Ruoppaushankkeen yhteenveto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruoppaushankkeen yhteenveto 2008-2011"

Transkriptio

1 1 Kauniaisten kaupunki Gallträsk-järven kunnostus imuruoppaamalla Ruoppaushankkeen yhteenveto Sito-Rakennuttajat Oy,

2 2 Sisällys 1 Johdanto Tietoja kohteesta Hankkeen osapuolet Hankkeen tavoitteet Koetoiminta ja rakentamisen valmisteluvaihe Koetoiminta Suunnittelu ja vesilupa Rakentamisen valmistelu Toteutuneet toimenpiteet Alustavat työt Kunnostuksen toteutus Käsitelty liete Työnaikainen laatu- ja päästötarkkailu Vesistö- ja ympäristövaikutustarkkailu Kasviplanktonselvitys Yhteenveto Jatkotoimenpiteet Lähteet 1. Gallträsk, kunnostushankkeen vuosiraportti 2009 liitteineen, Sito rakennuttajat Oy 2. Gallträsk, kunnostushankkeen vuosiraportti 2010 liitteineen, Sito rakennuttajat Oy 3. Gallträsk, kunnostushankkeen vuosiraportti 2011 liitteineen, Sito rakennuttajat Oy

3 3 1 Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään Kauniaisten kaupungissa sijaitsevan Gallträsk-järven kunnostusruoppauksen ja kunnostuksen aikaisen ympäristöseurannan tulokset Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen Nro 3/2009/2, Dnro LSY-2008-Y-33 (annettu ) ja aluehallintoviraston päätöksen Nro 175/2010/4, Dnro ESAVI/346/04.09/2010 (annettu ) mukaisesti. Keskeneräiset asiat ovat kolmannen ruoppausvaiheen sedimentin poiskuljettaminen, joka tehdään lupaehtojen mukaisesti viimeistään toukokuuhun 2012 mennessä. Käynnissä on vielä vesistön tarkkailu FCG:n toimesta. Kasvillisuusinventointi ja kasviplanktontutkimukset on suoritettu vuosina 2008 ja 2010 ja seuraava tutkimus on tehtävä vuonna Nämä toimenpiteet raportoidaan erikseen niiden valmistuttua. 2 Tietoja kohteesta Gallträsk on Kauniaisten kaupungin ainoa järvi. Järven pinta-ala on 11,7 hehtaaria ja keskisyvyys noin 1,0 metri. Järven syvin kohta on noin 1,7 metriä. Järven vesitilavuus on keskivedenkorkeudella noin m3. Gallträskjärven kunnostusta on suunniteltu 1960luvulta lähtien ja järveä on tutkittu ja toteutettu muun muassa kunnostuskokeilu kaivamalla 1980-luvulla, vesikasvillisuuden niittoa vuosittain 1980-luvulta lähtien sekä juurakoiden poistoa vuosina 1992, 2000, 2002 ja Kunnostamisen suunnittelussa on tutkittu useita erilaisia menetelmiä, joista parhaimmaksi on todettu imuruoppaaminen. Geotuubimenetelmän käyttöön päädyttiin suotuisiin tuloksiin johtaneiden, vuonna 2005 tehtyjen ennakkokokeiden perusteella. Vuosina 2006 ja 2007 järvellä on tehty koeruoppaukset sekä sedimentin käsittely geotuubimenetelmällä Uudenmaan ympäristökeskuksen lausuntojen mukaisia ehtoja noudattaen. Järven nykytilan taustalla on pitkäaikainen ihmisen toiminta luvulta lähtien järveen laskettujen jätevesien saastuttamana järvi jouduttiin 1950-luvulla asettamaan uimakieltoon. Jätevesien laskeminen järveen loppui 70-luvulla. Alueella on aikaisemmin ollut myös muutakin järven tilaan vaikuttavaa toimintaaa, kuten mm. paristotehdas, matonpesulaitureita, kaatopaikka ja pesula.

