KESÄ 2005 SAVONLINNASSA PERHEMATKAILIJAN SILMIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESÄ 2005 SAVONLINNASSA PERHEMATKAILIJAN SILMIN"

Transkriptio

1 Satu Korhonen KESÄ 2005 SAVONLINNASSA PERHEMATKAILIJAN SILMIN Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Joulukuu 2005

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Satu Korhonen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Matkailun koulutusohjelma, Savonlinna Matkailun liiketoiminta Nimeke Kesä 2005 Savonlinnassa perhematkailijan silmin Tiivistelmä Perhematkailun merkitys yrityksille on tällä hetkellä huomattava, ja sen odotetaan yhä kasvavan tai ainakin pysyvän ennallaan. Perhematkailun kasvuun vaikuttavat tulotason nouseminen ja vapaa-ajan lisääntyminen. Uhkana kasvulle voi olla perheiden määrän kehitys ja muut yhteiskunnalliset asiat. Perhematkailijoita voidaan pitää myös Savonlinnassa yhtenä merkittävimmistä asiakasryhmistä, ja he tulevat pysymään samassa asemassaan myös tulevaisuudessa. Perhematkailun merkittävyyden vuoksi, päätin tehdä oman opinnäytetyöni aiheeseen liittyen. Opinnäytetyöni tutkimusongelmana oli selvittää, millä eri perusteilla perhematkailijat valitsevat matkakohteensa ja siihen liittyvä päätöksentekoprosessi. Opinnäytetyöni teoriaosa etenee matkailijan ja perhematkailijan käsitteistä, tarpeiden ja motiivien kautta perheiden päätöksentekoprosessiin. Teoriaosassa käsitellään myös matkailukohteen vetovoimatekijöitä ja Savonlinnan matkailua. Opinnäytetyöni käytännön tutkimuksen tavoitteena oli kyselyn avulla kartoittaa Savonlinnan perhematkailun nykytilaa ja selvittää perhematkailijan kävijäprofiilia. Lisäksi tavoitteena oli saada tietoa perhematkailijan matkailuun liittyvistä päätöksistä, matkailun motiiveista, perhematkailijan tyytyväisyydestä Savonlinnaan ja kehittämistoiveista. Kyselyn avulla selvitettiin myös perhematkailijoiden huomioiminen Savonlinnan tietyissä perhematkailukohteissa. Opinnäytetyöni tutkimusosa perustuu kesällä 2005 Savonlinnassa toteutettuun kyselytutkimukseen. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista tutkimusta ja aineiston keräämiseen kyselylomaketta. Tutkimustuloksieni perusteella voidaan sanoa, että tyypillisin perhematkailija Savonlinnassa on kotoisin Etelä-Suomesta ja matkustaa Savonlinnaan päivän vierailulle heinäkuussa. Matkaseurueeseen kuuluvat kaksi lasta ja kaksi aikuista. Lapset ovat iältään 8 11-vuotiaita. He vierailevat vierailunsa aikana melko varmasti Olavinlinnassa ja ovat tyytyväisiä liikkumisen helppouteen ja Savonlinnan kauneuteen. Kehittämistä he toivoisivat Savonlinnan liikenteen ja parkkipaikkojen suhteen. Perhematkailijat huomioidaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta hyvin tutkimuksessa mukana olleissa Savonlinnan perhematkailukohteissa. Savonlinnassa vierailevat perhematkailijat näkevät paikkakunnan matkailun tilanteen melko samanlaisena kuin muut matkailijaryhmät. Asiasanat (avainsanat) matkailijat, motiivit, perhe, päätöksenteko, Savonlinna, tarpeet, vetovoimatekijät Sivumäärä Kieli URN 71 s. +13 s. Suomi URN:NBN:fi:mamk.opinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Eeva-Riitta Niinimäki Opinnäytetyön toimeksiantaja

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis December 20, 2005 Author(s) Satu Korhonen Name of the bachelor's thesis Degree programme and option Degree Programme in Tourism, Savonlinna Tourism Management Summer 2005 in Savonlinna, from a Family Traveller s Point of View Abstract The significance of family travel is very important for companies. In the next few years family travel is expected to grow or at least to stay at the present level. The rising of the income level and the increased spare time are the reasons for the growth of family travel. The trends in society and negative development in the number of families are the threats for the growth of family travel. The family traveller is a very important customer group also in Savonlinna and they will stay at present level in the future. Because of the significance of family travel, I decided to make my bachelor s thesis about it The research problem was to clarify how the family travellers choose their destination and decisionmaking. The theoretical part deals with travellers decision-making, starting from the concept of traveller and family traveller, through the needs and motives, ending to decision-making. The theoretical part deals also with attractions generally and tourism in Savonlinna. The aim of my bachelor s thesis was to get information on: who the family travellers in Savonlinna are and what they think about Savonlinna and what they are satisfied with in Savonlinna and what they want to develop in Savonlinna. The aim of the survey was also to clarify the family travellers needs, motives, decision-making and how are they are taken into account in travel attractions in Savonlinna. The empiric study of this bachelor s thesis was carried out by questionnaires in summer The research method used was quantitative. According to this survey a typical family traveller in Savonlinna is from Southern Finland and he travels with his wife and two children in July. The children are aged 8 11-years. They stay only one day in Savonlinna and visit in Olavinlinna castle. They are satisfied with the smallness of the town and want to develop the traffic and the parking lots in Savonlinna. They are taken into account well in travel attractions in Savonlinna. Subject headings, (keywords) attraction, decision-making, family, motives, needs, Savonlinna, travellers Pages Language URN 71 p + app.13 p. Finnish Remarks, notes on appendices Tutor Employer of the bachelor's thesis Eeva-Riitta Niinimäki

4

5 SISÄLTÖ KUVAILULEHDET 1 JOHDANTO Opinnäytetyön taustaa Opinnäytetyön tutkimusongelma ja tavoitteet Aikaisemmat tutkimukset Opinnäytetyön rakenne MATKAILIJAN PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSI Matkailija Perhematkailija Tarpeet ja motiivit Tarvehierarkiamalli matkailussa Matkailijan tarpeet perheen eri elinkaaren vaiheissa Matkustusmotiivit Ostopäätösprosessi Kuluttajan käyttäytyminen palvelujen ostajana Matkailupalvelun ostopäätösprosessi Perheen päätöksenteko SAVONLINNAN MATKAILU Tietoa Savonlinnan seudun matkailusta Vetovoimatekijät Savonlinnan seudun matkailun Swot-analyysi Savonlinnan perhematkailukohteet Savonlinnan perhematkailutapahtumat PERHEMATKAILUTUTKIMUS SAVONLINNASSA Tutkimusmenetelmän valinta ja tutkimuksen toteutus Kyselylomake Tutkimukselle asetettavat kriteerit Tutkimuksen tulokset Savonlinnan perhematkailijoiden kävijäprofiili Savonlinnan vierailua koskevat tiedot Päätöksentekoprosessi...36

6 4.4.4 Perhematkailun kasvatuksellisuus Perhematkailijoiden huomioiminen Matkailijoiden tyytyväisyys Uudelleen vierailu Suositteleminen Lasten mielestä parasta Savonlinnassa Aikuisten mielestä parasta Savonlinnassa Matkailijoiden tyytyväisyyden kohteet Kehittämistoiveet PÄÄTELMÄT Yhteenvetoa tutkimustuloksista Pohdintaa ja jatkotutkimusehdotukset...65 LÄHTEET...68 LIITTEET Liite1. Saatekirje Liite2. Kyselylomake Liite 3. Vastaajien kotipaikkakunnat Liite 4. Perhematkailijoiden tyytyväisyys Liite 5. Perhematkailijoiden kehittämistoiveet

7 1 JOHDANTO Opinnäytetyön taustaa Pienen lapsen äitinä minua kiinnostavat kovasti lapsiperheiden asiat, kun taas matkailualan opiskelijana luonnollisesti kiinnostus kohdistuu matkailuun. Yhdistämällä nämä kaksi minua kiinnostavaa asiaa, opinnäytetyöni suunnittelu lähti käyntiin. Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä Savonlinnassa matkailun parissa. Sen perusteella mietin, että opinnäytetyöni antaisi parhaimman hyödyn itselleni, jos tekisin sen Savonlinnan matkailuun liittyen. Itä-Suomen Matkailun Kehitys Oy:n (2000a, 15) mukaan tärkeimpiä asiakasryhmiä Savonlinnassa olivat vuonna 1999 lapsiperheet ja pariskunnat. Saman tutkimuksen mukaan lapsiperheet tulevat säilymään myös tulevaisuudessa yhtenä merkittävimmistä asiakasryhmistä. Tämän perusteella aloin suunnitella opinnäytetyötäni Savonlinnan perhematkailijoista, koska näen heidät Itä-Suomen Matkailun Kehitys Oy:n tavoin tärkeäksi matkailijaryhmäksi Savonlinnassa. Matkailun edistämiskeskuksen (2000, 8) mukaan perhematkailun merkitys yrityksille etenkin kesällä on suuri. Vuoteen 2006 mennessä perhematkailun odotetaan pysyvän samalla tasolla tai kasvavan hieman. Varsinkin kotimaan talvimatkailun uskotaan lisäävän suosiotaan. Perhematkailun kasvamisen syitä ovat vapaa-ajan lisääntyminen ja tulotason parantuminen. Toisaalta perhematkailun kasvua voi tulevaisuudessa uhata lähinnä yhteiskunnalliset asiat, kuten perheiden määrän kehitys. Suomessa perhematkailijoiden tarpeet otetaan huomioon jo melko hyvin, mutta tulevaisuudessa perhematkailijoihin panostetaan entistä enemmän. Matkailun edistämiskeskus on myös lähtenyt mukaan perhematkailun kehittämiseen, laatimalla yhdessä Suomen matkailukohteiden kanssa kriteeristön, jonka avulla määritellään kohteen lapsiystävällisyyden taso esimerkiksi vertailemalla lastenhoitopalveluja, perhehuoneita ja turvallisuutta. (ks. esim. Lapsen Maailma 2000.) Lisäksi Matkailun edistämiskeskus on tehnyt perhematkailun kehittämisstrategian Suomen lähimarkkinoille vuoteen Tarkoituksena on ollut selvittää, mitä kehityshankkeita Suomen eri alueilla on menossa ja mitä eri alueiden olisi vielä tarpeen tehdä perhematkailun kehittämiseksi. (Matkailun edistämiskeskus 2000, 3.)

8 2 Savonlinnassa perhematkailua ei ole aikaisemmin tutkittu, joten ajattelin tutkimukseni tuovan uutta tietoa Savonlinnan ja myös Savonlinnan seudun matkailu- ja muillekin yrittäjille. Tutkimukseni avulla yrittäjät saavat tarpeellista tietoa Savonlinnan perhematkailijoiden profiilista ja perhematkailun kehittämistarpeista. Yrittäjät voivat kehittää toimintaansa perhematkailijoille sopivammaksi näiden tietojen avulla. Vaikka en saanut tutkimukselleni toimeksiantajaa, ovat monet Savonlinnan yritykset ilmaisseet kiinnostuksensa opinnäytetyötäni kohtaan. Olen luvannut antaa heille valmiin työni, että mahdollisimman monet pääsevät hyötymään tutkimukseni tuloksista. 1.2 Opinnäytetyön tutkimusongelma ja tavoitteet Opinnäytetyöni tutkimusongelmana on selvittää, millä eri perusteilla perhematkailijat valitsevat matkakohteensa ja valintaan liittyvää päätöksentekoprosessia. Vastauksia haen sekä omasta suorittamastani kyselystä että matkakohteen valintaa ja päätöksentekoa käsittelevistä tutkimuksista, joita tarkastelen työni teoriaosuudessa. Lisäksi teoriaosuudessa tarkastelen Savonlinnan matkailua. Käytännön tutkimukseni tavoitteena on kyselyn avulla kartoittaa perhematkailun nykytilaa ja selvittää perhematkailijan kävijäprofiili Savonlinnassa saada tietoa Savonlinnassa matkailevan perhematkailijan matkapäätöksenteosta ja matkailun motiiveista selvittää perhematkailijan tyytyväisyyttä ja kehittämistoiveita koskien Savonlinnan perhematkailua selvittää miten Savonlinnan tietyt matkailukohteet huomioivat perhematkailijat Tutkimuksessani kuvaan Savonlinnan perhematkailun nykytilaa ja kehittämistoiveita perhematkailijan näkökulmasta ja kyselystä saatuja tietoja vertaan teoriaosuudessa tarkastelemiini tutkimuksiin. Tutkimusmenetelmänä käytän kvantitatiivista eli määrällistä menetelmää, jonka avulla saan parhaiten selvitettyä olemassa olevan tilanteen. Tiedonkeruu tapahtuu suuren tutkimusjoukon vuoksi survey-tutkimuksella, toisin sanoen tietoja kerätään kyselylomaketta käyttäen.

9 1.3 Aikaisemmat tutkimukset 3 Jaana Airola on tehnyt vuonna 1987 tutkimuksen Turku perhematkailukohteena: perhematkailun nykytila ja kehittämismahdollisuudet Turussa. Tutkimuksessaan hän tutki Turun perhematkailun sen hetkistä tilaa ja kehittämismahdollisuuksia. Tutkimukseen oli otettu mukaan sekä perhematkailijat että turkulaisperheet. Matkailun Edistämiskeskus ja Suomen Matkailun Kehitys Oy ovat tehneet vuonna 2000 Perhematkailun kehittämisstrategian Suomen lähimarkkinoille, jonka tavoitteena oli luoda projektityönä Suomeen valtakunnallinen perhematkailustrategia vuoteen 2006 asti. Tutkimuksessa selvitettiin meneillä olevia kehittämistoimenpiteitä Suomen eri alueilla ja miten alueiden perhematkailua voitaisiin kehittää tulevaisuudessa. Sami Komppula on tehnyt vuonna 2003 Matkailun edistämiskeskukselle tutkimuksen, jossa hän käsittelee koko Suomea perhematkailukohteena. Sen nimi on Suomi perhematkailukohteena ja siinä käsitellään Norjasta, Venäjältä ja Virosta Suomeen lasten kanssa matkustavia, heidän matkustustottumuksia ja Matkailun Edistämiskeskuksen perhematkailuesitteen toimivuutta. Mikkelin ammattikorkeakoulussa on tehty vuonna 2005 opinnäytetyö aiheesta perhematkailun kehittäminen Lahden seudulla. Opinnäytetyön tekijä on Riikka Kivinen ja hän on tutkinut Lahti Travel Oy:n toimeksiannosta, millaiset mahdollisuudet Lahden seudulla on nostaa perhematkailu keskeiseksi matkailun painopistealueeksi. Juha Kuukasjärven vuonna 1995 tekemästä tutkimuksesta Mitä lapset odottavat lomalta? selviää, millaisia odotuksia ja toiveita 7-12-vuotiailla lapsilla on lomanvieton suhteen. Tutkimuksessaan hän tarkastelee lasten toiveita ja odotuksia lasten omasta näkökulmasta. Opinnäytetyöni käsittelee matkailua Savonlinnassa ja siksi, on tärkeää tutustua Savonlinnan matkailuun. Itä-Suomen Matkailun Kehitys Oy on tehnyt Itä-Savon kuntayhtymän toimeksiannosta tutkimuksen: Savonlinnan seudun matkailu Lisäksi he ovat tehneet saman toimeksiantajan toimesta Savonlinnan matkailustrategian vuosille

10 4 Joensuun yliopiston Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen tekemä matkailututkimus Savonlinnan kesästä 2003 käsittelee Savonlinnan seudun kesän 2003 kokemuksia matkailusta Kansainvälisen Matkailututkimuksen Akatemian (IAST:n) näkökulmasta. Savonlinnaseutu -työryhmä on tehnyt selvitykset Savonlinnan seudun matkailun nykytilasta ja alueen matkailun kehityksestä Molemmissa selvitetään Savonlinnan seudun matkailun vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia vuonna 2000 ja miten kyseiset asiat muuttuvat vuoteen 2004 mennessä. 1.4 Opinnäytetyön rakenne Opinnäytetyöni jakautuu neljään osaan: johdantoon, teoriaosaan, tutkimusosaan ja päätelmiin. Johdannossa kerron opinnäytetyöni taustaa: mistä sain idean opinnäytetyöni aiheesta, ja miksi lopulta päädyin tähän aiheeseen. Johdanto-osiossa selvitän myös tutkimukseni tavoitteet, tutkimusongelman ja käyttämäni tutkimusmenetelmän. Lisäksi johdantoon kuuluvat aiheeseen liittyvät aikaisemmat tutkimukset ja kirjallisen työni rakenne. Opinnäytetyöni teoriaosiossa selvennän matkailijan ja perhematkailijan käsitteitä, mitä ovat matkailija ja perhematkailija yleisesti ja omassa tutkimuksessani. Niiden jälkeen käsittelen matkailijan päätöksentekoprosessia tarpeiden, motiivien, ja vetovoimatekijöiden valossa. Koska kysymyksessä on perheitä koskeva matkailututkimus, on tärkeää tuntea perheiden päätöksentekoprosessia eli kuka perheessä tekee päätöksen mistäkin matkustamiseen liittyvästä asiasta. Teoriaosassa olen käsitellyt lisäksi Savonlinnan matkailua, koska mielestäni opinnäytetyöni lukijan on tunnettava Savonlinnan matkailun yleisimpiä piirteitä ja Savonlinnana seudun matkailun Swot -analyysi. Swot -analyysissa ovat alueen matkailun vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Vahvuudet voi luokitella Savonlinnan vetovoimatekijöiksi, samoin kuin Savonlinnan perhematkailukohteet ja -tapahtumat, joista on teoriaosassa lyhyt selvitys. Luku 4 on opinnäytetyöni tutkimusosa, jonka alussa olen käsitellyt tutkimusmenetelmiä perustellen, miksi päädyin valitsemaani tutkimusmenetelmään. Luvussa arvioin myös oman tutkimukseni luotettavuutta ja pätevyyttä. Lisäksi tutkimusosassa esittelen

11 5 tutkimustulokset ja analysoin niitä. Viimeinen luku on päätelmät, jonka alussa on päätelmiä tutkimukseni tuloksista ja lopuksi pohdin opinnäytetyöprosessini onnistumista ja muita sen myötä syntyneitä ajatuksia jatkotutkimusehdotuksineen. 2 MATKAILIJAN PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSI 2.1 Matkailija Matkailijan määrittely on usein hyvin vaikeaa, joten matkailijoita määritellään hyvin monin eri perustein. Hemmin ja Vuoriston (1993, 126) mukaan matkailijalla tarkoitetaan kansainvälisenä tilastollisena yksikkönä henkilöä, joka vapaa-aikanaan tai ammatillisista syistä matkustaa kotipaikkakuntansa ulkopuolelle. Näin luokiteltuna matkailijoita ovat tilapäiskävijät, jotka viipyvät vähintään 24 tuntia. Heidän matkansa tarkoituksena tulee olla vapaa-ajanvietto, liiketoiminta, perheasioiden hoito, jokin tehtävä tai kokoukseen osallistuminen. Lisäksi matkailijoita ovat päiväkävijät, jotka viipyvät vähemmän kuin 24 tuntia. Tähän luetaan mukaan myös risteilijät, jotka poikkeavat maissa. Edellä mainittu luokitus on selkeästi matkustusmotiivipainotteinen. Kansainväliset matkailijan määritelmät eivät usein päde paikallisissa oloissa, kuten kunnassa tai paikkakunnassa. Paikallisissa oloissa matkailija määritellään karkeasti sukulaisissa ja tuttavissa yöpyviin vieraspaikkakuntalaisiin ja ulkokuntalaisiin, jotka omistavat kesähuvilan paikkakunnan alueella. Tähän luokitukseen kuuluvat myös henkilöt, jotka yöpyvät majoitusliikkeissä tai vastaavissa eivätkä harjoita pysyvää ansiotoimintaa paikkakunnalla. Lisäksi veneilijät ja henkilöt, jotka pysähtyvät lyhyeksi aikaa läpikulkumatkalla. Oman kunnan tai kaupungin asukasta ei voi määritellä matkailijaksi, eikä niitä, jotka käyvät toiselta paikkakunnalta töissä säännöllisesti. (Hemmi & Vuoristo 1993, 126.) 2.2 Perhematkailija Yksi tapa määritellä matkailija on luokitella matkailija matkaseurueen mukaan. Lasten kanssa matkustavat luokitellaan perhematkailijoiksi. Suomeen suuntautuvan perhematkailun tilastoinnissa perhematkailijaksi määritellään yleisesti henkilö, joka matkustaa seuranaan alle 15-vuotias lapsi. (Komppula 2003, 8.) Tämä tarkoittaa sitä, että

12 6 kyseessä ei tarvitse olla tyypillinen ydinperhe, vaan perhematkailija voi olla esimerkiksi mummo, joka matkustaa alle 15-vuotiaan lapsenlapsensa kanssa. Omaan tutkimukseeni otan perhematkailijan määritelmäksi saman, koska silloin on helpompi tutustua aiempiin tutkimuksiin ja tilastotietoihin. Matkailunedistämiskeskuksen Anne Lind-Jääskeläisen mukaan perhematkailijat matkailevat erityisesti kotimaassa ja lähialueilla (ks. esim. Lapsen Maailma 2000). Syynä siihen on usein se, että pienten lasten kanssa matkustaminen on rankkaa sekä lapsille itselleen, että heidän kanssaan matkustaville aikuisille (Komppula 2003, 5). Matkailun edistämiskeskuksella oli vuonna 2002 Internet-sivuillaan oma erityinen osio nimeltään Perhetuotteet. Kyseisen sivuston mukaan perheet matkustavat ympäri vuoden, vaikka valtaosa perhematkailijoista matkustaakin kesällä. Varsinkin alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on hyvät mahdollisuudet suunnitella lomansa vapaasti ja mihin vuodenaikaan tahansa. Perhematkailulla uskotaan olevan hyvät mahdollisuudet menestyä myös ympärivuotisesti. (Komppula 2003, 6.) Komppulan (2002, 5) mukaan perhematkailijat ovat hyvin kohde- ja tuoteuskollisia. Kerran löydettyään mieleisen paikan, he palaavat usein samaan paikkaan. Perhematkailijat ovat hyvin haluttu asiakasryhmä matkakohteissa, koska he omaavat keskimääräistä suuremman kohdeuskollisuuden. Perheisiin kuuluu hyvin eri-ikäisiä lapsia ja aikuisia, se aiheuttaa suuria vaatimuksia matkakohteelle, jotta matkakohde tyydyttäisi kaikkia perheenjäseniä. Perhematkailukohteen tarjonnan tulisi olla kattava koko perheelle, jotta perhe palaisi sinne uudestaan. Tilastokeskuksen (2005) mukaan Suomessa oli vuoden 2004 lopussa perhettä. Perheiden määrä oli kasvanut perheellä edellisestä vuodesta. Lapsiperheitä, joissa oli alle 18-vuotiaita lapsia, oli samana vuonna Määrä oli vähentynyt edellisestä vuodesta perheellä. Tilastokeskus käyttää lapsen määrittelyssä 18-vuoden ikää, kun matkailussa kutsutaan perhematkailijaksi henkilöä, joka matkustaa alle 15-vuotiaan kanssa. Omassa tutkimuksessani käytän matkailun määritelmää perhematkailijasta.

13 2.3 Tarpeet ja motiivit 7 Vuoriston (2002, 41) mukaan motivaatio on päämäärään suuntautuvaa, tavoitteellista käyttäytymistä ohjaavien vaikuttimien kokonaisuus. Motivaatiota tutkittaessa, tutkitaan, miksi ihminen toimii tietyllä tavalla eli tarkastellaan niitä tarpeita, jotka ohjaavat käyttäytymistä. Tarve on puolestaan sisäinen voima, jonka ihminen kokee haluna epätyydyttävän tilanteen korjaamiseen, elämyksellisesti jonkin puutteena tai toimintaa ohjaavana tekijänä. Ennen kuin tutustutaan tarpeisiin matkailumotivaation osatekijänä, on tunnettava Maslowin tarvehierarkiamalli. Maslow on kehittänyt viisiportaisen pyramidinmallisen tarvehierarkian, jossa alimpana tasona ovat fysiologiset tarpeet joihin kuuluvat nälkä, jano, lepo ja liikunta. Kun nämä tarpeet on tyydytetty, ihminen voi siirtyä seuraavalle tasolle, joka on turvallisuuden tarve. Kolmantena tasona on rakkauden ja yhteenkuuluvuuden tarve ja neljäntenä tasona arvostuksen tarve. Viimeisellä, viidennellä tasolla on itsensä toteuttamisen tarve. Maslowin mukaan alemman tason tarpeet tulee olla tyydytettynä ennen kuin voi siirtyä ylemmälle tasolle. Matkailussa voi soveltaa Maslowin tarvehierarkiaa, mutta selkeämpi on käyttää esimerkiksi McIntoshin ja Goeldnerin esittämää nelijakoa, joka on sovellettu matkailua varten Maslowin tarvehierarkiasta. Muita matkailuun soveltuvia malleja on kehitetty myös, mutta McIntoshin ja Goeldnerin on ehkä selkein. (Vuoristo 2002, 42.) Tarvehierarkiamalli matkailussa McIntoshin ja Goeldnerin mallissa ensimmäinen taso on fyysiset tekijät, kuten Maslowin mallissa, mutta matkailussa korostetaan nälän ja janon sijasta henkistä ja ruumiillista virkistystä, terveyttä, urheilua ja huvittelua. McIntosh ja Goeldner ovat jättäneet väliin Maslowin mallista turvallisuuden tarpeen ja määritelleet toiselle tasolle kulttuuritekijät, eli halun nähdä ja tietää enemmän kulttuureista. Kolmannen tason muodostavat ihmisten väliset tekijät, jotka sisältävät halun tavata uusia ihmisiä, vierailla ystävien ja sukulaisten luona, paeta rutiininomaisista päivittäisistä ihmissuhteista ja työympyröistä. Tämä vastaa Maslowin rakkauden ja yhteenkuuluvuuden tarvetta. Viimeiselle tasolle McIntosh ja Goeldner ovat asettaneet status- ja arvostustekijät, joka on samankaltainen kuin Maslowin kaksi ylintä tasoa, arvostuksen tarve ja itsensä toteuttamisen tarve. Status- ja arvostustekijöihin kuuluvat muun muassa halu syventää

14 harrastuksia ja täydentää opintoja ja tietoa, halu saada arvostusta muilta ihmisiltä ja oman egon vahvistaminen. (Vuoristo 2002, 42.) Matkailijan tarpeet perheen eri elinkaaren vaiheissa Perhematkailijoiden tarpeiden sanotaan määräytyvän sen mukaan, missä vaiheessa elinkaarta perhe on. Perheen elinkaarta määritteleviä malleja on luotu monia erilaisia, mutta olen ottanut mukaan Swarbrooken ja Hornerin (1999, 95) määritelmän. Heidän mallissaan perhematkailijoiden tarpeet matkakohteessa ovat määritelty perheen eri elinkaaren vaiheiden mukaan. Mallissa on kahdeksan eri elinkaaren vaihetta. Ensimmäisessä elinkaaren vaiheessa on nuori pari ilman lapsia. Heidän saadessaan vauvan, tilanne muuttuu ja heistä tulee kasvava perhe. Elinkaaren vaiheisiin kuuluvat myös vanhemmat pienten lasten, teini-ikäisten ja nuorten kanssa. Lisäksi mukaan on otettu vanhemmat, joiden lapset ovat lähteneet kotoa ja seniorit. Neljä elinkaaren vaihetta koskee lapsiperheitä, mutta loput neljä ovat myös tärkeitä. Perhematkailija ei ainoastaan ole lapsiperheen äiti matkalla lapsensa kanssa, vaan esimerkiksi mummo lapsenlapsensa kanssa. Siinä tapauksessa molemmilla sekä lapsenlapsella että mummolla on omia erilaisia tarpeita matkustaessa. (Swarbrooke & Horner, 1999, 95.) Swarbrooken ja Hornerin (1999, 95) mukaan nuori pari, joka matkustaa vauvan kanssa arvostaa ja tarvitsee luonnollisesti hyvin erilaisia asioita matkakohdetta valitessa ja itse matkakohteessa, kuin nuori pari, jolla ei ole lapsia. Vauvan kanssa matkustavalle tärkeitä asioita ovat taloudellisuus, palvelut vauvoille ja vaunujen kanssa liikkumisen helppous, kun lapseton pariskunta haluaa uusia kokemuksia ja romantiikkaa matkustaessaan. Perhekoon kasvaessa korostuvat aktiviteetit koko perheelle ja taloudellisuus. Kasvava perhe toivoo usein perhelippuja tapahtumiin ja nähtävyyksiin. Pienet lapset tarvitsevat matkakohteessaan erilaisia virikkeitä, vanhempien tukea ja ohjausta ja toisia lapsia leikkitovereiksi. Pienten lasten kasvaessa teini-ikään, heidän tarpeissaan korostuvat uudet kokemukset, jännitys, status ja tilaisuudet aktiiviseen osallistumiseen. Teini-ikäiset tarvitsevat pienten lasten tavoin oman ikäistensä kanssa sosiaalista kanssakäymistä. Lisäksi he toivovat usein saavansa lomakohteessa ainakin jonkin verran itsenäisyyttä ja erillään oloa vanhemmista. Swarbrooken ja Hornerin (1999, 95) mallissa nuori aikuinen on otettu omaksi elinkaarenvaiheeksi, vaikka se ei poikkea teini-ikäisestä muutoin kuin, että nuori aikuinen tarvitsee enemmän liikkumi-

15 sen vapautta kuin teini-ikäinen. Nuori aikuinen ei enää kaipaa myöskään jännitystä ja statusta niin paljoa. (Swarbrooke & Horner 1999, 95.) 9 Tarpeet muuttuvat lasten lähdettyä pois kotoa. Niin sanotun tyhjän pesän -vaiheessa halutaan oppia uutta ja ollaan mieluummin passiivisia kuin aktiivisia osallistujia. Nämä seikat asettavat omat vaatimuksensa matkakohteelle, kuten seniorien tarpeet. Seniorit kaipaavat muiden senioreiden seuraa, helppokulkuisuutta ja taloudellisuutta. Lisäksi heidän toiveenaan on ennemmin katsoa, kuin osallistua itse tekemiseen. (Swarbrooke & Horner 1999, 95.) Matkustusmotiivit Matkailijan tarpeet muodostuvat niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat asiakkaan matkustuspäätöksiin. Matkailijalla on myös erilaisia toiveita ja odotuksia koko matkailutuotetta, kuten matkakohdetta, majoituspaikkaa ym. kohtaan. Niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat matkailijan matkustuspäätöksiin, kutsutaan matkustusmotiiveiksi. (Komppula & Boxberg 2002, 68.) Voidaan sanoa, että matkailumotivaatio ja matkailukäyttäytyminen syntyvät ihmisen tarpeista. Motivaatio perustuu sosiologisiin ja psykologisiin normeihin ja asenteisiin, kulttuuriin ja havantoihin, ilmentyen yksilöllisin muodoin. Motivaatioon ja matkatyypin valintaan vaikuttaa luonnollisesti myös matkakohteen imago. (Cooper ym. 1993, ) Ensisijaiset matkustusmotiivit Komppulan ja Boxbergin (2002, 68) mukaan matkailututkimuksissa, kirjallisuudessa ja etenkin World Tourism Organization (WTO) käyttää yleensä seuraavanlaista matkustusmotiivien luokittelua: 1. Työhön liittyvät motiivit a) työmatkat, koulutustilaisuudet, kokoukset, konferenssit, näyttelyt ja kurssit b) yleensä matkustaminen kotoa pois työhön liittyvistä syistä 2. Fyysiset ja fysiologiset motiivit a) osallistuminen urheiluun tai ulkoilma-aktiviteettiin kuten golfiin

16 10 b) osallistuminen aktiviteetteihin joiden tarkoituksena on terveyden, hyvinvoinnin tai kuntoutuksen hoito tai ylläpitäminen c) lepääminen, rentoutuminen ja arjesta irrottautuminen d) lämpö, aurinko ja rentoutuminen rannalla 3. Kulttuuriset, psykologiset ja henkilökohtaiseen oppimiseen liittyvät syyt a) osallistuminen festivaaleille, teatteriin tai musiikkitapahtumiin b) osallistuminen omiin kiinnostuksen kohteisiin 4. Sosiaaliset, henkilöiden väliset sekä etniset syyt a)vierailut sukulaisten ja tuttavien luona ja matkustaminen heidän kanssaan siksi, että halutaan viettää aikaa heidän kanssaan b) matkustaminen sosiaalisten velvoitteiden vuoksi (häät, hautajaiset) c) matkustaminen jonkun perheenjäsenen tms. mukana kumppanin liikematkan tai muun matkan vuoksi d) omien juurien etsiminen, synnyinpaikalla vierailu 5. Viihde, huvittelu, nautinto ja ajanviete a) urheilutapahtumiin tai muihin katsojatapahtumiin osallistuminen b) ostosmatkailu c) teema- ja huvipuistoissa vierailu 6. Uskonnolliset syyt a) osallistuminen pyhiinvaellukselle b) osallistuminen retriittiin tai meditointiin, opintomatkat uskonnollisista syistä Toissijaiset matkustusmotiivit Ensisijaisten matkustuspäätösten jälkeen täytyy tehdä päätöksiä sen suhteen minne, milloin ja miten matkustetaan ja kuinka kauan matkalla ollaan. Mietittävä on myös millaisessa seurassa matkustetaan, millainen majoitus halutaan, ja millaisia aktiviteetteja harjoitetaan. Päätöksiä on tehtävä myös raha-asioista eli paljon ollaan valmiita maksamaan. Nämä ovat toissijaisia matkustusmotiiveja, jotka vaikuttavat siihen, millaiselle matkalle tai mihin matkakohteeseen lähdetään. Ne jaetaan usein sisäisiin eli henkilökohtaisiin ja ulkoisiin tekijöihin. (Komppula & Boxberg 2002, 71.)

17 11 Sisäisiin tekijöihin kuuluvat olosuhteisiin liittyvät tekijät, joita ovat esimerkiksi terveys, vapaa-aika, käytettävissä olevat tulot, auto ja työhön ja perheeseen liittyvät sitoumukset. Perheen tulot esimerkiksi voivat olla pienet, mutta silti perhe haluaa lähteä matkalle. Silloin on mietittävä edullista matkakohdetta ja edullisinta matkustusmuotoa. Matkustuspäätöksiin vaikuttavat olosuhteisiin liittyvien tekijöiden lisäksi asenteet ja käsitykset. Niistä esimerkkeinä ovat käsitykset kohteista ja matkailuorganisaatioista, pelko tiettyjä matkustusmuotoja kohtaan, matkan suunnitteluun, varaamiseen käytettävä aika ja asenteet matkailijoiden käyttäytymissääntöjä kohtaan. Samaan ryhmään lasketaan kuuluvaksi myös tiedot esimerkiksi kohteesta, hintaeroista ja matkailutuotteiden saatavuudesta. Sisäisiä tekijöitä ovat myös kokemukset. Erilaisia kokemuksia voivat olla esimerkiksi kokemukset erityyppisistä lomista, eri kohteista, yrityksistä löytää alennettuja hintoja, ja matkailuorganisaatioiden tuotteista. (Komppula & Boxberg 2002, ) Matkailijan käyttäytymiseen vaikuttavat ulkoiset tekijät ovat sukulaisten ja tuttavien mielipiteet. Matkailuyritysten markkinointitoimenpiteet ja julkinen sana pyrkivät myös vaikuttamaan omalla tavallaan matkailijan käyttäytymiseen. Ulkoisiin tekijöihin kuuluvat myös kansalliset, yhteisölliset, poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset, globaalit ja tekniset tekijät. (Komppula & Boxberg 2002, 73.) Vapaa-ajan matkailun motiivit Swarbrooke ja Horner (1999, 54) ovat määritelleet vapaa-ajan matkailumotivaatiotyyppejä Maslowin tarvehierarkian pohjalta. Heidän tyypittelynsä perustuu Komppulan ja Boxbergin (2002, 70) mukaan selkeästi matkailijan syvimpiin tarpeisiin ja odotuksiin siitä, mitä lomalta on odotettavissa. Heidän mukaansa matkailijalla voi olla samanaikaisesti monia syitä matkustaa, ja vaihtelua syntyy esimerkiksi ikäryhmien, kansallisuuksien ja sulkupuolten kesken. Yksilötasollakin on vaihtelua, riippuen esim. henkilön persoonallisuudesta, elämäntyylistä ja imagosta. Swarbrooken ja Hornerin (1999, 54) vapaa-ajan matkailumotiivit on luokiteltu seuraavanlaisesti: 1. Kulttuuriset motiivit (esim. nähtävyyksien katselu ja uusien kulttuurien kokeminen) 2. Fyysiset motiivit (esim. rentoutuminen, auringonotto, terveys ja seksi)

18 12 3. Emotionaaliset (esim. sukulaisten ja tuttavien tapaaminen, uusien ystävien löytäminen, tarve tehdä muut tyytyväisiksi ja taloudellisuuden tavoittelu) 4. Statusmotiivit (esim. muodikkuus, hyvän kaupan saaminen ja pöyhkeilevä tuhlailu) 5. Henkilökohtainen kehittyminen (esim. tiedon lisääminen ja uuden taidon oppiminen) 6. Henkilökohtaiset motiivit (esim. pako arjesta, nostalgia, romanssi ja henkinen tyydytys) 2.4 Ostopäätösprosessi Kuluttajan käyttäytyminen palvelujen ostajana Kuluttajan käyttäytymisellä tarkoitetaan tarpeiden tyydyttämiseen liittyviä henkisiä ja fyysisiä toimintoja, joihin kuluttaja joutuu valitessaan, ostaessaan ja käyttäessään tuotteita. Riippumatta ostettavasta tuotteesta kaikille kuluttajille on tyypillistä, että käyttäytyminen on tavoitteellista. Tämän mukaan kuluttaja on motivoitunut tyydyttämään erilaisia tarpeitaan. Kuluttajan ostokäyttäytymiseen sisältyy erilaisia toimintoja, kuten palveluja koskevan tiedon hankkiminen, palvelujen vertailu, yhteydenotto palveluorganisaatioon ja itse palveluiden käyttäminen. Kuluttajan käyttäytymistä voidaan kutsua prosessiksi, vaikka hän ei itse välttämättä pohdi, mitä vaihetta on parhaillaan läpikäymässä. (Ylikoski 2001, ) Kuluttajan käyttäytyminen vaihtelee usein ajan ja päätöksenteon monimutkaisuuden suhteen. Joskus päätöksentekoon kuluu aikaa paljon ja se vaatii paljon pohdintaa. Käyttäytymiseen vaikuttavat myös hänen henkilökohtaiset ominaisuutensa kuten ikä, sukupuoli, taloudellinen tilanne, motivaatio ja oppiminen. Lisäksi oman vaikutuksensa kuluttajan käyttäytymiselle luovat lähiympäristöön liittyvät ja ulkoiset tekijät. Tärkein ulkoinen tekijä on yhteiskunta ja sen kulttuuriin liittyvät tekijät. Myös maan taloudellinen tilanne heijastuu kuluttajan resursseihin. Markkinoinnin lasketaan kuuluvan ulkoisiin tekijöihin, jonka avulla organisaatiot pyrkivät vaikuttamaan kuluttajan ostopäätöksiin. (Ylikoski 2001, )

19 2.4.2 Matkailupalvelun ostopäätösprosessi 13 Matkailupalvelun ostopäätösprosessissa tehdään toissijaisiin motiiveihin verrattavissa olevia päätöksiä, millaiselle matkalle ja mihin kohteeseen matkustetaan. Matkapäätös ei useinkaan suju rutiinilla kuten elintarvikkeiden osto, vaan tarvitaan syvällisempää päätöksentekoprosessia. Matkailijan kuluttajakäyttäytymisestä on tehty useita tutkimuksia, jotka osoittavat, että matkailijan päätöksentekoprosessi vie paljon aikaa, siihen liittyy voimakas tunnelataus ja siinä koetaan paljon riskejä. Matkailija ei tee päätöstään rutiininomaisesti ja tueksi etsitään paljon tietoja eri tietolähteistä. (Albanese & Boedeker 2002, 104) Albanesen ja Boedekerin (2002, ) mukaan matkailupalvelun ostopäätös on monimutkainen prosessi, johon kuuluvat seuraavat vaiheet: 1) ostoa edeltävät prosessit: tarpeen havaitseminen, informaation etsiminen ja vaihtoehtojen arviointi 2) ostoaktiviteetit: valinta ja ostaminen 3) oston jälkeiset prosessit: tyytyväisyys/tyytymättömyys, palaute ja henkilökohtainen viestintä Matkailijan ostopäätökseen vaikuttavat monet eri tekijät. Sisäiset tekijät motivoivat matkailijaa matkustamaan ja auttavat määrittämään, mitä matkalta halutaan ja mihin haluaa matkustaa. Tärkeimpiä sisäisiä vaikutustekijöitä ovat motivaatio matkustamiseen, asenteet, persoonallisuus, havaitsemis- ja oppimisprosessit. Ulkoiset tekijät taas myötävaikuttavat matkailijan sisäisiin vaikutustekijöihin. Niitä ovat esimerkiksi kulttuuri, viiteryhmät, kaupallinen, muu matkailuviestintä ja muut sosiaalisyhteiskunnalliset tekijät. (Albanese & Boedeker 2002, 106.) Hemmi ja Vuoristo (1993, 139) ovat määritelleet myös matkailijan valintoihin ja ostopäätösprosessiin vaikuttavia tekijöitä. Heidän määritelmästään löytyy selvästi yhtäläisyyksiä Albanesen ja Boedekerin määritelmään. Matkailijan valintoihin vaikuttavat tekijät ovat käytettävissä olevat resurssit, kuten aika ja varat. Yksilön psyykkinen rakenne psykologisine prosesseineen, kuten mielikuvat, asenteet ja uskomukset matkakohteesta vaikuttavat myös matkailijan valintoihin. Mainitsematta ei voi jättää ulkopuolisia sosiologisia vaikuttimia, joista esimerkkinä on muoti. Jonkin kohteen ollessa

20 14 muodissa, ihmiset matkustavat mielellään sinne. Asuin- ja työympäristön erityispiirteet ja matkailukohteen ominaisuudet vaikuttavat omalla tavallaan myös matkailijan valintoihin. Asuin- tai työympäristössä voi olla sosiaalista painetta matkustaa esimerkiksi aurinkorannikolle. Osan asuinympäristön asukkaiden matkustettua aurinkorannikolle, lopuille tulee paine matkustaa samaan paikkaan. Toisaalta asuinympäristön maantieteellinen sijainti voi vaikuttaa. Viileän ilmastotyypin alueelta matkustetaan mielellään aurinkoiseen paikkaan, koska omassa lähiympäristössä ei ole mahdollista ottaa aurinkoa. Matkailukohteen ominaisuudet vaikuttavat valintoihin ja ostopäätöksiin. Tärkein on luultavasti kohteen hinta, mutta päätöksen voi ratkaista myös palvelun laatu, hygienia, turvallisuus, luonto ja liikenneyhteydet matkakohteessa. Tutkimukset osoittavat, että matkailuviestintä vaikuttaa hyvin vähän ihmisten matkustuspäätöksiin, koska ihmisten lomatottumukset ovat suhteellisen pysyviä. Matkailuviestinnällä pyritään kuitenkin muuttamaan ihmisten mielikuvia ja asenteita tiettyä matkakohdetta kohtaan. Tarkoituksena on, että ihmiset saadaan matkustamaan kyseiseen kohteeseen. ( Hemmi & Vuoristo 1993, 141.) Perheen päätöksenteko Nicholsin ja Schnepengerin (2000, ) mukaan perheiden erilaisia päätöksentekoprosesseja on tutkittu paljon. Tutkimusten tarkoituksena on ollut selvittää, kuka tekee perheissä päätöksen matkustamisesta ja muut valinnat matkan suhteen. Perheiden tulee tehdä päätös itse matkakohteesta ja lisäksi esimerkiksi matkareitistä ja majoituspaikasta. Perheiden päätöksentekoprosessi on yleensä jaettu kolmeen osaan: yhteispäätös vanhempien kesken, vaimon päätös ja miehen päätös. Yleisin päätöksentekotapa näyttäisi olevan vanhempien yhteispäätös. Moutinho (2000, 55) on määritellyt perheiden päätöksentekotyylejä. Hänen mielestään perheen mies päättää lomakohteen ja majoitusmuodon. Yhteisvoimin päätös tehdään, kun mietitään minne mennään lomalla ja kuinka paljon käytetään rahaa lomaan. Päätökset otetaanko lapset mukaan vai ei, matkan keston, matkan ajankohdan, matkustusmuodon ja loman aktiviteettien suhteen tekee joko jompikumpi puolisoista yksin tai ne tehdään yhteisvoimin. Se tehdäänkö edellä mainitut päätökset yksin vai yhteisvoimin riippuu aivan perheestä.

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus 37. Valtakunnallinen maaseutumatkailuseminaari, Kauhava 22.-23.3.2011 Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus Juho Pesonen, Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos,

Lisätiedot

Matkailu. Ge 2 Yhteinen maailma Syksy Ascea, Italia. Kuva: Mikko Kiuttu

Matkailu. Ge 2 Yhteinen maailma Syksy Ascea, Italia. Kuva: Mikko Kiuttu Matkailu Ge 2 Yhteinen maailma Syksy 2016 Ascea, Italia. Kuva: Mikko Kiuttu Matkailumaantiede Onko matkailu tieteenala vai tutkimuskohde? Monitieteellisyys ja ulottuvuus hidastavat teoreettisen tiedon

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn ja Inlike Oy:n tilaaman Muurmanskin

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA RANSKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN RANSKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014 Visit Finland matkailijatutkimus Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Ulkomaalaiset Suomessa tammi-elokuussa...

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ITALIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ITALIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Matkailijat Keski-Suomessa

Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijamäärät Keski-Suomessa: kotimaa & ulkomaat Mistä kotimaan matkailijat tulevat ja keitä he ovat Ulkomaiset matkailijat: venäläinen matkailija eurooppalainen moderni humanisti

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA JAPANILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN JAPANILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Sähköinen matkailumarkkinointi

Sähköinen matkailumarkkinointi Sähköinen matkailumarkkinointi Case: Tornin veljekset Hele Kaunismäki / Kulttuurin ketju -hanke, Turku Touring 31.8.2011. Tornin veljekset Savonlinnan seudun matkailumarkkinoinnissa on mukana kolme sympaattista

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SAKSALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SAKSALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 177 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet japanilaisten yöpymisistä

Lisätiedot

SoLoMo Innovaatio Camp 19.3.2013 Kenelle palveluja kehitetään? Kohderyhmien palvelupolkuja

SoLoMo Innovaatio Camp 19.3.2013 Kenelle palveluja kehitetään? Kohderyhmien palvelupolkuja SoLoMo Innovaatio Camp 19.3.2013 Kenelle palveluja kehitetään? Kohderyhmien palvelupolkuja Kristian Sievers HAAGA-HELIA Hotelli-, ravintola- ja matkailualan koulutusyksikkö kristian.sievers@haaga-helia.fi

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 2.1./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli elokuussa noin 2,2 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 2,1 prosenttia

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ESPANJALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ESPANJALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26

1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26 SISÄLTÖ 1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26 2. WELLNESS TAPA AJATELLA, ELÄÄ JA MATKUSTAA 39 Wellness terveysmatkailun

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 17.2.217/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli joulukuussa noin 1,5 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 9,6

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 14.9./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli heinäkuussa noin 3,1 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 2,3 prosenttia

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Maaseutumatkailijoiden vertailua Suomessa ja Itävallan Tirolissa

Maaseutumatkailijoiden vertailua Suomessa ja Itävallan Tirolissa Maaseutumatkailijoiden vertailua Suomessa ja Itävallan Tirolissa Juho Pesonen Yhteistyössä Raija Komppula, Mike Peters ja Christopher Kronenberg juho.pesonen@uef.fi Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus-

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA KIINALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN KIINALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 199 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet amerikkalaisten

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA MATKAILUSTA ISO- BRITANNIASTA SUOMEEN BRITTIMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Maankäytön ja liikennesuunnittelun vaikutukset vapaa-ajan liikkumiseen (VAPAALLA-hanke)

Maankäytön ja liikennesuunnittelun vaikutukset vapaa-ajan liikkumiseen (VAPAALLA-hanke) 1 Maankäytön ja liikennesuunnittelun vaikutukset vapaa-ajan liikkumiseen (VAPAALLA-hanke) Raportti: http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf2/3201142-v-liikkuminen_vapaa-ajalla.pdf Tekijöiden yhteystiedot:

Lisätiedot

LEIRINTÄMATKAILU LUO TULOJA JA TYÖPAIKKOJA!

LEIRINTÄMATKAILU LUO TULOJA JA TYÖPAIKKOJA! Leirintämatkailualan yksi vahvuus on se, että se työllistää. Sen töiden automatisoinnin mahdollisuudet ovat rajalliset. Työtä ei voida siirtää merkittävissä määrin ulkomailla tehtäväksi. Alan on ennustettu

Lisätiedot

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 17.8./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli kesäkuussa noin 2,1 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 5,5 prosenttia

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 19.1.217/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli marraskuussa noin 1,3 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 4,8

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 19.2.216/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli joulukuussa noin 1,4 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 6,9

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Seitsemisen Luontokeskus 18.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia

Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia Elokuussa 2017 Suomessa kirjattiin venäläisille 89 700 yöpymistä, eli yöpymiset lisääntyivät 11

Lisätiedot

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus VERKOSTO JA HANKETAPAAMINEN 14. 15.4.2011 Verkatehdas Hämeenlinna Maaseudun kehittämistä verkostoilla ja valtakunnallisilla hankkeilla Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus Asiakkaan

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 217* 15.6.217/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli huhtikuussa 217 noin miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 6,7

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 21.8.215/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli kesäkuussa 215 noin 2, miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA AMERIKKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN AMERIKKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Maisemasuunnittelija Jutta Ahro MKN Maisemapalvelut Sitra 2013: Luonnonlukutaito. Luo liiketoimintaa

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 19.1./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli elokuussa noin 2,3 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 2,5 prosenttia

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Senior Tourism Consultant Sanna Tuononen 1.5.2013 31.10.2013 31.10.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SVEITSILÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SVEITSILÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2017* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 17.11./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli syyskuussa noin 1,7 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 4,2 prosenttia

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Orilammin lomakeskus 19.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 27.5.2013 , 534 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet saksalaisten yöpymisistä

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* 35 59 639 569 64 87 653 149 659 86 611 992 595 984 698 285 72 239 87 16 763 769 696 936 Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 17.3.216/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakyselyn alueelliset tulokset Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläiset kuluttajat

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 Kiina (ml. Hongkong), 113 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuus

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 405 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet isobritannialaisten

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Mitä maaseutumatkailijat haluavat? Vastauksia sähköisestä kyselystä

Mitä maaseutumatkailijat haluavat? Vastauksia sähköisestä kyselystä Markkinointiyhteistyöllä tulosta, Jämsä 26.-27.10.2010 Mitä maaseutumatkailijat haluavat? Vastauksia sähköisestä kyselystä Juho Pesonen, Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Esityksen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA BELGIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN BELGIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Päivän aiheet: Ihmeellinen imago: suhde mielikuvaan ja brandiin

Lisätiedot

Matkailu ja lentoliikenne. Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen

Matkailu ja lentoliikenne. Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen Matkailu ja lentoliikenne Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen AIHEET - rajausta - Kuopio-Tahko alueen tilanne - ajatuksia, vastausten alkuja RAJAUSTA Matkailu, kuten myös lentomatkailu, jakaantuu karkeasti

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 131 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet italialaisten yöpymisistä

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009 Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit Tutkimuspäällikkö Tom Ylkänen, MEK Matkailustrategian toimenpideohjelman

Lisätiedot

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 2 16 14 12 10 12,2 9,7 11,1 8,4 13,5 11,2 8 6,4 6 4,6 4 2 0 Koko vuosi Talvi (Q1 ja Q4) 1,7 0,4 Kesä (Q2- Q3) 1,6 1,8 0,8 0,2 Q1 Q2 Q3

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNO-osaprojekti Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNOssa on kaksi erillistä osiota Etelä-Suomen matkailun tulevaisuus : Häme, Päijät-Häme, Uusimaa Toteuttaja

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat Porvoon-Loviisan seudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Yöpymiset ja matkat...

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014 Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 3.11.2014 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät

Lisätiedot

Matkailijat karsastavat kaivoksia

Matkailijat karsastavat kaivoksia Matkailijat karsastavat kaivoksia Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja ravintola-ala on merkittävä toimiala, jolla on potentiaalia työllistää, tuoda verotuloja valtiolle ja luoda pysyvää hyvinvointia

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Kansainvälisen matkailun trendejä Suomen näkökulmasta

Kansainvälisen matkailun trendejä Suomen näkökulmasta Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.01.2010, TahkoSpa, Nilsiä Kansainvälisen matkailun trendejä Suomen näkökulmasta MEGATRENDEJÄ Yeoman, Ian (2008). Tomorrow s Tourist. Scenarios and Trends.

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

Matkailuyrityksen vastuullisuus ja viestintä Savonlinnan matkailufoorumi

Matkailuyrityksen vastuullisuus ja viestintä Savonlinnan matkailufoorumi Matkailuyrityksen vastuullisuus ja viestintä Savonlinnan matkailufoorumi 6.4.2017 Hanna-Maija Väisänen, Katja Pasanen, Eeva Koivula Kohti vastuullista matkailua -hanke Mitä tarkoitetaan vastuullisuudella

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

KUOPION MATKAILUN KEHITYS

KUOPION MATKAILUN KEHITYS Tilastotiedote 11 / 2016 KUOPION MATKAILUN KEHITYS Yöpymiset tammi-kesäkuussa 2016 Ulkomaalaisten yöpymiset 2008-2015 Tilastonkeskuksen tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON YHTEYS MATKAILUUN

KULTTUURITUOTANNON YHTEYS MATKAILUUN KULTTUURITUOTANNON YHTEYS MATKAILUUN Pekka Uotila Kulttuuri kyydittää -raportti http://tuottaja2020.metropolia.fi/ KULTTUURITUOTTAJA Välittäjäammatti Kulttuurikokemus, -taito, -asenne ja -tieto Tuotantokokemus,

Lisätiedot

Muuttuva ilmasto haaste matkailulle. Ilmastoskenaariot matkailuyrittämisen näkökulmasta

Muuttuva ilmasto haaste matkailulle. Ilmastoskenaariot matkailuyrittämisen näkökulmasta Muuttuva ilmasto haaste matkailulle Ilmastoskenaariot matkailuyrittämisen näkökulmasta Ilmastonmuutos ja matkailu Luontoon perustuva matkailu muita matkailun muotoja herkempi muutoksille Luontomatkailu

Lisätiedot

MATKAILU. KasvuKraft 13.3.2014 Jukka Punamäki Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Uudenmaan liitto / Novago Yrityskehitys

MATKAILU. KasvuKraft 13.3.2014 Jukka Punamäki Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Uudenmaan liitto / Novago Yrityskehitys MATKAILU KasvuKraft 13.3.2014 Jukka Punamäki Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Uudenmaan liitto / Novago Yrityskehitys Globaali matkailu 1950 25 miljoonaa kansainvälistä saapumista 2012 1 miljardi

Lisätiedot

Yöpymismäärien kehitys* (Tilastokeskuksen tilastoima rekisteröidyissä majoitusliikkeissä)

Yöpymismäärien kehitys* (Tilastokeskuksen tilastoima rekisteröidyissä majoitusliikkeissä) 1 Matkailu Yöpymismäärien kehitys* (Tilastokeskuksen tilastoima rekisteröidyissä majoitusliikkeissä) 300000 250000 200000 150000 Kotimaiset Ulkomaiset ilman Venäjää Venäjä 100000 50000 0 2010 2011 2012

Lisätiedot

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer FLASH- 258 D2. Minkä ikäinen olet? [_][_] vuotta vanha [ 9 9 ] [KIELTÄYTYMINEN/EI

Lisätiedot

Rovaniemi Lapin pääkaupunki

Rovaniemi Lapin pääkaupunki Rovaniemi Lapin pääkaupunki Asukasmäärä ylitti 60 000 vuonna 2010, 31.12.2011 yht. 60 626 asukasta Lisäksi tuhansia opiskelijoita 2,3 % väestöstä maahanmuuttajia, 89 eri kansallisuutta Kaupungin pinta-ala

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kirsi Nikkola Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Lapin yliopisto Tutkimusprojekti ja menetelmät Tutkin Lapin

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys 2012. 21.2.2014 Page 1

Etelä-Pohjanmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys 2012. 21.2.2014 Page 1 Etelä-Pohjanmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys 2012 21.2.2014 Page 1 Tulokset Etelä-Pohjanmaan välitön ja arvonlisäveroton matkailutulo yhteensä 353 miljoonaa euroa Välitön työllisyysvaikutus noin

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa Rajahaastattelututkimus Tammi-elokuu 2012 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 30000 Venäläisten tax-free-ostokset kuukausittain Suomessa 2011

Lisätiedot

Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 30.1.2014 Helsinki Taustatietoja Tutkimuksen tilaaja: Suomen museoliitto Tutkimuksen toteutusaika: Toukokuu 2013 - lokakuu 2013 Tutkimusmenetelmät: Lomakekysely museokävijöille,

Lisätiedot