Pyhäjoen kunnan opetustoimen. pitkäaikaissairaiden oppilaiden lääkehoidon. toteuttaminen koulupäivän aikana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pyhäjoen kunnan opetustoimen. pitkäaikaissairaiden oppilaiden lääkehoidon. toteuttaminen koulupäivän aikana"

Transkriptio

1 Pyhäjoen kunnan opetustoimen pitkäaikaissairaiden oppilaiden lääkehoidon toteuttaminen koulupäivän aikana

2 Hyväksynyt: Raahessa Ritva Kanervo Avohoidon ylilääkäri

3 Johdanto Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän laatimaan ohjeet lääkehoidon toteuttamisesta julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32, 11). Ohjeet koottiin oppaaseen Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaalija terveydenhuollossa. Oppaan mukaan lääkehoidon toteuttaminen perustuu toiminta- ja / tai työyksikössä laadittuun lääkehoitosuunnitelmaan, joka kattaa yksikön lääkehoidon kokonaisuuden suunnittelun ja toteutuksen sekä siinä tapahtuneiden poikkeamien seurannan ja raportoinnin. Oppaan tarkoituksena on yhtenäistää laadukkaan lääkehoidon toteuttamisen periaatteet, selkeyttää lääkehoidon toteuttamiseen liittyvä vastuunjako ja määrittää vähimmäisvaatimukset, joiden tulee toteutua kaikissa lääkehoitoa toteuttavissa yksiköissä. Opetushenkilöstön perustehtävään ei kuulu lääkehoidosta huolehtiminen, vaan se on vapaaehtoista ja erilliseen lääkehoitolupaan perustuvaa. Koska kouluissa kuitenkin on oppilaita, joilla saattaa olla jatkuva tai määräaikainen lääkitys, on tarpeellista, että lääkehoitosuunnitelma on myös perusopetuksessa. Oppilashuollon tavoitteena on taata kaikille oppilaille täysipainoinen koulupäivä, lääkehoidosta huolehtiminen on osa päivittäistä oppilashuoltoa. Pyhäjoen kunnan opetustoimessa toteutettuun lääkehoitoon osallistuvat tarvitsevat lääkehoitoluvan. Lääkehoitoluvan voi myöntää Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän avohoidon tulosyksikköjohtaja ylilääkäri Ritva Kanervo. Luvan myöntäminen edellyttää lääkehoito koulutuksen läpikäyntiä, tästä koulutuksesta vastaa ja sen järjestää Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä tai lapsen sairauden lääkehoidosta vastaava erikoissairaanhoito esim. diabeetikko lapset. Koulutuksen jälkeen lääkehoidosta vastaava antaa näytön lääkkeen annosta esim. kouluterveydenhoitajalle. Koulutuksen ja hyväksytysti annetun näytön jälkeen avohoidon tulosyksikköjohtaja allekirjoittaa lääkehoitoluvan, lupa on voimassa 3-5 vuotta. Yksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma Opetustoimen lääkehoitosuunnitelma pohjautuu kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation lääkehoitosuunnitelmaan. Sen avulla varaudutaan tilanteisiin, joissa kouluun tulee lapsi, joka tarvitsee lääkehoitoa. Huomioitavaa on työntekijöiden osaaminen ja heidän koulutustarpeet, osaavan henkilöstön paikalla olo sekä yksikön tilanne lääkehoidon näkökulmasta. Henkilöstön lääkehoidon osaamista tulee seurata, ylläpitää ja kehittää. Koulussa on huolehdittava siitä, että henkilöstössä on riittävä määrä lääkehoidon osaamisen hallitsevia ihmisiä myös henkilöstön poissaolojen ja loma-aikojen turvallisen lääkehoidon toteuttamisen mahdollistamisen kannalta. Lapsikohtainen lääkehoitosuunnitelma Lapsikohtaisen lääkehoitosuunnitelman pohjana käytetään yksikkökohtaista lääkehoitosuunnitelmaa. Lapsikohtainen lääkehoitosuunnitelma laaditaan yhteistyössä lapsen vanhempien, koulun johdon, lapsen hoidosta vastaavan lääkärin (tai lääkärin valtuuttaman muun terveydenhuollon henkilökunnan) ja lääkehoitoa koulussa toteuttavan henkilöstön kanssa. Ennen kuin säännöllistä lääkehoitoa tarvitseva lapsi aloittaa koulussa, johdon on huolehdittava siitä, että lääkehoidon toteuttamisesta on sovittu yhdessä vanhempien ja lääkehoitoa koulussa toteuttavan henkilöstön kanssa. Henkilökunta on saanut tarpeenmukaisen perehdytyksen ja mahdollisen lisäkoulutuksen lapsen

