LEMPÄÄLÄN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Ensin mitataan verensokeri ja sitten laitetaan insuliini Enni 5v. Päivitetty

2 LEMPÄÄLÄN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Lempäälän kunnan varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma pohjautuu Sosiaali- ja terveysministeriön oppaaseen 2005: 32 Turvallinen lääkehoito. Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaalija terveydenhuollossa, Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfoon 5/12: Pitkäaikaissairaiden lasten lääkehoidon turvallinen toteuttaminen lasten päivähoidossa sekä Lempäälän kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelmaan Lempäälän kunnan varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelmaan pohjautuen tehdään päivähoitoyksiköiden yksikkökohtaiset lääkehoitosuunnitelmat ja niihin pohjautuen Lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma. Tämä lääkehoitosuunnitelma ohjaa koko Lempäälän kunnassa tarjolla olevaa varhaiskasvatusta; niin kunnallista kuin myös yksityistä varhaiskasvatusta. Lempäälän kunnan varhaiskasvatuspalveluita ovat päiväkodeissa kokopäivähoito, osapäivähoito ja vuorohoito, perhepäivähoito sekä perhetupatoiminta (avoin varhaiskasvatus). Lisäksi Lempäälässä on yksityisesti tarjolla päivähoitoa perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa. Palveluohjauksessa huomioidaan sekä lapsen tarpeet että perheen toiveet. Huoltajille tiedotetaan Lempäälän kunnan varhaiskasvatuksessa olevista lääkehoidon käytännöistä yhteisellä, koko varhaiskasvatusta koskevalla tiedotteella, joka jaetaan hoitosopimuksen yhteydessä (liite 1.). Lempäälän kunnan varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma ohjaa myös yksityisiä varhaiskasvatuspalveluiden tarjoajia Lempäälässä, sillä Kuntainfon ohjeistus 5/2012 määrittelee kunnan päivähoidon (= Lempäälässä käsitteenä varhaiskasvatuksen) lääkehoitosuunnitelman ohjaavan lääkehoidon toteuttamista päivähoidossa koko terveyskeskuksen toiminta-alueella. Lääkkeen antaminen varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksessa annetaan lapselle ainoastaan välttämättömiä, lääkärin määräämiä lääkkeitä ja ne toimitetaan päivähoitoon annosteluohjeineen alkuperäispakkauksissaan. Varhaiskasvatuksen henkilökunta annostelee lapselle lääkkeen lapsen lääkemääräyksen ja lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Päivähoitohenkilöstö myös ohjaa huoltajia tuomaan lääkkeen aina annosteluohjeineen alkuperäispakkauksissa. Luontaistuotteita, homeopaattisia tuotteita, Apteekkien itsehoitovalmisteita ja muita vapaakauppatuotteita tms. ei päivähoidossa lapselle hoitopäivän aikana anneta. Lapsen lääkehoidosta vastaa lasta hoitava lääkäri ja lapsen lääkehoitoa toteutetaan ensisijaisesti kotona. Jos lapsen lääkitystä ei pystytä toteuttamaan ainoastaan kotioloissa, on Lempäälän varhaiskasvatuksessa lääkehoitosuunnitelma, jonka mukaan jokaiselle päivähoitopäivän aikana lääkehoitoa vaativalle lapselle tehdään yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma lääkehoidon toteuttamisesta hoitopäivän aikana. Lisäksi Lempäälän kunnan varhaiskasvatuksessa on jokaista yksikköä varten koulutettu vähintään yksi lääkehoidon perehdyttäjä, joka opastaa ja konsultoi aina tarvittaessa kyseisen yksikön muuta henkilöstöä. Päivitetty Sivu 1

3 Turvallinen lääkehoito oppaan mukaan Sosiaalihuollon yksiköissä ja lääkehoitoa toteuttavissa epätyypillisissä laitoksissa lääkehoito perustuu aina yhteiseen sopimukseen hoitoa saavan potilaan tai hänen omaisensa kanssa (Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa, Sosiaali- ja Terveysministeriö 2005:32). Päiväkodit ja muut varhaiskasvatusyksiköt ovat epätyypillisiä lääkehoitoa toteuttavia yksiköitä, joissa huoltajat, yksikön johtaja ja lääkehoitoa toteuttavat työntekijät tekevät sopimuksen lapsen yksilöllisen lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa voidaan antaa lapselle lääkärin määräämiä lääkkeitä, jotka ovat tarkoitettu jatkuvaan käyttöön, tarvittaessa käytettäväksi tai tilapäiseen käyttöön ja joiden annosteluajaksi on määrätty aika, jolloin lapsi on päivähoidossa. Myös lapsen kokonaisvaltainen rasvaaminen päivähoitopäivän aikana tapahtuu ainoastaan lääkärin määräyksellä. Pitkäaikaissairaiden lasten lääkehoidossa lääkkeen antaminen osuu usein myös päivähoidon ajalle. Tällaisia lääkkeitä ovat mm. astman, allergian, diabeteksen, epilepsian tai refluksitaudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet. Näissä tapauksissa Lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma tehdään aina hyvissä ajoin ennen hoidon aloittamista. Näin varhaiskasvatuksessa ehditään valmistautua tarvittaessa myös vaativampaan lääkehoidon tarpeeseen eli riittävän ja tarkoituksen mukaisesti koulutetun henkilöstön läsnäolon turvaamiseksi lääkehoitoa tarvitsevan lapsen päivähoitoryhmään. Tarvittaessa annettavat lääkkeet ovat yleensä lapsella päivittäin varmuuden vuoksi mukana päivähoidossa ja lääkettä annetaan esimerkiksi äkillisen reaktion yllättäessä (esimerkkinä lääkkeet anafylaktiseen reaktioon tai kuumekouristuslääkkeet). Myös näistä, tarvittaessa käytettävistä lääkkeistä, tehdään mahdollisuuksien mukaan jo ennakkoon lapselle lääkehoitosuunnitelma ja huoltajat tuovat lääkkeen aina annosteluohjeineen alkuperäispakkauksissa joko päivähoitopaikkaan pidempiaikaiseen säilytykseen tai päivittäin lapsen mukana kuljettaen. Infektioiden hoitoon tarkoitetut lyhytaikaiset lääkkeet, kuten esim. antibiootit ja silmätipat annetaan lapselle pääsääntöisesti lapsen kotona. Huoltajia ohjataan varhaiskasvatuksesta pyytämään lääkäriltä lapselle mahdollisimman pitkävaikutteinen lääkekuuri. Lääkehoidon turvallisuuden takaamiseksi saman perheen sisälläkin jokainen lapsi tarvitsee oman lääkemääräyksen, vaikka sairauksissa olisikin samanlaiset oireet. Silloin kun lyhytaikaista lääkitystä on välttämätöntä antaa lapselle päivähoitopäivän aikana, tulee näidenkin lääkkeiden olla lääkärin määräämiä ja ne tuodaan päivähoitopaikkaan annosteluohjeineen alkuperäisissä pakkauksissaan. Näistä lääkkeistä tehdään lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma huoltajien tuodessa lasta päivähoitopaikkaan. Lääkehoitoon osallistuva henkilöstö Lempäälän kunnan varhaiskasvatuksessa pääsääntöisesti lähihoitaja (tai sairaanhoitaja-/terveydenhoitaja - koulutuksen omaava kasvatushenkilö) toteuttaa lääkärin lapselle määräämän lääkehoidon, koska Päivitetty Sivu 2

4 lähihoitajat ovat nimikesuojattuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja ovat ammatillisessa koulutuksessaan saaneet valmiudet lääkkeiden jakamiseen potilaskohtaisiksi annoksiksi ja luonnollista tietä annettavan lääkehoidon toteuttamiseen. Lisäksi lähihoitajakoulutus antaa valmiudet injektioiden antamiseen ihon alle ja lihakseen, kunhan osaaminen on varmistettu. Lääkehoitoon osallistuvien lähihoitajien osaaminen varmistetaan aina /tarvittaessa niin lääkehoidon koulutuksella kuin myös näytön antamisella sekä tarvittaessa perehdytyksellä ja lisäkoulutuksella. Mikäli lapsella on tarvetta vaativampaan lääkehoitoon, sen osaamisen varmistaminen käsitellään erillistapauksena ja siitä myönnetään erillinen lääkelupa tilannekohtaisen harkinnan mukaan. Tarvittaessa päivähoito voi pyytää terveydenhuollosta konsultaatiota arvioidakseen, mikä on vaativaa lääkehoitoa. Tarvittaessa erillisen lupatarpeen arvioivat ylilääkäri ja varhaiskasvatusjohtaja yhteistyössä. Lääkehoitoon kouluttamaton henkilöstö (esim. päivähoidonopettajat ja perhepäivähoitajat) eivät pääsääntöisesti osallistu lääkehoidon toteuttamiseen. Yksittäistapauksissa ja tilannekohtaisen harkinnan perusteella voidaan heille kuitenkin joissain tilanteissa lisäkoulutuksen ja osaamisen varmistamisen jälkeen myöntää joko asiakas-, lääke- tai tilannekohtainen lupa. Terveysalalle kouluttamattomalla työntekijällä ei ole kuitenkaan velvoitteita lääkehoidon toteuttamiseen eli osallistuminen tarvittaessakin perustuu työntekijän omaan haluun osallistua lääkehoidon toteuttamiseen. Kuitenkin yleissivistävään lääkehoitokoulutukseen osallistuvat pääsääntöisesti kaikki päivähoidossa työskentelevät kasvattajat, jotta pystyvät tarvittaessa osallistumaan luonnollista tietä annettavien lääkkeiden antamiseen. Lapsen lääkehoidon vastuut, velvollisuudet ja työnjako Terveystoimen ylilääkäri Vastaa sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden lääketieteellisestä toiminnasta Vastaa varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman laatimisen, toteuttamisen ja seurannan organisoinnista Hyväksyy varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman ja ottaa vuosittain vastaan varhaiskasvatuksen koosteen yksiköiden lääkehoidon koulutuksen suorittaneista henkilöistä Ottaa vastaan selvityksen varhaiskasvatuksen lääkehoidon poikkeamista ja potilasturvallisuutta parantaneista toimenpiteistä Tarvittaessa arvioi erillisen asiakas-, tilanne- ja/tai lääkelupatarpeen yhdessä varhaiskasvatusjohtajan kanssa Varhaiskasvatusjohtaja Vastaa Lempäälän varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman toteutumisesta koko kunnan varhaiskasvatuksen tasolla Vastaa siitä, että Lempäälän kunnan varhaiskasvatuksen jokaisessa yksikössä sekä yksityisillä päivähoidon tuottajilla on yksiköissään Lempäälän kunnan varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelmaan perustuva yksikkökohtainen suunnitelma Päivitetty Sivu 3

5 Vastaa koulutusten järjestämisestä niin lääkehoitoon koulutettujen lähihoitajien osaamista ylläpitävästä kolmen vuoden välein annettavasta koulutuksesta ja tentistä kuin myös vuosittain koko henkilöstölle mahdollisesti tarvittavista lääkehoidon yleiskoulutusten järjestämisistä Ottaa varhaiskasvatuksessa vastaan koosteen yksiköiden lääkehoidon koulutuksen suorittaneista ja osaamisen näytöistä antaneista henkilöistä Ottaa vastaan ja käsittelee varhaiskasvatuksessa yksiköiden lääkehoidon poikkeamat yhteistyössä terveyskeskuksen potilasturvallisuusvastaavan kanssa. Mahdolliset poikkeamat käsitellään kootusti kerran kolmessa kuukaudessa, vakavia poikkeamia lukuun ottamatta, jotka käsitellään välittömästi. Toimittaa selvityksen lääkehoidon poikkeamista ja potilasturvallisuutta parantaneista toimenpiteistä terveystoimen ylilääkärille Tarvittaessa arvioi erillisen asiakas-, tilanne- ja/tai lääkelupatarpeen yhdessä terveystoimen ylilääkärin kanssa Lääkehoidon osaamisen näytön vastaanottaja Vastaa lääkehoidon osaamisen varmistamisesta näytön vastaanottajana kahdesti vuodessa Varhaisen tuen koordinaattori Järjestää niin lääkehoidon osaamisen kuin myös sen ylläpitävät koulutukset sekä näyttötilaisuudet ja tarvittaessa nopeaa reagointia vaativat lääkehoidon antamisen koulutukset Järjestää lääkehoidon yleiskoulutukset varhaiskasvatuspalveluiden työntekijöille ja kouluttaa sen sisällä lääkehoitosuunnitelmasta sekä lapsikohtaisen lääkehoitosuunnitelman tekemisestä Ylläpitää ja ajantasaistaa koosteita varhaiskasvatuksessa yksiköiden lääkehoidon koulutuksen suorittaneista henkilöistä ja lähettää koosteen vuosittain sekä terveystoimen ylilääkärille että varhaiskasvatusjohtajalle Päivittää Lempäälän kunnan varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelmaa yhteistyössä muiden tahojen kanssa aina tarvittaessa sekä vähintään joka syksy varhaiskasvatuksen uuden toimintakauden alkaessa Päiväkodinjohtaja/ perhepäivähoidon esimies Vastaa lapsikohtaisen lääkehoitosuunnitelman laadinnasta jo hyvissä ajoin ennen lapsen päivähoidon aloittamista Vastaa yksikkökohtaisen lääkehoitosuunnitelman tekemisestä, toteutumisesta ja päivittämisestä omassa yksikössään sekä uuden työntekijän perehdyttämisestä yksikkökohtaiseen lääkehoitosuunnitelmaan Vastaa lapsikohtaisten lääkehoitosuunnitelmien laadinnasta ja allekirjoittaa ne Vastaa oman henkilöstönä osalta, että heillä on riittävät valmiudet ja osaaminen kulloinkin tarvittavaan lääkehoidon toteuttamiseen Välittää tietoa oman yksikkönsä lääkehoidon koulutustarpeista varhaiskasvatusjohtajalle ja merkitsee sekä lääkehoidon koulutukset että osaamisesta annetut näytöt vakanssiluetteloon Päivitetty Sivu 4

6 Vastaa siitä, että omassa yksikössä olevien jatkuvaa lääkitystä tarvitsevien lasten riittävät tiedot, tarpeet ja riskitekijät on huomioitu yksikön omassa turvallisuussuunnitelmassa Vastaa siitä, että yksikössä on lasten lääkkeiden säilyttämistä varten lasten ulottumattomissa olevat, turvalliset ja käytössä oleville lääkkeille oikeanlaiset säilytyspaikat Vastaa yhdessä huoltajien kanssa lapsen lääkehoidon tietojen siirrosta uuteen päivähoitopaikkaan, varahoitopaikkaan ja lasten hoidon päivystykseen sekä esiopetukseen ja tarvittaessa ap-/ipkerhoon. Vastaa salassa pidettävien asiakirjojen ja tietojen säilyttämisestä annettujen säännösten mukaisesti Käsittelee lääkepoikkeaman yhdessä kyseiseen tapaukseen liittyvän henkilökunnan kanssa ja toimittaa täytetyn ilmoituksen varhaiskasvatusjohtajalle. Yksikön lääkehoidon perehdyttäjä Lääkehoidon perehdyttäjän erityisosaaminen kohdentuu nimenomaan lääkehoidolliseen osaamiseen Opastaa tarvittaessa oman yksikkönsä henkilökuntaa tekemään Lapsen yksilöllisen lääkehoitosuunnitelman, oman yksikkönsä ja Lempäälän kunnan varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelmien mukaisesti Opastaa ja konsultoi tarvittaessa oman yksikkönsä henkilökuntaa toteuttamaan Lapsen yksilöllistä lääkehoitosuunnitelmaa Osallistuu oman yksikkönsä yksikkökohtaisen lääkehoitosuunnitelman tekemiseen ja päivittämiseen Osallistuu kolmen vuoden välein osaamista ylläpitävään koulutukseen ja siihen liittyvään tenttiin. Lapsen ryhmän henkilöstö Laatii yhdessä huoltajien ja yksikkönsä johtajan kanssa lapsen yksilöllisen lääkehoitosuunnitelman tarvittaessa yksikkönsä lääkehoidon perehdyttäjän opastuksella Tekee selkeän ja ennalta sovitun työnjaon ryhmässä tarvittavien lasten lääkehoidosta, tarvittavat lisäosaamiset ja mahdolliset poikkeustilanteet ennakoiden ja osaamisen lisäämiseen tarvittaessa esimieheltään koulutusta pyytäen Vastaa ryhmänsä lasten yksilökohtaisien lääkehoitosuunnitelmien toteutumisesta Toteuttaa omassa ryhmässään lapsen lääkehoitosuunnitelman mukaisen lääkkeen antamisen sovitulla tavalla, alkuun tarvittaessa yksikkönsä lääkehoidon perehdyttäjän opastuksella Varmistaa, että lääkkeen annostelu on ennalta selkeästi sovittu, ja että lääkkeen voimassaoloaika on riittävä huolehtii, että lapsen lääkehoitosuunnitelma ja lapsen lääkkeen alkuperäispakkauksen annosteluohje vastaavat toisiaan Huomio, että niin luonnollista tietä annettavien lääkkeiden kuin myös ihon alle tai lihakseen pistettävien lääkkeiden osalta lääkehoidon toteuttajalla on riittävä osaaminen Arvioi omalta osaltaan lapsen lääkehoidon vaikuttavuutta ja kertoo sovitulla tavalla havainnoistaan huoltajille Kirjaa yhteisesti sovitulla tavalla antamansa lääkkeet Päivitetty Sivu 5

7 Huolehtii tarvittaessa retkille yms. lähteissä mukaan lapsen mahdollisen lääkityksen Vastaa oman ryhmänsä lasten lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta säilyttämisestä Mikäli lapsen lääkkeenannossa on tapahtunut poikkeama, kertoo asiasta ensisijaisesti asiasta huoltajille ja sen jälkeen esimiehelleen ja tekee tilanteesta sitten kirjallisen lääkepoikkeama - ilmoituksen Osallistuu joko lääkehoidon osaamista ylläpitävään tai lääkehoidon yleiskoulutukseen siten, että omaa ammattiinsa nähden riittävät valmiudet ryhmänsä lasten lääkehoitosuunnitelmien toteuttamiseen sovitulla tavalla Jokainen työntekijä on ensisijaisesti itse vastuussa lapselle antamastaan lääkehoidosta. Ryhmän henkilöstöstä jokainen on velvollinen ilmoittamaan omalle esimiehelleen, jos ei koe hallitsevansa hänelle annettua lääkehoidon tehtävää. Työnantaja järjestää siinä tapauksessa lisäperehdytystä. Lapsen huoltajat Laativat yhdessä ryhmän henkilökunnan ja heidän esimiehensä kanssa sekä tarvittaessa yhdessä muiden tahojen kanssa Lapsen yksilöllisen lääkehoitosuunnitelman Vastaavat omalta osaltaan ryhmän henkilökunnan riittävästä perehdyttämisestä lapsen terveydentilaan ja lääkehoitoon Huolehtivat tarvittaessa henkilökunnalle uuden tiedon lääkärin määräämästä lapsen lääkinnässä tapahtuneesta muutoksesta Vastaavat lapsen siirtyessä toiseen päivähoitopaikkaan, päivystyshoitopaikkaan tai esiopetukseen, tiedonsiirrosta sekä uuden henkilökunnan perehdyttämisestä koskien lapsen terveyden tilaa ja lapsen tarvitsemaa lääkehoitoa yhdessä lapsen päivähoitopaikan esimiehen kanssa Yksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma Lempäälän kunnan varhaiskasvatuksessa Lempäälän kunnan varhaiskasvatuksessa jokaisella yksiköllä tulee olla yksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma. Yksikkökohtaisen lääkehoitosuunnitelman laatimisesta, toteutumisesta ja päivittämisestä on vastuussa yksikön esimies. Yksikkökohtaisen lääkehoitosuunnitelman laadintaan osallistuu yksikön johtaja, yksikön lääkehoidon perehdyttäjä, yksikön erityisopettaja sekä tarvittava määrä muuta henkilöstöä. Yksikön ajantasainen lääkehoitosuunnitelma viedään tiedoksi koko henkilökunnalle ja jokainen työntekijä on velvollinen tutustumaan siihen. Suunnitelmasta tulee olla tietoinen jokaisen kyseisessä yksikössä työtä tekevän työntekijän, siis myös muidenkin kuin vain kasvattajien. Yksikkökohtaisessa lääkehoitosuunnitelmassa sovitaan yksikön yhteiset käytänteet lasten turvalliseen lääkehoidon toteuttamiseen niin normaali- kuin myös poikkeusolosuhteissa, samoin tulee suunnitella lapsen lääkehoidon osaavien henkilöiden saatavilla olo koko lääkehoitoa tarvittavan päivähoitopäivän ajalle. Yksikössä olevien jatkuvaa tai tarvittaessa käytettävää lääkitystä tarvitsevien lasten tiedot, tarpeet ja riskitekijät kirjataan yksikön yksikkökohtaiseen lääkehoitosuunnitelmaan siltä osin, kun lapsen sairaus altistaa lapsen ensiapu herkäksi. Tämä siksi, että riskin tiedostaa koko kyseisen yksikön henkilöstö. Päivitetty Sivu 6

8 Varhaiskasvatuksen henkilöstö on vaitiolovelvollinen myös yksikkökohtaisen lääkehoitosuunnitelman asioista. Yksikkökohtaisen lääkehoitosuunnitelman tulee pohjautua Lempäälän kunnan varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelmaan ja siksi yksikkökohtaiselle lääkehoitosuunnitelmalle on käytössä yhteinen lomakepohja. Varhaiskasvatuksen yksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma päivitetään aina uuden, lääkehoitoa vaativan lapsen aloittaessa päivähoidon ja vähintään kerran vuodessa uuden toimintakauden alkaessa. Yksikön päivitetty lääkehoitosuunnitelma lähetetään kopiona tiedoksi varhaiskasvatusjohtajalle. Liite 2. Yksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma Lempäälän kunnan varhaiskasvatuksessa Lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma Lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma tehdään yhdessä lapsen huoltajien, lapsen ryhmän henkilöstön sekä heidän esimiehensä ja tarvittaessa myös muiden lasta hoitavien tahojen kanssa hyvissä ajoin ennen päivähoidon aloittamista. Lapsen lääkehoitosuunnitelmaa tehdessä voidaan konsultoida myös kyseisen yksikön lääkehoidon perehdyttäjää tai perheen luvalla pyytää hänet mukaan palaveriin. Lapsen päivähoitoryhmässä sovitaan lapsen lääkkeenantajat ja ryhmän henkilökunta perehtyy asiaan hyvin. Lapsen lääkehoidon toteuttaa siihen riittävän osaamisen omaavat työntekijät myös poikkeustilanteissa esimerkiksi vakihenkilöstön poissa ollessa. Vuorohoidossa olevalle lapselle suunnitellaan lääkehoito erityisen tarkasti koko hoitoaika ja kasvattajien lääkehoidollinen osaaminen hoitotarpeen vaatimalle ajalle huomioiden, miten lääkehoitoa tarvitsevan lapsen päivähoidon ja lääkehoidon toteuttaminen järjestetään. Mikäli ko lapsen lääkehoidon osaamiseen tarvitaan lisäkoulutusta, päiväkodin johtaja ilmoittaa tiedon varhaiskasvatuksen hallintoon, joka järjestää tarvittavan koulutuksen. Lapsen lääkkeenantajat kerrotaan tiedoksi huoltajille, samoin huoltajille kerrotaan lapsen lääkehoitoon osallistuvien henkilöiden perehdyttämisestä päivähoidossa. Lapsen yksilöllistä lääkehoitosuunnitelmaa päivitetään aina lapsen lääkehoidon muuttuessa, mutta kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Sen allekirjoittaa huoltaja, päivähoidosta lapsen kasvattaja sekä hänen esimiehensä. Lääkehoitosuunnitelmaa päivitettäessä tulee huomioida, että kyseisen lääkkeen alkuperäispakkauksen annosteluohje vastaa lääkehoitosuunnitelmaa. Näin vältetään mahdolliset lääkkeiden väärin annostelut. Tapauskohtaisesti arvioidaan, tarvitseeko lapsen lääkehoito tai sairauden hoito lisäresurssointia päivähoitoryhmään. Mikäli lisäresurssin tarve todetaan, arvioidaan tapauskohtaisesti, minkälainen resurssointi olisi tarpeellinen. Lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma liitetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja säilytetään hoidon päätyttyä yhdessä muiden lasta koskevien paperien kanssa arkistointisääntöjen mukaisesti. Poikkeuksena tilapäisen eli lyhytaikaisen lääkityksen lääkehoitosuunnitelmat, jotka säilytetään lapsen vasun yhteydessä meneillään olevan toimintakauden loppuun asti ja hävitetään asian mukaisella tavalla sen jälkeen. Päivitetty Sivu 7

9 Päivähoitoyksikössä huolehditaan, että jokainen työntekijä osaa antaa hätätilanteessa ensiapua myös lääkehoitoa tarvitsevalle lapselle. Sen vuoksi ensiapuherkkien lasten tiedot, tarpeet ja riskitekijät kirjataan yksikön yksikkökohtaiseen lääkehoitosuunnitelmaan. Kyseisten lasten huoltajille kerrotaan tämä tiedoksi. Liitteet 3 A ja 3 B. Lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma Perehdytys varhaiskasvatuksessa annettavaan lääkehoitoon Perheen pyydetään jo päivähoitopaikkaa hakiessaan ilmoittamaan päivähoitohakemuksessa mahdollisimman tarkasti lapsen sairaus/sairaudet sekä niiden vaatima lääkitys, jotta lapselle voidaan järjestää mahdollisimman hyvä ja lääkehoidollisestikin turvallinen päivähoitopaikka. Lapsen hoidon turvaamiseksi myös hoitosopimusta tehdessä kysytään lapsen mahdolliset pitkäaikaislääkitykset tai tarvittaessa käytettävät lääkitykset rutiiniluontoisena kysymyksenä jokaiselta huoltajalta. Päivähoidon alkaessa huoltajat perehdyttävät lapsen ryhmän henkilökunnan lapsen terveydentilaan ja lääkehoitoon. Tarvittavaan lääkehoidon osaamisen lisäämiseen koulutusta järjestetään työnantajan taholta yksikön esimiehen pyynnöstä. Henkilökunnan perehtyneisyys lapsen lääkehoitoon kirjataan kyseisen lapsen lääkehoitosuunnitelmaan. Lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma tehdään hyvissä ajoin ennen hoidon aloittamista. Näin päivähoidossa ehditään valmistautua myös vaativampaan lääkehoidon tarpeeseen eli riittävän ja tarkoituksen mukaisesti koulutetun henkilöstön läsnäolon turvaamiseksi ko lapsen päivähoitoryhmään. Lääkkeen antaminen päivähoitopäivän aikana perustuu tiiviiseen yhteistyöhön huoltajien ja lasta hoitavan henkilökunnan välillä. Lasten lääkkeiden säilytys Lasten lääkkeet säilytetään kyseisen lääkkeen säilytysohjeiden mukaan oikeassa paikassa ja ehdottomasti lasten ulottumattomissa. Lasten lääkkeitä ei säilytetä henkilökunnan lääkekaapissa. Jääkaapissa säilytettävät lääkkeet pidetään kannellisessa astiassa, erillään ruokatarvikkeista. Kyseisessä astiassa tulee olla merkintä lasten lääkkeet. Lasten lääkkeiden tarkempi säilytyspaikka ilmenee yksikön yksikkökohtaisesta lääkehoitosuunnitelmasta. Lasten lääkkeet toimitetaan päivähoitoon annosteluohjeineen alkuperäispakkauksessa ja jokaisessa lääkepakkauksessa tulee olla selkeästi merkattuna lapsen etu- ja sukunimi. Lääkehoidon osaamisen varmistaminen ja ylläpitäminen Lempäälän kunnan varhaiskasvatuksessa lääkehoidon osaamista lisätään ja ylläpidetään tarpeen mukaan järjestettävillä Love, LoveLas tai vastaavilla koulutuksilla ja koulutukseen liittyvillä Näytön antamistilaisuuksilla sekä lääkehoidon yleiskoulutuksilla. Jokaisen työntekijän, jonka ryhmässä on lääkehoitoa Päivitetty Sivu 8

10 vaativa lapsi, tulee olla käynyt jokin lääkehoidon osaamista lisäävä / ylläpitävä koulutus viimeisen kolmen vuoden aikana. Osaamisen varmistaminen koostuu siitä, että työntekijän esimies varmistaa työntekijän omaavan riittävät valmiudet työssään tarvittavaan lääkehoidon toteuttamiseen. Esimiehen tehtävänä on tarkistaa JulkiTerhikistä työntekijän koulutuksessa saamat valmiudet ja vahvistaa työntekijän osaamista tarpeen mukaan ohjaamalla häntä lääkehoidon koulutuksiin ja näyttötilaisuuksiin. Osaaminen varmistetaan teoriakoulutuksen lisäksi näyttökokeella osaamisesta aina, mikäli osaamisen ei voida olettaa syntyneen terveydenhuollon koulutuksen kautta ja mikäli nimikesuojattu terveydenhuollon ammattilainen pistää lääkkeen lihaksen tai ihon alle. Jokainen päivähoidon työntekijä, joka osallistuu lapsen lääkehoitoon, on ensisijaisesti itse vastuussa osaamisestaan. Mikäli työntekijä itse kokee tarvetta osaamisen vahvistamiseen, hänellä on velvollisuus kertoa se esimiehelleen. Mikäli lapsella on tarvetta vaativampaan lääkehoitoon, sen osaamisen varmistaminen käsitellään erillistapauksena ja siitä myönnetään tarvittaessa erillinen lääkelupa tilannekohtaisen harkinnan mukaan. Erillisen lääkelupatarpeen arvioivat terveystoimen ylilääkäri ja varhaiskasvatusjohtaja yhteistyössä. Liite 4. Todistus lääkehoidon osaamisen perehdyttämiseen osallistumisesta Lääkehoidon poikkeamatilanteiden kirjaaminen ja arviointi Lääkehoidon poikkeamia voi syntyä, jos lapselle on annettu liikaa / liian vähän lääkettä, lääkkeen antaminen on unohtunut, lapsen epäillään oksentaneen lääke pois tai lääke on annettu väärälle lapselle. Lääkkeenannon poikkeamatilanteen vaikutus lapseen arvioidaan välittömästi, tarvittaessa arviointiin pyydetään konsultaatiota terveyskeskuksen päivystyksestä. Ensisijaisesti on tärkeää turvata lapselle lääkepoikkeamasta mahdollisesti aiheutunut tarvittava ensiapu tai hoito. Heti sen jälkeen tapahtuneesta poikkeamasta kerrotaan lapsen huoltajille ja vielä samana päivänä lääkepoikkeamasta ilmoitetaan yksikön esimiehelle. Sitten lääkepoikkeama kirjataan siihen tarkoitetulle lomakkeelle (liite 5). Lääkehoidon poikkeamatilanteen kirjaamisen aloittaa se henkilö, joka ensinnä havaitsee poikkeaman tapahtuneen. Lääkehoidon poikkeamatilanne käsitellään yksikössä yksikön johtajan harkinnan mukaisella tavalla ja lähetetään tiedoksi varhaiskasvatusjohtajalle. Varhaiskasvatusjohtaja käsittelee tapahtuneesta poikkeamasta annetun selvityksen yhdessä terveyskeskuksen potilasturvallisuus vastaavan henkilön kanssa ja he päättävät mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Lopuksi lääkepoikkeaman ilmoitus lähetetään tiedoksi terveystoimen ylilääkärille. Jokainen poikkeamatilanne lääkehoidossa käsitellään tapauskohtaisesti. Liite 5. Lääkepoikkeaman ilmoitus varhaiskasvatuksessa Päivitetty Sivu 9

11 Lempäälän kunnan varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman päivittäminen Tämä Lempäälän kunnan varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma päivitetään aina tarvittaessa valtakunnallisten ohjeistusten mukaisesti sekä vähintään joka syksy uuden toimintakauden alkaessa. LIITTEET LIITE 1. Huoltajille jaettavaksi hoitosopimuksen yhteydessä; TIEDOTE HUOLTAJILLE LEMPÄÄLÄN KUNNAN VARHAISKASVATUKSESSA OLEVISTA LÄÄKEHOITO KÄYTÄNNÖISTÄ Lempäälän kunnan varhaiskasvatuksessa on käytössä Lääkehoitosuunnitelma, joka ohjaa lasten lääkehoitoa päivähoitopäivän aikana. Lapsen lääkehoitoa toteutetaan ensisijaisesti kotona ja lapsen lääkehoidosta vastaa lasta hoitava lääkäri. Jos lapsen lääkitystä ei pystytä toteuttamaan ainoastaan kotioloissa, on Lempäälän kunnan varhaiskasvatuksessa käytössä lääkehoitosuunnitelma, jossa määritellään lasten lääkehoitoon osallistuva henkilöstö ja heidän mahdollisesti tarvittava osaamisen varmistaminen / lisääminen, lapsen yksilöllisen lääkehoitosuunnitelman tekeminen ja muut tarvittavat tekijät lapsen lääkehoidon mahdollisimman turvalliseksi toteuttamiseksi hoitopäivän aikana. Varhaiskasvatuksessa lapselle annetaan siis ainoastaan välttämättömiä, lääkärin määräämiä lääkkeitä rasvat ja rasvaukset mukaan lukien. Huoltajien tulee toimittaa lapsen lääkkeet päivähoitoon alkuperäispakkauksissa, lääkärin määrittämien annosteluohjeiden kera ja jokaisessa lääkepakkauksessa tulee olla selkeästi merkattuna lapsen etu- ja sukunimi. Päivähoitopäivän aikana henkilökunta annostelee lapselle lääkkeen. Tavallisimmin päivähoitopäivän aikana tarvittavat lääkkeet ovat pitkäaikaissairaiden lasten lääkehoidossa käytettyjä lääkkeitä tai akuuteissa tilanteissa tarvittaessa käytettäviä lääkkeitä. Niinpä lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma tehdään hyvissä ajoin ennen hoidon aloittamista. Näin päivähoidossa ehditään valmistautua tarvittaessa myös vaativampaan lääkehoidon tarpeeseen eli riittävän ja tarkoituksen mukaisesti koulutetun henkilöstön läsnäolon turvaamiseksi lääkehoitoa tarvitsevan lapsen päivähoitoryhmään. Lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma tehdään yhdessä lapsen huoltajien, lapsen ryhmän henkilöstön sekä heidän esimiehensä ja tarvittaessa myös muiden lasta hoitavien tahojen kanssa. Lapsen lääkehoitosuunnitelmaa tehdessä voidaan konsultoida myös kyseisen yksikön lääkehoidon perehdyttäjää tai perheen luvalla pyytää hänet mukaan palaveriin. Mikäli lapsella on jokin pitkäaikaissairaus, joka altistaa lapsen ensiapu herkäksi, asiasta keskustellaan huoltajien kanssa ja se kirjataan myös yksikkökohtaiseen lääkehoitosuunnitelmaan, jotta riskin tiedostaa koko kyseisen yksikön Päivitetty Sivu 10

12 henkilöstö. Varhaiskasvatuksen henkilöstö on vaitiolovelvollinen niin lapsikohtaisen kuin myös yksikkökohtaisen lääkehoitosuunnitelman asioista. Infektioiden hoitoon tarkoitetut lyhytaikaiset lääkkeet, kuten esim. antibiootit ja silmätipat hoidetaan pääsääntöisesti lapsen kotona. Huoltajien toivotaan pyytävän lapsen lääkäriltä mahdollisimman pitkävaikutteinen lääkekuuri, jotta päivähoitopäivän aikana ei lääkitystä tarvitsisi antaa. Jos lyhytaikaista lääkitystä on välttämätöntä antaa lapselle päivähoitopäivän aikana, tulee näidenkin lääkkeiden olla lääkärin määräämiä ja myös niistä tehdään lapselle yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma huoltajien tuodessa lasta päivähoitoon. Lääkehoidon turvallisuuden takaamiseksi saman perheen sisälläkin jokainen lapsi tarvitsee oman lääkemääräyksen, vaikka sairauksissa olisikin samanlaiset oireet. Lyhytaikaisen lääkkeen antamiseen tehtävä lääkehoitosuunnitelma -lomake löytyy Lempäälän kunnan varhaiskasvatuksen internet sivulta, jotta huoltajat voivat halutessaan täyttää lomakkeen omalta osaltaan jo valmiiksi. Kyseinen lomake löytyy myös päivähoitopaikasta, jossa sen voi täyttää tuontitilanteessa. Turvallisen lääkehoidon antaminen päivähoitopäivän aikana perustuu tiiviiseen yhteistyöhön huoltajien ja lasta hoitavan henkilökunnan välillä. Siksi Lempäälän kunnan varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelmaan on sisällytetty myös huoltajille vastuutehtäviä. Niitä ovat oman lapsen terveydentilaan ja tarvittavin osin myös lääkehoitoon perehdyttäminen, lapsen lääkityksessä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista ilmoittaminen päivähoitoon sekä tiedonsiirtäminen hoitopaikkavaihdoksen yhteydessä yhdessä päivähoitohenkilöstön kanssa. Tarvittaessa lisätietoja lääkehoitosuunnitelmasta voi kysyä päivähoidosta! LIITE 2. YKSIKKÖKOHTAINEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNNAN VARHAISKASVATUKSESSA Yksikkö Yksikön johtaja Yksikön osoite Yksikön puhelinnumero Yksikön lääkehoidon perehdyttäjä Lasten lääkkeiden säilytys yksikössä (ei saa säilyttää henkilökunnan lääkekaapissa!) Lasten jääkaapissa säilytettävien lääkkeiden säilytyspaikka Lasten muiden kuin jääkaapissa säilytettävien lääkkeiden säilytyspaikka Päivitetty Sivu 11

13 Lasten lääkehoitoon tai sairauden hoitoon mahdollisesti liittyvien muiden välineiden säilytyspaikka Missä säilytetään lasten lääkehoitosuunnitelmia? Lääkehoitoa vaativat lapset Miten yksikössä toimitaan, kun päivähoidon on aloittamassa lapsi, jolla tiedetään olevan tarvetta jatkuvaan tai tarvittaessa käytettävään lääkehoitoon Miten yksikössä varmistetaan, että lapsen lääkehoidon osaavaa henkilökuntaa on riittävästi paikalla aina, kun siihen on tarvetta Lääkehoidon näkökulmasta tiettyjen lasten erityisesti seurattavia oireita ja mahdollisesti vaadittavia hoitotoimenpiteitä Henkilökunnan osaaminen lasten lääkehoitoon liittyen Henkilökunnan lääkehoidon osaaminen Henkilökunnan koulutustarpeet ja suunnitelma riittävän osaamisen saamiseksi yksikön tilanne huomioiden Suunnitelma poikkeustilanteissa toimimiseen Miten varmistetaan henkilökunnan riittävä lääkehoidon osaaminen jos lapsen vaativan lääkehoidon tarve syntyy ennakoimatta (esim. viikonlopun aikana) ja ryhmän kasvattajilla ei ole riittävää osaamista välittömästi henkilökunnan ennakoimattoman poissaolon aikana henkilökunnan loma-aikana päivystysaikana vuorohoidossa, mikäli siihen lapsella on tarvetta Miten on varmistettu, että jokainen työntekijä osaa antaa hätätilanteessa ensiapua lääkehoitoa tarvitseville lapsille Päivitetty Sivu 12

14 Yksikön lääkehoitosuunnitelmaan perehdyttäminen (ei koske perhepäivähoitoa) Miten ja milloin tämä suunnitelma on viety tiedoksi yksikön kasvatushenkilökunnalle? Miten ja milloin tämä suunnitelma on viety tiedoksi yksikön muulle kuin kasvatushenkilöstölle? Lempäälän kunnan varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelmaan perehdyttäminen Miten ja milloin Lempäälän kunnan varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma on viety tiedoksi yksikön kasvatushenkilökunnalle? Miten ja milloin Lempäälän kunnan varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma on viety tiedoksi yksikön muulle kuin kasvatushenkilöstölle? Päiväys ja yksikön johtajan allekirjoitus:.. 20 Alkuperäinen säilytetään varhaiskasvatusyksikössä, kopio lähetetään tiedoksi varhaiskasvatusjohtajalle ja perhepäivähoidon osalta myös perhepäivähoidon esimiehelle LIITE 3 A. Lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma liitetään lapsen vasun liitteeksi ja säilytetään vasun arkistointisäännösten mukaisesti LAPSEN YKSILÖLLINEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Huomio, että kuuriluontoisen, lyhytaikaisen / tilapäisen lääkkeen antamiseen on ERILLINEN lomake!! Toistaiseksi jatkuva lääkitys / Pitkäaikaissairaus Tarvittaessa käytettävä lääke Lapsen nimi: Henkilötunnus: Huoltajien nimet: Puhelinnumero, josta tavoittaa päivän aikana: Lapsen sairautta hoitavan tahon yhteystiedot: Päivitetty Sivu 13

15 Lääkehoitoon liittyvät toimenpiteet ja seuranta Lääkehoito päivähoidossa, mitä lääkettä lapselle annetaan, miten ja mihin kellonaikaan? Lääkehoito kotona, mitä lääkettä lapselle annetaan ja mihin kellonaikaan? Muut mahdolliset lääkehoitoon liittyvät toimenpiteet päivähoidossa Missä lapsen lääkkeitä säilytetään päivähoitopäivän aikana? Missä lapsen muita mahdollisia lääkehoitoon tai sairauden hoitoon liittyviä välineitä säilytetään päivähoidon aikana? Lapsen lääkehoidon toteuttajat päivähoidossa Miten päivähoidossa kirjataan lääkkeiden antaminen? Päivähoidossa seurataan seuraavia oireita; Milloin aletaan toimenpiteisiin ja minkälaisiin toimenpiteisiin: Huoltajiin ollaan yhteydessä seuraavissa tilanteissa: Hätänumeroon puh. 112, soitetaan (ambulanssin paikalle saamiseksi) seuraavissa tilanteissa: Lääke tai lääkkeen antamisessa käytetty väline hävitetään: Menetelmät poikkeustilanteissa (esim. retket, liikunta, vuorohoito) Muuta (kirjaa tähän myös se tieto, joka on olennaista siirtää ko päivähoitoyksikön lääkehoitosuunnitelmaan) Päivitetty Sivu 14

16 Lääkehoitoon perehdyttäminen Lääkehoitosuunnitelman tekemiseen osallistuneet henkilöt Miten henkilökunta on perehdytetty lapsen lääkehoitoon ja kuka on toiminut perehdyttäjänä? Päiväys ja huoltajan allekirjoitus:.. 20 Päiväys ja päivähoidon työntekijän allekirjoitus:.. 20 Päiväys ja päivähoitoyksikön johtajan allekirjoitus:.. 20 Suunnitelma on päivitetty; pienet muutokset kirjataan tähän suunnitelmaan, sitten laitetaan päivämäärä ja allekirjoitukset. Isommat muutokset tehdään kokonaan uuteen suunnitelma lomakkeeseen! huoltaja päivähoidon työntekijä huoltaja päivähoidon työntekijä Tiedot päivähoitopäivän aikana käytössä olevista lääkkeistä (montako lääkettä käytössä päivähoitopäivän aikana ) ja lääkehoidosta Lääke 1 Lääkkeen nimi: Sairaus, jonka hoitoon lääkettä käytetään: Annostus ja lääkkeenantotapa Lääke vastaanotettu (pvm ja työntekijän nimi) Lääkkeen viimeinen käyttöpäivämäärä: Lääke säilytetään: Päivitetty Sivu 15

17 LIITE 3 B. Lapsen yksilöllinen, tilapäistä/lyhytaikaista lääkitystä koskeva lääkehoitosuunnitelma liitetään lapsen vasun liitteeksi ja säilytetään kuluvan toimintakauden loppuun! LAPSEN YKSILÖLLINEN TILAPÄISLÄÄKITYKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Tilapäinen/lyhytaikainen lääke ajanjaksolle Lapsen nimi: Henkilötunnus: Huoltajien nimet: Puhelinnumero, josta tavoittaa päivän aikana: Lapsen sairautta hoitavan taho ja yhteystiedot: Lääkkeen nimi: Sairaus, jonka hoitoon lääkettä käytetään: Annostus ja lääkkeenantotapa Lääke säilytetään: Lääkkeen viimeinen käyttöpäivämäärä: Lääke vastaanotettu, työntekijän allekirjoitus..20 Lääkehoito päivähoidossa, mitä lääkettä lapselle annetaan, miten ja mihin kellonaikaan? Lääkehoito kotona, mitä lääkettä lapselle annetaan ja mihin kellonaikaan? Muut mahdolliset lääkehoitoon liittyvät toimenpiteet päivähoidossa Missä lapsen lääkkeitä säilytetään päivähoitopäivän aikana? Missä lapsen muita mahdollisia lääkehoitoon liittyviä välineitä säilytetään päivähoidon aikana? Lapsen lääkehoidon toteuttajat päivähoidossa Miten päivähoidossa kirjataan lääkkeiden antaminen? Päiväys ja huoltajan allekirjoitus:.. 20 Päiväys ja päivähoidon työntekijän allekirjoitus:.. 20 Päivitetty Sivu 16 1

18 Päiväys ja päivähoitoyksikön johtajan allekirjoitus:.. 20 LIITE 4. Kopio tästä lomakkeesta jää arkistointia varten varhaiskasvatuksen hallintoon, alkuperäinen lomake työntekijän esimiehen kautta työntekijälle! TODISTUS LÄÄKEHOIDON OSAAMISEN PEREHDYTTÄMISEEN OSALLISTUMISESTA Työntekijän nimi Henkilötunnus Koulutus Toimipaikka ja yksikkö Työntekijän esimies AMMATTIPÄTEVYYS Työntekijän terveydenhuollollinen ammattipätevyys on tarkistettu JulkiTerhikistä Kyllä, mikä ammattipätevyys Tarkistus päivämäärä.. 20 Ei löytynyt JulkiTerhikistä.. 20 Aika paikka Esimiehen allekirjoitus LÄÄKEHOIDON KOULUTUS Ei lääkehoidon koulutusta LOVeLas Lääkehoidon verkkokoulutus käyty ja tentti suoritettu Muu, mikä? lääkehoidon koulutus käyty Muun koulutuksen sisältö tämän todistuksen ohessa.. 20 Aika paikka Koulutuksen vastuuhenkilön allekirjoitus OSAAMISEN NÄYTÖT Osaamisen näytöt annettu hyväksyttävästi Suun kautta annettavien lääkkeiden annostelusta ja jakamisesta kyllä ei Ihon alle annettavien lääkeruiskeiden annostelusta ja antamisesta kyllä ei Päivitetty Sivu 17

19 Lihakseen annettavien lääkeruiskeiden annostelusta ja antamisesta kyllä ei.. 20 Aika paikka Näytön vastaanottaneen terveydenhoitajan allekirjoitus Perehdytykseen osallistuminen todetaan suoritetuksi.. 20 Työntekijän esimiehen allekirjoitus Tieto viety Populukseen.. 20 Työntekijän esimiehen allekirjoitus Tiedoksi tullut varhaiskasvatusjohtajalle.. 20 Lempäälän varhaiskasvatusjohtajan allekirjoitus LIITE 5. Tehdystä ilmoituksesta työyhteisökäsittelyn jälkeen kopio huoltajille, lopullisen käsittelyn jälkeen alkuperäinen lähetetään tiedoksi Lempäälän terveyskeskuksen ylilääkärille, sitä ennen kopio varhaiskasvatuksen hallintoon ja kopio päivähoitoyksikköön, jossa poikkeama tapahtunut! LÄÄKEPOIKKEAMAN ILMOITUS VARHAISKASVATUKSESSA Lapsen suku- ja etunimi Päivähoitopaikka Lääkkeen nimi, vahvuus, lääkemuoto ja antotapa Lääkepoikkeaman tapahtumapäivämäärä ja kellonaika Poikkeaman laatu, rastittamisen lisäksi KIRJAA myös MILLAINEN POIKKEAMA tapahtui väärä lääke väärä vahvuus väärä annos väärä lapsi ylimääräinen annos antamatta jättäminen muu Poikkeaman syy inhimilliset syyt/erehdys vanhemmat toimittaneet väärän lääkkeen puutteelliset tiedot lapsen lääkkeestä ympäristön aiheuttamat haitat muu, mikä? Tapahtuman tarkka kuvaus, mitä tapahtui ja miksi Päivitetty Sivu 18

20 Miten varmistetaan että tapahtuma ei toistu Ilmoituksen tekijä, ammattinimike ja nimi päivähoidon työntekijä päivähoitoyksikön johtaja huoltajat muu, mikä? Päivämäärä: / 201 Allekirjoitus: Lääkepoikkeaman käsittely työyhteisössä, miten ja milloin / 201 Päivähoitoyksikön esimiehen allekirjoitus ja nimen selvennys Lääkepoikkeaman ilmoitus käsitelty hallinnossa ilmoitus todetaan loppuun käsitellyksi ilmoituksen johdosta kyseisen asian käsittelyä jatketaan, miten?.. 20 ja Varhaiskasvatusjohtaja Terveyskeskuksen potilasturvallisuus vastaava Päivitetty Sivu 19

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Suunnitelman perustana ja lähteinä ovat olleet Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma

Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2005 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito,

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA. 14.8.2013 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

KUNTAKOHTAINEN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA. 14.8.2013 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä KUNTAKOHTAINEN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 14.8.2013 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1 Suunnitelman perustana on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema opas Turvallinen

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen ohje työyksikköjen lääkehoitosuunnitelmaa

Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen ohje työyksikköjen lääkehoitosuunnitelmaa VARHAISKASVATUKSESSA 2.4.2013 päivähoidon johtaja Kirsi Häkkinen Hyväksytty liitteineen (1-4) 9.4.2013 va vastaava ylilääkäri Sanna Maula, Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus Suunnitelman perustana

Lisätiedot

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta Sosiaali-

Lisätiedot

ESIKOULUN, PERUSOPETUKSEN SEKÄ ÄÄMU- JÄ ILTÄPÄ IVÄ TOIMINNÄN LÄ Ä KEHOITOSUUNNITELMÄ. Lovisalayout

ESIKOULUN, PERUSOPETUKSEN SEKÄ ÄÄMU- JÄ ILTÄPÄ IVÄ TOIMINNÄN LÄ Ä KEHOITOSUUNNITELMÄ. Lovisalayout ESIKOULUN, PERUSOPETUKSEN SEKÄ ÄÄMU- JÄ ILTÄPÄ IVÄ TOIMINNÄN LÄ Ä KEHOITOSUUNNITELMÄ Lovisalayout SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. LÄÄKEHOIDON OSAAMISEN VARMISTAMINEN JA YLLÄPITÄMINEN... 3 3. LÄÄKKEEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi 15.12.2009 1 (5) Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön opas Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA Kauniaisten kaupunki 6.4.2010 Sosiaali- ja terveystoimi Varhaiskasvatus ja esiopetus LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA Tämän lääkehoitosuunnitelman perustana on Sosiaali- ja

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUKSESSA Lääkehoitosuunnitelman perustana on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän laatima Turvallinen lääkehoito-opas (STM 2005:32) ja sen pohjalta

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA Suonenjoen kaupunki Koulutoimi / Varhaiskasvatus LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA Lääkehoitosuunnitelma perustuu Lääkelakiin ja Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus ja Koulupalvelukeskus 4.5.2011 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA,

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA

LIEKSAN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA LIEKSAN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Päivitetty 31.8.2016 Lieksan kaupungin varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman ovat laatineet Karelia Ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat

Lisätiedot

A) LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA KAUPUNGIN TAI KUNNAN JÄRJESTÄ- MÄSSÄ VARHAISKASVATUKSESSA, PERUSOPETUKSESSA JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA

A) LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA KAUPUNGIN TAI KUNNAN JÄRJESTÄ- MÄSSÄ VARHAISKASVATUKSESSA, PERUSOPETUKSESSA JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA A) LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA KAUPUNGIN TAI KUNNAN JÄRJESTÄ- MÄSSÄ VARHAISKASVATUKSESSA, PERUSOPETUKSESSA JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA Tämän lääkehoitosuunnitelman perustana on THL:n vuonna 2015 julkaisema

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa 18.11.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2014 Ylihoitaja Marjo Orava ja lastenneuvolan laaturyhmä 2 (8) Sisällysluettelo sivu 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat...

Lisätiedot

Sairaan lapsen hoito päivähoidossa ja koulussa

Sairaan lapsen hoito päivähoidossa ja koulussa Sairaan lapsen hoito päivähoidossa ja koulussa Sairaan lapsen hoito päivähoidossa ja koulussa Johdanto Tämän ohjeistuksen lähtökohtana on luoda yhtenäiset toimintatavat, joiden avulla lapselle saadaan

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelma Mikkelin varhaiskasvatuksessa

Lääkehoitosuunnitelma Mikkelin varhaiskasvatuksessa Lääkehoitosuunnitelma Mikkelin varhaiskasvatuksessa Sisällysluettelo JOHDANTO... 2 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA MIKKELIN VARHAISKASVATUKSESSA... 3 1. Lääkehoitosuunnitelma varhaiskasvatuksessa... 3 Varhaiskasvatuspalvelun

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

Lääkehoitoa tarvitseva lapsi. Sari Salomaa-Niemi

Lääkehoitoa tarvitseva lapsi. Sari Salomaa-Niemi Lääkehoitoa tarvitseva lapsi Sari Salomaa-Niemi 23.4.2015 Ohjeistusta Pitkäaikaissairaiden lasten lääkehoidon turvallinen toteuttaminen lasten päivähoidossa (STM, Kuntainfo 5/2012) http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderid=207651

Lisätiedot

OHJ JEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA

OHJ JEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA Kajaanin kaupunki Varhaiskasvatus OHJEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA Laatijat: : Marja-Riitta Komulainen Hannelee Mustonen Sari vonn Zansen Sisällys Johdanto

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VASU)

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VASU) Lapsen nimi: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VASU) Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle yhdessä huoltajien kanssa. Se on henkilöstön ja

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Varhaiskasvatus

Kuhmon kaupunki Varhaiskasvatus Kuhmon kaupunki Varhaiskasvatus Toimintayksikkö: Toimintayksikön esimies: Päiväys / 20 Suunnitelma tarkistetaan seuraavan kerran: / / 20 OHJEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KUHMON KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

Lääkehoito kotihoidossa ( )

Lääkehoito kotihoidossa ( ) Lääkehoito kotihoidossa (28.8.2018) Lääkehoidon toteutus Lääkehoidon toteuttaminen perustuu lääkehoitosuunnitelmaan, joka kattaa yksikön lääkehoidon kokonaisuuden suunnittelun ja toteutuksen sekä lääkehoidossa

Lisätiedot

Lääkehoito vanhuspalveluissa Turku. Ruut Virtanen Lääninlääkäri Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lääkehoito vanhuspalveluissa Turku. Ruut Virtanen Lääninlääkäri Lounais-Suomen aluehallintovirasto Lääkehoito vanhuspalveluissa 8.11.2017 Turku Ruut Virtanen Lääninlääkäri Lounais-Suomen aluehallintovirasto Lounais-Suomen aluehallintovirasto 8.11.2017 1 Lääkehoidon toteuttaminen Toteutetaan erityyppisissä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma

Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma Mikkelin kaupunki Huhtikuu 2018, voimassa 1.5.2018 alkaen Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Varhaiskasvatuspalvelujen kuvaus... 3 3 Lääkehoidon toteuttaminen varhaiskasvatuksessa...

Lisätiedot

Sairaan lapsen hoito varhaiskasvatuksessa ja koulussa

Sairaan lapsen hoito varhaiskasvatuksessa ja koulussa Sairaan lapsen hoito varhaiskasvatuksessa ja koulussa Sairaan lapsen hoito varhaiskasvatuksessa ja koulussa Johdanto Tämän ohjeistuksen lähtökohtana on luoda yhtenäiset toimintatavat, joiden avulla lapselle

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA SEKÄ PERUSOPETUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA SEKÄ PERUSOPETUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA SEKÄ PERUSOPETUKSESSA Keuruun kaupungin varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen yhteinen lääkehoitosuunnitelma perustuu lääkelakiin ja sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA, KOULUSSA JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA, KOULUSSA JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito ja perusopetus 23.10.2007 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA, KOULUSSA JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA Tämän lääkehoitosuunnitelman perustana on Sosiaali-

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma

Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma SIIKALATVAN KUNTA Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma Koonnut: Varhaiskasvatusjohtaja Ulla-Maija Hepo-oja Kiertävä lähihoitaja Sanna Äijälä 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Yksiköissä toteutettava lääkehoito...

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TOIMINNASSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TOIMINNASSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TOIMINNASSA Sivistys- ja kulttuuripalveluiden lääkehoidon suunnitelma koskee varhaiskasvatusta, perusopetusta, lukio-opetusta ja nuorisopalveluiden

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen. TPA Tampere: Lääkehoidon toteuttaminen

Lääkehoidon toteuttaminen. TPA Tampere: Lääkehoidon toteuttaminen Lääkehoidon toteuttaminen 1 Perustieto Lääkehoito sosiaalialan yksiköissä Lääkehoidon vastuut Lääkkeiden jako Lääkehoidon kirjaaminen Erityistilanteet Syventävä tieto Lääkehoidon suunnitelma ja perehdyttäminen

Lisätiedot

TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEEN

TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEEN TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEEN VARHAISKASVATUS Perhepäivähoito on kodinomaista, pienissä ryhmissä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan kotona. Perhepäivähoitajalla voi olla hoidossa

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Varhaiskasvatus

Kuhmon kaupunki Varhaiskasvatus Kuhmon kaupunki Varhaiskasvatus Toimintayksikkö: Toimintayksikön esimies: Päiväys / 20 Suunnitelma tarkistetaan seuraavan kerran: / / 20 OHJEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KUHMON KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

Uusi varhaiskasvatuslaki mikä muuttuu tietosuojan ja salassapidon osalta?

Uusi varhaiskasvatuslaki mikä muuttuu tietosuojan ja salassapidon osalta? Uusi varhaiskasvatuslaki mikä muuttuu tietosuojan ja salassapidon osalta? Lakimies Sanna Haanpää Opetusneuvos Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Mikä uudessa varhaiskasvatuslaissa muuttuu salassapidon kannalta?

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lääkehoitosuunnitelma

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lääkehoitosuunnitelma 2015 Peruspalvelukuntayhtymä Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lääkehoitosuunnitelma Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Työryhmä: Pirjo Jääskelä Päivi Liuska Kaisa-Leena Mäki Sanna Vaahtera Maija Vähäsöyrinki

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma LAPSEN NIMI: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot

LAPSEN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA

LAPSEN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA 1(15) LAPSEN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA Laatijat: Marja-Riitta Komulainen Hannele Mustonen Sari von Zansen 2013 2(15) Sisällys Johdanto......... 3 1. Lapsen lääkehoidon

Lisätiedot

LAPSEN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA

LAPSEN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA Päivitetty 13.9.2016 1(13) LAPSEN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA Laatijat: Marja-Riitta Komulainen Hannele Mustonen Sari von Zansen Päivitetty 13.9.2016

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.5.2017 Liite 2 44 Varhaiskasvatuspalvelut Luottamuksellinen Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsi: Päiväkoti/perhepäivähoito: 2 Perustiedot perheestä Perheeseen kuuluvat

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA, KOULUSSA JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA, KOULUSSA JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito ja perusopetus 30.8.2013 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA, KOULUSSA JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA Tämän lääkehoitosuunnitelman perustana on Sosiaali

Lisätiedot

Lääkehoito vanhuspalveluissa

Lääkehoito vanhuspalveluissa Lääkehoito vanhuspalveluissa Esimerkkinä Jyväskylän kaupunki, yksityiset ja julkiset palvelut THL, Turvallinen lääkehoito, Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa OHJAUS

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelmat ajan tasalle

Lääkehoitosuunnitelmat ajan tasalle Lääkehoitosuunnitelmat ajan tasalle Paula Timonen Proviisori LHKA Tohtorikoulutettava Pro dosis Oy paula.timonen@prodosis.fi Tausta Merkittävä osa kaiken annetun hoidon haitoista liittyy lääkitykseen Lääkehoitosuunnitelma

Lisätiedot

Riittävä henkilöstö Varhaiskasvatuslaki 25

Riittävä henkilöstö Varhaiskasvatuslaki 25 Riittävä henkilöstö Varhaiskasvatuslaki 25 Kunnan, kuntayhtymän ja yksityisen palveluntuottajan on huolehdittava, että varhaiskasvatuksessa on riittävä määrä tässä luvussa säädettyä eri kelpoisuusvaatimukset

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa PALTAMON KUNTA 1 (4) Sivistyspalvelut / Lasten päivähoito LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa LAPSEN NIMI Syntymäaika Osoite Hoitopaikka ÄITI / HUOLTAJA

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUS HOIDON TURVALLIS UUS. Hoita mis en. Hoitomenetel turvallisuus. Käyttöturvallisuus Poikkeama laitteen käytössä

POTILASTURVALLISUUS HOIDON TURVALLIS UUS. Hoita mis en. Hoitomenetel turvallisuus. Käyttöturvallisuus Poikkeama laitteen käytössä 1 POTILASTURVALLISUUS LAITET URVALLISUUS Laitteiden turvallisuus Toimintahäiriö Laitevika Käyttöturvallisuus laitteen käytössä HOIDON TURVALLIS UUS Hoitomenetel mien turvallisuus Hoidon haittavaikutus

Lisätiedot

Tasavertaisella ja toista kunnioittavalla tavalla luomme yhdessä luottamuksellisen ja lasta tukevan kasvatusilmapiirin.

Tasavertaisella ja toista kunnioittavalla tavalla luomme yhdessä luottamuksellisen ja lasta tukevan kasvatusilmapiirin. Hyvä huoltaja Jokaiselle esiopetuksessa olevalle lapselle laaditaan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma yhdessä huoltajan kanssa. Suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Kun lapsi vaihtaa

Lisätiedot

Avoin Yhtiö 14.04.2015 Papinkatu 3 C 14 74120 Iisalmi LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA

Avoin Yhtiö 14.04.2015 Papinkatu 3 C 14 74120 Iisalmi LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Heidin ja Päivin Lähihoiva Laatinut: Päivi Marin Avoin Yhtiö 14.04.2015 Papinkatu 3 C 14 74120 Iisalmi LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Lääkehoitosuunnitelma sisältää seuraavat osa-alueet: Lääkehoidon sisältö ja

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

Yksityisten palvelutuottajien lääkehoitolupaohjeistus

Yksityisten palvelutuottajien lääkehoitolupaohjeistus Yksityisten palvelutuottajien lääkehoitolupaohjeistus PHHYKY 2018 9.11.2018 Kliinisen osaamisen tuen yksikkö Lääkehoitolupa Lääkehoitolupa tulee olla voimassa kaikilla työntekijöillä, jotka osallistuvat

Lisätiedot

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS-

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- VASU LAPSEN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Hyvä Kotiväki, Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta huolehditaan

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA. Kotihoito Lähellä Oy

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA. Kotihoito Lähellä Oy LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Kotihoito Lähellä Oy 2 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat Kotihoito Lähellä Oy:n lääkehoidon vaatimustasona on, että lääkehoito toteutuu turvallisesti.

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa

MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa Lapsen nimi: Henkilötunnus: Kotiosoite: HUOLTAJIEN YHTEYSTIEDOT: Osoite: Email: Osoite: Email: Lapsen hoitoaika: Lapsen sairastuessa

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Palveluntuottaja:

Palveluntuottaja: Palveluntuottaja: nimike koko nimi ja syntymäaika on suorittanut Eksoten edellyttämät teoria- sekä lääkelaskutentit LOVe-järjestelmässä ja antanut tarvittavat* ) näyttökokeet osaamisestaan. Lupa on voimassa

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA MALLIPOHJA Palveluseteliyrittäjälle LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA MALLIPOHJA Palveluseteliyrittäjälle LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Lääkehoitosuunnitelmassa lääkehoidolla tarkoitetaan lääke- ja nestehoitoa. Palvelusetelituottajan lääkehoitosuunnitelman pohjana on Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän lääkehoitosuunnitelma.

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan opetustoimen. pitkäaikaissairaiden oppilaiden lääkehoidon. toteuttaminen koulupäivän aikana

Pyhäjoen kunnan opetustoimen. pitkäaikaissairaiden oppilaiden lääkehoidon. toteuttaminen koulupäivän aikana Pyhäjoen kunnan opetustoimen pitkäaikaissairaiden oppilaiden lääkehoidon toteuttaminen koulupäivän aikana Hyväksynyt: Raahessa 28.6.2013 Ritva Kanervo Avohoidon ylilääkäri Johdanto Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys SELVITYKSIÄ 2:2017 Helsinki 2017 ISSN 1799-7860 (Verkkojulkaisu) ISSN-L 1799-7860 ISBN 978-952-5978-57-5 (pdf) 2 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Tervetuloa perhepäivähoitoon!

Tervetuloa perhepäivähoitoon! Tervetuloa perhepäivähoitoon! PERHEPÄIVÄHOITO Kunnallinen perhepäivähoito on tärkeä osa Kontiolahtelaista varhaiskasvatusta. Perhepäivähoitaja toimii lapsen opetus-, kasvatus- ja hoitotyössä omassa kodissaan

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen

Lääkehoidon toteuttaminen Lääkehoidon toteuttaminen Vanhustenhuollon alueelliset tilaisuudet syksy 2019 Anna-Maija Liedenpohja Ylitarkastaja Mervi Tiri Ylitarkastaja Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

Lääkehoidon riskit

Lääkehoidon riskit Lääkehoidon riskit 11.1.2016 1 Toimintayksikön ja työyksikön lääkehoitosuunnitelmassa keskitytään oman toiminnan kannalta tunnistettuihin kriittisiin ja olennaisiin lääkitysturvallisuuden alueisiin (riskeihin)

Lisätiedot

KITTILÄN PÄIVÄHOIDON LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 19.11.2013

KITTILÄN PÄIVÄHOIDON LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 19.11.2013 KITTILÄN PÄIVÄHOIDON LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 19.11.2013 1 Sisällysluettelo 1. Lupakäytännöt päivähoidossa... 3 2. Lapsen lääkehoidon suunnitelma... 4 2.1 Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat... 4 2.2 Lääkkeiden

Lisätiedot

Tuntiperusteinen asiakasmaksu. Vanhempainilta 13.8.2015

Tuntiperusteinen asiakasmaksu. Vanhempainilta 13.8.2015 Tuntiperusteinen asiakasmaksu Vanhempainilta 13.8.2015 Opetuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 26.5.2015 aloittaa tuntiperusteisen, mobiilikirjaukseen perustuvan, asiakasmaksun kokeilun Kärävuoren,

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen kuva Lapsen nimi Kun on oikein pieni voi lentää linnun untuvalla, nukkua orvokinlehden alla, kun on oikein pieni. Kun on oikein pieni voi istua lumihiutaleelle,

Lisätiedot

Kyselyn toteuttaa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi).

Kyselyn toteuttaa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi). 1 KYSELY YKSITYISILLE PERHEPÄIVÄHOITAJILLE Opetushallitus julkaisi syksyllä 2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jotka ohjaavat kaikkea varhaiskasvatustoimintaa Suomessa. Perusteiden pohjalta kaikki

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen. TPA Tampere: Lääkehoidon toteuttaminen

Lääkehoidon toteuttaminen. TPA Tampere: Lääkehoidon toteuttaminen Lääkehoidon toteuttaminen 1 Perustieto Lääkehoito sosiaalialan yksiköissä Lääkehoidon vastuut Lääkkeiden jako Lääkehoidon kirjaaminen Erityistilanteet Syventävä tieto Lääkehoidon suunnitelma ja perehdyttäminen

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) KUNTA / KUNTAYHTYMÄ: PALVELUSUUNNITELMA Päiväys: Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä. PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä:

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä. PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä: 1/5 Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelinnumero: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Suhde asiakkaaseen: Osoite: Puhelinnumero: N LAATIJAT: DIAGNOOSIT JA TERVEYDENTILA Diagnoosit

Lisätiedot

Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito

Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa 18.2.2016 Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito/ Ritva Inkinen 1 Tämän esityksen sisältö

Lisätiedot

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME NIMI Syntymäaika Kotiosoite HOITOPAIKKA HOITOSUHTEEN KESTO HOIDON ALKAMISPVM jatkuva määräaikainen - LAPSEN HOITOAIKA (päivähoidon

Lisätiedot

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Perustietolomake ja lapsen varhaiskasvatus on lasta hoitavan henkilökunnan (lapsiryhmän henkilökunta, kiertävä erityislastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja/perhepäivähoidonohjaaja)

Lisätiedot

Lääketurvallisuuden parantaminen Kårkullan hoitoyksiköissä

Lääketurvallisuuden parantaminen Kårkullan hoitoyksiköissä Lääketurvallisuuden parantaminen Kårkullan hoitoyksiköissä Robert Paul, dos. johtava ylilääkäri Potilasturvallisuuden johtamismallin rakentamisen työpaja 16.-18.2.2011 Lääkkeet erityishuollossa Lähes kaikki

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN Ohje x.x.2017 6895/00.01.02/2016 x/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 ASIAKKUUS Kehitysvammapalveluiden Vammaispalveluiden Omaishoidon Asiakkaan kotikunta: 2 PALVELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Sivu 1/5 Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelma on asiakkaan tai asiakkaan ja hänen edustajansa kanssa yhteistyössä tehty yhteenveto hänen elämänsä tämänhetkisestä tilanteesta ja mahdollisesta uusien palveluiden

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA.

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA. 1/5 Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Suhde asiakkaaseen: Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto: Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi: N LAATIJAT: ASUMINEN,

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA 1/6. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä. PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä:

PALVELUSUUNNITELMA 1/6. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä. PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä: 1/6 Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelinnumero: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Suhde asiakkaaseen: Osoite: Puhelinnumero: Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto: Edunvalvoja

Lisätiedot

Mutalan PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016

Mutalan PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 Mutalan PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 Ylöjärvellä yksikkökohtainen esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma liitetään lukuvuosisuunnitelmaan. Päiväkodinjohtaja on vastuussa oppilashuoltosuunnitelmasta

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

Siv.ltk 23.4.2014 Liite n:o 2. adl i LAAKE HOITOSU U N N ITELMA HIRVENSALMEN. Valtuusto

Siv.ltk 23.4.2014 Liite n:o 2. adl i LAAKE HOITOSU U N N ITELMA HIRVENSALMEN. Valtuusto Siv.ltk 23.4.2014 Liite n:o 2 ND adl i \. aa aa LAAKE HOITOSU U N N ITELMA HIRVENSALMEN Valtuusto Sísällysluettelo JOHDANTO. LAAKE HO ITOSU U N N ITE LMA H I RVE NSALM E N VAR HAISKASVATU KSESSA... 1.

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA Tuija Kallio Päivystyksen ylilääkäri Tietohallintoylilääkäri ESSHP LÄÄKITYKSESSÄ TAPAHTUVAT POIKKEAMAT =Lääkehoitoon liittyvä, suunnitellusta tai sovitusta

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Tenavat ryhmäperhepäiväkoti TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Tenavien ryhmäperhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017-2018

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (6) Sukunimi Aikaisemmat sukunimet

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (6) Sukunimi Aikaisemmat sukunimet Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (6) TARKKAILULÄHETE Lomake M1 Tahdostaan riippumatta psykiatriseen sairaalahoitoon esitettävästä henkilöstä 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Aikaisemmat

Lisätiedot

Turvallinen lääkehoitoprosessi Ennakoiden potilaan parhaaksi

Turvallinen lääkehoitoprosessi Ennakoiden potilaan parhaaksi Turvallinen lääkehoitoprosessi Ennakoiden potilaan parhaaksi 4.3.2015 Karolina Peltomaa Potilasturvallisuuspäällikkö Vs. Vastuuhenkilö Kehittämispalvelut - yksikkö VSSHP HaiPro HaiPro Potilas sai toiselle

Lisätiedot

P Ä I V Ä H O I D O N

P Ä I V Ä H O I D O N L A P S I A L O I T T A A P Ä I V Ä H O I D O N P E R H E P Ä I V Ä H O I D O N O H J A A J A E L I N A L O H T A N D E R J A P E R H E T Y Ö N T E K I J Ä J E N N I S I M I L Ä 2 9. 1. 2 0 1 9 MIKÄ VOI

Lisätiedot

Terveydenhuoltoyksikön valvontahavaintoja. Terveydenhuoltoyksikön päällikkö Anne Hiiri

Terveydenhuoltoyksikön valvontahavaintoja. Terveydenhuoltoyksikön päällikkö Anne Hiiri Terveydenhuoltoyksikön valvontahavaintoja Terveydenhuoltoyksikön päällikkö Anne Hiiri 25.9.2017 AVIn terveydenhuollon tehtävä AVI valvoo, että terveyspalvelujen laatua ja potilasturvallisuutta suunnitellaan,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 17.04.2013 Sivu 1 / 1 1774/00.01.01/2013 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 Päätösehdotus Valmistelijat / lisätiedot: Marjatta Korhonen, puh. (09)

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME NIMI Syntymäaika Kotiosoite HOITOPAIKKA HOITOSUHTEEN KESTO HOIDON ALKAMISPVM jatkuva määräaikainen - LAPSEN HOITOAIKA (päivähoidon

Lisätiedot

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME NIMI Syntymäaika Kotiosoite HOITOPAIKKA HOITOSUHTEEN KESTO HOIDON ALKAMISPVM jatkuva määräaikainen - LAPSEN HOITOAIKA (päivähoidon

Lisätiedot

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 29.10.2015 Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen Päiväkodinjohtaja Satu Ojala Päiväkodit Raisiossa on syksyllä 2015 toiminnassa

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 / 11 Lapsen nimi: JOENSUUN KAUPUNKI LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA Rekisterinpitäjä: Tmi ML-hahmoterapia Yhteyshenkilö: Mikko Lounela Puh:

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA Rekisterinpitäjä: Tmi ML-hahmoterapia Yhteyshenkilö: Mikko Lounela Puh: REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA Rekisterinpitäjä: Tmi ML-hahmoterapia Yhteyshenkilö: Mikko Lounela Puh: 0505490789 Sp: mikko.lounela@hahmoterapia.com REKISTERIN NIMI Tmi

Lisätiedot