Työelämän pelisäännöt 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työelämän pelisäännöt 1"

Transkriptio

1 Työelämän pelisäännöt 1

2 Ammattiliittoon kuulumisesta on monta etua:» Palkka ja muut työehdot Ammattiliitto neuvottelee puolestasi palkoista ja muista työehdoista. Oman alan työehtosopimuksessa sovitaan, mitä työstä kuuluu maksaa. Työehtosopimuksessa sovitaan myös työajoista, sairausajan pal kasta, yli- ja vuorotyökorvauksista sekä lomista.» Luottamusmies Ammattiliittoon järjestäytyneet työntekijät valitsevat keskuudestaan luottamusmiehen, joka neuvottelee, sopii, sovittelee ja välittää tietoa työntekijöiden ja työnantajan välillä. Luottamusmies toimii työntekijöiden edustajana, jos työntekijöiden ja työnantajan kesken syntyy erimielisyyksiä.» Työttömyysturva Kun kuulut ammattiliittoon, kuulut myös työttömyyskassaan. Jos jäät työttömäksi, kassa maksaa sinulle ansioihisi suhteutettua päivärahaa.» Neuvontaa, koulutusta, toimintaa Ammattiliitto tarjoaa monenlaista apua työelämän haasteisiin aina oikeusavusta vaikkapa kielija atk-kursseihin. Lisätietoja saat esimerkiksi liittosi jäsenlehdestä ja verkkosivuilta.» Etuja Ammattiliitot tarjoavat myös monia muita etuja jäsenilleen. Liitoilla on edullisia lomapaikkoja, ja niiltä voi saada tukea lomailuun sekä jäsenalennuksia matkailupalveluista. Monissa liitoissa alennuksia saa myös esimerkiksi bensasta ja vakuutuksista. Lisää tietoa jäseneduista saat liittojen verkkosivuilta. 2

3 Huolehdi oikeuksistasi Kädessäsi on peruspaketti työelämän pelisään - nöistä. Tästä kirjasesta löydät tietoa työsuhteen perusasioista kuten työsopimuksesta, sai rausajan pal kasta, lomista ja lomarahoista, yli töistä ja irtisanomisajoista. Kirjanen kannattaa siis säilyttää! Työelämän pelisääntöjen kiemuroita ei tarvitse jäädä murehtimaan yksin. Neuvoa voit kysyä luot ta musmieheltä, työsuojeluvaltuu te tulta, työ ka ve reilta tai ammattiliitosta. Nuorilla ja pät kä työn te ki jöillä on mahdollisuus soittaa myös SAK:n mak sut tomaan neuvontapuhelimeen Aina kannattaa selvittää, mitä oman alasi työehto sopimus sanoo sinua askarruttavasta asiasta. Työehtosopimuksessa on yleensä sovittu asioista työntekijän kannalta paremmin kuin laissa. Jos työpaikalla kukaan ei tiedä työehtosopimuksesta, se löytyy ainakin netistä osoitteesta Myös SAK:n ja ammattiliittojen yhteinen voi auttaa oman sopimuksen löytämisessä. 3

4 Työelämän pelisäännöt Työsopimus on kaiken A ja O... 5 Mikä ihmeen tes?... 7 Koeaika... 8 Työsopimuksen irtisanominen tai purkaminen... 9 Irtisanomisajat... 9 Lomat ja loma-ajan palkka Palkanmaksu Luontoisedut Työtodistus Sairausajan palkka Tapaturmavakuutus Vuokratyö Oppisopimus Työharjoittelu Osa-aikaisen työntekijän oikeus lisätyöhön Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Työaikalaki jaksamisen turvana Työturvallisuus, työhyvinvointi ja työterveyshuolto Laki nuorista työntekijöistä suojelee alle 18-vuotiaita Eläketurva Lomauttaminen Työantajan konkurssi Ammattiliiton jäsenyys turvaa tulevaisuuden SAK:laiset ammattiliitot

5 Työsopimus on kaiken A ja O Työsopimus on monelle ensimmäinen omaan elämään liittyvä sopimus. Sitä laadittaessa kannattaa olla tarkkana. Työsopimus on työnantajan ja työntekijän välinen sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajan johdon ja valvonnan alaisena palkkaa vastaan. Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti, vaikka suullinenkin sopimus on sitova. Silloin on riitatilanteessa helpompi todistaa, mitä työsuhteen alussa tuli sovittua. Ellei työsopimusta ole tehty kirjallisesti, työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työehdoista. 5

6 Työsopimuksessa olisi sovittava seuraavista asioista:» Osapuolet (työnantajan ja työntekijän nimi ja koti- tai liikepaikka)» Mahdollinen koeaika ja sen pituus» Onko kyseessä toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen työsuhde tai esimerkiksi harjoittelu» Määräaikaisuuden peruste, jos kysymyksessä on määräaikainen työsopimus» Työn aloittamisajankohta ja määräaikaisessa sopimuksessa työsuhteen kesto» Missä työt tehdään» Millaisiin työtehtäviin työntekijä on palkattu» Palkka ja luontoisedut sekä palkanmaksukausi» Työaika (mikäli mahdollista, älä tee ns. nollatyö-/kutsutyösopimusta)» Vuosiloman ja lomarahan kertyminen» Sairausajan palkanmaksu» Irtisanomisaika» Työsopimuksen osana noudatettava työehtosopimus 6

7 Työnantaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta ei anna työntekijälle kirjallisesti keskeisiä työsuhteen ehtoja, rikkoo työsopimus lakia. Työsopimus voidaan tehdä toistaiseksi tai määräajaksi. Pääsääntö on, että työsuhde solmitaan pysyväksi eli toistaiseksi voimassa olevaksi. Silloin ei sovita työsuhteen kestosta, vaan työsopimus päättyy irtisanomalla irtisano mis aikoja noudattaen. Määräaikaisen työsopimuk sen voi tehdä vain perustellusta syystä. Esimer kiksi sijaisuus on perusteltu syy. Kumpikaan osapuoli ei voi päättää määräaikaista työsopimusta, vaan se päättyy sovitun määräajan kuluttua ilman irtisanomista, elleivät osapuolet ole erikseen sopineet irtisanomisajasta. Työsopimus ei saa sisältää huonompia ehtoja kuin alan työehtosopimuksessa on sovittu tai laissa säädetty. Sellainen sopimus ei ole pätevä. Mikä ihmeen tes? Uuden työntekijän kannattaa tarkistaa heti työsuhteen alkumetreillä oman alansa työehtosopimus eli tes, josta löytyvät alalla noudatettavat vähimmäisehdot kuten vähimmäispalkat ja erilaiset palkanlisät. Työehtosopimus on valtakunnallinen sopimus, jonka kunkin alan etuja valvova ammattiliitto on neuvotellut määräajaksi yhdessä työnantajapuolen kanssa. Valtaosa maamme työehtosopimuksista on yleissitovia. Tällöin työnantajan on noudatettava työehtosopimusta työsuhteen vähimmäisehtona riippumatta siitä, onko työntekijä tai työnantaja oman alansa liiton jäsen. Työehtosopimusta voi kysyä työpaikan luottamus mieheltä tai omasta ammattiliitosta. Useim - mat sopimukset löytyvät internetistä osoitteesta: > Viranomaiset > Työehtosopimukset > Yleissitovat työehtosopimukset. 7

8 Koeaika Työsopimukseen voidaan sopia koeaika, jonka pituus saa olla enintään neljä kuukautta työsuhteen alkamisesta lukien. Kahdeksaa kuukautta lyhyemmissä työsuhteessa koeaika voi olla enintään puolet työsopimuksen kestosta. Enintään kuuden kuukauden koeajasta voidaan sopia, jos työnantaja järjestää työhön liittyvän koulutuksen, joka kestää yhtäjaksoisesti yli neljä kuukautta. Koeaikana työnantaja ja työntekijä voivat purkaa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa, mutta vain asiallisin perustein. Jos työntekijä tekee monta peräkkäistä määräaikaista työsopimusta saman työnantajan kanssa, saa koeaika olla vain kerran ensimmäisessä työsuhteessa. 8 Kuvaaja Jyrki Komulainen

9 Työsopimuksen irtisanominen tai purkaminen Työnantaja voi irtisanoa työntekijän taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Silloin isoissa yrityksissä (vähintään 20 työntekijää) on ensin käytävä yhteistoimintaneuvottelut eli yt-neuvottelut (www.yhteistoimintaopas.fi). Lainmukaiset irtisanomisajat Irtisanomisajat työntekijän irtisanoutuessa 14 päivää työsuhde jatkunut enintään 5 vuotta 1 kuukausi työsuhde jatkunut yli 5 vuotta Irtisanomisajat työnantajan irtisanoessa työntekijän 14 päivää työsuhde jatkunut enintään vuoden 1 kuukausi työsuhde jatkunut vuodesta neljään vuoteen 2 kuukautta työsuhde jatkunut neljästä kahdeksaan vuoteen 4 kuukautta työsuhde jatkunut kahdeksasta 12 vuoteen 6 kuukautta työsuhde jatkunut yli 12 vuotta 9

10 Työntekijä voidaan irtisanoa myös, jos hän on laiminlyönyt työvelvoitteitaan, esimerkiksi myöhästellyt jatkuvasti. Ennen kuin työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen, työntekijää on kuultava. Yleensä edellytetään, että hänelle on ensin annettu varoitus. Erityisen vakavissa laiminlyöntitapauksissa työsuhde voidaan purkaa ilman irtisanomisaikaa. Jos työntekijä irtisanoutuu, hänen on toimitetta va irtisanoutumisilmoitus työnantajan edustajal le. Irtisanoutumista ei tarvitse perustella. Irtisa nomisaikana työntekijän on tehtävä työnsä nor maalisti, ja hän saa ajalta normaalin palkan. Määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa, ellei irtisanomisesta ole sovittu työsopimusta teh täessä tai asiasta sovita työsuhteen kes täes - sä. Työnantaja voi purkaa määräaikaisen työsopimuksen, jos työntekijä rikkoo tai laiminlyö työsuhdevelvoitteitaan olennaisesti. Lomat ja loma-ajan palkka Kaikilla työntekijöillä on oikeus vuosilomaan tai sitä vastaavaan vapaaseen. Lomanmääräytymisvuosi on Vä hin tään 35 tuntia tai 14 päivää kuukaudessa työskentelevillä lomaa kertyy 2 päivää kuukaudessa. Jos työsuhde on kestänyt yli vuoden, lomaa kertyy 2,5 päivää kuukaudessa. Vuosilomaan oikeuttavat myös hyväksyttävistä syistä johtuneet poissaolopäivät, kuten sairauspäivät. Loma-ajalta maksetaan vuosilomapalkka. Vähintään 35 tuntia kuukaudessa työskentelevän tuntipalkkaisen lomapalkka on lain mukaan 9 % bruttopalkasta, jos työsuhde on kestänyt alle vuoden. Jos työsuhde on jatkunut yli vuoden, on lomapalkka 11,5 %. Vähintään 14 päivää kuukaudessa työskentelevän tuntipalkkaisen lomapalkka määräytyy keskiansion ja kertoimien mukaan. Kuukausipalkkainen saa normaalin palkkansa. 10

11 Vuosilomapalkan lisäksi maksetaan työehtosopimuksissa sovittu lomaraha. Se on tavallisesti puolet lomapalkasta. Lomapäivät maksetaan rahana eli lomakorvauksena silloin, kun vuosiloman antaminen ei ole mahdollista työsuhteen päättyessä esimerkiksi jos määräaikainen kesätyösuhde loppuu ja lomat ovat pitämättä. Lomakorvaus lasketaan samoin kuin lomapalkka. Vuosilomapalkkaa, lomakorvauksia ja lomarahaa vaadittaessa kannattaa muistaa, että työntekijän oikeus vaatia niitä vanhenee työsuhteen päätyttyä kahdessa vuodessa. Erilaiset lomarahat ovat normaalia verotettavaa tuloa, mikä tulee huomioida veroprosenttia määriteltäessä ja esimerkiksi opinto- tai asumistukea hakiessa. Vuosilomasta saa tarkempia tietoja 11

