Kymenlaakson tuulivoimasuunnitteluun liittyvä linnustoarviointi 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson tuulivoimasuunnitteluun liittyvä linnustoarviointi 2011"

Transkriptio

1 Kymenlaakson liitto Kymenlaakson tuulivoimasuunnitteluun liittyvä linnustoarviointi 2011 Petri Parkko

2 Sisällys 1. Arvioinnin taustoja Aineisto Kymenlaakson IBA-kohteet Kymenlaakson FINIBA-kohteet Kymenlaakson maakunnallisesti arvokkaat isojen lintujen levähdysalueet kunnittain Hamina Iitti Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti Kymenlaakson paikallisesti arvokkaat isojen lintujen levähdysalueet kunnittain Hamina Iitti Kotka Kouvola Miehikkälä Virolahti Vesilintujen levähdysalueita merialueella Arktisten lintujen muuttoreiteistä Petolintujen muuttoreiteistä Päätelmät ja suositukset Levähdysalueiden huomioiminen tuulivoimasuunnittelussa Muuttoreittien huomioiminen tuulivoimasuunnittelussa Lähteet...79 Kannen kuva: Valkoposkihanhiparven lentoonlähtö Iitin Isokylän pelloilla syksyllä Joukossa erottuu valkoisena suurharvinaisuus eskimohanhi.

3 3 1. Arvioinnin taustoja Tuulivoimaloilla on kaksi merkittävää haittatekijää linnuille, häirintä ja törmäykset. Haittatekijöistä häirintä on selvästi merkittävämpi, sillä tuulivoimala karkottaa ruokailevia ja lepäileviä lintuja laajalta alueelta, törmäykset kohdistuvat yleensä yksittäisiin lintuihin. Tuulivoimaloiden on havaittu tutkimuksissa muuttavan ruokailualueiden käyttöä 800 metrin säteellä. Merellä lähes kaikkien ruokailevien ja lepäilevien lintulajien välttämisetäisyys on ollut tutkimuksissa 2 4 km, joten tuulivoimalan rakentaminen merkittävän levähdysalueen läheisyyteen voi olla linnustolle erittäin haitallista (BirdLife Suomi ry:n kotisivut). Merialueen ruokailualueet sijaitsevat usein matalikoilla sekä saarten ja luotojen tuntumassa, siis paikoissa joissa myös tuulivoimaloiden rakentaminen on teknisesti helpompaa. Tuulivoimaloiden aiheuttama törmäysriski on melko vähäinen, mutta hitaasti lisääntyvien lintujen kohdalla se voi olla merkittävä. Riski on erityisen suuri petolinnuille, mutta myös kuikkalinnuille, joutsenille, hanhille, haikaroille sekä kurjille. Tästä syystä näiden linturyhmien pesimäalueet, muutonaikaiset levähdysalueet sekä yöpymis- ja ruokailualueiden väliset lentoreitit ovat tuulivoiman suunnittelun kannalta erityisesti huomioitavia asioita. Myös Kymenlaakson rannikkoa pitkin kulkeva arktisten lintujen muutto on tuulivoimaloiden sijoittamisessa huomioitava tekijä. Tuulivoima on saasteeton tulevaisuuden energiamuoto, jonka käyttö on Suomessa ollut vielä varsin vähäistä. Lähivuosina on kuitenkin odotettavissa suuria tuulivoimahankkeita, jotka koskettavat myös Kymenlaaksoa. Kymenlaakson liitto tarvitsee tuulivoimaloiden sijoituspaikkojen suunnittelua varten linnustotietoja, jotka palvelevat myös muuta Kymenlaakson maankäytön suunnittelua. Linnustoarviointiin pyydettiin tietoja merkittävistä isojen lintujen muutonaikaisista levähdysalueista, arktisen muuton pääreiteistä sekä petolintujen kaartelualueista. Kymenlaakson liitto tilasi tämän linnustoarvioinnin Luontoselvitys Kotkansiiveltä

4 4 2. Aineisto Tähän raporttiin koottiin tiedot Kymenlaakson merkittävistä hanhien, joutsenien ja kurkien sekä lokkilintujen levähdysalueista sekä lentoreiteistä ruokailu- ja yöpymispaikkojen välillä vuosina Isojen lintujen merkittävistä levähdysalueista jätettiin pois luonnonsuojelualueet, kansallispuistot ja Natura alueet, jotka ovat jo Kymenlaakson liiton suunnittelukartoilla arvokkaita lintualueita. Kansainvälisesti arvokkaat (IBA-alueet) ja valtakunnallisesti arvokkaat (FINIBA-alueet) linnustoalueet ovat raportissa luetteloina. Mikäli jonkun suojelualueen linnustollinen merkitys ulottuu selvästi luonnonsuojelualue-, Natura alue-, IBA- tai FINIBA -rajausta laajemmalle alueelle, otettiin kohde mukaan raporttiin. Jonkin suojelualueen rantapeltojen linnustollinen merkitys voi olla yhtä suuri kuin itse kohteen, jolloin rantapellot rajattiin omaksi arvokkaaksi lintualueeksi. Raportissa isojen lintujen levähdysalueet jaettiin maakunnallisesti arvokkaisiin (27 kohdetta) ja paikallisesti arvokkaisiin (20 kohdetta). Valinta arvokkaaksi lintualueeksi perustui säännöllisyyteen (levähtäviä lintuja merkittävä määrä useina vuosina) ja levähtävien lintujen määrään. Arvokkaalta levähdysalueelta vaadittiin seuraavat lajikohtaiset yksilömäärät: laulujoutsen 100, pikkujoutsen 10, kyhmyjoutsen 50, metsähanhi 100, tundrahanhi 100, merihanhi 50, kanadanhanhi 50, valkoposkihanhi 1 000, harmaahaikara 10, merimetso 100, kurki 50 sekä harmaalokki- ja naurulokki Rajatapauksissa ratkaisi alueella pesivän linnuston laatu (uhanalaiset ja vaateliaat pesimälajit) ja määrä. Maakunnallisesti arvokkaiksi isojen lintujen levähdysalueiksi valittiin kohteet seuraavilla kriteereillä. Vähintään yhden seuraavista kriteereistä tuli täyttyä: a. Kohteella on merkitystä useille eri lintulajeille/ -ryhmille; samalla kohteella levähtää esim. joutsenia, hanhia, kurkia ja petolintuja. b. Kohteella levähtää isoja lintuja säännöllisesti: alueilla on tavattu levähtäviä lintuja merkittäviä määriä vähintään kahtena keväänä c. Kohde on jonkin lintulajin merkittävimpiä levähdysalueita Kymenlaaksossa. d. Kohteella on suuri merkitys levähtävien isojen lintujen lisäksi muille muuttolinnuille/ pesimälinnustolle tai alue on merkittävällä arktisten lintujen muuttoväylällä.

5 5 Paikallisesti arvokkaiksi luokitellut kohteet eivät täytä edellisiä kriteerejä, mutta niillä levähtää kuitenkin arvokkaalta lintualueelta vaadittu määrä isoja lintuja. Paikallisesti arvokkaat kohteet ovat usein vain yhden ison lintulajin levähdysalueilta. Käytännössä sekä maakunnallisesti että paikallisesti arvokkaat kohteet tulee kuitenkin huomioida suunnittelussa. BirdLife Suomi ry käynnisti maaliskuussa 2011 valtakunnallisen MAALI-hankkeen, jossa etsitään IBA- ja FINIBA-kohteiden lisäksi maakunnallisesti arvokkaita lintualueita. Kymenlaaksossa on joitakin kymmeniä linnuston kannalta erityisen arvokkaita kohteita, joilla ei ole vielä mitään suojelustatusta. Erityisesti muutonaikaiset levähdysalueet ovat tällä hetkellä aliedustettuina. Raportissa esitellyistä maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaista isojen lintujen levähdysalueista monet täyttävät MAALI-kohteen valintakriteerit, joten niistä on tulossa 2,5 vuoden sisällä Kymenlaakson MAALI-kohteita. Tämän linnustoarvioinnin tiukan aikataulun vuoksi ei ollut aikaa kohteiden perusteelliseen arviointiin eikä rajausten tarkastamiseen, joten osa maakunnallisesti arvokkaista kohteista saattaa myöhemmissä tarkasteluissa pudota paikallisesti arvokkaaksi. Samalla kohteiden rajaukset saattavat hieman muuttua. Maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaiden kohteiden lisäksi raporttiin koottiin merialueelta tärkeimpiä tiedossa olevia vesilintujen levähdysalueita Tatu Hokkasen (haastattelu ) keräämien tietojen perusteella. Etenkin hanhilla rantapeltojen ja yöpymispaikkoina käytettyjen järvenselkien väliset lentoväylät tulee erityisesti huomioida tuulivoimaloiden suunnittelussa, samoin kurkien ruokailupaikkojen ja yöpymissoiden väliset lentoväylät. Raportissa on käsitelty myös petolintujen ja arktisten lintujen muuttoreittejä, jotka ovat haasteellisia huomioitavia tuulivoimaloiden sijoittelussa, sillä mitään säännöllistä vakioreittiä ei voida osoittaa. Raportin lintutiedot on koottu pääosin BirdLife Suomi ry:n havaintojärjestelmä Tiirasta. Merkittävimmät Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys ry:n havainnot ovat tallennettu Tiiraan. Kyseessä on ainoa kattava Kymenlaakson linnustoa koskeva tietokanta, josta löytyy systemaattisesti tallennettuja lintuhavaintoja 1970-luvulta lähtien. Tietojen käyttöön on saatu lupa Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys ry:n hallitukselta. Tietoja kerättiin myös luvulla ilmestyneistä Kymenlaakson Lintutieteellisen Yhdistyksen julkaisemasta Lintukymilehdestä.

