Lääkehoitosuunnitelma Mikkelin varhaiskasvatuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääkehoitosuunnitelma Mikkelin varhaiskasvatuksessa"

Transkriptio

1 Lääkehoitosuunnitelma Mikkelin varhaiskasvatuksessa

2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 2 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA MIKKELIN VARHAISKASVATUKSESSA Lääkehoitosuunnitelma varhaiskasvatuksessa... 3 Varhaiskasvatuspalvelun kuvaus... 3 Lääkkeen antaminen päivähoidossa... 3 Päivähoidossa annettavat lääkkeet Lapsen lääkehoidon vastuut, velvollisuudet ja työjako... 4 Sosiaali- ja terveystoimen johtava lääkäri Hans Gärdström... 4 Lääkehoitosuunnitelmaopastaja... 5 Lapsen kasvatuskumppani/lääkkeenantajat... 6 Lapsen huoltajat Perehdytys päivähoidossa annettavaan lääkehoitoon... 7 Huoltajien rooli Lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma... 8 Lääkkeen antaminen... 8 Kirjallinen lupa lääkkeen antamiseen Lapsen lääkkeiden säilytys Lääkehoidon osaamisen varmistaminen ja ylläpitäminen Lääkehoidon virhetilanteiden kirjaaminen ja arviointi (liite5) LIITTEET TOIMINTAOHJE VARHAISKASVATUKSESSA OLEVIEN LASTEN LÄÄKEHOITOON LAPSEN YKSILÖLLINEN LÄÄKEHOITOSUUNITELMA HUOLTAJIEN JA/ TAI ALAN ASIANTUNTIJAN ANTAMA LAPSEN LÄÄKEHOIDON PEREHDYTYS LAPSEN YKSILÖLLINEN LÄÄKEHOITOLUPA LÄÄKKEENANTOLUPA LYHYTAIKAISESSA JA TILAPÄISESSÄ TARPEESSA ILMOITUS TYÖSSÄ TAPAHTUNEESTA NEULANPISTO- TAI MUUSTA VERIKONTAKTITAPATURMASTA ILMOITUS LÄÄKEHOITOPOIKKEAMASTA (lääkehoidon virheilmoitus)

3 JOHDANTO Tämä lääkehoitosuunnitelma on syntynyt seudullisena yhteistyönä. Työryhmään on kuulunut: Anna-Liisa Lehtinen päiväkodinjohtaja Pertunmaa Arja Kousa kiertävä erityislastentarhanopettaja Mäntyharju Kristiina Ukkonen varhaiskasvatuksen esimies Hirvensalmi Anne Jukarainen vuoropäiväkodinjohtaja Mikkeli Jaana Romppanen kiertävä erityislastentarhanopettaja Mikkeli Maarit Luukkonen päivähoidon ohjaaja Mikkeli Heli Hasanen lastenhoitaja Mikkeli Nina Siiteri lähihoitaja Mikkeli Sanna Kärkkäinen lastenhoitaja Mikkeli Satu Tirronen työryhmän puheenjohtaja/päiväkodinjohtaja Mikkeli Työryhmä kokoontui kevään 2013 aikana kolme kertaa, josta tämä suunnitelma syntyi ja lähti kommentoitavaksi Terveyspalveluihin ja Perusopetukseen. Suunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2013 Mikkelin varhaiskasvatuksessa. Tarve tehdä lääkehoitosuunnitelma on tullut valtakunnan tasolta Kuntainfo 5/2012, jonka ohjeistusta suunnitelma toteuttaa. Terveydenhuoltolain (1326/ :n ja 32 :n) mukaan perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito velvoitetaan tarvittavaan yhteistyöhön mm. varhaiskasvatuksen kanssa. Tämän suunnitelman tarkoituksena on selventää lapsen hoitopäivän aikaista hoidon koordinointia niin, että jokaisella toimijalla on tieto omasta roolistaan ja vastuustaan. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman Turvallinen lääkehoito- oppaan (v.2005) mukaisesti lääkehoito perustuu potilaan, hänen omaisensa sekä lääkehoitoa toteuttavan työntekijän ja toimintayksikön johdon väliseen sopimukseen. Nämä sopimukset kirjataan ja tarvittaessa päivitetään tässä suunnitelmassa. Tarkoituksena on eri tahojen yhteistyö, jotta lapsi kokee olonsa turvalliseksi hoitopaikassa sairaudestaan huolimatta, ja vanhemmat voivat levollisin mielin viedä lapsensa hoitoon. 2

4 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA MIKKELIN VARHAISKASVATUKSESSA 1. Lääkehoitosuunnitelma varhaiskasvatuksessa Suunnitelman perustana ja lähteinä ovat olleet Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta Sosiaali- ja terveydenhuollossa, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32 päivähoidon turvallisuussuunnittelu (Stakes/ STM) sekä esim. Oulun ja Tampereen vastaavat suunnitelmat. Varhaiskasvatuspalvelun kuvaus Mikkelin alueella varhaiskasvatuspalveluja tuottavat kunta, järjestöt, yksityiset palveluntuottajat ja seurakunnat. Varhaiskasvatus perustuu lasten päivähoidosta annettuun lakiin ja asetukseen sekä kunnan varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelmaan. Varhaiskasvatus toteutetaan yhdessä vanhempien kanssa. Jokaiselle lapselle laaditaan yksilöllinen hoidon, kasvatuksen ja esiopetuksen suunnitelma, jota seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Lääkkeen antaminen päivähoidossa Lapsen lääkehoidosta vastaa lasta hoitava lääkäri ja lapsen lääkehoito toteutetaan ensisijaisesti kotona. Mikkelin varhaiskasvatuksessa on voimassaoleva toimintaohje lääkkeen antamiseen päivähoitopäivän aikana. (liite 1. toimintaohje päivähoidossa olevien lasten lääkkeen antamiseen.) Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman Turvallinen lääkehoito (v.2005) mukaisesti lääkehoito perustuu potilaan, hänen omaisensa sekä lääkehoitoa toteuttavan työntekijän ja toimintayksikön johdon väliseen sopimukseen. Lääkehoitoon kouluttamaton henkilökunta voi osallistua luonnollista tietä annettavien tai ihon alle pistettävän hoidon toteuttamiseen yksittäistapauksissa tai tilannekohtaisen harkinnan, riittävän lisäkoulutuksen sekä osaamisen varmistamisen jälkeen. Huoltajille tiedotetaan, päivähoitohakemuksessa olevien lääkehoitotietojen perusteella, lapsen yksilöllisen lääkehoitosuunnitelman tekemisestä perheen perehdyttämisen yhteydessä, ennen lapsen päivähoidon alkamista. 3

5 Päivähoidossa annettavat lääkkeet Hoitopaikassa voidaan antaa lääkärin määräämät lääkkeet, jotka on määrätty jatkuvaan käyttöön ja joiden annosteluajaksi on määrätty päiväaika tai lääkkeitä ei voida muuna aikana antaa (mm. vuorohoito). (liite 2a ja liite 2b) Esimerkiksi: - astmaan liittyvä hengenahdistus - diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito - epilepsia - allergialääkkeet Tarvittaessa äkillisesti sairastuneelle lapselle voidaan antaa lääkärin määräämiä kuume- ja särkylääkitys (esim. kuume-kouristus) ennalta tehdyn suunnitelman ja sopimuksen mukaisesti. Epäselvissä tapauksissa kysytään neuvoa ja soitetaan numeroon 112. Epäiltäessä myrkytystä soitetaan numeroon (Myrkytystietokeskus avoinna 24 t / vrk) 2. Lapsen lääkehoidon vastuut, velvollisuudet ja työjako Sosiaali- ja terveystoimen johtava lääkäri Hans Gärdström - vastaa sos. ja terv.toimen yksiköiden lääketieteellisestä toiminnasta - hyväksyy päivähoidon suunnitelman ja ottaa vuosittain vastaan koosteen päivähoitoyksiköiden lapsikohtaisista lääkkeenantoluvista - antaa luvan yksittäisen lapsen lääkehoidon kirjallisen luvan myöntämiseen pkjohtajalle/päivähoidon ohjaajalle - ottaa vastaan ja käsittelee yksiköiden lääkehoidon virheilmoitukset (ilmoitus lääkehoitopoikkeamasta liite 5) 4

6 Päiväkodinjohtaja/päivähoidonohjaaja Vastaa lääkehoidon suunnitelman toteutumisesta omassa yksikössään/ kunnassa työparinaan tehtävään valittu lähihoitaja/lähihoitajat - ohjaa ja valvoo lääkehoidon toteutusta lääkehoitosuunnitelman mukaisesti - vastaa lapsikohtaisten suunnitelmien laadinnasta ja allekirjoittaa sen (liite 2a ja 2b) - allekirjoittaa ja hyväksyy oman yksikkönsä henkilökunnan lääkehoitoluvat (osa henkilöstöstä suorittaa lääkehoitokoulutuksen, osa saa luvan lääkehoidon toteuttamiseen yksilökohtaisesti perehdytyksen/opetuksen jälkeen. Lapsikohtaisen luvan myöntäminen edellyttää aina lapsen lääkehoitoon perehdyttämisen.) (liite3) - toimittaa koosteen hyväksymistään lääkkeenantoluvista vuosittain sosiaali- ja terveystoimen johtavalle lääkärille. - vastaa siitä, että omassa yksikössä olevien kroonisesti sairaiden-, jatkuvaa lääkitystä vaativien-, kohtausluontoisesti lääkkeitä tarvitsevien lasten ja muiden erityistä hoitoa tarvitsevien lasten tiedot on huomioitu yksikön omassa turvallisuussuunnitelmassa - vastaa yhdessä huoltajien kanssa lapsen lääkehoidon tietojen siirrosta uuteen ph-paikkaan, varahoitoon - vastaa salassa pidettävien asiakirjojen/tietojen säilyttämisestä annettujen säännösten mukaisesti - käsittelee lääkevirheilmoituksen pohjalta virheellisesti annetun lääkkeen antamistilanteen yhdessä henkilökunnan kanssa ja toimittaa ilmoituksen sosiaali- ja terveystoimen johtavalle lääkärille. - huolehtii oman yksikkönsä lääkehoitoon koulutettujen lähihoitajien osaamisen ylläpitämisestä mahdollistamalla osallistumisen viiden vuoden välein asiaan liittyvään koulutukseen ja tenttiin Lääkehoitosuunnitelmaopastaja - yksiköstä/perhepäivähoitoalueelta valitaan 1-2 lääkehoitosuunnitelmaopastajaa (lähihoitajatutkinto) 5