4 4 3 Hankkeen osapuolet Hankkeen osapuolet: Hankkeen tilaaja: Kauniaisten kaupunki Hankkeen projektinjohto, suunnittelu, vesilupahakemukset, rakennuttaminen ja työnaikainen valvonta: Sito Oy Vesistö- ja vakavuustarkkailu, asiantuntijakonsultti: FCG Oy Kunnostusurakoitsija: Vesirakennus Ojanen Oy Maisematyölupa: Kauniaisten kaupunki Lupaviranomainen: Länsi-Suomen ympäristölupavirasto, Nykyisin Etelä-Suomen Aluehallintovirasto. 4 Hankkeen tavoitteet Järven tilan parantamisen tavoitteena oli poistaa noin 2 hehtaarin alueelta yhteensä noin m 3 löyhää pohjasedimenttiä. Pohjasedimentin poiston tarkoituksena on kasvattaa järven happivarantoa, lisätä vesisyvyyttä, parantaa veden vaihtuvuutta ja vähentää vesikasvillisuutta sekä parantaa virkistyskäyttöarvoa. Poistamalla ravinteikasta sedimenttiä voidaan myös vaikuttaa järven sisäiseen kuormitukseen. Toteutuksen tavoitteena oli tehdä hanke vuoteen 2011 mennessä budjetoiduilla kustannuksilla, ympäristölupaehtojen ja hyvän ympäristöpolitiikan mukaisesti. 5 Koetoiminta ja rakentamisen valmisteluvaihe 5.1 Koetoiminta Ennen tämän hankkeen suunnittelua toteutettiin laboratoriomittakaavaiset kokeet vuonna Kokeiden perusteella valittiin soveltuva geotuubi ja polymeerimateriaali sekä määritettiin suunnittelua varten tarvittavat lähtötiedot ja laadittiin kustannusarvio. Tulosten perusteella suunniteltiin ja toteutettiin koetoimintaluvalla koeruoppaus vuosina Koetoiminnan tulokset ja kokemukset toimivat tämän laajemman kunnostushankkeen suunnittelun kulmakivenä.

5 5 Kuva 1 ja 2. Koetoimintavaiheen ruoppaus Ruoppaus tehtiin hydraulisella imuruoppauspumpulla ponttoonilautalta. Kuva 3 ja 4. Koetoimintavaiheessa ruoppausliete käsiteltiin kahdessa GT500D geotuubissa ja poistuva vesi palautettiin järveen. 5.2 Suunnittelu ja vesilupa Suunnitelma ja vesilupahakemus järven kunnostushanketta varten laadittiin Vesilupahakemus laitettiin vireille Ympäristölupavirasto antoi ruoppausta koskevan päätöksen Suunnittelun aikana selvitettiin erilaisia vaihtoehtoja lietteenkäsittelyalueiksi. Hankkeen toteutuksen kannalta haasteena oli lietteenkäsittelyalueiden löytäminen. Hankkeen toteuttamista varten löytyi kaksi aluetta lietteenkäsittelemiseksi, pinta-alaltaan yhteensä n m2. Ruoppausalue jaettiin kolmeen 7000m2 alueeseen A, B ja C.

6 6 Kuva 5. Ruoppausalueet A, B ja C sekä lietteen käsittelyalueet. 5.3 Rakentamisen valmistelu Kunnostusurakka kilpailutettiin noudattaen julkisten hankintojen lainsäädäntöä. Hankintailmoitus julkaistiin hilmassa Tarjousten vertailuperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousten arviointi suoritettiin vertailulaskennan avulla. Kaluston tehokkuuden, kokemuksen ja laadun suhteellinen painoarvo on 30 % ja hinnan painoarvo on 70 %. 6 Toteutuneet toimenpiteet Alustavat työt Kunnostushankkeen rakennustyöt aloitettiin lietteenkäsittelyalueiden maatöistä. Järven itäpäänhän tehtiin käsittelyalueiden alustat moreeni- ja murskekerroksesta, jonka alle asennettiin lujiteverkko. Molemmat alustat mitoitettiin siten, että niille voitiin sijoittaa 4 kpl 9m*25m kokoista geotuubia, joiden päälle asennettiin 2 kpl 7m*25m kokoista tuubia. Käytettävissä oleva geotuubi-

7 määrä oli siten 6+6 yhtä ruoppausjaksoa kohti. Altaat päällystettiin tiiviillä muovilla ja niihin tehtiin tarvittavat putkistot geotuubeista suotautuvan veden johtamiseksi takaisin järveen. 7 Alueiden pohjamaa oli heikosti kantavaa ja kokoonpainuvaa turvetta. Tästä syystä käsittelyalueiden rakenteita jouduttiin korjaamaan hankkeen aikana lietteen poistamisen yhteydessä. Kuva 6 ja 7. Lietteen käsittelyalueille rakennettiin alusta murskeesta. Kuva 8 ja 9. Käsittelyalueille asennettiin GT500D geotuubit. Kuva 10 ja 11. Käsittelyalueiden alustat korjattiin lietteen poistamisen yhteydessä pohjamaan heikon kantavuuden ja painumien vuoksi.

8 8 6.2 Kunnostuksen toteutus Kunnostaminen eteni ruoppausalueittain kolmessa vaiheessa. Kussakin vaiheessa suoritettiin imuruoppaus ja ruopattu liete ohjattiin käsittelyalueille asennettuihin geotuubeihin. Työn aikana ruoppauslietteeseen lisättiin veden erottumisen tehostamiseksi polymeeriä. Ruoppauksen jälkeen geotuubeissa kuivunut liete poistettiin, uudet geotuubit asennettiin paikoilleen ja ruoppaustyötä jatkettiin seuraavalta alueelta. Alue A imuruopattiin keväällä 2009 ja alue B syksyllä Alue C imuruopattiin syksyllä 2010 ja keväällä Alueen C ruoppaustyö jakautui kahdelle vuodelle, koska työ keskeytyi loppuvuonna 2010 erittäin kylmien sääolosuhteiden vuoksi. Imuruoppauksessa poistettavaan lietteeseen sekoittuu lisävettä työn yhteydessä. Tässä tapauksessa käsittelyyn johdettava vetinen lietemäärä oli nelinkertainen poistettuun lietemäärään verrattuna. Hankkeen aikana järven pohjasta poistettiin m3 pohjalietettä, käsiteltiin m3 vetistä lietettä, josta jäi käsittelyn jälkeen hyötykäytettävää materiaalia 7700 m3. Taulukko 1.Ruoppausajankohdat ja toteutuneet määrät. Ruoppausajankohta Ruopattu lietemäärä, järven pohjalta m3 Käsittelyyn johdettu lietemäärä, Käsittelyalueilta järveen palautettu vesimäärä, Käsittelyn jälkeinen lietemäärä, Käytetty polymeerimäärä, m3 m3 m3 kg ja Yhteensä Kuva 12 ja 13. Ruoppaus tehtiin vesimestari III - imuruoppaajalla.

9 9 Kuva 14 ja 15. Liete johdettiin geotuubeihin, joista poistuva vesi palautettiin järveen. Kuva 16 ja 17. Geotuubit GT500D asennettiin käsittelykentälle kahteen kerrokseen tilan säästämiseksi. Kuva 18 ja 19. Jauhemaisena työmaalle toimitettusta polymeerista valmistettiin liuos merikontissa olevassa liuotusyksikössä.

10 Käsitelty liete Käsitellystä lietteestä otettiin näytteet aina ruoppausjakson päätyttyä ja niistä analysoitiin raskasmetallipitoisuudet. Tulosten perusteella käsitellyn lietteen raskasmetallipitoisuuden alittivat Pima-asetuksen (214/2007) kynnysarvon. Käsitelty liete soveltuu maanrakentamiseen. Käsitelty sedimentti on ohjautunut pääosin hyötykäyttöön. Kohteet on esitetty taulukossa 2. Alueen C sedimentit (n. 2500m3) on käsittelyalueilla geotuubeissa ja ne ohjataan hyötykäyttöön toukokuuhun 2012 mennessä. Sedimentin kuljettajina ovat toimineet Vesirakennus Ojanen Oy sekä Kauniaisten kaupunki. Kuva 20 ja 21: Kuivuneen, käsitellyn lietteen kuormaus. Kuva 22 ja 23. Lietteen hyötykäyttöä Kauniaisten pujottelurinteen muotoilussa.