6 6 Tietoja täydennettiin haastattelemalla seuraavia kymenlaaksolaisia lintuharrastajia: Mikko Hannonen (kurki), Tero Ilomäki (petolinnut) ja Tatu Hokkanen (merialueen levähdysalueet). Täydentäviä tietoja sähköpostilla antoivat lintuharrastajat Lassi Kujala, Jari Markkula, Hannu Sorsa, Tapio Tohmo, Ari Vuorio ja Antti Vänskä. Virolahden linnuston erityisen hyvin tunteva ja alueella säännöllisesti havainnoiva Seppo Grönlund teki useita rajausehdotuksia ja antoi tietoja Virolahden merkittävistä levähdysalueista. Luontokuvaaja Mika Honkalinnalta saatiin kuvia raporttiin. Suositukset linnuston huomioimisesta tuulivoimahankkeissa perustuu BirdLife Suomi ry:n suojelutoimikunnan kantaan (BirdLife Suomi ry:n kotisivut). Raportin kokosi luontokartoittaja (eat) Petri Parkko. Hän on Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys ry:n IBA- ja MAALIvastaava sekä havaintotoimikunnan puheenjohtaja. Työssä avusti kokenut lintuharrastaja Eero Parkko, joka on Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys ry:n havaintotoimikunnan jäsen ja toiminut yhdistyksen aluevastaavana. Suunnittelija Panu Ahola Kymenlaakson liitosta teki raportin karttojen digitoinnin karttaluonnosten pohjalta sekä indeksikartan (kartta 1.). Lintujen uhanalaisuusluokitus on uusimman uhanalaismietinnön (2010) mukainen. Raportissa käytetyt lyhenteet: CR = äärimmäisen uhanalainen, VU = vaarantunut ja NT = silmälläpidettävä. 3. Kymenlaakson IBA-kohteet Kymenlaaksossa on 4 kansainvälisesti tärkeää lintualuetta (IBA). Kohteen perässä suluissa ovat kunnat, joiden alueelle kohde Kymenlaaksossa ulottuu. Kirkkojärvi-Lupinlahti (Hamina) Itäisen Suomenlahden kansallispuisto (Hamina, Kotka, Pyhtää, Virolahti) Kirkon-Vilkkiläntura (Virolahti) Teutjärvi-Suvijärvi (Elimäki) IBA-kohteista Itäisen Suomenlahden kansallispuisto ja Teutjärvi-Suvijärvi ulottuvat osittain Kymenlaakson ulkopuolelle.

7 7 4. Kymenlaakson FINIBA-kohteet Kymenlaaksossa on 25 valtakunnallisesti tärkeää lintualuetta (FINIBA). Kohteen perässä suluissa ovat kunnat, joiden alueelle kohde Kymenlaaksossa ulottuu. Haapajärvi (Kouvola) Heinlahti (Pyhtää) Onkamaanjärvi-Haudansyvä (Hamina) Salminlahti (Hamina, Kotka) Haukkasuo-Alajalansuo (Hamina, Kotka) Valkmusa (Kotka, Pyhtää) Rautakorpi-Raitvierinen-Aitomäki (Kouvola) Hämeenkylä-Haavisto-Hirvikoski (Kouvola, Pyhtää) Sääskjärvi (Iitti) Kuusanniemen luhta ja Kuusanlampi (Kouvola) Suurijärvi (Kouvola) Kotojärvi (Kouvola) Hovinsaari (Kotka) Repovesi (Kouvola) Kirkkojärvi-Lupinlahti (Hamina) Niskajärvi (Kouvola) Vilkkiläntura-Ala-Pihlajanlahti (Virolahti) Itäisen Suomenlahden saaristo (Hamina, Kotka, Pyhtää, Virolahti) Arrajärvi (Iitti) Teutjärvi-Suvijärvi-Tammijärvi (Kouvola, Pyhtää) Pyhäjärvi-Pelinginselkä (Iitti, Kouvola) Lappalanjärvi-Haukkajärvi (Kouvola) Tyllinjärvi-Tuorusjärvi (Miehikkälä, Virolahti) Kuijärvi-Sonnanen (Jaala) Arrajoki (Iitti)

8 8 FINIBA-kohteista Hämeenkylä-Haavisto-Hirvikoski, Repovesi, Itäisen Suomenlahden saaristo, Arrajärvi ja Teutjärvi-Suvijärvi-Tammijärvi ulottuvat osittain Kymenlaakson ulkopuolelle. Kartta 1. Kymenlaakson maakunnallisesti 1 26 ja paikallisesti arvokkaiden isojen lintujen levähdysalueiden sekä merialueen vesilintujen levähdysalueiden sijainnit. Numerointi viittaa taulukoihin 1. ja 2.

9 9 Taulukko 1. Kymenlaakson maakunnallisesti arvokkaat isojen lintujen levähdysalueet. Kohteiden numerointi viittaa karttaan 1. Nimi Kunta Erityisen merkittävä lajeille Laulujoutsen Kyhmyjoutsen Pikkujoutsen Tundrahanhi Metsähanhi Merihanhi Valkoposkihanhi Kanadanhanhi Merimetso Harmaahaikara Petolinnut Kurki Lokkilinnut 1. Hirvelänniitty Ha x x x 2. Kotoniitty Ha x x x x x x 3. Metsäkylän Suurijärvi ja Suuretniityt Ha x x x x 4. Paijärvi Ha x 5. Savilahti Ha x x 6. Isokylän-Lamminkulman peltoaukeat Ii, Kvl x x x x x x x x 6. Lyöttilän pellot Ii x x 7. Riutanpäänniitty Ii x x 8. Sääskjärven rantapellot Ii x x x x x 11. Hämeenkylä Kvl x x x x x x 9. Koskenalus Kvl x 10. Elimäenjärvi Kvl x x x x 12. Junkkarinjärvi Kvl x x x 13. Keltin altaat Kvl x x x x 14. Koihainaho Kvl x x x x x 15. Kylänahon pellot Kvl x x x x x x x 16. Peräpalon pellot Kvl x x x x 17. Raussilan Suuriniitty Kvl x x x x x 18. Tolkkilan-Värälän Kvl x x x x x x peltoaukeat 19. Tyrrin pellot Kvl x 20. Laisniemen pellot Mi x x x x 21. Mokran pellot Py x x x x x x x 22. Parlahti Py x x 23. Santaniemenselkä Py x x 24. Hurppu - Selkäranta Vi x x x x x 25. Kurkelan pellot Vi x x x x 26. Rautalanselkä Vi x x x x

10 10 5. Kymenlaakson maakunnallisesti arvokkaat isojen lintujen levähdysalueet kunnittain Hamina Hirvelänniitty (kartta 2) Harussa VT 7 pohjoispuolella sijaitseva peltoaukea, jonka läpi virtaa etenkin keväisin tulviva Lelunjoki. Kartta 2. Haminan Harun Hirvelänniityn linnustollisesti arvokas alue on viivoitettu karttaan.