4 lääkehoitoon. Pelkän lääkehoidon toteuttamisen lisäksi henkilöstön on ymmärrettävä lääkehoidon merkitys osana hoidon kokonaisuutta. Lapsikohtaisessa lääkehoitosuunnitelmassa sovitaan vanhempien kanssa yhdessä käytännöistä, miten lapsen erityistarpeet huomioidaan koulussa. Esimerkiksi diabetesta sairastavan lapsen kohdalla sovitaan, kuka henkilökunnasta kulloinkin hoitaa lapsen verensokerien ja ruoka-annosten mittaukset sekä insuliinin annostelun, samalla on sovittava myös varahenkilö tehtävään. Kuka lääkettä antaa Lääkehoito tulee määrätä potilaalle hoidollisin perustein ja häntä yksilöllisesti parhaiten palvelevalla tavalla. Käypä hoito -suositukset ja potilaan asemaa koskeva sääntely painottavat tätä periaatetta. Jos koulupäivän aikana joudutaan antamaan lapselle lääkkeitä, lääkkeet tulee toimittaa annostusohjeineen alkuperäispakkauksessa. Turvallinen lääkehoito-oppaan (2005:32) mukaan pääsääntö on se, että lääkehoidon toteuttaminen on terveydenhuollon ammattihenkilötoimintaa ja että lääkehoitoa toteuttavat lääkehoitoon koulutetut terveydenhuollon ammattihenkilöt. Koulussa työskentelevä työntekijä, joka ei ole saanut terveysalan koulutusta, voi toteuttaa lääkärin lapselle määräämää, luonnollista tietä annettavaa (esim. suun kautta) tai ihon alle pistettävää (esim. insuliini) lääkehoitoa. Tällöin lääkehoidon toteuttaminen perustuu työntekijän suostumukseen, perehdytykseen sekä lisäkoulutukseen ja edellä mainittuun lapsikohtaiseen lääkehoitosuunnitelmaan. Terveysalalle kouluttamattomalla työntekijällä ei ole velvoitetta lääkehoidon toteuttamiseen. Vanhempien tulee olla tietoisia siitä, kuka lääkehoitoa koulussa toteuttaa. Pitkäaikaissairaan lapsen lääkehoitoon liittyvät toimet ovat maallikoille opittavissa ja niitä toteutetaan osana normaalia arkea myös kotioloissa. Miten osaaminen varmistetaan Työnantajan tulee järjestää koulun työntekijöille lääkehoidosta tarvittaessa perehdytystä ja lisäkoulutusta, jonka voi antaa esimerkiksi terveydenhuollon toimintayksikkö tai lääkehoitoa opettava terveysalan koulutusyksikkö. Terveysalalle kouluttautumattoman työntekijän tulee saada vaativasta lääkehoidosta, esimerkiksi insuliinihoidon toteuttamisesta, terveydenhuollon ammattihenkilön antama perehdytys ja koulutus. Oys.n lastenpkl.a diabeteshoitaja on koulujen käytettävissä aina silloin kun koululainen on sairastunut diabetekseen. Heillä on mahdollisuus tulla käymään koululla paikan päällä ja antaa lisäperehdytystä myös silloin, kun koulun henkilöstö sitä tarvitsee. Koulun työntekijöiden lääkehoidon osaaminen tulee varmistaa näytöllä. Näytön ottaa vastaan lääkehoitoon koulutuksen saanut, kokenut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka voi olla esimerkiksi saman kunnan tai kuntayhtymän terveyskeskuksen tai lapsen sairauden seurannasta vastaavan erikoissairaanhoidon yksikön palveluksessa oleva sairaanhoitaja. Koska esimerkiksi injektioiden antaminen ihon alle ja lihakseen on lähihoitajan vastuualueeseen sisältyvää vaativaa lääkehoitoa, se edellyttää myös lähihoitajan osaamisen varmistamista näytöllä ja tarvittaessa perehdytystä ja lisäkoulutusta. Kirjallisen todistuksen perehdytykseen osallistumisesta antaa kuntayhtymän tai lapsen sairauden seurannasta vastaavan erikoissairaanhoidon yksikön vastaava lääkäri tai hänen ohjeittensa mukaan joku muu lääkäri. Jos lapsen sairauden lääkehoito tapahtuu erikoissairaanhoidon alaisuudessa, perehdytyksestä ja koulutuksesta sekä luvasta vastaa tällöin erikoissairaanhoito. Yhteistyötä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä koordinoi lastenneuvola/kouluterveydenhuollon toiminnasta vastaava lääkäri.

5 Vastuukysymykset Kirjallisen todistuksen antava lääkäri vastaa siitä, että lääkehoidon toteuttajalla on lääkehoidon toteuttamisen edellyttämä perehdytys ja koulutus. Lääkäri vastaa siitä, että koulutus vastaa kyseisen lääkehoidon osaamisvaatimuksia, ja että lääkehoidon toteuttajan osaaminen on varmistettu näytöllä. Näytön vastaanottaja vastaa lääkehoidon osaamisen varmistamisesta. Lääkehoidon toteuttaja vastaa itse siitä, että hän toteuttaa lääkehoitoa lääkärin lääkemääräyksen, koulutuksensa, ammatillisen vastuualueensa tai lääkehoidosta tehdyn sopimuksen ja työyksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Käytännön toteutus Lasten ja nuorten lääkehoito on huoltajien vastuulla. Ensisijaisesti pyritään siihen, että koulupäivän aikana ei oppilaan tarvitse ottaa lääkkeitä. Mikäli kuitenkin oppilaan terveydellinen hyvinvointi vaatii lääkehoitoa koulupäivän aikana, vanhemmat ovat silloinkin vastuussa siitä, että tieto lääkehoidosta on koulun henkilökunnalla. Käytännössä tämä toteutuu siten, että huoltajan saadessa tiedon koulupäivän aikana välttämättömästä lääkehoidosta, hän ottaa yhteyttä oppilaan koululle, jolloin sovitaan yhteinen palaveriaika asian käsittelylle. Ennen palaverin ajankohtaa koulu kartoittaa kuka/ketkä koulun henkilökunnasta voisivat ottaa tehtäväkseen oppilaan lääkehoidollisen tukemisen koulupäivän aikana. Ensisijaisesti etsitään henkilöä, jolla on terveydenhuollon koulutus tai kokemusta kyseisestä lääkehoidosta. On myös tärkeä muistaa, että tehtävään valitulle henkilölle tulee nimetä varahenkilö, jolle yhtälailla kuuluu asianmukainen perehdytys kyseiseen lääkehoitoon. Pitkäaikaissairaiden lasten hoidon ohjaus- ja seurantapaikka vaihtelee sairauden mukaan. Osassa se on perusterveydenhuollossa (terveyskeskus) ja osassa erikoissairaanhoidossa. Kodin, koulun, kouluterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisneuvottelussa sovitaan käytännön järjestelyistä koulupäivän aikana. Sovitut asiat kirjataan lapsen lääkehoidon suunnitelmaan ja tiedot päivitetään oleellisten muutosten jälkeen vähintään kerran vuodessa. Lomakkeeseen kirjataan kaikkien niiden henkilöiden yhteystiedot, jotka koulussa vastaavat oppilaan hoidosta tai hoidossa tarvittavasta tuesta: ainakin oppilaan, huoltajien, opettajan, koulunkäyntiavustajan, keittiöhenkilökunnan, kouluterveydenhuollon ja oppilasta hoitavan terveydenhuoltoyksikön yhteystiedot. Oppilaan huoltajat vastaavat siitä, että lääkitsemisestä koulussa huolehtivalla on käytössään päivitetty tieto ja tarvittavat välineet sekä lääkkeet. Oppilaan avuntarve lääkehoidossa tarkistetaan ja sovitaan, ketkä aikuiset häntä tukevat. Pyritään siihen, että mahdollisimman monella oppilaan hoitoon ja hoidon tukemiseen osallistuvalla olisi ensiapuvalmius. Vanhempien vastuulla on lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden päivittäminen. Heidän on myös tiedotettava mahdollisista hoidon muutoksista. Tieto lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden säilytyspaikasta on oltava kaikilla opettajilla ja avustajilla, jotka työskentelevät ko. lapsen tai nuoren kanssa. Lääkehoidon suunnitelmalomakkeeseen on kirjattu, keillä on oppilaan hoidon ja hoidon tukemisen toteuttamisen yksityiskohtia koskevat tiedot. Pyritään siihen, että mahdollisimman monella koulun henkilökunnasta olisi tieto oppilaan sairaudesta. Retkien, liikuntapäivien ja muiden erityistilanteiden aikaisesta sairauden hoitoon liittyvän tuen järjestämisestä kannattaa sopia erillisin, vanhemmilta tarkennetuin ohjein. Vanhemmat myös toimittavat

6 tiedon kouluun oppilaan hoitoon liittyvistä muutoksista. Reissuvihkon ja esimerkiksi diabeteksen hoidosta kertovan omaseurantavihkon merkitystä kannattaa korostaa. Diabetes Diabeteshoidossa on sovitettava yhteen insuliinin, ruuan ja liikunnan vaikutus verensokeriin. Verensokerin säännöllinen mittaaminen auttaa hyvän sokeritasapainon saavuttamisessa ja ylläpitämisessä. Vanhemmat huolehtivat välineiden hankkimisesta ja kertovat, milloin ja missä tilanteissa verensokeria mitataan. Mikäli oppilaan ruokailun suhteen on ongelmia (oppilas kieltäytyy syömästä hänelle laitettua annosta), on asiasta keskusteltava vanhempien kanssa. Pienen diabetesta sairastavan lapsen ruoka-annoksen hiilihydraattimäärän arvioi koulun nimeämä aikuinen. Jos diabetesta sairastavan lapsen verensokeriarvot ovat toistuvasti hyvin matalia/korkeita, lapsen tulee jäädä kotiin tasapainottamaan ko. arvoja. Soitto kotiin, jos verensokeriarvot menevät alle neljän tai yli 20. Koululla on hyvä olla ensiapuohjeet liian matalan/korkean verensokerin varalta. Tärkeää on myös tietää, kuka on vastuuhenkilö ja varavastuuhenkilö, jotka vastaavat oppilaan ruokailuun liittyvistä asioista, verensokerin seurannasta, pistämisestä sekä yhteyshenkilönä toimimisesta kodin ja koulun välillä. Diabetesta sairastavan oppilaan kotiin on erittäin tärkeää tiedottaa hoitoon liittyvistä muutoksista, kuten esimerkiksi retkistä. Ohjeet sokin hoitoon on oltava koko koulun henkilökunnan tiedossa. Kokonaisvastuu oppilaan lääkehoidosta on aina erikoissairaanhoidon lääkärillä. Verensokerin mittauksesta ja insuliinin antamisesta koulupäivän aikana vastaa koulun nimeämä työntekijä, joka on antanut siihen suostumuksensa ja saanut siihen riittävän lisäkoulutuksen. Koulun nimeämän henkilön on saatava myös riittävästi tukea lääkehoidon toteuttamisen aikana. Vanhempien vastuulla on toimittaa insuliinin pistämisestä vastaavalle aikuiselle selvät ohjeet insuliinin annostelusta koulupäivän aikana. Ohjeiden on perustuttava lääkärin määräykseen. Vastuu oppilaan turvallisuudesta on aikuisella. Diabeetikkokoululainen tarvitsee aikuisen valvontaa esimerkiksi verensokerin mittaamisessa ja sen varmistamisessa, että ateriat ja tarvittavat välipalat tulevat syödyiksi. Oppilas saattaa tarvita apua myös hiilihydraattien arvioinnissa ja mahdollisesti sopivan insuliiniannoksen määrittelemisessä sekä insuliinin pistämisessä. Oppilaat oppivat eri tahdissa omahoidon taitoja. Myös silloin, kun oppilas hallitsee jo teknisesti verensokerin mittaamisen ja insuliinin pistämisen, aikuista tarvitaan seuraamaan vointia veren sokerin liiallisen laskun, hypoglykemian varalta. Muut pitkäaikaissairaudet Yleisimmät sairaudet, jotka saattavat vaatia erityishuomiota koulupäivän aikana. Astma: Oppilas saattaa tarvita keuhkoputkia avaavaa lääkettä esimerkiksi liikuntatunnin rasituksen vuoksi tai hengitystieinfektiosta toipumisen jäljiltä. Muutoin astman lääkehoito tapahtuu kotona. Vaikeat allergiat: Jos koulussa on oppilas, jolla on Epipen- kynä, lääkkeen annosta huolehditaan sopimuksen ja perehdytyksen mukaisesti.

7 Epilepsia: Koulussa tulee olla henkilö, joka tarvittaessa osaa asetella oppilaan oikeaan asentoon kohtauksen ajaksi ja antaa hänelle kouristuksen laukaisevan lääkkeen sopimuksen ja perehdytyksen mukaisesti. Päänsärky: Vaikeasta päänsärystä tai migreenistä kärsivällä oppilaalla on mukana koulussa tarvittavat ensiapulääkkeet, jotka hän tarvittaessa voi ottaa aikuisen valvonnassa. Suositellaan sopimuksen tekemistä. Yhteenveto Pitkäaikaisesti sairaan oppilaan jatkuva oireilu tai pelko oireilusta voi aiheuttaa ahdistusta koulun henkilökunnassa, etenkin jos heille yritetään siirtää oppilaan hoitovastuuta koulupäivän aikana. Kun oppilaalla on vakava tai pitkäaikainen sairaus, on aina sairastumisen jälkeen ja tarvittaessa sovittava hoitoneuvottelu, johon osallistuvat vanhempien ja koulun henkilökunnan lisäksi asiantuntija erikoissairaanhoidosta. Hoitoneuvottelussa tarkastellaan ja selvitetään oppilaan selviytymistä koulussa ja hänen mahdollisesti vaatimiaan erityisjärjestelyjä sekä kirjataan hoitoneuvottelun tulos erilliseen lääkehoidon suunnitelmaan. Oppilaan sairauden hoito on aina vanhempien vastuulla. Hoitoneuvotteluissa on tarkasteltava, millaisiin erityisjärjestelyin oppilaalle voidaan taata turvallinen koulupäivä. Jokaisen aikuisen on velvollisuus auttaa parhaan kykynsä mukaan, jos koulussa tulee hätätilanne kuten epilepsiakohtaus, insuliinishokki tai vakava allerginen reaktio. Terveydenhuollon ammattilaisen tietämystä tai taitoa ei silloin edellytetä. Jokaisella koulun henkilökuntaan kuuluvalla tulee olla voimassaoleva ensiapukoulutus EA1. Sanasto allerginen reaktio = yliherkkyysreaktio diabetes = sokeritauti hypoglykemia = matala verensokeri sokki = tajunnan tason lasku/menetys epikriisi = hoitopalaute

8 Pyhäjoen kunta Opetustoimi OHJEET DIABEETIKON MATALAN VERENSOKERIN JA SOKIN HOITOON Ensiapu: Jos on kyse liian matalasta verensokerista, diabeetikon on saatava HETI jotakin nopeasti verensokeria kohottavaa juotavaa tai syötävää, esimerkiksi jokin seuraavista annoksista: lasillinen tuoremehua tai sokeripitoista virvoitusjuomaa/mehua tai mehutetra 4-6 palaa rypälesokeri (Siripiri, Dexal) tai tavallista sokeria hedelmiä sokeripitoisia makeisia tai rusinoita sokeripitoinen jugurtti tai jäätelö lasillinen maitoa Jos oireet eivät mene ohi 5-10 minuutissa tai mittauksella todetaan, että verensokeri on edelleen liian matala, annetaan toinen samansuuruinen annos. Tajuttomuus eli sokki: Jos on epävarmaa, pystyykö oppilas nielemään, hänelle ei saa antaa juotavaa tai syötävää tukehtumisvaaran vuoksi. Paras toimintatapa tällöin on laittaa oppilas kylkiasentoon ja sivellä siirappia tai hunajaa posken limakalvoille. Jos oppilas menee tajuttomaksi, paikalle on tilattava ambulanssi ja oppilaan vanhempiin on otettava heti yhteys.

9 LUPA LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN lääkehoitoon kouluttamaton henkilöstö sosiaaliohjaaja sosionomi kehitysvammaisten hoitaja kodinhoitaja kotiavustaja muu, mikä: Hakija Nimi Henkilötunnus Työyksikkö Ammatillinen perustutkinto ja vuosi Tehtävänimike Palvelualue / toimintayksikkö: Lupa Suoritettujen tiedollisten ja taidollisten näyttöjen perusteella hakijalle myönnetään lupa lääkehoidon toteuttamiseen lääkärin määräyksen mukaan seuraavasti: (tarpeeton ylipyyhitään) Valmiiksi jaettujen lääkkeiden antaminen luonnollista tietä Lääkkeiden jakaminen dosettiin potilaan kotona Injektion antaminen ihon alle Luvan myöntäjä Päiväys ja allekirjoitus: Ylilääkäri tai hänen määräämänsä lääkäri Tämä lupa on voimassa vuotta seuraavissa toimintayksiköissä: Lisätietoja

10 Luvan edellyttämä osaaminen varmistettu Perehdyttäminen, päiväys Kirjallinen tentti, päiväys Käytännön näyttö, päiväys Päiväys ja allekirjoitus terveydenhoitaja / sairaanhoitaja Lupa Suoritettujen tiedollisten ja taidollisten näyttöjen perusteella hakijalle myönnetään lupa lääkehoidon toteuttamiseen lääkärin määräyksen mukaan seuraavasti: Potilaan nimi ja henkilötunnus: Lääkehoitoon liittyvät työtehtävät: Tämä lupa on voimassa: POTILASKOHTAINEN LUPA LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN lääkehoitoon koulutettu laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö lääkehoitoon koulutettu nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö lääkehoitoon kouluttamaton sosiaali- tai terveysalan ammattihenkilö muu, mikä: Luvan myöntäjä Päiväys ja allekirjoitus: Ylilääkäri tai hänen määräämänsä lääkäri

11 Luvan edellyttämä osaaminen varmistettu Perehdyttäminen, päiväys Käytännön näyttö, päiväys Muu, mikä: päiväys Päiväys ja allekirjoitus: terveydenhoitaja / sairaanhoitaja

12 SOPIMUS LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN lääkehoitoon koulutettu laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö lääkehoitoon koulutettu nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö lääkehoitoon kouluttamaton sosiaali- tai terveysalan ammattihenkilö muu, mikä: Sopijat Toimintayksikkö/työntekijä Lääkehoitoa saavan nimi ja henkilötunnus: Sopimus Lääkehoitoon liittyvät työtehtävät: Valmiiksi jaettujen lääkkeiden antaminen luonnollista tietä Injektiot ihon alle Tämä sopimus on voimassa: Sopimuksen allekirjoitus Päiväys ja allekirjoitus: Toimintayksikön esimies Päiväys ja allekirjoitus: Työntekijä Päiväys ja allekirjoitus: Huoltaja

13 LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Oppilas: syntymäaika: puhelin: Huoltajat: puhelin, koti: puhelin, työ: Koulupäivän aikana lääkehoidosta vastaava henkilö ja varahenkilöt: Opettaja(t): Koulun johtaja / rehtori: Terveydenhoitaja / koululääkäri: Koulunkeittolan vastaava: Sairauden hoito/seurantapaikka: Hoidosta vastaava lääkäri / hoitaja:

14 Lääkehoitoa vaativa sairaus: Koulupäivän aikana tarvittava lääkehoito: Koulussa lääkkeitä säilytetään: Koulussa annettava ensiapu: Koulupäivän aikana oppilaan tarvitsema muu seuranta ja hoito: Koulun retkipäivistä sovitaan Tiedot päivitetty:

OHJ JEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA

OHJ JEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA Kajaanin kaupunki Varhaiskasvatus OHJEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA Laatijat: : Marja-Riitta Komulainen Hannelee Mustonen Sari vonn Zansen Sisällys Johdanto

Lisätiedot

KITTILÄN PÄIVÄHOIDON LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 19.11.2013

KITTILÄN PÄIVÄHOIDON LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 19.11.2013 KITTILÄN PÄIVÄHOIDON LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 19.11.2013 1 Sisällysluettelo 1. Lupakäytännöt päivähoidossa... 3 2. Lapsen lääkehoidon suunnitelma... 4 2.1 Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat... 4 2.2 Lääkkeiden

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö Oppilashuoltohenkilöstön opas Päivähoito- ja koulutusvirasto 2011 2 Sisältö 1. Mitä oppilashuolto on?... 5 1.1 Oppilashuoltotyön viisi osaamisalaa...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

Selviämisopas nuorelle lääkärille

Selviämisopas nuorelle lääkärille Selviämisopas nuorelle lääkärille Opas työuran aloittamiseen yleislääketieteen erityiskoulutukseen ja erikoistumiskoulutuksen terveyskeskuspalveluihin Nuorten Lääkärien Yhdistyksen julkaisuja, 2010 Päivitetty

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Invalidiliiton

Lisätiedot

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto 5.3 Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus. Lapsella on oikeus saada maksutta oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011

LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011 LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011 1 LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 ESIPUHE... 4 JOHDANTO... 4 1 LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTALLA... 4 2 YKSIKKÖKOHTAISET

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Uusi oppilashuoltolaki (linkki oppilashuoltolakiin) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287 astuu voimaan 1.8.2014, mikä velvoittaa kuntia

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

VALPAS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö

VALPAS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö VALPAS Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö VSSHP, Alueellinen apuvälinekeskus, Alueellinen apuvälinetoiminta 2005, päivitetty 2015 3. versio Esipuhe Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Diabeetikon hyvän hoidon toteuttamisen periaatteet

Diabeetikon hyvän hoidon toteuttamisen periaatteet Diabeetikon hyvän hoidon toteuttamisen periaatteet Suuntaviivoja nuorten nuorten ja ja aikuisten aikuisten tyypin 1 tyypin diabeetikoiden 1 diabeetikoiden hoitoon ja kuntoutukseen hoitoon ja kuntoutukseen

Lisätiedot