11 11 Taulukko 2. Käsitellyn lietteen loppusijoitus ja hyötykäyttö. Kohde Määrä Käyttötarkoitus Ajankohta Alue A, Kulmakorven maankaatopaikka, Espoo Alue A, Lahoniityntie 29, Punkalaidun Alue A, Omakotitalotyömaa, Sipoo Alue A, Poppari Oy, Nellintie 2, Rusutjärvi Alue B, Kauniaisten kaupunki, pujottelurinne n m3 Maankaatopaikka m3 Täyttömaa m3 Täyttömaa m3 Oma käyttö m3 Maisemointi, maanrakennus Alue C 2500 m Työnaikainen laatu- ja päästötarkkailu Ruoppaustyön aikana seurattiin ruopattavan lietteen ja palautettavan veden ominaisuuksia. Tavoitteena oli valvoa työn aiheuttamaa samentumista tai veden mahdollista pilaantumista työn aikana. Käsittelyyn johdettu liete ei sisältänyt merkittäviä määriä kadmiumia ja tai elohopeaa, mutta se sisälsi lyijyä ja sinkkiä. Käsittelyssä lyijyn ja sinkin pitoisuudet järveen palautettavassa vedessä laskivat merkittävästi. Vesi täytti esimerkiksi talous- ja kaivovedelle asetetut suositukset kadmiumin, elohopea ja lyijyn osalta (sinkille ei ole asetettu laatusuositusta, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 461/2000). Fosfori on toisen pääkasviravinteen typen ohella vesien tuotannon ja rehevöitymisen kannalta tärkein ravinne. Järven rehevyystaso määritetään usein kuitenkin fosforin perusteella, koska se on yleensä järvivesissä ns. minimitekijä eli se tekijä jonka puute alkaa ensimmäiseksi rajoittaa tuotantoa. Fosforin lisäys vesistöön lisää siis rehevöitymistä. Käsittelyyn johdettu liete sisälsi runsaasti kokonaisfosforia ja typpeä, mutta käsittelyssä näistä poistettiin vastaavasti 99,6 ja 96,9%:tia. Nitraattitypen määrä sen sijaan kasvoi palautettavassa vedessä keskiarvon ollessa 154 µg/l verrattuna käsittelyyn johdettavaan lietteeseen. Talousvedelle asetettu laatusuositus nitraattitypelle on µg/l. Käsittelyssä järveen johdettiin n m3 kaivovettä vastaava määrä nitraattityppeä.

12 Taulukko 3. Ruopatun pohjalietteen ja käsittelystä järveen palautetun veden ominaisuudet, keskiarvo. Suure Ruopattu pohjaliete Käsittelystä järveen Reduktio käsittelyyn palautettu vesi Kuiva-aine, % 0,905 0,016 98,2 % (n=14) (n=15) Kokonaisfosfori, µg/l ,1 99,6 % (n=2) (n=10) Fosfaattifosfori, µg/l ,2 99,6 % (n=4) (n=10) Kokonaistyppi, µg/l ,9 % (n=4) (n=10) Ammoniumtyppi, µg/l ,7 % (n=2) (n=9) Nitraattityppi, µg/l 27, % (n=2) (n=9) Kadmium, µg/l 3,99 1,09 72,7 % (n=12) (n=17) Elohopea, µg/l 0,36 0,05 85,2 % (n=12) (n=17) Lyijy, µg/l 125 5,59 95,5 % (n=12) (n=17) Sinkki, µg/l 1097 (n=12) 27,35 (n=17) 97,5 % 12 Kuva 24 ja 25. Geotuubi-käsittelyssä poistuva vesi palautettiin järveen. Palautuva vesi oli kirkkaampaa kuin järvestä otettu luonnontilainen vesinäyte.

13 Vesistö- ja ympäristövaikutustarkkailu Gallträsk- järven vedenlaadun seurantaa on suoritettu 2002, 2003 sekä Vesinäytteistä on analysoitu klorofylli-a, happi, ph, sähkönjohtavuus, alkaliteetti, väri, kiintoaine, sameus, kokonaistyppi, ammonium- ja nitraattityppi, kokonaisfosfori, liukoinen fosfaattifosfori sekä kemiallinen hapenkulutus. Lisäksi niistä on määritetty alkuaineiden As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb ja Zn kokonaispitoisuudet. Vesistötarkkailun tulosten perusteella ruoppauksen samentavaa vaikutusta ei näkynyt sameuden arvoissa edes ruoppausalueella, kokonaisfosforipitoisuus tai liukoisen fosfaattifosforin pitoisuus ei noussut ja happipitoisuus oli hyvä eikä metallipitoisuuksissa havaittu merkittävää nousua ruoppauksen aikana. Järven imuruoppauksen mahdolliset vaikutukset veden laatuun näkyisivät todennäköisesti herkimmin kiintoainepitoisuuden nousuna ja sameuden kasvuna. Gallträskin vesi on kuitenkin ollut varsin kirkasta imuruoppauksen aikana vuosina , eikä ruoppauksen vaikutuksia ole ollut kiintoainepitoisuudessa tai sameusmittauksissa nähtävissä. Imuruoppaus ja käsitellystä lietteestä vapautuneen ravinteikkaan veden laskeminen takaisin järveen voi kohottaa Gallträskin ravinnepitoisuuksia. Näillä toimilla ei kuitenkaan näytä olleen merkittävää vaikutusta järviveden ravinnepitoisuuksiin, vaan kokonaistyppi ja -fosforipitoisuudet ovat olleet järvelle tavanomaisia ja pitoisuuksien vaihtelu on noudattanut normaalia vuodenaikaisvaihtelua. Ravinnepitoisuuksin perusteella järven ekologinen tila on vaihdellut erinomaisen ja tyydyttävän välillä (Suomen ympäristökeskus, pintavesien ekologinen tilan luokittelu 2009). Levien määrää kuvaavan klorofyllipitoisuuden taso sen sijaan näyttäisi ajoittain selvästi kohonneen jaksolla , kun vertailukohtana on jakso , mutta matalien humusjärvien arvoihin verraten järven ekologinen tila oli vuoden 2011 klorofyllipitoisuuden perusteella kuitenkin hyvä. Selkeää yhteyttä ruoppauksen ja klorofyllipitoisuuden perusteella ei näyttäisi olevan, koska mm. kokonaisfosforissa tai kokonaistypessä ei ole ollut havaittavissa vastaavaa suuntausta. Arseenin, kromin, kadmiumin, lyijyn ja nikkelin pitoisuudet ovat olleet pääosin pieniä. Kupari- ja sinkkipitoisuudet ovat vaihdelleet jonkin verran ja ne ovat olleet ajoittain lievästi järvien perustasoa korkeampia, mutta selvää yhteyttä ruoppausjaksoihin ei ole ollut nähtävissä. Metallien hetkelliset pitoisuusnousut voivat johtua osittain myös tuulen aiheuttamasta pohjasedimentin hetkellisestä sekoittumisesta veteen. Tarkkailu on vuoden 2011 osalta käynnissä ja tulokset raportoidaan vuonna Gallträsk järven rannoilla olevien kiintopisteiden asemat mitattiin ja tuloksia verrattiin vuonna 2007 tehtyihin mittauksiin. Mittauksen perusteella rannoilla ei ollut tapahtunut ruoppauksesta ja pohjalietteen liikkumisesta johtuvaa siirtymistä. 6.6 Kasviplanktonselvitys 2010 kasvillisuusaineiston perusteella voidaan todeta, että: - ruoppauskohdissa kasvien peitteisyydet ovat selvästi alentuneet sekä kelluslehtisten ja pohjalla kasvavien kasvien osalta. - kohdilla missä ruoppauksia ei ole tehty, peitteisyysmuutokset ovat olleet vähäisiä.

14 kasvillisuusaineiston perusteella voidaan todeta, että (kartoitus tehtiin samaan aikaan kun kasvillisuuden poistoa tehtiin järvellä): - kasvien poisto ainakin hetkellisesti poisti kasvillisuuden tehokkaasti. Kelluslehtisten ja pohjalla kasvavien kasvien esim. ulpukan ruusukkeiden peitteisyys oli pieni poiston jälkeen. - Kasvillisuuden poistoa on tehtävä useaan kertaan, jotta toimet ilmenevät vesikasvillisuudessa mm. ulpukan kasvattaa keväällä uuden verson juuressa olevan vararavinnon avulla. Juuri juuren vararavintotilaa on heikennettävä riittävästi että keväällä vararavintoa olisi niin vähän, ettei versokasvua tapahtuisi. Kasviplanktonin biomassan perusteella Gallträskin ekologinen tila oli vuonna 2010 erinomainen ja vuonna 2008 ennen ruoppausta suoritetussa tutkimuksessa se oli tyydyttävä/huono. Myöskään haitallisiksi luokiteltuja sinileviä ei havaittu vuonna Valtalajit olivat tyypillisiä tyydyttävän ja välttävän välillä oleville järville. Klorofylli a:n pitoisuuden perusteella Gallträsk tila oli tyydyttävä. Kasviplanktonin perusteella järven ekologinen tila oli parempi kuin edellisellä tutkimuskerralla v. 2008, joka tehtiin ennen ruoppausta. Suuri vaihtelu on näille vedenlaatutekijöille tyypillistä, eikä pienestä havaintokertojen määrästä voida tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä Kuva 26 ja 27. Vesikasvillisuuden poistamista

15 15 7 Yhteenveto Kunnostamisen aikana järvestä poistettiin noin 2 hehtaarin alueelta yhteensä noin m 3 löyhää pohjasedimenttiä. Alkuperäinen tavoite m3 ylittyi noin 20 %:tia. Hankkeen aikana käsiteltiin m3 vetistä ja ravinteikasta lietettä. Käsittelyn tuloksena syntyi hyötykäyttöön kelpaavaan materiaalia 7700 m3. Kunnostusruoppaus toteutettiin vuosien välisenä aikana tavoiteaikataulun mukaisesti. Hanke suoritettiin budjetoiduilla kustannuksilla, vaikka toteutuma kasvoi yli 20%:tia ja käsittelyalueiden painumien korjaamisesta aiheutui yllättäviä kustannuksia. Hankinnan kilpailuttamisen valintaperusteena ja tavoitteena oli kokonaistaloudellisuus, jossa laadun painoarvo oli 30 %:tia. Toteutetun imuruoppauksen ja lietteenkäsittelyn työ- ja kustannustehokkuus oli noin 1,6-kertainen verrattuna koeruoppausvaiheen saavutukseen eli oikeilla toimenpiteillä hankintavaiheessa saavutettiin toivottu merkittävä parannus. Hankkeen aikana havaittiin, että kunnostusruoppaus ja lietteen käsittely ei aiheuttanut merkittäviä haittatekijöitä vesistössä tai ympäristössä. Vesistötarkkailun tulosten perusteella ruoppauksen samentavaa vaikutusta ei näkynyt sameuden arvoissa edes ruoppausalueella, kokonaisfosforipitoisuus tai liukoisen fosfaattifosforin pitoisuus ei noussut ja happipitoisuus oli hyvä eikä metallipitoisuuksissa havaittu merkittävää nousua ruoppauksen aikana. 8 Jatkotoimenpiteet Käsittelyalueilla oleva liete (n. 2500m3) poistetaan alueilta ja alueet maisemoidaan toukokuuhun 2012 mennessä. Vesistö- ja ympäristötarkkailun tulokset vuodelta 2011 raportoidaan FCG Oy:n toimesta helmikuuhun 2012 mennessä. Kunnostushankkeen vaikutuksia järven vesikasvillisuuteen ja planktonlevästöön seurataan luvan mukaisesti vielä vuonna 2013 tehtävillä kasvillisuusinventoinneilla ja kasviplanktontutkimuksilla. SITO-RAKENNUTTAJAT OY Espoossa Vesa Isokauppila Anton Palolahti

Hankkeen loppuraportti 2008-2012

Hankkeen loppuraportti 2008-2012 1 Kauniaisten kaupunki Gallträsk-järven kunnostus imuruoppaamalla Hankkeen loppuraportti 2008-2012 Sito-Rakennuttajat Oy, 9.11.2012 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tietoja kohteesta... 3 3 Hankkeen osapuolet...

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Stora Enso Oyj / Marjaana Luttinen PL 196 90101 Oulu

ASIA. LUVAN HAKIJA Stora Enso Oyj / Marjaana Luttinen PL 196 90101 Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 22/10/1 Dnro PSAVI/5/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2010 ASIA Kemijärven sellutehtaan toiminnan lopettamiseen liittyvien määräysten vahvistaminen ja tehdaskaatopaikan ympäristölupaa

Lisätiedot

Töölönlahden kunnostushanke

Töölönlahden kunnostushanke Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 19/2008 Töölönlahden kunnostushanke Töölönlahden nykytila ja meriveden juoksutuksen vaikutus ensimmäisten kolmen vuoden aikana Päivi Munne, Maria Tiensuu

Lisätiedot

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2013

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2013 Vapo Oy Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 213 Nab Labs Oy - ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti

Lisätiedot

ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA

ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA Somero Someron vesienhoitosuunnitelma Osaraportti IV ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 YLEISTÄ 2 3 ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTA 3 OSA A 5-18 ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN VEDENLAATU Päivi

Lisätiedot

Luonnonympäristön nykytila

Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3.1 Hankealueen sijainti Kaivospiirin nykyinen laajuus on noin 65 neliökilometriä ja kaivospiirin laajennusalueen pinta-ala on noin 71 neliökilometriä.

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 212 Julkaisu 7/213 Heli Vahtera, Jari Männysalo ja Kirs Lah Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 212 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti

Lisätiedot

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion

Lisätiedot

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma Uusimaa Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma 20/2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

~AMBIOTICA ~- I. Niiniveden ja Konneveden välisen vesistöalueen yhteistarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta 2010

~AMBIOTICA ~- I. Niiniveden ja Konneveden välisen vesistöalueen yhteistarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta 2010 ~- I JYVÄSKYLÄN VUOPISTO Multaharjunsuon, Heinsuon-Lotakonsuon ja Rastunsuon turvetuotantoalueet, Savon Taimen Oy, Rautalammin kunnan jätevedenpuhdistamo ja Kierinniemen Hoitokoti Oy Niiniveden ja Konneveden

Lisätiedot

Hanna Alajoki 3.4.2014

Hanna Alajoki 3.4.2014 HAUHONSELÄN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS JA YLEIS- KUNNOSTUSSUUNNITELMA Hanna Alajoki 3.4.2014 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Hauhonselän ravinnekuormitus ja kunnostamissuunnitelma Hankkeen

Lisätiedot

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry Simonkatu 12 A 11 00100

Lisätiedot

Töölönlahden kunnostushanke

Töölönlahden kunnostushanke Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 5/2014 Töölönlahden kunnostushanke Töölönlahden nykytila ja meriveden juoksutuksen vaikutus ensimmäisten seitsemän vuoden aikana Jani Helminen ja Emil

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön

11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön 11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

Kanta-Hämeen järvet kestävään kehitykseen eli JÄRKI-hankkeen loppuraportti 1.5.2002-30.4.2006

Kanta-Hämeen järvet kestävään kehitykseen eli JÄRKI-hankkeen loppuraportti 1.5.2002-30.4.2006 Kanta-Hämeen järvet kestävään kehitykseen eli JÄRKI-hankkeen loppuraportti 1.5.2002-30.4.2006 Heli Jutila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 11 1 Julkaisun kuvat: JÄRKI-hanke, Heli ja

