Kymenlaakson tuulivoimasuunnitteluun liittyvä linnustoarviointi 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson tuulivoimasuunnitteluun liittyvä linnustoarviointi 2011"

Transkriptio

1 Kymenlaakson liitto Kymenlaakson tuulivoimasuunnitteluun liittyvä linnustoarviointi 2011 Petri Parkko

2 Sisällys 1. Arvioinnin taustoja Aineisto Kymenlaakson IBA-kohteet Kymenlaakson FINIBA-kohteet Kymenlaakson maakunnallisesti arvokkaat isojen lintujen levähdysalueet kunnittain Hamina Iitti Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti Kymenlaakson paikallisesti arvokkaat isojen lintujen levähdysalueet kunnittain Hamina Iitti Kotka Kouvola Miehikkälä Virolahti Vesilintujen levähdysalueita merialueella Arktisten lintujen muuttoreiteistä Petolintujen muuttoreiteistä Päätelmät ja suositukset Levähdysalueiden huomioiminen tuulivoimasuunnittelussa Muuttoreittien huomioiminen tuulivoimasuunnittelussa Lähteet...79 Kannen kuva: Valkoposkihanhiparven lentoonlähtö Iitin Isokylän pelloilla syksyllä Joukossa erottuu valkoisena suurharvinaisuus eskimohanhi.

3 3 1. Arvioinnin taustoja Tuulivoimaloilla on kaksi merkittävää haittatekijää linnuille, häirintä ja törmäykset. Haittatekijöistä häirintä on selvästi merkittävämpi, sillä tuulivoimala karkottaa ruokailevia ja lepäileviä lintuja laajalta alueelta, törmäykset kohdistuvat yleensä yksittäisiin lintuihin. Tuulivoimaloiden on havaittu tutkimuksissa muuttavan ruokailualueiden käyttöä 800 metrin säteellä. Merellä lähes kaikkien ruokailevien ja lepäilevien lintulajien välttämisetäisyys on ollut tutkimuksissa 2 4 km, joten tuulivoimalan rakentaminen merkittävän levähdysalueen läheisyyteen voi olla linnustolle erittäin haitallista (BirdLife Suomi ry:n kotisivut). Merialueen ruokailualueet sijaitsevat usein matalikoilla sekä saarten ja luotojen tuntumassa, siis paikoissa joissa myös tuulivoimaloiden rakentaminen on teknisesti helpompaa. Tuulivoimaloiden aiheuttama törmäysriski on melko vähäinen, mutta hitaasti lisääntyvien lintujen kohdalla se voi olla merkittävä. Riski on erityisen suuri petolinnuille, mutta myös kuikkalinnuille, joutsenille, hanhille, haikaroille sekä kurjille. Tästä syystä näiden linturyhmien pesimäalueet, muutonaikaiset levähdysalueet sekä yöpymis- ja ruokailualueiden väliset lentoreitit ovat tuulivoiman suunnittelun kannalta erityisesti huomioitavia asioita. Myös Kymenlaakson rannikkoa pitkin kulkeva arktisten lintujen muutto on tuulivoimaloiden sijoittamisessa huomioitava tekijä. Tuulivoima on saasteeton tulevaisuuden energiamuoto, jonka käyttö on Suomessa ollut vielä varsin vähäistä. Lähivuosina on kuitenkin odotettavissa suuria tuulivoimahankkeita, jotka koskettavat myös Kymenlaaksoa. Kymenlaakson liitto tarvitsee tuulivoimaloiden sijoituspaikkojen suunnittelua varten linnustotietoja, jotka palvelevat myös muuta Kymenlaakson maankäytön suunnittelua. Linnustoarviointiin pyydettiin tietoja merkittävistä isojen lintujen muutonaikaisista levähdysalueista, arktisen muuton pääreiteistä sekä petolintujen kaartelualueista. Kymenlaakson liitto tilasi tämän linnustoarvioinnin Luontoselvitys Kotkansiiveltä

4 4 2. Aineisto Tähän raporttiin koottiin tiedot Kymenlaakson merkittävistä hanhien, joutsenien ja kurkien sekä lokkilintujen levähdysalueista sekä lentoreiteistä ruokailu- ja yöpymispaikkojen välillä vuosina Isojen lintujen merkittävistä levähdysalueista jätettiin pois luonnonsuojelualueet, kansallispuistot ja Natura alueet, jotka ovat jo Kymenlaakson liiton suunnittelukartoilla arvokkaita lintualueita. Kansainvälisesti arvokkaat (IBA-alueet) ja valtakunnallisesti arvokkaat (FINIBA-alueet) linnustoalueet ovat raportissa luetteloina. Mikäli jonkun suojelualueen linnustollinen merkitys ulottuu selvästi luonnonsuojelualue-, Natura alue-, IBA- tai FINIBA -rajausta laajemmalle alueelle, otettiin kohde mukaan raporttiin. Jonkin suojelualueen rantapeltojen linnustollinen merkitys voi olla yhtä suuri kuin itse kohteen, jolloin rantapellot rajattiin omaksi arvokkaaksi lintualueeksi. Raportissa isojen lintujen levähdysalueet jaettiin maakunnallisesti arvokkaisiin (27 kohdetta) ja paikallisesti arvokkaisiin (20 kohdetta). Valinta arvokkaaksi lintualueeksi perustui säännöllisyyteen (levähtäviä lintuja merkittävä määrä useina vuosina) ja levähtävien lintujen määrään. Arvokkaalta levähdysalueelta vaadittiin seuraavat lajikohtaiset yksilömäärät: laulujoutsen 100, pikkujoutsen 10, kyhmyjoutsen 50, metsähanhi 100, tundrahanhi 100, merihanhi 50, kanadanhanhi 50, valkoposkihanhi 1 000, harmaahaikara 10, merimetso 100, kurki 50 sekä harmaalokki- ja naurulokki Rajatapauksissa ratkaisi alueella pesivän linnuston laatu (uhanalaiset ja vaateliaat pesimälajit) ja määrä. Maakunnallisesti arvokkaiksi isojen lintujen levähdysalueiksi valittiin kohteet seuraavilla kriteereillä. Vähintään yhden seuraavista kriteereistä tuli täyttyä: a. Kohteella on merkitystä useille eri lintulajeille/ -ryhmille; samalla kohteella levähtää esim. joutsenia, hanhia, kurkia ja petolintuja. b. Kohteella levähtää isoja lintuja säännöllisesti: alueilla on tavattu levähtäviä lintuja merkittäviä määriä vähintään kahtena keväänä c. Kohde on jonkin lintulajin merkittävimpiä levähdysalueita Kymenlaaksossa. d. Kohteella on suuri merkitys levähtävien isojen lintujen lisäksi muille muuttolinnuille/ pesimälinnustolle tai alue on merkittävällä arktisten lintujen muuttoväylällä.

5 5 Paikallisesti arvokkaiksi luokitellut kohteet eivät täytä edellisiä kriteerejä, mutta niillä levähtää kuitenkin arvokkaalta lintualueelta vaadittu määrä isoja lintuja. Paikallisesti arvokkaat kohteet ovat usein vain yhden ison lintulajin levähdysalueilta. Käytännössä sekä maakunnallisesti että paikallisesti arvokkaat kohteet tulee kuitenkin huomioida suunnittelussa. BirdLife Suomi ry käynnisti maaliskuussa 2011 valtakunnallisen MAALI-hankkeen, jossa etsitään IBA- ja FINIBA-kohteiden lisäksi maakunnallisesti arvokkaita lintualueita. Kymenlaaksossa on joitakin kymmeniä linnuston kannalta erityisen arvokkaita kohteita, joilla ei ole vielä mitään suojelustatusta. Erityisesti muutonaikaiset levähdysalueet ovat tällä hetkellä aliedustettuina. Raportissa esitellyistä maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaista isojen lintujen levähdysalueista monet täyttävät MAALI-kohteen valintakriteerit, joten niistä on tulossa 2,5 vuoden sisällä Kymenlaakson MAALI-kohteita. Tämän linnustoarvioinnin tiukan aikataulun vuoksi ei ollut aikaa kohteiden perusteelliseen arviointiin eikä rajausten tarkastamiseen, joten osa maakunnallisesti arvokkaista kohteista saattaa myöhemmissä tarkasteluissa pudota paikallisesti arvokkaaksi. Samalla kohteiden rajaukset saattavat hieman muuttua. Maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaiden kohteiden lisäksi raporttiin koottiin merialueelta tärkeimpiä tiedossa olevia vesilintujen levähdysalueita Tatu Hokkasen (haastattelu ) keräämien tietojen perusteella. Etenkin hanhilla rantapeltojen ja yöpymispaikkoina käytettyjen järvenselkien väliset lentoväylät tulee erityisesti huomioida tuulivoimaloiden suunnittelussa, samoin kurkien ruokailupaikkojen ja yöpymissoiden väliset lentoväylät. Raportissa on käsitelty myös petolintujen ja arktisten lintujen muuttoreittejä, jotka ovat haasteellisia huomioitavia tuulivoimaloiden sijoittelussa, sillä mitään säännöllistä vakioreittiä ei voida osoittaa. Raportin lintutiedot on koottu pääosin BirdLife Suomi ry:n havaintojärjestelmä Tiirasta. Merkittävimmät Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys ry:n havainnot ovat tallennettu Tiiraan. Kyseessä on ainoa kattava Kymenlaakson linnustoa koskeva tietokanta, josta löytyy systemaattisesti tallennettuja lintuhavaintoja 1970-luvulta lähtien. Tietojen käyttöön on saatu lupa Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys ry:n hallitukselta. Tietoja kerättiin myös luvulla ilmestyneistä Kymenlaakson Lintutieteellisen Yhdistyksen julkaisemasta Lintukymilehdestä.

6 6 Tietoja täydennettiin haastattelemalla seuraavia kymenlaaksolaisia lintuharrastajia: Mikko Hannonen (kurki), Tero Ilomäki (petolinnut) ja Tatu Hokkanen (merialueen levähdysalueet). Täydentäviä tietoja sähköpostilla antoivat lintuharrastajat Lassi Kujala, Jari Markkula, Hannu Sorsa, Tapio Tohmo, Ari Vuorio ja Antti Vänskä. Virolahden linnuston erityisen hyvin tunteva ja alueella säännöllisesti havainnoiva Seppo Grönlund teki useita rajausehdotuksia ja antoi tietoja Virolahden merkittävistä levähdysalueista. Luontokuvaaja Mika Honkalinnalta saatiin kuvia raporttiin. Suositukset linnuston huomioimisesta tuulivoimahankkeissa perustuu BirdLife Suomi ry:n suojelutoimikunnan kantaan (BirdLife Suomi ry:n kotisivut). Raportin kokosi luontokartoittaja (eat) Petri Parkko. Hän on Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys ry:n IBA- ja MAALIvastaava sekä havaintotoimikunnan puheenjohtaja. Työssä avusti kokenut lintuharrastaja Eero Parkko, joka on Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys ry:n havaintotoimikunnan jäsen ja toiminut yhdistyksen aluevastaavana. Suunnittelija Panu Ahola Kymenlaakson liitosta teki raportin karttojen digitoinnin karttaluonnosten pohjalta sekä indeksikartan (kartta 1.). Lintujen uhanalaisuusluokitus on uusimman uhanalaismietinnön (2010) mukainen. Raportissa käytetyt lyhenteet: CR = äärimmäisen uhanalainen, VU = vaarantunut ja NT = silmälläpidettävä. 3. Kymenlaakson IBA-kohteet Kymenlaaksossa on 4 kansainvälisesti tärkeää lintualuetta (IBA). Kohteen perässä suluissa ovat kunnat, joiden alueelle kohde Kymenlaaksossa ulottuu. Kirkkojärvi-Lupinlahti (Hamina) Itäisen Suomenlahden kansallispuisto (Hamina, Kotka, Pyhtää, Virolahti) Kirkon-Vilkkiläntura (Virolahti) Teutjärvi-Suvijärvi (Elimäki) IBA-kohteista Itäisen Suomenlahden kansallispuisto ja Teutjärvi-Suvijärvi ulottuvat osittain Kymenlaakson ulkopuolelle.

7 7 4. Kymenlaakson FINIBA-kohteet Kymenlaaksossa on 25 valtakunnallisesti tärkeää lintualuetta (FINIBA). Kohteen perässä suluissa ovat kunnat, joiden alueelle kohde Kymenlaaksossa ulottuu. Haapajärvi (Kouvola) Heinlahti (Pyhtää) Onkamaanjärvi-Haudansyvä (Hamina) Salminlahti (Hamina, Kotka) Haukkasuo-Alajalansuo (Hamina, Kotka) Valkmusa (Kotka, Pyhtää) Rautakorpi-Raitvierinen-Aitomäki (Kouvola) Hämeenkylä-Haavisto-Hirvikoski (Kouvola, Pyhtää) Sääskjärvi (Iitti) Kuusanniemen luhta ja Kuusanlampi (Kouvola) Suurijärvi (Kouvola) Kotojärvi (Kouvola) Hovinsaari (Kotka) Repovesi (Kouvola) Kirkkojärvi-Lupinlahti (Hamina) Niskajärvi (Kouvola) Vilkkiläntura-Ala-Pihlajanlahti (Virolahti) Itäisen Suomenlahden saaristo (Hamina, Kotka, Pyhtää, Virolahti) Arrajärvi (Iitti) Teutjärvi-Suvijärvi-Tammijärvi (Kouvola, Pyhtää) Pyhäjärvi-Pelinginselkä (Iitti, Kouvola) Lappalanjärvi-Haukkajärvi (Kouvola) Tyllinjärvi-Tuorusjärvi (Miehikkälä, Virolahti) Kuijärvi-Sonnanen (Jaala) Arrajoki (Iitti)

8 8 FINIBA-kohteista Hämeenkylä-Haavisto-Hirvikoski, Repovesi, Itäisen Suomenlahden saaristo, Arrajärvi ja Teutjärvi-Suvijärvi-Tammijärvi ulottuvat osittain Kymenlaakson ulkopuolelle. Kartta 1. Kymenlaakson maakunnallisesti 1 26 ja paikallisesti arvokkaiden isojen lintujen levähdysalueiden sekä merialueen vesilintujen levähdysalueiden sijainnit. Numerointi viittaa taulukoihin 1. ja 2.

9 9 Taulukko 1. Kymenlaakson maakunnallisesti arvokkaat isojen lintujen levähdysalueet. Kohteiden numerointi viittaa karttaan 1. Nimi Kunta Erityisen merkittävä lajeille Laulujoutsen Kyhmyjoutsen Pikkujoutsen Tundrahanhi Metsähanhi Merihanhi Valkoposkihanhi Kanadanhanhi Merimetso Harmaahaikara Petolinnut Kurki Lokkilinnut 1. Hirvelänniitty Ha x x x 2. Kotoniitty Ha x x x x x x 3. Metsäkylän Suurijärvi ja Suuretniityt Ha x x x x 4. Paijärvi Ha x 5. Savilahti Ha x x 6. Isokylän-Lamminkulman peltoaukeat Ii, Kvl x x x x x x x x 6. Lyöttilän pellot Ii x x 7. Riutanpäänniitty Ii x x 8. Sääskjärven rantapellot Ii x x x x x 11. Hämeenkylä Kvl x x x x x x 9. Koskenalus Kvl x 10. Elimäenjärvi Kvl x x x x 12. Junkkarinjärvi Kvl x x x 13. Keltin altaat Kvl x x x x 14. Koihainaho Kvl x x x x x 15. Kylänahon pellot Kvl x x x x x x x 16. Peräpalon pellot Kvl x x x x 17. Raussilan Suuriniitty Kvl x x x x x 18. Tolkkilan-Värälän Kvl x x x x x x peltoaukeat 19. Tyrrin pellot Kvl x 20. Laisniemen pellot Mi x x x x 21. Mokran pellot Py x x x x x x x 22. Parlahti Py x x 23. Santaniemenselkä Py x x 24. Hurppu - Selkäranta Vi x x x x x 25. Kurkelan pellot Vi x x x x 26. Rautalanselkä Vi x x x x

10 10 5. Kymenlaakson maakunnallisesti arvokkaat isojen lintujen levähdysalueet kunnittain Hamina Hirvelänniitty (kartta 2) Harussa VT 7 pohjoispuolella sijaitseva peltoaukea, jonka läpi virtaa etenkin keväisin tulviva Lelunjoki. Kartta 2. Haminan Harun Hirvelänniityn linnustollisesti arvokas alue on viivoitettu karttaan.

11 11 Laulujoutsen 112 (kevät 2010 ja 2009) Pikkujoutsen 10 (kevät 2010) ja 11 (kevät 2009) Kanadanhanhi 70 (syksy 2009) Kotoniitty (kartta 3) Töytärin ja Myllykylän välissä Hamina Taavetti tien eteläpuolella oleva peltoaukea, jolle muodostuu Vehkajoen tulviessa hyvä ruokailualue etenkin vesilinnuille ja kahlaajille. Kartta 3. Haminan Kotoniitty on viivoitettu karttaan. Lintujen lentoreitti Savilahdelle on merkitty punaisella nuolella. Laulujoutsen 110 (kevät 2006)

12 12 Pikkujoutsen 12 (kevät 2006) ja 13 (syksy 2007) Metsähanhi 102 (kevät 2009), 114 (kevät 2007) ja 140 (syksy 2006) Tundrahanhi 130 (syksy 2009), 230 (syksy 2007) ja 210 (syksy 2006) Kanadanhanhi 95 (syksy 2010) ja 104 (syksy 2008) Valkoposkihanhi (syksy 2010) ja (syksy 2008) Kartta 4. Metsäkylän Suurijärvi ja Suuretniityt ovat viivoitettu karttaan. Metsäkylän Suurijärvi ja Suuretniityt (kartta 4) Metsäkylässä, kylän eteläpuolella sijaitsevan kohteen rajaukseen on otettu mukaan reheväkasvuinen Suurijärvi sekä voimakkaasti tulviva Suuriniityn peltoaukea. Alueella levähtää isojen lintujen lisäksi monipuolisesti sorsia ja kahlaajia.

13 13 Laulujoutsen 101 (syksy 2010), 105 (kevät 2002), 111 (syksy 2002), 178 (kevät 1997) ja 165 (syksy 1997) Metsähanhi 117 (kevät 2006) Tundrahanhi 120 (syksy 2006) Valkoposkihanhi (syksy 2008) Kartta 5. Haminan Paijärvi on viivoitettu karttaan. Paijärvi (kartta 5) Lähes umpeenkasvanut järvi Hamina Taavetti tien tuntumassa. Järvellä on merkitystä etenkin laulujoutsenen levähdysalueena, mutta sillä levähtää myös sorsia ja kahlaajia. Järvellä on

14 14 myös monipuolinen pesimälinnusto, johon kuuluvat mm. kaulushaikara Botaurus stellaris, ruskosuohaukka Circus aeruginosus, kurki Grus grus ja ruisrääkkä Crex crex. Laulujoutsen 130 (syksy 2009), 116 (kevät 2008) ja 136 (kevät 1997) Kartta 6. Haminan Savilahden linnustollisesti merkittävä alue on viivoitettu karttaan. Lentoreitti Husulan ja Töytärin pelloille on merkitty punaisella viivalla. Savilahti (kartta 6) VT 7 pohjoispuolella oleva rehevä merenlahti, jolta on vesiyhteys Salmenvirran kautta Kirkkojärven luonnonsuojelualueeseen. Lahti on asutuksen ympäröimä: länsipuolella on Pohjois-Poitsilan ja koillispuolella Saviniemen kaupunginosat, Pitäjänsaari työntyy etelästä.

15 15 Lahdella levähtävien lintujen ruokailualueet ovat kaukana lahden rannoilta; mm. Töytärin pelloilla. Savilahdella pesii satojen parien naurulokki Larus ridibundus (NT) yhdyskunta. Kanadanhanhi 120 (syksy 2010), 59 (syksy 2009) ja 100 (syksy 2008) Valkoposkihanhi 2600 (syksy 2008) Kartta 7. Iitin Isokylän peltoaukea on merkitty karttaan viivoituksella. Isojen lintujen lentoreitit ovat merkitty punaisilla viivoilla.

16 Iitti Isokylän Lamminkulman peltoaukeat (kartat 7 ja 8) Kohde on Kymenlaakson merkittävin isojen lintujen levähdysalue. Laaja peltoaukeiden ketju, jonka muodostavat Iitin Isokylän sekä Kouvolan Häkänkulman ja Lamminkulman pellot. Alueella on 2000-luvulla levähtänyt hyvin runsaasti arktisia hanhia, mutta sillä on suuri merkitys myös laulujoutsenin, kurkien ja petolintujen levähdysalueena. Kartta 8. Lamminkulman peltoaukeat ovat merkitty viivoituksella. Hanhien lentoreitti yöpymisalueelle on merkitty punaisella viivalla.

17 17 Kuva 1. Valkoposkihanhet levähtävät nykyään vuosittain Kymenlaakson pelloilla. Kuvassa ruokailevia valkoposkihanhia Iitin Isokylän pelloilla lokakuussa 2006 Mika Honkalinna Linnut yöpyvät FINIBA-alueella Pelinginselkä-Pyhäjärvi (kartat 9 ja 10), joten alueella on huomioitava siirtymislennot ruokailupaikkojen ja yöpymispaikkojen välillä. Myös Saapalahti (kartta 11) on merkittävä yöpymisalue (Hannu Sorsa ), joten alueella on huomioitava myös lentoreitti Isokylän pelloilta suoraan Saapalahdelle. Isonkylän Lamminkulman pelloilla ruokailevat hanhet ovat osin samoja kuin läheisillä Lyöttilän pelloilla (kartta 12). Laulujoutsen 510 (syksy 2008) Metsähanhi 350 (kevät 2010), 500 (syksy 2008), 700 (syksy 2006) Tundrahanhi (syksy 2007) ja (syksy 2006) Valkoposkihanhi (syksy 2007) ja (syksy 2006) Kurki 61 (kesä 2010), 64 (kesä 2009), 65 (kesä 2008)

18 18 Kartta 9. Pelinginselän hanhien yöpymispaikka on merkitty karttaan viivoituksella. Kartta 10. Pyhäjärven selän hanhien yöpymispaikka on merkitty karttaan viivoituksella.

19 19 Kartta 11. Saapalahden hanhien yöpymisalue on merkitty karttaan viivoituksella. Lyöttilän pellot (kartta 12) Urajärven ja Isokylän peltojen välissä olevat laajat peltoaukeat, joilla levähtää suuria määriä etenkin arktisia hanhia, mutta pelloilla tavataan myös joutsenia, petolintuja ja kurkia. Linnut ovat osittain samoja kuin Isokylän pelloilla. Pelloilla ruokailevat hanhet yöpyvät Pelinginselällä (kartta 9), Pyhäjärven selällä (kartta 10) ja Saapalahdella (kartta 11). Tundrahanhi (syksy 2007) Valkoposkihanhi (syksy 2010), (syksy 2008), (syksy 2007)

20 20 Kartta 12. Lyöttilän linnustollisesti tärkeä peltoalue on merkitty karttaan viivoituksella. Lintujen lentoreitit yöpymispaikoille ovat merkitty punaisilla viivoilla.

21 21 Kuva 2. Iitin Isokylän ja Lyöttilän pelloille voi kerääntyä syksyllä tuhansia hanhia, jotka muodostavat taivaalle valtavia parvia. Isokylä Mika Honkalinna Riutanpäänniitty (kartta 13) Riutanpäänniitty on aivan Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen rajalla Kurrin ja Kuivannon Metsäkulman välissä sijaitseva peltoaukea, jonka läpi virtaa Kurrinoja. Peltoaukea on alueemme tärkeimpiä kurkien levähdysalueita, mutta sillä on merkitystä myös metsähanhelle (NT). Metsähanhi 480 (kevät 2010) ja 550 (kevät 2009) Kurki 90 (kevät 2009), 296 (syksy 2010), 350 (syksy 2009) ja 265 (syksy 2007)

22 22 Kartta 13. Iitin Riutanpäänniitty on merkitty karttaan viivoituksella. Sääskjärven rantapellot (kartta 14) Rehevän lintujärven pohjoispuolella avautuu Perheniemen laaja peltoaukea. Toinen isojen lintujen ruokailualueena merkittävä peltoalue sijaitsee järven kaakkoisosassa (Hannu Sorsa ja Seppo Grönlund ). Linnut lentävät molemmilta peltoaukeilta Sääskjärven järvenselälle yöpymään.

23 23 Kartta 14. Sääskjärven isojen lintujen ruokailualueet ovat merkitty karttaan viivoituksella. Yöpymisreitit järvelle ovat merkitty nuolilla. Pikkujoutsen 21 (syksy 2006) Metsähanhi (kevät 2010), 400 (kevät 2009), 200 (kevät 2008), 558 (syksy 2008) ja 700 (syksy 2006) Tundrahanhi 500 (syksy 2009), 250 (syksy 2008), 900 (syksy 2007) ja (syksy 2006) Kanadanhanhi 184 (syksy 2010), 50 (syksy 2006) Valkoposkihanhi (syksy 2010), (syksy 2009), (syksy 2008), (syksy 2007) ja (syksy 2006)

24 Kouvola Koskenalus (kartta 15) Anjalan ja Inkeroisten taajamien välissä oleva Kymijoen leventymä, joka muodostuu länsiosan Anjalanlahdesta ja itäosan Mämmälänlahdesta. Alueen pohjoisosassa sijaitsee Inkeroisten kartonkitehdas, Anjalan kartanomiljöö sekä Anjalan oppimiskeskus. Anjalanlahden itäreuna on rakennettu lähes rantaan asti, mutta länsipuolella on pieni peltoaukea. Koskenalus on Kymenlaakson tärkein lokkilintujen muutonaikainen levähdysalue, mutta alueella levähtää myös mm. sorsalintuja. Keltakankaan Ekoparkin alueella ruokailevat lokit käyvät alueella juomassa ja peseytymässä. Lokkien tärkeitä lentoreittejä ovat myös Halkoniemen ja Koskenaluksen välinen reitti sekä reitti Koskenalukselta merelle. Nämä kulkevat pääosin jokiuomaa seuraten. Merelle suuntautuva liikenne oikaisee etelässä Huhdanniemen jälkeen kohti Kotkaa, mutta nämä lennot tapahtuvat varsin korkealla. Harmaalokki (kevät 2008), (syksy 2007), (kevät 2006), (syksy 2006), (kevät 2003), (kevät 2002), (kevät 2001) ja (syksy 2000) Merilokki 160 (kevät 2008) Naurulokki (kevät 2009), (kevät 2003), (kevät 2002), (kevät 2001) ja (kevät 2000)

25 25 Kartta 15. Koskenalus on rajattu karttaan punaisella. Lintujen lentoreitit ovat merkitty viivoilla. Elimäenjärvi (kartta 16) Elimäenjärvi on Elimäen kk:n pohjoispuolella oleva aikoinaan kuivattu järvi, joka on nykyisin voimakkaasti tulviva laaja peltoaukea. Alueella on hyvin suuri merkitys muuttolinnuille: alueella levähtää keväisin huomattavia määriä vesilintuja ja kahlaajia. Peltoaukean reunassa virtaava Hongistonjoki nostaa pelloille etenkin keväisin huomattavan laajan tulvan. Laulujoutsen 220 (kevät 2010) ja 298 (syksy 2008) Metsähanhi 225 (kevät 2010) Tundrahanhi (syksy 2006) Valkoposkihanhi (syksy 2006)

26 26 Kartta 16. Elimäenjärvi on merkitty karttaan viivoituksella. Hämeenkylän pellot (kartta 17) Hämeenkylän pellot sijaitsevat Teutjärven koillispuolella ja Tammijärven luoteispuolella. Hyvien lintujärvien tuntumassa sijaitsevat pellot näkyvät hyvin runsaana linnustona. Etenkin Mäntymäenpelloille, kerääntyy runsaasti joutsenia.