12 Palkanmaksu Kuukausipalkkaiselle työntekijälle palkka on maksettava kerran kuukaudessa ja tuntipalkkaisille kahden viikon välein. Palkkapäivän sattuessa pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivään; juhannus- tai jouluaattoon tai arkilauantaihin palkka maksetaan niitä edeltävinä arkipäivinä. Vähimmäispalkka määräytyy oman alan työehtosopimuksen mukaan. Jos työnantaja ei ole sidottu mihinkään työehtosopimukseen, palkka määräytyy työsopimuksen mukaan. Palkanmaksun yhteydessä työntekijälle on annettava palkkalaskelma (tilinauha), josta näkyvät peruspalkka, erilliset palkanlisät, luontoisedut, ylityökorvaukset, päivärahat ja muut korvaukset, vuosilomapalkka sekä palkasta perityt sosiaaliturva- ja eläkemaksut sekä mahdollinen ammattiliiton jäsenmaksu. Työsuhteen päättyessä palkka ja lomakorvaus on maksettava heti. Jos lopputili viivästyy, työnantajan on maksettava ns. odotusajan palkkaa enintään kuudelta päivältä. 12

13 Luontoisedut Luontoisetuina pidetään niitä työnantajan työntekijälle kustantamia rahanarvoisia etuja, joista on sovittu osana palkkaa tai palkan sijasta. Tällaisia etuja ovat esimerkiksi autoetu, ravintoetu, puhelinetu tai asuntoetu. Niitä voivat olla myös erilaiset tavarat ja palvelukset. Verohallitus määrittelee vuosittain luontoisetujen arvon. Luontoisetujen verotusarvo on palkkatuloa, joten sitä verotetaan samoin kun normaalia rahapalkkaa. Työtodistus Työntekijällä on oikeus saada työsuhteen päätyt tyä työtodistus. Siihen on kirjattava työsuhteen kesto ja työtehtävät. Työntekijä voi halu tes saan pyytää työnantajaa merkitsemään to dis tukseen myös työsuhteen päättymissyyn ja arvion työtaidosta. Työnantajalla on velvollisuus antaa työtodistus vielä 10 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Sairausajan palkka Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oi keus täyteen palkkaan sairastumispäivältä ja sitä seuraavalta yhdeksältä arkipäivältä silloin, kun työsuhde on jatkunut kuukauden. Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden, näiltä päiviltä voi saada 50 % palkasta. Työehtosopimuksessa on yleensä sovittu paremmista eduista. Tapaturmavakuutus Työaikana tai työmatkalla sattuneista tapaturmista tai ammattitautiin sairastumisesta saa korvauksen työnantajan pakollisesta tapaturmavakuutuksesta. 13

14 Vuokratyö Vuokratyössä työntekijällä on työsuhde vuokraus yritykseen, vaikka itse työsuoritus tehdään ns. käyttäjäyrityksessä. Käyttäjäyrityksellä on työn johto- ja valvontaoikeus. Lisäksi se vastaa työn tekijän opastamisesta ja työturvallisuudesta yhdessä henkilöstöpalveluyrityksen kanssa. Vuokratyönantajia koskevat samat velvoitteet kuin muitakin työnantajia. Työsopimuksen tulisi yleensä olla toistaiseksi voimassa oleva. Pelkästään se, että kyse on vuokratyöstä, ei oi keuta tekemään määräaikaista työsopimusta. Vuokratyössä noudatetaan käyttäjäyrityksen työ ehtosopimusta, ellei vuokrausyritys ole sidot tu muuhun työehtosopimukseen. Oppisopimus Oppisopimus on yksi tapa hankkia itselleen ammatti. Oppisopimuskoulutuksessa työntekijä solmii työsuhteen työnantajaan. Koulutus muodostuu työn opetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta kursseilla. Työpaikalla ollessaan opiskelija saa palkkaa ja kurssilla ollessaan taloudellista tukea. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta. Työharjoittelu Työharjoittelu on osa useimpia koulutusmuotoja. Harjoittelusta on maksettava palkka silloin, kun työ tehdään työsuhteessa. Lisätietoja vuokratyöstä osoitteesta 14

15 15

16 Osa-aikaisen työntekijän oikeus lisätyöhön Työnantajalla on velvollisuus tarjota lisätyötä jo palveluksessa oleville osa-aikaisille työntekijöille ennen uusien työntekijöiden palkkaamista. Vapautuvista työpaikoista on myös ilmoitettava siten, että osa-aikaisilla ja määräaikaisilla työntekijöillä on mahdollisuus hakeutua niihin. Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Työntekijöiden edustajana työpaikoilla toimii työntekijöiden keskuudestaan valitsema luottamusmies. Luottamusmiehen tehtävänä on toimia neuvottelijana, sopijana, sovittelijana ja tiedonvälittäjänä työnantajan ja työntekijöiden välillä. Luottamusmies tuntee oman alansa työehtosopimuksen ja työlainsäädännön sekä muut ajankohtaiset asiat. Työsopimus kannattaa käydä läpi yhdessä luottamusmiehen kanssa ennen sen allekirjoittamista. Jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä, vanhemmat työntekijät ovat korvaamaton apu työsuhdeasioissa. Ongelmatilanteissa kannattaa aina ottaa yhteyttä oman alan ammattiliittoon, vaikka ei vielä olisikaan jäsen. Myös aluehallintovirastot antavat apua. Vähintään 10 työntekijän työpaikoille on luottamusmiehen lisäksi valittava työsuojeluvaltuutettu. 16

17 Työaikalaki jaksamisen turvana Työaikalaki koskee kaikkia työntekijöitä. Työnantajan on pidettävä kirjaa tehdyistä työtunneista ja maksetuista korvauksista. Työaikalain ylityöaika- ja lepoaikasäännösten noudattaminen on tärkeää. Kun työaika on yli kuusi tuntia vuorokaudessa, työaikalain mukaan työntekijälle on annettava ruo katunti. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia lyhemmästäkin lepoajasta. Jos työntekijä saa poistua tauon aikana työpaikalta, lepoaikaa ei lueta työaikaan. Ylityötä on työaika, joka ylittää säännöllisen vuorokautisen tai viikoittaisen työajan. Työntekijän kanssa on joka kerta sovittava erikseen ylitöiden tekemisestä. Työntekijän ei siis ole pakko suostua ylitöiden tekemiseen, vaikka työnantaja sitä esittäisikin. Vuorokautisesta ylityöstä maksetaan lain mukaan kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 prosentilla korotettu palkka. Seuraavilta tunneilta maksetaan 100 prosentilla korotettu palkka. Viikoittaisesta ylityöstä maksetaan 50 prosentilla korotettu palkka. Ylitöitä voi tehdä enintään 138 tuntia neljän kuukauden jakson aikana, kuitenkin enintään 250 tuntia vuodessa. 17

18 18

19 Työturvallisuus, työhyvinvointi ja työterveyshuolto Uutta työntekijää perehdytettäessä on kiinnitettävä erityishuomiota työhön mahdollisesti liittyviin vaaroihin ja riskeihin. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on annettava työntekijälle työn ja työolosuhteiden edellyttämää ohjausta. Tämä tarkoittaa perehdyttämistä työpaikan olosuhteisiin, koneiden ja laitteiden toimintatapaan ja turvallisuusmääräyksiin. Työntekijällä on velvollisuus noudattaa annettuja ohjeita ja ilmoittaa mahdollisista vaaroista välittömästi työnantajalle. Työntekijällä on oikeus kieltäytyä työtehtävästä, jos siitä aiheutuu vakavaa vaaraa hänen tai muiden työntekijöiden terveydelle. Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto. Uusille työntekijöille on tehtävä työhöntulotarkastus, jos työstä saattaa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle. Laki nuorista työntekijöistä suojelee alle 18-vuotiaita Laki nuorista työntekijöistä on laadittu suojelemaan nuoren työntekijän henkistä ja fyysistä kasvua ja kehitystä. Laissa määritellään mm. minkä pituisia ja mihin vuorokauden aikaan sijoittuvia työvuoroja nuoret voivat tehdä. Työhön saadaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta ja joka on suorittanut oppivelvollisuutensa. Vähintään 14-vuotias saa tehdä tietyin 19

20 ehdoin sellaista kevyttä työtä, joka ei vahingoita hänen terveyttään tai kehitystään eikä aiheuta haittaa hänen koulunkäynnilleen. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai huoltajan luvalla nuori itse. Eläketurva Eläkkeen tarkoituksena on turvata toimeentulo paitsi vanhuuden, myös työkyvyttömyyden, pitkäaikaisen työttömyyden tai perheen huoltajan kuoleman varalta. Työnantajan on vakuutettava jokainen 18 vuotta täyttänyt työntekijä jossakin työeläkelaitoksessa ja maksettava hänestä työeläkemaksua ensimmäisestä työtunnista alkaen. Myös työntekijältä peritään työeläkemaksu palkanmaksun yhteydessä. 20 Lomauttaminen Lomauttaminen tarkoittaa työnteon ja palkanmaksun tilapäistä keskeyttämistä. Lomautuksen perusteena ovat taloudellis-tuotannolliset tekijät. Lomautus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Työntekijälle on annettava lomautusilmoitus 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Lomautuksen aikana työntekijä on oikeutettu työttömyyspäivärahaan. Määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää ei voi lomauttaa. Poikkeuksena tähän on määräaikainen työntekijä, joka työskentelee lomautuksen piiriin kuuluvan vakituisen työntekijän sijaisena.

21 Työnantajan konkurssi Palkkaturva maksaa työntekijän palkkasaatavat silloin, kun työnantaja ei voi niitä konkurssin vuoksi maksaa. Saatavaa on haettava kolmen kuukauden kuluessa sen erääntymisestä. Hakemuskaavakkeita saa työ- ja elinkeinotoimistoista. Ammattiliiton jäsenyys turvaa tulevaisuuden Ammattiliiton toiminnan ydin on työpaikoilla, jossa liitot ja työnantajat sopivat työelämän pelisäännöistä. Työsuhteen turvallisuus onkin tärkein syy kuulua ammattiliittoon. Ammattiliitto näkyy työpaikalla ennen kaikkea luottamusmiehen ja ammattiosaston toiminnan kautta. Liitosta saa apua ja neuvoja ongelmatilanteissa sekä jopa oikeusavun työriita-asioissa. Liittyessään ammattiliittoon työntekijä pääsee myös työttömyyskassan jäseneksi. Jos hän jää työttömäksi, oikeus kassan maksamaan ansiosidonnaiseen päivärahaan syntyy 6 kuukauden työssäolon ja jäsenyyden jälkeen (työssäoloehto). Työssäoloehtoa voi kartuttaa myös lyhyissä pätkissä. Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenmaksun voi hoitaa jättämällä työnantajalle perintävaltakirjan, jolloin työnantaja tilittää palkasta liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksun. Ne voi myös suorittaa itse. Maksut voi vähentää verotuksessa vuosittain. 21

22 Ammattiyhdistysliike on saanut vuosien varrella aikaan yhtä ja toista. Jos ammattiliittoja ei olisi, suomalaisilla ei olisi läheskään kaikkia niitä oikeuksia, joita tänään pidetään itsestään selvinä.» Kahdeksan tunnin työpäivä» Viisipäiväinen työviikko» Kesäloma» Talviloma» Sairausajan palkka» Irtisanomissuoja» Äitiys- ja vanhempainvapaa» Ylityökorvaukset» Lomaraha» Vuorotteluvapaa Ammattiliittoon liittyminen on helppoa. Hyvä vaihtoehto on mennä työpaikkasi luottamusmiehen juttusille. Kukahan hän mahtaa olla? Ota selvää. Voit myös täyttää liittymislomakkeen ammattiliiton nettisivuilla tai osoitteessa 22

23 SAK:laiset ammattiliitot Mikä on liittosi? Ohessa on luettelo SAK:n jäsenliitoista ja niiden nettiosoitteista. Osoitteessa on hakukone, josta voit etsiä oman liittosi. Apua liiton valintaan saat myös puhelinnumerosta Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT Ilmailualan Unioni IAU Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL yhteisöjäsenet Aliupseeriliitto Tulliliitto Rajaturvallisuusunioni Vankilavirkailijain Liitto VVL Metallityöväen Liitto Palvelualojen ammattiliitto PAM Paperiliitto Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU Puu- ja erityisalojen liitto Rakennusliitto Rautatievirkamiesliitto Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL Suomen Huippu-Urheilijoiden Unioni SHU Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY Suomen Merimies-Unioni SMU Suomen Muusikkojen Liitto Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL Sähköalojen ammattiliitto TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme Veturimiesten liitto ry Yleinen Lehtimiesliitto YLL Kaupanalan esimiesliitto KEY (Palvelualan Unionin kautta) 23

24 24 Painokarelia 2013

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi Löydä oma ammattiliittosi www.liitot.fi Miksi juuri sinun kannattaa liittyä ammattiliittoon? Ammattiliiton toiminnan ydin on työpaikoilla, jossa ammattiliittojen ja työnantajien yhdessä sopimia työehtoja

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9.

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9. Työmarkkina-avain Työmarkkina-avain ISBN 951-9148-93-0 Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Graafinen suunnittelu: Innocorp Oy/Aija Honkanen Kirjapaino: Erweko Painotuote Oy Copyright: Leena Seretin Saatteeksi

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

TUNNETKO TYÖEHTOSI? METALLITEOLLISUUTTA SUOMESSA OVAT TASAVERTAINEN KOHTELU

TUNNETKO TYÖEHTOSI? METALLITEOLLISUUTTA SUOMESSA OVAT TASAVERTAINEN KOHTELU Sisältö TUNNETKO TYÖEHTOSI? Metalliteollisuutta Suomessa ovat... 1 Tasavertainen kohtelu... 1 Työsopimus... 2 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2007 2009... 3 Kertakorvaus... 3 Yleiskorotus... 3 Työkohtaiset

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI Tarkastaja Asko Ojala Tarkastaja Aila Saarentaa MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI 2 MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

lähihoitajan opas työelämään

lähihoitajan opas työelämään lähihoitajan opas työelämään Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista

Lisätiedot

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2013 soveltamisala työsuhde työaika palkka vuosiloma poissaolot työpaikkakohtainen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Työlainsäädäntö... 5 Yleistä... 5 Työsopimuslaki (55/2001)... 6 Palkkaturva... 11 Työehtosopimuslaki (436/1946)... 11 Laki lähetetyistä

Lisätiedot

HEVOSYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

HEVOSYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA HEVOSYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA ProAgria Uusimaa Auli Teppinen ProAgria Uusimaa ry TYÖNANTAJANA TOIMIVAN YRITTÄJÄN TOIMINTAVERKOSTO MTA, Työnantajaliitto -työehdot -neuvonta Terveyskeskus -työterveyshuolto

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

Taloushallintoalan työehtosopimus

Taloushallintoalan työehtosopimus 1000 750 500 250 0 Taloushallintoalan työehtosopimus 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA/ Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Ammattiliitto Pro Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO 2001

Lisätiedot

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto Paasikivi-Opiston ja Turun kristillisen opiston oppimateriaalia 1 työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle

Lisätiedot

Ensi askeleet työnantajana -opas

Ensi askeleet työnantajana -opas 2013 OIVA Ensi askeleet työnantajana -opas Vähän mutta välttämättä -projekti Asumispalvelusäätiö ASPA ja Päijät-Hämeen henkilökohtaisen avun keskus Apuri Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN -OPAS TYÖNANTAJILLE JA ULKOMAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE >>>> SISÄLLYSLUETTELO > 1. Johdanto 3 > 2.Työntekijän rekrytointi ulkomailta 4 2.1. EURES 4 2.2. EURESin

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus a Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 1 S I S Ä L L Y S AAKKOSELLINEN

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE SISÄLTÖ Miten käytän opasta? 3 Nuorisoseura työpaikkana 4 Miten nuorisoseura voi palkata työntekijän? 5 Työllistämisen eri vaihtoehdot 6 Palkkatuki 6 Kuntien työllistämistuet

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus Vammaispalvelu VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖ- KOHTAISEN AVUSTAJATOIMINNAN OHJEET TYÖNANTAJILLE Sosiaali- ja terveyslautakunta Vammaisneuvosto SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ensi askeleet työnantajana -opas

Ensi askeleet työnantajana -opas 2010 Ensi askeleet työnantajana -opas Vähän mutta välttämättä -projekti Asumispalvelusäätiö ASPA Mervi Valta Yleisopas 2010 Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja palkataan?... 3 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET...5

Lisätiedot

ohjelmapalvelualan työehtosopimus

ohjelmapalvelualan työehtosopimus ohjelmapalvelualan työehtosopimus Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry OHJELMAPALVELUALAN työehtosopimus

Lisätiedot