7 - osallistuu yhdessä päiväkodinjohtajan/päivähoidonohjaajan kanssa oman yksikön/alueen lääkehoitosuunnitelman toteuttamiseen - opastaa oman yksikön/alueen henkilökuntaa toteuttamaan lääkehoitosuunnitelmaa - huolehtii siitä, että yksikössä on lukittavia kaappeja lasten lääkkeiden säilyttämiseen - osallistuu viiden vuoden välein osaamista ylläpitävään koulutukseen ja siihen liittyvään tenttiin - huolehtii yhdessä päiväkodin johtajan/päivähoidon ohjaajan kanssa yksikön/alueen henkilökunnan osallistumisesta lääkkeenannon koulutuksiin ja perehdytyksiin ja pitää niistä kirjaa Lapsen kasvatuskumppani/lääkkeenantajat - toteuttaa perehdytyksen ja lääkehoitoluvan saatuaan lapsen lääkkeen antamisesta omassa ryhmässään - pyytää tarvittaessa huoltajia kutsumaan terveydenhuollon ammattilaisen perehdyttämään työntekijän lapsen lääkehoitoon (liite 2b) - laatii yhdessä huoltajien kanssa lapsen lääkehoitosuunnitelman (liite 2a) - varmistaa luonnollista tietä annettavien lääkkeiden osalta, että lääkkeen annostelu on sovitun mukainen - arvioi omalta osaltaan lapsen lääkehoidon vaikuttavuutta ja kertoo havainnoista huoltajille - huolehtii retkille mukaan lapsen mahdollisen lääkityksen - vastaa lapsen lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta säilytyksestä - vastaa siitä, että koko yksikön henkilökunnalla on tiedossa elvytyslääkkeitä tarvitseva lapsi, missä elvytyslääkkeitä säilytetään ja lääkkeen annosteluohje. - työntekijä huolehtii lapsen tiedot lapsen uuteen päivähoito-/varahoitopaikkaan yhdessä esimiehen ja vanhempien kanssa. Huoltajat vastaavat varahoito- / uuden päivähoitopaikan perehdyttämisestä. - jos lapsen lääkkeenannossa on tapahtunut virhe, tekee kirjallisen ilmoituksen lääkehoitopoikkeamasta(liite 5 ) ja ilmoittaa asiasta huoltajille - osallistuu järjestettäviin lääkehoidon koulutuksiin - työntekijä on velvollinen ilmoittamaan, mikäli hän ei katso hallitsevansa hänelle annettua työtehtävää. Työnantaja on velvollinen järjestämään lisäperehdytystä. 6

8 - mikäli työntekijällä ei ole terveysalan koulutusta (lto, pph, päivähoitaja), lääkehoidon antaminen perustuu työntekijän suostumukseen (liite 3) - kirjaa päivittäin ylös antamansa lääkkeet yhteisesti sovitulla tavalla esim. viestivihkoon, kalenteriin (lapsen päivähoitopaikkaan jää dokumentti) Lapsen huoltajat vastaavat ryhmän henkilökunnan riittävästä perehdyttämisestä lapsen lääkkeenantoon kutsuvat tarvittaessa alan asiantuntijan perehdyttämään henkilökuntaa laativat yhdessä lapsen kasvatuskumppanin/ryhmän henkilökunnan kanssa lapsen lääkkeenantosuunnitelman huolehtivat tarvittaessa henkilökunnalle tiedon lääkärin määräämästä, lapsen lääkinnässä tapahtuneesta muutoksesta vastaavat lapsen siirtyessä toiseen päivähoitopaikkaan tulevan ryhmän henkilökunnan perehdyttämisestä siirtävät lapsen lääkkeet uuteen päivähoitopaikkaan tai lapsen varahoitopaikkaan Vanhempien tulee olla tietoisia siitä, kuka lääkehoitoa päivähoidossa toteuttaa. 3. Perehdytys päivähoidossa annettavaan lääkehoitoon Huoltajien rooli - Perehdyttämisvaiheessa, ennen lapsen hoidon alkua, huoltajat kertovat lapsen terveydentilaan, lääkitykseen ja hoitoon liittyvistä toimenpiteistä ja antavat riittävän perehdytyksen lapsen ryhmän henkilökunnalle. (liite 2b) - Huoltajat perehdyttävät myös koko yksikön henkilökunnan lapsen elvyttämiseen ja elvytyslääkkeiden antamiseen. - Tarvittaessa huoltajat ja ryhmän muu henkilökunta perehdyttävät uuden työntekijän lapsen lääkkeenantoon ja hoitotoimenpiteisiin. - Apuna henkilökunnan perehdyttämisessä voi olla alan asiantuntijoita esim. diabeteshoitaja. Yhteistyötä tehdään myös tarvittaessa neuvolaterveydenhoitajan, eri terapeuttien, erikoissairaanhoidon ja keittiöhenkilökunnan kanssa. 7

9 - Kaikki lapsen lääkehoitoon osallistuvat tahot toimivat yhteistyössä huoltajien kanssa. Jos lapsen lääkehoidossa tulee muutoksia, huoltajien vastuu on huolehtia tiedot lasta hoitavalle henkilökunnalle. Lapsen lääkityksen muuttuessa, lääkehoitosuunnitelma päivitetään yhdessä kasvatuskumppanin kanssa. (liite3) 4. Lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma Lapsen lääkehoidon suunnitelma tehdään yhteistyössä lapsen huoltajien, lapsen ryhmän henkilökunnan/kasvatuskumppanin ja tarvittaessa lasta hoitavien terveydenhuollon henkilökunnan kanssa ennen hoidon aloittamista. Lääkehoitosuunnitelma päivitetään jokaisen lääkemuutoksen yhteydessä sekä tarkistetaan lapsen hoitopaikan muuttuessa. Suunnitelma liitetään lapsen henkilökohtaiseen varhaiskasvatus- / esiopetus suunnitelmaan. Lääkkeen antoluvat arkistoidaan kuusi vuotta päivähoidon päättymisen jälkeen päivähoitopaikassa ja asiakirjaa säilytetään kuten kuntoutus- ja toimintasuunnitelmaa. Lapsen lääkehoidon suunnitelma huomioidaan myös yksikön omassa turvallisuussuunnitelmassa. Jos lapsella on useampi perhe, huoltajat tiedottavat lapsen yksilöllisistä lääkkeistä ja lääkehoidosta keskenään. (Varhaiskasvatuksella ei ole velvollisuutta toimia perheiden välisenä viestinviejänä.) Lääkkeen antaminen Yksikössä lääkehoitoa toteuttaa kasvatushenkilöstö/ henkilökohtainen avustaja työvuorojen mukaan. Kasvatuskumppani vastaa yksilöllisen lääkehoitosuunnitelman päivittämisestä Lääkintää toteuttava henkilökunta perehdytetään. Huolehditaan siitä, että jokainen yksikön aikuinen osaa antaa lapselle hätätilanteessa ensiapua. Lapsen yksilölliset ensiapuohjeet säilytetään helposti saatavilla olevina ja paikassa, jonka kaikki työntekijät tietävät. Päivystysaikoina lapsen vakituinen hoitopaikka vastaa tiedon siirrosta ja lääkehoidosta yhdessä vanhempien kanssa. 8

10 Kirjallinen lupa lääkkeen antamiseen - Kun henkilökunta on saanut huoltajilta tai alan asiantuntijalta riittävän perehdytyksen lapselle annettavaan lääkehoitoon, voi päiväkodinjohtaja/ohjaaja allekirjoittaa ja hyväksyä työntekijän luvan lääkkeen antamiseen. (liite 3: Lapsen yksilöllinen lääkehoitolupa) - Päiväkodinjohtaja/ohjaaja lähettää vuosittain lääkkeenantoluvat johtavalle lääkärille Hans Gärdströmille. Kopio lääkkeenantoluvista jää yksikköön. Luvat säilytetään yksikössä lasten papereiden ohessa arkistointiohjeiden mukaisesti. - Henkilökunnan perehtyminen kirjataan lapsen yksilölliseen lääkehoitosuunnitelmaan (liite2a) 5. Lapsen lääkkeiden säilytys Lasten lääkkeet säilytetään niille erikseen varatussa lukittavassa lääkekaapissa, lasten ulottumattomissa sekä noudattaen lääkkeiden säilytysohjeita. Jääkaapissa säilytettävät lääkkeet säilytetään suljettavassa rasiassa ruokatarvikkeista erillään. Lääkepakkauksissa tulee olla lapsen nimi. 6. Lääkehoidon osaamisen varmistaminen ja ylläpitäminen Lääkehoito on terveydenhuollon toimintaa, jonka toteuttaa ensisijaisesti siihen koulutettu henkilöstö. Heidän osaamistaan ylläpidetään säännöllisesti annettavalla koulutuksella ja tentillä. Lisäkoulutuksen, osaamisen varmistamisen ja kirjallisen luvan jälkeen, myös muut työntekijät voivat esim. pistää lapselle insuliinin hoitopäivän aikana. Mikäli yksikössä on lapsia, jotka tarvitsevat lääkehoitoa, on sovittava, kenen vastuulla lääkityksen toteuttaminen on. Tärkeää on huomioida loma-ajat ja vuorohoidossa olevan lapsen kohdalla myös se, että kaikilla häntä hoitavilla on riittävät taidot lääkityksen antamiseen. Uusien työntekijöiden perehdyttämiseen tulee myös sisällyttää lääkehoidon opastus ja käytänteet kunnassa ja siinä yksikössä, missä työntekijä toimii. Yksittäisen lapsen kohdalla oikean lääkehoidon osaamisen varmistus tapahtuu vanhempien ja alan asiantuntijoiden antamalla riittävällä perehdytyksellä ja opastuksella lapsen lääkityksiin ja hoitotoimiin. 9

11 7. Lääkehoidon virhetilanteiden kirjaaminen ja arviointi (liite5) (ilmoitus lääkehoitopoikkeamasta) Kaikki lääkkeenannon virhetilanteet (esim. lapsi saanut liian vähän tai liikaa lääkettä, lapsi ei ole saanut ollenkaan lääkettä/lapsi saanut lääkkeen myöhässä tai lapsi on oksentanut lääkkeen pois) tiedotetaan lapsen huoltajille. Virhetilanne myös kirjataan erilliselle lomakkeelle ilmoitus lääkehoitopoikkeamasta, joka toimitetaan johtavalle lääkärille Hans Gärdströmille. Yksiköissä käydään läpi lääkehoidossa tapahtuneet virheet ja kehittämisehdotukset turvallisempaan lääkehoitoon (liite5) 10

12 LIITTEET liite 1 TOIMINTAOHJE VARHAISKASVATUKSESSA OLEVIEN LASTEN LÄÄKEHOITOON Lapsen lääkehoito toteutetaan ensisijaisesti lapsen kotona. Suurin osa lääkkeistä määrätään yleensä aamu- ja ilta-annoksina, jotka annetaan kotona aamulla ennen päivähoitoon tuloa ja ilta-annos illalla. Lääkärille pitää mainita, että lapsi on päivähoidossa. Lääkkeen annoskoossa on hyvä huomioida erilliset rasva, tippa, lääkepullot päivähoitopaikkaan jos lapsi voi osallistua päivähoitoon kuntonsa puolesta. Kuuriluontoinen lääkehoito toteutuu pääsääntöisesti kotona, mm. antibiootit; annostelu yleensä 2x/pv Allergialääkkeet (tabletti, mikstuura, silmätipat); annostelu 1-2x/pv valmisteesta riippuen Yskänlääkkeet. Jos lapsi ei pärjää ilman päivällä annettavaa yskänlääkettä, niin silloin hoidetaan lapsi kotona. Silmätipat tulehdukseen; markkinoilla 2x/pv annosteltavia valmisteita. korvatipat; joskus päivälläkin, mutta hoitojaksot lyhyitä. Päivähoitopaikassa annostellaan ja annetaan lapselle kroonisten sairauksien hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä sekä ns. kohtausluontoisia lääkkeitä, esim. Astmaan liittyvä hengenahdistuslääke Diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito Epilepsia Päivähoidossa voidaan annostella / antaa lääkärin määräämät lääkkeet, jotka on määrätty jatkuvaan käyttöön / tilapäiseen käyttöön, ja joiden annosteluajaksi on määrätty aika, jolloin lapsi on hoidossa 11

13 Huoltajien on keskusteltava päivähoitopaikan hoitajan kanssa lapsen lääkityksestä. Heti lapsen tullessa päivähoidon asiakkaaksi. (jatkuva- sekä kohtausluontoinen lääkitys) Lapsen tullessa päivähoitoon (kuuriluonteiset lääkkeet) Lääkkeet voidaan tuoda joko yksittäisenä kappaleena tai esim. kuuriin liittyvä kappalemäärä pakattuna tarkoituksen mukaisella tavalla. Kopio reseptistä mukaan. Lääkkeissä tulee olla aina lääkevyyhti, jossa on lapsen nimi, lääkkeen nimi ja mukana annosteluohje päivämäärineen, mm. silmä- ja korvatippapullot joudutaan kuljettamaan edestakaisin kodin ja päivähoitopaikan välillä. Allergia- silmätipat on suositeltavaa ottaa kertaannos pipetteinä. Päivähoitopaikassa lääkkeet säilytetään erillisessä lääkekaapissa, joka on lukossa. 12

14 MIKKELIN KAUPUNKI SIVISTYSTOIMI VARHAISKASVATUS liite 2. a LAPSEN YKSILÖLLINEN LÄÄKEHOITOSUUNITELMA Lapsen nimi Henkilötunnus Huoltajien nimet Puhelinnumerot Lapsen hoitopaikka Kasvatuskumppani LAPSEN LÄÄKE JA LÄÄKEHOITO Lääkkeen nimi ja lääkkeen määrännyt lääkäri Lääkkeen annostelu Lääkkeen säilytysohje Lääkkeen mahdolliset sivuvaikutukset Huoltaja antavat lääkkeen henkilökunnalle henkilökohtaisesti, lapsen nimellä varustettuna. annosteluohjeineen. Lääke säilytetään päivähoidossa lukittavassa kaapissa lääkkeen säilytysohjeen mukaisesti, poissa lasten ulottuvilta. Huoltaja vastaa lääkkeen tai käytettyjen välineiden hävittämisestä. Lapsen lääkityksen muuttuessa tehdään uusi lääkehoitosuunnitelma. Päiväys Huoltaja/huoltajat kasvatuskumppani 13

15 HUOLTAJIEN JA/ TAI ALAN ASIANTUNTIJAN ANTAMA LAPSEN LÄÄKEHOIDON PEREHDYTYS LÄÄKEHOITOA TARVITAAN A) Jatkuvasti liite 2. b Henkilökunnan perehdytys /pvm /nimikirjaimet B) Kausiluontoisesti C) Kuuriluontoisesti LÄÄKKEN ANTAMISEEN LIITTYVÄÄ MUITA TARVITTAVIA TOIMENPITEITÄ JA KUINKA USEIN MITÄ OIREITA SEURATAAN A) taudista B) lääkkeistä (sivuvaikutukset) HUOLTAJIIN OLLAAN YHTEYDESSÄ SEURAAVISSA TILANTEISSA 1. HUOLTAJA NIMI JA PUHNO 2. HUOLTAJA NIMI JA PUHNO ELVYTYS JA AMBULANSSIN KUTSU MUUTA LAPSEN SAIRAUDESTA JOHTUVAA LÄÄKEHOITOON JA LÄÄKKEESEEN LIITTYVÄÄ 14

16 MIKKELIN KAUPUNKI SIVISTYSTOIMI VARHAISKASVATUS liite 3a LAPSEN YKSILÖLLINEN LÄÄKEHOITOLUPA Luvan saaja: Tällä luvalla sitoudun toteuttamaan tämän lapsen yksilöllistä lääkehoitoa. Hoitopaikka: Lapsen nimi ja sotu: Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman Turvallinen lääkehoito (v. 2005) mukaisesti lääkehoito perustuu potilaan, hänen omaisensa sekä lääkehoitoa toteuttavan työntekijän ja toimintayksikön johdon väliseen sopimukseen. Lääkehoitoon kouluttamaton henkilökunta voi osallistua luonnollista tietä annettavien tai ihon alle pistettävän hoidon toteuttamiseen yksittäistapauksissa tai tilannekohtaisen harkinnan, riittävän lisäkoulutuksen sekä osaamisen varmistamisen jälkeen. Osaamisen varmistus: Olen saanut huoltajilta/asiantuntijalta riittävän perehdytyksen lapsen lääkehoitoon ja hoitotoimiin. / - Päiväys Lääkehoitoluvan saajan allekirjoitus Lapsen huoltajien allekirjoitukset / - Päiväys Lääkehoitoa antavan työntekijän suorittama tutkinto / koulutus ( ) Lääkehoitoon koulutettu nimikesuojattu terveydenhuollon ammattilainen ( ) Lääkehoitoon koulutusta saanut sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö ( ) Lääkehoitoon kouluttamaton henkilöstö Lääkehoitoluvan hyväksyy päiväkodinjohtaja/päivähoidonohjaaja: / - Päiväys Allekirjoitus Lääkehoitolupa on voimassa asti. 1 kopio päiväkodinjohtajalle/päivähoidonohjaajalle ja 1 kopio lääkehoitoluvan saajalle 15

17 MIKKELIN KAUPUNKI SIVISTYSTOIMI VARHAISKASVATUS liite 3b MIKKELIN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKKEENANTOLUPA LYHYTAIKAISESSA JA TILAPÄISESSÄ TARPEESSA TOIMINTAKAUDELLA / / 201 Luvan saaja: Toimipaikka: Tehtävänimike: Luvan saajan allekirjoitus: Päivähoidon työntekijä saa antaa kuuriluontoisesti (1-10 vrk) lääkärin määräämiä lääkkeitä. Tämä lääkkeenantolupa koskee tavanomaisia allergia-, kuume- ja infektiolääkkeitä, jotka annetaan luonnollista tietä. Lääkkeet annetaan lääkärin ohjeen mukaan (liite 2) Luvan hyväksyy päiväkodinjohtaja/päivähoidonohjaaja: / kopio päiväkodinjohtajalle/päivähoidonohjaajalle ja 1 kopio lääkehoitoluvan saajalle Lääkehoitoluvat lähetetään kootusti vuosittain tammikuun aikana johtavalle lääkärille Hans Gärdströmille. 16