27 27 Kartta 17. Hämeenkylän isojen lintujen tärkeimmät levähdysalueet ovat viivoitettu. Lentoreitit yöpymispaikoille ovat merkitty punaisilla viivoilla. Laulujoutsen 140 (syksy 2008) ja 390 (kevät 2005), 145 (syksy 2004) ja 120 (kevät 2001) Pikkujoutsen 12 (kevät 2005), 19 (kevät 2001) ja 17 (kevät 1999) Tundrahanhi 240 (kevät 2010) Merihanhi 120 (syksy 2005) Metsähanhi 430 (kevät 2010), 111 (kevät 2008) ja 144 (kevät 2005) Valkoposkihanhi (syksy 2010), (syksy 2009) ja (syksy 2006)

28 28 Kartta 18. Junkkarinjärvi rantapeltoineen on merkitty karttaan viivoituksella. Lentoreitti Muhjärvelle on merkitty punaisella viivalla. Junkkarinjärvi (kartta 18) Junkkarinjärvi on maatalouden rehevöittämä savikoiden ympäröimä lintujärvi, jonka rannoilla on etenkin länsireunassa, laajat ruovikot. Järven monipuoliseen pesimälinnustoon kuuluvat mm. kaulushaikara, ruskosuohaukka ja luhtahuitti Porzana porzana (NT). Järven länsipuolen tulvivilla pelloilla on hyvin suuri merkitys vesilintujen ja kahlaajien levähdysalueena. Tundrahanhi 100 (syksy 2000) Harmaahaikara 10 (syksy 2006) ja 14 (syksy 2000) Valkoposkihanhi (syksy 2010) ja (syksy 2008)

29 29 Kuva 3. Kouvolan Keltin savenottoaltaista on muodostunut vuosien mittaan arvokas lintualue Petri Parkko Keltin altaat (kartta 19) Savenottoa varten kaivetut altaat, joista moniin on muodostunut runsasta vesikasvillisuutta. Alueen vesi- ja rantalinnusto on hyvin monipuolista. Uhanalaisista lajeista altailla pesivät mm. tukkasotka Aythya fuligula (VU), mustakurkku-uikku Podiceps auritus (VU) ja liejukana Gallinula chloropus (VU). Altaita ympäröivät laajat ruderaatit, joissa viihtyvät harvinaistuneet avoimien ympäristöjen lajit kuten ruisrääkkä Crex crex, keltavästäräkki Motacilla flava (VU) ja niittykirvinen Anthus pratensis (NT). Rajaukseen otettiin mukaan altaiden länsipuolella olevat pellot, joilla on merkitystä muuttolintujen levähdysalueena.

30 30 Pikkujoutsen 25 (syksy 2006) Tundrahanhi 700 (syksy 2006) Valkoposkihanhi (syksy 2006) Harmaahaikara 16 (syksy 2010) Kartta 19. Keltin altaat on merkitty karttaan viivoituksella. Koihainaho (kartta 20) Korian taajaman eteläpuolella oleva Metsäkulman ja Vilppulan välissä oleva peltoaukea, jonka koillisosan läpi kulkee voimalinja. Koihainaholla ruokailevat linnut yöpyvät Lappalanjärvellä (Antti Vänskä )

31 31 Laulujoutsen 380 (syksy 2009) Pikkujoutsen 11 (syksy 2009) Metsähanhi 250 (kevät 2009) ja 150 (syksy 2006) Tundrahanhi 110 (syksy 2009) ja (syksy 2006) Valkoposkihanhi (syksy 2008) Kartta 20. Koihainahon peltoaukea on merkitty karttaan viivoituksella. Lentoreitti yöpymispaikalle Lappalanjärvelle on merkitty viivalla.

32 32 Kartta 21. Kylänahon pellot on rajattu karttaan punaisella. Isojen lintujen lentoreitit ovat merkitty punaisilla viivoilla. Kylänahon pellot (kartta 21) Laajat peltoaukeat Muhjärven Natura alueen pohjoispuolella. Kymijoen tuntumassa oleva peltoaukea kerää paljon lintuja: laulujoutsenia, hanhia, kurkia sekä saalistavia petolintuja. Pelloilla ruokailevat hanhet yöpyvät Muhjärven selällä. Kylänahon pelloilla ruokailee vuosittain joitakin kymmeniä pesimättömiä luppokurkia. Laulujoutsen 160 (kevät 2005) Pikkujoutsen 11 (kevät 2008)

33 33 Metsähanhi 135 (kevät 2010), 145 (kevät 2007), 680 (kevät 2008), 110 (syksy 2008) ja 150 (syksy 2006) Tundrahanhi 300 (syksy 2000) Valkoposkihanhi (syksy 2010), (syksy 2009), (syksy 2008) ja (syksy 2007) Kurki 105 (kevät 2009), 170 (kevät 2007), 65 (kevät 2006) ja 184 (syksy 2007) Kartta 22. Peräpalon peltoaukea on merkitty karttaan viivoituksella. Lentoreitti Peräpalon peltojen ja Muhjärven välillä on merkitty punaisella viivalla. Peräpalon pellot (kartta 22) Laaja Korvenkylän länsipuolella avautuva peltoaukea, jolla levähtävät isot linnut yöpyvät Junkkarinjärvellä. Pelloilla levähtää hanhien ja laulujoutsenen lisäksi petolintuja.

34 34 Laulujoutsen 198 (kevät 2009) ja 202 (syksy 2008) Metsähanhi 131 (kevät 2009) Valkoposkihanhi (syksy 2006) Raussilan Suuriniitty (kartta 23) Kohde muodostuu kahdesta hyvin laajasta lähekkäisestä peltoaukeasta, Suuriniitystä ja Saarenniitystä, joilla levähtää monipuolisesti isoja lintuja, hanhia ja laulujoutsenia. Pelloilla pesii monipuolinen peltolinnusto. Isot linnut yöpyvät Teutjärvellä ja Tammijärvellä (Antti Vänskä ). Laulujoutsen 198 (syksy 2005) Metsähanhi 132 (kevät 2010) ja 1500 (syksy 2007) Merihanhi 180 (syksy 2008) Tundrahanhi (syksy 2009) Valkoposkihanhi (syksy 2010 ja syksy 2007), (syksy 2008) ja (syksy 2007)

35 35 Kartta 23. Raussilan Suuriniitty on merkitty viivoituksella. Lentoreitit yöpymispaikoille Teutjärvelle ja Tammijärvelle ovat merkitty punaisilla viivoilla. Tolkkilan -Värälän pellot (kartta 24) Laajat Kymijoen länsipuolella olevat aktiivisessa viljelyssä olevat peltoaukeat, joiden rajaukseen otettiin mukaan myös läheiset Alakylän pellot. Pelloilla ruokailevat hanhet lentävät Kouvolan yli Lappalanjärvelle yöpymään. Pelloilla saalistelee säännöllisesti muuttavia petolintuja keväin syksyin. Peltoaukeat ovat erityisesti suohaukkojen, sinisuohaukan Circus cyaneus ja ruskosuohaukan säännöllisiä saalistelualueita. Laulujoutsen 306 (kevät 2009) ja 229 (syksy 2010) Pikkujoutsen 13 (kevät 2009)

36 36 Metsähanhi 120 (kevät 2009 ja 2010), 151 (kevät 2008), 200 (syksy 2008) ja 500 (syksy 2007) Tundrahanhi 360 (syksy 2009), 300 (syksy 2008), 700 (syksy 2007), 350 (2006) ja 220 (syksy 1999) Valkoposkihanhi (syksy 2010), (syksy 2009), (syksy 2008) ja (syksy 2007) Kartta 24. Tolkkilan - Värälän pellot ovat merkitty karttaan viivoituksella. Lentoreitti yöpymispaikalle Lappalanjärvelle on merkitty viivalla. Tyrrin pellot (kartta 25) Aitomäen alueen kurjet ovat ruokailleet 2000-luvulla säännöllisesti myös Tyrrin ja Hyppälän peltoalueilla. Tämä peltoalue ei kuulu FINIBA-rajaukseen, mutta sillä on suuri merkitys Kymenlaakson kurkien levähdysalueena.

37 37 Kurki 243 (syksy 2010), 366 (syksy 2008) ja 150 (syksy 2006) Kartta 25. Tyrrin pellot on merkitty karttaan viivoituksella.

38 38 Kuva 4. Kouvolan Aitomäen alueella ruokailevat kurjet lentämässä yöpymissoilleen syyskuussa 2009 Mika Honkalinna 5.4. Miehikkälä Laisniemen pellot (kartta 26) Laisniemen pellot sijaitsevat aivan itärajan pinnassa. Suuret valtaojat, Kolmikannanoja ja Tuorusoja, nostavat pelloille tulvia. Laulujoutsen 160 (syksy 2008) Metsähanhi 150 (syksy 2008) Tundrahanhi 150 (syksy 2008) Valkoposkihanhi (syksy 2009)

39 39 Kartta 26. Laisniemen pellot on merkitty karttaan viivoituksella Pyhtää Mokran pellot (kartta 27) Pyhtään Heinlahdessa sijaitseva laaja peltoaukea. Monet Heinlahdella lepäilevät linnut käyvät ruokailemassa Mokran pelloilla. Alueen hanhet ja joutsenet käyvät ruokailemassa myös Länsikylän ja osittain Purolan pelloilla (Ari Vuorio ). Pikkujoutsen 11 (kevät 2009) Metsähanhi 145 (kevät 2010), 130 (kevät 2009) ja 100 (syksy 2007) Tundrahanhi 120 (syksy 2008), 900 (syksy 2007) ja 250 (syksy 2006)

40 40 Lisäksi peltoaukealla levähtää laulujoutsenia (maksimi 86 yks.), valkoposkihanhia (maksimi 700), pieniä määriä merihanhia ja kurkia sekä monipuolisesti muita lintuja. Kartta 27. Mokran pellot on merkitty karttaan viivoituksella. Lintujen lentoreitti Heinlahden ja peltojen välillä on merkitty punaisella viivalla. Parlahti (kartta 28) Parlahti on Pyhtään Munapirtin eteläpuolella oleva rikkonainen pienten saarten ja luotojen reunustama vesialue. Parlahdella, karttaan 22 rajatulla alueella, pesii maamme tiheimpiin kuuluva sääksen Pandion haliaetus (NT) pesimäkanta: alueella on ollut asuttuina 5 7 pesää (Seppo Grönlund ja Ari Vuorio ). Alueella on myös saman verran lajin vaihtopesiä, joista osa on Munapirtissä. Alueella pesivät sääkset saalistavat säännöllisesti Parlahdella.

41 41 Mossaholmenin ympäristössä levähtää useita satoja merimetsoja. Parlahden alue on merkittävä vesilintujen kerääntymisalue etenkin loppukesästä syksyyn (Seppo Grönlund ). Kartta 28. Parlahden kalasääskien pesimäalue ja merimetsojen levähdysalue on merkitty karttaan viivoituksella. Merimetso 165 (syksy 2009) ja 350 (syksy 2008) Santaniemenselkä (kartta 29) Santaniemenselkä on Tyyslahden luonnonsuojelualueen itäpuolella oleva sisälahti. Santaniemenselän Björkholmenin saaressa on suuri harmaahaikaran pesimäyhdyskunta. Saaressa on pesinyt monina vuosina myös äärimmäisen uhanalaiseksi (CR) luokiteltu

42 42 haarahaukka Milvus migrans. Alueella tavataan säännöllisesti myös sääksiä (NT), joita pesii alueella 1 2 paria vuosittain, sekä merikotkia. Myös kauempana pesivät sääkset käyvät Santaniemenselällä kalastelemassa (Seppo Grönlund ). Kartta 29. Santaniemenselkä on merkitty karttaan viivoituksella. Harmaahaikara 52 (kevät 2009), 30 (kevät 2008), 40 (kevät 2007), 78 (syksy 2006), 141 (kesä 2004), 40 (kesä 2003) ja 36 (kesä 2002)

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry Tuulivoimalat ja linnut ovat otsikoissa Tuulivoimalat jauhavat linnut kuoliaiksi... Roottorit tekevät linnuista

Lisätiedot

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. Karttaliite

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. Karttaliite Karttaliite Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Karttojen selite ja tulkintaohje... 3 Yhdistelmäkartat kaikkien lajien muuttoreiteistä... 4 Kevätmuutto...

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN MAAKUNNALLISESTI TÄRKEÄT LINTUALUEET

LOUNAIS-HÄMEEN MAAKUNNALLISESTI TÄRKEÄT LINTUALUEET LOUNAIS-HÄMEEN MAAKUNNALLISESTI TÄRKEÄT LINTUALUEET Lounais-Hämeen Lintuharrastajat ry 2015 Lounais-Hämeen maakunnallisesti tärkeät lintualueet MAALI-hankkeen loppuraportti Lounais-Hämeen Lintuharrastajat

Lisätiedot

Lintujen muutto ja muuton valtaväylät Suupohjassa

Lintujen muutto ja muuton valtaväylät Suupohjassa Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys ry. 21.1.2013 Etelä-Pohjanmaan liitto PL 109, 60101 Seinäjoki info@etela-pohjanmaa.fi Lintujen muutto ja muuton valtaväylät Suupohjassa Etelä-Pohjanmaalla laaditaan

Lisätiedot

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskus Kuva: Tero Taponen Kosteikkoluontotyyppien jakautuminen uhanalaisuusluokkiin (koko maa) 100 % 10 12 21 17 70 14 n 90 % 80

Lisätiedot

Liperin tuulivoimalat

Liperin tuulivoimalat Muuttolinnustoselvitys Aappo Luukkonen 1.0 5.6.2015 5.6.2015 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 1.1 Liperin tuulivoimahanke... 2 1.2 Muuttolintuseurannan menetelmät ja aineisto... 2 1.3 Törmäysmalli... 3 2

Lisätiedot

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. BirdLife Suomi ry

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. BirdLife Suomi ry Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen BirdLife Suomi ry Tuulivoimalat jauhavat linnut kuoliaiksi... Roottorit tekevät linnuista jauhelihaa... Ei lintusilppureita Siipyyhyn Ihmisen

Lisätiedot

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat v. 2012-2013

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat v. 2012-2013 Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat v. - MAALI-hankkeen osaraportti Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry Lahti 6.. Johdanto Päijät-Hämeen maakuntaliitto tilasi Päijät-Hämeen lintutieteelliseltä

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Misskärin tuulipuistoalueen ympäristöselvitykset. Selvitys alueen merkityksestä lintujen muuttoreittinä.

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Misskärin tuulipuistoalueen ympäristöselvitykset. Selvitys alueen merkityksestä lintujen muuttoreittinä. Kemiönsaaren Misskärin tuulipuistoalueen ympäristöselvitykset. Selvitys alueen merkityksestä lintujen muuttoreittinä. Kalasääksi kuuluu alueen läpimuuttavaan petolintulajistoon Suomen Luontotieto Oy 17/2012

Lisätiedot

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat. Jari Jokela

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat. Jari Jokela Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat Jari Jokela 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. LASKENTA-ALUE... 2 3 MENETELMÄT... 2 4. SULKASATOLASKENNAT... 4 Metsähanhi... 4 Joutsen... 4 5.

Lisätiedot

H E L S I N G I N H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA:

H E L S I N G I N H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA: H E L S I N G I N H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA: Muutoksenhaku Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä 4.11.2015 :n 284 kohdalla (Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaavan hyväksyminen

Lisätiedot

Muistutus: Kymenlaakson energiamaakuntakaavaehdotus (23.1.2012)

Muistutus: Kymenlaakson energiamaakuntakaavaehdotus (23.1.2012) BirdLife Suomi ry BirdLife Finland rf Annankatu 29 A 16, 00100 HELSINKI Puh. (09) 4135 3300, fax (09) 4135 3322 toimisto@birdlife.fi - www.birdlife.fi Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys ry c/o Jukka

Lisätiedot

LINTUKYMI KYMENLAAKSON LINTUTIETEELLISEN YHDISTYKSEN VUOSIJULKAISU 2012

LINTUKYMI KYMENLAAKSON LINTUTIETEELLISEN YHDISTYKSEN VUOSIJULKAISU 2012 LINTUKYMI 2012 KYMENLAAKSON LINTUTIETEELLISEN YHDISTYKSEN VUOSIJULKAISU 2012 Pääkirjoitus Kymenlaakson lintutieteellinen yhdistys ry Hallitus 2012 Puheenjohtaja Jukka Rokkanen Itäkatu 14 B 41, 48100 KOTKA

Lisätiedot

Tuulivoima, linnusto ja lepakot. Mikael Nordström Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y.

Tuulivoima, linnusto ja lepakot. Mikael Nordström Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y. Tuulivoima, linnusto ja lepakot Mikael Nordström Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y. Lähteet Rodrigues et al. 2008: Guidelines for consideration of bats in wind farm projects. Eurobats guidelines No

Lisätiedot

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa Linnuston huomioiminen hankealueella

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa Linnuston huomioiminen hankealueella Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa Linnuston huomioiminen hankealueella ympäristöalan asiantuntija Heikki Pönkkä ja Helena Haakana KESÄKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2.

Lisätiedot

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Kotolahti kuvattuna lahden koillisrannalta. Kuva Pekka Rintamäki Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen

Lisätiedot

Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2014 AHLMAN GROUP OY

Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2014 AHLMAN GROUP OY Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 18/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 3 Tutkimusmenetelmät... 4 Epävarmuustekijät...

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella kahdeksana aamuna elo- lokakuun

Lisätiedot

Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas

Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys Raportti 13.8.2013 Lintujen kevätmuuton seuranta maakuntakaavan tuulivoima-alueilla Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas Raportti: Ismo Nousiainen, Jukka-Pekka Taivalmäki

Lisätiedot

Porvoon seudun maakunnallisesti arvokkaat lintukohteet

Porvoon seudun maakunnallisesti arvokkaat lintukohteet PORVOONSEUDUN LINTUYHDISTYS B N F F BORGÅNEJDENS PSLY 19 62 FÅGELFÖRENING RY. Porvoon seudun maakunnallisesti arvokkaat lintukohteet Teemu Lehtiniemi, Mauri Leivo ja Joni Sundström Porvoon seudun lintutieteellinen

Lisätiedot

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Pyhtään kunta Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Petri Parkko 2.12.2011 1. Selvityksen taustoja Keihässalmen satama-alueen ja sen ympäristön kehittämistä varten tarvittiin tietoja

Lisätiedot

Vesijärvi on yksi eteläisen Suomen hienoimmista lintujärvistä.

Vesijärvi on yksi eteläisen Suomen hienoimmista lintujärvistä. Vesijärvi on yksi eteläisen Suomen hienoimmista lintujärvistä. Vesijärven tilan muutokset ovat heijastuneet järven pesimälinnustoon. Järvelle pesimään kotiutuneet linnut kertovat siitä, millaista ravintoa

Lisätiedot

Tuulivoiman linnustovaikutukset

Tuulivoiman linnustovaikutukset Tuulivoiman linnustovaikutukset Mitä tiedetään, mitä ei? Tero Toivanen, suojeluasiantuntija Tietoa kertyy koko ajan Tuulivoiman linnustovaikutuksia tutkittu paljon ja tutkitaan edelleen Tieto koskee pääosin

Lisätiedot

Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla.

Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla. Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla Ville Suorsa LTSS-seminaari Pori 26.3.2013 2.4.2013 Page 1 Lähtökohdat 2.4.2013 Page

Lisätiedot

SUURIEN LINTULAJIEN KERÄÄNTYMÄALUEET SATAKUNNASSA VUOSINA 2000 2011. Havaintokatsaus

SUURIEN LINTULAJIEN KERÄÄNTYMÄALUEET SATAKUNNASSA VUOSINA 2000 2011. Havaintokatsaus SUURIEN LINTULAJIEN KERÄÄNTYMÄALUEET SATAKUNNASSA VUOSINA Havaintokatsaus Luontotietoa tuulivoimatuotannon suunnitteluun Satakunnassa (LTSS) Porin Lintutieteellinen Yhdistys PLY ry, Rauman Seudun Lintuharrastajat

Lisätiedot

Kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden seuranta

Kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden seuranta Kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden seuranta Tero Toivanen, BirdLife Suomi, lintulaskijatapaaminen 11.3.2017 IBA = kansainvälisesti tärkeät lintualueet Maailmanlaajuinen biodiversiteetin seurantaverkosto

Lisätiedot

2. Talvikausi: arvokkaiksi koskikarakohteiksi nimetään virtavesiä, joissa tavataan talvisin kerrallaan vähintään 10 koskikaraa.

2. Talvikausi: arvokkaiksi koskikarakohteiksi nimetään virtavesiä, joissa tavataan talvisin kerrallaan vähintään 10 koskikaraa. LAPIN MAAKUNNALLISESTI ARVOKKAAT LINTUJEN KERÄÄNTYMISALUEET Kohteiden valintakriteerit: Maakunnallisesti tärkeitä muuttolintujen levähdysalueita ovat kohteet, joissa tavataan säännöllisesti jossakin vaiheessa

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suomen Luontotieto Oy Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suokukkkoja havaittiin vain muutamia parvia. Kuvassa nuoria intuja

Lisätiedot

Jaakonsuon jätevedenpuhdistamo Maakunnallisesti arvokas lintualue

Jaakonsuon jätevedenpuhdistamo Maakunnallisesti arvokas lintualue 29.10.2014 Teksti: Ari Aalto Kuvat: Markku Saarinen Jaakonsuon jätevedenpuhdistamo Maakunnallisesti arvokas lintualue Huom! Puhdistamoalueella liikkuminen on luvanvaraista. Vierailuja koskevista pelisäännöistä

Lisätiedot

MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN LINNUSTOSELVITYKSEN TÖRMÄYSMALLINNUS

MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN LINNUSTOSELVITYKSEN TÖRMÄYSMALLINNUS Lausunto Pöyry Finland Oy Tutkijantie 2 PL 20 90571 Oulu www.poyry.fi Päiväys 2.10.2012 Viite 16USP0084 Sivu 1 (3) Yhteyshlö Aappo Luukkonen Puh. 010 3331544 aappo.luukkonen@poyry.com MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN

Lisätiedot

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.3.2015 P20221 Ilosjoen syysmuutto 1 (13) Tuomo Pihlaja

Lisätiedot

Porvoon Seudun maakunnallisesti arvokkaat lintukohteet

Porvoon Seudun maakunnallisesti arvokkaat lintukohteet PORVOONSEUDUN LINTUYHDISTYS B N F F BORGÅNEJDENS PSLY 19 62 FÅGELFÖRENING RY. Porvoon Seudun maakunnallisesti arvokkaat lintukohteet Teemu Lehtiniemi, Mauri Leivo ja Joni Sundström (2009) Tämän yhteenvedon

Lisätiedot

TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO

TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO LINNUSTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P17736P001 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Linnuston kevätmuuttoselvitys

Lisätiedot

LINTUKYMI. Kymenlaakson maakunnallisesti arvokkaat lintualueet. Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys Ry 1/2015

LINTUKYMI. Kymenlaakson maakunnallisesti arvokkaat lintualueet. Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys Ry 1/2015 LINTUKYMI 1/2015 Kymenlaakson maakunnallisesti arvokkaat lintualueet Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys Ry Kymenlaakson maakunnallisesti arvokkaat lintualueet Tekijät: Petri Parkko, Juha Ojala, Eero

Lisätiedot

Tampereen Vähäjärven ranta- ja vesilinnusto sekä viitasammakot v. 2012

Tampereen Vähäjärven ranta- ja vesilinnusto sekä viitasammakot v. 2012 Tampereen Vähäjärven ranta- ja vesilinnusto sekä viitasammakot v. 2012 Osa Vähäjärven länsipään pienestä naurulokkikoloniasta. Samalla kohdalla osmankäämikössä esiintyy myös viitasammakko. Kuva Pekka Rintamäki.

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella kolmena aamuna huhtikuun aikana.

Lisätiedot

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Alastaron tuulipuistohankkeen alueella kahdeksana aamuna elo- lokakuun aikana.

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti LIITE 5 Vastaanottaja Kuortaneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510020028 KUORTANEEN KUNTA LÄNSIRANNAN OSAYLEISKAAVAN TAISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN 1 Päivämäärä

Lisätiedot

Tampereen Teiskon Nuutilanlahden ranta- ja vesilinnusto 2012 sekä alueen viitasammakot ja konnanulpukkaesiintymä

Tampereen Teiskon Nuutilanlahden ranta- ja vesilinnusto 2012 sekä alueen viitasammakot ja konnanulpukkaesiintymä Tampereen Teiskon Nuutilanlahden ranta- ja vesilinnusto 2012 sekä alueen viitasammakot ja konnanulpukkaesiintymä Kesäkuun alussa Nuutilanlahden luoteisosassa on avovettä, mutta heinäkuussa vesialueet ovat

Lisätiedot

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS Vastaanottaja Pohjanmaan Tuuli Oy Asiakijatyyppi Ra portti Päivämäärä 24.1.2015 0 ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS c RAM B&L ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHANKE PETOLINTUJEN

Lisätiedot

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Alastaron tuulipuistohankkeen alueella kolmena aamuna huhtikuun aikana.

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään vesilintulaskennat ja kehrääjäselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään vesilintulaskennat ja kehrääjäselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Maanpään vesilintulaskennat ja kehrääjäselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 55/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat

Lisätiedot

linnuston muuttoreitit ja kerääntymisalueet kemiönsaarella yhteenveto tehdyistä linnustoselvityksistä 2013

linnuston muuttoreitit ja kerääntymisalueet kemiönsaarella yhteenveto tehdyistä linnustoselvityksistä 2013 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland linnuston muuttoreitit ja kerääntymisalueet kemiönsaarella yhteenveto tehdyistä linnustoselvityksistä 2013 Linnuston

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS 1 1. Selvityksen taustoja Destia Oy tilasi tämän selvityksen Luontoselvitys Kotkansiiveltä 29.2.2008. Selvitys

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot?

Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot? Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot? Teemu Lehtiniemi Kuva: Margus Ellermaa Linnut Suomen parhaiten seurattu lajiryhmä Pitkät aikasarjat Hyviä muun luonnon monimuotoisuuden ilmentäjiä

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY PAIMION SALON PÖYLÄN ALUEEN TUULIVOIMA- PUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY PAIMION SALON PÖYLÄN ALUEEN TUULIVOIMA- PUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY PAIMION SALON PÖYLÄN ALUEEN TUULIVOIMA- PUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 5 Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 5 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO

SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO 1 (11) Sisältö 1 Tehtävän sisältö... 2 2 Menetelmät... 3 3 Tulokset... 3 3.1 Muutto... 3 3.2 Levähdysalueet... 11 4 Vaikutusten

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012 16UEC0227 30.11.2012 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus Suhangon täydentävä linnustoselvitys Gold Field Arctic Platinum Oy Suhangon täydentävä

Lisätiedot

Lausunto Mikonkeitaan tuulivoimapuiston Natura-arvioinnin tarveharkinnasta

Lausunto Mikonkeitaan tuulivoimapuiston Natura-arvioinnin tarveharkinnasta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, trafik- och miljöcentralen LAUSUNTO 5.12.2014 Dnro EPOEL Y/37/07.04/2013 Kristiinankaupungin kaupunki PL13 64100 KRISTIINANKAUPUNKI Viite Asia: Mikonkeitaan

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2024 Matolamminneva-Räntäjärvi,Virrat, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2024 Matolamminneva-Räntäjärvi,Virrat, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2024 Matolamminneva-Räntäjärvi,Virrat, Pirkanmaa Sijainti Matolamminneva-Räntäjärven alue sijaitsee Virtain pohjoisosassa,

Lisätiedot

Itäisen Etelä-Karjalan maakunnallisesti tärkeät lintualueet Imatra, Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti MAALI-hankkeen raportti

Itäisen Etelä-Karjalan maakunnallisesti tärkeät lintualueet Imatra, Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti MAALI-hankkeen raportti Itäisen Etelä-Karjalan maakunnallisesti tärkeät lintualueet Imatra, Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti MAALI-hankkeen raportti 14.3.2014 Etelä-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys ry Anniina Kontiokorpi

Lisätiedot

Ohjeistus alueiden valintakriteereistä

Ohjeistus alueiden valintakriteereistä BirdLife Suomi: Maakunnallisesti tärkeät lintualueet Ohjeistus alueiden valintakriteereistä versio 1.0 1. Tärkeän lintualueen määritelmä ja valinta Maakunnallisesti tärkeiden alueiden valinnassa etsitään

Lisätiedot

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala juha.honkala@helsinki.fi 24.3.2010 Keskitalvi Ruokinnat, hevostallien ympäristöt Avovesistöt Pihlajanmarjatalvet (tilhet,

Lisätiedot

Simon Karsikon alueen linnustoselvitykset 2009 Kemin-Tornion lintuharrastajat Xenus r.y.

Simon Karsikon alueen linnustoselvitykset 2009 Kemin-Tornion lintuharrastajat Xenus r.y. Simon Karsikon alueen linnustoselvitykset 2009 Kemin-Tornion lintuharrastajat Xenus r.y. 12.10.2009 2 (13) Simon Karsikon alueen linnustoselvitykset 2009 Sisältö 1 JOHDANTO 3 2 KEVÄTMUUTTOLASKENNAT 3 2.1

Lisätiedot

K O R K E I M M A L L E H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA: Muutoksenhaku Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä (16/0862/5).

K O R K E I M M A L L E H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA: Muutoksenhaku Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä (16/0862/5). K O R K E I M M A L L E H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA: Muutoksenhaku Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä 12.10.2016 (16/0862/5). VALITTAJA: Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Helsingforstraktens

Lisätiedot

Läntisen Etelä-Karjalan maakunnallisesti tärkeät lintualueet Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale ja Taipalsaari MAALI-hankkeen raportti

Läntisen Etelä-Karjalan maakunnallisesti tärkeät lintualueet Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale ja Taipalsaari MAALI-hankkeen raportti Läntisen Etelä-Karjalan maakunnallisesti tärkeät lintualueet Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale ja Taipalsaari MAALI-hankkeen raportti 14.3.2014 Etelä-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys ry Anniina

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

LINNUSTORAPORTTI, ORIVESI

LINNUSTORAPORTTI, ORIVESI Järvilinnut matkailun myötätuulessa Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry LINNUSTORAPORTTI, ORIVESI JOHDANTO Luonnon arvojen huomioon ottaminen on monin tavoin tullut velvoitteeksi meille kaikille. Lainsäädäntömme

Lisätiedot

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat. v

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat. v Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat v. 2012-2013 Timo Metsänen Johdanto Artjärven kirkonkylän tärkeä lintualue on järvien, rantaniittyjen, kosteikkojen ja tulvapeltojen muodostama kokonaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 3 Topografia 3 Kallioperä 4 Maaperä 4 Maanpeite 5 Pohjavesialueet 5 Selvitysalueen luontokohteet Luontokohteet

Lisätiedot

Suomen lintujen uhanalaisuus 2015 Juha Tiainen (Luke) ja Markku Mikkola-Roos (Syke) Riistapäivät 20.1.2016

Suomen lintujen uhanalaisuus 2015 Juha Tiainen (Luke) ja Markku Mikkola-Roos (Syke) Riistapäivät 20.1.2016 Suomen lintujen uhanalaisuus Juha Tiainen (Luke) ja Markku Mikkola-Roos (Syke) Riistapäivät 20.1.2016 Metso, LC Huuhkaja, EN Kuva: Antti Below Tehtävä Ympäristöministeriö antoi lintutyöryhmälle alkuvuodesta

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN TÄRKEÄT LINTUALUEET 2012

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN TÄRKEÄT LINTUALUEET 2012 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN TÄRKEÄT LINTUALUEET 2012 Kannen kuva: Laskeutuva kurkiparvi. Pertti Koskimies Karttakuvat Faunatica

Lisätiedot

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija HEINÄKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Kuittila...

Lisätiedot

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella.

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella. 4.5 Vaikutukset luonnonympäristöön 4.5.1 Yleistä Suunnitteilla olevien 14 tuulivoima-alueen linnustoselvityksen on laatinut Lakeuden luontokartoitus v. 2015. Osalla selvitysaluetta on tehty linnuston muutonseurantaa

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy: n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen syysmuuton seurantaselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy: n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen syysmuuton seurantaselvitys 2011. Voimavapriikki Oy: n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen syysmuuton seurantaselvitys 2011. Rautiaisia muuttaa alueen poikki kevättä enemmän. Kuvan lintu rengastajan kädessä Suomen

Lisätiedot

Kotkan Hallan tuulivoimapuiston muuttolintuselvitys 2011

Kotkan Hallan tuulivoimapuiston muuttolintuselvitys 2011 TuuliSaimaa Oy Kotkan Hallan tuulivoimapuiston muuttolintuselvitys 2011 Kevätmuutto ja syysmuutto Ympäristötutkimus Kuitunen Luontoselvitys Kotkansiipi Kotkan Hallan tuulivoimapuiston muuttolintuselvitys

Lisätiedot

NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN. Lintujen syysmuuton selvitys 2011

NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN. Lintujen syysmuuton selvitys 2011 NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN Lintujen syysmuuton selvitys 2011 29.5.2012 2 (14) 29.5.2012 NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 LINTUJEN MUUTON YLEISPIIRTEISTÄ

Lisätiedot

KARJALAN KULTALINJAN ILOMANTSIN HANKEALUEEN LINNUSTON ESISELVITYS

KARJALAN KULTALINJAN ILOMANTSIN HANKEALUEEN LINNUSTON ESISELVITYS KARJALAN KULTALINJAN ILOMANTSIN HANKEALUEEN LINNUSTON ESISELVITYS SYYSKUU 2011 täydennetty Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Yleistä... 2 3.2 Kuittila...

Lisätiedot

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Maarit Naakka LuK Marika Vahekoski Luk 0 Kuva1. Lapväärtin joki virtaa Dagsmarkin halki. Kannen kuvassa on joen eteläpuolista vanhaa asutusta.

Lisätiedot

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Mika Yli-Petäys, Seinäjoen seudun terveysyhtymä, Ympäristöosasto Jarmo Kujala, Siltala-Juupakylä kyläyhdistys ry. Mikko Alhainen, Länsi-Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ Vastaanottaja Triventus Wind Power AB Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510015995 VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ SYYSMUUTONSEURANTA 2014 Päivämäärä 22.9.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

LIITE 1a. Lintujen päämuuttoreitit Suomessa

LIITE 1a. Lintujen päämuuttoreitit Suomessa LIITE 1a Lintujen päämuuttoreitit Suomessa Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 4 2. Lintujen muutto Suomessa... 4 2.1.

Lisätiedot

Kristiinankaupungin edustan merituulipuiston vaikutusalueen linnusto

Kristiinankaupungin edustan merituulipuiston vaikutusalueen linnusto Kristiinankaupungin edustan merituulipuiston vaikutusalueen linnusto Suupohjan lintutieteellinen yhdistys Ismo Nousiainen Lokakuu 2008 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 4 2.1.Kristiinankaupungin

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA I - TUULIVOIMA MAAKUNTAKAAVAN LINNUSTOVAIKUTUKSET. Katriina Peltonen, Antti Saartenoja

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA I - TUULIVOIMA MAAKUNTAKAAVAN LINNUSTOVAIKUTUKSET. Katriina Peltonen, Antti Saartenoja ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA I - TUULIVOIMA MAAKUNTAKAAVAN LINNUSTOVAIKUTUKSET Katriina Peltonen, Antti Saartenoja ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA I - TUULIVOIMA

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Ojakylänlahden, sekä Akionlahden pesimälinnustoselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 38/2009 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Ojakylänlahden, sekä Akionlahden pesimälinnustoselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 38/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Ojakylänlahden, Hailuodon pohjoisrannan sekä Akionlahden pesimälinnustoselvitys 2009 Mustakurkku-uikku kuuluu Akionlahden pesimälinnustoon Suomen Luontotieto Oy 38/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

Laasonpohjan ja Häyhdön salmen pesimälinnusto 2013 MAALI-hankkeen osaraportti

Laasonpohjan ja Häyhdön salmen pesimälinnusto 2013 MAALI-hankkeen osaraportti Laasonpohjan ja Häyhdön salmen pesimälinnusto 2013 MAALI-hankkeen osaraportti Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry Lahti 13.10.2013 1. JOHDANTO Lintuharrastusjärjestöjen valtakunnallinen kattojärjestö

Lisätiedot

K O R K E I M M A L L E H A L L I N T O - O I K E U D E L L E

K O R K E I M M A L L E H A L L I N T O - O I K E U D E L L E K O R K E I M M A L L E H A L L I N T O - O I K E U D E L L E ASIA: Valitus Uudenmaan maakuntavaltuuston päätöksestä 20.3.2013 8 kohdalla (Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksen hyväksyminen) sekä Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Tuulivoimaloiden alueet Kymenlaakson energiamaakuntakaavassa Tuulivoima-alueiden rajausten perustelut Kaavaehdotus 23.1.2012

Tuulivoimaloiden alueet Kymenlaakson energiamaakuntakaavassa Tuulivoima-alueiden rajausten perustelut Kaavaehdotus 23.1.2012 Kymenlaakson energiamaakuntakaava Tuulivoimaloiden alueet Kymenlaakson energiamaakuntakaavassa Tuulivoima-alueiden rajausten perustelut Kaavaehdotus 23.1.2012 Maakuntahallitus 23.1.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Näsenkartanon tuulivoimapuisto täydentävä linnustoselvitys 2012

Näsenkartanon tuulivoimapuisto täydentävä linnustoselvitys 2012 Näsenkartanon tuulivoimapuisto täydentävä linnustoselvitys 2012 Silvestris luontoselvitys oy 7.9.2012 Silvestris luontoselvitys oy: Näsenkartanon tuulivoimapuisto täydentävä linnustoselvitys 2012 2 (9)

Lisätiedot

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2013

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2013 Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 213 Tringa ry Hannu Holmström HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ LOKKILASKENTOJEN RAPORTTI VUODELTA 213 1. Johdanto Helsingin

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU LIITO-ORAVATARKASTUS 2009 1 1. Selvityksen taustoja Liito-oravatarkistukset liittyvät VT 6 perusparannuksen yleissuunnitelmaan välillä Taavetti- Lappeenranta.

Lisätiedot

TUULIVOIMAN YLEISSUUNNITTELUN LUONTOSELVITYKSET UUDESSAKAUPUNGISSA 2013

TUULIVOIMAN YLEISSUUNNITTELUN LUONTOSELVITYKSET UUDESSAKAUPUNGISSA 2013 TUULIVOIMAN YLEISSUUNNITTELUN LUONTOSELVITYKSET UUDESSAKAUPUNGISSA 2013 VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SUUNNITTELUALUE JA KÄYTETYT MENETELMÄT 3 3.

Lisätiedot

LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS, TALVIHAVAINNOINTI JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN

LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS, TALVIHAVAINNOINTI JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS, TALVIHAVAINNOINTI JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4

Lisätiedot

LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA

LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA Esa Lammi 29.1.2013 LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 2 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 2.1. MUUTONSEURANTA... 2 2.2. VESILINTUJEN

Lisätiedot

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Saba Wind Oy Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 213 AHLMAN GROUP OY Raportteja 67/213 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012.

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. Suomen Luontotieto Oy Merikotka on tavallinen näky alueella Suomen Luontotieto Oy 18/2012

Lisätiedot

Lintujen muuttoreitit ja pullonkaula-alueet Pohjois- Pohjanmaalla tuulivoimarakentamisen kannalta

Lintujen muuttoreitit ja pullonkaula-alueet Pohjois- Pohjanmaalla tuulivoimarakentamisen kannalta Lintujen muuttoreitit ja pullonkaula-alueet Pohjois- Pohjanmaalla tuulivoimarakentamisen kannalta Harri Hölttä 15.3.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 1. Aineisto ja menetelmät 3 2. Muuttoreittien

Lisätiedot

Köyliönjärven linnusto 2010. Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto. Rauno Yrjölä, Oskari Kekkonen, Antti Tanskanen, Peter Uppstu

Köyliönjärven linnusto 2010. Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto. Rauno Yrjölä, Oskari Kekkonen, Antti Tanskanen, Peter Uppstu Köyliönjärven linnusto 2010 Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto Rauno Yrjölä, Oskari Kekkonen, Antti Tanskanen, Peter Uppstu Köyliönjärven linnustoselvitys 2010 Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto

Lisätiedot

Pyhäjärven linnusto 2010. Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto. Rauno Yrjölä, Oskari Kekkonen, Antti Tanskanen, Peter Uppstu

Pyhäjärven linnusto 2010. Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto. Rauno Yrjölä, Oskari Kekkonen, Antti Tanskanen, Peter Uppstu Pyhäjärven linnusto 2010 Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto Rauno Yrjölä, Oskari Kekkonen, Antti Tanskanen, Peter Uppstu Pyhäjärven linnustoselvitys 2010 Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto Rauno

Lisätiedot

Kommentit Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyn ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin Kaukkorvenkankaan tuulivoimapuistoa koskevaan lausuntoon

Kommentit Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyn ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin Kaukkorvenkankaan tuulivoimapuistoa koskevaan lausuntoon Kommentit Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyn ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin Kaukkorvenkankaan tuulivoimapuistoa koskevaan lausuntoon 1. Taustaa Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015

Suomen Luontotieto Oy KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015 KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015 Alueen poikki muutti kaksi kalasääkseä Suomen Luontotieto Oy 22/2015 Jyrki Matikainen ja Pihla Matikainen Sisältö 1.

Lisätiedot

Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46

Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46 Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46 MÄNTSÄLÄ (46) LUO-alue sijaitsee Mäntsälän keskiosissa Lukon kylässä pääosin asumattomalla metsäisellä harjualueella. osalta pääosin tietoon alueella laaja-alaisesti esiintyvästä

Lisätiedot

Raportti Etelä-Karjalan maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden soista 2014

Raportti Etelä-Karjalan maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden soista 2014 Raportti Etelä-Karjalan maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden soista 2014 14.3.2014 Juha Juuti Ote raportista koskien Ruokolahden Eräjärvi Kemppilä alueen lintusoista, 28.11.2016 Juha Juuti Kemppilän

Lisätiedot

Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus. Tutkimusraportti 115/2011

Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus. Tutkimusraportti 115/2011 Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 115/2011 Tuomas Syrjä Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Tutkimusalue

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys

PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 4.11.214 PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- PUISTON KEVÄTMUUTON SELVITYS 214 PUNKALAITUMEN

Lisätiedot

Asiantuntija-arvio lämpökuorman vaikutuksista linnustoon. Aappo Luukkonen ja Juha Parviainen

Asiantuntija-arvio lämpökuorman vaikutuksista linnustoon. Aappo Luukkonen ja Juha Parviainen Asiantuntija-arvio lämpökuorman vaikutuksista Aappo Luukkonen ja Juha Parviainen Asiantuntija-arvio lämpökuorman vaikutuksista 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 HANKKEEN LÄMPÖKUORMA... 2 3 LÄMPÖKUORMAN VAIKUTUKSET

Lisätiedot

Ajankohtaisia suojeluasioita. Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi

Ajankohtaisia suojeluasioita. Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi Ajankohtaisia suojeluasioita Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi Vuoden lintu Selkälokki 2013 Tavoitteena toistaa 2003 tehty työ Kannan koko, kannan muutokset, poikastuotto Koordinaattorina Martti Hario Vuonna

Lisätiedot

Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset

Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset Liitteessä käytettyjen lyhenteiden selitykset: VU=vaarantunut, RT=alueellisesti uhanalainen NT=silmälläpidetävä,

Lisätiedot