Yrittäjän Oikea Turva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjän Oikea Turva"

Transkriptio

1 Yrittäjän Oikea Turva vakuutusopas voimassa alkaen. Yrittäjän on tärkeää kyetä keskittymään omaan liiketoimintaansa. Toimintahäiriöitä ja yllättäviä kustannuseriä ei kaivata. Tarkoituksenmukaiseen riskienhallinnan rakentamiseen kannattaakin panostaa. Yrittäjän Oikea Turva 1

2 Yrittäjän Oikea Turva vakuutusopas sisältö Lakisääteiset henkilövakuutukset Yleinen sosiaalivakuutus Lakisääteinen tapaturmavakuutus Yrittäjän tapaturmavakuutus Lakisääteiset työeläkevakuutukset Vapaaehtoiset henkilövakuutukset Henkilöstön sairaanhoitovakuutus Yrityksen matkavakuutukset Tapaturmavakuutuslain mukainen vapaaehtoinen vapaa-ajan ryhmävakuutus Yrityksen Eläkevakuutus Yhteiskunnassa tapahtuu muutoksia Yrityksen Eläkevakuutuksen edut Vahinkovakuutus Mikä se on? Omaisuuden vakuuttaminen Turvalaajudet Toiminnan keskeytymisen vakuuttaminen Vastuuvakuutus Kuljetusvakuutus Yritysten vapaaehtoiset sairaus-, tapaturma- ja matkavakuutukset Moottoriajoneuvojen vakuuttaminen Muut kulkuneuvot If Yrityskansio Edut käyttäjälle Helposti käyttöön Kansion sisältö Turvallinen käyttää Yrityksen korvauspalvelu Vakuutukset ja verotus Vakuutusmaksut ja verotus Vakuutuskorvaukset ja verotus Tämä opas ei ole kattava esitys kaikista vakuutuksiin liittyvistä ehdoista. Tutustu myös vakuutus ehtoihin! 2 Yrittäjän Oikea Turva

3 Johdanto Vakuuttaminen saattaa tuntua monimutkaiselta ja hankalasti hallittavalta asialta. Tässä oppaassa kerrotaan mitä vaihtoehtoja omaa vakuutusturvaa suunnitellessa on. Suunnittelussa kannattaa käyttää apuna ilmaista konsulttia, yhtiömme yhteyshenkilöä. Vakuuttaminen on osa riskienhallintaa. Vahinkoriskeihin kannattaa vaikuttaa vakuuttamisen lisäksi myös vahingontorjunnalla. Tässä oppaassa esitellään yrityksen vakuuttamisen eri alueet sekä niitä kattavat pakolliset ja vapaaehtoiset vakuutukset vaihtoehtoineen. Jokaisen osan jälkeen on suppea tehtävä, jonka pohtiminen auttaa oikean vakuutusturvan rakentamisessa yhteyshenkilösi kanssa. Tervetuloa perehtymään vakuuttamiseen ja vahingontorjuntaan! Yrittäjän Oikea Turva 3

4 Lakisääteiset henkilövakuutukset yleinen sosiaalivakuutus Sosiaalivakuutuslait säätävät yrityksille velvollisuuksia henkilöstönsä vakuutusturvan järjestämiseksi. Sosiaalivakuutusmaksu sisältää työntekijän puolesta suoritettavat sairausvakuutus- ja kansaneläkemaksut sekä lapsilisämaksun. Sosiaaliturvamaksu suoritetaan lääninverovirastolle ennakonpidätyksen yhteydessä. Tämän yleisen sosiaaliturvan lisäksi yrittäjän on otettava itselleen eläkevakuutus sekä työntekijöilleen työtapaturma- ja eläkevakuutus. sairausvakuutus Sairausvakuutuslain piiriin kuuluvat kaikki Suomessa asuvat henkilöt. Sairausvakuutuksen etuja ovat päiväraha, äitiysraha, vanhempainraha sekä osittainen korvaus sairaanhoitokuluista. Sairausvakuutusta hoitaa Kansaneläkelaitos, jonka palvelupisteinä toimivat paikallistoimistot. kansaneläke Kansaneläkelain mukaisiin etuihin ovat pääsääntöisesti oikeutettuja 16 vuotta täyttäneet Suomessa asuvat henkilöt. Kansaneläkejärjestelmän etuja ovat vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, yksilöllinen varhaiseläke, työttömyyseläke, hoitotuki, asumistuki sekä kuntoutus. Kansaneläkettä ja siihen liittyviä lisiä haetaan Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistosta. yleinen perhe-eläke Perhe-eläkelain piiriin kuuluvat pääsääntöisesti kaikki Suomessa asuvat henkilöt. Lain nojalla maksetaan leskelle ja lapsille eläkettä edunjättäjän kuoltua. Perhe-eläkeasioita hoitaa Kansaneläkelaitos. lakisääteinen tapaturmavakuutus työntekijät kenelle? Lakisääteisesti vakuutettavia ovat: työ- tai virkasuhteessa olevat työntekijät avoimen yhtiön yhtiömiehet, joiden osuus määräämisvallasta on enintään 50 % kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet, joiden osuus määräämisvallasta on enintään 50 % kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies, jos tämä osallistuu työhön ja saa työstään palkkaa yhtiömiesten työhön osallistuvat perheenjäsenet, jotka saavat työstään palkkaa, olematta kuitenkaan itse yhtiömiehiä osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva osakas, joka omistaa yksin tai yhdessä samassa taloudessa asuvien perheenjäsentensä kanssa enintään 50 % osakepääomasta osakeyhtiön osakas (ei johtava asema) muussa yrityksessä tai yhteisössä työskentelevä henkilö, jolla yksin tai yhdessä samassa taloudessa asuvien perheenjäsentensä kanssa katsotaan olevan enintään puolta vastaava määräämisvalta eräät oppilaat käytännöllisessä harjoittelutyössä sattuvan tapaturman varalta eräät hoitosuhteessa olevat henkilöt. Työnantajalla on velvollisuus ottaa työntekijöitään varten tapaturmavakuutus ja sen saat helpoimmin yhtiöstämme. Työsuhteen tunnusmerkkejä ovat: työsopimus, työn tekeminen toisen lukuun, työstä saatava vastike sekä työnantajan johto- ja valvontaoikeus. 4 Yrittäjän Oikea Turva

5 kenelle ei? Lakisääteisesti vakuutettaviin ei kuulu: yksityinen ammatinharjoittaja itse ja hänen aviopuolisonsa sekä ammatinharjoittajan työhön osallistuvat muut perheenjäsenet (mm. lapset ja vanhemmat), jotka asuvat vakituisesti samassa taloudessa ammatinharjoittajan kanssa osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva osakas, joka yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa enemmän kuin puolet yhtiön osakepääomasta avoimen yhtiön yhtiömies tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies, jos hänen osuus yksin tai yhdessä samassa taloudessa asuvien perheenjäsentensä kanssa on yli puolet määräämis vallasta kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies, jos hän ei saa palkkaa työstään muussa yrityksessä tai yhteisössä johtavassa asemassa oleva henkilö, mikäli hänellä yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa on katsottava olevan yli puolta vastaava määräämisvalta. Edellä mainitut henkilöryhmät voidaan vakuuttaa vapaaehtoisesti tapaturmavakuutuslain mukaisella vakuutuksella työssä ja työstä johtuvissa olosuhteissa sattuvien tapaturmien ja ammattitautien sekä myös vapaa-ajan tapaturmien varalta. korvaukset Lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa mm. työssä työstä johtuvissa olosuhteissa: työpaikalla, työmatkalla ja työnantajan asialla oltaessa varjeltaessa tai pelastettaessa työnantajan omaisuutta tai työtoiminnan yhteydessä ihmishenkeä. Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvataan työtapaturmia, ammattitauteja sekä lyhyehkön, enintään yhden vuorokauden pituisen ajanjakson aikana syntyneitä vammoja. Tyypillinen tällainen vamma on työliikkeen yhteydessä syntynyt lihaksen tai jänteen kipeytyminen. Tapaturmavakuutuslain mukaisia korvausetuuksia ovat mm. sairaanhoitokulut päiväraha tapaturmaeläke haittaraha kuntoutusetuudet perhe-eläke ja hautausapu. maksun määräytyminen Vakuutusmaksu määrätään vakuutusyhtiön kulloinkin voimassa olevien maksuperusteiden mukaan. Maksuperusteet on laadittu tapaturmavakuutuslain ja sosiaali- ja terveysministeriön mainitun lain nojalla antamien määräysten mukaisesti. Vakuutusmaksu määräytyy työnantajan maksamien palkkojen ja työn tapaturmariskin mukaan. Vakuutusta ottaessaan työnantaja ilmoittaa vakuutusyhtiölle ennakkoarvion vakuutuskauden aikana maksettavista palkoista työntekijäryhmittäin. Palkkatietojen perusteella lasketaan ennakkovakuutusmaksu, jonka työnantaja suorittaa vakuutuskauden alkaessa. Vakuutuskauden päättyessä työnantaja toimittaa vakuutusyhtiölle lopulliset palkkatiedot, joiden perusteella lasketaan lopullinen vakuutusmaksu. omavastuu Työnantaja voi ottaa lakisääteisen tapaturmavakuutuksensa joko omavastuullisena tai ilman omavastuuta. Omavastuullisessa vakuutusmuodossa työnantajalla on lain määräämä omavastuu jokaisesta työtapaturmasta ja ammattitaudista (200 euroa vuonna 2009). kesto Lakisääteinen tapaturmavakuutus myönnetään jatkuvana, kalenterivuosittain uudistuvana. Määrättyä tilapäistä työtä, esimerkiksi rakennustyötä, varten voidaan ottaa määräaikainen vakuutus työn kestoajaksi. Yrittäjän Oikea Turva 5

6 työskenneltäessä ulkomailla Työskenneltäessä sellaisissa maissa, joiden kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta, pääperiaatteena on, että sosiaaliturva määräytyy Suomen lainsäädännön mukaan. Tällaisessa maassa suomalaisen työnantajan tai tämän kanssa samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvan ulkomaisen tytär- tai emoyhtiön palveluksessa oleva henkilö kuuluu pääsääntöisesti Suomen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Edellytyksenä on kuitenkin, että työntekijä on tilapäisesti lähetetty Suomesta ja että työntekijän ja lähettävän yrityksen välillä on tehty lähettämistä koskeva sopimus. Työskentelymaasta ns. paikalta palkatut henkilöt, suomalaisetkaan, eivät kuulu suomalaiseen vakuutukseen. Työskenneltäessä EU/ETA-maissa tai sellaisissa muissa maissa, joiden kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus, pääperiaatteena on, että sosiaaliturva määräytyy työskentelymaan lainsäädännön mukaan. Poikkeuksen tästä pääsäännöstä muodostaa ns. lähetetty työntekijä. EU/ETA-maahan saman työnantajan työhön lähetetty työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin, mikäli työskentely ennalta arvioiden kestää enintään 12 kk. Sosiaaliturvasopimusmaahan saman työnantajan työhön lähetetty työntekijä kuuluu samaan tapaan kuin edellä suomalaisen sosiaaliturvan piiriin, mikäli työkomennus kestää enintään sosiaaliturvasopimuksessa määritellyn ajan. Sosiaaliturvasopimuksessa esiintyy erilaisia aikarajoja. Edellytyksenä on Eläketurvakeskuksesta hankittu lähetetyn työntekijän todistus (E101). työttömyysvakuutus Työttömyysvakuutusmaksut peritään erikseen tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Työttömyysvakuutusmaksu koostuu kahdesta osasta: työnantajan ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuista. Vakuutusyhtiöt tilittävät nämä maksut Työttömyysvakuutusrahastolle. Vakuutusmaksujen perintää varten vakuutetut jaetaan työttömyysturvalainsäädännössä kolmeen eri ryhmään: yrittäjät, osaomistajat (osayrittäjät) ja muut palkansaajat. Yrittäjistä ei peritä työttömyysvakuutusmaksuja. Yrittäjiä ovat avoimen yhtiön yhtiömiehet, kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet sekä johtavassa asemassa olevat osakeyhtiön osakkaat, jotka omistavat yli 50 % yrityksen osakepääomasta tai äänimäärästä. Osayrittäjistä peritään sekä työnantajan että palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu. Osayrittäjä on: osakeyhtiössä työskentelevä henkilö, joka yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa tai jonka perheenjäsenet omistavat vähintään 50 % osakepääomasta tai äänimäärästä osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevä henkilö, joka omistaa vähintään 15 % tai joka yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa tai jonka perheenjäsenet omistavat vähintään 30 % osakepääomasta tai äänimäärästä Ketkä yrityksessäni kuuluvat lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piirin? nimi tehtävä vuosipalkka 6 Yrittäjän Oikea Turva

7 avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä tai osuuskunnassa edellä tarkoitetulla tavalla työskentelevä henkilö, jolla yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa tai jonka perheenjäsenillä katsotaan olevan edellä sanottua vastaava määräämisvalta. Osayrittäjä voi siis olla esimerkiksi avoimessa yhtiössä työskentelevä ja palkkaa saava avoimen yhtiömiehen kanssa samassa taloudessa asuva perheenjäsen. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu työntekijöistä on 0,65 % vuoden 2009 palkkasummasta ensimmäisen euron osalta ja 2,7 % tämän ylittävästä palkkasummasta. Työntantajan vakuutusmaksu osayrittäjästä on 0,65 % tälle maksetusta palkkasummasta vuonna Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun suuruus on 0,2 % työntekijän palkasta vuonna Palkansaajan vakuutusmaksu osayrittäjästä on 0,07 % tämän palkasta vuonna Työnantaja pidättää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun työntekijän palkasta jokaisen palkanmaksun yhteydessä. työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus perustuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen välisiin sopimuksiin, ja sen ottamista koskevat määräykset sisältyvät alakohtaisiin työehtosopimuksiin. Ryhmähenkivakuutuksessa on vakuutettuna henkilö, jolle työnantaja on velvollinen järjestämään TyEL:n tai muun vastaavan eläkelain mukaisen eläketurvan. Myös ne yrittäjien eläkelain alaiset henkilöt, esimerkiksi avoimen yhtiön yhtiömiehet, jotka kuuluvat pakollisesti vakuutettuina lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin, kuuluvat työntekijäin ryhmähenkivakuutukseen. Vakuutuksen perusteella suoritetaan korvaus kaikista kuolemantapauksista kuoleman syystä riippumatta kuolleen työntekijän omaisille, lähinnä puolisolle ja alle 18-vuotiaille lapsille sekä sellaisille 18 vuotta täyttäneille, mutta alle 22-vuotiaille lapsille, jotka ansiotyössä olematta vielä opiskelevat kehittyäkseen vastaista ammattiaan tai tointaan varten. Työntekijäin ryhmähenkivakuutus hoidetaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yhteydessä. Työnan taja, joka ei ole ottanut ryhmähenkivakuutusta, voidaan oikeusteitse velvoittaa itse suorittamaan kor vaus suoraan edunsaajille. yrittäjän tapaturmavakuutus Niiden henkilöiden tapaturmavakuutusturva, jotka eivät lain mukaan kuulu pakollisesti vakuutettaviin, voidaan järjestää erilaisilla vapaaehtoisilla vakuutuksilla. Parhaan ratkaisun tähän tarjoaa tapaturmavakuutuslain mukainen vapaaehtoinen yrittäjän tapaturmavakuutus, joka on luotu nimenomaan yrittä jien tarpeita silmälläpitäen. Yrittäjällä on harvoin säännöllistä työaikaa, siksi yrittäjän tapaturmavakuutus on voimassa sekä työ- että vapaa-aikana. Korvaukset määräytyvät pääsääntöisesti samoin perustein sekä työ- että vapaa-aikana sattuvien tapaturmien osalta. Vapaa-ajan tapatur mien osalta vakuutusehdoissa on muutamia korva us piirin rajoituksia. Sen sijaan urheilua koskevia rajoituksia ei ehdoissa ole. Vakuutusehtoihin tutustuminen on suositeltavaa. korvaukset Vakuutuksesta korvataan tapaturmia, ammattitau teja sekä lyhyehkön, enintään yhden vuorokauden pituisen ajanjakson aikana syntyneitä vammoja kuten työliikkeen yhteydessä syntynyt lihaksen tai jänteen kipeytyminen. Yrittäjän tapaturmavakuutuksen korvaukset määräytyvät tapaturmavakuutuslain säännösten mukaan. Ansionmenetyskorvaukset lasketaan kuitenkin ennalta sovitun vuosityöansion perusteella. Vuosityöansio tulee sopia sellaiseksi, että se vastaa vakuutetun todellista ansiotasoa. Ansionmenetyskorvaukset ovat veronalaista tuloa. Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot eivät sisällä yhteensovitusmääräyksiä. Tapaturmavakuutuslain mukaiset ansionmenetyskorvaukset suoritetaan siis sovitun vuosityöansion mukaisesti vähentämättöminä. Saman tapaturman johdosta voi vahingoittunut saada lisäksi korvausta sairausvakuutuksen perusteella. Sen sijaan yrittäjän tapaturmavakuutuksen perusteella maksettava tapaturmaeläke voi korvaustasoltaan korkeana vähentää työeläkelakien mukaista eläkettä. kulukorvaukset Tapaturmavakuutus korvaa työtapaturman vuoksi yrittäjälle annetusta sairaanhoidosta aiheutuvat kustannukset. Sairaanhoitoa ovat mm. lääkärin hoito ja lääkkeet. Sairaanhoitokulut korvataan ilman aikatai euromääräistä ylärajaa. Sairaalahoitona korvataan hoito julkisen tai yksityissektorin hoitopaikoissa. Hoitoon tarvitaan aina vakuutusyhtiön antama maksusitoumus. Yrittäjän Oikea Turva 7

8 ohimenevä työkyvyttömyys Päivärahaa maksetaan, kun vahingoittunut on ollut joko kokonaan tai osittain kykenemätön tekemään työtään vähintään kolmena peräkkäisenä päivänä tapaturmapäivää lukuun ottamatta. Päivärahaa maksetaan enintään yhden vuoden ajan tapaturmapäivästä lukien. Jos työkyvyttömyys jatkuu tämän jälkeen, ansionmenetyskorvaus maksetaan tapaturmaeläkkeenä. Päivärahan suuruus päivää kohden on 360. osa sovitusta vuosityöansiosta. pysyvä työkyvyttömyys Tapaturmaeläkettä maksetaan, kun yrittäjän työkyky on päivärahakauden jälkeen vähentynyt ja työansiot ovat alentuneet. Vahingoittuneella on oikeus tapaturmaeläkkeeseen, jos hän ei lainkaan pysty palaamaan työhön tai jos hän palaa työhön alentunein ansioin. Täysin työkyvyttömälle yrittäjälle tapaturmaeläke on 85 % hänen sovitusta vuosityöansiostaan. Henkilön täyttäessä 65 vuotta eläke muuttuu 70 %:iin sovitusta vuosityöansiosta. Eläkkeen määrä tarkistetaan vuosittain TyEL-palkkakertoimen mukaisesti. Haittarahaa maksetaan työtapaturman tai ammattitaudin aiheuttamasta pysyvästä yleisestä haitasta. Haittarahan suuruus määräytyy lääketieteellisin perustein Sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokituksesta antaman päätöksen mukaan. kuntoutus Kuntoutuksen avulla pyritään saamaan ammattiinsa työkyvyttömäksi tullut henkilö takaisin työelämään. Keinoina ovat mm. lääkinnällinen kuntoutus (esim. apuvälineet), koulutus sekä työhön valmennus. Tapa - turmavakuutuslain mukaiset kuntoutusasiat hoidetaan keskitetysti Vakuutuskuntoutus VKK ry:n kautta. kuolemantapaus Jos henkilö menehtyy työtapaturman tai ammattitaudin seurauksena, hänen edunsaajillaan on oikeus perhe-eläkkeeseen. Perhe-eläke myönnetään leskeneläkkeenä ja/tai lapseneläkkeenä. Leskeneläkkeeseen on oikeutettu avioleski, mutta myös avopuolisolla voi olla oikeus leskeneläkkeeseen. Lapseneläkettä maksetaan alle 18-vuotiaille lapsille ja päätoimisesti opiskeleville alle 25-vuotiaille lapsille. Perhe-eläkkeen enimmäismäärä on 70 % edunjättäjän sovitusta vuosityöansiosta. Hautausapu on euroa vuonna maksun määräytyminen Yrittäjän tapaturmavakuutuksen maksu muodostuu työajan ja vapaa-ajan maksuosasta. Työajan maksuosa 8 Yrittäjän Oikea Turva määräytyy samalla tavalla kuin lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksu vastaavassa ammatissa. Yrittäjän tapaturmavakuutuksen työaikaosan maksu on pienempi kuin lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vastaava maksu, koska maksuun liittyvät lakisääteiset lisät eivät sisällä kaikkia lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksuosia. Vapaa-ajan maksuosa määräytyy vakuutusyhtiön maksuperusteissa vuosittain vahvistettavan kertoimen perusteella. Yrittäjän tapaturmavakuutus on aina ilman oma-vastuuta. lakisääteiset työeläkevakuutukset Yksityisen alan työeläkelait ovat työntekijän eläkelaki TyEL, yrittäjän eläkelaki YEL, maatalousyrittäjien eläkelaki MYEL sekä merimieseläkelaki MEL. Työeläkelait turvaavat eläkeoikeuden vanhuuden, työkyvyttömyyden ja työttömyyden varalta. Lisäksi ne antavat perhe-eläketurvan huoltajan kuollessa sekä mahdollistavat osa-aikaeläkkeelle jäämisen. Työeläkekuntoutus tukee kun työkyvyn menetys uhkaa. työntekijän eläkevakuutus Työnantajan on järjestettävä palveluksessaan oleville työntekijöille työeläkelakien mukainen eläketurva ottamalla työntekijöilleen eläkevakuutus työeläkeyhtiöstä. TyEL:n mukaan on vakuutettava vuotias työntekijä, jonka ansiotulo on vähintään 49,93 euroa kuukaudessa (vuoden 2009 tasossa). Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18 vuoden iän täyttämiskuukautta seuraavan kuukauden alusta ja päättyy sen kalenterikuukauden loppuun, jona työntekijä täyttää 68 vuotta. TyEL-vakuutusmaksu määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön vuosittain vahvistamien maksuprosenttien mukaan työntekijäkohtaisesti TyEL-palkasta. Vuonna 2009 maksu on 21,4 % työntekijän palkasta, kun yrityksen työntekijöiden vuotuinen palkkasumma on alle 1,650 miljoonaa euroa. TyEL-maksu sisältää työntekijän 4,3 prosenttiyksikön maksuosuuden alle 53-vuotiaalla ja 5,4 prosenttiyksikön maksuosuuden yli 53-vuotiaalla. Korkeampaa maksua peritään työntekijältä 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta. Yritys voi vähentää yrityksen maksettavaksi jäävät TyEL-vakuutusmaksut verotuksessa tulon hankkimisesta aiheutuneina kustannuksina. Työntekijän eläkemaksu on puolestaan vähennyskelpoinen työntekijän omassa verotuksessa. Sopimustyönantajan työntekijöiden työsopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia. Kyseessä on myös

9 sopimustyönantaja, jos työntekijöille maksettava palkkasumma 6 kuukauden ajalta on yli euroa (vuoden 2009 tasossa), vaikka työntekijöiden työsopimukset ovatkin määräaikaisia. Sopimustyönantaja järjestää työeläketurvan tekemällä vakuutushakemuksen Varmaan palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden aikana. Vakuutushakemusta tehdessään sopimustyönantaja valitsee ilmoittaako hän työsuhde- ja palkkatiedot vuosittain (vuosiilmoittaja) vai kuukausittain palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä (kuukausi-ilmoittaja). Myös vuosi-ilmoittaja voi halutessaan hoitaa vakuutusasiansa Kansio-palvelussa, Jos sopimustyönantaja on vuosi-ilmoittaja, TyELennakkomaksu määräytyy vakuutushakemuksessa ilmoitetun palkkasumman perusteella. Vakuutusmaksu maksetaan ennakkomaksuna. Lopullinen TyEL-maksu lasketaan seuraavan vuoden keväällä ilmoitettujen toteutuneiden palkkatietojen perusteella. TyELmaksut voi maksaa 1 4, 6 tai jopa 12 erässä. Vakuutusmaksu erääntyy sovitun eräkuukauden 20. päivänä tai sitä seuraavana pankkien aukiolopäivänä. Kuukausi-ilmoittaja asioi Kansio-palvelussa, missä maksaa vakuutusmaksut heti ilmoittamisen yhteydessä. Kuukausi-ilmoittajalle myös laskulla maksaminen on mahdollista. Tilapäisen työnantajan työntekijöiden työsopimukset ovat määräaikaisia ja maksettava palkkasumma 6 kuukauden ajalta on alle euroa (vuoden 2009 tasossa). Tilapäinen työnantaja ilmoittaa työntekijöidensä palkkatiedot ja maksaa työeläkevakuutusmaksun palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä Pesti-palvelussa, yrittäjän eläkevakuutus Yrittäjän on järjestettävä oma eläketurvansa otta malla itselleen eläkevakuutus 6 kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta työeläkeyhtiöstä tai -kassasta. Yksityinen liikkeen- tai ammatinharjoittaja kuuluu tavallisesti yrittäjän eläkelain piiriin. Edellytyksenä on, että yrittäjä on vuotias, hänen yrittäjätoimintansa on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta ja hänen työpanoksensa arvo on vähintään 6 560,93 euroa vuonna Yhtiömuotoisen yrityksen omistaja kuuluu joko YEL:n tai TyEL:n piiriin: avoimen yhtiön yhtiömiehet, jotka työskentelevät yrityksessä kuuluvat YEL:n piiriin kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet kuuluvat YEL:n piiriin. Äänettömät yhtiömiehet vakuutetaan TyEL:n mukaan, jos he työs kentelevät yrityksessä ja saavat palkkaa työstään osakeyhtiössä osakas, joka toimii yrityksessä johtavassa asemassa ja omistaa yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli puolet osakkeista tai niiden äänimäärästä, kuuluu YEL:n piiriin. Muita yrityksessä työskenteleviä osakeyhtiön omistajia koskee TyEL. YEL-vakuutusta tehtäessä yrittäjälle vahvistetaan YEL-työtulo, jonka perusteella myös työeläke määräytyy. YEL-työtulo on arvio yrittäjän työpanoksen arvosta yrityksessä. Sen pitää yleensä olla vähintään parhaiten palkatun alaisen palkan suuruinen. Yrittäjän kannattaa mitoittaa työtulonsa riittävän suureksi työpanoksensa mukaisesti, jotta työeläketurva muodostuu riittäväksi. YEL-työtulo vaikuttaa myös sairausvakuutuksen päivärahoihin ja työttömyysturvaan. Vuonna 2009 YEL-työtulon alaraja on 6 560,93 euroa ja yläraja euroa. Vuonna 2009 YEL-vakuutusmaksu on alle 53-vuotiaalla 20,8 % ja yli 53-vuotiaalla 21,9 % yrittäjän työtulosta. Korkeampaa maksua peritään yrittäjältä 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterivuoden alusta. YEL-vakuutusmaksu suoritetaan 1 4 erässä, kuusi kertaa vuodessa tai kuukausittain siten, että vähintään puolet eräkuukausista on oltava ennen elokuuta. YEL-vakuutusmaksu on verotuksessa kokonaan vähennyskelpoinen. Aloittavan yrittäjän vakuutusmaksualennuksen saa YEL:n piiriin kuuluva yrittäjä iästään riippumatta yrittäjätoiminnan 48 ensimmäiseltä kuukaudelta. Jos ensimmäinen yrittäjätoimintajakso kestää alle 48 kuukautta, maksualennuksen voi hakemuksesta saada jäljellä olevalle alennusajalle vielä toiseen yrittäjätoimintajaksoon. Alennus on 25 % täydestä YEL-vakuutusmaksusta. Maksamattomat YEL-maksut pienentävät YELeläkkeen määrää. Yrittäjä voi tietyin edellytyksin joustaa YELmaksuissaan taloudellisen tilanteensa mukaan maksamalla lisämaksua hyvinä vuosina tai pienempää YEL-maksua taloudellisesti heikoimpina vuosina. Yrittäjän Oikea Turva 9

10 Ketkä yrityksessäni kuuluvat YEL:n piirin? nimi työtulo YEL-maksu Ketkä yrityksessäni kuuluvat TyEL:n piirin? nimi palkka työnantajan TyEL-maksu 10 Yrittäjän Oikea Turva

11 Vapaaehtoiset henkilövakuutukset Vapaaehtoiset henkilövakuutukset täydentävät lakisääteistä turvaa. Eläkkeet ja päivärahat eivät aina vastaa menetettyjä ansiotuloja, joten lakisääteistä turvaa kannattaa täydentää vapaaehtoisin vakuutuksin. Omistajayrittäjä on vahingon sattuessa monin verroin turvattomammassa asemassa kuin yrityksen muu avainhenkilöstö. Yrittäjä ei yleensä kuulu lainkaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Myös sairausvakuutuksen omavastuuaika, sairastumispäivä ja 3 arkipäivää, on yrittäjälle palkaton. On myös selvää, että yrittäjälle sattunut vahinko vaikuttaa koko yrityksen toimintaan. Henkilövakuutukset sopivat yrittäjän lisäksi myös muulle henkilöstölle. Avainhenkilöiden pitämiseksi talossa ei ole olemassa vedenpitäviä keinoja, mutta työpanoksen menettämiseen voidaan varautua henkilövakuutuksilla. Vakuutukset korvaavat yritykselle avainhenkilön sairastumisesta tai kuolemasta aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. Henkilövakuutukset sopivat henkilöstöetuuksina motivointiin ja työpaikan vaihtokynnyksen nostamiseen. Vakuutuksen voi ottaa myös koko henkilöstölle. henkilöstön sairaanhoitovakuutus Riskienkartoitus on paras tapa aloittaa henkilövakuutusratkaisun rakentaminen. Asiantuntijamme arvioivat, millaisia yrityksen henkilöriskit ovat, miten niitä voidaan pienentää ja miten niihin voidaan varautua vakuutuksilla. turva hoitokulujen varalta Hoitokuluturvan avulla yrittäjä pääsee mahdollisimman nopeasti hyvään hoitoon tapaturman sattuessa tai sairauden ilmetessä. Työntekijöilleen yrityksen tulee järjestää työterveyshuolto. Työterveyshuollon etuudet voivat ulottua terveystarkastuksista sairaanhoidon korvaamiseen osittain tai kokonaan. Eräs tapa työterveyshuollon täydentämiseen on yrityksen ottama sairaanhoitovakuutus. Sairaanhoitovakuutus korvaa mm. lääkärin palkkiot, lääkärin määräämät tutkimukset, hoidot ja lääkkeet. Vakuutuksen etuna on, että jokainen voi käyttää haluamiaan palveluja, eikä ole sidottu tietyn lääkäriaseman palveluihin. Toisaalta vakuutusratkaisu voidaan myös rakentaa täydentämään työterveyshuoltoa tietyillä lääkäriasemilla. turva työkyvyttömyyden varalta Työkyvyttömyys merkitsee henkilön työpanoksen menetystä joko pysyvästi tai ohimenevästi. Työkyvyttömyys voi olla sairauden aiheuttama tai äkillinen seuraus tapaturmasta. Työkyvyttömyyden aiheuttamiin taloudellisiin menetyksiin voidaan varautua kertasuorituksena maksettavalla korvauksella ja työkyvyttömyysajan päivärahaturvalla. Korvauksilla voidaan maksaa yritystoiminnan kuluja, esimerkiksi sijaisen palkkaami sesta aiheutuneet kulut, sekä estää oman ja perheen elintason aleneminen. turva kuoleman varalta Avainhenkilön kuolema voi aiheuttaa sekä yrityk selle että omaisille monenlaisia taloudellisia menetyksiä. Taloudellisiin menetyksiin on mahdollista varautua kuolemanvaraturvalla, josta maksetaan kertasuorituksena kuolemantapaussumma joko yritykselle tai omaiselle. Kuolemantapaussumma voidaan käyttää esimerkiksi yritystoiminnan jatkamiseen kriisivaiheen yli, velkojen maksuun ja omaisten elintason turvaamiseen. Lähiomaisille maksetut kuolemantapaussummat ovat verottomia euroon saakka saajaa kohden. Aviopuolisolle verotonta on puolet kuolemantapauskorvauksesta, kuitenkin enintään euroa. turvaa vain tapaturman varalta Haluttaessa vakuutus voidaan ottaa vain tapaturman varalta. Tällöin vakuutus ei korvaa sairauksia, mutta vastaavasti vakuutuksen hinta on edullisempi. Päätöstä tehdessäsi sinun on kuitenkin hyvä muistaa seuraava tilastollinen totuus: Yli 70 % lyhytaikaisista työkyvyttömyyksistä ja noin 90 % pysyvistä työkyvyttömyyksistä sekä kuolemantapauksista aiheutuu sairauksista. lisäturva vakavan sairauden tai vamman varalta Ifin Huoltaja-, Sopeutumis- ja Työkyvyttömyysturva ovat ainutlaatuisia ja edullisia lisäturvia Henkilöstön sairaanhoitovakuutukseen. Hoitokuluturvat (InternetPlus, PuhelinPlus, TyöterveysPlus) korvaavat lääkäri- ja lääkekuluja. Voit ostaa lisäksi Huoltaja- ja Sopeutumisturvan. Niistä maksettava kertakorvaus kattaa muita vakavasta sairas- Yrittäjän Oikea Turva 11

12 tumisesta tai vammasta aiheutuvia kustannuksia. Ne auttavat eteenpäin, jos työntekijäsi tai hänen lapsensa sairastuu tai vammautuu vakavasti. Työkyvyttömyysturva auttaa työntekijää, joka joutuu vakavan sairauden tai vamman vuoksi lopullisesti pois työelämästä. vakuutusmaksu verotuksessa Yrityksen ottamien henkilövakuutusten maksut ovat yritykselle pääsääntöisesti vähennyskelpoisia kuluja, eikä niitä lueta vakuutetun palkaksi. Hoitokulu turvan maksut on kuitenkin luettava vakuutetulle veronalaiseksi ansioksi, ellei turvaa ole otettu yrityksen koko henkilöstölle. huomioi! Edellä oleva selvitys henkilövakuutuksilla hallittavista henkilöriskeistä ei ole tyhjentävä. Henkilöstön sairaanhoitovakuutuksella voidaan kattaa henkilöriskit joustavasti kullekin yritykselle parhaiten sopivalla tavalla. Henkilöstön sairaanhoitovakuutukset hoidetaan osana Vahinkovakuutusta. yrityksen matkavakuutukset Yrityksen henkilöstön matkavakuutusturva voidaan hoitaa kolmella eri tavalla: matkakohtaisena kutakin matkaa varten erikseen otettuna matkavakuutuksena henkilökohtaisena jatkuvana matkavakuutuksena virka- tai komennusmatkavakuutuksena, jossa vakuutusmaksu määräytyy vuoden aikana tehtyjen matkapäivien kokonaislukumäärän perusteella. Vakuutuksen valintaan vaikuttavat yrityksen koko ja matkustavien henkilöiden lukumäärä. Matkavakuutusturva voi sisältää seuraavia turvia: matkustaja matkatapaturman ja -sairauden hoitokulut, päiväraha tapaturman aiheuttaman ohimenevän työkyvyttömyyden varalle, korvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta sekä kuolemanvarasumma tapaturmaisen kuoleman varalle matkatavarat vahingot, jotka aiheutuvat vakuutetun henkilökohtaiselle matkalla mukana olevalle tai siihen rinnastettavalle vakuutetun käyttöön tarkoitetulle työnantajan omaisuudelle matkavastuu vakuutuksen voimassaoloaikana yksityishenkilönä toiselle aiheutetut henkilö- tai esinevahingot, joista vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan vastuussa sekä tällaisen vahingonkorvausvastuun selvittämisestä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut matkaoikeusturva vakuutetulle matkalla yksityishenkilönä aiheutuneet välittömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Matkavakuutus on lisävakuutuksena tarpeen virkaja työmatkoilla varsinkin ulkomailla. Lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa vain työssä ja työhön liittyvissä olosuhteissa sattuvat tapaturmat. Matkan aikana on myös vapaa-aikaa, esim. illanvietot ja kiertoajelut, jolloin työtapaturmaturva ei ole voimassa. Yrittäjien tapaturmavakuutus on voimassa sekä työssä että vapaa-aikana. Sairaanhoitovakuutusten voimassaolo ulkomailla on yleensä rajallinen. Matkavakuutus kattaa matkatapaturmien lisäksi myös äkilliset sairaudet matkan aikana ja on voimassa kaikkialla maailmassa. Yhtiömme matkavakuutuksiin liittyy sopimuslääkärijärjestelmä, jonka kautta vakuutettu saa useim missa maissa ensiapuluonteisen sairaanhoidon maksutta. Vaikeissa sairaus- ja tapaturmatilanteissa voidaan vakuutettu tuoda ambulanssilennolla tai muulla kuljetuksella jatkohoitoon kotimaahan, mikäli kuljetus sairauden tai vammojen vakavuuden vuoksi on katsottava perustelluksi. Kuljetuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että asiasta on sovittu hoitavan lääkärin ja yhtiömme edustajan välillä. Katso Matkalla sattunut henkilövahinko -ohjeet internetissä osoitteessa 12 Yrittäjän Oikea Turva

13 if 24h mobiili vakuutuskortti matkapuhelimessasi If 24h Mobiili on ilmainen palvelu, jonka avulla vakuutustiedot kulkevat mukanasi entistäkin helpommin. Lähetä tekstiviesti IFMATKA numeroon 16369, ja saat vakuutuskortin suoraan matkapuhelimeesi. if 24h mobiili sisältää: selkeät ohjeet vahingon varalta; tärkeimmät hätä- ja palvelunumerot; turvallisen paikan vakuutusnumerollesi. Tutustu ainutlaatuiseen palveluun osoitteessa tapaturmavakuutuslain mukainen vapaaehtoinen vapaa-ajan ryhmävakuutus Vapaa-ajan ryhmävakuutus myönnetään ryhmävakuutuksena yrityksen koko henkilökunnalle tai tietylle henkilöryhmälle. Vakuutuksen perusteella korvataan ne tapaturmat, joita ei tapaturmavakuutuslainsäädännön mukaan pidetä työtapaturmina siis vapaa-ajan tapaturmat. Korvattavia eivät kuitenkaan ole liikennevahingot eivätkä omassa ansiotoiminnassa sattuvat tapaturmat. Vakuutusehdot sisältävät myös muita korvauspiirin ulkopuolelle jääviä tapaturmia. Korvaukset määräytyvät tapaturmavakuutuslain mukaisesti. Ketkä yrityksessäsi tarvitsevat lisäturvaa tapaturmien varalle? nimi/henkilöryhmä tarve: työ- ja vapaa-aikana vapaa-aikana muuna aikana Yrittäjän Oikea Turva 13

14 Yrityksen Eläkevakuutus yhteiskunnassa tapahtuu muutoksia Suomalaisten keskimääräinen elinikä on pidentynyt merkittävästi. Eläkeaika saattaa olla jopa kolmanneksen elämästä. Kannattaa miettiä, minkälaisen elintason tuolle ajalle haluaa. Yrityksen Eläkevakuutuksen avulla yrittäjä voi sekä parantaa omaa lakisääteistä eläketurvaansa, että sitouttaa tärkeät työntekijät yritykseen. yrityksen eläkevakuutuksen edut taloudellisesti järkevä ratkaisu Yritys voi vähentää vakuutusmaksut verotuksessa, ja sijoittaa verojen osuuden tuottamaan. Maksuista ei makseta palkan sivukuluja. Yritys voi päättää maksujen ajankohdan ja suuruuden vapaasti. Yrityksen Eläkevakuutuksen maksuja ei lueta vakuutetun palkaksi, jos ne ovat enintään euroa kalenterivuodessa ja eläkeikä on vähintään 62 vuotta. Aikanaan maksettavaa eläkettä verotetaan ansiotulona. Kun tulot ovat yleensä eläkeaikana pienemmät, on myös verotus lievempää. keino palkita ja sitouttaa Eläkevakuutus on arvostettu taloudellinen etu. Se sitouttaa työntekijän yritykseen. Sitoutumisen tehostamiseksi voidaan sopia, että työntekijä saa oikeuden vakuutussäästöihin vasta, kun työsuhde on kestänyt sovitun ajan. Jos työsuhde päättyy ennen tätä, ovat kertyneet varat yrityksen nostettavissa. helpottaa sukupolven- ja omistajanvaihdosta Lähivuosina tuhannet yrittäjät luopuvat liiketoiminnastaan. Jatkajan löytyminen ei aina ole itsestäänselvyys. Ajoissa aloitettu eläkesäästäminen luo taloudellisen turvan, jonka varaan luopuva yrittäjä voi jäädä. Monesti liiketoiminnan jatkumisen takaajana on osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö. Kun yrittäjä vaihtuu, myös henkilöstö on uuden tilanteen edessä. Henkilöstön työpaikanvaihtokynnystä voi nostaa vapaaehtoisen eläkevakuutuksen avulla. Kasvava vakuutussäästö motivoi jatkamaan yrityksen palveluksessa. tuottavaa sijoittamista Vakuutusta tehtäessä sovitaan siitä, kuinka vakuutukseen maksetut maksut sijoitetaan. Valittavina on sekä sijoitussidonnaisia kohteita että perustekorolliset säästöt. sijoitussidonnaiset säästöt Sijoitussidonnaisten säästöjen tuotto määräytyy valittujen sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan. Sijoituskohteina ovat Mandatum Lifen sijoituskorit ja Sampo Pankin rahastot. Sijoitussidonnaisiin säästöihin kannattaa sijoittaa silloin, kun sijoitusaika on pitkä ja halutaan parasta mahdollista tuottoa. Säästöjen arvo voi vaihdella lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä tuotto-odotukset ovat korkeammalla. Riski pääoman säilymisestä ja sijoituskohteen arvon kehittymisestä on asiakkaalla. perustekorolliset säästöt Perustekorollisia säästöjen tuotto perustuu vuosikorkoon, joka vahvistetaan etukäteen kalenterivuodeksi kerrallaan. Lisäksi perustekorollisille säästöille voidaan maksaa vuosittain vahvistettavaa asiakashyvitystä. Asiakashyvityksen suuruus riippuu mm. sijoitustoiminnan tuloksesta pitkällä aikavälillä, yleisestä korkotasosta, vuosikoron määrästä sekä yhtiön vakavaraisuudesta. Varoja kannattaa sijoittaa perustekorollisiin säästöihin silloin, jos halutaan tasaista tuottoa ilman riskiä tai sijoitusaika on lyhyt. Samat sijoituskohteet ovat käytössä myös eläkeaikana. kätevästi verkossa Vakuutuksen hoito on helppoa Mandatum Lifen Verkkopalvelussa. Sopimuksen mukaan vakuutuksen tiedot näkyvät joko yritykselle tai jos niin on erikseen sovittu, vakuutetulle. Mandatum Lifen Verkkopalveluun voi kirjautua useimpien pankkien pankkitunnuksilla osoitteessa turvaa läheisille Eläkevakuutukseen liitetään yleensä henkivakuutus, jonka suuruus on valittavissa. Tietyin edellytyksin säästöt voi nostaa myös työkyvyttömyyden tai työttömyyden perusteella. 14 Yrittäjän Oikea Turva

15 Mieti oma henkilövakuutustarpeesi alla olevia nyrkkisääntöjä apuna käyttäen: Lisäturva Oma lisätarpeeni: Ohimenevä työkyvyttömyys Nykyinen ansiotaso - KELAn päivärahakorvaus euroa/kk Pysyvä työkyvyttömyyseläke Velat + vuoden palkka euroa (verovapaa) Työkyvyttömyyseläke Ansiot - YEL:n mukainen eläke euroa/kk Kuolema Velat + vuoden palkka euroa Mieti yrityksesi turvan tarve avainhenkilöillesi sattuvien riskien varalta alla olevia ohjeita käyttäen: Turvan tarve Yritykseni tarve: Avainhenkilön ohimenevä Palkka + palkan sivukulut työkyvyttömyys - KELAn päiväraha euroa/kk Pysyvä työkyvyttömyys Sijaisen palkkaus euroa/kk Avainhenkilön menetys Katteen menetys euroa Uuden työntekijän rekrytointi euroa Yrittäjän Oikea Turva 15

16 Vahinkovakuutus mikä se on? Vapaaehtoinen vahinkovakuutusratkaisu, joka kattaa seuraavat vakuuttamisalueet: Omaisuus, jonka kohteena voi olla rakennus, irtain käyttöomaisuus, vaihto-omaisuus, atk-tiedostojen ja -ohjelmien palautuskustannus, rahat ja arvopaperit tai muu omaisuus Keskeytys, jonka kohteena voi olla keskeytysvakuutuskate tai vuokratulo. Keskeytysvakuutuskatteella tarkoitetaan yrityksen myyntikatetta sekä mahdollisia tuotannon palkkoja sosiaalikuluineen Vastuu, joka tietyin edellytyksin korvaa toiselle aiheutuneen vahingon sekä vahingon selvittelyn ja mahdolliset oikeudenkäyntikulut Kuljetus, jonka kohteena on kauppatavara tai muu omaisuus Moottoriajoneuvot, vapaaehtoinen turva (huom. pakollinen liikennevakuutus) Sairaus, tapaturma ja matka Vakuuttamisalueittain voi siis päättää: mitä kohteita halutaan vakuuttaa (vakuutuskohteet) minkä varalta kohteet halutaan vakuuttaa (turvalaajuudet). Eri kohdeturvat ja niiden turvalaajuudet selviävät seuraavissa kappaleissa. omavastuu Omavastuuvaihtoehtoja on useita. Hintaa voi alentaa nostamalla omavastuuta. maksuehdot Vakuutusmaksut voi maksaa 1 6 erässä. riskinkantokyky KESKEYTYS VUOTO PALO Rakennus Käyttöomaisuus OMAISUUS Rahat Vaihto-omaisuus RIKOS KONERIKKO KESKEYTYS KULJETUS Sisäiset kuljetukset VASTUUT KULJETUS Ostokuljetukset Myyntikuljetukset Toiminnanvastuu Varallisuusvastuu Tuotevastuu Oikeusturva 16 Yrittäjän Oikea Turva

17 omaisuuden vakuuttaminen rakenne Omaisuusvakuuttamisalueeseen kuuluvat tietyt vakuutuskohteet ja niiden turvalaajuudet. Hyvän yleiskuvan saa alla olevasta kaaviosta. peruskäsitteitä vakuutusmäärä Omaisuuden vakuutusmäärällä tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka on merkitty kullekin omaisuuskohteelle. Vakuutuksenottaja vastaa ensisijaisesti vakuutusmäärän riittävyydestä. RAKENNUKSET PALO, LUON- NONILMIÖ, RIKOS, LVIS jälleenhankinta-arvo Jälleenhankinta-arvolla tarkoitetaan uuden samanlaisen tai käyttöominaisuudeltaan vastaavan omaisuuden rakentamis-, valmistus- tai hankintakustannuksia. KONEET JA KALUSTO PALO, LUON- NONILMIÖ, RIKOS, LVIS TÄYSTURVA ensivastuu Jos vakuutusmäärä on sovittu rahamäärä ensivastuuna, korvataan vahingon määrä riippumatta omaisuuden arvon ja vakuutusmäärän välisestä suhteesta. TÄRKEÄ YKSIT- TÄINEN KONE ATK- LAITTEET TÄYSTURVA PALO, LUON- NONILMIÖ, RIKOS, LVIS TÄYSTURVA Varmistettujen ohjelmistojen ja tiedostojen palautuskustannukset sekä rahat vakuutetaan ensi vastuuna. vaihto-omaisuuden vakuutusarvo Vakuutusmäärän tulee vastata jällenhankinta-arvon maksimimäärää vakuutuskauden aikana. Kaupan toimialoilla vaihto-omaisuuden vakuutusarvo on sen jälleenhankinta-arvo eli arvonlisäveroton sisäänostohinta ilman myyntikatetta. Sisäänostohintaan tulisi kuitenkin lisätä n. 10 % osto- ja muita hankintakustannuksia. TIEDOSTOT JA OHJELMAT TÄYSTURVA Tuotannollisilla toimialoilla vakuutusmäärän tulee olla arvonlisäveroton valmistushinta myyntikatteellisena. RAHAT JA ARVO- PAPERIT VAIHTO- OMAISUUS PALO, RIKOS PALO, LUON- NONILMIÖ, RIKOS, LVIS TÄYSTURVA ali- tai ylivakuutus Vakuutusmäärän tulee vastata mahdollisimman tarkoin jälleenhankinta-arvoa. Mikäli vakuutusmäärä on pienempi kuin jälleenhankinta-arvo, on kyseessä alivakuutus ja korvausta maksetaan vahingon sattuessa vakuutusmäärän ja jälleenhankinta-arvon suhteessa. Mikäli vakuutusmäärä asetetaan korkeammaksi kuin jälleenhankinta-arvo, on kyseessä ylivakuutus. Korvausta maksetaan vahingon sattuessa kuitenkin enintään jälleenhankinta-arvoon saakka. Yrittäjän Oikea Turva 17

18 omaisuuden inflaatiosuoja Rahan arvon aleneminen vakuutuskauden aikana nostaa omaisuuden arvoa. Jotta vakuutusturva inflaatiosta huolimatta pysyisi ajan tasalla, vakuutus sidotaan indeksiin. Tavallisessa indeksiehtoisessa vakuutuksessa vakuutusmäärä tarkistetaan kerran vuodessa. kohteet ja turvalaajuudet kohteet Omiksi vakuutuskohteikseen tulee merkitä: rakennus koneet, työkalut ja kalusto piirustukset, mallit, muotit sekä arkistot ja muut tallenteet varmistettujen atk-tiedostojen palautuskustannukset atk-laitteet varmistettujen atk-ohjelmien palautuskustannukset rahat, arvopaperit, taide- ja arvoesineet vaihto-omaisuus. turvalaajuudet täysturva Turvalaajuuksista kattavin on täysturva, jonka piiriin kuuluvat kaikki äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahinkotapahtumat. Niitä ovat tyypillisesti koneiden ja laitteiden rikkoutumiset.hitaasti tapahtuvat ilmiöt kuten kuluminen ja syöpyminen eivät kuulu turvan piiriin. Myöskään sutta ja sekundaa ei korvata. Muita turvalaajuuksia voi yhdistellä tarpeen mukaan. Niitä ovat: Paloturva kattaa palon, noen, sprinklerivuodon ja räjähdyksen aiheuttamat vahingot Luonnonilmiöturva, jonka piiriin kuuluu esimerkiksi myrskyn, rankka- ja raesateen tai salamaniskun aiheuttamat vahingot Rikosturva, joka kattaa murron, ryöstön, yksilöidyn varkauden ja ilkivallan LVIS-turva, joka korvaa LVIS-tekniikan rikkoutumiset ja siitä aiheutuneen vuotovahingon Kiinteistöturva, joka sisältää palo-, luonnon - ilmiö-, rikos- ja LVIS-turvat. Kiinteistöturva korvaa myös vuokratulomenetyksiä, jotka aiheutuvat vakuutuksenottajalle kun rakennusta ei voida käyttää korvattavan omaisuusvahingon johdosta. Kiinteistöturvaan voidaan myös liittää kiinteistön omistajan vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Kiinteistöturva soveltuu asuinrakennuksille. tiedostoille ja ohjelmistoille sattuneet vahingot Atk-tiedostojen ja -ohjelmien korvausperusteena on niiden palautuskustannukset varmuuskopioilta siihen liittyvine syöttö- yms. kustannuksineen. Vakuutusturvan voimassaolo edellyttää tiedostojen ja ohjelmien varmuuskopiointia. Kopioita tulee säilyttää erillään alkuperäisistä tiedostoista ja ohjelmista. rakennus- ja asennustyö Vakuutuksen kohteena voivat olla rakentamis- ja asennustyö sekä näissä töissä tarvittavat koneet, laitteet, rakenteet, raaka-aineet ja tarvikkeet Suomessa. Ratkaisu on tarkoitettu sekä rakennuttajalle että kaikille rakennustoiminnan urakointia ja asennuksia suorittaville yrityksille. Se kattaa kaikki rakennustekniset työt, maanrakennus-, elementti-, LVI- ja sähkötyöt sekä koneasennustyöt. Vakuutusturva alkaa materiaalien kuljetusvaiheesta rakennus-, asennus- tai varastopaikalle, kattaa rakennus- ja asennusvaiheet työn luovutukseen asti ja jatkuu rajoitettuna vielä vuositakuuajan. Vakuutus korvaa myös varkaudet, asennustyössä rikkoutumiset ja sortumat. erityisehdot Omaisuusvakuutukseen liitetyillä erityisehdoilla laajennetaan tai supistetaan korvauspiiriä. Erityisehdoissa on myös selvitetty korvaustilanteessa noudatettava ikävähennyskäytäntö ja mahdolliset erityisomavastuut. 18 Yrittäjän Oikea Turva

19 suojeluohjeet Omaisuusvakuutukseen sisältyy myös suojeluohjeita, joita noudattamalla voidaan ehkäistä vahinkojen syntymistä ja pienentää vahinkoja. Suojeluohjeiden laiminlyönnistä saattaa seurata korvauksen alenta minen tai epääminen. Suojeluohjeita ovat esimerkiksi määräykset: paloturvallisuudesta - alkusammutuskalustosta - hitsauksesta ym. tulitöiden suorittamisesta - tuhopolton torjunnasta - yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä rikosten torjunnasta - lukituksesta - avainturvallisuudesta - rahan ja arvopapereiden säilyttämisestä - murtohälytysjärjestelmästä atk-ohjelmien ja -tiedostojen varmistamisesta Tutustu vakuutusten mukana saamiisi suojeluohjeisiin ja toimi niiden mukaan. Vakuutuspaikka Toimiala Riskinkantokyky / omavastuu 400 e e e muu Rakennusluokka Paloa hidastava (P3) Paloa pidättävä (P2) Palonkestävä (P1) - puurakenteinen - sisäpuolelta suojattu - kivirakenteine n Gyproc tms. -levyllä KYLLÄ EI Paloilmoituslaitteisto Sprinklaus Murtohälytin Vartiointi Vakuutuskohde Tarkenne Turva Vak.määrä PALO LUON. RIKOS LVIS TÄYS- ILM. TURVA Rakennus (m 2 tai m 3 ) Koneet ja kalusto / Tärkeä yksittäinen kone Atk-laitteet / Varmist. tiedostojen palautuskustannukset (E) Varmist. ohjelmien palautuskustannukset (E) Piirustukset, mallit, muotit, arkisto / Rahat ja arvopaperit kassakaapissa (E) Rahat ja arvopaperit liikehuon. (E) Rahat ja arvopaperit kuljetettaessa (E) Taide- ja arvoesineet / Vaihto-omaisuus / Pakasteet Rakennus- ja asennuskohteet Vieras omaisuus Yrittäjän Oikea Turva 19

20 toiminnan keskeytymisen vakuuttaminen yleistä Keskeytysvakuuttamisalueen kohteista (sisempi ympyrä) ja niiden turvalaajuuksista (ulompi ympyrä) saa käsityksen alla olevasta kuviosta. Konerikko Täysturva ATK-rikko Palo-rikos- LVISluonnonilmiö Keskeytysvakuutuskate Vuokratulot Myöhästyminen Palo Epidemia Tapaturma miksi? Palon tai muun yritystä kohtaavan omaisuusvahingon seurauksena yrityksen liiketoiminta voi keskeytyä tai häiriintyä pitkäksikin ajaksi. Tästä johtuen yrityksen normaalit liiketoiminnan tulot pienenevät tai lakkaavat kokonaan. Tulojen menetyksestä huolimatta yrityksen on hoidettava kaikki kiinteät kustannukset kuten esim. palkat, vuokrat, lainojen korot jne. Näiden kulujen kattaminen ja siten yrityksen toiminnan tulos voidaan turvata keskeytysvakuutuksella. mitä vakuutetaan? Keskeytysvakuutuksen vakuutusmääränä on yleensä vakuutuskauden budjetoitu keskeytysvakuutuskate. Muuttuvat palkat sosiaalikuluineen voidaan sisällyttää vakuutusmäärään kokonaisuudessaan tai niistä voidaan vakuuttaa vain esim. lomautusvaroitusajan palkkakustannuksia vastaava osuus. Keskeytysvakuutuskate saadaan vähentämällä liikevaihdosta yrityksen liikevaihdon määrän mukaan muuttuvat kulut, joista tärkeimmät sisältyvät tuloslaskelman erään Materiaalit ja palvelut. Vakuutuksen vastuuaika eli pisin yhtenäinen ajanjakso, jolta vakuutusyhtiö suorittaa korvausta, on yleensä vuosi. Sitä voidaan pidentää, jos toiminnan uudelleen käynnistämisen ja entisen tulotason saavuttamisen vaatima aika on pidempi. Keskeytyksen kohdeturva määrää korvauspiirin. Yleisimpiä turvia ovat täysturva, palo, palo-rikos- LVIS-luonnonilmiö sekä konerikkoturvat. Kunkin turvan nimestä voidaan päätellä sen tarjoaman riskisuojan laajuus. korvaus Keskeytysvakuutuksesta korvataan vahingon johdosta menetetty keskeytysvakuutuskate ja ne muuttuvat palkat sosiaalikustannuksineen, joita vastaavaa työpanosta yritys ei vahingon takia ole voinut hyödyntää. Vakuutuksesta korvataan myös sellaiset ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat toiminnan ylläpitämisestä poikkeusoloissa tai toiminnan uudelleenkäynnistämisen nopeuttamisesta ja jotka ovat liiketaloudellisesti perusteltuja keskeytysvahingon pienentämiseksi. täysturvakeskeytys Keskeytysvakuutus omalle liiketoiminnalle voidaan ottaa täysturvavakuutuksena, jolloin se all risk-periaatteensa ansiosta korvaa keskeytysvahingot, jotka aiheutuvat äkillisestä ja ennalta-arvaamattomasta omaisuusvahingosta. Korvattavista vahingoista on ehdoissa poissuljettu vain nimetyt, esimerkiksi kulumisesta aiheutuvat vahingot. palokeskeytys Tulipalosta johtuvasta toiminnan keskeytymisestä aiheutuvien taloudellisten menetysten varalta voidaan suojautua palokeskeytysturvalla. Sen perusteella korvataan keskeytysvahingot, jotka ovat aiheutuneet palosta, räjähdyksestä tai sprinklerivuodosta. Turvaa voidaan täydentää rikos-, LVIS- ja luonnonilmiöturvilla. konerikko- ja atk-keskeytys Konerikkokeskeytyksellä turvataan yrityksen odotettu vuositulos siltä varalta, että vakuutuksessa mainitut koneet ovat rikkoutuneet ja rikkoutuminen on keskeyttänyt koneen toiminnan aiheuttaen myyntitulojen vähenemistä ja/tai ylimääräisiä kustannuksia. Konerikkokeskeytys on tarkoitettu tuotantokoneille ja Atk-keskeytys lähinnä toimistokoneille. Korvauksen perustana on vakuutusmäärä, joka on valittu keskeytysriskien mukaan. 20 Yrittäjän Oikea Turva

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko suosittaa franchising-yrittäjilleen alla olevan mukaista vakuutusturvaa. Harmaalla merkityt kohdat

Lisätiedot

Mitä vakuutetaan? Miten vakuutetaan? Kunnossa. muuttuvat kulut. - vastuuaika 6 kk

Mitä vakuutetaan? Miten vakuutetaan? Kunnossa. muuttuvat kulut. - vastuuaika 6 kk 1/6 SÄHKÖSUUNNITTELUTOIMISTOJEN VAKUUTUSRATKAISU Alla olevat taulukot toimivat tarkistuslistana yrityksen omaisuus- ja henkilöriskejä sekä vakuutustarpeita kartoitettaessa. YRITYKSEN OMAISUUTEEN JA TOIMINTAAN

Lisätiedot

Yrittäjän Oikea Turva

Yrittäjän Oikea Turva Yrittäjän Oikea Turva vakuutusopas voimassa 1.1.2014 alkaen. Yrittäjän on tärkeää kyetä keskittymään omaan liiketoimintaansa. Toimintahäiriöitä ja yllättäviä kustannuseriä ei kaivata. Tarkoituksenmukaiseen

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Yrittäjän Oikea Turva kartoitus Yrittäjyys on taitoa, tahtoa ja myös riskejä. Nämä kaikki huomioi yrittäjän ja yrityksen kokonaisvaltainen

Lisätiedot

TESON JÄSENYRITYKSEN. vakuut st rp e. if.fi/teso. Teson jäsenyrityksen vakuutustarpeet sivu 1

TESON JÄSENYRITYKSEN. vakuut st rp e. if.fi/teso. Teson jäsenyrityksen vakuutustarpeet sivu 1 TESON JÄSENYRITYKSEN vakuut st rp e if.fi/teso Teson jäsenyrityksen vakuutustarpeet sivu 1 Alla olevat taulukot toimivat tarkistuslistana yrityksen omaisuus- ja henkilöriskejä sekä vakuutustarpeita kartoitettaessa.

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäri - yrittäjälle ja lääkäriyhtiölle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäri - yrittäjälle ja lääkäriyhtiölle. if.fi Vakuutussuositus lääkäri - yrittäjälle ja lääkäriyhtiölle if.fi TOIMINTAAN JA OMAISUUTEEN LIITTYVÄT VAKUUTUKSET Vastuuvakuutukset Potilasvahinkolain mukainen terveyden- tai sairaanhoidon vastuu hoidon

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

VAKUUTUSRATKAISU AUTOKOULUILLE

VAKUUTUSRATKAISU AUTOKOULUILLE 8.12.2011 1/6 VAKUUTUSRATKAISU AUTOKOULUILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi autokoulun riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle.

Lisätiedot

Vakuutusten kuvaukset

Vakuutusten kuvaukset Vakuutusten kuvaukset 1 LAKISÄÄTEISET HENKILÖVAKUUTUKSET:... 3 1.1 YLEINEN SOSIAALIVAKUUTUS... 3 1.1.1 SAIRAUSVAKUUTUS... 3 1.1.2 KANSANELÄKE... 3 1.1.3 YLEINEN PERHE-ELÄKE... 3 1.2 LAKISÄÄTEISET ELÄKEVAKUUTUKSET...

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

Suositus vakuutusratkaisuksi

Suositus vakuutusratkaisuksi Suositus vakuutusratkaisuksi bensiinikauppiasliiton jäsenyrityksille Alla olevat taulukot toimivat tarkistuslistana yrityksen omaisuusja henkilöriskejä sekä vakuutustarpeita kartoitettaessa. yrityksen

Lisätiedot

Yrityksen henkilövakuuttaminen. Loppi 14.12.2011 Olli Halonen

Yrityksen henkilövakuuttaminen. Loppi 14.12.2011 Olli Halonen 1 Yrityksen henkilövakuuttaminen Loppi 14.12.2011 Olli Halonen Yrityksen henkilöriskit Eniten huolestuttavat henkilöriskit Henkilöriskit Sairaudesta / tapaturmasta aiheutuvat kulut Ohimenevä työkyvyttömyys

Lisätiedot

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa Yrittäjän Turva Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa 2 Lakisääteiset ja täydentävät turvat: Yrityksen omistajilla YEL vai TyEL? 5 Vakuutukset henkilöriskien varalle Kuolema Lakisääteinen turva Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen vakuutukset

Aloittavan yrityksen vakuutukset Aloittavan yrityksen vakuutukset Fennia Matti-Pekka Lehtinen 20.08.2014 Sisältö Millaisiin riskeihin yritystoiminnassa on varauduttava Mitä ovat aloittavan yrittäjän vakuutukset Lakisääteiset eli pakolliset

Lisätiedot

SUOSITUS ULKOMAANKAUPAN AGENTTITOIMINNAN VAKUUTUSRATKAISUKSI

SUOSITUS ULKOMAANKAUPAN AGENTTITOIMINNAN VAKUUTUSRATKAISUKSI 1/8 SUOSITUS ULKOMAANKAUPAN AGENTTITOIMINNAN VAKUUTUSRATKAISUKSI Alla oleviin taulukoihin on koottu agentuuritoiminnan riskit ja esitetty suositus niiden vakuutusratkaisuiksi. YRITYKSEN OMAISUUTEEN JA

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011

OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 Om 1 OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 101 OMAISUUSVAKUUTUKSESSA KÄYTETTÄVIÄ KÄSITTEITÄ Jälleenhankinta-arvo Käypä arvo Nykyarvo Vakuutusmäärä Ensivastuu Jäännösarvo Jälleenhankinta-arvolla

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS 16.1.2015 Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI Tarjouksen numero S0353-20150114-122307451 VAKUUTUSTARJOUS Kiitos tarjouspyynnöstänne. Tarjoamme yrityksellenne vakuutusturvaa seuraavasti:

Lisätiedot

Yhtiön MYELvakuuttaminen. Seija Karhula

Yhtiön MYELvakuuttaminen. Seija Karhula Yhtiön MYELvakuuttaminen Seija Karhula 28.3.2017 2 Mela-turva kattaa eri elämäntilanteet vanhuus tapaturma MYEL - vakuutus - työtulo sairaus lomitus kuolemantapaus 3 3 Vanhuuseläke Osa-aikaeläke 1.1.2017

Lisätiedot

Maaseutuyrittäjä työnantajana

Maaseutuyrittäjä työnantajana Maaseutuyrittäjä työnantajana Työsuhteiset henkilöt (TyEL) Työeläkelakeja sovellettaessa noudatetaan työsopimuslain mukaista työsopimuksen käsitettä. Työsuhde määritellään työsopimuksen tunnusmerkistön

Lisätiedot

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus Jyty ry 2017 Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli

Lisätiedot

YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa

YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa Eteran nopean ja sujuvan työeläkepalvelun resepti Joustavat vakuutusratkaisut Vaivattomat verkkopalvelut Asiantuntijat käytettävissäsi Vinkkejä yrittäjän työhyvinvointiin

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen 120 vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen vapaaehtoiseen

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen YRITTÄJÄN TAPATURMAVAKUUTUS Sisällys Lakisääteinen tapaturmavakuutus työntekijöiden turvana.... 3 Yrittäjän

Lisätiedot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Tapaturmavakuutuslain 57 :n 1 ja 2 momenttien mukaisen Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Ehdot voimassa 1.1.2014 alkaen Käsitteet, jotka tekstissä on alleviivattu, on määritelty ehtojen kohdassa

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen lakisääteiset ja vapaaehtoiset vakuutukset

Aloittavan yrityksen lakisääteiset ja vapaaehtoiset vakuutukset Aloittavan yrityksen lakisääteiset ja vapaaehtoiset vakuutukset Kirsi Rouhiainen, Fennia 09.11.2017 Sisältö Millaisiin riskeihin yritystoiminnassa on varauduttava Mitä ovat aloittavan yrittäjän vakuutukset

Lisätiedot

HOWDEN INSURANCE BROKERS OY

HOWDEN INSURANCE BROKERS OY TAUSTATIETOA TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUSTA SEKÄ ERILAISISTA VAKUUTUSJÄRJESTELMISTÄ SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ Tapaturmavakuutus Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus ja oikeutus on korvausten maksaminen

Lisätiedot

MYEL-vakuutetut. keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012

MYEL-vakuutetut. keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012 MYEL-vakuutetut keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012 2 Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela Hoitaa lakisääteistä MYEL-työeläkevakuuttamista. Asiakkaina

Lisätiedot

Opiskelijoiden ja henkilökunnan matkapäivien määrä (arvio) Matkavakuutuksen päivät jakautuvat Suomen ja Pohjoismaiden ja muiden maiden välillä

Opiskelijoiden ja henkilökunnan matkapäivien määrä (arvio) Matkavakuutuksen päivät jakautuvat Suomen ja Pohjoismaiden ja muiden maiden välillä VAKUUTUSLAJIT YLEISTÄ Tässä tarjouspyynnön liitteessä mainitut vakuutusmäärät ja omavastuutasot ovat minimivaatimuksia, Jos tarjoaja tarjoaa tarjouspyynnössä mainittua suurempaa vakuutusmäärää tai tarjouspyynnössä

Lisätiedot

Kattava t rva RAKENTAJALLE. Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattava t rva RAKENTAJALLE. Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattava t rva RAKENTAJALLE Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen RAKENTAJAN VAKUUTUKSET Sisällys Rakennatko itse?... 3 Teettekö työtä talkoilla?... 3 Palkkaatko työvoimaa?..........................................

Lisätiedot

Jyty. Vakuuttavat jäsenedut

Jyty. Vakuuttavat jäsenedut Jyty Vakuuttavat jäsenedut Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Työtapaturmakirja. Sisällys

Työtapaturmakirja. Sisällys Työtapaturmakirja Sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 1.1 Tekevälle sattuu yli 130 000 työtapaturmaa vuodessa 1.2 Tapaturmavakuutuslain tarkoitus ja keskeiset periaatteet 1.3 Lakisääteinen ja

Lisätiedot

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ulla Huovinen HAAGA-HELIA amk ulla.huovinen@haaga-helia.fi Työsuhteessa vai yrittäjänä? Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä Vaikuttaa

Lisätiedot

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Asuntovakuuttamisen tietoisku Helsingin Pelastusliitto HELPE:n ja Kiinteistöliitto Uusimaan asukasturvallisuusilta 8.9.2015 Hannu Partanen 2 Sisältö 1)

Lisätiedot

Vapaaehtoisen ulkomaantyön vakuutuksen vakuutusehdot

Vapaaehtoisen ulkomaantyön vakuutuksen vakuutusehdot Tapaturmavakuutuslain 57 :n 4 momentin mukaisen Vapaaehtoisen ulkomaantyön vakuutuksen vakuutusehdot (vapaaehtoinen ulkomaantyön vakuutus) Ehdot voimassa 1.1.2012 alkaen Käsitteet, jotka tekstissä on alleviivattu,

Lisätiedot

sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 2 kenellä on oikeus työtapaturmakorvaukseen? 26 3 Työtapaturmat ja ammattitaudit 47

sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 2 kenellä on oikeus työtapaturmakorvaukseen? 26 3 Työtapaturmat ja ammattitaudit 47 sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 1.1 Tekevälle sattuu 130 000 työtapaturmaa vuodessa... 11 1.2 Tapaturmavakuutuslain tarkoitus ja keskeiset periaatteet... 12 1.3 Lakisääteinen ja ensisijainen

Lisätiedot

Yrityksen tärkeimmän pääoman turvaaminen. 01.11.2011 Justus Kinnunen Pohjola Vakuutus Oy

Yrityksen tärkeimmän pääoman turvaaminen. 01.11.2011 Justus Kinnunen Pohjola Vakuutus Oy Yrityksen tärkeimmän pääoman turvaaminen 01.11.2011 Justus Kinnunen Pohjola Vakuutus Oy OP-Pohjola-ryhmä on palveleva yritysvakuuttaja Palvelumme on nopeaa ja ammattitaitoista Ymmärrämme asiakkaan liiketoimintaa

Lisätiedot

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa alkaen

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa alkaen Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2017 alkaen YRITTÄJÄN turvaksi Yrittäjän tapaturmavakuutus on suunniteltu yrittäjien tarpeisiin. Se antaa kattavaa turvaa

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille 2017

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille 2017 Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille 2017 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden asiantuntija. Tarjoamme

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry 17.5.2014 Infotilaisuus Malle Vänninen Yleistä eläkejärjestelmästä Lähde:Eläketurvakeskus Eläkkeen karttuminen

Lisätiedot

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Korvausperiaatteet Osa suomalaista sosiaaliturvaa Perustuu tapaturmavakuutuslakiin (työntekijällä oikeus Korvaukseen / työnantajalla vakuuttamisvelvollisuus)

Lisätiedot

Mela-turvaa omaiselle

Mela-turvaa omaiselle Mela-turvaa omaiselle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän eri

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa

Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa Helsingin yliopisto 23.11.2010 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvaukset Tuomas Talvitie Korvauslakimies / henkilökorvaukset tuomas.talvitie@if.fi Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Eteran Talous- ja palkkahallintopäivä Fennia

Eteran Talous- ja palkkahallintopäivä Fennia Eteran Talous- ja palkkahallintopäivä 2015 28.10.2015 Sisältö Lakimuutoksen taustaa Muutokset työnantajan näkökulmasta Muutokset työntekijän näkökulmasta Muutokset yrittäjän näkökulmasta Miten muutokset

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan

Lisätiedot

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011. 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011. 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 35 a :ssä tarkoitetusta tilastohistoriasta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus. -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen

Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus. -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen tarkoituksena on turvata perheen välitön toimeentulo

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Maatilayrittäjän Omaturva. MTK-Pirkanmaan Riskienhallintapäivä 5.11.

Maatilayrittäjän Omaturva. MTK-Pirkanmaan Riskienhallintapäivä 5.11. Maatilayrittäjän Omaturva MTK-Pirkanmaan Riskienhallintapäivä 5.11. 1 Maatila on vaarallinen työpaikka Tiloilla tapahtuu vuosittain 7-10 kuolemaan johtanutta tapaturmaa Ammattitauteja ilmenee 400-500 vuosittain

Lisätiedot

Sosiaaliturva osakeyhtiömuotoisessa maataloudessa

Sosiaaliturva osakeyhtiömuotoisessa maataloudessa Sosiaaliturva osakeyhtiömuotoisessa maataloudessa Tietoisku MYEL- ja MATAvakuuttamisesta osakeyhtiössä 4.12.2017 Iisalmi Maatalousyrittäjien eläkelaitos Pirkko Halttunen 2 MYEL-vakuutukseen kuuluu myös

Lisätiedot

Henkilöriskivakuutukset

Henkilöriskivakuutukset Henkilöriskivakuutukset Hyvää tuuria voi toivoa, mutta ei tilata. Turvaa tulevaisuutesi tänään ja nauti elämästä nyt Elämässä parasta on sen yllätyksellisyys. Kun olet varautunut huonoihin päiviin, voit

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINTO 170. SUORITUSTILAISUUS SOSIAALITURVA 12.5.2015 OHJEITA SUORITTAJALLE 1. Kirjekuoren sisältö Tämän ohjeen lisäksi kuoressa on tehtävä-

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINTO 168. SUORITUSTILAISUUS SOSIAALITURVA 16.9.2014 OHJEITA SUORITTAJALLE 1. Kirjekuoren sisältö Tämän ohjeen lisäksi kuoressa on tehtävä ja

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista?

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Teksti Marika Javanainen Kuva Bosse Österberg Tiivistelmä esityksestä, jonka Suomen Syöpä yhdistyksen neuvontahoitaja Sirpa Lehtinen piti potilasverkostojen

Lisätiedot

VAKUUTUSKILPAILUTUS

VAKUUTUSKILPAILUTUS VAKUUTUSKILPAILUTUS 19.6.2017 VAKUUTUSKILPAILUTUS Tarjoukset pyydetään kokonaisratkaisuna siten, että tarjous sisältää kaikki pyydetyt kaupungin ja eräiden tytäryhtiöiden vakuutukset. Osatarjouksia ja

Lisätiedot

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA?

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? Palkan maksamisesta aiheutuvat velvoitteet, kustannukset ja niiden maksaminen Tilitoimisto Suomalainen Oy, Sari Suomalainen, KLT Ensimmäinen työntekijä

Lisätiedot

OP-VISA PLATINUM. Turvaselvitys. Voimassa alkaen

OP-VISA PLATINUM. Turvaselvitys. Voimassa alkaen OP-VISA PLATINUM Turvaselvitys Voimassa 1.1.2016 alkaen Matkavakuutuksen nro 2050135 turvaselvitys OP-Visa Platinum -kortin haltijalle OP-Visa Platinum -korttiisi sisältyy seuraavat Vakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINTO 167. SUORITUSTILAISUUS SOSIAALITURVA 14.5.2014 OHJEITA SUORITTAJALLE 1. Kirjekuoren sisältö Tämän ohjeen lisäksi kuoressa on tehtävä ja

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

Fennian jäsenetuvakuutukset. Edut voimassa 1.1.2012 alkaen

Fennian jäsenetuvakuutukset. Edut voimassa 1.1.2012 alkaen Fennian jäsenetuvakuutukset Edut voimassa 1.1.2012 alkaen 1 Jäsenenä Suomen Yrittäjissä Suomen Yrittäjät kokoaa kaikenkokoiset yritykset kaikilta toimialoilta kautta maan. Järjestöön kuuluu kaikkiaan 115

Lisätiedot

Koneturva tuotteet 2013

Koneturva tuotteet 2013 Koneturva tuotteet 2013 jkjk Kun rahoitat moottorityökonehankinnan Sampo Rahoituksen kautta, voit kätevästi liittää siihen kattavan Koneturva-vakuutuksen. vakuutus maksetaan kätevästi kuukausittain rahoituserien

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä eläkejärjestelmää: Kansaneläkejärjestelmä Työeläkejärjestelmä. Lisäksi työnantaja tai henkilö itse voi parantaa eläketurvaa

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden riskit ja vakuuttaminen. Luvat ja turvallisuus kuntoon infopäivä 15.5.2012

Yleisötilaisuuden riskit ja vakuuttaminen. Luvat ja turvallisuus kuntoon infopäivä 15.5.2012 Yleisötilaisuuden riskit ja vakuuttaminen Tunnistaminen, arvioiminen ja hallinta Luvat ja turvallisuus kuntoon infopäivä 15.5.2012 Marko Merontausta RISKIENHALLINTA Riskienhallinnalla tarkoitetaan kaikkea

Lisätiedot

Maatilatuotannon vakuutukset

Maatilatuotannon vakuutukset Maatilatuotannon vakuutukset Tuoteseloste voimassa 1.1.2012 alkaen. Maatilan tuotantorakennuksen, koneen, laitteen, tuotteen ja tarvikkeen sekä eläinten vahingoittuminen tarkoittaa rahan menoa. Tilannetta

Lisätiedot

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MUUTOKSIA 2016

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MUUTOKSIA 2016 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MUUTOKSIA 2016 AGENDA Työtapaturma- ja ammattitautilaki 2016 Ammatti- ja riskiluokkamuutokset 2016 MUUTOKSIA 2016 Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki voimaan 1.1.2016.

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS SOSIAALITURVA 14.1.2015 OHJEITA SUORITTAJALLE 1. Kirjekuoren sisältö Tämän ohjeen lisäksi kuoressa on tehtävä-

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINTO 166. SUORITUSTILAISUUS SOSIAALITURVA 9.1.2014 OHJEITA SUORITTAJALLE 1. Kirjekuoren sisältö Tämän ohjeen lisäksi kuoressa on tehtävä ja

Lisätiedot

Apurahatutkija ja vakuu-aminen. APURAHALLA APUA! Tieteiden talo, Helsinki 17.3.2014 Henri Virtanen

Apurahatutkija ja vakuu-aminen. APURAHALLA APUA! Tieteiden talo, Helsinki 17.3.2014 Henri Virtanen Apurahatutkija ja vakuu-aminen APURAHALLA APUA! Tieteiden talo, Helsinki Henri Virtanen Apurahansaajan Mela turva Apurahansaajan lakisääteinen Mela- turva koostuu kolmesta osasta: Eläkevakuutus (MYEL)

Lisätiedot

TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa

TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa Eteran nopean ja sujuvan työeläkepalvelun resepti Ajantasaisimmat työeläkemaksut Vaivattomat sähköiset työkalut Asiantuntijat käytettävissäsi Liiketoimintaasi

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vapaaehtoinen vakuutus 3 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 3 Vakuutusmaksut 4 Vakuutusmaksun

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Helsingin yliopisto Lakisääteinen tapaturmavakuutus Helsingin yliopisto Lakisääteinen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Ville Viljanen 23.11.2011 Lakisääteiset tapaturmavakuutukset Ifissä Helsingin yliopistolla on voimassa kolme eri lakisääteistä ta: Numero 0011202707,

Lisätiedot

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette?

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? Vakuutukset Alkutesti Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? a) Ette mitään, koska ette aio poistua laivasta. b) Kaikille oman matkustajavakuutuksen,

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

Apurahansaajan Mela-turva

Apurahansaajan Mela-turva Apurahansaajan Mela-turva Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Mela-turva tutuksi! Mela vakuutta apurahansaajan...3 Apurahansaajan Mela-turva...3 Vakuuttamisvelvollisuus...5 Työskentely ulkomailla...6 Vakuutuksen

Lisätiedot