18 MIKKELIN KAUPUNKI SIVISTYSTOIMI VARHAISKASVATUS liite 4 ILMOITUS TYÖSSÄ TAPAHTUNEESTA NEULANPISTO- TAI MUUSTA VERIKONTAKTITAPATURMASTA Tällä lomakkeella ilmoitetaan kaikki tartuntavaarallisiksi epäillyt, työssä sattuneet verikontaktitapaturmat. Täytä lomake heti henkilökohtaisesti tapaturman satuttua ja lähetä lomake työterveyshuoltoon. 1. Altistuneen nimi Henkilötunnus 2 Ammattinimike Toimipiste 3. Milloin ja millaisessa työssä vamma sattui? 4. Vammakohta (mahdollisimman tarkasti esim. vasemman käden etusormi) 5. Vamman laatu (esim. pisto, viilto, roiske, syvä, pinnallinen) 6. Jos vamma sattui lapsen kanssa työskenneltäessä, ilmoita lapsen tiedot 7. Lapsen nimi Henkilötunnus 8.. Ellei lasta voida nimetä, onko mahdollista jäljittää esim. piston aiheuttaneen neulan tai muun välineen lähtöpaikkaa esim. huone, osasto, kerros jne. Päiväys Ilmoituksen antaja Työtapaturman todenneen allekirjoitus päiväys 17

19 MIKKELIN KAUPUNKI liite 5 SIVISTYSTOIMI VARHAISKASVATUS ILMOITUS LÄÄKEHOITOPOIKKEAMASTA (lääkehoidon virheilmoitus) 18

20 Lapsen sukunimi ja etunimi Varhaiskasvatusyksikkö Tapahtuman havaitsemispäivämäärä ja kellonaika Lääkkeen nimi, vahvuus, lääkemuoto ja antotapa Poikkeaman laatu väärä lääke * väärä vahvuus * väärä annos * väärä antoaika väärä lapsi ylimääräinen annos antamatta jättäminen muu * Lääkemääräyksen mukainen lääke, vahvuus, lääkemuoto ja annostus: Poikkeaman syy inhimillinen erehdys vanhemmat toimittaneet väärän lääkkeen huolimattomuus puutteelliset tiedot lapsen lääkkeestä kiire väsymys ympäristön aiheuttamat häiriöt muu lapsi oksentaa lääkkeen) Tapahtuman kuvaus ja tapahtumasta aiheutuneet toimenpiteet ja seuraamukset (miksi näin pääsi käymään, mitä olisi pitänyt tehdä toisin. miten olisi pitänyt toimia ne): Tapahtuma käsitelty työyhteisössä / 201 Ilmoituksen tekijä kasvatuskumppani päivähoidonavustaja lääkehoitosuunnitelmaopastaja päiväkodinjohtaja/ohjaaja vanhemmat muu Päivämäärä: / 20 Allekirjoitus: Poikkeama käsitelty Päivämäärä: / 20 Allekirjoitus: 19

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUKSESSA Lääkehoitosuunnitelman perustana on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän laatima Turvallinen lääkehoito-opas (STM 2005:32) ja sen pohjalta

Lisätiedot

OHJ JEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA

OHJ JEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA Kajaanin kaupunki Varhaiskasvatus OHJEISTUS LAPSEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN KAJAANIN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA Laatijat: : Marja-Riitta Komulainen Hannelee Mustonen Sari vonn Zansen Sisällys Johdanto

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lääkehoitosuunnitelma

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lääkehoitosuunnitelma 2015 Peruspalvelukuntayhtymä Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lääkehoitosuunnitelma Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Työryhmä: Pirjo Jääskelä Päivi Liuska Kaisa-Leena Mäki Sanna Vaahtera Maija Vähäsöyrinki

Lisätiedot

KITTILÄN PÄIVÄHOIDON LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 19.11.2013

KITTILÄN PÄIVÄHOIDON LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 19.11.2013 KITTILÄN PÄIVÄHOIDON LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 19.11.2013 1 Sisällysluettelo 1. Lupakäytännöt päivähoidossa... 3 2. Lapsen lääkehoidon suunnitelma... 4 2.1 Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat... 4 2.2 Lääkkeiden

Lisätiedot

Sairaan lapsen hoito päivähoidossa ja koulussa

Sairaan lapsen hoito päivähoidossa ja koulussa Sairaan lapsen hoito päivähoidossa ja koulussa Sairaan lapsen hoito päivähoidossa ja koulussa Johdanto Tämän ohjeistuksen lähtökohtana on luoda yhtenäiset toimintatavat, joiden avulla lapselle saadaan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PYHTÄÄLLÄ

VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PYHTÄÄLLÄ 1 VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PYHTÄÄLLÄ Sari Törönen Markus Holzhäuser Mari Peltola 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS VARHAISKASVATUKSESSA 3 3. LÄÄKEHOIDON SISÄLTÖ

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA Kauniaisten kaupunki 6.4.2010 Sosiaali- ja terveystoimi Varhaiskasvatus ja esiopetus LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA Tämän lääkehoitosuunnitelman perustana on Sosiaali- ja

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan opetustoimen. pitkäaikaissairaiden oppilaiden lääkehoidon. toteuttaminen koulupäivän aikana

Pyhäjoen kunnan opetustoimen. pitkäaikaissairaiden oppilaiden lääkehoidon. toteuttaminen koulupäivän aikana Pyhäjoen kunnan opetustoimen pitkäaikaissairaiden oppilaiden lääkehoidon toteuttaminen koulupäivän aikana Hyväksynyt: Raahessa 28.6.2013 Ritva Kanervo Avohoidon ylilääkäri Johdanto Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Turvallinen lääkehoito

Turvallinen lääkehoito Turvallinen lääkehoito 2 Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32) Johdanto Lähi- ja perushoitajien

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE

Suonenjoen kaupunki LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE Suonenjoen kaupunki LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE Sisällysluettelo 1. LÄÄKEHOIDON SISÄLTÖ JA TOIMINTATAVAT... 3 1.1 Lääkehoidon vaativuustaso... 3 1.2 Lääkehoidon riskitekijät ja

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA, KOULUSSA JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA, KOULUSSA JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito ja perusopetus 23.10.2007 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA, KOULUSSA JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA Tämän lääkehoitosuunnitelman perustana on Sosiaali-

Lisätiedot

Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma

Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma Sisällys 1 Omavalvonnan toteuttaminen 1.1 Toimintayksikön perustiedot 1.2 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 1.3 Omavalvonnan organisointi,

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Johdanto

HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Johdanto 1 HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Johdanto Tämä esiopetuksen opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma

Saarijärven kaupunki Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma Saarijärven kaupunki Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 3 Lääkehoidon osaamisen varmistaminen ja ylläpitäminen... 4 Varhaiskasvatuksen lääkehoidon riskitekijät ja ongelmakohdat...

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Esiopetus OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Sisällysluettelo Esiopetuksen oppilashuolto 1 1. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten ja heidän huoltajiensa kanssa 1 1.1. Lapsen ja huoltajan

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma

Ylöjärven kaupungin varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Ylöjärven kaupungin varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma (Päivitetty tammikuussa 2013) Ylöjärven varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma 1. JOHDANTO 2. Lasten päivähoidon turvallisuutta ohjaavat

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma

Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Sisällysluettelo 1 Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelman taustaa 3 2 Varhaiskasvatuksen riskit ja vaaratilanteet sekä niiden ennaltaehkäisy

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA Vaahteramäen päiväkoti

OMAVALVONTASUUNNITELMA Vaahteramäen päiväkoti OMAVALVONTASUUNNITELMA Vaahteramäen päiväkoti 10.10.2014 2 1 MÄÄRITELMÄT Omavalvonnalla tarkoitetaan Vaahteramäen päiväkodin omatoimista laadun varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA

PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2013 Turvallisuustyöryhmä päivitys 23.3.2013 1 LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 ESIPUHE...4 JOHDANTO...5 1 LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011

LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011 LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011 1 LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 ESIPUHE... 4 JOHDANTO... 4 1 LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTALLA... 4 2 YKSIKKÖKOHTAISET

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA

PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA 1 PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI 2 1 LAATUTYÖN YLEISET PERIAATTEET... 7 2 PÄIVÄHOIDON ARVOT... 8 2.1 PUNKALAITUMEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS... 8 2.2 PUNKALAITUMEN

Lisätiedot

Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut

Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Esiopetuksen oppilashuollon

Lisätiedot

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2012 TUKIKANSIO Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2 Sisältö JOHDANTO... 5 Kolmiportainen tuki... 7 Lakiteksti... 8 VARHAISKASVATUS... 12 Pidennetty oppivelvollisuus... 14 Varhennettu esiopetus...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Vihnuskoti osasto A Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Graanin palvelukeskus

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON!

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! 1/ 14 ja esiopetus TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! Kaustisen päivähoidon ja esiopetuksen palveluiden piirissä on vaihtelevasti noin 200 lasta. Varhaiskasvatuksen tehtäviä kunnassa hoitaa noin 50 työntekijää.

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Mäntyharjun Kunta Kotihoito SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Omavalvontasuunnitelman laajuus ja sisältö määräytyvät toimialan ja toiminnan mukaan siten, että eri aloilla toimivat yritykset soveltavat

Lisätiedot

INARIN KUNNAN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Inarin sosiaali- ja terveyslautakunta 27.1.2015 2

INARIN KUNNAN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Inarin sosiaali- ja terveyslautakunta 27.1.2015 2 INARIN KUNNAN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Inarin sosiaali- ja terveyslautakunta 27.1.2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 1 2. Inarin kunnan potilasturvallisuuspolitiikka... 3 3. Potilasturvallisuusjärjestelmä

Lisätiedot

HOIVAKOTI WILMA OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012

HOIVAKOTI WILMA OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 HOIVAKOTI WILMA OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN ORGANISOINTI, TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN JA ASIAKASRAKENNE 1.1 Toiminta- ajatus, strateginen suunnittelu ja suunnitelman toteuttaminen

Lisätiedot