Muistutus: Kymenlaakson energiamaakuntakaavaehdotus ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muistutus: Kymenlaakson energiamaakuntakaavaehdotus (23.1.2012)"

Transkriptio

1 BirdLife Suomi ry BirdLife Finland rf Annankatu 29 A 16, HELSINKI Puh. (09) , fax (09) Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys ry c/o Jukka Rokkanen, Itäkatu 14 B 41, Kotka Vastaanottaja: Kymenlaakson Liitto PL KOTKA Muistutus: Kymenlaakson energiamaakuntakaavaehdotus ( ) Kiitämme Kymenlaakson liittoa mahdollisuudesta antaa muistutus Kymenlaakson energiamaakuntakaavaehdotuksesta. Allekirjoittaneet järjestöt kannattavat tuulivoiman lisäämistä ja pitävät tärkeinä tuulivoiman sijoittumisen ohjaamista kaavojen avulla. Mielestämme tuulivoimalle soveltuvat alueet tulee ensisijaisesti osoittaa maakuntakaavoissa, jotka ohjaavat mahdollista jatkokaavoitusta, kuten tuulivoimayleiskaavoja. Maakuntakaavoilla on täten vastuu tuulivoiman hyvästä sijoittumisesta. Maakuntakaavassa tulisi lähtökohtana olla asian lähestyminen sulkemalla pois ne alueet, joille tuulivoimarakentaminen ei sovellu ("no go alueet") ja tämän perusteella valita tuulivoimatuotantoon osoitettavat kyseiselle toiminnalle soveltuvat alueet. Valitettavasti pidämme kymenlaakson energiamaakuntakaavaehdotusta linnustollisesti osin ongelmallisena. Kaavaehdotuksessa on osoitettu tuulivoimala-alue mm. Virolahden Harvajanniemeen. Kyseistä aluetta voidaan perustellusti pitää yhtenä Suomen merkittävimmistä lintujen törmäysriskialueista, eikä sille yksinkertaisesti voi rakentaa tuulivoimaa. Energiavaihemaakuntakaavaehdotus on mielestämme lähtökohtaisesti vajaa, koska se ei ole huomioinut muuttoreittejä alueella, jolla sijaitsee valtakunnallisesti merkittäviä suurten lintujen muuttokeskittymiä. Nykymuodossaan maakuntakaava ei siis perustu riittäviin selvityksiin, jotta prosessissa olisi voitu jättää kaikki alueet, joilla linnustolliset vaikutukset ovat todennäköisesti merkittäviä. Kaava jättää toiminnanharjoittajille vastuun sen selvittämisestä, soveltuuko alue linnustollisesti lainkaan tuulivoimatuotantoon. Koska maakuntakaavaan on osoitettu tuulivoimalle alueita, jotka eivät varmuudella tai todennäköisesti tuotantoon sovellu, aiheuttaa kaava helposti tyytymättömyyttä toiminnanharjoittajien osalta. Riittämättömät selvitykset johtavat myös siihen, ettei maakuntakaavan kokonaisvaikutuksia linnustolle pystytä arvioimaan, vaikka kaavaselostuksessa toisin todetaan. Kymenlaakson energiamaakuntakaavassa esitetyt, erityisesti Virolahden ja Haminan, tuulivoiman tuotantoon soveltuviksi osoitetut hankkeet sijoittuvat Suomen tärkeimmälle suurten päiväpetolintujen muuttoreitille. Mahdollisesti kaikki Kymenlaakson energiamaakuntakaavaehdotuksessa E18-tien eteläpuolelle sekä välittömästi sen pohjoispuolelle

2 rajautuvat tuulivoiman tuotannolle osoitetut alueet ovat ongelmallisia törmäysriskiltään merkittävän linturyhmän, suurten päiväpetolintujen, syysmuuttoreitin näkökulmasta. Maakuntakaava-alueella lintujen päämuuttoreittialueelta sisämaahan päin olisi runsaasti linturiskien näkökulmasta ongelmattomia alueita. Valitsemalla näitä alueita tuulivoimatuotantoon pystyttäisiin nopeuttamaan tuulivoimatuotannon käyttöönottoa, koska ne eivät ole useiden nykykohteiden tapaan ongelmallisia, eivätkä johda todennäköisesti jopa vuosia kestäviin oikeudellisiin prosesseihin, jotka viivästyttävät kaavan hyväksymistä ja tuulivoimaloiden lisärakentamista. Koska allekirjoittaneet yhdistykset kannattavat tuulivoiman lisäämistä, olemme huolestuneita kaavaehdotuksen vaikutuksesta tuulivoiman imagoon ja hyväksyttävyyteen. Esitetyn kaltaisilla kaavaratkaisuilla päädytään tilanteeseen, jossa lintujen etu ja tuulivoituotanto törmäävät julkisuudessa, mikä lisää kansalaisten ennakkoluuloja tuulivoimaa kohtaan ja saattaa hankaloittaa hankkeiden toteuttamista myös sellaisilla alueilla, joilla linnustollista riskiä tai varsinaisia aitoja ristiriitoja ei ole. Haluamme tuoda vaihemaakuntakaavaehdotuksesta esiin alle kokoamiamme huomioita ja esitämme, että ne otetaan huomioon lopullista kaavaa laadittaessa, jotta lopputuloksesta saadaan hyväksyttävissä oleva ja linnustonkin hyvinvoinnin turvaava. 1. Poistettavat alueet Energiavaihemaakuntakaavasta tulisi poistaa tuulivoimalle soveltumattomina seuraavat alueet Harvajanniemen pohjoisosa 2102 Oravikorpi-Vahterikko Kaikki niemialueet Haminasta itään ovat linturiskin näkökulmasta soveltumattomia tuulivoimatuotantoon, koska kevätaikainen arktisten lintujen muutto keskittyy alueelle. Näillä alueilla tulisi maakuntakaavassa olla teollisen tuulivoiman rakennuskielto sen sijaan, että kaavassa esitetään Harvajanniemeen tuulivoimaa. Harvajanniemeen esitetty tuulivoimala-alue sijoittuu muuttolinjan vastaisesti alueeseen, jolle erityisesti arktisten valkoposkihanhien muutto usein keskittyy ja jossa parvet nousevat mantereen päälle. Osa parvista jatkaa rannikkolinjan suuntaisesti ja osa kääntyy sisämaahan kohti koillista. Parvet ovat kyseisellä alueella juuri siirtyneet mereltä maalle ja lentävät verraten matalalla, minkä vuoksi törmäysriski on erityisen suuri. Mitä pidemmälle sisämaahan hanhiparvet jatkavat sitä enemmän ne ottavat yleensä korkeutta ja sitä enemmän muuttoreitti hajautuu maantieteellisesti. Harvajanniemen alue on erityisen suuren riskin alue myös petolinnuille, erityisesti maakotkalle (liite 1, kuvat 1-3). Harvajanniemen linnustollinen ongelmallisuus on tuotu mielestämme niin hyvin esiin myös kaavaa varten laaditussa linnustoselvityksessä (Parkko, Luontoselvitys Kotkansiipi 2011), että se olisi myös tällä perusteella pitänyt jäädä pois energiamaakuntakaavaehdotuksesta. Pidämme Harvajanniemen tuulivoimala-aluetta yhtenä Suomen merkittävimmistä lintujen törmäysriskialueista, ja vaadimme sen poistamista maakuntakaavasta. Oravikorpi-Vahterikko alue sijoittuu keskeisesti suurikokoisten petolintujen muuton keskittymäalueelle, eikä ole toteuttamiskelpoinen (liite 1, kuvat 1-3). Se sijoittuu myös valkoposkihanhien ja harmaiden hanhien kevätmuuttolinjalle kohdassa, jossa parvet ovat todennäköisesti hankalalla korkeudella törmäysriskin näkökulmasta. Pidämme Oravikorven- Vahterikon tuulivoimala-aluetta hyvin suuren törmäysriskin alueena, ja vaadimme sen poistamista maakuntakaavasta. 2. Todennäköisesti soveltumattomat alueet Pidämme todennäköisesti tuulivoimalle soveltumattomina seuraavia alueita: 2100 Kyynärmäki-Alhonmäki 2021 Korkeuskalliot

3 Näistä Kyynärmäki-Alhonmäki sijoittuu muuttolinjan vastaisesti (luoteis-kaakko) alueelle, josta osa arktisten hanhien kevätmuutosta menee säännöllisesti aamuisin sisämaahan lounaiskoillissuunnassa. Alue on todennäköisesti riskialue myös maakotkille, jotka kiertävät Haminan taajaman syysmuutolla. Korkeuskallioiden alue sijoittuu tälle samalle väylälle. Suosittelemme näiden poistamista maakuntakaavasta. 3. Mahdollisesti ongelmalliset alueet Mahdollisesti ongelmallisesti sijoittuvat lisäksi: 2098 Mäyränmäki (eteläosa) 2093 Pirtnuora 2094 Struka 2095 Purola 2096 Valkiajärvensuo (eteläosa) Nämä kaikki sijaitsevat käsityksemme mukaan joko kokonaan tai osittain suurikokoisten petolintujen muuttoväylällä ja ovat siksi olemassa olevan aineistomme valossa mahdollisesti ongelmallisia. Pidämme niitä riskialueina, joiden toteuttaminen (osin tai kokonaan) saattaa osoittautua mahdottomaksi tarkempien linnustoselvitysten myötä (kts. kuva 1 sekä liite 1). Varovaisuusperiaatetta kunnioittaen näitä ei mielestämme kannattaisi pitää maakuntakaavassa, vaan etsiä korvaavia kohteita pohjoisempaa. 4. Maakuntakaava-alueen merkitys petolintujen muuttoväylänä Kaavaa varten laaditussa linnustoselvityksessä (Parkko, Luontoselvitys Kotkansiipi 2011) on käsitelty hyvin pintapuolisesti alueen merkitystä petolintujen muuttoväylänä. Tämä on selkeä puute, mikä on johtanut myös ongelmallisiin aluevalintoihin. Kyseessä on useiden lajien osalta Suomen merkittävin petolintujen muuton keskittymäalue, joka täyttää myös kansainvälisesti tärkeän keskittymäalueen kriteerit. Haluamme auttaa maakunnan liittoa suunnittelutyössä, minkä vuoksi tuomme osana muistutustamme esiin alueen merkitystä petolinnuille ja miten se vaikuttaa maankäytön suunnitteluun. Alla esittämämme lisäksi muistutuksemme liitteenä (liite 1) on alueella tapahtuvaan petolintujen muuttoon parhaiten perehtyneen asiantuntijan Tero Ilomäen kuvaus petolintumuuton sijoittumisesta alueella. Ilomäki on todennäköisesti Suomen paras petolintujen muuton asiantuntija. Yhteenvetona voidaan todeta petolintumuuton keskittyvän alueella noin 10 kilometrin levyiselle itälänsisuuntaiselle kaistaleelle rannikon tuntumaan. Virolahden rannikkoalue täyttää BirdLife Internationalin Eurooppa-tasolla tärkeän lintualueen (IBA, Important Bird Area) kriteerit koskien kaartelevien lintulajien muuton keskittymistä 1. BirdLife Internationalin kriteerien mukaan alue katsotaan Euroopan tasolla tärkeäksi muuton keskittymäalueeksi, jos sen kautta kulkee säännöllisesti muuttokaudessa vähintään 3000 päiväpetolintua. Haminan-Virolahden rannikkoalueella tämä raja ylittyy kiistatta syysmuutolla vuosittain. Kymenlaakson lintutieteellisen yhdistyksen keräämän havaintoaineiston mukaan havaittuja muuttavia suurikokoisia petolintuja on viime vuosina todettu keskimäärin noin kaksinkertainen määrä raja-arvoon nähden. Määrällisesti parhaina vuosina havaittujen yksilöiden kokonaismäärä on ollut lähes yksilöä. 1

4 Nämä luvut perustuvat muutonseurannassa havaittuihin yksilöihin. Kokonaisuudessaan alueen kautta muuttavien petolintujen määrä on havaittua suurempi, koska havainnointi ei ole koko muuttoajan ja koko muuttoväylän osalta kattavaa. Suurikokoisten petolintujen osalta kyse on Suomen tärkeimmästä muuton keskittymäalueesta. Koska kyse on kansallisessa ja kansainvälisessä mittakaavassa tärkeästä alueesta, on maakuntakaavoituksessa kiinnitettävä siihen erityistä huomiota. Kaavassa tulee maankäyttö- ja rakennuslain hengen mukaisesti varmistaa luontoarvojen säilyminen. Tämän muuttokeskittymän vuoksi Kymenlaaksolla on erityinen vastuu useiden Suomessa uhanalaisten petolintulajien hyvinvoinnista. Hiirihaukka Keskimäärin alueen kautta on viime vuosina havaittu syysmuutolla noin 2800 muuttavaa hiirihaukkaa. Lajin Suomen pesimäkannaksi arvioidaan paria. Laskennallinen Suomen syyskannan suuruus on yksilöä. Suorana estimaattina alueella on viime syksyinä havaittu muutolla % Suomen hiirihaukkakannasta. Huippusyksynä 2008 alueella havaittiin muuttavana noin 6500 hiirihaukkaa eli % koko maan syyskannasta. Koska muutonseuranta ei ole täysin kattavaa, on todellinen alueen kautta kulkevien yksilöiden osuus edellisiä laskennallisia arvoja suurempi. BirdLife Suomen ylläpitämän Tiira-lintutietopalvelun mukaan Kymenlaakson rannikkoalueella todetaan yleisesti Suomen suurimmat syysaikaiset hiirihaukkamuutot. Vuosina Tiiraan kirjatuista hiirihaukkahavainnoista Suomen 9 suurinta päivittäistä muuttosummaa on kyseiseltä alueelta. Edellä esittämäämme viitaten kyseessä on kiistatta Suomen tärkein hiirihaukan muuton keskittymäalue. Hiirihaukka on uhanalaisuustarkastelussa todettu uhanalaiseksi lajiksi luokkaan vaarantunut. Kuvassa 1 on Kymenlaaksosta Tiira-lintutietopalveluun kirjatut hiirihaukkahavainnot (n= 3680) siten painotettuna, että kukin piste osoittaa päivittäistä havaintosummaa. Mitä suurempi summa, sitä suurempi on ympyrän koko. Kuva osoittaa selkeästi hiirihaukkamuuton keskittymisen ja sen löydösten tulisi ohjata maakuntakaavoitusta. Mehiläishaukka Mehiläishaukka on aikainen muuttaja, minkä vuoksi sen muutosta ei ole yhtä kattavia tietoja kuin hiirihaukasta. Olemassa olevien tietojen mukaan sen muutto ei ilmeisesti kuitenkaan keskity aivan yhtä voimakkaasti rannikkolinjalla kuin hiirihaukan, vaan hiirihaukkaa suurempi osa mehiläishaukan kannasta muuttaa kauempaa sisämaasta ja suurempi osa yksilöistä lähtee meren ylitykseen läntisellä Suomenlahdella. Muutonseurannassa kyseisellä Haminan-Virolahden välisellä alueella todetaan vuosittain keskimäärin noin 550 muuttavaa mehiläishaukkaa. Huippusyksyinä on havaittu lähes 1400 mehiläishaukkaa. Mehiläishaukan Suomen pesimäkannan arvio on noin 3000 paria ja laskennallinen keskimääräinen syyskanta käytettävissä olevien tietojen valossa keskimäärin noin 9400 yksilöä. Keskimääräisenä syksynä alueella havaitaan noin 6 % mehiläishaukan Suomen syyskannasta ja huippusyksyinä jopa 15 %. Tiira-lintutietopalveluun kirjatuista viime vuosien (2006 alkaen) mehiläishaukkahavainnoista kaksi suurinta päivittäistä muuttajamäärää on Virolahdelta. Kymmenestä suurimmasta muuttajamäärästä viisi on kymenlaakson rannikkoalueelta. Havaintojen valossa pidämme ilmeisenä, että kyseinen alue on Suomen merkittävin muuton keskittymäalue myös mehiläishaukan osalta. Mehiläishaukka on uhanalaisuustarkastelussa todettu uhanalaiseksi lajiksi luokkaan vaarantunut. Maakotka Virolahdella on laskettu suurin koskaan Suomessa yhtenä päivänä todettu maakotkamuutto 46 muuttavaa vuonna Suomen kymmenestä suurimmasta maakotkamuutosta kuusi on kyseiseltä alueelta. Alueella on havaittu parhaina syksyinä yli 100 eri maakotkayksilöä. Toisina vuosina säätekijöistä ja lajin poikastuoton vaihtelusta johtuen määrät jäävät selvästi tämän alle. Toisin kuin hiirihaukalla, maakotkalla vanhat linnut eivät muuta, minkä vuoksi kokonaismuuttajamäärä riippuu voimakkaasti poikastuotosta. Kymenlaakson lintutieteellisen yhdistyksen aineistoihin perustuvan

5 arvioiden mukaan Haminan-Virolahden alueella nähtävien maakotkien kokonaismäärä vastaa huippuvuosina % Suomen maakotkakannan poikastuotosta. Havaintojen valossa pidämme kiistattomana, että kyseessä on todennäköisesti Suomen merkittävin maakotkan muuton keskittymisalue. Maakotka on uhanalaisarvioinnissa todettu uhanalaiseksi lajiksi luokkaan vaarantunut. Kuvassa 2 on Kymenlaaksosta Tiira-lintutietopalveluun vuosina kirjatut maakotkahavainnot (n= 420) siten painotettuna, että kukin piste osoittaa kultakin havaintopaikalta havaittujen yksilöiden yhteissummaa koko aikavälillä. Mitä suurempi summa, sitä suurempi on ympyrän koko. Kuva osoittaa selkeästi maakotkien esiintymisen keskittymisen ja sen löydösten tulisi ohjata maakuntakaavoitusta. Merikotka Merikotkan muutto ei keskity kyseiselle alueelle itä-länsisuunnassa samaan tapaan kuin maakotkan muutto. Alueelta kerättyjen lintuhavaintojen valossa edellä mainittu Haminan-Virolahden alue on maakunnallisesti erittäin tärkeä myös merikotka-alueena. Kuvassa 3 on Tiira-lintutietopalveluun kirjatut merikotkahavainnot (n= 2460) siten painotettuna, että kukin piste osoittaa päivittäistä havaintosummaa. Mitä suurempi summa, sitä suurempi on ympyrän koko. Kuva 3 osoittaa Haminan-Virolahden lisäksi myös muita alueita, joille merikotkien esiintyminen maakuntakaavaalueella keskittyy. Kuva osoittaa selkeästi merikotkan osalta riskialueet ja sen löydösten tulisi ohjata maakuntakaavoitusta. Uhanalaisuus ja lajien suojelutilanne Edellä mainituista petolintulajeista kaikki (mehiläishaukka, hiirihaukka, merikotka ja maakotka) on uhanalaisluokituksessa todettu vaarantuneeksi. Lajeista merikotka ja maakotka on todettu vaarantuneeksi niiden pienen populaatiokoon vuoksi ja hiirihaukka ja mehiläishaukka Suomen pesimäkannan merkittävän vähenemisen vuoksi. Lajien uhanalaisuuden vuoksi ne tulee ottaa erityisesti huomioon ihmistoiminnassa ja maankäytön suunnittelussa. Uhanalaisella, vähentyneellä lajilla on kiinnitettävä erityisestä huomiota ylimääräisiin kuolevuustekijöihin, joihin tuulivoimalakuolemat myös kuuluvat. Suomi on hyväksynyt Bernin sopimuksen alaisen yhteisymmärryspöytäkirjan petolintujen suojelusta 2. Tuulivoimaloiden rakentaminen edellä mainittujen uhanalaisten petolintulajien tärkeimmälle muuton keskittymiskohteelle Suomessa on ristiriidassa yhteisymmärryspöytäkirjan hengen, tavoitteiden ja velvoitteiden kanssa. Törmäysriski Lintujen törmäysriski tuulivoimaloihin on suurin kaartelevilla suurikokoisilla lajeilla, kuten petolinnuilla. Aiheesta on julkaistu varsin paljon tutkimustietoa 3, jota emme referoi tähän muistutukseen. 5. Ympäristövaikutusten arviointi Energiamaakuntakaavaehdotuksen ympäristövaikutusten arviointi on linnuston osalta asiantuntematon. Todellisuudessa kaavaselostuksen perusteella on selvää, ettei kokonaisvaikutuksia linnustolle edes pystytä arvioimaan, koska lähes kaikkien kohteiden osalta todetaan, että alueelta tulee vielä selvittää linnustoa mm. lintujen muuttoreittejä. Tämä tulisi tuoda selkeästi esiin YVAselostuksessa. Törmäyshaittojen lisäksi kaavaselostuksessa todetaan, että Muita mahdollisia tuulivoimaloiden linnustovaikutuksia ovat rakentamisen aikaiset tilapäiset häiriövaikutukset sekä tuulivoimaloiden aiheuttaman melun ja valaistuksen häiritsevät vaikutukset lintujen pesintään. Pidämme tätä esim: age=2 ja

6 lausetta epäasiantuntevana, koska häirintävaikutusten on tutkimuksissa osoitettu olevan merkittäviä erityisesti levähtävälle ja ruokailevalle linnustolle. Linnustovaikutusten arvioinnissa todetaan myös yhtenä vaihtoehtona voimaloiden pysäyttäminen päämuuton ajaksi mahdollisten törmäysten ehkäisemiseksi. Mielestämme kaavan laatijan tulisi ottaa huomioon myös lainsäädännölliset rajoitteet ja todennäköisesti toteutuva käytäntö arviointia laadittaessa. Esimerkiksi edellä mainittujen kahden poistettavaksi vaatimamme tuulivoimala-alueen osalta voimaloiden päämuuttokausiksi pysäyttäminen tarkoittaisi noin kahden kuukauden seisokkia (n. 17 % vuodesta), mikä on todennäköisesti toiminnanharjoittajan näkökulmasta kohtuutonta ja tekisi investoinnin selvästi huonosti kannattavaksi. Lisäksi tuulivoimatuotantoon ei Suomessa liity mitään sellaista lupaa (esimerkiksi ympäristölupa), jonka perusteella toiminnanharjoittajalta voitaisiin vaatia voimaloiden pysäyttämistä tai edes niiden vaikutusten jälkiseurantaa. Näin ollen tällaiset ehdotukset ovat yhtä tyhjän kanssa. Maakunnallisen maakäytön suunnittelun tehtävänä on sijoittaa tuulivoimatuotanto sellaisille alueille, joissa em. riskiä ja tarvetta pysäyttämisvaatimuksille ei ole. Linnustovaikutusten arviointi loppuu toteamukseen Tuulivoimaloiden alueiden sijoittelussa on vältetty lintujen kannalta ongelmallisimpia alueita, joten tuulivoimaloiden aiheuttaman törmäysriskin vaikutukset ovat yleisesti arvioiden populaatiotasolla merkityksettömiä. Koska maakuntakaavaehdotuksessa esitetyistä 17 tuulivoimala-alueista kaksi (12 %) sijaitsee varmuudella ja useita muita todennäköisesti uhanalaisten petolintujen muuton keskittymäalueella, herää mielestämme oikeutettu kysymys siitä, mihin tämä väite perustuu. 6. Yhteenveto Tuulivoima-alueita ei tule sijoittaa suurikokoisten lintujen muuton keskittymäalueille. Kymenlaakso energiavaihemaakuntakaavassa uhanalaisten suurikokoisten petolintujen kansallisesti ja kansainvälisesti tärkeälle muutonkeskittymäalueelle on sijoitettu tuulivoimala-alueita. Ratkaisu on paitsi vahingollista linnustolle, ja lain vastainen, myös haitallista tuulivoiman imagolle. Kaavassa esitetyillä linnustollisesti täysin kestämättömillä ratkaisuilla lisätään kansalaisten tuulivoimavastaisuutta, vaikka uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamiseksi suunnan tulisi olla päinvastainen. Toivomme, että Kymenlaakson liitto ottaa tässä muistutuksessa esiin tuomamme asiat huomioon ja muuttaa kaavaa esittämältämme osin ennen kaavan hyväksymistä ja ministeriölle vahvistettavaksi lähettämistä. Pyydämme Kymenlaakson liitolta kirjallista vastausta muistutukseemme. Helsingissä ja Kotkassa BirdLife Suomi ry:n puolesta Kymenlaakson Lintutieteellisen yhdistyksen puolesta Aki Arkiomaa toiminnanjohtaja Jukka Rokkanen puheenjohtaja Liitteet: Kuvat 1-3 Liite 1. Tero Ilomäen asiantuntija lausunto: Hiirihaukkojen ja maakotkien syysmuutto Kymenlaakson rannikkoseudulla.

7 Kuva 1. Hiirihaukka BirdLife Suomi ja Kymenlaakson lintutieteellinen yhdistys, pohjakartta MML.

8 Kuva 2. Maakotka BirdLife Suomi ja Kymenlaakson lintutieteellinen yhdistys, pohjakartta MML. Kuva 3. Merikotka BirdLife Suomi ja Kymenlaakson lintutieteellinen yhdistys, pohjakartta MML.

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. BirdLife Suomi ry

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. BirdLife Suomi ry Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen BirdLife Suomi ry Tuulivoimalat jauhavat linnut kuoliaiksi... Roottorit tekevät linnuista jauhelihaa... Ei lintusilppureita Siipyyhyn Ihmisen

Lisätiedot

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry

Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen. Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry Tuulivoiman linnustovaikutukset ja vaikutusten vähentäminen Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry Tuulivoimalat ja linnut ovat otsikoissa Tuulivoimalat jauhavat linnut kuoliaiksi... Roottorit tekevät linnuista

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. Karttaliite

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. Karttaliite Karttaliite Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Karttojen selite ja tulkintaohje... 3 Yhdistelmäkartat kaikkien lajien muuttoreiteistä... 4 Kevätmuutto...

Lisätiedot

Liperin tuulivoimalat

Liperin tuulivoimalat Muuttolinnustoselvitys Aappo Luukkonen 1.0 5.6.2015 5.6.2015 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 1.1 Liperin tuulivoimahanke... 2 1.2 Muuttolintuseurannan menetelmät ja aineisto... 2 1.3 Törmäysmalli... 3 2

Lisätiedot

Ajankohtaisia suojeluasioita. Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi

Ajankohtaisia suojeluasioita. Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi Ajankohtaisia suojeluasioita Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi Vuoden lintu Selkälokki 2013 Tavoitteena toistaa 2003 tehty työ Kannan koko, kannan muutokset, poikastuotto Koordinaattorina Martti Hario Vuonna

Lisätiedot

Tuulivoiman linnustovaikutukset

Tuulivoiman linnustovaikutukset Tuulivoiman linnustovaikutukset Mitä tiedetään, mitä ei? Tero Toivanen, suojeluasiantuntija Tietoa kertyy koko ajan Tuulivoiman linnustovaikutuksia tutkittu paljon ja tutkitaan edelleen Tieto koskee pääosin

Lisätiedot

Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta (lausuntopyyntö 1.12.2015, Dnro 176/2013)

Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta (lausuntopyyntö 1.12.2015, Dnro 176/2013) Lausunnonantajat: Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry Annankatu 29 A 16 00100 HELSINKI suojelusihteeri@tringa.fi Porvoon Seudun Lintuyhdistys ry c/o Juha Tuomaala Loviisantie 253 07800

Lisätiedot

Lintujen muutto ja muuton valtaväylät Suupohjassa

Lintujen muutto ja muuton valtaväylät Suupohjassa Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys ry. 21.1.2013 Etelä-Pohjanmaan liitto PL 109, 60101 Seinäjoki info@etela-pohjanmaa.fi Lintujen muutto ja muuton valtaväylät Suupohjassa Etelä-Pohjanmaalla laaditaan

Lisätiedot

Buumi ei ole ohitse! Se on alussa Lienee tavallisin kansalaisyhteydenoton aihe yhdistykseen

Buumi ei ole ohitse! Se on alussa Lienee tavallisin kansalaisyhteydenoton aihe yhdistykseen TUULIVOIMA Buumi ei ole ohitse! Se on alussa Lienee tavallisin kansalaisyhteydenoton aihe yhdistykseen mun takapihalle rakennetaan tuulivoimalaa, mitä voin tehdä Valtio ei ole vieläkään valmis Ohjeistus,

Lisätiedot

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS Vastaanottaja Pohjanmaan Tuuli Oy Asiakijatyyppi Ra portti Päivämäärä 24.1.2015 0 ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS c RAM B&L ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHANKE PETOLINTUJEN

Lisätiedot

Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla.

Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla. Muuttolintujen yhteisseurantaa ja yhteisvaikutusten arviointia Pohjois-Pohjanmaan suunnitelluilla tuulipuistoalueilla Ville Suorsa LTSS-seminaari Pori 26.3.2013 2.4.2013 Page 1 Lähtökohdat 2.4.2013 Page

Lisätiedot

Tuulivoima, linnusto ja lepakot. Mikael Nordström Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y.

Tuulivoima, linnusto ja lepakot. Mikael Nordström Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y. Tuulivoima, linnusto ja lepakot Mikael Nordström Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y. Lähteet Rodrigues et al. 2008: Guidelines for consideration of bats in wind farm projects. Eurobats guidelines No

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa

Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa Kaavoituksen ajankohtaispäivä, Turku Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto 5.6.2014 Maakuntakaava & vaikutusten arviointi MRL 1 MRL 9 MRA

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

H E L S I N G I N H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA:

H E L S I N G I N H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA: H E L S I N G I N H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA: Muutoksenhaku Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä 4.11.2015 :n 284 kohdalla (Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaavan hyväksyminen

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Alastaron tuulipuistohankkeen alueella kahdeksana aamuna elo- lokakuun aikana.

Lisätiedot

Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas

Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys Raportti 13.8.2013 Lintujen kevätmuuton seuranta maakuntakaavan tuulivoima-alueilla Kauhajoki Mustaisneva ja Vöyrinkangas Raportti: Ismo Nousiainen, Jukka-Pekka Taivalmäki

Lisätiedot

KARJALAN KULTALINJAN ILOMANTSIN HANKEALUEEN LINNUSTON ESISELVITYS

KARJALAN KULTALINJAN ILOMANTSIN HANKEALUEEN LINNUSTON ESISELVITYS KARJALAN KULTALINJAN ILOMANTSIN HANKEALUEEN LINNUSTON ESISELVITYS SYYSKUU 2011 täydennetty Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Yleistä... 2 3.2 Kuittila...

Lisätiedot

Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu. Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu. Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto Maankäytön suunnittelu Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat

Lisätiedot

Suojelutietopaketti , Tampere. Yhdessä lintujen puolesta

Suojelutietopaketti , Tampere. Yhdessä lintujen puolesta Suojelutietopaketti 14.11.2015, Tampere Miksi kaavoitus on tärkeää? Kaikki hankkeet linkittyvät kaavoitukseen Lintujen suojelu on vaikeaa ilman kaavoitukseen osallistumista Prioriteetti yhdistyksissä?

Lisätiedot

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys)

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys) Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys) Uusimaa Itä-Uusimaa Häme Päijät-Häme PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Mistäon kyse? Suomen tavoitteena on tuottaa energiastaan tuulivoimalla

Lisätiedot

Törmäysriskiarviot Ilosjoen tuulivoima-alueelle

Törmäysriskiarviot Ilosjoen tuulivoima-alueelle S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ABO-WIND Törmäysriskiarviot Ilosjoen tuulivoima-alueelle FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.3.2015 1 (9) Pihlaja Marjo 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Törmäysriskin arviointi...

Lisätiedot

LIITE 1a. Lintujen päämuuttoreitit Suomessa

LIITE 1a. Lintujen päämuuttoreitit Suomessa LIITE 1a Lintujen päämuuttoreitit Suomessa Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 4 2. Lintujen muutto Suomessa... 4 2.1.

Lisätiedot

UUSI VALTAKUNNALLINEN TUULIVOIMAN NEUVONTAPALVELU

UUSI VALTAKUNNALLINEN TUULIVOIMAN NEUVONTAPALVELU UUSI VALTAKUNNALLINEN TUULIVOIMAN NEUVONTAPALVELU Tarjoaa asiantuntija-apua ja neuvontaa tuulivoimaloiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä menettely- ja sisältökysymyksissä. Valtakunnallinen

Lisätiedot

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 LAUSUNTO 29.6.2015 1 Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 Lestijärven tuulivoimapuiston Kosolankankaan (osa-alue 2) osayleiskaava Lestijärven kunta on pyytänyt

Lisätiedot

Maisemat maakuntakaavoituksessa

Maisemat maakuntakaavoituksessa Maisemat maakuntakaavoituksessa Maankäyttö- ja rakennuslain arviointiin liittyvä työpaja 26.11.2012 Ympäristöministeriö Marja Mäntynen Oikeudellinen perusta Maakunnan suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN TUULIVOIMAPUISTOJEN KAAVOITUSHANKKEET

POHJOIS-SATAKUNNAN TUULIVOIMAPUISTOJEN KAAVOITUSHANKKEET POHJOIS-SATAKUNNAN TUULIVOIMAPUISTOJEN KAAVOITUSHANKKEET Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia ja Siikainen Kankaanpään kaupunginarkkitehti/ Pohjois-Satakunnan aluearkkitehtivastaava Ilmari Mattila

Lisätiedot

Muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta Lähettäjät: Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry Annankatu 29 A 16 00100 HELSINKI suojelusihteeri@tringa.fi Porvoon Seudun Lintuyhdistys ry c/o Juha Tuomaala Loviisantie 253 07800 LAPINJÄRVI

Lisätiedot

Tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden selvittäminen Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavaa varten Varsinais-Suomen liiton asiantuntijatyönä.

Tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden selvittäminen Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavaa varten Varsinais-Suomen liiton asiantuntijatyönä. Tuulivoima-alueiden rajaus, Uusikaupunki Tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden selvittäminen Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavaa varten Varsinais-Suomen liiton asiantuntijatyönä. Alustavassa selvitysvaiheessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa

Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava III Markus Erkkilä 11/2014 Esityksen sisältö Maakuntakaavoitus yleisesti Maakuntakaavatilanne Etelä Pohjanmaalla

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LINTUJEN SYYSMUUTTOSELVITYS 2014 Thomas Lilley Yhteenveto Muutontarkkailu toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella kahdeksana aamuna elo- lokakuun

Lisätiedot

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014

Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA Ilosjoen tuulivoimapuiston luontoselvitykset syysmuutto 2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.3.2015 P20221 Ilosjoen syysmuutto 1 (13) Tuomo Pihlaja

Lisätiedot

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ

VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ Vastaanottaja Triventus Wind Power AB Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510015995 VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAHANKKEEN TÄYDENTÄVÄ SYYSMUUTONSEURANTA 2014 Päivämäärä 22.9.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

Johanna Kuusterä 30.10.2014. Zonationin hyödyntäminen Uudenmaan liiton maakuntakaavatyössä

Johanna Kuusterä 30.10.2014. Zonationin hyödyntäminen Uudenmaan liiton maakuntakaavatyössä Johanna Kuusterä 30.10.2014 Zonationin hyödyntäminen Uudenmaan liiton maakuntakaavatyössä Uudenmaan Zonation-analyysi Lähtökohtana: Uudenmaan viherrakenne ja ekosysteemipalvelut uusin menetelmin -hanke

Lisätiedot

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 4 2. Lintujen muutto Suomessa... 4 2.1. Lintujen muuttokäyttäytymisestä... 4 2.2. Muuttoreitteihin

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013 SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Päivän vietto alkoi vuonna 2007 Euroopan tuulivoimapäivänä, vuonna 2009 tapahtuma laajeni maailman laajuiseksi.

Päivän vietto alkoi vuonna 2007 Euroopan tuulivoimapäivänä, vuonna 2009 tapahtuma laajeni maailman laajuiseksi. TIETOA TUULIVOIMASTA: Maailman tuulipäivä 15.6. Maailman tuulipäivää vietetään vuosittain 15.kesäkuuta. Päivän tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoisuutta tuulivoimasta ja sen mahdollisuuksista energiantuotannossa

Lisätiedot

TUULIVOIMARAKENTAMISEN VAIKUTUKSET MUUTTOLINNUSTOON POHJOIS-POHJANMAALLA. Selvitys Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavaa varten

TUULIVOIMARAKENTAMISEN VAIKUTUKSET MUUTTOLINNUSTOON POHJOIS-POHJANMAALLA. Selvitys Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavaa varten 1 TUULIVOIMARAKENTAMISEN VAIKUTUKSET MUUTTOLINNUSTOON POHJOIS-POHJANMAALLA Selvitys Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavaa varten 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto, 2016 Kannen kuvat: Ville Suorsa. Muuttolintuja

Lisätiedot

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella.

Pohjavesien suoja-alueet eivät ulotu voimaloiden vaikutusalueille kuin yhdellä, Tervahaminan alueella. 4.5 Vaikutukset luonnonympäristöön 4.5.1 Yleistä Suunnitteilla olevien 14 tuulivoima-alueen linnustoselvityksen on laatinut Lakeuden luontokartoitus v. 2015. Osalla selvitysaluetta on tehty linnuston muutonseurantaa

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Misskärin tuulipuistoalueen ympäristöselvitykset. Selvitys alueen merkityksestä lintujen muuttoreittinä.

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Misskärin tuulipuistoalueen ympäristöselvitykset. Selvitys alueen merkityksestä lintujen muuttoreittinä. Kemiönsaaren Misskärin tuulipuistoalueen ympäristöselvitykset. Selvitys alueen merkityksestä lintujen muuttoreittinä. Kalasääksi kuuluu alueen läpimuuttavaan petolintulajistoon Suomen Luontotieto Oy 17/2012

Lisätiedot

Asia: Muistutus AT Energia Oy:n suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta

Asia: Muistutus AT Energia Oy:n suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry. c/o Tapani Saimovaara Päijänteentie 12 A 1 17200 Vääksy www.phly.fi Hollolan kunta Rakennusvalvontatoimisto Asia: Muistutus AT Energia Oy:n suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Tuulivoimaselvitys 2010

Kymenlaakson Liitto. Tuulivoimaselvitys 2010 Kymenlaakson Liitto Tuulivoimaselvitys 2010 Tuulivoimaselvitys 2010 Tavoitteena löytää riittävän laajoja, tuulisuudeltaan ja maankäytöltään tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvia alueita 2005 laadittu

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

Kymenlaakson tuulivoimasuunnitteluun liittyvä linnustoarviointi 2011

Kymenlaakson tuulivoimasuunnitteluun liittyvä linnustoarviointi 2011 Kymenlaakson liitto Kymenlaakson tuulivoimasuunnitteluun liittyvä linnustoarviointi 2011 Petri Parkko 31.3.2011 Sisällys 1. Arvioinnin taustoja...3 2. Aineisto...4 3. Kymenlaakson IBA-kohteet...6 4. Kymenlaakson

Lisätiedot

linnuston muuttoreitit ja kerääntymisalueet kemiönsaarella yhteenveto tehdyistä linnustoselvityksistä 2013

linnuston muuttoreitit ja kerääntymisalueet kemiönsaarella yhteenveto tehdyistä linnustoselvityksistä 2013 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland linnuston muuttoreitit ja kerääntymisalueet kemiönsaarella yhteenveto tehdyistä linnustoselvityksistä 2013 Linnuston

Lisätiedot

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Tuulivoimaseminaari 3.10.2012 Tampereen komediateatteri Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Suunnitteluinsinööri Anne Mäkynen Mitä ollaan

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015

Suomen Luontotieto Oy KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015 KAUHAJOEN SUOLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTOHANKKEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTON- SELVITYS 2015 Alueen poikki muutti kaksi kalasääkseä Suomen Luontotieto Oy 22/2015 Jyrki Matikainen ja Pihla Matikainen Sisältö 1.

Lisätiedot

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle Maakuntahallitus 50 20.03.2013 Maakuntavaltuusto 7 20.03.2013 Maakuntahallitus 103 18.08.2014 Östersundomin alueen maakuntakaavoitustilanne; tiedoksi 58/05.00/2011 MHS 20.03.2013 50 Maakuntahallitus hyväksyi

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Suomenselän lintutieteellinen yhdistys ry Keurusseudun Luonnonystävät ry c/o Matti Aalto c/o Pertti Sulkava Samuli Rajantie 20 as 2 Lampilantie 8 42720 Keuruu 42800 Haapamäki puh. 040 574 3645 puh. 040

Lisätiedot

TUULIVOIMA JA LINNUSTO KOKEMUKSET JA KÄYTÄNNÖT SUOMESTA JA LÄHIALUEILTA

TUULIVOIMA JA LINNUSTO KOKEMUKSET JA KÄYTÄNNÖT SUOMESTA JA LÄHIALUEILTA TUULIVOIMA JA LINNUSTO KOKEMUKSET JA KÄYTÄNNÖT SUOMESTA JA LÄHIALUEILTA Thomas Bonn Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Sisältö 1. Selvitys 2. Tuulivoiman linnustovaikutukset 3. Linnuston huomioiminen

Lisätiedot

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Pyhtään kunta Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Petri Parkko 2.12.2011 1. Selvityksen taustoja Keihässalmen satama-alueen ja sen ympäristön kehittämistä varten tarvittiin tietoja

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Muistutus Pien- Päijänteen rantaosayleiskaavan kaavaehdotuksesta

Muistutus Pien- Päijänteen rantaosayleiskaavan kaavaehdotuksesta Muistutus Pien- Päijänteen rantaosayleiskaavan kaavaehdotuksesta Keski- Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry. c/o Heikki Helle Ahde 4 C 40520 Jyväskylä Luhangan kunta Hakulintie 2 19950 Luhanka 1. Johdanto

Lisätiedot

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki

RAPORTTI 16X267156 12.04.2016. NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156 12.04.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimapuiston linnustoselvitys, Pieksämäki Niinimäen Tuulipuisto Oy Niinimäen tuulivoimapuiston luontoselvitys, Pieksämäki Sisällys

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

9.9.2014. Varsinais Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavan vahvistaminen

9.9.2014. Varsinais Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavan vahvistaminen Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajina olevien yksityisten henkilöiden nimet.

Lisätiedot

Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry. c/o Tapani Saimovaara Päijänteentie 12 A Vääksy

Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry. c/o Tapani Saimovaara Päijänteentie 12 A Vääksy Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry. c/o Tapani Saimovaara Päijänteentie 12 A 1 17200 Vääksy phly@phly.fi www.phly.fi Asikkalan kunnan kaavoitus Asia: Muistutus Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava luonnos valmistumassa. Mediatilaisuus 4.12.2014 Riitta Murto-Laitinen

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava luonnos valmistumassa. Mediatilaisuus 4.12.2014 Riitta Murto-Laitinen Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava luonnos valmistumassa Mediatilaisuus 4.12.2014 Riitta Murto-Laitinen Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Tavoitteena kestävää kilpailukykyä ja hyvinvointia Uudellemaalle Aikatähtäin

Lisätiedot

Kaavaratkaisujen vaikutusten arviointi Kaavaehdotus 23.1.2012

Kaavaratkaisujen vaikutusten arviointi Kaavaehdotus 23.1.2012 Kymenlaakson energiamaakuntakaava Kaavaratkaisujen vaikutusten arviointi Kaavaehdotus 23.1.2012 Maakuntahallitus 23.1.2012 1 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Tuulivoimaloiden alueet ja sähkölinjan yhteystarve...

Lisätiedot

Iin Olhavan tuulivoimapuisto

Iin Olhavan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Iin Olhavan tuulivoimapuisto, muuttolinnusto 2014 erillisraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24145P001 2 (47) Olhavan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat. Jari Jokela

Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat. Jari Jokela Muhoksen Kivisuon Kontiosuon sulkijat ja muuttajat Jari Jokela 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. LASKENTA-ALUE... 2 3 MENETELMÄT... 2 4. SULKASATOLASKENNAT... 4 Metsähanhi... 4 Joutsen... 4 5.

Lisätiedot

NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN. Lintujen syysmuuton selvitys 2011

NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN. Lintujen syysmuuton selvitys 2011 NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN Lintujen syysmuuton selvitys 2011 29.5.2012 2 (14) 29.5.2012 NORDANÅ-LÖVBÖLEN JA GRÄSBÖLEN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 LINTUJEN MUUTON YLEISPIIRTEISTÄ

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Valmistelija

Lisätiedot

KJK : Rakentaminen ja Ympäristö

KJK : Rakentaminen ja Ympäristö 1 KJK 17.3.2009: Rakentaminen ja Ympäristö KHO:n uusinta oikeuskäytäntöä Lapin ELY-keskuksen MRL-neuvottelupäivät 7.-8.9.2016 Kari Kuusiniemi KHO pähkinänkuoressa Henkilöstö Normaali

Lisätiedot

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS Vastaanottaja Smart Windpower Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.5.2016 TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE 1 Päivämäärä 27.5.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen Merja Isteri Viite 1510021396

Lisätiedot

Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavamuutos

Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavamuutos Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavamuutos 4.4. 6.5.2013 nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen tehtiin joitakin muutoksia, joiden johdosta niitä maanomistajia, joita muutos koski kuultiin erikseen. Kuulemisen

Lisätiedot

Lausunto Mikonkeitaan tuulivoimapuiston Natura-arvioinnin tarveharkinnasta

Lausunto Mikonkeitaan tuulivoimapuiston Natura-arvioinnin tarveharkinnasta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, trafik- och miljöcentralen LAUSUNTO 5.12.2014 Dnro EPOEL Y/37/07.04/2013 Kristiinankaupungin kaupunki PL13 64100 KRISTIINANKAUPUNKI Viite Asia: Mikonkeitaan

Lisätiedot

Päähuomiot kaavaehdotuksesta. Yleistä

Päähuomiot kaavaehdotuksesta. Yleistä Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry Suojelusihteeri Hanna-Maija Kehvola Annankatu 29 A 16 00100 Helsinki suojelusihteeri@tringa.fi Vastaanottaja:

Lisätiedot

Kommentit Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyn ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin Kaukkorvenkankaan tuulivoimapuistoa koskevaan lausuntoon

Kommentit Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyn ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin Kaukkorvenkankaan tuulivoimapuistoa koskevaan lausuntoon Kommentit Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyn ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin Kaukkorvenkankaan tuulivoimapuistoa koskevaan lausuntoon 1. Taustaa Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys

Lisätiedot

Kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden seuranta

Kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden seuranta Kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden seuranta Tero Toivanen, BirdLife Suomi, lintulaskijatapaaminen 11.3.2017 IBA = kansainvälisesti tärkeät lintualueet Maailmanlaajuinen biodiversiteetin seurantaverkosto

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys r.y. PL180 53101 LAPPEENRANTA Email: juuti.juha@gmail.com Puh. 0500221213

Etelä-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys r.y. PL180 53101 LAPPEENRANTA Email: juuti.juha@gmail.com Puh. 0500221213 Etelä-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys r.y. PL180 53101 LAPPEENRANTA Email: juuti.juha@gmail.com Puh. 0500221213 Lausunto Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri r.y. Katariinantori 6 53900 LAPPEENRANTA

Lisätiedot

Liite 11 1 (13) 24.2.2015

Liite 11 1 (13) 24.2.2015 Liite 11 1 (13) 24.2.2015 Huittisten kaupunki Kiimasuon tuulivoimaosayleiskaavaluonnos Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetut lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3

Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3 Rantasalmen kunnanhallitus 6.2.2017 Poikkitie 2 58900 RANTASALMI Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3 Marja-Leena Neuvo kumppaneineen on

Lisätiedot

Tuulivoimaloiden alueet Kymenlaakson energiamaakuntakaavassa Tuulivoima-alueiden rajausten perustelut

Tuulivoimaloiden alueet Kymenlaakson energiamaakuntakaavassa Tuulivoima-alueiden rajausten perustelut Kymenlaakson energiamaakuntakaava Luonnos 26.9.2011 Tuulivoimaloiden alueet Kymenlaakson energiamaakuntakaavassa Tuulivoima-alueiden rajausten perustelut Kymenlaakson liitto 2011 Sisällysluettelo Tausta...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011.

Suomen Luontotieto Oy. Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suomen Luontotieto Oy Voimavapriikki Oy:n Forssan tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2011. Suokukkkoja havaittiin vain muutamia parvia. Kuvassa nuoria intuja

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Ehdotusvaihe 2012 Kaavamerkinnät ja määräykset 10092012 MAAKUNTAKAAVATOIMIKUNTA 10.9.2012 Satakunnan vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

Paikkatietomenetelmien hyödyntäminen tuulivoimaselvityksissä. Aleksis Klap

Paikkatietomenetelmien hyödyntäminen tuulivoimaselvityksissä. Aleksis Klap Paikkatietomenetelmien hyödyntäminen tuulivoimaselvityksissä Aleksis Klap 1. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 2. Tuulivoimavaihemaakuntakaava 3. Valtakunnallinen maakuntaliittojen tuulivoimaselvitysten

Lisätiedot

Kerimäen kunta Anttolan yleiskaavamuutos

Kerimäen kunta Anttolan yleiskaavamuutos Kerimäen kunta Anttolan yleiskaavamuutos Kaavaehdotukseen on nähtävilläolon (1. 30.11.2012) jälkeen tehty muutoksia. Muutoksista on kuultu maanomistajia erikseen. Maanomistajat ovat kommentoineet muutoksista

Lisätiedot

Asia: Muistutus OX Wind Finland Oy:n suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta

Asia: Muistutus OX Wind Finland Oy:n suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry. c/o Tapani Saimovaara Päijänteentie 12 A 1 17200 Vääksy www.phly.fi Sysmän kunta Teknisen lautakunnan lupajaosto Asia: Muistutus OX Wind Finland Oy:n suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta

Lisätiedot

Juhani Korkeilan muistutus asemakaavaehdotuksiin 8084 ja 8080:

Juhani Korkeilan muistutus asemakaavaehdotuksiin 8084 ja 8080: Kalevi Suoniemen muistutus asemakaavaehdotukseen 8084: Särkijärven silta on tarpeeton. Melun leviäminen järvellä on väärin laskettu. Vaaditaan täydellistä selvitystä pumppaamoista ja hulevesistä sekä Höytämöjärven

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Pyhtään tuulivoimayleiskaavat, Heinsuo

Pyhtään tuulivoimayleiskaavat, Heinsuo S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PYHTÄÄN KUNTA Pyhtään tuulivoimayleiskaavat, Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P184-P18488 Kaavaselostus, ehdotus 1 (82) Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Tuulivoimaloiden alueet Kymenlaakson energiamaakuntakaavassa Tuulivoima-alueiden rajausten perustelut Kaavaehdotus 23.1.2012

Tuulivoimaloiden alueet Kymenlaakson energiamaakuntakaavassa Tuulivoima-alueiden rajausten perustelut Kaavaehdotus 23.1.2012 Kymenlaakson energiamaakuntakaava Tuulivoimaloiden alueet Kymenlaakson energiamaakuntakaavassa Tuulivoima-alueiden rajausten perustelut Kaavaehdotus 23.1.2012 Maakuntahallitus 23.1.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Kaupunginhallitus 65 23.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 14/10.02.00/2014 Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

K O R K E I M M A L L E H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA: Muutoksenhaku Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä (16/0862/5).

K O R K E I M M A L L E H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA: Muutoksenhaku Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä (16/0862/5). K O R K E I M M A L L E H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA: Muutoksenhaku Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä 12.10.2016 (16/0862/5). VALITTAJA: Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Helsingforstraktens

Lisätiedot

Kotka KORKEIN HALLINTO-OIKEUS PL HELSINKI. Lausuntopyyntö , 0066, 0095, 0120, 0126/1/11

Kotka KORKEIN HALLINTO-OIKEUS PL HELSINKI. Lausuntopyyntö , 0066, 0095, 0120, 0126/1/11 1 Kotka 21.3.2011 KORKEIN HALLINTO-OIKEUS PL 180 00131 HELSINKI Lausuntopyyntö 23.2.2011 0036, 0066, 0095, 0120, 0126/1/11 Kymenlaakson Liiton lausunto Kymenlaakson maakuntakaavasta, maaseutu ja luonto,

Lisätiedot