TUULIVOIMAN YLEISSUUNNITTELUN LUONTOSELVITYKSET UUDESSAKAUPUNGISSA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUULIVOIMAN YLEISSUUNNITTELUN LUONTOSELVITYKSET UUDESSAKAUPUNGISSA 2013"

Transkriptio

1 TUULIVOIMAN YLEISSUUNNITTELUN LUONTOSELVITYKSET UUDESSAKAUPUNGISSA 2013 VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SUUNNITTELUALUE JA KÄYTETYT MENETELMÄT 3 3. TULOKSET 4 Raportti 1: RUONANPERÄN SUUNNITTELUALUE 4 Raportti 2: KYLÄHIISIN SUUNNITTELUALUE 8 Raportti 3: PETEKSEN SUUNNITTELUALUE 19 Raportti 4: KAHLOISTEN SUUNNITTELUALUE 27 Raportti 5: LOKALAHDEN SUUNNITTELUALUE 30 Raportti 6: VELLUAN SUUNNITTELUALUE 42 Raportti 7: PAULÄHTEEN SUUNNITTELUALUE LINTUJEN MUUTTOREITIT JA TÄRKEIMMÄT LEVÄHDYSALUEET UUDESSAKAUPUNGISSA TULOSTEN TARKASTELU KIRJALLISUUS 62 Kansikuva: Tuulivoimala maisemassa Uudenkaupungin Hangonsaarella Pekka Alho 2

3 1. JOHDANTO Selvityksen tarkoituksena oli tuulivoimaan alustavasti soveltuvien alueiden luontoarvojen yleisluontoinen kartoittaminen Uudessakaupungissa. Tehdyn selvityksen myötä tarkentuu kuva mahdollisien tuulivoima-alueiden soveltuvuudesta ja voidaan tarvittaessa sulkea pois luontoarvojen näkökulmasta huonosti soveltuvia alueita jo suunnitteluvaiheessa. Mahdollisesti soveltuvien alueiden määrittely oli tehty jo aiemmin yhteistyönä kaupungin ja Varsinais-Suomen liiton kanssa. Kriteereitä olivat mm. riittävä etäisyys asutuksesta/kesäasutuksesta, suojelualueista, merikotkan pesistä, sekä mm. kaavoitukseen liittyvät kriteerit. Saaristoalueet oli päätetty jättää kokonaan tarkastelun ulkopuolelle, mikä oli myös linnustonäkökulmasta selvityksiä helpottava asia. Tehdyt selvitykset eivät ole riittäviä mahdollisen rakentamisen luontoselvityksiksi. Tuolloin edellytetään useimmiten mm. linnuston muutonaikaista seurantaa ja lepakoiden selvittämistä. Selvityksessä saadut tulokset kuitenkin vähentävät joiltain osin luontoselvitysten tarvetta ja ennen kaikkea ohjaavat niitä oikeaan suuntaan. 2. SUUNNITTELUALUE JA KÄYTETYT MENETELMÄT Kartta 1: Suunnittelualue eli Uusikaupunki (punainen rajaus) ja selvitetyt mahdolliset tuulivoimakohteet (lilat ympyrät). Alustava luontoselvitys tehtiin maastokaudella Selvityksestä vastasivat professori Sakari Hinneri, biologi Tarja Marsh, luontokartoittajat Jouko Lunden ja Petteri Mäkelä, linnustokartoittaja Marko Dahlman, sekä ympäristöinsinööri Pekka Alho, joka vastasi hankkeen toteutuksesta ja raportoinnin koostamisesta kokonaisuutena. Sakari Hinnerilla ja Pekka Alholla on useiden vuosikymmenten mittainen käytännön maastotuntemus Uudenkaupungin alueelta. Tarkempi menetelmien kuvaus selviää suunnittelualuekohtaisista raporteista. 3

4 Myös linnuston osalta alue näyttäisi mahdollistavan tuulivoimarakentamisen, joskin linnusto tulee selvittää valmistelussa tarkemmin ja tiettyjä alustavassakin selvityksessä tavattuja lajeja silmällä pitäen. Eteläisessä Suomessa harvinaiseksi käyneen metson ja osin teerenkin osalta linjanvedon tulisi olla paitsi yksittäisiä suunnittelukohteita koskevaa, myös kokonaisvaltaisemmin koko tuulivoimarakentamista koskevaa. Alue ei sijaitse merkittävällä lintujen muuttoväylällä, eikä sillä ole merkitys muutonaikaisena levähdysalueena (vertaa raportin osa Tärkeät lintualueet ja muuttoreitit Uudessakaupungissa ). Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tietokannan mukaan alueella tai sen välittömässä tuntumassa ei ole merikotkan tai kalasääsken tunnettuja asuttuja pesiä. Aikoinaan kalasääski on pesinyt mm. länsipuolella sijaitsevan Akkusjärven tuntumassa, sekä Vehmaan puolella sijaitsevalla kohteella. Suunnittelualueelta ei tunneta liito-oravareviirejä (ELY-keskuksen aineisto), ja habitaatti onkin yleisesti ottaen lajille melko heikkolaatuista. Sama koskee alustavasti arvioiden lepakoita. Mäyränaaras jota saman vuoden poikanen seuraa on rauhoitettu ajalla , joten pesäkolon välitön ympäristö on hyvä rauhoittaa pesimäaikana. 4. TÄRKEÄT MUUTTOREITIT JA LEVÄHDYSALUEET UUUDESSAKAUPUNGISSA 1. Johdanto Yleisesti ottaen Uudenkaupungin seutu sijaitsee lintujen muuttoreitillä. Keväällä suuri osa linnuista saapuu maahamme lounaasta, kun taas syksyllä muuttoa pakkaantuu lounaaseen lintujen jättäessä maamme päinvastaiseen suuntaan. Lounaisen rannikon rikkonaisuus hajottaa kuitenkin muuttoa, eikä vertaansa vailla olevaa muuttolinjaa siksi pääse syntymään esim. Ruotsin Falsterbon tapaan. Pohjanlahden ylemmissä osissa rannikko muuttuu suoraviivaisemmaksi ja keskittää muuttoa selkeämmin rannikkoa seuraavalle johtolinjalle. Keväällä osa muutosta ehtii pohjoisemmaksi mentäessä kuitenkin jäädä matkan varrelle, sillä keväällä linnut oikovat kiireellä varaamaan omaa tuttua reviiriä siellä on oltava ensimmäisenä. Syksyllä lounaaseen muuttavan linnun matka pesimäpaikalta yhtyy helposti, kenen missäkin vaiheessa, rannikkoa alas seuraavaan päämuuttovirtaan. Näin karkeasti ottaen, mutta eri lajiryhmien ja jopa lajin sisällä on erilaisia muuttostrategioita. Esim. kaikille tuttu kurki ei käytännössä lainkaan muuta lounaisen Ahvenanmaan kautta kulkevan reitin kautta, vaan kurkimassat ylittävät Suomenlahden Hankoniemen tienoilta. Tuulivoiman näkökulmasta lounaista reittä käyttävät isommista linnuista joutsenet, meri- ja metsähanhet, monet vesilintulajit, kahlaajat ja lokkilinnut, merikotka, varpushaukka, suohaukat, pienemmissä määrin myös monet muut petolintulajit (hiirihaukka, maakotka, muuttohaukka, tuulihaukka, kanahaukka), sekä varislinnut ja kyyhkyt. Myös suuri joukko pienempiä varpuslintuja käyttää tätä reittiä, niin päivä- kuin yömuuttajista. Suunnittelualueista Varanpää ja Petes ovat lintujen muuton ja levähdysalueiden suhteen huomionarvoisimmat. Seuraavassa on käsitelty karttoja hyväksi käyttäen eri lajiryhmien muuttoa ja levähdysalueita Uudenkaupungin alueella suhteessa suunniteltuihin voimala-alueisiin. Kartat perustuvat usean kymmen vuoden käytännön maastotyöhön Uudenkaupungin alueella: 51

5 A. Vesilinnut ja merilinnut Alustavat tuulivoima-alueet on haluttu lähtökohtaisesti sijoittaa pois saaristosta. Tämän myötä vältetään pitkälti ristiriidat tämän lajiryhmän kanssa. Hyviä vesilintujen levähdysalueita on Uudessakaupungissa enemmänkin, kartalla on esitetty vain oleellisimmat. Näistä tuulivoimasuunnittelun suhteen huomion arvoisin on Lautveden Natura-alue suhteessa Varanpään tuulivoimasuunnittelualueeseen. (vertaa osaraportti 5, sivu X). Muiden suunnittelualueiden osalta ei ole käytännössä edes teoreettisia ongelmia tämän lajiryhmän suhteen. Kartta 18: VESILINNUT B. Laulujoutsen ja hanhet Joutsenten ja hanhien kevätmuutto painottuu usein kahteen muuttoväylään, joista toinen tulee sisään Kustavin pohjoispuolta ja johtaa alueen parhaille levähdysalueille: Kytämäenrauma, Valkiameren pellot, Kalannin Kallelan pellot, sekä Laitilan puolella Valkojärven pellot. Toinen muuttoreitti kulkee pohjoisempaa Pyhämaan Pyhärannan yli, kohti Eurajoen hanhipeltoja (keltainen merkkinä kartan yläreunassa, joskin alue on todellisuudessa hiukan pohjoisempana). Aina jako ei toki 52

6 ole näin selvä ja lintuja voi säistä yms. riippuen muuttaa toisinaan tältä väliltäkin. Pitkäikäisinä lintuina nämä kuitenkin osaavat suunnistaa melko suoraan parhaille levähdyspaikoille. Arktisia sepel- ja valkoposkihanhia ei muuta normaalisti alueen kautta, joskin valkoposkihanhen Itämeren kantaa muuttaa pieniä määriä. Kylminä keväinä linnut levähtävät näillä alueilla useita viikkoja, lämpiminä ja lumettomina keväinä (tai vähien tulvien aikaan) joskus vain muutamia päiviä. Syysmuutto on hajanaisempaan ja varsinkin hanhien osalta vuosivaihtelut ovat suuria. Toisinaan hanhia nähdään syysmuutolla varsin vähän. Sen sijaan laulujoutsenia muuttaa ja levähtää säännöllisemmin. Muutto tapahtuu keskimäärin ulompana meren puolella kuin keväällä, mutta levähdysalueet ovat pitkälti samoja, yksilömäärien ollessa yleensä kevättä pienempiä. Kartta 19: LAULUJOUTSEN JA HANHET 53

7 C. Petolinnut Petolintujen muutto alueella tapahtuu kaksijakoisesti, niin keväällä, kuin syksylläkin. Osa lajeista muuttaa lounaista reittiä Ahvenanmaan kautta Ruotsiin ja edelleen, kun taas toiset merta karttavat lajit seuraavat näköetäisyydellä rannikkoa. Ylhäältä näkee kauas eli reitti ei kulje aivan rantaviivassa, jossa ei myöskään esiinny petolintuja poutapäivinä korkeuksiin auttavia nosteita eli termiikkejä. Kartta 20: PETOLINNUT, Kevät Keväällä muutto on lukumääräisesti selvästi vähäisempää, eikä kohdennu niin vahvasti tietyille alueille, vaan kulkee leveämpänä rintamana alueen läpi (kartta 20.). Uudenkaupungin edustan saariston osalta petolintujen muutto on merikotkaa lukuun ottamatta keväällä vähäistä, ja syksyyn verrattuna lähes olematonta. Kevään tuulivoiman suhteen merkittävin laji on selkeästi merikotka. Syksyllä petolintuja voi muuttaa parhaina päivinä kolminumeroinen luku. Muuttokausi on pitkä, ensimmäisten petolintujen muuttaessa jo elokuun alussa ja muuton jatkuessa varsinkin kotkien osalta aina joulukuulle saakka. Suurimmat yksilömäärät painottuvat kuitenkin elokuun lopun ja lokakuun alun väliselle ajanjaksolle. Petolintujen syysmuutto alueen yli tapahtuu periaatteessa kahta päästrategiaa mukaillen. Oleelliset muuttoreitit ovat kartalla 4. nuolien 1. ja 2 osoittamat. Kartalla itäinen reittinuoli 3. täydentää näitä kertomalla, että osa petolinnuista valitsee Laitilan laajan Valkojärven peltoaukeaa seuraavan reitin jatkamalla peltojatkumoa etelään. Tämän osalta valinta koskee oletettavasti enemmän niitä yksilöitä jotka vielä saalistavat samalla matkatessaan. Niin Uudenkaupungin kuin Laitilan pellot (kartta 4. keltainen rajaus) keräävät syksyllä saalistavia petolintuja etenkin silloin kuin myyräkannat ovat hyvät. Tarkoittaa käytännössä että vuosivaihtelut ovat suuria. Keväällä linnuilla ei ole aikaa jäädä pitkäksi aikaan saalistelemaan hyvillekään saalismaille ja toisaalta myös reviirillään jo olevat petolinnut ajavat muut pedot helposti pois. Saaristoreittiä (kartta 21., nuoli 1.) käyttävät erityisesti varpushaukat ja sinisuohaukat, sekä luonnollisesti merikotkat. Tätä reittiä käyttävät jonkin verran myös ruskosuohaukat, kanahaukat, maakotkat, sekä tuuli-, ampu- ja muuttohaukat. 54

8 Rannikkoreittiä (nuoli 2.) käyttää suurin määrä petolintuja: pääjoukot koostuvat edelleen varpushaukoista ja suohaukoista, mutta tällä reitillä muuttavat myös hiiri- ja mehiläishaukat, kalasääsket, kotkat, tuulihaukat, nuolihaukat ja muuttohaukat, sekä Suomessa harvinaiset petolinnut, kuten vaikkapa haarahaukat (joita tästä kulkee arviolta muutamia yksilöitä keväin syksyin). Päälinjalla 2. muuttavat petolinnut tulevat pian Uudenkaupungin jälkeen valintatilanteen eteen; osa jatkaa saaristovyötä Kustavin kautta lounaaseen (paljolti samat lajit jotka käyttävät myös väylää 1.), osa lajeista muuttaa selvästi kurssiaan kaakon suuntaan meren alkaessa tulla vastaan ja pieni osa jatkaa suoraan. Suoraan jatkavistakin osa kääntänee kurssiaan vielä kaakkoon saariston ylle jouduttuaan. Kartta 21: PETOLINNUT, Syksy D. Kahlaajat ja lokkilinnut Kahlaajien osalta pääjoukot ohittavat Uudenkaupungin kaukaa mereltä, keväin syksyin. Levähdyspaikkoja eli alavia rantoja tai rantaniittyjä on alueella enää nykyään kovin vähän. Saariston ulkoluodot sentään tarjoavat kahlaajille levähdys- ja ruokailualueita, mutta ainoa nykyään merkittävä alue mantereen puolella on Kytämäenrauman pohjoinen ranta lammaslaitumineen. Tätä täydentävät toisinaan tulvapellot, joita niitäkään ei enää salaojitusten jäljiltä paljoa ole. 55

9 Tiirojen osalta tilanne on paljolti kahlaajien tapainen, mutta lokkien osalta kokonaan oma maailmansa. Erityisesti pesimäajan ulkopuolella lokit viettävät päivänsä hyvin samalla tavoin. Ne kerääntyvät sataman alueelle (niin kuin monin paikoin muuallakin Euroopassa) ja käyvät ruokailemassa kaatopaikalla, sekä itse sataman ympäristössä. Illaksi ne lähtevät merelle yöpymään. Uudessakaupungissa tämä tapahtuu kahta päälinjaa, joista tärkeämpi kulkee Hangon saaren (ja tuulivoimaloiden!) eteläpuolitse ja toinen Hangon saaren pohjoispuolitse Putsaaren lähivesille yöpymään. Lokit eivät suhteessa suurehkoon määrään, poikkea kovin paljoa näiltä tutuilta reiteiltä, joten esim. Ruonanperän/Orivon suunnitelualue (alue 1.) ei ole mainittavasti niiden reitillä. Kartta 22: KAHLAAJAT JA LOKKILINNUT E. Kyyhkyt ja varislinnut Kyyhkyt ja varislinnut voivat näin erikseen käsiteltynä kuulosta äkikseltään roskalinnuilta, mutta Uudenkaupungin alue on näiden lajiryhmien suhteen erikoisasemassa koko muuhun Suomeen nähden, 56

10 ehkä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Syksyllä Uudenkaupungin ja hiukan Kustavinkin kautta muuttavat Manner-Suomen suurimmat määrät sepelkyyhkyjä, mustavariksia, naakkoja ja variksia. Kyseessä ei ole merkityksetön asia vaan puhutaan jopa sadoista tuhansista linnuista eli merkittävästä osasta näiden lintujen koko Suomen kantaa. Syksyllä näiden lajien päämuutto tapahtuu varsin kapealla sektorilla ja ulompana saaristossa ja merellä kuin keväällä. Keväällä alueen merkitys korostuu entisestään varsinkin varislintujen kohdalla, sillä silloin lähes ainoat merkittävät muuttomäärät voidaan laskea Uudenkaupungin seudulta. Tämän jälkeen linnut hajaantuvat ympäri Suomea pesimäpaikoilleen. Keväällä linnut saapuvat melko kapeaa kaistaa Ahvenanmaan ja Kustavin pohjoisosien kautta Uuteenkaupunkiin. Sepelkyyhkyn osalta paluu keväällä ei painotu yhtä selvästi Uudenkaupungin seudulle. Kartta 23: VARISLINNUT JA KYYHKYT 57

11 F. Varpuslinnut ( pikkulinnut ) Keväällä varpuslintujen näkyvä muutto tapahtuu pääosin (maalis-) huhtikuussa, hyönteissyöjien muuton tapahtuessa paljolti näkymättömissä ja yöaikaan (touko-kesäkuu). Keväällä muuttoa ei keskity yhtä voimakkaasti kuin syksyllä, mutta etenkin parhailla niemenkärjillä rantaviivassa on toisinaan hyviä muuttopäiviä. Peippojen ja rastaiden muuttoa voi hyvinä muuttopäivinä nähdä muuallakin. Toki monet lajit ruokailevat myös peltoalueilla, minne voi kertyä toisinaan suuriakin kertymiä. Varpuslintujen näkyvä muutto ja syksyinen vaellus kulminoituvat alueella merenrantaan ja niemenkärkiin. Tätä on yritetty kevätmuuton osalta kuvata esimerkinomaisesti kartalla 24. Pyhärannan Rihtniemessä muuttoa pakkautuu niemen kärkeen, Mannerveden melko suoraviivaisen rantalinjan kerätessä muuttoa jo pidemmältä matkalta kohti niemen kärkeä. Monet muut johtolinjat ovat laajasta saaristosta johtuen niin rikkonaisia, ettei lintuja kerry suuria määriä, mutta periaate pätee vähäisemmissäkin muuttoa ohjaavissa maisemarakenteissa. Kartta 24: Varpuslinnut 58

12 Syysmuutto voi olla toisinaan vilkasta lähes koko Uudenkaupungin rannikolla. Keväästä poiketen muuttosuunnatkin voivat poiketa päämuuttosuunnasta (syksyllä lounas ja etelä) kevättä enemmän. Mm. vaelluslintujen liike voi suuntautua esim. luoteeseen. Raporttiin liittyvät suunnittelualueet eivät yksikään sijaitse niin strategisella varpuslintujen muuttoreitillä, että siitä voisi katsoa olevan merkittävää vaaraa tuulivoimasuunnittelun näkökulmasta. Kuitenkin, mitä lähemmäs rannikkoa mennään sitä suuremmaksi kasvavat riskit varpuslinnuston suhteen. Syksyllä lintuja nähdään runsaasti ulkosaaristossa, missä osa vielä pysähtyy empiessään merenylitystä. G. Kurki Keväällä alueen läpi muuttaa vain vähän kurkia, muuton painottuessa alueen itäosiin. Loppukeväällä ja kesäaikaan tavataan lisäksi kierteleviä esiaikuisia pesimättömiä lintuja, joiden ainoa tunnettu kertymisalue seudulla, on Laitilan puolella Untamalassa (ks. kartta 25, sininen rajaus). Syksyinen kurkimuutto (oranssit nuolet) kohdentuu lähelle suunnittelualuetta käytännössä vain syksyn myöhäisimpien, ns. länsikurkien osalta. Nuolet kuvaavat juuri näiden kurkien muuttoa suunnittelualueella, muun kurkimuuton mennessä vielä paljon idempää. Kaikista kurjista suurin osa ajautuu lopulta Kemiönsaarelle ja Hankoon, josta suurin osa vasta ylittää meren (ilmeisesti itäisimmän Suomen kurkia lukuun ottamatta). Kuva havainnollistavat paksuuden mukaan keskiverto intensiteettiä suunnittelualueen suhteen, jota tuulet voivat siirtää joko lähemmäs tai kauemmas rannikosta. Muuton, tai paremminkin osan siitä, siirtyminen meren ylle on harvinaista ja mm. Vaasan seudun tunnetulta kerääntymisalueelta länsikurkien reitti kulkee usein noin Laitilan yli. Luoteistuulessa muutto siirtyy helposti vielä idemmäs. Syksyllä nämä kurjet muuttavat yleensä vain 1-3 eri päivänä syyskuun lopun ja lokakuun alun välillä. Syysmuutto käynnistyy käytännössä vain myötätuuleen ja hyvän näkyvyyden vallitessa, yleensä kylmenemisen yhteydessä pohjoisen suunnalta tulevan kuulaan vilpoisen virtauksen myötä. Tuulivoiman näkökulmasta muutto kulkee syksyllä yleensä hyvin korkealla ja hyvän näkyvyyden vallitessa, joten törmäysriski on käytännössä lähes olematon. Kevään vähien kurkien osalta riski lienee suhteessa suurempi, sillä ne vaikuttaisivat muuttavan astetta matalammalla ja joutilaat kurjet alueita kierrellen, tulevia elinpiirejään hakien. YHTEENVETO Tuulivoiman sijoittumisen suhteen selvityksessä esitetyt alueet soveltuvat lintujen muuton ja levähtämisen kannalta kaikkiaan melko hyvin tuulivoimarakentamiseen. Ottaen huomioon tuulipuistojen vähyyden seudulla ja lintujen kyvyn hyvissä olosuhteissa väistää voimalapuistoja muutollaan, eivät suunnitellut puistoalueet luultavasti aiheuta merkittäviä ristiriitoja muuttavan linnuston suhteen. Mikäli näiden voimala-alueiden väliin jääviä alueita joskus täydennetään uusilla puistoilla, alkaa yhteisvaikutus muodostua arveluttavammaksi. Huomioon tulee siten ottaa myös naapurikuntien mahdolliset hankkeet. Kullakin yksittäiselläkin kohteella on kuitenkin ominaispiirteensä, jotka yleensä edellyttävät tarkempia selvityksiä mahdollisen rakentamisen yhteydessä. 59

13 Kartta 25: Kurki 5. TULOSTEN TARKASTELU Tuloksia on tarkasteltu suunnittelualuekohtaisesti osaraporteissa 1-7. Kasvillisuuden ja luontotyyppien osalta alueet ovat pitkälti samantyyppisiä, metsätalouskäytössä olevia männikkövaltaisia kallioalueita. Näissä tuulivoimarakentamista ohjaavia olivat lähinnä vain metsälain 10 mukaiset luonnontilaiset vähätuottoiset kallioalueet joita myös suunnittelualueilla esiintyi muutamia, mm. Kylähiisin ja Lokalahden suunnittelualueilla. Muita selkeästi suojeltavia luontotyyppejä ei yleisluontoisessa kartoituksessa tai alueiden taustatietojen selvittämisen yhteydessä tietokannoista löytynyt. Tuloksia tarkasteltaessa on huomattava että toimeksianto ei sisältänyt alueiden määrittelyä tarkkoina karttarajauksina, vaan rajaukset olivat suurpiirteisiä. Myös luontoarvot muodostuvat usein kokonaisuuksista, jolloin muin perustein tehtyjen rajausten ulkopuolisiakin alueita tulee huomioida. Alustavan selvityksen perusteella alueet olivat Velluan kohdetta lukuun ottamatta tuulivoimarakentamiselle mahdollisia pesimälinnuston suhteen. Velluakin voi mahdollistaa ajateltua pienimuotoisemman rakentamisen, mutta merikotkan pesinnän vuoksi mahdollinen alue pieneni noin kolmannekseen alkuperäisestä. Toinen Varsinaissuomalaisittain merkittävä laji oli metso, jonka viimeiset elinpiirit sijaitset usein juuri tämäntyyppisillä, myös tuulivoimalle soveltuvilla kokonaisuuksilla. 60

14 Metso liikkuu matalalla, mutta ei ole selvää miten esim. voimalamelu reviirin ydinalueella vaikuttaa pitkällä aikavälillä. Positiivinen vaikutus tuskin on, vaikka toisaalta alue silloin yleensä säilyy muulta ihmistoiminnalta. Paikallisen ELY:n edustajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella yksi oleellinen kriteeri voisi olla se, onko metsolla samalla aluekokonaisuudella korvaavia soidinpaikkoja. Muuttavan linnuston suhteen Uusikaupunki sijaitsee lähtökohtaisesti keväin syksyin lintujen muuttoreitillä ja alueella sijaitsee muutamia merkittäviäkin levähdysalueita. Mittavin muutto kulminoituu kuitenkin rannikkolinjaan ja saariston ylle, mikä vähentää oleellisesti mahdollista törmäyskurssia tässä tarkastellun tuulivoimasuunnittelun suhteen. Selvitettyjen alueiden osalta yhtäkään ei voi pitää erityisen ongelmallisena, mutta muutamien alueiden ja lajiryhmien osalta täydentävää tietoa on hyvä hankkia riittävästi, Uudenkaupungin tapauksessa erityisesti kolmen läntisimmän kohteen osalta (Lokalahti, Ruonanperä ja Petes). Kuva: jyrkänne Lokalahden Vuorttonvuoren pohjoisrinteellä mahdollinen metsälain kohde P. Alho Suunnittelualueilla tai niiden tuntumassa sijaitsee joitain muinaismuistolain mukaisesti huomioitavia kohteita, jotka kuuluvat tarkemmin muiden selvitysten piiriin. Tässä selvityksessä tehdyt suunnittelualueiden raportit eivät ota kantaa maisema-arvoihin. 61

15 6. KIRJALLISUUS Koskimies, P. 1994: Linnuston seuranta ympäristöhallinnon hankkeissa. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja. Sarja B, No s. Lehikoinen, E., Gustafsson, E. ja muut 2003: Varsinais-Suomen linnut. Turun lintutieteellinen yhdistys ry. Turku. Manuela de Lucas, Guyonne F.E. Janss and Miguel Ferrer (Editors): Birds and Wind farms. Risk assessment and mitigation. Several authors. Quercus 2007 Mikkola-Roos, M., Niikkonen, T. 2005: Kosteikkojen kunnostuksen ja hoidon parhaat käytännöt kuudella Life-kohteella Suomessa. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A s. Mitchell-Jones, A. & McLeish, A.P. (toim.) 2004: Bat worker s manual. 3rd edition. Joint Nature Conservation Committee. [online] Suomen lepakkotieteellinen yhdistys (SLTY ry) 2011: Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry:n suositus lepakkokartoituksista luonto-kartoittajille, tilaajille ja viranomaisille. URL: Heikkinen, Risto; Husa, Jukka: Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun ja Porin läänissä. Vesi- ja ympäristöhallitus (Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - Sarja A 210.) s. Rassi, P, Hyvärinen, E., Juslen, A. & Mannerkoski, I. (toim./eds) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus - Punainen kirja Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 685 s. 62

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. Karttaliite

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. Karttaliite Karttaliite Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Karttojen selite ja tulkintaohje... 3 Yhdistelmäkartat kaikkien lajien muuttoreiteistä... 4 Kevätmuutto...

Lisätiedot

Liperin tuulivoimalat

Liperin tuulivoimalat Muuttolinnustoselvitys Aappo Luukkonen 1.0 5.6.2015 5.6.2015 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 1.1 Liperin tuulivoimahanke... 2 1.2 Muuttolintuseurannan menetelmät ja aineisto... 2 1.3 Törmäysmalli... 3 2

Lisätiedot

Lintujen muutto ja muuton valtaväylät Suupohjassa

Lintujen muutto ja muuton valtaväylät Suupohjassa Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys ry. 21.1.2013 Etelä-Pohjanmaan liitto PL 109, 60101 Seinäjoki info@etela-pohjanmaa.fi Lintujen muutto ja muuton valtaväylät Suupohjassa Etelä-Pohjanmaalla laaditaan

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Misskärin tuulipuistoalueen ympäristöselvitykset. Selvitys alueen merkityksestä lintujen muuttoreittinä.

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Misskärin tuulipuistoalueen ympäristöselvitykset. Selvitys alueen merkityksestä lintujen muuttoreittinä. Kemiönsaaren Misskärin tuulipuistoalueen ympäristöselvitykset. Selvitys alueen merkityksestä lintujen muuttoreittinä. Kalasääksi kuuluu alueen läpimuuttavaan petolintulajistoon Suomen Luontotieto Oy 17/2012

Lisätiedot

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry Tuulivoimalat ja linnut ovat otsikoissa Tuulivoimalat jauhavat linnut kuoliaiksi... Roottorit tekevät linnuista

Lisätiedot

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Alastaron tuulipuistohankkeen alueella kahdeksana aamuna elo- lokakuun aikana.

Lisätiedot

SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO

SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSET: LINTUJEN SYYSMUUTTO 1 (11) Sisältö 1 Tehtävän sisältö... 2 2 Menetelmät... 3 3 Tulokset... 3 3.1 Muutto... 3 3.2 Levähdysalueet... 11 4 Vaikutusten

Lisätiedot

TUULIPUISTON LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SAUVO STENINGEN VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

TUULIPUISTON LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SAUVO STENINGEN VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT TUULIPUISTON LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SAUVO STENINGEN VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2013 SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Uusi rakennuspaikka 3. Rakennuspaikan kuvaus 4. Lepakot 5. Johtopäätökset

Lisätiedot

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.3.2015 P20221 Ilosjoen syysmuutto 1 (13) Tuomo Pihlaja

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella kahdeksana aamuna elo- lokakuun

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012.

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. KEMIÖNSAAREN NORDANÅ- LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN TUULIPUISTOJEN YMPÄRISTÖSELVITYKSET. LINTUJEN KEVÄTMUUTON SELVITYS 2012. Suomen Luontotieto Oy Merikotka on tavallinen näky alueella Suomen Luontotieto Oy 18/2012

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suomen Luontotieto Oy Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suokukkkoja havaittiin vain muutamia parvia. Kuvassa nuoria intuja

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015

Suomen Luontotieto Oy KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015 KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015 Alueen poikki muutti kaksi kalasääkseä Suomen Luontotieto Oy 22/2015 Jyrki Matikainen ja Pihla Matikainen Sisältö 1.

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy: n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen syysmuuton seurantaselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy: n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen syysmuuton seurantaselvitys 2011. Voimavapriikki Oy: n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen syysmuuton seurantaselvitys 2011. Rautiaisia muuttaa alueen poikki kevättä enemmän. Kuvan lintu rengastajan kädessä Suomen

Lisätiedot

TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO

TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY TORNION KITKIÄISVAARAN TUULIVOIMAPUISTO LINNUSTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P17736P001 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Linnuston kevätmuuttoselvitys

Lisätiedot

NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN. Lintujen syysmuuton selvitys 2011

NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN. Lintujen syysmuuton selvitys 2011 NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN Lintujen syysmuuton selvitys 2011 29.5.2012 2 (14) 29.5.2012 NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 LINTUJEN MUUTON YLEISPIIRTEISTÄ

Lisätiedot

Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton selvitys 2012.

Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton selvitys 2012. Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton selvitys 2012. Merikotka on tavallinen näky alueella Suomen Luontotieto Oy 18/2012 Jyrki Matikainen

Lisätiedot

linnuston muuttoreitit ja kerääntymisalueet kemiönsaarella yhteenveto tehdyistä linnustoselvityksistä 2013

linnuston muuttoreitit ja kerääntymisalueet kemiönsaarella yhteenveto tehdyistä linnustoselvityksistä 2013 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland linnuston muuttoreitit ja kerääntymisalueet kemiönsaarella yhteenveto tehdyistä linnustoselvityksistä 2013 Linnuston

Lisätiedot

Tuulivoima, linnusto ja lepakot. Mikael Nordström Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y.

Tuulivoima, linnusto ja lepakot. Mikael Nordström Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y. Tuulivoima, linnusto ja lepakot Mikael Nordström Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y. Lähteet Rodrigues et al. 2008: Guidelines for consideration of bats in wind farm projects. Eurobats guidelines No

Lisätiedot

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. BirdLife Suomi ry

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. BirdLife Suomi ry Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen BirdLife Suomi ry Tuulivoimalat jauhavat linnut kuoliaiksi... Roottorit tekevät linnuista jauhelihaa... Ei lintusilppureita Siipyyhyn Ihmisen

Lisätiedot

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat. Jari Jokela

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat. Jari Jokela Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat Jari Jokela 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. LASKENTA-ALUE... 2 3 MENETELMÄT... 2 4. SULKASATOLASKENNAT... 4 Metsähanhi... 4 Joutsen... 4 5.

Lisätiedot

KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS

KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTON- SELVITYS 2015 Peippo oli runsaslukuisin läpimuuttava varpuslintu Suomen Luontotieto Oy 2/2016 Jyrki Matikainen Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ Vastaanottaja Triventus Wind Power AB Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510015995 VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ SYYSMUUTONSEURANTA 2014 Päivämäärä 22.9.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas

Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys Raportti 13.8.2013 Lintujen kevätmuuton seuranta maakuntakaavan tuulivoima-alueilla Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas Raportti: Ismo Nousiainen, Jukka-Pekka Taivalmäki

Lisätiedot

Vihisuon tuulivoimapuiston linnuston kevätmuuttoselvitys ja kanalintujen soidinselvitys

Vihisuon tuulivoimapuiston linnuston kevätmuuttoselvitys ja kanalintujen soidinselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A METSÄHALLITUS Vihisuon tuulivoimapuiston linnuston kevätmuuttoselvitys ja kanalintujen soidinselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27043 Vihisuon lisäselvitykset

Lisätiedot

Kommentit Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyn ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin Kaukkorvenkankaan tuulivoimapuistoa koskevaan lausuntoon

Kommentit Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyn ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin Kaukkorvenkankaan tuulivoimapuistoa koskevaan lausuntoon Kommentit Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyn ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin Kaukkorvenkankaan tuulivoimapuistoa koskevaan lausuntoon 1. Taustaa Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LEPAKOT JA TUULIVOIMA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 4 TULOKSET... 4 5 YHTEENVETO

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala juha.honkala@helsinki.fi 24.3.2010 Keskitalvi Ruokinnat, hevostallien ympäristöt Avovesistöt Pihlajanmarjatalvet (tilhet,

Lisätiedot

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskus Kuva: Tero Taponen Kosteikkoluontotyyppien jakautuminen uhanalaisuusluokkiin (koko maa) 100 % 10 12 21 17 70 14 n 90 % 80

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... TYÖNUMERO: E27125.00 KITTILÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS YLÄ-KITTILÄN NIITTY SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. välisen kiinteän yhteyden ja tuulipuiston ympäristöselvitykset. syysmuuton selvitys 2009.

Suomen Luontotieto Oy. välisen kiinteän yhteyden ja tuulipuiston ympäristöselvitykset. syysmuuton selvitys 2009. Oulunsalon- Hailuodon välisen kiinteän yhteyden ja tuulipuiston ympäristöselvitykset. syysmuuton selvitys 2009. Karikukko kuuluu alueen läpimuuttavaan lajistoon Suomen Luontotieto Oy 46/2009 Jyrki Oja,

Lisätiedot

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella.

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella. 4.5 Vaikutukset luonnonympäristöön 4.5.1 Yleistä Suunnitteilla olevien 14 tuulivoima-alueen linnustoselvityksen on laatinut Lakeuden luontokartoitus v. 2015. Osalla selvitysaluetta on tehty linnuston muutonseurantaa

Lisätiedot

FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET R.F.

FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET R.F. Vastaanottaja Föreningen Konstamfundet r.f. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 11.11.213 FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET R.F. OLOFSGÅRDIN MUUTTOLINNUSTOSELVITYS FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET R.F. Päivämäärä

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti LIITE 5 Vastaanottaja Kuortaneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510020028 KUORTANEEN KUNTA LÄNSIRANNAN OSAYLEISKAAVAN TAISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN 1 Päivämäärä

Lisätiedot

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS Vastaanottaja Pohjanmaan Tuuli Oy Asiakijatyyppi Ra portti Päivämäärä 24.1.2015 0 ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS c RAM B&L ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHANKE PETOLINTUJEN

Lisätiedot

LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU2011

LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU2011 LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU2011 Esa Lammi 21.5.2012 LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN SYYSMUUTON TARKKAILU 2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3 2 SELVITYSALUEJAMENETELMÄT...3

Lisätiedot

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Alastaron tuulipuistohankkeen alueella kolmena aamuna huhtikuun aikana.

Lisätiedot

Vesijärvi on yksi eteläisen Suomen hienoimmista lintujärvistä.

Vesijärvi on yksi eteläisen Suomen hienoimmista lintujärvistä. Vesijärvi on yksi eteläisen Suomen hienoimmista lintujärvistä. Vesijärven tilan muutokset ovat heijastuneet järven pesimälinnustoon. Järvelle pesimään kotiutuneet linnut kertovat siitä, millaista ravintoa

Lisätiedot

Karijoen Kakkorin ja Perkiön tuulivoimakohteiden linnustoselvitys 2013

Karijoen Kakkorin ja Perkiön tuulivoimakohteiden linnustoselvitys 2013 Karijoen Kakkorin ja Perkiön tuulivoimakohteiden linnustoselvitys 2013 Taikapolku 8/2013 Ismo Nousiainen 1. Johdanto O2 Vindkompaniet AB suunnittelee Karijoen kuntaan kahta tuulivoimahanketta. Yhdeksän

Lisätiedot

Lausunto Mikonkeitaan tuulivoimapuiston Natura-arvioinnin tarveharkinnasta

Lausunto Mikonkeitaan tuulivoimapuiston Natura-arvioinnin tarveharkinnasta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, trafik- och miljöcentralen LAUSUNTO 5.12.2014 Dnro EPOEL Y/37/07.04/2013 Kristiinankaupungin kaupunki PL13 64100 KRISTIINANKAUPUNKI Viite Asia: Mikonkeitaan

Lisätiedot

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Janne Aalto EKLY:n perinteinen kevätyhteishavainnointi vietettiin lauantaina 23.4. 2016. Havainnointiin osallistuttiin neljällä

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS. Sisällysluettelo TUULIVOIMASUUNNITELUN UUSIKAUPUNKI, HYTTYSKARI HANGONSAARI VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

LUONTOSELVITYS. Sisällysluettelo TUULIVOIMASUUNNITELUN UUSIKAUPUNKI, HYTTYSKARI HANGONSAARI VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT TUULIVOIMASUUNNITELUN LUONTOSELVITYS UUSIKAUPUNKI, HYTTYSKARI HANGONSAARI Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Suunnittelualue 3 3. Tutkimusmenetelmät 7 4. Linnustoselvityksen tulokset 7 4.1. Pesimälinnusto

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS KAAVOITUSTA VARTEN UUDENKAUPUNKI, LOKALAHTI, VARTSAARI

LUONTOSELVITYS KAAVOITUSTA VARTEN UUDENKAUPUNKI, LOKALAHTI, VARTSAARI LUONTOSELVITYS KAAVOITUSTA VARTEN UUDENKAUPUNKI, LOKALAHTI, VARTSAARI Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kartoitusalue ja menetelmät 3. Tulokset 4. Johtopäätökset 5. Kirjallisuus 6. Kuvia kohdealueelta 7.

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU 2011 Pekka Routasuo 18.1.2012 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE LINTUJEN KEVÄTMUUTON TARKKAILU 2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA

Lisätiedot

Ulppaanmäen tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys

Ulppaanmäen tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA GREENWATT OY JA VIITASAAREN KAUPUNKI tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (8) Tuomo Pihlaja Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Muistutus: Kymenlaakson energiamaakuntakaavaehdotus (23.1.2012)

Muistutus: Kymenlaakson energiamaakuntakaavaehdotus (23.1.2012) BirdLife Suomi ry BirdLife Finland rf Annankatu 29 A 16, 00100 HELSINKI Puh. (09) 4135 3300, fax (09) 4135 3322 toimisto@birdlife.fi - www.birdlife.fi Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys ry c/o Jukka

Lisätiedot

TLY:n retki Rönnskärin lintuasemalle

TLY:n retki Rönnskärin lintuasemalle TLY:n retki Rönnskärin lintuasemalle 3.-5.10.2014 Roland Vösa Perjantai 3.10. Sää: +12, 3 m/s S, 8/8 Matkalla ulkosaaristoon. Roland Vösa Turun lintutieteellisen yhdistyksen retkue rantautui kuuden jälkeen

Lisätiedot

LUONTOSELVITYSTEN TASON ARVIOINTI

LUONTOSELVITYSTEN TASON ARVIOINTI LUONTOSELVITYSTEN TASON ARVIOINTI Luonnonsuojeluselvitysten laatimisopas 1993 Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi, Ympäristöopas 109 Luonnon monimuotoisuus on vaikeasti hahmotettava kokonaisuus.

Lisätiedot

Tuulivoiman linnustovaikutukset

Tuulivoiman linnustovaikutukset Tuulivoiman linnustovaikutukset Mitä tiedetään, mitä ei? Tero Toivanen, suojeluasiantuntija Tietoa kertyy koko ajan Tuulivoiman linnustovaikutuksia tutkittu paljon ja tutkitaan edelleen Tieto koskee pääosin

Lisätiedot

Kairankutsun luonto- ja linturetket

Kairankutsun luonto- ja linturetket Kairankutsun luonto- ja linturetket Luonnon ja lintujen tarkkailu retkeilymuodossa on yksi parhaista rentoutumiskeinoista kiireisen maailmanmenon keskellä. Tähän Pyhä-Luoston kansallispuisto ja Itä-Lapin

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella kolmena aamuna huhtikuun aikana.

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys

PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 4.11.214 PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON TUULIVOIMA- PUISTON KEVÄTMUUTON SELVITYS 214 PUNKALAITUMEN

Lisätiedot

LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA

LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA Esa Lammi 29.1.2013 LINTUJEN LENTOREITTISELVITYS FINNOON ALUEELLA SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 2 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 2.1. MUUTONSEURANTA... 2 2.2. VESILINTUJEN

Lisätiedot

Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013

Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013 2013 Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013 Nina Hagner-Wahlsten BatHouse 2013-09-11 Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Lepakoiden suojelu... 2 3. Aineisto ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Metsälain mukaiset

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO KEHRÄÄJÄSELVITYS 2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18892P002 Tiina Mäkelä Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Ramoninkadun luontoselvitys

Ramoninkadun luontoselvitys Ramoninkadun luontoselvitys Elina Lehtinen Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 7.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Työmenetelmät... 3 2.1 Esiselvitys... 3 2.2 Maastotyöskentely... 3 2.3

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus tuulivoimapuisto Kristiinankaupunki Pohjoinen

Ympäristövaikutusten arviointiselostus tuulivoimapuisto Kristiinankaupunki Pohjoinen Merkittävin luontoympäristölle aiheutuva vaikutus on puiden hakkuu johtokatujen varrella. Tätä vaikutusta ei tule vaihtoehdossa 2, jossa käytetään maakaapelia. Myös vaihtoehdossa 1 uutta johtoaukeaa tehdään

Lisätiedot

Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta

Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta Vimpeli-Alajärvi-Soini-Karstula-Kyyjärvi Selvitys tuulivoima-alueiden syysmuuttolinnustosta Matti Aalto Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry (SSLTY) 31.10.2013 1. Tavoitteet ja menetelmät Kannen kuva:

Lisätiedot

Simon Karsikon alueen linnustoselvitykset 2009 Kemin-Tornion lintuharrastajat Xenus r.y.

Simon Karsikon alueen linnustoselvitykset 2009 Kemin-Tornion lintuharrastajat Xenus r.y. Simon Karsikon alueen linnustoselvitykset 2009 Kemin-Tornion lintuharrastajat Xenus r.y. 12.10.2009 2 (13) Simon Karsikon alueen linnustoselvitykset 2009 Sisältö 1 JOHDANTO 3 2 KEVÄTMUUTTOLASKENNAT 3 2.1

Lisätiedot

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Pyhtään kunta Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Petri Parkko 2.12.2011 1. Selvityksen taustoja Keihässalmen satama-alueen ja sen ympäristön kehittämistä varten tarvittiin tietoja

Lisätiedot

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 4 2. Lintujen muutto Suomessa... 4 2.1. Lintujen muuttokäyttäytymisestä... 4 2.2. Muuttoreitteihin

Lisätiedot

Pyhäjoen Silovuoren lepakkoselvitys vuonna 2014

Pyhäjoen Silovuoren lepakkoselvitys vuonna 2014 Pyhäjoen Silovuoren lepakkoselvitys vuonna 2014 Espoo 2014 1 Valokuvat: Karttakuvat: Pohjakartat: Kirjoittaja: Ville Vasko Faunatica Oy Maanmittauslaitos Ville Vasko 2 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3

Lisätiedot

Linnustoselvitys Kemijärven Ailangantunturilla, WPD Finlandin tuulivoimapuisto YVA 24.3.2012 Olli-Pekka Karlin

Linnustoselvitys Kemijärven Ailangantunturilla, WPD Finlandin tuulivoimapuisto YVA 24.3.2012 Olli-Pekka Karlin Linnustoselvitys Kemijärven Ailangantunturilla, WPD Finlandin tuulivoimapuisto YVA..0 Olli-Pekka Karlin Sisällysluettelo. Johdanto, ja selvitettävän alueen yleiskuvaus. Työssä käytetyt menetelmät. Pesimälinnusto

Lisätiedot

Holingonvuoren tuulivoimapuiston luontoselvitykset

Holingonvuoren tuulivoimapuiston luontoselvitykset SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI tuulivoimapuiston luontoselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (27) Tuomo Pihlaja Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Natura-2000

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN MAAKUNNALLISESTI TÄRKEÄT LINTUALUEET

LOUNAIS-HÄMEEN MAAKUNNALLISESTI TÄRKEÄT LINTUALUEET LOUNAIS-HÄMEEN MAAKUNNALLISESTI TÄRKEÄT LINTUALUEET Lounais-Hämeen Lintuharrastajat ry 2015 Lounais-Hämeen maakunnallisesti tärkeät lintualueet MAALI-hankkeen loppuraportti Lounais-Hämeen Lintuharrastajat

Lisätiedot

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2013

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2013 Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 213 Tringa ry Hannu Holmström HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ LOKKILASKENTOJEN RAPORTTI VUODELTA 213 1. Johdanto Helsingin

Lisätiedot

Kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden seuranta

Kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden seuranta Kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden seuranta Tero Toivanen, BirdLife Suomi, lintulaskijatapaaminen 11.3.2017 IBA = kansainvälisesti tärkeät lintualueet Maailmanlaajuinen biodiversiteetin seurantaverkosto

Lisätiedot

Muonion Mielmukkavaaran tuulipuiston lepakkoselvitys 2009

Muonion Mielmukkavaaran tuulipuiston lepakkoselvitys 2009 2009 Muonion Mielmukkavaaran tuulipuiston lepakkoselvitys 2009 Nina Hagner-Wahlsten BatHouse 27.10.2009 Muonion Mielmukkavaaran tuulipuiston lepakkoselvitys 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LEPAKOT JA TUULIVOIMA...

Lisätiedot

KANNUS-KALAJOKI TUULIVOIMALAHANKE MUUTTOLINNUSTOSEL- VITYS 2011 2012

KANNUS-KALAJOKI TUULIVOIMALAHANKE MUUTTOLINNUSTOSEL- VITYS 2011 2012 PROKON Energiesysteme GmbH KANNUS-KALAJOKI TUULIVOIMALAHANKE MUUTTOLINNUSTOSEL- VITYS 2011 2012 Heikki Tuohimaa & Hannu Tikkanen 14.11.2013 Kokkola 1 Tarkastus Päivämäärä 19/11/2013 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

LIITE 1a. Lintujen päämuuttoreitit Suomessa

LIITE 1a. Lintujen päämuuttoreitit Suomessa LIITE 1a Lintujen päämuuttoreitit Suomessa Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 4 2. Lintujen muutto Suomessa... 4 2.1.

Lisätiedot

2. Talvikausi: arvokkaiksi koskikarakohteiksi nimetään virtavesiä, joissa tavataan talvisin kerrallaan vähintään 10 koskikaraa.

2. Talvikausi: arvokkaiksi koskikarakohteiksi nimetään virtavesiä, joissa tavataan talvisin kerrallaan vähintään 10 koskikaraa. LAPIN MAAKUNNALLISESTI ARVOKKAAT LINTUJEN KERÄÄNTYMISALUEET Kohteiden valintakriteerit: Maakunnallisesti tärkeitä muuttolintujen levähdysalueita ovat kohteet, joissa tavataan säännöllisesti jossakin vaiheessa

Lisätiedot

Kymenlaakson tuulivoimasuunnitteluun liittyvä linnustoarviointi 2011

Kymenlaakson tuulivoimasuunnitteluun liittyvä linnustoarviointi 2011 Kymenlaakson liitto Kymenlaakson tuulivoimasuunnitteluun liittyvä linnustoarviointi 2011 Petri Parkko 31.3.2011 Sisällys 1. Arvioinnin taustoja...3 2. Aineisto...4 3. Kymenlaakson IBA-kohteet...6 4. Kymenlaakson

Lisätiedot

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156 12.04.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki Niinimäen Tuulipuisto Oy Niinimäen tuulivoimapuiston luontoselvitys, Pieksämäki Sisällys

Lisätiedot

Koiramäen tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys

Koiramäen tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A GREENWATT OY JA KARSTULAN KUNTA Koiramäen tuulivoimapuiston luontoselvitykset: metson ja teeren soidinselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Koiramäen soidinselvitys

Lisätiedot

Hallakankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset

Hallakankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KYYJÄRVEN KUNTA tuulivoimapuiston luontoselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.1.2015 P20221 1 (23) Tuomo Pihlaja 19.1.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue...

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 16X270705 19.11.2015 WSP FINLAND OY / WINDA INVEST OY

LUONTOSELVITYS 16X270705 19.11.2015 WSP FINLAND OY / WINDA INVEST OY LUONTOSELVITYS 19.11.2015 WSP FINLAND OY / WINDA INVEST OY Tyrnävän Kivimaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset 2015 2 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. ISOJEN LINTUJEN MUUTTOREITIT SATAKUNNASSA havaintokatsaus AHLMAN

TURUN YLIOPISTO Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. ISOJEN LINTUJEN MUUTTOREITIT SATAKUNNASSA havaintokatsaus AHLMAN TURUN YLIOPISTO Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus ISOJEN LINTUJEN MUUTTOREITIT SATAKUNNASSA havaintokatsaus AHLMAN Konsultointi & suunnittelu 1 sisällysluettelo Johdanto... 4 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN LINNUSTOSELVITYKSEN TÖRMÄYSMALLINNUS

MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN LINNUSTOSELVITYKSEN TÖRMÄYSMALLINNUS Lausunto Pöyry Finland Oy Tutkijantie 2 PL 20 90571 Oulu www.poyry.fi Päiväys 2.10.2012 Viite 16USP0084 Sivu 1 (3) Yhteyshlö Aappo Luukkonen Puh. 010 3331544 aappo.luukkonen@poyry.com MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus

Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus 67050263SP 3.3.2008 Naantalin kaupunki Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Lähtötietoraportin täydennys Sisällysluettelo 1 LINNUSTO...2 2 ARVOKKAAT KALLIOALUEET...2 3 RAKENNUSPAIKAT...4

Lisätiedot

Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry

Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry Hartolan kunta Tekninen toimisto PL 16 19601 Hartola Hartolassa, 13.3.2015 Mielipide Jääsjärven rantayleiskaavaluonnoksesta Mielipiteen antajat: Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry. Päijät-Hämeen lintutieteellinen

Lisätiedot

Lepakkokartoitusohjeet

Lepakkokartoitusohjeet Lepakkokartoitusohjeet avuksi tilaajalle ja kartoittajalle Lepakkoseminaari 19.3.2011 Markku Lappalainen Lepakkokartoitusohjeet Miksi lepakot tulee kartoittaa? Tarve ohjeelle ja hyville käytännöille SLTY:n

Lisätiedot

VALTATIEN 7 (E18) PARANTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KOSKENKYLÄ LOVIISA KOTKA: Tiesuunnitelma ja tiesuunnitelman täydentäminen

VALTATIEN 7 (E18) PARANTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KOSKENKYLÄ LOVIISA KOTKA: Tiesuunnitelma ja tiesuunnitelman täydentäminen VALTATIEN 7 (E18) PARANTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KOSKENKYLÄ LOVIISA KOTKA: Tiesuunnitelma ja tiesuunnitelman täydentäminen Luontoselvitykset 2009 Marko Vauhkonen 28.10.2009 1 JOHDANTO Valtatien 7

Lisätiedot

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2015

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2015 Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2015 Tringa ry Hannu Holmström HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄ - LOKKILASKENTOJEN RAPORTTI VUODELTA 2015 1. Johdanto

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA TUULIVOIMAHANKKEI- DEN YHTEISVAIKUTUS- SELVITYS

KEMIÖNSAAREN KUNTA TUULIVOIMAHANKKEI- DEN YHTEISVAIKUTUS- SELVITYS Vastaanottaja Kemiönsaaren kunta Asiakirjatyyppi Selvitysraportti Päivämäärä helmikuu 2013 Työnumero 1510002348 KEMIÖNSAAREN KUNTA TUULIVOIMAHANKKEI- DEN YHTEISVAIKUTUS- SELVITYS KEMIÖNSAAREN KUNTA TUULIVOIMAHANKKEIDEN

Lisätiedot

Päivämäärä TRIVENTUS WIND POWER AB NÄRPIÖN PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS

Päivämäärä TRIVENTUS WIND POWER AB NÄRPIÖN PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS Päivämäärä 13.9.2012 TRIVENTUS WIND POWER AB NÄRPIÖN PIRTTIKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON KEVÄTMUUTTOSELVITYS Päivämäärä 13/09/2012 Laatija Sami Ylistö, Ville Yli-Teevahainen Tarkastaja Kuvaus Kannen kuva Timo

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kaskisten Dickholmenin ja. Suomen Luontotieto Oy 33/2014 Jyrki Matikainen, Tikli Matikainen ja Pihla Matikainen

Suomen Luontotieto Oy. Kaskisten Dickholmenin ja. Suomen Luontotieto Oy 33/2014 Jyrki Matikainen, Tikli Matikainen ja Pihla Matikainen Kaskisten Dickholmenin ja Härtsholmenin tuulivoimahankkeen luontoselvitykset 2014 Alueella toukokuussa havaitut merikotkat olivat kaikki vanhoja yksilöitä Suomen Luontotieto Oy 33/2014 Jyrki Matikainen,

Lisätiedot

Vihisuon tuulivoimapuiston luontoselvitykset

Vihisuon tuulivoimapuiston luontoselvitykset SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KARSTULAN KUNTA Vihisuon tuulivoimapuiston luontoselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.1.2015 P20221 Vihisuon luontoselvitys 1 (26) Tuomo Pihlaja 9.1.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2014 AHLMAN GROUP OY

Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2014 AHLMAN GROUP OY Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 18/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 3 Tutkimusmenetelmät... 4 Epävarmuustekijät...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Gräsbölen tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Gräsbölen tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011 Suomen Luontotieto Oy Kemiönsaaren Gräsbölen tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011 Suomen Luontotieto Oy 25/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö 1. Johdanto... 3 2.

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy

Suomen Luontotieto Oy Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Natura-arvion täydennys. Laulujoutsenen, hanhien ja kurjen kevätmuuton seurantaselvitys 2012 Laulujoutsenia kerääntyy Kalliojärven

Lisätiedot

HELSINGIN KRUUNUVUORENSELÄN

HELSINGIN KRUUNUVUORENSELÄN TUTKIMUSRAPORTTI HELSINGIN KRUUNUVUORENSELÄN MUUTTAVAN JA LEVÄHTÄVÄN LINNUSTON SEURANTA VUONNA 2011 Tekijät: Rauno Yrjölä, Jorma Vickholm SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 menetelmät... 4 3 Tulokset... 8 3.1

Lisätiedot

Raportti 29.5.2015. Kinnulan Hautakankaan tuulivoima-alueen pöllöselvitys 2015

Raportti 29.5.2015. Kinnulan Hautakankaan tuulivoima-alueen pöllöselvitys 2015 Raportti 29.5.2015 Kinnulan Hautakankaan tuulivoima-alueen pöllöselvitys 2015 Espoo 2015 1 Kannen kuva: Valokuvat: Karttakuvat: Pohjakartat ja ilmakuvat: Kirjoittaja: Toimittaja: Kiitokset: Matti Sissonen

Lisätiedot

Porvoon seudun maakunnallisesti arvokkaat lintukohteet

Porvoon seudun maakunnallisesti arvokkaat lintukohteet PORVOONSEUDUN LINTUYHDISTYS B N F F BORGÅNEJDENS PSLY 19 62 FÅGELFÖRENING RY. Porvoon seudun maakunnallisesti arvokkaat lintukohteet Teemu Lehtiniemi, Mauri Leivo ja Joni Sundström Porvoon seudun lintutieteellinen

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot