihe aloitettiin saattamalla kaikki haastattelut sähköiseen tekstimuotoon. Aineiston tulkitsemisen helpottamiseksi tekstiä litteroitiin tämän jälkeen karkealla tasolla neljään eri teema-alueeseen. Lisäksi kiinteistön omistajien, käyttäjien ja kiinteistönhoitoliikkeiden lausunnot eroteltiin omiksi ryhmikseen. Kyseisten teema-alueiden ja ryhmien aineistot jalostettiin vielä pienempiin asiakokonaisuuksiin, jonka jälkeen aineiston tulkitseminen voitiin aloittaa. Tutkimuksen kirjallisuusosuus tehtiin teemahaastattelujen jälkeen. Siinä selvitettiin informaationhallintaa ensin yleisestä ja sen jälkeen kiinteistöjohtamisen näkökulmasta. Lisäksi perehdyttiin kiinteistön ylläpidon eri strategiavaihtoehtoihin ja huoltokirjan käyttötarkoituksiin, etuihin ja ongelmatekijöihin. Kirjallisuustutkimuksen esitystapa on jaettu kahteen osioon: Ensimmäinen osio keskittyy informaation hallintaan ja toinen osio kiinteistön ylläpidon eri strategiavaihtoehtoihin informaationhallinnan lähtökohtana. Tässä yhteydessä selvitetään myös ylläpitostrategian ja huoltokirjan välinen yhteys. 14

16 2 KIINTEISTÖJOHTAMISEN INFORMAATIONHALLINTA 2.1 Informaationhallinnan keskeisten käsitteiden määrittely Organisaation henkilöstön ammattitaidon tueksi tarvitaan ajantasaisen tiedon lähteitä, jotka ovat saatavilla työn välittömässä yhteydessä, siellä ja silloin, kun tiedon tarve syntyy. Osaamisen tueksi tarvitaan tietotukea. Tietotuki on tietoja, neuvoja ja ohjausta, joita tarvitaan ympäristön vaatimusten ylittäessä henkilön tiedot ja ongelmanratkaisukyvyn. Tietotuen määritelmä voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen. Tietotuella tarkoitetaan ensinnäkin työtehtävän ammattitaitoista, laadukasta ja turvallista suoritusta tukevaa tietolähdettä, joka tukee työhön liittyvän tiedon keruuta, varastointia ja jakelua. Se on käytettävissä tarvittaessa, tuettavan työtehtävän suorituksen yhteydessä. Lisäksi tietoa haetaan oma-aloitteisesti, tiedon tarvitsijan määrittelemänä ajankohtana ja hänen haluamassaan järjestyksessä. Toiminnallisesti tietotuki jakautuu kolmeen vaiheeseen 11 : 1. tiedon luomiseen ja keruuseen 2. tiedon varastointiin ja hallinnointiin 3. tiedon välittämiseen ja käyttöön. Tietojärjestelmän on tuettava näitä kaikkia toimintoja, jotta välitettävä tieto palvelisi organisaation tarpeita mahdollisimman hyvin. Tärkeintä tietotuessa on se, että se tarjotaan muodossa, jota tiedon käyttäjien on mahdollisimman helppo ymmärtää. 12 Tietoyhteiskunnassa puhutaan usein tiedosta, informaatiosta ja datasta samassa merkityksessä, vaikka ne eivät ole synonyymejä. Tietotuki perustuu jaotteluun data, informaatio, tieto, ymmärrys ja viisaus. 13 Datalla tarkoitetaan koodeja, merkkejä ja signaaleja, joihin ei liity välttämättä mitään merkitystä. Data on siis tietynlaista informaation ja tiedon ainesta tai raaka-ainetta. Informaatio on sen sijaan dataa, johon liittyy jokin merkitys tai tulkinta. Osa informaatiosta voidaan oppimisen ja omaksumisen kautta muuttaa tiedoksi. Tieto on ymmärrettävissä ja omaksuttavissa ja sen täytyy olla perusteltua. Tietotuen käyttäjä oppii työstään saamansa palautteen avulla tekemään työnsä laadukkaasti, koska ymmärtää asioiden välisiä yhteyksiä. Viisaus on puolestaan eräänlaista metaymmärrystä, jonka avulla ihminen luo tietojensa, kokemustensa ja ymmärryksensä pohjalta uutta tietoa Kasvi et al., Organisaation muisti - tieto työn tukena, 2000, s. 9, Kasvi et al., Organisaation muisti - tieto työn tukena, 2000, s Niiniluoto, Informaatio, tieto ja yhteiskunta, Kasvi et al., Organisaation muisti - tieto työn tukena, 2000, s

17 Suodatin Tiedon tuotanto Intelligent Gateway Näkemys kokemus asenteet Ulkoinen Sisäinen tietomaailma tietomaailma Data Informaatio Osaaminen Lisäarvojen tuoja Tietotekniikka Tietopalvelu tietotekniikka inhimillinen osaaminen Asiantuntija informaatikko tiedon soveltaja Tieto Ymmärrys Viisaus Kuva 2. Tiedon jalostusprosessi (vrt. Aalto et al. 1987, s.73) 2.2 Tietojärjestelmä ja sen rakenne Tietojärjestelmän olennaisena tarkoituksena on luonnollisesti hallita tietoa. Hyvin rakennettu ja käytettävyydeltään hyvä tietojärjestelmä on organisaatiolle tärkeä voimavara, ja sen tulisi vastata sen käyttäjän asettamiin tarpeisiin. Adeoti-Adekeyen (1997) mukaan tietojärjestelmän tulisi sisältää seuraavia elementtejä 15 : tiedon havaitseminen tietojärjestelmä tarjoaa pääsyn tietoihin riippumatta siitä, ovatko tiedot alkuperäisiä vai toisesta järjestelmästä siirrettyjä tiedon tallentaminen tietojärjestelmä tallentaa tietoja tiedon prosessoiminen tietojärjestelmässä data muutetaan käytettäväksi informaatioksi organisaation tarpeiden mukaan tiedon siirtäminen tietojärjestelmä tarjoaa tiedonvälitystien muihin järjestelmiin tiedon arkistoiminen tietojärjestelmässä tietoa voidaan arkistoida tulevaisuuden käyttöä varten tiedon hakeminen tietojärjestelmässä tietoa voidaan hakea eri hakukriteereillä tiedon esittäminen tietojärjestelmä on raportointi- ja kommunikointikanava päätöksenteko tietojärjestelmän tarjoaa tietoa organisaation päätöksenteon tueksi. 15 Adeoti-Adekeye, The importance of management information systems. Library Review, Vol. 46 No. 5. s

18 Tietoa hyödyntäessään tiedon tarvitsija itse määrittelee, mitä tietoa hän tarvitsee ja milloin. Tietoteknisen tiedon tapauksessa loppukäyttäjällä on mahdollisuus liikkua vapaasti tietojärjestelmän informaatiosisällössä. Tiedon helppo ja nopea löytäminen asettaa erityisiä vaatimuksia tiedon organisoinnille sekä tietojärjestelmän käyttöliittymän käytettävyydelle. Lisäksi on oltava varmoja siitä, että tietojärjestelmä sisältää vain ja ainoastaan tehtävän kannalta järkevää ja oikean tasoista informaatiota, jotta etsittävä tieto ei katoa tarpeettoman informaation joukkoon. 16 Eräs digitaalisen tiedon hallinnan haaste onkin kyetä tunnistamaan keskeiset ja tärkeät tiedot suuresta tietomassasta. 17 Koulopoulos ja Frappaolo (1995) ovat jaotelleet digitaalisen tiedon määrän lisääntymisen ja kasvaneen jakelun myötä syntyneitä kehittämistarpeita seuraavasti 18 : 1. Tiedon redudanssi: tietoa on liikaa, eli toisin sanoen ei nähdä metsää puilta, ja se on usein toisteista. Sama tietosisältö saattaa olla tallennettu useisiin eri tallennusvarastoihin useaan kertaan. Myöhemmin on hankala löytää tiedon alkuperäinen versio, ja toisteiset tallenteet haittaavat tietosisältöjen hahmottamista. 2. Tiedon sarakkeistuminen ja automaatiosaarekkeiden muodostuminen. Digitaalinen tieto on tallennettu useisiin eri järjestelmiin eikä tietojen vaihtaminen järjestelmien kesken ole toteutettavissa helposti. 3. Edelliset liittyvät myös niin sanottuun mustan laatikon ongelmaan, eli järjestelmistä saatavissa oleva tieto ei ole käyttökelpoisessa muodossa; tietoa joudutaan syöttämään manuaalisesti uudelleen eri järjestelmiin tai tallennevälineisiin. Suuren tietomassan hallinnassa olennaiseen asemaan nousevat tietojärjestelmän rakenneratkaisut. Tietojärjestelmän käytettävyyden osatekijöiden (havaittavuus, löydettävyys, kohdentuneisuus, opittavuus ja muistettavuus) kannalta on olennaista, että käyttäjä ymmärtää tietojärjestelmän rakenteen loogisuuden. Barrie Chanterin ja Peter Swallowin (2001) mukaan tietojärjestelmien rakenteet voidaan erottaa karkeasti kolmeen eri tyyppiin 19 : 1. Hierarkiaperusteiset tietojärjestelmät (hierarchical databases) ovat suhteellisen joustamattomia käyttää, mutta ovat erityisen tehokkaita prosessoimaan suuria määriä dataa. Hierarkiaperusteisia tietojärjestelmiä kutsutaan usein myös puurakenteisiksi tietojärjestelmiksi. Tämän tyyppiset tietojärjestelmät ovatkin suositeltavimpia silloin, kun on olemassa vakiintunut käytäntö siitä, mitä tietoja tietokantaan syötetään, minkälaista tietoa järjestelmästä halutaan saada ulos ja minkälaisia informaatiovirtoja liikkuu. 2. Verkkotietojärjestelmät (network databases) ovat laajennettuja hierarkiaperusteisia tietojärjestelmiä, jotka mahdollistavat paremman ristiinlinkityksen joustavuuden parantamiseksi. 16 Kasvi et al., Organisaation muisti - tieto työn tukena, 2000, s Teknologian kehittämiskeskus Tekes, Digitaalinen verkostotalous, 2001, s Koulopoulos & Frappaolo, Electronic Document Management Systems, Chanter & Swallow, Building maintenance management,