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 211 Julkaisu 67/212 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirs Lah Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 211 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti

Lisätiedot

Lahden pienten järvien veden laadun tutkimuksia 30 vuotta

Lahden pienten järvien veden laadun tutkimuksia 30 vuotta Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Valvonta ja ympäristökeskus Lahden pienten järvien veden laadun tutkimuksia 3 vuotta Juha Keto (toim.) Lahden kaupungin valvonta ja ympäristökeskus Päijät

Lisätiedot

11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön

11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön 11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 ASIA Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoa koskeva ympäristölupahakemus ja hakemus

Lisätiedot

6/2011. Irtonumero. www.vesitalous.fi 6/2011. Hulevedet

6/2011. Irtonumero. www.vesitalous.fi 6/2011. Hulevedet 6/2011 www.vesitalous.fi 6/2011 Irtonumero Irtonumero 12 12 Hulevedet VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694 0622 KUSTANTAJA Talotekniikka-Julkaisut

Lisätiedot

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. PINTA- JA POHJAVESIEN NYKYINEN TILA... 1 3. ENNAKKOTARKKAILU... 2 3.1 Ojavedet... 2 3.2 Ojasedimentit... 3 3.3 Ennakkotarkkailun jatkaminen... 3 4. TARKKAILUSUUNNITELMA... 3

Lisätiedot

PAIKALLISTIE PT 11636, PLV 3200-3580, SIPOO TUHKAKOERAKENTEET LOPPURAPORTTI SEURANTAMITTAUSTULOKSET 1997-2002 TUHKAT HYÖTYKÄYTTÖÖN -PROJEKTI VIATEK

PAIKALLISTIE PT 11636, PLV 3200-3580, SIPOO TUHKAKOERAKENTEET LOPPURAPORTTI SEURANTAMITTAUSTULOKSET 1997-2002 TUHKAT HYÖTYKÄYTTÖÖN -PROJEKTI VIATEK PAIKALLISTIE PT 11636, PLV 3200-3580, SIPOO (Entinen Knuters Östersundom yksityistie) TUHKAKOERAKENTEET LOPPURAPORTTI 15.1.2003 SEURANTAMITTAUSTULOKSET 1997-2002 TUHKAT HYÖTYKÄYTTÖÖN -PROJEKTI VIATEK 1

Lisätiedot

YHTEENVETO Päästötarkkailu Vesipäästöjen tarkkailu

YHTEENVETO Päästötarkkailu Vesipäästöjen tarkkailu YHTEENVETO Talvivaaran kaivoksen tarkkailu toteutettiin vuonna 2013 tarkkailusuunnitelmien ja valvovan viranomaisen esittämien täydennysten mukaisesti. Tarkkailu koostui vuosittain tehtävästä vesi- ja

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 1.2. Ohjelman

Lisätiedot

OSA II VESISTÖTARKKAILU

OSA II VESISTÖTARKKAILU AHMA YMPÄRISTÖ OY 10724/2014 OSA II VESISTÖTARKKAILU ii PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2013 Copyright Ahma ympäristö Oy 28.5.2014 Satu Ojala, FM limnologi Sisällysluettelo 1. TARKKAILUN TOTEUTUS... 1 2. VEDEN

Lisätiedot

ERKKISJÄRVEN KUNNOSTUSSUUNNITTELU

ERKKISJÄRVEN KUNNOSTUSSUUNNITTELU NIVALAN KAUPUNKI VIREÄ MALISJOKI 2: ERKKISJÄRVEN KUNNOSTUSSUUNNITTELU P20455P002 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A 1 Verronen Hannu Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kohteen kuvaus ja vesistötiedot...

Lisätiedot

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 1778 KEMIJOKI OY Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 213 Vesistötarkkailu vuonna 213 KEMIJOKI OY LOKAN JA PORTTIPAHDAN

Lisätiedot

Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma -Osa II ravintoketjukunnostus

Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma -Osa II ravintoketjukunnostus Hiidenveden kunnostus 2012-2015 -hanke Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma -Osa II ravintoketjukunnostus Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti

Lisätiedot