Lausunto Mikonkeitaan tuulivoimapuiston Natura-arvioinnin tarveharkinnasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto Mikonkeitaan tuulivoimapuiston Natura-arvioinnin tarveharkinnasta"

Transkriptio

1 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, trafik- och miljöcentralen LAUSUNTO Dnro EPOEL Y/37/07.04/2013 Kristiinankaupungin kaupunki PL KRISTIINANKAUPUNKI Viite Asia: Mikonkeitaan tuulivoimapuiston YV A-selostus Lausunto Mikonkeitaan tuulivoimapuiston Natura-arvioinnin tarveharkinnasta Natura-arvioinnin tarveharkinta on esitetty hankkeen YVA-selostuksen luvussa 10.5 (vaikutukset Natura-alueisiin, suojelualueisiin ja suojeluohjelmien alueisiin). Yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa on lisäksi arvioitu luvussa 17.6 (Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutukset). Arviointiselostuksesta annetussa yhteysviranomaisen lausunnossa todetaan, että EL V-keskus antaa erikseen lausunnon Natura-arvioinnin tarveharkinnan riittävyydestä ja luonnonsuojelulain 65 :n mukaisen Natura-vaikutusarvioinnin tarpeellisuudesta. Tarveharkinta Natura-arvioinnin tarveharkinta perustuu Natura-tietolomakkeiden tietoihin. Lisäksi siinä on hyödynnetty ympäristöhallinnon ohjeistuksia ja YVA-menettelyn aikana tehtyjä luontoselvityksiä. Tarveharkinnassa on pohdittu hankkeen vaikutuksia seuraavien Natura-alueiden luontoarvoihin: Hanhikeidas FI (SPA/SCI), Kukilankeidas FI (SCI), Mankaneva FI (SCI), Lapväärtin kosteikot FI (SPA/SCI), Haapakeidas FI (SPA/SCI), Pyhävuori FI (SCI), Tegelbruksbacken FI (SCI) ja Pohjoislahden metsä FI (SCI). Tarveharkinnan mukaan hankealue sijoittuu niin etäälle kaikista Natura-alueista, että vaikutuksia Natura-alueiden suojeluperusteissa esitettyihin luontotyyppeihin tai kasvi- ja nisäkäslajeihin ei arvioida syntyvän kummassakaan toteutusvaihtoehdossa. Tarveharkinnassa katsotaan potentiaalisia vaikutuksia voivan aiheutuvan Hanhikeitaan, Haapakeitaan sekä Lapväärtin kosteikkojen Natura-alueiden pesimälinnustolle kriteerilajeista kurjalle, laulujoutsenella, kaakkurille ja kuikalle, joiden ruokailulennot voivat satunnaisesti kulkea hankealueen yli. Lintujen suorimmat lentoreitit esim. merenrannikolle eivät kuitenkaan merkittävästi risteä hankealueen kanssa. Hanhikeitaan Natura-alue sijoittuu hankealueen koillis-/itäpuolelle, jolloin hankevaihtoehdon 2 pohjoisimmat voimalat aiheuttavat Natura-alueen pesimälajeille (lähinnä kuikalle ja kaakkurille) potentiaalisesti hieman vaihtoehtoa 1 suuremman törmäysriskin, mikäli lintujen lentoreitit suuntautuvat rannikolle. Luontoselvitysten aikana tehtyjen havaintojen perusteella em. lajien ylilentoja tapahtuu hankealueen kohdalla melko harvoin. Mahdolliset törmäykset arvioidaan harvinaisiksi satunnaistapauksiksi, joilla ei todennäköisesti ole vaikutusta lajien esiintymiseen Natura-alueella. On myös mahdollista, että tuulivoimapuiston rakentamisen ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS, Ympäristö ja luonnonvarat Vaihde Alvar Aallon katu 8 Korsholmanpuistikko 44 Torikatu 40 PL 156, Seinäjoki PL 262, Vaasa PL 77, Kokkola NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN 1 SÖDRA ÖSTERBOTTEN, Miljö och naturresurser Växel Alvar Aallon katu 8 Korsholmsesplanaden 44 Torggatan 40 PB 156, Seinäjoki PB 262, Vasa PB 77, Kar/eby

2 Dnro EPOELY/37/07.04/2013 2/6 jälkeen lintujen käyttäytyminen muuttuu siten, että ne eivät liiku tuulivoimaloiden alueella. Tämä karkottava häiriövaikutus vähentää lintujen riskiä törmätä tuulivoimaloihin. Natura-alueella pesiville linnuille riittää jatkossakin runsaasti korvaavia ruokailualueita Natura-alueen ympäristössä ja mm. kuikka ja kaakkuri pystyvät kulkemaan ruokailulennoillaan merelle myös tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeen. Tuulivoimapuiston kiertämisestä ei aiheudu linnuille merkittävää energianhukkaa, koska kiertämiseen tarvittava lentomatka on hyvin pieni. Hankkeen arvioidaan voivan vähäisessä määrin lisätä Natura-alueilla!epäilevien ja hankealueen kautta muuttavien lintujen törmäyskuolleisuutta sekä aiheuttaa estevaikutuksia lintujen muuttoreiteille. Suunniteltu tuulivoimapuisto sijoittuu kuitenkin suurimmaksi osaksi rannikkoalueen kautta kulkevan lintujen päämuuttoreitin itäpuolelle, mikä vähentää aiheutuvia vaikutuksia. Merkittävimmät lepäilyalueet sijoittuvat päämuuttoreittien varrelle, eikä tuulivoimapuisto aiheuta erityistä törmäysriskiä niillä esiintyvälle linnustolle. Potentiaalisesti suurimmat vaikutukset kohdistuvat hankealuetta lähimmälle Hanhikeitaan Natura-alueelle, jolla pesivät ja levähtävät muuttolinnut saattavat muuttaa osittain hankealueen kautta. Kuitenkin ainakin osa linnuista voi saapua alueelle hankealueen pohjoispuolitse tai hankealueen kaakkoispuolelle sijoittuvien pelto- ja suoalueiden muodostamaa johtolinjaa seuraillen. Kriteerilajeista vaikutuksia voi kohdistua lähinnä kurkeen ja naurulokkiin, joiden on havaittu muuttavan vähäisessä määrin hankealueen kautta. Koska lajien päämuuttoväylä ei kuitenkaan sijoitu hankealueen kohdalle ja lajien kannat ovat elinvoimaisia, tuulivoimapuiston ei arvioida vaikuttavan lajien esiintymiseen Hanhikeitaan Natura-alueella. Lapväärtin kosteikkojen Natura-alueeseen sisältyvät kohteet sijoittuvat useita kilometrejä hankealueen länsipuolelle. Muuttavien ja levähtävien lintujen pääasialliset lentoreitit Natura-alueelle eivät todennäköisesti risteä päämuuttoreitistä selvästi itään olevan hankealueen kautta. Kalasääsken törmäykset tuulivoimaloihin arvioidaan harvinaisiksi yksittäistapauksiksi. Tuulivoimapuiston vaikutukset edellä mainittujen lajien esiintymiseen Natura-alueella arvioidaan vähäisiksi. Mlkonkeitaan tuulivoimapuiston mahdollisesti aiheuttama törmäyskuolleisuus ja siitä johtuvat populaatiovaikutukset lähimpien Natura-alueiden suojeluperusteissa esitettyyn lajistoon arvioidaan vähäisiksi. Tuulivoimapuiston aiheuttama estevaikutus ja paikalliset muutokset lintujen muuttoreiteissä arvioidaan lieviksi. Mikonkeitaan tuulivoimapuiston ei arvioida aiheuttavan merkittäviä häiriövaikutuksia Hanhikeitaan tai kauempana sijaitsevien Natura-alueiden muutto- tai pesimälinnustolle. Suunnitellulla tuulivoimapuistolla ei arvioida olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia Natura-alueiden suojeluperusteissa mainittujen luontotyyppien levinneisyyteen tai edustavuuteen, eläin- ja lintulajien esiintymiseen Natura-alueella, niiden suotuisan suojelun tasoon tai Natura-alueen eheyteen. Arvio sähkönsiirron vaikutuksista Sähkönsiirtoreitti B sijoittuu Pyhävuoren Natura-alueeseen kuuluvan Etelävuoren alapuoliseen maastoon, minkä vuoksi rakentamisella ei arvioida olevan vaikutuksia suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin. Voimalinjan rakentaminen ilmajohtona

3 Dnro EPOELY/37/07.04/2013 3/6 lisää voimajohtimia olemassa olevaan johtokäytävään ja kasvattaa siten metson riskiä törmätä voimajohtoihin. Sähkönsiirron vaikutukset metsoon arvioidaan kuitenkin vähäisiksi, koska voimajohto sijoittuu jo olemassa olevaan johtokäytävän yhteyteen. Sähkönsiirtoreitti B sijoittuu niinikään Tegelbruksbackenin ja Pohjoislahden metsät Natura-alueiden pohjoispuolelle. Voimajohtojen ja Natura-alueiden väliin jää jo olemassa oleva sähkönsiirtoreitti. Tämän vuoksi voimajohdon rakentamisella ei arvioida olevan vähäistä suurempia vaikutuksia Natura-alueiden suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin tai koko Natura-alueisiin. Sähkönsiirtovaihtoehdoilla A ja B ei arvioida olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia Natura-alueiden suojeluperusteissa mainittujen luontotyyppien levinneisyyteen tai edustavuuteen, eläin- ja lintulajien esiintymiseen Natura-alueella, niiden suotuisaan suojelutasoon tai Natura-alueen eheyteen. Yhteisvaikutukset linnustoon Yhteisvaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu erityisesti suuriin ja tuulivoimapuistojen vaikutuksille alttiisiin muuttolintulajeihin kuten kurkiin, joutseniin, hanhiin, kuikkalintuihin, metsäkanalintuihin sekä petolintuihin kohdistuvia vaikutuksia. Arvioinnissa on hyödynnetty lähimpien tuulivoimahankkeiden, Lappfjärdin ja Lakiakankaan, Metsälän, Jäneskeitaan, Mikonkeitaan ja Korvennevan tuulivoimahankkeiden muutto- ja pesimälinnustoselvityksiä sekä Pohjanmaan ja Satakunnan alueilta laadittuja muita lintujen muuttoreittejä ja tärkeitä levähdysalueita tarkastelevia selvityksiä. Use~t samalle muuttoreitille sijoittuvat tuulivoimapuistot saattavat aiheuttaa kasautuvia (kumuloituvia) vaikutuksia rannikkoalueen kautta muuttavaan linnustoon ja lintupopulaatioihin. Vaikutukset ilmenevät lähinnä lintujen muuttoreiteissä tapahtuvien muutosten sekä mahdollisten törmäysten muodossa. Metsälän ja Uttermossan tuulivoimapuistohankkeet ovat Mikonkeitaan lähimmät ja merkittävimmät yhteisvaikutuksia aiheuttavat hankkeet. Muuttolinnuston kannalta vaikutuksia aiheuttavat myös hieman pohjoisempana sijaitsevat Lappfjärdin, Lakiakankaan, Lappfjärd-Dagsmarkin sekä Västervikin tuulivoimapuistohanke valtatien 8 länsipuolella. Nämä muodostavat yhdessä vähintään 15 km leveän esteen pohjois-etelä-suunnassa lintujen luontaista muuttosuuntaa vastaan. Esim. Västervikin ja Metsälän hankealueiden kohdalla jää vain noin kilometrin levyinen lentoväylä, joka voi olla suurille muuttolintulajeille liian ahdas. Tällöin muuttolinnut joutuvat kiertämään tuulivoimapuistot joko lännen tai idän puolelta. Suoraan Ruotsista Selkämeren yli saapuville muuttolinnuille, kuten osalle metsähanhista ja laulujoutsenista, yhteisvaikutuksia muodostuu myös Kristiinankaupungin Närpiön sekä Siipyyn merituulipuistoista. Edellä luetellut maa- ja merituulivoimapuistot muodostavat yhdessä Merikarvian, Korvennevan, Korpi-Matin sekä Jäneskeitaan tuulivoimapuistohankkeiden kanssa lähes yhtenäisen, noin 35 km leveän esteen lintujen koillinen-lounas -suuntaiselle lentoreitille. Mikonkeitaan tuulivoimahanke ei välttämättä merkittävästi lisää muuttolinnustoon kohdistuvia yhteisvaikutuksia, koska hanke sijoittuu useiden lintulajien nykyisten päämuuttoväylien itäosiin tai kokonaan niiden itäpuolelle. Suunnitteilla olevat tuulivoimapuistot voivat kuitenkin siirtää mm. kurkien ja metsähanhien muuttoreittejä

4 Dnro EPOELY/37/07.04/2013 4/6 idemmäksi, jolloin myös Mikonkeitaan tuulivoimapuiston aiheuttamat vaikutukset voivat lisääntyä. Muuttoreittien siirtymistä voi tapahtua ainakin länsi-lounaistuulten vallitessa. Muuttoreittien siirtyessä saattaa mm. Kristiinankaupungin levähdysalueiden merkitys kerääntymisalueina heikentyä ja vastaavasti idempänä sijaitsevien peltoalueiden merkitys lisääntyä. Muuttoreittien mahdollisella siirtymisellä ei kuitenkaan välttämättä ole erityisen suurta merkitystä, koska tuulivoimapuistojen kiertämisestä aiheutuva ylimääräinen lentomatka on melko pieni verrattuna lintujen tuhansia kilometrejä pitkään muuttomatkan. Lisäksi!epäilyyn ja ruokailuun soveltuvia korvaavia peltoalueita on todennäköisesti riittävästi tarjolla myös uusien muuttoreittien varrella. Mikonkeitaan tuulivoimapuisto lisää kuitenkin niille linnuille aiheutuvia törmäysvaikutuksia, jotka eivät mahdollisesti väistäkään tuulivoimaloita. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntakaavoihin merkittyjen tuulivoimapuistojen on toteutuessaan arvioitu karkeasti aiheuttavan muutamien satojen lintujen törmäyskuoleman vuosittain. Ma!!innusten mukaan törmäyskuo!leisuus on suurella osalla tarkastelluista tuulipuistoalueista suhteellisen pieni käsittäen korkeintaan yksittäisiä lintuja voimalaa kohti vuodessa. Mahdollisen törmäyskuolleisuuden populaatiotason vaikutus tulisi vaihtelemaan lajeittain, mutta kokonaisuutena törmäyksillä tuskin on merkittävää vaikutusta minkään muuttolintulajin kantaan. Suurimmat riskit ovat taantuvilla ja alueiden kautta yleisesti muuttavilla lajeilla, kuten metsähanhella. Myös hankealueiden kautta ruokailualueilleen lentäville kuikkalinnuille voi aiheutua este- ja törmäysvaikutuksia. Metsälän ja Mikonkeitaan pesimälinnustoselvitysten perusteella alueiden kautta kulkee kuikkalintujen ravinhonhakulentoja, mutta havaittujen lentojen määrä on niin vähäinen, ettei tuulivoimapuistojen aiheuttamista este- ja törmäysvaikutuksista arvioida muodostuvan populaatiotason vaikutuksia paikallisille pesimäkannoille. Yhteisvaikutukset Natura-alueisiin Potentiaalisia yhteisvaikutuksia lähiseudulle suunnitelluista muista hankkeista voi kohdistua lähinnä Natura-alueilla levähtäville tai niillä pesiville muuttolinnuille, joiden on todettu muuttavan näiden hankealueiden kautta. Mikonkeidasta lähimmät, potentiaalisia yhteisvaikutuksia muodostavat hankkeet ovat Metsälän, Västervikin sekä Uttermossan tuulivoimapuistohankkeet. Välittömästi näiden pohjoispuolelle sijoittuvat Lappfjärdin ja Lakiakankaan hankealueet. Hankkeet muodostavat yhdessä vähäisiä tai kohtalaisia este- ja törmäysvaikutuksia alueiden kautta muuttavalle linnustolle. Lähimpien Natura-alueiden suojeluperusteina olevista lajeista alueiden kautta muuttaa jonkin verran tuulivoimalatörmäyksille alttiiksi arvioituja metsähanhia, kurkia ja laulujoutsenia sekä törmäysvaikutuksille herkistä petolintulajeista kalasääskeä. Sääksien reviirit ovat laajoja ja voivat ulottua useiden tuulivoimapuistojen alueille. Hanhien ja joutsenten levähdysalueita sijoittuu mm. Metsälän hankealueen länsipuolella, Pakankylän pelloille. Hankkeista ei arvioida muodostuvan merkittäviä häiriövaikutuksia levähtäville linnuille. Lisäksi hankealueiden kautta muuttaa jonkin verran nauru- ja pikkulokkeja. Hankkeiden muuttolintuseurannoissa havaitut yksilömäärät ovat melko alhaisia, joten este- ja törmäysvaikutusten ei arvioida vaarantavan kyseisten lajien esiintymistä lähimmillä Natura-alueilla.

5 ~~1 Dnro EPOELY!BS/07.04/2013 5/6 Mikonkeitaan tuulivoimahankkeen ei arvioida merkittävästi lisäävän muiden lähialueille suunniteltujen tuulivoimapuistojen linnustovaikutuksia. Luonnonsuojelulain 65 mukainen Natura-arviointi hankkeen vaikutuspiirissä oleville Natura-alueille ei käytettävissä olevan tiedon perusteella ole tarpeen. EL V-keskuksen lausunto EL Y-keskus yhtyy tarveharkinnassa esitettyyn arvioon, että tuulivoimapuiston alueella tehtävistä toimista ei todennäköisesti aiheudu merkittäviä heikentäviä vaikutuksia Natura-alueiden suojeluperusteissa esitettyihin luontotyyppeihin tai kasvi- ja nisäkäslajeihin kummassakaan toteutusvaihtoehdossa. Sen sijaan sähkönsiirtovaihtoehtojen vaikutusten arvioinnista puuttuu pohdinta mahdollisista vaikutuksista liitooravan esiintymiseen Tegelbruksbackenin Natura-alueella. Eliölajitietokanta Hertassa on havaintoja liito-oravan esiintymisestä sekä Tegelbruksbackenilla sähkölinjan eteläpuolella että linjan pohjoispuolella, vaikka lajia ei vielä ole kirjattu tietolomakkeeseen suojeluperustelajiksi. Tarveharkintaan kuuluisi näin ollen pohdinta sähkönsiirron toteuttamisen mahdollisista vaikutuksista liito-oravan liikkumiseen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen sekä ruokailu-alueiden välillä. Tarveharkintaa on tarpeen tästä näkökulmasta täydentää hankkeen jatkokäsittelyssä ja tarvittaessa tehdä luonnonsuojelulain 65 :ssä tarkoitettu vaikutusarviointi. ELY-keskus katsoo edelleen, että tarveharkinnassa esitetyillä perusteilla suunnitellulla tuulivoimapuistolla yksinään ei todennäköisesti ole merkittäviä heikentäviä vaikutuksia tarkasteltujen Natura-alueiden suojeluperusteissa mainittujen lintulajien esiintymiseen Natura-alueella, niiden suotuisan suojelun tasoon tai Natura-alueiden eheyteen. YYA-selostuksessa on pohdittu myös kyseisestä tuulivoimapuistosta yhdessä muiden hankkeiden kanssa tarkastellen mahdollisesti aiheutuvia heikentäviä vaikutuksia tarkasteltujen Natura-alueiden (SPA) linnustoon. Mikonkeitaan tuulivoimahankkeen ei arvioida merkittävästi lisäävän muiden lähialueille suunniteltujen tuulivoimapuistojen linnustovaikutuksia eikä varsinaista Natura-arviointia pidetä tarpeellisena. Toisaalta selostuksessa todetaan, että suunnitteilla olevat tuulivoimapuistot voivat siirtää mm. kurkien ja metsähanhien muuttoreittejä idemmäksi, jolloin myös Mikonkeitaan tuulivoimapuiston aiheuttamat vaikutukset voivat lisääntyä. Muuttoreittien siirtymistä voi tapahtua ainakin länsi-lounaistuulten vallitessa. Mikonkeitaan tuulivoimapuisto lisää niille linnuille aiheutuvia törmäysvaikutuksia, jotka eivät mahdollisesti väistäkään tuulivoimaloita. Muuttoreittien siirtyessä saattaa mm. Kristiinankaupungin levähdysalueiden merkitys kerääntymisalueina heikentyä ja vastaavasti idempänä sijaitsevien peltoalueiden merkitys lisääntyä. Ympäristöministeriölle antamassaan lausunnossa Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavasta EL Y-keskus piti tärkeänä tavoitteena muuttolinnustolle aiheutuvien haitallisten vaikutusten ehkäisemistä jättämällä tuulivoimaloille herkkien suurikokoisten lajien (laulujoutsen, metsähanhi, merihanhi, kurki, merikotka) päämuuttoreiteille Pohjanlahden rannikolle ja erityisesti Suupohjan pullonkaula-alueelle tuulivoimaloista vapaa suojavyöhyke. Tältä kannalta katsoen maakuntakaavaehdotuksen tuulivoimaalueista.kyseenalaiseksi katsottiin myös Metsälä-Norrvikenin eteläosa, johon Mikonkeitaan tuulivoimapuiston länsiosa sijoittuu. Vaihemaakuntakaavan linnustovaikutus-

6 .FP Dnro EPOELY/9:1/07.04/2013 6/6 ten arvioinnissa Metslä-Norrvikenin eteläosa katsottiin sääksen kannalta kaikkein riskialtteimmaksi törmäysriskianalyysin perusteella. Muuttavien joutsenten, hanhien ja kurjen törmäysriskitarkastelussa tämä tuulivoima-alue oli toiseksi riskialttein sekä muuttavien merikotkien ja piekanan törmäysriskin tarkastelussa neljänneksi riskialttein. Lisäksi on otettava huomioon, että vaihemaakuntakaavan yhteisvaikutusten tarkastelusta puuttuivat Etelä-Pohjanmaan puolelle suunnitellut tuulivoimahankkeet, kuten Hanhikeitaan koillispuolella sijaitseva Rajamäenkylän tuulivoimapuistohanke. Mikonkeitaan tuulivoimapuiston linnustoselvitysten perusteella ja tar"\ieharkinnassa esitetyillä perusteilla nimenomaan Mikonkeitaan tuulivoimapuiston merkitys Naturaalueiden linnustolle aiheutuvien yhteisvaikutusten kannalta ei kuitenkaan ilmeisesti ole niin suuri kuin vaihemaakuntakaavaa varten tehdyt teoreettiset laskelmat näyttäisivät, joten luonnonsuojelulain 65 :n mukainen Natura-arviointi tämän hankkeen yhteydessä ei liene tarpeen. Kaikista suunnitteilla olevista hankkeista yhdessä aiheutuvien vaikutusten merkittävyyttä muuttavalle linnustolle ja Natura-alueiden suojeluarvoille on tarkoituksenmukaisinta pohtia Pohjanmaan vaihemaakuntakaavan vahvistamispäätöksen yhteydessä. Luonnonsuojeluryhmän päällikkö Ylitarkastaja Ylitarkastaja ~n 0~ ka1 QC(;(c Matti Kyröläinel /

Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla.

Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla. Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla Ville Suorsa LTSS-seminaari Pori 26.3.2013 2.4.2013 Page 1 Lähtökohdat 2.4.2013 Page

Lisätiedot

Liperin tuulivoimalat

Liperin tuulivoimalat Muuttolinnustoselvitys Aappo Luukkonen 1.0 5.6.2015 5.6.2015 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 1.1 Liperin tuulivoimahanke... 2 1.2 Muuttolintuseurannan menetelmät ja aineisto... 2 1.3 Törmäysmalli... 3 2

Lisätiedot

Luonnonsuojelulain 65 :n mukainen lausunto Murtotuulen tuulivoimapuiston Natura-arvioinnista, Posio

Luonnonsuojelulain 65 :n mukainen lausunto Murtotuulen tuulivoimapuiston Natura-arvioinnista, Posio Lausunto LAPELY/10/07.04/2012 8.11.2013 Taaleritehdas Oy Tamiir Fareed Tapionkatu 4 A 11 40400 Jyväskylä Luonnonsuojelulain 65 :n mukainen lausunto Murtotuulen tuulivoimapuiston Natura-arvioinnista, Posio

Lisätiedot

Isonkyrön kunta / Kaavoitus PL 29 61501 ISOKYRÖ. Lausuntopyyntönne sähköpostitse 31.03.2011 / Liisa Kasi

Isonkyrön kunta / Kaavoitus PL 29 61501 ISOKYRÖ. Lausuntopyyntönne sähköpostitse 31.03.2011 / Liisa Kasi Päiväys Datum 29.07.2011 Seinäjoki Dnro Dnr EPOELY/75/07.02/2011 Isonkyrön kunta / Kaavoitus PL 29 61501 ISOKYRÖ Viite / Hänvisning Lausuntopyyntönne sähköpostitse 31.03.2011 / Liisa Kasi Asia / Ärende

Lisätiedot

POHJANMAAN UUSIUTUVAT ENERGIAVARAT

POHJANMAAN UUSIUTUVAT ENERGIAVARAT POHJANMAAN LIITTO POHJANMAAN UUSIUTUVAT ENERGIAVARAT 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TUULIVOIMA- ALUEIDEN VAIKUTUKSET NATURA 2000 ALUEISIIN Hannu Tikkanen, Heikki Tuohimaa ja Harri Hölttä 2013 27.7.2013 Päivämäärä

Lisätiedot

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. BirdLife Suomi ry

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. BirdLife Suomi ry Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen BirdLife Suomi ry Tuulivoimalat jauhavat linnut kuoliaiksi... Roottorit tekevät linnuista jauhelihaa... Ei lintusilppureita Siipyyhyn Ihmisen

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava. Vaikutukset NATURA 2000-verkoston alueisiin B:10

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava. Vaikutukset NATURA 2000-verkoston alueisiin B:10 Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Vaikutukset NATURA 2000-verkoston alueisiin B:10 2 Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi www.kainuunliitto.fi

Lisätiedot

TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO

TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO LINNUSTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P17736P001 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Linnuston kevätmuuttoselvitys

Lisätiedot

Soidinmäen tuulivoimahanke

Soidinmäen tuulivoimahanke KESELY/14//07.04/2013 Keski-Suomi 17.1.2014 Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy/Megatuuli Oy Teknobulevardi 3-5 01530 VANTAA Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Hanke: Soidinmäen

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA O2 FIN- LAND

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA O2 FIN- LAND Päätös Dnro EPOELY/45/07.04/2013 Vaasa 26.09.2013 O2 Finland Oy William Ruuthin katu 2 48600 KOTKA Viite PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA O2 FIN- LAND OY:n PERKIÖN (ent. nimi

Lisätiedot

Tuulivoimahanke Soidinmäki

Tuulivoimahanke Soidinmäki Tuulivoimahanke Soidinmäki 2013-12-12 Natura 2000 arvioinnin tarveharkinta; Kulhanvuoren alue (FI0900112, SCI ja SPA) Kulhanvuoren Natura 2000-alueen Natura-arvioinnin tarvearviointi Tilaajaa: Konsultti:

Lisätiedot

Tuulivoiman linnustovaikutukset

Tuulivoiman linnustovaikutukset Tuulivoiman linnustovaikutukset Mitä tiedetään, mitä ei? Tero Toivanen, suojeluasiantuntija Tietoa kertyy koko ajan Tuulivoiman linnustovaikutuksia tutkittu paljon ja tutkitaan edelleen Tieto koskee pääosin

Lisätiedot

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry Tuulivoimalat ja linnut ovat otsikoissa Tuulivoimalat jauhavat linnut kuoliaiksi... Roottorit tekevät linnuista

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA LAUSUNTO POPELY/4343/2015 Pohjois-Pohjanmaa 1.7.2016 Raahen kaupunki Kaupunginhallitus Raahen kaupungin kirjaamo (sähköinen) Lausuntopyyntönne 4.3.2016 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n

Lisätiedot

Lintujen muutto ja muuton valtaväylät Suupohjassa

Lintujen muutto ja muuton valtaväylät Suupohjassa Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys ry. 21.1.2013 Etelä-Pohjanmaan liitto PL 109, 60101 Seinäjoki info@etela-pohjanmaa.fi Lintujen muutto ja muuton valtaväylät Suupohjassa Etelä-Pohjanmaalla laaditaan

Lisätiedot

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. Karttaliite

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. Karttaliite Karttaliite Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Karttojen selite ja tulkintaohje... 3 Yhdistelmäkartat kaikkien lajien muuttoreiteistä... 4 Kevätmuutto...

Lisätiedot

CPC Finland Oy Toimitusjohtaja Erik Trast PL Helsinki. Asia. Hankkeen ja ympäristön kuvaus

CPC Finland Oy Toimitusjohtaja Erik Trast PL Helsinki. Asia. Hankkeen ja ympäristön kuvaus PÄÄTÖS Dnro EPOELY/2080/2017 13.9.2017 CPC Finland Oy Toimitusjohtaja Erik Trast PL 533 00101 Helsinki Asia Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Isojoen kuntaan ja Kristiinankaupunkiin

Lisätiedot

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Mikonkeitaan tuulivoimapuisto 269 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Maaliskuu 2014

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Mikonkeitaan tuulivoimapuisto 269 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Maaliskuu 2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Mikonkeitaan tuulivoimapuisto 269 Kuva 15.2. Vaihtoehto C sijoittuu hankealueen eteläosan sähköaseman ja tulevan 400 kv voimajohdon välillä noin 7,6 kilometrin matkalla

Lisätiedot

Viite: Harkintapyyntö YVA-menettelyn tarpeesta

Viite: Harkintapyyntö YVA-menettelyn tarpeesta PÄÄTÖS Dnro EPOELY/14/07.04/2012 Vaasa 21.5.2012 Oy Uttermossan tuulivoimahanke Sandvikintie 180 64100 Kristiinankaupunki Viite: Harkintapyyntö YVA-menettelyn tarpeesta 15.3.2012 Asia: Päätös ympäristövaikutusten

Lisätiedot

MUISTIO. ELY-keskus, Veteraanikatu 1, Oulu Kokous nro 3

MUISTIO. ELY-keskus, Veteraanikatu 1, Oulu Kokous nro 3 MUISTIO Projekti Läntisten tuulivoimapuiston osayleiskaava Aihe Viranomaisneuvottelu 2 Päivämäärä 2.12.2016 Aika 10:00 11:50 Paikka Kokoushuone Kotka (1.krs), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISESTA O2 FINLAND OY:N PONSIVUOREN TUULIVOIMAHANKKEESEEN KURIKAN KAUPUNGISSA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISESTA O2 FINLAND OY:N PONSIVUOREN TUULIVOIMAHANKKEESEEN KURIKAN KAUPUNGISSA Päätös EPOELY/75/07.04/2013 Vaasa 14.11.2013 O2 Finland Oy William Ruuthin katu 2 48600 KOTKA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISESTA O2 FINLAND OY:N PONSIVUOREN TUULIVOIMAHANKKEESEEN

Lisätiedot

Prokon Wind Energy Finland Oy Yrittäjänkatu VAASA. Asia. Hankkeen ja ympäristön kuvaus

Prokon Wind Energy Finland Oy Yrittäjänkatu VAASA. Asia. Hankkeen ja ympäristön kuvaus PÄÄTÖS Dnro EPOELY/72/07.04/2013 20.9.2017 Prokon Wind Energy Finland Oy Yrittäjänkatu 13 65380 VAASA Asia Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Isonkyrön kuntaan sijoittuvan Prokon

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Lausunto Metsähallitus Laatumaan Myllykankaan tuulivoimapuiston luonnonsuojelulain 65 :n mukaisesta Natura-arvioinnista

Lausunto Metsähallitus Laatumaan Myllykankaan tuulivoimapuiston luonnonsuojelulain 65 :n mukaisesta Natura-arvioinnista Pohjois-Pohjanmaa 13.3.2012 POPELY/82/07.04/2010 Metsähallitus Laatumaa, Tuulivoima Tuulivoimapäällikkö Erkki Kunnari PL81 90101 Oulu Lausunto Metsähallitus Laatumaan Myllykankaan tuulivoimapuiston luonnonsuojelulain

Lisätiedot

Lakiakangas II tuulivoimapuiston osayleiskaava

Lakiakangas II tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ISOJOEN KUNTA Lakiakangas II tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16589 vastineet, ehdotusvaihe 1 (24) Sisällysluettelo 1 LAUSUNNOT...

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISESTA TUULIVOIMAHANKKEESEEN, HARRSTRÖM, KORSNÄS

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISESTA TUULIVOIMAHANKKEESEEN, HARRSTRÖM, KORSNÄS Päätös 13.03.2013 Dnro EPOELY/37/07.04/2012 KÄÄNNÖS Österbottens Miljöenergi Ab Handelsesplanaden 12 B 21 65100 VAASA Viite PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISESTA TUULIVOIMAHANKKEESEEN,

Lisätiedot

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.3.2015 P20221 Ilosjoen syysmuutto 1 (13) Tuomo Pihlaja

Lisätiedot

116, TEKLTK 22.10.2014 17:00

116, TEKLTK 22.10.2014 17:00 116, TEKLTK 22.10.2014 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 117, TEKLTK 22.10.2014 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

Liite A: Valokuvasovitteet

Liite A: Valokuvasovitteet Liite A: Valokuvasovitteet Kuvasovite on koostettu valokuva, johon suunniteltujen tuulivoimaloiden kuvat on sijoitettu tietokoneohjelman avulla hyödyntämällä tiettyjä koordinaatteja ja korkeusarvoja. Kyseessä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011

KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011 KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011 1. JOHDANTO Suomen Natura 2000 verkosto on osa Euroopan unionin alueen kattavaa luonnonsuojeluverkostoa. Verkostoon kuuluu alueita,

Lisätiedot

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS Vastaanottaja Smart Windpower Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.5.2016 TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE 1 Päivämäärä 27.5.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen Merja Isteri Viite 1510021396

Lisätiedot

METSÄHALLITUS LAATUMAA

METSÄHALLITUS LAATUMAA NATURA-ARVIOINTI 21.11.2012 METSÄHALLITUS LAATUMAA Kivivaara-Peuravaara tuulipuistohanke Natura-arviointi Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään

Lisätiedot

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS Vastaanottaja Pohjanmaan Tuuli Oy Asiakijatyyppi Ra portti Päivämäärä 24.1.2015 0 ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS c RAM B&L ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHANKE PETOLINTUJEN

Lisätiedot

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella.

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella. 4.5 Vaikutukset luonnonympäristöön 4.5.1 Yleistä Suunnitteilla olevien 14 tuulivoima-alueen linnustoselvityksen on laatinut Lakeuden luontokartoitus v. 2015. Osalla selvitysaluetta on tehty linnuston muutonseurantaa

Lisätiedot

Lappfjärdin tuulivoimapuiston osayleiskaava ja Lakiakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Lappfjärdin tuulivoimapuiston osayleiskaava ja Lakiakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KRISTIINAN KAUPUNKI Lappfjärdin tuulivoimapuiston osayleiskaava ja Lakiakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16589 mielipiteiden

Lisätiedot

Konnevesi Wind Farm Oy/Megatuuli Oy Teknobulevardi 3-5 01530 VANTAA. Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta

Konnevesi Wind Farm Oy/Megatuuli Oy Teknobulevardi 3-5 01530 VANTAA. Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Keski-Suomi Konnevesi Wind Farm Oy/Megatuuli Oy Teknobulevardi 3-5 01530 VANTAA 28.11.2013 KESELY/19//07.04/2013 07.01.10.01 07.04.02.00 ELY-2009-R-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Päätös ympäristövaikutusten

Lisätiedot

TUULIVOIMARAKENTAMISEN VAIKUTUKSET MUUTTOLINNUSTOON POHJOIS-POHJANMAALLA. Selvitys Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavaa varten

TUULIVOIMARAKENTAMISEN VAIKUTUKSET MUUTTOLINNUSTOON POHJOIS-POHJANMAALLA. Selvitys Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavaa varten 1 TUULIVOIMARAKENTAMISEN VAIKUTUKSET MUUTTOLINNUSTOON POHJOIS-POHJANMAALLA Selvitys Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavaa varten 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto, 2016 Kannen kuvat: Ville Suorsa. Muuttolintuja

Lisätiedot

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKE TÄYDENTÄVÄT LINNUSTOSELVITYKSET:

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKE TÄYDENTÄVÄT LINNUSTOSELVITYKSET: Vastaanottaja Triventus Wind Power Ab Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 25.9.2015 Viite 1510015995-002 VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKE TÄYDENTÄVÄT LINNUSTOSELVITYKSET: - TÖRMÄYSMALLINNUS - MERIKOTKIEN PESIMÄTILANTEEN

Lisätiedot

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Mikonkeitaan tuulivoimapuisto 165 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Maaliskuu 2014

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Mikonkeitaan tuulivoimapuisto 165 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Maaliskuu 2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Mikonkeitaan tuulivoimapuisto 165 Kuva 10.26. IBA- ja FINIBA -alueiden sijoittuminen tuulivoimapuistoon nähden. 10.5.3.3 Suojelualueet ja muut merkittävät luontokohteet

Lisätiedot

TuuliWatin tuulivoimastrategia 2.4.2013

TuuliWatin tuulivoimastrategia 2.4.2013 Hannu Kemiläinen TuuliWatti Oy: Tuulivoimahankkeiden luontoselvitykset ja niiden riittävyyden arvioiminen hankesuunnittelun yhteydessä TuuliWatin tuulivoimastrategia Tuotamme sähköä tuulesta mahdollisimman

Lisätiedot

NATURA-ARVIOINTI LIITE 4 16X OTSOTUULI OY. Teerivaaran tuulivoimahanke Natura-arviointi

NATURA-ARVIOINTI LIITE 4 16X OTSOTUULI OY. Teerivaaran tuulivoimahanke Natura-arviointi NATURA-ARVIOINTI 30.9.2013 OTSOTUULI OY Natura-arviointi Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Finland Oy:n antamaa kirjallista

Lisätiedot

YVA-tarvehankintapyyntö, Pjelaxin tuulivoimapuiston 110 kv liityntävoimajohto. Pjelaxin tuulivoimapuiston 110 kv liityntävoimajohtovaihtoehtoihin.

YVA-tarvehankintapyyntö, Pjelaxin tuulivoimapuiston 110 kv liityntävoimajohto. Pjelaxin tuulivoimapuiston 110 kv liityntävoimajohtovaihtoehtoihin. Päätös Dnro EPOELY/564/2014 15.12.2014 VindIn Ab Oy Mannerheimintie 16 A 3 00100 Helsinki Viite: YVA-tarvehankintapyyntö, Pjelaxin tuulivoimapuiston 110 kv liityntävoimajohto Päätös Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön neuvottelupäivä Vaasa Tuulivoimakaavoitus

Rakennetun ympäristön neuvottelupäivä Vaasa Tuulivoimakaavoitus Rakennetun ympäristön neuvottelupäivä 30.11 Vaasa Tuulivoimakaavoitus John Öst 1.12.2016 Österbotten Etapplandskapsplan 2 (förnybara energiformer) Etapplandskapsplan 2 godkändes av landskapsfullmäktige

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Hollolan Miekkiön-Luhdantaustan alueen kanalintuselvitys, täydennetty versio 4.10.2015

Hollolan Miekkiön-Luhdantaustan alueen kanalintuselvitys, täydennetty versio 4.10.2015 Liite 1. Hollolan Miekkiön-Luhdantaustan alueen kanalintuselvitys, täydennetty versio 4.10.2015 1. Tuulivoiman vaikutukset kanalintuihin 1.1. Rakentamisen aikaiset vaikutukset Tuulivoimarakentaminen voi

Lisätiedot

Lausunto Maanahkiaisen tuulivoimapuiston YVA-ohjelmaan 18.5.2009

Lausunto Maanahkiaisen tuulivoimapuiston YVA-ohjelmaan 18.5.2009 Pro Hanhikivi ry Laitatie 14 86110 PARHALAHTI pro.hanhikivi@omanetti.fi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus PL 124, 90101 OULU kirjaamo.ppo@ymparisto.fi tiedoksi: Rajakiiri Oy, Tomi Mäkipelto tomi.makipelto@rajakiiri.fi

Lisätiedot

6.11.2013. Rasakankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaava, Kurikka. Natura arvioinnin tarveharkinta. FM (Biologia) Thomas Bonn, Triventus Consulting

6.11.2013. Rasakankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaava, Kurikka. Natura arvioinnin tarveharkinta. FM (Biologia) Thomas Bonn, Triventus Consulting 6.11.2013 Rasakankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaava, Kurikka Natura arvioinnin tarveharkinta FM (Biologia) Thomas Bonn, Triventus Consulting Isokorpi (FI0800145, SCI) Johdanto Isokorven Natura 2000

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuisto

Korvennevan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korvennevan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNNAN 4. VAIHEKAAVA

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNNAN 4. VAIHEKAAVA KESKI-POHJANMAAN LIITTO KESKI-POHJANMAAN MAAKUNNAN 4. VAIHEKAAVA TUULIVOIMA-ALUEIDEN VAIKUTUKSET LIN- Hannu Tikkanen ja Heikki Tuohimaa NUSTOON Päivämäärä 10/07/2014 Laatija Hannu Tikkanen, Heikki Tuohimaa

Lisätiedot

148 CPC Finland oy tuulivoima osayleiskaava/ saapuneet lausunnot

148 CPC Finland oy tuulivoima osayleiskaava/ saapuneet lausunnot 148 CPC Finland oy tuulivoima osayleiskaava/ saapuneet lausunnot Dnro D/199/00.02.01/2012 Aikaisemmat käsittelyt: Valmistelija / Valter Enqvist 0400-721348 sähköposti/ valter.enqvist@isojoki.fi CPC Finland

Lisätiedot

, PÄIVITYS

, PÄIVITYS Punkalaitumen Tuulivoima Oy PUNKALAITUMEN ARKKUINSUON JA ISOSUON TUULIVOI- MAHANKKEIDEN LUONTOON KOHDISTUVAT YHTEISVAIKU- TUKSET SEKÄ TELKUNSUON NATURA-ALUEESEEN KOHDIS- TUVAT VAIKUTUKSET 1. JOHDANTO Punkalaitumen

Lisätiedot

NATURA-ARVIOINTI 16X OTSOTUULI OY. Teerivaaran tuulipuistohanke Natura-arviointi

NATURA-ARVIOINTI 16X OTSOTUULI OY. Teerivaaran tuulipuistohanke Natura-arviointi NATURA-ARVIOINTI 30.9.2013 OTSOTUULI OY Teerivaaran tuulipuistohanke Natura-arviointi Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry

Lisätiedot

BILAGA 8. Natura 2000 evaluering

BILAGA 8. Natura 2000 evaluering BILAGA 8 Natura 2000 evaluering S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMA- PUISTO Natura-arviointi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20388P007 Natura-arviointi 1 (36) suvi.rinne

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO Luonnonsuojelulain 65 :n mukainen Tuuliaapa Iso Heposuo (FI1101402) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24431P002 2 (31) Isokankaan tuulivoimapuisto

Lisätiedot

METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen tuulipuisto

METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen tuulipuisto NATURA-ARVIOINNIT 16UEC0146 27.10.2014 METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen tuulipuisto Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet, täydennetty Natura-arviointi 17.10.2014 Rimpineva-Matilanneva, täydennetty Natura-arviointi

Lisätiedot

NATURA-ARVIOINTI 16UEC TAALERITEHDAS. Murtotuuli tuulipuistohanke Natura-arviointi

NATURA-ARVIOINTI 16UEC TAALERITEHDAS. Murtotuuli tuulipuistohanke Natura-arviointi NATURA-ARVIOINTI 12.12.2012 TAALERITEHDAS Murtotuuli tuulipuistohanke Natura-arviointi Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry

Lisätiedot

Maasto muodostuu matalista moreeni- ja kallio harjanteista. Tuottoodotus

Maasto muodostuu matalista moreeni- ja kallio harjanteista. Tuottoodotus Uusiutuvat energivarat ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla KOHDEKORTIT Numero 27 JA 28 Kunta NÄRPIÖ Alue BLACKSNÄS JA TÖJBY Yleiskuvaus Alueet sijoittuvat Närpiön kunnan pohjoisosaan, kuntakeskuksesta

Lisätiedot

NATURA-ARVIOINTI. Työnumero: E26384 TUULISAIMAA OY VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU 15.9.2014

NATURA-ARVIOINTI. Työnumero: E26384 TUULISAIMAA OY VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU 15.9.2014 Työnumero: E26384 TUULISAIMAA OY VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Karttakuvat: Sweco Ympäristö Oy Maanmittauslaitos (MML) Suomen ympäristökeskus (SYKE) Kannen kuva: Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

Tuulivoima, linnusto ja lepakot. Mikael Nordström Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y.

Tuulivoima, linnusto ja lepakot. Mikael Nordström Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y. Tuulivoima, linnusto ja lepakot Mikael Nordström Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y. Lähteet Rodrigues et al. 2008: Guidelines for consideration of bats in wind farm projects. Eurobats guidelines No

Lisätiedot

Muistio 1 (7) Läsnä Esa Hoffrén Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja, YVA yhteyshenkilö

Muistio 1 (7) Läsnä Esa Hoffrén Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja, YVA yhteyshenkilö Muistio 1 (7) Närhi Johanna 18.4.2013 UPM-KYMMENE OYJ Merikarvian Korvennevan tuulivoima-menettely Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 ) ja YVA:n esittely Aika 15.4.2013 klo 12.30-14.10 Paikka

Lisätiedot

YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO. Luontoselvityksen täydennys muuttuneille voimalapaikoille ja maakaapelireitille LIITE 3 TM VOIMA OY

YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO. Luontoselvityksen täydennys muuttuneille voimalapaikoille ja maakaapelireitille LIITE 3 TM VOIMA OY S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO Luontoselvityksen täydennys muuttuneille voimalapaikoille ja maakaapelireitille LIITE 3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja

HELSINGIN YLEISKAAVA. Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja HELSINGIN YLEISKAAVA Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja 2.10.2014 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:26 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

Pyhtään tuulivoimayleiskaavat: Mustakorpi

Pyhtään tuulivoimayleiskaavat: Mustakorpi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Pyhtään tuulivoimayleiskaavat: Mustakorpi Natura-arviointi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18488 Natura-arviointi 1 (31) Marjo Pihlaja Sisällysluettelo

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA I - TUULIVOIMA MAAKUNTAKAAVAN LINNUSTOVAIKUTUKSET. Katriina Peltonen, Antti Saartenoja

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA I - TUULIVOIMA MAAKUNTAKAAVAN LINNUSTOVAIKUTUKSET. Katriina Peltonen, Antti Saartenoja ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA I - TUULIVOIMA MAAKUNTAKAAVAN LINNUSTOVAIKUTUKSET Katriina Peltonen, Antti Saartenoja ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA I - TUULIVOIMA

Lisätiedot

TUULIPUISTON LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SAUVO STENINGEN VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

TUULIPUISTON LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SAUVO STENINGEN VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT TUULIPUISTON LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SAUVO STENINGEN VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2013 SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Uusi rakennuspaikka 3. Rakennuspaikan kuvaus 4. Lepakot 5. Johtopäätökset

Lisätiedot

Hanke Kristiinankaupunki - kuuden tuulivoimayksikön rakentaminen

Hanke Kristiinankaupunki - kuuden tuulivoimayksikön rakentaminen Päiväys Datum 29.1.2010 Dnro Dnr EPOELY/2/07.04/2010 PVO-Innopower Oy (Pohjolan Voima) Töölönkatu 4 PL 40 00101 Helsinki Viite / Hänvisning VANHA DNRO LSU-2009-R-67(531) Asia / Ärende PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas

Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys Raportti 13.8.2013 Lintujen kevätmuuton seuranta maakuntakaavan tuulivoima-alueilla Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas Raportti: Ismo Nousiainen, Jukka-Pekka Taivalmäki

Lisätiedot

SIIPYYN MERITUULIVOIMALOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET

SIIPYYN MERITUULIVOIMALOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET SUOMEN MERITUULI OY SIIPYYN MERITUULIVOIMALOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET Hannu Tikkanen 2.1.2014 SIIPYYN MERITUULIVOIMALOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET Tarkastus Päivämäärä 12/12/2013 Laatija Hannu Tikkanen Tarkastaja

Lisätiedot

Sikamäen tuulivoimayleiskaavan

Sikamäen tuulivoimayleiskaavan SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA MEGATUULI OY Sikamäen tuulivoimayleiskaavan Natura-arviointi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Natura-arviointi 1 (23) Pihlaja Marjo Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot

Lisätiedot

SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO

SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO 1 (11) Sisältö 1 Tehtävän sisältö... 2 2 Menetelmät... 3 3 Tulokset... 3 3.1 Muutto... 3 3.2 Levähdysalueet... 11 4 Vaikutusten

Lisätiedot

KARJALAN KULTALINJAN ILOMANTSIN HANKEALUEEN LINNUSTON ESISELVITYS

KARJALAN KULTALINJAN ILOMANTSIN HANKEALUEEN LINNUSTON ESISELVITYS KARJALAN KULTALINJAN ILOMANTSIN HANKEALUEEN LINNUSTON ESISELVITYS SYYSKUU 2011 täydennetty Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Yleistä... 2 3.2 Kuittila...

Lisätiedot

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ Vastaanottaja Triventus Wind Power AB Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510015995 VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ SYYSMUUTONSEURANTA 2014 Päivämäärä 22.9.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

VINDIN AB OY. BILAG A 9. Naturabehovsprövning (Naturatarvearviointi)

VINDIN AB OY. BILAG A 9. Naturabehovsprövning (Naturatarvearviointi) VINDIN AB OY PJELAX VINDKRAFTSPARK MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BILAG A 9. Naturabehovsprövning (Naturatarvearviointi) FCG DESIGN OCH PLANERING AB Naturatarveharkinta 1 (37) Marjo Pihlaja Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Hanke ja hankkeesta vastaava

TIIVISTELMÄ. Hanke ja hankkeesta vastaava TIIVISTELMÄ Hanke ja hankkeesta vastaava Hankkeesta vastaavana on Oy Uttermossan Tuulivoimapuisto - Vindkraftspark Ab, joka suunnittelee kahdeksan tuulivoimalan rakentamista Kristiinankaupungin Uttermossan

Lisätiedot

SIKAMÄEN TUULIVOIMAHANKKEEN 4 TUULIVOIMALAN SUUNNITTELUTARVERATKAISU

SIKAMÄEN TUULIVOIMAHANKKEEN 4 TUULIVOIMALAN SUUNNITTELUTARVERATKAISU Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy SIKAMÄEN TUULIVOIMAHANKKEEN 4 TUULIVOIMALAN SUUNNITTELUTARVERATKAISU Sikamäen tuulivoimahankkeen suunnittelutarveratkaisun MRL 137 :n mukainen. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

ILMATAR WINDPOWER OYJ LOVIISAN TETOMIN TUULIVOIMA- PUISTO NATURA-TARVEHARKINTA

ILMATAR WINDPOWER OYJ LOVIISAN TETOMIN TUULIVOIMA- PUISTO NATURA-TARVEHARKINTA Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Natura-tarveharkinta Päivämäärä 6.5.2015 ILMATAR WINDPOWER OYJ LOVIISAN TETOMIN TUULIVOIMA- PUISTO NATURA-TARVEHARKINTA ILMATAR WINDPOWER OYJ LOVIISAN

Lisätiedot

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Alavuden kaupunkiin sijoittuvan MTY Pyylammen sikalan laajentamishankkeeseen

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Alavuden kaupunkiin sijoittuvan MTY Pyylammen sikalan laajentamishankkeeseen PÄÄTÖS Dnro EPOELY/1406/2017 29.8.2017 MTY Pyylampi Sulkavankyläntie 143 63300 ALAVUS Viite Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö 22.5.2017 Asia Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS 14.12.2015. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 12.5.2014 vaihemaakuntakaavan 2 hyväksymisestä.

PÄÄTÖS 14.12.2015. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 12.5.2014 vaihemaakuntakaavan 2 hyväksymisestä. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajina olevien yksityisten henkilöiden nimet.

Lisätiedot

Valtakunnalliset suojeluohjelmat ja Natura 2000 verkosto

Valtakunnalliset suojeluohjelmat ja Natura 2000 verkosto Valtakunnalliset suojeluohjelmat ja Natura 2000 verkosto MATTI KYRÖLAINEN VALTAKUNNALLISET SUOJELUOHJELMAT Suomessa on suunniteltu luonnonmaantieteelliseen aluejakoon pohjautuvia valtakunnallisia suojeluohjelmia

Lisätiedot

Ramoninkadun luontoselvitys

Ramoninkadun luontoselvitys Ramoninkadun luontoselvitys Elina Lehtinen Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 7.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Työmenetelmät... 3 2.1 Esiselvitys... 3 2.2 Maastotyöskentely... 3 2.3

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.2008 Yleistä arviointiselostus on laaja sekä esitystavaltaan hyvä

Lisätiedot

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS 15.3.2010 HANKKEEN YLEISKUVAUS Hankkeena on tuulipuiston rakentaminen Ilmajoen kunnan ja Kurikan kaupungin rajalle, Santavuoren- Meskaisvuoren

Lisätiedot

12. VAIKUTUKSET LINNUSTOON

12. VAIKUTUKSET LINNUSTOON VAIKUTUKSET LINNUSTOON 12. VAIKUTUKSET LINNUSTOON 12.1 Vaikutusmekanismit 12.1.1 Tuulivoimapuisto Tuulivoimahankkeiden linnustovaikutukset voidaan karkeasti jakaa niiden rakentamisen ja toiminnan aikaisiin

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... TYÖNUMERO: E27125.00 KITTILÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS YLÄ-KITTILÄN NIITTY SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

ASIA Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen ilmoitusasia maaperän puhdistamisesta. Yhteyshenkilö: Paula Puotiniemi, puh

ASIA Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen ilmoitusasia maaperän puhdistamisesta. Yhteyshenkilö: Paula Puotiniemi, puh Päätös EPOELY/779/07.00/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen ilmoitusasia maaperän puhdistamisesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA YHTEYSTIEDOT St 1 Energy Oy Purotie

Lisätiedot

PÄÄTÖS LSU-2009-R-73(531) Fortum Power and Heat Oy PL FORTUM

PÄÄTÖS LSU-2009-R-73(531) Fortum Power and Heat Oy PL FORTUM PÄÄTÖS Päiväys/Datum Vaasa 19.11.2009 Dnro/Dnr LSU-2009-R-73(531) PL 262, 65101 VAASA - Koulukatu 19 PB 262, 65101 VASA - Skolhusgatan 19 Puh./Tfn. 020 610 109 - Faksi/Fax 020 490 5251 kirjaamo.lsu@ymparisto.fi

Lisätiedot

Liite 7. Lakiakankaan tuulivoimayleiskaava, Karijoki. Lakiakankangas 1 tuulivoimakaava 1 (7)

Liite 7. Lakiakankaan tuulivoimayleiskaava, Karijoki. Lakiakankangas 1 tuulivoimakaava 1 (7) Lakiakankangas 1 Malinen Pertti Liite 7 1 (7) 16.2.2014 Lakiakankaan tuulivoimayleiskaava, Karijoki FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Yrittäjänkatu 13, PL 186, 65101 Vaasa Puh. 010 4090, fax 010 409 6999,

Lisätiedot

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskus Kuva: Tero Taponen Kosteikkoluontotyyppien jakautuminen uhanalaisuusluokkiin (koko maa) 100 % 10 12 21 17 70 14 n 90 % 80

Lisätiedot

Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistojen YVA-menettely

Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistojen YVA-menettely SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA CPC FINLAND OY Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistojen YVA-menettely NATURA-TARVEHARKINTA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16589P001 2 (39) Lappfjärdin ja Lakiakankaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISESTA O2 FINLAND OY:n KAKKORIN TUULIVOIMAHANKKEESEEN KA- RIJOEN KUNNASSA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISESTA O2 FINLAND OY:n KAKKORIN TUULIVOIMAHANKKEESEEN KA- RIJOEN KUNNASSA Päätös Dnro EPOELY/46/07.04/2013 Vaasa 1.10.2013 O2 Finland Oy William Ruuthin katu 2 48600 KOTKA Viite PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISESTA O2 FINLAND OY:n KAKKORIN TUULIVOIMAHANKKEESEEN

Lisätiedot

TUULIVOIMA JA LINNUSTO KOKEMUKSET JA KÄYTÄNNÖT SUOMESTA JA LÄHIALUEILTA

TUULIVOIMA JA LINNUSTO KOKEMUKSET JA KÄYTÄNNÖT SUOMESTA JA LÄHIALUEILTA TUULIVOIMA JA LINNUSTO KOKEMUKSET JA KÄYTÄNNÖT SUOMESTA JA LÄHIALUEILTA Thomas Bonn Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Sisältö 1. Selvitys 2. Tuulivoiman linnustovaikutukset 3. Linnuston huomioiminen

Lisätiedot

Kattiharju tuulivoimapuiston kanalintujen soidinselvitys

Kattiharju tuulivoimapuiston kanalintujen soidinselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharju tuulivoimapuiston kanalintujen soidinselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Soidinselvitys 1 (7) Tuomo Pihlaja 20.8.2014

Lisätiedot

2. Talvikausi: arvokkaiksi koskikarakohteiksi nimetään virtavesiä, joissa tavataan talvisin kerrallaan vähintään 10 koskikaraa.

2. Talvikausi: arvokkaiksi koskikarakohteiksi nimetään virtavesiä, joissa tavataan talvisin kerrallaan vähintään 10 koskikaraa. LAPIN MAAKUNNALLISESTI ARVOKKAAT LINTUJEN KERÄÄNTYMISALUEET Kohteiden valintakriteerit: Maakunnallisesti tärkeitä muuttolintujen levähdysalueita ovat kohteet, joissa tavataan säännöllisesti jossakin vaiheessa

Lisätiedot

Muistio LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI)

Muistio LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI) Muistio 7.2.2017 TEM/1498/05.03.03/2015 LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI) Lunastuksen tarkoitus Keskeiset oikeussäännökset LähiTuuli Oy (jäljempänä

Lisätiedot

METSÄHALLITUS LAATUMAA Myllykankaan tuulivoimapuiston Natura-arviointi

METSÄHALLITUS LAATUMAA Myllykankaan tuulivoimapuiston Natura-arviointi Liite 2 NATURA-ARVIOINTI 16WWE1127.B723M.SLU Marraskuu 2011 METSÄHALLITUS LAATUMAA Sisältö 1 JOHDANTO...1 1.1 Luonnonsuojelulain 65 ja 66 :ien mukainen Natura-arviointi...2 1.2 Hankkeen kuvaus...3 2 TUULIAAPA

Lisätiedot

Humppilan Urjalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset linnustoon. 1. Johdanto. 2. Lähialueen hankkeet

Humppilan Urjalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset linnustoon. 1. Johdanto. 2. Lähialueen hankkeet HumppilanUrjalantuulivoimapuisto Tuulivoimahankkeidenyhteisvaikutuksetlinnustoon 1. Johdanto Humppilan Urjalan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa nostettiin esiin erityisesti

Lisätiedot

LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE

LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A INNOPOWER OY LAPUAN JOUTTIKALLION TUULIVOIMAHANKE TUULIVOIMASELVITYS täydentävät ympäristöselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.10.2012, rev 20.5.2013 YMPÄRISTÖSELVITYS

Lisätiedot

BILAGA 4 LIITE 4. Naturabehovsprövning, Hinjärv träsk

BILAGA 4 LIITE 4. Naturabehovsprövning, Hinjärv träsk BILAGA 4 LIITE 4 Naturabehovsprövning, Hinjärv träsk S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY Kalaxin tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20388 Natura-arvioinnin tarveharkinta 1

Lisätiedot