19 3. Relaatiotietojärjestelmät (relational databases) ovat äärimmäisen joustavia ja ovat suositeltavia silloin, kun tiedonhallinnan vaatimukset vaihtelevat ajoittain. Suhteellisissa tietojärjestelmissä informaatio on organisoitu tiedostojen sarjoiksi, mutta datan toistamisen avulla eri tiedostoissa aikaansaadaan linkkejä tiedostojen välille. Relaatiotietojärjestelmissä tiedot ovat toisin sanoen talletettu taulukkomuodossa relaatioina. Tietokannat ovat niissä fyysisesti erillisiä tiedostoja, joita kytketään toisiinsa tiettyjen tietokenttien sisällön perusteella. Informaation luonne ja laatu vaativat usein informaation toistamisen eri tiedostoissa, ja relaatiotietojärjestelmät tarjoavat tähän yhden ratkaisumahdollisuuden. 2.3 Informaationhallinnan soveltaminen kiinteistöjohtamiseen Kiinteistöjohtamisen informaatiotarpeet Kiinteistöjohtamisen informaationhallinta on prosessi, jossa määritetään tietotarpeet, luodaan, luokitellaan ja välitetään tietoa päätöksenteon tueksi 20. Organisaatioissa on usein käytössä monia eri tyyppisiä tietojärjestelmiä, jotka vaihtelevat valmiista ohjelmista täysin itse kehitettyihin ja räätälöityihin järjestelmiin, jotka palvelevat vain yksityisiä tarpeita. Tiedonhallinnan kannalta tietojärjestelmien tuoma etu on tiedon nopea saatavuus, tiedon käsiteltävyys ja organisointi eri tahojen tarpeisiin. Jotta nämä edut voidaan saavuttaa, organisaation on tunnistettava keskeiset tietotarpeet. Informaation jalostusasteen lisäys voi perustua vain hyvään tiedon tarpeen tunnistamiseen. 21 Jotta organisaation eri toiminnot on riittävän hyvin suunniteltu organisaatiossa, eri toimintojen informaatiotarpeet tulee määritellä strategisella, taktisella ja operatiivisella tasolla. Organisaation ylin johto tarvitsee luonnollisesti erilaista tietoa kuin alemman tason toimihenkilö. Tästä huolimatta kaikki nämä eri tyyppiset informaatiotarpeet tulisi pyrkiä tyydyttämään. 22 Alla olevassa taulukossa jaotellaan päätöksentekotasojen mukaiset tietotarpeet. 20 Alexander ed. Facilities Management Theory and Practice, 1996, s. 122, Chanter & Swallow, Building maintenance management, 2001, s. 157, 158, Chanter & Swallow, Building maintenance management, 2001, s. 81,

20 Päätöksenteon taso Informaatiotarpeet Strateginen Taktinen Operatiivinen Suuntaa-antavaa informaatiota: -Ulkoisesta FM ympäristöstä -Tuloksesta ja kannattavuudesta Yksityiskohtaista informaatiota: -Ulkoisesta toimitilajohtamisen tilanteesta -Taloudellisista tekijöistä -Operatiivisista tekijöistä Erittäin yksityiskohtaista informaatiota: -Resursseista (henkilökunta, materiaalit, toimitilat, laitteet, varat) -Operatiivinen työ Kuva 3. Päätöksentekotasojen mukaiset tietotarpeet. (Svensson 1998, s. 234.) Strategisella tasolla tarvitaan pääpiirteistä informaatiota. Siinä keskitytään pitkäntähtäimen ja suuntaa antaviin suunnitelmiin sekä otetaan huomioon ulkoisia vaatimuksia. Strateginen taso on vastuussa organisaation taloudellisesta tuloksesta ja kannattavuudesta. Sen sijaan taktisella tasolla tarvitaan yksilökohtaisempaa tietoa. Siinä pyritään varmistamaan organisaation kokonaisuuden toimivuus, mihin kuuluvat tarpeiden selvittäminen ja toimintamenetelmien määritteleminen tavoitteiden saavuttamiseksi. Taktinen taso pitää sisällään kontrolloinnin, analysoimisen, ohjelmoinnin ja budjetoinnin yleensä vuositasolla. Tehtäviin kuuluu rutiinien ja metodien määritteleminen, standardien asettaminen, ohjelmien laatiminen ja resurssien varmistaminen. Operatiivisella tasolla tarvitaan vieläkin yksityiskohtaisempaa tietoa toiminnasta, kuten resursseista, joita ovat esimerkiksi henkilöstö, raaka-aineet, toimitilat, laitteet ja varat. Lisäksi operatiivisella tasolla tarvitaan tietoa jokapäiväisistä töistä Kiinteistöjohtamisen informaation luokitteleminen Kiinteistöjohtamisen prosessi on integroiva ja koordinoiva prosessi ja siinä käytetty informaatio on luonteeltaan hyvin monialaista. Informaation kokoamismenetelmiä on niin ikään monia, ja niillä on jokaisella hyvät ja huonot puolensa. Tiedon kokoaminen ja analysointi ovat kuitenkin olennaisia organisaation koko informaationhallinnan kannalta. Ilman asiallista informaatiota on vaikea tehdä perusteltuja päätöksiä Svensson, Integrating Facilities Management Information A Process and Product Model Approach, 1998, s. 24, Barrett ed., Facilities Management Towards best practise, 1995, s

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Jaakko Vihola Tampereen teknillinen yliopisto Esityksen sisältö 1. Kiinteistön elinkaari 2. Suunnitelmallinen

Lisätiedot

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO 2 Sisällys SISÄLLYS... 2 1 RYHTIWEB HUOLTOKIRJA... 3 2 RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAATIMINEN... 3 2.1 LAITTEISTO JA OHJELMISTOVAATIMUKSET... 3 2.2 UUDEN

Lisätiedot

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA 2 1 YLEISTÄ Tämä opas toimii ohjeena käyttö- ja huolto-ohjeen (kutsutaan myös huolto-ohjekirjaksi tai huoltokirjaksi) laadinnassa. Opas on rakenteeltaan

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki yhtiökokoukselle on esitettävä hallituksen

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Taloyhtiöillä ja muilla rakennusten omistajilla edessä suuria haasteita.

Lisätiedot

Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen ylläpidon hyötyjä

Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen ylläpidon hyötyjä Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen ylläpidon hyötyjä Jari Halonen Yksikön päällikkö, kunnossapito Timo Finnilä Yksikön päällikkö, konsultointi Rakennuskannan arvo Suomessa 460 mrd Asuntovarallisuuden

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen TERMIT JA NIMIKKEET 1/2 Infran pito Maankäytön suunnittelu Hankkeiden ohjelmointi Rakentaminen Infran hallinta

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmastoseminaari 11.3.2015 toimitusjohtaja Tarja Andersson Elinkaarihanke (1) Hankintatapa, joissa tilaajan valitseman palveluntuottajan

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Mikko Malaska DI 1996, TkT 2001, Chartered Structural Engineer (CEng) 2004 1.8.2015 Professori, Rakenteiden

Lisätiedot

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Mitä kehitetään? Asiakaspalvelua Osaamista Toiminnan sujuvuutta, tehokkuutta Tekniikkaa, toimintaympäristöä

Lisätiedot

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal Palvelut Oy Timbal palvelu rakennusten

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa buildingsmart Finland ja Rakennustieto Tuotetiedon hallinta rakennusprojektin vaatimusten hallinnasta suunnitteluun 13.11.2014 Lauri Kaunisvirta

Lisätiedot

Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti

Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti Tutkimushanke TEKES:in Rakennettu Ympäristö ohjelman puitteissa Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, VTT 2 Tausta Ilmastomuutoksen mukanaan

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY Anna-Liisa Koskinen SISÄLTÖ Uusi rakenne Uusia määritelmiä Keskeisistä muutoksista 2 ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001 on tunnettu

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito Johdantoluento Ylläpito-termin termin määrittely Ylläpito ohjelmistotuotannon vaiheena Evoluutio-termin määrittely Muita kurssin aiheeseen liittyviä termejä TTY Ohjelmistotekniikka 1 Ohjelmien ylläpito

Lisätiedot

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN 3 Sisällysluettelo ESIPUHE 7 OSA I PROJEKTIN HALLINTA PROJEKTITASOLLA 1 JOHDANTO 11 1.1 Projektiohjelmien

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY KUNTOARVIO JA KUNNOSSAPITOTARVESELVITYS Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Tero Pyykkönen Rakennusinsinööri Kuntotarkastaja, AKK Molemmilla energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Kuka

Lisätiedot

Tietomallit ylläpidossa, periaatteita

Tietomallit ylläpidossa, periaatteita Tietomallit ylläpidossa, periaatteita TJJ / 14.01.2015 Rakennushankkeen kolme tukijalkaa Tavoitteet Luonnos Sopimus Toteutus Rakentaminen Vastaanotto Ylläpito Allianssi Yhteistoiminta Ajattelutapa Lean

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje A4 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n

Lisätiedot

Henri Kivioja PIENTALON HUOLTOKIRJA

Henri Kivioja PIENTALON HUOLTOKIRJA Henri Kivioja PIENTALON HUOLTOKIRJA PIENTALON HUOLTOKIRJA Henri Kivioja Opinnäytetyö Syksy 2016 Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Rakennusalan

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön suunnitelmallinen kiinteistönpito (KIPI)

Asunto-osakeyhtiön suunnitelmallinen kiinteistönpito (KIPI) Asunto-osakeyhtiön suunnitelmallinen kiinteistönpito (KIPI) TkT Jari Virta Kiinteistöliitto Kiinteistönpito kiinteistöstä ja sen hyödyntämisestä vastaaminen Rakentaminen Kiinteistön ylläpito toiminta,

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MITTAAMINEN

TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MITTAAMINEN TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MTAAMINEN Tavoitteena on tuottaa tietoa rakennusalan tämän hetken kypsyystasosta ja :n avulla saavutettavista hyödyistä Menetelmänä oli asiantuntijatyöskentely ja tulosten

Lisätiedot

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Kevät Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu. Projektinhallinnan laadunvarmistus

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Kevät Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu. Projektinhallinnan laadunvarmistus LAADUNVARMISTUS 135 Projektinhallinnan laadunvarmistus Projektinhallinnan laadunvarmistus tukee ohjelmistoprojektien ohjaus- ja ylläpitotehtäviä. Projektinhallinnan laadunvarmistustehtäviin kuuluvat seuraavat:

Lisätiedot

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet 2015-2017 Tilaliikelaitos on kuntalain 9. luvun mukainen kunnallinen liikelaitos tehtävänä on tarjota toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat kaupungin omia

Lisätiedot

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta buildingsmart määritelmä buildingsmart määriteltiin Washingtonin IAIkokouksessa viime marraskuussa seuraavasti: buildingsmart is integrated

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu

Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu Yksityiskohtainen esittely Sisältö Pientalonlaadun kokonaisuuden yleisesittely Seudullisen rakentamisen ja asumisen palvelun yleisesittely Seudullisen

Lisätiedot

Länsimetron sähköinen huoltokirja osa laajempaa tiedonhallintaa. Entäpä tietomalli?

Länsimetron sähköinen huoltokirja osa laajempaa tiedonhallintaa. Entäpä tietomalli? Länsimetron sähköinen huoltokirja osa laajempaa tiedonhallintaa Entäpä tietomalli? Projektitiedonhallinnan hallinta tiedonhallinnan tiedon hallinta Helppoa? Haastavaa? Mahdotonta? Mielenkiintoista? 4.6.2015

Lisätiedot

Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset

Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset PIDÄ HUOLTA messuseminaari OMA KOTI messut 12.4.2013 Helsinki Suomen Omakotiliitto Rakennusneuvos Erkki Laitinen Hallitusohjelman ilmasto- ja energia-asioita

Lisätiedot

Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä. Maria Vinter

Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä. Maria Vinter Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä Maria Vinter 2 Taustaa Diplomityö: Tietomallinnuksen hyödyntäminen siltojen ylläpidossa, valmis 09/2017 https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/opin_2017-03_tietomallinnuksen_hyodyntaminen_web.pdf

Lisätiedot

Granlund Manager - ohjelmiston käyttöohje kuntoarvioon

Granlund Manager - ohjelmiston käyttöohje kuntoarvioon Granlund Manager - ohjelmiston kuntoarvioon SISÄLLYS Viimeisin muutos 7.5.2014 Laadittu 28.01.2003 Laatija MPK Tark. / Hyv. JRu Malminkaari 21, PL 59 Puhelin 010 7592 000 Fax 010 7592 421 Y-tunnus 1704694-5

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KUNTO JA KUNNON KIINTEISTÖ - TAVOITTEET JA TYÖKALUT

KIINTEISTÖN KUNTO JA KUNNON KIINTEISTÖ - TAVOITTEET JA TYÖKALUT KIINTEISTÖN KUNTO JA KUNNON KIINTEISTÖ - TAVOITTEET JA TYÖKALUT Hallitusforum 24.9.2011 Helsinki Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

Kiinteistönpidon laatujärjestelmä hallinnon näkökulmasta. Saarenmaa 08.06.2007

Kiinteistönpidon laatujärjestelmä hallinnon näkökulmasta. Saarenmaa 08.06.2007 Kiinteistönpidon laatujärjestelmä hallinnon näkökulmasta Alustus keskustelulle Saarenmaa 08.06.2007 Risto Hakala Enrocon Oy risto.hakal@enrocon.fi Asunnon/kiinteistön n omistamisen realiteetti Omistus-

Lisätiedot

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet 16.5.2002, Dipoli Rakennusteollisuus RT ry Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry 1 Rakennusteollisuuden teknologiastrategia 12.2.2002 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä

LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä Interreg III A, SVING-projekti lakimies, VT Sirkka Terho TUTKIMUKSEN KOHTEET LAINSÄÄDÄNTÖ verrataan Suomen asunto-osakeyhtiölakia ja sitä lähinnä

Lisätiedot

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto Olen Janne Korhonen ja toimin Joensuun kaupungin Teknisen keskuksen kiinteistöpalvelut yksikössä kiinteistönhoitopäällikkönä. Kiinteistöpalvelut yksikköön kuuluu vastuualueina kiinteistönhoito, rakennustekniikan

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Kiinteistönhallinta Talotekniikan ammattilaisen toimiala, joka sisältää kiinteistötoimintoja, suunnittelua tai rakentamista.

Kiinteistönhallinta Talotekniikan ammattilaisen toimiala, joka sisältää kiinteistötoimintoja, suunnittelua tai rakentamista. Osa 1: Sanasto Bezirksregierung Köln EU-Geschäftsstelle Wirtschaft und Berufsbildung Zeughausstraße 2-10 50667 Köln Kiinteistönhallinta Talotekniikan ammattilaisen toimiala, joka sisältää kiinteistötoimintoja,

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen - Ennakoivassa kiinteistönpidossa ja päätöksenteossa

Tiedolla johtaminen - Ennakoivassa kiinteistönpidossa ja päätöksenteossa Tiedolla johtaminen - Ennakoivassa kiinteistönpidossa ja päätöksenteossa AVATER-hankkeen loppuseminaari 16.11.2016 Tampereen ammattikorkeakoulu Paavo Kero, projektitutkija TTY, RTEK TP5. Uudet johtamis-

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

Tietojohtaminen ja tekemisen haasteet. Esitys Kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä 2.10.2009 Pirjo Kainu

Tietojohtaminen ja tekemisen haasteet. Esitys Kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä 2.10.2009 Pirjo Kainu Tietojohtaminen ja tekemisen haasteet Esitys Kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä 2.10.2009 Pirjo Kainu Tietoasiantuntijat ry On tiedon tuottajien, tiedon välittäjien ja uuden tiedon luojien yhdistys.

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Ohjelmistojen suunnittelu

Ohjelmistojen suunnittelu Ohjelmistojen suunnittelu 581259 Ohjelmistotuotanto 154 Ohjelmistojen suunnittelu Software design is a creative activity in which you identify software components and their relationships, based on a customer

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

RILin uuden tarkastusmenettelyohjeen esittely RIL 269-2015 Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje

RILin uuden tarkastusmenettelyohjeen esittely RIL 269-2015 Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje RILin uuden tarkastusmenettelyohjeen esittely RIL 269-2015 Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje Gunnar Åström RIL 1 Taustaa ja tilanne Rakennusten säännöllinen ja systemaattinen tarkastus

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Mitä on asiakirja- ja arkistonhallinta?

Mitä on asiakirja- ja arkistonhallinta? Mitä on asiakirja- ja arkistonhallinta? Arkistonhallinnan maisteriohjelma Jyväskylä 14.1.2010 Marjo Rita Valtonen Sisältö 1. Asiakirjatiedon hallinnan käsitteitä 2. Archival Methods 3. Arkistotieteellisen

Lisätiedot

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa. KTI Kiinteistötieto Oy 26.05.2008

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa. KTI Kiinteistötieto Oy 26.05.2008 Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa KTI Kiinteistötieto Oy 26.05.2008 Agenda KTI:n osaprojekti: kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi Kulujen ryhmittely

Lisätiedot

LEAN & KORJAUSRAKENTAMINEN; KOKEMUKSIA LEAN -TYÖKALUJEN JA TOIMINTAMALLIEN SOVELTAMISESTA KORJAUSRAKENTAMISEEN

LEAN & KORJAUSRAKENTAMINEN; KOKEMUKSIA LEAN -TYÖKALUJEN JA TOIMINTAMALLIEN SOVELTAMISESTA KORJAUSRAKENTAMISEEN LEAN & KORJAUSRAKENTAMINEN; KOKEMUKSIA LEAN -TYÖKALUJEN JA TOIMINTAMALLIEN SOVELTAMISESTA KORJAUSRAKENTAMISEEN Korjausrakennushankkeen osapuolten aikainen osallistaminen; Case Joensuun Kirkkokatu Professori

Lisätiedot

Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Johtamisen strategisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä Johanna Lammintakanen ma. Professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Johtamisen strategisuus Strategia, visio, missio Mintzberg (1998)

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito. 1 Lassila & Tikanoja Oyj

EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito. 1 Lassila & Tikanoja Oyj EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito 1 Lassila & Tikanoja Oyj TAVOITTEENA ENERGIATEHOKKUUS ENERGIATEHOKKUUDEN AVAIN ON ASENTEISSA JA OSAAMISESSA Ennakoiva kiinteistöhuolto: Ekohuolto koulutetut

Lisätiedot

ProAMK. KOTA-AMKOTA Seminaari. Helsingin yliopisto ProAMK-2007-Orama

ProAMK. KOTA-AMKOTA Seminaari. Helsingin yliopisto ProAMK-2007-Orama ProAMK KOTA-AMKOTA Seminaari Helsingin yliopisto 6.11.2007 "You can t solve current problems with current thinking because current problems are the result of current thinking." Albert Einstein Agenda Mikä

Lisätiedot

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013 RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013 Gunnar Åström RIL Julkaisun lähtökohta (v. 2008) Jatkuvia kosteuteen liittyviä

Lisätiedot

Paikkatietojen tietotuotemäärittely

Paikkatietojen tietotuotemäärittely Paikkatietojen tietotuotemäärittely Esityksen sisältö: Mikä on paikkatietotuote? Mikä on paikkatietotuoteseloste? Kuka paikkatietotuotteita määrittelee? Mikä on paikkatietotuoteselosteen sisältö? Mitä

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

Kuntoarviot ja muut selvitykset

Kuntoarviot ja muut selvitykset Kuntoarviot ja muut selvitykset Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Tero Pyykkönen RKM, RI Kuntotarkastaja AKK Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA Kunnossapitotarveselvitys Oulu Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Prosessiajattelu Sisään Prosessi Ulos ohjaus mittaus Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät määrittelevät sen, mitkä prosessit täytyy olla määritelty ei sitä,

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri KYLPPÄRIT KUNTOON 20.5.2015 Riihimäki Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri SISÄLTÖ Kuka vastaa kylpyhuoneiden kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Kolme erilaista kylpyhuoneremonttia: 1. Oma-aloitteiset

Lisätiedot

PRE tulosseminaari 14.3.2013. Heikki Halttula, toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy

PRE tulosseminaari 14.3.2013. Heikki Halttula, toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy PRE tulosseminaari 14.3.2013 Heikki Halttula, toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy PRE Tulosseminaari 14.3.2013 mikä muuttuu, miten toimiala tai ansaintalogiikka muuttuu ja millaisia uusia toimijoita

Lisätiedot

Paikkatietojen tietotuotemäärittely

Paikkatietojen tietotuotemäärittely Paikkatietojen tietotuotemäärittely Esityksen sisältö: Mikä on paikkatietotietotuote? Mikä on paikkatietotuotemäärittely? Kuka paikkatietotuotteita määrittelee? Mikä on paikkatietotuotemäärittelyn sisältö?

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna

Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna Laadullinen, verbaalinen, tulkinnallinen aineisto kootaan esimerkiksi haastattelemalla, videoimalla, ääneenpuhumalla nauhalle, yms. keinoin.

Lisätiedot

Tuotemallipohjaisen toimintaprosessin mallintaminen

Tuotemallipohjaisen toimintaprosessin mallintaminen Tuotemallipohjaisen toimintaprosessin mallintaminen Miksi? Miten? Mitä? Mitä sitten? Kari Karstila Eurostepsys Oy kari.karstila@eurostep.com www.eurostep.com Pro IT-seminaari, 2004-01 01-1919 PROSESSIMALLINTAMISEN

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Haahtela RES huoltokirja

Haahtela RES huoltokirja Haahtela RES huoltokirja Katri Korpela 15.5.2014 Haahtela RES Real Estate System Toiminnanohjausjärjestelmä kiinteistöjen ylläpito- ja huoltotehtävien hallinnointiin Selainpohjainen Helppokäyttöinen Voidaan

Lisätiedot

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA Vesihuolto 2015 Turku 21.5.2015 Pentti Janhunen Paikkatieto Paikkatieto on tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti

Lisätiedot

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI. Kunnat portinvartijoina CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011.

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI. Kunnat portinvartijoina CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011. CO 2? RAKENTAMISEN CO 2? HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina CO 2? CO 2? CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Pekka Heikkinen Rakentaminen tuottaa päästöjä EU:n tavoite:

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

BIMeye Projektinaikaista tiedonhallintaa

BIMeye Projektinaikaista tiedonhallintaa BIMeye Projektinaikaista tiedonhallintaa Roope Syvälahti Manager BLM Sales & Services Vantaa 07.10.2016 Tietomallintaminen rakentamisessa ja kiinteistöalalla Rakennuksen tietomalli (Building Information

Lisätiedot

TALOYHTIÖLLE STRATEGIA. Tero Heikkilä 30.1.2014

TALOYHTIÖLLE STRATEGIA. Tero Heikkilä 30.1.2014 TALOYHTIÖLLE STRATEGIA Tero Heikkilä 30.1.2014 Isännöintiliiton tavoitteena on isännöinnin tunnettuuden ja arvostuksen parantaminen. TALOYHTIÖLLE STRATEGIA MIKSI? FAKTA: ASUKKAILLA HUOMATTAVAN KRIITTINEN

Lisätiedot

Elinkaarimallit kiinteistöjen ylläpidossa Yhtiön kunnossapitotarveselvitys, huoltokirja, kuntoarviot ja -tutkimukset

Elinkaarimallit kiinteistöjen ylläpidossa Yhtiön kunnossapitotarveselvitys, huoltokirja, kuntoarviot ja -tutkimukset Elinkaarimallit kiinteistöjen ylläpidossa Yhtiön kunnossapitotarveselvitys, huoltokirja, kuntoarviot ja -tutkimukset Taloyhtiö 2014-tapahtuma, Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Kiinteistön elinkaari Kiinteistön

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Janne Kangasluoma / Chief Enterprise Architect, Ilmarinen Teemu O. Virtanen / Director, Information Logistics, Digia 2013 IBM Corporation HUOLEHDIMME NOIN 900 000

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013

ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013 ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013 Energia?! Kiinteistön käyttäjät sekä tekniset laitteistot käyttävät ja kuluttavat energiaa Jokin laite säätää ja ohjaa tätä kulutusta. Ohjauslaitteet keskitetty

Lisätiedot