NOUSIAISTEN KUNNAN OHJEISTUS LÄÄKÄRISSÄKÄYNTEJÄ VARTEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NOUSIAISTEN KUNNAN OHJEISTUS LÄÄKÄRISSÄKÄYNTEJÄ VARTEN"

Transkriptio

1 NOUSIAISTEN KUNNAN OHJEISTUS LÄÄKÄRISSÄKÄYNTEJÄ VARTEN Yt-ryhmä Kunnanhallitus

2 KVTES - Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten KVTES Luku III 4 Työaika 5. mom. Lääkärin määräämät tutkimukset Lääkärin lähetteellä määräämiin tutkimuksiin, kuten erikoislääkärin, laboratorio- tai röntgentutkimukseen kulunutta aikaa ei lueta työajaksi, mutta mikäli viranhaltija/työntekijä todellisen tarpeen vaatiessa joutuu työaikanaan em. tutkimuksiin, järjestetään niitä varten vapautus työstä. Sama koskee synnytystä edeltäviä lääketieteellisiä tutkimuksia, mikäli tällainen tutkimus on suoritettava työaikana. Viranhaltijalle / työntekijälle järjestetään vastaava vapautus työstä äkillisen hammassairauden johdosta työajalle sattuvan hoitotoimenpiteen ajaksi, jos äkillinen hammassairaus vaatii samana päivänä tai saman työvuoron aikana annettavaa hoitoa eikä viranhaltija/työntekijä voi saada hoitoa työajan ulkopuolella. Työkyvyttömyys ja hoidon kiireellisyys osoitetaan hammaslääkärin antamalla todistuksella. Mikäli tutkimus tai edellisessä kappaleessa mainittu hoitotoimenpide matka-aikoineen ajoittuu viranhaltijan/työntekijän varsinaiseen työaikaan, työaikaa ei tästä syystä pidennetä. KVTES Soveltamisohje: Todellisella tarpeella tarkoitetaan tässä sitä, että tutkimus ei ole tehtävissä työajan ulkopuolella tai että kysymyksessä on äkillinen tutkimustarve. Sopimusmääräys ei koske oma-aloitteista lääkärissä, hammaslääkärissä ja hoidossa käyntiä, useamman päivän kerrallaan kestäviä tutkimuksia eikä tutkimuksia, jotka on suoritettu viranhaltijan/työntekijän omaaloitteisen lääkärissäkäynnin yhteydessä. Synnytystä edeltävillä lääketieteellisillä tutkimuksilla tarkoitetaan sekä lääkärin että muun terveydenhoitohenkilökunnan suorittamaa tutkimusta taikka tällaiseen tutkimukseen perustuvan laboratorio- tai muun vastaavan kokeen suorittamista, joka perustuu selvitystarpeeseen raskaana olevan viranhaltijan/työntekijän tai sikiön terveydentilasta. Mikäli raskaana olevan on käytävä tutkimuksissa työaikana, tulee tästä ilmoittaa työnantajalle niin pian kuin se on mahdollista. Työnantaja voi tällöin osoittaa viranhaltijalle/työntekijälle toisen ajankohdan tutkimusta varten huomioon ottaen tutkimuksen kiireellisyys ja ajankohta, jolloin tutkimuksia tehdään. Hyvissä ajoin tapahtuva ilmoittaminen mahdollistaa myös sen, että työvuorojärjestelyjä tehtäessä voidaan etukäteen ottaa huomioon tutkimuksissa käynnin tarve siten, että se voi pääsääntöisesti tapahtua työajan ulkopuolella KVTES:n työaikaluvun 4 :n 1 momentin mukaan työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka viranhaltija ja/tai työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Edellisen lisäksi 4 :n 2 momentissa on lueteltu eräitä erityistilanteita työajaksi luettavista ajoista, määrättyjen edellytysten täyttyessä: 1. lepoajat 2. matka-aika

3 3. koulutustilaisuus 4. työnantajan määräämät terveydenhoidolliset tutkimukset ja tarkastukset 5. lääkärin määräämät tutkimukset Kohdat 4 ja 5 lukeutuvat kysytyimpiin ongelmatilanteisiin. Kohta 4: Työnantajan määräämät terveydenhoidolliset tutkimukset ja tarkastukset Määräyksessä todetaan, että se aika, joka on kulunut työnantajan määräämiin terveydenhoidollisiin tutkimuksiin ja tarkastuksiin taikka viranhoidon tai työn edellyttämiin lakimääräisiin tarkastuksiin, luetaan työajaksi silloinkin kun se tapahtuu vapaa-aikana. Tutkimuksiin tai tarkastuksiin mahdollisesti liittyvää matka-aikaa ei kuitenkaan lueta työajaksi. Mikäli matka-aika ajoittuu viranhaltijan ja/tai työntekijän varsinaiseen työaikaan, työaikaa ei tästä syystä kuitenkaan pidennetä. Kohdan soveltamisessa on huomioitava, että tutkimuksiin tai tarkastuksiin käytetty ja työajaksi luettu aika otetaan aina huomioon tarkasteltaessa säännöllisen työajan täyttymistä, eli onko työaikajakson lisä- ja ylityöraja ylittynyt. Ennen päätöksen tekoa siitä, luetaanko aika työajaksi vai ei, on keskeistä miettiä, onko kyseessä: työnantajan määräämä tutkimus tai tarkastus viranhoidon ja/ tai työn edellyttämä lakisääteinen tarkastus Jos kyseessä ei ole työnantajan määräämä tutkimus tai tarkastus eikä lakimääräinen tarkastus, määräys ei tule sovellettavaksi laisinkaan. Tällöin tutkimukseen tai tarkastukseen käytetty aika ei ole työajaksi luettavaa aikaa. Kohta 5: Lääkärin määräämät tutkimukset Määräyksessä todetaan, että työajaksi ei lueta sitä aikaa, joka työntekijältä ja/tai viranhaltijalta on kulunut lääkärin lähetteellä määräämiin tutkimuksiin kuten erikoislääkärin, laboratorio- tai röntgentutkimuksiin. Mikäli viranhaltija ja/tai työntekijä kuitenkin joutuu todellisen tarpeen vaatiessa työaikanaan em. tutkimuksiin, työantajan on järjestettävä niitä varten vapautus työstä. Määräys koskee myös synnytystä edeltäviä lääketieteellisiä tutkimuksia, mikäli tutkimus on suoritettava työaikana. Jos tutkimus matka-aikoineen ajoittuu viranhaltija ja/tai työntekijän varsinaiseen työaikaan, työaikaa ei tästä syystä kuitenkaan pidennetä. Huomioitavaa on kuitenkin, että tutkimuksiin käytettyä aikaa ei oteta huomioon tarkasteltaessa säännöllistä työaikaa ja sitä onko työaikajakson lisä- ja ylityöraja ylittynyt.

4 Ennen päätöksentekoa siitä, sovelletaanko 4 :n 2 momentin 5-kohtaa vai ei, on keskeistä miettiä onko kyseessä: lääkärin lähetteellä määräämä tutkimus. Määräyksen pääsääntönä on, että työntekijä käy lääkärin määräämissä tutkimuksissa omalla vapaaajallaan. Mikäli pääsääntöä ei voida noudattaa ja työntekijä joutuu todellisen tarpeen vuoksi käymään työaikanaan em. tutkimuksissa, työnantajan tulee järjestää niitä varten vapautus työstä. Todellisella tarpeella tarkoitetaan sitä, että tutkimus ei ole tehtävissä työajan ulkopuolella tai että kyseessä on äkillinen tutkimustarve. Jos kyseessä on todellinen tarve käydä tutkimuksessa työajalla, tutkimuksiin käytettyä aikaa ei kuitenkaan lueta työajaksi. Aika on kuitenkin palkallista aikaa työntekijälle ja/tai viranhaltijalle. Siten tutkimuksen vuoksi vajaaksi jäävä työaika voi tulla teetetyksi täyteen silloin, kun työnantajalla on työn teettämistarvetta muusta syystä toiminnan kannalta. Määräys ei tule sovellettavaksi lainkaan työntekijän ja/tai viranhaltijan oma-aloitteisissa lääkärissä, hammaslääkärissä ja hoidossa käyntien osalta, useamman päivän kerrallaan kestävissä tutkimuksissa eikä tutkimuksissa, jotka on suoritettu viranhaltijan ja/tai työntekijän oma-aloitteisen lääkärissäkäynnin yhteydessä. Työterveyshuolto Useat työnantajat ovat tehneet työterveyshuoltosopimuksen tietyn lääkäriaseman tai julkisen terveydenhuollon yksikön kanssa. Näissä tilanteissa kun työnantajalla on tietty työterveyshuollon yksikkö, jossa työntekijät käyvät, on työnantajan paikallisesti määriteltävä selvät ohjeet ja tehtävä päätös, miten näissä tilanteissa sovelletaan KVTES:n 4 2 momentin kohtia 4 ja 5. Esimerkiksi tilanteessa, jossa työntekijä lähtee käymään oma-aloitteisesti työterveyshuollossa lääkärin tarkastuksessa tai tutkimuksessa; ei KVTES:n määräyksen mukaan tule sovellettavaksi 4 :n 2 momentin kohta 4 eikä 5. Jos paikallisella tasolla on määriteltynä työterveyshuollon osalta ohjeita, niiden pitää olla riittävän selvät. Ohjeista pitää käydä ilmi, millä tavalla työnantajan on mahdollista menetellä. Työnantajan on informoitava henkilökuntaa ohjeistuksesta ja pidettävä huoli siitä, että sovellettava käytäntö on koko henkilökunnan tiedossa. Työantajan onkin muistettava, että kaikkia työntekijöitä ja/tai viranhaltijoita kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti näissäkin asioissa.

5 Soveltamisohjeet Nousiaisten kunnassa: (tässä yhteydessä täytyy huomioida myös Perusturvakuntayhtymä Akselin voimassaoleva työterveyshuollon toimintasuunnitelma) 1. Työnantajan määräämät tutkimukset ja tarkastukset (myös työhöntulotarkastukset) ovat palkallisia, jos ne sattuvat työajalle. -> Työnantajan (työterveyshuollon) määräys osallistua työterveyshuollon tutkimuksiin ja tarkastuksiin. Määräaikaistarkastukset ovat (palkallista) työaikaa. -> Vapaa-aikana tapahtuvat työterveyshuollon käynnit (työnantajan määräämät) ovat palkallisia, matkaaikaa ei kuitenkaan lueta työajaksi. Mikäli matka-aika ajoittuu viranhaltijan tai työntekijän varsinaiseen työaikaan, työaikaa ei tästä syystä pidennetä. Ikään perustuvat työterveyshuollon tarkastukset ovat henkilökunnalle vapaaehtoisia. Silloin tarkastukset suoritetaan henkilön vapaa-aikana. KVTES:n työaikaluvun 4 :ssä on sovittu siitä, mitä mahdollisia muita työvuoron aikaisia tapahtumia pidetään toteutuneena työaikana. Lisäksi kyseisessä määräyksessä on sovittu siitä, milloin työntekijällä tai viranhaltijalla on oikeus mennä työvuoronsa aikana palkan alenematta tiettyihin tutkimuksiin. Työnantajan määräämä tutkimus olisi esim. sellainen, että työnantajalla on syytä olettaa henkilön työkyvyn olevan alentunut (ks. esim. ViranhaltijaL 7 ). Jos viranhaltija tekee sellaista työtä, että työvuoron aikana ei voi lähteä käymään lääkärin tutkimuksessa, työvuoron ulkopuolinen lääkärissä käynti on työajaksi muodostuvaa aikaa ja saattaa siis oikeuttaa jopa ylityökorvaukseen. Nämä tutkimukset ovat erittäin harvinaisia, joten lisäohjeistus ei liene kovin tarpeellista. Työnantaja ei voi määrätä määräaikaistarkastuksiin, niissä jokainen työntekijä ja viranhaltija käy, mikäli niin haluaa. Se seikka, että työnantaja tarjoaa tämän mahdollisuuden, ei tee tutkimusta pakolliseksi. 2. Oma-aloitteiset lääkärissä- ja hammaslääkärissäkäynnit sekä hoito-, tarkastus- ja kontrollikäynnit; useamman päivän kerrallaan kestävät tutkimukset, ja tutkimukset, jotka on suoritettu viranhaltijan tai työntekijän oma-aloitteisen lääkärissäkäynnin yhteydessä, suoritetaan omalla ajalla ja ovat palkattomia. 3. Lääkärin lähetteellä määräämät tutkimukset sairauden toteamiseksi: Pääsääntö on, että viranhaltija tai työntekijä käy lääkärin määräämissä tutkimuksissa omalla vapaa-ajallaan. Erikoislääkärin tutkimukset sekä laboratorio- tai röntgentutkimukset ovat työaikana palkallisia vain mikäli viranhaltija tai työntekijä joutuu niihin todellisen tarpeen vaatiessa juuri työajan aikana. Todellisella tarpeella tarkoitetaan sitä, että tutkimus ei ole tehtävissä työajan ulkopuolella tai että kyseessä on äkillinen tutkimustarve. Hoidot, kontrollit ja tarkastukset eivät ole palkallisia, jos ne sattuvat työajalle. Tällaisia ovat esim. kroonisten sairauksien ja syövän hoidot, verikokeet sekä verenpaineen ja kolesterolin mittaukset. Viranhaltijan / työntekijän lääkärissäkäynnin peruskaava: 1. Työnantajan määräämät lääkärissäkäynnit ovat palkallisia, jos ne osuvat työajalle.

6 2. Oma-aloitteiset lääkärissäkäynnit yms. on suoritettava pääsääntöisesti omalla vapaa-ajalla tai ne ovat palkattomia. 3. Jos sairastuu äkillisesti työpäivän aikana, tulee ottaa yhteys omaan esimieheen ja sitten tarvittaessa mennä lääkäriin terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle, tai sairauslomalle omalla ilmoituksella. Ilmoitus poissaolosta (todistuksineen) on toimitettava esimiehelle viipymättä. 4. Lääkärissäkäynnit (myös muut) pääsääntöisesti omaan työterveyshuoltoon / terveyskeskukseen. Esimerkki: 1. Työntekijä töissä, mutta vanha jalkavamma kipeytyy työpäivän aikana erittäin pahaksi. Työntekijä saa terveydenhuollon kautta akuutin lääkäriajan samalle päivälle, mutta aika on työaikaa. KVTES TULKINTA: Äkillinen sairastuminen (palkallinen). Viranhaltija tai työntekijä ilmoittaa poissaolosta esimiehelle (todistus mahdollisine liitteineen poissaolosta). 2. Työntekijän perheessä kriisitilanne. Työntekijä ilmoittaa, että ei ole työkykyinen ja on poissa seuraavat 2 työpäivää. Työterveyshuollosta kirjoitetaan todistus työntekijälle, syynä perheessä kriisitilanne. KVTES TULKINTA: Aina vastaavissa tilanteissa ohjataan viranhaltija tai työntekijä työterveyshuoltoon. Mikäli lääkäri kirjoittaa sairausloman diagnoosilla, silloin voidaan poissaolo hyväksyä palkallisena sairauslomana. Tilanteeseen voidaan myös soveltaa työsopimuslain 4. luvun kohtaa Perhevapaat (7 Palkaton poissaolo). 3. Työntekijän lapsi sairastuu kesken työpäivän. Työntekijä lähtee töistä kesken työpäivän. KVTES TULKINTA. Kyse on viranhaltijan tai työtekijän lapsen sairastumisesta. Kyse ei siis ole viranhaltijan tai työntekijän omasta sairaudesta. Sovelletaan KVTES:n V. luvun kohtaa (10 Tilapäinen hoitovapaa alle 10 vuotiaan lapsen osalta); poissaolo on palkallista. 4. Onko syöpätutkimukset TYKS:ssä (tai vastaavassa sairaanhoitolaitoksessa) sitä "todellista tarvetta"? Työntekijällä käyntejä tulee vuosittain vaihteleva määrä sen mukaan, mitä edelliset tulokset kertovat. Kyseessä ei siis ole joukkoseulonta, vaan todetun syövän jatkohoito / tutkimukset / seuranta mahdollisen uusiutumisen osalta. Käyntejä saattaa olla tiedossa ainakin 3-4 vuoden ajan. Tutkimuksia ei voi järjestää haluamalleen ajalle, vaan sairaanhoitolaitokseen on mentävä esitettynä ajankohtana. KVTES TULKINTA: Hoidot, kontrollit ja tarkastukset suoritetaan omalla ajalla. 5. Säännöllisin väliajoin tehtävät käynnit silmälääkärissä tai optikolla näkökyvyn tarkastamiseksi ym. KVTES TULKINTAA. Oma-ehtoinen lääkärissäkäynti (Omalla ajalla tai palkattomana). 6. TYKS:ssa säännöllisin väliajoin tehtävät silmäpohjakuvaukset ja käynnit silmälääkärillä.

7 7. Silmä- tmv. lääkärin vastaanotolla tapahtuva kontrollikäynti. 8. Mammografia (joukkokuvaukset) ja mammografia (omatoiminen). KVTES TULKINTA: Joukkoseulonnat (mammografia, papa) ovat aina työajan ulkopuolella järjestettäviä tai palkattomia tutkimuksia. 9. Hammaslääkäri (tarkastukset, paikkaukset ym). 10. Lääkärin määräämä fysikaalinen hoito. 11. Omatoiminen hierojalla käynti. 12. Inbodymittaus. 13. Työterveyshoitajan tapaaminen. KVTES TULKINTA: Työnantajan määräämissä tai äkillisen sairastumisen yhteydessä palkallista, muuten oma-ehtoinen käynti (Omalla ajalla tai palkattomana). 14. Lääkärin määräämä yksittäinen laboratoriokäynti. KVTES TULKINTA: Omalla ajalla tai palkattomana. 15. Säännölliset laboratoriokäynnit ja esimerkiksi verenpaineen mittaukset. 16. Lapsen käyttäminen terveyskeskuksessa. KVTES TULKINTA: Kyse ei ole työntekijän omasta sairastamisesta. Mikäli kyseessä lapsen äkillinen sairastuminen, sovelletaan KVTES:n V. luvun kohtaa (10 tilapäinen hoitovapaa) tai jos kyseessä ei ole äkillistä sovellettava TSL:n 4. luvun kohta (7 a poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi). Tilanteessa voidaan hyödyntää myös vuosilomapäiviä. Esimerkiksi korvien tuubitukset yms. sairauksien hoitoon liittyvät toimenpiteet eivät oikeuta tilapäiseen hoitovapaaseen. 17. Työntekijän työaika on klo 6:00-9:30. Hänelle tulee aika tutkimuksiin Tyks:iin klo 9:45 alkaen. Miten kirjataan hänen työaikansa? KVTES TULKINTA: Ratkaisevaa tulkinnan kannalta on onko kyse oma-aloitteisesta tutkimuskäynnistä, työnantajan määräämästä tai lääkärin lähetteellä määräämästä tutkimuksesta.

8 Määräyksen pääsääntö on että työntekijä käy omalla ajalla. Mikäli pääsääntöä ei voida noudattaa ja työntekijä joutuu todellisen tarpeen vuoksi käymään työaikanaan tutkimuksissa, työnantajan tulee järjestää vapautus työstä. Todellisella tarpeella tarkoitetaan sitä, että tutkimusta ei ole tehtävissä työajan ulkopuolella tai kyseessä on äkillinen tutkimustarve. Tutkimuksiin käytettyä aikaa ei lueta työajaksi. Aika on kuitenkin palkallista aikaa työntekijälle. Siten tutkimuksen vuoksi vajaaksi jäävä työaika voi tulla teetetyksi täyteen silloin, kun työnantajalla on työn teettämistarvetta muusta syystä toiminnan kannalta. 18. Työntekijälle tulee aika tutkimuksiin klo 15:00. Hänen työaikansa alkaa klo 16:00 ja hän sopii menevänsä töihin tutkimusten jälkeen. Mikä on työaikaa? KVTES TULKINTA: Onko kyseessä oma-aloitteinen tutkimuskäynti vai työnantajan määräämä tai lääkärin lähetteellä määräämä tutkimus? Huomioitavaa on onko sovellettavissa sama kuin esimerkissä nro 17. Merkitään todelliset tehdyt tunnit työajaksi. 19. Henkilö on tullut töihin klo 6:00 aamulla ja käynyt TYKS:ssa lääkärin määräämässä tutkimuksessa (kontrolli). Hänen työpäivänsä päättyy klo 13:51. Henkilö on hakenut palkallisena klo 9:30-12:00 ja palkattomana klo 12:00-13:51. Ilmoittautumisaika TYKS:n todistuksen mukaan klo 10:41. Poislähtöaikaa ei näy käyntitodistuksessa. KVTES TULKINTA: Kyse on kontrollista, joka on suoritettava omalla vapaa-ajalla. Lähtökohtaisesti kontrollikäynti suunnitellaan työvuorolistalle vapaapäivänä tai lyhennettynä päivänä. 20. Työntekijä ja/tai viranhaltija varaa ajan työterveyshuollosta tietyin väliajoin toistuvaan ikävuositarkastukseen (esim. 50-vuotistarkastus), joka on työnantajan tarjoama toimenpide. Luetaanko tarkastukseen käytetty aika työajaksi vai ei? KVTES TULKINTA: Kyseessä on työnantajan työntekijöilleen tarjoama mahdollisuus käydä lääkärintarkastuksessa. Tarkastukseen käytettyä aikaa ei lueta työajaksi, koska se ei ole työnantajan määräämä. Tilanteessa työnantaja ei voi myöskään velvoittaa työntekijää osallistumaan tarkastukseen, joten 4 :n 2 momentin kohta 4 ei tule lainkaan sovellettavaksi. Työnantajan ei tarvitse myöskään myöntää työntekijälle vapautusta siten, että työntekijä voisi käydä työaikana lääkärintarkastuksessa. Tapauksessa työnantajan on harkittava erikseen, mitä vaihtoehtoja on käytössä; myönnetäänkö työntekijälle tutkimuksessa tai tarkastuksessa käynnin ajaksi virkavapautta tai työlomaa teetetäänkö vapautukseen käytetty aika takaisin vai laitetaanko aikaisemmilta työaikajaksoilta kertyneitä työaikakorvauksia täyttöön ko. päivän osalta. Mahdollista on myös menettely, jossa työnantaja myöntää työntekijälle vapautuksen työstä työaikana, mutta ei kuitenkaan teetä tätä vajausaikaa takaisin. 21. Työntekijä työskentelee sairaalassa ja on palannut juuri ulkomaanmatkaltaan. A) Työnantaja epäilee hänen saaneen salmonellatartunnan ja määrää työntekijän tutkimuksiin. Työntekijä käy tutki-

9 muksissa asian vuoksi, jonka jälkeen hän joutuu käymään vielä jatkotutkimuksissa. Luetaanko kaikki käynnit työaikaan vai ainoastaan osa niistä? Onko säännöllinen työaika tullut työaikajaksolla täyteen tutkimuksiin käytetyn vajauksen vuoksi ja onko henkilön työaikajakson lisä- ja ylityöraja ylittynyt? B) Jos työntekijä itse epäilee saaneensa tartunnan ja käy oma-aloitteisesti ensimmäisen kerran lääkärintarkastuksessa, menetelläänkö eri tavalla kuin kohdassa a? KVTES TULKINTA: a) Kaikki tutkimuksissa käynnit luetaan työaikaan, jos tutkimuksissa käynti on tarpeellista työtehtävien tai viranhoidon kannalta, myös jatkotutkimuksissa käynnit. Tällaisessa tilanteessa em. tarve täyttyy. Tutkimuksiin käytetyllä ajalla ei ole vaikutusta henkilön työaikajakson lisäja ylityörajaan, koska säännöllinen työaika ko. jaksolla ei jää vajaaksi tutkimuksen vuoksi. b) Kun työntekijä itse epäilee saaneensa salmonellatartunnan ja käy oma-aloitteisesti lääkärin tarkastuksessa, kyseessä on viranhoidon tai työn edellyttämä lakimääräinen tarkastus, vaikka työnantaja työntekijää ei ole määrännytkään tarkastukseen. Tällöin noudatetaan samaa menettelyä kuin a-kohdan vastauksessa. Tartuntatautilaissa (583/1986) ja -asetuksessa (786/1986) on tarkemmat määräykset siitä milloin kyseessä on tartuntatauti ja miten silloin on meneteltävä. 22. Työntekijän työaika on suunniteltu klo 7 15, mutta työntekijä joutuukin käymään laboratoriotutkimuksissa (on saanut lääkäriltä määräyksen mennä tutkimuksiin samana päivänä). Työntekijä on poissa työpaikaltaan klo välisen ajan. Muutetaanko työaika työvuoroluetteloon ja jos muutetaan, miten ja jääkö työaika siinä tapauksessa vajaaksi? Mitä tapahtuu, jos saman työaikajakson aikana työvuoroluetteloon muodostuu suunnittelun lisäksi ylimääräistä työtä yhteensä 1 tunti? Miten olisi meneteltävä silloin, kun työntekijä saa lääkäriltä määräyksen mennä tutkimuksiin, mutta tutkimusaika on vasta 4 viikon kuluttua? KVTES TULKINTA: Tutkimukseen käytettyä aikaa ei lueta työaikaan. Tämän vuoksi toteutunut työaika tulee ilmetä työvuoroluettelossa ( listassa ) siten kuin se todellisuudessa on toteutunut ja Kun lista on kokonaan eletty, työaika jää tämän henkilön osalta vajaaksi 45 minuuttia. Jos työntekijälle saman työaikajakson aikana muodostuu kysymyksessä mainittua ylimääräistä työtä 1 tunti, niin tästä osuudesta menee ensin säännöllisen työajan täyttöön vajaaksi jäänyt 45 minuuttia. Tämän jälkeen saadaan selville varsinainen ylityö. Tapauksessa ylityötä syntyy korvattavaksi ainoastaan 15 minuuttia. Työntekijän pitää ilmoittaa tulevasta lääkärin tutkimuksesta etukäteen työvuoroluettelon suunnittelijalle. Näin suunnittelija voi ottaa työntekijän tutkimukseen menon huomioon jo (mahdollisesti) seuraavaa työvuoroluetteloa suunnitellessaan ja pyrkiä suunnittelemaan ko. päivälle vapaapäivän tai pyrkiä suunnittelemaan työvuorot em. tutkimusaika huomioiden. 23. Lääkäri on määrännyt työntekijän käymään säännöllisesti lääkärintarkastuksessa, jossa työntekijältä otetaan verikokeita ja mitataan verenpaine sekä fysikaaliseen hoitoon 1 krt/kk. KVTES TULKINTA: Kummankaan kohdan osalta kyse ei ole lääkärin lähetteellä määräämästä tutkimuksesta. Näin ollen kun tapauksissa on kyse tarkastuksesta / kontrollikäynnistä ja hoitokerroista, niin 4 :n 2 momentin 5-kohtaa ei sovelleta laisinkaan. Tällöin työnantajalla on mahdollisuus harkita, myönnetäänkö työntekijälle esim. työlomaa (ks. vaihtoehdoista tarkemmin kohdan 4 vastaus 1).

10 Työntekijän on informoitava työvuoroluettelon suunnittelijaa kuten kohdan 5 vastauksessa 1 on kerrottu tai hän voi anoa siksi päiväksi esim. vuosilomaa tai työlomaa. 24. Työntekijä menee työterveyslääkärille työhöntulotarkastukseen, jonka jälkeen lääkäri määrää hänet edelleen tutkimuksiin röntgeniin. Työntekijä käy röntgenissä vapaa-aikanaan. Saako hän työnantajalta röntgenissä käytetyn 0,5 tuntia myöhemmin työaikana vapaaksi eli luetaanko se työntekijän hyväksi hänen työajakseen? Työntekijä menee oma-aloitteisesti lääkärintarkastukseen pitkittyneen nuhan takia, josta lääkäri määrää työntekijän vielä laboratoriotutkimuksiin. Luetaanko näihin käynteihin käytetty aika työajaksi vai ei? Raskaana oleva työntekijä ilmoittaa työnantajalle, että hänellä on varattuna tutkimusaika äitiysneuvolaan 3 viikon päästä klo ja 7 viikon päästä klo Tuleeko 4 :n 2 momentin 5-kohta sovellettavaksi vai ei ja miten työnantaja voi ottaa tutkimukset huomioon tulevien työvuorojen suunnittelussa? Onko työnantajalla oikeus saada työntekijältä selvitys tutkimuksista äitiysneuvolassa? KVTES TULKINTA: Työterveyslääkärin suorittama työhöntulotarkastus on 4 :n 2 momentin 4- kohdan mukainen työnantajan määräämä terveydenhoidollinen tarkastus. Sen jälkeen työntekijä on saanut lääkäriltä lähetteen röntgeniin, joten kyseessä on 4 :n 2 momentin 5-kohdan mukainen lääkärin määräämä tutkimus. Työntekijä saa vapautuksen työstä täksi ajaksi, jos todellinen tarve edellyttää röntgenissä käyntiä työajalla. Tällöinkään röntgenissä käyntiä ei sinänsä luettaisi työajaksi. Tapauksessa työntekijällä on ollut mahdollisuus käydä röntgenissä vapaa-aikanaan, joka määräyksen mukaan on myös ensisijainen vaihtoehto. Vapaa-aikaa ei tule korvata myöhemmin lukemalla sitä työajaksi ns. hyvityksenä. Työntekijän ensimmäinen lääkärissä käynti on oma-aloitteinen lääkärissä käynti ja siihen ei tule sovellettavaksi kumpikaan 4 :n 2 momentin kohdista 4 tai 5. Näin ollen sitä ei lueta työajaksi ja tällöin työnantajalla on oikeus harkita myöntääkö hän esim. työlomaa yms. Pääsääntöisesti työntekijän onkin käytävä lääkärissä vapaa-ajallaan. Toisen lääkärissäkäynnin eli laboratoriotutkimuksen osalta kyseessä on lääkärin määräämä tutkimus, joten 4 :n 2 momentin 5-kohta tulee sovellettavaksi. Mikäli työntekijän on todellisen tarpeen vaatiessa käytävä lääkärissä työaikanaan, tutkimukseen käytettyä aikaa ei lueta työajaksi, mutta se on kuitenkin palkallista aikaa. (ks. koko vastauksen osalta tarkemmin kohdan 4 vastaus 1). 5-kohdan määräys koskee synnytystä edeltäviä lääketieteellisiä tutkimuksia ja työnantajan on myönnettävä työntekijälle vapautus työstä, mikäli tutkimus on suoritettava työaikana. Tällöin ko. aika on kuitenkin palkallista aikaa. Raskaudenaikaisissa tutkimuksissa tulee pääsäännön mukaan kuitenkin käydä työajan ulkopuolella aina kun se on mahdollista. Tällöin työntekijän työaikajakson säännöllinen työaika ei jää vajaaksi (ks. kohdan 4 vastaus 1). Mikäli työntekijän tulee käydä tutkimuksissa työaikana, tulee poissaolosta ilmoittaa hyvissä ajoin etukäteen työnantajalle tai niin pian kuin se on mahdollista (ks. kohdan 5 vastaus 1). Työntekijän on pyynnöstä esitettävä työnantajalle selvitys tutkimuksen liittymisestä raskauteen sekä sen suorittamisen välttämättömyydestä työakana ja tutkimukseen kuluneesta ajasta. 25. Jaksotyössä olevalle työntekijällä on suunniteltu työvuoro klo Työntekijä ilmoittaa äkillisesti saaneensa peruutusajan lääkärin lähetteellä määräämiin tutkimuksiin siten, että hänellä on lääkärinaika sairaalassa ko. päivänä klo Näin ollen työntekijä pystyy olemaan työssä ainoastaan klo saakka. Mitä tapahtuu työvuoroluettelossa ko. päivän työajalle? Voidaanko loppupäivän työaika merkitä sairauslomaksi? Jos työvuoroluettelon suunnittelija tietää jo listaa suunniteltaessa, että henkilöllä on lääkärinaika klo 14.00, miten hän ottaa asian huomioon?

11 KVTES TULKINTA: Tapauksessa on kyse lääkärin lähetteellä määräämästä tutkimuksesta. Tutkimukseen käytettyä aikaa ei lueta työaikaan, mutta se on työntekijälle palkallista aikaa eli työntekijälle järjestetään vapautus työstä ko. ajaksi. Loppupäivää klo ei pidä kuitenkaan merkitä sairauslomapäiväksi, koska henkilö ei ole työkyvytön. SL-päivä voidaan merkitä työvuoroluetteloon ainoastaan silloin, kun henkilö todella on työkyvytön ja hänellä on siitä esittää työnantajalle hyväksyttävä lääkärintodistus, jossa työkyvyttömyys on todettu. Työvuoroluetteloon merkitään toteuma sen mukaan, miten todellinen työaika on toteutunut eli Työvuoroluetteloon voidaan henkilön kohdalle suunnitella alun perin jo vapaapäivä. Lisäksi työtunteja voidaan suunnitella siten, että ko. päivälle suunnitellaan työvuoro ainoastaan esim. klo 8 12, jolloin loppupäivä on vapaata. Jaksotyössä ei ole määritelty työvuoron minimipituutta, joten työnantajan on mahdollista suunnitella 4 tunnin työvuoro työntekijälle. Muille työaikajakson työpäiville suunnitellaan työvuorot siten, että jakson kokonaistyöaika tulee täyteen. Mahdollista on myös suunnitella työpäiviä siten, että työntekijä työskentelee aamulla klo ja lisäksi vielä iltapäivällä , jos työnantajan toiminta ja työtehtävien suorittaminen tällaista järjestelyä edellyttää.

Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö

Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö Pysyväisohje Muutos 7.8.2014 kohtaan 5.2. (merkitty kursiivilla) Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö Kaikki sekä palkattomat että palkalliset virkavapaudet/työlomat

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 11/2011 liite 2 1 (7) 11.3.2011

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 11/2011 liite 2 1 (7) 11.3.2011 Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 11/2011 liite 2 1 (7) 11.3.2011 Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat työaikalain alaisuuteen; sovitut työaikamääräysten muutokset (KVTES liite 12)

Lisätiedot

2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07

2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 Suomen Teatteriliitto - Finlands Teaterförbund ry. Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.teatteriliitto.fi Suomen Näyttelijäliitto

Lisätiedot

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET LUKU 6.1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 140 Soveltamisala 1 mom. Seurakunnan viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden työ- ja vapaa-ajasta on voimassa, mitä

Lisätiedot

ohjelmapalvelualan työehtosopimus

ohjelmapalvelualan työehtosopimus ohjelmapalvelualan työehtosopimus Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry OHJELMAPALVELUALAN työehtosopimus

Lisätiedot

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2013 soveltamisala työsuhde työaika palkka vuosiloma poissaolot työpaikkakohtainen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA Urheilutyönantajat ry PL 62 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 020 595 5000, Faksi 020 595 5001 www.palta.fi

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus a Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 1 S I S Ä L L Y S AAKKOSELLINEN

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2017 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Vuosiloma

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET...5

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 1.11.2010 31.10.2013 PL 340 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin (09) 172 853, Faksi (09) 664 616 etunimi.sukunimi@apta.fi www.apta.fi Toimitusjohtaja Jukka

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10)

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10) KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10) 1.6.2015 Voimaan tulevien jaksotyöaikamääräysten soveltamisohje Sisällys 1. Säännöllinen työaika (9 1 mom.) 1.1 Palvelussuhde ei kestä koko työaikajaksoa (9 2 mom.)

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Rautatievirkamiesliitto ry:n välinen ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014

Lisätiedot

26.6.2007. valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005) 3.

26.6.2007. valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005) 3. Kunnallinen työmarkkinalaitos Työryhmämuistio 1 (14) 26.6.2007 Kiireellisten sosiaalipalvelujen järjestämisestä ja siihen liittyvistä palvelussuhde ym. kysymyksistä 1 Lainsäädäntötaustaa Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen TERMINAALITOIMINTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen TERMINAALITOIMINTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen TERMINAALITOIMINTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen soveltamisala...

Lisätiedot

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1.

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. 2014 2017 Kaupan liitto Eteläranta 10 PL 340, 00131 Helsinki Puhelin (09) 172 850 Faksi (09) 664 616 www.kauppa.fi Nimet ja suorat puhelinnumerot

Lisätiedot

ULKOMAANLIIKENTEEN MATKUSTAJA- ALUSSOPIMUS

ULKOMAANLIIKENTEEN MATKUSTAJA- ALUSSOPIMUS * ULKOMAANLIIKENTEEN MATKUSTAJA- ALUSSOPIMUS 1.3.2014 28.2.2017 2/41 Voimassaoloaika 1.3.2014 28.2.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 6 2 YLEISET SOPIMUKSET... 6 3 MÄÄRITELMÄT... 7 4 YLEISTÄ... 8 4.1

Lisätiedot

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS :n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välinen YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 SISÄLLYS Sivu ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

VARTIOINTIALAN työehtosopimus

VARTIOINTIALAN työehtosopimus Vartiointialan työehtosopimus 1.6.2014 31.5.2015 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry Paino: Libris Oy, 2014 VARTIOINTIALAN työehtosopimus 1.6.2014 31.5.2015 Sisältö

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Lisätiedot

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI Tarkastaja Asko Ojala Tarkastaja Aila Saarentaa MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI 2 MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

Työaika- ja poissaololuokittelu

Työaika- ja poissaololuokittelu Työaika- ja poissaololuokittelu Työaika- ja poissaololuokittelu Viides, uudistettu painos Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Työaika- ja poissaololuokittelu 1 Sisältö 1 Työaika- ja poissaololuokittelun

Lisätiedot

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille 1 2013 Perhevapaat Opas luottamushenkilöille SAK Perhevapaaopas 1 SISÄLTÖ 1 RASKAUSAIKA... 4 Raskaudesta ilmoittaminen työnantajalle... 4 Työntekijän oikeus käydä työaikana synnytystä edeltävissä tutkimuksissa...

Lisätiedot