TEKNINEN LAUTAKUNTA. Menot / Tulot, Tekninen lautakunta yhteensä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNINEN LAUTAKUNTA. Menot / Tulot, Tekninen lautakunta yhteensä"

Transkriptio

1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan tehtävänä on ylläpitää ja edistää rakennusten ja ympäristön kuntoa rakentami sella, kunnossapidolla ja kehittämistyöllä. Kaukolämpötoiminnassa tuotetaan kotimaisilla polttoaineil la kilpailukykyistä lämpöä toiminta-alueen kiinteistöille ja teollisuustuotantoon. Tehtävien hoitami sessa käytetään oman organisaation lisäksi alan yrityksien palveluja., Tekninen lautakunta yhteensä Toimintakate on muodostunut (koko tekninen lautakunta yhteensä) ennakoitua pa remmaksi. Tavoitteet ja varsinainen teknisen lautakunnan toiminta ovat eri tulosalueilla ja investointipuolen hankkeiden projektiluonteinen toteutus on osa lautakunnan työtä. HALLINTO Teknisen lautakunnan ja -hallinnon tehtävänä on ylläpitää ja edistää rakennusten ja ympäristön kuntoa rakentamisella, kunnossapidolla ja kehittämistyöllä. Kaukolämpötoiminnassa tuotetaan kotimaisilla polttoaineilla kilpailukykyistä lämpöä toiminta-alueen kiinteistöille ja teollisuustuotantoon. Tehtävien hoitamisessa käytetään oman organisaation lisäksi alan yrityksien palveluja. Hallintopalvelut hoitaa henkilöstöhallintoon, taloushallintoon ja toimistotyöhön liittyvät tehtävät te hokkaasti ja taloudellisesti

2 Palveluiden taloudellinen hallinta Yhteistyö Teknisen lautakunnan talousarvio kokonaisuutena tasapainossa palvelujen tarjonnan kanssa. Teknisen osaston toiminta koettu palveluiden käyttäjien ja yhteistyökumppaneiden taholta palvelevana ja asiantuntevana Talousarvio Toteutuma Poikkeama +yli/-ali 2009 Henkilöstön määrä 1,94 1,94 -

3 YHDYSKUNTASUUNITTELUN TOTEUTTAMINEN Tulosalue vastaa kunnan kartoitus- ja mittaustoiminnasta sekä kaavoituksen ja muun maankäytön suunnittelun käytännön tehtävistä Siikajoen kunnan tarpeiden ja voimavarojen mukaan. -josta sisäiset erät Pohjakartat ajan tasalla ja paikkatietojärjestelmän kehittäminen Yhteistyö rakennusvalvonnan ja ympäristövalvonnan kanssa Aluearkkitehtitoiminta Pohjakartoille on viety uusien rakennusten tieto sijaintikatselmusten perusteella. Fakta- GIS ja YTCad- ohjelmat asennettiin useammalle käyttäjälle. Ohjelmiin päivitettiin mm. maastotietokanta. Kaavoituksessa edettiin kaavoituskatsauksen työohjelman mukaisesti Henkilöstön määrä tulosalueella 1,7 1,7 - Graafista pohjakarttaa ha Vektoroitua pohjakartta-aineistoa Digitaalista pohjakartta-aineistoa

4 YMPÄRISTÖN HOITO Ympäristönhoidon palvelualueen tehtävänä on asumisen viihtyvyyden ja turvallisuuden ylläpito, joka muodostuu kaavateiden kunnossapidosta, yksityisteiden avustamisesta, teiden valaistuksista, puisto jen, leikkikenttien ja torien hoitamisesesta, urheilu- ja liikunta-alueiden hoidosta ja konevarikon yllä pidosta sekä satamien hoidosta Sumu-poistot Ympäristönhoidon suunnitelmallinen kehittäminen Liikenneturvallisuus Aloitettiin suunnitelman tekeminen Ruukin kaava-alueen ympäristön hoitoon, suunnitelma valmistuu kevään 2010 aikana. Kun on saatu kokemuksia Ruukin kaava-alueen suunnittelusta, tarkoitus on laajentaa suunnitelmaa myös muille kaava-alueille. Liikenneturvallisuutta parannettu liukkaudentorjunnan (hiekoituksen) aikataulun nopeuttamisella. Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Poikkeamisten syyt.kaavateiden kunnossapito Asfalttikorjaustyöt ennakoitua laajempia Puistojen kunnossapito Tuntipalkka- ja materiaalikustannukset ennakoitua isommat Urheilualueet Kirjattu koulujen liikuntatuntien vaatimat jäiden puhdistukset joka näkyy urheilualueiden urakoitsijatöiden ennakoitua suurempana menona

5 JÄTEHUOLTO Jätehuollon toiminta-ajatuksena on järjestää kuntalaisille jätelain mukaista jätteiden vastaanottoa ja jatkokäsittelyä erityyppisille jätteille ja tiedottaa tästä eri tiedotusvälineiden kautta. Jätehuollon toiminta-alueeseen kuuluu Huumolan kaatopaikan ylläpito, asuinkiinteistöjen ongelmajä tehuolto ja hyötyjätehuolto sekä romuajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Energiajätteen erilliskeräilyä markkinoidaan aktiivisesti, koska se vähentää kaatopaikalle tulevan jät teen määrää Hyötyjätteiden vastaanoton lisääminen Kyläkohtaisten hyötyjätepisteiden sijainnista tiedotettu kuntatiedotteessa. Energiajätteen keräilystä tiedotettu kuntatiedotteessa. Vuoden 2010 alkupuolella on aloitettu jätehuoltomääräysten päivitys, joissa mm. määritellään hyötyjätteiden erilliskeräilyasiat kiinteistökohtaisesti. Kaatopaikkoja Hyötyjätepisteitä Ongelmajätteiden vastaanottopisteitä Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Poikkeamisten syyt Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat kaatopaikan laajennuksen takia, poistoaika erittäin lyhyt, n. 5 v. Valtiolle maksettava jätevero Jäteveroa maksettiin ennakoitua enemmän Toimintatuloja tuli ennakoitua enemmän Ongelmajätteiden käsittelykustannukset Hieman ennakoitua suuremmat

6 KIINTEISTÖT Kiinteistönhoidon tehtävänä on hoitaa ja huoltaa Siikajoen kunnan omistamaa kiinteistökantaa. Kiinteistönhoito tuottaa kiinteistöpalvelua, LVISA-huoltoa sekä peruspalvelutoimelle teknistä huoltopalvelua. Yleisenä tavoittee na on, että kiinteistöjen sisäolosuhteet ja kunto ovat tarkoituksen mukaiset ja tyydyttää käyttäjien tarpeet. Kiin teistönhuolto tuottaa kiinteistöihin ympärivuorokautisen päivystyksen Henkilöstö / htv 7,3 7,3 - Nettokustannukset /as 50,96 - Kunnan omassa käytössä kiinteistöjä kpl Vuokralle annettuja kiinteistöjä kpl 9 9 Teollisuustiloja kpl 3 3 Paloasemia kpl 3 3 Satamia kpl 3 3 Osakehuoneistoja kpl 2 2 Metsää

7 Kiinteistöjen tarkoituksenmukainen käyttö, omasta käytöstä poistuvien kiinteistöjen tarkastelu. Kiinteistönpidon kehittäminen Ruukin vastaanottokeskuksen toiminta käynnistyi uudelleen ja kaikki keskuksen käyttökelpoiset tilat kunnostettiin ja otettiin käyttöön. Muuten kiinteistöjen käyttötarkoitus on säilynyt ennallaan, lukuun ottamatta Ruukin kirjaston ja Ruukin päiväkodin sekä Mäkelänrinteen keittiön toimintaa, jotka ovat olleet laajennus- ja peruskorjaustöiden aikana väliaikaisesti korvaavissa tiloissa. Meijerisaaren halli on ollut osan vuotta kunnan omassa käytössä. Haikaran pihapiirin rakennukset ja Tauvon ranta-asemakaavan mukainen tontti korttelissa 10 on myyty. Kiinteistöjen pidossa on selkeytetty kiinteistön hoitajien toimenkuvaa ja samalla pyritty ennakoivaan kiinteistönhoitoon. Kiinteistönpidon lakisääteisten tehtävien hoitaminen Vuosihuoltoa tehtiin suunnitelman mukaisesti. Työ jatkuu 2010 puolella. Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Poikkeamisten syyt Vastaanottokeskuksen toiminta käynnistyi Kiinteistön käyttökulut kasvoivat edellisestä vuodesta toiminnan käynnistymisen johdosta. Toiminnan käynnistymistä vaativat remontit kirjattiin kiinteistöosaan ( ), jota ei oltu ennakoitu. Tulopuolella ko. remontti laskutettiin Punaiseltaristiltä, myös tilojen kuukausivuokra on tulona kiinteistöpuolella. Metsien myynti Metsien myyntituloja ei tullut vuonna 2009, tämä johtui valtakunnallisesta tilanteesta, puun myyntihinta oli poikkeuksellisen alhainen. Puun myynti käynnistynyt 2010 talousarvion tavoitteiden mukaisesti puunhinnan kohottua.

8 VESI- JA VIEMÄRIHUOLTO Vesi- ja viemärihuoltoa hoidetaan tilapäisesti Siikajoen kylän alueella, johtuen siitä, että Siikajoen haja-asutusalueen jäteveden viemäriverkoston rakennuttajana toimi Siikajoen kunta hankkeeseen saadun avustuksen takia. Viemäriverkosto luovutetaan kunnan vesiyhtiölle, Paavolan Vesi Oy:lle, kun avus tusehtojen määräaika sen sallii, eli 2 vuoden kuluttua Siikajoen kylän haja-asutusalueen viemäriverkosto pidetään teknisesti kunnossa Korvaukset maanomistajille Viemäriverkostoa on kunnossapidetty suunnitelman mukaisesti. Menopuolella korvaukset maanomistajille sekä maanmittaustoimiston toimituskulut. Menot saadaan Vesiyhtiöltä verkoston luovutuksessa. Paineviemäriputkea, km Viemäriverkostoon liittyjiä, kpl Nettokustannukset /as 0,2

9 ENERGIAHUOLTO Kaukolämpötoiminnan perusajatuksena on toimittaa luotettavasti edullista lämpöä toiminta-alueen liikekiinteistöille, teollisuustuotantoon, asuinkiinteistöille ja kunnan omassa palvelukäytössä oleviin kiinteistöihin. Lämmöntoimitusvarmuus pidetään korkealla tasolla kaikilla lämmöntoimituksen osa-alueilla Luotettava lämmöntoimittaja Edullinen lämmönhinta Luotettava lämmöntoimitus säilyi läpi vuoden. Hintataso edullinen valtakunnallisesti ja alueellisesti. Lämpölaitostoiminnan taloudellisuus Henkilökunnan jaksaminen Varallaolohenkilökunnan määrää saatiin nostettua minimimäärään, eli 4 henkilöä suorittaa työn ohella varallaolotehtäviä. Talousarvio Toteutuma Poikkeama +yli/-ali 2009 Henkilöstön määrä tulosalueella 2,2 2,2 - Myyty lämpömäärä Mwh /v Kuluttajien määrä kpl Lämmitettävien rakennusten tilavuus n Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Poikkeamisten syyt Poikkeuksellisen polttoainevuosi Koko maanlaajuinen poikkeuksellisen huono polttoainevuosi

10 Polttoaineet märkiä, palaturpeen saatavuus oli heikko MUU TOIMINTA Muu toiminta on ns. läpilaskutuspaikka. Laskutetaan ulkopuolelle myytävästä palvelusta, (esim. Yri tyspuisto Oy:lle). Laskutetaan myös kunnan omia investointihankkeita, esim. jos hanke saa valtion apua. Vuoden 2009 rakennushankkeista voidaan mainita Mäkelänrinteen keskuskeittiö ja pääkirjaston laajennus ja saneeraus. Muun toiminnan alueella hoidetaan energia-avustuksiin liittyvät tarkastukset ja toimistotyö sekä perusturvapuolen asiakkaiden kiinteistöihin liittyvää erityistarpeiden ohjausta Rakennushankkeiden hallittu hoitaminen Keskuskeittiö ja pääkirjasto hankkeiden toteutus oli Henkilöstön määrä 0,5 0,5 - Kiinteistöpäällikkö on osa-aikaeläkkeellä

11 RAKENNUSVALVONTA Rakennushankkeiden rakennusluvat käsitellään joustavasti lakien, asetuksen ja rakennusjär jestyksen mukaisesti rakennuspaikan olosuhteet huomioiden. Rakennusvalvonta ja ympäristösihteerin palvelut on ostettu Raahen kaupungilta. Ostopalvelusopimus on voimassa valtuustokauden, eli vuoden 2012 loppuun saakka. Rakennuslupia on myönnetty vuonna 2009 seuraavasti: Uudet asuinrakennukset kylittäin: Revonlahti kpl Luohua kpl Pehkola kpl Siikajoki kpl Ruukki kpl yhteensä kpl Uudet vapaa-ajan asunnot kylittäin: Siikajoki kpl Revonlahti kpl Pehkola kpl Luohua kpl yhteensä kpl Uudet tuotantorakennukset kylittäin: Terveellinen, viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Asiakaspalaute ollut myönteistä

12 YMPÄRISTÖN HUOLTO Ympäristöhuoltoa hoidetaan lakien ja asetusten mukaisesti. Käsittää Siikajoen vesistön yhteistarkkailun ja Alhonmäen suljetun kaatopaikan tarkkailun

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta 13.3.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012... - 1 - Johtokunta... - 3 - Liikelaitoksen organisaatio...

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Miika Tuki, Tammela, sihteeri Hannu Jalava, Tammela Kari Tasala, Jokioinen Jukka Sandelin, Humppila Sirkka Köykkä-Koponen,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1. Päätöksenteko ja yleispalvelut Tekninen lautakunta huolehtii teknisen alan palveluista, kaupungin kiinteän käyttöomaisuuden ylläpidosta ja investoinneista.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Toiminnan kuvaus Teknisten palvelujen palvelualueella huolehditaan kunnan omista toimitilatarpeista ja kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta sekä liikenneverkon,

Lisätiedot

YHDYSKUNTASUUNNITTELU

YHDYSKUNTASUUNNITTELU YHDYSKUNTASUUNNITTELU Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman SAMHÄLLSPLANERING / YHDYSKUNTASUUNNITTELU Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 1 0 Kaupunkirakennepalvelut - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Toimintakertomus 2 0 1 0 Toimintakertomus 2010 --------------------------

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Tekninen lautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Tekninen lautakunta Hallinto Markku Kylén Toiminta-ajatus Toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Hallinnon toiminta-ajatuksena on tehokkaasti ja taloudellisesti toimiva,

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017

OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017 Oulaisten kaupunki OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 11 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Palvelustrategian lähtökohdat 1 2. Palvelutuotannon nykytila 2 3. Strategisen

Lisätiedot

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI 28.2.2014 YRITYSTAITO OY KURIKKA - JALASJÄRVI YHDISTYMISSELVITYS 2014 Sisältö Yhteenveto ja loppupäätelmät..4 1. Johdanto..6 1.1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat.7 1.2. Kuntarakennemuutosta ohjaava lainsäädäntö...8

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI ISONKYRÖN,KASKISTEN,KORSNÄSIN,KRISTIINANKAUPUNGIN, LAIHIAN,MAALAHDEN, MUSTASAAREN, NÄRPIÖN, VAASAN JA VÖYRIN KUNTAJAKOSELVITYS TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 30.11.2014 Sisällysluettelo sivu 1.Työryhmän

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 2.11.2011 17:00 Kokousaika 2.11.2011 kello 17.00-20.20 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2007 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 1.2. Toimintaympäristö 1.3. Olennaiset

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA. T e k n i n e n TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013

TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA. T e k n i n e n TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN TOIMI T e k n i n e n TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 lautakunta Toimintatulot 5.878.933 5.951.107 6.149.619 6.700.241 6.700.241 6.700.241 Toimintamenot 5.957.057

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet:

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet: Kunnanhallitus 210 14.04.2009 Valtuusto 80 22.04.2009 Valtuustoaloitteet vuodelta 2008 1501/01/016/2009 KHALL 210 Kj:n esitys: Kunnanvaltuuston työjärjestys 5 3 mom: Kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 60 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot