Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834"

Transkriptio

1 Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834

2 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin ovat tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista lupaa. Lupia teosten osittaiseen valokopiointiin myöntää tekijöiden ja kustantajien valtuuttamana KOPIOSTO ry. Muuhun käyttöön luvat on kysyttävä suoraan kunkin teoksen oikeudenhaltijoilta. JULKAISIJA Teknologiateollisuus ry KUSTANTAJA Teknologiainfo Teknova Oy JA MYYNTI Eteläranta 10, 4. krs HELSINKI Teknologiainfo Teknova Oy puh. (09) 19231/julkaisumyynti ISBN ISBN (pdf) Ulkoasu ja taitto: Public Design Oy Painopaikka: Tammerprint Oy, Tampere, 2013

3 Lukijalle Hitsaus on yleinen valmistusmenetelmä metallituotteiden valmistuksessa. Hitsaus vaikuttaa merkittävästi sekä tuotteen kustannuksiin että laatuun. Näin ollen on tärkeää, että hitsaus suoritetaan mahdollisimman tehokkaasti määritettyjä laatuvaatimuksia täyttäen. Hitsin laatu saadaan aikaan tekemällä eikä tarkastamalla. Tarkastus toki lisää luotettavuutta. Hitsaus vaatii jatkuvaa tarkkailua ja/tai dokumentoitujen toimintaohjeiden noudattamista. Tätä taustaa vasten on laadittu hitsauksen laatuvaatimuksia koskeva standardisarja ISO Standardit on julkaistu Suomessa tunnuksella SFS EN ISO :2006 Metallien sulahitsauksen laatuvaatimukset. Tämän julkaisun tarkoituksena on antaa neuvoja yrityksille, joilla on aikomus ottaa käyttöön ISO stan - dardi hitsaustöiden laadunohjausta varten; minkälaisista menettelyohjeista saattaisi olla hyötyä ja mitä ne voisivat sisältää. Tiedotus käsittelee ensisijaisesti standardin ISO Kattavat laatuvaatimukset käyttöönottoa, mutta useat neuvot ovat hyvin sovellettavissa käytettäessä standardia ISO Vakiolaatuvaatimukset ja ISO Peruslaatuvaatimukset. Julkaisua ei saa tulkita niin, että kaikkia esitettyjä menettelyohjeita tarvittaisiin. Kun yritys on perustellun harkinnan jälkeen todennut tarvitsevansa tietyn menettelyohjeen, niin julkaisusta löytyy neuvoja sen laatimiseksi. Julkaisua ei myöskään pidä käyttää vaatimuksina menettelyohjeille tai tarkistuslistoille auditointien yhteyksissä. Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO julkaisu on tarkoitettu ensisijaisesti hitsauksen laadunhallinnasta vastaaville sekä hitsaustoimintoja johtaville ja koordinoiville henkilöille. Siitä on hyötyä myös yrityksen strategiselle ja operatiiviselle johdolle, koska siinä esitetyt asiat saattavat vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan ja sen menestykselliseen jatkumiseen ratkaisevasti niin sopimuksellisesti kuin teknisestikin. Julkaisussa käsitellään myös tuotteiden myyntiin ja markkinointiin liittyviä asioita, jotka hitsattuja tuotteita toimittavien yritysten myyntihenkilöiden on tunnettava ja hallittava, jotta myytyjen tuotteiden valmistus voidaan toteuttaa suunnitellusti, hallitusti ja minimiriskein. Julkaisun perustana on MET Tekninen tiedotus 1/98, Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS-EN 729. Tiedotteesta on saatavissa myös ajantasainen englanninkielinen versio "Improving the quality and effectiveness of welding by utilizing the standard ISO 3834 (IIW/SC-Qual-145)". Sitä voi tilata Suomen Hitsausteknilliseltä Yhdistykseltä, Englanninkielisessä versiossa on liitteenä auditoinnin kysymyslista. Tästä suomenkielisestä versiosta se on jätetty pois, koska standardia ISO 3834 voidaan käyttää auditoinnissa sellaisenaan. 3

4 Tiivistelmä Standardi ISO Laatuvaatimusten valintaperusteet antaa ohjeet laatutason valinnalle, ja standardit ISO esittävät eri laatutasoille asetetut vaatimukset. Standardin ISO 3834 mukaisten laatuvaatimusten täyttämistä voidaan edellyttää tiettyjen hitsattujen tuotteiden, kuten paineastioiden, offshore-rakenteiden ja teräsrakenteiden valmistajilta, jos tuotestandardeissa näin vaaditaan. Niiden käyttöä saattavat vaatia myös ulkomaiset asiakkaat sekä esimerkiksi suuret kotimaiset vientiyritykset omilta alihankkijoiltaan. Käyttämällä standardeja yritys voi saada merkittäviä hyötyjä myös siinä tapauksessa, vaikkei mikään ulkopuolinen taho sitä vaadikaan. Standardit ISO voidaan sertifioida osana ISO laatujärjestelmää. Ne voidaan sertifioida myös erikseen ilman kytkentää varsinaiseen laatujärjestelmään. Suomessa on yli 200 yritystä, jotka on sertifioitu standardin ISO mukaan. Standardissa ISO 3834 käsitellään systemaattisesti ja kattavasti niitä hitsauksen laatuun vaikuttavia tekijöitä ja toimintoja, joita kehittämällä yritys voi merkittävästi parantaa tuotantonsa hallittavuutta sekä tuotteidensa toimitusaikavarmuutta, laatua ja valmistuksen kustannustehokkuutta. Yrityksen kannalta on tärkeää osata valita oikein ne asiat, joille standardien ISO esittämät vaatimukset asetetaan, jotta vältytään tarpeettoman raskaalta dokumentoinnilta ja ohjeistukselta, mutta kuitenkin kyetään varmistamaan hitsauksen kokonaisvaltainen laadunhallinta valmistettavien tuotteiden edellyttämällä tavalla. Tiedotuksessa on esitetty malleja tärkeimmistä menettelyohjeista sekä niihin liittyvistä työohjeista ja lomakkeista. Keskeisimpiä asioita hitsauksen laadunhallinnassa ovat: Tekninen katselmus, jossa tarkistetaan yrityksen kyky valmistaa tilattu tuote, sekä itse tuotteelle ja sen hitsaukselle asetetut vaatimukset ja määritykset. Vain oikein suoritettu tekninen katselmus luo pohjan hallitulle, riskittömälle ja kustannustehokkaalle valmistukselle. Hitsaushenkilöstölle asetettavat pätevyysvaatimukset, mikä merkitsee ainakin joillekin konepajoille selvää muutosta vallinneeseen käytäntöön. Hitsauksen koordinointihenkilöstön vastuu ja merkitys korostuvat tuotevastuulain myötä. Hitsaajien ja hitsausoperaattorien pätevöittämisvaatimus varmistaa osaltaan hitsaustyön laadunhallintaa ja vähentää virhekustannuksia. Tarkastushenkilöstön pätevyysvaatimuksiin standardi ei tuo merkittäviä muutoksia nykykäytäntöön. Tuotantosuunnitelman sekä kirjallisten, hyväksyttyjen hitsausohjeiden avulla yritys varmistaa, että valmistus tapahtuu suunnitelmallisesti ja että itse hitsausliitosten ominaisuudet vastaavat niille asetettuja vaatimuksia. Hitsausohjeiden hyväksymiseen on tarjolla useita vaihtoehtoisia tapoja, joista yrityksen tulee käyttää kuhunkin tapaukseen teknisesti ja taloudellisesti sopivinta. Hitsauksessa ja testauksessa käytettyjen laitteiden ja työkalujen luettelointi, jonka avulla yritys voi tarkistaa laitekantansa soveltuvuuden myymänsä tuotteen valmistukseen ja tarkastukseen. Laitteiden käyttöönottohyväksyntä, säännöllinen huolto ja mahdollinen kalibrointi, joiden avulla voidaan varmistaa, että hitsausohjeita kyetään noudattamaan riittävällä tarkkuudella, ja että tarkastus- ja testaustulokset ovat luotettavia. Poikkeamien systemaattinen käsittely, jolla varmistetaan, että vialliseksi havaittu tuote ei joudu epähuomiossa käyttöön. Poikkeamien syyt analysoidaan ja suoritetaan korjaavat toimenpiteet, joilla vastaavien poikkeamien syntyminen jatkossa voidaan ehkäistä. Standardien ISO käyttöönotto yrityksessä vaatii huomattavan työpanoksen sekä koko henkilökunnan sitoutumisen työhön ja sen myötä suoritettaviin toimenpiteisiin: työtapojen kehittämiseen, uusien tehtävien suoritukseen, informaation kulun varmistamiseen jne. Työn käynnistyessä voi olla eduksi käyttää ulkopuolista asiantuntemusta objektiivisen kuvan saamiseksi lähtötilanteesta. Yritys voi keskittyä sertifiointivalmiuden saavuttamiseen tehtävien ja toimintojen dokumentoinnilla ja ohjeistuksella, mutta todellista taloudellista ja teknistä hyötyä standardin ISO 3834 käyttöön ottamisesta saadaan vain, kun itse toimintoja ja työn sisältöä kehitetään. Standardit ISO tulisikin mieltää ensisijaisesti yrityksen hitsauksen kehittämisen työkaluksi. 4