11 11 Laulujoutsen 112 (kevät 2010 ja 2009) Pikkujoutsen 10 (kevät 2010) ja 11 (kevät 2009) Kanadanhanhi 70 (syksy 2009) Kotoniitty (kartta 3) Töytärin ja Myllykylän välissä Hamina Taavetti tien eteläpuolella oleva peltoaukea, jolle muodostuu Vehkajoen tulviessa hyvä ruokailualue etenkin vesilinnuille ja kahlaajille. Kartta 3. Haminan Kotoniitty on viivoitettu karttaan. Lintujen lentoreitti Savilahdelle on merkitty punaisella nuolella. Laulujoutsen 110 (kevät 2006)

12 12 Pikkujoutsen 12 (kevät 2006) ja 13 (syksy 2007) Metsähanhi 102 (kevät 2009), 114 (kevät 2007) ja 140 (syksy 2006) Tundrahanhi 130 (syksy 2009), 230 (syksy 2007) ja 210 (syksy 2006) Kanadanhanhi 95 (syksy 2010) ja 104 (syksy 2008) Valkoposkihanhi (syksy 2010) ja (syksy 2008) Kartta 4. Metsäkylän Suurijärvi ja Suuretniityt ovat viivoitettu karttaan. Metsäkylän Suurijärvi ja Suuretniityt (kartta 4) Metsäkylässä, kylän eteläpuolella sijaitsevan kohteen rajaukseen on otettu mukaan reheväkasvuinen Suurijärvi sekä voimakkaasti tulviva Suuriniityn peltoaukea. Alueella levähtää isojen lintujen lisäksi monipuolisesti sorsia ja kahlaajia.

13 13 Laulujoutsen 101 (syksy 2010), 105 (kevät 2002), 111 (syksy 2002), 178 (kevät 1997) ja 165 (syksy 1997) Metsähanhi 117 (kevät 2006) Tundrahanhi 120 (syksy 2006) Valkoposkihanhi (syksy 2008) Kartta 5. Haminan Paijärvi on viivoitettu karttaan. Paijärvi (kartta 5) Lähes umpeenkasvanut järvi Hamina Taavetti tien tuntumassa. Järvellä on merkitystä etenkin laulujoutsenen levähdysalueena, mutta sillä levähtää myös sorsia ja kahlaajia. Järvellä on

14 14 myös monipuolinen pesimälinnusto, johon kuuluvat mm. kaulushaikara Botaurus stellaris, ruskosuohaukka Circus aeruginosus, kurki Grus grus ja ruisrääkkä Crex crex. Laulujoutsen 130 (syksy 2009), 116 (kevät 2008) ja 136 (kevät 1997) Kartta 6. Haminan Savilahden linnustollisesti merkittävä alue on viivoitettu karttaan. Lentoreitti Husulan ja Töytärin pelloille on merkitty punaisella viivalla. Savilahti (kartta 6) VT 7 pohjoispuolella oleva rehevä merenlahti, jolta on vesiyhteys Salmenvirran kautta Kirkkojärven luonnonsuojelualueeseen. Lahti on asutuksen ympäröimä: länsipuolella on Pohjois-Poitsilan ja koillispuolella Saviniemen kaupunginosat, Pitäjänsaari työntyy etelästä.

15 15 Lahdella levähtävien lintujen ruokailualueet ovat kaukana lahden rannoilta; mm. Töytärin pelloilla. Savilahdella pesii satojen parien naurulokki Larus ridibundus (NT) yhdyskunta. Kanadanhanhi 120 (syksy 2010), 59 (syksy 2009) ja 100 (syksy 2008) Valkoposkihanhi 2600 (syksy 2008) Kartta 7. Iitin Isokylän peltoaukea on merkitty karttaan viivoituksella. Isojen lintujen lentoreitit ovat merkitty punaisilla viivoilla.

16 Iitti Isokylän Lamminkulman peltoaukeat (kartat 7 ja 8) Kohde on Kymenlaakson merkittävin isojen lintujen levähdysalue. Laaja peltoaukeiden ketju, jonka muodostavat Iitin Isokylän sekä Kouvolan Häkänkulman ja Lamminkulman pellot. Alueella on 2000-luvulla levähtänyt hyvin runsaasti arktisia hanhia, mutta sillä on suuri merkitys myös laulujoutsenin, kurkien ja petolintujen levähdysalueena. Kartta 8. Lamminkulman peltoaukeat ovat merkitty viivoituksella. Hanhien lentoreitti yöpymisalueelle on merkitty punaisella viivalla.

17 17 Kuva 1. Valkoposkihanhet levähtävät nykyään vuosittain Kymenlaakson pelloilla. Kuvassa ruokailevia valkoposkihanhia Iitin Isokylän pelloilla lokakuussa 2006 Mika Honkalinna Linnut yöpyvät FINIBA-alueella Pelinginselkä-Pyhäjärvi (kartat 9 ja 10), joten alueella on huomioitava siirtymislennot ruokailupaikkojen ja yöpymispaikkojen välillä. Myös Saapalahti (kartta 11) on merkittävä yöpymisalue (Hannu Sorsa ), joten alueella on huomioitava myös lentoreitti Isokylän pelloilta suoraan Saapalahdelle. Isonkylän Lamminkulman pelloilla ruokailevat hanhet ovat osin samoja kuin läheisillä Lyöttilän pelloilla (kartta 12). Laulujoutsen 510 (syksy 2008) Metsähanhi 350 (kevät 2010), 500 (syksy 2008), 700 (syksy 2006) Tundrahanhi (syksy 2007) ja (syksy 2006) Valkoposkihanhi (syksy 2007) ja (syksy 2006) Kurki 61 (kesä 2010), 64 (kesä 2009), 65 (kesä 2008)

18 18 Kartta 9. Pelinginselän hanhien yöpymispaikka on merkitty karttaan viivoituksella. Kartta 10. Pyhäjärven selän hanhien yöpymispaikka on merkitty karttaan viivoituksella.

19 19 Kartta 11. Saapalahden hanhien yöpymisalue on merkitty karttaan viivoituksella. Lyöttilän pellot (kartta 12) Urajärven ja Isokylän peltojen välissä olevat laajat peltoaukeat, joilla levähtää suuria määriä etenkin arktisia hanhia, mutta pelloilla tavataan myös joutsenia, petolintuja ja kurkia. Linnut ovat osittain samoja kuin Isokylän pelloilla. Pelloilla ruokailevat hanhet yöpyvät Pelinginselällä (kartta 9), Pyhäjärven selällä (kartta 10) ja Saapalahdella (kartta 11). Tundrahanhi (syksy 2007) Valkoposkihanhi (syksy 2010), (syksy 2008), (syksy 2007)

20 20 Kartta 12. Lyöttilän linnustollisesti tärkeä peltoalue on merkitty karttaan viivoituksella. Lintujen lentoreitit yöpymispaikoille ovat merkitty punaisilla viivoilla.

21 21 Kuva 2. Iitin Isokylän ja Lyöttilän pelloille voi kerääntyä syksyllä tuhansia hanhia, jotka muodostavat taivaalle valtavia parvia. Isokylä Mika Honkalinna Riutanpäänniitty (kartta 13) Riutanpäänniitty on aivan Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen rajalla Kurrin ja Kuivannon Metsäkulman välissä sijaitseva peltoaukea, jonka läpi virtaa Kurrinoja. Peltoaukea on alueemme tärkeimpiä kurkien levähdysalueita, mutta sillä on merkitystä myös metsähanhelle (NT). Metsähanhi 480 (kevät 2010) ja 550 (kevät 2009) Kurki 90 (kevät 2009), 296 (syksy 2010), 350 (syksy 2009) ja 265 (syksy 2007)

22 22 Kartta 13. Iitin Riutanpäänniitty on merkitty karttaan viivoituksella. Sääskjärven rantapellot (kartta 14) Rehevän lintujärven pohjoispuolella avautuu Perheniemen laaja peltoaukea. Toinen isojen lintujen ruokailualueena merkittävä peltoalue sijaitsee järven kaakkoisosassa (Hannu Sorsa ja Seppo Grönlund ). Linnut lentävät molemmilta peltoaukeilta Sääskjärven järvenselälle yöpymään.

23 23 Kartta 14. Sääskjärven isojen lintujen ruokailualueet ovat merkitty karttaan viivoituksella. Yöpymisreitit järvelle ovat merkitty nuolilla. Pikkujoutsen 21 (syksy 2006) Metsähanhi (kevät 2010), 400 (kevät 2009), 200 (kevät 2008), 558 (syksy 2008) ja 700 (syksy 2006) Tundrahanhi 500 (syksy 2009), 250 (syksy 2008), 900 (syksy 2007) ja (syksy 2006) Kanadanhanhi 184 (syksy 2010), 50 (syksy 2006) Valkoposkihanhi (syksy 2010), (syksy 2009), (syksy 2008), (syksy 2007) ja (syksy 2006)

24 Kouvola Koskenalus (kartta 15) Anjalan ja Inkeroisten taajamien välissä oleva Kymijoen leventymä, joka muodostuu länsiosan Anjalanlahdesta ja itäosan Mämmälänlahdesta. Alueen pohjoisosassa sijaitsee Inkeroisten kartonkitehdas, Anjalan kartanomiljöö sekä Anjalan oppimiskeskus. Anjalanlahden itäreuna on rakennettu lähes rantaan asti, mutta länsipuolella on pieni peltoaukea. Koskenalus on Kymenlaakson tärkein lokkilintujen muutonaikainen levähdysalue, mutta alueella levähtää myös mm. sorsalintuja. Keltakankaan Ekoparkin alueella ruokailevat lokit käyvät alueella juomassa ja peseytymässä. Lokkien tärkeitä lentoreittejä ovat myös Halkoniemen ja Koskenaluksen välinen reitti sekä reitti Koskenalukselta merelle. Nämä kulkevat pääosin jokiuomaa seuraten. Merelle suuntautuva liikenne oikaisee etelässä Huhdanniemen jälkeen kohti Kotkaa, mutta nämä lennot tapahtuvat varsin korkealla. Harmaalokki (kevät 2008), (syksy 2007), (kevät 2006), (syksy 2006), (kevät 2003), (kevät 2002), (kevät 2001) ja (syksy 2000) Merilokki 160 (kevät 2008) Naurulokki (kevät 2009), (kevät 2003), (kevät 2002), (kevät 2001) ja (kevät 2000)

25 25 Kartta 15. Koskenalus on rajattu karttaan punaisella. Lintujen lentoreitit ovat merkitty viivoilla. Elimäenjärvi (kartta 16) Elimäenjärvi on Elimäen kk:n pohjoispuolella oleva aikoinaan kuivattu järvi, joka on nykyisin voimakkaasti tulviva laaja peltoaukea. Alueella on hyvin suuri merkitys muuttolinnuille: alueella levähtää keväisin huomattavia määriä vesilintuja ja kahlaajia. Peltoaukean reunassa virtaava Hongistonjoki nostaa pelloille etenkin keväisin huomattavan laajan tulvan. Laulujoutsen 220 (kevät 2010) ja 298 (syksy 2008) Metsähanhi 225 (kevät 2010) Tundrahanhi (syksy 2006) Valkoposkihanhi (syksy 2006)

26 26 Kartta 16. Elimäenjärvi on merkitty karttaan viivoituksella. Hämeenkylän pellot (kartta 17) Hämeenkylän pellot sijaitsevat Teutjärven koillispuolella ja Tammijärven luoteispuolella. Hyvien lintujärvien tuntumassa sijaitsevat pellot näkyvät hyvin runsaana linnustona. Etenkin Mäntymäenpelloille, kerääntyy runsaasti joutsenia.

27 27 Kartta 17. Hämeenkylän isojen lintujen tärkeimmät levähdysalueet ovat viivoitettu. Lentoreitit yöpymispaikoille ovat merkitty punaisilla viivoilla. Laulujoutsen 140 (syksy 2008) ja 390 (kevät 2005), 145 (syksy 2004) ja 120 (kevät 2001) Pikkujoutsen 12 (kevät 2005), 19 (kevät 2001) ja 17 (kevät 1999) Tundrahanhi 240 (kevät 2010) Merihanhi 120 (syksy 2005) Metsähanhi 430 (kevät 2010), 111 (kevät 2008) ja 144 (kevät 2005) Valkoposkihanhi (syksy 2010), (syksy 2009) ja (syksy 2006)

28 28 Kartta 18. Junkkarinjärvi rantapeltoineen on merkitty karttaan viivoituksella. Lentoreitti Muhjärvelle on merkitty punaisella viivalla. Junkkarinjärvi (kartta 18) Junkkarinjärvi on maatalouden rehevöittämä savikoiden ympäröimä lintujärvi, jonka rannoilla on etenkin länsireunassa, laajat ruovikot. Järven monipuoliseen pesimälinnustoon kuuluvat mm. kaulushaikara, ruskosuohaukka ja luhtahuitti Porzana porzana (NT). Järven länsipuolen tulvivilla pelloilla on hyvin suuri merkitys vesilintujen ja kahlaajien levähdysalueena. Tundrahanhi 100 (syksy 2000) Harmaahaikara 10 (syksy 2006) ja 14 (syksy 2000) Valkoposkihanhi (syksy 2010) ja (syksy 2008)

29 29 Kuva 3. Kouvolan Keltin savenottoaltaista on muodostunut vuosien mittaan arvokas lintualue Petri Parkko Keltin altaat (kartta 19) Savenottoa varten kaivetut altaat, joista moniin on muodostunut runsasta vesikasvillisuutta. Alueen vesi- ja rantalinnusto on hyvin monipuolista. Uhanalaisista lajeista altailla pesivät mm. tukkasotka Aythya fuligula (VU), mustakurkku-uikku Podiceps auritus (VU) ja liejukana Gallinula chloropus (VU). Altaita ympäröivät laajat ruderaatit, joissa viihtyvät harvinaistuneet avoimien ympäristöjen lajit kuten ruisrääkkä Crex crex, keltavästäräkki Motacilla flava (VU) ja niittykirvinen Anthus pratensis (NT). Rajaukseen otettiin mukaan altaiden länsipuolella olevat pellot, joilla on merkitystä muuttolintujen levähdysalueena.

30 30 Pikkujoutsen 25 (syksy 2006) Tundrahanhi 700 (syksy 2006) Valkoposkihanhi (syksy 2006) Harmaahaikara 16 (syksy 2010) Kartta 19. Keltin altaat on merkitty karttaan viivoituksella. Koihainaho (kartta 20) Korian taajaman eteläpuolella oleva Metsäkulman ja Vilppulan välissä oleva peltoaukea, jonka koillisosan läpi kulkee voimalinja. Koihainaholla ruokailevat linnut yöpyvät Lappalanjärvellä (Antti Vänskä )

31 31 Laulujoutsen 380 (syksy 2009) Pikkujoutsen 11 (syksy 2009) Metsähanhi 250 (kevät 2009) ja 150 (syksy 2006) Tundrahanhi 110 (syksy 2009) ja (syksy 2006) Valkoposkihanhi (syksy 2008) Kartta 20. Koihainahon peltoaukea on merkitty karttaan viivoituksella. Lentoreitti yöpymispaikalle Lappalanjärvelle on merkitty viivalla.

32 32 Kartta 21. Kylänahon pellot on rajattu karttaan punaisella. Isojen lintujen lentoreitit ovat merkitty punaisilla viivoilla. Kylänahon pellot (kartta 21) Laajat peltoaukeat Muhjärven Natura alueen pohjoispuolella. Kymijoen tuntumassa oleva peltoaukea kerää paljon lintuja: laulujoutsenia, hanhia, kurkia sekä saalistavia petolintuja. Pelloilla ruokailevat hanhet yöpyvät Muhjärven selällä. Kylänahon pelloilla ruokailee vuosittain joitakin kymmeniä pesimättömiä luppokurkia. Laulujoutsen 160 (kevät 2005) Pikkujoutsen 11 (kevät 2008)

33 33 Metsähanhi 135 (kevät 2010), 145 (kevät 2007), 680 (kevät 2008), 110 (syksy 2008) ja 150 (syksy 2006) Tundrahanhi 300 (syksy 2000) Valkoposkihanhi (syksy 2010), (syksy 2009), (syksy 2008) ja (syksy 2007) Kurki 105 (kevät 2009), 170 (kevät 2007), 65 (kevät 2006) ja 184 (syksy 2007) Kartta 22. Peräpalon peltoaukea on merkitty karttaan viivoituksella. Lentoreitti Peräpalon peltojen ja Muhjärven välillä on merkitty punaisella viivalla. Peräpalon pellot (kartta 22) Laaja Korvenkylän länsipuolella avautuva peltoaukea, jolla levähtävät isot linnut yöpyvät Junkkarinjärvellä. Pelloilla levähtää hanhien ja laulujoutsenen lisäksi petolintuja.

34 34 Laulujoutsen 198 (kevät 2009) ja 202 (syksy 2008) Metsähanhi 131 (kevät 2009) Valkoposkihanhi (syksy 2006) Raussilan Suuriniitty (kartta 23) Kohde muodostuu kahdesta hyvin laajasta lähekkäisestä peltoaukeasta, Suuriniitystä ja Saarenniitystä, joilla levähtää monipuolisesti isoja lintuja, hanhia ja laulujoutsenia. Pelloilla pesii monipuolinen peltolinnusto. Isot linnut yöpyvät Teutjärvellä ja Tammijärvellä (Antti Vänskä ). Laulujoutsen 198 (syksy 2005) Metsähanhi 132 (kevät 2010) ja 1500 (syksy 2007) Merihanhi 180 (syksy 2008) Tundrahanhi (syksy 2009) Valkoposkihanhi (syksy 2010 ja syksy 2007), (syksy 2008) ja (syksy 2007)

35 35 Kartta 23. Raussilan Suuriniitty on merkitty viivoituksella. Lentoreitit yöpymispaikoille Teutjärvelle ja Tammijärvelle ovat merkitty punaisilla viivoilla. Tolkkilan -Värälän pellot (kartta 24) Laajat Kymijoen länsipuolella olevat aktiivisessa viljelyssä olevat peltoaukeat, joiden rajaukseen otettiin mukaan myös läheiset Alakylän pellot. Pelloilla ruokailevat hanhet lentävät Kouvolan yli Lappalanjärvelle yöpymään. Pelloilla saalistelee säännöllisesti muuttavia petolintuja keväin syksyin. Peltoaukeat ovat erityisesti suohaukkojen, sinisuohaukan Circus cyaneus ja ruskosuohaukan säännöllisiä saalistelualueita. Laulujoutsen 306 (kevät 2009) ja 229 (syksy 2010) Pikkujoutsen 13 (kevät 2009)

36 36 Metsähanhi 120 (kevät 2009 ja 2010), 151 (kevät 2008), 200 (syksy 2008) ja 500 (syksy 2007) Tundrahanhi 360 (syksy 2009), 300 (syksy 2008), 700 (syksy 2007), 350 (2006) ja 220 (syksy 1999) Valkoposkihanhi (syksy 2010), (syksy 2009), (syksy 2008) ja (syksy 2007) Kartta 24. Tolkkilan - Värälän pellot ovat merkitty karttaan viivoituksella. Lentoreitti yöpymispaikalle Lappalanjärvelle on merkitty viivalla. Tyrrin pellot (kartta 25) Aitomäen alueen kurjet ovat ruokailleet 2000-luvulla säännöllisesti myös Tyrrin ja Hyppälän peltoalueilla. Tämä peltoalue ei kuulu FINIBA-rajaukseen, mutta sillä on suuri merkitys Kymenlaakson kurkien levähdysalueena.

37 37 Kurki 243 (syksy 2010), 366 (syksy 2008) ja 150 (syksy 2006) Kartta 25. Tyrrin pellot on merkitty karttaan viivoituksella.

38 38 Kuva 4. Kouvolan Aitomäen alueella ruokailevat kurjet lentämässä yöpymissoilleen syyskuussa 2009 Mika Honkalinna 5.4. Miehikkälä Laisniemen pellot (kartta 26) Laisniemen pellot sijaitsevat aivan itärajan pinnassa. Suuret valtaojat, Kolmikannanoja ja Tuorusoja, nostavat pelloille tulvia. Laulujoutsen 160 (syksy 2008) Metsähanhi 150 (syksy 2008) Tundrahanhi 150 (syksy 2008) Valkoposkihanhi (syksy 2009)

39 39 Kartta 26. Laisniemen pellot on merkitty karttaan viivoituksella Pyhtää Mokran pellot (kartta 27) Pyhtään Heinlahdessa sijaitseva laaja peltoaukea. Monet Heinlahdella lepäilevät linnut käyvät ruokailemassa Mokran pelloilla. Alueen hanhet ja joutsenet käyvät ruokailemassa myös Länsikylän ja osittain Purolan pelloilla (Ari Vuorio ). Pikkujoutsen 11 (kevät 2009) Metsähanhi 145 (kevät 2010), 130 (kevät 2009) ja 100 (syksy 2007) Tundrahanhi 120 (syksy 2008), 900 (syksy 2007) ja 250 (syksy 2006)

40 40 Lisäksi peltoaukealla levähtää laulujoutsenia (maksimi 86 yks.), valkoposkihanhia (maksimi 700), pieniä määriä merihanhia ja kurkia sekä monipuolisesti muita lintuja. Kartta 27. Mokran pellot on merkitty karttaan viivoituksella. Lintujen lentoreitti Heinlahden ja peltojen välillä on merkitty punaisella viivalla. Parlahti (kartta 28) Parlahti on Pyhtään Munapirtin eteläpuolella oleva rikkonainen pienten saarten ja luotojen reunustama vesialue. Parlahdella, karttaan 22 rajatulla alueella, pesii maamme tiheimpiin kuuluva sääksen Pandion haliaetus (NT) pesimäkanta: alueella on ollut asuttuina 5 7 pesää (Seppo Grönlund ja Ari Vuorio ). Alueella on myös saman verran lajin vaihtopesiä, joista osa on Munapirtissä. Alueella pesivät sääkset saalistavat säännöllisesti Parlahdella.

41 41 Mossaholmenin ympäristössä levähtää useita satoja merimetsoja. Parlahden alue on merkittävä vesilintujen kerääntymisalue etenkin loppukesästä syksyyn (Seppo Grönlund ). Kartta 28. Parlahden kalasääskien pesimäalue ja merimetsojen levähdysalue on merkitty karttaan viivoituksella. Merimetso 165 (syksy 2009) ja 350 (syksy 2008) Santaniemenselkä (kartta 29) Santaniemenselkä on Tyyslahden luonnonsuojelualueen itäpuolella oleva sisälahti. Santaniemenselän Björkholmenin saaressa on suuri harmaahaikaran pesimäyhdyskunta. Saaressa on pesinyt monina vuosina myös äärimmäisen uhanalaiseksi (CR) luokiteltu

42 42 haarahaukka Milvus migrans. Alueella tavataan säännöllisesti myös sääksiä (NT), joita pesii alueella 1 2 paria vuosittain, sekä merikotkia. Myös kauempana pesivät sääkset käyvät Santaniemenselällä kalastelemassa (Seppo Grönlund ). Kartta 29. Santaniemenselkä on merkitty karttaan viivoituksella. Harmaahaikara 52 (kevät 2009), 30 (kevät 2008), 40 (kevät 2007), 78 (syksy 2006), 141 (kesä 2004), 40 (kesä 2003) ja 36 (kesä 2002)

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat. Jari Jokela

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat. Jari Jokela Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat Jari Jokela 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. LASKENTA-ALUE... 2 3 MENETELMÄT... 2 4. SULKASATOLASKENNAT... 4 Metsähanhi... 4 Joutsen... 4 5.

Lisätiedot

H E L S I N G I N H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA:

H E L S I N G I N H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA: H E L S I N G I N H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA: Muutoksenhaku Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä 4.11.2015 :n 284 kohdalla (Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaavan hyväksyminen

Lisätiedot

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa Linnuston huomioiminen hankealueella

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa Linnuston huomioiminen hankealueella Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa Linnuston huomioiminen hankealueella ympäristöalan asiantuntija Heikki Pönkkä ja Helena Haakana KESÄKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2.

Lisätiedot

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Kotolahti kuvattuna lahden koillisrannalta. Kuva Pekka Rintamäki Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen

Lisätiedot

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Pyhtään kunta Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Petri Parkko 2.12.2011 1. Selvityksen taustoja Keihässalmen satama-alueen ja sen ympäristön kehittämistä varten tarvittiin tietoja

Lisätiedot

Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla.

Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla. Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla Ville Suorsa LTSS-seminaari Pori 26.3.2013 2.4.2013 Page 1 Lähtökohdat 2.4.2013 Page

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti LIITE 5 Vastaanottaja Kuortaneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510020028 KUORTANEEN KUNTA LÄNSIRANNAN OSAYLEISKAAVAN TAISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN 1 Päivämäärä

Lisätiedot

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.3.2015 P20221 Ilosjoen syysmuutto 1 (13) Tuomo Pihlaja

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot?

Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot? Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot? Teemu Lehtiniemi Kuva: Margus Ellermaa Linnut Suomen parhaiten seurattu lajiryhmä Pitkät aikasarjat Hyviä muun luonnon monimuotoisuuden ilmentäjiä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 3 Topografia 3 Kallioperä 4 Maaperä 4 Maanpeite 5 Pohjavesialueet 5 Selvitysalueen luontokohteet Luontokohteet

Lisätiedot

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala juha.honkala@helsinki.fi 24.3.2010 Keskitalvi Ruokinnat, hevostallien ympäristöt Avovesistöt Pihlajanmarjatalvet (tilhet,

Lisätiedot

LINNUSTORAPORTTI, ORIVESI

LINNUSTORAPORTTI, ORIVESI Järvilinnut matkailun myötätuulessa Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry LINNUSTORAPORTTI, ORIVESI JOHDANTO Luonnon arvojen huomioon ottaminen on monin tavoin tullut velvoitteeksi meille kaikille. Lainsäädäntömme

Lisätiedot

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Maarit Naakka LuK Marika Vahekoski Luk 0 Kuva1. Lapväärtin joki virtaa Dagsmarkin halki. Kannen kuvassa on joen eteläpuolista vanhaa asutusta.

Lisätiedot

Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46

Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46 Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46 MÄNTSÄLÄ (46) LUO-alue sijaitsee Mäntsälän keskiosissa Lukon kylässä pääosin asumattomalla metsäisellä harjualueella. osalta pääosin tietoon alueella laaja-alaisesti esiintyvästä

Lisätiedot

SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO

SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO 1 (11) Sisältö 1 Tehtävän sisältö... 2 2 Menetelmät... 3 3 Tulokset... 3 3.1 Muutto... 3 3.2 Levähdysalueet... 11 4 Vaikutusten

Lisätiedot

K O R K E I M M A L L E H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA: Muutoksenhaku Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä (16/0862/5).

K O R K E I M M A L L E H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA: Muutoksenhaku Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä (16/0862/5). K O R K E I M M A L L E H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA: Muutoksenhaku Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä 12.10.2016 (16/0862/5). VALITTAJA: Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Helsingforstraktens

Lisätiedot

KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN

KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN 30.1.2017 TARKASTELUN TAUSTA, TAVOITE JA MENETELMÄ Pirkanmaan

Lisätiedot

Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset

Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset Liitteessä käytettyjen lyhenteiden selitykset: VU=vaarantunut, RT=alueellisesti uhanalainen NT=silmälläpidetävä,

Lisätiedot

Asiantuntija-arvio lämpökuorman vaikutuksista linnustoon. Aappo Luukkonen ja Juha Parviainen

Asiantuntija-arvio lämpökuorman vaikutuksista linnustoon. Aappo Luukkonen ja Juha Parviainen Asiantuntija-arvio lämpökuorman vaikutuksista Aappo Luukkonen ja Juha Parviainen Asiantuntija-arvio lämpökuorman vaikutuksista 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 HANKKEEN LÄMPÖKUORMA... 2 3 LÄMPÖKUORMAN VAIKUTUKSET

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella.

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella. 4.5 Vaikutukset luonnonympäristöön 4.5.1 Yleistä Suunnitteilla olevien 14 tuulivoima-alueen linnustoselvityksen on laatinut Lakeuden luontokartoitus v. 2015. Osalla selvitysaluetta on tehty linnuston muutonseurantaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Suot ja kosteikot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Suot ja kosteikot Suot ja kosteikot 47. Mantereenrahka Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status: Metso soveltuvuus: 4,2 ha Hulaus Yksityinen Arvokas luontokohde Kyllä Mantereenrahka sijaitsee Hulausjärven rannalla Vesilahden ja

Lisätiedot

LIITE 1a. Lintujen päämuuttoreitit Suomessa

LIITE 1a. Lintujen päämuuttoreitit Suomessa LIITE 1a Lintujen päämuuttoreitit Suomessa Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 4 2. Lintujen muutto Suomessa... 4 2.1.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Metsälain mukaiset

Lisätiedot

Tuulivoimaloiden alueet Kymenlaakson energiamaakuntakaavassa Tuulivoima-alueiden rajausten perustelut Kaavaehdotus 23.1.2012

Tuulivoimaloiden alueet Kymenlaakson energiamaakuntakaavassa Tuulivoima-alueiden rajausten perustelut Kaavaehdotus 23.1.2012 Kymenlaakson energiamaakuntakaava Tuulivoimaloiden alueet Kymenlaakson energiamaakuntakaavassa Tuulivoima-alueiden rajausten perustelut Kaavaehdotus 23.1.2012 Maakuntahallitus 23.1.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

K O R K E I M M A L L E H A L L I N T O - O I K E U D E L L E

K O R K E I M M A L L E H A L L I N T O - O I K E U D E L L E K O R K E I M M A L L E H A L L I N T O - O I K E U D E L L E ASIA: Valitus Uudenmaan maakuntavaltuuston päätöksestä 20.3.2013 8 kohdalla (Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksen hyväksyminen) sekä Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Kairankutsun luonto- ja linturetket

Kairankutsun luonto- ja linturetket Kairankutsun luonto- ja linturetket Luonnon ja lintujen tarkkailu retkeilymuodossa on yksi parhaista rentoutumiskeinoista kiireisen maailmanmenon keskellä. Tähän Pyhä-Luoston kansallispuisto ja Itä-Lapin

Lisätiedot

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat. v

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat. v Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat v. 2012-2013 Timo Metsänen Johdanto Artjärven kirkonkylän tärkeä lintualue on järvien, rantaniittyjen, kosteikkojen ja tulvapeltojen muodostama kokonaisuus

Lisätiedot

LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA

LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA Esa Lammi 29.1.2013 LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 2 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 2.1. MUUTONSEURANTA... 2 2.2. VESILINTUJEN

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Tuulivoimaselvitys 2010

Kymenlaakson Liitto. Tuulivoimaselvitys 2010 Kymenlaakson Liitto Tuulivoimaselvitys 2010 Tuulivoimaselvitys 2010 Tavoitteena löytää riittävän laajoja, tuulisuudeltaan ja maankäytöltään tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvia alueita 2005 laadittu

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II Luontoselvitys Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19), Nurmon kunta - tielinjauksen II vaihtoehto Luontoselvitys 1. Yleistä Tämän luontoselvityksen

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

Asia: Lausunto yleiskaavaehdotuksesta (Lahden yleiskaava 2025, Y-202)

Asia: Lausunto yleiskaavaehdotuksesta (Lahden yleiskaava 2025, Y-202) Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry Osoite: c/o Tapani Saimovaara Päijänteentie 12 A 1, 17200 Vääksy phly@phly.fi Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala diaari.teky@lahti.fi Asia: Lausunto

Lisätiedot

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008 EKLY:n yhp 19.4.28 Sivu 1/6 RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.28 Esa Partanen helmikuu 29 (kirjoitusvirhekorjauksia 3/29) PERINNE HENKIIN JA HETI SEITSEMÄN PAIKKAA MUKANA Lauantaina 19.4.28 järjestettiin

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS. Sisällysluettelo TUULIVOIMASUUNNITELUN UUSIKAUPUNKI, HYTTYSKARI HANGONSAARI VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

LUONTOSELVITYS. Sisällysluettelo TUULIVOIMASUUNNITELUN UUSIKAUPUNKI, HYTTYSKARI HANGONSAARI VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT TUULIVOIMASUUNNITELUN LUONTOSELVITYS UUSIKAUPUNKI, HYTTYSKARI HANGONSAARI Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Suunnittelualue 3 3. Tutkimusmenetelmät 7 4. Linnustoselvityksen tulokset 7 4.1. Pesimälinnusto

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy RAAHEN KAUPUNKI ja RAAHEN SATAMA AITTALAHDEN JA SOMERONLAHDEN LINNUSTOSELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Aittalahden ja Someronlahden linnustoselvitys P12075 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola )

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola ) Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu 635-417-3-28, Kataja 635-417-3-34 ja Ainola 935-417-3-26) Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net

Lisätiedot

Ramoninkadun luontoselvitys

Ramoninkadun luontoselvitys Ramoninkadun luontoselvitys Elina Lehtinen Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 7.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Työmenetelmät... 3 2.1 Esiselvitys... 3 2.2 Maastotyöskentely... 3 2.3

Lisätiedot

Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry

Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry Hartolan kunta Tekninen toimisto PL 16 19601 Hartola Hartolassa, 13.3.2015 Mielipide Jääsjärven rantayleiskaavaluonnoksesta Mielipiteen antajat: Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry. Päijät-Hämeen lintutieteellinen

Lisätiedot

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2015

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2015 Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2015 Tringa ry Hannu Holmström HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄ - LOKKILASKENTOJEN RAPORTTI VUODELTA 2015 1. Johdanto

Lisätiedot

RANTARAKENTAMINEN, mitoituksen periaatteita

RANTARAKENTAMINEN, mitoituksen periaatteita KYMIJOEN POHJOISOSAN OSAYLEISKAAVA Y21 RANTARAKENTAMINEN, mitoituksen periaatteita Pöyry oy, 29.5.2007 1 NIEMET JA KANNAKSET Todellista rantaviivaa on suoristettu, jolloin siitä on poistunut alle 50m kapeat

Lisätiedot

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys 2016 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Maastossa havaitut lajit 4 Havaitut EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit, EVA-lajit sekä

Lisätiedot

Koskikaran talvikannan laskenta

Koskikaran talvikannan laskenta Koskikaran talvikannan laskenta Koskikara on talvisin tuttu näky virtaavien vesien varrella. Kymenlaaksossa karoja voi tavata muun muassa Kymijoen koskipaikoissa. vesipappi istuu jään reunalla tai kivellä

Lisätiedot

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012:

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Savonlinnan kaupunki Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Riihisaari, Naistenlahdentie ja Rajalahti Petri Parkko 24.9.2012 1. Selvityksen taustoja Savonlinnan kaupunki tarvitsee

Lisätiedot

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti 5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti Korkeakoskenhaaran ja Koivukoskenhaaran haarautumiskohdassa on laaja kulttuurikeskittymä vanhoilla kylätonteilla sijaitsevine kylineen ja vanhoine peltoineen. Joen niemekkeet

Lisätiedot

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi Tykköön kylän ympäristökatselmus Jämijärvi 6.2.2014 Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus Tykköön kylän ympäristökatselmus Katselmus suoritettiin 6.2.2014. Kartasta yksi nähdään tuulivoimapuiston sijoittuminen

Lisätiedot

LAPIN ETELÄISTEN OSIEN TUULIVOIMASELVITYS Liite 9 Paikkatietoanalyysit ja kriteerit. Lapin eteläosien tuulivoimaselvitys 2.2.2012 Pöyry Finland Oy

LAPIN ETELÄISTEN OSIEN TUULIVOIMASELVITYS Liite 9 Paikkatietoanalyysit ja kriteerit. Lapin eteläosien tuulivoimaselvitys 2.2.2012 Pöyry Finland Oy LAPIN ETELÄISTEN OSIEN TUULIVOIMASELVITYS Liite 9 Paikkatietoanalyysit ja kriteerit Lapin eteläosien tuulivoimaselvitys 2.2.2012 Pöyry Finland Oy Paikkatietoanalyysit Analyysit tehty rasterimuodossa 50

Lisätiedot

LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEEN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015

LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEEN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015 Vastaanottaja Suomen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 29.5.2016 LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEEN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015 LOVIISAN VANHAKYLÄN KEVÄTMUUTONSEURANTA 2015 Päivämäärä

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006

LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006 1 LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Maastokartta, tutkimusalue,

Lisätiedot

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Janne Aalto EKLY:n perinteinen kevätyhteishavainnointi vietettiin lauantaina 23.4. 2016. Havainnointiin osallistuttiin neljällä

Lisätiedot

Tuulikolmio Oy Palkisvaara Kannusvaaran tuulipuistohanke, YVA-ohjelma Yleiskaava

Tuulikolmio Oy Palkisvaara Kannusvaaran tuulipuistohanke, YVA-ohjelma Yleiskaava 6.2.3 Yleiskaava 31 Tuulivoimapuisto sijoittuu kokonaan Sodankylän kunnan Kelujärvi-Rajala osayleiskaavan alueelle. Sodankylän kunnanhallitus on 22.5.2012 162 päättänyt käynnistää Kelujärvi-Rajala osayleiskaavan

Lisätiedot

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.... 3 2. Luontoselvitys.......3 3. Tulokset.....

Lisätiedot

++Luontop 2.5.2002 15:04 Page 1

++Luontop 2.5.2002 15:04 Page 1 ++Luontop 2.5.2002 15:04 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K ++Luontop 2.5.2002 15:04 Page 2 PL 32, 90015 OULUN KAUPUNKI www.ouka.fi/tekninen PL 124, 90101 OULU, puh. (08) 315 8300 www.vyh.fi/ppo/ppo.htm OULUN

Lisätiedot

Valkeakoski Holminrannan ja Kipparin-Yli-Nissin asemakaavoitettavien alueiden muinaisjäännösinventointi 2008

Valkeakoski Holminrannan ja Kipparin-Yli-Nissin asemakaavoitettavien alueiden muinaisjäännösinventointi 2008 1 Valkeakoski Holminrannan ja Kipparin-Yli-Nissin asemakaavoitettavien alueiden muinaisjäännösinventointi 2008 Hannu Poutiainen Timo Jussila Kustantaja: Valkeakosken kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot...

Lisätiedot

LIITE 10. 5.5.2014, lisätty 18.11.2015. Uudet/Muuttuneet luonnonsuojelualueet:

LIITE 10. 5.5.2014, lisätty 18.11.2015. Uudet/Muuttuneet luonnonsuojelualueet: LIITE 10 Kemiönsaaren kunta Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos Luonnonsuojelukohteet Aineiston alkuperä: http://wwwp3.ymparisto.fi/lapio/lapio_flex.html# Lataus pvm. 5.5.2014, lisätty

Lisätiedot

Selkä- ja harmaalokkikannan kehitys Keski-Pohjanmaan rannikolla

Selkä- ja harmaalokkikannan kehitys Keski-Pohjanmaan rannikolla Selkä- ja harmaalokkikannan kehitys Keski-Pohjanmaan rannikolla - Mikä on riittävä seuranta-alue? Juhani Hannila, Harri Hongell & Ralf Wistbacka Keski-Pohjanmaan rannikko Seurantalaskennat Kokkola: 12

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

LIITE 7. Linnustoselvitykset.

LIITE 7. Linnustoselvitykset. LIITE 7 Linnustoselvitykset. Siikajoen Varessäikän ja Merikylänlahden tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2010. Tunturikihu muuttaa säännöllisesti alueen poikki Suomen

Lisätiedot

Syrjävaara-Karjaoja I-luokka Kohdenumero (kartalla) 2. Koko ja sijainti

Syrjävaara-Karjaoja I-luokka Kohdenumero (kartalla) 2. Koko ja sijainti Syrjävaara-Karjaoja Kohdenumero (kartalla) 2. 350 ha tuulivoimarakentamista puoltavat ja rajoittavat tekijät Vaiheyleiskaavan luontoselvityksissä huomioitavaa Sijaitsee Nuojuan pohjoispuolella, molemmin

Lisätiedot

Suomenlahden kansallispuistojen kehittäminen

Suomenlahden kansallispuistojen kehittäminen Suomenlahden kansallispuistojen kehittäminen Petteri Tolvanen, WWF 19.3.2015 Petteri Tolvanen WWF:n esitys toukokuu 2014 Porkkalan uudelleenperustaminen; erittäin monipuolinen luontokokonaisuus vanhoista

Lisätiedot

VIRRAT Herraskosken kanavan itä- ja eteläpuolisen alueen muinaisjäännösinventointi

VIRRAT Herraskosken kanavan itä- ja eteläpuolisen alueen muinaisjäännösinventointi 1 VIRRAT Herraskosken kanavan itä- ja eteläpuolisen alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Pirkanmaan liitto 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Muinaisjäännöksen kuvaus...

Lisätiedot

TUULIVOIMARAKENTAMISEN VAIKUTUKSET MUUTTOLINNUSTOON POHJOIS-POHJANMAALLA. Selvitys Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavaa varten

TUULIVOIMARAKENTAMISEN VAIKUTUKSET MUUTTOLINNUSTOON POHJOIS-POHJANMAALLA. Selvitys Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavaa varten 1 TUULIVOIMARAKENTAMISEN VAIKUTUKSET MUUTTOLINNUSTOON POHJOIS-POHJANMAALLA Selvitys Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavaa varten 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto, 2016 Kannen kuvat: Ville Suorsa. Muuttolintuja

Lisätiedot

UHANALAISTEN LINTULAJIEN MAASTOLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

UHANALAISTEN LINTULAJIEN MAASTOLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET UHANALAISTEN LINTULAJIEN MAASTOLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Lomakkeella kootaan tietoja ensisijaisesti kaikista valtakunnallisesti uhanalaisiksi ja silmälläpidettäviksi luokitelluista lintulajeista, mutta sillä

Lisätiedot

2

2 1 2 3 4 Liitetaulukko 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 LIITETAULUKKO Tuulivoima-alueittaiset arviot voimalarakentamisen vaikutuksista linnustoon ja luonnonympäristöön Pohjois-Savossa Vaikutukset kohdistuvat

Lisätiedot

Ari Pekka Auvinen Finventia, Pori & Pohjois Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry, Oulu 2016

Ari Pekka Auvinen Finventia, Pori & Pohjois Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry, Oulu 2016 RAPORTTI TEEREN, KURJEN, SUOPÖLLÖN JA KELTAVÄSTÄRÄKIN ESIINTYMISESTÄ HEINISUON HARAVASUON NATURA ALUEELLA OULUSSA SEKÄ MUHOKSEN PEURASUOLLA JA VESISUOLLA. Ari Pekka Auvinen Finventia, Pori & Pohjois Pohjanmaan

Lisätiedot

Järvilinnut matkailun myötätuulessa

Järvilinnut matkailun myötätuulessa Järvilinnut matkailun myötätuulessa Linnustoraportti Puruvesi Järvilinnut matkailun myötätuulessa, jatkohanke Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry LINNUSTORAPORTTI, PURUVESI JOHDANTO Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu

Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu 1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 1.1. Maisema-alueen nimi Tammio 1.2. Maisema-alueen uusi nimi Tammion saaristokylämaisema 1.3. Kunta Hamina 1.4. Pinta-ala noin 300 ha 1.5. Aikaisemmat inventoinnit [tekijä, vuosi,

Lisätiedot

Napapiirin luontokansio

Napapiirin luontokansio LINTURETKELLE Napapiirin retkeilyalueen maastossa on monia hyviä lintujen tarkkailupaikkoja. Jokivarressa, Könkäänsaarissa ja Kivalonaavalla voi tavata peräpohjalaisessa suo- ja metsäluonnossa viihtyviä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Luontoselvityksen tarkoitus Tuulivoima-alueet Alueiden sijainti 4 Topografia 5 Kallioperä 6 Maaperä 7 Maanpeite 8 Pohjavesialueet 9 Tuulivoima-alueet

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 4 Selvitysalueen

Lisätiedot

Loviisa, LUO-aluetunnus 58

Loviisa, LUO-aluetunnus 58 Loviisa, LUO-aluetunnus 58 LOVIISA (58) LUO-alue sijaitsee Loviisan lounaisosissa Kärpnäsin kylän ympäristössä. Paria mökkikeskittymää lukuunottamatta alue on asumatonta metsäseutua ja paljolti rakentamatonta

Lisätiedot

KANNUSJÄRVEN NIITTOSUUNNITELMA

KANNUSJÄRVEN NIITTOSUUNNITELMA KANNUSJÄRVEN NIITTOSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 286/2014 Laura Kokko YLEISTÄ 15.8.2014 Tämä työ on osa Kymijoen alueen järvikunnostushankkeessa laadittua Kannusjärven

Lisätiedot

Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009

Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009 1 Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Historiallinen

Lisätiedot

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156 12.04.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki Niinimäen Tuulipuisto Oy Niinimäen tuulivoimapuiston luontoselvitys, Pieksämäki Sisällys

Lisätiedot

Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu TIIVISTELMÄLUONNOS 31.10.2011

Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu TIIVISTELMÄLUONNOS 31.10.2011 1 Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu TIIVISTELMÄLUONNOS 31.10.2011 Laskelmat aallonkorkeuksista alueella Hernesaaren alue on aallonkon laskennan kannalta hankala alue, koska sinne pääsee

Lisätiedot

Parkano Pentinrannan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Parkano Pentinrannan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Parkano Pentinrannan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Tapani Rostedt Kustantaja: Suunnittelutalo Oy / Parkanon kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

Poitsilanmaan Luontoyhdistys Kuikka ry PULP suojelun edistämiseksi

Poitsilanmaan Luontoyhdistys Kuikka ry PULP suojelun edistämiseksi Sivu 1/10 Poitsilanmaan Luontoyhdistys Kuikka ry METSO suojelu- Juha Juuti keskustelu Etelä- Käpypolku 4 as.4 Karjalan metsien 54120 PULP suojelun edistämiseksi Puh. 0500221213 Email: juha.juuti@ruokolahtelainen.net

Lisätiedot

NRO NIMI KUVAUS TYYPPI TIETOLÄHDE LISÄTIETO 1 Kirkkosillan suot rehevä korpi, noroja, tihkupintoja, liitoorava

NRO NIMI KUVAUS TYYPPI TIETOLÄHDE LISÄTIETO 1 Kirkkosillan suot rehevä korpi, noroja, tihkupintoja, liitoorava Lappeenrannan kaupunki: Länsiosan yleiskaavan luontoselvitys 16UEC0211 Liite 1. Luontokohdekartta ja taulukko 1 NRO NIMI KUVAUS TYYPPI TIETOLÄHDE LISÄTIETO 1 Kirkkosillan suot rehevä korpi, noroja, tihkupintoja,

Lisätiedot

Ravintoketjukunnostus lintuvesien hoidossa? Lintu-kala-hankkeen* tuloksia ja johtopäätöksiä

Ravintoketjukunnostus lintuvesien hoidossa? Lintu-kala-hankkeen* tuloksia ja johtopäätöksiä Ravintoketjukunnostus lintuvesien hoidossa? Lintu-kala-hankkeen* tuloksia ja johtopäätöksiä Mustakurkku-uikku / Jukka Haapala Ilkka Sammalkorpi SYKE/VK Markku Mikkola-Roos SYKE/LK * YM 77 Sammalkorpi,

Lisätiedot

Päivämäärä TRIVENTUS WIND POWER AB NÄRPIÖN PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS

Päivämäärä TRIVENTUS WIND POWER AB NÄRPIÖN PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS Päivämäärä 13.9.2012 TRIVENTUS WIND POWER AB NÄRPIÖN PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS Päivämäärä 13/09/2012 Laatija Sami Ylistö, Ville Yli-Teevahainen Tarkastaja Kuvaus Kannen kuva Timo

Lisätiedot

PUIJO. Kuopion kaupunki 2009

PUIJO. Kuopion kaupunki 2009 uijon näkötornista voi ihailla Kallaveden saariston kauniita maisemia. Noin kilometrin päässä näkötornista on Konttilan vanha torppa, jossa on uijon luonnosta kertova näyttely ja kahvila. uijon laen palveluista

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta

Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula-Kyyjärvi Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta Matti Aalto Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry (SSLTY) 31.10.2013 1. Tavoitteet ja menetelmät Kannen kuva:

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKI. " '\ i YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO EHOOTETTUJEN LUONNONSUOJELUALUEIDEN ELOLLISEN LUONNON PERUSSELVITVKSET OSA VIII-

TURUN KAUPUNKI.  '\ i YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO EHOOTETTUJEN LUONNONSUOJELUALUEIDEN ELOLLISEN LUONNON PERUSSELVITVKSET OSA VIII- TURUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO EHOOTETTUJEN LUONNONSUOJELUALUEIDEN ELOLLISEN LUONNON PERUSSELVITVKSET OSA VIII- KUUSISTONLAHTI, RAUVOLANLAHTI JA FRISKALANLAHTI " '\ i JULKAISU 9/86 KUUSISTONLAHDEN,

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Lintu- ja luontodirektiivin huomioiminen maatalousympäristössä

Täydentävät ehdot Lintu- ja luontodirektiivin huomioiminen maatalousympäristössä Täydentävät ehdot Lintu- ja luontodirektiivin huomioiminen maatalousympäristössä Maatalouden ympäristöneuvojakoulutus 6.3.2013 Ahlman-instituutti 11.3.2013 http://www.mavi.fi/attachments/mavi/julkaisut/5ndber1sg/

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki 2008 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS

KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS 2015 Peippo oli runsaslukuisin läpimuuttava varpuslintu Suomen Luontotieto Oy 2/2016 Jyrki Matikainen Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

ALAKÖNKÄÄN KOSKIMAISEMA. Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys

ALAKÖNKÄÄN KOSKIMAISEMA. Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys ALAKÖNKÄÄN KOSKIMAISEMA Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys Kunta: Utsjoki Pinta-ala: 780,1 ha Maisemaseutu: Pohjois-Lapin tunturiseutu

Lisätiedot

Porvoo, Zonation-aluetunnus 54

Porvoo, Zonation-aluetunnus 54 Porvoo, Zonation-aluetunnus 54 PORVOO (54) Alue sijaitsee Porvoon kaakkoisosissa Piirlahden (Pirlax) ja Åbyn kylien seudulla Pirlaxfjärdenin ja Pirlaxvikenin rannoilla. Alueella on monipuolisesti erilaisia

Lisätiedot

NATURA TARVEARVIOINTI 16USP NAT PUHURI OY Pyhäjoen Parhalahden tuulipuisto. Natura tarvearviointi

NATURA TARVEARVIOINTI 16USP NAT PUHURI OY Pyhäjoen Parhalahden tuulipuisto. Natura tarvearviointi NATURA TARVEARVIOINTI 16USP0142.6501.NAT 4.10.2013 PUHURI OY Pyhäjoen Parhalahden tuulipuisto Natura tarvearviointi 1 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

TUULIVOIMALAT JA MAISEMA. Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin)

TUULIVOIMALAT JA MAISEMA. Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin) TUULIVOIMALAT JA MAISEMA Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin) 1 Tuulivoimarakentamisen maisemavaikutukset ovat sidoksissa: 1) Voimaloiden ja niihin liittyvien rakenteiden: ulkonäköön,

Lisätiedot

LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE

LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A INNOPOWER OY LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE TUULIVOIMASELVITYS täydentävät ympäristöselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.10.2012, rev 20.5.2013 YMPÄRISTÖSELVITYS

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU 2011 Pekka Routasuo 18.1.2012 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU 2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA

Lisätiedot

Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012

Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012 LIITE2 Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012 Karri Kuitunen T:mi Ympäristötutkimus Kuitunen 1 Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012 Karri Kuitunen SISÄLLYS Tiivistelmä...

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA:

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: 743-416-5-146 SEINÄJOEN KAUPUNKI 2016 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin alueella olevalla tilalla 743-416-5-146

Lisätiedot