KATRI REKOLA HEIKKI REKOLA. Palvelutapa teollisuuden kilpailukeinona

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KATRI REKOLA HEIKKI REKOLA. Palvelutapa teollisuuden kilpailukeinona"

Transkriptio

1 KATRI REKOLA HEIKKI REKOLA Palvelutapa teollisuuden kilpailukeinona

2 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin ovat tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista lupaa. Lupia teosten osittaiseen valokopiointiin myöntää tekijöiden ja kustantajien valtuuttamana KOPIOSTO ry. Muuhun käyttöön luvat on kysyttävä suoraan kunkin teoksen oikeudenhaltijoilta. JULKAISIJA KUSTANTAJA JA MYYNTI Teknologiateollisuus ry Teknologiainfo Teknova Oy Eteläranta 10, 4. krs HELSINKI puh. (09) 19231/julkaisumyynti ISBN Teknologiateollisuuden julkaisuja nro 1/2007 Teknologiainfo Teknova Oy Ulkoasu ja taitto: Public Design Oy Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki, 2007

3 Sisällys SISÄLLYS... 3 ESIPUHE... 5 TERMINOLOGIAA... 7 JOHDANTO... 9 Mitä tarkoitetaan palvelutavalla?... 9 Palvelutapa teollisuuden kilpailuvalttina Palvelutapastrategia PALVELUTAPA osa palvelukokonaisuutta Palvelut ja palvelutapa Teollisuuden palvelutuotteet Palvelun laatu Palvelukulttuuri Asiakaskohtaaminen Poikkeustilanteet Asiakkaalle näkymättömät toiminnot PALVELUTAPA tästä on kyse Palveluorganisaation suorituskyky Mistä tekijöistä palvelutapa muodostuu? Palvelutapahtuman valmisteluun liittyvät asiat Asiakaskohtaamiseen liittyvät asiat Jälkihoitoon liittyvät asiat Poikkeustilanteisiin liittyviä asioita Palvelutavan tason mittaaminen

4 PALVELUTAVAN luomisprosessi Palvelutavan lähtökohdat Palvelutapaprojektin vaiheet Palvelutapaprojektin toteutus Palvelutapa osana palvelukehitystä Huomioita palvelutavan rakentamisesta Kohti PALVELUTAPAkuvausta Tavoitetilan hahmottaminen Suunnittelu Palvelutapakuvaus PALVELUTAPA koulutus, käyttöönotto ja seuranta Palvelutapaprojektin tavoitteet Palvelutapa osaksi yrityskulttuuria Motivaatio Palvelutapakoulutuksen lähtökohdat Koulutustilaisuus Koulutusmateriaali Entä sitten? palvelutavan käyttöönotto Onnistuneen käyttöönoton edellytykset Seuranta Kokemuksia palvelutavan käyttöönotosta LOPPUSANAT KIRJALLISUUTTA

5 Esipuhe P alveluliiketoimintaa rakentavan teollisuusyrityksen suurin haaste on saada asiat toimimaan toivotulla tavalla asiakasrajapinnan jokapäiväisissä askareissa. Tämä seikka nousee toistuvasti esiin tehdessämme erilaisia palveluliiketoiminnan kehittämishankkeita teollisuusyrityksissä. Löytyisikö asiaan käytännönläheistä ratkaisua? Kaikilla yrityksillä on visioita, missioita, arvoja ja strategioita. Niissä esitettyjen asioiden toteuttaminen on käytännön asiakasrajapinnan palvelutehtävissä vaikeaa, koska asiat ovat yleensä moniselitteisiä ja tilannekontekstissa mahdollisesti jopa ristiriitaisia. Asiakkaan saama kokonaiskokemus palvelusta voi olla aivan jotain muuta kuin mitä yrityksen johto tavoittelee. Yrityksissä kenelläkään ei ole enempää asiakaskohtaamisia kuin palvelutehtävissä toimivilla. Heidän toimiensa antama kokonaiskokemus vaikuttaa vahvasti asiakkaiden mielikuvaan koko yrityksestä. Palvelutapa tuo asiakasrajapinnan arkisiin askareisiin valmiiksi mietityn toteutusmallin arvoille ja missioille. Teollisuus on tottunut kilpailemaan teknisten asioiden osaamisella. Silloin kun teollisuusyrityksen valmistamiin laitteisiin ei sisälly mitään vaikeasti hankittavaa tietämystä ja osaamista, voi niihin liittyviä palveluita tuottaa periaatteessa kuka tahansa. Teollisuusyritys kohtaa silloin kilpailua toisten teollisuusyritysten tai jopa kokonaan eri toimialojen palveluyritysten taholta. Näihin palveluihin kohdistuu luonnollisesti kova hintakilpailu eikä niihin voida sisällyttää kalliilla tuotettavia laatutekijöitä. Palvelutapa luo asiakkaisiin osittain tunnepohjaiset ja jokapäiväisissä toimissa läsnä olevat siteet. Niillä voi kilpailla hintaa laskematta silloinkin, kun varsinainen palvelusuorite on kaikilla samanlainen tai jopa täsmälleen sama. Osa teollisuusyrityksistä pyrkii palveluasiakkuuden omistamiseen, jolloin asiakas ostaa kaikki palvelut yhdeltä toimijalta. Monelle tie tähän asemaan käy asiakkaalle jo toimitetun, asiakkaan prosessille kriittisen koneen tai tuotantolinjan kunnossapidon kautta. Palvelutarjonnan laajetessa kaikkea ei kuitenkaan pystytä tuottamaan eikä 5

6 edes haluta tuottaa itse. Palvelutapa luo asiakaskohtaamisiin yhtenäisen ja toteutettavissa olevan mallin, jolla yritys ja sen palvelutuotantokumppanien asiakasrajapinnassa työskentelevät kykenevät tuottamaan asiakkaille samanlaisen palvelukokemuksen. Olemme tähän mennessä auttaneet noin kymmenessä hankkeessa teollisuusyrityksiä rakentamaan itselleen oman palvelutapansa tässä kirjassa esitettyjen suuntaviivojen mukaan. Olemme todenneet, että palvelutavan tarve ja hyödyllisyys eivät ole yrityksen koosta kiinni. Siksi haluamme jakaa suomalaiselle teollisuudelle tämän kirjan myötä havaintojamme ja kokemuksiamme. Esitetyt esimerkit ovat kaikki todellisesta elämästä, mutta niistä on häivytetty yritysten ja henkilöiden nimet. Toivotan antoisia lukuhetkiä. Espoossa kylmänä talvipäivänä helmikuuta 2007 Katri Rekola 6

7 Terminologiaa Määritelmät Palvelusuorite tai palvelutapahtuma on se, MITÄ TEHDÄÄN Palvelutapa tai palvelumalli on se, MITEN palvelusuorite tehdään Palvelusuhde on se, miten palvelusuoritteita ja -tapaa kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa Asiakassuhde syvenee Ilman tavoitehakuista palvelutapaa palvelusuhteen ja sitä myötä koko asiakkuuden kehittäminen ja syventäminen ontuu pahasti. Palvelutapa Palvelutapa on palvelujen tuottamisen toimintamalli. Palvelutapa yhdistää palvelutapahtumien asiakasvuorovaikutukseen kaikki asiak kaalle näkyvät palveluprosessin ja palvelusuhteen hoitamisen toiminnot. Osa toiminnoista on voimakkaasti asiakkaalle näkyviä tai erityisen merkityksellisiä. Tavoitteena on tarjota asiakkaalle hallittu ja suunnitelmallinen kokonaiskokemus palvelutarjonnasta. Palvelutapa pyrkii siis vaikuttamaan asiakkaan subjektiiviseen laatukokemukseen ja asiakaspalvelutapoihin. Palvelukonsepti Palvelukonsepti on palvelun perusajatus eli se, mistä palvelussa on kyse. Palvelukonsepti kuvaa palvelun sisällön, asiakkaan ja palvelun tuottajan sekä palvelun tuottamiseen liittyvät toiminnot. Termiä palvelukonsepti käytetään usein myös tarkoittamaan kehitettävänä olevan palvelun luonnostelmaa. Palvelutapahtuma ja palvelusuorite Palvelutapahtumalla tarkoitetaan tilannetta, jossa asiakas saa palvelun eli varsinaista palvelun suorittamista ja toimittamista. Palvelutapahtuma on asiakkaan (palvelun kuluttaja) ja palvelun tuottajan välinen vuorovaikutustilanne, jossa palvelusuoritteen arvo syntyy. 7

8 8 Palvelusuhde Palvelun toimittajan ja palvelun vastaanottajan välillä on suhde, jota sanotaan palvelusuhteeksi. Palvelusuhteen osapuolet voivat olla palvelun tuottava asiakaspalveluhenkilö ja palvelun vastaanottava asiakas. Toisaalta myös palveluita tarjoavan yrityksen ja sen asiakkaan/asiakasyrityksen välillä oleva asiakassuhde on palvelusuhde. Palvelusuhde ja sen mukanaan tuomat velvoitteet kummallekin osapuolella voidaan kuvata palvelusopimuksella. Palvelusuhde on kuitenkin aina olemassa sopimustilanteesta riippumatta. Palvelusuhde voi olla kestoltaan hyvin lyhyt eli yhden palvelutapahtuman mittainen tai hyvin pitkä, esimerkiksi kymmeniä vuosia.

9 Johdanto Mitä tarkoitetaan palvelutavalla? Palvelutapa antaa tietoisen, suunnitellun, tavoitteellisen ja yhtenäisen muodon tutuille käytännön palvelutehtäville, kuten esimerkiksi huoltotoiminnalle tai laitteiden ennakoivalle kunnossapidolle. Onnistuessaan se on omintakeinen ja oivallinen väline kilpailijoista erottautumiseen, ja samankaltaistaa asiakaskokemuksen riippumatta siitä, mikä toimipiste tai henkilö palvelun tuottaa ja toimittaa. Palvelutapa ei muuta varsinaista palvelusuoritetta kunnossapito on edelleen kunnossapitoa. Palvelutapa puuttuu siihen, miten asioita tehdään, ei siihen, mitä tehdään tai mikä on tavoiteltu palvelusuoritteen tuoma arvo eli esimerkiksi hyvin huolletut koneet. Palvelutavan tavoitteena on entistä sitoutuneempi asiakas. Se on keskeinen osa ammattimaista käytännön palvelutoimintaa eikä mitenkään väheksyttävissä teknisen osaamisen tai varsinaisen palvelun suorittamisen rinnalla. Palvelutapa siis täydentää teknistä ammattiosaamista, mutta ei korvaa sitä. Palvelutapaosaaminen on nousemassa teknisen osaamisen rinnalle samanarvoiseksi ammattiosaamiseksi. Palvelutapa tuo pysyvää, vaikeasti kopioitavaa kilpailuetua. Se on suunniteltu, tavoitehakuinen ja tiedostettu yhteinen nimittäjä kaikille niille sadoille konkreettisille yksityiskohdille, jotka ovat alituiseen läsnä palvelutuotannon vuorovaikutustilanteissa. Toistuvuus on olennainen tekijä, tehdään asiat aina yhtä hyvin. Palvelutapa myös yhdenmukaistaa yrityksen jakelijoiden, alihankkijoiden ja oman toiminnan asiakkaan silmissä. Palvelutapa on jokapäiväinen toimintatapa ja käytännön toimintamalli. Se muodostuu lopullisesti vasta, kun asiakaskontaktissa olevat ihmiset koulutetaan ja perehdytetään yrityksen palvelutapaan ja he alkavat toteuttaa sitä käytännössä. Yksittäiset palvelutapahtumat ovat toki edelleen jossain määrin erilaisia, onhan kyse ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, mutta palvelutapa pyrkii minimoimaan turhat laadun heilahtelut. Palvelutapakuvaus kattaa suuren joukon pieniä käytännön yksityiskohtia; erään asiakkaan sanoin 9

Sisällysluettelo. Esipuhe 7. 1 Alkusanat 8. 2 Johdanto kaupallistamisajatteluun 10

Sisällysluettelo. Esipuhe 7. 1 Alkusanat 8. 2 Johdanto kaupallistamisajatteluun 10 Sisällysluettelo Esipuhe 7 1 Alkusanat 8 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Tehokkuutta tuotannon tietojärjestelmiin

Tehokkuutta tuotannon tietojärjestelmiin Inka Vilpola, Katri Terho Tehokkuutta tuotannon tietojärjestelmiin loppukäyttäjät mukaan määrittelyyn Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61,

Lisätiedot

Tuotekehitysverkostojen. toimintamallit

Tuotekehitysverkostojen. toimintamallit TIINA APILO HARRI I. KULMALA HANNU KÄRKKÄINEN HANNELE LAMPELA MARKKU MIKKOLA MIRVA NEVALAINEN JORMA PAPINNIEMI ISMO RUOHOMÄKI TIINA VALJAKKA Tuotekehitysverkostojen uudet toimintamallit Tämän teoksen osittainenkin

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin ovat tekijänoikeuslain

Lisätiedot

JUHA SAARNIO JA MARJA HAMILO (TOIM.) INNOVAATION ALKULÄHTEILLÄ

JUHA SAARNIO JA MARJA HAMILO (TOIM.) INNOVAATION ALKULÄHTEILLÄ JUHA SAARNIO JA MARJA HAMILO (TOIM.) INNOVAATION ALKULÄHTEILLÄ Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen)

Lisätiedot

TOIMITILAPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN TARJOUSTOIMINNAN NÄKÖKULMASTA

TOIMITILAPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN TARJOUSTOIMINNAN NÄKÖKULMASTA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 223 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 223 Espoo 2004 TKK-RTA-R223 TOIMITILAPALVELUJEN

Lisätiedot

POLEMIA. Aatos Hallipelto. Hyvinvointipalvelujen tulevat markkinat KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ. Paras tuottakoon!

POLEMIA. Aatos Hallipelto. Hyvinvointipalvelujen tulevat markkinat KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ. Paras tuottakoon! Aatos Hallipelto Paras tuottakoon! Hyvinvointipalvelujen tulevat markkinat POLEMIA KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Paras tuottakoon! Aatos Hallipelto Paras tuottakoon! Hyvinvointipalvelujen tulevat markkinat

Lisätiedot

Selvitys palveluiden kaupallistamisesta 2007

Selvitys palveluiden kaupallistamisesta 2007 Selvitys palveluiden kaupallistamisesta 2007 Palvelumyynti - uskallusta luvata? Palveluiden myynti vaatii aivan erilaista osaamista kuin perinteinen tuotemyynti. Tuotteet voivat olla hyvin samankaltaisia,

Lisätiedot

B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla

B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla Kandidaatintyö Heikki Lintu TIIVISTELMÄ Tekijä: Heikki Lintu Työn nimi: B-to-B-palvelutuotteiden

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

JUSSI YLINAATU TURVALLISUUS OSANA PALVELUIDEN KEHITTÄMISTÄ, TUOTTAMISTA JA MARKKINOINTIA. Diplomityö

JUSSI YLINAATU TURVALLISUUS OSANA PALVELUIDEN KEHITTÄMISTÄ, TUOTTAMISTA JA MARKKINOINTIA. Diplomityö JUSSI YLINAATU TURVALLISUUS OSANA PALVELUIDEN KEHITTÄMISTÄ, TUOTTAMISTA JA MARKKINOINTIA Diplomityö Tarkastaja: professori Jouni Kivistö-Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden ja verkostoitumisen merkitys yrityksen menestykselle Case: Lobistech

Asiakaslähtöisyyden ja verkostoitumisen merkitys yrityksen menestykselle Case: Lobistech KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Kotka Tero Flinkman ja Toni Virtanen Asiakaslähtöisyyden ja verkostoitumisen merkitys yrityksen menestykselle Case: Lobistech Opinnäytetyö 2005 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS Jorma Hokkanen Antti Isoviita SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN KÄSITE 3. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN NYKYTASON

Lisätiedot

Projektiliiketoiminta. Karlos Artto, Miia Martinsuo ja Jaakko Kujala. WSOY Oppimateriaalit Oy Helsinki

Projektiliiketoiminta. Karlos Artto, Miia Martinsuo ja Jaakko Kujala. WSOY Oppimateriaalit Oy Helsinki Projektiliiketoiminta Karlos Artto, Miia Martinsuo ja Jaakko Kujala WSOY Oppimateriaalit Oy Helsinki YHTEYSTIEDOT Tilaukset WSOY/Tilauskonttori, Porvoo Puh. (019) 576 261 Faksi (019) 576 2339 Tiedustelut

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 67 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 67 Espoo 2007 TKK-RTA-S67 KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN

Lisätiedot

VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita

VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita Jenni Halava (84974) Tampereen yliopisto Sosiaalityön tutkimuksen laitos A5 Kandidaatintutkielma Ohjaaja: Suvi Raitakari

Lisätiedot

REACHin vaikutukset toimitusketjussa. case: sinkitty ja maalattu teräskate

REACHin vaikutukset toimitusketjussa. case: sinkitty ja maalattu teräskate REACHin vaikutukset toimitusketjussa case: sinkitty ja maalattu teräskate Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

ERP-järjestelmän hankintaprosessin vaikutus järjestelmän käyttöönottoon

ERP-järjestelmän hankintaprosessin vaikutus järjestelmän käyttöönottoon Jari Böhm ERP-järjestelmän hankintaprosessin vaikutus järjestelmän käyttöönottoon Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma 9.10.2007 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä

Lisätiedot

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA Tampereen teknillinen yliopisto Tampere 2013 teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Lisätiedot

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA

ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA Marko Heikkinen ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUKESKUSMALLI TEHOKKUUDEN TAVOITTELUA, INNOVATIIVINEN RATKAISU VAI MUOTI-ILMIÖ?

TALOUSHALLINNON PALVELUKESKUSMALLI TEHOKKUUDEN TAVOITTELUA, INNOVATIIVINEN RATKAISU VAI MUOTI-ILMIÖ? TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos TALOUSHALLINNON PALVELUKESKUSMALLI TEHOKKUUDEN TAVOITTELUA, INNOVATIIVINEN RATKAISU VAI MUOTI-ILMIÖ? Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen

Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen CIMO workshop 5.6.2012 FT, tutkimusprofessori Marja Toivonen Teknillinen tutkimuskeskus VTT marja.toivonen@vtt.fi gsm 040-533 4582 Yhteinen oppiminen ja asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. Esipuhe

SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. Esipuhe N:O 01 Solita Think Tankin loppuraportti 1 Helmikuu 2014 SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA 04 Esipuhe NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. 06 Solita Think Tankin

Lisätiedot