5 Sisältö 1 Standardi SFS-EN ISO Standardin käyttöönottoa puoltavat seikat Laatutason valinta Menettelyohjeet ja lomakkeet Laadunohjauksen tasot Menettelyohjeiden tarkoitus ja sisältö Käyttökelpoiset menettelyohjeet ja lomakkeet/tarkistusluettelot Vaatimusten katselmus Tekninen katselmus Alihankinta Hitsaus ja siihen liittyvä henkilöstö Tarkastus- ja testaushenkilöstö Hitsauslaitteet Hitsaustoiminnot Hitsausaineiden varastointi ja käsittely Perusaineen varastointi Hitsien lämpökäsittely Tarkastus ja testaus Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet Mittaus-, tarkastus- ja testauslaitteiden kalibrointi ja kelpuutus Tunnistus ja jäljitettävyys Laatuasiakirjat Sertifiointitarve Standardin ISO 3834 käyttöönotto yrityksessä Liitteet A Esimerkki vaatimusten katselmuksen ja teknisen katselmuksen tarkistuslista B Esimerkki hitsaajien pätevöittämisen menettelyohjeesta

6 1 Standardi SFS-EN ISO 3834 Hitsaus on hyvin yleinen valmistusmenetelmä metallituotteiden valmistuksessa. Hitsaus vaikuttaa merkittävästi sekä tuotteen kustannuksiin että laatuun. Näin ollen on tärkeää, että hitsaus suoritetaan mahdollisimman tehokkaasti määritettyjä laatuvaatimuksia täyttäen. Hitsin laatu saadaan aikaan tekemällä eikä tarkastamalla. Tarkastus toki lisää luotettavuutta. Hitsaus vaatii jatkuvaa tarkkailua ja/tai dokumentoitujen toimintaohjeiden noudattamista. Tätä taustaa vastaan on laadittu hitsauksen laatuvaatimuksia koskeva standardisarja ISO Standardit on julkaistu Suomessa tunnuksella SFS EN ISO ISO 9000 mukaisen laatujärjestelmän mukaan yritys määrittää erikoisprosessiksi toimintoja, joissa tuotteen lopputulosta ei voida varmuudella todentaa pelkästään valmista tuotetta tarkastamalla. Jos tuotteen hitseille asetetaan laatuvaatimuksia, on hitsaus syytä nimetä erikois - prosessiksi. On otettava huomioon, ettei ISO 3834 ole laatujärjestelmästandardi, joka korvaa standardin ISO Se toimii apuvälineenä sovellettaessa standardia ISO 9001 yrityksissä, joissa erikoisprosessina on hitsaus. Standardin ISO 9001 laatujärjestelmän yhteydessä mainitaan tällöin, että myös standardin ISO 3834 mukaiset vaatimukset on täytetty. On myös mahdollista saada standardin ISO 3834 mukainen sertifiointi ilman kytkentää standardin ISO 9001 laatujärjestelmään. Standardit ovat yleisiä ja tuotteesta riippumattomia. Standardisarja koostuu kolmesta laatuvaatimustasosta: ISO Kattavat laatuvaatimukset ISO Vakiolaatuvaatimukset ISO Peruslaatuvaatimukset. Osassa ISO annetaan ohjeita vaatimustason valitsemiseksi. Lisäksi on julkaistu standardi ISO , jossa luetellaan hitsausstandardeja, joita voidaan käyttää standardeissa ISO esitettyjen vaatimusten osoittamiseksi. Tärkeimmät teräksen kaarihitsauksen laadunhallintaan soveltuvat standardit esitetään SFS:n käsikirjassa

7 2 Standardin käyttöönottoa puoltavat seikat Standardin käyttöönottoa puoltavat useat seikat, kuten direktiivit, tuotestandardit ja itse ISO Myös asiakkaat ja päähankkijat sekä yrityksen halu kehittyä voivat olla perusteena standardin ISO 3834 noudattamiselle. Direktiivit EU-direktiivit asettavat tuotteille ja rakenteille turvallisuusvaatimukset. Tuotekohtaisissa EN-standardeissa esitetään tekniset ratkaisut, joilla direktiivin asettamat turvallisuusvaatimukset täyttyvät. Tuotestandardit Euroopassa on laadittavana lukuisia tuotestandardeja, joissa hitsauksen kohdalla viitataan standardisarjan ISO 3834 eri osiin. Esimerkiksi painesäiliöstandardissa EN edellytetään, että paineastiavalmistaja täyttää vähintään ISO mukaiset hitsauksen laatuvaatimukset. Eurooppalaisen teräsrakenteiden valmistusta koskevan standardin EN mukaan vaaditaan, että yritys toimii standardin ISO 3834 vaatimusten mukaisesti. Laatutason (ISO , ISO tai ISO ) valinta riippuu teräsrakenteen rakenteen toteutusluokasta. Hitsaava yritys Hitsaava yritys haluaa kehittyä hitsauksen laadun hallinnassa, parantaa tuottavuutta ja näyttää hitsauksen laadunhallinnalla asiakkaalle olevansa luotettava toimittaja. HUOM. Jos hitsauksen lopputuloksella ei ole erityistä merkitystä (esim. varusteluhitsit), lienee tarpeetonta dokumentoida hitsausvaatimuksia standardisarjan ISO 3834 mukaisesti. Päähankkijat Voidaan olettaa, että standardia ISO 3834 noudattavalla alihankkijalla on selkeä etulyöntiasema, kun päähankkija tilaa hitsaustyötä ulkoa. ISO 9001 Standardin ISO 9001 mukaan on tarvittaessa määritettävä erikoisprosesseja. Hitsausta voidaan pitää erikoisprosessina, joka edellyttää, että ennalta osoitetut spesifioidut vaatimukset täyttyvät. Tämän osoittamiseksi ISO on erinomainen työkalu. Asiakkaat Kun standardi ISO 3834 on käytössä yritykset voivat hyödyntää tämän myös markkinointikeinona ja voi olla, että asiakkaat alkavat vaatia standardin ISO 3834 mukaisia sertifiointeja. 7

Teräskokoonpanojen CE-merkintä

Teräskokoonpanojen CE-merkintä Teräskokoonpanojen CE-merkintä Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI Heikki Salkinoja LEKA-hanke Standardin osat SFS-EN 1090-1+A1: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin

Lisätiedot

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardit www.sfs.fi Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardien valinta ja käyttö Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO 9000 -sarja on saavuttanut

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

ISO 9001 Laatukäsikirja

ISO 9001 Laatukäsikirja 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 ALKUSANAT 2 1. PERUSTIEDOT 1.1 Laatupolitiikka ja tavoitteet 3 1.2 Laatuvastuut 4 1.3 Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2. YLLÄPITO 2.1 Palaute 6 2.2 Laadun varmistus ja laatuarvioinnit

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

European Pellet Council

European Pellet Council European Pellet Council Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Perustuu SFS-EN 14961-2 -standardiin versio 2.0, huhtikuu 2013 ii Lämmitykseen käytettävien puupellettien

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA OSA YKSI TURVALLISUUSOPAS TAMMIKUU 2015

URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA OSA YKSI TURVALLISUUSOPAS TAMMIKUU 2015 URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA TURVALLISUUSOPAS OSA YKSI TAMMIKUU 2015 Erääntyy 1. helmikuuta 2016 Voimassaoloajan päättyessä tuhoa kaikki ennen erääntymispäivää ja sen sisällä julkaistut kopiot ja viittaa

Lisätiedot

SFS EN ISO 9001. Laatujohtaminen ja mittaustekniikka (Kon-15.3122) Kalevi Aaltonen, TKK

SFS EN ISO 9001. Laatujohtaminen ja mittaustekniikka (Kon-15.3122) Kalevi Aaltonen, TKK SFS EN ISO 9001 Laatujohtaminen ja mittaustekniikka (Kon-15.3122), TKK ISO 9000 standardiperhe SFS-EN ISO 9000 SFS-EN ISO 9001 SFS-EN ISO 9000 Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto Laadunhallintajärjestelmät.

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta ICH E 6 OHJE HYVÄN KLIINISEN TUTKIMUSTAVAN NOUDATTAMISESTA Step 4, konsolidoitu ohje 1.5.96 Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta (CPMP/ICH/135/95) Siirto CPMP:lle heinäkuussa 1996 CPMP:n

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset 12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 12.1 Avainkäsitteet 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset Alkuperäisen Moreqin julkaisemisesta lähtien vuodesta 2001 lähtien ei-toiminnalliset vaatimukset ovat olleet

Lisätiedot

KASVUA. standardeilla. Tuulen ja tuiskunkin se kestää SIVUT 4-5

KASVUA. standardeilla. Tuulen ja tuiskunkin se kestää SIVUT 4-5 Kuva: Öljyalan Keskusliitto Kuva: Sievin Jalkine Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n julkaisu Talouselämässä 18.10.2013 KASVUA standardeilla Tuulen ja tuiskunkin se kestää Standardit ovat keskeisessä

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot